Advertentie

Geschenken van de Triniteit..


Dineke Jongepier-Rijskamp is door haar uitzonderlijke gave van radiësthesie of pendelen, in staat het gehele spectrum van dit fenomeen te mogen beheersen, zowel op het maatschappelijke-, spirituele- als gezondheidsvlak. In de vele door haar te geven persoonlijke consulten krijgt zij toegang tot het onderbewustzijn van de persoon.Dineke schreef een aantal artikelen op de site, die je HIER kunt vinden.

Radiësthesie is in de volksmond bekend als ‘pendelen’.

Voor veel mensen is de pendel een sleutel tot onderliggende, onbewuste kennis en feiten. Doordat wij in de illusie leven, dat we afgescheiden wezens zijn, is het voor veel mensen onbegrijpelijk, hoe de ene mens fenomenen búiten zich kan meten en kan wéten over zaken die spelen. Wanneer we echter beseffen -en gelukkig doen we dat allemaal steeds meer- dat we (ook) energetische velden zijn, is het maar een kleine stap om te beseffen, dat élk veld een ánder veld beïnvloedt. Door met je intentie te focussen op de invloed van velden rondom jezelf, zijn mensen in staat intuïtief te lezen wat aldaar speelt.

Het menselijk onderbewustzijn is onderdeel van het kosmisch bewustzijn, waardoor het gericht is op heelheid en schoonheid van de mens. Daardoor mag zij hetgeen voor de te meten persoon relevant is op deze verschillende vlakken naar voren halen en de juiste adviezen, antwoorden en diagnoses aangeven.

In haar jarenlange ervaring heeft zij een schat van inzicht en kennis verworven, die zij gezien haar levensopdracht, dient te delen met die mensen die meer inzicht willen krijgen in hun levensdoel en alles wat daarmee samenhangt. Sinds 2011 heeft zij samen met haar man een bloeiende praktijk in Veendam. In het onderstaande relaas neemt ze je mee op reis naar de manifestatie van de essentiële 3-eenheid, de ‘vader, zoon en geest’ uit de Christelijke overlevering. Een prachtig praktisch voorbeeld van de verschijning van de Christus-energie op Aarde.

x
x

Spiritualiteit als geschenk voor ons allen

Geschenken van de Triniteit

2020 © Dineke Jongepier |deze versie WantToKnow.nl/be

x

Dineke Jongepier

Wie vorst in zichzelf naar de diepten van het leven, zal zich steeds meer verwonderen over de schatkamers die daar aanwezig zijn. Zonder te beseffen dat deze schatkamers grote geheimen bevatten, welke uiteindelijk toegankelijk zijn voor eenieder, die de juiste sleutels van deze kamers kan bemachtigen. Alle oplossingen van de levensraadselen en kennis liggen daar verborgen, geduldig wachtend op het wezen van het zelf om de toegang te openen. Als we jong zijn en meegenomen worden in de dagelijks dynamiek van het uiterlijke leven, hebben we soms geen idee dat er binnen in ons, dergelijke schatkamers zich bevinden.

Zijn we wat ouder, dan is het vaak de trend van de dagelijkse aangeleerde sleur, waardoor we verhinderd worden tot spirituele zelfreflectie te komen. Ook ons werk en ons gezin zijn vaak niet de bronnen. die de poorten openen naar de innerlijke schatkamers. Er komen echter in ieders leven, momenten voor, van het verkrijgen van een time out, waardoor het kloppen van onze ziel aan de poort van ons ego gehoor vindt. Vaak gaan we dan haastig op zoek naar spirituele bevrediging in een religie of andere vormen van spiritualiteit.

Religie koppelen we dan soms aan kerkelijke machtsinstituten, die geleid worden door theocratische besturen en bestuurders, maar we vinden dit in deze tijd van zelfonderzoek naar waarheid, steeds minder of geheel niet meer passen bij onze zoektocht. Alhoewel dit niet bij alle kerken het geval is, zeker niet, want ook vele kerken hebben de Goddelijke boodschap wel echt begrepen.

