Advertentie

Liefde, toewijding, veiligheid en zekerheid..


x

x

Liefde, toewijding, veiligheid en zekerheid

2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

We zijn allemaal opgegroeid in een wereld die het resultaat is van ontwikkelingen in het verleden. Zowel op persoonlijk niveau ten aanzien van onze familiaire achtergrond als op mensheidsniveau ten aanzien van grotere ontwikkelingen. Die grotere ontwikkelingen houden een voortgaand groeiproces in, dat hele beschavingen, culturen en de daarin ontstane machtsstructuren omvat. We dragen allemaal de stem van dat verleden in ons mee. Deze zal onbewust in ons doen en laten doorklinken, door ons zaken in te fluisteren die niet zoveel te maken hebben met wie we nu zijn.

Maar des te meer met zaken die in het verleden gevolgen teweeg hebben gebracht, voortkomend uit een oorzakelijke verstoring van het evenwicht van het aards energetisch veld..!

De op gang gebrachte gevolgen hebben hun rimpeleffect op het energetisch evenwicht binnen het samenspel van ruimte en tijd, het ruimte/tijd continuüm. Dit samenspel van ruimte en tijd geeft ons de mogelijkheid om de essentie van ons wezen als mens te onderzoeken, door in een aards lichaam geestelijke lessen te leren betreffende de ware aard van Liefde.

Binnen het ruimte/tijd continuüm speelt de herhalende, maar ook vernieuwende cyclus van het leven en de bewustwording van de ware Liefde zich af. Het onderzoek van het eigen wezen binnen dit ruimte/tijd continuüm laat ons ervaren, dat iedere oorzaak en daarmee verbonden verstoring van het evenwicht binnen het aards energetisch veld een tegenreactie oproept. Deze wil het verstoorde liefdesevenwicht weer herstellen. De evenwicht-herstellende tegenreactie is wat wij als gevolgen van onze daden vroeger of later weer tegen zullen komen. Hier is het begrip karma mee verbonden.

In de loop van de ontwikkeling op verschillende niveaus is er door tegenkrachten (Lucifer en Ahriman) een machtsgreep ontstaan, die er op gericht is om de individuele ontwikkeling van iedere mensenziel ondergeschikt te maken aan de grotere wereldontwikkelingen. In onze tijd worden we allemaal, veelal onbewust, beïnvloed door wereldse zaken waar we individueel geen invloed op lijken te hebben.

Wie meent in zijn/haar eentje de machtsverhoudingen in deze wereld ten positieve te kunnen veranderen lijdt aan spirituele hoogmoed, of is gewoon heel erg naïef. Wel kunnen we op individueel niveau er een bijdrage aan leveren, maar zijn daarbij zeer afhankelijk van de belangeloze samenwerking met anderen. Hieronder een citaat uit een artikel (HIER), waarin ingegaan wordt op de visie van Rudolf Steiner betreffende ‘het sociale vraagstuk’.

1.2.1 De sociale hoofdwet
In 1905 publiceert Steiner drie artikelen over het sociale vraagstuk van de menselijke samenleving. In deze artikelen formuleert hij de zogenaamde sociale hoofdwet:

Het welzijn van een geheel van samenwerkende mensen is des te groter, naarmate de enkeling minder aanspraak maakt op de opbrengsten van zijn prestaties, dat wil zeggen, naarmate hij meer van deze opbrengsten aan zijn medewerkers afstaat en naarmate meer van zijn eigen behoeften niet door zijn eigen prestaties, maar door de prestaties van de anderen worden bevredigd. [Steiner, 1982, pp.36-37]

Deze hoofdwet is volgens Steiner voor het sociale leven even absoluut en onontkoombaar als een natuurwet voor een gebied van de natuur. Hij waarschuwt er echter voor dat de hoofdwet niet als een moreel voorschrift moet worden opgevat en geeft aan dat:

“deze wet alleen van kracht [is] wanneer het een gemeenschap van mensen gelukt om zodanige inrichtingen in het leven te roepen, dat niemand de vruchten van zijn werkzaamheden voor zichzelf kan opeisen, maar dat deze, zo mogelijk in hun geheel, aan de gemeenschap ten goede komen.” [Steiner, 1982, p.37]

Kort gezegd komt bovenstaande sociale hoofdwet er op neer, dat het welzijn van mensen des te hoger is naarmate het egoïsme geringer is.

