Advertentie

Beperking of bevrijding, waar kies je voor?


 

sylph_engeland_zomer

x

x

Beperking of bevrijding, waar kies je voor?

Aartsengel Michaël – via Ronna Herman

2013 © Ronna Herman

x

Onthoud, mijn dapperen, jullie leven te midden van de eeuwigheid. Wij brengen jullie onze boodschappen met kosmische wijsheid niet om jullie nog meer regels op te leggen of nieuw dogma te creëren. Het is onze bedoeling om jullie harten door middel van liefde in vuur en vlam te zetten en jullie een glimp te laten opvangen van de glorieuze toekomst die voor jullie ligt. Naarmate een steeds groter gedeelte van de massa een ontevredenheid voelt die door hun ZielZelf geïnitieerd is, is het essentieel dat jullie de Wijsheidsleringen over Ascentie opnieuw doornemen en delen met de mensen rondom jullie. Jullie, het ontwaakte sterrenzaad, zijn degenen die nu de opkomende wijsheidsleringen van de toekomst zullen verspreiden.

Of men zich ervan bewust is of niet, de mensheid en de Aarde bevinden zich in een versneld evolutieproces. Dat is het wonder van deze tijd, geliefden. De Opperschepper straalt het volledige spectrum van Goddelijk Licht door het hele Omniversum. Dit krachtige, zuivere Licht wordt door iedere Grote Centrale Zon gefilterd, de thuiswereld van de Vader/Moeder God van elk universum, en van daaruit naar elk niveau van de Schepping gezonden, opdat geleidelijk aan iedere vonk en fragment van de Schepping toegang zal hebben tot een passend niveau van scheppersbewustzijn.

Graancirkel Cropcircle De Engel
‘The Angel’ graancirkel, gecreëerd op 25 Juli 2001 (Gog Magog Hills, nabij een neolithische aardwal, zuidelijk van Cambridge). De diameter was exact 237ft.

Adamanten deeltjes
Het Licht van de Schepping of Adamanten Deeltjes wordt nu aan iedere Ziel die ooit is gecreërd ter beschikking gesteld, maar er zijn een aantal regels die gelden voor dit proces van “Verlossing door het Licht“: iedere Ziel moet zijn voertuig voorbereiden door diens trillingspatronen naar een bepaald niveau van harmonieuze frequenties te brengen om deze deeltjes van GodsLicht te kunnen ontvangen, en wat jullie niet vergeten moeten, is dat jullie deze deeltjes van Licht, nadat jullie ze ontvangen hebben, dienen te activeren met jullie liefdevolle intentie. Liefde is de krachtbron, de generator van deze waardevolle deeltjes uit de ‘Bron van Al’.

Ascentie heeft te maken met het verhogen, het in balans brengen en het harmoniseren van jullie trillingspatronen, zodat de vele facetten van jullie Goddelijke Zelf kunnen afdalen en de heerschappij in de kern van jullie Heilige Hart kunnen overnemen. Naarmate jullie je verder in de wijsheid van de kosmos verdiepen, is het van vitaal belang dat jullie een staat van bewust bewustzijn handhaven. De mensheid rijst op uit een staat van geheugenverlies, of wat een beperkt bewustzijn van het Zelf en van de complexe grootsheid van de Schepping genoemd zou kunnen worden.

“Meer dan ooit sporen wij u aan om uw gedachten te bewaken en uw emoties te beheersen, en de gebeurtenissen die u in uw leven in gang heeft gezet en het effect dat u heeft op uw naaste omgeving, zorgvuldig te observeren.
Aarzeling, twijfel, angst of negativiteit beperken u alleen maar en houden u gevangen in uw oude realiteit.”

We hebben het jullie in het verleden al uitgelegd, maar het is tijd om jullie geheugen op te frissen over wat er gebeurt als jullie de vele niveaus en subniveaus van bewustzijn doorlopen. Wanneer jullie de vervormingen in jullie auraveld opruimen, vindt er ook een intern proces plaats. Jullie hele fysieke structuur ondergaat complexe veranderingen die worden veroorzaakt door de hogere frequentiepatronen van de ScheppersBron die jullie integreren via de grote Lichtsteden.

