Advertentie

Liefde op zoek naar zichzelf…


x

x

Liefde op zoek naar zichzelf…

2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKow.nl/be

x

Arend Zeevat

Innerlijke en uiterlijke onthullingen.. Dit artikel is gebaseerd op mijn menselijkheid en als mens, met alle illusies, dromen en misleiding, tot een toenemende bewustwording te zijn gekomen. Ik stel me als mens dus uiterst kwetsbaar op, zoals ik dat in vele vorige artikelen ook heb gedaan. Daarbij heb ik telkens getracht om duidelijk te maken dat onze menselijke kwetsbaarheid tevens onze kracht is! Dit op basis van het inzicht dat de vrouwelijke kwetsbaarheid en de mannelijke kracht in ieder mens aanwezig zijn en door een bewustwording en vereniging daarvan de menselijke evolutie verder kunnen helpen.

Het alles is gebaseerd op mijn eigen diep doorleefd menselijk gevoelsleven. Voor sommigen zal dit herkenbaar zijn en voor anderen totaal niet. Het zij zo! Het gaat er in mijn beleving dus om, om te beseffen wie jij als mens bent met je al dan niet getraumatiseerde verleden. Het afschermen van je kwetsbaarheid en dus je hart afsluiten voor andere mensen en het stromende leven is de meest vruchtbare bodem, waarop het satanisme in onze aardse realiteit kan gedijen.

Satanische krachten hebben er alles aan gedaan om gedurende de menselijke geschiedenis, door hun geopolitiek misleidende machtsspelletjes en traumatiserende ingrepen in de opvoeding van kinderen, de mens af te sluiten van de verbinding met het eigen hart. Vele misleidende, zielsverhardende en antisociale houdingen zijn hier uit voortgekomen, die allen  door de Farmaceutische Maffia van een chemisch medicinale remedie zijn voorzien. De enige ware remedie is echter om de eigen kracht ten volle te beseffen en daarmee de eigen kwetsbaarheid te beschermen. Daar kan geen chemisch farmaceutisch middel tegenop.

Het ontdekken van de eigen menselijkheid..
Waar het in mijn persoonlijke ontwikkeling voor mij in de eerste plaats om ging was, om door het oerwoud van indoctrinerende misleiding en zielsverhardende invloeden heen, mijn eigen diepste menselijke beleving van de Waarheid, Schoonheid en Liefde te ontdekken. Deze ten volle te ervaren en tot uitdrukking te brengen.

Dit hield in dat ik mij gedurende mijn levensweg op persoonlijk niveau geconfronteerd zag met het door mijzelf voortdurend onbewust in stand houden van de in mij aanwezige trauma’s. Ik ben een zoekende ziel die zichzelf verloren heeft in een zielsvijandige wereld. Zijn wij dat niet allemaal?

Op collectief niveau werden en worden we geconfronteerd met een toenemende ontmenselijking in een wereld van traumatiserende geopolitieke waanzin. Maar dat is allemaal buitenwereld zullen sommigen zeggen. Die buitenwereld is zich wel op een onbewust niveau in onze binnenwereld gaan nestelen en door een onbewuste identificatie daarmee, tot een eigen realiteit gaan worden.

Die buitenwereld heeft ook zeer vele machtsmiddelen ontwikkeld om die uiterlijk kunstmatig geschapen doodse realiteit dwingend aan ons op te dringen. Om daardoor onze eigen innerlijk levende realiteit te overschreeuwen en deze uiteindelijk te laten vergeten. Wanneer we die invloed niet willen herkennen zal de geschiedenis steeds weer herhaald worden.

Zij die de geschiedenis niet hebben bestudeerd zijn gedoemd deze te herhalen. Terwijl zij, die de geschiedenis wel hebben bestudeerd, gedoemd zijn om machteloos toe te zien hoe anderen deze herhalen.

