Advertentie

De spiegel van Magdala


x

De spiegel van Magdala

2013 © Herbert van Erkelens

x

Dr. Herbert van Erkelens
Dr. Herbert van Erkelens

Het is altijd een heel avontuur om een Engelse workshop met medium Judith K. Moore voor te bereiden. Dit keer was als thema gekozen voor het openen van de spiegel van Magdala. Magdala betekent de vrouwelijke Christus. Maar Magdala is ook een plaats in Ethiopië. Maria Magdalena als de vrouwelijke Christus kwam niet uit een plaatsje aan het meer van Galilea.
Haar moeder was een Ethiopische! Zij droeg de erfenis van de koningin van Sheba en bracht in haar huwelijk met Jezus een exotisch element in dat het Huis van David nodig had om zich van patriarchale kluisters te bevrijden. Jezus en Maria Magdalena waren de pioniers van een liefde die zonder grenzen is. En de tijd voor het ontwaken van deze liefde is nu.

Hoe kun je daar een workshop over organiseren? Als Maria Magdalena zelf een handje helpt, moet het mogelijk zijn. Zelf ben ik vorig jaar met mijn vrouw Inge naar Glastonbury in Engeland geweest, omdat dit de plek is waar het mythische Avalon zou hebben gelegen. Glastonbury is van oudsher ook met Jozef van Arimathea verbonden. Bij een graancirkel van 4 mei 2009 heeft Judith de volgende boodschap over Avalon doorgegeven:

‘Maria Magdalena was een profetes en een geheime boodschapper van het Levende Verbond. Zij reisde door het Verenigd Koninkrijk en werkte samen met Jozef van Arimathea. Zij en de Broeders/Zusters van het Licht van Avalon bereidden de heilige Aarde voor op de komst van het Grote Licht, het Licht dat nu naar de mensheid toekomt. Zij werkte in de steencirkels van Avebury en Stonehenge. Zij zalfde tempels van licht die tot op de dag van vandaag in deze regio heilige plekken en kapellen zijn. Haar licht is nog steeds onsterfelijk en de trilling van haar bewustzijn wordt nog steeds gevoeld door hen die de grotere mysteriën voelen.’

De Chalice Well. (foto: Herbert van Erkelens).
De Chalice Well. (foto: Herbert van Erkelens).

Natuurlijk was ik wel benieuwd of ik in Glastonbury de trilling van Maria Magdalena sterker kon voelen. In dat verband hebben we een bezoek gebracht aan de beroemde Chalice Well waarvan het putdeksel de vesica piscis, het symbool van Maria Magdalena, draagt (zie foto hiernaast). Heb ik daar een bijzondere ervaring opgedaan? Nauwelijks.

Pas toen ik met echtgenote Inge in een vegetarisch restaurant zat en over Maria Magdalena begon te vertellen, voelde ik een energie die als een warme sterke drank diep in mijn lichaam doordrong. Blijkbaar had het geheim van Maria Magdalena met relaties te maken, in het bijzonder met liefdesrelaties.

Na deze reis ben ik begonnen over de spiegel van Magdala te schrijven. Voor Judith is dit een spiegel waar je doorheen kan reizen om het verborgene en ongeziene van vorige levens aan het licht te brengen en op die manier naar heling toe te werken. In het collectief opent de spiegel van Magdala het verenigde veld en lost dualiteit op. Maria Magdalena heeft de spiegel leren kennen toen zij zich ook voor haar eigen veiligheid had teruggetrokken in de grotten van Zuid-Frankrijk. Aan Judith heeft zij daarover uitvoerig bericht:

‘Gedurende de jaren dat ik als kluizenaarster de grotten van Zuid-Frankrijk binnenging, ontdekte ik een diepe toegangspoort in de intelligentie van mijn lichaam die mij hielp toen ik geleid werd via ondergrondse doorgangen naar diepere rijken in de Aarde, rijken van mysterie met diep potentieel voor alchemie. Toen ik deze rijken binnenreisde, ervoer ik een vaardigheid om door dingen heen te kijken. Mijn zien begon te veranderen. Ik was in staat om de wereld vanaf de andere kant van een spiegel te bekijken. Dat veroorloofde mij het geschenk van veranderde perceptie en een dieper begrip van het mysterie zelf van het leven.’

