Advertentie

Leven: het meervoud van lef..!!


x
x

Leven is het meervoud van lef

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Lef om te leven. De titel van dit artikel is geleend van een Loesje-poster.  Daarmee wordt in mijn beleving wel de enig juiste levenshouding verwoordt. Want je hebt lef nodig om te leven en voor dat leven in zijn meest authentieke uiting onvoorwaardelijk te gaan staan. Zonder lef is het leven niet mogelijk! Want het lef hebben om je authentieke Zelf te zijn en tot uitdrukking te brengen, daarbij alle conditionerende propaganda overstijgend, maakt dat je weerstand kunt bieden aan diep beïnvloedende en de ziel overweldigende krachten van ‘buitenaf’.

Op deze wijze gehoor gevend aan de vanuit het innerlijk opkomende ontwikkelingsimpulsen, die je verder op je levenspad zullen begeleiden. Ontwikkelingsimpulsen houden namelijk in dat er een voortdurend gevolg gegeven wordt aan de individueel innerlijk evolutionaire wil tot vernieuwing. Impulsen die er op gericht zijn om ervarend te leren dat jij jezelf mag zijn, zonder een beïnvloeding van wie dan ook. Daarbij je individuele geweten als fundamenteel uitgangspunt nemend.

Alles wat je aangeleerd is mag je weer afleren. Want het aangeleerde was alleen maar bedoeld om je tot een trouwe niet denkende en voelende onderdaan te maken van een millennia oud, feodaal machtssysteem. Een machtssysteem dat inmiddels hopeloos gedateerd is. Dit in te zien en je daar vrij van te maken, leidt tot volwassenheid.
Volwassen worden, dus vol-gewassen te zijn van je ware zelf, bestaat in mijn beleving vooral uit hetgeen je ‘geleerd’ hebt los te laten. Én je individuele wijsheid te ontdekken en tot uitdrukking te brengen. Om dan uiteindelijk het mysterie, dat het leven is, innerlijk te ontdekken.

Misvatting betreffende wat leren is
Velen weten inmiddels wel dat wat in ‘onze’ maatschappij onder leren wordt verstaan, eerder als een dril- of dressuurprogramma dan als een leerproces kan worden gezien. Want in haar wezenlijke essentie houdt leren in, dat het geleerde voortkomt uit de individuele ziel en dus aansluit en voortkomt uit die individuele ontwikkelingsbehoeften. Velen weten inmiddels ook wel dat datgene wat voor een onderwijssysteem moet doorgaan kinderen voorbereidt op een volgzaam slavendom in plaats van een dienend meesterschap, dus hen leert om hun individuele ontwikkelingsimpulsen te negeren en zelfs te onderdrukken.

Het onderwijs is net als alle andere maatschappelijke gebieden volledig onder controle van de maatschappelijke machtsverhoudingen. Waarbij geld, seks en macht, oftewel de Trias Satanica, de alles bepalende factor is. Iedere natuurlijke ontwikkeling in de menselijke ziel wordt van jongs af, van buitenaf beïnvloedt en getracht vorm te geven, om het daarmee onder controle te houden. In het ergste geval totaal uitgegumd.

Het leven be-leven
Gedurende het leven is het voor velen heel moeilijk om dat leven ten volle te ervaren. De conditionering in de jeugd heeft veelal een dusdanig remmende invloed uitgeoefend op hoe het leven op een authentieke wijze te be-leven. Want wat is de ware betekenis van be-leven? Mijns inziens houdt het in dat het leven in de ziel zich herkent in alle levensuitingen en levensvormen. Dus het leven in de individuele ziel herkent het leven in de ziel van andere mensen en uiteindelijk de gehele schepping.

Door een verinnerlijkte matrix van geboden en verboden is het niet mogelijk om die authentieke levensbeleving voluit te ervaren. De ziel is daardoor omsluiert door vele illusies die door het vermeende afgescheiden zelf, het ego, worden geschapen. Dit heeft alles te maken met gehecht zijn aan die illusionaire fenomenen waar het ego zich afgescheiden van voelt. Het ego heeft zichzelf opgesloten in een gevangenis van vermeende zekerheid en veiligheid. Omwille van controle en macht heeft dit ego een gevangenis geschapen, waarin het zelf zowel de gevangene als de cipier is.

Tijd om hang naar uiterlijke zekerheid en veiligheid los te laten
Daartoe gebruikt het geconditioneerde en verinnerlijkte geboden en verboden, die aansluiten bij de individueel innerlijke behoeften aan zekerheid en veiligheid. Zij worden veelal in het individuele innerlijk niet herkend en daarom op de als afgescheiden ervaren buitenwereld geprojecteerd. De op dualisme gebaseerde taal met polair tegengestelde begrippen is sinds de moderne talen zijn ontstaan, daarbij een uitstekend hulpmiddel. Want taal is de basis van het denken. Vooral de westerse talen en het daarop gebaseerde denken leggen alles vast in strakke begrippen en definities (mannelijk). De oosterse talen zijn meer vloeiend (vrouwelijk).

