Advertentie

Spiritualiteit, bewustzijn en creatie


Spiritualiteit, bewustzijn en creatie

2012 © Ir. Mehran T. Keshe

2012 © vertaling: Ingmar America en Henk te Gussinklo

x

Mehran Keshe, revolutionair denker en wetenschapper

Men zou een bruiloft niet bijwonen in een clownskostuum, tenzij men nooit heeft geleerd dat er voor elke gelegenheid kledingvoorschriften en gedragsregels zijn. Wij zijn nu bezig om mensen te leren de volgende stap te maken en in staat te stellen om de echte wereld van creatie binnen te gaan, in plaats van vast te blijven houden aan hun huidige geïsoleerde thuis op aarde.

Mijn boek ‘De Ziel’, zal gepubliceerd worden als boek nummer 9 (sommige adviseurs willen liever dat dit het volgende boek nummer 4 zal worden), en zal in feite het laatste boek zijn. Zodra we eenmaal inzicht hebben in de volledige essentie van de schepping, dan pas kunnen we de mensheid begeleiden (niet alleen onderwijzen) om de echte werking van de interactie tussen alle wezens in het universum, zowel in relatie tot elkaar als tot henzelf, te begrijpen. In dit boek, dat al gedeeltelijk geschreven is, zal ik op een hele gemakkelijke en wetenschappelijke manier uitleggen hoe bewustzijn de sleutel is tot de werking van de fysieke werkelijkheid, ongeacht de entiteit, hetzij van mens, hetzij van welke andere entiteit dan ook, die beslissingen kan nemen over de interactie tussen henzelf of tussen andere entiteiten in het universum.

Bewustzijn is geen alleenrecht voor de stam der aardbewoners, maar is de hoeksteen waarop de werking en interactie van alle intellect in het universum steunt. Bewustzijn is het resultaat van de wisselwerking van beslissingen gemaakt door velden en niet door de materie. Op den duur zal de mens tot het inzicht komen dat bewustzijn geen veldsterkte-criterium heeft (zowel in principiële, overgangs-, als stoffelijke velden) en dat het eender is voor alle entiteiten in het universum. Bewustzijn is de centrale controlekamer van de fysieke werkelijkheid, of wat we tastbaar bestaan noemen, alsmede het niet-tastbare.

Als de fysieke werkelijkheid de Zon zelf is, dan is de Ziel het veld dat de Zon onvoorwaardelijk uitstraalt. Wanneer deze velden op elkaar en op de velden van andere entiteiten met een magnetisch en zwaartekrachtsveld inwerken, ontstaat door de wisselwerking van deze complexe velden de creatie van licht, oftewel de gewaarwording van het bestaan van de ander. In deze wisselwerking vormt de observatie van het licht het bewustzijn van het bestaan van de fysieke werkelijkheid van de oorspronkelijke entiteiten, alsmede hoe de interactie zal worden en wat de uitkomst hiervan zal zijn.

Als men eenmaal het licht van de interactie van de velden ziet, wordt men zich op dit punt gewaar van de entiteit zonder de aanwezigheid van zijn fysieke werkelijkheid. Dit is, bijvoorbeeld, zoals de interactie tussen de Magravs van de Zon en van de Aarde; de wisselwerking van vier velden leidt tot de creatie van daglicht, en in dit licht wordt een mens zich op zijn punt van observatie bewust van het bestaan van alle velden van de Aarde en de Zon en hun wederzijdse interactie, en wordt zich daarmee gewaar van het fysieke bestaan van beide bronnen.

Als anderzijds de velden van de Aarde en de Zon in andere richtingen zouden reizen en nooit op elkaar in zouden werken, zou de mens zich niet gewaar worden van de beide entiteiten, en van hun positie en sterkte ten opzichte van elkaar op deze punten in het universum, ondanks het feit dat hij van beide onafhankelijk de velden ontvangt. Maar waar hij wel de interactie van deze velden binnen zijn bestaan ziet, wordt hij zich gewaar van de positie van deze twee entiteiten binnen het domein van het universum.
Op dit moment ziet de mens vanwege zijn kennis van de materiële wereld alles door de bril van de fysieke werkelijkheid. Dit is het drogbeeld dat hem heeft verblind voor de ware essentie van de schepping. “Oh mens van het bestaan, sluit je ogen voor de fysieke werkelijkheid om de werkelijkheid van het bestaan in alle domeinen van het universum te kunnen zien.”

Kosmisch bewustzijn is de bevestiging van de onlosmakelijke verbondenheid met Al-dat-Is.

In werkelijkheid is de mens materie, welke met bewustzijn een ‘wezen’ wordt, en niets meer. Dit is de reden dat alle profeten uit het verleden spreken, zich verbinden en communiceren door middel van de concepten van vuur of licht, naargelang het intellect van hun volgelingen en het begrip van dat moment. Zoals licht oprijst uit de wisselwerking van het veld van de ziel met de velden van de schepper, zo wordt onder invloed van de onthulling van het licht aan de ziel van de profeet geopenbaard hoe het beleid van de toekomst zal moeten zijn.

Men ziet de schepper niet, maar dat wat geschapen is bezit de velden die in kunnen werken op de aanwezigheid van de velden van de schepper. Dit is wat leidt tot verlichting, of het zien van het licht van de schepping. Indien we ons bewust zijn van onze gedachten, zonder aandacht te besteden aan wat ons fysieke deel beslist met zichzelf te doen, worden we ons ervan gewaar dat het bewustzijn in principe de bestuurder is van ons fysieke lichaam.

Anderzijds kan het eigen bewustzijn inwerken op de entiteiten in het universum zonder in te hoeven werken op de fysieke werkelijkheid van deze entiteiten en zonder dat deze entiteiten zeggenschap hebben in de manier waarop de interactie plaatsvindt. Dit is de juiste manier voor de interactie van de Ziel met andere wezens in het universum, omdat hierbij geen behoefte is om de fysieke werkelijkheid te onderhouden, die een bedreiging kan vormen voor de ontplooiing van het ware en juiste pad met anderen in het universum.
Mettertijd zal de mens gaan begrijpen dat bewustzijn het juiste middel voor communicatie met alle besluiten-makende entiteiten in het universum is, en van daaruit zal hij leren het fysieke voorkomen en optreden van het lichaam te corrigeren, door te begrijpen dat het bewustzijn de werking van het menselijk lichaam meer bespeelt dan enig ander veld.

De mens beseft echter nog niet hoezeer zijn eigen lot bepaald wordt door zijn eigen bewustzijnsvelden, welke kracht gelijk is aan de kracht van zijn eigen fysieke, stoffelijke velden. Wanneer de mens dit zal begrijpen, zal hij de wetten van feilbaarheid begrijpen, en zal daarmee nooit gedwongen zijn, en zal ook nooit doen, wat verkeerd is voor hemzelf, of zelfs voor een ander. Eigenlijk hadden de profeten van weleer de mens eerst moeten onderwijzen, vanaf het begin der tijden tot aan zijn intellectuele volwassenwording, over de werking van de ziel en het bewustzijn, alvorens hem te onderwijzen over zijn gedrag in de stoffelijke wereld in fysieke relatie tot elkaar.