Dus dan maar op zoek naar de sleutels van het openen van de schatkamers in onszelf. We zien dat de aanwijzing naar het vinden van de sleutels ons wordt aangereikt door vele wijze mannen en vrouwen, door de eeuwen heen. En dat alles wijst naar dat ene boek ‘De Bijbel’ en dat daarin de sleutels voor onze innerlijke schatkamers zijn verborgen.

We lezen daar over een Goddelijke Vader die in zijn oneindige grootsheid en Liefde steeds bereid is, ons bij de hand te nemen en ons te leiden naar het openen van onze innerlijke schatkamers. Alwaar wij ondergedompeld zullen worden in de gave van helderheid van geest, door uitstorting van Zijn Heilige Geest over ons wezen. Het is aan ons om dit alles in ons toe te laten.

Hij staat ook bekend als Phosphóros (‘hij die licht brengt’) en als Heosphoros. De Griekse god van de morgenster, voorgesteld als een naakte, gevleugelde jeugdige, die zich -met een toorts in de hand- haastte voor zijn moeder Eos, of de Zonnegod Hélios. In het Latijn werd hij ‘Lucifer’ genoemd.

De invloed van de Vrije Wil…
We zijn namelijk geschapen met een vrije wil en hebben dus een keuzepakket van ‘ja’ of ‘nee’. Kiezen we voor ‘nee’, dan zal de Vader ons in zijn geduld met ons, onze levensloop gaande slaan en tijdens deze levensloop door zijn engelen ons steeds kleine hintjes geven over Zijn aanwezigheid en liefde voor ons. Zo is het eeuwen geweest. Echter sinds 2012 zijn wij een nieuwe tijdfase ingegaan, waarbij er op vele vlakken een versnelling is ingezet die hoewel veel materieel voorspoed met zich meebrengt, ook tot morele degeneratie aan het leiden is. En velen van ons met deze degeneratie helaas verder afleidt, van de Liefde van de Vader.

Deze degeneratie is het werk van Luciferische krachten die nog steeds hun invloeden op deze aarde hebben, maar weten dat hun tijd nog maar kort is, gezien de krachtige toename van de Godskracht, die sinds 2012 verder inwerkt op de aarde en ons mensen. We dienen echter niet te vergeten dat de kracht van deze goddelijke energie er altijd is geweest. En dat deze in religieuze kringen nog steeds werd en wordt benoemd als de Kracht van de Heilige Geest.

Het is juist déze kracht die in déze tijd sterk aan het toenemen is, omdat we leven in een tijd van grote veranderingen. Door mijn meting van spirituele radiësthesie. blijkt dat er sinds eind 2012 meerdere kosmische spirituele poorten zijn opengegaan. Deze kracht van de Heilige Geest is één van de aspecten van de Drie-eenheid of te wel Triniteit. De toenemende uitstorting van haar kracht heeft o.a. plaatsgevonden op respectievelijk op 21 december 2012, 16 juli 2015, 7 september 2018 en voorlopig de laatste poort (uitstorting) op 29 september 2019.

Synchroniciteit, een feitelijk en zichtbaar ‘geschenk’ van de Goddelijk bron..
Een dergelijke stortvloed van goddelijk licht (Heilige Geest) is voor ieder van ons nu in grotere mate beschikbaar en zal daarmee de geheimen van de dan geopende schatkamers in ons verder openbaren. Ik heb het hierboven gehad over De goddelijke vader en de goddelijke Heilige Geest, maar er is ook nog een derde goddelijke component: de goddelijke zoon Yeshua (Jezus) die tweeduizend jaar geleden op aarde was en wiens Kracht sindsdien onverdroten doorwerkt tot op de dag van vandaag.

Mede door de verdere uitstorting van de kracht van de Heilige Geest is de kracht van Yeshua gelijktijdig in energie ook toegenomen voor nu en in de toekomst, tot een voorheen, ongekende potentie op aarde. Want Jezus heeft gezegd: “ik ben dezelfde, gisteren, vandaag en in de toekomst”. Doordat de schatkamers van de geest zich gaan openen, indien men voor deze Goddelijke fenomenen openstaat, neemt ook de gewaarwording van zogenaamde synchroniciteit (= toevalligheid) expansief toe.

