Advertentie

Perfectie en zekerheid bestaan niet…!


 x

x

x

x
Perfectie en zekerheid bestaan niet!

x
2017 © Arend Zeevat / deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Arend Zeevat

Hang naar perfectie.. In onze tijd is de hang naar perfectie op een bijzonder dominerende wijze aanwezig. Dit heeft alles te maken met een materialistisch georiënteerde vorm van wetenschap, die met al haar (veelal) technologische uitingen de bepalende basis van ons moderne ‘leven’ is. Deze vorm van wetenschap wil alle, door haar in de natuurlijke schepping geconstateerde imperfecties, op een materialistische wijze met behulp van een ontmenselijkende technologie perfectioneren. Van jongs af aan wordt ons deze drang naar perfectie, via een hoofdzakelijk op competitie en een systeem dienend slaafs gericht onderwijs met de spreekwoordelijke paplepel gevoerd.

Het op de productie van perfecte slaven gerichte onderwijs leert ons alleen datgene te doen, dat ons verteld wordt te doen. De autoriteit van het onderwijzend personeel, dat weer slaaf is van een autoritair inhoudelijk bepalend Ministerie van Onderwijs, die weer slaaf is van de Protocollen van Sion (HIER) volgende machtselite, bepalen wat wij mogen weten en dienovereenkomstig doen. Hieronder een weergave van Protocol 16:

PROTOCOL. 16 (Hersenspoeling)

 1. In het streven elke aaneensluiting van krachten buiten de onze te vernietigen, zullen wij voor alles de hogescholen geheel veranderen en ze op nieuwe grondslagen opbouwen. Hun rectoren en professoren zullen volgens nauwkeurige geheime plannen worden voorbereid, waarvan ze niet mogen afwijken. Ze zullen met bijzondere zorg worden uitgekozen en volledig van de regering afhankelijk zijn.
  x
 2. Uit het onderricht zullen we het staatsrecht en alle politieke vraagstukken weren. Deze dingen zullen alleen aan een klein aantal bekwame mannen worden onderwezen die uit de kring der ingewijden zullen worden gekozen. Uit de hogescholen mogen geen onervaren mensen voortkomen, die staatsrechtelijke vraagstukken behandelen alsof het blij- of treurspelen zijn en zich met politieke vraagstukken bemoeien, waarvan hun vaders al niets begrepen hebben.
  x
 3. Het verkeerde inzicht van de meeste mensen in politieke vraagstukken kweekt alleen utopisten en slechte staatsburgers. U kunt dit aan de opvoeding van de volkeren merken. Wij moesten in hun opvoeding alle principes leggen, waarmee we de orde van hun maatschappij van haar krachten beroofde. Zodra wij echter tot de macht gekomen zijn, zullen wij uit hun opvoeding alle onderwijsobjecten weghalen welke verwarrend zouden kunnen werken. We zullen de jeugd tot gehoorzame kinderen van de overheid maken, die voor hun koning als steunpilaren zijn en de hoop op vrede enrust liefhebben.
  x
 4. In plaats van het onderwijs in de klassieken en de oude geschiedenis, welke meer slechte dan goede voorbeelden biedt, zullen wij de studie van de problemen der toekomst stellen. We zullen uit de gedachten van de mensen alle gebeurtenissen van het verleden bannen, die ons onaangenaam zijn en slechts die bewaren, welke de fouten van de regeringen uit het verleden aantonen. Vraagstukken van het praktische leven, van de maatschappelijke ordening, van de onderlinge betrekkingen der mensen, de strijd tegen het egoïsme, dat het zaad van het kwaad zaait, en soortgelijke vraagstukken in de opvoeding zullen in ons leerplan de eerste plaats innemen.
  X
 5. Het onderwijs zal voor ieder beroep anders zijn en mag in geen geval uniform worden gemaakt (Dit zijn slechts lege woorden om hun uniformerende en op collectivisme gerichte instelling middels fragmentarisering te maskeren, AZ). Deze wijze van behandeling van het vraagstuk is van bijzonder belang. Elke stand moet een streng omlijnde opvoeding krijgen al naar zijn taak en arbeidsveld (Zie de film Brave New World hier, AZ). Sterke geesten hebben altijd de kunst verstaan en zullen haar altijd verstaan zich tot een hogere positie op te werpen; maar afgezien van zulke op zichzelf staande uitzonderingen zou het dwaas zijn de mensen in hogere klassen te laten komen (Zie het hieronder weergegeven 2e deel van het interview met Ronald Bernard, AZ) die anderen de posities wegnemen, waarop dezen volgens geboorte en beroep recht op hebben. Gij, mijne heren weet zelf, welk een onheil het voor de mensheid werd, dat zij deze onzinnigheid toelieten.
  X
 6. Opdat de vorst (president of premier, AZ) de harten van zijn onderdanen zal veroveren, moet gedurende zijn heerschappij het gehele volk zowel in de scholen als op de openbare pleinen over zijn betekenis, zijn handelingen en zijn goede bedoelingen onderwezen worden.
  X
 7. We zullen iedere manier van vrijheid van onderwijs wegnemen. De scholieren zullen het recht hebben zich met hun ouders in de schoolgebouwen als in een club te verzamelen; in deze bijeenkomsten zullen de professoren in hun vrije tijd zogenaamde vrije lezingen houden over de betrekkingen van de mensen onderling, over de principes van het goede voorbeeld, over de nadelen van onbeperkte concurrentie en over de filosofie van nieuwe, de wereld tot nu toe onbekende leerstellingen zullen wij verheffen tot artikelen des geloof en ons er van bedienen om de mensen tot onze godsdienst te bekeren. Na de beëindiging van mijn uiteenzettingen over ons tegenwoordig en toekomstig program zal ik u de grondslagen van mijn theorieën bekend maken.
  X
 8. We weten door de ervaring van verscheidene eeuwen, dat de mensen voor hun ideeën leven en zich door deze laten leiden, dat zij deze ideeën alleen door de opvoeding in zich opgenomen hebben en dat zij zich op iedere leeftijd onder toepassing van verschillende middelen niet met hetzelfde succes laten opvoeden (Dus aan iedere generatie aangepaste sociale beïnvloedingsprogramma’s, AZ). In het besef van deze feiten zullen wij tot ons voordeel het laatste zweempje van zelfstandig denken uitwissen, dat wij al sinds lang in de voor ons noodzakelijke richting hebben geleid. De onderdrukking van het denkvermogen uit zich reeds in het zogenaamde aanschouwelijk onderwijs, dat van de mensen leerzame dieren zal maken, die niet denken, maar een aanschouwelijke voorstelling nodig hebben om een zaak te begrijpen.

