Advertentie

Vrijheid is in Liefde ZIJN!x

x

Vrijheid is in Liefde ZIJN!

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Vanuit de behoefte om eens een sprookje te schrijven heb ik onderstaande geschreven. Een sprookje waarin verleden, heden en toekomst op een organische wijze in elkaar overgaan. Wat is immers tijd en wat is ruimte? Ik draag al jaren geen horloge meer, waardoor ik steeds meer tijd leek te krijgen. Mijn innerlijke ruimte is niet beperkt tot de ruimte die mij door opvoeding en onderwijs zijn toegemeten, waardoor ik in mijzelf veel meer ruimte ben gaan ervaren dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden.

Alles dat in mijn innerlijk leeft en weeft aan scheppende kracht ben ik daardoor aan het verkennen. Ik ben een reiziger op doorreis op de bijzondere planeet die aarde genoemd wordt. En ben me aan het oriënteren ten aanzien van welke mogelijkheden er zijn om mijn creatieve uitingen hier vorm te geven. Het heeft eigenlijk niet zoveel te maken met wie ik in tijd en ruimte ben, maar meer met wie ik als creatief schepsel kan ZIJN.

Het verschil maken door onze onzichtbare, niet-materiële overeenkomsten te versterken, waarbij universele waarden, de basis voor geluk en wereldvrede vormen!

Er is een planeet
Er is een planeet in een uithoek van een spiraalvormig sterrenstelsel. Dat stelsel wordt door de menselijke bewoners van die planeet de Melkweg is genoemd. Het is een nogal bijzondere planeet, die vanuit de ruimte er omheen lijkt op een blauwe parel. Een blauwe parel die dobbert op de golven van scheppingskracht in de oneindige oceaan van scheppingsruimte. De parel is ontstaan door het schuren van het kosmische stuifzand tegen het kwetsbare innerlijk van die scheppingsruimte.

Dat kosmische zand bestond uit nogal weerbarstig tegenstrevende krachten, die de scheppingsruimte willen gebruiken om hun eigen zin door te drijven. Het bijzondere aan dit gegeven is, dat de werkzaamheid van die tegenstrevende krachten op de blauwe parel telkens weer ten goede kan worden gekeerd. Met name doordat de menselijke wezens op deze planeet uiteindelijk, door hun bewustzijnsmatige evolutie, bijzondere gaven tot ontwikkeling kunnen brengen.

Daarmee kunnen zij ook zorgen voor de omvorming van het resultaat dat de tegenstrevende krachten menen te kunnen bewerkstelligen. De Duitse dichter Johann Wolfgang von Goethe (HIER), die ooit eens op deze planeet woonde, verwoordde het in zijn dichtwerk Faust als volgt:

‘Ik ben een deel van die kracht,

 die steeds het kwade wil en steeds het goede schept

Ik ben de geest die steeds ontkent

Want alles wat ontstaat,

is waard dat het ten gronde gaat…

Dus alles wat U als zonde,

verwoesting, kortom als het kwade kent,

is mijn eigenlijke element.’

Alchemistische planeet
De blauwe parel die in de loop der tijd verschillende namen kreeg, zoals Moeder Aarde, Gaya, Pacha Mama of misschien wel goddelijke kweekvijver, is in feite een alchemistische planeet. Alwaar een vernieuwend scheppingsexperiment werd, en nog stééds wordt uitgevoerd. De vele soorten wezens die op de planeet woonden en nog wonen, waaronder de mens, zijn allemaal deel van dat experiment. Van alle op de planeet aanwezige wezens, is de mens echter de enige die met zelfbewustzijn begiftigt is.

Tevens heeft hij de mogelijkheid gekregen om vrij te kunnen kiezen, oftewel zijn vrije wil te gebruiken. Daarmee heeft de mens de mogelijkheid om vanuit vrije wil ervoor te kiezen het zelfbewustzijn verder te ontwikkelen, of om dat niet te doen. De eerste keuze heeft een weldadige invloed op al het ander geschapene. Want zou hij ervoor kiezen om het door zijn ziel ingeademde kwade stuifzand bewust onder ogen te zien, dan zou hij niet alleen zichzelf daarvan verlossen.