512 mg chip 380
Het landschap bij Perillos. (foto: Judith K. Moore)

Ergens in Zuid-Frankrijk, in de buurt van het verlaten plaatsje Perillos, bevindt zich de grot waar de zeven heilige evangeliën van het Levende Verbond in een hogere dimensie liggen opgeslagen. In deze grot heeft Judith bijzondere ervaringen opgedaan. Zij zag dertien letters van vuur uit de hemel neerdalen. Daarbij ontving zij mantra’s die door haar vriendin Madeline gezongen werden. Het zijn de mantra’s van de nieuwe schepping.

De zeven geheime evangeliën zijn door Maria Magdalena zelf tijdens spirituele ervaringen ontvangen en op schrift gesteld. Later zijn de geschriften vernietigd of verloren gegaan, vooral in de tijd dat de Katharen door de rooms-katholieke kerk vervolgd werden. Gelukkig is de inhoud niet verloren gegaan. Zo merkt Judith op:

‘Via het reizen door meerdere dimensies kan de toegang tot die heilige teksten opnieuw geopend worden. Mijn archieven bevatten honderden transmissies waarin Maria Magdalena een rol speelt. Daartoe behoren ook persoonlijke readings voor cliënten die mij toestemming hebben gegeven die readings te archiveren. Deze archieven weven een grotere mythe rond het leven van Maria Magdalena en de openbaringen die zij ontving. Zij noemt ze zelf het Boek van het Levende Verbond.’

Zelf heb ik een poging ondernomen om aan de hand van deze transmissies een nieuwe visie op Maria Magdalena te ontwikkelen. Tijdens de workshop zijn er twee boekjes in het Nederlands beschikbaar die deze visie bevatten. Het gaat om ‘De spiegel van Magdala’ en ‘Maria Magdalena, profetes van het Levende Verbond’. Maar het is niet de bedoeling dat de workshop een boekpresentatie zal zijn. In feite gaat de workshop al weer een stapje verder; Judith gaat voorafgaande aan de workshop een reis ondernemen naar de abdij van Orval in België en het gebied van de Katharen in Zuid-Frankrijk. De ervaringen die zij daar opdoet is zij van plan tijdens de workshop met ons te delen.

De abdij van Orval is verbonden met gravin Mathilde van Toscanië die volgens schrijfster Kathleen McGowan tot de heilige bloedlijn hoort die met Sarah, de dochter van Jezus en Maria Magdalena, is ontstaan. Volgens de legende heeft Mathilde per ongeluk een kostbare gouden ring in een bron laten vallen. Maar het duurde niet lang of er kwam een forel boven water met in zijn bek de kostbare ring. Mathilde riep uit: ‘Dit is echt een gouden dal!’ Orval of Val d’or betekent gouden dal. McGowan heeft het levensverhaal van Mathilde verwerkt in ‘The Book of Love’.

McGowan heeft in ‘The Expected One’ een evangelie van Maria Magdalena gepubliceerd dat gebaseerd zou zijn op een authentiek manuscript dat zij bij het Franse plaatsje Arques zou hebben gevonden. Maar de inhoud van dit evangelie komt niet overeen met de gegevens uit het Boek van het Levende Verbond. Vandaar dat het best spannend is wat Judith in Orval en Zuid-Frankrijk gaat beleven. Misschien stuit zij op gegevens die niet eerder aan de openbaarheid zijn prijsgegeven.

mathildeOrval
‘Mathilde van Toscanië’. Glasraam van Jean Huet.