Streven naar een hernieuwd evenwicht
Het streven naar een hernieuwd evenwicht is in mijn beleving de meest essentiële en noodzakelijke natuurwet, waar de gehele evolutie op gebaseerd is. Want door dat hernieuwd gevonden evenwicht wordt er tevens iets nieuws toegevoegd aan de voortgaande evolutionaire ontwikkeling. Hert gaat dus om de kracht van het proces en niet het vooropgezette doel.

Onze huidige tijd laat een toenemende polarisering tussen ogenschijnlijk tegengestelde krachten zien. Zij worden als tegengesteld gepresenteerd, om in de agenda van verdeel en heers te kunnen passen en zo een totale controle over de gehele mensheid te kunnen bewerkstelligen. Het is allemaal gebaseerd op het credo of/of. Terwijl in de natuur het credo en/en werkzaam is. Het credo en/en is gebaseerd op een wederzijds elkaar aanvullen, op basis van aanvullende kwaliteiten.

In de 20ste eeuw is er op een kunstmatige manier een strijd veroorzaakt tussen de meest fundamentele krachtenwerkingen in de schepping, namelijk het mannelijke en vrouwelijke. Door een verdere aanvullende werkzaamheid van het mannelijke en vrouwelijke te boycotten, hebben de daaraan ten grondslag liggende tegenkrachten getracht om iedere natuurlijk evolutionaire ontwikkeling onmogelijk te maken.

Wanneer wij echter eens naar de oorspronkelijke basis van die samenwerking tussen het mannelijke en vrouwelijke kijken, dan kunnen we zien dat wij allemaal zonder die samenwerking niet eens zouden bestaan. Zonder het samenkomen van de mannelijke en vrouwelijke krachtenwerking zou er op aarde geen nieuw leven mogelijk zijn. Dit is in mijn beleving heel belangrijk om voor ogen te houden.

Doordringende samenwerking
Wanneer het mannelijke en vrouwelijke zich wederzijds ontvankelijk opstellen, om het mogelijk te maken door elkaar aangeraakt te worden en elkaar eventueel te doordringen, is er pas de ontwikkeling van nieuw leven mogelijk. Dit geldt niet alleen voor het aards fysieke niveau, maar tevens voor het geestelijk/zielsmatige niveau. Het elkaar op een open en ontvankelijke wijze wederzijds doordringen, op basis van een diepgaand respect voor het andere, kan leiden tot een samenwerkende vernieuwing.

Het aanraken van het andere dan zichzelf, kan pas leiden tot een bewustzijn van zichzelf. Het zijn de wederzijdse verschillen, die kunnen leiden tot een bewustzijn van het eigen zijn (HIER). Dit kan echter alleen maar plaatsvinden op basis van een wederzijds onvoorwaardelijke liefde, toewijding, elkaar veiligheid en zekerheid bieden en het herkennen van de eigen essentie in elkaar. In Lak’ech, jij bent de andere IK!

Frankie Goes To Hollywood – The Power Of Love

Wanneer we dit gegeven bekijken vanuit het aspect van verschillende generaties, dus de erfelijkheidsstroom, dan kunnen we waarnemen hoe bepaalde ontwikkelingsthema’s op een individueel niveau worden doorgegeven binnen die familiaire erfelijkheidsstroom. Iedere generatie wordt daarmee uitgenodigd om het doorgegeven familiaire ontwikkelingsthema op te pakken en met een groter bewustzijn te doordringen.

Vanuit karmisch oogpunt bezien zou men kunnen zeggen, dat iedere generatie wordt uitgenodigd om op bewustzijnsniveau het overgeleverde familiethema vrijer te maken van dwingend onvrij makende karmische invloeden. Waar het hierbij op individueel niveau dus om gaat is, om zich bewust te worden van welke doorgedragen familiethema’s in het eigen leven een belangrijke rol spelen en hoe men zichzelf daartoe verhoudt.

