Advertentie

Doe je voordeel met de Zonnewind..!!


x

Je Voordeel Doen met de Zonnewind

Een Planetaire Boodschap van de Hathors door Tom Kenyon
x
vertaling © Jan Smith voor Wanttoknow.nl/be

X

 

Egyptische afbeelding van het KA-lichaam

Opmerking vooraf: Deze boodschap gaat over het KA-lichaam (een term uit de oude Egyptische alchemie) en vertelt je hoe je deze unieke lichaamsenergie kunt aanwenden voor het aantrekken van ascensie-energieën uit de toenemende activiteit op de Zon.

Voor mensen die niet bekend zijn met de KA – jouw KA-lichaam is een ‘onzichtbaar’ tweede lichaam dat dezelfde vorm en afmetingen heeft als je fysieke lichaam. Dit energielichaam omvat het fysieke lichaam en penetreert het volledig. Dit lichaam wordt soms ook wel aangeduid als het etherisch dubbel of de spirituele tweeling.

De KA vertoont overeenkomsten met wat in sommige tradities wordt aangeduid als het Chi-lichaam (Taoïsme) en met het pranalichaam of etherisch lichaam in een aantal jogatradities. Vanwege het karakter kan de KA weldadige energieën aantrekken en in het fysieke lichaam brengen en vasthouden, energieën die stuk voor stuk te maken hebben met de versnelling van de persoonlijke evolutie.
x

* * *

De Boodschap


Doe je voordeel met de Zonnewind..
x

Tom Kenyon – The Hathors maart 2011

vertaling © Jan Smith voor WantToKnow.nl/be

x

Jullie komen nu terecht in een tijd van zeer snel verlopende planetaire veranderingen.

Het energetisch vermogen van jullie Zon, de ster van jullie zonnestelsel, groeit en komt zo langzamerhand in een toestand van verhevigde veranderingen, zonneuitbarstingen en magnetische stormen. Ofschoon deze gebeurtenissen kunnen zorgen voor reële problemen op het gebied van telecommunicatie en weerpatronen, herbergt deze zonneactiviteit ook een immens groot evolutionair potentieel, dat wij graag met jullie willen bespreken.

Net als jullie, heeft de Zon een etherisch lichaam, een Zonne-KA, zo je wilt. Dit etherisch lichaam strekt zich vele miljoenen kilometers uit tot ver voorbij haar fysieke begrenzing. Jullie Aarde bevindt zich in het auraveld van de etherische Zon en omdat de geladen deeltjes die voortkomen uit de zonneuitbarstingen en door de zonnewind naar jullie planeet worden vervoerd alles doordringen, zijn die ook van invloed op jullie etherische lichaam. Het zijn inderdaad deze energetisch zeer hooggeladen deeltjes die een uitdaging vormen voor jullie fysieke dimensie en kunnen worden beschouwd als een soort voeding voor jullie KA, voor jullie eigen etherisch lichaam.

Het hangt helemaal af van jullie mentale houding, van jullie emotionele toestand of trillingniveau of deze zonnedeeltjes een bron gaan vormen van voeding en evolutie, of juist borg zullen staan voor verveling en devolutie.

Het ligt niet in de bedoeling van deze boodschap om stil te staan bij de vele fysieke veranderingen die zich in deze periode van verhoogde zonne-activiteit voordoen, maar wij willen ons juist richten op zaken die jullie zullen helpen een zo groot mogelijk evolutionair voordeel te behalen uit wat er met de Zon en in jullie Zonnestelsel aan de hand is.

Op dezelfde manier als er tijdens die verhoogde activiteit op jullie Zon vele erupties voorkomen van zonnevlammen en fotonenenergie, doen zich in jullie KA-lichaam ook uitbarstingen voor in de vorm van spiritueel ofwel interdimensionaal licht. Het is echt zo: toenemende zonneactiviteit komt overeen met toenemende activering van jullie eigen KA.

Om hieruit zoveel mogelijk voordeel te behalen uit deze evolutionaire katalysator, raden wij jullie verschillende dingen aan. De katalysator waarover wij het hier hebben zal zich veel verder dan jet jaar 2012 uitstrekken en heeft te maken met de stroming van wat wij de zonnewinden noemen. Dit zijn bepaalde stromingen van foton- en magnetische energieën die door en rond jullie planeet Aarde stromen. Door jezelf te openen voor deze specifieke vormen van energie en door ze in jullie persoonlijke KA te integreren, wordt jullie persoonlijke KA versterkt en komt een enorme versnelling op gang van jullie eigen ascensieproces.

Met het verhevigen van deze zonne-energieën, neemt ook de veranderlijkheid en onzekerheid van jullie fysieke, mentale en emotionele werelden toe. Irrationeel en impulsief gedrag zal de kop opsteken. Tijdens perioden van verhoogde zonne-activiteit zullen zich ook uitdagingen voordoen voor jullie cognitieve functioneren en jullie geheugen.

De eerste stap die je kunt zetten voor het aanwenden van deze zonne-energieën ten behoeve van je bewustzijnsgroei, is om te proberen hun aard te doorgronden en geen weerstand te bieden aan de gevolgen die ze teweegbrengen.

Het is van belang te beseffen dat de oorzaak van de toenemende activiteit in deze tijd niet voortkomt uit het binnenste van de Zon zelf, maar in feite voortkomt uit de Centrale Zon van jullie Melkweg. Deze stroom van enorme katalytische energieën –energieën die het proces in hoge mate bevorderen – van de centrale Zon naar jullie eigen Zon vormt de voornaamste reden voor de evolutionaire mogelijkheden van deze specifieke zonnecyclus. In ruil daarvoor wordt de Aarde ook beïnvloed, in het bijzonder haar KA – haar eigen etherische lichaam.

Dus is het allereerste dat jullie dienen in te zien dat er geen ontsnappen aan deze evolutionaire invloeden mogelijk is. Jullie zijn nu eenmaal hier en zullen de hele rit moeten uitzitten, of je het nu leuk vindt of niet. Het is daarom van het grootste belang dat jullie geen weerstand bieden voor wat er op jullie afkomt.

De tweede stap is om het gebeuren te omarmen en ze energieën met meesterschap te gebruiken – om op de staart van de draak mee te vliegen, om het zo maar eens te zeggen. In dit verband verwijst de draak naar de Zon zelf en staat de zonnewind voor zijn staart. Jullie kunnen in deze periode tot grote hoogten stijgen, als je de moed kunt opbrengen en de juiste manier aanhoudt.

De derde stap voor het juiste gebruik van de zonnewinden is om toe te staan dat ze je KA direct beïnvloeden, nodig ze uit, vanuit jullie hart. In het bijzonder kies je ervoor, als door een daad van persoonlijke wil, binnen te gaan in de harmonische vibratie van waardering en of dankbaarheid.

.

Het is belangrijk te begrijpen waarom wij juist dit voorstellen. Jullie danken en waarderen daarmee niet direct het Universum voor de zonnewinden, maar jullie kiezen ervoor een van die hoog emotionele toestanden binnen te gaan omdat die nu eenmaal een energie aantrekkende kracht  zal scheppen. Anders gezegd gaan jullie om zuiver pragmatische redenen een toestand van waardering of dankbaarheid binnen.

Deze emotionele toestanden verhogen de receptieve harmonieën van jullie KA, die het gehele KA-lichaam transformeren in een ontvankelijke vortex die fotonen en magnetische energie van de Zon  zal aantrekken, waardoor de mate van trilling in je KA, je eigen etherisch lichaam, direct zal  toenemen.

En het is door jullie eigen KA dat je het ascensieproces zult binnengaan. Het behoeft geen nadere uitleg dat er veel manieren zijn voor het beklimmen van deze ladder die leidt naar hogere bewustzijnstoestanden, of waardoor spirituele rijkdom kan worden vergaard; de KA vormt echter de basis.

Een Energetische Aantrekkingskracht Creëren
Op deze eenvoudig, doch zeer effectieve manier breng je je bewustzijn in je tweede lichaam, in je KA. Dit energielichaam heeft dezelfde vorm en afmetingen als je eigen fysieke lichaam, maar het is energetisch van aard, in plaats van dat het is opgetrokken uit vlees en botten. Het doordringt elke vezel van je lichaam en zodoende bevindt elke lichaamscel zich binnen de KA. Jullie KA is tevens extreem gevoelig voor energieën, in het bijzonder voor alle vormen van licht en de geladen protonen en magnetische energieën waaruit de zonnewind is samengesteld.

terwijl jullie bewustzijn zich in je KA bevindt, roep je met intentie en attentie het gevoel van waardering of dankbaarheid op. Hierdoor schuift de boventoon van de KA op naar een hoger trillingsniveau, hetgeen nodig is om een energetische aantrekkingskracht te vormen.

Terwijl je op die emotionele boventoon van dankbaarheid en waardering afgestemd blijft, weet dan (besef dan) dat je wordt ondergedompeld in deze subtiele fotonenenergieën van de zonnewinden. Je baadt letterlijk in deze energieën of je je er wel of niet bewust van bent. Terwijl je dit bewustzijn vasthoudt, tezamen met dat gevoel van waardering en dankbaarheid, zal je KA automatisch de ascensie bevorderende zonnewindenergieën naar binnen trekken.

Neem zolang als je wilt en kunt de tijd om in deze ontvankelijke toestand te blijven en zodoende je voordeel te doen met deze zonnewindenergie en je KA in de gelegenheid te stellen deze weldadige transformerende en verheffende energieën op te nemen.
Als je deze eenvoudige, maar o zo effectieve methode regelmatig toepast, zul je in hoge mate voordeel hebben van de energierijke zonnewind.

Het Kristallen Paleis in de Meditatie
We stellen voor dat je hiermee met enige regelmaat aan de slag gaat en ermee experimenteert met de geluidsmeditatie die we in een voorgaande boodschap vermeldden onder de titel Het Innerlijk Kristallen Paleis. (We geven onderaan deze boodschap nogmaals de link naar de instructies voor deze meditatie, inclusief de geluidsopname.)

Samenvatting
Wij voorzien op dit moment als mogelijke toekomst dat jullie je collectief geplaatst zullen zien worden tegenover een reusachtige storm. De oorsprong van deze orkaan ligt in het hart van de kosmos en is niets minder dan de boodschapper van immens grote veranderingen. Wees niet bang voor de intensiteit ervan. Omarm de storm en laat je erop meedrijven naar de hoogten van je eigen bewustzijn. Door dat te doen zullen jullie een licht voor jezelf en voor anderen worden..

De Hathors,

3 januari 2011

x

Link naar de instructies en geluidsopname voor de Meditatie van het Innerlijk Kristallen Paleis.

x

Eigen gedachten en waarnemingen van Tom zelf

 

Veelzijdige medicus Tom Kenyon is o.a. channel van 'The Hathors' en verzorgt o.a. de pijnappelactivatie.

 

De methode van de Hathors voor het creëren van de energie aantrekkende kracht vormt de kern van deze boodschap. Omdat ik hiermee al veel en vaak heb gewerkt, kan ik jullie verzekeren dat het alleen maar voordelen oplevert. En het is alleszins de moeite waard iedereen hierop attent te maken en aan te moedigen te experimenteren met deze ascensie-energieën, vooral in deze tijden van de  zich  versnellende evolutie (als gevolg van de zonnewind).

Een van de bekoorlijkheden dan deze eenvoudige, doch zeer elegante methode, is dat de KA er snel door zal gaan groeien. De methode kan zonder hocus pocus worden gevolgd, hetgeen betekent dat je er elk moment van de dag even voor kunt gaan zitten en zonder enige voorbereiding aan kunt beginnen. Er zitten echter enkele kritische transformatiemomenten in de methode waarover ik even wat nadere informatie wil geven.

Enige aandacht is wel van belang.
Alvorens we verder gaan, doe ik er goed aan je te waarschuwen. Dit is zeker geen methode voor mensen die uit nieuwsgierigheid op zoek zijn naar iets anders. Het opladen van de KA met extra energie is een krachtige en diepgaande onderneming die volgens mij niet al te licht dient te worden opgenomen. Een van de redenen hiervoor is dat wanneer de KA energetisch wordt opgeladen, je  een redelijke en aanzienlijke kans loopt dat je de fysieke wereld gaat beschouwen als een volledige illusie.

Ik kan bijvoorbeeld uit eigen ervaring zeggen dat ik soms, niet altijd, na een krachtige sessie het gevoel heb dat mijn KA net zo realistische en levendig aanwezig is als mijn fysieke lichaam. Op die momenten ben ik mij op de gebruikelijke manier (door mijn vijf zintuigen) bewust van mijn fysieke omgeving, maar ervaar ik tevens een bijkomend surrealistisch effect en krijg ik af en toe de indruk dat ik twee lichamen tegelijk huis – in mijn fysieke, maar ook in min etherisch lichaam.
Dit is dus een van de mogelijkheden die zich kunnen voordoen als je met de KA aan het werk gaat. En ik denk dat het goed is je dit te realiseren. Al dit zich dus voordoet, moet je niet denken dat je de mentale grip op de werkelijkheid verliest.

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat je op den duur de fysieke realiteit op een andere manier zult gaan ervaren, wanneer je de Methode praktiseert – in het bijzonder wanneer je KA een kritieke massa bereikt.  Met die kritieke massa bedoel ik te zeggen dat zich momenten kunnen voordoen dat je KA zodanig opgeladen is dat het je gewaarwording van de werkelijkheid kan beïnvloeden.

Op die momenten neem je de realiteit ook nog steeds gewoon via je normale zintuigen waar, maar je kunt daarbij ook gaan waarnemen via de spelingen van Maya, ofwel de illusie van de zintuigen en de tastbare wereld. Dat kan grappig zijn en opbeurend en zegenrijk, maar je kunt er evengoed behoorlijk door gedesoriënteerd raken.