Judith heeft ook besloten een speciale boodschap van Maria Magdalena centraal te zetten die over het ontwaken van de Heilige Graal en liefde zonder grenzen gaat. Maria Magdalena merkt hierin op dat Jezus en zij in hun huwelijksrelatie de Ene Levende God belichaamden: ‘Door deze vereniging die volmaakt en goddelijk was de weg plaveiden we voor de mensheid om liefde zonder grenzen te ervaren. Jullie zijn waarlijk als kinderen van God in staat om te leven en lief te hebben zonder elkaar schade te berokkenen. En dat is genade.’

Zelf heb ik besloten om aan de hand van een powerpoint een aantal centrale boodschappen van Maria Magdalena te belichten. Daarbij wil ik betrekken dat ik sinds de voltooiing van de twee genoemde boekjes, ineens weer ‘Jungiaans’ ben gaan dromen. Als docent alchemistische symboliek ben ik gewend om met de wereld van Jung om te gaan, maar daarbij put ik mijn inspiratie vooral uit ervaringen die ik twintig jaar terug heb opgedaan. In de jaren negentig van de vorige eeuw heb ik een poging ondernomen om de ziel terug te brengen in de natuurwetenschap.
Ik droomde in die tijd dat we in een werkelijkheid leefden waarin ‘de afgehakte hand van God’ de scepter zwaaide. Die afgehakte hand stond symbool voor een scheppingskracht die de verbinding met God verloren had. In feite bestudeert onze natuurwetenschap een wereld die kunstmatig is losgemaakt van de Bron van Creatie. Met die boodschap wilde ik naar de universiteiten toe, maar zij stonden er niet voor open.

Nu ik mij meer en meer een boodschapper van Maria Magdalena voel, ben ik verrast dat die afgehakte hand van God door het onbewuste in mijn dromen opnieuw naar voren is geschoven. Voor mij persoonlijk verwijst de hand van God vooral naar synchroniciteit, naar het principe van zinvol toeval. Ik weet dat er voorbij de kwantumfysica een dimensie van zinvol toeval bestaat waarin ook liefde een rol speelt.
Twintig jaar terug kon ik die dimensie wel ervaren, maar niet op een manier die ik toentertijd met veel anderen kon delen. Nu ben ik tot het inzicht gekomen dat het frequentieniveau op aarde dermate verhoogd is, dat de dimensie van liefde en synchroniciteit voor steeds meer mensen ervaarbaar wordt. Begin februari ontving Judith een transmissie waarin deze dimensie de ‘Brug van Licht’ werd genoemd:

‘Ik ben Moeder Maria. Als een aardse afgezant van het Licht belichaam ik de Moeder van Creatie. Een Brug van Licht is gebouwd met jullie liefde, een Brug van Licht die als een Jakobsladder is die spiraalvormig door de eeuwigheid beweegt. Op deze Brug van Licht zijn waarlijk de gulden snede, de Macht van Eén en de goddelijke bestemming van de Aarde aanwezig. Deze Brug van Licht omspant de werelden en verenigt Creatie met Creatie met Creatie. Wanneer jullie door deze Doorgang van Licht gaan, wanneer jullie je voeten zetten op het pad van De Weg, zullen jullie merken dat er maar Eén Weg is, de Weg van de Liefde.’

GeorgesdelaTour3
‘De boetvaardige Maria Magdalena’ – Georges de la Tour.

De Weg van de Liefde klinkt heel mooi, maar dieptepsychologisch gezien zitten er wel haken en ogen aan. Wat er eigenlijk bedoeld wordt is een liefde zonder verblinding, een zuivere liefde. Om die te bereiken heb je een spiegel nodig.
Op verschillende schilderijen van de 17e-eeuwse Franse schilder Georges de la Tour is zo’n spiegel zichtbaar en degene die erin kijkt is Maria Magdalena. Bij een van die schilderijen merkt dieptepsychologe Marie-Louise von Franz in het boek ‘Man and his Symbols’ op: ‘Haar spiegel symboliseert het hard nodige vermogen tot ware, binnenwaarts gerichte reflectie.’

