Advertentie

Het pad van de eenzame wolf


x

x

x

Het pad van de eenzame wolf

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Het begrip eenzame wolf is in de laatste jaren van georkestreerde valse vlag aanslagen, waanzinnig publieke schietpartijen in de VS en daarvoor bij politieke moorden (de Kennedy’s, Martin Luther King en Olof Palme), volledig in haar tegendeel omgetoverd. Het werd en wordt gebruikt om een enkeling de schuld te geven van een duidelijk door meerdere anderen op de achtergrond geplande moordpartij. De enkeling wordt de zondebok, om de daarachter opererend belanghebbende marionettenspelers aan het zicht te kunnen onttrekken. Eigenlijk is dit een mindcontrol-strategie om het individu in een misplaatst en gecriminaliseerd daglicht te plaatsen.

Een artikel op de site van Henry Makow (HIER) geeft weer wat de basis hiervan is. Hieronder een citaat daaruit. Het betreft een uitspraak van Plato die door machthebbers op een geperverteerde wijze is vormgegeven.

According to Shahak, classical Judaism is inspired by the image of Sparta as it appears in Plato’s Laws 942. Judaism adopted the objectives Plato described in the following passage. (Shahak, p.13)

The principal thing is that no one, man or woman, should ever be without an officer set over him, and that no one should get the mental habit of taking any step, whether in earnest or in jest, on his individual responsibility. In peace as in war, he must always live with his eyes on his superior officer…In a word, we must train the mind to not even consider acting as an individual or know how to do it.” 

Men wil daarmee de boodschap afgeven dat het individu niet te vertrouwen is en dus gecontroleerd moet worden. Het individu is volgens deze geïndoctrineerde visie dus onberekenbaar! Het is een uiterst onbewust overgebrachte en psychologisch manipulatieve boodschap, die ons duidelijk wil maken dat wij onszelf als individu niet kunnen, zelfs eigenlijk ook niet mogen vertrouwen. Die boodschap houdt tevens in dat we alleen betrouwbaar kunnen zijn als wij ons overgeven aan en laten leiden door de zogenaamd goedwillende veiligheid biedende staatsautoriteit.

Zij biedt ons het collectieve warme bad van zekerheid en door uiterlijk machtsvertoon geboden veiligheid. Deze boodschap is op allerlei verborgen manieren door het gehele maatschappelijk leven, haar indoctrinerende instituties en media heen verweven. Ten aanzien van Trump ben ik dan ook zeer benieuwd hoe hij de individuele vrijheid, die ten grondslag ligt aan de American Dream, wil beschermen. Zo hij dat al wil/kan!

Zij die essentiële vrijheid op willen geven voor het verkrijgen van een beetje tijdelijke veiligheid,

verdienen noch vrijheid noch veiligheid.

Benjamin Franklin

Bovenstaande lone nut/lonely wolf-verklaring is een zeer beproefde strategie, die door de reguliere media in haar berichtgeving wordt gepromoot. Voor velen is het nog steeds zo, dat wat die reguliere media verkondigen waar is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het al niet anders. Het grootste dagblad voor de ‘wakkere Nederlanders’, De Telegraaf, liet tijdens WOII blijken een spreekbuis voor de Duitsers te zijn.

Een klein stukje historie, waar De Telegraaf vast niet trots op is/was:

 “Onder zware druk van het Reichskommissariat (NAZI’s) moest Fraenkel uiteindelijk instemmen met het plaatsen van anti-joodse artikelen en SS-frontreportages; dat De Telegraaf dit toch deed, terwijl de meeste andere dagbladen dit weigerden, is hem en de krant na de oorlog zwaar aangerekend. Na het overlijden van Hendrik Holdert in juli 1944 en het aftreden van Fraenkel in oktober 1944 kwam De Telegraaf geheel in handen van Henri ‘Hakkie’ Holdert jr. en diens SS-trawanten.” Bron

Uiteindelijk kunnen we niet anders
Het mag bij de echte wakkere Nederlanders inmiddels wel duidelijk zijn, dat alle reguliere media een spreekbuis zijn voor de onrechtmatige bezetters van deze planeet. Daarbij zij vermeldt, dat men ook ten aanzien van vele alternatieve media het eigen onafhankelijk denken en voelen nooit uit mag schakelen! Want ook daar ligt veel misleiding op de loer. Men kan daarom ook niet anders dan het pad van de eenzame wolf te volgen, die zich in het oerwoud van de overdonderende informatiestroom altijd geleid weet door zijn eigen diep gevoelde intuïtieve waarheid.

Door het loslaten van het gehersenspoelde verleden en het ‘waarheid’ opdringende heden, kan men zichzelf in het hier en nu werkelijk serieus nemen en de eigen unieke individualiteit op een heel diep niveau gaan ontdekken en vormgeven. Het pad van de eenzame wolf is dan de enige weg. In dit geval is die eenzame wolf geen door Mind Control geestelijk gestoord mens die zomaar uit zichzelf allerlei gewelddadige moordpartijen uitvoert, maar veeleer een uniek in zichzelf gegrond mens. Hij heeft de troep wolven verlaten om zijn eigen unieke weg te vinden en te gaan.

In mijn jeugd heb ik vele boeken van de Duitse schrijver Herman Hesse gelezen. Zijn boek ‘Steppenwolf’ sprak mij, vanwege de herkenning in de eenzame zonderlinge hoofdpersoon, het meest tot de verbeelding. Ik heb wegens de door mij vaak als verstikkend en onvrij ervaren groepscultuur, altijd al moeite gehad om me bij groepen aan te sluiten. Later heb ik leren begrijpen waarom dat zo was. Ik heb me er nu volkomen mee verzoend en ontleen er zelfs een zin en betekenis aan.

Het heeft me na vele teleurstellende en vaak ook pijnlijke groepservaringen, op de transformerende weg geplaatst van volgzaam slavendom ten aanzien van anderen, naar dienend meesterschap ten behoeve van het geheel. Ook heeft het me geleerd om weer met een open houding en vol verwondering in het leven te staan. Maar ja, de gehele omgang met de sociale buitenwereld fungeert als een spiegel voor het bewust leren zien van de eigen binnenwereld. Als uitgangspunt kan men daarbij hanteren, dat de gevolgen van het eigen doen en laten altijd de intenties die aan het eigen handelen ten grondslag liggen weerspiegelen. Het is echter niet altijd even simpel…

Zoals ik verderop beschrijf, kan het eigen zuivere handelen, vanuit een zich ontwikkelende individuele kracht, ook de nodige weerstand oproepen in een buitenwereld die niet met die zuiverheid om kan gaan. Maar ook dan komt het er op aan vanuit welke intentie men daarop reageert. Een gekwetste egoreactie zal altijd escalerend werken. Dit heb ik meermaals zelf mogen ervaren.

Terwijl als men vanuit een innerlijk gevoelde kracht die weerstand waarneemt, kan men het er bij laten in plaats van nog meer olie op het vuur te gooien. Het is zelfs vanuit de natuurwetenschap op een energetisch niveau te verklaren volgens de wet van energetische resonantie en aantrekking, of het elektromagnetisme. Hieronder een veelzeggend gedicht over hoe ons functioneren in de wereld beschouwd zou kunnen worden.

Wat klaagt gij toch de boze wereld aan
beschuldigt haar van dit en dat!
Hebt gij dan nimmer vuur bij ‘t vlas gedaan,
waardoor dit ras heeft vlam gevat?

Heeft nooit de haat, of wrok, of nijd
aan u geknaagd en u verleid
dat blindelings uw arm zich bood
en olie op de vuurhaard goot?

Gij meent geen deel te hebben aan
wat steeds de wereldbrand weer voedt?
Vernietig allereerst de waan,
de hartstocht die nog in uw hart woedt!

Laat elke twist verzinken in uw wezen,
en maak over de wereld u geen zorg;
gij zijt, hoe meer van slakken vrij, hoe groter borg
dat zij met u tot reinheid zal genezen

– Christian Morgenstern –
Duits dichter (1871-1914)

 

Een tijd geleden kocht ik een jaaragenda voor 2017, met op het voor- en achterkaft een kleurig getekende kop van een wolf. Op het voorkaft stond de tekst:

‘Een vrije geest volgt het pad van de eenzame wolf.’

Ik ervaar het dan ook als bijzonder betekenisgevend dat deze agenda, na een maandenlange zoektocht, ineens op mijn pad kwam. Ik herken hierin mijn weg van het tot uitdrukking brengen van mijn eigen diep doorvoelde individuele waarheid. Die waarheid en de daarbij horende eigen-wijsheid roepen als bijna vanzelfsprekend weerstand op bij anderen, want zij willen zo graag dat hun waarheid als uitgangspunt wordt genomen.

Dat doet hen zichzelf sterker voelen. Het laat zien dat zij onvoldoende gegrond zijn in zichzelf en daardoor de instemming van anderen nodig hebben om zichzelf van hun waarheid te overtuigen. Hier ligt dus onbewust een fundamentele onzekerheid en niet weten aan ten grondslag. Iedere poging om een ander, ongeacht de gevolgen, te overtuigen van het eigen gelijk is daar een uiting van.

Maar laten we nu eens eerlijk zijn, wie heeft nu werkelijk de waarheid en niets dan de gehele waarheid in pacht? Allemaal doen we ons best om in deze uiterst verwarrende tijd onszelf staande te houden en in het oerwoud aan uiterlijk informatieve ‘waarheden’ onze weg te vinden. Het voelt natuurlijk altijd sterker en krachtiger als je anderen mee kunt nemen op jouw pad. Maar maakt je dat ook werkelijk sterker en krachtiger? Of is het een vorm van onvrij makende afhankelijkheid, waarmee de eigen onzekerheid en het niet weten wordt verbloemd? ‘Samen staan we immers sterker’.

Vertrouwen!
Waar baseren wij van jongs af aan onze relatie met de buitenwereld op? Als kind doen we dat vanuit een op afhankelijkheid gebaseerd onvoorwaardelijk vertrouwen. We kunnen niet anders! Vaak blijkt echter dat dit vertrouwen al vrij snel op een onbewuste manier, afhankelijk van de opvoedingssituatie, geschonden wordt door mensen in onze directe omgeving. Zij hebben zelf ook nooit anders geleerd dan, om datgene door te geven wat zij zelf hebben ontvangen.

Onze George W. had het er maar druk mee, om te laten zien dattie erbij hoort!

Dit van jongs af aan geschonden basaal vertrouwen kan, afhankelijk van de eigen in deze incarnatie meegebrachte persoonlijkheidsstructuur, zich uiten in een tot chronisch geworden wantrouwen en vijandigheid ten aanzien van alles om zich heen. Of het kan door een gevoeligheid voor onrechtvaardigheid, oftewel een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, zich uiten in een bewust willen ervaren van de meest betrouwbare en rechtvaardige Bron in het eigen innerlijk. Dat laatste is in feite onze redding.

Want deze wereld kent, door haar op geïnstitutionaliseerd satanisme (HIER) gebaseerde vormgeving, geen rechtvaardigheid. Wij zullen deze door het willen omvormen van de door onszelf ervaren onrechtvaardigheid tot rechtvaardigheid mogen maken. Ik heb in vorige artikelen al aangegeven, dat deze wereld in feite een levend alchemistisch laboratorium is. Waarin het kwaad (het lood van de eigen levenservaringen), omgevormd mag worden tot het goede (het geestelijk ervaren goud van de innerlijke zielsverrijking, die belangeloos aan de wereld wordt geschonken).

