Advertentie

deel 2: O.a. over de kracht van bewustzijn en die van water? De toekomst van geneeskunst!


 Het hoofdartikel van vorige week is geschreven door John Consemulder en riep opnieuw veel controverse op. Het is ook nogal wat, wat John aantoont, of probeert aan te tonen. Toch is zijn werk fundamenteel, liefdevol, wetenschappelijk onderbouwd en in veel opzichten revolutionair te noemen. Terwijl, met alle respect, hij toch niets anders doet dan bewijzen combineren, grote lijnen van bestaand wetenschappelijk onderzoek verbindt en hier een schitterende conclusie uit trekt.

Die conclusie is niets meer, maar zeker niets minder, dan de constatering dat wij veel grotere, krachtiger wezens zijn, dan we zelf vermoeden of zelf kunnen geloven. Dat het ongeloof in ons krachtige wezen, precies omgekeerd laat zien dát dit klopt.. 

Dat we zélf in staat zijn onszelf te genezen, wanneer we vertrouwen op het zelfgenezend vermogen dat in ieder mens schuilt. Elke dokter, regulier of alternatief, zal je bevestigen dat hij/zij je niet beter maakt, maar dat het enige dat deze dokter doet, het bekrachtigen van je zelfgenezend vermogen is.

 

Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.
Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.

De ongelooflijke kracht van onze intenties, de kracht van onze focus, lijkt een hokus pokus. De boeken van Harry Potter zijn niet zomaar een verhaal over de tovernaarsleerling die meester wordt. Waarom zijn deze boeken zo’n wereldwijd succes? Ze zijn niet alleen meesterlijk geschreven, maar ze spiegelen ons Meesterschap.

 

 

Terug naar de basis: het hoofd, de rede, vraagt om bewijzen. De bewijzen voor de kracht van de menselijke geest,  komen steeds meer aan het lcht. (mooie uitdrukking trouwens) Het enige dat we hoeven te doen, is in de rust te kijken naar de uitkomsten van deze onderzoeken, als jij het dan ook nodig vindt om bewijzen in handen te krijgen, voor dát wat je niet kunt geloven.

The rational mind is a faithful servant of the Intuitive mind. Dat is de strekking van een citaat van Einstein. Veelzeggend, maar vooral met veel gevoel voor de werkelijke werkelijkheid, zoals John Consemulder dat noemt.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

deel 2: O.a. over de kracht van bewustzijn en die van water?

De toekomst van geneeskunst!

Drs. John Consemulder

Homeopathie en bio-energetische genezing

Hier volgen een aantal zeer interessant feiten over homeopathie (en bio-energetische heling) die vaak niet vermeld worden. In het geval van een homeopathische remedie met de hoogste verdunningstoestand en hoogste potentie, is er juist sprake van een (bijna) afwezigheid van de originele toegevoegde stof! Maar de energetische ‘imprint’ of blauwdruk blijkt juist toegenomen te zijn na veel ’schudden’ (door toevoegen van kinetische energie!).Het bijzondere is dat we denken aan ’stoffen’, maar een homeopathische remedie kan ook bestaan uit ‘immateriële’ (maar ook materie is energie) zaken als zonnestralen, röntgen stalen, elektrische of magnetische velden en ioniserende straling…

'Blauwdruk' een 'leesbaar boek over energetische wetenschap voor jou en mij.
'Blauwdruk' een 'leesbaar boek over energetische wetenschap.

De blauwdruk van ‘materie’ is voldoende (en geeft zelfs een aangetoond langduriger effect zonder bijwerkingen, omdat de ‘afwezige’ stof biochemisch niets verkeerds kan aanrichten!) De ’stof’ kan dus in feite non-lokaal (op afstand, zonder fysiek contact in de vorm van drugs, medicijnen of spuiten) inwerken, zelfs wanneer deze fysiek zelf niet meer aanwezig is (maar de energetische velden die de ware werking van alle biochemie en fysiologische functies vertolken dus juist wel!). Al deze processen werken energetisch en daarvoor is chemie en biologie te beperkt en incorrect: een energetische biofysica is hier vereist, een hele andere wetenschappelijke discipline die een overweldigend bewijs levert dat deze energetische blauwdruk van geluid, licht en energie communicatie in het lichaam fundamenteel is.

Bio-energetische principes zijn voordeliger en kennen een langdurig effect op een fundamenteel niveau en werken in principe zonder ‘bijverschijnselen’. Dit staat in schril contrast met de huidige dure drugs die goedkoper kunnen en dienen te zijn. De huidige farmaceutische medicijnen kennen ernstige bijverschijnselen en creëren vaak een ongewenste afhankelijkheid door een aanpak gericht op de symptomen en een ‘oppervlakkig’ werkingmechanisme, wat weer tot de noodzaak van nieuwe drugs kan leiden.

De wetenschap van homeopathische oplossingen en gestructureerd water: enkele belangrijke conclusies uit onderzoek

Fysica Professor Cyril W. Smith van Salford University maakt duidelijk dat homeopathische oplossingen actieve energetische agenten zijn die coherente (samenhangende, maakt communicatie mogelijk!) en specifieke oscillaties bevatten. Ook hier zien we dus weer het principe van een energetische blauwdruk. In de fysica liggen dus de antwoorden, niet in de biochemie. Het homeopathische principe is blijkbaar in staat om energie en informatie over te dragen vanuit het subatomaire domein van de originele substantie naar de homeopathische oplossing.

Overigens zijn er vele studies (zie ook mijn boek) die inderdaad aantonen dat water energetisch een geheugen heeft. Water is een uitstekend medium voor informatie overdracht binnen en tussen cellen. En hier komen de bevindingen van Masuro Emoto en andere ‘gestructureerd water’ wetenschappers weer aan bod. Dit is in feite wat er gebeurt: ook al is de samenstelling van water misschien niet anders, de structuur van water is wel veranderd! Water bevat elektrische lading en genereert elektromagnetische golven (4)

Aangetoond is dat herhaald verdunnen en schudden van de homeopathische oplossing zorgdraagt voor het ontstaan van een hoge mate van georganiseerde clusters van water moleculen (vandaar de naam ‘gestructureerd water, ‘geclusterd water’, of ‘geïnformeerd water’!). Deze globale georganiseerde structuren in water lijken op kristallen! Ze zijn daarom ook in staat om de informatie van de originele substantie (de blauwdruk) te bevatten en bewaren.

Het werk van Dr. Emoto op het gebied van de relatie tussen intenties en onze woorden, is baanbrekend
Het werk van Dr. Emoto op het gebied van de relatie tussen intenties en onze woorden, is baanbrekend

Water zou je dus als de tweede belangrijke eigenschap van de energetische homeopathische dynamiek kunnen zien. De eerste eigenschap is, dat tijdens het homeopathische ‘productieproces’ de materiële (de stof hoeveelheid) en de energetische component (de hoeveelheid van de energetische blauwdruk van die stof) in tegenovergestelde wegen lopen. De energetische lading neemt bij toenemende verdunning en schudden alleen maar toe, terwijl de stoffelijke variant steeds meer afneemt.