Gij zult niet stelen..
Bijvoorbeeld, om te leren wat ‘Gij zult niet stelen’ nu echt betekent, in termen van de werking van velden in het universum? Dit betekent, indien men ongeoorloofd neemt van andermans velden, dat, ongeacht de verschillende Magravs sterkten, iemands eigen veld dan een kracht bereikt zonder dat deze velden eigenlijk gegeven zijn, overeenkomstig het doel van hun beweging in het universum. Door deze nieuwe incorrecte veldsterkte, verworven door degene die zich de velden heeft toegeëigend, verandert zijn eigen veld in sterkte, waardoor hij andere velden op zijn pad van beweging door het universum zal aantrekken of afstoten. Aangezien deze velden niet de zijne zijn, verandert zijn pad van beweging en bereikt hij niet de juiste en gewenste bestemming.

De mens moet dus de realiteit van zijn gedragingen doorzien en zich bewust zijn van hetgeen een interactie zal voortbrengen. Dit besef van de wijze waarop het juiste pad gehandhaafd kan worden en wat gedaan moet worden om de eindbestemming te bereiken, wordt op deze manier het bewustzijn van de mens.

Zodra wij de universele gemeenschap binnentreden, zullen onze gedachten, gewaarwordingen en hun controlerende ‘bewustzijn’ als een open boek zijn voor iedereen in het universum, aangezien zij niet kijken naar de fysieke werkelijkheid, maar naar de wisselwerking tussen de inwendige velden van het brein en de velden die het brein uitzendt als antwoord op wat het zou willen behalen of de doelen die het zou willen bereiken voor het lichaam.
Deze andere entiteiten zullen de mensheid vrijelijk toegang geven tot hun velden, zodat wij voort gaan op ons juiste pad, of zij trekken hun velden terug uit het bereik van onze gedachten, zodat ze ons wederom niet hinderen in onze lijn van beweging, en de mensheid haar juiste eindbestemming kan bereiken.

Wanneer de mens zich in de nabije toekomst onder zijn universele familie begeeft, zal hij in de open spanwijdte van het universum worden beoordeeld en veroordeeld op grond van zijn gedachtevelden en niet op grond van de reflectie van zijn fysieke gedrag. De fysieke werkelijkheid heeft behoefte aan verschijning, maar bewustzijn heeft geen fysieke werkelijkheid nodig om aanwezig te zijn in alle domeinen van de schepping in het universum. Dit betekent dat de gedachten van de mens in beginsel een Magrav-veld zijn, welke uitstraalt vanuit de werkzaamheid van zijn stoffen, en dit wordt op zijn beurt een reflectie van velden zonder enig tastbaar deel. Bewustzijn is een deel van de communicatie van leven tussen alle entiteiten die hun gedachtegang beide kunnen ontvangen en verzenden als antwoord op het gedrag en de gedachten van anderen.

‘Eenheidsbewustzijn’ (Janosh)

De mens die de werking van gewaarwording en bewustzijn begrijpt, is de mens die het koninkrijk van de schepper is binnengetreden. Er zijn mensen die beweren dit niveau te hebben bereikt door meditatie, en er zijn mensen die dit niveau van begrip en gedrag hebben bereikt zonder zich dit te realiseren; door middel van hun natuurlijk correcte gedrag vanaf hun opvoeding en door geen angst te hebben voor straf, zoals er mee is gedreigd door de profeten van destijds. Bestraffing is het controlesysteem van de fysieke werkelijkheid, terwijl bewustzijn actie is zonder straf. Bestraffing is voor de fysieke mens, terwijl gewaarwording en bewustzijn attributen zijn van de ziel van de entiteit.

Aldus is dit het punt dat we de spanwijdte van dit universum en daarbuiten hebben geopend voor de mens. Tegelijkertijd zullen we de mens leren dat er geen straf is in het universum. Van hier af aan is deze stok van controle (bestraffing) verwijderd uit het instrumentarium voor het onderricht van de mens. Vanaf dit punt zal de mens leren dat zijn gedrag en zijn bewustzijn de middelen zijn voor zijn eigen controle, en dat hij volwassen genoeg is om vanaf heden zijn eigen gewaarwording en bewustzijn te zijn. Zodoende zal er niet langer de behoefte bestaan aan de fysieke leermeesters van weleer en hun controle methodes van onderwijzen gebaseerd op het fysieke lichaam, via de dreigementen dat de mens op de ene of andere manier gestraft wordt als hij het ene of het ander doet.

In het universum zijn oorlogen noch hebzucht, maar een duidelijk pad vrij van de belemmeringen van tastbaarheid. Zij die de werking van het bewustzijn begrijpen zullen een wonderbaarlijke tijd beleven in de werelden die wij als een geschenk voor de mens hebben opengesteld en hun ruimte die in vrijheid mag worden gebruikt. Zij die dit echter niet begrijpen zullen een zware tijd meemaken, totdat zij zich realiseren dat gewaarwording en bewustzijn en hun interactie met andere gelijkwaardige entiteiten de loop zal bepalen van hun bestaan in het universum.

Dit zal de weg zijn waarop de mens zijn evenwicht op het juiste pad in alle rijken van creatie zal vinden,
volgens de ware leer van de schepper.

Gezegend zijn de zielen die de gedachten begrijpen en niet alleen dat wat is geschreven.

Mr. M.T. Keshe

www.keshefoundation.com

64 gedachten over “Spiritualiteit, bewustzijn en creatie

 1. Dit gedicht, gemaakt in verbondenheid op 28-10-10 past hier wonderwel bij:

  Wij mensen leven hoofdzakelijk in het onbewuste
  maar de tijd schijnt te zijn gekomen, de tijd
  waarop wij mensen lang hebben moeten wachten
  Ons geduld is behoorlijk op de proef gesteld
  Het aardse leven; zo vaak teleurstellend
  er was angst, lijden en pijn, meer
  dan we konden dragen zo leek het
  Er was oorlog; maar we willen vrede
  misdaad; maar we willen veiligheid
  verdriet; maar we willen vreugde
  chaos; maar wat we willen is Harmonie

  Kortom we zijn al die negativiteit die ons
  wordt voorgeschoteld zo ontzettend zat.
  Maar ons wordt NU een opening geboden
  om ons Leven in eigen hand te nemen

  Bewustwording is enorm Belangrijk

  Bewust worden van onze innerlijke Kracht
  Kracht die Universele Liefdevolle en wijze
  positiviteit in werking zet.
  We krijgen het inzicht dat we ons Leven zelf creëren
  dat we onze eigen scheppers zijn.

  NU volgt het diepgeworteld ontwaken
  Ontwaken dat ons leidt naar de toekomst
  een toekomst van eenheid; dus Liefde
  Een Gouden Tijdperk breekt aan
  De creatie van het Paradijs op aarde, het
  leek een droom, maar is NU werkelijkheid geworden.

  Hartegroet Alice

 2. Ja, is dat zo, is de creatie van het paradijs NU werkelijkheid geworden?
  Gek, voor mijn gevoel is precies het omgekeerde het geval.