Collectief versus individu
Ten aanzien van het gevoel van samen staan we sterk, is het natuurlijk van vitaal belang waar dat gevoel van samen op gebaseerd is. Is het gebaseerd op het delen van een door één of meerderen ingefluisterde en tot gezamenlijk verklaarde illusionaire droom? Of is het gebaseerd op het gezamenlijk voelen en voeden van ieders uniek individuele bijdrage aan wat de evolutie van de mens verder te bieden zou kunnen hebben? Ook hier komt het vertrouwen en eventueel geschonden vertrouwen weer naar voren.

Onderling vertrouwen ligt aan de wortels van onze samenleving!

Het vasthouden aan een geschonden vertrouwen is gebaseerd op een loyaliteit aan de oorspronkelijk al dan niet liefhebbende ouders en andere opvoeders. Zij zijn bij het begin van het eigen leven de eerste autoriteiten waar men dat oorspronkelijk onvoorwaardelijk vertrouwen op projecteert. De in deze wereld in de loop der tijd aan kracht toegenomen sociale beïnvloedingsprogramma´s hebben, door hun maatschappelijke vormgeving, het vertrouwen steeds verder ondermijnd.

Het gezin is daardoor de basis geworden voor het geschonden ik-gevoel, dat zich maatschappelijk gezien kan vertalen in een geschonden wij-gevoel. Velen zullen zich in hun opvoedingssituatie aan zichzelf overgeleverd hebben gevoeld en niet de wezenlijk opvoedende steun hebben ervaren, die men werkelijk nodig had om tot een evenwichtige en harmonieuze individualiteit uit te kunnen groeien.

Zij zullen daarmee al de kiem voor het gaan van het smalle en steile pad van de eenzame wolf in zichzelf aangelegd hebben gezien. Toch blijft het een heel menselijk gegeven om dat pad op te willen geven voor het volgen van het brede en vlakke pad van de troep wolven die gezamenlijk achter een illusionaire leider aanlopen.

Zij lijken het allemaal zoveel gemakkelijker te hebben en voelen zich gesteund door de anderen in de troep wolven. Maar het tot uitdrukking willen brengen van de individuele eigenheid zal blijven knagen en een weg willen zoeken om een eigen individuele bijdrage te willen leveren aan het geheel.

Moreel bewustzijn
Daarbij ga ik er vanuit dat die uniek individuele bijdrage aan het geheel, voortkomt uit een diep doorvoeld en bewust ervaren moreel bewustzijn van goed en kwaad. In mijn beleving houdt dit in, dat wat in wezen goed is voor het geheel ook goed is voor het individu en natuurlijk omgekeerd. Ik besef hiermee op het scherpst van de snede te balanceren. Want het is juist het voortdurende dilemma betreffende het collectief versus het individu, dat in de geopolitieke realiteit van onze moderne wereld zo zijn misvormende werking heeft gehad.

Het collectief ingestelde socialisme/communisme versus het liberaal op vrij individueel ingesteld ondernemerschap. Mijn beleving van het goede bestaat uit, wanneer de juiste persoon op de juiste tijd en de juiste plaats het juiste doet, vanuit de juiste intentie! Maar laat duidelijk zijn dat beide zijden van het dialectisch georkestreerd politieke links/rechts- dilemma op hetzelfde neerkomen. In het socialisme/communisme is er een kleine groep van zeer slimme en verstandelijk intelligente mensen die hun intelligentie hebben misbruikt, om macht te verkrijgen over de meerderheid.

Dit wordt in het kunstmatig dialectisch geschapen politieke model als links betiteld. In het liberalistisch georiënteerde kapitalistisch model is het een kleine groep van ‘individuele’ ondernemers, die zich middels kartelvorming tot multinationaal grensoverschrijdende, mensenrechten en natuurwetten overschrijdende Frankenstein-gedrochten hebben gemaakt. Dit wordt binnen datzelfde dialectische model als rechts benoemd. Het libertarisme poogt daar een tussenvorm voor te poneren, maar is evenzeer gebaseerd op materialistische en niet-geestelijk geïnspireerde uitgangspunten.

In beide aan ons gepresenteerde links/rechts-systemen wordt de werkelijke waarde van de individuele mens niet erkend! Door de manipulatieve werking van de media en het op de spits drijven van geschapen tegenstellingen, worden velen verleid om een kant te kiezen. We kunnen dit nu overal om ons heen waarnemen. Ieder politiek-economisch, en/of religieus beladen thema wordt hiervoor gebruikt.

Volwassen worden
Waar het ons dus toe uitnodigt is, om onze eigenwaarde als mens voor onszelf te erkennen. Je hebt de waarde als mens, die jij jezelf toekent! Je hoeft je eigenwaarde niet af te meten aan je positie binnen een volkomen kunstmatig, dus onnatuurlijk, geschapen manipulatief politiek-economisch spel van vermeende tegenstellingen. De vrijheid berust er juist in, dat men zich buiten dat manipulatieve zwart/denken plaatst en zich werkelijk onafhankelijk opstelt, op basis van de in het eigen innerlijk aanwezige intuïtieve waarheid.

Deze intuïtieve waarheid is de inspiratie vanuit een geestelijke bron, die ieder op een bij de eigen kwaliteiten aansluitende wijze tot uitdrukking kan en mag brengen. En ja, dat houdt een bepaalde mate van eenzaamheid in. Die eenzaamheid biedt echter een enorme kans om vrede in jezelf te vinden en de eigen krachtige individualiteit tot op het diepste niveau te ervaren. Wat natuurlijk niet wilt zeggen, dat men in een hutje op de heide moet gaan bivakkeren.

Het houdt in dat men midden in de wereld staat en men zich bewust geworden is van alle beïnvloedende prikkels van buitenaf en daar een grote mate van immuniteit voor heeft ontwikkeld. Dit op basis van een ontwikkeld moreel onderscheidingsvermogen van Goed en Kwaad. Men weet dan in de eigen gecentreerde kracht te blijven staan. Dit is een proces van vallen en weer opstaan. Breng de berg naar de wereld in plaats van de wereld naar de berg. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk dat men zich bij tijd en wijle afsluit van die wereld, om op de opgedane ervaringen te reflecteren, ze te verteren en integreren in de eigen persoonlijkheid. In biografische termen heet dit volwassen worden.

Samensmelting van politieke systemen
In meerdere vorige artikelen heb ik beschreven dat zowel politiek linkse als rechtse, maar beide even illusionaire, systemen zich nu steeds meer zichtbaar (HIER) aan het verenigen zijn. (HIER) Het is het doel van de Hegeliaanse dialectiek om uiteindelijk alle voorgetoverde ogenschijnlijk tegengestelde illusies van theses en antitheses, tot een samensmelting te brengen in de destructief geestontkennende realiteit van het synthetische satanisme (HIER), dat deze wereld heeft veroverd. Want zoals ik al zo veel en zo vaak geschreven heb, komt de moderne dialectisch politieke links/rechtstegenstelling voort uit de koker van de Fabian Society.

Daarom haal ik nog maar weer eens een afbeelding van de inmiddels overbekende Fabian Window van stal, die dit beeldend laat zien. Het door de Fabians gehanteerde logo van de wolf in schaapskleren wordt aan beide kanten van het politieke spectrum toegepast. Het is, kijkend naar onze moderne wereld, bijna ongelooflijk om te zien welk een zielsverleidende kracht van die wolf in schaapskleren uitgaat.  Uiteindelijk wil die verleiding ons bewustzijn opsluiten in een transhumane virtueel gedigitaliseerde werkelijkheid. Men wil het menselijk bewustzijn op laten gaan in een volledig programmeerbare virtuele wereld.

Wil je dat? Zo ja, ga dan vooral verder met het eenzijdig vormgeven van je sociale leven door middel van al die verleidelijke moderne communicatiemiddelen. Leer daarbij te vergeten hoe het voelt om mensen in het echt te ontmoeten. Zo nee, doe dan vooral moeite om je af te stemmen op mensen in je directe omgeving. Zij zouden je wel eens boodschappen kunnen brengen, die niet via WhatsApp, Facebook of welk ander gedigitaliseerd spionagemedium dan ook is te ervaren. Ga voor het echte leven!

Spiegeltje aan de wand
De rol van het satanisme in onze evolutie is, dat het een verleiding biedt om af te wijken van het oorspronkelijk evolutionaire pad. Dat oorspronkelijke pad is exact het tegengestelde van wat de satanisten laten zien. Zij bieden ons dus een grote spiegel aan de wand, waarin wij onze eigen duistere kanten mogen leren zien, die bijgedragen hebben en nog bijdragen aan de chaos die er nu op deze planeet aan het ontstaan is.

De satanisten en hun NWO tonen ons de spiegel van het collectieve onderbewuste, dat we allemaal door onze eigen onbewust gehouden zaken voeden. De satanisten willen ons door een materialistische indoctrinatie het door ieder onbewust gevoelde verlangen naar eenheid in de buitenwereld laten ervaren. Dat is echter een absolute onmogelijkheid, omdat de fysieke realiteit onderhevig is aan de dualistische krachtenwerking van de polair scheppende krachten van het mannelijke en het vrouwelijke.

Die polaire krachten worden ons als een tegenstelling gepresenteerd, als dualiteit, die niet te verenigen is. Binnen onze driedimensionale wereld kunnen zij ook nooit één worden. Maar wel op een innerlijk geestelijk niveau, door in de eigen ziel te schouwen en daar de duistere onbewuste schaduwen met het Licht van het bewustzijn te verbinden. Het is dan ook een bijzonder satanisch gegeven, dat het extreem benadrukken van de seksualiteit in haar geperverteerde vorm van pornoficatie, homo-agenda, transseksualiteit in onze maatschappij een zeer ingrijpende invloed heeft op velen.

De werkelijke eenheid is, zoals gezegd, slechts op een innerlijk niveau te ervaren wanneer het mannelijk uiterlijk vormgevende bewustzijn zich verenigd met de vrouwelijk ontvankelijke en innerlijk wetende ziel. Het mannelijke is individueel gericht en het vrouwelijke is gemeenschapsgericht. Beide zijn nodig om de menselijke evolutie een werkelijke voortgang te kunnen laten hebben.

Het mannelijke is nodig om daadkrachtig datgene vorm te geven, wat vanuit de vrouwelijk gevoelde gemeenschapsbehoefte nodig is. Laten we daarom als mannen en vrouwen eindelijk eens leren, om op een elkaar wederzijds ondersteunende en vrijlatende wijze samen voor het gemeenschappelijke doel van het behoud van de verdere mensheidsevolutie te gaan. Samen staan we inderdaad sterk en in verdeeldheid zullen we ten onder gaan!

Laat het mannelijke en vrouwelijke in ieder van jullie elkaar wederzijds bevruchten! Om Shanti. Vrede zij met en in jullie!

 

 

Arend Zeevat

23 februari 2017

138 gedachten over “Het pad van de eenzame wolf

  1. there is a name for people without beard………… woman!
   Grow a beard!!
   Not the beard by Grimmly in the lord of the rings.

 1. Mijn vraag “wat is een Satanist” is geen goedkope afleiding.
  Ik kan Arend volgen tot een zekere hoogte en dan steeds weer vervalt hij in terminologie die voor mij ongedefiniëerd is. Satan is een bijbelse term, dus preekt Arend nu vanuit de bijbel? Volgens de bijbel was Satan de tegenstander van God, volgens de gnosis is God de imposter, dat zou Satan tot de werkelijke god maken, snap je mijn verwarring?