Jullie DNA, jullie chakracentra en jullie Heilige Hart/Geest bevatten jullie Goddelijke Blauwdruk, en naarmate jullie steeds meer Adamanten Deeltjes van Godsbewustzijn integreren, worden alle vervormingen/imperfecties die jullie gecreëerd hebben op basis van de concepten die jullie als je waarheid hebben geaccepteerd langzaam gerectificeerd. Veel van deze vervormde concepten worden jullie bewuste bewustzijn binnengebracht om genezen of verwijderd te worden, en we begrijpen dat dit een ongemakkelijk en verontrustend proces kan zijn.

Jullie hebben een ‘heilig centrum van bestaan’ in jullie Heilig Hart, dat wij jullie Godscel met ruitvormige kern voor deze sub-universele ervaring hebben genoemd. Een etherische, derde/vierde-dimensionale grote driehoek van bestaan omringt jullie, die jullie Pilaar van Licht en het Kruis van Materie bevat die jullie door de eeuwen heen hebben opgebouwd. Jullie leven in een gouden ei-vormige bol, die zich uitbreidt en steeds meer Goddelijke Liefde-Licht uitstraalt naarmate jullie met steeds hogere frequenties van bewustzijn resoneren. Adamanten Deeltjes van Goddelijk Licht bevatten levende energie die voor een specifieke Goddelijke Blauwdruk is geprogrammeerd.

door portalHet levende licht
Wanneer jullie toegang krijgen tot dat levende licht, dienen jullie het met jullie liefdevolle intentie activeren en het programmeren met de verlangens van de Ziel, die altijd in harmonie zijn met jullie Goddelijke Blauwdruk. Op de materiële bestaansniveaus moet het ScheppersLicht met jullie Essentie als medeschepper worden gecodeerd, voordat het de wereld van vorm kan worden ingestraald. Het vergt veel moed en vasthoudendheid om zelfbewust en zielsbewust te worden. Een constante houding van dankbaarheid en dank-geven is voeding voor de ziel.

Door de krachtige gave van onderscheidingsvermogen zijn jullie zeer bedreven aan het worden in het analyseren van nieuwe concepten en de overvloed aan informatie die nu beschikbaar is. Nu dat jullie beter afgestemd zijn op Spirit en jullie innerlijke stem, kunnen jullie snel bepalen of een concept past bij jullie innerlijke waarheid. Als dit niet zo is, betaamt het jullie om je er zonder boosheid of oordeel van te ontdoen; of, als jullie niet zeker zijn, het opzij te zetten en jullie Hoger Zelf te vragen om het op een onmiskenbare wijze voor jullie te bevestigen.

Wij zijn ons ervan bewust dat jullie met vele nieuwe concepten gebombardeerd worden, waarvan sommigen de grenzen van jullie conceptueel begrip oprekken. Wees je ervan bewust, geliefden, dat wat jullie ervaren allemaal onderdeel is van het proces van hereniging en ascentie waar jullie je nu middenin bevinden.

Velen van jullie maken wonderbaarlijke gebeurtenissen in jullie leven mee, en wij vragen jullie zo dapper te zijn om deze wonderen met jullie vrienden te delen. Wees niet bang voor spot of kritiek; jullie zullen vaker goedkeuring dan afkeuring en vaker interesse dan minachting ondervinden. De religieuze gemeenschap is begonnen, deels uit angst hun volgelingen te verliezen, om enkele van de meer gematigde kosmische leringen over te nemen. Hoewel het hoe of waarom er niet toe doet, is het allemaal in het voordeel van de mensheid, en het zal helpen het transformatieproces van de Aarde en haar bewoners te versnellen.