Verbinding met voorouders
De karmische familiethema’s zijn een uiting van eerdere energetische evenwicht verstorende oorzaken, die zich als gevolg in het eigen huidige leven aandienen. Zij vragen dus om een evenwichtherstellende tegenreactie, in de vorm van een bewustwording ten aanzien van de oorzakelijke aard van de verstoring. Er zijn verschillende manieren om dit bewustwordingsproces te ondersteunen. Het eerder op deze site verschenen artikel ‘Voorouders omarmen in ‘reïncarnatie-therapie’ geeft daar een heldere kijk op (HIER). Ook familieopstellingen kunnen hierbij behulpzaam zijn (HIER en HIER)

Het is mijn visie dat de grotere ontwikkelingsthema’s, die er op wereld- en mensheidsniveau spelen en die in onze eigen ontwikkeling ingrijpen, slechts door een bewustwording op individueel niveau tot een vernieuwd herstellend evenwicht kunnen worden gebracht. Daarbij spelen natuurlijk, naast de familiaire zaken, ook cultuurgerelateerde factoren een rol. Het is een nogal complex verhaal, maar vanuit het hart gezien kan het allemaal nogal simpel zijn. En dat is waar het om gaat. Het begrip vanuit het hart! Dat hart draagt immers een veel grotere wijsheid in zich dan ons brein (HIER, HIER en HIER). Een citaat uit het artikel van de laatst verwijzende link:

Een fundamentele conclusie van de nieuwe fysica erkent ook dat de waarnemer de werkelijkheid creëert. Als waarnemers, zijn we persoonlijk betrokken bij het scheppen van onze eigen werkelijkheid. Natuurkundigen zijn gedwongen om toe te geven dat het universum een mentale constructie is. Baanbrekend natuurkundige Sir James Jeans schreef:
‘De stroom van kennis is in de richting van een niet-mechanische werkelijkheid, het universum begint meer te lijken op een grote gedachte, dan op een grote machine. Het hoofd lijkt niet meer te zijn dan een toevallige indringer in het rijk van de materie, we moeten het eerder toejuichen als de schepper en regeerder van het rijk van de materie. Get over it, en accepteer de niet te bediscussiëren conclusie. Het universum is immaterieel-mentaal en spiritueel.’ ”

Veruiterlijkte en materialistisch gefundeerde zoektocht
Het is van belang om door bewust contact te maken met de eigen voorouderlijke stroom, tot een dieper inzicht in zichzelf te komen. Het is immers niet voor niets, dat in de oudere meer aan de natuur gerelateerde culturen er een verering was van die voorouders. Dit kwam voort uit het diepgevoelde besef, dat men niet op zichzelf staat. Maar dat men de vrucht is van een voortgaande stroom van familiair gerelateerde ontwikkelingen, die je huidige aanwezigheid op deze planeet mede mogelijk hebben gemaakt.

Op YouTube wordt al een tijdje reclame gemaakt voor het contact maken met de eigen familiaire achtergrond door middel van genetisch onderzoek. Het bedrijf My Heritage DNA (HIER) verkoopt onderzoekspakketten, waarin materiaal zit om speekselmonsters mee te nemen. Deze kunnen dan opgestuurd worden, waarna ze worden onderzocht op de genetische samenstelling en vergeleken met ander al in hun DNA-bank aanwezig genetisch materiaal. Dit is natuurlijk weer het op een veruiterlijkte manier inspelen op de behoefte bij mensen, om hun familiare achtergrond te willen kennen.

Tegelijkertijd is het een zeer geslepen manier om mensen vrijwillig hun DNA af te laten staan. Wat men na het onderzoek verder doet met de vrijwillig afgegeven DNA-monsters is maar zeer de vraag. ‘My Heritage DNA’ is een Israëlisch bedrijf dat door Gilad Japhet in 2003 is opgericht. Daarbij kan men zich afvragen wat de ware achtergrond van dit bedrijf is en in hoeverre het ingesponnen is in de machtsmatrix.

Het lijkt hetzelfde verhaal te zijn als dat van de Zionistisch Joodse Mark Zuckerberg van Facehook, die zich ingespannen heeft om mensen de mogelijkheid te bieden om zich via het internet met elkaar te verbinden. Facehook is een mooi gereedschap geworden in handen van verschillende geheime diensten, om op basis van vrijwilligheid gegevens te verzamelen van individuele mensen. In ieder geval is Zuckerberg er stinkend rijk van geworden (HIER).