De goddelijke genezer op ons pad..
Door kennis vanuit deze schatkamers te mogen downloaden, wordt inzicht betreffende ons leven en levensdoel voor onze ogen zichtbaar gemaakt. Alleen wat er in ons leven toe dient is dan binnen ons handbereik. Het is mijn spirituele levensopdracht dit door te geven. Nu we enigszins kunnen inschatten wat het betekent dat Yeshua zeker ook in onze tijd zijn Goddelijke kracht voor ons beschikbaar heeft, is het dus niet toevallig meer, dat er iemand zelfs  in onze omgeving is aangeraakt door Zijn Kracht, om mensen te mogen genezen vanuit Zijn naam.

Het staat o.a. vele malen vermeld in de Bijbel; bijvoorbeeld in Johannes 14, vers 12, waarin Yeshua zegt: “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. En wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen.”

De persoon die letterlijk door een Goddelijke verschijning is aangeraakt in noord-Nederland, noem ik zelf de ‘Godsgenezer’. Inmiddels zie ik, dat het éne genezingswonder ná het andere plaatsvindt, indien hij in naam van Jezus een mens mag genezen. Inmiddels hebben zich wereldwijd vele genezingswonderen door zijn bemiddeling voorgedaan. Dit zegt hij zelf over zijn manifestatie als :

‘Ik heb in mijn leven vele tegenslagen gehad en daardoor zat ik op een bepaald moment in een visuele cirkel. Op een avond toen ik wat mijmerend in mijzelf thuis op de bank zat en mijn vrouw en dochter reeds sliepen, ontstond als uit het niets, heel plotseling een enorm verblindend licht, letterlijk voor mij.

Christ energy (© 2005Jhadten Jewall)

Zo intens dat ik voelde dat ik volkomen overweldigd was door iets zo groots, wat werkelijk haast niet te bevatten is. Voor mij stond op dat moment een -in mijn gevoel- hemels wezen, vol schitterend goddelijk licht en kracht, gepaard gaande met een niet te beschrijven  hemelse Vrede. Deze kracht kwam in een flits naar mij toe en raakte zacht mijn voorhoofd. Zo snel als het kwam verdween dit goddelijk fenomeen weer en bleef ik in een gevoel van diepe vrede, dankbaarheid en Liefde achter. Hierdoor stroomden tranen, zeker een half uur lang, over mijn wangen, uit een diepe eerbied van hetgeen mij die avond overkwam.

Uiteindelijk ging ik naar boven en trof mijn vrouw en dochtertje van 2 slapend aan. Ik ging op de rand van het bed zitten en plotseling werd mijn dochtertje wakker in een soort trance, ze ging rechtop zitten in bed en sprak duidelijk verstaanbaar de volgende woorden in het Engels, die zij als 2-jarige absoluut nooit geleerd had: ‘Glory to God’.. Ze ging daarna liggen en sliep verder. Vanaf dat moment begonnen voor mij de wonderbaarlijke genezingen, waarvan ik in dit artikel twee getuigenissen wil geven”.

Hieronder een letterlijk verslag van een genezing:

Zaterdagavond 23 november 2019 was ik uitgenodigd bij een mevrouw (moeder van 2 kinderen). Bij deze vrouw was een borst afgezet als gevolg van borstkanker. Toen ze de deur opendeed en ik haar echt voor het eerst zag, zag ik een –door chemotherapie- zeer vermagerde vrouw met trillende armen en handen. Ze was zeer vermoeid en had een angstige blik. Mijn dochtertje had ik meegenomen, doordat mijn vrouw een etentje had in de stad Groningen.
Ik begon voor deze vrouw te bidden in Jezus’ naam, met in haar zoveel vertwijfeling, pijn en moeheid.. Maar toen kreeg ze, in slechts minuten, letterlijk een bevrijding uit haar lichaam. De moeheid was verdwenen uit haar lichaam en ook de vele pijn!

