Advertentie

’t GezondZijnsHuis: toekomst van GeneesKunst, NU..!


Is het nog nodig dat we John Consemulder bij je introduceren? Officieel is hij neuro-psycholoog, maar de titel ‘dr. duizenpoot’ zou hem in onze ogen niet misstaan. Een simpele zoekopdracht op bijv. DuckDuckGo levert een keur van resultaten op, die bevestigen dat John méér doet dan alleen het belichten van zijn vakgebied. John was ook de man die aan het begin stond, zoniet aan de wieg, van deze site. Wanneer je naar zijn artikelen zoekt, zul je zijn vastberadenheid en ook gedrevenheid in zijn teksten kunnen doorvoelen.

Het resultaat van eeuwen medicijnkunde en medische wetenschap..? Een gruwel voor velen en ook voor John Consemulder.

Het is vooral het ethische karakter van de gezondheidszorg dat zijn aandacht trok. Later werd hem helemaal duidelijk dat dit medisch wetenschappelijke vakgebied, doortrokken is van manipulatie, eigenbelang, lak aan de mensheid en nog veel méér zaken die niet bepaald als ‘moreel’ en/of ‘ethisch’ te karakteriseren zijn. Vooral de ongelooflijke wijze waarop vaccinaties worden vereerd en als afgod worden geprezen, is hem een doorn in het oog. Zijn simpele vragen op dit gebied zijn immer, of vaccinaties beantwoorden aan de 3 vragen: ‘Zijn ze betrouwbaar? Zijn ze effectief (werken ze dus wel?) en zijn ze VEILIG?’

Omdat geen van deze 3 vragen door hem en zijn vrouw Renske Skills bevestigend konden worden beantwoord, sterker nog, volledig contra dienden te worden beantwoord, besloten Renske &  John, vanaf ruim 15 jaar terug, hun 3 kinderen niet te laten vaccineren.

De dokter laat de veiligheid aan de Rijksinstituten over en die aan de politiek.. De idiotie ten top..

De inmiddels 3 kerngezonde kinderen huppelen dagelijks om hen heen, als levend bewijs van de juistheid van hun beslissing..! Waarvoor hulde van onze kant! Het voorbeeld toont ook de kracht van het eigen-wijze karakter van deze beide mensen, maar in het kader van dit artikel, vooral die van John.

Zijn eigen-wijze manifesteert hij dagelijks bijna letterlijk. Het is dan vaak zijn eigen wijze of geen wijze. Wat niet betekent dat hij niet zou kunnen samen-werken met anderen, maar die eigen-wijze is vooral een koers. Een koers die John altijd mee zal nemen in zijn werkwijze en die van en met anderen waar hij mee te maken krijgt.. Het siert hem, want zo komt een man tevoorschijn, die zijn hart volgt en zijne weten-schap als instrument daartoe inzet.

Niet de kilheid volgt van de wetenschappelijke ratio, die veel té vaak harteloos doet redeneren en concluderen. Zo zijn we ook weer bij de reden van deze gastcolumn..! John vertelt over zijn plannen van het GezondZijnHuis..! Wij vinden het een artikel, waarvan de inhoud minimaal de moeite waard is, om kennis van te nemen..!

* * *

‘All the forces in the world are not so powerful
as an idea whose time has come’

vert.
‘Alle krachten in de wereld zijn nooit zó krachtig,
als een idee, waarvan het moment is aangebroken’

Victor Hugo
(1802 -1885)
Frans schrijver, dichter, essayist en staatsman

* * *

X

Het GezondZijnsHuis:

de Toekomst van GeneesKunst is Nu!

2020 © drs. John Consemulder | deze versie WantToKnow.nl/be

x

neuropsycholoog drs. John Consemulder

Na mijn studie neuropsychologie begon ik mij af te vragen of de materialistische en reductionistische reguliere wetenschap in het algemeen (en de biochemische benadering van de reguliere geneeskunde in het bijzonder) de mensheid eigenlijk wel voldoende levensvreugde, geluk en duurzame gezondheid te bieden had. Want stellen we eigenlijk wel de juiste vragen over gezondheid en ziekte? Denken we wel vanuit het juiste medische kader? Is onze huidige reguliere geneeskunde eigenlijk wel zaligmakend?

De vrije artsenkeuze is in het geding en dat geldt ook mogelijk voor het beroepsgeheim. We kunnen spreken over een geldverslindende industrie (bijna € 100 miljoen en elk jaar 10% stijging van de kosten). De zorgpremie blijft stijgen en de wachtlijsten nemen toe. Nederlandse hulpbehoevenden worden zelfs steeds vaker gedwongen om niet te kiezen voor zorg vanwege het te hoge eigen risico!