Het onderwijs is dus planmatig ontwikkeld tot een dressuurprogramma dat ieder eigen onafhankelijk kritisch denken, door afwijkingen te bestraffen en volgzaamheid te belonen, moet afleren. Voor zover er nog enige sprake is van vrije ruimte, worden de kaders van die ruimte van buitenaf bepaald. Wij hebben dit dressuurprogramma allemaal mogen ervaren en ondergaan. Hoezeer we ook denken ons daarvan vrijgemaakt te hebben, er zullen altijd nog resten daarvan in ons onderbewuste rondzwerven. We mogen dus al dit onzinnige onderwijs vergeten en onze eigen bovenwijs ontwikkelen. Daarbij vooral lekker eigen wijs zijn en een eigen wijs(heid) hebben.

Naar perfectie en controle strevend ego
De in ons onderbewuste nog rondzwervende werkzaamheid van opvoeding en onderwijs is verankerd in ons ego en is in feite de basis daarvan. Ik heb vele mensen ontmoet (inclusief mijzelf), die meenden hun ego te kennen en in zekere mate onder controle te hebben. Dat laatste is al een aanwijzing van een nog werkzaam niet getransformeerd ego. Want controledwang is de manier van het ego om zichzelf mee in stand te houden. Zelfs in de strijd tegen zichzelf. Het ego is maar al te zeer bereidt om zichzelf tot vijand te bombarderen, om maar het strijdelement in de ziel gaande te houden.

In mijzelf vindt ook nog regelmatig een egostrijd plaats tegen de door haar geconstateerde imperfecties. Niets menselijks is mij dus vreemd. De ene dag is die strijd minder heftig dan de andere. Door die strijd te benoemen, dwing ik mezelf er van een afstand naar te kijken en daardoor een verdere stap te zetten op de weg naar heling en innerlijke rust en vrede.

Hij staat ook bekend als ‘Phosphóros’, hij die het licht brengt. (Heosphoros) De Griekse god van de morgenster. Hij werd uitgebeeld als naakte, gevleugelde jongeman, met een toorts in de hand. Op de vlucht voor zijn moeder Eos, of de zonnegod Hélios. In het Latijn werd hij ‘Lucifer’ genoemd..

De materialistisch georiënteerde wetenschap heeft haar pijlen gericht op het perfectioneren van een in haar ogen imperfecte schepping. Het is de volgzame werking van de door Luciferische occultisten aanbeden wetenschap inspirerende Ahriman, die in onze tijd zo ontzettend destructief werkt. Hij maakt daarbij gebruik van de gevallen engel Lucifer, om op basis van volgzaamheid zijn agenda door te drukken. Zie hoe volgzaam ieder is in het omarmen van de nieuwste technologische gadgets, snufjes en apps.

Lucifer meende zich tegen de goddelijke schepping te moeten verzetten, door die te willen bestrijden. Zij meende die te moeten vervangen door een imperfecte ‘eigen vergeestelijkte schepping’ van absolute gehoorzaamheid aan koning, keizer, admiraal, religieuze autoriteiten, bankiers en andere ideologisch geperverteerde propagandisten. Het Luciferische opgedrongen geloof in en gehoorzamen aan uiterlijke autoriteiten in velerlei vormen, baant de weg voor de technologische vervanging van de mens door een volledig programmeerbare gedigitaliseerde machine.

Lucifer meent door haar ‘revolutionaire’ werk ten aanzien van de goddelijke schepping Ahriman te behagen. Daarmee menen zij gezamenlijk de mensheid te kunnen bevrijden van alle imperfecties zoals die van ziekte en lichamelijk verval, ouder worden en alle op individualiteitontwikkeling gerichte afwijkingen. Haar aldus te perfectioneren tot een geheel van slaafse robotten.

De Ahrimanisch geïnspireerde transhumanisten hebben een toekomstvisie die ervan uitgaat, dat ziekte en ouderdom ondervangen kunnen worden door modern technologisch vervaardigde wondermiddelen. Zoals nanotechnologie, kunstmatige intelligentie (HIER) en uiteindelijk een complete vereniging van mens en (van buitenaf programmeerbare computer) technologie. Met die voortvarende technologische ontwikkelingen gaat echter tevens de intrinsieke menselijkheid verloren en wordt de gehele aardse leefomgeving van de mens vernietigd!

Om in dit kader hun doelen te kunnen bereiken, verwarren zij ons door ons verleidelijke illusies voor te houden. Deze zijn er op gericht om ons de illusie van vrije keuze voor te houden, want ze hebben immers onze vrije wil te respecteren. Op basis van het geloof in die illusies stimuleren/dwingen/chanteren zij ons, om door onbewuste manipulaties een onwerkelijke en onszelf benadelende keuze te maken. Met dienovereenkomstige gevolgen! Van de useless eaters/goyim, voor zover ze de eugeneticaprogramma’s hebben overleefd, willen de elitaire machthebbers op de beschreven wijze robotten maken. Maar voor zichzelf streven ze echter het eeuwige leven na (HIER).

Verlies van menselijkheid leidt tot verlies van het leven
Met het verliezen van menselijkheid verliest men tevens de verbinding met het door God gegeven leven. Een machine leeft immers niet echt. Het ligt er maar aan welke definitie van leven men hanteert. De niet alles perfect wetende en levenloze Wikipedia (HIER) zegt daar het volgende over:

Een gebruikelijke wetenschappelijke definitie van leven is de volgende:
Leven is een open fysisch-chemisch systeem, dat door middel van uitwisseling van energie en materie met zijn omgeving, en dankzij een inwendig metabolisme, in staat is om zich in stand te houden, te groeien, zich voort te planten en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving, zowel op korte (fysiologische en morfologische adaptatie) als op lange termijn (evolutie).

Over een robot zegt diezelfde Wikipedia (HIER)  het volgende:

Een robot is een programmeerbare machine die verschillende taken uit kan voeren. Hierin verschilt hij van een numerieke machine, die is geprogrammeerd voor één taak. In de praktijk betekent het dat een robot voor verschillende toepassingen kan worden ingezet, waar een numerieke machine slechts één (deels variabele) taak kan uitvoeren. Een robot kan soms zelfs van grijper wisselen, om verschillende taken uit te kunnen voeren. De robotica is de tak van de wetenschap die zich met het ontwikkelen en bestuderen van robots bezighoudt.

Herkennen jullie in bovenstaand citaat betreffende robots iets van het eerder weergegeven Protocol 16? Via deze link (HIER) kun je een heel mooie open wetenschappelijke zoektocht lezen naar wat leven is. Uit het verhaal dat achter de hiervoor weergegeven link schuilgaat, blijkt maar weer eens dat niet alle wetenschappers een volledig dichtgetimmerde opvatting hebben over wat hen als vaststaande waarheid wordt voorgeschoteld. Dat is dan de hoop die er in iedere gehersenspoelde wetenschapper nog aanwezig is. Namelijk dat zij hun eigen menselijke zoektocht niet volledig beantwoord zien in de dogmatische en niet te bediscussiëren antwoorden die de materialistische wetenschap aan ons opdringt.