Hij zou tevens het kwade van haar taak, om als kwaad te dienen, verlossen. Zo zal uiteindelijk het kwade stuifzand weer geïntegreerd kunnen worden in het goede en neer kunnen dalen op de bodem van de oceaan van Bewust ZIJN. Dit is een ware alchemistische en heilige, oftewel helende taak voor het wezen dat mens heet. Opnieuw een citaat uit de Faust van Goethe:

‘Gered is d’edele genoot
d
er geesten van het Boze.

Wie immer streeft is na de dood
v
erlost, tot heil gekozen.

En heeft de hog’re liefde hem
doordrongen op de aarde,
bejubelt hem de eng’lenstem

Met welkom in Gods gaarde.’

 Kwetsbaar geheel
De blauwe parel is een levend organisme dat doortrokken is van het creatieve leven in de alom aanwezige scheppingsruimte. Vanwege het experimentele karakter van de blauwe parel, is zij nogal kwetsbaar. Die kwetsbaarheid maakt het noodzakelijk, om haar met het nodige respect en vooral een intense Liefde te behandelen. Dit geldt tevens voor alle levende vormen die deel uitmaken van haar organisme. Want uiteindelijk is de blauwe parel een weerspiegeling van de scheppingsruimte waar zij door is omgeven. Dit houdt in dat zij zich geheel kan omvormen, zodat telkens weer nieuwe levensvormen zich kunnen manifesteren.

Sting – Fragile

Kwetsbaarheid vraagt dus veel Liefde, eerbied, respect en tederheid. Dit zijn gevoelskwaliteiten die alleen voort kunnen komen uit een vergevorderde moreel/ethische bewustzijnsontwikkeling. Een ontwikkeling die gebaseerd is op het diep gevoelde besef van de eenheid in diversiteit van alle scheppingsvormen. Een werkelijk besef van die eenheid houdt in dat alle vormen met evenveel eerbied en respect worden behandelt als men zelf behandelt wenst te worden. Daar de mens van alle aardse wezens het meest ontvankelijk is voor de werking van het tegenstrevende kosmische stuifzand, is hij tevens in staat tot de meest destructieve handelingen. Destructieve handelingen kunnen veel leed veroorzaken en uiteindelijk alles kapot maken.

Verdichting van tijd en ruimte

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Oorspronkelijk waren de dimensies van tijd en ruimte op de blauwe parelplaneet heel open, beweeglijk en vol van vernieuwende scheppingsdrang. De werking van het tegenstrevende kosmische stuifzand zorgde echter voor een toenemende verdichting van tijd en ruimte en alles dat daarin opgenomen is. Deze verdichting heeft een onvrije en verstarrende werking op alles dat zich daaraan overgeeft.

Deze verstarrende en onvrij makende werking begon al toen de mens, geïnspireerd door het tegenstrevende stuifzand, zich los ging maken van de invloed van de oorspronkelijke scheppingsruimte en zich op ging sluiten in een eigen beperkte belevingswereld.

Een belevingswereld die gedomineerd wordt door de onvrij makende behoefte aan veiligheid en zekerheid. Het belangrijkste kenmerk van deze innerlijke houding is het geen verantwoordelijkheid willen nemen voor de gevolgen van het ‘eigen’ onvrije handelen. Eigenlijk is de onvrij makende behoefte aan veiligheid en zekerheid een uiting van de werking van het door de menselijke ziel ingeademde tegenstrevende kosmische stuifzand.

Daarom draait het op aarde nu vooral om het vervullen van die behoefte door misleidende draken. Draken kunnen echter overwonnen worden door ze moedig te bedwingen. De oorspronkelijke menselijke ziel kan, voordat het in de verdichting van tijd en ruimte is gevallen, de werking van de totale scheppingsruimte beleven.

Toen het kind kind was
wist het niet dat
het kind was.
Alles was voor hem bezielt
en alle zielen waren één.

Uit de film ‘Himmel über Berlin’ (HIER)

Het is een essentieel bestanddeel van de vrije wil/keuze, die de mens gegeven is binnen het scheppingsexperiment op de aarde, om in vrijheid ervaring op te doen met de resultaten van het eigen handelen. Hij mag door het ‘eigen’ leven vorm te geven naar ‘eigen’ inzicht ervaren wat het is om een schepper te zijn van de door hem zelf beleefde en ook zelf geschapen realiteit. Hij mag leren dat alles energie is en dat deze energie uiteindelijk altijd weer terugkeert naar de bron van haar scheppingsdrang.

