Advertentie

Van over-leven naar in-waarheid-Leven..


x

x

Van overleven naar in waarheid Leven

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Overleven? Er is nogal een groot verschil tussen overleven op of onder het bestaansminimum en werkelijk leven op een niveau dat recht doet aan de menselijke waardigheid. Wat is het bestaansminimum? In Nederland wordt dat door de overheid vastgesteld (HIER). Wereldwijd kan dat minimum per land nogal verschillen (HIER). Het met dit vastgestelde minimum samenhangende wereldarmoedeprobleem is alleen maar groter geworden, hoezeer officiële cijfers ook het tegendeel beweren. De ongelijkheid in welvaartsverdeling is in de laatste jaren toegenomen (HIER). In mijn eerder geschreven artikel ‘De duivel schijt altijd op dezelfde hoop’ (HIER) ben ik daar dieper op ingegaan. Citaat uit dit artikel:

Ook de valse vlagoperatie van de geconstrueerde bankencrisis in 2008 heeft de elite geen windeieren gelegd. Ze zijn er beduidend rijker van geworden. De Engelse krant Sunday Times publiceerde een lijst van de superrijken in 2015. Uit de lijst blijkt dat de Engelse elite nu tweemaal zo rijk is, dan bij het begin van de economische crisis in 2009. In Engeland bezitten de duizend rijkste van het land, gezamenlijk £ 547 miljard; 112% meer dan in 2009. Toen hadden ze samen een vermogen van £ 258 miljard..!

Crisis, what crisis? Volgens een rapport van de Non Gouvernementele Organisatie Oxfam, die zich bezighoudt met de bestrijding van de armoede in de wereld, zal in 2016 1 % van de mensheid meer bezitten dan de rest. In 2013 publiceerde het Nederlandse internetmedium De Ondernemer een overzicht van ’s werelds gezamenlijk fortuin van miljardairs. Daaruit blijkt dat zij sinds 2009 samen een waanzinnig vermogen hebben verzameld van US$ 6,5 biljoen, daar waar ze in 2009 ‘slechts’ US$ 3,1 biljoen bezaten.

Uit het gegeven dat zij hun bijeen gegraaide rijkdom voor 17 % ontlenen aan de financiële reddingsacties van overheden ten aanzien van ‘de in nood verkerende’ banken, moge duidelijk worden dat het Nederlandse gezegde ‘de duivel schijt altijd op dezelfde hoop’ bijzonder waar is.

Armoede als lot
Het zal je lot maar zijn om iedere dag opnieuw bezig gehouden te worden met de vraag naar hoe je in de fundamentele levensbehoeften van jezelf en je eventuele gezin/familie moet voorzien. Tijdens mijn reizen door India heb ik gemerkt dat armoede mensen wel heel inventief maakt in het vinden van wegen om aan geld en voedsel te komen. Maar is dit nu echt allemaal nodig?

Kunnen we dit op een spirituele manier afdoen met de afstandelijke en niet erg van compassie getuigende opmerking, dat het hun karma is en zij dat lot zelf hebben gekozen en/of veroorzaakt?  Is dat niet erg simplistisch gedacht? Is er geen mogelijkheid om iedereen te laten delen in de overvloed, die moeder aarde ons biedt?

Wie het weet mag het zeggen. De buitensporige overdaad aan materiële welvaart waar de rijken der aarde hun leven mee doorbrengen is, vanuit een menselijk rechtvaardig oogpunt bezien, zieker dan ziek. Hoe daar anders naar gekeken kan worden hebben velen over geschreven. Zelf heb ik daar ook zo het één en ander over geschreven. Ghandi heeft ooit eens de volgende uitspraak gedaan:

There is enough for everybodies needs,
But not for everybodies greed..

Er is genoeg voor ieders (wezenlijke, AZ) behoeften,
maar niet genoeg voor ieders (onwezenlijke, AZ) hebzucht.