  1. “Quicksand”

   I’m closer to the Golden Dawn
   Immersed in Crowley’s uniform
   Of imagery
   I’m living in a silent film
   Portraying Himmler’s sacred realm
   Of dream reality

   I’m frightened by the total goal
   Drawing to the ragged hole
   And I ain’t got the power anymore
   No, I ain’t got the power anymore

   I’m the twisted name on Garbo’s eyes
   Living proof of Churchill’s lies
   I’m destiny
   I’m torn between the light and dark
   Where others see their targets
   Divine symmetry

   Should I kiss the viper’s fang
   Or herald loud the death of Man?

   I’m sinking in the quicksand of my thought
   And I ain’t got the power anymore

   [Chorus:]
   Don’t believe in yourself
   Don’t deceive with belief
   Knowledge comes with death’s release

   I’m not a prophet or a stone age man
   Just a mortal with potential of a superman
   I’m living on
   I’m tethered to the logic of Homo Sapien
   Can’t take my eyes from the great salvation
   Of bullshit faith

   If I don’t explain what you ought to know
   You can tell me all about it on the next bardo

   I’m sinking in the quicksand of my thought
   And I ain’t got the power anymore

  2. ik verwacht geen antwoord van Arend, geen probleem. De vraag blijft echter, wat is dan Satan, wat is het doel etc. ?

  3. ja leuk. Maar gespeend van ieder esotherisch inzicht. Iedereen lijkt zijn bek vol te hebben met “de grote vijand” niemand schijnt een definitie te kunnen geven.

  4. Cozmic, ik vond het heel komisch, en lag in een deuk. Had de ‘personages’ een heel grappige invulling gegeven…maar ja ik heb ook veel fantasie 🙂

  5. Cozmic.

   Voor mij is satanisme het gebruik maken van kosmisch evolutionaire krachten om een eigen destructieve op overheersing en onderwerping gerichte agenda vorm te geven. Satanisten zijn in dit verband dus de aardse handen en voeten van satanische entiteiten in een andere geestelijke dimensie, om die kosmisch satanisch geïnspireerde agenda in onze driedimensionale wereld vorm te geven.

   In dit verband hebben de geïnstitutionaliseerde religies ons met het hiërarchisch piramidale model van autoriteitsvormen opgescheept. Dit is het Luciferische en uiteindelijk het rechts/conservatieve model. Daarnaast hebben de ontwikkelingen in wetenschap en technologie ons sinds de 19e eeuw opgezadeld met een technologische ontwikkeling. Deze wil al het natuurlijke leven buiten sluiten, omdat het dat wil overheersen, manipuleren en controleren. Dit is het Ahrimanische model en het uiteindelijk links progressieve model. Het Luciferische en Ahrimanische model hebben zich verenigd in een de mensheid, door technologie en autoritair/militair/technologiscch machtsvertoon, overweldigende onderwerping van al het leven op aarde.

   De zich in onze tijd voordoende tegenstelling tussen links en rechts, progressief en liberaal, kan men zien als een gekunstelde tegenstelling tussen satanische machten, die op de achtergrond een duivelsverbond hebben gesloten. Alle in het uiterlijke wereldtheater voorgespiegelde tegenstellingen zijn daar mijns inziens een uiting van.

   Eén groot mindfucking circus dus om ons van de essentie van ons eigen bestaan en de beleving van onze eigen individualiteit vandaan te houden.

  6. En beste Arend als je als mensheid daar niet aan mee doet, je Eigen samen hand in hand religie beleeft, en uitvoert, zo als het begon, dan hebben al die door jouw zo mooi benoemde krachten en machten geen schijn van kans, want zij bestaan bij de gratie van groep zinloze, onbewust levende individuen, dat is wat ik voorsta, groet Jenne

  7. Cozmic, wat is met satan als verleider? uitdager? uiteindelijk grensverlegger, quasi soort sleepsteen, je eigen zwaktes die te overwinnen zijn…?
   Nou ja, dat klinkt als het “know thyself”, maar niet als “do what thou wilt..” voor mij dan. Daarom dus de ‘satanisten-clubs’ die dus deze geestige groei of ontwikkeling willen versnellen door er een fysieke draai (uiting) aan te geven in vorm van rituelen, maar dat is uiteindelijk de deceptie want het is allemaal sowieso illusie..?

  8. Jenne 2.14

   Mooie reactie, waar ik me ook helemaal in kan vinden. Ik wens jou succes in het realiseren daarvan in je eigen leven. -)

  9. Cozmic,

   de Rosecrusians, zijn geen Franc Maçons, maar een veeloudere orde en op Protestante basis, ook mooier in hun denken, en veel reiner van opzet, sommigen worden geroepen om bij de Franc Maçons, een rol van verzachter in onderling krakeel te spelen, als buiten staander ook tot geheim houding verplicht en geroepen, als het je interesseerd ga maar eens met ze praten, je wordt er niet slechter van, en vind broederschap die je soms nodig hebt.

   Golden dawn

   en mijn vuren lach
   drinkt uit ontzaggelijke schalen
   van lucht en aarde
   den opalen dag

   Groet Jenne

  10. mc, het geeft niet helemaal het juiste beeld, Satan hoort er bij, net als Ying en Yang, en Joden, allemaal of een paar een groep, beetje ruim.
   En dan dat middeleeuwse homo inquisitie gedoe om de vrouw in al haar pracht en praal als Satanis te duiden, er zijn heel veel schilderijen gemaakt waar op de vrouwen verschrikkelijke worden aangevallen door het kwaas, de meeste hangen in het Prado – Madrid.
   Groet Jenne

  11. tis wel weer genieten een hier nog relatief jonge OzzieWozzieFlossie, wat het is, dat is het zo’n beetje, bij deze figurant van stand, op het nippertje gered uit het riool putje door de band, die Crowley vond ie maar een flippende fluit ketel vanwege die punthoed en zo. dat typische trippel trippel schuivel schuivel griezel hellup mijn brein kookt adam’s family loopje, nu al op zo’n jonge leeftijd, bewijs dat voortijdig gekookte hersenen een mens goed kunnen doen, mits met bepaalde inherente talenten aan boord. Ozzy Osbourne – Mr Crowley https://www.youtube.com/watch?v=kxrlZ5yA5Zc Charlatan satan betekent humoristische tegenstander van de zich zelf benoemde ‘echte’ god wat Gu aanstormende Koe schijnt te betekenen want Dutch is oud vrekken Sumerisch 2 stromenland aan de andere kant van de middellandse zee vandaar die 2 vingertjes in de lucht bij harde rock concerten. http://www.gannett-cdn.com/-mm-/8f76628c48702d5c68a9154e325487aaaf2202a7/c=266-0-4533-3200&r=x404&c=534×401/local/-/media/2016/03/10/Greenville/B9321268790Z.1_20160310151628_000_GBJDN1M3U.1-0.jpg

  12. Hoe meer er in de poel geroerd wordt, des te troebeler wordt het water.

   De eenzame wolf liep naar de poel, bekeek het troebele water en besefte dat dit niet zijn drankje was. Hij klom een stuk de berg op en leste zijn dorst bij de bron.
   Een stukje naar beneden was de bron in een kabbelende stroom geworden, er stond een dwaas met een stok op het water te slaan. De dwaas zei tegen iedereen dat dit wat zijn water was en dat ieder die er van dronk zijn levensenergie zou ervaren en in de hemel zou komen. Door het geklap met de stok was het water beroerd geraakt en niet langer helder. Iets verder stroomafwaarts stond een broer van de dwaas midden in de stroom, hij schreeuwde dat zijn heilige penis vanaf nu het water had gezegend.
   Het volk was verdeeld en raakte met elkaar in discussie, soms zo heftig dat er vechtpartijen ontstonden.
   De eenzame wolf keek het tafereel aan, nam nog een laatste slokje uit de bron…. en piste er vervolgens in. “Mijn!!” grinnikte hij.

  13. Cozmic 20.20

   dit is Satanisme ten voeten uit, de Wolf die in de bron piest, de bron van het leven bevuild, de zich lavende opzettelijk vergiftigt.

   Hier zijn nog steed heel veel echte bronnen, die in wezen aan een ieder behoren, maar de waterflessen industrie heeft daar een hekel aan, en de overheid die het zo goed voor hebben met de mensheid ontfermt zich er over indien mogelijk, maar die op privé land borrelen, ja daar mag ieder één uit putten, gratis en voor niemandal.
   Jenne

  14. Uit de link van MC:
   DEFINING THE TERM

   So let us define our terms: a Satanist is one who worships the spiritual being known as Satan, often incorrectly misunderstood and equated with both Lucifer or “the Devil.”

   A “Satanist” worships Satan to align him or her self to be receptive to the powers which such alignment of Will can reputedly grant to Satan’s worshipers on this Earth — to bend reality in their favor while partaking of all the seven “vices” of Christianity, by positing their True Will, first and foremost, as primary and therefore having primacy over all other non-Satanists.

   According to Crowley’s conception of the universe, man has only one “work” upon this Earth in each incarnation: to find one’s True Will or “work” in this world — one’s particular purpose in each incarnation — and then to do it. In Crowley’s cosmology, it is through the worship of Satan, who he considered to embodied in one’s Holy Guardian Angel, that a person learns what one’s “True Will” actually is. From that moment on, a person has no other spiritual obligation but TO DO one’s True Will upon this Earth.

  15. Nou lees het maar, en denk er over na, wat ik al heel lang doe, en toch lukt het mij maar niet om deze stelling uit te Voeren, TO DO one’s true will up on this earth, het is ook de stelling van veel kloosterlingen, je moet dit uitdragen, in de mensen een welbehagen, je geeft zelf aan wat een wounded healer is, you want it any darker, elôi, elôi, lema sabadithani, je moet sjacheren en met je gevoelens en je zelf wil je kunnen leven, in deze duistere modder poel vol chimae’ra, misschien bereikten de oude Hermiten dit stadium, wat een twijfels toch steeds, het wordt voor mij steeds onduidelijker in mijn binneste, Jenne
   Jij bent zoekende mijn Jongen, hopelijk vind je het !

  1. Is Henry soms familie van je, de vraag is wat is Satanisme, wat is de definitie hier van, hij huist in ons allen helaas, in ons diepste binnenste zit hij weg gestopt, maar na het uittrekken van een paar Vliegen poten, en het opblazen van een kikker in je prille jeugd, slaapt hij dan in, in de bijbel, hij is de Vorst van de gevallen Engelen, Satanas de duivel, soms pakt het gunstig uit en worden het een duivels kunstenaars, Paganini met exstra lange vingers, ze horen bij het leven als een bloeiende Roos, ook Vulkanes is zo,n bloedstollende figuur die tussen de drie vulkanen Etna, Stromboli, Vespucies zijn smederij drijft, ja Cozmic dit is wat ik weet, maar is vast niet wat Arend bedoeld,groet Jenne

 2. Cozmic,

  berusting
  Tussen dit ogenblik en mijn dood
  ligt misschien een lang leven;
  ook een groot?
  de hoop daarop heeft mij allengs begeven;
  maar is het groot of Klein niet om het even
  voor wie gelooft dat wij pas met den dood
  gaan leven?