In feite kan het opladen van de KA uitmonden in de zeer rare perceptie van het hebben van twee lichamen tegelijkertijd. Ofschoon dit eigenlijk een teken van vooruitgang is in termen van de ontwikkeling van de KA, kan het ook een behoorlijke mentale uitdaging vormen als je er niet op bent voorbereid.
Mentale disoriëntatie die voortkomt uit het als een illusie zien van de wereld moet niet worden onderschat, speciaal wanneer je er intellectueel en filosofisch niet bent voorbereid op een dergelijk waarneming.

Dit breng ons tegelijkertijd bij een vraag van filosofische aard – is de wereld echt, of is het een illusie die wordt voortgebracht door de dans van subatomaire deeltjes die door quirks en quarks van het kwantumrijk worden aangedreven? Voor mij persoonlijk is de wereld zowel echt als imaginair. En de manier waarop onze perceptie wordt bepaald, hangt af van wat er in onze hersenen gebeurt en in het geval van de KA, ook in onze etherische tweeling.

De Niyama van de ethische beperking
(Niyama is de tweede stap op het achtvoudige yogapad uit de Yoga soetra’s van Patanjali. De vijf niyama’s zijn de gedragsregels van individuele discipline betreffende reinheid, tevredenheid, soberheid, zelfbeschouwing en toewijding aan het Allerhoogste –vert.)

Persoonlijk heb ik het gevoel dat iemand die ervoor kiest zijn of haar KA op te laden met ascensie-energie, een bepaalde hoeveelheid filosofische kennis dient te hebben met betrekking tot persoonlijke ethiek – over wat je vindt dat je wel of niet mag doen.

 

.

De reden hiervoor is dat wanneer je KA energetisch wordt versterkt, daardoor op natuurlijke wijze bepaalde mentale en spirituele krachten zullen ontstaan. Het is daarom tevens van belang te begrijpen dat er in dat geval ook mogelijke negatieve aspecten van je bewustzijn de kop kunnen opsteken. Deze inherente ongemakkelijke situatie ( d.w.z. het nederige besef dat er iets negatiefs in je huist) vormt op zich eigenlijk een prachtige gelegenheid voor groter zelfinzicht (als je er tenminste voor kiest dit zelfbewustzijn eerder te omhelzen dan je eigen onnozelheid.)

Heel simpel gezegd: de Niyama van de Beperking helpt je bij het vaststellen van de grenzen van je gedrag, openlijk (voor de buitenwacht) danwel op subtiele wijze (innerlijk).

Het is helemaal aan jou om te bepalen welke ethische beperking je kiest. Maar voor hen die dit nog hieraan nog niet al teveel aandacht hebben geschonken, biedt ik een eenvoudige, maar uiterst heilzame niyama aan:
x

“Ik zal ernaar streven mijzelf en anderen geen schade toe te brengen.”
x

Door ernaar te streven onschadelijk voor jezelf en anderen te zijn, schep je een mentale bondgenoot die jou, maar ook anderen, van dienst zal zijn wanneer je de Ladder van je eigen bewustzijn beklimt op weg naar hogere zijnstoestanden.

Maar… als je deze eenvoudige beperking, of een andere die je daarvoor kiest, echter weigert aan te nemen, of daartoe niet in staat blijkt te zijn, raad ik je met klem af je in te laten met welke poging dan ook om je KA met zonnewindenergie op te laden.

Praktische Suggesties
Volgens de Hathors wordt ieder levend wezen beïnvloed door de energieën die door de zonnewinden worden aangevoerd, of ze die energie nu wel of niet zelf uitnodigen. Voor enkelen onder ons zullen die energieën zorgen voor kwaadheid en moeilijkheden geven om ermee om te gaan. Anderen zullen dezelfde energieën echter gebruiken om hogerop te komen op de toonladder van het geascendeerde bewustzijn.

Er bestaan vele gradaties van het ascensieproces en als je de voorgaande boodschap getiteld De Kunst van het Tijdlijnspringen niet hebt gelezen, raad ik je aan dat alsnog te doen. Daarin wordt precies uit de doeken gedaan wat wordt verstaan onder het concept van ascensie en hoe ermee te leren omgaan. Je kunt de boodschap ook vinden in het archief op onze Hathorwebsite.

Als je bent voorbereid op de snelle bewustzijnsverruiming en de activering van je KA die deze methode je aanreikt, heb ik een paar praktische suggesties.

Ten eerste moet je in balans komen. Als je met de Methode aan de slag gaat zul je vrij gemakkelijk in je comfortzone komen, hetgeen een maat is voor de hoeveelheid toegenomen energie je in je KA kunt toestaan. Als je doorgaat met de Methode, zul je ook in staat blijken te zijn steeds meer  energie te verwerken. Maar overdrijf het niet. Wees zacht voor jezelf en matig je.

Ik raad je aan dit niet te doen vlak voordat je gaat slapen, want je zou weleens geen oog dicht kunnen doen! Natuurlijk is ieder van ons anders, en er zullen er best onder ons zijn die het een prachtig slaapmiddel vinden, maar ik in ieder geval niet.

Transitiefases van de Methode

Er zitten drie fundamentele fases in deze techniek.

De Eerste Fase
Breng je bewustzijn naar binnen in je KA-lichaam, ook wel je spirituele tweeling genoemd of je etherische dubbel. Omdat je KA dezelfde vorm en grootte heeft als je eigen fysieke lichaam, wordt de innerlijke ruimte van je volledige fysieke lichaam doordrongen door dit energielichaam.

De Tweede Fase
Houd je aandacht bij je volledige KA-lichaam (van hoofd tot tenen) en verschuif je gevoel naar dat van de boventoon van waardering en dankbaarheid. Dit doe je door je eenvoudig te herinneren hoe het voelt als je uiterst dankbaar bent en overloopt van waardering. Hierdoor ontstaat als vanzelf de boventoon die noodzakelijk is voor het opbouwen van de aantrekkingskracht zoals de Hathors beschrijven in hun boodschap.

De Derde Fase
Door het voortdurend focussen van je mentale bewustzijn in je KA en tegelijkertijd de boventoon van dankbaarheid en waardering te blijven voelen, begin je te beseffen (weten) dat je baadt in een zee van fotonen en magnetische energieën. Je bent volledig ondergedompeld in de zonnewind zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Als je er eenmaal in slaagt dit concept en de boventoon van waardering en dankbaarheid in je aandacht vast te houden, zal je KA automatisch beginnen met het naar zich toe trekken van de ascensie bevorderende energieën van de zonnewinden.

Dit kan een netelige fase zijn voor beginners omdat de fotonenenergie en magnetische energie van de zonnewind door onze vijf zintuigen worden kunnen worden waargenomen. Deze energieën zijn daarvoor te subtiel. Het Ka-lichaam kan ze echter wel detecteren en zal ze dan ook naar zich toe trekken op dezelfde manier als een plant de nabijheid van water voelt (om een biologische metafoor te gebruiken) en dat begint op te zuigen tot zij is verzadigd.

Nogmaals, iedereen is uniek en zal dus op strikt persoonlijke manier de fysieke wereld en de subtielere bewustzijnswerelden waarnemen. Een onderdeel van het ontdekkingsproces dat zich met de schepping van een aantrekkingskracht aandient, is het uitvinden van de manier waarop deze subtiele fotonenenergie zich aan jou zelf voordoet. Naarmate je verder gaat met het werken volgens deze methode raak je meer en meer gewend aan de wijze waarop jij persoonlijk deze unieke subtiele energieën waarneemt.

Een Experiment in Bewustzijn en Healing
Een van de fascinerendste dingen van deze methode van het in de KA naar binnen trekken van energie, is dat hij ook kan worden toegepast voor het sturen van helende en transformerende energie naar het fysieke lichaam.

Omdat de KA elke beschikbare ruimte van het fysieke lichaam binnendringt, is er geen weefsel, geen orgaan of systeem dat zich buiten de KA bevindt. Als gevolg hiervan is het mogelijk de ascensie-energieën (uit de zonnewind) niet alleen in de KA zelf naar binnen te trekken, maar ook in het fysieke lichaam. Te laten binnenkomen. Dit is uiteraard slechts een theoretische verklaring die alleen door middel van jouw persoonlijke ervaring op waarheid of niet kan worden getoetst.

Ik noem deze toepassing van de Methode zelf Een Experiment in Bewustzijn en Healing omdat elk van ons zijn of haar eigen unieke manier zal ontdekken om te kunnen werken met de helende aspecten ervan. Misschien is het handig als ik hier een paar dingen vermeld die me tijdens het werken met de Methode zijn opgevallen.

Mijn eigen persoonlijke ervaring is, dat nadat i de energie van de zonnewind in mijn KA naar binnen heb getrokken, en mijn KA-lichaam toesta zichzelf op te bouwen, mijn aandacht verschuif naar een gebied van mijn lichaam dat healing nodig heeft. En omdat energie nu eenmaal het bewustzijn volgt, stroomt de subtiele energie vanuit mijn KA naar het gebied waarop ik mijn aandacht richt.

Dit heeft niet te maken met concentratie. Ik herhaal dit nog maar eens. Het is zo makkelijk als ademhalen of het optillen van een veertje. De subtiele energie in je KA zal zonder enige moeite naar elke plek in je lichaam stromen waarop je je aandacht richt, als je die beweging maar toestaat.

Wanneer die stroom vanuit mijn KA op gang is gekomen en zijn weg zoekt naar de plek in mijn lichaam dat om healing of ondersteuning vraagt, voel ik dat het weefsel in dat gebied wordt in meer of mindere mate wordt opgeladen, maar met aanzienlijk minder intensiteit dan wanneer mijn Ka via de aantrekkingskracht wordt geënergetiseerd door de zonnewindenergieën. Deze energetisering van mijn cellen geeft mij een fysieke sensatie die lekker aanvoelt en meer energie brengt in het gebied waarop mijn aandacht zich richt. Soms ervaar ik verschillende voorstellingen van interdimensionale  percepties zoals licht en soms zelfs ook innerlijke of psychische geluiden.

 

.

Als je ervoor kiest dit gebied van vele mogelijkheden zelf te onderzoeken, maak je dan vertrouwd met de manier waarop jij zelf subtiele helende energieën gewaar wordt wanneer ze je fysieke lichaam vanuit je KA binnenstromen.

Er is nog een aandachtpunt: helende en transformerende energieën uit de KA hebben in vergelijking met het fysieke lichaam een hoger trillingsgetal. Vandaar dat je mogelijk een soort psycho-spirituele  ontwenning kunt voelen als er sprake is van een energetische opeenhoping in een orgaan of gebied in het lichaam waarop je je aandacht hebt gevestigd.

Het is alleszins mogelijk om vanuit de KA helende en transformerende energie naar een gebied in je fysieke lichaam te sturen zonder ongemakkelijke reacties te hoeven ondergaan. Als je echter minder leuke dingen ervaart, vooral van emotionele of mentale aard, kun je overwegen een artikel te lezen dat ik enige tijd geleden heb geschreven, het heet Psycho-spiritual Detoxification: Thoughts and Observations en je kunt het vinden onder het kopje Articles op de website. (Het is alleen in het Engels – vert.)
Mijn andere suggestie is om wat water te drinken als je te maken hebt met een buitengewoon sterke reactie in je lichaam nadat je het experiment (in bewustzijn en healing) hebt gedaan.

Nog Wat Laatste Overdenkingen
Ik raad je aan je experimenten met deze Methode te beginnen met korte sessies. Ga in het begin zeker niet te lang ermee door. Zoek een plek waar je niet gestoord kunt worden en neem vooral de tijd. Vijf tot tien minuten is in het begin meer dan genoeg. Nadat je je KA hebt opgeladen, kijk dan voor een paar minuten uitsluitend naar het gevoel dat je ervaart.

Neem met alle vijf de zintuigen je fysieke lichaam en je onmiddellijke omgeving waar. Dit aftasten van je KA, van je fysieke en de omgeving zal je helpen bij het effectief integreren van alle geladen deeltjes. Onthoud dat de werkelijkheid van de KA op generlei wijze te maken heeft met de realiteit van de fysieke wereld of die van je eigen fysieke lichaam – het benadrukt het fysieke; het is in feite een andere bewustzijnsdimensie.

Het ligt helemaal aan jou zelf hoe lang en hoe vaak je wilt blijven werken met deze Methode. Naast een dosis gezonde nieuwsgierigheid, is een van de belangrijkere dingen daarbij volgens mij het plezier dat het oplevert wanneer je een energie aantrekkende kracht gaat scheppen. Het blijft nu eenmaal zo, dat je als schepper altijd plezier wilt beleven aan alles dat je voortbrengt.

* * *
Copyright: ©2011 Tom Kenyon  Alle rechten voorbehouden.  Je mag deze boodschap net zoveel kopiëren en via allerlei mediakanalen verspreiden, zolang je de inhoud maar niet verandert, er geen geld voor vraagt, de auteur vermeldt en deze opmerking bijvoegt. Hartelijk dank in dat geval. www.tomkenyon.com

120 gedachten over “Doe je voordeel met de Zonnewind..!!

 1. En zoals het hoort komt dit artikel als geroepen! Ik vroeg me al af hoe het zat met die nieuwe ervaringen die me overkwamen. En hier zijn ze verklaard, tot aan de verwijzing naar het tijdlijn springen aan toe. Dat gebeurde me dus al, maar dan onwillekeurig. Nu ga ik er bewust mee bezig. Dank Guido, voor het aanreiken van dit handvat!

 2. Doe je voordeel met deze tekst..!!

  (Ja, on topic! Onderstaande gaat wel degelijk over de grote kosmische veranderingen!)