Of misschien moeten we zeggen: water is beter in staat om met een diepere energetische laag op microniveau in contact te komen die de natuur en het nulpuntenergieveld wel kent, maar onze beperkte meetmethoden en beperkte zintuiglijke waarneming niet. In ieder geval is het zeer interessant dat ratten ‘voor de gek’ gehouden kunnen worden met geclusterd water (geïnformeerd water, water die een blauwdruk van een stof bevat, maar niet meer de stof zelf), in dit geval zelfs met de blauwdruk van de stof morfine.

Het effect van de ‘imprint’ (bio-energetische blauwdruk afdruk in water) zorgt ervoor dat de ratten net zo gedragen alsof zij werkelijk morfine toegediend hebben gekregen! Het bijzondere is dat je zelfs naloxone kunt gebruiken om dit effect terug te draaien (naloxone is een opioide receptor antagonist, deze stof ‘blokt’ dus bepaalde drugs, waardoor je in experimenten goed kunt meten of een bepaalde drug wel of niet aanwezig is). Even voor alle duidelijkheid: een echte farmaceutische drug (naloxone) kan een ‘nagebootste’ uitstraling (bio-energetische blauwdruk van de stof, zonder de fysieke stof!) echt blokkeren, alsof de ‘echte’ (de fysieke farmaceutische drug morfine) aanwezig is!

Daarnaast blijken de resonante frequenties van gestructureerd water anders te zijn dan gewoon gedestilleerd water. Gestructureerd water (en homeopathische oplossingen dus!) is dus in staat om biologische, fysieke en chemische eigenschappen te ‘laden’ en ‘door te geven’. Precies dus als Jaques Benveniste’s experimenten met ‘niet meer fysiek aanwezige’ antilichamen al aantoonden (en al die studies die hier boven al genoemd zijn die dit resultaat hebben bevestigd)

Om zelfs nog wat verder te gaan hebben onderzoekers nog een extra laagfrequent signaal toegevoegd aan geclusterd water (aan een deel wel, het andere deel niet), waarna meerdere frequentie ‘pieken’ ontstonden in het nieuwe ‘ge-imprinte’ geclusterde water! (zie: http://www.clusteredwater.com/research_articles_ieee.htm )

Waarom zouden onze technische vindingen ondergeschikt moeten zijn aan de natuurlijke principes van bio-energie..?
Waarom zouden onze technische vindingen ondergeschikt moeten zijn aan de natuurlijke principes van bio-energie..?

Ook van belang om te vermelden, is dat allergieën elektromagnetisch opgewekt kunnen worden bij het gebruik van specifieke frequenties (zie studies van Smith et al, 1985, 1988, 1989, 1994 en Monro, 1987)! Nog interessanter is het feit dat allergieën ook elektromagnetisch klunen worden geneutraliseerd…

Deze studies tonen ook aan dat deze frequenties ook overgedragen kunnen worden aan mineraalwater, wat vervolgens dezelfde therapeutische frequenties overneemt! Dit effect bleek enkele maanden te blijven bestaan in het water (vandaar dat Hahneman ook alcohol gebruikte met water, omdat de oplossing in dit geval stabieler bleken en wel tot een jaar ‘energetisch houdbaar’ bleven!) Daarentegen bleek uit deze studies van Smith en Monro dat het ook mogelijk is de frequenties die de allergische reactie opwekken over te dragen aan dit water…

De interessante maar zorgwekkende vraag dient zich aan of dit principe nu al mogelijk wordt toepast in de flesjes drinkwater in de supermarkt of zelfs in ons drinkwater (of onze radio- en tv- signalen, die deze frequenties dus ook zouden kunnen bevatten.) Het belangrijkst om te beseffen is echter dat wij deze informatie (letterlijk) kunnen gebruiken om zelf mee te helen en de zelfbeschikking van het geboorterecht dat gezondheid heet, terug te brengen bij onszelf.

Koppel deze informatie aan het feit dat in de psycho-neuroimunologie bekend is dat de lichaamscellen van mensen ‘bedrogen’ kunnen worden bij allergie tests waarbij juist de allergische stof wordt omgewisseld met een neutrale stof. De proefpersoon reageert allergisch bij de werkelijk ‘neutrale’ stof en reageert neutraal (geen allergische reactie!) bij de stof waar de proefpersoon echt zeer allergisch op reageert in het dagelijkse leven.

Mijn afstudeeronderzoek betrof een studie naar het Dissociatieve Identiteits Syndroom (voorheen Multiple Persoonlijkheids Stoornis). Ook in dit vakgebied van dissociatie is bekend dat een ‘alter’ of identiteit allergisch kan zijn voor ene bepaalde drug, terwijl de andere alter (in een andere dissociatieve staat) juist verslaafd is aan dezelfde drug! Dezelfde drug, dezelfde persoon…

Gedachten, intenties en bewustzijn zijn (net als drugs, medicijnen, ziekte, gezondheid, allergieën etc) ook ‘elektromagnetisch’ van aard en kunnen daarom de blauwdruk waar alles uit bestaat dus beïnvloeden (net als intentie, verwachtingen, conditioneringen en geloof). Medische parapsychologie of nieuwe wetenschap? Oude esoterische en occulte alchemie of werkelijke geneeskunde?

Prof. Cyril Smith en Dr. Christian Endler verkregen via hun studies specifieke frequentie metingen van de onderzochte homeopathische oplossingen. De frequentie (de snelheid van de vibraties dus) nam toe en bleef stijgen bij elke opeenvolgende ’schud’ cyclus! (5)

De experimenten van Professor Wolfgang Ludwig bevestigden het feit dat specifieke frequentie emissies opgenomen konden worden die bij homeopathische middelen werd gevonden.

De uitgestraalde energie emissies van een homeopathische oplossing behouden zelfs hun invloed wanneer ze zich in gesloten glazen bevinden.

De gesloten glazen met homeopathische middelen bleken de groei van dieren te bevorderen, ook al bleven de glazen dus dicht!

De experimenten van Professor Wolfgang Ludwig bevestigden het feit dat specifieke frequentie emissies opgenomen konden worden die bij homeopathische middelen werd gevonden. (6)

De uitgestraalde energie emissies van een homeopathische oplossing behouden zelfs hun invloed wanneer ze zich in gesloten glazen bevinden. De gesloten glazen met homeopathische middelen bleken de groei van dieren te bevorderen (ook al bleven de glazen dicht dus!) (7)

Onderzoek van Professor William Tiller totont aan dat homeopathische preparaten twee energetische lagen bevatten die op water hun blauwdruk achter laten: een wat ‘oppervlakkiger’ elektrische energetische laag en een diepere subtielere vooral magnetische laag! (8)

De geschiedenis van bio-energetische informatie overdracht ten behoeve van genezing

Aan het einde van de 19e eeuw toonde de Duitse chemicus Baron von Reichenbach al aan dat het mogelijk was om lichtgevende (bioluminiscentie, biofotonen van Professor Popp dus in feite of de ‘mitogene straling’ van de Russische wetenschapper Gurwich!) uitstraling van levende mensen en dieren en planten weer te geven of een fotografische plaat.