Hij kan daardoor leren ervaren wat het is om, in Liefdevolle tegenwoordigheid van de alom aanwezige kosmisch scheppende Geest, werkelijk vrij te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van zijn eigen handelen. Daarmee een van zichzelf bewust kanaal te zijn voor het doorgeven van de onvoorwaardelijke Liefde, die de basis van al het geschapene en van het Bewuste ZIJN is.

Ontdekkingsreis
Zo worden de mens telkens weer de resultaten getoond van het eigen handelen en de scheppende intenties die er aan ten grondslag liggen. Laat hij zich in zijn handelen bepalen door de werking van het ingeademde kosmische stuifzand van de kwaadwillende, maar toch uiteindelijk het goede scheppende tegenstrevers, dan weerspiegelen de resultaten dat in destructiviteit en ongeordende chaos.

Of wanneer hij zich laat inspireren door de werking van de creatieve en vernieuwende ontwikkeling willende krachten van de scheppingsruimte, waarin hij en met hem de blauwe parelplaneet is ingebed, dan zal een intense bestaansvreugde en vervulling zijn deel zijn….. Het is als een avontuur dat in vele op aarde door de tijd heen ontstane sprookjes, sagen, legenden en mythologische beelden doorklinkt als een ontdekkingsreis.

Tijdens die ontdekkingsreis wordt de held(in) uitgenodigd moed en kracht te verzamelen, door vele uitdagingen aan te gaan en verleidingen te weerstaan, om uiteindelijk een lang, gelukkig en harmonieus vrij scheppend leven te leiden. Dat leven zal leiden tot een onbeperkte vrijheid om datgene te scheppen dat bijdraagt aan een nog grotere scheppingsdrang en alle gemanifesteerde vormen helpen zich te bevrijden van hun beperkingen.

Hieronder een citaat uit de film ‘Brothers of the wind’, die HIER te bekijken is. De film laat de ontwikkeling van de eigen kracht zien van een thuisloos adelaarsjong dat door de hulp van een thuisloos mensenkind zijn eigen kracht leert ervaren en ontwikkelen. Het mensenkind leert daar ten aanzien van zijn ware zelf ook weer heel veel van.

Het laten gaan is vrij zijn. Vrij van het verleden.
Vrij om
(intuïtief, AZ) te weten dat het lot kan worden gewijzigd.
Het boek des levens is aan ons om te schrijven.

Waarheid, werkelijkheid, droomachtige sprookjes en nachtmerries
De volgende film laat op een fantastische wijze zien hoe de oosterse en alle oude wijsheid bevestigd wordt door de moderne kwantumfysica. Het laat zien dat niets op zichzelf staat, dat alles met elkaar verbonden is en zich in elkaar weerspiegelt. Daarmee geeft het een vooruitblik op waar het kosmische experiment in deze uithoek van de Melkweg op de blauwe parelplaneet aarde voor bedoelt is.

Inner Worlds, Outer Worlds

De film laat ervaren wat de oorsprong van al het geschapene is, namelijk in trilling gebrachte energie. Geluid is daarbij de meest wezenlijk scheppende factor. Wat wij als materie zien is het resultaat van de scheppende kracht van het geluid. Door het benoemen en definiëren van de waargenomen fenomenen worden deze losgemaakt uit de heelheid van de totale schepping en verstarren daardoor. Ze worden op zichzelf geplaatst en worden zo tot een vaste en onbeweeglijke door onze zintuigen waargenomen illusionaire waarheid en werkelijkheid. Waarbij de daaraan ten grondslag liggende energetische scheppingskracht niet wordt waargenomen.

Dit is de Maya van onze schijnwerkelijkheid, die niets meer is dan een gedroomd sprookje waar velen in zijn gaan geloven, omdat ze niet wakker zijn in hun zuiver scheppend potentieel. Maar in feite is het voor de meerderheid der mensen en alle andere wezens op aarde een verschrikkelijke nachtmerrie aan het worden, waarbij de mensen niet weten hoe er uit wakker te worden. Dat wakker worden kan alleen bewerkstelligd worden door de aandacht naar het eigen innerlijk te leiden en daar rust en vrede te vinden.