Geestelijk geïnspireerde cultuur
De mensheid is dus in de loop van haar evolutie de verbinding met haar geestelijk vrijmakende oorsprong verloren. Een citaat uit het voorwoord van mijn boek ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap’:

Mijn grootste uitdaging was dan ook om bovenstaande (indoctrinerende invloeden) in mijn eigen zijn te herkennen en me daar vrij van te maken, om zo de regisseur van mijn eigen levensspel te worden. Me dus niet meer te laten bepalen door regels die niets met mijn moreel/ethisch gefundeerde geweten te maken hebben. Het woord geweten geeft natuurlijk aan dat we op deze planeet landen met een al aanwezig weten. Een weten dat we vergeten zijn. We mogen het ons nu dus opnieuw gaan herinneren.

Toenemende onmenselijkheid
In een tijd van toenemende onmenselijkheid is het natuurlijk van het meest wezenlijk belang dat, zij die de mogelijkheid en kracht hebben om hun menselijkheid te ervaren en tot uitdrukking te kunnen brengen, dat ook zeker doen. Het gaat in deze tijd in het meest wezenlijk opzicht om het doordragen van de menselijk geestelijk geïnspireerde cultuur. Wat aan geestelijke verbinding en inspiratie verloren is, kan echter altijd weer hervonden worden!

Energie gaat immers niet verloren. Alles dat er in de wereldontwikkeling is gebeurd is opgeslagen in de energetische wereld-bibliotheek, oftewel de Akasha Kroniek. In dit kader gaat het er dus om op energetisch niveau een toegang daartoe te vinden. In mijn beleving ligt deze Akasha Kroniek in ons hart besloten (HIER), Het woord herinneren, dus opnieuw verinnerlijken, zegt heel veel in dit kader.

Loreena McKennit – Dante’s Prayer

Cultuur heeft alles te maken met het tot uitdrukking brengen van het individueel en collectief menselijk creatief potentieel. Cultuur in haar ware essentie is in mijn beleving een uitdrukking van Waarheid, Schoonheid en Liefde, aangepast aan de tijd en omstandigheden waarin men leeft. In een vorig artikel heb ik daar ook over geschreven (HIER). Ware cultuur biedt een dragende bodem voor de individuele mensenziel. De Schone, Ware en Liefdevolle Kunsten zijn daar een uiting van. Een citaat uit dat artikel:

Dictatuur is uniformiteit
Vanwege de individualiteit versterkende en dus niet te manipuleren en controleren invloed, die er van authentieke kunst uit kan gaan, maakt men in een dictatuur gebruik van opgelegde beelden die een op collectivisme gerichte boodschap overdragen. Tijdens een bezoek aan Praag bezocht ik het Communistisch Museum (HIER), alwaar ik communistische kunst kon aanschouwen.

 Wat ik waarnam was, dat er helemaal niets van de persoonlijkheid van de kunstenaars in doorklonk. Het was een kunst die zich mocht vertonen binnen de kaders van de politiek correcte dogma’s van het communisme. Het is dus ook daarom dat onder iedere dictatuur kunstenaars, intellectuelen en vrijdenkers als eerste worden opgepakt en de kunstuitingen worden gecensureerd. De film ‘Das Leben der Anderen’ brengt dit heel mooi en goed tot uiting (HIER).”

Cultuur is in haar ware essentie dus inspirerend, krachtgevend en een voedingsbodem voor een verdere geestelijke ontwikkeling op zowel individueel als collectief niveau. Door ieders individuele vormgeving van de eigen culturele beleving ontstaat er een heel veelzijdig palet van cultureel kleurende schakeringen, dat bijdraagt aan het culturele schilderij van de mensheid. Deze kunnen tezamen een individueel beleefd collectief vormgegeven. En een compositie weergeven van een gemeenschappelijk beleven van het leven, de verbinding met de natuur en de gehele kosmos.

Culturele geschiedenis
De cultuurgeschiedenis zoals die in onze moderne tijd wordt onderwezen is voornamelijk een door de modern culturele beleving gekleurde weergave ervan.  Waarbij vaak voorbije culturen als minderwaardig worden gezien ten opzichte van onze moderne cultuur. Het is slechts aan enkelen gegeven om de authentieke beleving van oudere cultuuruitingen op hun diepere waarde te schatten.

‘Hij die het verleden bepaalt, controleert de toekomst.

Hij die het heden bepaalt, controleert het verleden.’