In 1923 was het de Russische engineer Georges Lahkovsky (Multi Wave Oscillator) die de diverse oscillaties (trillingen, elektromagnetische emissies) van levende organismen aantoonde (in de radio golven en kleuren frequenties.) De menselijke cel lijkt op een batterij. Chromosomen en andere cel structuren die vet en proteïne bevatten gedragen zich als isolatoren. En mineraal rijke intracellulaire en extracellulaire vloeistoffen genereren elektrische ladingen! Elke groep cellen heeft een eigen specifieke frequentie emissie patroon.

Maar kankercellen (en toxische stoffen) stralen een afwijkend, abnormaal patroon uit (zoals Professor Popp en vele andere bevestigen, en de aanpak van kanker ligt dus in het frequentie/resonantie domein)!

balans
Gezondheid is dus feitelijk niets anders dan een staat van elektro-magnetisch (en bio-akoestisch) equilibrium (balans/evenwicht/homeostase) van alle lichaamcellen. Ziekte en dood vertegenwoordigen het omgekeerde: een verbroken energetische balans.

Gezondheid is dus feitelijk niets anders dan een staat van elektro-magnetisch (en bio-akoestisch) equilibrium (balans/evenwicht/homeostase) van alle lichaamcellen. Ziekte en dood vertegenwoordigen het omgekeerde: een verbroken energetische balans. Prof. E. W. Nordenström uit Zweden heeft de ideeën van Lakhovsky ingezet bij een succesvolle behandeling van terminale kanker patiënten.

In 1920 fotografeerde Alexander Gurwitsch de energetische oscillaties van de het ultraviolette licht spectrum die de cellen van planten uitstralen tijdens celdeling.

In 1927 publiceerde Astronoom Albert Nodon zijn metingen van de elektrische ladingen die menselijke cellen, insecten en planten uitstralen. (9)

Professor Guido Cremonese publiceerde in 1930 ook al een wetenschappelijk artikel met foto’s van straling afkomstig van menselijk bloed en speeksel (10)

De Russische wetenschapper Gurwitsch toonde overigens ook al aan dat deze oscillaties (de energetische blauwdruk trillingen) in staat waren om andere cellen (zelfs op afstand) te beïnvloeden. Het oog, het bloed en zenuwen bleken uitstekende ‘uitstralers’ te zijn van deze energetische processen (denk ook aan het werk van Harold Saxton Burr, Voll, Becker, Gariaev, Popp, Oschmann en andere wetenschappers die ik allemaal behandel in mijn boek Blauwdruk.)

Harold Saxton Burr bevestigde overigens het verschil in uitstraling van specifieke frequenties die bepaalde cel groepen normaal uitstralen en de abnormale emissies wanneer deze ziek zijn! Overigens is ook deze bevinding weer bevestigd door George Crile, MD en vele andere wetenschappers.

Nobelprijs winnaar Albert Szent Gyorgi had ook al ontdekt dat proteïnen (de hoofd onderdelen van cellen en DNA!) in staat zijn om elektriciteit te geleiden.

In 1979 presenteerde de Britse biofysicus P.E. Rapp een samenvatting van 450 (!) wetenschappelijke experimenten die bevestigden dat de energetische eigenschappen van cellen een cruciale rol spelen in de belangrijkste fysiologische processen en functies! (11)

En Professor Robert Becker vond onder andere dat het mogelijk was om weefsel en bot schade te genezen bij hopeloze patiënten door kleine ladingen elektriciteit te geleiden door het weefsel. (12)

En Professor Herbert Fröhlich concludeerde al dat elke structuur in het lichaam (inclusief alle biochemie in het lichaam, tot aan DNA niveau toe!) werkt via energetische processen en aangedreven wordt door elektromagnetische velden die geproduceerd worden door (lichaamseigen) stromingen van geladen ionen. Net zoals Professor Popp later bevestigde dat cellulaire communicatie en regulatie worden veroorzaakt door coherente oscillaties. (13)

Chemische processen worden dus veroorzaakt en in stand gehouden en/of beïnvloed door elektromagnetische communicatie binnen en tussen cellen. Dit verklaart de snelle reacties binnen het lichaam die zijn aangetoond, biochemische overdracht is hiervoor veel te traag.

Het celmembraan met de 'poorten' die toegang mogelijk maken: doel van de krachten achter farmaceutische INDUSTRIE
Het celmembraan met de 'poorten' die toegang mogelijk maken: doel van de krachten achter farmaceutische INDUSTRIE

De celmembraan wordt door de farmaceutische industrie belaagd met chemische receptor functies invloed maar receptoren in celmembranen bevatten ook een elektrische lading en kunnen direct worden beïnvloed door een kleine elektromagnetische signalen (vergelijkbaar met homeopathische oplossingen.)

De ironie is dat ook de binding met hormonen, neurotransmitters en antilichamen van het immuunsysteem (de stoffelijk wereld waar de drug industrie zich met patenten op blijft focussen) tot stand worden gebracht door elektromagnetische communicatie tussen en binnen cellen. (14)

Professor del Giudice spreekt over energetische codes, signalen en frequenties die onze complete biochemie en fysiologie beheersen en produceren.

En dan is er nog een belangrijke studie van Roel van Wijk (destijds afdeling Moleculaire Cel Biologie Universiteit Utrecht, waar ik hem en Professor Popp ontmoette jaren geleden.) Dit betreft een overzichtstudie naar 81 (!) wetenschappelijke studies naar de biofotonen emissie bij het reguleren van cellulair metabolisme. Dit overzicht bevestigt de belangrijke rol van elektromagnetische communicatie bij cellulair functioneren. (15)

Geluid, licht & energie: de blauwdruk van genezing

Een ieder die hier goed het bewijs heeft gelezen over de bio-energetische informatie overdracht, zal doorhebben dat er geen dichotomie reguleer/alternatief hoeft te bestaan. De ironie is namelijk dat de reguliere wetenschap in feite alternatief is en andersom. Alle bewijzen tonen namelijk aan dat alle biochemie en alle belangrijke fysiologische functies op een fundamenteel niveau voorafgegaan worden en aangestuurd blijven door bio-energetische, bio-elektromagnetische en bio-akoestische informatie. Trillingen, frequenties, uitstralingen, emissies, geluid, licht, straling, biofotonen, biofononen. Geluid, licht en energie dus, precies zoals ik beschrijf in mijn boek Blauwdruk.

De essentie van bio-energetische heling

Dus de essentie is feitelijk heel simpel: de grote leugen is dat alle heling biochemisch moet. Pillen, medicijnen, drugs hebben allemaal een werking (en bijwerking), maar we hebben deze middelen dus niet nodig! Letterlijk niet. Nog niet eens omdat ze in feite alleen het zelfhelende vermogen van het lichaam activeren (want ik zou het inderdaad ook moeilijk vinden om mijzelf te opereren met slechts intentie, ook al zou ziekte preventief bestreden kunnen worden door ware immuniteit en gezondheid eerst te bevorderen), maar om een andere reden. Op dit moment moet bij een ‘pandemietje’ iedereen zogenaamd aan de spuit of de pil, voor elke zieke een behandeling en gepatenteerde oplossing (en geen homeopathische).