  Planeet in gevaar
  Marcel Messing. Nieuwsbrief Maart 2011

  http://www.marcelmessing.nl/content.asp?m=M8&s=M58&ss=P244&l=NL

  Ik kan deze nieuwsbrief zowat wel bij elk artikel hier plaatsen.
  Marcel schetst in deze nieuwsbrief in vogelvlucht het tijdsgewricht waarin we leven. Wauw..!! Wat kan die man de afgelopen gebeurtenissen goed op een rijtje zetten en neerschrijven zeg! Alle door hem in deze nieuwsbrief behandelde zaken, daarover hebben we hier op WTK ook kunnen lezen. Complimenten zowel aan Marcel als aan WTK wat mij betreft!

  Een greep uit de wereldgebeurtenissen:

  Bewogen jaar
  Ieders leven is kwetsbaar
  Dramatisch begin van 2011: Japan
  Nucleaire ramp
  Kernenergiediscussie weer opgelaaid
  Alternatieve energie al lang mogelijk
  Dramatisch punt in onze evolutie
  Het gaat maar door…
  Er is ook veel goedheid en genegenheid
  Ufo’s en buitenaards leven
  Meerdere planeten bewoond?
  De Belfort-group
  De ‘lekken’ van WikiLeaks
  Revoluties in Afrika, Arabië en het Midden-Oosten
  De kwestie Libië
  Geweld roept geweld op
  Gebruik van verarmd uranium?
  Odyssee Dawn niet zonder gevolgen
  De Palestijnen en Israël
  Zaaien en oogsten
  Olie in de lamp van het lichaam: mededogen
  De vijand in onszelf
  Klokkenluiders beschermd
  Grote kosmische veranderingen
  Big brothers laatste stuiptrekkingen?
  Andere levenshouding noodzakelijk
  Wereldwijde chaos
  Tijd van voorbereiding
  2012 niet het einde van de wereld
  Het uur van de waarheid
  De matrix verbroken
  Niets is meer zeker
  Mondiaal wakker worden
  Het goud van de geest

  1. Wat mooi mirakel. Inderdaad is dat de boodschap en eigenlijk steeds dezelfde;
   angst loslaten. Maargoed hoe doe je dat als alles om je heen op zwart gaat?
   Volgens mij is dit bekend en doet men er alles aan om ons zo angstig mogelijk te laten (worden). Volgens mij gaan ze strakjes steeds een leveltje hoger zitten om de angstfrequentie op maximum te zetten. Daar gaat het toch alleen maar om?

   http://www.abovetopsecret.com/forum/thread680956/pg1

   Alles draait hier op aarde om angst. Dat is de beste controle!
   Het grote geheim is; dat alles op de aarde op z’n kop staat.

   Dokters maken je ziek
   Psychiaters breken je spyche
   Religie dood spiritaliteit
   Wetenschappers verwoesten waarheid
   Regeringen verwoesten democratie
   Juristen/rechters spreken onrecht
   (David Icke)

   Uiteindelijk hoeven we alleen maar 1 iets weg te laten; angst.
   Dan vervalt de controle. Misschien eens goed om je die drie dagen zonder licht voor te stellen?

   Als je je visueel kan voorbereiden op zo een wereldgebeurtenis dan weet je in ieder geval wat het zou kunnen zijn. Ook een goed idee om na te denken hoe je dit gaat doormaken. Een soort van script ofzo schrijven? Liedjes die je graag hoort gebruiken, of zaken waar je rustig van kan worden. Niet vanuit angst maar meer vanuit een voorbereiding. Of zijn daar ook al websites voor?

  2. Drunvie Walk Inn Devil’s Boy en Plastic Keisha…
   Dat is wat ik zie in die clip Mirakel..
   Bij mij gaat er dan een belletje..
   Wat klink je angstig?
   Niet bang zijn, heeft geen zin en ik kan het weten.
   Hey Dawn heet nog Dawn, gelukkig maar.

  3. Dat dreigement van Nep Kiesha in dat clipje is trouwens ernstig misdadig vind ik.
   Het ware gezicht van deze enge nieuwe relie mevrouw; “You will be taken out” als je niet braaf geweest bent, schandalig, dat bedoel ik dusz met nepheid en onderhuidse passieve agressie, bij mij komt dat er tenminste nog uit naar de oppervlakte, onkiese Kiesha achter de ellenbogen..

  4. Wat er precies gaande is weet ik eerlijk gezegd ook niet. Maar wat wel bekend is is dat ons heelal aan het veranderen is. Er schijnt een wonderlijke en enorme energie op ons af te komen. De zonneactiviteit neemt toe een onbekende planeet is ons zonnestelsel binnen gekomen. Bekend is dat ons dna aan het veranderen is blijkbaar onder invloed van de zonneactiviteit. Heb er eigenlijk wel zin in nieuwe informatie het verleden los laten. Weg met de angst en afgescheidenheid vind overigens het artikel van Ton Kenyon prachtig waardering en dankbaarheid. Hmmm ik aanvaard de heilige onzekerheid en laat mij gaan op de flow.

  5. Ja Dawn, ik denk inderdaad er precies zo over, zoals jij dit omschrijft! Pure angstzaaierij! Kijk alleen al eens naar de filmindustrie, de film 2012 bijvoorbeeld. Worden wij daar nou blij van als we dat zien! Nee.
   Behalve deze mensen op dit clipje, zijn er nog veel meer stromingen, die aangeven dat het mogelijk en shift zou kunnen zijn van ongeveer 30 uren, en dat dit mogelijk redelijk rustig zou kunnen gaan. Onze enigste angst is dan ook onze eigen doodsangst, waardoor we veel te veel adrenaline binnenkrijgen! Lijkt me ook helemaal niet handig! Wij kunnen niet zo goed tegen stres, daar worden we ziek van. En JaNee aangeeft, dat we niet zo tegen de stroom in moeten stribbelen, kan ik me ook in vinden. We wonen nou eenmaal in de natuur, waar wij onderdeel van uitmaken, en die zich zo nu en dan laat gelden, omdat ze het niet overal mee eens zou kunnen zijn. fascinerend toch? Hyper alert, je kan best gelijk hebben hoor, dat ontken ik niet ofzo, maar met een positive meind, denk ik dat we dit beter aankunnen, en krachtiger zouden zijn. Dan kunnen we elkaar steunen.

   Dit haalde ik uit jouw artikel Dawn:
   nooit onderschatten wat de macht van de angst kan zich manifesteren het zelf’s in.
   De duivel weet dit. TPTB weten dit. dit is waarom God wil dat je Hem vrezen en niets anders.
   Aha vandaar religie…….op deze manier gemanifesteerd………Misschien om het collectief te sturen en te beïnvloeden.
   Angst hebben we volgens mij gewoon aangeleerd gekregen! (1000den reïncarnaties)?
   Angst zou er voor ons kunnen zijn om sterker te worden!
   http://www.paragnost-frans.nl/watisangst.html

   Wat zou het gevolg kunnen zijn van te veel adrenaline in je bloed:
   je raakt je oog voor detail kwijt.
   Te veel adrenaline = te weinig daadkracht = apathie, geeft gevoel van gevaar —> gevaar verhoogt de productie van meer adrenaline Deze vicieuze cirkel zorgt ervoor dat er een steeds toenemende mate van adrenaline ontstaat, met als gevolg dat de angst steeds groter wordt door het niet handelen.
   http://www.platovisit.com/posttrauma/angst.htm
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Angst

   Dus hebben we zo nog fluor nodig? En de pillenindustrie verdient zo een extra zakcentje aan onze angsten.

  6. @hyperalert,
   Ja ik dacht; ‘he waarom moet ik mij aanpassen als anderen besluiten deze naam te gebruiken voor hun misdaden? Dat zijn niet de mijne, daarom hoef ik mij dus niet aan te passen. Zat me wel dwars dat Libie gebeuren maargoed daar kunnen we weinig aan doen, toch?

   Wat Drunvalo en mevrouw ‘grandmother’ heb je wel een punt wat mij betreft. Iets onder de uiterlijke schijn stoort mij ook. Alsof er een knarsend geluid vanaf komt. Zoals het met je nagels over het schoolbord. Moeilijk te omschrijven maar ik begrijp je punt. Toch neem ik de boodschap van de donkere dagen en het angst probleem serieus. En als dat dan al niet gaat gebeuren dan ben je in ieder geval van je angst af. Dat is dus alleen positief.

   Maar hoe kan je je voorbereiden, daar ben ik niet over uit. Ook wil ik me gaan bedenken hoe je rustig kunt blijven onder alle omstandigheden. Zelfs als de massa om je heen in paniek raakt.

  7. @mirakel
   Je hebt het gelezen, wat goed! De tekst is superkrachtig. Hij schrijft ‘I’ve discovered THE TRUTH!!!’, wat mij betreft is dat zo. Sluit ook goed aan met de komende events zoals die voorspeld zijn. Dus we kunnen er alleen voordeel uithalen. Angst is het krachtigste medium om de mensheid onder controle te houden.
   Liefde is het krachtigste medium om ons absolute vrijheid te geven.
   Misschien zijn we als mensheid moe van alle angst trauma’s, genoeg is genoeg!

   Echter de schrijver van dat stuk gaat een stuk verder en beweert zelfs dit;
   ‘So my question is this: What happens when everybody is afraid that the world will come to an end? I’ll tell you what will happen: Our Fears will manifest!’
   Dan haal ik de kaart van ’tape runs out’ er even bij.
   Is dat om ons dit te laten geloven? Weten ze dit bij de metselaars?
   Wie speelt welke rol in het geheel?
   Spelen zij de kaarten en voeren wij ze daarom uit… of doen zij ons dit geloven?
   Als het eerste het geval is dan zijn wij zo extreem krachtig dat wij alles mogelijk moeten kunnen maken. In het andere geval zijn wij alleen maar de eeuwige slachtoffers van andermans gedrag. Misschien komen wij hier nooit uit omdat het inderdaad een keuze is; het lot versus eigen verantwoordelijkheid.
   Want ook dat is een keuze?

   Dus extra belangrijk het angstgedoe overboord te gooien wat er ook zal gebeuren.
   Wens je een stralende dag!

  8. Dankjewel Dawn, ik zal er vandaag weer een stralende dag van maken. Ik wens jou dit ook toe! Mooi artikel wat goed weergeeft hoe een religie kan manpuleren, wanneer iemand daar vatbaar voor zou zijn.
   Misschien zouden we ons helemaal juist niet voor moeten bereiden op zo’n situatie, waarbij wij bang zijn dat veel mensen bang zouden kunnen gaan worden (reactie 9.25). Ben het inderdaad met jou eens, dat we ons niet aan hoeven te passen. lekker krachtig voelt dat he, als je een angst doorleeft hebt, en er boven kunt gaan staan…

   Wat geeft ons nou precies angst, ons DNA?
   http://www.xs4all.nl/~snips/snips/html/alles_illusie.htm

   citaat:
   Volgens de Hathors wordt ieder levend wezen beïnvloed door de energieën die door de zonnewinden worden aangevoerd, of ze die energie nu wel of niet zelf uitnodigen. Voor enkelen onder ons zullen die energieën zorgen voor kwaadheid en moeilijkheden geven om ermee om te gaan. Anderen zullen dezelfde energieën echter gebruiken om hogerop te komen op de toonladder van het geascendeerde bewustzijn.

   hebben we het hier dan over een keuze tussen angst of liefde?

   Dawn, super leuk, om zo van gedachten te wisselen, geeft toch weer inzicht….voor mijn gevoel.

  9. ooh ik ben zo verzot op jullie, juli zijn de zomerse zalige zon en de zee, voelt bijna aan als een gezinnetje, dat hebben ze me toch wel afgenomen begin ik wel te merken de laatste tijd erg.
   Mirakel ik dacht altijd dat jij geen angsten had, ik heb zoveel angsten gehad dat ik het niet eens meer opmerk; Verlatingsangsten, Bindingsangsten, Afwijzingsangsten dat is ook erg, jah Faal angsten ook en angsten voor dat wat ik het liefste zou willen, op een gegeven moment ging ik zelfs dat doen waar ik het meeste hekel aan had, jah het kan raar gaan met menselijke gedragingen, ik heb al wel een idee van waar die angsten bij mij vandaan komen, dat is alvast iets.

   Hey ik heb een idee, ik ga gewoon Tarzan spelen maar dan zo eentje die z’n Liaan steeds net mis grijpt, soort slapstick, een Laurel & Hardy Tarzan en dan worden jullie niet meer bang voor de Shifft 2012, geeft veel afleiding!!

   Laurel & Hardy – Fighting
   http://www.youtube.com/watch?v=kgj2Ftw6eE0

   ik ben echt opgelucht dat Dawn nog steeds Dawn heet; ik kan dat niet uitleggen maar er zit een Energetische vibratie in sommige namen die ik zo ontzettend mooi vind, ik zou niet meer weten wat ik zonder Dawn zou moeten doen, zal ook wel weer een dosis V.B.A. zijn bij mij; Verlating Binding Afwijzing

   Hey ik weet niet of dit shreeking krassende krijtjes bord muziek is, het is behoorlijk glad maar ik ben er nu wel voor in de stemming, komt ook niet vaak voor, zou ik dan nu in Balans zijn?!

   Lianne je hebt toch wel een fiets hoop ik? Als zelfs fietsen te duur wordt dan heb ik nog een paar Skates liggen, maar ook wieltjes van Skates zijn duur… Wij zijn het land van de 8 dollar per Gallon, op weg naar de 9 dollar. 1 van de doelen is dat onze bewegingsvrijheid ingeperkt wordt, alleen nog maar woon werk verkeer per spoor dat is wat ze willen, bezoekje aan oma of iets cultureels in het weekend mag niet van de globalisten, dat is alleen voor hun. En ze willen dat de buitengebieden gevuld worden met roofdieren en dat de mensen geconcentreerd in steden gaan wonen, net als in Roemenië vroeger. Schurken zijn het die globalisten.