Overvloed en schaarste
Onderzoek jullie gevoelens ten opzichte van overvloed en schaarste, geliefden. Als slechts één kwart van de wereldbevolking in welvaart en overvloed voor iedereen zou geloven, het zou visualiseren, aanroepen en vervolgens er naartoe zou werken, zouden jullie een dramatische ommekeer zien doordat degenen die de rijkdom van de wereld voor zichzelf houden en degenen die de zachtmoedigen en armen beroven hun wurggreep op de wereldeconomie beginnen te verliezen. Houden jullie angstig aan jullie rijkdom vast en potten jullie alles op? Pas op, geliefden, dat jullie schat niet in het niets oplost. Want weten jullie, het is slechts een vorm van energie. Energie is bedoeld om te circuleren, om recycled, gebruikt, hervormd, uitgebreid en verfijnd te worden. Datgene waaraan jullie te stevig vasthouden zal voor je ogen verdwijnen.

escher-waterEen onderdeel van het initiatieproces is om alles wat jullie dierbaar is, alles wat jullie bezitten, over te geven aan jullie Goddelijke Zelf, aan het hoogste goed van allen. Dit betekent niet dat jullie datgene wat jullie overgeven zullen verliezen; het betekent alleen dat jullie bereid zijn om het Goddelijke plan door jullie heen te laten te werken, wat altijd voor jullie hoogste goed is, ook al lijkt het misschien niet zo op dat moment.

Treur niet wanneer jullie verleden slechts een wazige herinnering aan het worden is, met name de pijnlijke herinneringen aan wat jullie tijdens dit leven ervaren hebben. Het is tijd om het verleden te helen en los te laten, geliefden. Het dient jullie niet langer om je te verdiepen in vorige levens om jezelf te genezen of om te proberen te begrijpen waarom jullie nu op een bepaalde manier handelen of reageren. Dat is de oude manier. De vervormingen van bewustzijn die jullie in het verleden hebben gecreëerd kunnen niet blijven bestaan wanneer jullie jezelf tot overlopen toe vullen met Adamanten Deeltjes via de technieken die we jullie hebben geleerd.

Deze magische deeltjes bevatten de zuivere/perfecte Essentie van de Schepper en zullen geleidelijk aan eventuele verstoringen in jullie aura en jullie fysieke voertuig transformeren/transmuteren. Langzaam maar zeker worden de imperfecties die jullie zowel in jullie innerlijke als uiterlijke werelden hebben gecreëerd hersteld. Onthoud, een langzaam en gestaag voorwaarts tempo op het Pad leidt tot Zelf-meesterschap. Het is de egopersoonlijkheid die meer informatie en dramatische bevestiging verlangt; het zoekt altijd naar opwinding, drama en sensatie.
De Aarde en de mensheid hebben er heel lang over gedaan om de huidige staat van onvolmaaktheid te bereiken die nu zo overheerst. Het niveau van transformationele vooruitgang die jullie, de aardse Legioenen van Licht, in zo’n korte tijd geboekt hebben is waarlijk wonderbaarlijk.

Sta ons nogmaals toe om jullie een voorbeeld te geven van wat er gebeurt als je het pad van ver-LICHT-ing bewandelt. Jullie hebben gehoord dat er vele huizen in de hemel zijn; hiermee wordt in feite verwezen naar de vele dimensionale en subdimensionale niveaus van de Schepping. Gedurende het tijdperk dat nu ten einde loopt, wordt de werkelijkheid van elke persoon gecreëerd door een combinatie van derde- en vierde-dimensionale frequentiepatronen die een weergave zijn van zijn/haar overtuigingen/handelingen/daden uit het verleden en het heden.

Binnen ieders huis van het bestaan bevinden zich al die mensen die zijn afgestemd op en compatibel zijn met dat specifieke niveau van bestaan. Ze delen vele overtuigingen en functioneren onder veel dezelfde beperkende concepten: schaarste, schuld, angst voor de toekomst, en ze worden meestal beheerst door raciale/culturele/religieuze/traditionele regels en normen. In deze realiteit heeft de normale ego-gedreven persoonlijkheid meestal ofwel een egocentrisch gevoel van gerechtigd zijn of een zelfopofferend martelaarscomplex, en daarin zijn vele variaties en extremen.

stormy world quoteZij die binnen dit frequentieniveau van bestaan functioneren zoeken elkaar op, en kiezen daarbij degenen die hen datgene spiegelen waar het hen aan ontbreekt (meestal op een vervormde, overdreven manier). Ze voelen zich meestal niet op hun gemak bij degenen die op een hoger frequentieniveau resoneren, en ook al zijn ze niet tevreden, ze vinden het moeilijk om zich er los van te maken en uit de disfunctionele levenspatronen te stappen, die hun vermeende comfortzone zijn.