Maar als er maar één oorspronkelijk middel nodig is waar we de bio-energetische blauwdruk van meten, opnemen en weer uitstralen in een remedie of oplossing, spreken we in feite alleen over de R&D kosten, kosten van de apparatuur en de flesjes waar de informatie (keer op keer!) naar kan worden gekopieerd! Al de studies die ik heb genoemd tonen aan dat dit mogelijk is en met succes wordt toegepast.

Maar het grote probleem is dat we de farmaceutische industrie dienen te overtuigen dat wij liever een oorspronkelijk geneesmiddel willen (liever homeopathisch, die werken alleen bio-energetisch zonder de stoffelijke en schadelijke bijwerkingen die drugs dus allemaal wel hebben) die we vervolgens gewoonweg kunnen kopiëren door de bio-energetische werkzame trillingen (elektromagnetische emissies of coherente oscillaties, energie velden dus die de biochemie produceren en in stand houden en sturen!) en aan de wereldbevolking aanbieden.

Veel te weinig mensen zien de per definitie tegengestelde belangen van pharma en gezondheid. Uw goede gezondheid gaat ten koste van hun winst en macht. Uw ziekte vult hun portemonnee. Een industrie werd geboren!
Misschien zien veel te weinig mensen de per definitie tegengestelde belangen van pharma en gezondheid. Uw goede gezondheid gaat ten koste van hun winst en macht. Uw ziekte vult hun portemonnee. Een industrie werd geboren!

Tja, begrijpt u nu de weerstand? Verkopen we liever miljarden drugs (elke keer weer, voor allerlei ziekten) of slechts eenmalig? De reguliere biochemische, farmaceutische methode werkt dus ook alleen maar omdat de bio-energetische component de informatie overbrengt.

Er is dus geen verschil met de homeopathische en bio-energetische methode, behalve de schadelijke stoffelijke ‘bijverschijnselen’ die weer zorgen voor nog meer ‘hulp’, afhankelijkheid en schade op de lange termijn in het geval van de reguliere middelen. Maar het werkingsprincipe is op het fundamentele niveau dus hetzelfde. Dus laat u niet misleiden door de ‘illusie’ van dualiteit tussen de twee methoden.

De wetenschap kent geen dualiteit, alleen wetenschappers en andere mensen. In mijn boek spreek ik letterlijk over dat we in feite naar zoiets als ‘cognitieve resonantie’ zouden moeten in plaats van dissonantie. Harmonie, afstemming, uitlijning, resonantie en ware heling zonder belangen. Inderdaad zit de tegenstrijdigheid niet zozeer in de wetenschap, maar in de belangen binnen de wetenschap en wetenschappers die belangen hebben los van het belang van heling en gezondheid op zich zelf.

En als alle biochemie in feite berust op zeer geavanceerde, moderne, technologische principes van trilling, vibratie, interferentiepatronen en staande golven van geluid, licht & energie, dan kunnen we dit ook niet echt ‘zweverig’ of ‘alternatief’ noemen, toch? Een ‘oppervlakkige’ symptoomgerichte drugindustrie is een alternatief voor het overweldigende ‘reguliere’ bewijs dat alles wat met heling, gezondheid en ziekte te maken heeft, een bio-energetische grondslag heeft.

Geen dualiteit dus, gewoon de nieuwe kennis integreren met het oude. Als er geopereerd en gedrogeerd moet worden in bepaalde gevallen dan zij het zo, maar als het nieuwe bio-energetische paradigma zou worden omhelst en er dus preventief aan gezondheid wordt gewerkt in plaats van achteraf aan ziekte, vermoed ik dat ook dit minder aan de orde zal zijn.

In het geval van het bio-energetische principe is er geen tot weinig ’stoffelijke’ invloed, zodat er geen ‘bijverschijnselen’ hoeven op te treden en specifieker kan worden genezen. Dat zijn geen theoretische studies meer, dat zijn voorbeelden die een wereldwijde implementatie verdienen, de praktijk dus! Het goede behouden, maar dan op basis van de bio-energetische uitstraling van de werkzame stof. En gericht op preventie en een benadering van wat gezondheid en immuniteit in houden, niet ziekte behandelen zonder oorzakelijk echt op te lossen.

Bijna gratis, geen vervuiling, besparing op allerlei kosten, effectievere heling en de reguliere methoden kunnen altijd nog ingezet worden indien nodig.

Als het wetenschappers en artsen werkelijk om ware gezondheid en een optimaal efficiënte gezondheidszorg gaat, dan tonen deze studies de weg naar de ‘toekomst’ van genezing. Een eeuw aan bewijs dat het anders en beter kan noem ik geen ‘toekomstmuziek’. Maar alsnog iets gaan toepassen dat voor ons allen ingrijpend positief is (ook al is het wat laat), noem ik maar even ‘vertraagde vooruitgang’. Maar implementatie van deze bewezen principes zal een ware paradigma verschuiving teweeg brengen, die zeer welkom zal zijn voor de mensheid. “A small step for medicine, a big step for mankind”.

 

Noten:

 1:

* Luu, C. Etude de Dilutions Homeopathiques pas Spectoscopie Raman-Laser, Essai d’Interpretation de Leur Mechanisme de’Action (Ed. Boirin, Paris 1976)

* Barros, J., Pasteur, St. Omeopatia, Medicina del Terreno. (1984) F. Balombi Editore (original edition: Homeopatia, Medicina del Terreno (1977), E. Bibl. Universitad Central de Venezuela, Caracas).

* Smith, R., Boericke, G.W. (1966) “Modern instrumentation for the evaluation of homeopathic drug structure”J. Am. Inst. Hom. 59:263

*Young, T.M. (1975) “NMR studiess of succussed solutions: a preliminary report.” J. Am. Inst. Hom. 68:8

*Lasne, Y., et al., (1989) “Contribution a l’approche scientifique de la doctrine homeopathique.” De Natura Rerum 3:38

*Smith, R.B., Boericke, G.W. (1968) “Changes Caused by succussion on NMR patterns and bioassay of bradykinin triacetate succussions and dilutions.” J. Am. Inst. Hom 61:197-212

*Sachs, A.D. (1983) “Nuclear magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies” J. Holistic Medicine. 5: 172-175.

* Demangeat, S.L. et al., (1992) “Modifications des temps de relaxation RMN a 4 Mhz des protons du solvant dans les tres hautes dilutions salines de Silicose/Lactose” J. Med. Nucl. Bio-phy. 16 (2): 135

2: Sachs, A.D. (1983) “Nuclear Magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies.” J. Holistic Med. 5: 172-175

3: Sachs, A.D. (1983), “Nuclear Magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies.” J. Holistic Med. 5: 172-175

4: Zie o.a. Nobili, R., (1987) “Ionic waves in animal tissues”, Physical Reviews A 35-1901-22.)

5: Smith, C.W., Endler P.C., (1994), “Resonance phenomena of an ultra high dilution of thyroxin.”In: Endler, P.C., Schulte, J., (Eds. ) Ultra High Dilution: Physiology and Physics, Dordrecht, Kluwer Academics, 203-207.

