Advertentie

Het fysieke voertuig: een wonderlijke Creatie!


Ons lichaam is het voertuig van onze Ziel, de ‘woning’ van vlees en bloed, die het mogelijk maakt hier op Aarde te zijn in deze ‘fysieke’  wereld. Omdat in feite alles energie is, is het verhaal omgekeerd aan wat ons té vaak geleerd wordt..

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Want rara.. de fysieke wereld is OOK ENERGETISCH..! Alleen van een enorme energetische DICHTHEID. Elke natuurkundige kan je dat uitleggen en toch gaan velen maar door met het creëren van hún illusie, door juist de fysieke wereld als DE ENIGE waarheid te zien. Vervolgens ontstaat de ‘illusie’ als ‘werkelijkheid’..?

Vanuit de dimensies van onzichtbare energieën, zijn Hogere Bewustzijnsvormen echter bezig het levensproces op Aarde gade te slaan en haar bewoners te helpen. Deze hogere ‘entiteiten’ (bewustzijnsvormen) helpen ons om het fysieke lichaam te eren, helpen ons om de Ziel te helpen zich-Zelf te her-kennen, zich-Zelf te her-kennen in dit Aardse veld van fysieke dichtheid…!

Het onderstaande artikel bevat in dit kader een prachtige channeling die Ronna Herman onlangs doorgaf namen de Hogere Bewustzijnsvorm die zich ‘Michael’ noemt, aartsengel Michael. Het woord aartsengel komt overigens uit het Grieks (enkelvoud Αρχάγγελος, Archángelos, meervoud Αρχάγγελοι, Archángel[o]i) De letterlijke vertaling van aartsengel is daarmee ‘opperboodschapper’..)

Nou aartsengel Michaël laat van zich horen; de onderstaande boodschap van Michael vonden wij uitermate de moeite waard om door te geven in het kader van de fysieke veranderingen die we ondergaan in deze tijd van kosmische omwentelingen. Weeg de boodschap op je eigen weegschaal; alleen JIJ bepaalt het ‘waarheids’-gehalte voor JOUW Ziel.

* * *

Het Fysieke Voertuig is een Wonderlijke Creatie

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

vertaling (nl-eng) Frank Hoogerbeets November 2010

X

Geliefde meesters, terwijl jullie voorwaarts gaan op het pad van Verlichting, en de kosmische wet en de functionering van het universum beter gaan begrijpen, nemen wij de gelegenheid te baat om jullie een beter begrip aan te reiken van enkele van de concepten van de Schepping en de complexiteit van het fysieke voertuig. Daarom willen wij jullie een uitgebreide uitleg geven van de samenstelling van het Etherische Lichaam en diens belang in het ascentieproces.

Het Etherische Lichaam of Etherische Web, dat veel fijner is in substantie dan het aardse lichaam, betreft de onzichtbare tegenpool van het fysieke lichaam. Het Etherische Lichaam bestaat uit de fysieke aura, die jullie fysieke gezondheidsstaat weergeeft via verschillende kleuren en de vervormingen, voor zover die er zijn, binnen de patronen van het Etherische Web.

De emoties van pijn, lijden en wrok zijn gedachtenvormen die jullie ervan weerhouden de Drager van Licht te omarmen en te worden die jullie bedoeld waren te zijn. Het auraveld is het onzichtbare elektromagnetische krachtveld dat het fysieke lichaam omgeeft, en energie naar jullie toetrekt en trillingspatronen van jullie uit straalt.

De aura van het mentale lichaam in het Etherische Web is bijna niet bestaand bij diegenen die gevangen zitten in de beperkingen van de derde en lagere vierde dimensie omdat zij de wereld en de gebeurtenissen aanschouwen door een filter van illusie die is gecreëerd door hun overtuigingen, gedachten en handelingen in het verleden.

Wanneer men existeert in een 3-/4-dimensionale omgeving, dan is de overheersende kracht in het emotionele lichaam het astrale vlak. Daarom is een grote meerderheid van de mensen onder de invloed van hun basispersoonlijkheid en het ego-begeertelichaam, dat bestaat uit onvervulde verlangens van het verleden, alsook uit emotionele onevenwichtigheden en gevoelens van onwaardig en ongeliefd zijn. Eén van de moeilijkste fasen van het ascentieproces is door de vervormingen heen gaan van het emotionele geloofssysteem in het massabewustzijn naar de stabiliteit, frisheid en harmonie van de hogere dimensies.