   Real Echt Newsz; Volgens Lindsey Williams gaat het hele Midden Oosten plat onder leiding van de opstandige Moslim broederschap die weer onder leiding staat van de globalisten. Dan wordt de olie benzine onbetaalbaar en daardoor wordt de dollar volledig zero waardeloos voor 2012 omdat de dollar alleen maar waarde had vanwege de kunstmatige koppeling aan de olieprijs. Dit is wat ze willen, hyper inflatie en dat de mensen dan niks meer kunnen kopen in de supermarkten en Wanhopig Bang worden en dat dan de UN Nato de NWO als oplossing kunnen brengen. Omdat ik specialist Angsten verslaan ben geworden ben ik misschien wel heel geschikt geworden om zowel de NWO als De Shift te doorstaan!!!! Dus wie weet wie uiteindelijk de moedigsten zullen zijn? De laatsten zullen de eersten zijn? Je weet wel die bijbelse uitspraak. Dan ga ik jullie moed inspreken in plaats van alleen Dooms Day Verhalen.

   Quote:

   ” Sade really knows how to get right down to the core of the soul; the joys of love, the pain from love, my God!
   pamelabanks69 1 year ago 28 ”

   Sade – Bullet Proof Soul
   http://www.youtube.com/watch?v=VBqZR5KhiXU

  10. Wouw Janee, ik vond jouw film heel helder en inzichtgevend, verderop in het menu heb ik er nog een aangeklikt, die ik ook heel inzichtgevend vond (dezelfde maker):
   http://www.youtube.com/watch?v=3BajD6oeP2E&feature=related
   Goh ik ven verlieft op iedereen dus…..en daarom dus weer op mezelf…..Wat zit de wereld toch wonderlijk miraculeus in elkaar! Een NWoer had dan gezegd dat ik een narcist zou zijn, HA, ik begrijp nu iets meer van eenheid, wat altijd als negatief bestempelt is geweest! Wouw! Vandaar dat eenheid uit den boze zou zijn voor bepaalde groepen! Misbruik maken van tegenstellingen noem ik dat!
   Zo mijn DNA is nu aan het ontkronkelen, en ik voel het gaan, op naar de zon met zijn allen! En natuurlijk genieten van de reis……….

  11. oh ik word altijd verliefd op relie zonnige meisjes.
   dan dromen jullie van god en dan droom ik van jullie.
   is de cirkel toch weer rond.
   gelukkig ben je nog een beetje narcistisch van jezelf houdend Mirakel, anders dan was je alleen into god.
   nou doen jullie god en jezelf dan maar dan doe ik jullie okay, is voor mij overzichtelijker.

   Die mannelijke spreekstem uit het filmpje klinkt echt alsof hij in de heer is.
   Ik zou die stem grappend na kunnen doen, dan word ik overdreven dominee op de kansel, achter elke lettergreep heeft hij zo’n duwende platte haaah haaah, valse lucht in de haaah, dat is behoorlijk gristelijk maar misschien is het gewoon een Fries accent, of een Gronings accent, die hebben ook zo’n haaah achter elke lettergreep.

   In het commentaar van dat clipje beginnen ze over Jehovah, dat is me d’r toch een jaloerse wraakzuchtige gewelddadige god, dat wil je niet weten, tenminste van wat ik er over gelezen heb, dat is die god uit het oude testament. In de bibliotecapleyades zal er heel enge info te vinden zijn over Jehovah, wat ik zo inschat. Vroeger schreven ze Jehovah zonder klinkers; JHVH.
   Fijn dat je weer een beetje vrolijk bent Mirakel! Als jij niet happy bent da vin ik nie leuk. Ik verwacht altijd wel van mensen dat ze mij wel leuk vinden als ik aan het mopperen ben.

   Over dat alles 1 zou zijn en is, dat kan wel wezen maar je kunt daar ook een negatieve communistische draai aan geven, de waarheden liggen op het scherp van de snede van een mes, een tikje naar links of een tikje naar rechts en je zit in duaal schaduw gebied. Alleen al daarom moeten we het kunnen opbrengen een beetje Lief voor elkaar te zijn. Alles wat we wel en niet doen is al dubbelzinnig genoeg van zichzelf, daar kunnen wij mensen niks aan doen, het is nooit goed of het deugt niet in de derde dimensie, mensen die mij verkeerd willen opvatten gaan hun gang maar, mensen die mij goed willen opvatten zijn welkom.

   Ik heb nu ineens ontzettende zin om iets bruuts over Jehovah op te zoeken en te kwooten, ik bespaar het jullie nu even maar misschien plaats ik het nog wel in deze Zonnige El Solomio draad.

   En Nu draaien en schudden met die bevallige ronde flanken in de Zon;

   MACARENA SOTO Solo mio / Autor: Tony carmona Mar
   http://www.youtube.com/watch?v=1s2a2hfPbmA

  12. @ mirakel, haha lol vind dit zelf ook fijne heldere informatie. Vandaar dat ik je laats de schrijver Tony Parsons doorspeelde ik dacht wie weet vind je dit iets, hij komt voort uit dit soort stromingen ook uit de lijn van Nissar Gadatta.

   http://www.chakraplein.nl/nisargadatta.htm

   interview van Tony Parsons
   http://www.youtube.com/watch?v=V1FBFX39uEs
   Enkele boeken van hem.
   http://www.inspiratiewinkel.nl/inspirerende-boeken/religie-en-tradities/advaita/tony-parsons-het-open-geheim-open-secret-zoals-het-is-niemand-hier-niemand-daar-alles-en-niets.html

  13. Oei Oei Oei dat zijn geen frisse jongens die Goeroeboeroes die ik daar zie.
   Maar goed Wie ben ik.
   Oh dat was ook de doctrine van die gasten, dat ik niemand ben.
   Dat mag zo wezen maar dit zijn geen fijne jongens, dat zie je aan hun ogen brrrrrr.
   Die Eckhart Tolle had toch ook een persoonlijke influister demon waar hij van die fijne gesprekjes mee heeft?
   Foute Hap…

  14. @ HyperAlert
   Weleens iets gelezen van Nissar Gadatta bijvoorbeeld het boek Ik Ben Zijn.
   Of Sri Ramana of Tony Parsons. Trouwens ik ben donkerblond krullen en ronde bruine ogen.

  15. @Hyper alert,
   Jehova……….?
   Communisme…….nwo…………:-(
   Je kan inderdaad wel een mopperkont zijn ja, maar Ergens zou je gelijk kunnen hebben.
   Weet je hyper alert, zo gooi je in een klap de hele new age denkwijze overhoop!

  16. De goden moeten voortdurend gevoed worden met onze emo energie, de goden zijn als babies, het is nooit genoeg, en wij zijn afgericht om die goden te voeden met onze aandacht, dat noemen we dan bidden of chanten van mantra’s.
   De goden zijn de nwo parasieten en wij zijn The Feeders, The Breeders, De onnozelen en iedereen doet en praat elkaar na, en de hulpjes van de goden recruteren bij het fanatieke af op straat op websites het sterf er van alleen ze doen zich zo netjes voor allemaal, vergeef het ze, ze weten niet wat ze doen?

   Quote:

   ” What kind of power is it, that can’t exist without feeding?

   The first chapter of Genesis speaks of the Nifilim, a giant race that interbred with early humans.
   In Egypt, the pharaohs were literally “sons of the gods.” We find stories of gods interbreeding with humans to create a kingly line in Zulu shamanism and in South American Indian lore.
   Time and again, in culture after culture, the gods appear doing the same things, demanding the same things.
   Even Christianity springs from a pantheistic tradition: Jehovah was one god among many for the Hebrews. A self-righteous fellow fond of war and genocide, he had to compete with the other local gods for the Hebrews’ allegiance.
   Today, having beat out the competition, revered as “God” by his followers, Jehovah garners the worship not just of Jews but Protestants and Catholics as well.
   How foolish and arrogant is it to laugh off the existence of a race of beings who appear in the annals of every civilization? I was amazed to see ex-TMers, who spent years feeding soma to devas through chants and mantras, whose walls are still plastered with pictures of Lakshmi, Kali and Shiva, dismiss with a toss of their head the idea that gods might exist as real persons.
   Who, in truth, are the gods, and what do they want from us?
   Do “deities” sit at the controls of the universe, managing the laws of nature?
   Beings with such awesome power that our lives are in their hands?
   Entities we must never challenge at the risk of losing all we hold dear?
   I suggest, if the gods are innately as powerful as they purport to be, they would not need human worship to survive.
   They would be self-sufficient, drawing on the Infinite within them for every need. Instead, they tell mankind to bow down and pay tithe, and threaten in the scriptures to destroy us if we don’t. ”

   Are the gods alive and well working towards the New World Order?
   Mantra meditation reveals a Hidden Agenda
   http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_humanitymanipulationalien29.htm

  17. OMG Mirakel jij kan zo verschrikkelijk Helder zijn, de spijker op z’n kop, Verlies dat asjeblieft niet, ik word er helemaal emo van maar ik snap wel van mezelf waarom me dat zo raakt, ik ga even een luchtje scheppen buiten, kom wel weer terug..

  18. o Hyper alert, om wat duidelijker te zijn……..Dat we allen 1 zouden zijn…..?

  19. Het commentaar onder het clipje is een reactie door iemand geplaatst lijkt mij.
   En staat voor mij los van het clipje.

  20. @ Hyper alert:
   De Egyptenaren eerden toch de zonnegod, die ze vermenselijkt zouden hebben?
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Ra_(god)
   Met als gevolg dat je religie’s en guru’s krijgt, misschien door de 1000den jaren heen.

   Ra werd vereerd in de hele geschiedenis van Egypte. Het is natuurlijk niet vreemd dat de god verschillende verschijningsvormen heeft. De god kon worden vereerd als een zonneschijf met een cobra en met of zonder gestrekte vleugels. Maar meestal werd Ra vereerd in de vorm van een god in een mensenlichaam en een valkenkop, ram en scarabee. In verschillende dieren kon hij worden uitgebeeld: Ram, scarabee, phoenix, slang, hemelstier, kat, leeuw en samengestelde dieren.
   [bewerken]

   een warboel van vershillende goden.
   ……..is god de zon?

  21. Het nieuws is geen nieuws meer. Ik merk dat ik steeds minder interesse voel om nog maar het nieuws te volgen. Het ‘nieuws’ is eigenlijk oud nieuws, niks nieuws, gewoon bevestiging ván!
   Wéér meer van hetzelfde, maar dan weer in een andere verpakking of weer op een andere plaats, waar dan weer over wordt bericht. Als je een klein beetje inzicht hebt in gebeurtenissen, hoe deze tot stand komen, kijk je er nog van op dat ze gebeuren ook? Kom op! Illuminatiekaarten, haal voor mijn part alles er maar bij. We zien onder onze ogen een agenda uitgerold worden. We zien het!
   O, wat zijn we bewuste mensen dat ‘wij’ het door hebben. Wat doen we er aan, geen fuck! Beetje kletsen hier van wat zijn ‘ze’ dom dat ze het niet doorhebben! Wij als zogenaamde ‘bewusten’ zitten toch in dezelfde tang bekneld, of vergis ik mij nu? ‘Bewustzijn’, zijn we wel bij bewustzijn? Ik mag toch veronderstellen dat iemand die denkt dat hij bij bewustzijn is het met ons gespeelde spel wel doorziet? Of is dat nieuws waar we liever niks van willen horen, Wellicht weer één van de gespeelde kaarten. Nee, ik heb geen hoge pet op van mensen die denken het gespeelde spel te doorzien. Ze/we zijn gewoon allang op de gespeelde kaarten terug te vinden.
   Het wordt echt de hoogste tijd dat we geen spelletjes meer met ons laten spelen. De realiteit onder ogen durven zien. Niet langer blijven hangen in dromen maar gaan handelen. Zelf een nieuwe realiteit gaan scheppen; nieuwe kaarten op tafel gaan leggen niet bedoeld als spel maar als toekomstvisie die we met een beetje bewustzijn met z’n allen makkelijk kunnen realiseren.

  22. @ janee,
   Het filmpje geeft heel mooi weer, hoe in eenheid te denken, ik vind hem heel goed! Bedankt nog! het is tenslotte ook een 111 jaar toch?

  23. De tragiek is we altands ik verlang naar waarheid zuiverheid maar keer op keer kom ik er weer achter bestaat dat wel in deze dimensie. Is het wel de bedoeling dat volmaaktheid hier bestaat, heb ik gewoon niet te accepteren het is zoals het is. Alles is toch illusie nou dan geniet ik er maar van als dat zo is 🙂

  24. @ Wattenstaafie,

   Zo ervaar ik dat helemaal niet capitulatie. De realiteit is is dat deze dimensie dualistisch is lijkt mij niet verkeerd dat te aanvaarden. Wat niet wil zeggen dat ik mij er aan onderwerp. Al doende leert men.

 3. Thanks Wattenstaafje. Laten we in actie komen door een nieuwe realiteit te scheppen.
  Het begint al door je niet meer te richten op die oude troep.
  Blogjes helpen ook niet.
  Maar vanuit jezelf het voorbeeld neer zetten is de eerste en eenvoudigste stap.
  De rest komt dan wel.

  Helaas Wattenstaafje, veel denken dat ze er zijn, nou dat valt-net zoals je het omschrijft-vies tegen. Ik zie er trouwens ook velen vallen. Geld en zo.

  Kom op mensen, doe net als WS, zet h’m op.

  Overigens, die illu club echt wel de weg kwijt, anders deden ze niet alles zo opzichtig.