Het is immers een feit dat de reguliere wetenschap pretendeert een onweerlegbaar antwoord te hebben op het mysterie van het leven, namelijk dat het uit de materie door aanpassing aan veranderende omstandigheden is ontstaan. Tevens meent zij een antwoord te hebben op de door het levenloos maatschappelijke systeem voortgebrachte ziekten, in de vorm van vaccinaties en ander kunstmatig chemisch gefabriceerd vergif. Hieronder een citaat uit mijn boek ´Volgzaam slavendom of dienend meesterschap´ (HIER).

Ontmythologisering van het leven
De reguliere wetenschap heeft ons bestaan volkomen ontmythologiseerd en alle magie er uit verdreven, ons achterlatend met een kaal en kil bestaan, waar geen enkele levensvreugde, noch inspiratie uit te halen valt. Daarmee heeft ze ons bestaan volkomen ontkracht en verkracht. Het heeft ons beroofd van onze creatieve vermogens en sociale processen gereduceerd tot koude getalsmatige statistieken, die gemiddelden weergeven en inhoudelijk niets zeggen over hetgeen waar ze betrekking op zouden moeten hebben.

(klik voor lead naar wanttoknow-bookshop)

Zij zijn door een Centraal Plan Bureau ingevuld en op de toekomst op een werkelijkheid-vormende manier geprojecteerd. De warmte van het hart is hierdoor uit de samenleving verdwenen en daarvoor in de plaats hebben we scherpzinnige berekenendheid gekregen, die alles op kunstmatige wijze maakbaar wil laten zijn. Het heeft tevens onze gevoelsmatige verbinding met de natuur reductionistisch verklarend dood gemaakt.

Zij heeft alleen oog en oor voor de oppervlakkige buitenkant der dingen en heeft levensinhoudelijk geen enkele diepgang. Kijkend naar wat we missen, kunnen we tevens zien wat we nodig hebben. De uitdaging ligt dus in het heroveren van wat ons is afgenomen, maar dan op individueel niveau in onszelf, door een eigen bewuste inspanning. Slechts een intensief zelfonderzoek kan een antwoord op levensvragen geven en de noodzakelijke bewustzijnsverandering op individueel niveau bewerkstelligen.
Het kan ons weer de diepgang geven, die we nodig hebben om ons volledig geestelijke potentieel te kunnen ontwikkelen en de magie van het eigen leven te herontdekken. Bij die magie hoort het leren ervaren, dat wij ieder moment innerlijk begeleid en beschermd worden door lichtwezens in de geestelijke wereld.

 Wanneer de bezieling uit een samenleving verdwijnt door een eenzijdig op materialisme gebaseerde levenshouding, kan het niet anders dan dat het leven wijkt. De samenleving zal dan, door haar collectief veroorzaakte gebrek aan wezenlijk scheppend vermogen en de daarmee samenhangende destructiviteit, uiteindelijk te gronde gaan. Daarmee verwerkelijkend wat bij begrafenissen nogal eens werd uitgesproken: “Uit stof zijt gij geboren en tot stof zult gij wederkeren”. Dit houdt echter logischerwijs in, dat iedere verdere ontwikkeling van het leven en al haar scheppingsdrang onmogelijk wordt gemaakt.

Zo wordt door velen zonder het te beseffen bijgedragen aan het scheppen van een hel op aarde, zoals Dante die beschreef in zijn ‘Goddelijke Komedie’. Die Hel zijn we nu aan het ervaren; voor ons ligt de louteringsperiode van het Vagevuur en daarna wacht ons de van het Kwaad gezuiverde Hemel. Voor wat betreft het voortbestaan van de mensheid en het scheppen van de Hemel, hangt het er geheel van af of er voldoende mensen in zichzelf wakker zullen zijn geworden. Ze tot een werkelijk Mens geworden zijn, die door hun zielsloutering van het innerlijk Vagevuur hebben durven gaan.

“HELL IS EMPTY AND ALL THE DEVILS ARE HERE.”

 (‘De hel is leeg en alle duivels zijn hier’)

 William Shakespeare
(einde citaat)

 

Dante’s Prayer – Loreena McKennitt

Het spel met onze ziel..
Zoals steeds meer mensen in de afgelopen jaren bewust hebben mogen ervaren, wordt er met onze ziel door uiterlijke machten een spel gespeeld. Een spel van ‘make believe’ en ‘Alice in Wonderland’, oftewel het elkaar helpen een illusie in stand te houden die geen werkelijk geestelijke scheppingsbodem heeft. Onze tijd kenmerkt zich door dit soort in stand gehouden illusies. Deze worden op het vlak van de politiek met betrekking tot ieder verkiezingscircus weer nieuw leven ingeblazen.

Een ware democratie, waarin ieder mens er toe doet, is echter geen droom of illusie. Het is een diep gevoelde menselijke behoefte die een universeel recht van bestaan heeft! Dit geldt ook ten aanzien van het geopolitieke vlak, waarin ieder volk of cultuur van belang is en recht van bestaan heeft. Ten aanzien van het persoonlijk individuele vlak, mogen we onze egogerichte illusies loslaten, waarin we menen anderen te kunnen herscheppen naar ons behoeftebeeld. Dit leidt tot het besef dat ieder mens die in jouw leven is gekomen er toe doet.

The mystics dream – Loreena McKennitt

Waar beoordelen we het er toe doen op? Baseren we dat op het tegemoet komen aan de eigen egocentrisch gerichte behoeften? Of baseren we dat op wat een ander mens werkelijk kan toevoegen aan het eigen leven? Het spel dat er met onze ziel wordt gespeeld is gericht op het eenzijdig geobsedeerd zijn door de vervulling van onze egogerichte behoeften!

Bijna alle relaties beginnen als en zetten zich voort als wederzijdse vormen van uitbuiting, een geestelijke of lichamelijke ruilhandel, te worden vastgesteld op haar waarde wanneer een of beide partijen geen handelswaar meer te bieden heeft.

 W. H. AudenEnglish-American writer,

All Souls Night – Loreena McKennitt

https://www.youtube.com/watch?v=eKfbVAO6VGA

Wanneer we het bij het gericht zijn op onze egocentrische behoeften laten en een ander daar tot slaaf van willen maken, zullen we een dienovereenkomstig lot in de buitenwereld als reflectie daarvan aantrekken. Want ten aanzien van het slavenproducerende systeem, waar wij allen deel van uitmaken, werkt hetzelfde economische mechanisme. Het leven is nu eenmaal meer dan jouw niet verwerkte ellende uit het verleden en de daaruit voortvloeiende egobehoeften, die je als handelswaar inzet in menselijke relaties. Het leven wil jou laten zien wie jij in potentie bent, wanneer jij je ego-versterkende façades hebt doorzien en losgelaten. Wanneer jij en ik elkaar in het volledig potentieel kunnen en willen (h)erkennen, kunnen we gezamenlijk bergen verzetten.