Vergeet nooit, angst neemt je macht weg. Het heersende geloofsysteem in het massabewustzijn wordt gevoed door negatief, vijandig denken en een verzet tegen nieuwe concepten en verandering. Het overgrote deel van de massa zit vast in een realiteit van pijn en lijden, maar is niet bereid om nieuwe, verruimende ideeën te omarmen, die het zou bevrijden van zijn zelf opgelegde beperking.

De ‘Rivier des Levens’.
Het is uiterst belangrijk dat je stevig geaard en in evenwicht blijft binnen het aanvaardbare bereik van dualiteit gedurende het leven in de realiteit van de derde dimensie. Je moet ook streven naar het bereiken van emotionele harmonie en sereniteit in de illusoire wereld van de vierde dimensie terwijl je op zoek bent naar wijsheid en probeert te wennen aan het mentale vlak van de lagere vijfde dimensie.
Let altijd goed op de fluisteringen van je Ziel en je Hogere Zelf. Het is ook belangrijk dat je begrijpt dat je niet slechts één Hoger Zelf hebt, maar vele fragmenten/Vonken van je Hogere Zelf verspreid over het universum.

Het ascentieproces behelst de geleidelijke integratie en assimilatie van het volgende hoger dimensionale facet van je Hogere Zelf. Jullie zijn bezig jullie Licht en jullie bewustzijn te vergroten. Jullie transformatie naar Zelfmeesterschap, evenals het ascentieproces zullen enorm worden versneld zodra jullie je persoonlijke levenslijn van Licht hebben vergroot – een etherische buis van Licht – die je kernverbinding is naar je Goddelijke IK BEN Aanwezigheid.

Eveneens zijn jullie bezig om wederom verbinding te maken met de ‘Rivier des Levens’ via jullie persoonlijke Antakarana (Regenboogbrug van Licht), die de Essentie van de Schepper bevat, genaamd Adamanten Deeltjes. Gedurende de vele afgelopen tijdperken heeft de mensheid de verbinding naar de Rivier des Levens/Lichts zodanig gereduceerd dat het in de meeste mensen slechts een klein stroompje is geworden.

Wij nemen jullie waar via de kleuren in jullie meervoudige lichaamssysteem, fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch, die zijn gecreëerd door jullie gedachten, handelingen en daden in jullie vele levens door de vele tijdperken heen.

Ieder van jullie heeft een stralingssfeer die wordt voortgebracht door de trillingspatronen van jullie auraveld en jullie Zielslied. Ascentie betekent het gehele lichamelijke chakrasysteem in balans brengen, wat het zuiveren, verfijnen en in balans brengen van het Etherische Lichaam / auraveld zal vergemakkelijken. Jullie doel is jullie ‘Etherische Lichaam’ en auraveld terugbrengen naar zijn perfecte Goddelijke Blauwdruk, wat de menselijke blauwdruk is voor jullie oorspronkelijke lichamelijke vorm genaamd het Adam/Eva-Kadmon-Lichtlichaam. Wij nemen jullie waar via de kleuren in jullie meervoudige lichaamssysteem, fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch, die zijn gecreëerd door jullie gedachten, handelingen en daden in jullie vele levens door de vele tijdperken heen.

Jullie Energetische Blauwdruk is opgebouwd uit de trillingspatronen die jullie dagelijks uitzenden via jullie gedachten, handelingen en daden. Jullie Energetische Blauwdruk kan enorm variëren als jullie werkzaam zijn in een drie-/vierdimensionale omgeving. Echter, naarmate jullie vorderen op het pad van Verlichting, wordt jullie Energetische Blauwdruk geleidelijk aan harmonieuzer en melodieuzer, en wordt het uiteindelijk een permanent deel van jullie Zielslied. Jullie Zielsontwikkeling wordt gadegeslagen door de frequenties van jullie Zielslied en niet door jullie dagelijkse handelingen.