  1. WattenStaafje Al weet ik dat opnemen van kennis en informatie niet de gehele oplossing is.
   Toch voel ik een enorme drang om nu zolang het nog kan zoveel mogelijk kennis en info op te nemen.
   Natuurlijk zoek ik wel naar specifieke thema’s die mijn interesse hebben.
   De Globale Kabaal is druk bezig om het vrije net af te dichten en om zeep te helpen met legers van door de overheid betaalde desinfo infiltranten, data rantsoenen, filters en voorwaardelijke toegang via id gegevens.
   Het internet dat je nu ziet zal binnenkort het voormalige vrije Alexandrië Walhalla van vroeger zijn.
   Als je vindt dat je het allemaal wel weet, nou prima, de meer ik te weten kom de meer ik weet dat ik niets weet.
   De hogere begaafden hier op het forum hoor je ook uiten dat ze zeer onzeker zijn over hun verzamelde kennis.
   De ertusseninnetjes weten het allemaal wel.

   De instinctieven met een Groot Hart weten het meeste, daar ben ik van overtuigd, maar ik heb het maar te doen met hoe ik in elkaar zit, salamander genen houden van straling en computers, ik ben wel eens iemand met een Groot Hart tegengekomen die nog nooit met internet had gewerkt en meer wist dan ik ooit zal weten over de geschiedenis van de mensheid.
   Maar ik moet toegeven dat ertusseninnetjes misschien eerder daadkrachtig zijn, eerder tot concrete actie over gaan, dus we hebben elkaar nodig hoe dan ook, als dat 1-heid betekent Mirakel dan ben ik Voor!!

   Wie volgens mij God is Mirakel; super vraag, ik zie god soms wel in andere mensen, ik ben wel een echte aanbidder van nature..
   Nou ik mezelf die vraag nog een keer stel; God is Vrijheid volgens mij Mirakel, wat je zelf al in dat plaatje liet zien.
   Dusz inderdaad als mensen er voor gekozen hebben om de duistere elementen te vereren op aarde, dan is dat ook Vrijheid.
   De prijs is dat veel mensen niet meer weten wie ze zijn en wat ze hier aan het doen zijn.

   Je Ascentie link werkt niet Ja&Nee, eindelijk is dat een gevaarlijk onderwerp geworden, de automatische piloot naar boven is er af, vroeger had je stempelaars, steeds het zelfde, de zelfde woordjes, hetzelfde toontje, dezelfde insteek, zoals Tessa al zei, geen dag zal nu meer hetzelfde zijn, we bepalen vanaf nu per dag wat we willen zijn, dat is volgens mij de enige manier om Echt levend te worden, de enige manier om een greintje waarheid naar boven te woelen.

   http://50.23.49.17/~r2h7xa9p/index.php?option=com_content&view=article&id=388:wat-moet-ik-me-precies-voorstellen-bij-ascentie&catid=30:spiritueel&Itemid=43

   The Smiths – Bigmouth Strikes Again
   http://www.youtube.com/watch?v=DwgfeH-0TiA

  2. Zou God ook een fiets hebben Hyper? Ha nee die heeft natiuurlijk helemaal geen vervoer nodig.
   Weet je in het begin dacht ik,ik ga gewoon op zoek naar god dan zal ik hem vast wel vinden.Hoe meer ik zoek,hoe minder ik hem vind.hoe meer ik zoek hoe meer ik juist de niet-goden vind.dus hoe meer niet-goden ik vind……..dan vind ik god uiteindelijk toch!,toch?En weet je (je weet jonghu) dan blijft er niet veel meer over……..alleen nog maar de Mens in zijn pure essentie.

  3. Wat mij wel opvalt de laatste tijd is dat veel informatie van doom en gloom over de illuminatie en het ontmaskeren daarvan hoogtij viert. Het gaat erin als zoete koek. Het is zeker interessant om hiervan op de hoogte te zijn om te ontwaken uit onze geschiedenis maar er is meer. Het is bekend inmiddels dat veel in ons zonnestelsel aan het veranderen is verhoogde zonneactiviteit wat zijn invloed heeft op aarde.
   3 April 2011 Huge Solar Flare http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XvMqVGwwk2Q
   Zoals in het artikel Doe je voordeel met de Zonnewind, een houding van dankbaarheid waardering liefde verandert ons lichaam gebaseerd op koolstof in een lichtlichaam wat kristallijn van structuur is .Wat een enorme verandering van ons dna zal dat zijn ook gevoelig voor nieuwe informatie, waar wij vanuit onze geschiedenis nog helemaal geen referentiekader voor hebben. De gedachtengang dat de aarde van de derde dualistische dimensie
   ascendeert naar de vijfde dimensie van eenheid en liefde en verbonden met de bron is een overweging wat ik zeker de moeite waard vind. Intuïtief raakt mij dat wel word er ook wel blij van weg met de angst afgescheidenheid en verborgen agenda’s. Thuis bij jezelf verbonden in liefde lijkt mij een boodschap waar ik mijn hart voor open zet. De blijde boodschap hoort ook thuis in deze tijd het vertrouwen op je intuïtie loslaten van onze geschiedenis is een machtig iets in deze veranderende tijden.
   Kwam dit artikel nog tegen
   http://www.indigorevolution.nl/nieuwe-aarde-verschijnt-oude-aarde-lost-op.html

  4. janee dat is geen nee meer. Wat heb je dat mooi neergeschreven!!

   Inderdaad trekt de negatieve kant graag de aandacht. Het is alsof al het duister alle aandacht aan het opeisen is. Heeft dat misschien een reden? Als alles toch zou bestaan uit de dualistische keuze in onszelf dan kan het antwoord hierin liggen.

   Je kunt dan kiezen; heb je zelf keus of niet? Ja of nee? Etc. De ene kant is heeel erg aan het brullen; ‘ik wil aandacht!’
   Kijk maar eens naar de media; muziek, films etc. Allemaal doom en ondergang. Als wij dus de keus hebben en de wereld zelf scheppen dan begrijp ik de aandachtstrekkerij.

   Angst is het allerbelangrijkste, deze moeten we beheersen.
   Absoluut angstloos wil zeggen; vanuit dit standpunt ben je volledig vrij.

   Kies er bewust eens voor alle negatieve aandachtstrekkerij een paar dagen te negeren. Alsof het je niet meer raakt. Heb ik de afgelopen dag gedaan en ik merk nu al een verschil. Wel even vreemd als je hiermee bewust aan de gang gaat.
   Het is alsof het absolute waarheid is;
   jij kiest je toekomst zelf!

   (Ga me verder ff inbinden want ik ben hierover veeeelste enthousiast.
   Stralende dag aan jullie allemaal!!

  5. ik griezel van je kristallijne “spirituele” siliconen 5d stukje JaNee
   voor mij is het alarm fase 1
   ik noem het verkapte Acquiescence met een nieuw relie sausje, als je daar in wil geloven moet jij weten

   jah het strand en het mooie weer is geopend Dawn, jammer dat ik jouw radio actieve bikini eiland niet kan zien, het is niet eerlijk die rot computers met dat schijnheil internet met alle ongeschreven Prrrrrivacy regels; je zou er autistisch van worden van zo’n kunstmatig opgeknipte omgeving; de asociale media zijn gekmakend geschift; Dawn zegt gedag en dan kan ik het weer doen met een stel godsdienst fanaten, jij klinkt ook al erg New Age Dawn, had ik niet verwacht, ik ga maar Danny de Munk muziek draaien vandaag, ze laten me allemaal in de steek vandaag

   ” Acquiescence is a legal term used to describe an act of a person in knowingly standing by without raising any objection to infringement of his rights, when someone else is unknowingly and honestly putting in his resources under the impression that the said rights actually belong to him. Consequently, the person whose rights are infringed cannot anymore make a claim against the infringer or succeed in an injunction suit due to his conduct. The term is most generally, “permission” given by silence or passiveness. Acceptance or agreement by keeping quiet or by not making objections. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Acquiescence

   Danny de Munk – Ik voel me zo verdomd alleen
   http://www.youtube.com/watch?v=zwS-PAcqoDU

  6. @hyperalert
   Dat begrijp ik wel dat je mij plotseling als New Age gaat betitelen. Maar ik moet je zeggen dat ik sinds eergisteren ineens die ingeving kreeg. Dan leg je de link ineens bij een beweging terwijl ik het nog geen naam heb gegeven. Het is mij wel duidelijk wie hier steeds om aandacht roept;
   dat is alles in de MSM, de filmindustrie, de muziekindustrie, reclame, bedrijven en noem maar op. Allemaal willen ze je aandacht, ze willen letterlijk je energie vangen. Ze trekken je leeg!

   Met dit besef heb ik gekozen bewust aandacht te geven aan dat en wie er echt toe doet. Er is al zoveel slechts in de wereld en daar kan ik niets aan doe; dat maakt je letterlijk machteloos! Geen goede positie als je werkelijk iets wilt veranderen.
   Daarom ga ik er nu anders mee om; ik zal het niet negeren allemaal maar ik wil ook de machteloze positie niet meer. Aandacht zal ik daarom richten op dingen die de moeite waard zijn. Angst trekt je energie leeg, wat hebben we er eigenlijk aan… helemaal niets!

   Verder is dat catalogiseren van mensen ook niet echt succesvol gebleken. Vandaar de klasse verschillen, en alles dat ons anders doet lijken als de rest. Welnu, ik wil niet vervelend zijn maar ik geloof oprecht dat wij allemaal 1 en dezelfde zijn.
   Dus betitel mij zoals je wilt, dat is oke. Maar wij zijn lang genoeg machteloos geweest, allemaal onderdrukking door angst. Wil je vrijheid dan zul je dus al je angsten moeten overwinnen, dan kan het je niet raken Hyperalert. Dan heb je de energie zelf gehouden en gebruik je hem om je eigen werkelijkheid te scheppen. Dat is geen machteloosheid meer maar scheppende energie.

   Laat je niet door anderen vertellen waar je aandacht op moet richten, ook niet door mij. Besef alleen hoe krachtig dit inzicht is. Die link bij Mirakel abovetopsecret; I’ve discovered the truth, heeft mij aan het denken gezet.

  7. Bij deze wil ik wel vervelend zijn Dawn.
   Jah nou je het zegt in al mijn liefdesbrieven van vroeger kreeg ik antwoord van 1 entiteit met hetzelfde verhaaltje, dezelfde blauwdruk.
   Ik was altijd op zoek maar het vrouwelijke mysterie, ze zijn geen mysterie, ze zijn allemaal hetzelfde, dat is antieke Heren kennis, uiteindelijk zijn ze allemaal hetzelfde, brrrrrr eng, Ponerologie, de studie over het Kwaad, daar ga ik mee verder, ik snap Lianne wel, kom op iets vergelijkbaars uit, zelfs Bill Ryan van Camelot zit nu onder de plak van een hele enge zwarte heks, kijk maar naar het laatste interview, hij gaat er voor kennelijk, ik niet, something is dead wrong.
   Zo langzamerhand ben ik er trots op dat niemand een poot heeft willen uitsteken naar mij.
   Allemaal mooi verpakt maar zelfs fluwelen handschoentjes kunnen de ijzeren vrouwelijke vuist niet verbergen.
   Neeh ik ben er niet gerust op.
   Neeh het is allemaal weer de gemakkelijkste weg.
   Jaah ik ben het wel gewend.
   Er is vast wel een mystieke reden waarom ik er alleen voor sta.
   Ik heb wel geleerd om mezelf te vermaken, dat is het probleem al lang niet meer.
   Jullie doen maar wat zo het uit komt maar dat geldt ook voor mij.
   Zo leuk is die “Vrijheid” allemaal niet, het klinkt heel mooi, dat dan weer wel.

   Lucia René: Unplugging the Patriarchy – a Project Avalon Interview
   http://www.youtube.com/watch?v=e4vPyClAHqs

  8. @ HyperAlert ben je soms bang of zoiets. Niks reliesausje zo is het zoals ik het voel., ik kies daarvoor.
   Voel mij ook geen new ager . punt jij met je hokjes.

  9. Ja mirakel aan de slag hart open laat het wonder maar gebeuren het is een mirakel.

  10. Wals overal maar over heen met je ijzeren jubel stoom machine van tienduizend kilo JaNee en jubel en juich maar tot je blauw ziet je hebt geen Idee Tabée

  11. @ HyperAlert weet je jij geeft jouw mening ik de mijne niets mis mee toch.

  12. Maakt niet uit Hyperalert. Vreemd genoeg begrijp ik het. Vanuit mijn standpunt is het een bevrijding en een ‘nieuw’ besef. Zelfs moeilijk uit te drukken.

   Kijk als jij de studie over het kwaad tot in den eindige gaat onderzoeken dan mis je misschien de rest van het leven? Zoiets bedoel ik…
   Het is het niet waard want het is de studie van iets dat parasiteert op aandacht. Onze aandacht! Het is goed een licht te schijnen op het duister maar niet om al je ‘licht/energie’ eraan af te staan en om ze een hoofdrol te geven.

   Die hoofdrol gun ik ze niet. Immers is dit de onderdrukkende partij. Moeten wij ons daaraan gaan aanpassen? Angst, ellende maakt van ons hopeloze afhankelijke schepsels. Futloos, energieloos en ga maar door.
   Zelf heb ik je wel hoog staan, ook al maak je mij verwijten. Maar dat is verder oke.

  13. Hyper alert,
   ik zie het niet als het kiezen van de makkelijkste weg…….maar een volgende fase, een volgende stap. door de kennis over de gangen van de duisteren zijn we Wakker geworden….We hebben hier met elkaar over gediscussieerd, waardoor we begrijpen, wat er met onse hersenen aan de hand zou kunnen zijn. En wat Watenstaafje aangaf, pas bij een volgende stap…..Hoe gaan we verder nu we dit allemaal weten. Niets verwijtbaars, maar naar mijn idee vooruitgang!