  Marsman

  1. Row, row, row your boat
   Gently down the stream
   Merrily, merrily, merrily, merrily
   Life is but a dream

   Row, row, row your boat
   Gently down the stream
   Merrily, merrily, merrily, merrily
   Life is but a dream

 3. aanpalende percelen en de isolatie van de gemene muur, een rijdende rechter sprookje over schuttingen met bijkomend over en weer gebruik van grens overschrijdende taal. lachwekkende kleine komedies hand in hand met de ballen tegen de wand. Dwang en afdwingen geen tussenwegen voor of tegen, Quote: “Pundits who stray from the party line are fired or forced to atone” https://www.henrymakow.com/2016/01/NWO-is-Throwback-to-Totalitarian-Judaism%20.html Je was vroeger vrij in frankrijk, mits je gevoegelijk mee deed aan impliciete onuitgesproken gemene standaarden – ‘Op zoek naar Frankrijk 10 apr 2016’ : ‘Het verdriet van Frankrijk’ – over te strenge juffen faalangst nooit meer tevreden kunnen zijn, shop till you drop panacea, te ver te lang na de revolutie ben je heden ten dage uiteindelijk nooit goed genoeg meer om tot bij de begeerde voorheen grotere goed opgeleide gebroederlijk elkaar goedkeurend kussende gelijkelijk bevoorrechte groep te kunnen mogen blijven behoren, totdat nu de droevigste compleet gedemoraliseerde geglobaliseerde hoofd heils bancaire banlieue stadsstaat der 19e eeuwse la belle epoque erfgenamen met z’n rijkelijke inmiddels versteende Isis overkoepelende praal bogen bezittingen over de oevers van een voorbij ruisende rivier verder via de monetaire feodale mentale afdwing omweg elkaar niet meer gemoedelijk, zelfs soms uitgelaten, frank en vrij groetend in het voorbij gaan, in de ogen kunnen durven kijken en bekijken, dankzij deze onvermijdelijke na oorlogse post industriële moderniserings misère die van boeren en buitenlui weer inter super grijze marcherende gedeprimeerde volledig onteigende en verdwaalde wijn drinkende metro psysovchozen gemaakt heeft. http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/513634500/0 http://www.encyclo.nl/begrip/Panacea https://nl.wikipedia.org/wiki/Intermarch%C3%A9 https://nl.wikipedia.org/wiki/Belle_%C3%A9poque https://nl.wikipedia.org/wiki/Banlieue https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovchoz http://www.encyclo.nl/begrip/metroman Pete Yorn – For Us https://www.youtube.com/watch?v=uTZZ27AairE Accept – Balls To The Wall Lyrics https://www.youtube.com/watch?v=MB37Xobja4w en tuurlijk moet in het huidige wan systeem Trumpiefumpiedumpie ergens deel uitmaken van dit verafschuwde gevreesde romeins internationaal establishment, er moet iets gebeuren toespraken, aan aanvallende defensie aan nato aan zogenaamde veiligheid aan belastingen aan gezondheid aan onderwijs aan bruggen en wegen aan winkelstraten aan koopkracht aan de normen van de maden aan weg kwijnende veteranen en ouderen, waar kennen we die roze glazuur snoepwinkel retoriek toch van, behalve dat het in het hengels vooral in het texaanss zo heerlijk onafhankelijk anti feodaal centraal globaal off the grid klinkt, het raakt een snaar van een elektrische gitaar bij mij in ieder geval, los van die eindeloze interplanetaire enorm goedgevulde dubbele bbhh voorgevel van die donkere infowar babe MacAdoo, omdat ik in het verNederlands te vroeg begreep dat de koud vochtig dampende mistige polderwoorden hol en loos waren, re awakening kan op vele manieren, afhankelijk van de eigenaardigheden van het beestje in kwestie, Arend is het niet fijn om een wtk’er te mogen zijn!! dat Argwaahnussen oog deed te veel pijn, laat de roofvogel in je zelf los, hier is het veel gemakkelijker jezelf te zijn, fijn bijeen geraapt zooitje ongeregelde mafkezen die gemiddeld stuk voor stuk gek worden van de groep en elkaar daar in blijvend herkennen, zo nu en dan, “totdat de pleurus weer eens uitbreekt”, gevleugelde woorden van onze eigen Marie Antoinette Anna collega reagluurder reactie redactrice dwars tegen de bierkaai in maar vaak genoeg heel lief hoor, soms wel vaak genoeg zo nu en dan vaker dan niet behalve dat ik niet veel heb met de platte aarde beweging en skepsis romantiek, dat dan weer niet, maar je kan niet alles hebben en waarom is de president van de vvd niet getrouwd weet ik ut, wel een enorm vermoeden, tis niet fraai, eigenlijk onverkoopbaar, maar goed die voormalig president van de pvda deed zogenaamd metro voor de camera met een blikvangende fake kinderwagen, nog erger ergens, n iet dat het er toe zou moeten doen, maar de sjit is ze zitten stuk voor stuk waarschijnlijk in de tang, niet te bevatten en toch waar, anders mag je niet door het blanke glazen plafond, wat een maatschappij van verdriet en verraad, je wilt toch niet dat je daar deel van uitmaakt, leve de werklozen in die zin? je deugde niet en daarom werd je meneer de president en directeur en bestuurder en bobo en wat nog meer, je wilt het niet weten waarschijnlijk. Hoe zou onze politieke partij moeten heten? de Verliezende Verliezers Partij met een grammetje geweten en mede door internet opgebouwd inzicht, de VVPGII. net op het nieuws gehoord dat eerstejaars studentjes het ciagezichten boek gaan helpen zuiveren van onwelgevallige onfeitelijkheden.. het 1984 ministerie van waarheid is alhier zonet geboren. En inderdaad Marcel je kan dit nauwelijks schrijven noemen, meer punniken met aanperkende linke naar elkaar linkende soms verre associaties.

  1. Hyper Alert,

   De Nederlanders hebben de partij van hun vaders en schoonvaders niet kapot gemaakt, na de reus van de AOW, kwamen er alleen nog maar dwergen uit de bus, die naar niemand luisterden, alleen hun Eigen hunkerende Hollywood Dreams volgden, mooi stuk hyper, Anna is een soort Anna Bolyn in die tijd hakten ze welbespraakte dames hun lieflijke hoofd af, ja ’t is een aardig geheel de man bij het doorgeeflijk is soms wat schraal, maar het is natuurlijk ook een klote baan, ben benieuwd wat hij er bij doet, je Franse beschrijving klopt aardig, wat we nog steeds in overvloed hebben is de ruimte, die heerlijke ruimte waar je eens alleen kan zijn, in de Duitse krant Die Welt, over Nederland, goede economie, 436 inwoners per vierkante KM in Duitsland 224, voor de rest meer als 20% buitenlanders, en !!! ze vonden Nederland voor middelbare en ouderen het geheel onleefbaar,
   niet waar jij woont hoop ik, fluitende op je atoom fiets van Tesla.
   groet Jenne

 4. Beste Arend,

  Mooi en herkenbaar artikel. Weet niet of je er bekend mee bent maar t valt mij op dat mensen die een 7 in hun numerologisch geboortegetal hebben (34/7 in mijn geval), moeite hebben met vertrouwen en de sterke behoefte voelen zich af en toe terug te trekken. Sterker nog, het voelt als noodzakelijk. Om die reden waarschijnlijk, benauwt mij ook, een te lang verblijf in een groep.
  Ik woon nu samen en dat vind ik soms al moeilijk, na veel gespartel lukt het nu om daar mee om te gaan. Moet er wel bij zeggen dat ik een zeer begripvolle man heb 😉 anders was ik alleen gebleven en dat was ook goed geweest.

  Lieve groet uit La France en Arend, ga vooral door met je inspirerende artikelen.

  1. De Eenzame wolf, bestaat niet, Wolven leven in een groep, Canis Lupus,
   The Lonely-lone Woolf, klinkt goed, wolven zijn verschrikkelijke verscheurende dieren, Vossen zijn veel interessanter en ook veel intelligenter, hebben hun plaats veroverd in onze literatuur, Wolven zijn inderdaad het kwaad, de vossen de bij ons levende deugnieten, de kwaaijongens onder de dieren.
   De Shamannen in Siberie, hadden altijd laarzen van Wolvenvacht gemaakt, om dat het reukspoor direct herkend werd door de Wolven, waardoor ze geen achtervolging inzetten, je moet er mee leren leven, dus hoofddoekjes om en tulbandje op, groet Jenne

  2. Dat heet de zogenaamde no.7 intuïtie, ieder één zijn Eigen nummer, zo ook 007 toch, ook een éénzame figuur, ja de ruimte is er nog in la Douce France, als je hem weet te vinden dan, we hebben allemaal onze weg te gaan Freeflip, en wat we daar tegen komen proberen te omhelzen, maar je kunt heel goed eenzaam zijn te midden van een massa mensen, en om de goede levens Maat te vinden is een miracel, ik had dit geluk al vroeg, anderen vinden het nooit, maar je moet toch iedere dag die God geeft je haardvuur uitvegen, en het vuur op nieuw aanleggen, zo ook in je relatie, het wil geleerd zijn, vriendelijke groet van uit La Douce France, waar waar !!!, Jenne

  3. Dank voor je fijne reactie Freeflip. Het cijfer van mijn geboortegetal is 1.

  4. Arend je gaat toch niet een Hollywood film, wat trouwens wel een mooie film was, aan Voeren als bewijs van hoe dieren in de natuur leven, Wolven leven in groepen Roedels, uitgestoten jonge mannetjes ja die moeten het dan maar uitzoeken, in de hele literatuur worden Wolven altijd beschreven als in groepen, families te leven, anders overleven zij het niet als soort.
   Jenne

  5. Beetje jammer dat Lone Wolve zich zo slecht laat vertalen naar Nederlands, Eenzame wolf zou nl. een Lonely wolve zijn. Dat terwijl eenzaamheid niets zegt over solitair leven en omgekeerd.

  6. Ik moet inderdaad toegeven dat mijn aangevoerde filmbewijs niet erg overtuigend is. De documentaire die Cozmic aanbeval is een beter bewijs.

   De Urban Dictionary zegt het volgende over de Lone Wolf.

   “Lone Wolf

   Lone wolf is a term commanly used by many people. It means that they used to belong to a group and left to become stronger.

   A wolf leaves its pack to create a stronger one. Until he’s got more followers he’s a Lone wolf.”

   http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Lone%20Wolf

  7. het woord is eenzel’vig, maar we moeten het zoeken in een histories naams vergelijk, voor vrouwen hebben wij een Kénau, voor mannen ….

  8. Welkom bij de Wtk Mad Max Movement beweging, die zich origineel door infrageluid ondergronds rommelend een weg gaat banen door de zombie fartboek apocalypse creatures massa, dit is wel een fijne rustbelt groep, nu eerst even boodschappen doen bij Le Clerc HyperBuurtmarcé, Mad Max in actie ; ‘BIG NASTY Custom Air Ride INTERNATIONAL Truck’ https://www.youtube.com/watch?v=kluaND8Aqt0 http://www.e-leclerc.com/ https://en.wikipedia.org/wiki/Rust_Belt ‘Rat Rods that will blow your mind-street machines,hot rods,rat rods sound’ https://www.youtube.com/watch?v=gIkgU7Y1aNY oftewel via een time-loop terug naar de roaring jaren 30, kunstmatige crisis, jaren 40 50 where it all began https://nl.wikipedia.org/wiki/Infrageluid

 5. Don mistake my kindness for weakness, nor my silence for confirmation
  because it takes a deeper insight to know what war must be fought and
  wich not. “Violence is mostly the last refuge of the incompetent”
  Treowd.

  1. Mooie reactie Treowd. Het filmpje van de Lone Black Wolf dat Cozmic in zijn reactie 6.8 aandroeg is een mooie weergave daarvan.

 6. Arend,

  Zou de term Lone Wolf niet bedoeld zijn als contradictie? Zoals je al aangeeft is een wolf een roedeldier en komt zelden alleen voor. Alleen in gebieden waar er op hen of op hun prooien gejaagd wordt.

  Lone Wolf zou dus kunnen verwijzen naar een eenmansactie die vervolgens toch stiekem gesteund wordt door derden. Vandaar de verdekte term?