Jullie Zielslied is opgebouwd uit middenvier- en hoger-dimensionale trillingspatronen van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid, evenwicht en harmonie. Als Zelfmeester zal jullie Energetische Blauwdruk en jullie Zielslied versmelten met een Hemelse Mandala van klank en kleur, waarmee jullie zullen worden geïdentificeerd in de hogere Rijken. Jullie worden herkend aan de schittering van jullie innerlijke Licht. Hoe meer Lichtessentie jullie belichamen in jullie fysieke voertuig, des te helderder jullie aura zal stralen.

De Heilige Geest van jullie Hogere Mentale Zelf is de onderscheidende hogere intelligentie die de Lichtinfusies waarneemt en reguleert, alsook de gaven van de Geest die jullie ontvangen overeenkomstig jullie niveau van spiritueel bewustzijn en jullie huidige behoeften. Speciale dispensaties worden eveneens waargenomen en verspreid door jullie Hogere Mentale Zelf dat de bemiddelaar is tussen jullie en jullie IK BEN Aanwezigheid / Goddelijke Zelf.

"Een wilsuiting of affirmatie is een gebed met kracht."

Meditatie en affirmaties
Meditatie helpt de lagere geest en het ego te disciplineren opdat jullie je bewust kunnen afstemmen op de gedachtenstromen van jullie hogere geest. Het vergt geduld en discipline om het getetter van de geest te stoppen, dat de norm is voor degenen die zijn afgesloten van hun hogere bewustzijn.

Wij moedigen jullie aan om actieve en passieve meditatie te oefenen. Een wilsuiting of affirmatie is een gebed met kracht. Het zou een beknopte, positieve affirmatie moeten zijn uitgedrukt met vertrouwen, en de zekerheid dat het zal worden gemanifesteerd in de juiste vorm op het juiste moment.

Als de affirmatie wordt gedaan met liefdevolle intentie voor het hoogste goed, dan stem je je wil af op die van je Hogere Zelf, en de universele wet zal ervoor zorgen dat je co-creatieve gedachten en aspiraties zullen worden verenigd met die van anderen met gelijke afstemming. Daardoor zullen zij toenemen in kracht. Stille meditatie is luisteren naar een antwoord van je Hogere Zelf, je beschermengel of je Hogere Geest.

Onthoud dat één persoon die is gecentreerd in zijn Heilige Hart en zijn Heilige Geest, kosmische waarheden en inspirerende gedachten kan overbrengen op miljoenen mensen, waarbij de liefdevolle trillingen van zijn auraveld iedereen zegent met wie hij in contact komt.

Goddelijke Wijsheid
Sereniteit en vreugde zijn kwaliteiten van de Ziel. Intelligente liefde ontstaat wanneer de Ziel de dominerende kracht binnenin wordt en de ego-persoonlijkheid onder controle is gebracht. Als je succesvol de membranen van Licht verwijdert die de ingang naar je Heilige Geest bewaken, krijg je toegang tot je persoonlijke opslagplaats van Goddelijke Wijsheid.

Wij willen jullie nu een samenvatting geven van enkele van de vele symptomen van ascentie die jullie, de ingewijden op het Pad, in deze tijd ervaren:

 • Je merkt dat je je terugtrekt van sociale activiteiten en evenementen die in het verleden plezierig waren. Harde geluiden, menigten en onstuimige activiteiten storen je, en je verlangt naar afzondering en misschien de sereniteit van de natuur. Omdat je trillingsfrequenties omhoog gaan en harmonieuzer worden, zul afstand nemen van mensen, gebeurtenissen en plaatsen die lagere, dis-harmonieuze energieën uitstralen. Geleidelijk aan zul je ook steeds minder gemeen hebben met bepaalde vrienden en kennissen, met name diegenen die negatief, veroordelend en onvriendelijk zijn tegen anderen.
 • Je kunt intense uitbarstingen van energie hebben waarbij je bijna niet rustig kunt blijven, en soms kun je je zo licht voelen van binnen dat je nauwelijks je fysieke vorm voelt. Op andere momenten kun je je zo zwaar voelen dat je bijna in de grond zakt, en kun je extreme vermoeidheid ervaren. Jullie lichamelijke vorm ondergaat een intense metamorfose op etherisch en cellulair niveau, en sommige van de transformatiesymptomen zijn niet prettig – met name voor diegenen die in een ouder of enigszins verzwakt lichaam verkeren.
 • Kundalini 'awakening'..