Naarmate jullie oude gewoonten, overtuigingen en handelingen schrappen, keren jullie geleidelijk aan terug naar een staat van harmonie binnen het geaccepteerde spectrum van polariteit/dualiteit. Met elk hoger frequentieniveau dat jullie bereiken, laten jullie die situaties, mensen en dingen achter die niet meer compatibel zijn met jullie nieuwe niveau van bewustzijn en resonantie.

Vaak lijkt het alsof je door een nieuwe dimensionale poort bent gestapt, waarbij een deel van het verleden op magische wijze verdwijnt. Dat is de reden waarom velen van jullie vrienden en/of familieleden verliezen, en waarom jullie van baan veranderen of een nieuwe carrière beginnen. Velen van jullie verhuizen ook naar nieuwe plaatsen, terwijl jullie soms niet echt begrijpen waarom jullie naar een bepaald gebied zijn geleid, maar er is een diep innerlijk weten dat het zo moest zijn.
Velen van jullie vinden het werk dat jullie doen, jullie recreatieve bezigheden, hobby’s, en veel dingen die jullie in het verleden interesseerden minder bevredigend, omdat ze niet in jullie voortdurend groeiende, evoluerende werkelijkheid passen.

doorkijkje boog meerDe multidimensionale deuren van het verleden sluiten, en de deuren van de toekomst openen zich in een steeds sneller tempo naarmate het proces van ascentie versnelt. De angst voor verandering is lange tijd een belangrijke overheersende factor binnen jullie bewustzijn geweest. In het begin van jullie reis in de dichtheid streefden jullie een grote verscheidenheid aan zelfexpressie en verandering na, en jullie waren verrukt over elke nieuwe creatie. Het was pas tijdens jullie aardse ervaringen dat jullie vergaten dat jullie medescheppers zijn, in ruime mate begiftigd met creatieve vermogens en dat jullie een directe link naar de KrachtBron van de Schepping hebben via de Rivier van Leven/Licht.

Jullie, de voorhoede van het STERRENZAAD, die ijverig eraan gewerkt hebben om de resonantie van jullie fysieke voertuig te verfijnen en jullie emotionele en mentale natuur te verbeteren zodat jullie kunnen terugkeren naar een aanvaardbaar niveau van dualiteit, zijn nu bezig de resterende, onevenwichtige frequenties binnen de astrale niveaus van de vierde dimensie op te ruimen. Jullie hebben jullie kolom van Licht verfijnd, zodat jullie nu in een wereld leven die jullie zelf hebben gecreëerd, en die bestaat uit de drie hogere subniveaus van de vierde dimensie.

De meesten van jullie die onze leringen trouw hebben gevolgd, hebben toegang gekregen tot een stroom van frequenties die zijn samengesteld uit een verscheidenheid aan vijfdimensionale frequenties, evenals een kleine neerdruppelende stroom van Licht van de zesde dimensie. Je zou kunnen zeggen dat jullie een nieuwe formule van Licht/Leven creëren.

Binnen de oude esoterische leringen was dit een raadselachtige concept: “Als een ingewijde op het pad een bepaalde fase in het ascentieproces bereikt, verschijnt wat de Wachter op de Drempel en de Engel van Aanwezigheid wordt genoemd. De Wachter op de Drempel is degene die voor de poort van God en het portaal van initiatie staat. De Engel van Aanwezigheid staat aan de andere kant van de poort.