6: Luwig, W. (1986, 1988), Papers presented at seminars of the Brugeman Institute

7: Endler, P. Christian, et al. (fall, 1993)”Effects of Highly Diluted Succussed Thyroxine on Amphibia Development” The Center for frontier Sciences, Volume 3, Number 2.).

Zie ook: Del Giudice, E., et al. (1988a) “Water as a free electric dipole laser” Phys. Rev. Lett. 61: 1085

8: Zie de boeken van professor William Tiller en mijn boek Blauwdruk.

9: Sachs, A.D. (1983), “Nuclear Magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies.” J. Holistic Med. 5: 172-175

10: In Lakhovsky, The Secret of Life, (Clement, M. London: Heinemann, 1939)

11: Rapp, P.E. (1979) “An Atlas of Cellular Oscillators, Experimental Biology”, J. exp. Biol. 81, 281-306, Great Britain

12: Robert Becker, ‘The Body Electric’

13: Zie mijn boek ‘Blauwdruk’

14: Zie het werk van Dr. William Adey.

15: Van Wijk, R., Schamhart, D.H., (1988) “Regulatory aspects of low intensity photon emission”, Experientia 44, Birhauser Verlag, CH-4010 Basel, Switzerland

38 gedachten over “deel 2: O.a. over de kracht van bewustzijn en die van water? De toekomst van geneeskunst!

 1. Mooi en interessant stuk hoor, net als het eerste deel. En geloof er ook van harte in.

  Ik heb het boek van John, vind het echter wat moeilijk leesbaar. Dit verhaal is qua schrijfstijl wat duidelijker.

  Maar….dit is wel voornamelijk theorie. Hoe kom je nu tot een concreet stappenplan om jezelf te genezen of ziekte te voorkomen m.b.v. het bio-energetische principe? Met alleen info verzamelen en boeken lezen kom je nog niet veel verder. Kun je ergens terecht voor een consult, kun je alles zelf doen? Daar zou ik graag nog veel meer over willen horen/lezen…

 2. dag Jan, mooi hè? Er zijn in Nederland al heel veel therapeuten die in feite zo werken, niet meer met de pharmaceutische chemische zooi. Kijk eens op http://www.vitalvitae.nl/contact.asp

  Maar in feite is elke shiatsu-drukpunt therapeut in staat fysieke knopen op te lossen. Het lichaam met jou te ‘lezen’, op zoek naar die knopen. Die dan -vanzelfsprekend- een mentaal-energetische verbinding met je bewust-Zijn hebben.

  Maar het grappige is, dat je in feite ‘alles zelf zou kunnen doen’. Zoals je zegt. Het enige dat een arts, regulier of alternatief doet, is jouw zelf-genezendvermogen stimuleren. Alternatief of regulier, beiden moeten het hiermee doen..? Ze kunnen, nogmaals, helpen je lichaam en je spirit te lezen, maar je doet het zelf. Als je dat WILT.
  Take care!

 3. Dag Jan, wat mij betreft komt het kort door de bocht gezegd op neer dat we gezondheid en immuniteit moeten benaderen, niet zozeer ziekte. In de eerste plaats althans. Een gezonde levenstijl, gezonde voeding, beweging, rust, liefdevolle omgeving, etc. En verder jezelf ‘begeleiden’ mbv soundhealing, intentie, positieve visualisaties, affirmaties, meditatie, etc. Allemaal inmiddels wetenschappelijk bevestigde methoden die gezondheid bevorderen.

  Dat neemt niet weg dat als we ziek worden, er niet wat dient te gebeuren, omdat de situatie uit balans is. Of juist dan niet, pijn of ziekte als energetisch signaal dat er iets mis is. Als je je ziek voelt zal een Taoist je misschien eerder feliciteren (want dat betekent de eerste stap naar heling). Ik vind het moeilijk om de grenzen van het zelfhelend vermogen en de kracht van intentie aan te geven, maar als laatste weg zijn er uiteraard nog diverse (reguliere en ‘alternatieve’) geneesmiddelen. Het probleem is natuurlijk wel, dat het bio-energetische principe dat farmaceutische middelen kan vervangen simpelweg nog niet wordt toegelaten in het reguliere circuit (of mondjesmaat). Inmiddels is wel duidelijk dat de reguliere methoden over het algemeen eerder schade berokkenen dan baten. Als je symptomen aanpakt (signalen naar ‘iets anders’, een andere oorzaak), dan gaat de oorzaak zich uiteindelijk verplaatsen naar een andere plek of uiting via het lichaam. Het enige dat ik wel weet is dat overtuigingen, verwachtingen en intentie wonderlijke zaken kunnen voortbrengen. Hier valt op een simpele manier mee te experimenteren. Het zou mooi zijn als je gewoon naar een lab kon gaan om op deze manier praktisch je eigen experiment na te gaan en aan te tonen, maar voorlopig moeten we het met studies doen (die het dus aantonen en doen, in altijd in de praktijk dus!). Maar van ayurveda tot homeopathie, er is zoveel. Ik denk dat het eerst het patroon van geenskunde dient te veranderen in energetisch en preventief te werk willen gaan, in plaats van een ‘magic pill’voor elke ziekte. We leven langer maar zijn meer en vaker ziek. We ‘vechten tegen kanker’ maar na vele miljarden en een eeuw verder hebben we nog geen ‘cure for cancer’?

  Het probleem is dat er mysterieus wordt gedaan over ziekten. Het enige mysterieuze is waarom er wel oplossingen zijn maar niet worden gebruikt. Het antwoord is denk ik, dat als de definitieve geneesmethode (bio-energetisch al meerder keren bewezen voor kanker bijv.!) van een ziekte wordt gevonden, het melken van koe die ‘onverklaarbare ziekte’ heet, ook ineens ophoudt te bestaan. Zieken zijn te behandelen, gezonden niet. Ik vermoed dat er een revolutie van zelf-heling gaat aankomen, hopelijk in samenwerking met een geneeskunde die bio-energetisch wil helen, experimenteren en blijven bewijzen. Het bewijs is er dus al lang, nu de toepassingen nog! Ik zal de komende week zo nu en dan een interessante (praktijk!) studie weergeven ter ondersteuning van de overtuiging dat intentie niet alleen iets ‘ongelofelijks’ is, maar vooral testbaar, meetbaar en toepasbaar!!!

 4. Dag john

  je hele soundhealing gebeuren staat of valt met het feit dat volgens jou het oor door zenuwen aan meerdere organen en systemen is gekoppelt
  freedomcentral 5.20 sec filmpje 1

  volgens mijn informatie is het oor gekoppeld door de gehoorzenuw aan de hersenen.

  vraag 1 hoe kom je aan het feit dat het oor door zenuwen aan meerdere organen is gekoppeld en hoe kun je dit bewijzen ?

  vraag 2 welke systemen bedoel je ?