George Orwell
(uit ‘1984’)

Onze westerse cultuur beschouwt zichzelf als het toppunt van ‘beschaving’. Ik plaats het woord ‘beschaving’ bewust tussen aanhalingstekens, daar deze voornamelijk gebaseerd is op een vervreemdende invloed ten opzichte van het gehele leven op deze planeet.

Het klassiek gevecht tussen ‘Goed’ en ‘Kwaad’, tussen Licht en Donker, uitgebeeld in dezelfde film ‘Lord of the Rings’. Juist door deze gevechten wordt dualiteit in stand gehouden, dáár waar we naar Eenheid willen streven..!

De natuurwetenschappelijke op rationeel/analytische verklaringen gebaseerde visie op het leven, heeft zichzelf buiten dat leven geplaatst. Daardoor is het een werktuig geworden voor de satanische doodskrachten, die de aarde volledig hebben overgenomen. Gaat het boek en de film ‘In de ban van de ring’ daar ook niet over? Het technologisch gefundeerd industriële complex van bankiers, agrochemische, farmaceutische en aardse energie producerende multinationals heeft alle componenten van het leven in bezit genomen, door het te modificeren, patenteren en uiteindelijk te laten sterven. Of liever gezegd te vermoorden!

Het militair-industriële complex is met haar leven vernietigende technologie ontwikkeld, om de hiervoor benoemde voornamelijk economisch bepaalde belangen te verdedigen en van een terminaal vuurwerk te voorzien. Er vindt dus een genocide op al het aardse leven plaats! Kan men dit een hoogstaande door geestelijk morele waarden vormgegeven beschaving of cultuur noemen?

 ‘Wat ik over de beschaving van de blanken denk?
Tja, het zou geen gek idee zijn..’

Albert Schweitzer

(Duits arts, theoloog, filosoof, musicus 1875-1965)


Moderne cultuur van demonische arrogantie
Moderne wetenschappers denken dat zij, door hun volkomen van de natuurlijke levenskrachten gesepareerde kennis betreffende deze aardse realiteit, alle natuurkrachten te hebben doorgrond. Zij hebben op basis daarvan een technologie ontworpen, die hen de macht heeft gegeven om al hetgeen zij hebben onderzocht te misvormen en te patenteren. Ze hebben daarmee al het leven op deze wonderschone planeet in beheersbare onderdelen gespleten. Hun modificatie en patentering ervan heeft het gehele leven daardoor tot onderdeel gemaakt van de demonische geldreligie, om daarmee de mensheid gevangen te zetten in een satanisch web van leugen, bedrog, misleiding en destructiviteit.

Verdeel en heers!
Dit principe zit diep in al het op macht gefundeerde ‘leiderschap’. Het is een diep in de moderne cultuur verweven gegeven, dat deze door economische belangen wordt gedomineerd. De moderne technologie heeft die economische belangen versterkt en tot een dominerende factor gemaakt. Geld en de daarmee samenhangende macht is de god. De bankiers, de topmanagers van multinationals en de in hun dienst staande wetenschappers zijn haar hogepriesters.

Occulte broederschappen hebben zich in deze religie gemengd en haar van een satanisch karakter voorzien. Iedere potentiële weerstand, tegenstand en onthulling van haar ware karakter moet uit de weg geruimd worden. Daardoor kunnen de farmaceutische producten hun vergiftigende en soms zelfs dodelijke werking hebben en in de depopulatie-agenda worden ingepast. Ziekte is immers winstgevend!

Ook kunnen een volkomen van de natuur losgemaakte voedselvoorziening en een kunstmatige vijanden scheppend militair-industrieel complex haar genocidale invloed hebben. In de op kunstmatigheid gebaseerde energiesector wordt binnen het geldgeloof haar de mogelijkheid geboden om ons van onze levensenergie te beroven of die te schaden. Het is een dodelijk vicieuze door satanisme gedomineerde cirkel, waarin alle partijen samenwerken om de mens en eigenlijk de gehele mensheid een kopje kleiner te maken.