Mahatma Gandhi

Ongebreidelde hebzucht
De rijken der aarde laten zien dat hun ongebreidelde hebzucht, waar ook hun machtspositie mee samenhangt, een verslavende geestesziekte is. Evenals het aan ons opgedrongen eenzijdig materialisme ook een geestesziekte is (HIER). Er is een direct verband tussen het verloren zijn van de verbinding met de geestelijke bestaansbron in ons hart en het ontstaan van het kankergezwel dat ik economisch/dialectisch materialisme noem.

Alle economische systemen in onze wereld die de mens tot slaaf maken, hebben dit als basis. In wezen is ieder aan de economie gerelateerd -isme onderdrukkend, omdat ze allemaal op verstarrende gedachteconcepten gebaseerde misleidingen zijn. Ze snijden de mens af van de geestelijke bron in het hart. In mijn beleving is gedurende de laatste decennia voldoende gebleken, dat alle economische uitvoeringen van het eenzijdig materialisme hand in hand samenwerken bij het misleiden van de mensheid (HIER).

Leven volgens eigen hartagenda
Gedurende de menselijke bewustzijnsontwikkeling in de geschiedenis hebben wij als mens sluipenderwijs de bewuste verbinding met ons goddelijke wezen verloren. In vele vorige artikelen heb ik beschreven hoe de natuurlijke evolutie tegenstrevende krachten de mens hebben verleid tot afdwalingen van het oorspronkelijk evolutionaire pad.

In onze tijd gaat dat heel subtiel en veelal onbewust, waarbij gebruik wordt gemaakt van vele beïnvloedende psychologische technieken en methodieken. Dit om de goedgelovige en het systeem trouw zijnde mens van de noodzakelijk geachte leugenachtige basis te voorzien. Een basis die helpt de van buiten af gepropageerde en geïndoctrineerde illusies in stand te houden, ten koste van de met het hart verbonden menselijkheid, geestelijk geïnspireerde scheppingsmogelijkheden en een diep vervullende levensvreugde. Het valt kort door de bocht samen te vatten in het volledig hypnotiseren van de meerderheid der mensheid, die veelal als de massa wordt benoemd.

Placebo, auto-suggestie en hypnose zijn bijzondere eigenschappen van de menselijke geest! En daar wordt dan ook ‘dankbaar’  gebruik van gemaakt, door de krachten achter de schermen.

We hebben het dus over een zeer geraffineerde massahypnose, die het grootste deel der mensheid met een heel arsenaal van hypnotiserende technieken en methodieken in slaap sust. Deze zijn met name sinds de 20ste eeuw in versnelde mate geperfectioneerd. De moderne technologie heeft het arsenaal van een immens groter potentieel voorzien en nog geraffineerder gemaakt. Propagandistische leugens, illusies en misleidingen zijn de basis geworden voor het waarheidsgevoel van velen.

De weg naar de afgrond
De essentie van deze tegenstrevende agenda is de mensheid te verleiden tot het uit vrije wil afstand nemen van de oorspronkelijk evolutionaire bewustzijnsontwikkeling, die door de geestelijk scheppende kracht ooit is geïnitieerd. Het gehele wereldse circustheater is sinds de 20ste eeuw zo alomvattend geworden dat zelfs vele zielen, die zich op een geestelijke zoektocht begeven, kans lopen gevangen te worden in een web van op hen afgestemde misleidingen (HIER).

Het lijkt er dus op dat daarmee iedere mogelijke ontsnappingsroute uit de Kafkaiaanse doolhof (HIER) van economisch verslavende ismen tot een doodlopende steeg werd gemaakt (HIER). De huidige mens valt te typeren als een Homo Economicus! In de gevoelsmatige beleving van hun leven voelen velen echter meer te zijn dan dat. We leven immers niet om te werken. Zeker niet voor een slaven producerend ontmenselijkend systeem.

Het wezenlijk mens zijn omvat meer dan jouw ontwikkelde kwaliteiten te laten uitbuiten door een bijzonder mensonvriendelijk maatschappelijk systeem, dat zich volkomen buiten de natuurlijke stroom van het leven heeft geplaatst. Wij zijn het leven en laten ons toch niet buiten onszelf plaatsen? Deze constatering is de moeite waard om eens verder te onderzoeken. Want wat houdt het je buiten jezelf plaatsen in? Houdt dat in dat je het contact met de oorspronkelijke zelf verkozen levensopdracht verliest? Mocht deze vraag met ja beantwoord worden, dan mag je door naar de volgende ronde in de quiz van het zoeken naar hoe je jezelf het beste kunt verliezen in een misleidende wereld.