  En dat we allemaal vrede, geluk enz. willen, is ook niet alleen maar van deze tijd, dat wilden we altijd al, en al ons streven is daar dan ook al sinds mensenheugenis op gericht. Allicht, want wie streeft er nu naar om ongelukkig te zijn of te worden?

  Dat bewustzijn belangrijk is, dàt staat natuurlijk wel als een paal boven water, maar dat je bewustzijn zou kunnen verwerven door dikke boeken vol dure woorden te gaan bestuderen… daar heb ik zo mijn twijfels over.

  Volgens mij bereik je bewustwording juist door al die bla-bla opzij te zetten en zelf te gaan nadenken – in je moerstaal. Simpelweg omdat er voor alle waarheid maar weinig woorden nodig zijn om die aannemelijk te maken, en voor leugens en geklets daarentegen een heleboel. Hoe meer woorden, hoe meer verwarring en ondoorzichtigheid, daar komt het op neer.
  Die stelling gaat voor letterlijk alles op, van godsdienst tot en met politiek, en zo gauw je dit doorhebt ben je al een aardig eind op weg naar bewustzijn.
  En zo lang je je laat intimideren door hoogdravend taalgebruik blijf je op een dwaalspoor en kom je nergens.

  1. @Sofia, Jij hebt gelijk dat je je niet moet laten intimideren door hoogdravend taalgebruik, aan nog meer dwaalsporen heeft niemand wat. Zelf kreeg ik een warm gevoel bij dit artikel, zo van: wat fijn dat de mensheid hier aan toe is en dan bedoel ik vooral het eenheidsbewustzijn. En omdat ieder mens Uniek is volgt ieder z’n eigen pad en komt de dingen tegen die hij of zij nodig is, door onze Uniekheid hebben we ook verschillende referentiekaders. Maar dat we zelf onze wereld creëren vind ik duidelijk naar voren komen, voor velen van ons nog ongelofelijk en het kan dus een eye-opener zijn.

  2. Bewustzijn is de overdracht van energie tussen energielichamen.
   Wij mensen zijn een creatie van het energieveld van de aarde. Hoe meer we de volledige energie van de aarde kunnen ontvangen, des te bewuster we zijn.
   Je kunt ook zeggen dat we de beschikbare energie van de aarde vollediger ontvangen.
   En dat zorgt ervoor dat we ons potentieel als mens ten volle bereiken.
   Energie is informatie die onze cellen laat groeien of herstellen.
   Als we maar een fractie van de energie ontvangen werkt ons volledige systeem niet maar slechts een deel.
   En we zullen dan niet begrijpen dat we onderdeel zijn van een groter geheel.

   Simpel gezegd: een stofzuiger die niet is aangesloten op stroom heeft geen bewustzijn en functioneert niet. Energie is niet alleen brandstof maar juist ook informatie voor de aansturing.

  3. Wat jammer nou, dat natuurvolken in een volkomen zuiver milieu hun tenen niet opnieuw kunnen laten aangroeien.

   Sorry moest even. 👿

 3. Ja, Alice, dat we onze eigen wereld moeten creëren is zonder meer waar. Maar dat doen we toch al, doordat we al onze ervaringen op onze eigen manier verwerken, zodat iedereen een eigen visie ontwikkelt op de wereld. Wie slechte ervaringen heeft ziet de wereld heel anders dan iemand die nooit zorgen heeft gehad.
  En wie geleerd heeft dat God een sjachrijnig, wraakzuchtig heerschap in de hemel is, zal niet gauw geneigd zijn om in goddelijke goedertierenheid te geloven. Enzovoort, enzovoort.

  Onze persoonlijke ervaringen bepalen dus ons wereldbeeld, en dat kan dan ook nooit helemaal overeenkomen met wat anderen denken. Of met wat anderen ons voorschrijven. We hebben allemaal onze eigen waarheid, waarin we onvoorwaardelijk geloven, uiteraard.
  Maar dat let ons natuurlijk niet om daarnaast ook nog een ideale wereld te bedenken, waarin het goed en vooral zorgeloos toeven is. Integendeel, hoe moeilijker ons leven is, hoe meer we dat zullen gaan proberen. Alleen is dat dan geen waarheid maar hoop, oftewel wishful thinking. Waaraan we ons soms vastklampen of het onze laatste strohalm is.

  1. @Sofia, Waarschijnlijk was ik niet duidelijk genoeg, ik bedoelde vooral dat we onze gezamenlijke wereld creëren, oftewel het collectieve bewustzijn waar C.J. Jung ook aan refereerde, zodat we nu met ons allen aan het eenheidsbewustzijn kunnen werken, waar het artikel hier boven over gaat. Dit vind ik belangrijk, daarom vind ik bewustwording zo van belang om eindelijk uit die dualiteit te raken. Niet meer kijken naar wat allemaal fout gaat en waardoor het komt maar onze focus richten op het positieve, laten we daar vooral onze aandacht op richten, want aandacht is een vorm van liefde en wat je aandacht geeft dat groeit. En negativiteit behoeft wat mij betreft geen aandacht meer, hiermee bedoel ik niet totaal verbloemen maar vooral niet vergroten op wat voor manier dan ook.

  2. @ Alice ‘daarom vind ik bewustwording zo van belang om eindelijk uit die dualiteit te raken.’

   De enige manier om uit de dualiteit te raken,
   is door er uit te stappen.
   Simpel.

   Dus niet door ‘iets anders te doen, waarmee je er hoopt uit te raken’. Nee, precies dat te doen: er gewoon uit te stappen. Dan pas krijg je de rakingen waar het om gaat.

   Oftewel: stoppen met het belasten van een ander.
   Dan krijg je alles terug wat je van jezelf hebt afgescheiden, en gedaan hebt alsof dat van een ander was. Deze afscheiding, dit dualisme, kan je zo uitstappen. Dan wordt je werkelijk wijs. De rest is gewoon weer gekletst uit een hersengebiedje, dat zich voordoet als ‘bewustzijn’, dat altijd weer zegt eerst 1 of andere ‘verdere’ staat te moeten bereiken. Ook al dualisme dus.

  3. @ astrid
   Ik denk dat ik het in principe met je eens ben, alleen weet ik niet zeker wat je bedoelt met: ‘de rakingen waar het om gaat’. Dit is me te vaag.

   En wat bedoel je precies met: ‘stoppen met het belasten van een ander’?
   Dat je een ander geen last mag bezorgen? Of dat je moet ophouden anderen de schuld te geven van zaken waar je zelf debet aan bent?
   Als je dat laatste bedoelt ga ik met je mee. Omdat ik vind dat iedereen die compos mentis is zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Waarbij het dan altijd gaat om de intentie, en niet om het resultaat.
   Enfin, het is een moeilijke materie, en ik laat het hier maar even bij.

  4. Astrid, mag ik vragen: Hoe ‘stap je uit dualiteit’…?? Of bedoel je het figuurlijk? Het gaat er imo vooral om, om de dualiteit IN jezelf te omarmen. Het hart vindt het heerlijk, zo is althans mijn ervaring, beide ‘kanten van de medaille’ ten volle te mogen voelen. Voila, en wég is de dualiteit.. Toch? Of zoals ik het hier al een tijdje roep: ‘Het is niet meer ‘óf/óf’, maar ‘én/én’…!!