Dit alles om de duivel maar steeds op diezelfde hoop te laten schijten (HIER). Bij al deze uitingen van het geldgeloof worden kritische geluiden onderdrukt of simpelweg uit de weg geruimd. De film ‘The China Syndrome’, evenals vele gelijksoortige films, maken de macht van het geldgeloof bijzonder duidelijk (HIER). Het mag duidelijk zijn dat het huidige machtsspel gebaseerd is op het credo: Wij spelen mee in jullie egospel, maar wij bepalen wel de regels.  Daarom vraagt het veel moed, doorzettingsvermogen en een door God gegeven kracht om je niet door intimidatie en bedreiging uit je eigen morele energieveld te laten slaan.

De pornoficatie van de liefde
In onze super veruiterlijkte wereld is de liefde door satanische krachten heel sterk gebonden aan het lichamelijke beleven van de seksualiteit en wordt zelfs gepropageerd als de weg naar God (HIER). De seksualiteit is daardoor maatschappelijk en dus ook veelal persoonlijk gezien tot een dierlijk en lichamelijk lustgebonden iets geworden. De reclame- en filmwereld, en ook de totaal perverse weergave van vele populaire muziekvideo’s hebben het voorgaande gepropageerd en versterkt.

Dit alles heeft de heilige vereniging van het mannelijke en vrouwelijke tot een banaal hedonistische afgrond gemaakt. De misvorming van de seksualiteit heeft in de levens van velen een traumatiserend effect gehad, dat in de loop van hun leven zich uitte in  een verwrongen beleving van de liefde. Helaas weet ik dit uit eigen ervaring (HIER).

Zou het zo kunnen zijn dat deze lichamelijk gebonden liefdesbeleving de rups is, die door zich in te spinnen in een zelf-reflecterende cocon, uiteindelijk als herboren vlinder daaruit te voorschijn komt? Een vlinder die het aardse bestaan heeft leren kennen en getransformeerd heeft tot een hogere meer geestelijk geïnspireerde beleving van de Liefde. Het Parcival-epos is daar een beeldende weergave van (HIER).

Liefde is niet altijd gemakkelijk
Het is echter allemaal niet zo gemakkelijk zoals dat door vele New Age wolkenridders en -jonkvrouwen wordt verkondigd. In het ervaren en tot uitdrukking willen brengen van de persoonlijke liefde is er ook telkens weer een aftasten van wat jij aan liefde te geven hebt en door de ander ontvangen kan worden. Het door velen verwoorde gegeven van dat liefde een simpele kwestie is van geven en nemen, is in de praktijk toch minder simpel dan het lijkt. De één wil meer ontvangen dan hij/zij krijgt. Dus worden anderen leeggezogen. En de ander geeft meer weg dan hij/zij aankan. Dus laat daarmee zichzelf leegzuigen.

Een ieder heeft door het eigen verleden, veelal cultureel bepaalde, grenzen opgebouwd in het kunnen geven en ontvangen. Die grenzen hebben veelal met angst te maken. Angst is de grootste grensbepalende factor, omdat met die grens het eigen identiteitsbeleven te maken heeft. Ook hier heeft onze wereldontwikkeling er alles aan gedaan om onze individuele grensbeleving van buitenaf mede vorm te geven. Door met name zogenaamd culturele grenzen te versterken of kunstmatig op te lossen. Wat men aankan betreffende tolerantie, flexibiliteit en opnamevermogen is voor een belangrijk deel dus cultureel bepaald. Het geopolitieke plaatje is wat dit betreft veelzeggend.

Het grensverhaal
Laten we wat dit betreft even de Europese situatie als voorbeeld nemen. Een situatie die echter wereldwijd te herkennen is. In dit kader is het huidige afschermen van grenzen op het niveau van de EUSR (de Europese Unie van Sovjet ‘Republieken’) veelzeggend. De historische ontwikkelingen in Europa laten zien dat historisch ontstane door de adel beheerste kleinere rijken, door allerlei machtsspelletjes, opgegaan zijn in grotere rijken. Deze namen onder invloed van de ingrepen van occulte broederschapen steeds grotere vormen aan. De EUSR is daar een moderne uiting van.