The Tubes – What Do You Want From Life – 12/28/1978 – Winterland

 

Homo Economicus in dienst van de Homo Satanicus
De Homo Economicus leidt uiteindelijk tot de voor het leven onzichtbare Homo Roboticus! Hoe dit toekomstscenario er uit zou kunnen zien laat Jay Tuck zien in de volgende Ted X presentatie.

Maar dat is nu juist de doelstelling van de Homo Satanicus, die door het aanbidden van het leven vernietigende krachten, een verder evolutionaire ontwikkeling van het leven onmogelijk wil maken. Vandaar dus dat getracht wordt het grootste deel van de mensheid op een overlevingsniveau te houden. Zodat zij slaafs iedere door het systeem geboden strohalm aangrijpt om door een veronderstelde verbetering aan de eigen mensonwaardige levensomstandigheden te kunnen ontkomen.

Kafka ten top! Alle op het materialisme gebaseerde geboden uitwegen leiden uiteindelijk alleen maar dieper in de Kafkaiaanse doolhof (HIER). HIER kun je lezen wat het is om als soldaat uitgezonden te worden naar een oorlog in Verweggistan, om daarmee de belangen van de bewakers van onze economisch/materialistische doolhof te dienen.

Innerlijke weg uit de doolhof
De uiterlijke weg naar waarheid en vrijheid kan niet leiden tot het vinden van die zo felbegeerde diep vervullende ervaring van deze begrippen. De verwarring is te groot om buiten onszelf ook nog maar enig aanknopingspunt te vinden. Die uiterlijke weg leidt alleen maar tot een verdere ontzieling. ontmenselijking en ontgeestelijking van de mensheid. Dit gaat zover tot de gehele mensheid ontdaan is van het bewustzijn van zichzelf en haar schepper (HIER en HIER).

Zich dus kritiekloos, weerloos en machteloos over levert aan de verstarrende digitaliserende krachten van een voortschrijdende computertechnologie. We zullen dan allen uit enen en nullen bestaan, zonder een individuele kleuringsmogelijkheid. Waar is die vervulling dan wel te vinden? In meerdere vorige artikelen heb ik daar over geschreven. Het is kort gezegd alleen de weg naar binnen, naar de eigen innerlijke bron van waarheid in het hart.

Deze weg kan de route uit de uiterst verwarrende doolhof van het materialistisch georiënteerde ‘leven’ bieden (HIER). Neem jezelf in al je doen en laten liefdevol en oordeelloos waar en ervaar hoe de verandering van de eeuwig scheppende geest zich ook door jouw ziel heen wil manifesteren.

We zijn immers geestelijke wezens in een materiële wereld! Gedurende onze levenservaringen mogen we het onderscheid leren maken tussen macht en Liefde. De waarheid van het leven heeft totaal niets met macht te maken! De waarheid van en over het leven heeft alles te maken met het leven vanuit een onvoorwaardelijke Liefde en van daaruit te ZIJN. Met recht kan dus gezegd worden, dat het Leven vanuit de waarheid in het hart de enige manier is om een verdere ontwikkeling van het leven op planeet aarde mogelijk te maken.

We are spirits in a material world – The Police

Bijna traditioneel sluit ik af met het nieuwste Pele report van Kaypacha:

Arend Zeevat

30 mei 2019

1 gedachte over “Van over-leven naar in-waarheid-Leven..