  5. Guido, ik kan me daar 100% in vinden. In wezen omarm je dan de dualiteit in je en je plakt er geen label meer op!

  6. @ guido

   Zo, ik ben dus niet de enige die vragen heeft aan astrid! Dus iets minder orakeltaal, meissie?
   En wat die dualiteit betreft, daar is ook volgens mij niets mis mee, Guido. Want hoe zouden we anders keuzes kunnen maken? Daar zijn toch zeker twee aspecten voor nodig.
   Ons leven zou er maar raar uitzien zonder dualiteit, want we beseffen het misschien niet ten volle, maar feitelijk zijn we ons hele leven bezig met keuzes maken, zelfs voor de meest eenvoudige dingen, zoals ‘zal ik opstaan of blijven zitten’ bijvoorbeeld. En wat zouden we moeten als er géén opties zouden bestaan? Wat een ellende!

 4. Is dit niet diezelfde man die maanden geleden beloofde om in september van dit jaar nieuwe technologien vrij te geven die de wereld ten positieve zou veranderen? Ik heb daar nog niets van gezien…

  1. Wereldverbeteraars zijn er altijd al geweest, maar tot dusver hebben ze niet zo bar veel succes gehad. Dus neem ik deze nieuwe wereldverbeteraar voorlopig ook maar even met een korrel zout.
   Maar dat neemt niet weg dat ik het een nobel streven vind, al zal ook bij hem het eeuwige geld natuurlijk wel een rol spelen. Maar het is in ieder geval héél wat positiever dan mensen tegen elkaar ophitsen!

   Enfin, volgens mij staat de stelling: “Wil je de wereld verbeteren, begin bij jezelf” nog steeds onbetwist overeind. Ons individuele gedrag, hoe onbelangrijk het op zich ook mag lijken, is toch altijd medebepalend voor de gang van zaken hier op aarde. Agressie wekt agressie op, goodwill schept vrede.

 5. Ik volg de ontwikkelingen van Dhr Keshe al geruime tijd . Het is voor mij moeilijk in te schatten wat nu waarheid is , niets van zijn grootse projecten is echt openbaar geworden , hoewel er op het vlak van de geneeskunst wel een paar patienten zeer gelukkig overkomen . Debunkers hebben een feestje op het internet , ik hoop dat ze er ver naast zitten .

  1. Dat hoop ik ook Coz’.. Heb Keshe meegemaakt bij zijn presentatie in Schipluiden. Indrukwekkende man, charisma, dat wel, maar daar is niets mis mee.
   En idd vraag ik me ook af, waar de grote vindingen blijven. Hoewel hij Op Hodenpijl, tijdens zijn presentatie, diverse filmpjes liet zien van doodzieke patiënten, die weer opkalefaterden..
   Het uitblijven van publiciteit en openbaarmaking van (zijn) vindingen, wil natuurlijk zeggen dat ze er niet zijn, zoals de complotdenkers ons wel, kortzichtig als ze zijn, willen doen geloven.. 🙄

 6. Na lange tijd hier niet geweest te zijn op de website, kom ik hier weer eens langs en vind een artikel over bewustzijn. Leuke sync, omdat ik vanmorgen een stukje elders op het internet plaatste wat ik hieronder met jullie deel. Het stukje gaat over verschillende belevingswerelden in relatie tot de waarde die we voelen over de manier van samen leven. Na deze introductie hieronder het stukje:

  Afhankelijk van je waarnemingspositie is er een:
  – dualistische wereld, waar je alleen negatief en positief hebt
  – polaire wereld waar je positief, neutraal, negatief, en overgang (transitional)
  – unity wereld waar alles één is en alles is met alles verbonden

  Als je als mens universeel verbonden bent, ben je 1 met Al dat Is.

  Je belevingswereld is afhankelijk van je waarnemingspositie
  – ik en jij (ik gericht)
  – wij en zij (ik gericht en de ‘wij’s’ hebben feitelijk en wezenlijk niets met elkaar)
  – ik-in-wij

  Vanuit het midden, vanuit jouw midden (centrum) beleef je geen dualiteit maar eenheid. Ik-in-wij beleef je vanuit eenheidsbewustzijn.

  Vanuit eenheidsbewustzijn WEET (doorleefd weten) je dat je met alles en iedereen verbonden bent. Vanuit eenheidsbewustzijn voel je vreugde bij het feit dat je met 7miljard mensen samen op aarde bent. Gewoon en simpel de vreugde voelen van elkaars in leven zijn. Vanuit eenheidsbewustzijn verlang je naar een samenleving waarbij eenieder vrije onvoorwaardelijke toegang tot leven heeft. Onvoorwaardelijk.

  Die vrije onvoorwaardelijke toegang tot leven is er nu niet doordat regels en wetten over direct natuurlijk samen leven heen gelegd zijn. Het diepste herstel vindt plaats als de regels en wetten verdwijnen. Dat zie ik gezien de grootse tegenkrachten niet gebeuren.

  Vrije onvoorwaardelijke levenstoegang kunnen we elkaar bieden en de regering zou deze keuze moeten! faciliteren. Dat is de taak van de regering. Maar dat doet ze niet.

  Zijn we nu machteloos? Nee, dat zijn we niet!
  We kunnen elkaar vrije onvoorwaardelijke toegang tot leven bieden.

  Hoe?
  Door euro als waarde los te laten. Door geen waarde meer toe te kennen aan een betaalmiddel dat de expressie is van elkaar diep diep belasten: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, energetisch.

  Maar…

  Levenstoegang: toegang tot de bakker, de slager, huur, hypotheek, electriciteit, gas, etc. is opgeslagen in euro. euro werkt als poortwachter naar levenstoegang.

  Je hebt dus in de huidige werkelijkheid van nu euro nodig voor levenstoegang.

  Hoe kan dit transformeren?
  1) door levenstoegang beschikbaar te maken voor een vrij beschikbaar onbelast(end) betaalmiddel zoals Equi: huur, gas, elektriciteit, brood, etc. toegankelijk te maken voor Equi
  2) eenieder maandelijks voldoende Equi te bieden waarmee je je huur, gas, elektriciteit, brood, etc. kunt betalen

  (Ad 2: Equi Place faciliteerde dit…)

  Uit deze opsomming kan eenieder afleiden waar de crux ligt.

  Dit alles heeft dus niets te maken met het aanbieden van workshops of individuele sessie waardoor mensen leren meer euro naar zich toe te halen. Het heeft ook niets te maken met het feit dat mensen eerst meer vanuit hun hart moeten gaan leven, meer spiritueel moeten worden, of whatever… Er ligt helemaal niets voor de keuze elkaar vrije onvoorwaardelijke toegang tot leven te bieden, dan een diep gevoeld innerlijk verlangen dat je op deze manier wilt samen leven.

  De crux is zo helder als wat!