  Groet,

  Nexus

  1. Het zijn de jongere mannetjeswolven die eenzaam gaan zwerven, op zoek naar het vormen van een nieuwe roedel…
   Of de oude die hun werk hebben gedaan in de roedel en door een jongere en sterkere wolf de deur zijn uitgeschopt.

 7. Voor Arend,
  Wat zeggen de Hopi over deze tijd,over….. The Lone Wolf.

  There is a river flowing now very fast It is so great and swift that there are those who Will be afraid.
  They will try to hold on to the shore.
  They will feel they are torn apart and will suffer greatly.

  Know the rivier has its destination.
  The Elders say we must Let Go of the shore,push off into the middle of the water.
  And say,see how is in there with you en celebrate.
  Al This time in history,we are to take Notthing personally least of all ourselves.
  For the moment we do ourspitual growth and journey come to halt.

  The time of the lone wolf is over Gather yourselves!
  Banish the word Struggle from your attidude.
  All that we now must do is celebrate
  We are the ones we have been waiting for.
  Dank voor je zeer herkenbare boodschap In Lakesh Elisabeth.

  1. @ Elisabeth
   Ik vind dat ook een zeer waardevolle raad , en tracht hem dagelijks op te volgen en door te geven.

  2. Marcel voor jou voor mij voor ons allemaal,
   UT kump good.
   Als we ons weer gaan her-inneren wie we echt zijn.You Shone like the Sun ,weet je nog?
   ,N draad in het kosmische verhaal mede-scheppers van het morfegenetische veld.
   Die tijd is Nu de Kosmos nodigt ons uit,daarom zoveel synchroniteit.
   Vanuit Limburg groet In Lakesch Elisabeth.

 8. Arend en anderen hebben het LEF om een artikel te plaatsen, ik moet gewoon huilen hoe er over punt en komma gereageerd wordt, wees net zo stoer als hij en (bescheiden) ik en durf zelf een artikel te schrijven. Dat gekanker allemaal van iedereen, zo komen we niet verder.

  Mijn brief aan het spul in Den Haag https://ejbron.wordpress.com/2016/06/22/brief-aan-de-regering/

  En een artikel voor de niet wakkeren http://www.cooperatiedevrijemedia.nl/2017/01/waarom-gaan-de-grenzen-niet-dicht/

  1. Fantastisch Freeflip, dat je de moed hebt gehad om die brief op deze manier te verwoorden. Je hebt het geschreven en verstuurd. Met dat feit alleen al heb jij iets van jouw unieke zijn aan de wereld toegevoegd. Dat is waar het om gaat. Zelf heb ik in het verleden ook vele mails en voor het internettijdperk, brieven gestuurd naar politici en 2e Kamerfracties. Begin jaren ’80 heb ik brieven gestuurd naar alle politieke partijen en kreeg daar zelfs een antwoord op, waaronder van Joop den Uyl.

   Wat zij ermee doen is hun zaak. Van belang is dat jij en een ieder die de moed heeft om zichzelf uit te spreken, dat ook doet! Compliment! Het zijn allemaal druppels op een gloeiende plaat. Maar jij weet ook dat een voortdurende stroom van druppels een steen kan uithollen.

  2. jah dat geloof ik wel, dat dat Koude Allergie Plannetje in volle gang gezet, en wel nu, aan de gang is, en de vorming van een orwelliaanse surveillance digi politiestaat gecombineerd met een binnenlandse militaire éénheid gevormd uit grote groepen werklozen gericht tegen de burger die minstens zo groot moet worden als het ‘gewone’ leger; quote Obomba, hij heeft dat indertijd letterlijk voor de tv camera zo gezegd. Irma heeft deze ontwikkeling bondig puntsgewijs geanalyseerd; ‘waarom gaan de grenzen niet dicht?!’ daarom is het de Mad Maxen tegen de zombies uiteindelijk… het onheilige bioshouten toverstokjes thema. En vergeet niet de kloon industrie, binnenkort moet je kind vanaf de reageerbuis 24/7 365 dagen per jaar in ‘onderwijs’ centra van de staat worden opgekweekt, op een gewone manier kinderen krijgen zal binnenkort niet meer de norm zijn, vandaar de chemische castratie van male beestjes op moment en de verheerlijking van opgeschoren lbgt post overgangsmanwijven vanaf zo vroeg mogelijke leeftijd, zelfs de Internet Of Things IOT robotica wordt op moment massaal ingezet om vrouwelijke geslachtsorganen in bungelende wifi digi dongle’token’ computer gestuurde verdien machines om te zetten, geen gelul, het ware gezicht van de snap chat ontwikkeling op de beurs… en zo hangt alles met alles samen in dit Ahriman satanische tijdperk van de trojan technologie maar je moet het overall plaatje wel kunnen durven zien, leve de wegkijk sneak kul-tuur. bij het intiepen van de search term ‘Ahriman’ kwam ik dit net tegen; http://www.apreltsanwel.nl/ahriman-en-lucifer/ https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things

  3. Inderdaad Hyper. Ik heb het gevoel dat de zelfbenoemde heersers over deze aardkloot een scenario voor ogen hebben, waarin het thema van George Orwell’s 1984 gecombineerd wordt met het scenario dat Aldous Huxley beschreef in zijn boek Brave New World.

  4. Gegroet vrienden, ik denk dat dit spel al heel lang gespeeld wordt, maar de manier waarop wordt steeds aangepast, en steeds geraffineerder,in de tijd dat ik George Orwell, en Aldous Huxly heb gelezen, en wij hier over spraken, wisten we dat het een visie was op de lange duur die uitgevoerd zou worden, aan het eind van deze eeuw is de Islam verreweg de grootste religie, met alles van doen, het is dus werkelijk op weg naar het einde, de Apocalyps, wat we nu zien gebeuren in Klein Azie, gaat zich hier ook binnen afzienbare tijd afspelen, een bloedbad, maar goede we zijn voorlopig bijstaanders,dus !
   groet Jenne

  5. Freeflip 10
   Ik waardeer je schrijven aan de politiek maar vrees dat het niets uit gaat maken maar je hebt het toch mooi gedaan.
   Wanneer de grenzen dicht gaan dan ontneemt de elite zichzelf hun reden om straks wanneer wij overspoeld worden door vluchtelingen maatregelen te nemen die vooral de eigen bevolkingen zullen gaan onderdrukken door het invoeren van allerlei vrijheid beperkende maatregelen en dat is naar mijn mening de reden dat de grenzen wagenwijd blijven openstaan.Chaos moet en zal er komen omdat de “leiders” nu verzuimen hun plicht te doen dus laten wij hen daar verantwoordelijk voor houden.

  6. Er wordt teveel geluld, over alle mooie hypothesen hoe de werkelijkheid in elkaar zou zitten, en maar liefdevol zijn want dan komt alles goed; en meer van al dat soort BS. Het gaat om vanuit je intentie te doen en niet te lullen totdat je een ons weegt.

  7. hallooh Arend, nog even snel een stukje Brave New World ingelezen op de wiki, toch wel weer enorm schrikken autsch, te herkenbaar begint het te worden, bij het begrip “feelies” kreeg ik er de plaats vervangende schaamte bibberaties van, das stimulus response ‘sublimatie’ zonder duiding in koude negatieve zin namelijk..; https://nl.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World_(roman) ze hebben het over wat je NU massaal ziet.. na deze alinea ben ik maar even gestopt met absorberen; quote “De maatschappij is gebaseerd op consumentisme, onmiddellijke behoeftebevrediging en massaproductie. Mensen worden geacht voortdurend in contact te zijn met anderen, alleen-zijn hoort niet tot de mores. De vrij verkrijgbare drug soma geeft een gevoel van gelukzaligheid. Mensen die geen soma willen gebruiken, worden daarom niet begrepen. Voor verstrooiing zijn er televisie, elektronische sporten en spelletjes, en ‘feelies’, doorgaans erotisch getinte films die ook de gevoelszintuigen prikkelen…. “

  8. Anna lees even het artikel op ; new.euro-med.dk ; over zweden wat totaal verloren raakt te gaan voor rede, en brieven schrijven haalt niets uit, Jenne

  9. Hyper Alert
   Wij die dit allemaal lang geleden gelezen hebben, kregen niet de bibberaties, maar hebben er niets aan kunnen doen, vanwege de viese vuile chantable overheden, begrijp je wel, die alles naast zich neer hebben gelegt, want het spel gaat nog iets dieper, dat kun je ook lezen in vele boeken met visie uit die tijd nu heet het de “deep state” onderwijl dat wij discuseren draaien hun menselijke gehakt molens gewoon door, dag en nacht.
   Daarom interesseerd het mij geen fuck wie of deze machines stopt, Trump, Wilders why not, ook hun demonisatie behoord tot hun spel,
   dit moet lukken, zo niet is het leed niet te overzien, Jenne

  10. Jenne, ik ben in principe geen zwartkijker, voorlopig zie ik vooral mensen om me heen die alleen maar voor het goede gaan. De uitwasemingen is wat de media ons voorspiegelen, de werkelijkheid is echter voor velen nog anders. Ik kan daarom vnauit mijn eigen optiek qua mensen om me heen niet bevestigen wat er allemaal gebeurd, ik moet dat maar aannemen, maar in mijn werkelijkheid heb ik er op dat niveau mee te maken. Laat onverlet dat ik geloof (of zeker weet…?) dat het wel gebeurd omdat het me door de media of het nu alternatief of regulier is. Ik wil een werkelijkheid die aan een ieder recht doet, voor minder ga ik iig niet…

  11. Jenne, vermoeiende dag achter de rug, en zie me redelijk dyslectisch reageren, sorry voor mijn taalgebruik…

  12. Anna,

   Kijk onze samenlevingen zijn ziek, heel erg ziek vergeven van niet het echte goede soort mensen, de meesten zijn er al zo aan gewend, door de dagelijkse brain fuck, dat ze het niet eens meer kunnen constateren, als je iets heel erg zieks wil genezen moet je heel diep snijden, maar het zo verweven, ze zitten overal ze zijn aardig, sypha, meegaand, maar ze misbruiken onze jonge kinderen en jonge misleide mensen, en zijn daar de hele dag mee bezig, onderling de winst verdelen, en mensen misleiden, lees maar eens over Hollywood een zwijne stal, trouwens uit onze gegevens staat het er in Europa niet veel beter voor, de mensen die er iets aan kunnen doen zijn gewoon bang, want die kennen ook de macht van dit beest, nou ik stop, ga naar bed, goede nacht Jenne

  13. Anna,

   iedere dag vitamine C en D, plus Omega 3, blijf je gezond en fit, Jenne

  14. Jenne, waar ik tegenaan loop is dat in mijn persoonlijke kring van mensen dit allemaal niet speelt; ze hebben dus de ervaringen niet ermee, laat staan dat ze zich er in willen verdiepen. Hoe vertel je onschuldigen wat dat betreft over een wereld die niet de hunne is, laat staan dat ze het begrijpen en het onderwerp dan bespreekbaar te moeten maken. Weet je, moet ik ze dat dan aandoen terwijl het hun leefwereld niet is? Ik vind en blijf het lastig vinden…

  15. En Jenne, voorlopig maak ik alleen maar goede mensen mee. Velen zitten op een ander plan dan mij wellicht, maar mijn mensen, zo benoem ik ze maar zijn goede mensen.