Vijfde dimensies-perikelen
Omdat zo velen van jullie die op het Pad zijn nu bezig zijn de resterende, onevenwichtige frequentiepatronen uit de hogere derde en lagere vierde dimensies op te ruimen, is de tijd gekomen voor ons om dit belangrijke facet van het initiatieproces uit te leggen. De Wachter op de Drempel is een geheugen Zaadatoom waarin, na verloop van tijd, de resterende, overblijvende, negatieve gedachtepatronen van de emotionele en mentale lichamen werden ingekapseld. Wanneer jullie een bepaald niveau van ver-LICHT-ing hebben bereikt, met jullie Hoger Zelf als regisseur, geeft de Wachter op de Drempel deze moeilijke gedachtevormen langzaam in jullie bewustzijn en vervolgens in jullie wereld van de vorm vrij, zodat ze tot harmonieuze Lichtfrequenties kunnen worden omgevormd.

archangel

De Engel bij de Poort is een facet van jullie Hoger Zelf, dat klaar staat om jullie door deze intense periodes van testen heen te helpen. De Drempel bevindt zich binnen in je Godscel met Ruitvormige Kern; het is het binnenste portaal dat naar je Heilige Hart Kern leidt, waar de Zaadatoom van Wit Vuur van onze Vader/Moeder God verblijft. Wanneer jullie eenmaal toegang gekregen hebben tot de Gouden Zon kamer van het Heilig Hart, zullen jullie voorgoed veranderd zijn, omdat jullie de gelukzaligheid hebben meegemaakt van het zich één voelen met je Goddelijke ouders.

We begrijpen dat dit tijden zijn van grote testen, geliefden, en velen van jullie vragen zich af wat jullie gedaan hebben om zo’n pijnlijke en zware testen te verdienen terwijl jullie zo trouw op koers gebleven zijn. Wij zeggen jullie, verlies nu niet de moed, want als jullie deze laatste testen met liefde en mededogen tegemoet treden, zullen jullie zien dat de Engel bij de Poort jullie zal helpen om de weg vrij te maken. Bij elke uitdaging die jullie dapper aangaan, zullen er wonderen en zegeningen zijn om jullie aan te moedigen om de resterende hindernissen op het Pad vóór jullie op te ruimen.

Archangel_Michael_by_teopaDit is een cruciale stap in het ascentieproces, want als jullie erin geslaagd zijn jullie Zielenlied stevig te laten resoneren met de hogere vierde dimensie, zullen jullie klaar zijn om een grotere mate van vijfde-dimensionale trillingspatronen te integreren. Het is essentieel dat jullie, vóórdat jullie deze sprong in bewustzijn maken, de discipline hebben opgebouwd om gecentreerd te blijven binnen de vereiste grenzen van dualiteit. Jullie vaardigheden om te manifesteren in de wereld van vorm zal drastisch toenemen, en als jullie mentaal en emotioneel niet gedisciplineerd zijn, zullen jullie meer chaos creëren die jullie, hoogstwaarschijnlijk, terug zal trekken in een dichter frequentiepatroon.

Dappere dragers van het Licht; zijn jullie klaar en bereid om een pionier te zijn, om de deuren naar de vele hemelse huizen/dimensies van de Schepping te openen? Elk dimensionaal niveau zal nieuwe mogelijkheden bieden en zal jullie toegang geven tot een groot aantal nieuwe bekwaamheden en vergrootte wijsheid; echter, elk hoger niveau zal ook op vele manieren een uitdaging voor jullie zijn en zal eisen dat jullie die zaken, die niet langer jullie hoogste goed dienen, loslaten. Op jullie weg naar beneden, de lagere dimensies in, hebben jullie vele facetten van jullie grotere Zelf achtergelaten. Wanneer jullie je terugreis naar de hogere dimensies aanvaarden, moeten jullie ook bereid zijn om die mensen, manieren van zijn, en dingen die niet in jullie huidige/toekomstige realiteit passen in het verleden te laten..