  1. Masch, voor jou is wel helder wat de crux is of waar ie ligt, voor mij nog niet helemaal…… ik heb het gevoel met de invoering van de equi of whatever dat we no steeds niet voorbij de vorm zijn, dus nog steeds verstrict zitten in de materie ( de stoffelijke wereld)….. ik voel me beter bij het verhaal van Jezus en de 5 broden en 2 vissen waarmee hij een menigte van 5000 mensen voedde http://www.willibrordbijbel.nl/index.php?p=page&i=65273,65287

   Het is vandaag de 4de dag van de tzolkin golf van de Caban ( Rode Aarde). Een energetisch kernthema in deze 13 daagse golf is :

   “Op het moment dat ik er helemaal klaar voor ben, komt alles naar me toe wat ik nodig heb” .

   http://www.timetools2013.com/dagadvies-caban

   Het gaat hier over overgave… het erop vertrouwen dat alles in Overvloed aanwezig is, of het nu over geld gaat, relaties, geluk etc. En niet meer denken in Tekort! Op het moment dat we werkelijk kunnen overgeven en niet meer via ons denken er controle op willen uitoefenen, komt precies datgene naar ons toe/ op ons pad dat we nodig hebben.

  2. @Dick, ik ben dit helemaal met je eens, Mascha zal dat vast wel helder zien, maar ik zie dit als haar pad, voor mij is het acacadabra. DE eenheid betekent voor mij ook iets anders, volgens mij ben je er al als je iedereen in zijn waarde laat, niet meer doet aan oordelen of veroordelen. Kortom: “verbeter de wereld en begin bij jezelf”, en “behandel de mensen zoals jezelf behandeld wil worden.” Het kan alleen maar uit jezelf komen, omdat niemand, ook al wil je nog zo graag, een ander kan overtuigen. Eigen waarheid is zo persoonlijk omdat idd. ieder mens Uniek is en we daarom allemaal ons eigen authentieke pad hebben. Niemand anders kan ons verlossen, dat zullen we toch echt zelf moeten doen. Leven vanuit ons hart, onze innerlijke waarheid. Dat brengt ons verlichting dus onvoorwaardelijke Liefde. En omdat dit zo persoonlijk is kunnen we niet zeggen dat wij er als “wereld” nog zo ver van af zijn.

  3. Ik ben het ook volkomen met jullie eens, geweldig mooi gesproken. De citaten die jij zegt Alice heb ik zelfs een paar geleden in een boekje opgeschreven. Toen ik zelf probeerde uit een moeilijke periode te komen. Daardoor ben ik de wereld anders gaan zien en anders gaan behandelen en zo heb ik bereikt waar ik nu ben. Wat je uitzend krijg je ook terug, daar ben ik nu van overtuigd. Maar dat is meer karma denk ik.

   Over the Secret heb ik trouwens laatst gehoord dat dat occult zou zijn. Iets wat de Illuminatie over wil bregen..Weten jullie hier iets over?

  4. @Lis, over de Secret is veel gezegd en geschreven, zelf heb ik deze niet gelezen, ik vond het de Americaans, maar sommigen konden er wel in vinden wat ze op dat moment zochten. Persoonlijk heb ik meer aan deze boeken gehad: “De kunst van creëren,” van Janosh, subtitel; “De kracht van gedachten, energie en intenties.”
   En dit boek, eigenlijk de Nederlandse Secret: “Overvloed” van Rinze Terluin.
   Dit vind ik beide erg plezierige en leesbare boeken waar ik veel aan heb gehad.

  5. Lis, ik weet niet of The Secret occult is en door de Illuminatie wordt overgebracht. Ik ben wel van mening dat The Secret erg amerikaans is en heel erg op de materie gericht is (dus op de stoffelijke wereld). Een Denken in termen van Tekort i.p.v. Overvloed is vaak iets energetisch. Ik heb mijn leven lang bakken geld verdiend, maar ook bakken geld uitgegeven. Ondanks dat ik alles er door heb gebrast, heb ik absoluut geen Angst dat ik ooit Tekort daarvan zal hebben. Dat boeit me niet! Dus, daar ligt mijn karma niet Ik heb wel een groot deel van mijn hele leven gedacht dat geluk te koop is. Doordat ik zoveel geld had, heb ik altijd op ruime voet geleefd. Ik kon alles doen wat mijn hartje begeerde. Toch was ik altijd ongelukkig in mijn relaties! Maar steeds ging ik toch weer snel een relatie aan ( en gaf er veel geld aan uit, ook na het verbreken van de zoveelste) om er al heel gauw achter te komen dat ik er ongelukkig in was. En mijn partners voelden zich er vaak wel gelukkig in, zeker omdat ze in “materiele zin” alles konden doen en laten wat ze wilden (dure auto’s, vakanties, hele dagen tennisse en golfen etc) Begrijp je dat ik het zoeken van geluk zocht in het aangaan van een relatie, maar vergeten was wie ik ten diepste zelf was? Blijkbaar was dat mijn karma Dat ik ook dacht in termen van Tekort? Altijd maar weer het “geluk” buiten mezelf zoeken i.p.v. naar binnen te gaan, op zoek naar de ware Dick. Toen ik er achter kwam dat ik wellicht het “geluk” in mijzelf zou kunnen vinden, kwam ik wel in een geweldig gevecht met mijzelf terecht, want toen kwam eerst alle shit naar boven, onverwerkte emoties, panische angsten,nog energetische verbintenissen met ouders en voorouders die moesten worden verbroken etc etc. Dus, zoeken naar jezelf vergt wel moed en geduld, heel veel doorzettingsvermogen, maar als je zoals ik op een dag voelt dat er een Hand is (ik noem het Gods Hand) die je ondersteunt, is er geen Weg meer terug! Ik voelde dat na een bde!

   Maar ik voel nu dat “de verloren zoon” langzamerhand weer naar huis aan het terugkeren is!

  6. Begrijp je dat ik daarom heel voorzichtig ben met The Secret ? Ik kan wel de Intentie hebben om een hele liefdevolle relatie met een ander aan te gaan, maar als energetisch er nog zaken in mijzelf geheeld dienen te worden, waarvan ik nog niet Bewust bent (en een heel groot % van ons Denken wordt bepaald vanuit ons Onderbewuste), dan blijf ik steeds weer tegen dezelfde problemen aan lopen. Dan komt steeds weer een partner op mijn Pad, waar ik niet gelukkig bij zal kunnen worden (zo binnen, zo buiten). The Secret zegt namelijk dat waar je heel veel Aandacht aan schenkt, dat je dat Aantrekt, maar als ik mijn Aandacht zou schenken aan de Intenties om een liefdevolle relatie aan te gaan, maar ik heb energetisch nog blokkades die te maken hebben met een liefdesrelatie met een ander, dan weet ik nu dat het geheid weer op een teleurstelling uitdraait. Ik ben daarom heel sterk naar binnen gegaan de laaste jaren en heb gemerkt dat in een heel hoog tempo ik Bewust werd van energetische blokkades, die te maken hadden met mijn ouders en voorouders en heb die toen een plaatsje kunnen geven. En een sterke blokkade vanuit mijn moeders lijn had te maken met sexualiteit. Let op, he, dat wil niet zeggen dat ik nu Heel ben, maar ik Voel wel heel veel Ruimte ontstaan en een gevoel van Vrijheid… en met dat laatste bedoel ik dat ik ook meer en meer voel dat ik in mijn Eigen Kracht kom te staan en van daaruit meer uit Vrije Wil (dus van uit de Ware Dick) mijn keuzes maak.