  Omdat de Kundalini (Heilige Vuur) langs je ruggenmerg (de etherische buis van Licht) begint op te stijgen, kun je momenten van intense innerlijke hitte ervaren, terwijl de buitenkant van je lichaam koud en zelfs klam aanvoelt.
  Dat is de reden waarom het aanvankelijk het beste is om te streven naar een geleidelijk opkomen van het Kundalinivuur dat ligt opgeslagen in het Wortelchakra onder aan de ruggengraat, opdat je de hogere frequenties van Goddelijk Licht langzaam kunt integreren. Sneller en meer is niet noodzakelijkerwijze beter wanneer je midden in het transformatieproces van ascentie zit.

 • Voor degenen in de beginfase van het proces zal de integratie van de verfijnde Lichtfrequenties niet heel ingrijpend zijn. Maar voor die Sterrenzaden die wat verder zijn in het ascentieproces en die ermee hebben ingestemd om Werelddienaren te zijn en de weg voor anderen te bereiden, kan het een pittig en lang proces zijn omdat zij alsmaar hogere frequenties van Licht integreren om met anderen te delen.
 • Je kunt het gevoel hebben in een emotionele achtbaan te verkeren omdat je veel emotionele ups en downs ervaart. Je maakt contact met en bevrijdt veel geblokkeerde energie / disharmonische frequentiepatronen vanuit een diep cellulair niveau, en het is belangrijk om deze gevoelens naar boven te laten komen opdat zij kunnen worden getransmuteerd tot verfijnde Lichtsubstantie. Het is belangrijk dat je leert een waarnemer te worden van wat er plaatsvindt, en objectief met liefdevol geduld en begrip bekijkt, verwerkt en rectificeert hetgeen aan jou wordt geopenbaard.
 • Je eetgewoontes kunnen drastisch veranderen. Wat je ook verkiest te eten, volg je innerlijke leiding en kijk naar hoe je lichaam voelt nadat je iets hebt genuttigd. Je Lichaamselementaal of innerlijke lichaamsintelligentie is aan het ontwaken, en als je er aandacht aan schenkt, zal het je leiden naar het juiste voedsel en dieet. Onthoud altijd, gematigdheid in alles is de sleutel.
 • Je kunt veel vreemde pijnen ervaren waarvoor geen duidelijke diagnose is. Er zijn veel kleine chakra- en meridiaanpunten in het fysieke lichaam. Omdat de hogere frequenties van Licht door het hele lichaam proberen te stromen, kunnen zij op weerstand stuiten bij deze belangrijke punten, wat voor ongemakken kan zorgen. Een van de meest voorkomende spanningsgebieden is het gebied van de ruggengraat in de bovenrug, tussen de schouderbladen.
 • Je kunt het idee hebben dat je je verstand aan het verliezen bent, of in ieder geval je geheugen. Er zijn multidimensionale niveaus in de hersenen, en omdat je je frequentiepatronen verhoogt, zullen de lagere niveaus van de hersenen worden verfijnd. Daarom heb je veel van de herinneringen van je negatieve verleden, alsook de onbelangrijke zaken die je daar hebt opgeslagen, niet langer nodig.Je zult toegang krijgen tot de hogere niveaus van de hersenen waar je Heilige Geest vertoeft. De vereniging tussen de Heilige Geest en het Heilige Hart maakt een integraal deel uit van het ascentieproces.

Geliefden, jullie moeten toegeven dat het een opwindende tijd is om in het fysieke voertuig te verkeren, en toch heeft je fysieke voertuig moeite om mee te komen met de steeds toenemende frequenties die je elk moment en elke dag aan het integreren bent. Velen van jullie die jaren lang geen verkoudheid, griep of spijsverteringsproblemen hebben gehad, hebben nu last van deze afmattende symptomen, en sommigen van jullie vragen zich af: “Wat doe ik verkeerd.?” Jullie doen niets verkeerd, moedige vrienden; het is het juiste dat jullie doen waardoor sommige van deze ongemakkelijke vlagen van lichamelijke pijn ontstaan.