Ze had zoveel kracht gekregen, dat ze zelfs mijn -inmiddels 10-jarige- dochter op kon tillen in haar grote blijdschap en dankbaarheid!!. Let wel: vooraf kon ze bijna niets tillen door haar uitermate zwakke gestel. Ik gaf haar het boekje ‘Dicht bij Jezus’, als cadeau en ze las zonder problemen een hele pagina. Daarna huilde ze en zei: “Ik kan weer lezen en goed zien ZONDER gebruik van de grote leesloep! Halleluja”

Haar gezicht was ook zo mooi veranderd tijdens de healing, dat ze wel 10 jaar jonger leek! Ze kon het bijna niet bevatten en huilde en huilde van blijdschap! Haar 14-jarige zoon kwam kort daarna thuis, zag zijn moeder en zei: “Oohh mam, je lijkt wel 10 jaar jonger, wat is er gebeurd met jou? Fantastisch!” Wat een avond, dank u Heer! Dit was één van de grootste genezingen dit jaar, zo niet de grootste. Het gaat nu echt al stukken beter met haar (laatste update 24 november 2019.) Moeder en vooral de zoon, zijn ook nog steeds groots onder de indruk! Praise God! – Tot zover.

Voor mij is verder het treffende, dat de dochter van deze persoon, wiens naam ik dus nog niet wil onthullen, ook een heel bijzonder meisje is, want zij ziet regelmatig engelen. Ook tijdens deze healing, toen er opeens een hemelse vrede over deze patiënt kwam, deed ze verslag van 2 engelen die ze waarnam; engelen die met hun vleugels de 3 mensen bedekten in Gods grote Liefde! All Glory to God! Aldus het verslag van de genezer. Het is nauwelijks te bevatten dat dit alles hedendaagse realiteit is, maar toch is het waarheid, gezien ook het resultaat van deze en vele andere genezingen.

Een andere, opmerkelijke genezing door de kracht van Jezus, vond onlangs plaats bij een patiënt, die meer dan 40 jaar aan de ernstige huidaandoening ‘Psoriasis’ leed. Hieronder het verslag van de genezer:

“Een cliënt van jullie C. uit ……, heeft mij een paar keer bezocht met zware psoriasisklachten. Toen ik dit de eerste keer bij hem zag, was ik best wel geschrokken; zo erg dat eruit zag, die psoriasis en hoe die op meer dan zijn halve lichaam zat. Schubbetjes en schilfers, donkerrood en licht ontstoken huid. Na de healing in Jezus naam, kwam C. na ongeveer een maand nadien terug en tot mijn verbazing waren de schubbetjes al weg en de psoriasis al lichtrood van kleur en qua oppervlakte van de psoriasis op zijn huid óók al kleiner.
Terwijl ik dit schrijf, in december 2019, is C.  inmiddels weer bij mij terug geweest en de hele psoriasis is verdwenen! Halleluja, wat een wonder en dat na meer dan 40 jaar psoriasis klachten vanaf zijn 17e jaar bij hem! Blij en dankbaar ging hij terug naar huis…”

Christus-mandala

Deze genezer doet zijn werk, mede als zijn wonderbaarlijke gave ook vele spontane genezingen op straat, waar hij vaak en onmiddellijk voelt wat er gaande is, altijd Pro Deo om deze mensen, die toevallig zijn pad kruisen, te helpen. De kop van dit artikel luidt ook niet voor niets  ‘Spiritualiteit als geschenk voor ons allen’  Uit het bovenstaande blijkt dat de goddelijke krachten van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest momenteel, sinds 2012 sterk al, aan het toenemen zijn, maar zeker ook voor 2012 was de kracht van de Heilige Geest alom aanwezig .

Daar ook de duisternis steeds meer grip tracht te krijgen op ons menszijn in de wereld, moge duidelijk zijn, gezien de grote onrust op vele plaatsen en het vele lijden van de mensen daaronder. Echter er is altijd een handreiking naar iedereen die zijn/haar hart openstelt voor God, zonder dat men enige dwangmatige verbintenis aan behoeft te gaan met een bepaalde religie.

De Goddelijk kracht verenigd in Triniteit is rechtstreeks zonder enige bemiddelaar, voor iedereen beschikbaar die zijn/haar hart daarvoor openstelt en om deze boodschap in de taal van deze tijd over te brengen. Mede daarom heb ik dit artikel geschreven. We leven in een tijd van openbaringen en wonderbaarlijke genezingen, de keuze om daar in mee te gaan is de keuze van onze vrije wil.

Dineke Jongepier-Rijskamp

januari 2020

djr-advies.nl

* * *

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.