  7. The Secret ? Slappe hap , zolang het voorgeprogrammeerde onderbewuste nog de dienst uit maakt verandert het slechts het waarnemersperspektief . Oftewel , wat normaal ook gebeurd zou zijn , zie je nu als resultaat van je positief denken .

  8. Dat is wel wat kort door de bocht vind ik cozmic… Het gaat niet alleen om positief denken en wat je bereikt hebt. Dat gaat veel dieper..Ik kan het niet goed uitleggen, maar er zijn veel citaten die hetzelfde verwoorden zoals hierboven staan en deze:

   “Hoe lang een goede daad, die van ons uitgaat, ook onder weg blijft, ten slotte keert zij met zegen tot ons terug.”

  9. @ Alice en Dick: Ik ga de boeken zeker opzoeken en lezen bedankt. Het is ook wel erg gericht op het materialistische. Al zijn mijn wensen rijkdom in liefde, geluk en gezondheid. Zo leef ik mijn leven nu ook en ik ben erg tevreden, ook al heb ik nu helaas toch een griepje opgelopen. Maar dat mag de pret niet drukken.

   Dick ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Als je zelf nog blokkades hebt zal je ook nooit echt liefde kunnen geven. En zo zie je maar dat het vaak om het materialistische gaat in het leven en op een gegeven moment kom je er dan achter dat dit het niet is. Je hebt denk ik wel een soulmate nodig in je leven iemand waarbij je volledig jezelf kan zijn en iemand die je respecteert om wie je bent en wat je doet.

   Wat apart dat je een bde hebt meegemaakt, is dat dan ook echt tunnel van licht wat je altijd hoort? Een bde heb ik dan niet gehad, maar ik heb jaren geleden wel “het licht” gezien. Waardoor ik erg anders ben gaan denken en leven en heb het ‘duister’ achter mij gelaten. Nu achteraf gezien weet ik dat het precies de bedoeling is geweest om mij en ieder ander zo te maken. Gelukkig zijn de gedachten en zielen van sommige mensen sterker dan die van de hogere hand. Of het is gewoon onze intuïtie..

  10. Lis , ik doe aan kort door de bocht als ik voel dat iets airy fairy new-age feelgood nonsense is . Wie werkelijk in staat wil zijn om de matrixrealiteit te manipuleren dient eerst zichzelf en daarbij het universum te kennen . Tot die tijd ben je gewoon een trekpop van je eigen onbewuste programmeringen die slechts vanuit een veranderd perspectief denkt invloed te hebben op de buitenwereld . Zelfhypnose van de onderste plank .

  11. Dat zal dan zo zijn. Ik ben in ieder geval wakker geworden en weet logisch gezien meer dan een paar jaar geleden. Ik ben er ook nog lang niet, maar het begin is er zeker. Toch voel iets van jou af komen van..dat meisje is nog zo jong die heeft geen recht van spreken. Nee veel dingen die ik hier lees zijn voor mij abracadabra..verder spreek ik toch wel uit eigen ervaring ook al ben ik zo jong, misschien is mijn ziel wel honderden jaren oud..who knows? En ik kom langzamerhand achter steeds meer dingen. En hoe het universum werkt zal niemand je kunnen vertellen, dat weet jij niet en ik niet. Het blijft gissen totdat we het horen, zien en meemaken.

  12. Lis ,
   wat je zojuist zei klopt niet , betuttelen ligt niet in mijn aard , kort door de bocht , recht voor zijn raap , dat wel . Bewustzijn is imo niet gekoppeld aan leeftijd , wat mij betreft kom je als een stralende bloem over , alleen respect . Laat dat uit de wereld zijn .
   Derren Brown deed wat tests met positief denken , google het maar op youtube . Werkelijke kracht komt uit een dieper bewustzijn dat een glimps begint te krijgen hoe quantumfysica werkt , niet van die lariekoek van The Secret . Als het een Secret was is het het nu niet meer , paradox .

  13. Excuses Cozmic..Bedankt voor de tip, heb wat bekeken, echt verbazingwekkend.. Ik heb nog veel te leren!

  14. Lis , ik bedoelde deze uitzending van Derren brown http://www.youtube.com/watch?v=O4mN33w5Ftw
   Hierin zie je hoe de één wel de kansen aangrijpt en de ander ze letterlijk niet ziet liggen .
   Ennuh , het is helemaal goed , gewoon lekker uitspreken wat je voelt , kan alleen maar verhelderend werken .

  15. The secret is verkeerd denken, wil je het hebben dan moet je eerst planologisch inzicht verkrijgen, slappe hap dus idd. Maar er zit een addertje onder het gras wat het proberen waard is. Stel je ziet iets waar je weg van kwijlt, iets wat jij heel erg graag zou willen begeren.
   Nu eerst niet de aanloop gaan nemen hoe kom ik aan dat om dat eerst als dat en dat te moeten hebben omdat en dat te kunnen bewerkstelligen, nee! FOUT! Je ziet een zeer mooi huis wat leeg staat, stop daar eens bv al je gedachte kracht in, projecteer dat het van jou is, geef het een plaats in je leven. Projecteer je familie, al je vrienden en je zelf in dat je het aan het opknappen bent en aan het inrichten bent geheel naar jou wens en smaak. Hoe meer mensen uit je omgeving erop projecteert en of mee laat doen zul je merken dat het huis dan steeds meer jou energie uitstraalt. Het staat nog wel leeg, maar toch is het ergens van jou zonder dat je er een rooie cent voor betaald heb, zelfs een jaar of 2 na dato. Laat je het dan ineens los dan is het zo verkocht aan de volgende. The secret is het bestellen van een ervaring en bewust daar deel genoot van willen te zijn, niet zo als men het werkelijk hanteert, dat is dus foute boel.

   Voor Cozzy, je kan kort door de bocht wezen, maar je kan altijd nog links of rechts om zijn, maar op de rotonde zelfs tot doorgaand verkeer behoren, ga dan ook niet over de kop als het een doodlopend straatje blijkt te zijn. Gewoon er over heen springen is ook erg leuk! Hoppaaaaah 😉

 7. Ten aanzien van Keshe: een goede kennis van mij bestudeert het werk van Keshe. Dat is niet zo eenvoudig, omdat je eigenlijk kernfysicus moet zijn om het werk goed te kunnen doorgronden. Maar intuïtief voelt mijn kennis aan dat hetgeen Keshe brengt écht bijdraagt voor wat betreft ‘vrije energie’ en ook ‘healing’.

  Dit in tegenstelling tot dat wat Jason Verbelli brengt volgens deze zelfde kennis, omdat dat gefröbel in de marge zou zijn.

  Wat best opvallend is, omdat Verbelli op het internet openlijk afstand doet van wat Keshe brengt.

  Wie het weet, mag het zeggen 😉

 8. Het leven draait om ‘verwantschap’, niets meer of minder dan dat, tot in de eenvoud. Een zeer oud kosmische wet. Wie de zuiverheid in zich zelve erkent en dat uit tot de ander zal zich verbreiden in bewustzijn groei. Veel zaken worden altijd door de mens tot het fysieke gepreveleerd, weinig tot het ontastbare in zielkunde. Je ziel komt hier tenslotte incarneren en niet je EGO of je Fysieke lichaam. Welk puzzel stukje ben je en hoe pas jij je zelf aan en die van een ander?! Nogmaals verwantschap om Karma om te zetten in Dharma.