Geliefden, wij helpen jullie op alle mogelijke manieren binnen de grenzen van de universele wet, en we wachten geduldig totdat jullie je bij ons in de verschillende Piramiden van Licht voegen die door dit hele Subuniversum heen gestationeerd zijn. Wij hebben jullie verteld dat jullie niet alleen jullie nieuwe aardse realiteit creëren, maar dat jullie ook jullie huizen in de hemelse dimensies aan het creëren zijn. Wij brengen jullie zoveel pracht van Scheppers-Liefde/Licht als jullie maar kunnen bevatten. Jullie zijn mateloos geliefd.

IK BEN Aartsengel Michaël.

* * *

 

Ronna Herman
Ronna Herman

Ronna Herman:
“Lieve vrienden: Lijkt het alsof jullie je soms in een wervelwind van tegenstrijdige emoties bevinden, en op andere momenten in een nul-zone die zeer onbekend aanvoelt? Velen van ons zijn, terwijl we ons voorbereiden op een krachtigere instroom van vijfdimensionale energie, de afgelopen paar maanden door een intens zuiverings/reinigingsproces gegaan. Ik ben erg blij dat onze geliefde Michaël ons in de boodschap van deze maand een beter begrip geeft van wat er gebeurt tijdens deze overgang naar de meer verfijnde frequenties van Licht. Het mei seminar was een geweldige ervaring, en het was ongelooflijk fijn dat zoveel mensen uit de hele wereld zich via de Live Stream bij ons gevoegd hebben. We creëerden een etherische vijfdimensionale piramide zodat iedereen kan blijven delen in de kostbare liefde en zegeningen van onze Zielefamilie. Maar het was ook moeilijk voor velen van ons, omdat we midden in een zuiveringsproces zaten, wat resulteerde in diverse verontrustende symptomen. Ik voel me nu geweldig en heb bijna meer energie dan ik aankan.

Ik voel zoveel vreugde en hoop terwijl we ons dieper in onze nieuwe werkelijkheid bewegen. Veel mensen hebben naar mijn man Kent gevraagd, en ik ben blij om te kunnen zeggen dat hij zich heel goed lijkt aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. Zijn drie kinderen bezoeken hem om de beurt, en nemen hem mee uit winkelen en gaan met hem lunchen. We weten niet hoe lang het zal duren voordat hij moet worden overgebracht naar een faciliteit die volledige zorg kan bieden. Maar voor nu zijn zijn kinderen opnieuw een relatie met hem aan het opbouwen die ze in geen jaren met hun vader hebben gehad. Het is een tijd van reünie en heling voor onze hele familie.

Veel mensen vragen wanneer het volgende boek met boodschappen van Aartsengel Michaël klaar zal zijn. Ik had gehoopt om het medio zomer af te hebben. Maar ik weet nu dat ik een beetje tijd voor mezelf en mijn familie nodig heb. We zijn van plan om wat tijd door te brengen in Herman’s High Heaven ranch om te genieten van de sereniteit van deze heilige plek. De Vezane-tak van onze familie is ook in augustus een familiereünie in Elko aan het plannen, waar we de nieuwste aanwinst  van onze familie zullen ontmoeten. Het zoontje van mijn kleinzoon Travis en zijn vrouw Heather, Evrett, wordt medio juli verwacht. Ik ben dus erg gezegend met zo’n prachtige, liefdevolle, uitgebreide familie. Zoals onze geliefde Michaël ons vertelt, “verlies de moed niet.” Het beste moet nog komen. Eeuwige liefde en engelenzegeningen!”

Ronna

© 2009-2013 Doorgegeven via Ronna Herman.
W: www.ronnastar.com
E: RonnaStar@earthlink.net

6 gedachten over “Beperking of bevrijding, waar kies je voor?

 1. Vraag:

  Wat zijn de technieken om je te vullen met Adamanten deeltjes?

  Ik heb de voorgaande doorgevingen gemist, vandaar mijn vraag.

  In afwachting van jullie antwoord, verblijf ik,
  met vriendelijke groet,

  Mariëtte den Hartog

 2. De oneindigheidsademhaling zoals hieronder beschreven, is de eerste stap om adamanten(diamanten) lichtdeeltjes naar binnen te brengen.

  De Link die erbij staat werkt niet meer maar ik zou deze wel graag ontvangen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.