  16. Anna,
   ken dat gevoel van mijn Staphorster tijd, andere mensen, andere zeden, in deze tijd gedoemd om te verdwijnen, alhoewel ze een éénheid vormen, maar ze zijn een doorn in het oog van de pseudo verlichte vooruitstrevende zakken vullers kliek, en die weten niet echt wat er mee te doen, het is een groot stuk van onze historie, en als ik dan lees dat HA nu pas de boeken van Huxly en Orwell leest, ja dat is verwonderlijk, Annimal farm is wat er nu plaats vindt, je hoeft geen wijsgeer te zijn om te zien waar we heen gaan, al die in en in zielige mensen die met hun nieuwe religie de IPhone zijn getrouwd, en
   nooit meer een echt mens kunnen zijn, nou we staan er bij en kijken er na, groet Jenne

 9. De mainstreammedia zou eens in het nieuws moeten brengen wie die lieden van de EU in Brussel hebben aangewezen en hoe het mogelijk is dat dat clubje (waarvan bijna niemand weet wie wie is laat staan wat zij doen) meer macht hebben gegeven dan de landelijke regeringen.
  Deze club kwam zomaar uit het niets en waarom voelde bv Balkenende zich genoodzaakt tegen de wil van het volk in te tekenen voor de eerder afgewezen grondwet wat ineens het Lissabonakkoord werd genoemd?Wie gaf hem daar opdracht toe?Zij die daarvoor hebben getekend hebben in mijn ogen (is mijn mening) gewoon landverraad gepleegd en de Europese bevolking uitgeleverd aan een dictatoriaal systeem.

 10. Ohm namo narai !

  En het kleine ondeugende Engeltje uit de Hemel op aarde sprak dit jaar voor het laatst tot de Mensheid met de verheugende mededeling  :

  Geachte pedo bestrijders en andere Ghostbusters .

  In de tijd dat belangrijke politieke debatten worden gevoerd op het carnaval dit jaar hebben we nog een paar andere belangrijke vooruitgangen en successen geboekt !

  Essentiële religieuze beslissingen zijn inmiddels genomen in de Koffieshop , het Gekkengesticht , de Tempels van India en Nepal en weer in de Koffieshop .
  Ik had vanaf 2010 op de diverse sites al tot in den treure vermeld dat Mensen die satan kiezen, satan praktiseren , satan verworden en satan zullen verblijven .
  [ Zie  hiervoor onder andere : ” Kali Mantra ” 2010 en  mijn blogje bij het artikel    ” Gaslightning ” op Want to Know .]

  Ik heb het hier met name over sadisme , satanisme en duivelsachtigheid die zich onder andere uit en manifesteert in  een vorm van seksuele perversie zoals satanisch ritueel kindermisbruik en ander excessen .

  Ik spreek hier tot de mensen die hier iets tegen ondernemen .

  Aldus het Engeltje …

  Wat is er intussen geregeld en wat zijn de religieuze beslissingen die gerelateerd met dit onderwerp zijn genomen .

  Ging het Engeltje voort ..

  De voordelen voor de dapperen die [ gelovig of niet ] iets tegen de satanisten hebben ondernomen en/of de Mensen die daar het slachtoffer van zijn kun je  opmaken uit het  volgende .

  * Geen voorspellingen maar uitvoering in de praktijk !

  Ik vermeld uitsluiten gebeurtennissen waarvan ik zeker weet dat deze vooraf door derden zijn genoteerd of gerapporteerd .
  Hieruit kun je dit afleiden .

  In bijvoorbeeld Iran was in 2003 er conflict tussen verschillende religieuze groepering .
  Op afsprak is destijds de onderlinge overeenstemming op de televisie met een handdruk bekrachtigd .
  Kort daarop hadden ze daar die Kerst aardbeving in Bam .
  Dat levert ze ten eerste 10% extra krediet op ten oordele omdat dat geratificeerd was met mij .
  Ten tweede 10% omdat ze die uitnodiging op maat vanuit de Hemel kregen afgeleverd .
  Dus samen 20% beter dan wanneer we dat niet zo hadden gedaan .
  Die percentages zijn ter indicatie . Ik weet namelijk niet of je zoiets wel in procenten en cijfers kunt vertolken , maar zie hiervoor op het moment geen helaas andere mogelijkheid .
  Notities hierover zijn wel gemaakt maar ik kan hierover geen referenties opgeven.

  Wel over die Thailand , Sumatra / Atjeh tsunami  precies een jaar later met Kerst 2004 .
  Halverwege de tachtiger jaren was ik in Thailand en heb dat destijds daar al aangekondigd .
  Notities en rapportages hierover zijn later gemaakt onder andere tijdens mijn dwang opname en mijn veroordeling in 1997 aan de K.K.P. aan de Heereweg in Groningen .
  Omdat ik hier zodoende niet veel verder kwam dan een paar pedofiele gekken en het gesticht was ik begin 2004 naar India vertrokken .
  Daar ben ik mij wat meer gaan toeleggen op het begrijpen en benutten van deze opmerkelijke gave .
  Het is namelijk nogal ongebruikelijk dat Mensen tot deze dingen toe in staat zijn en ik moest er eerst nog even aan wennen .
  Na een kort bezoek aan Kasjmir , op Yantra naar Ammarnanth , was het daar ook snel geregeld.
  We konden samen met de hele Hindu club vanuit Delhi zonder problemen door het streng Islamitische Kasjmir op pelgrimstocht naar onze heilige ijspegel . Dat was daar op dat moment  geen enkel probleem .
  Dus in Kasjmir was het dan ook snel geregeld !
  Die horen sinds 2005 ook bij de genodigden met 10 % a 20 % Krediet op grond van wederzijdse in overeenstemming .
  In 2008 was ik nog even in Groningen en in het A-huis zijn destijds notities gemaakt over die aardbeving in L’Aquila 3 weken voor vertrek .
  Dat klopte precies en ik wist destijds nog niet wanneer ik weer zou vertrekken …

  *Kleddernat in Khedarnath

  Een voorbeeld van andere maar vergelijkbare orde is Khedarnath , India .
  Daar waren de regelingen als volgt .
  Ze waren daar 3 jaar van te voren door mij op die te verwachten donderbui geattendeerd .
  In het volste vertrouwen gingen zij daar , zoals ook al met Sumatra , speciaal voor die reden naar toe .
  Daarmee hadden ze op een bepaalde manier hun eigen oordeel ook al uitgesproken anders dan waren ze daar wel weggegaan ..
  Dit is in elk geval goed voor 2 x 10 =  20% ter indicatie becijfert .

  *Dubbel geverifieerd en geratificeerd .

  Een soortgelijk verhaal als Bam betreft Nepal . 
  Ik had inmiddels al de meest uiteenlopende blogs op de diverse sites gezet dus dit is voor jullie nu dus het duidelijkste .
  Sinds 1985 kom ik zo af en toe in Nepal en ken ze daar zodoende al meer dan  30 jaar .
  In 2004 waren ze daar druk in een burgeroorlog verwikkeld en wij waren daar op vredes missie geweest .
  Onze inspanningen waren aldaar in Phokara nog met donder en bliksem bekrachtigd en dat heeft daar ook nog in de krant gestaan .
  Toen de vrede was gesloten ben ik daar nog even kort geweest en 4 maanden later was het raak .
  Sinds 25 April 2015 hoort ook Nepal bij de genodigden .
  Omdat Mensen die iets tegen satanisten hebben ondernomen of dit nog steeds doen hiermee ook duidelijk hun religieuze keuzes hebben gemaakt ,
  voor diegenen  die mij met raad en daad hebben bijgestaan en voor de Mensen die mij mogelijkheden hebben geboden om mijn ongenoegen te kanaliseren en te ventileren heb ik nu gelukkig een verheugende mededeling :

  Het doet mij een genoegen om alle satanische pedofielen  bestrijders en Ghostbusters te kennen te geven dat zij hiervoor  ook 10% extra krediet ten oordele kunnen ontvangen .
   Daarbij opgeteld de 20% uit het buitenland , maakt het totaal op 30% meer kans op een goed oordeel dan wanner ze dat niet hadden gedaan .
  Verder wil ik nog even refereren aan het donder en bliksem concert van 2014.
  De 13 november donder en bliksem bui in 2015 en 1 jaar na dato die aardbeving in nieuw zeeland .
  De donderbui 23 juni vorig jaar en de daarop volgende aardbevingen in de buurt van Rome en Zuidlaren .
  Ook deze gebeurtenissen waren door mij van te voren aangekondigd en zijn door derden genoteerd .
  Er zijn door mij nog wel veel meer van dit soort zaken te vermelden maar ik dank dat het zo wel duidelijk is ….
  Het doet mij dan ook een groot genoegen om alle [satanische] pedo bestrijders en Ghostbusters  aan te kondigen dat ,als GOD het zo wil , ook zij van deze 30% regeling gebruik kunnen maken .

  Tot slot heb ik nog een tip voor iedereen :
  *Maak direct je afspraken met god en probeer je je er aan te houden .
  *Laat je niet door en tot [!] satanisten verleiden en
  *Probeer je aan de religieuze wet[ten] te houden !
  [ Bij alle geloven komen de wetten in meer mindere mate overeen ].
  Meld je zo aan onderhoud contact en je hebt die 30% regeling niet eens nodig .

  Heb je je niet altijd even braaf aan de wetten gehouden en kun je daar inmiddels wel aanspraken op
  dan is dat altijd beter dan wanneer je dat niet had gedaan !
  En je zult er over 100000000000 enz. [licht ?] jaar waarschijnlijk geen spijt van hebben .
  Zo leggen wij  , herstellen wij en onderhouden wij het [verloren] contact met sommige mensen op aarde .

  Aldus het Engeltje …

  En we leven nog lang en gelukkig !

  Aldus het kleine Engeltje uit de hemel op aarde ..

  Sri sri Magnitude
  [AardbevingsGroninger / donder en bliksem predikant ]

  1. Paul Harmans 13.2

   De Telegraaf is altijd al een collaborerende krant geweest. Vandaar ook dat ik in het artikel het volgende citaat heb opgenomen:

   “Een klein stukje historie, waar De Telegraaf vast niet trots op is/was:

   “Onder zware druk van het Reichskommissariat (NAZI’s) moest Fraenkel uiteindelijk instemmen met het plaatsen van anti-joodse artikelen en SS-frontreportages; dat De Telegraaf dit toch deed, terwijl de meeste andere dagbladen dit weigerden, is hem en de krant na de oorlog zwaar aangerekend. Na het overlijden van Hendrik Holdert in juli 1944 en het aftreden van Fraenkel in oktober 1944 kwam De Telegraaf geheel in handen van Henri ‘Hakkie’ Holdert jr. en diens SS-trawanten.”

  2. Arend zijn dat niet die mensen, die het nu, te zeggen hebben in de Oekraïne, en dit ten samn met hun vorige slachtoffers de Joodse oligarchen, maar dat is niet zo erg, want het gaat tegen Rusland en Putin, ach je moet toch ergens in geloven, jaq het kan verkeren zij Bredero !

  3. Het nazisme en wat daar aan wereld overheersende gedachtegang aan ten grondslag heeft gelegen, heeft Europa en de wereld nooit verlaten. Het is geïntegreerd in de EU in het Amerikaanse corporatisme, het Zionisme en in iedere ideologie die een wereldoverheersing nastreeft. Zelfs het socialisme/communisme.

  4. En dan te bedenken dat de meeste Duitsers niet eens weten wie die hele oorlog georkestreerd heeft. Overigens heeft David Icke het daar niet over in z’n tour maar ze zouden maar eens wakker geschud worden. Tjonje jonge er moet nog heel wat bloot gelegd worden.

  5. Duitsland wordt wat de oorlog betreft streng bewaakt en social-engineering doet de rest. Het is geen vrij land en alleen vanbuiten af kan je het herkennen.
   Het lijkt alsof we in een oorlog van alle mogelijke ideologieën verzeilt zijn geraakt.