Sinds het ontstaan van de moderne reguliere wetenschap is het (rationeel/analytisch) denken de bepalende factor geworden van onze ‘hoogstaande’ westerse cultuur. In de laatste eeuwen is echter de gehele mensheid hiermee besmet geraakt. Een besmetting die tot een bijzonder destructieve en catastrofale ontwikkeling van de mensheid heeft geleid. Laten we zeggen een superpandemie.

Dit denken is ontdaan is van enige bezieling en houdt zich alleen bezig met de tijdelijk stervende verschijnselen. Deze zijn altijd weer onderhevig aan de zich eeuwig vernieuwende cyclus van ontstaan en vergaan. Daar zij eenzijdig gericht is op het vergankelijke aspect van de schepping, kan zij dus ook alleen maar het eindige zien, dus de dood.

Dodelijke en blinde wetenschap
Bijgevolg zijn ook alle producten die zij voortbrengt van de dood doortrokken. Over de doodse technologie heb ik in meerdere artikelen al het nodige geschreven (HIER). De wetenschap heeft zich, onder de satanische leiding van de haar financierende bancaire en multinationale elite, meester gemaakt van alle menselijke levensgebieden en deze van de dood doortrokken.

De huidige stand van zaken rond de Corona-psychose en de daaruit voortkomende dodelijke vaccinazies zijn daar opnieuw een helder voorbeeld van (HIER, HIER, HIER en HIER). Inmiddels zijn de kritisch denkende en wakkere mensen wel op de hoogte van de verborgen depopulatie-agenda, die ten grondslag ligt aan deze vaccins.

Het belangrijkste is dat het leven door de wetenschap niet gezien kan worden, omdat alle rationeel/analytische denkactiviteit de van leven doortrokken samenhang der fenomenen uit elkaar pluist en dus vermoord. Maar er is iets aan het veranderen. Al het oude wordt nu afgebroken, opdat we onze creatiekracht op een nieuwe wijze vorm kunnen geven. Wanneer wij de door het rationeel/analytische intellect afgebroken samenhang van al het leven in onszelf opnieuw op vernieuwende wijze herstellen, zal daaruit een volledig nieuwe realiteit kunnen ontstaan.

Kaypacha geeft weer een fantastische toelichting op wat er onzichtbaar energetisch gebeurd in zijn nieuwste Pele-report:

– Astrology for the Soul, Special Eclipse Edition, June 9, 2021 –

Het leven is niet te analyseren!
De essentie van het leven is dat het zich niet laat analyseren. Dat dit wel wordt gedaan, heeft dus alles met financiële en machtsbelangen te maken. Gelukkig zijn er toch steeds weer moedige mensen  geweest, die het lef hebben om het leven te willen beschermen en de dodelijke werking van de moderne wetenschap aan het licht brengen (HIER). Soms met gevaar voor eigen leven. Ook tijdens deze Corona-psyschotische tijden.


De film ‘150 Milligrams’ uit 2016, is gebaseerd is op ware gebeurtenissen en speelt in Frankrijk. Hierboven zie je de trailer. Deze film laat zien hoe een longarts het opneemt tegen de farmaceutische maffia, die de doden ten gevolge van een bepaald medicijn jaren lang onder het tapijt hebben kunnen schuiven.
Dit lukte hen totdat deze arts daartegen in het geweer kwam. Zij had het lef om haar eigen leven in te zetten ter bescherming van het leven van haar medemensen. Deze film ‘150 Milligrams’ kun je HIER zien.

Juist nu is het heel erg nodig om het lef te hebben je individuele leven te beschermen. Uiteindelijk zal de elite ten onder gaan aan haar eigen dodelijke mentaliteit. De uitspraak van Jiddu Krishnamurti hiernaast op de afbeelding, spreekt in dit verband boekdelen. De volhouders zullen innerlijke vrede ontvangen voor het lef te hebben om het leven te eren en beschermen.

Dit is het samenkomen van het zuiver mannelijk en het zuiver vrouwelijke. In India wordt deze staat van Bewust ZIJN Samadhi genoemd. Een staat van ZIJN, die alles omvat en onbenoembaar is. In de volgende twee films kun je een gevoel krijgen bij wat dit inhoudt.

– Samadhi 2017 (deel I)

– Samadhi: (deel 2) (It’s Not What You Think) 2018

Heb het lef om jezelf te zijn en het leven lief te hebben!

 – Audioslave – Be Yourself –

Arend Zeevat

13 juni 2021

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.