Maria Magdalena zelf heeft er alle vertrouwen in dat we nu wijs genoeg zijn om elkaar een spiegel voor te houden. In het begin zal het wel even wennen zijn, vooral wanneer de liefde bepaalde grenzen overschrijdt.
Maar de beloning zal groot zijn: ‘Opent jullie nu, opent jullie nu voor deze belofte van vereniging en ontmoet jullie zelf in de spiegel van jullie zielen. Ontmoet de ander opdat jullie waarlijk de extase van eeuwige vereniging mogen kennen, opdat ieder moment dat jullie ademen een moment van liefde is en een doel heeft voor jullie bestaan.’

x

Herbert van Erkelens

x
* * *

profetes en spiegel MM covers

2 Fascinerende boeken van dr. Herbert van Erkelens over

Het Maria Magdalena-mysterie
X

Samen met Judith Moore publiceert Herbert van Erkelens deze twee boeken,
die je een prachtig nieuw perspectief op,

maar vooral inzichten in het mysterie Maria Magdalena zullen geven.
De uitmuntende analyses van de auteur,
worden gecombineerd met de visionaire channelingen van Judith Moore.

‘Profetes van het levende verbond’

Dit boek gaat in op de fenomenale rol die Maria Magdalena speelde
in het bewaken van de vrouwelijke essentie in het evolutieproces op Aarde.
Haar rol naast de Jezus-figuur was essentieel.
Van Erkelens neemt je mee op een prachtige speurtocht
naar de persoon van Maria Magdalena.

‘De Spiegel van Magdala’

focust zich met name op de geschiedenis van de Magdalena-rol.  Waar kwam zij
zo ineens vandaan en waarom moest ze uit het verhaal van de Jezus-figuur
in de Bijbel worden geschrapt?

Boeken als de ‘Da Vinci-Code’ gaan op een avontuurlijke,
Hollywoord-achtige wijze met hetzelfde verhaal om.

Daar waar zij stoppen, aan de oppervlakte blijven,
gaat Van Erkelens de diepte in.

Een feitelijk tweeluik met het andere boek.
Onafhankelijk van elkaar te lezen echter.

Hoe direct te bestellen?
Bestelt u beide boekjes,
dan betaalt u geen verzendkosten!!

De prijs voor elk boek is € 16,-
Maak het betreffende bedrag over op onderstaande IBAN-rekening.

Vermeld voor het boek
‘Maria Magdalena Profetes van het Levende Verbond’ de code ‘MMP’

en voor het boek
‘De Spiegel van Magdala’ de code ‘MSP’

Wilt u beide boeken bestellen, dan meldt u de code ‘MM2’.
En in dit geval maakt u € 32,- en sturen we u de boeken,
ZONDER VERZENDKOSTEN toe..

Voor de boekjes los betaalt u € 16,- per stuk
+ een bijdrage verzend/handlingkosten van € 3,-
Totaal dus €19,-

X

profetes en spiegel MM covers

(deze aanbieding geld alleen in Nederland!)

Totaal: € -

19 gedachten over “De spiegel van Magdala

 1. Een fantastisch verhaal. Met alle respect, Maria de levenspartner van Jezus kwam wel uit Magdala maar is nooit in Engeland geweest.
  De vlucht naar Frankrijk is enkel maar een legende. Deze is inmiddels achterhaald door de knekelvondsten bij Jeruzalem van Maria, Jezus, zijn broer Jacobus de Rechtvaardig die de kerkleider was van de eerste christengemeentye in Jeruzalem. Plus dat er beenderen waren aangetroffen van hun zoon genaamd Judas.

  Er is een verschil tussen Gnosis en sprookjes. Sorry dat ook de ‘boodschap’van Maris zo doorzichtig is. Ik denk helaas dat wijlen Prof. Quispel hierover voorzichtig zijn schouders had opgehaald.