Een quote uit het begin van de vorige eeuw. Het omgekeerde lijkt zich inmiddels te hebben voltrokken.

Verder kunnen we ons de vraag stellen of onze reguliere zorg wel zo effectief en veilig (zie o.a. onderzoek naar 3000 behandelingen (gepubliceerd in Clinical Evidence in 2010), waaruit bleek dat slechts 11% (!!) van deze behandelingen bewezen ‘veilig en effectief’ waren!) en kostenbesparend is. De biochemische aanpak heeft vooralsnog niet voldoende geleid tot een gezonder mens.

De protocollaire geneeskunde is vooral gericht op ‘consensus’, een term die meer thuis hoort in de politiek dan in de gezondheidszorg. Individueel gerichte zorg en coaching en de gehele mens als levend wezen centraal, dat lijkt eerder de toekomst te zijn voor de nieuwe geneeskunst. We dienen verder te gaan dan de uiterlijke verschijningsvormen van leven. We moeten zingeving en context weer opnieuw waarderen, zo lijkt het.

Want hoeveel de reguliere (universitaire) geneeskunde ons dan wel niet gebracht heeft, opvallend is ook dat de vooruitgang in het oplossen van chronische ziekten (ondanks alle technologische innovaties en wetenschappelijke ontwikkelingen) gering te noemen is. Ondanks dat we een hogere levensverwachting hebben, worden we vaker en ernstiger (en op steeds vroegere leeftijd) ziek.

De geboden kwaliteit is onduidelijk en de kosten lopen uit de hand en worden juist onbeheersbaar. De reguliere zorg is paternalistisch, duur en vaak onbewezen. Dit was ook de conclusie van het toonaangevende tijdschrift British Medical Journey (HIER) in een artikel ‘Let the patient revolution begin’.

Volgens de auteurs van dit artikel moet het huidige medische systeem dan ook volledig op de schop. Ook zijn zij van mening dat er een vorm van partnerschap ontwikkeld moet worden tussen artsen en patiënten (als het om keuzes met betrekking tot medisch beleid gaat, maar ook wat betreft de wetenschappelijke ontwikkelingen).

De mensheid wil een ‘ander kant’ op. Sámenwerking tussen ‘alternatief’ en ‘regulier’…
Ook zien we al vele jaren een verschuiving in de vraag naar zogenaamde ‘alternatieve’ en complementaire en integratieve zorg. Verder is het zorgwekkend te noemen dat de ogenschijnlijke kloof tussen ‘regulier’ en ‘alternatief’ in feite meer berust op de verschillende principes, diagnostisering en behandelmethoden (en zienswijzen) dan op zogenaamde ‘niet bewezen effectiviteit’ van complementaire geneeswijzen..!

Al veel vaker is er -op kleine schaal- overeenstemming over de daadwerkelijke essentie van de werking van homeopathie. Een wereldwijde doorbraak lijkt nabij. En toch durven zelf-ingenomen medische wetenschappers, deze nieuwe werkelijkheid niet accepteren en gaan verder met schandalige onderdrukking en vuilspuiterij richting homeopathie en soortgelijke BEWEZEN medisch wetenschappen!

Bio-energetische behandelmethoden, homeopathie, bioresonantie, biofysische geneeskunde zijn overtuigend aangetoond als effectieve interventies. De ‘discussie’ lijkt dan ook meer te gaan om welke vorm van bewijs men als ‘bewezen’ wenst te accepteren! Het medische systeem zit gevangen in zichzelf..!

De transitie zal plaats gaan vinden, vanuit een veranderende vraag om zorg en genezing, die mondiaal wordt gesignaleerd (evenals dit voor de problemen van de reguliere zorg ook het geval is). Verandering vanuit een ‘bottom-up’ benadering ontmoet uiteindelijk de ‘top-down’ toenadering. Een toenadering die zal ontstaan, omdat aan de veranderde vraag een passend aanbod geleverd zal moeten worden.

Verder wordt de kloof tussen de artsen en patiënten zelf ook alleen maar groter wanneer we onze zorg te technisch institutionaliseren via diverse specialisaties die niet integratief samen (kunnen of willen) werken. Ook al lijkt dit misschien een niet al te positieve weergave van de feiten, het kan ook anders. Een werkelijke bereidwilligheid en onderscheidingsvermogen om het heilzame te doen, is nu precies wat de Integratieve Geneeskunde voor ogen staat.