Velen van jullie die jaren lang geen verkoudheid, griep of spijsverteringsproblemen hebben gehad, hebben nu last van deze afmattende symptomen, en sommigen van jullie vragen zich af: “Wat doe ik verkeerd.?”

Wij erkennen het feit dat deze voorvallen niet prettig zijn om te ervaren. Wij willen jullie echter een ander facet van de waarheid aanreiken om over na te denken. Nogmaals, velen van jullie die diep in het transformatie-/ascentieproces zitten ervaren deze symptomen van ongemak als een manier om snel de oude, negatieve energieën in hun fysieke voertuig te transmuteren. Je zou het een transmutatie of vuurdoop kunnen noemen, een verbranden/bevrijden van oude frequentiepatronen opdat de hogere, meer verfijnde, kristallijnen cellen van bewustzijn kunnen infiltreren en de leiding binnenin kunnen nemen.

Niet alle virussen zijn slecht, evenmin als alle symptomen van ongemak die je ervaart. Zie hen als een middel om een doel te bereiken en dat een hoger doel dient. Ook deze dingen zullen voorbij gaan, geliefden.

Wij vragen jullie voor jezelf te zorgen, om aandacht te schenken als nooit te voren aan je fysieke voertuig en aan de signalen of boodschappen die je wijze Lichaamselementaal naar je toe projecteert. Hoe kun je genieten van de prachtige wereld van liefde, vreugde en overvloed die jullie creëren, als je kostbare, fysieke voertuig niet krachtig en gezond is?

Kom met ons samen in jullie Piramide van Licht, geliefden, en laat ons jullie helpen om met gemak, gratie en veel vreugde door het proces heen te gaan. Moge de straling van onze Vader/Moeder God op jullie neerdalen en jullie vervullen met het Oneindige Licht des Levens. Weet dat wij er altijd zijn om jullie te leiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michaël

* * *

© 2010 Ronna Herman, Star Quest.

Nederlandse vertaling © 2010 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (Ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

4 gedachten over “Het fysieke voertuig: een wonderlijke Creatie!

 1. Tja, met ons zintuig om te zien kunnen we maar een beperkt deel van het lichtspectrum waarnemen, en met onze oren kunnen we maar een beperkt deel van het spectrum van geluidstrillingen ontwaren, enz.

  Om onszelf te onwikkelen zijn er een aantal dingen noodzakelijk, bijv. geen apartaam enzo gebruiken om er niet als een zombie bij te lopen, geen geraffineerde suikers en voeding en drankjes waar dat inzit want dat spul werkt hetzelfde als opium en morfine enzo, zie http://www.avoratio.nl/Voeding/Voedsel/Suiker

  En alcohol verdooft niet alleen de hersenfunkties, maar ook de endocriene klieren en het menswaardige, zie http://www.avoratio.nl/Voeding/Drinken/Alcohol

  Onze endocriene klieren hebben een nauw verband met ons ware innerlijke Zijn, en bewustzijn, gezien mijn ontdekkingen betreffende het verband tussen de bouw van het zonnestelsel en de bouw van het menselijk lichaam, zie http://www.avoratio.nl/Allerlei/Gelijkenis

  En als wij werkelijk vrede willen, moeten we ophouden het vlees te eten van zoogdieren, want hun hersenen zijn al zover ontwikkeld dat ze gevoelens bewust zijn, zie http://www.avoratio.nl/Allerlei/Worldpeace

  De Mazdaznan-leer biedt o.a. oefeningen voor het verlevendigen van de endocriene klieren, zie http://www.avoratio.nl/Mazdaznan/Klierkunde

  Het is noodzakelijk om er ZELF slechte gewoontes voor achterwege te laten en afleren, en goede gewoontes aanleren.

  Zo wordt het pas echt werkelijkheid, in plaats van alleen maar een mooi verhaal.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.