  14. Wat een gekissebis , het is in wezen heel simpel ; een ieder heeft recht op zijn /haar eigen waarheid die hij/zij op zijn/haar pad tegenkomt , om er vervolgens waarschijnlijk achter te komen dat het niet de hele waarheid is .
   Mij is het redelijk duidelijk geworden dat de ‘oude’weg niet werkt , wat de wel werkende weg is denk ik ergens heel diep van binnen te weten , het lijkt echter zeer moeilijk te manifesteren in deze tijd van verwarring .
   Je afzetten tegen de illuminati bagger en al de randverschijnselen betekent alleen maar dat je hun spelregels toch blijft volgen .
   Ooit kreeg ik luid en duidelijk in een meditatie door : Your kind came here by the hundreds of thousands , sadly there are only tens of thousends left . Then again , when you all connect you will be an army no-one can defeat .
   Misschien dat iemand hier een houvast aan heeft .

  15. Ja , schattig al die Thaise kinderkens die in hun uniformpje met zijn allen op rij een leeghoofdig liedje zingen , perfect voer voor de gojem om bewijs aan te leveren dat er een ‘nieuw’ bewustzijn op komst is .’together change the world ‘ klinkt voor mij een beetje te Obamaïstisch .
   Vraag een van die kindjes wat ze nu echt gezongen heeft en ze heeft waarschijnlijk geen fn clue .
   Dit is dus precies wat ik niet bedoelde .
   Ik heb slechts enkele mensen ontmoet die dezelfde boodschap binnenkregen , allen waren helderziend/voelend begaafd en voelden zich een buiternstaander in deze wereld .
   Tevens hadden ze een ‘open’ herinnering aan een cultuur waarin alles anders was , op aarde of niet .
   Aangeboren esotherische kennis is ook een van hun talenten , waardoor ze snel voor gek zullen worden verklaard , in hun ogen klopte de hele structuur en het opgelegde exotherisme van geen kant . En ik heb het niet over zwevers , want daar hebben ze niks mee op .
   Het zijn warriors eerste klasse die weten wanneer ze in actie moeten komen , die vanuit zielnivo zien dat de exomatrix die door het heersende clubje is neergezet een zielig zwak energieveld is wat doorbroken en afgebroken kan worden als de tijd rijp is .
   Ook weten zijn dat de meerderheid van de huidige mensheid nog in een kortzichtig bewustzijn is en dat het duidelijkheid en een zeer begripvolle overgangstijd nodig heeft om het liefdevolle altruïstische potentieel en het kosmische vertrouwen van de wereldbevolking te laten herintergreren .
   Zover ik van kinds af aan weet liggen de plannen klaar , en op een niet gezet tijdstip zullen ze tot uitvoer komen , als de tijd daar is .
   En ik heb het hier niet over een buitenaardse interventie , maar over de ziel der mensheid die zich heeft verenigd en een krachtblok maakt tegen de eeuwenlange ( vele honderden eeuwen )verdeel en heerspraktijken van bepaalde entiteiten .
   De illuminati / new agers/ whatever zijn zich terdege bewust van deze tegewnkracht en proberen dit in hun voordeel te gebruiken met hun airy fairy bullshitt propaganda.
   Val daar niet voor , geef het geen energie .
   Jij kan met je gedachtenkracht een gat slaan in de exomarix van de nwo , als je alleen maar wist wie je werkelijk bent .
   Angst en zelfbehoud maken je zwak , zodra je beseft dat je een onvernietigbare ziel bent kan niets je meer deren , vanuit zielsnivo bestaat tijd niet dus ook jouw tijdelijke lichaam is slechts een illusie , zolang je je ziel niet verkoopt is er niets verloren .
   Nogmaals ieder op zijn eigen nivo strijden we voor wat ons lief is , naar eer inzicht en geweten .
   ik hoop dat ik iets duidelijker ben geweest .

  16. Cozmic je bent m’n enige houvast nog op dit moment op Wtk, Bravo!
   Een gruwelijk NWO Kinderkoor in Uniform, een miljoen tegelijk, en onder het clipje staat het Rockefeller onderwijs in Thailand beschreven, hoe hun gedachten en “motivaties” voortdurend gemonitord worden in de grote school database, dat willen ze hier ook gaan doen, dat hebben ze mij willen laten doen omdat ik onderwijskunde in Nederland en Amerika studeerde, een gruwelijk foute Change Agent wilde ze van mij maken.

   Cozmic je hebt mij net op tijd gered want ik kon het bijna niet meer opbrengen om hier nog te reageren.

   Het was bijna mijn finale TABE hieroo, ik kan heel ver rekken maar als “HyperAlert” zat ik hier helemaal kapot te gaan, ja ook gewoon als mijzelf, mijn naam die ik gekregen van mijn ouders is niet “HYperAlert”, het kan mij al bijna geen donder meer schelen, ben bijna in staat om Al mijn gegevens inclusief banknummer op het Net te knallen, nee doe het niet, maar gewoon zo super bijdrage Cozmic want ik zat compleet kapot te gaan vanavond en waarom is voor de invoelende lezer misschien wel duidelijk.

   Ik was er een half uur geleden nog van overtuigd dat ik hier nu echt niet meer kon komen, het was allemaal niet meer te bevatten, echt alsof De Duvel z’n spel speelt hier met mijn gevoeligste snaren. Voorlopig vertrouw ik geen enkele Vrouw meer, okay het was al niet best maar voorlopig kan ik het niet meer met Vrouwen, niks meer, ook geen gedachten en zeker geen emoties laat staan iets met gevoelens of verwachtingen en ridderlijke hoofse vrouwen romantiek is bij mij wel helemaal bekeken ben ik bang, nou jah ik zie wel. Ze hebben een ingang die niet alleen door het goede gebruikt wordt. Je moet nu nog wel van heel goede komaf zijn als jij mij als Vrouw nog kan benaderen, op geen honderd kilometer afstand voorlopig; something is dead wrong had ik al gezegd en ik zal proberen te herstellen.

   Jah ik ben zelfs blij om Marcel weer terug te zien, en dat wil wat zeggen, Marcel welkom namens mijzelf en laat me niet barsten nu meteen, ik bedoel laat nog eens wat van je horen want ik ben nu echt door het Dolle Heen. Als ik dan toch digitaal geliquideerd moet worden dan 100 keer liever door een stel mannen met wat inhoud en competenties. En mijn God laat Paul ook terug komen, ik noem maar wat, nog 100 keer liever Paul dan wat dan ook, Paul red ons, en Trijnie en Kritisch en zelfs die enge Spin en zelfs ook Dokter Flip, nou jah ik heb het effe niet meer dat is duidelijk..
   Neeh niet Hysterisch gewoon dood en dood verbaasjd teleurgesteld, ik begrijp het allemaal niet meer, mensen zijn COMPLEET GEFLIPT, behalve behalve, jah mijn reddende engel van vanavond is geen vrouw..

  17. @ HyperAlert ik ben heel mild naar jou wil dat ook zo houden.Wat jij geprobeerd heb steeds in mijn schoenen
   te schuiven dat ik koud ben een griezel wat nog niet meer. Ik probeer ook andere dingen te laten zien dan enkel het duister er is veel meer. Nu neem je een slachtoffer rol aan ben zo zielig bah misselijkmakend dit. Alsof jouw comments alleen gelden , ik doe daar niet aan mee en ga je lopen janken. Sorry hoor wil wel even duidelijk naar jou zijn.

  18. @ HyperAlert ,
   Nee joh daar ben ik helemaal niet op uit, ik lees jou ook al een tijd voel zeker bij jou dat jij het ook boven tafel wil krijgen. Een ieder heeft zijn inbreng de diamant weet niet waarom het geslepen wordt totdat de lichtstralen zich verheugen .

  19. @ Cosmic, volgens mij, zitten er enorm veel jongen mensen stil thuis in hun eentje af te wachten. Wat jij aangeeft, dat velen dit niet getrokken hebben, kan ik inkomen, dat is mij ook ter ore gekomen, door iemand die mij dit verteld heeft. Maar ook veel heel krachtige zielen, hebben dit wel aangekunt, en zijn er ondanks hun forse tegenslagen nog steeds. Misschien zou het inderdaad alleen nog een kwestie van geduld kunnen zijn.

  20. Hypert was da nou weer? Ik ben ook een vrouw…….was er alleen even niet voor je.Maar jij bent een hele grote jongen en je kunt dit best zelluf! Als je verwachtingen van andere mensen hoog zijn kunnen ze je ook teleurstellen,da’s het gevolg Hyper.Die Keisha link deed het ‘m hè……

   Cozmic
   Je slaat ‘m voor mij steeds weer op de kop!

   Lieve ladies
   Alles is Liefde in dit aardse paradijs……………uuuhhhhhh voor mij gevoel is het én/ én .Onze wereld is dualistisch alles is vergankelijk.Ik wil mijn mening niet opdringen maar ik denk dat het accepteren van het “kwaad” zowel innerlijk als uiterlijk kan leiden naar non-dualiteit.omarm de liefde maar blijf het kwaad in de ogen aankijken.

   Oooohhhh Janee, jij kunt best bitsig zijn.das helemaal niet slecht.

  21. @cozmic
   ‘De illuminati / new agers/ whatever zijn zich terdege bewust van deze tegewnkracht en proberen dit in hun voordeel te gebruiken met hun airy fairy bullshitt propaganda.
   Val daar niet voor , geef het geen energie .
   Jij kan met je gedachtenkracht een gat slaan in de exomarix van de nwo , als je alleen maar wist wie je werkelijk bent .
   Angst en zelfbehoud maken je zwak…’

   Precies, dat zei ik nu de hele tijd ook al. Tis niet erg hoor maar als ik dit uitdraag dan wordt ik neergeschreven als een new ager, een heks en ik weet niet wat. Oke ieder mag zijn mening geven wat mij betreft maar ik heb nog nooit iemand zo gekleineerd en zou dat ook nooit doen. Helaas is het zo dat als een oude wijze man dit verteld (en oud in de zin van oude ziel) dan is het helemaal mooi. (En dat is het ook!!) Maarrr als ik als vrouw zoiets verkondig (rechtstreeks vanuit mijn gevoel) dan ben ik een heks? Waarom eigenlijk? Ik heb mezelf nooit in wat voor hokje dan ook geplaatst en doe dat ook niet bij anderen. Iedereen is uniek wat mij betreft en allemaal zijn we een. Dat is mijn mening en ik vraag niet of iemand die wil volgen.

   Helaas is er voor mij geen plaats meer hier want echt welkom voelt het niet.
   En nee niet vanuit een slachtofferrol gekozen argumenten maar omdat het even niet goed voelt. Draag jullie allemaal een warm hart toe in de komende tijden!

  22. @ Lianne je kent mij al een tijdje dit moest echt even gebeuren. Merkte dat bepaalde zaken op het forum niet meer besproken mocht worden. Waar ik juist bij voelde dit is de moeite waard voor onderzoek en bewustwording. HyperAlert ik laat dat niet van mij afnemen door hoe jij denkt wat er allemaal gaande is nogmaals jij hebt je ideeën en mening prima maar ik ook.

  23. Lianne, wat jij aangeeft over het kwaad, ben ik het mee eens, het is nou eenmaal een wereld van tegenstellingen, en dat hoort er nou eenmaal ook bij. We hoeven elkaar dan toch niet aan te vallen, maar kunnen elkaar toch aanvullen? Niets is verkeert???
   Vervallen we hier nu in dualiteit? Misschien dat we het wederzijds respect kunnen herstellen, maar spirituele mensen, kunnen toch elkaars mening respecteren? We zijn met elkaar toch geen religie?

  24. @ Dawn wat je zelf wil maar voor mij was je altijd wel welkom lees je comments graag.

  25. @ HyperAlert
   Je comment naar mij op 9 april 2011 om o2.13 Veel plezier Janee ze zijn helemaal voor jou nou, is totaal mesjogge wat bedoel je daarmee? Ik voelde al een poos je vertoont territorium gedrag naar mij.Kom in de buurt van jouw meiden zoals ik zag hoe jij dat eens zei. Sorry maar daar ben ik helemaal niet op uit.

  26. @ Dawn
   Laat je niet uit het veld slaan , ik lees jou comments altijd met veel ontzag , de intuïtief wijze vrouw straalt er met miljoenen volts doorheen . Omhels dat en laat het groeien .
   Hetzelfde geldt trouwens voor Lianne en Mirakel , zelf hou ik wel van een beetje een krachtige heks , haha .
   Hyper wees niet zo goddamn moody , het siert je innerlijke zon niet . Als natuurmens zou juist jij nu in de beste gemoedstoestand moeten verkeren . Met een positief gemoed ziet de wereld er heel anders uit en kan je creatief omgaan met wat jeeventueel steekt , zorg dat je lekker op je basis zit , dan voel je je ook niet zo snel aangevallen of verlaten .
   Sorry dat ik wat afwezig lijk de laatste tijd , maar ik ben vaak te moe om te typen vanwege wat ik eerder aangaf .
   Cozmic greetings to all

  27. Ja dat is waar Lianne, die Kiesha werkt als een rooie lap op een stier voor mij!
   Ze vinden je geweldig JaNee, geniet er nou maar van.
   Dawn ik vind je nog steeds “leuk”, dat zal ook wel zo blijven, dat is m’n kracht en m’n zwakte, daardoor ben ik ook volledig chanteerbaar, maar toch net niet helemaal, dat is het verschil.
   Je mag van mij alles Dawn, zelfs mij afmaken, zie maar waar je zin in hebt, ik ga proberen een flinke jongen te zijn zoals Lianne mooi zegt.