Door zich niet meer blind te staren op de verschillende delen en hun onderlinge relaties, dus het bewuste ZIJN te centreren in de Bron van de scheppingsruimte, zal het gehele grotere plaatje zich vanzelf openbaren. Dan zal duidelijk worden dat alles dat ‘buiten’ is datgene weerspiegelt wat ‘binnen’ is. De eenheid van alles zal dan ervaarbaar zijn in het bewuste ZIJN.

Samen reizen en leven
Natuurlijk reizen we alleen. Een ieder gaat een op de individuele taak afgestemde weg. De mens is tevens een wezen dat relationeel ingesteld is. Gedurende de ontdekkingsreis kan men dan ook andere reizigers ontmoeten, die ook hun weg gaan en misschien wel zouden kunnen helpen om je weg te vervolgen en jij hen. Het is als een puzzel waar ieder een stukje van heeft en die tezamen gevoegd een heel mooi en verblijdend kunstwerk toont.

Het kosmische scheppingsexperiment dat op de blauwe parelplaneet aarde wordt uitgevoerd is bedoelt om ieder mensenkind zelfstandig te leren lopen en ieder adelaarsjong zelfstandig te leren vliegen. Dit alles om recht te doen aan de onvoorwaardelijk liefdevolle kwaliteit, die het leven in de kosmische scheppingsruimte doortrekt. Dus leer innerlijk in je eigen kracht te staan en je te centreren. En binnen de mogelijkheden die je hebt anderen daarbij te helpen. De Duitse dichter Christian Morgenstern, die ook de nodige ervaring heeft opgedaan op aarde, verwoordde het als volgt.

Die op weg zijn naar de waarheid
zullen steeds allenig gaan,
niemand kan als broeder
samen met de ander gaan.

Een korte spanne wandelen wij,
zo schijnt het, in één koor…..
ten slotte gaat, zo zien wij,
voor elk de weg teloor.

Zelfs de liefste streeft
ergens van ons ver;
doch wie het geheel doorleeft
wordt zegevierend ster,

schept, zijn Ik doorchristenend
nieuwe, godgewijde grond –
en hem groet der aanverwanten
onvergankelijk verbond

 

We zijn allen een geïndividualiseerd scheppende rivier, die naar de oceaan van het Bewuste ZIJN wil stromen!

 Arend Zeevat

16 april 2019

* * *

16 gedachten over “Vrijheid is in Liefde ZIJN!

 1. Hoi Arend, bedankt voor dit werkelijk prachtig schrijven en voor de link naar de Inner Worlds, Outer Worlds video’s. Ook de Putlocker films ga ik bekijken.Maar in je artikel benoem je de mens als enige met zelfbewustzijn,(heb ik ook lang gedacht),daar kan ik het niet mee eens zijn, in de kosmische scheppingsruimte , de energieen die alles vast materie maya maken worden bewoond met hogere en lagere zelfbewuste entiteiten. Mischien heb ik een rare hersenkronkel maar de laatste weken komen er gedachte’s in mijn hoofd dat oa de bomen waarvan ik weet dat zij praten met elkaar, en vele rassen dieren (waar wij ook toebehoren) allemaal een zelfbewustzijn hebben,maar op een hele andere manier dan de mens. Mijn gedachte hierover is alle rassen van microbe tot de mens,noem het de natuur communiceert op de wijze wat behoort bij het ras. Mvg

  1. beste ikzie, zou niet willen spreken van rassen…
   wel van rijken…
   het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk….
   de mens werkt met dit alles samen… vanuit het hart….in Liefde voor alles dat IS…
   en ja, daar schort t wel wat aan, gezien onoverwonnen hebzucht e.d.

   namaste

  2. Bedankt voor je interessante reactie. Je brengt het thema Bewust ZIJN vanuit een andere invalshoek aan de orde. En het is waar dat bomen ook met elkaar communiceren, evenals dieren. Maar hoe kun je weten of zij zich bewust zijn van hun communicatie en of zij dus bewust zijn van zichzelf?