Het gaat mijn inziens om een nieuwe onderling samenhangende manier van denken, handelen en zijn. Van cognitieve dissonantie naar cognitieve resonantie, zo zou ik het willen noemen. Ik noem deze aanpak ‘VIT’: Verantwoordelijk, Integer en Transparant. Het vergt een herwaardering van een te extreem doorgevoerd analytisch, reductionistisch en mechanistisch mens- en wereldbeeld. We dienen gezondheid en ziekte in de context va het leven te zien en waarderen. We hebben nieuwe ziekteopvattingen nodig, een nieuw inzicht over wat gezondheid nu precies inhoudt.

Daaruit volgt een herwaardering van waarden en medische ethiek. ‘Gezondzijnszorg’ in plaats van geneeskunde. De arts als coach en de gehele mens weer centraal, hulpverleners met een integraal perspectief. En dit betekent de vereniging van moleculaire en bio-energetische principes, voorbij de ogenschijnlijke ‘incommensurabiliteit’ die een fictieve kloof schept en tot niets leidt! We dienen te genezen van onze collectieve onwetendheid en uit Plato’s grot te kruipen en alles in een nieuw licht te bezien…

In mijn beeldvorming tekent zich steeds meer een ware paradigmaverschuiving af. Een verschuiving van ziekte bestrijden en symptomen verplaatsen, naar gezondheid bevorderen en heelheid en samenhang herstellen, dat is de essentie! Een integrale en bioenergetische geneeskunst, waar concepten als vitale levensenergie en bewustzijn (die met haast chirurgische precisie uit de geneeskunde lijken te zijn gesneden) weer in ere worden hersteld.

Want wie of wat geneest er eigenlijk?
Is dat God, een arts, een medicijn, de kosmos, de mens zelf?  E
n welke processen liggen daaraan ter grondslag?

Een complementaire benadering die het zelfgenezend vermogen van het lichaam en ons basis bioregulatiesysteem centraal stelt. De gehele mens, holistische levensprocessen, ware preventie, natuurlijke immuniteit en gezondheid weer aan de basis van de geneeskunde. Gezondheid zou je kunnen opvatten als complexe ‘materie’, met persoonlijke, interpersoonlijke en transpersoonlijke aspecten. Gezondheid is multicausaal, multidisciplinair en multidimensiaal (open systemen, emergentie).

Gezondheidszorg als politiek machtsblok.. dat ‘genezing’ naar zich toetrekt..?
Verder zijn individuele gezondheid, volksgezondheid en gezondheidsbeleid verschillende zaken. De World Health Organisation (WHO). definieert gezondheid als meer dan de afwezigheid van ziekte, maar waar spreken we dan over? Niet alleen over gezondheid en ziekte bestaan diverse opvattingen, maar ook over genezing en het zelfgenezend vermogen. Want wie of wat geneest er eigenlijk? Is dat God, een arts, een medicijn, de kosmos, de mens zelf? En welke processen liggen daaraan ter grondslag?

En welk vermogen spreken we eigenlijk aan als we over het zelfgenezend vermogen hebben? En is dit een biochemisch of bio-elektrisch proces, of misschien wel beide? Dit zijn voorbeelden van vragen die richting kunnen geven aan een nieuw referentiekader, een nieuw licht op heling, genezing en wat ‘gezond zijn’ nu eigenlijk betekent. Want dat er grote behoefte is aan een geïntegreerde theorie van ziekte en gezondheid, dat is uit het voorgaande alleen al wel duidelijk geworden.

Wat is nou eigenlijk gezondheid..?
Verder is de definiëring van gezondheid en ziekte zeer sterk cultureel en maatschappelijk bepaald en gekleurd. Zo zijn er diverse sociale afkaderingen denkbaar en voelbaar: sociaal-maatschappelijk, psychisch-relationeel, cultureel-organisatorisch et cetera. Vanuit het groeiende veld van epigenetica en nutrigenomica en het systeemdenken, zien we al een verschuiving van een waardering richting de ‘omgeving’ (denk aan nature/nurture debat) die bepalender lijkt te zijn vanuit holistisch perspectief, dan de ‘materie’ op zichzelf genomen (die ook op te vatten is als een hardnekkige illusie, bezien vanuit kwantumelectrodynamisch en bio-holografisch perspectief).

Het zijn geneeswijzen zoals deze, die door grof geweld en smerig lobbywerk, van de radar verdwenen zijn van de holistische gezondheidszorg..! Maar deze weggepoetste methodes, komen terug als nooit tevoren..!!