Wellicht is het video je bekend, maar voor de volledigheid geef ik hieronder het eerste deel van het opzienbarende interview met Ronald Bernard weer, waarin hij aangeeft hoe hij door het volgen van zijn egobehoeften tot de hoogste financiële machtsniveaus heeft weten door te dringen.

 

In dit pas verschenen tweede deel van dat interview, legt hij uit hoe de financiële en politieke machtstructuur in elkaar zit.

Deze man heeft zelf ervaren hoe het tot in het extreme volgen van die eigen egobehoeften, leed toebrengt aan anderen. Hij wilde daar echter niet voor kiezen en zijn geweten overwon zijn ego. Allemaal kunnen we leren zien wat het leed toebrengende effect voor anderen en vooral onszelf is, wanneer we eenzijdig gericht zijn op het najagen van onze eigen egobehoeften.

Karma can be a bitch, but also a blessing! It can be an angel in disguise.
(Karma can een feeks zijn, maar ook een zegen; het kan een gemaskerde engel zijn)
Inhoudelijk gezien vertelt hij heel veel over de machtsstructuur in deze wereld, waaruit blijkt dat de Bank of International Settlements (BIS) gevestigd in Basel het wereldwijd instruerende orgaan van de financiële elite is. Wanneer we dan op de website van die club kijken, dan zien we dat Iran net als alle andere landen daar ook lid van is (HIER). Evenals Rusland en China (HIER). Wat zegt dit gegeven over de achtergrond van het geopolitieke werelddrama dat er voor ons wordt opgevoerd?

Een blik in de reusachtige deeltjesversneller; kijk naar de menselijke verhouding..!

Bilderberg en CERN
De elitaire machthebbers op deze planeet jagen hun groepsegoïstische behoeften op hun manier na en zijn al vele eeuwen bezig om de mensheid geknecht te houden en haar als een kudde naar de slachtbank te leiden. De voortgang van hun planning bespreken ze jaarlijks tijdens vele achter gesloten deuren gehouden bijeenkomsten. Eén van die bijeenkomsten heeft sinds 1954 de naam Bilderberg gekregen, naar de eerste locatie in Hotel Bilderberg te Oosterbeek. Velen zullen inmiddels wel bekend zijn met de geschiedenis van deze duistere club, daar deze de laatste jaren zich mocht verheugen in een toenemende belangstelling via de nieuwe media.

In 1954 werd na jaren van voorbereiding ook een wetenschappelijk experimenteel project in Zwitserland gestart, dat de naam CERN kreeg (HIER). Deze heeft ook met name in de laatste jaren van zich doen spreken, vanwege allerlei bizarre voor de leek ondoorgrondelijke zaken die er zich afspelen (HIER). Beide clubs hebben zich ogenschijnlijk sinds hun ontstaan langs elkaar heen bewogen. Dit jaar is daar tijdens de Bilderbergbijeenkomst in Chantilly in de VS echter verandering in gekomen. Voor het eerst sinds het ontstaan van beide clubs wisselen ze nu informatie uit.

Dit werd duidelijk door het verschijnen van de naam Fabiola Gianotti op de deelnemerslijst van deze bijeenkomst. Zij is Directeur Generaal van het CERN-project (HIER). De vraag die nu dus rijst heeft betrekking op wat de rol van CERN gaat zijn in een tijd, waarin vele wereldontwikkelingen een kookpunt beginnen te bereiken. Een wereld die gevangen is in een schuldenmatrix, heeft maar weinig bewegingsruimte en flexibiliteit. Dus hoe gaat er een eind gemaakt worden aan die ogenschijnlijk niet op te lossen en af te betalen schuld?

Tekort en schuld..
We zijn allemaal opgevoed in een wereld waarin een kunstmatig tekort is geschapen. Op economisch niveau door het financieel manipulatieve gedrag van de heersende bancaire elite en hun multinationalvrienden, waarbij schuld de basis is van het door hen ontworpen slavensysteem. Uitgaande van de juistheid van het hierboven weergegeven citaat van W.H. Auden, laden we in onze persoonlijke relaties elkaar ook op met een schuldbesef, wanneer de ander jou niet (meer) kan geven wat jij meent nodig te hebben.

Zoals Loesje al heel duidelijk aangeeft, is schuld gewoon een machtsmiddel. Vooral een middel om anderen datgene te laten doen dat, men volgens de eigen (groeps)ego-behoeften, wil dat er gedaan moet worden. Dit geldt voor alle intermenselijke relaties op welk niveau dan ook. Met het ontstaan van de religieuze machtsinstituten heeft het begrip schuld een religieus/spiritueel beladen betekenis gekregen. Alle gelovigen dragen immers volgens de christelijk religieuze machtskaders vanaf hun geboorte de erfzonde/erfschuld al met zich mee.

Met het ontstaan van de Holocaustreligie na WOII heeft de mensheid nog een extra te verteren schuld op haar bord erbij gekregen, namelijk de schuld ten aanzien van het door de Zionistisch/Khazaars/ Kabbalistische Joden zelf veroorzaakte slachtofferschap. Tot welke machtspositie dat kan leiden kan men HIER, HIER en HIER lezen. Die machtspositie leidt ook zeker tot het onderdrukken van de kritiek uit eigen Joodse gelederen. De in Israël geboren voormalige Jood, kritisch denker en jazzmuzikant Gilad Atzmon refereert op zijn website aan een kritisch artikel over de betekenis van de ‘Joodse’ macht op deze website HIER. De Zionistische, allesziende-Big-Brother (HIER en HIER) heeft zijn werk nog niet helemaal af gemaakt, klaarblijkelijk..

Sinds deze groep van niet-Joden het economisch systeem wereldwijd hebben gekaapt, is de mensheid dus belast met een niet af te lossen economische schuld. Al deze onbetaalbare schuldenlast overziend is er ogenschijnlijk voor de mensheid maar één oplossing. En dat is collectief zelfmoord plegen of zich collectief laten suïcideren in oorlogen, door het Monsantogeweld (HIER, HIER en HIER) of  door de medische maffia (hier) en de invloed van de farmaceutische maffia (o.a. HIER, HIER en HIER), of door gewelddadige ‘burgeroorlogen’ en andere levensvernietigende uitingen.

Waar al het bovenstaande in feite op neerkomt is, dat het in onze wereld en haar sociale vormgeving vooral gaat om een tekort aan onvoorwaardelijke liefde en een verbinding met een voedend geestelijk inspirerend leven. Door alle sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, in al hun door aardse machthebbers gemanipuleerde uitingen, is de liefde de wereld uitgewerkt. We hebben afgeleerd om elkaar als mens werkelijk lief te hebben, omdat we afgeleerd hebben om onszelf als mens lief te hebben.