 5. Dag Mika, ik heb de tekst niet bij de hand, maar even uit mijn hoofd: het oor (trommelvlies) is verbonden met de 10e hersenzenuw, ook wel bekend als de nervus vagus. Deze loopt naar het hoofd, maar ook naar de buik en borstholtes. Deze vagus is weer verbonden met de bronchiën, het hart, maag, nieren, lever, ingewanden, etc. (met systemen bedoel ik de fucties die met deze organen samenhangen, dus bijv, stress reductie dmv trillingen)

  Verder zijn er in de traditionele chinese geneeskunde vele oorpunten verbonden aan diverse belangrijke organen.

 6. •Enkele neurologische aspecten van het oor

  Het centrale zenuwstelsel kent 12 paren craniale zenuwen, waarvan bijvoorbeeld het 8e paar, de vestibulo-cochlearis of de evenwichts- en gehoorzenuw, en het 10e paar, de nervus vagus of dwalende zenuw belangrijk zijn voor het luisteren. De dwalende zenuw, in verbinding met het 9e paar, de glosso-pharinx (strottenhoofd) zenuw, is verbonden met het middenoor, het trommelvlies en het strottenhoofd, waarna deze samenkomt met het 11e paar, de ruggegraatzenuw, die de spieren aangrijpt. Een van de parallelle takken van die dwalende zenuw, de larynxzenuw, stuurt het spraakorgaan aan via de motorische terugkerende zenuw.

  De evenwichtszenuw grijpt aan op het vestibulair evenwichtsorgaan en bepaalt dus mede onze houding en oriëntatie in de ruimte m.b.t. de zwaartekracht. Mede doordat de gehoor- en evenwichtszenuw samen komen in de nervus vestibulo-cochlearis is er een directe correlatie tussen het gehoor en de lichaamscoördinatie. De nervus vagus dwaalt van de hersenstam via het ruggenmerg naar vrijwel alle zintuigen, spieren en organen en regelt daardoor mede het vegetatieve functioneren daarvan. Hij controleert een deel van het autonomisch zenuwstelsel en wel het parasympathische systeem, dat mede vitale ritmen reguleert zoals hartslag en ademhaling. Deze zenuw beïnvloedt niet alleen het emotionele leven van het organisme, maar het controleert ook het totale veld van potentiële somatisaties (lichamelijke uitwerkingen). Voorbeelden zijn angina, stemverlies, ademnood bij angsten, schorheid, ongerustheid, etc. De sensorische auriculaire tak van de nervus vagus grijpt aan op de binnenkant van het trommelvlies en op de buitenkant van de gehoorgang, als enige verbinding met de buitenwereld. Het trommelvlies met het oor fungeert dus ook als een antenne naar de buitenwereld en transporteert de signalen via de dwalende zenuw naar de relevante interne organen. Een goed gespannen trommelvlies, dat gestimuleerd wordt door de hoge tonen in de Tomatis therapie, zal een juiste perceptie en verwerking van geluid en stem en daarmee ons welbevinden bevorderen.

  Het oor, met het vestibulum (evenwichtsorgaan) en de dwalende zenuw reguleert niet alleen ons horen, maar het beïnvloedt ons gehele functioneren, de houding, het evenwicht, de spraak, de organen en zintuigen, en dus ons algemeen welbevinden. Dit is een tot nu toe geheel onderschatte functie van het oor geweest.

 7. Ik ben (opnieuw) zeer onder de indruk van de wetenschappelijke bevindingen over de mens en de interactieve processen die in hem en rond hem plaatsvinden. Ik vind het geweldig om van al deze nieuwe ontwikkelingen getuige te zijn. Als ik zulke dingen lees springt mijn inuïtie met grote kracht op ‘JA’ en begint er energie te stromen, ook fysiek. Zelfs de informatie uit deze artikelen werkt al helend! Met deze ‘nieuwe’ wetenschap wordt de ‘oude’ gedegradeerd tot knutselarij.

 8. http://www.argusoogradio.org/?page_id=1808

  Geachte lezers, hier een interessant en belangrijk verslag wat te beluisteren is (je kunt het interview pauzeren of in het midden klikken van de player om verder of terug te gaan tijdens het luisteren!)

  De linkt speelt het radiointerview van gisteren af (het Argusoogradio programma ‘Gezond en Wel’, met de presentatoren Desiree Rover, Johan Oldenkamp en vanaf 11 oktober ook ikzelf).

  Belangrijke informatie en inzichten op het gebied van intentie, placebo-effect, bewustzijn, holistisch en energetisch helen, bewijzen voor homeopathie, acupunctuur, non-lokaal genezen, bio-resonantie, samenhang, verbondenheid en heelheid!

  En…bewijs dat vaccinaties, drugs, medicijnen genetische manipulatie bewezen vervangen kunnen worden door een bio-energetische methode van informatie overdacht van een werkzame ‘stof’, zonder dat deze stof contact maakt met een lichaam (non-lokaliteit) of zelfs fysiek gebruikt hoeft te worden. In principe gratis…genezing met energetische medicijnen, homeopathische middelen of andere overgebrachte ‘informatiebronnen’!!!

 9. Dag john

  pfff boel info hoor, ik heb nog een vraagje voor je , ik heb serotonine te kort dit zit in de familie, door enkele zelfmoord pogingen van mijn kant ben ik de hele male molen door geveest van opname (gedwongen) tot bloed onderzoekjes en vage pillen , uit eindelijk bleek de opname van de serotonine te snel te gaan waar door je een te kort krijgt, ik zit nu ongeveer 3 kwart jaar aan de seroxat maar ja die heeft een boel bijwerkingen, is die manier van jou via licht en geluid niet te doen zodat ik met die seroxat, kan stoppen ? wat raad je me aan ?
  of zou je gelijk stoppen ?

  help me als je blieft !!

 10. De serotonine te kort theorie is maar een theorie hoor. Dat is nooit wetenschappelijk bewezen. Wat wel bewezen is is dat anti depressivia niet beter werken dan een placebo. Maar zeker niet meteen stoppen want dat schijnt heel gevaarlijk te zijn!!
  Dat wilde ik even aan je kwijt ook al vroeg je het aan John.
  Mijn advies zou zijn: voeding, sporten en eventueel sint jans kruid of magnesium en omega 3.
  Kijk ook eens op fonteine.com en/of leefbewust.com.
  Heel veel sterkte gewenst.

 11. Ik heb moeite met deze site.Ik heb ook moeite met die andere site (niburu).
  Ik ben door pure nieuwsgierigheid op deze sites terecht gekomen.
  Ben 63 jaar,woon alweer 6 jaar in de States,en volg het nieuws in Nederland (en ook de rest natuurlijk) elke dag,dus ik ben redelijk op de hoogte met wat er gaande is in de wereld.
  Dus ik ben op de hoogte van de meeste officiele verklaringen omtrent alle belangrijke gebeurtenissen,en heb geen reden om daar vooralsnog aan te twijfelen.
  Dus:

  -mexicaanse griep is griep,die over ons heen komt.Da’s jammer,maar dat gebeurt gewoon.
  Om nu te stellen,dat het virus gemaakt is in een lab,om de mensheid ziek te maken,zodat je vervolgens iedereen verplicht een injectie geeft,waarbij een nanochip in je lichaam word gebracht,is natuurlijk van de zotte.En jullie maken mensen daar bang mee.