De ‘rijke leegte’ binnen en tussen onze cellen blijkt erg bepalend voor de uitkomst van de ‘harde materie’. Hieruit volgt dat het vooral gaat om principes als balans, evenwicht, equilibrium en de processen die deze balans aansturen en in stand houden (en wijzigingen bij ziekte en bij genezingsprocessen)! Het dient weer inzichtelijk te worden welke bio-energetische dynamiek er achter (of boven of onder?) de biochemische processen schuilt. Waarom precies geneest iemand of iets eigenlijk? Waarom wordt die persoon wel ziek, maar de andere niet?

Dit betekent dat we vooral fundamenteel, experimenteel en toegepast onderzoek dienen te doen naar het genezingsproces, naar het zelfgenezend vermogen (en hoe we dit het beste kunnen initiëren en faciliteren en optimaliseren). Deze natuurlijke geneeskracht (‘Vis Medicatrix Naturae’) en het basis bioregulatiesysteem vormt de basis van waaruit we dienen te vertrekken met ons onderzoek. Systeemdenken, homeostase, interactie, coherentie en emergentie. Het lichaam en levende systemen met (niet lineaire terugkoppelingen) feedbackmechanismen, optimale interactiviteit en auto-regulatieprocessen. Inter-actie, inter-reactie en inter-gevolgen.

Veilig, effectief en kostenbesparend!
Een andere geneeskundige taxonomie is wenselijk en essentieel: de niet-reguliere geneeskunde werkt met hele andere regulatieniveau ’s en ‘evidence based’ reguliere eisen zijn vaak niet geldend of effectief in te zetten (laat staan wenselijk of acceptabel) bij de validering van niet-reguliere geneeswijzen
Een opvallende verschuiving heeft plaatsgevonden van infectieziekten naar ‘welvaartziekten’. De gifkraan voorgoed dicht en de gezondzijnskraan tegelijkertijd wagenwijd open, wat zou er dan gebeuren?

Als ziekte een signalerende ‘functie’ heeft en ziektestadia niets anders zijn dan vergiftigingsstadia en we meer last hebben van onze welvaartziektes dan andere bedreigingen…dan is de situatie zowel zorgwekkend als hoopvol te noemen. De nieuwe geneeskunde is volledig ‘VIT’ en niet geheel onbelangrijk: veilig, effectief en kostenbesparend!

Resumé… Tot slot, last but not least..!
Resumerend zouden we kunnen stellen, dat we het leven als een dynamisch en zelfregulerend proces kunnen opvatten en ziekte als start gezien kan worden van het ‘beter worden’. In de Nieuwe GeneesKunst zullen concepten als integratie, emergentie, coherentie, samenhang, verbinding , ervaring, beleving, zingeving en homeostase een centrale rol gaan spelen. Want geneeskunde en medische wetenschap staan niet vast en bieden niet alleen maar zekerheden en vastomlijnde oplossingen.

De tijd(geest) voor Integrale Geneeskunst is (over)rijp: mondiaal wordt er meer gebruik gemaakt van en onderzoek gedaan naar ‘alternatieve’ geneeswijzen, het maatschappelijk belang is groot, het bewustzijn en de behoefte groeit, de reguliere geneeskunde heeft door dat zij deels op een dood spoor zit, de bereidwilligheid om samen te (moeten) werken neemt toe en de wens tot grote veranderingen komt vanuit het publiek, dus we gaan mogelijk naar vraag gestuurde zorg!

Hoe is het mogelijk. Het medicijn erger dan de kwaal..? Pogingen het leven te verbeteren met synthetische chemicaliën tasten de gezondheid van onszelf en van al het andere leven op aarde op een alarmerende manier aan. Steeds zwaarder worden we belast door vreemde chemicaliën. Van de vele, vele medisch-wetenschappelijk auteurs, is het Fitzgerald die in dit boek de enorme omvang van het probleem en de risico’s die we als mensheid nemen, onthult. Hij geeft aan wat we zelf tegen deze belasting door -op aardolie gebaseerde- synthetische stoffen kunnen doen.

Juist om aan die mondiale vraag naar werkelijk effectieve, veilige, kostenbesparende en pluriforme integrale geneeskunst te voldoen, heb ik het concept van het ‘GezondZijnsHuis’ ontwikkeld, waar ik nog investeerders voor zoek die deze te realiseren droom willen helpen verwezenlijken. De locatie die wij op het oog hebben zal bij uitstek geschikt dienen te zijn als uniek trefpunt en verbindingsplek waar gezondheid en gezond zijn (en worden en blijven), centraal mag gaan staan. Een ‘One Stop Solution For Health‘, zoals wij het zien. De Toekomst van ‘Bewust, Gezond- en Wel Zijn’ verenigd in 1 locatie dus!