Wanneer je immers in een psychisch/emotioneel klimaat opgroeit, waarin je nooit kunt voldoen aan de van buitenaf opgedrongen norm voor perfectheid, dan zul je altijd een opgedrongen tekortschieten voelen en dus een schuld hebben. Je zult dan altijd nog meer je best moeten doen om dat tekortschieten, dus die schuld te vereffenen en te streven naar verdere perfectie. Natuurlijk heb ik het hiermee ook vooral over mijzelf en het in mij geprogrammeerde tekortschieten. Herkenbaar? Voor alle duidelijkheid wil ik nog even aangeven, dat ook schuld in welke vorm dan ook, een illusionair machtsmiddel is om je klein, machteloos, krachteloos en dus volgzaam te houden!

Perfectie en zekerheid, een duivels monsterverbond
De Ahrimanisch/wetenschappelijke drang naar uiterlijke perfectie en de Luciferische drang naar een volgzaam innerlijke perfectie, hebben in onze tijd een duivels monsterverbond met elkaar gesloten (HIER). Dit monsterverbond is er op gericht om nog vernietigender krachten van het kwaad vrij baan te geven en iedere spirituele ontwikkeling onmogelijk te maken (HIER). Het geestelijke Licht bestaat uit een drie-eenheid. Namelijk Vader (zuiver denken), Zoon (zuiver voelen) en de Heilige Geest (van egosmetten gezuiverde wil).

Maar ook het Duister bestaat uit een drie-eenheid, die het tegenbeeld is van de drie-eenheid van het Licht. Namelijk Ahrimans geperverteerde wetenschappelijk-technologisch denken, Lucifers geperverteerd egocentrische voelen en de wil tot een totale vernietiging van de vanuit God’s wil geschapen Schepping.

De krachten die het laatste voor ogen hebben worden in de Indiase beschouwing met de benaming Asura’s aangeduid, die weer in dienst staan van de zonnedemon Sorat (HIER). Zij maken gebruik van de Luciferisch op dogmatisme en collectivisme gerichte volgzaamheid en van Ahriman’s ontwikkelde technologische vernuft (kernwapens en nog vernietigender wapentuig). De werking van de Asura’s heeft als doel, om iedere spirituele leermogelijkheid hier op aarde aus zu radieren en de gehele aardse bewustzijnsevolutie door het afvoerputje van de kosmische geschiedenis te spoelen.

Zij doen dit door de scheppende krachten, die aan de materie ten grondslag liggen, in hun tegendeel om te vormen en voor de eigen agenda te misbruiken. Al deze tegenkrachten maken echter deel uit van de menselijke bewustzijnsevolutie en dragen ieder op een eigen wijze bij aan het wekken van goddelijk geestelijke krachten in de mens, die hem zullen begeleiden op zijn verdere weg van menswording en het groeien in eenheidsbewustzijn. Hieronder een citaat dat, daarover gaat:

Er vindt een strijd plaats tussen het goede principe en het boze principe. Zoals het wordt voorgesteld, wordt een dualiteit aangenomen, het ene deel van deze dualiteit met het goede verbonden, met een naam verbonden, die eigenlijk van het goddelijke afstamt, en aan de andere kant wordt het duivelse, het anti-goddelijke element geplaatst. Wat betekent dit nu echter in werkelijkheid? Daarmee wordt in werkelijkheid niet minder gedaan, dan dat het werkelijk goddelijke uit het bewustzijn gerukt is, en dat het Luciferische met de goddelijke naam verbonden wordt, dat we in waarheid voor ons hebben is een strijd tussen Lucifer en Ahriman, en dat alleen aan Ahriman duivelse eigenschappen toegedicht worden, en het rijk van Lucifer worden goddelijke eigenschappen toegedicht. U ziet, van welke ongehoorde reikwijdte een dergelijke beschouwing eigenlijk is.

Er is eigenlijk niets aanwezig van een werkelijk begrip van een driegelede wereldstructuur, je hebt een strijd tussen het zogenaamd goede en het zogenaamd boze, de strijd tussen hemel en hel. Er is juist in de geestelijke ontwikkeling van de mens de illusie van de dualiteit binnengebracht. Je krijgt dan datgene, wat in veel gevallen in het populaire bewustzijn zijn wortels heeft in de illusionaire tegenstelling tussen hemel en hel. (bron)

Het klassiek gevecht tussen ‘Goed’ en ‘Kwaad’, tussen Licht en Donker, uitgebeeld in de film ‘Lord of the Rings’. Juist door deze gevechten houden we de dualiteit in stand, dáár waar we naar Eenheid streven..!

Dualiteit en strijd
Uit bovenstaand citaat wordt duidelijk dat zelfs in de duivelse regionen een dualiteit wordt voorgesteld, terwijl zij op de achtergrond samenwerken en gestuurd worden door een ‘hogere’ allesbepalende duivelse kracht. Dit vertaald zich in het aardse complotverhaal, waarin het steeds weer dezelfde satanisch geïnspireerde elite is die telkens weer nieuwe vijandsbeelden schept, waaronder tussen wetenschap en religie. Maar op de achtergrond wel beide zogenaamde vijanden op meerdere manieren voedt. Het gaat hierbij om het element strijd en alle daarmee samenhangende negatieve laag frequente emoties, die voedsel zijn voor hen die de illusie van strijd scheppen en stimuleren. Dit zit allemaal zo ontzettend diep in ons onderbewuste ingebakken. Aan ons de taak om onszelf daarvan te bevrijden en in vrede met onszelf en de wereld te leven.

De drang naar perfectie houdt vanzelfsprekend een drang naar zekerheid in, want wanneer de zekerheid van perfectie tot stand is gebracht, is tevens alle onzekerheid uitgebannen. Daarmee is echter eveneens iedere verdere ontwikkeling onmogelijk gemaakt. We zien dit mechanisme ook terug in de naar aanleiding van alle valse vlagaanslagen doorgevoerde veiligheidsmaatregelen. Deze zouden mensen de perfecte veiligheid moeten bieden. Maar hoe kan men die bieden, als die onveiligheid door het systeem zelf wordt veroorzaakt. Het komt dus neer op het ketenen van de menselijke aandacht aan een illusie van veiligheid en zekerheid in de buitenwereld, daarmee haar innerlijk uiterst kwetsbaar en manipuleerbaar makend.

Waar het dus in essentie op neerkomt is, dat werkelijke veiligheid en zekerheid slechts te vinden zijn in het eigen innerlijk. Die kan men slechts daar vinden, wanneer iedere op egocontrole gerichte activiteit wordt losgelaten. Wanneer men zich opent voor de echte zekerheid en veiligheid biedende kwaliteit van de geestelijk inspirerende wereld in het eigen innerlijk, biedt dat de vervulling die het najagen van egocentrische behoeften niet kan bieden!