 1. Het geld systeem is door mensen bedacht en nu is het verantwoordelijk voor het bepalen van velen hun leven.Daarbij komt ook nog dat veel mensen er nog steeds vanuit gaan dat de overheden alleen maar goed doet voor iedereen terwijl ze niet door hebben dat het tegenovergestelde waar is.
  Wanneer geld (papier en muntgeld) door mensen gemaakt wordt stel uzelf dan eens de vraag waarom er nog armoede is en waarom we er niet voor zorgen dat iedereen genoeg geld heeft om een fatsoenlijk bestaan te hebben.
  Ooit is belasting betalen in het leven geroepen om sociale voorzieningen gezamenlijk te kunnen bekostigen en bedroeg dat maar een paar procent van het inkomen,nu dragen mensen vaak (alles bij elkaar opgeteld) meer dan de helft van hun inkomen af aan de staat via belastingen.
  Daarbij komt dan ook nog dat in principe alleen aan de staat belasting betalen voldoende zou moeten zijn omdat die het simpelweg kunnen en zouden moeten verdelen over de gemeenten en de staatskas (dus niet aan Brussel afdragen bv).
  Het is zowieso niet correct dat mensen eerst arbeid moeten verrichten ,daar betaald voor krijgen waarna ze vervolgens meer dan de helft weer via belastingen moeten afstaan aan de staat terwijl die staat er niets voor doet en niet zelden niet thuis geeft wanneer ze met geld over de brug zouden moeten komen.(Denk aan schade in Groningen).
  Andere belastingen die oa door gemeenten geheven worden zijn onterecht omdat men al belasting heeft betaald.Het probleem hier is gewoon de verdeling en steeds meer verantwoordelijkheden naar de gemeenten over hevelen terwijl de staat ze minder geld geeft of zelfs “bezuinigd” wat geen bezuinigen is maar gewoon diefstal.
  Ten tijde van de banken crisis moest er ook ineens bezuinigd worden en ook dat was niets anders dan diefstal daar komt dan ook nog de BTW verhoging van 6 naar 9 % bij.
  Voor zowel banken als overheden geldt dat zij alleen kunnen bezuinigen door ZELF hun uitgaven naar beneden bij te stellen,halen zij elders bij de burgers geld weg dan is dat gewoon ordinaire diefstal.De overheid heeft geld genoeg want wanneer Brussel wil dat Nederland geld overmaakt naar hen (soms via boetes) dan staat het bij wijze van spreken vandaag nog op hun rekening.
  Omdat gemeenten zelf steeds meer moeten betalen lijkt het er ook op dat ze boetes gebruiken om de gemeentekas te vullen wat natuurlijk al helemaal niet zou moeten kunnen omdat landelijke wetgeving zou moeten zijn waar wij ons aan zouden moeten houden en niet aan allerlei wetjes en regeltjes door gemeentelijke ambtenaren zelf bedacht om gemeentelijke kassa’s te vullen.Nog meer worden we bestolen door belastingen te heffen over iets waar mensen niet eens aan verdienen zoals de hondenbelasting.
  Wanneer we belasting betalen mogen we daar ook iets voor terug verwachten en dat kan bij hondenbelasting nooit het geval zijn omdat iedere hondenbezitter zelf de rommel moet opruimen op straffe van boetes,maar wanneer iedereen zelf de rommel opruimt waar wordt dan de hondenbelasting voor gebruikt? Nou kan men zeggen dat niet iedere hondenbezitter zijn /haar rommel opruimt en dat klopt ook wel maar dat heeft met handhaving te maken dus het in gebreke blijven van gemeenten zelf.Doe bij dit alles nog de privatiseringen waarvan toch meestal de uitwerking is dat alles alleen maar duurder wordt terwijl juist beloofd was dat het goedkoper zou worden wegens concurrentie dan is het verhaal al voor een groot deel compleet en kan men niet anders dan concluderen dat we bestolen worden op grote schaal door juist hen die we zouden moeten kunnen vertrouwen.
  Ooit was er geen geld of geldsysteem en toch bleef men in leven (anders waren we nu uitgestorven) betekend dat niet dat we totaal verkeerd bezig zijn waardoor de mogelijkheid geschapen is dat rijk rijker wordt en arm armer terwijl de meeste mensen ook nog eens niet door lijken te hebben dat ze zichzelf een strop om de hals doen bij elke lening of hypotheek die zij aangaan.Niet voor niets staat vaak in de kleine lettertjes dat de bank zich het recht voorbehoudt om het volledige bedrag in één keer terug te eisen.Wat gaat u doen wanneer het u aangaat en zij dit eisen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.