  1. Inderdaad verrassend, ik heb bij het graf gestaan van een/de Jezus in India, ik woon niet ver van verschillende Mont Alban, waar hij ook begraven is.

   Gevonden skeletten, met kaartjes er aan dit is Maria Magdalena, en dit hun zoon Judas ?, waar is zwarte Sarah gebleven.

   Wat te denken van Maria verbannen, aankomst in Saint Marie de la Mer, met haar bedienster/slaaf zwarte Sarah, en twee kleine kinderen.

   Waarom kom je in zuid-oost Frankrijk zoveel beeltenissen tegen van een zwarte Madonna, is dit Sarah !

   Er is zoveel verborgen in de oudheid, en er is ook zeer veel naar de hand gezet, het blijft gissen.

   Er zit gewoon teveel mystiek in de lucht als je in het echte zuiden vertoeft, er is zoveel gebeurd er is zoveel verborgen, er is zoveel gecamoufleerd, je ziet door de bomen het kruis niet meer, heel verwarrend vooral als je werkelijkheid de waarheid zoekt.

  2. Beste Willem,

   Sorry dat ik je op deze manier lastig val.
   Ik had een e-mail gestuurd, maar misschien dat ik het verkeerde e-mail adres wil.
   Ik hoop ook dat ik de goede Wim Warbout voor me heb.

   Ik horde van mijn moeder dat u spiritueel heel erg goed bent en ik vroeg mij af of u ook afspraken voor prive sessies maakt?
   Zowel prive als zakelijk gaan we momenteel door een vrij zware periode en we zouden uw hulp goed kunnen gebruiken.

   Mvg. Maaike Maat

  1. Ja Bird, dat staat in de apocriefe brieven, dus a.h.w. bijbelteksten die paus Pius in 325 na Christus niet in de bijbel wou hebben om het volk niet wijzer te maken en daardoor heeft men nu nog steeds dogmatiek in de paulinistische (lees christelijke) kerk zoals R.K.
   en zouden priesters weer mogen trouwen en vrouwen het priesterlijk ambt mogen bekleden.

   Verdiep je eens in de vondsten vam Nag Hammadi en de Dodezeerollen vertalingen. Dan boor je een schat van waarde aan over hoe Jezus het wel bedoeld heeft.

 2. Altijd interesant en van groote waarde om er achter te komen hoe Jezus het heeft bedoeld.
  Ik denk dat dit voor velen een probleem is maar ik zie de R.K. Kerk en zijn leiders niet als christenen.
  Dus voor mij kan ik er niets mee en vertrouw de hele kerk niet.
  Ze hebben een eigen Bijbel en 10 Geboden waar helemaal NIETS van klopt.
  Ik ben er achter gekomen dat ze in de jaren ’60 een zwarte mis hebben uitgevoerd.
  Ik heb fotoos van de zetel van de paus gezien met een naar beneden gericht kruis (omgedraaid dus)en een bent crusifix.
  Dus ik neem niets aan van de RKKerk.
  Nag Hammadi heb ik nog nooit van gehoord,lijkt mij wel interesant.
  Wim Warbout bedankt.
  Bird.

 3. ‘Haar spiegel symboliseert het hard nodige vermogen tot ware, binnenwaarts gerichte reflectie.’
  Jezus beklemtoomde toch exact hetzelfde? >> Bekeert u!
  Oftewel: draai om, richt je niet langer [alleen] naar buiten (de buitenwereld), maar kijk [vooral] naar binnen. Immers, die andere uitspraak van hem luidt: het koninkrijk god’s is IN u. Eenieder IS een wezenlijk deel van het goddelijke!

  1. Inderdaad Bert, daarom was zij ook de apostel der apostelen,
   dus de lerares voor de overige leerlingen en als je goed kijkt werd zij dan ook afgebeeld zittende naast het grootste medium aller tijden op de schildering van Het Laatste Avondmaal.