Maar ook Google en andere internet gefundeerde bedrijven die gericht zijn op informatie verzamelen, hebben een (Khazaars) ‘Joodse’ achtergrond en zijn ontworpen in het kader van de gegevensverzameling van mensen (HIER). Het lijkt er dan ook op dat Talmudisch Zionistische Joden het tot hun levensdoel hebben gemaakt, om alle menselijke onderzoeksdrang op verschillende vlakken binnen hun invloedssfeer te trekken. Binnen die sfeer zijn zij de monopolistische en vooral dodelijk giftige spinnen in het informatieweb. Zo kunnen ze al de zich voordoende informatiestromen beheersen, controleren en sturen. Maar willen wij dat eigenlijk wel? Heel veel mensen blijkbaar wel!

Brugfunctie
Het gaat in mijn beleving echter om een dieper inzicht te verkrijgen in hoe het eigen als oorzaak te beschouwen doen en laten, gevolgen voor het geheel van het aards energetisch veld teweeg kunnen brengen. Het is niet voor niets dat wij allemaal in deze tijd van bewustwording hier op aarde geïncarneerd zijn. Met elkaar hebben we de geestelijke opdracht op ons genomen om verschillende ontwikkelingsthema’s door onze eigen bewustzijnsontwikkeling verder te dragen en daarmee ons deel bij te dragen aan de bewustzijnsevolutie van de mensheid als geheel.

Wij als mens zijn daarbij de verbindende factor tussen de geestelijke realiteit en de aardse realiteit, die zonder de tussenkomst van Joods/Talmudisch/Zionistische informatiebeheerders een heel andere werkelijkheid kan scheppen. Wij zijn als burgers van twee werelden, de aardse en de geestelijke, de handen en voeten van die geestelijke wereld op aarde (HIER). Wij zijn allen in deze aardse dimensie van ruimte en tijd geïncarneerde goden en godinnen.Zelfs de Hindoegod Shiva schijnt nog wel eens op een welhaast menselijke manier last te hebben van een vlieg, daardoor zijn goddelijke status te vergeten en op vliegenjacht te gaan.

Hoe grappig dit filmpje ook is, het laat echter een diepere waarheid zien. Namelijk de waarheid van het als menselijk/goddelijk wezen in deze aardse omstandigheden geïncarneerd te zijn. Daardoor ons uiteen te moeten zetten met de beperkende aardse omstandigheden, hoe lastig en frustrerend dat soms ook kan zijn. De essentie is echter, in hoeverre we ons nog laten triggeren door de innerlijke rust verstorende factoren die gedurende ons leven vanuit de buitenwereld op ons pad komen.

Het zijn juist die triggers, die ons de mogelijkheid bieden om veel over onszelf te leren. Met name ten aanzien van hoe we er mee omgaan en in hoeverre we ons hebben geïdentificeerd met een bepaald beeld van onszelf, dat door die uiterlijke omstandigheden wordt beproefd op haar innerlijke waarde. Daarbij zij opgemerkt dat zelfs dat beeld van onszelf al ingekleurd is door wat wij als familiaire en culturele ballast met ons meedragen. Het jezelf van die beelden te ontdoen kan uiteindelijk bijdragen aan het vinden van jouw ware Zelf.

Van Kooten & De Bie – Zoek jezelf

De zoektocht naar authenticiteit
Waar het dus om gaat is om je bewust te worden van alle in jezelf opgeslagen invloeden, die je een vals bewustzijn geven van wie jij als uniek individu bent. Alle familiair en cultureel opgeslagen genetische en energetische databestanden zeggen alleen maar iets over hun (mis)vormende invloeden, maar in het geheel niets over wie jij als uniek individu bent!

In dit kader is het interessant om eens op een andere manier te kijken naar de toenemende opslag van individuele gegevens, door het satanisch geïnspireerde apparaat van geheime diensten, de daarmee samenhangende matrix van het militair-industrieel complex en haar bovenbenoemde internetvrienden. Misschien kunnen we dit fenomeen wel zien als een bizar technologische reflectie van de energetische opslag van ons individueel en gezamenlijk verleden. De hieronder weergegeven video geeft een aardig kijkje in de keuken van de verborgen krachten, die alles dat wij doen opslaan in hun eindeloos groeiende databestand.

Kevin Shipp, CIA Officer Exposes the Shadow Government

De essentie
Met een beetje innerlijk en uiterlijk observeren kunnen we echter doordringen tot de essentie van dit alles. We zullen dan zien dat de uiterlijke zaken een exacte weerspiegeling zijn van onze innerlijke zaken. In mijn beleving is het doel van de gemeenschappelijke en individuele ontwikkeling om in individuele wijsheid te groeien, door kennis te nemen van alle zaken die afleidend werken ten aanzien van de eigen essentie. Deze kan dan een bijdrage zijn aan het vergroten van het wijsheidsbestand van de mensheid.