 9. Hoe ga je om met een omgeving die met angst en afwijzing op jou reageert? Vooral wanneer je die omgeving met candeur, versta onschuld, tegemoet treedt. Open en eerlijk en je niet bewust van duisternis maar alles en iedereen in hetzelfde licht als het jouwe plaatst. En desondanks meer afwijzing dan aanvaarding tegen komt?
  Dàt was, in een notendop, mijn leerschool in dit leven.
  Met verbijstering te moeten vaststellen dat “Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil” allesbehalve waar is. Dat wanneer je anderen onbevangen en liefdevol behandelt, je als een te grazen te nemen naïeve duts behandeld wordt. Dat men grote angst heeft voor je spontane ‘klare taal’ en vooral, dat je de blijkbaar gave hebt om de maskers te doen afvallen…
  Noodgedwongen heb ik leren te schiften, waarbij een steeds fijnere zeef nodig bleek. Niet erg leuk want veel ontgoocheling brengend.
  Toch richt ik mij steeds weer op en ben ik in de basisgoedheid van de mens blijven geloven, nog steeds.
  Dat krijgt zelfs het grootste kreng mij niet afgeleerd. 🙂
  Mijn eerste benadering is nog steeds die, om met een open hart en geest het mooie in de ander te zien. Helaas nog al te vaak gevolgd door : “Hé? Wat krijgen we nou weer?”
  Nog veel te leren dus…

  1. Och Anelle, voor veel mensen is niets zo eng als iemand tegen te komen die spontane ‘klare taal’ spreekt. En wanneer die persoon dan ook nog de gave heeft om de maskers te doen afvallen, is de boot natuurlijk helemáál aan!
   En dat niet iedereen gentil is staat ook als een paal boven water.

   Maar so what? Ik denk dat de enige manier om daarmee om te gaan is het gewoon te accepteren, en er rekening mee te houden. Dat bespaart je een heleboel teleurstelling.
   Mensen zijn nu eenmaal niet volmaakt, en wanneer je ze desondanks wèl als alleen maar goed beschouwt kom je bedrogen uit.

   Nee, wat ik in mijn leven heb geleerd is, dat iedereen net zo feilbaar is als ik zelf ben, en het gekke is dat ik daardoor veel toleranter ben geworden dan ik daarvóór was. En ook minder bang ben om zèlf door de mand te vallen, of afgewezen te worden.
   Ik denk dan ook, dat de beste manier van leven is: gewoon jezelf zijn, zonder franje. Mede omdat je daardoor je medemensen ook zonder franje leert accepteren. En dat is verdraaid goed voor je gemoedsrust!

  2. @Annele #10

   Volgens mij is rekening houden met de gevoelens van mensen (compassie) van hoger belang dan (jouw) “klare taal” spreken.
   Volgens mij zijn de mensen die je ontmoet een spiegel van jezelf, wat zegt dat over jouw maskers ?

  3. @ charles
   Een enkel gegeven uit zijn context rukken en daar over gaan bakkelijen geeft geen pas, wat zegt dat over jouw compassie naar anderen?

  4. @#10.3

   Daar komt de redder… Ik denk dat Anelle vrouw genoeg is om zelf haar boontjes te doppen hoor, heeft ze jou niet voor nodig.

  5. @ Marcel de Redder 10.3: Ge vat de koe bij de horens Marcel 😉 Hartelijke groet

  6. @ charles
   Ik ben geen redder , als me iets opvalt zeg ik dat , dat is klare taal ! Heb je het daar moeilijk mee, is dat jouw probleem( wil je er eventueel wel mee helpen hoor)

  7. @ Anelle

   Zuiverheid is de methode om je juist niet uit balans te laten slaan, mensen willen je nu eenmaal anders dan anders zien en hebben een voorspellende voorstelling vermogen jou in hun eigen manier van waarnemen te willen controleren. Je moet nu eenmaal altijd binnen hun kader van denken presenteren anders is het geen kant en klare taal voor hun. Wat je ook uit de kast haalt, veranderd, verbeterd en of loslaat in goede orde dat je niet meer onder hevig bent is de grote telleur-stelling. Jij kan het snappen en het geleerd hebben terwijl de ander het nog juist leren nog wel moet leren.
   Wees eigenwijs en pas je continue niet steeds zo aan zo als de ander het enkel wilt zien, je zit nu eenmaal op een ander level dan zij dat willen waarnemen. Ik ken één de zelfde retoriek, de zelfde strijd en de zelfde fictie, je bent niet alleen, er zijn er nog veel meer waar je dit mee delen kunt! Karma is dan Dharma…

  8. @ paul
   je hebt helemaal gelijk aanpassen is conformeren aan, en gaat zelfontplooing uit de weg. Je zelf de vragen stellen , en beantwoorden zoals cozmic doet dat is je ware ! Wie ore heeft die hore , dat soort dingen , en niet ik leer wel jouw taal spreken omdat je het anders niet kunt volgen en mij afwijst ! Dat is dan het probleem van de afwijzer die niet leren wil.

   Je bent in mijn hart bro!

  9. @ charles
   Hebben we het over aanpassen aan de wensen of onmogelijkheid respect op te brengen van de ander ? Conformeren betekend volgens mij in die context een gebrek aan respect voor een andere mening / waarheid/ zichtspunt. Dat heeft zo je zelf kunt zien ,geen enkel verband met redder! En staat een verbreding van inzichten in de weg.

  10. Marcel, het 1e was een beetje plagend bedoeld en het 2e slaat op je commentaar. 🙂

  11. Ik denk dat Charles een beetje gelijk heeft. Niet dat de ander altijd een spiegel is, wel dat die ander mij iets duidelijk wilt maken, misschien zelfs wilt testen, uitdagen. Want, zoveel licht, dat is verdacht, bestààt dat wel? Is het misschien een-doe-alsof-licht?
   Wat zou die les dan wel kunnen wezen?
   Ik denk : de zaken ’s van een andere kant te bezien, de kant van de ander. Uit je lichtbel durven te stappen en ook ’s je handen vuil durven te maken, dan weet je tenminste hoe dat voelt.
   Heb mijn handen dus flink vuil gemaakt, ervan geleerd en toch nooit het gevoel gehad dat ik mijn onschuld verloor, daarvoor had alles teveel weg van observatie. Er hoefde nu eenmaal geleerd te worden, beleefd te worden.
   Heb een mooie palmares bij elkaar ‘geleerd’. Maar heeft het mij wijzer gemaakt? Toleranter, zoals Sofia suggereerde? Mijn aangeboren tolerantie heeft mij ei zo na de dieperik in ‘getolereerd’ dus was dat niet de les.
   Nee, het was vooral nodig te leren om mijn grenzen op een kordate manier te doen eerbiedigen, want mijn tactvol optreden werd verkeerd of niet begrepen, het voorbeeld geven al evenmin.
   Pletwals uitdagend!
   “Tot hier en niet verder! Ik ben wie ik ben!”
   Dàt is totnogtoe mijn belangrijkste levensles gebleken, samen met “Ieder heeft zijn/haar eigen pad te gaan en contract af te werken”. En wanneer die jou niet (meer) dienen, de moed te hebben het contact te verbreken.
   Niets zo remmend als sociale gewoonten.
   Op naar nieuwe ervaringen en lessen.
   Al wat gebeurt heeft een reden en dient een groter geheel.