Binnen die EUSR zijn in de afgelopen decennia die grenzen volledig verdwenen en het grenzeloze gebied werd steeds verder oostwaarts uitgebreid. Het laten verdwijnen van alle grenzen heeft een enorme impact gehad op de Europese cultuur. Met als gevolg dat georkestreerde extern culturele invloeden opnieuw massaal binnenstroomden. Waardoor er door die kunstmatig geschapen overweldiging een (identiteits)crisis is ontstaan binnen de Europese cultuur.

Is hier niet een modern Hegeliaaans dialectische vormgeving van probleem-reactie-oplossing in te herkennen? Het is echter niet de eerste keer dat de Europese cultuur door andere culturele invloeden is overweldigd. De Tartaren (HIER), Mongolen (HIER), Hunnen (HIER)  en Moren (HIER)  en meerderen zijn de Europese cultuur binnen gedrongen (HIER).

Culturele beïnvloeding
Zij hebben hun diep beïnvloedende erfgoed hier achtergelaten (HIER). Een citaat uit het hiervoor gelinkte artikel:

Er wordt vaak getwijfeld aan de Arabische invloed op de cultuur van West-Europa. Maar zij blijkt alleen al uit de vele Arabische leenwoorden. Ook de oudste Europese poëzie is aan de Arabische cultuur ontleend evenals de wetenschappen in Europa, zoals historie, geografie, medische wetenschap, filosofie, sociale wetenschap, astronomie, geografie en mathematica. Ondanks tegenwerking heeft het aan de Arabische cultuur ontleende empirisch gefundeerde denken de basis kunnen vormen van het westerse beschavingsproces tot in onze dagen.

Wat in feite dus aangeeft dat geen enkele cultuur op zichzelf staat, evenals geen enkel cultureel bepaald individu op zichzelf staat. In al deze, al dan niet gemanipuleerd beïnvloedende sferen, komt het er dus op aan of wij nu ons menszijn identificeren met de geografisch cultureel bepaalde locatie waar we op deze planeet geland zijn. Of dat wij ons menszijn koppelen aan een gevoel van algehele verbondenheid. Daarbij er van uitgaand dat de menselijke overeenkomsten groter zijn dan de menselijke verschillen. Het zijn juist die verschillen waar we als mensheid door gepakt, verdeeld en beheerst worden. Nogmaals Verdeel en heers.

Flash Mob – Ode an die Freude –  Beethoven Symphony No.9

En vooruit dan maar, ook nog even de Duits Neurenbergse variant op hetzelfde thema. Want het kan toch ook eigenlijk niet voldoende benadrukt worden dat Alle Menschen Brüder werden! Maar dat eigenlijk ook al lang sinds mensenheugenis zijn!

Vertrouwen en overgave
Het blijkt dus dat overgave en vertrouwen de enige remedie zijn tegen het gif van de angst. Vertrouwen in en overgave aan de onvoorwaardelijke Liefde, die op aards niveau misschien niet zo gemakkelijk te ervaren is en/of onmogelijk wordt gemaakt om die te ervaren. Maar even weer de tekst van Rudolf Steiner over vertrouwen:

Wij moeten uit de ziel weren, alle angst en vrees die op de mens afkomt vanuit de toekomst.

Wij moeten kalme helderheid verkrijgen, in alle gevoelens en gewaarwordingen omtrent de toekomst. Wij moeten met volstrekte gelijkmoedigheid uitzien, naar alles wat ons tegemoet zal komen. Wij moeten steeds bedenken dat, wat er ook komt, ons gegeven is door een wereldleiding vervuld van wijsheid. Dat is het wat wij in onze tijd moeten leren, te leven vanuit een vertrouwen, zonder een enkele bestaanszekerheid.

Het vertrouwen in de altijd aanwezige hulp in de Geestelijke Wereld. Waarlijk iets anders is in deze tijd niet mogelijk, willen we de moed niet verliezen. Laten we ons daarom geducht scholen en streven, naar het Ontwaken van ons Innerlijk!”