   Mississippi Queen Video
   http://www.youtube.com/watch?v=hg_Nw20GG0E

  28. Ik zal er op letten Cozmic, mijn moodyness, bij paarden noemen ze dat Cholerisch, een Cholerisch paard is moody
   NOg wat vrouwelijke moodyness die nu voorbij komt op mijn stoom stream;

   Soko I ll kill her
   http://www.youtube.com/watch?v=nnEDSBriVXk

   Quote:

   ” homicide has never been cuter ♥
   OctoDunn 1 month ago 81 “

  29. @ Cosmic, dan heb jij dus voor jezelf een keuze gemaakt, en sta je volgens mij sterk in jouw basis. We hebben zo allemaal onze informatie bronnen die met ons resoneren. Mooi toch dat iedereen een eigen mening heeft en eigen inzichten? Komop, uit die slachtofferrol en gaan met die banaan. De bron waarmee ik voorlopig vreugdevol ga resoneren is de zon, de aarde en de kosmos…..en alles wat daarmee te maken heeft. Ik denk dat het nu eindelijk interessant gaat worden op aarde.

  30. @Hyperalert
   Als we het al steeds hebben over een betere wereld dan is er geen mooiere plaats te beginnen als nu en hier, toch? Verder vind ik je absoluut de moeite waard, anders zou ik niet eens meer reageren. Maar zie mij a.u.b. eens niet als een object. Janee staat hier volledig buiten en kan niemand afpakken net zomin jij dat kan. Zie mij gewoon eens als mens die ook z’n fouten heeft. Op dit moment geniet ik van alles wat mooi is en voel weinig behoefte alle negativiteit aandacht te geven. Daarmee bedoel ik dus alle media van de laatste tijd over ‘doom’. Het onderzoek naar het kwaad deed mij ineens beseffen dat er meer is. Dat is alles…
   ‘It’s just a ride. So don’t shoot the messenger’

  31. @ Mirakel
   Sorry ik reageer een beetje laat ( moest ff een tuinhuissie bouwen )
   Ja , ik heb mijn keuze wel gemaakt , maar ik kan niet zeggen dat ik sterk op mijn basis zit . Ik wou dat het waar was ! Slecht gezelschap , avondje doorzakken en zeker de combinatie van beiden is voor mij fataal , dan moet ik echt enkele dagen herstellen van de energiën die dan in mijn energieveld zitten . Op bepaalde plaatsen moet ik me absoluut niet openstellen , en zelfs in chatrooms kan ik soms op energie nivo vervuild raken , als je begrijpt wat ik bedoel .
   Ultragevoeligheid heeft zijn prijs , ik klaag niet maar weet wel dat ik mezelf behoorlijk moet beschermen .
   Het heeft mij heel veel jaren gekost om eindelijk in te zien dat mensen ook recht in je gezicht kunnen liegen , je bedonderen en bestelen zonder dat ze er spijt van hebben . Ik was zo’n sukkel die niet wou geloven dat mensen zo kunnen zijn .
   Nu ik de intenties van het ultra egoïsme beter doorzie kan ik me er beter tegen beschermen , dus ook op energie nivo .
   Om je de waarheid te vertellen heb ik het gevoel absoluut geen basis te hebben op aards nivo , alles wat ik doe is een soort compromis tussen het geweten en zelfbehoud .
   IK hoop dat je ‘vraag ‘ beantwoord is
   cozmic greetingzzz

  32. Dawn ik heb wat geharkt in mijn tuintje en wat hout gekloofd en ik moest steeds denken aan dat ik zo lelijk deed.
   Dan ben ik aan het vuilbekken, precies wat Cosmic nu zegt, en ik vind dat vreselijk, het woord pijn gebruik ik te vaak maar echt het deed de hele middag pijn dat ik zo tegen jou doe Dawn. Gelukkig ben je voor mij echt wel meer dan een object. Weet je wat ik zo moeilijk aan mezelf vind; dat iemand die goed voor me is dat ik daar moeite mee kan hebben; net of ik te veel gewend ben aan mentaal emotioneel misbruik en ik vind het vreselijk als ik vuil word, ik bedoel dan het tegen overgestelde, en toch wil ik niets liever dan dat, bang voor water en toch dorst hebben, dat is het. jah ik heb heel hebberige bezitterige woorden gebruikt. Dawn als jij mijn paniek humeurtjes zo kan overleven petje af voor jou; en ik vind het een super eer dat een energetisch gevoelig iemand zoals Cozmic en nog wel anderen hiero mij ook nog kunnen blijven uitchecken. En er is sowieso nog een mysterie dat overblijft en dat heb ik ook nodig, ik proef ook iets dergelijks in Cosmic z’n woorden, het onmogelijke hier op aarde mogelijk maken door er wel en niet te zijn tegelijkertijd.

   Soms (regelmatig) word ik klef afklemmerig aanklamperig en das niet zo makkelijk voor een ander mens. In het echtie stoot ik dan af, vooral ook lichamelijk, en dat zit helemaal in m’n lijf en dat vind ik vreselijk dat dat zo is en niet zomaar weg gaat. Nou jah niet alles tegelijk en ik heb juist het idee gevoel dat ik nog zo veel te vertellen heb. Ik moet er niet aan denken dat ik je niet meer terug zie Dawn, ik kan toch moeilijk hier zeggen dat ik gek op je ben en ik weet niet waarom maar het is zo, nou jah waarom ook niet. Laat me maar even doorflipperen. Laat me maar effe door m’n verkrampingen heen komen. En misschien Cozmic dat je hier af en toe je licht kan laten schijnen, niet te veel vuiligheid binnen laten. Jah bij Dawn is dat ook zo, super gevoelig en ontvankelijk voor van alles, het goede en het slechte, er komt van alles tegelijk binnen, das niet makkelijk. Kalmpies an zeggen ze in Twente.

   Ineens een helder beeld nu, weet je wat er in mijn energie veld onder andere zit volgens mij Dawn, dat een voor mij bijzondere vrouw mij emotioneel mentaal vreselijk pijn MOET doen, anders kan ik niet van haar houden, dusz dan gebeurt dat ook, keer op keer weer, in cyclische rondes cirkels, als je daar door heen kunt kijken, dan ben je heel sterk en geen kleintje, ik zou zo graag die “vloek” willen uitschakelen. Voor de rest heb ik heel veel interesse in van alles, maar mijn persoonlijke energetica is me grotendeels nog een raadsel, deels heb ik al wel handvatten. En ik ben net te sensitief slim gevoelig voor lompe “makkelijke” oplossingen. Ik heb intelligentie gevoeligheid kracht en helaas, schaam schaam schaam, jah ik moet het toegeven, wat niet slim is nu, ik ben vreselijk gevoelig voor schoonheid, maar dat heeft voor mij weinig met commerciele modellen schoonheid te maken, van binnen en van buiten, maar het is schoonheid, dat zit er diep in bij mij en daar maak ik het mijzelf makkelijk onmogelijk mee. Ik kan proberen te ontkennen omdat het zo materialistisch als de pest lijkt, maar dat zit diep in mij, alleen de schoonheid die ik kan zien zie ik niet in de bladen en meestal ook niet op teevee. Het is verpletterende schoonheid die ik kan zien. Helaas zit ik in de ban van een energetisch slot, anders had ik heel mijn leven super man kunnen wezen met gemak, nu alleen tijdelijk met horten en stoten.

   Ik lees nu pas iets van Mirakel over gaan met die banaan, jah was het voor mij maar zo makkelijk Mirakel, misschien maar goed dat je je hopelijk niet kan voorstellen in wat voor bananen republiek ik de was moet doen. Jah en daar mag je van mij om lachen, om die opmerking van mij. Voor mij is het lachen en janken tegelijk maar dat dondert niet, een beetje clown kan daar tegen.

   Dawn volgens mij kan jij mij wel snappen, dat weet ik gewoon, maar gooi het over je linker schouder als het te veel drukt. Ik wacht heus wel weer op m’n kans, als je het weer even wel kan hebben, en ik hoef het niet steeds over dezelfde onderwerpen te hebben, neeh ik zit niet gemakkelijk in elkaar, dat is het hum nou juist.

  33. @Hyperalert
   Het is al oke. Maar moet je toch een tip geven. Laat de dingen eens los. Angst doet soms rare dingen met je. Het doet je niet meer rationeel denken of voelen. Angst voor verlies bijvoorbeeld. Het is makkelijker ergens zelf een punt achter te zetten dan andersom – toch? Maar vergeet niet dat iedereen die dagen wel eens heeft en dat je soms dingen weggooid die achteraf best waardevol hadden kunnen zijn.

   Je hebt de bevestiging vooral van jezelf nodig en die kan een ander je niet geven. Een ander kan wel 1000x zeggen dat je helemaal oke bent maar als je het zelf niet gelooft dan maakt dat niets uit. De beste vriend ben je altijd zelf, behandel hem niet als een vijand.

   Zooo en voor de anderen, neeee het is hier geen soap ook al zouden jullie het langzamerhand wel gaan geloven. Daarom snel terug on topic… (anders gaat Guido strakjes nog ingrijpen, haha)

  34. @ HyperAlert

   Blij dat je weer terug bent joh! Ik hoop vurig dat Dawn ook weer terug komt.
   Laten we ondanks de serieuze toon af en toe de humor er van in zien jah? Over humor gesproken…Ik hoop dat het goed aankomt…Het is absoluut integer bedoeld, ik bedoel er niets verkeerds mee beste jongen, maar deze had ik voor jou al een tijdje in petto. Hield ‘m achter de hand, wachtte op het juiste moment. Ik hoop dat ik ‘m op het juiste moment plaats nu. En dat je er, – al is het maar een beetje – om kan lachen. Kom op! Ik hou van échte mensen. Jij bent niet makkelijk, maar zeker wel écht! Nou ben benieuwd…

   https://www.youtube.com/watch?v=c_vgD2Wg540

  35. jah dat is het, precies zoals je het zegt!
   voel me echt fijn nu, dat wil ik voorlopig even vasthouden!!

  36. komt goed Wattenstaafie en eerlijk is eerlijk jij hebt ook meestal wel degelijk gedegen wat te melden!

  1. @mirakel wow weer een grote zonnevlam laten wij er ons voordeel mee doen zoals in dit mooie artikel besproken . Omarm de energie in dankbaarheid en liefde dit zijn vernieuwende energieën.

  2. Bij jouw citaat sluit ik mij aan! Omarmen die hap, al dat gespartel tegen de zon in, is verleden tijd voor mij!

 4. Ik heb de meditatie gedaan helen van moeder aarde van Kiesha Crowther en vond hem erg mooi en liefdevol.
  Je intentie en liefde geven aan Japan de mensen die het daar nu heel moeilijk hebben. Ze zei op een gegeven moment stuur je kracht van liefde niet naar het lijden van de mensen aldaar maar naar het genezen ervan zo wijs.
  http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=396:little-grandmother-helen-met-energie-van-de-aarde-video&catid=30:spiritueel&Itemid=43

  1. Wanneer je je energie stuurt naar het genezen ervan, en niet naar de oorzaak en het lijden, en doom, dan denk ik inderdaad dat dit wijs is ja. grandmother keisha heeft het spelletje door.

  2. Janee,
   Ik wilde toch nog even wat kwijt over Keisha. eerst resoneerde ik ook met haar, ik vond het wel apart dat zij een blanke indiaan speelde in haar rol. Van haar stak ik op dat er een poolverschuiving zou kunnen komen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je met haar resoneert!
   Maar nu een bepaalde tijd nadert zie ik (meerdere mensen om me heen) dat er een soort filtering begint te komen. Mensen verkondigen van alles, je weet op den duur niet meer wie `de waarheid` verkondigd en wie niet, totdat ik er met mensen over sprak dat we ineens zagen, dat zij scheppen met geld verdiend. Voor een lezing krijgt zij voor onze maatstaven ongeveer een jaarloon. Toen ik dat hoorde, was voor mij het inzicht helder, dat het toch weer allemaal om geld draait….Zelfs mensen die verkondigen dat we niet materealisch zouden moeten zijn, verdienen scheppen met geld???
   Overal om me heen zie ik dit gebeuren. het lijkt wel een soort van filtering wat nu gaande is. Dat je kunt zien wie het wel en wie het niet menen, wanneer ze zich laten verleiden door het grote geld. Dat zegt (ons) iets over de betrouwbaarheid. Wanneer je er volgens mij voor open staat nog lachwekkend ook. Ik vond het ook jammer om te zien, dat Keisha, op deze manier werkt. Ze heeft ook opnamens op haar site staan waar ze laat zien dat ze net een kast van een huis gekocht heeft. Dat vind ik allemaal prima…van god mag je vast geld verdienen, maar voor mijn gevoel (en meerdere mensen) past dit niet bij de boodschap die ze uitdragen! Ze geven dan niet het goede voorbeeld om zo maar te zeggen?????? Hoe zie jij dit dan JaNee? Ook ik wil heel graag positief blijven, maar deze realiteit wil ik wel om mij heen blijven zien. Vind ik ook heel interessant!

  3. je bent zo heerlijk meedogenloos Mirakel, nooit zal ik je echt laten vallen, oeps dat mag je eigenlijk niet weten,
   komt wel goed met jou Mirakel, het geheim is bakken vol met energie.
   mijn zussie heeft vandaag een Wonder beleefd, haar voedsel allergie diagnose wees uit dat ze een heleboel niet meer mag eten, geen kaas geen suiker en nog veel meer niet, ik heb haar voor het eerst sinds tijden vol energie gezien, dat is een complete gedaanteverwisseling, ook in het hoofd werkt dat, lichamelijk alles, het is een nieuwe vrouw geworden, dit terwijl ze nog maar 2 dagen het nieuwe dieet volgt…
   wat ik bij Kiesha zie kan ik wel en ook niet uitleggen, deels kan ik het wel uitleggen, wat jij zegt heeft er ook wel mee te maken maar er is nog meer, maar misschien dat ik bepaalde details erg binnen krijg, ik heb wel een soort nepheids scanner en er waren op internet ook reacties van indianen te vinden die haar echt nergens van kende, jah van dezelfde indianen stam als waar zij zou zijn ingewijd..
   ik weet niet of Dawn daar tegen kan, maar ik heb ook iets met Mirakel maar ik weet niet precies wat het is, ik krijg er slappe benen van, misschien kom ik er nog achter wat het isz.