  6. mc 13.5

   artikel op Geopolitics.co ; war between Russia and Khazarian Jewry,
   alleen te stoppen met Atoom bommen helaas, of een wereld in slaverny, Jenne

  7. Paul Harmans 13.2
   Het vreemde is dat ze ervanuit gaan dat Facebook en Nu.nl weten wat echt en nepnieuws is,maar dat bestaat gewoon niet natuurlijk.
   Daarbij komt ook nog de tijd die zij normaal nodig zouden moeten hebben om uit te zoeken of iets nep of geen nep nieuws is en dat hebben ze niet of ze moeten alles in de wacht zetten maar dat gaat veel te lang duren natuurlijk want als u nu iets op Facebook plaatst dan is het niet logisch als ze dat na het uitgezocht te hebben pas veel later zouden plaatsen.
   Waarschijnlijk is het dan ook gewoon censuur van nieuws wat hen niet uitkomt waardoor ze iedereen een verkeerd beeld geven.
   Een voorbeeld in Syrie zijn gevechtstoestellen in verkeerde handen gevallen en die lui voeren daarmee bombardementen op burgers uit dan kunnen Nu.nl en Facebook dat niet weten waardoor ze alleen berichten doorlaten die Assad als schuldige aanwijzen omdat het Syrische toestellen zijn en dan krijg je dus fakenieuws.
   Hierbij speelt dan mogelijk de samenwerking tussen Syrie en de Russen ook nog een rol.

  8. PS.
   Nieuws is alleen nieuws als er iets naar buiten wordt gebracht wat mensen nog niet weten anders is het geen nieuws.
   Wat Facebook en Nu.nl willen kan dan ook niet tenzij ze van mening zijn dat ze alwetend zijn en de wijsheid in pacht hebben.

  9. Beste Arnold, is het jouw dan nooit opgevallen, dat de mensen in een fakewereld leven, en ze rollen er in rond als een varken in de strond, de réaliteit staat ze niet aan, dus faken ze er maar op los, één groot fake feest, die enkeling die dit door ziet, keert zich af en leeft zijn leven, geloof me, er helpt geen lieve moeder aan want ze willen gewoon niet anders, natuurlijk na de glamour komt de réaliteit, nou en waar zijn de drank en de tranquilizers dan voor, plastic buste, verkleinde vagine, cement in het achterwerk, nou hoe zie ik er uit !, en die daar boven op de Olympus schateren van het lachen, en denken wat doen we naar de IPhone, misschien gelukszalig chipje, of de laatste uitvinding van media maffia, Jenne

  10. Jenne, ik vrees dat je gelijk hebt hoewel ik de ijdele hoop heb er nog een paar te’redden’, ik voel dat dat mijn plicht is. Verder ben ik vaak in de natuur en creatief aan ’t doen.

  11. Freeflip,

   waarvoor zou je ze redden, stank voor dank, dat is mij meestal overkomen, goed in de natuur daar vind je je zelf, en dat is al erg genoeg soms, Jenne

  12. Nou een beetje te nagatief, nee hoor doe je best, en créatieviteit is wat ieder mens nodig heeft, ik heb de afwijking dat ik overal stenen in bomen neerleg, zo,n beetje op de manier van onze voorouders, een spiritueel pad aanleggen, en dan wat pseudo Calder Wind bewegende hang dream catchers, dat doe ik met dakpannen haken, dat zijn stukken ijzerdraad met een haak aan iedere kant, om de Romaanse dakpannen windvast neer te leggen, deksels van pannen en oude koekepannen doen de rest met een spuitbus, heb een Eigen stuk bos, ik kan doen wat ik wil, het liefste zou ik me, naar mijn dood als de, sommige Indiaanen opbaren in de bomen, om als Vogel voer te dienen, groet Jenne

  13. Jenne,

   Ik verwacht geen dank meer in m’n leven maar zoals jij stenen legt in bomen, gooi ik wat steentjes/zaadjes en als de leerling er klaar voor is, verschijnt de meester, niet ik dus maar die steentjes, que sera sera …

  14. Freeflip
   Réne Descartez, heeft gezegt, een goed leven is een verborgen leven, gezien van uit mijn verblijf in Frankrijk kan ik dit begrijpen, de meeste mensen leven met hun luiken gesloten, achter hun huis met hun tuin, en kleine geheimentjes, van buiten af kwam vaak niet veel goeds, iederhuis hier heeft tralies voor de ramen, hekken en muren, het gaat in cirkels het leven, het komt weerom, Jenne

  15. Jenne,

   Ik woon ook in Frankrijk, in Aquitaine (17) zonder tralies 😉

  16. Freeflip,

   ik woon in de Tarn, aan de rivier de Tarn, veel oude grote huizen en ook kleine oude stadjes, en steeds meer nieuwe lelijke huisjes, ja alle oude huizen hebben tralies, was een rijk gebied, ook vanwege de Pastel, verfstof, en veel rondtrekkende bendes in het verleden, grote gemengde bedrijven, met grote Pigonaires, duifentorens, mest voor de wijn, en lekkere gebradeb duifjes, maar het veranderd snel, met de oude generatie gaat ook een stuk rural leven ervandoor, en jonge mensen zijn saai en niet echt ondernemend, ja leven als god in Frankrijk wordt steeds moeilijker, zit hier nu 35 jaar, groet Jenne

  1. mc, heb je gelezen op de Geopolitics.co, dan kun je alles over Israel en de Joden begrijpen, en classificeren.
   Ieder volk heeft ooit, of gisteren de vreselijkste dingen begaan tegen over zijn mede mensen, de Engelsen hebben als Empire builders, overal op de wereld volkeren afgeslacht, en ja daar deden de gewone soldaten, Engelse burgers met een uniform aan, van harte aan mee, geld ook voor al die anderen, en je kunt een regime hier voor verantwoordelijk stellen, maar zonder hun handlangers zijn ze machteloos.
   Heden te dage zijn soldaten, gewone betaalde moordenaars, verheven naar de status van HERO, ja je moet maar durfen.
   Als je de menselijke geschiedenis overziet, ja dan kom je tot vreemde conclusies, als Jezus zegt, Elôi, Elôi, Lema Sabachthani, waarom heb je mij verlaten, God heeft ons verlaten, om dat hij er gewoon geen gat meer in zag, hij heeft zijn handen van ons afgetrokken, behalve voor de ware gelovige, en die weet dit alleen, helemaal alleen over zich zelf, je weet ik ben niet dogmatisch, maar dit kan niet anders zijn, de mensen ? ik weet eigenlijk niet eens soms of deze benaming wel op zijn plaats is, groet Jenne

  2. mc,
   heb hier nooit iets van gehoord, heb van morgen een vriend van mij opgebeld, een van orsprong Spaanse -Marokkaanse Jood, die wist dit wel, hij noemde het een vreselijk geheim, maar we hebben het er wel eens eerder over gehad, over de vijandschap van de Semietische Joden met de Askhanazi’s, die het Jodendom hebben overgenomen, en als dekmantel gebruiken, en in wezen de Joden tot vijand van de wereld maken, zo dat ze veracht worden door ieder één, een heel raar spel wordt hier gespeeld, Jenne

  3. MC 14 : Ik wel..zie link :https://www.henrymakow.com/2016/10/barry-chamish.html met citaat :
   “Barry popularized Rabbi Marvin Antleman’s revelations about
   the Sabbatean Jews who formed the Illuminati and took over the world.
   He went on to expose Israel’s use of Yemeni Jewish children as
   radiation guinea pigs and the murder of Yitzak Rabbi by the Israeli
   Shin Bet. Barry alienated many (including myself) by his lack of
   sympathy for Palestinians, but his contribution to truth cannot
   be denied. – See more at: https://www.henrymakow.com/2016/10/barry-chamish.html#sthash.W68kB4TE.dpuf
   Uit de tekst kan ook afgeleid worden dat achter de schermen.. tal van zo gezegd vijandige belangen samenspannen.

 11. Boeiend verhaal van Arend Zeevat.
  Dat veel mensen, ook diegenen die reageren op deze column tot nadenken mogen komen en beseffen dat ,,wij,, het grote geheel niet kennen.
  Alleen stilte en innerlijk onderzoek kan ons verder helpen op de weg naar inzicht en wijsheid.

 12. @Arend

  bijzonder stuk over de eenzame wolf. dank je! ik moest gelijk denken aan een kaart van het sjamaans spiegel orakel; zilverwolvenschild.
  met als kernwoorden; emotie, communicatie, sociale verhoudingen, avontuur. Deze kaart is wegens het gevoelsaspect, de emotionele kant van onze psyche, verbonden met het element water (wat ik heel toepasselijk vond met je voorgaand stuk over o.a. de dode zee)soms stroomt het wild of onvoorspelbaar zoals de instincten van de zilveren wolf, soms rustig en diep.
  De boodschap van deze kaart is; Dit is de kaart voor het emotionele voor de gevoelsaspecten in ons leven. De kaart geef aan dat het tijd is om emoties te tonen en je gevoelens te laten horen. Dit kun je doen door je stem te gebruiken, door te zingen of te huilen, door met iemand te spreken of schrijven waarin je je gevoelens blootgeeft en laat je horen! Je kunt niet meer zwijgen. Je wordt gehoord en zult vele reacties krijgen. De wolven die huilen in de winternacht worden op de volgende bergketen nog gehoord.
  Kan nog even doorgaan maar wordt misschien te veel 🙂

  1. Madeloes,

   een vraag misschien een beetje dom, maar goed, als mensen deze emoties niet thuis kunnen brengen, dan sta je daar met je zilverenwolvenschild, en dat gaat steeds meer gebeuren, mensen keren zich af van hun Eigen gevoelens, zij zijn daar bang voor, ze weten niet wat ze er mee moeten, vaak als ik mijn gevoelens toon, krijg ik een tik op mijn neus, de enigste die dit begrijpt is Cozmic, ik ben oud en zou me niet meer moeten laten kennen, maar voor mij zijn die tikken op mijn neus, dat wat al heel lang gedragen wordt door vele mensen onbegrip, nonrespect naar die andere toe, sorry ik weet dat dit schrijven niet aan mij was gericht dus mijn excuses hier voor, have a nice day, Jenne

  2. @ Jenne

   je bent een man vol wijsheid! en ervaring! dus zet je zelf niet weg als misschien een beetje dom! en waarvoor excuses 🙂 niet doen!

   één ding Laat de buitenwereld niet toe om jouw innerlijke wereld te beïnvloeden 🙂

   lieve groet
   Madeloes

   kvond dit gedicht 🙂 lees het met een knipoog

   Ik ben nog fit van lijf en verstand

   Gedichtje van Annie M.G. Schmidt

   Wat zijn we toch nog fantastisch hé.
   ik ben nog fit van lijf en verstand.
   Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.
   Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.
   Mijn pols is iets te snel,mijn bloeddruk wat te hoog.
   maar ik ben nog fantastisch goed…zo op’t oog

   Met de steunzolen die ik heb gekregen,
   loop ik weer langs’ Heeren wegen,
   kom ik in de winkels en ook weer op het plein.
   Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
   Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
   en over vroeger te kunnen dromen.

   en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
   Ook heb ik wat last met mijn ogen
   en mijn rug raakt meer en meer gebogen.
   De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.
   Maar ik ben nog fantastisch… zo op ’t oog.

   Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,
   als ik kijk naar de foto’s, over vroeger van mij.
   Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
   Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.
   Ik ging fietsen en wandelen,overal heen,
   en ik kende geen moeheid, zo het scheen.