Loreena McKennitt – Two Trees

Onderscheid in liefdeservaringen
In mijn beleving zijn we op deze wereld om te leren wat ware Liefde is. Ware onvoorwaardelijke Liefde is heel iets anders dan het vluchtige verliefd zijn. Ik heb meerdere malen het contact met mezelf en de liefde voor mijzelf in het verliefd zijn verloren. Waaruit moge blijken dat het een onbewust, het wakkere bewustzijn versluierend en door het ego geïnitieerd emotioneel proces is. Ik heb heel duidelijk gemerkt dat het, hoe tegenstrijdig ook, een door mijn ego geschapen vluchtroute was.

Daarbij vastzittend aan een niet eindeloos rekbaar ego-elastiek, ik aan de kluisters van datzelfde ego meende kunnen te ontsnappen. Een soort van innerlijk gecontroleerde oppositie dus. Ik ben langere tijd verliefd geweest op het verliefd zijn. Het kan ook zo ontzettend heerlijk zijn om op grote eindeloos uitdijende roze wolken boven al je eigen moeilijke egogedoe uit te stijgen. 🙂 De landing daarna op aarde kan nogal hard zijn. Ook alle synthetische drugs en hun verslaving daaraan zijn daarvoor als vluchtroute gefabriceerd!

Dus de liefde van het verliefd zijn kan ook een drug zijn. Het ligt er maar aan hoe je ermee omgaat. Het kan door het verdampen van die roze wolken echter ook een bijdrage zijn in de bewustwording en het ervaren van de ware onvoorwaardelijke Liefde. Met name doordat iedere pijnlijke teleurstelling, afwijzing en kwetsing je op zoek kan doen gaan naar die ego overstijgende ware Liefde.

In deze kersttijd, waar in de christelijke kringen vrede op aarde en in de mensen een welbehagen wordt gepredikt, wordt het verlangen ernaar vooral op de buitenwereld geprojecteerd. Maar in deze winters verstillende kersttijd kunnen we weer uitkijken naar een toename van de ons hart verwarmende zonnekracht en een intensiverende verlichting van ons bewustzijn.

Dat is in mijn beleving waar het om gaat! In deze tijd worden we allemaal geconfronteerd met de keuze voor het Amen zeggen tegen de Christus ontkennende Talmudisch/Joodse kracht van wereldoverheersing (HIER), of een hartsgrondig ‘Ja’ te zeggen tegen een evolutie bevorderende Goddelijke Liefde. In feite is de Goddelijke Liefde, door de weerklank ervan in ons hart, op zoek naar zichzelf. Zodat de Schepper  door al onze manifestaties van Zijn Liefde zichzelf leert kennen.

Ben jij bereidt om een Goddelijke spiegel te zijn?

Overwin! Elke stond,
die gij zegevierend overwint:
troost u, dat gij tot het volle pond
hem in uw nieuwe leven opgenomen vindt.

Elke schande, elke smaad,
elke smart en ieder lijden
zal, zo gij ze juist verstaat,
u steeds hoger leiden.

Zonder erfschuld zult gij fonkelen,
uw nageslacht opnieuw tot zegen,
ontelbaar velen in het donker
wijst een overwinnaar zonnewegen.

Christian Morgenstern

Duits dichter (1871-1914)

Laat je Liefdeskracht groeien

Loreena McKennitt – Seeds of Love

En dan tot slot maar weer het nieuwste Pele-report van Kaypacha

Arend Zeevat

december 2018

 

13 gedachten over “Liefde op zoek naar zichzelf…

 1. Wow, ik heb de twee flash mobs samen aangezet, wat een blijdschap! Gesponsord door banken!!!
  Liefde: “It’s so easy to fall in love” van de Holley Buddy. Het is makkelijk; ga naar Bio Danza, kijk met hart en ziel in iemands ogen en je bent verliefd…want je ziet jezelf. Chinees spreekwoord: neem een varken en je bent één week gelukkig, neem een vrouw en je bent twee weken gelukkig, neem een tuin en je bent altijd gelukkig. De oplossing: snake oil om de kundalini-slangen eruit te trekken want het zijn voelsprieten van de hel, ze willen sexuele energie om te leven en maken ons demonisch. Als ze zijn verwijderd, voel je je één met de aarde oa, je voelt de pijn van SophIa, je ziet/voelt alles duidelijker. Hier legt de lachende Catweazle het uit: https://www.youtube.com/watch?v=e79dvokCc-o Vrolijke Vrede aan alle Volken.