De enige zekerheid in het leven is gelegen in het feit, dat het hart in staat is om onvoorwaardelijk lief te hebben. Dit geeft de meest krachtige en zekere veiligheid die men zich kan voorstellen!

x

Arend Zeevat

16 juni 2017

 

Advertentie

54 gedachten over “Perfectie en zekerheid bestaan niet…!

  1. Wauw Marie Anne, dit is zo vanuit het hart en inderdaad zooooooo mooi.

   Dank voor het delen!

  2. In aansluiting op Bukowsky het volgende gedicht:

   Die op weg zijn naar de waarheid
   zullen steeds allenig gaan,
   niemand kan als broeder
   samen met de ander gaan.

   Een korte spanne wandelen wij,
   zo schijnt het, in één koor…..
   ten slotte gaat, zo zien wij,
   voor elk de weg teloor.

   Zelfs de liefste streeft
   ergens van ons ver;
   doch wie het geheel doorleeft
   wordt zegevierend ster,

   schept, zijn Ik doorchristenend
   nieuwe, godgewijde grond –
   en hem groet der aanverwanten
   onvergankelijk verbond

   Christian Morgenstern (1871 – 1914)
   Duitse dichter, schrijver en vertaler

  3. Arend, sorry als het lijkt of ik je op de huid zit.
   Ik zie iemand die spirit heeft, zo dicht bij de waarheid en het net niet kan pakken, dat frustreert mij. De hints die ik geef worden niet opgepakt…. grrrrr… WE NEED YOU!!!!!

  4. Je schrijft in raadselen Cozmic. Ik maar een simpele ziel zijn en ik jou niet begrijpen.

  5. okee Arend, ik zal een beknopt verhaal geven. Het aankaarten van de shit op de wereld, de occulte bespeling, de macht van een groep die eigenlijk de mensheid haat, daar spreek je al jaren over. Ze lijken oppermachtig.
   Er is een ondergronds netwerk bezig om dit te verbreken, ze te bevechten met hun eigen wapens, maar dan krachtiger want met het zwaard der gerechtigheid.
   Alle zwarte magie kan genihileerd worden met witte magie, die kennis is nu verdeeld onder wie het wil weten.
   Degenen die wijs en sterk genoeg zijn kunnen dit zwaard oppakken.
   Een ieder levert zijn eigen bijdrage, de een met kennis, de ander op het astrale vlak etc. Wie de call hoort herkent het.

  6. Dat is al een stuk helderder Cosmic. Ik voel wat je bedoelt en zal het ter harte nemen! Wordt vervolgd.

  7. nouh euh ik doe wel mee met die 144 duizend. Aardig Artikeltje wel Arend, sjemug, 3 keer de bijbel op z’n minst! ik moet eerlijk zeggen dat ik voor het lezen van Coz z’n comment, het gedichtje lezende, inderdaad bleef hangen op een dubbelheid in dat gedichtje die mij inderdaad net niet aanstond… synchroon..

  8. ik bedoel als slangen specialist, die er zelf 1 is, dat zegt wat, omdat ie het zelf weet hoe dat in elkaar steekt, met die kronkelende bochten waar ik snel flauw van word, omdat ik ze zelf te goed kan maken, snappie. die Bukowski vond ik wel lekker hap snap gaat er goed in en is wel heavy maar toch Warm, op z’n Jon Rappoports, doet het me aan denken. vanaf minuut 10 en 30 seconden: Thursday 6/15/17: Jon Rappoport https://www.youtube.com/watch?v=JOH2YMsag08

  9. Cozmic 1.13
   Een deel van de videolink heb ik bekeken. Ik snap nu ook waarom jij aan het gedicht van Morgenstern een zekere mate van slangengif toedicht. Mijn vraag aan jou is of jij je wel eens in de achtergrond van deze dichter hebt verdiept. Toen ik voor het eerst in 1984 zijn hierboven weergegeven gedicht voorgelezen hoorde, raakte het mij in het diepst van mijn ziel. Dus voor mij heeft dit gedicht een heel andere betekenis, dan het voor jou bij de eerste kennismaking ermee heeft.
   Ik heb een gedichtenbundel van hem en heb meerdere gedichten van hem in verschillende artikelen weergegeven. Voor mij spreekt daar veel meer uit dan jij kunt vermoeden.

  10. Die op weg zijn naar de waarheid
   zullen steeds allenig gaan,
   niemand kan als broeder
   samen met de ander gaan.

  11. Weet je Cozmic. Het gaat niet om het slayen/doden van de draak, maar om hem te bedwingen. Die draak heeft zijn plaats in de orde der dingen. Punt is dat hij zijn territorium, vanwege het willen van Lebensraum, heeft willen uitbreiden. Iets wat herkenbaar is in alle draconisch geïnspireerde geopolitieke wereldontwikkelingen.

   In de tweede video wordt gesproken Sint Joris, die in feite een aardse weergave is van de aartsengel Michaël. Deze is de behoeder van de kosmische wijsheid welke verborgen is de aardse materie, die Ahriman met geweld wilt veroveren. Door bijvoorbeeld in het CERN-project aardse materiële deeltjes met de snelheid van het licht op elkaar wil laten botsen. Om op die manier het geheim van de schepping aan die schepping te ontfutselen.

   Maar…., Michaël doodde de draak niet hij bedwingt hem. Hoe? Je kunt het witte magie noemen. Ik noem het de kracht van de Liefde.

  12. Jordan Maxwell heeft een keer een oer oude versie van de bijbel onder ogen gehad, in het Grieks, daarin stond het woord JOve waar wij in de huidige versie het woord Love lezen; Jove betekent Jupiter, bij Jupiter en Zeus van SjieZoes, little Zeus, sjah kan je vertalen als Love dat Jove, mag je doen, je kan je afvragen wat daar mee bedoeld wordt, omdat het te vaak in te veel contexten ’te pas en te onpas’ gezegd wordt, maar goed minstens nog 146 delen yt te gaan Arend, en lul er niet te snel overheen die tip van Coz, gewoon zoals ik het opneem, maar goed d’r ligt me d’r nog een zooitje astrale persoonlijke achterstallige astral angsten te wachten, slang en angst specialist in 1, maar al kan ik maar ‘wat’ doen uiteindelijk, day by day beetje bij beetje omdat ik genoeg Overlap heb gezien nu van verschillende bronnen en auteurs waaronder Jordan en Jon die uiteindelijk allemaal op hetzelfde uitkomen, inderdaad nwo robot de nieuwe foute mens of de god goede oorspronkelijke mens met een bezieling…

  13. Cozmic 1.18

   Dat heeft niets met verdeel en heers te maken, maar met het gegeven wat ik ook in vele artikelen heb benoemd, dat ieder zijn/haar weg naar de eigen innerlijke waarheid moet zien te vinden. Het kan niet anders. Je kunt alleen maar je eigen weg gaan. Als je die tot het uiterste gaat (Bukowski), zul je ontdekken dat ieder met hetzelfde worstelt en kan er op basis van een herkenning weer een verbinding plaatsvinden. Om je eigen individualiteit met alle daarin verborgen potentiële kwaliteiten te kunnen ontdekken, kun je alleen maar je eigen levensweg gaan.