  -De 9/11 aanslagen zijn gedaan door terroristen.Daar zijn 100 % bewijzen voor.
  Om nu te stellen,dat het een vooropgezet plan was,is ook van de zotte.Jullie komen met discutabele bronnen overal vandaan gehaald,tonen bewerkte videootjes en foto’s en dat is jullie bewijs.Jullie maken mensen daar bang mee.

  -De maanlanding was nep.Hoe is het mogelijk,dat volwassen mensen die onzin geloven.En in een ander artikel zouden de astronauten vreemde lichten in een krater op de maan hebben gezien,dus nu zijn ze er opeens wel geweest.

  -Het valt me mee ,dat er hier (nog niet )over chemtrails wordt gepraat.Je lacht je helemaal ziek op die andere site,als je leest wat volwassen mensen daar uitkramen en ze maken de mensen daar bang mee.

  Dit zijn zomaar een paar onderwerpen,maar er zijn veel meer dingen,die ik zou kunnen noemen.

  Jullie zeggen ,dat jullie de andere kant belichten.OK,daar is niets mis mee.Maar zeg er dan bij:

  -dit zou ook mogelijk zijn geweest,inplaats van de officiele versie.Laten we daar eens over discussieren.Maar dat doen jullie niet.De andere kant is meteen de enige juiste versie,en dat is niet goed.

  Er is een hoop rotzooi op internet te vinden,dat weten jullie ook.Er wordt van alles beweerd en voor dat je het weet is er een verhaal in de wereld en een heleboel mensen geloven dat meteen,zonder te bedenken :”He,
  kan dit waar zijn ?”

  Wat mijn grootste bezwaar is,is dat er goedgelovige mensen intuinen en vervolgens met een angstgevoel rond gaan lopen.Dat klopt toch niet?
  Ik ben een nuchter mens (laat ik even een lekker biertje nemen)en denk over bepaalde dingen ook wel na.UFO’s?Ik weet het niet.Er zijn zoveel meldingen,dat er best wel iets zou kunnen zijn,maar tot op heden is er nog geen 100% bewijs daarvoor.
  Graancirkels?Prachtig gemaakt(meen ik echt),maar door wie?Waarschijnlijk mensen.Daar zijn wel een paar bewijzen voor.Door buitenaardsen?Niemand heeft ze ooit gezien,dus ook geen bewijs.

  Ik stop.Ik hoopt ,dat ik respectvolle respons krijg als andersdenkende.

  Oh ,en Guido .Die opmerking over jouw Engelse zinnen is natuurlijk wel terecht.Je woont toch in Nederland.Word daar geen Nederlands gesproken.
  Mijn naam Dutchie heb ik hier als inlognaam voor een schaaksite.
  Dat is alles.Ik vind jullie allemaal prima mensen en jullie wonen in een van de beste landen ter wereld.
  Die verschillen met Nederland en hier(hoewel ik het goed naar me zin heb hier) komen misschien later eens aan bod ,als jullie daar prijs op stellen.
  Mijn echte naam is gewoon :

  Kees.

  Gegroet allen.

 12. Ok laten we bij het begin beginnen.
  Jij vindt helemaal niets verdachts aan de varkens/mexicaanse griep?
  Aan de manier waarop het in de media en door de WHO wordt behandelt?
  (niet sarcastisch bedoelt hoor, ik vraag mij dat gewoon af)

 13. dag Dutchie, Kees. Dankjewel dat je de moeite neemt je Nederlands bij te spijkeren vanuit de Steets. (ik zal het maar op zijn Nederlands schrijven, anders heb ik weer bonje met je..!;-) hahahaha.

  Natuurlijk krijg je een respectvolle response, waarom niet?

  Wat ik een beetje door je woorden voel dutchie, is een gevoel van ‘het zal allemaal toch niet waar zijn’. En ik noem met name ‘allemaal’ omdat je zelf de moeite neemt om al de door jou aangehaalde onderwerpen aan te nemen als het-is-zoals-het-officiële-plaatje-zegt. Ook de graancirkels ‘moeten’ voor jou in een plaatje passen.. Het is niet erg dat je dat wilt, maar dát is nou precies wat ik ook bedoel..!!

  Wat mensen hier op de site doen, is vooral goed nadenken, kritisch zijn op wat autoriteiten en overheden tegen je aanhouden. Een open geest houden.

  Het enige dat ik kan zeggen, want ik ga me hier niet zitten verdedigen voor wat wij allemaal publiceren als alternatief voor jouw ‘zekere’ wereld, is, dat je je dieper in de materie van al deze onderwerpen zou moeten verdiepen.

  9/11 bijvoorbeeld is aan alle kanten een kaartenhuis. Het is voor mij en vele, vele anderen, waaronder generaals, topfunctionarissen bij de overheid en professoren, allemaal met een patriotische staat van dienst, van heb ik jou daar, klip en klaar dat er spelletjes gespeeld zijn. Dat de waarheid niet boven water ligt. Verborgen wordt zelfs.

  Nogmaals dutchie, ik ga je hier niet zitten bijpraten, zoek het lekker zelf uit, en dat bedoel ik niet ironisch, ik bedoel dat oprecht! De zoektocht zal leiden tot een dieper bewust-Zijn van jezelf. Het losmaken van de kaders waarin je nu zit. Ik zeg niets over goed en fout, ik oordeel niet! Ik zeg alleen dat deze kaders losser komen en je daarmee ruimte geven voor een ‘broader look’.. En kaders hebben we allemaal, ze helpen ons om zaken in stukjes en beetjes hapklaar te verteren.
  Maak er wat moois van. Nogmaals dank voor je bezoek en reactie.

 14. Dag Mika, in principe is het zo dat het medicijn wat je krijgt als werkzame stof via ‘licht’ (dat principe van die energetische overdacht van een ‘stof’) aangeboden zou moeten kunnen worden. Als het met morfine kan, waarom dan niet met een andere uitgezonden ‘stof’. Het probleem is, dat dit nog niet gedaan wordt in het reguliere circuit, was het maar zo, daar pleit ik dus o.a. voor. Want zeer waarschijnlijk was er dan een medicijn wat effectiever werkt zonder de bijwerkingen. Overigens is wel bekend dat veel antidepresssiva zelf ook de klachten van depressiviteit kunnen veroorzaken, maar ik ben geen ‘behandelaar’ in de traditionele zin, dus vind het moeilijk om te adviseren of je direct zou moeten stoppen. Aan de andere kant zeggen artsen dat over vaccinaties en kuren voor medicijnen en daar geldt dat direct stoppen niet altijd tot problemen leidt. Afbouwen is misschien een verstandige optie als je overweegt te stoppen. Heb je al iets ‘alternatiefs’ geprobeerd? Ik ga ondertussen even het antidepresiva (er zij vele soorten) en de neurotransmitter serotonine er weer op naslaan, kijken of ik wat zinnigs kan vinden als extra informatie.