  1. Ja Akoeta, ik ben me volledig bewust van deze bankenachtergrond. Toch heb ik er heel bewust voor gekozen om de schoonheid van deze muziek te presenteren en de bankenachtergrond erbij te accepteren. Is dit voor jou verwijtbaar?

   Speciaal voor jou dan een onbesmette versie van hetzelfde nummer:

   https://www.youtube.com/watch?v=pEE58RRFZkM

  2. Hoi Arend, nee joh, ik was juist blij dat de banken zoiets moois neerzetten om mensen te verbinden. Gisteren heb ik het nog afgespeeld als kerstboodschap en vernam dat het, het Europees volkslied is. Friedrich von Schiller dichtte de ode ter ere van de vrijmetselarij en Beethoven werd geïnspireerd muziek erbij te componeren. In de oorspronkelijke 1785-versie van het gedicht staat b.v. : de ritus van het dubbelzijdige zwaard maakt van vorst en bedelaar broeders. Één couplet is gewijd aan mannen die niet gewenst zijn: als je geen gedwongen “vrienden”dienst wilt doen en als je niet in bezit bent van tenminste één zielspersoon. Hier is de vertaling:https://www.beleven.org/verhaal/ode_an_die_freude_beethoven m.a.w. de EU is in de ban van geheime genootschappen, maar toch is de muziek ontroerend. Muziek is het hoorbaar maken van de gevoelens van de spelers en luisteraars.?

 2. Arend, je hebt het in het begin van je artikel over “voortdurend onbewust trauma’s vasthouden”. Hoe weet een mens of die dat doet en hoe doet een mens dat en hoe stopt een mens daar dan mee.
  (Lijkt mij handig voor mijn persoonlijke proces om te weten)

  1. Een heel interessante en vooral ook wezenlijke vraag Salal! Wat ik daar vanuit eigen ervaring op kan antwoorden is het volgende. In eerste instantie kan een getraumatiseerd aspect in je psyche zich kenbaar maken door gevoelens van onvrede, pijn en verdriet. Als je deze gevoelens op een steeds dieper niveau gaat toelaten en daar binnen het kader van je leven op reflecteert, kun je uitkomen bij bepaalde ervaringen uit je jeugd, die ten grondslag liggen aan die gevoelens van onvrede, pijn en verdriet. Dit is een heel belangrijke stap in het vrijmaken van de knellende en verstikkende banden van het verleden.

   Naarmate je daar verder mee komt, zul je een steeds groter gevoel van vrijheid krijgen en op een eigen authentieke manier in het hier en nu kunnen functioneren in je sociale realiteit.

 3. @Arend Zeevat, Oh nu snap ik je. en als je dat dus niet doet, dan “houd je voortdurend onbewust trauma’s vast”. Allemachtig ik zocht er iets heel bijzonders of ingewikkelds achter. En je bedoelt dan waarschijnlijk ook te zeggen dat al die mensen die maar voortdraven en een workaholic leven leiden(en lijden) dikwijls bezig zijn onbewust trauma’s vast te houden.
  De kwestie is, dat ik dingen goed weet en begrijp, maar dat ik dingen zelf dikwijls zo anders benoem, dat ik toch een en al vraagteken ben als ik het hier lees.