Want ook dat wordt dus allemaal opgeslagen. Echter niet met technologische middelen doodgemaakt in levenloze kennis, maar in een levend energetisch mensheidverrijkend databestand. Dit is onder vele namen bekend geworden, zoals de Akashakroniek, energetische wereldbibliotheek, collectief onderbewuste, het nulpuntveld, het kwantumveld en misschien nog wel meer. Op basis van dit energetisch opgeslagen databestand kan de menselijke evolutie haar verdere voortgang vinden. In de HIER weergegeven film worden heel wezenlijke zaken aangaande de eigen individuele weg op een heel mooie manier verbeeld. In de HIER weergegeven film wordt op een vrij interpreterende manier de karmische invloed op verschillende levens verfilmd. (Vergeet niet om bij beide films de Engelse ondertiteling te activeren.)

Eigen kracht
In de toespraak tijdens zijn beëdiging tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, sprak Nelson Mandela de volgende eerder door Marianne Williamson geschreven (HIER) woorden.

Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.

Onze diepste angst betreft juist onze eindeloze kracht.
Niet de duisternis, maar het LICHT in ons is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:
“Wie zijn we dan wel om briljant, schitterend, begaafd of geweldig te zijn?”

Echter, waarom zou je dat niet zijn? Je bent een kind van God!
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.

Er wordt geen LICHT verspreid, als de mensen om je heen hun zekerheid
ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn allen voorbestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om het goddelijke dat in ons allen aanwezig is,
te manifesteren.

Het is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.

En als we ons LICHT laten schijnen, schept dat voor anderen
de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we ons van onze diepste angst bevrijd hebben, zal onze aanwezigheid
alleen al anderen ook bevrijden.

– Nelson Rolihlahla Mandela –

Kracht door openbaarmaking
Zoals alle geheim gehouden machtscomplotten in de uiterlijke wereld uiteindelijk aan het licht komen, doordat ze openbaar worden gemaakt, mogen we in de komende tijd de verborgen zaken in ons eigen innerlijk ook openbaar maken. In de eerste plaats voor onszelf en in de tweede plaats voor onze sociale omgeving. We mogen onze op geheimhouding gerichte maskers afdoen en in het volle licht van een individuele openheid onszelf zijn. Dit vraagt liefde en toewijding ten aanzien van onszelf en dus anderen.

Roger Glover & Guests – Love Is All (1974)

Daarmee scheppen we een wezenlijker veiligheid en zekerheid, dan die ons op een misleidende manier in de buitenwereld worden voorgehouden. Maar die we dus eigenlijk alleen maar in ons eigen innerlijk kunnen vinden. Liefde en toewijding zijn de vrouwelijke aspecten die we nodig hebben om de mannelijke aspecten van veiligheid en zekerheid op een moreel/ethisch gefundeerde wijze vorm te kunnen geven. Waarmee we die uiterlijke autoriteiten, die ons menen veiligheid en zekerheid te kunnen bieden, niet meer nodig hebben.

Die uiterlijke autoriteiten hebben ons door hun polariserende machtswerking, de vrouwelijke liefde en toewijding afgenomen. Tevens hebben zij daarnaast de op die vrouwelijke kwaliteiten gedijende mannelijke kwaliteiten van het kunnen bieden van veiligheid en zekerheid ontnomen. Daar hebben zij hun op controle en macht gerichte uiterlijk gebaseerde varianten voor in de plaats gesteld. Het heeft alles te maken met het plaats bieden aan het hart als centraal vormgevend principe van een verdere bewustzijnsontwikkeling.

Tot nu zijn we op individueel en collectief niveau ermee bezig geweest om te leren een verbinding met ons hart te maken. Om daardoor de krachten van dat hart in onze verdere ontwikkeling centraal te kunnen stellen, zodat we elkaar vanuit ware liefde en toewijding, veiligheid en zekerheid kunnen bieden. Ik heb er alle vertrouwen dat wij dit kunnen! Zo kunnen we door onze eigen bewustzijnsontwikkeling een bijdrage leveren aan het vrijmaken van alle energetisch onvrijmakende invloeden, die er op individueel/familiair en cultureel/collectief niveau spelen.

De kracht van de Liefde is de voortdrijvende factor van het Leven!