   De mens heeft door zijn zelfbewustzijn en dat steeds verder te kunnen ontwikkelen de mogelijkheid om zich te kunnen individualiseren, waardoor hij op een bewuste wijze een creatief wezen kan zijn. Een medeschepper dus. Dat is in mijn beleving één van de belangrijkste aspecten dat de mens van de andere natuurrijken onderscheidt.

 2. Hoi Marie Anne, Ik spreek in dit geval niet over rijken,omdat je dan een geheel pakt. Rassen zijn onderverdeelt in vele type’s toch? Het mensenrijk is verdeelt in vele type’s. Het dierenrijk met zijn vele rassen, het plantenrijk met zijn vele rassen. In wat ik heb geschreven bedoel ik ieder afzonderlijk ras.. Mvg

  1. oei……………

   dat is een college waard Ikzie! In Natuurwetenschappen volgens de Antroposofie bijvoorbeeld!
   Oftewel vele colleges….en inzichten die daar uit voortvloeien…..een mooie weg om te gaan!

   namaste

 3. Hoi Arend, nog zo’n gedachte die ik heb: Hoe zou de aarde er uitzien zonder de mens? ik probeer me dat voor te stellen,zou dan het water samen met de wind en de zon,maan de aarde overheersen? Of zou er dan toch harmonie ontstaan in de natuurkrachten? Het mensenrijk wat eens zal uitsterven,gevolgd door een soort van mens met een hogere frequentie,en daarmede hoger bewustzijn . Dat is wat ik hoop. Mvg

  1. Om dat te kunnen laten ontstaan mogen we allemaal ons steentje daaraan bijdragen, door te leven vanuit een onvoorwaardelijk in Liefde Zijn.

 4. Hoi Arend,Hier antwoord op jou zin,>>Maar hoe kun je weten of zij zich bewust zijn van hun communicatie en of zij dus bewust zijn van zichzelf?<<, De bomen hebben zoals alles wat leeft ook een bezield lichaam,en met dat lichaam geeft hij of zij alles wat wij nodig hebben. Maar niet alleen dat , de bomen worden zowel van binnen,en buitenkant de gehele boom met zijn wortelgestel bewoond door vele soorten naturespirits(de orbs behoren hun toe) waarvan ik sommige soorten kan zien, zij creeren de boom ,zij ZIJN de boom.Omdat ik nu al vele jaren deze naturespirits zie en met hun probeer te communiceren via telepathie, en gesprekken( iedere gedachte vangen zij op)weet ik omdat ik zie dat zij net als de mens ook met elkaar leven in groepen(onder hun zijn er met een sterk groepsbewustzijn maar ook zelfstandig), en overleggen, zij praten met elkaar net als de mens. Daarom weet ik, omdat ik het zie dat zij een sterk zelfbesef hebben. Mvg

 5. Ikzie, bedankt voor je bijzondere reactie. Ik versta geheel wat je bedoelt en hoe jouw ervaringen met natuurwezens je denken erover heeft gevormd. Toch heb ik het gevoel dat je niet helemaal pakt wat ik wil zeggen. Toch weet ik dat zowel de mens als alle natuurrijken een bepaalde eigen rol hier op aarde spelen, die in mijn beleving niet met elkaar te vergelijken is.

 6. Hoi Arend, Ik begrijp je wel,natuurlijk heeft de mens en alle andere natuurrijken een eigen rol in de evolutie hier op aarde,alles draait toch om energie? En natuurlijk beschikt de mens over andere goede en slechte eigenschappen dan andere natuurrijken,die ook weer hun eigen eigenschappen hebben,maar het gaat toch over zelfbewustzijn? In mijn bewustzijn en voelen en weten, is er iets toegevoegd doordat ik de natuurspirits ging zien en leerde kennen, waardoor ik zie dat zij ook zelfbewustzijn. Dus ik kan niet spreken over dat de mens de enige is met zelfbewustzijn. Mvg

  1. Alle respect voor jouw belevingswereld, ikzie! Het gaat hierbij niet om gelijk hebben of krijgen. Laten we het er daarom over eens zijn, dat we het gedeeltelijk oneens zijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.