Complementair denken en handelen gaat uit van autoregulatie en regulatie van gezondheidsprocessen met homeostatische en natuurlijke principes als
uitgangspunt. Mijn vertrekpunt voor een GezondZijnsHuis berust ook op deze integratieve principes, waarbij gewerkt wordt aan een soort pluriforme geneeskunde, met een keur aan therapeuten en artsen op het gebied van wat ik ‘specialistisch bio-energetisch holisme’ zou willen noemen.

Want individueel verschillende mensen zijn geen gestandaardiseerde (en dus gefragmenteerde) ‘medische producten’ (zie daar het dilemma van de reguliere geneeskunde).
Het GezondZijnsHuis dient uiteindelijk een toonaangevend instituut te worden met een voortrekkersfunctie als het om bewustwording en gezond en wel zijn gaat. Een ware sociale en helende ontmoetingsplaats dus, een zeer gezonde kruisbestuiving op diverse vlakken en niveaus, dat is mijn visie.

Ben jij de investeerder, projectontwikkelaar en/of ‘business angels’ die ons wil ondersteunen? Ben jij de professionele arts, therapeut, behandelaar, wetenschapper en/of onderzoeker die onze werkwijze kan onderschrijven en onze droom willen delen en samen waar wil maken?  Neem contact met me op via info@healingsoundmovement.com voor vragen/tips/opmerkingen.

Voor de goede orde, plaats ik hier nog even een CV..
Ik ben afgestudeerd neuropsycholoog, spreker, auteur (o.a. van de boeken ‘Blauwdruk’ en het laatste boek ‘De Zoete Wraak: Aspartaam en het Ware Gezicht van de Farmaceutische -en Voedingsindustrie’), research journalist, muziek/events/radio/TV producer en initiatiefnemer van het GezondZijnsHuis.

Na m’n studie ontdekte ik dat er fundamentele bio-energetische invloedssferen actief zijn binnen alle levende organismen en het continuüm van ziekte en gezondheid. De ware cellulaire communicatie en (auto)regulatie bleek niet uitsluitend biochemisch te verlopen, maar vooral ook bio-energetisch, bio-elektromagnetisch en elektragenetisch.

Mede daardoor verdiepte ik me in de ‘Informatie Geneeskunde’ (tevens de titel van een nieuw boek en serie Tv-specials en symposia), Integratieve Geneeskunde en CAM. Verder bestudeerde ik veel gerelateerde onderwerpen als biofysische/levensconforme geneeskunde, healing, biofysica, bioresonantie, biofotonen, biovelden, natuurgeneeskunde, kwantumelektrodynamica, radionica, gestructureerd water, digitale biologie, elektromagnetische homeopathie, bioenergetica en onderzoek op het gebied van bioelektromagnetisme, bioakoestiek en bioholografie, intentie, hartcoherentie, non-lokaal en eindeloos bewustzijn, psycho-neuroimmunologie, en écht meer, andere onderwerpen.

Ik volgde de postacademische opleiding ‘Integrative Medicine’ aan de ‘Academy for Integrative Medicine’. Voor meer informatie en laatste nieuws, ga je naar: http://healingsoundmovement.com/news Voor het HealingSoundMovement Tv kanaal, ga je even naar: https://www.youtube.com/user/HealingSoundMovement

1 gedachte over “’t GezondZijnsHuis: toekomst van GeneesKunst, NU..!

  1. Dank Guido, ook voor de fijne eigen-wijze woorden 😉

    Hoe je er ook over denkt of hoe je het ook wendt of keert, tijdens deze bizarre tijden waar onze gezondheid (en overige geboorterechten zoals privacy en diverse vrijheden…) op de proef wordt gesteld, is 1 ding heel erg duidelijk geworden: we hebben dringend een nieuwe (veilige, effectieve, kostenbesparende) GeneesKunst en ‘GezondZijnsHuizen nodig!!!

    Echte Duurzame Gezondheid en Gezonde Zorg: in dit artikel deel ik mijn visie op de Toekomst van geneeskunde, met een oproep om dit samen te verwezenlijken. Crisis als kans, laten we deze dan ook benutten, want het is dringend nodig, zo blijkt wel…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.