  4. o o hyper alert, leuk dat je er weer bent joh!
   Ja inderdaad heb ik bakken vol met energie, goed gezien. Ik ervaar het wel een beetje als een balans gevoel, als er ook iemand in mijn omgeving is, die de deze kant even kan verduisteren.
   Wel een beetje lullig van je hoe je over die banaan begint hoor! Ik had het zo enthousiast met je voor……
   ” Cosmic, bedankt voor jouw eerlijke mooi geschreven uitleg!

  5. die power van jou komt bij mij binnen; de gekker jij het maakt de mooier ik het vind; dan stroomt mijn energie ineens wel, dat is het dusz.. (het bananen mysterie bijna opgelost…)

  6. Hyper , als je wil , vraag guido mijn emailadres , ik heb al maanden iets wat ik tegen je wil zeggen , maar niet hier open en bloot op een blog .
   Sooooo its up to you of je mij vertrouwd .
   Ik ben trouwens blij dat de neuzen weer een beetje dezelfde richting op staan , Janee en Wattenstaaf ik was vergeten jullie te vermelden , maar jullie zijn beide ook fantastisch imo . Marcel , thanks for being visable for a wee .
   nb veel mensen willen graag helderziend zijn en aura’s zien , geloof mij maar als je dat hebt wil je weer normaal zijn . “normaal ”
   ik had ff twee dagen in ultraspace en het is fn confronterend .
   Ook nooit iemand gevonden die er mee kon begeleiden , meeste zijn conartists , hoeven ze bij mij niet aan te komen .

  7. jah doe ik Cozmic! ik zal zeggen dat het van jou mag, wauw hele eer, gaaf!

  8. ik ben wie ik ben en ik niks te verbergen .
   im out in the plane wide open
   Ondanks het feit dat er zoveel onrecht op een dagelijkse frequentie gebeurt stel ik me nog steeds open om iedere dag een engel in iemands leven te zijn .

  9. @mirakel
   Goed dat je daarachter gekomen bent. Uiteindelijk vallen de sluiers toch wel een keertje. Weet je, het is ook niet makkelijk geen hebzuchtig monster te worden als er zoveel kwijlende zombies achter je aanlopen. In “grandmothers” geval hebben we te maken met een verkondiger en de volgers. Zelf geloof ik niet in dit piramidesysteem want dat is wat het is; bovenaan de guru bovenaan en onderaan de brave makke volgers. Dat systeem is altijd een fals systeem.
   Want wat zegt Krisnamurti; volg mij niet maar volg je eigen weg.

   Wattenstaafie had hier pas geleden ook een catchy en hip liedje. Bijna mindblowing maar dan is er iets in mij dat er met tegenzin naar kijkt en dan moet ik zoeken waarom. Bleek ook weer een commercieel belang te hebben. Hoe lullig dit ook is maar echte wijze mensen die zijn arm. Met een goede reden want ze kunnen zich geen rijkdom veroorloven! Geld maakt blind en bind aan een negatieve materialistische energie en deze mensen willen VRIJ verkondigen en bekopen dat dan ook nog eens vaak met de dood. Geen prachtig pad dus. Dat is het pad die eigenlijk niemand wil nemen en juist om die reden. Daarom zoeken wij idolen en willen wij volgen.

   Zou zeggen mirakel, blijf overal vraagtekens bij zetten. Blijf bij je gevoel, hoe resoneert iets bij je. Soms gewoon de volumeknop uitzetten en gewoon alleen het beeld bekijken. Om je eerlijk te zeggen ik heb nooit een uitzending van deze vrouw bekeken want dat gaat gewoon niet. Kan het je niet uitleggen hoe het precies werkt maar ik weet dat iedereen dit kan. Gewoon vertrouwen op je eigen intuitie.

  10. @cozmic
   ‘ik ben wie ik ben en ik niks te verbergen’

   Hoe erg dit ook is maar ik ga nu mezelf quoten. Want wat schets mijn verbazing…
   Precies hetzelfde heb ik gepost op anarchiel.

   ‘Door Dawn op 10-04-2011 om 00:20 | #74212 – quote dit commentaar
   @Deepr
   Daarom verbergen ze dit in het zicht. Als ze weten dat angst hun grote vijand is en ze zich dus geen vijand kunnen veroorloven dan kunnen ze niets verstoppen. Om niets te verstoppen en toch te verbergen laat je er de rest gewoon aan voorbij lopen zonder dat het ze opvalt. Problem solved!
   Daarom hebben ze alles weergegeven in spiegelspel; kaarten, films, music magic, etc. Niet verborgen maar moeilijk te vangen als je de klassen niet hebt doorlopen. Durf te wedden dat ze dit weten. Ze hebben geen waardige tegenstanders dus ze moeten het weten. Wij menen het alleen maar te weten – dat’s het verschil.’

   En nu ga ik hier even verder…
   Met andere woorden de kennis die ze dus hebben is ook door ons te gebruiken. Het is allemaal een kwestie van focus. Dus niet ‘self centered’ bezig zijn. Door alleen met jezelf bezig te zijn (de huidige trend) verklein je je grenzen en mogelijkheden. Beperkt in materie is zwaarte in je hart – de zwaarte/het donkere zwarte kan je zien als een consumerend zwart gat dat alleen wil hebben.

   Hebzucht is onbegrenst en consumeert alleen!!

   Juist door je focus gericht te gebruiken en uit te dragen krijg je een ongekende kracht. Het zwarte gat zal dan een energiebron zijn die ook geen begin en einde heeft. Een nieuwe zon. Alleen je zult de materie truck doorzien en de waarde ervan vervalt. Dit is Cozmic waarom je je hier niet thuis voelt. De materie heeft geen invloed op je. Sommige zijn zo geboren om ons te herinneren aan thuis. Laat je niet leegtrekken door de zwarte gaten want ze consumeren je op tot het oneindige! Geven is oke maar ken je grenzen.

  11. @ Dawn, inderdaad, over Cosmic zijn verhaal had ik ook even zitten nadenken. je zou je basis misschien beter kunnen vinden, wanneer je weet wat je grenzen zijn (zoals Dawn aangeeft), en dat je ze ook durft aan te geven. Dan maak je een keuze, voor jezelf, omdat je van jezelf houdt, om je niet leeg te laten zuigen! tot hier en niet verder!

   Ze noemen 2012 ook wel de opening naar de gouden tijden……maar wanneer ik al deze mensen zo bezig zie hebberig te doen, of bijzondere religieuze manoeuvres zie maken, denk ik wel eens, voor wie zijn deze gouden tijden dan bedoeld? Allemaal teren ze weer op onze angsten, omdat tot nu toe, de hele samenleving daarop gebaseerd zou kunnen zijn (wat we met zijn allen hebben uitgezocht en geanaliseert). Ze gaan gewoon mee in de oude manier van denken, en blijken dan helemaal niet vernieuwend. Ik wil bepaalde groepen en mensen ook niet bij naam noemen, al brand het wel op mijn tong momenteel!
   Inderdaad Dawn, we zouden gewoon op ons eigen compas kunnen varen, en daarop vertrouwen! Vertrouwen hebben, dat we hier niet voor niets zijn, en vertrouwen hebben in ons kunnen en kracht denk ik dan. Ik heb nog geen religie gezien, die ons zelfvertrouwen geeft! Zo zijn we niet opgevoed, misschien kunnen we hier iets mee?

  12. @ mirakel,
   Eerlijk gezegd heb ik daar ook moeite mee dat het ook om geld draait. Waar ik wel iets mee heb is het overvloedsprincipe , hoe zij dat voor zichzelf invult is haar keuze. Maar blijft lastig dit, de meditatie over moeder aarde kwam bij mij heel mooi binnen. Maar zal weer beginnen wat meer research over haar te doen.
   Kwam dit ook nog tegen op internet Bashar ken deze man niet zal misschien ook wel omstreden zijn.
   Hij sjennelt maar wat hij zegt om 2.33 in dit filmpje over geluk vond ik zo mooi en grappig.
   http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=7051

  13. @ Cozmic 8D,
   Ben ik ook blij om dat het even besproken is.Dit moest blijkbaar even gebeuren om de lucht te klaren.
   Voor mij is elke dag weer een nieuwe dag maar thx voor je opmerking.

  14. Janee,
   Het overvloedsprinciepe heb ik ook wat mee, maar dan voor iedereen en met elkaar! En heeft wat mij betreft niet altijd met geld te maken. Hiervoor hebben we geen leider nodig, we kunnen heel veel zelf, maar hebben het vertrouwen nodig, dat we dat ook kunnen. Ik dek dat het vertrouwen bij onszelf begint, en dan in elkaar, in onze naasten. Eigenlijk denk ik dat dit misschien ook gewoon cosmische/universele wetten zouden kunnen zijn, die veel mensen vanuit hun eigen wereld met zich meedragen.
   http://www.creatievevisualisatie.nl/blog/wp-content/uploads/2010/08/vertrouwen1.jpg

  15. @ mirakel,
   Mee eens we hebben geen leider nodig dat leidt vaak alleen maar tot manipulatie en verborgen agenda’s.
   Kijk maar naar onze geschiedenis, het rare is heb al best wat gelezen in mijn leven. Prachtige verhalen lezingen documentaires maar niets is volmaakt. Soms voelt iets goed kan daar even wat mee en laat weer los.
   Vond dat artikel van Nexus ook zo fascinerend. Deze dus.
   http://www.bovendien.com/spiritueel/ascentie-verklaard

  16. @mirakel,
   ‘Ik heb nog geen religie gezien, die ons zelfvertrouwen geeft! Zo zijn we niet opgevoed, misschien kunnen we hier iets mee?’

   Absoluut kunnen we hier iets mee. We zijn er zelfs al mee bezig. Soms wil je ergens naartoe maar weet je nog niet precies waarheen. Dan ga je zoeken en op gegeven moment komt de frustratie, waarheen moet ik toch?
   Ik dwaal hier maar heen en weer. Echter ben je dan al aan de reis begonnen, dat is het pad namelijk. Pas ergens achteraf al terugkijkende besef je het; het ging niet om de aankomst. Het was de reis zelf, dus maak je niet druk -oud word je vanzelf!

   Iedereen is op weg ook al zeggen ze van niet. Echter het ene pad is mooier dan het andere. Mijn reis was geen makkelijke maar ik zou het niet willen missen. Ergens aankomen doet er niet eens toe, het gaat namelijk om de mensen die op mijn/jou pad komen. Hoe meer mensen op hetzelfde pad hoe meer dit pad een toekomst zal schetsen.

  17. Janee,
   Mooie link!
   De honingraad komt weer terug met 6 vlakken.
   Tijdens de posts bij Denver A. heeft Dawn toen een en ander gevonden over het carbon. De zessen zijn dan wel heel negatief gelabeld door de duistere kant van het verhaal, maar eigenlijk, staan ze dus voor onze ontwikkeling in positieve zin…Die getallen staan mogelijk voor hun voor ondergang, omdat zij mogelijk geen carbon samenstelling zouden kunnen hebben, dus hoogst waarschijnlijk niet met de tijd mee kunnen gaan.
   O wat ben ik toch dol op de zon, ga er straks even lekker van genieten:
   http://www.nu.nl/wetenschap/2486544/mogelijk-nieuw-deeltje-ontdekt–.html
   (weer een nieuw deeltje).

   Dawn, inderdaad, het is de reis die ertoe doet, en de mensen die dan “toevallig” op ons pad komen….
   Even een andere invalshoek inderdaad.
   Er zijn in ons leven altijd voorbijgangers, met interessante en boeiende inzichten. Dat maakt inderdaad het “reizen” avontuurlijk en aantrekkelijk! Positieve invalshoek Dawn!
   Maar daar schuilt misschien ook een gevaar in voor Guru’s en andere leiders, dat zij juist op mensen hun pad willen komen om hun eigen belangen te vervullen. Maar het is ook weer goed voor ons zelfvertrouwen om dat te doorzien toch?

   http://www.frankvanhemert.info/images/magier.jpg

  1. Nog even over jouw zusje,
   Wat goed dat zij erachter is, wat ze heeft, en dat ze opknapt!
   Dat bewijst maar weer, wat voedsel met je doen kan!

  2. Angela , mooi mens dat je bent , AngelA , IK voel je aanwezigheid hier vaak terwijl je denkt op de achtergrond te zijn , cijfer jezelf niet weg want je bent er ook zo een .
   DAt je verlegen of bang bent om je mening te geven maakt geen verschil , jouw energie straalt door , even knalhard als die van Lydia , mij fop je niet .
   Ik ben blij dat met wat ik schreef ik wat harten bereikte , wees er wel van bewust dar dit uit een andere state of mind was .
   Op een of andere manier heb ik het gevoel dat ik je al langer ken , en take that as a
   compliment .
   tc sweet angel

  3. @ Mirakel,

   Vrees dat je iemand anders voor ogen hebt. (Ik heb geen zusje)

   @ Cosmic .. ik ben er vaak op de achtergrond, maar kies ervoor om mijn energie te richten op het helen van mezelf na enorme traumatische gebeurtenissen. Ik “doorleef” mijn verdriet zoals dat zo mooi in het hoofdartikel van deze week staat. En hoewel eenzaam, is het kennelijk even noodzakelijk..
   Maar daarom lees ik af en toe wel mee 😉

  4. @ Angla,
   deze was voor Hyper alert bedoeld, had op het verkeerde knopje gedrukt.

 5. Als een rups volgevreten van voedsel en informatie, bouwt de rups zich een cocon om op te lossen als een soep.
  En ineens tevoorschijn te komen als een prachtige vlinder. Een vlinder vliegt nooit in een rechte lijn, het zijn spiralen. Gisterenavond de eerste nachtegalen weer horen zingen in de duinen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.