 4. Liefde op zoek naar zichzelf is de titel van dit artikel,maar wordt liefde wel begrepen door iedereen en sterker nog willen mensen het wel begrijpen of doen zij het af als iets klefs en mogelijk zelfs als een vorm van zwakte?
  In mijn ogen is liefde het samensmelten van zielen waarbij het goede voorop staat en harmonie en eensgezindheid kunnen leiden tot een paradijselijk bestaan voor iedereen.
  Helaas laten velen tegen beter weten in hun geluk in de weg staan door materieel/financieel gewin terwijl dat juist de dingen zijn die men niet nodig heeft om in harmonie met elkaar te leven.
  Er is een gezegde dat luidt als volgt: Het is geven en nemen wat neerkomt op voor wat hoort wat en daaruit meen ik enige dwang te bespeuren wat bij echte liefde niet thuis hoort.
  Echte liefde komt vanuit het hart en is geheel op vrijwillige basis zonder enige vorm van dwang.
  Liefde zoals ik het zie is elkaar steunen in goede en slechte tijden,maar ook elkaar helpen door te corrigeren wanneer iemand van het pad dreigt af te wijken.
  Veel mensen hebben een jachtig bestaan omdat ze mee willen tellen wat volgens velen alleen maar kan wanneer je financieel en materieel goed bedeeld bent.
  De keerzijde is dat kinderen niet de liefde en opvoeding krijgen waar ze recht op hebben en vaak wordt de opvoeding aan anderen over gelaten omdat papa en mama het te druk hebben met het materiele.Alleen in het weekend er zijn voor kinderen heeft niets met liefde te maken en hun liefde kopen met cadeau’s of geld is eigenlijk niets anders dan jezelf compenseren voor het te weinig liefde geven aan hen in rest van de week.
  Veel mensen zullen goede voornemens hebben voor het nieuwe jaar of wensen.
  Mijn wens is dat mensen eens minder snel oordelen en dieper over de dingen des levens nadenken want een voorbeeld is bijvoorbeeld “waarom zou men zich uit de naad werken waardoor burnouts ontstaan om vervolgens het meer verdiende geld aan zorgkosten weer uit te geven”?.Of waarom laten mensen zich voor het karretje spannen door oorlogen te voeren wanneer een paar idioten aan de “top” weer eens onenigheid hebben?

  1. Arnold, in mijn beleving is ware Liefde niet te begrijpen. Dingen willen begrijpen komt voort uit een controledwang van het ego. Voor mij is Liefde alleen maar te beleven en te delen met anderen.

  2. Hallo Arend, gelukkig nieuwjaar !, liefde is een geestelijke afwijking, een bezetenheid, niet te begrijpen of te beredeneren, ten minste dat is mijn gevoel en ook ondervinding hier over, groet Jenne

  3. Een heel interessante opvatting van de liefde Jenne. Maar hoe zit dan met jou en de door jou gevoelde liefde voor jouw vrouw, waar je meerdere malen over hebt geschreven?

 5. Ja Arend als ik zou weten wat mij behelste en nog, ik kan het niet beredeneren, ze is oud en fragile, heeft mij meer dan ooit nodig, ze is en blijft het middelpunt van mijn bestaan, ik geef haar alles wat ik heb tegeven van uit mijn liefdevolle zijn, we zijn als twee planeten draaiende om elkaar, we vragen ook ons nooit af, we doen en leven ons leven, we vragen ons wel eens af, als er één van beide heen zou gaan, wat dan, gezien bij onze buurvrouw nu, hij is niet meer, gewezen burgemeester, de goedheid zelfe, oude Catharen familie het gehucht draagt zijn familie naam, één van de oudste families uit de omgeving, nu houdt zij zijn droom gaande is nu 86 en prima van geest en lijf, ja vraag het haar wel eens, maar voor haar is hij nog steeds aanwezig, misschien een antwoord op je vraag, groet !

 6. Ja Arend wat moet ik hier mee, dit is voor mij zo ver uit het verleden, heb ooit overwogen toe tetreden tot de Karthuizer orde, maar dit snel weer verworpen, je moet niet tehoog willen grijpen !
  Heb net een voordracht gehouden over het grote verlies ooit geleden door de Nederlanders, bij het vermoorden van de Gebroeders de Witt, om via deze met voorbedachte rade uitgevoerde lynchings, van onze republiek een pseudo koninkrijk te maken, dit beeld leeft nu bij de Gillet Jaune in Nederland, ? bij een deel, deze gebeurtenis van de gebroeders de Witt, is een heel interessant en passende in dit tijdsvak, een onderwerp, om een mooi artikel over te schrijven ? voor jou misschien, groet Jenne
  Waar de oude Catharen families wonen, an fin gepatenteerd aan dit denken, heten zeker de huizen naar hun naam maar meestal het gehucht waar het huis zich bevindt, en door ingeweiden gerespecteerd ! groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.