   In het ontdekken van de eigen individualiteit ligt tevens de mogelijkheid besloten de individualiteit van anderen te ontdekken. Dat is het aanverwanten onvergankelijk verbond.

   Het kost wat, maar dan heb je ook wat! 🙂

  14. Project Camelot interviews Jordan Maxwell https://www.youtube.com/watch?v=5jJKue2Ff6o misschien dat ik na al die jaren Coz wel een tikkie beter dan maar zooh zooh vaag begrijp vat, dat maakt al een verschil van hier tot tokyo; it took me 7 years, zo oud als dit bovenstaande oer interview, toen Kerry nog fris en fruitig en was, das niet leuk om te zien hoe die al opgesleten is ondertussen, en de vraag is of ze ooit nog zo helder kan worden als ze toen was. ik ben er van overtuigd dat ze ‘onder vuur gestaan heeft’ , net als die verdwaasde blik van David Icke van de laatste jaren, ‘gepakt’ kan niet anders.. en tsjah als ik een foto zie van mijzelf 8 jaar terug, sjonguh, jah ‘gepakt’ op meerdere levels, heftig.

  15. Beste Hyper 1.23.

   Ik heb Kerry Cassidy een tijdje mee mogen maken bij Argusoog Radio. de indruk die ik daaraan over heb gehouden is nu niet bepaald zo positief. Ook in de alternatieve/nieuwe media heb je de meer gevestigde/commercieel ingestelde clubs en de meer vrijere jongens en meisjes. Naar aanleiding van de indruk die ik van Kerry heb gekregen, heb ik het gevoel dat zij tot de eerste categorie behoorde.

  16. jah nu je het zegt ze heeft een tijdje podcast radio gemaakt via het argus platform, nog steeds staat haar rekening aan het eind van de maand rood van wat ik woordelijk zeer zorgelijk haar nog vaak genoeg bijna wanhopig hoor zeggen, gedeeltelijke verklaring van de zware wallen onder haar ogen, nog lang niet commercieel genoeg kennelijk, David Icke schijnt wel goed genoeg geboerd te hebben qua reserve centen…

  17. Hyper, over haar financiële situatie weet ik niets. Ik weet alleen dat ze bij Argusoog stopte omdat het niets opleverde. Ze is bij een Amerikaans programma verder gegaan, want daar kon reclamegelden krijgen.

  18. Voor mij bevat het gedicht op 1.2 waarheid. Ik herken mezelf erin. Ook ik ben op weg naar de waarheid alleen gegaan. Ik zag en identificeerde mezelf met een lichaam en lichamen staan altijd los van elkaar. Hoe dichter ik tot de waarheid nader hoe dichter ik tot ieder mens nader. Aan het begin van het gedicht gaan we ieder onze eigen weg, op het eind komen we samen.

   In de grot zien we enkel de schaduw en identificeren we ons daarmee. We zijn bang de grot te verlaten en ons bestaan te verliezen. Eenmaal buiten de grot zien we dat het lichaam de oorzaak van de schaduw is. Op dat punt in ons leven identificeren we ons met ons lichaam. We zijn niet bang meer onze schaduw te verliezen, nu denken we dat het verlies van ons lichaam het einde van ons bestaan is, We zien nog niet helder en zijn ons nog niet ervan bewust dat het licht de oorzaak van het lichaam is. Het licht kent zowel het lichaam als de schaduw als haar gevolg. De mens die zijn oorzaak niet kent kan zich gedwongen voelen haar gevolgen aan te vallen. Zonder te beseffen dat hij in waarheid het licht aanvalt. Maar dit is hem al bij voorbaat vergeven omdat het licht zijn eigen schepping niet aanvalt.
   Dit is tot dusver mijn ervaring op weg naar de waarheid. En op die weg heb ook ik op het punt gestaan de gevolgen van het licht aan te vallen. Nu weet ik dat iedere aanval een hulpvraag is. En zoals mijn hulpvraag beantwoord werd zo zal iedere hulpvraag gehoord en beantwoord worden. Vraagt en u zal gegeven worden.

  19. In wezen is alles, nu bijna alles irrationaal, irreëel, en iro’nisch genoeg blijken vele voorkauwers, bij de kwade club te behoren, ieder één heeft zijn prijs.
   Men verward constant liefde met neuken, en vriendschap met slijmen van wege, jonge mensen zijn practisch niet meer benaderbaar, afwijzend bang voor de consequenties van een vriendschap, want dat betekent inleveren, en dat kunnen ze niet, of willen ze niet.

   Cozmic 1.18 je kunt heel goed hand in hand, als broeder of zuster, de waarheid tegemoet treden, ik doe dat mijn hele leven al, je moet wel weten, intuïtie, met wie, anders wordt je als schild gebruikt en dat
   doet pijn.

   Zo oud als ik ben, ik ga voor niets op zij, filter de beauty uit het vulnis, hou van mensen, heb heel wat wonden opgelopen, ben toch geen masochist, en ben al weken aan het pottretje van mijn klein dochterje aan het schilderen, maar om de onschuld vast te leggen, moet je zelf onschuldig zijn, van daar dat ik zoveel moet overwinnen hier in.

   Ga van middag het nog eens lezen, het vervelende is dat als je de schrijver DENKT ! te kennen, je het anders gaat lezen.

   Heb het wel meer geoppert maar ga de Italiaan Italo Calvino lezen, hij vervoert je, geeft je denken mooie inpulsen, was voor alles een mens, zo als zoveel Italianen, en zeker niet hypokriet te noemen.

   Ik vindt dat romantique een heel belangrijk onderdeel van je leven behoord uit te maken, met een zekere filosofie bekeken wordt alles zo veel eenvoudiger aanvaartbaar, zelfs het einde van periode, en zelfs het einde van je leven, ach die mooie woorden, van Hotel California, waar de deur altijd open staat, maar je ertoch niet uit kunt, dat is love, echte diepe liefde voor een mens of het hele mooie diepe leven.
   Groeten allemaal Jenne

  20. @1.13
   Heb ze allemaal gehoord op Youtube. Meer dualistisch is bijna niet mogelijk. Heeft dus niets te maken met het Aquarius netwerk. De intuïtiefs van Arend deed z´n werk (Zoals wel vaker gelukkig op dees site).

   Met een beetje fantasie zou je deze propaganda filmpjes zo kunnen omzetten in “=” filmpjes…..

  21. Jenne 1.28

   Mooie reactie Jenne. Ik hoop dat jij vanuit je eigen niet verloren onschuld die van je kleindochter op het doek weet ‘vast’ te leggen. Ben benieuwd naar het resultaat. Wil je dat met ons delen?