Bette Midler – The Rose

 

Arend Zeevat

24 februari 2018

2 gedachten over “Liefde, toewijding, veiligheid en zekerheid..

 1. Ooit waren er geen fabrieken en banken dus leefde men van wat de natuur ons gaf.
  Velen zullen mijn opvatting misschien ouderwets of erger vinden maar ik ben ervan overtuigd dat de man als “jager” gezien moet worden die letterlijk op jacht ging om zijn vrouw en kinderen (gemeenschap) van eten te voorzien en ook kon hij op die manier indruk op een vrouw maken waardoor hij een vrouw kon “veroveren”.
  Daarom ben ik ervan overtuigd dat de emancipatie in de jaren tachtig vorige eeuw door de krachten achter de schermen bewust in het leven zijn geroepen om gezinnen kapot te maken.
  De vrouw ging ook werken en de functie van de man om voor zijn gezin te zorgen werd steeds minder naarmate de vrouw steeds meer zelfstandig voor zichzelf kon zorgen waarbij de man steeds verder zijn natuurlijke rol verloor.Is het niet vreemd dat terwijl er in veel landen grote werkeloosheid is men weigert wetten aan te passen door één kostwinner per gezin toe te staan wat enorm veel werkeloosheid zou oplossen?Men zou alleen minder inkomsten hebben in het geval van tweeverdieners maar daar staat tegenover dat in ieder geval één ouder er weer zou zijn om de kinderen op te voeden inplaats van dat zij naar dure opvang gebracht hoeven te worden.Natuurlijk besef ik dat wanneer men eenmaal rijkdom/comfort gewend is men daar heel moeilijk weer afstand van doet maar wanneer we terug willen naar een stabiel gezinsleven denk ik dat we daar niet omheen zullen kunnen.

 2. Fabrieken en dan met name multinationals en banken willen over alles en iedereen de baas zijn en daarom willen zij één wereld omvattende regering waarbij wij allen gewoon hun slaafjes zullen zijn.
  Velen zijn nu al in de macht van deze lieden omdat ze een hypotheek bij de bank hebben of een lening voor de auto terwijl ze hun inkomsten vaak uit arbeid bij de multinationals genereren.
  Banken en multinationals werken gewoon samen om dat doel te bereiken en ze zijn al ver.
  Regeringen en het OM en justitie zijn mogelijk ook al onder controle van deze lieden wat duidelijk wordt wanneer u weet dat Wilders aangifte deed tegen Rutte omdat hij Nederlanders zou discrimineren en grote bedrijven voordeel zou geven.
  https://nos.nl/artikel/2203777-wilders-doet-aangifte-tegen-rutte-wegens-discriminatie.html
  Vervolgens gaat het OM Rutte niet vervolgen.
  https://www.hln.be/nieuws/buitenland/wilders-vangt-bot-premier-rutte-niet-vervolgd-voor-discriminatie-van-gewone-nederlander~a9c30af8/
  Waarom het OM Rutte niet vervolgd kan mogelijk te maken hebben met het feit dat het OM zelf ook bij wanpraktijken betrokken is wat in deze uitzending van Zembla duidelijk wordt.
  https://tvblik.nl/zembla/zakendoen-met-justitie
  De Nederlandse staat zou 1,1 miljard hebben ontvangen wat het OM als legaal en winst ziet terwijl Rutte deze multinationals 1,4 miljard aan dividendbelasting terug geeft.Dan heeft Nederland volgens mij verlies en loont misdaad wat het OM ook beweerd.
  Logisch dat het OM niet vervolgd want wie weet wat er dan nog meer boven tafel komt?
  Fred Teeven werd ook niet vervolgd ivm met bonnetjes terwijl hij verdacht werd van witwassen,belastingontduiking,en een crimineel geld geven.
  Joris Demmink oud OM topman werd ook niet vervolgd door het OM wegens gebrek aan bewijs terwijl er genoeg bewijs is.
  Onbegrijpelijk dat het OM nog mag besluiten wat zij wel of niet in behandeling nemen want deze club moet naar mijn mening eens goed doorgelicht worden en onder controle gesteld worden van onafhankelijke toezichthouders lijkt mij.
  Het kan toch nooit zo zijn dat zij de gewone burger rond de feestdagen met bezoek van politie vereren om eventuele boetes te incasseren terwijl ze de echte criminelen zelfs belonen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.