  2. Ja er is veel over Maria Magdalena geschreven en ieder mens krijgt niet hetzelfde onder ogen. Vaak weten we ook niet wat waar is niet waar. Zelf vind ik dit niet zo erg. Het gaat er toch om waar je hart zich mee kan verbinden. Wat voor jezelf goed voelt. Als je zelf maar weet wat jouw waarheid is. Jezus sprak toch ook: “Ken U Zelve” Wij zijn naar het beeld van God geschapen, beetje hoogdravende taal, maar ik ben bijbels opgegroeid, maar zo is het werkelijke “beeld” verloren gegaan, want in veel religies is doordat dit imo verkeerd geïnterpreteerd is hebben ze van God een mens gemaakt.
   En zo kreeg God ook menselijke eigenschappen, terwijl het natuurlijk andersom is, we zijn veel groter dan wij denken, omdat, net als Bert hierboven ook schrijft wij allen een wezenlijk deel zijn van het Goddelijke! Wij allen zijn spirituele wezens met menselijke eigenschappen. Ik las eens ergens een mooie parabel, hoe die precies is weet ik niet meer; maar het ging erom dat God; “de heilige graal, innerlijke kracht, Goddelijk deel, enfin hoe je het wilt noemen,” zich afvroeg: “waar zal ik die eens verstoppen?” weet je wat, ik stop het in de mensen zelf.” En het blijkt wel dat “het” moeilijk te vinden is.

 4. Dat heb je goed Alice,
  en Ken Uzelve is ook afkomstig van het orakel van Delphi.
  En het verhaal dat de godsvonk in onszelf aanwezig is komt van de oude hindoe legende maar zij zijn echter allen waar.
  Ieder gaat zijn eigen levensweg.

 5. Iemand het boek “Jezus leefde in India” gelezen ? (HOLGER KERSTEN)
  (nieuwe onthullingen over zijn leven voor en na de kruisiging)
  Gaat over het wetenschappelijk onderzoek naar de lijkwade van Turijn.
  Gelezen met rode oortjes wat door het vatikaan steeds werd ontkend.
  Haalt in feite het hedendaags christendom onderuit ten voordele van Essenen en Katharen. Googelen maar !

  1. Ja Jomme,daar heb ik ook ooit eens over gelezen.
   Jezus had dan ook waarschijnlijk veel sympathie voor Boedha zijn voorganger van 500 jaar voor hem.

   Zo zie je, niks nieuws onder de zon.

 6. Hoi Guido,
  Off topic: we hebben kunnen lezen over sterrenmensen, indigo’s, zwaardvechters!
  Maar nog niets op je site over kristalmensen (kinderen/volwassenen). Niet dat ik mensen in hokjes wil stoppen maar ook dit ’type’ mens bestaat en levert zijn/haar bijdrage -wel of niet begrepen door anderen of zichzelf-aan de bewustzijnsontwikkeling van iedereen.

  Niet relevant, even goede vrienden.

  Misschien valt jij ook onder deze categorie? Nieuwsgierig? Zelfkennis? Kent u zelf!
  (Anderen laat je niet ontmoedigen als de Jedimaster het naast zich neerlegt, ‘goochelen’ biedt uitkomst. 😉 ).

  Mocht ik onverhoopt op dit onderwerp niet goed gezocht hebben op WTK, graag een hint!
  Groetjes.

 7. Herbert, ik denk dat wat jij heilig noemt, het niet is, omdat wat heilig is, de verzinselen zijn, die de tijd doorstaan, omdat mensen behoefte hebben aan verzinselen, omdat ze niet willen zien wie zij zijn: iemand die mag van God als hij is wie hij IS, en niet als hij vindt dat hij beter is door mensen eigenschappen toe te kennen die ze niet bezitten!

 8. Hallo. Je hebt het hier over een Workshop met Judith K. Moore.
  Zijn die workshops hier in NL te volgen? Heb je hier meer informatie voor mij?

  Alvast bedankt

  Gr
  Icela

  1. Dag Icela, kijk elders op de site voor een workshop, volgende week zaterdag 25 oktober.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.