  12. @ Anelle

   Vergeet 1 ding dan ook niet… Niet iedereen weet en of snapt wat spiegelen is. Heel veel hebben er eigenlijk nooit van gehoord, laat staan de werking ervan snappen willen. Ze kijken en bezien het anders dan jij het zelf waarneemt. Zelf reflectie is het pas als je dan ook precies het tegen overgestelde doet dan wat een ander van je verwacht.
   Continue je zelf te moeten bewonderen in een ander blokkeert de doorgang van wie je werkelijk bent waardoor de ander de controle over jou wilt beheren van achter zijn masker. Je hebt niet altijd spiegels nodig om je zelf te bewonderen of je de mooiste van het land bent. Neem eens een hammertje mee en tik bij al die spiegel verkopers jou spiegelbeeld stuk om te zien wat er achter de betovering zit. Tenslotte de lijst van de spiegel blijft altijd het zelfde het verraad meestal de diepte van het persoon die het vast houdt, oudbollig, modern, simpel of onderwijzend.
   De enigste spiegel die ontbreekbaar is een waterspiegel… van de rest wordt je allemaal schizofreen. Ik ga nu weer Taartjes behappen met Willem de Ridder…

  13. Over spiegelen gesproken… Deze meneer snapte het, toonde het alleen op een bijzondere wijze.
   Escher’s 3 werelden.. Of… hoe teken ik water. Of, en daar gaat het natuurlijk om:
   ‘Hoe maak ik zichtbaar wat transparant is’…!?
   escher 3 worlds

  14. @Guido, wat ontzettend mooi, deze kende ik nog niet, dank je. En wat is het belangrijk om boven water ook onder water te zien, maar het water is soms zo diep. 🙂

  15. Deze afbeelding ooit op een rommelmarkt gekocht, in mijn puberteit.. Waarom..? Ik vonnum gewoon mooi.. hahaha… Later zag ik ‘m pas.. Dat was dus toen ik dóór mijn éigen spiegel keek.. 🙄

  16. Het ergste vind ik de reactie”je bent te goedgelovig, goedheid bestaat niet”. Niet omdat ik daar persoonlijk niet tegen kan maar omdat het veel zegt over de ervaring van diegene die het zegt. Ik weet dat goedheid bestaat. Als iemand dat niet weet is dat in mijn ogen een vreselijk eenzaam mens.

  17. @ Marcel 10.9

   Daarom zal ik nooit mijn hart laten doneren, stel dat het ooit elders verzeild raakt, dan kan dat persoon (behalve Lex) daar een voordeel uitslaan.

   Hartelijk bedankt voor je reactie…

  18. @#10.6
   Als mij wat opvalt Marcel dan zeg ik dat. Vervelend voor jou als je daar moeit mee hebt, maar het is toch echt jouw probleem ! Sterkte ermee.

   @Annele#10.13 Bedankt voor je reactie. Wat je bij jezelf onderdrukt, valt je juist op bij een ander.

   De ander is een spiegel die jouw (onderdrukte) eigenschappen laat zien. Zeker als je je aan een bepaalde eigenschap van iemand ergert, is dat iets wat je mogelijk bij jezelf onderdrukt. (hij of zij laat het wel zien en jij durft dat niet en daarom ben je boos, zij moet dat ook onderdrukken !)

   Het is lastig om daar zelf achter te komen, het is dan alsof je jezelf omhoog moet trekken. Een gesprekspartner kan hierbij helpen. En het is vooral een onderzoekstocht in je eigen onbewuste overtuigingen. Succes.

  19. @ Charles

   Zo te lezen en te bezien, val jij ook onder die vele soort genoten die niet willen snappen wat nu spiegelen is en of wat het inhoud. Laat staan dat ze hele clubjes daar op na willen houden om er openlijk over te willen hobby’en.
   Zo te beseffen ben je ook niet iemand die daar een voordeel uit getrokken heeft, je zegt iets en je doet exact het tegen over gestelde van wat er mee bedoeld wordt. Duidelijk te zien struikel je dan al over het spiegelbeeld bij Marcel heen over jezelf.
   Ach laten we dan toch Willem de Ridder er nog eens bij halen als we tenminste praten over het gebruikelijke Spiegelogie…

   http://www.youtube.com/watch?v=QiwawzvCBhA

   Persoonlijk vind ik je lijst wat je om je eigen spiegel heen houdt een beetje introvert, misschien toch een ander stijltje in een vrolijk kleurtje en wat losser vast houden AUB.

  20. @Paul
   Je legt (net zoals Marcel) dingen bij mij neer en weigert deze te zien in je eigen gedrag.
   Ik vind het prima joh !

  21. @ charles
   Het schijnt je nogal hoog te zitten . Maar ik leg helemaal niets bij je neer hoor, je doet maar wat je goed dunkt ,ik vind het best! Misschien is een dialoog wel te hoog gegrepen voor je misschien raak ik niet de juiste toon , wie zal het zeggen ( ikke niet)?

 10. Een ruimte-reiziger kan de ruimte vullen met bewustzijn van al zijn opgedane eigen bewustzijn van wat hij onderweg ervaren heeft. Maar een non-reiziger die zich bedient door de ruimte op te willen vullen met het waarnemend oplossend bewustzijn van de ander zal er niet in slagen.
  Bewustzijn pas namelijk niet in een ruimte daar is het ‘Te Groot’ voor!

 11. space future exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen.

  http://www.ufowijzer.nl 17/11/2012 en De plasmatechnologie van Mehran Keshe. De technische en medische revolutie: Plasmatechnologie binnen handbereik van de gewone burger op http://www.ufo-taboe.be. Wat betreft Mehran Keshe Foundation in Geleen Nederland geregistreerd, opereert vanuit België Ninove,
  zijn totaal gescheiden van het VRT- programma hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte. Vanuit Vlaanderen, planeten koloniseren met Extraterrestrial ras(rassen), die de privé-eigenaars zijn van hun ruimtetuigen en bazen van hun ruimtevaartprogramma’s onderhandelen rechtstreeks met de Vlaams-Belgische leden uit de Federale en Vlaamse regering… De Extraterrestrial spaceleider(s) en spaceleidster(s) geven persoonlijke invitaties tot deelname aan hun spaceprogramma’s, geen voorgestelde of zich voorstellende Aardse derden…De politici doen hun werk op vlak van het politiek bestuur. punt andere regel

 12. mooi is dat !

  Uniek en nooit alleen, wij allen, de entiteiten, zijn een scheppende energie.
  Dus mensen, mediteer op z`n tijd en besef wat je aan het doen bent.
  Wees een beetje lief voor jezelf en dan ook voor de ander!

  groetjes, xxx.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.