  22. Arend, mijn excuse je réactie niet gelezen, hou je op de hoogte belooft, groet Jenne

  23. Arend ik heb geduld. Jij zit vast in jouw intellect, dat is jouw plafond.
   Ik ga je dingen laten leren zien. Je bent er al maar je weet het nog niet.

  24. Willy vd Akker en andere desinformanten staan op de shitlist. Binnenkort hebben ze geen tijd om hier te spammen met hun shit, ze zijn verdoemd. So mote it be.

 1. Arend mooi en heel diep, maar je raakt wel weer veel, te veel misschien ? aspecten aan.
  Verder ik ben de ALFA en de OMEGA, dit speelt nog, of misschien wel steeds meer.
  Wat die Amerikaan zegt over de menselijke relaties, is voor sommigen waar, maar is als je in de universele liefde gelooft, en dan weet wat ying en yang willen zeggen, zo’n andere belevenis, zo’n veel mooier spel als de seizoenen in de natuur, ik ga het zeker morgen nog een keer lezen, ben bek af van de hitte hier, goede nacht, groet Jenne

  1. Jenne, ik hoop hoop dat je een fijne verjaardagsborrel hebt gehad. Laat ieder er het zijne of hare uithalen, wat er voor hem of haar uit te halen valt.

 2. Mooie reactie 1.22 Arend
  We kunnen met mooie theorieen komen, alle egoos kunnen tot mooie theorieen komen; ze zijn misschien ook nog wel waar binnen de persoonlijke context; maar inderdaad hebben we op eenzelfde pad uiteindelijke overeenkomstige ervaringen die het ego als zodanig niet kan traceren en ze daarom maar op een ik weet het beter plan zet.
  Mensen hebben meer overeenkomsten dan verschillen <3

  1. Acacadabra
   Juist, de natuurlijke aandacht voor de overeenkomsten zal ons verenigen en de geforceerde aandacht voor de verschillen zal ons verdelen! <3

 3. Ik heb mij lang lang geleden voor genomen een maagdelijk denken en geweten te willen behouden, mijn vader heeft mij constant gebomberdeert met zijn ideéen en denken, mijn moeder zij altijd denk er over na, relativeer, lees en verruim je denken, en houd je vast aan het positive, ik heb je laten dopen, om je de keus te laten mijn zoon.
  En nu vele vele jaren later denk ik nog steeds en is mijn keus nog steeds niet gemaakt.
  Ik vrij waar mij zelf, voor het de indringerige wat er geboden wordt, mijn intuïtie is bijna vol, mijn spons cq brein blijft maar op nemen, waarom God alleen weet dat, ik ken geen vrees, buiten intellectueel geweld, daar bestaat geen helm voor, het misbruiken van het gesproken en geschreven woord, de e Book bibliotheken, voor gekookte kennis naar hun ideé, hoed U voor de valse priesters, groet Jenne

  1. Mijn vorige reactie ging toch in op een schilderij dat je aan het maken bent van je kleindochter Jenne. Dus ik kan deze reactie even niet plaatsen.

 4. Arend
  gedicht Zondag 18-06-2017 Frankrijk

  Het schone geboorte leitje met griffel en spons
  Zit na lang gebruik en veel wissen
  Vol mooie liefdevolle tekens en diepe krassen
  Een ieder geeft zijn gewilde respons

  Arend zijn Lei groot als een schoolbord
  Wordt gebruikt als een muur’tje
  (om even te pissen kan geen kwaad )
  Er tegen zittend is het goed pozend
  Fluisterd in je oor dat ’t beter wordt

  Je kunt je leitje wissen en klaren
  De kris kras’sen blijf je zien
  daar moet je mee leren leven
  Zij worden tot rimpels in je gelaat

  Groet Jenne fijne Zondag !

 5. Wat ben ik? Ik Ben is de oorzaak en de oorzaak is vrij. De gevolgen [zonen] van de oorzaak keren terug naar hun bron. Het zijn de getuigen van de oorzaak. Ieder mens noemt zichzelf ik, en ieder mens is vanuit de alomvattende bron vrij. Vrede noch strijd kunnen afgedwongen noch opgedrongen worden. Vrijheid is een zegen, ik hoef niet meer te controleren of een ander zich aan mijn regels houdt. Mijn vrijheid omvat de vrijheid van ieder mens. Wanneer de gevolgen van onze vrije keuze teleurstellend zijn, zijn we vrij een andere keuze te maken.

 6. Het gezegde: stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren, is het enige zinvolle gegeven.
  Als de mensheid zich daarvan bewust zou zijn, is alle commotie omtrent macht en misbruik: spelen in de zandbak.

 7. Plato’s grot verwijst naar onze geest.
  Onze geest is in een ‘normale’ staat geconditioneerd, dat is de schaduw-wereld. Onze geest ziet dan alles verduisterd door het slechte licht en doordat de geest niet direct waarneemt. De geest wordt telkens beïnvloed door vooroordelen en onbewuste neigingen.
  Als de geest (de mens) verlicht is, dan ziet de mens met een open bewuste blik naar de wereld. Hij is zich bewust van zichzelf en hij heeft zich ontdaan van de ketens van onwetendheid omtrent zichzelf.
  Onze ‘camera’ kunnen we nu zelf bedienen, ons lichaam is nu ons werktuig geworden. Met camera bedoel ik bewustzijn.
  Ons bewustzijn is zichzelf bewust geworden.
  Zoiets denk ik.
  Maar ik kan het moeilijk uitleggen.
  Ik denk wel dat Plato en Boeddha dit misschien ook een beetje bedoelden. Zelfrealisatie is belangrijk om je ook anderen te realiseren.

  De wereld met al zijn problemen houdt je af van zelfrealisatie. En das jammer. Vind ik.

  1. Is er een planeet waar ik tijd heb voor deze dingen? Ik zit nu op een planeet vast waar het kostbare leven van kinderen vroegtijdig beeindigd wordt door een stelletje lelijke oude mannen en oude vrouwen uit hebzucht en ambitie. Zouden er planeten zijn waar men de tijd heeft voor lekker lui in de zon zitten omdat er geen moordpartijen plaatsvinden die om aandacht vragen? Wat verlang ik naar rust en verlichting! Niet mogelijk op aarde ten zij men bewust de ogen sluit.

  2. Je zult het hier moeten doen, vrees ik. Maar weet toch dat gedoe met de overheid er altijd was, alleen nu ‘weten’ we zoveel meer.
   Ik denk dat de rust en verlichting al in iedereen zelf zitten. Men zoekt ‘het’ meestal buiten zich. Ik denk wel eens, de wereld redt zichzelf wel. En doe ook een beetje mijn best tot het juiste.
   Zelfs in deze tijd is er een verlichte staat mogelijk als ze dat 2000 jaar geleden ook al konden bereiken. En misschien gaat het nu wat sneller wegens internet. Kennis delen en zo.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.