 15. Dag Mika, met een lichte aarzeling geef ik je de links van deze sites die ik zojuist vond: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/2310197.stm en http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?t=34958&postdays=0&postorder=asc&start=315&sid=fd6ce108a6fa5304f707fcb108d4a79e (ik begrijp dat er een uitzending aan gewijd is, ga ik proberen te vinden). Waarom de aarzeling? Allereerst ben ik van mening dat ziekte niet een algemeen verschijnsel is, maar een uniek en persoonlijk verhaal. Dit geldt ook voor de bijwerkingen en werkingen! Daarnaast weet ik niet wat je zelf al allemaal hebt onderzocht, gelezen en nog wilt horen. Verder wil ik benadrukken dat het jouw keuze dient te zijn, wat wie dan ook zegt of aandraagt (ook al dat juist moeilijk soms). Ik probeer alleen te helpen met wat informatie die me van belang lijkt, maar er zal hoogstwaarschijnlijk nog veel meer info zijn die misschien weer in schril contrast staan wat hier staat. Hopelijk kun je deze uitleg en informatie waarderen. Het middel is van GSK begrijp ik en bevat polysorbaat 80. Ik ga nog even verder zoeken of ik die Radar uitzending kan vinden.

 16. Da Mika, en deze http://www.medicalfacts.nl/2005/08/22/seroxat-verhoogt-kans-op-zelfmoord/

  Even voor alle duidelijkheid: dit is informatie die aantoont wat voor veel antidepressiva geldt. Ook is het goed om je te realiseren dat werkingen van bepaalde stoffen bij bepaalde ziekten niet worden geschapen, maar vaak per ongeluk worden gevonden! Dat houdt automatisch in dat de geneeskunde niet weet wat het verder mogelijk allemaal beinvloedt (juist vanwege de uiterst interactief ene complexe interacties tussen hormonale, immunologische en neuronale systeem en de uitwerking op allerlei organen). Dat wil niet zeggen dat een medicijnen niet de symptomen kan verlichten of zelfs kan helpen, maar je dient zelf alle voor en tegens tegen elkaar af te wegen denk ik. Ik hoop dat de informatie aan iets positiefs bijdraagt. Ik begreep dat GSK eerst een aantal zaken heeft verzwegen en nu ze onder druk toegeeft. Zo gaat het vaker en juist daarom hoop ik dat je zelf een goede keuze kunt maken, want het gaat om jou!

 17. @ Mika, nog even ene laatste opmerking: ik besef dat dit mogelijk gevoelige informatie betreft (voor een ieder trouwens), maar in jouw persoonlijke situatie daarom niet minder belangrijk. Vergeet ook niet dat sommige mensen veel baat hebben aan meditaties, visualisaties, affirmaties etc, maar ik besef dat juist bij depressieve gevoelens dit soms moeilijk is t ondernemen. Maar juist dan heeft het misschien wel baat bij je. Ik wil je ook wel eens een persoonlijke soundhealing geven (gratis) om te kijken wat het met je doet. Sowieso een fijne ervaring (een soort klankbad)en dan ben ik benieuwd naar je ervaringen. Gewoon een aanbod om te kijken wat de trillingen losmaken. Dus je bent welkom om dit eens te proberen. Hoeft niet, mag wel 😉

 18. @ Dutchie

  Ken hier in ons kikkerland al 2 standaard talen, Nederlands en Hollands, en drommels daar zit al over duidelijk verschil in tussen.

  Om dit wat meer uit te diepen wat ik daarmee bedoel, zul je op jacht moeten gaan in onze Vaderlandse geschiedenis, dan zul je gelijk ontdekken hoe veel fouten er constructief wel niet in onze huidige maatschappij verborgen zitten.

  Wat ?! een conspiracy, wel nee, het is de naakte waarheid.

  Zie het “wilhelmus- van Duitsen bloed” is niet Duits maar puur Diets, Diets staat voor onderdeel Hertogdom Luxemburg – Frankrijk, onderdeel van het grote land wat ooit gezamelijk een leeuw vormde.

  Iedereen staat altijd uit volle borst mee te blerren terwijl in Vianden in Luxemburgh het kasteel staat waar de kern van het hele Nederlandse konings familie is vast gelegd in beeld en geschilderijen.

 19. @ Reptielo

  Je kan je vrijwillig nu in laten enten voor de gewone griep,zoals elk jaar en ik dacht ,dat in november die andere vaccinatie beschikbaar komt.Ook op vrijwillige basis.
  Dat videootje heb ik gezien.Dit zijn uitgewaaierde contrails.Heeft te maken met hoogtewind,temperatuur en luchtvochtigheid.

  @Paul

  Begrijp niet goed wat je hier mee wil aangeven.Het zal wel,wat je beweerd.

  @Remco

  Nee,ik vind er niets verdacht aan.Ze zijn er hier open en eerlijk over.Het is een milde vorm,dus het zal wel loslopen.

  @ Guido

  Bedankt voor je antwoord en respect.Ik zal het blijven volgen allemaal.Maar voor nu heb ik mijn mening.

  Groetjes
  Kees

 20. @Kees: hè gelukkig, je draait al bij.. ‘voor nu heb ik mijn mening’..
  Pfff, ik dacht al, wat hebben we nu voor een die-hard op de site. Ken je dat woord: ‘die hard’?
  Word de laatste tijd veel gebruikt in Nederland(s)!
  😉
  Alle goeds Kees. No sweat! (sorry!!)

 21. Wanttoknow-nl doet wel uitstekend werk. Beetje vaag ouwe hoeren over niet bang zijn, maar intussen.
  Onder het mom van openheid mensen die uit balans zijn (want wat doe je anders op deze site), nog een extra duwtje geven.
  ‘Slechterikken’ en ‘dommerds’ uitschelden (zoals Gait).
  Misschien dat ik hier nog vaak ga komen.

 22. @ Paul,
  Zou jij een artikel willen schrijven over de echte ontstaansgeschiedenis van de monarchie in NL? Over hoe deze familie na de val van Napoleon aan de macht is gekomen? Misschien heb je daarbij ook wat aan dit artikel:

  http://www.argusoog.org/?p=2780

  Ik weet zeker dat WTK een dergelijk onthullend verhaal graag zou willen plaatsen!
  En ik vind dat de burgers van NL recht hebben over de waarheid over deze staatsgreep (vanuit Vianden?).

 23. @ Johan dan zal ik eerst eens terug moeten naar dat kasteel in Vianden, de hele muren staat daar vol geschreven ter informatie hoe groot Hertogdom en de gouden leeuw van Texel tot even boven net Noorden van Parijs er uit zag.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Diets

  Bij Fabel heeft men het toch over van Duytsenbloed, maar in Vianden staat erop de muren wel degelijk als van Dietschen bloed, dat verwonderde mij erg toen bij het bezoek aan dat kasteel in Vianden.

 24. Beetje of topic maar heeft wel met bewustzijn te maken: tv verslaving.
  En wat langdurig TV kijken nog meer met je hersenen en bewustzijn doet. Erg interessant, dhttp://www.spiritinform.com/televisionandthebrain.htme rest van de site trouwens ook.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.