   Nu ik ouder word,draag ik vaak blauw, grijs of zwart
   en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.
   Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.
   U bent nog fantastisch… zo op ’t oog

   De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.
   Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.
   Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is
   en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.

   Mijn tanden liggen in een glas,
   mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas.
   Mijn steunzolen naast het bed op de stoel.
   U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
   Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.
   U bent nog fantastisch goed…zo op ’t oog.

   En ’s morgens als ik ben opgestaan
   en eerst de afwas heb gedaan,
   lees ik het laatste nieuws in de krant.
   Ik wil toch bijblijven en naderhand
   doe ik van alles, eerst geef ik de planten water,
   de kamer stoffen doe ik later.

   Wel gaat alles wat traag
   heb na’t eten wat last van mijn maag.
   Maar ik wil niet zeuren, want ’t mag,
   dat is heel gwoon op je oude dag.
   Aanvaard het rustig zei de psycholoog..
   U bent nog fantastisch goed…zo op ’t oog

  3. Madeloes

   Een fantastisch gedicht van die goede ‘oude’ Annie M.G. Schmnidt.Er klinkt zo veel onverholen waarheid in door. Zij heeft vele jongeren en ouderen een verlichting gegeven van hun bestaan, met name door het kind in zichzelf te blijven zien en voelen. Bedankt voor het delen!

  4. Madelous,

   Dit is niet echt Annie M.G., zij was altijd nog al lichtvoetig, als ik bij mijn ouders op Zorgvliet ben, kom ik altijd langs haar graf, een zeer kleurig geheel, ja een grote dame, ja oud worden is een kunst, het gaat ons aardig goed af, misschien de Zon, en de rust zo midden in de natuur, ja ik denk dat zo als velen zeggen, dat Nederland na een bepaalde leeftijd onleefbaar wordt, ja en dan die vervuiling, maar goed, zou maar niet teveel van deze black poëms lezen, dit gedicht is meer als een requiem gedacht.
   Groet Jenne

  5. Arend, welke onverholen waarheid klinkt hier in door, dit gedicht is hier geplaatst om te krenken, en jij vindt dat goed, om dat je niet herkend dat wij hier met een trol te doen hebben, na al die jaren, ook van Argusoog achter je blijf je maar steeds geloven in van aap wat heb je mooie Jongen, en daar door steeds opnieuw op het verkeerde paard wedden, Jenne

  6. @ Jenne 16.6

   brilletje nodig? staat duidelijk bij lees het met een knipoog. Dus krenk jezelf niet met je eigen woorden.

  7. Ik lees nog steeds zonder bril of lenzen, en meestal wat je een ander toe wenst, niet ongedaan te maken met lonkende knipogen of zenuw trekjes, komt als een boemerang terug bij de afzender, dus ?.

  8. @ Jenne 16.8

   Inderdaad goed gezien 🙂 ik blijf beleefd ondanks je negatieve uitingen. Nog een fijne dag!

  9. Cozmic, dit kan in nou waarderen, dit is de overtreffende trap in intelligent denken, cum laude ! Jenne

  1. Freeflip,

   kennis gemaakt met mensen die het Jesidische geloof aanhangen, bewezen meer als 4000 jaar oud, kennen geen geschriften zo als Bijbel, alles wordt mondeling van generatie op generatie door gegeven, net als onze Europese Druden, het komt niet echt als een geloof over, meer als een levensleer, gebouwd op vriendschap en liefde voor elkaar.
   Het mooie is dat ik nu nog deze civilisaties mag leren kennen, de Aramêers en nu deze zeer beschaafde mensen de Jesiden, aan de andere kant wat een tristesse dat deze mensen zo vervolgt worden, ze doen geen vlieg kwaad, dragen het beste wat wij mensen in ons hebben, de liefde uit ! Jenne
   Wat Weishaupt betreft, ja een wijze man, maar zo zijn er nog al wat vorbij gekomen in onze menselijke geschiedenis, laat je wat betreft de Vrij metselaars niet te veel beinvloeden, er is al heel lang een heksenjacht tegen hen gaande, zonder een echte harde bewijsvoering, net als de Rozen kruizers een oudere broederschap, op protestantse basis, deze mensen doen veel goeds achter de schermen, maar onwetentheid voerd tot een zekere jalousie van daar.
   Slechtweer hier storm en regen, Jenne

 13. dank je , arend, voor een prachtig artikel waar ik me zeer in herken. Vanaf kindheid heb ik het gevoel gehad in een slechte film terecht gekomen te zijn. Ik ben zeker een LONE WOLF, ben mijn broers en zussen kwijtgeraakt en min of meer mijn zoon en dochter. Ik woon nu in Portugal, in een klein dorp en voel me daar goed. Simpel leven met goed en voldoende voedsel en aardige mensen om me heen. Ik leer langzaam maar zeker de taal en dat is waar het om gaat. Wij zullen het meemaken dat we onze planeet weer terug krijgen in al zijn schoonheid en glorie.

  1. Dank Jeanine voor je reactie. Het is juist vanwege het willen bieden van een ondersteunende herkenning dat ik mijn artikelen schrijf. Ik ben blij dat het dan ook dit effect heeft. Mission accomplished, zal ik maar zeggen.

  1. Thorgan, je mag het met alle plezier op je blog plaatsen. Ik heb geen copyright op mijn menselijke ontwikkeling en deel graag de vruchten daarvan. Dus be my guest.

  2. P.S. Wanneer je het op je blog plaatst is het natuurlijk wel netjes als je er een bronvermelding naar deze site bij zet. Dank je!

 14. Nou, nou, Aardje naar je vaartje, jij probeert toch ook jouw eigen gelijk te krijgen, daarom schrijf je deze kolommen! Hetzelfde bij mij (had het ook tof gevonden als iemand mij wees op bv het nep-nieuws); dus als het zo uitkomt ventileer ik de onwaarheden tegen: dokter, tandarts en iedereen die wil luisteren. Het valt niet altijd in goede aarde, maar soms spruit een spruitje. Je ziet ook het grote geheel van de leugens, neem bv de influencers, oftewel de bloggers; Monica Geuze, Veracamilla, Teske en anderen. De flogs gaan over: uiterlijk, eten, slapen, shoppen en nog eens eten. De gemiddelde youtubetijd p.p.is verdubbeld! Hier is nog een goede Monica uit de begintijd: https://www.youtube.com/watch?v=m1L_PxDfYNs

  1. “Crazy Lone Wolf” wordt ook in stand gehouden door films en thrillers.
   Ik heb net een verschrikkelijk, weerzinwekkend boek gelezen van Mo Hayder, met o.a. pedofielen, necrofielen, sadisten en liegende politiemannen. De schrijfster is waarschijnlijk een MK-Ultra slachtoffer en houdt er niet van om alleen te zijn! Ik zou zeggen; leer van kinderen(peuters), wanneer huilen ze? Ze houden niet van: kappers, school en monsters. Hier, een niet zo vrolijk liedje: https://www.youtube.com/watch?v=fe4EK4HSPkI

 15. Stukje uit het ongeschreven boek:
  “Wat ik je nu ga vertellen zal waarschijnlijk overkomen als shockerend”
  HUH?
  “Je hebt je verbonden aan een realiteit die ogenschijnlijk dualistisch is, in werkelijkheid is deze realiteit trialistisch”
  HUH?
  “God en de duivel zijn één”
  HUH?
  “ok, de zgn. gevallen engelen kwamen hier niet uit vrije wil op aarde, de mensheid was er al, daar was al een drama aan vooraf gegaan. De zgn. gevallen engelen voelden zich op aarde god en lieten zich als dusdanig aanbidden, ze wisten dat ze zich hier niet fysiek konden handhaven en begonnen generatie na generatie af te zwakken. De mens vereerde deze machtige wezens apart, als goden. Door onderlinge rivaliteit en het verzwakken van hun krachten ontstond verdeeldheid.Jahweh en een aantal bondgenoten besloot de krachten te bundelen en de mensheid 1 god te geven, daarvoor moest hij wel de transmitter die alle gevallen engelen in stand hield weg kapen uit de piramyde, de ark des verbonds”
  Ok

  1. Haha, precies Cozmic, de ultieme uitverkorene(n) en de duivel zijn één. Hoop dat het inzicht uiteindelijk de mensheid gaat verlossen…

  2. Maar goed Cozmic, laten we ook reeel zijn; een ieder zit op een ander plan en zoekt eenzelfde uitweg; hoelang gaat dit duren…

  3. Er is maar één plan, dat door het missen van de verbinding met de Bron van het eigen bestaan, door velen als verschillend wordt ervaren. Uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar hetzelfde. Ieder afscheidend gevoel en iedere afscheidende gedachte houdt de huidige aardse zooi in stand.

  4. Cozmic,

   Zou het niet goed zijn om te concluderen dat het menselijke denken, in al zijn facetten, alleen functioneerd op de basis van mythes, en onze enigste keus is, het adopteren van één mythise code na de ander, weten buiten één van deze codes, bestaat niet, en we moeten voorzichtig zijn, om verbruikt weten, niet tot obstakels, voor het denken te laten worden, of gevaar voor de human co-existence, etc etc
   vrij vertaald uit het Italiaans ; Italo Calvino
   Jenne

  5. Cozmic, Waarom noem je het triarchie, als het een duo betreft.
   Zo als de dood bij het leven behoord, hoort het kwaad bij het goede, het kwaad, satan etc., is een spiegel van het leven, in een religeus verhaal kan men schijnbaar niet om tot een bepaalde conclusie te komen, zonder een zwarte bladzijde.
   En ja gevallen Engelen, dat is nog al vatbaar voor veel uitleg, het is zeker dat de mens ooit gevlogen heeft, waar anders die grote en zware vleugel bladen voor, ook bewezen door tekeningen, beelden, etc.,en mythes, en wanneer speelt jouw verhaal, men weet nog steeds niet hoe lang geleden de aardse evolutie begon, van de dieren op het land, denk dat dit buiten het menselijke telraam ligt.
   Groet Jenne

  6. Cozmic, zo als jij dit hier aangeeft was is de Arc des Verbonds, een hele vroege Tesla energie machine, ja waarom niet, één van de vreemste dingen, heb ik altijd gevonden, de 35 CM dikke laag van Mica gevonden op een etage in een Peruaanse Pyramide, Mica is duidelijk een isolator, en waar de Goden over het water konden lopen,?!
   Jenne

 16. O ja Arend, ik ken het pad van de eenzame wolf zeer goed, ondanks dat ik ook veel in leefgemeenschappen heb geleefd. Toen ik 20 was heb ik, na mijn satorie ervaring 2 jaar alleen in een woonwagen in een bos in de achterhoek (Gelderland) geleefd totdat de politie me ondekte.

  De rechter vond dat ik 3 vergunningen moest hebben om zo te kunnen leven:
  een standplaatsvergunning, een brandveiligheidvergunning, en een woonwagenbewoner vergunning, die ik alleen kon krijgen als mijn ouders ook woonwagenbewoners waren. Voor elke verdere week in de woonwagen zou ik een boete moeten betalen van 500 gulden.

  Ik kon de rechter niet uitleggen wat een satorie ervaring was en dat ik geen tijd had voor een normale baan, omdat ik de inspiratie die doorkwam moest uittekenen.

  Eenzame wolven krijgen niet zoveel begrip van de massa, want deze voelen zich bedreigt, zelfs als iemand zich terugtrekt, geen uitkering wil en anders wil leven.

  1. Inderdaad Sw Anand Coen het jezelf willen zijn heeft een prijs in deze wereld en toch kunnen we niet anders.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.