Advertentie

Numerologie, getallen, de spiegels van de creatie..


We geven hier graag opnieuw het woord aan Johan Oldenkamp. Een prachtig verhaal in een boeiend artikel.

 

Zoals je in Johan’s verhaal kunt lezen is de architectuur van ons Universum af te lezen aan de structurele bouwstenen ervan. Zoals een gebouw is opgetrokken volgens een bepaalde structurele verhouding, zo is ons Universum dat ook. Maar het is nogal misprijzend, om de vergelijking door te trekken..

Het toeval om bepaalde vormen en maten te gebruiken, zoals dat een grote rol speelt bij het werk van architecten, lijkt in de Universele Structuur echter een waanzinnig compositie-element. Het is ongelooflijk hoe alles ‘past’…! Dat moet me toch een architect zijn, die dit heeft bedacht..

 

De onmetelijke krachten die in dit Universum werkzaam zijn, maken dat de Universele Structuur tot aan zijn grenzen wordt getest. Of kan het ook andersom zijn.. Dat JUIST deze krachten ONTSTAAN dóór deze vormkracht? Een vormkracht die bovendien niets statisch heeft, maar ALTIJD verandert.. Panta Rei.. Alles stroomt.

En juist DIE stroom, of zoals we hem ook noemen, de CHI, de levenskracht, IS het universum. Zonder Structuur, Zonder Inhoud. Wat als er een INhoud is, moet er ook iets zijn, wat datgene ERIN houdt.. Een EI..?

Van de hand van Dr. Johan Oldenkamp kon je hier op de site al diverse prachtige artikelen lezen, en zijn bespiegelingen raken mensen vaak hevig. Dat levert vaak intense discussies op, onder de artikelen, maar dat is natuurlijk prachtig.. De architect zou het prachtig vinden..! Hier het artikel, met dank aan Johan!

x

* * *

x

Natuurlijke eenheden

Over 432 en andere bijzondere getallen

© Dr. Johan Oldenkamp, november 2010

x

De natuurlijke eenheid van belevingstijd op het buitenoppervlak van Terra is een volledige rotatie van Terra om haar eigen as. Dit noemen we een etmaal. In het Latijn wordt deze eenheid aangeduid als dia, en de Maya’s hanteren hiervoor het begrip kin.

432
Verdelen we een etmaal in twee gelijke helften (van een dag en een nacht), dan bestaat iedere helft uit precies 100 delen van 432 seconden. Het getal 432 speelt een cruciale rol in het beter leren begrijpen van de natuurlijke eenheid in alles, zoals dit artikel probeert duidelijk te maken.

‘Zo boven, zo beneden. De mens is met zijn blik op de onmetelijkheid tevens in onderzoek naar zijn eigen onmetelijke diepte..

Natuurlijke eenheid van afstand wordt uitgedrukt met de breedte van onze duim. Deze afstand werd dan ook aanvankelijk gemeten met behulp van een duimstok. In het Engels is deze natuurlijke eenheid bewaard gebleven en wordt het een inch genoemd. Een grotere afstandseenheid is de lengte van een voet (foot), waarin precies 12 duimen (inches) passen. Vervolgens passen er weer precies 3 voeten (feet) in een yard.
En in een mile passen precies 1760 yard, wat neerkomt op 5280 feet (wat gelijk is aan 8 × 20 × 33, waarover zo dadelijk meer).

De lichtsnelheid
Kijken we nu naar de snelheid van het licht in wat vacuüm wordt genoemd, dan legt het licht in één seconde een afstand af die gelijk is aan het kwadraat van 432 miles.

Een getal is niets anders dan een universele expressie van vorm, inclusief ruimte en tijd. Verschillende getallen spelen een hoofdrol in het gezamenlijk bepalen van het ritme van deze expressie. Cruciaal zijn daarbij de harmoniegetallen 2 en 3. Kijk voor een 8-minuten-durend filmpje over beide harmoniegetallen:

x

x

Het getal 432 is een samengesteld product van de harmoniegetallen 2 en 3, want 432 is de uitkomst van het 7 maal beurtelings vermenigvuldigen van beide harmoniegetallen: 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 (oftewel 24 × 33).

Samen met het cijfer 1 komen we vervolgens uit bij het bijzondere getal 6. Het getal 6 is gelijk aan zowel het product van 1, 2 en 3 als de optelling ervan. Tussen 432 en 6 ligt een directe relatie, want 432 is gelijk aan het dubbele van 6 × 6 × 6. Volgens sommige gelovigen is 6 6 6 het Getal van het Beest. Gelovigen geloven ook in Heilige Getallen. Heilig is in het Engels Holy, maar volgens mij dient dit Wholy te zijn. Voor mij betekent Heilig dan ook helend, waarmee bedoeld wordt dat het geheel daarmee in balans is of wordt gebracht.

De Maya’s kennen verschillende Helende Getallen, zoals 13 en 20. Stukje bij beetje gaan we nu begrijpen waarom deze getallen te maken hebben met heelheid. Laten we, om te beginnen, eens dieper ingaan op het getal 20. In de Maya-kalender Tzol’kin (wat letterlijk het tellen van de etmalen betekent) wordt onderscheid gemaakt in 20 verschillende zonnezegels:

Aarde(rood) Lucht(wit) Water(blauw) Vuur(geel)
1. Draak(Imix) 2. Wind(Ik) 3. Nacht(Akbal) 4. Zaad(Kan)
5. Slang(Chicchan) 6. Dood(Cimi) 7. Hert(Manik) 8. Konijn(Lamat)
9. Water(Muluc) 10. Hond(Oc) 11. Aap(Chuen) 12. Weg(Eb)
13. Riet(Ben) 14. Jaguar(Ix) 15. Adelaar(Men) 16. Uil(Cib)
17. Aarde(Caban) 18. Vuursteen(Etznab) 19. Regenstorm(Cauac) 20. Licht(Ahau)

Bovenstaande tabel bevat vertalingen die dichter blijven bij de oorspronkelijke Maya-woorden (zoals eronder tussen haakjes weergegeven), dan de gebruikelijke vertalingen. Daarom wordt Dood gebruikt in plaats van Wereldoverbrugger, Hert in plaats van Hand, Konijn in plaats van Ster, Water in plaats van Maan, Weg in plaats van Mens, Riet in plaats van Hemelwandelaar, Jaguar in plaats van Tovenaar, Uil in plaats van Krijger, Vuursteen in plaats van Spiegel, Regenstorm in plaats van Storm en Licht in plaats van Zon.

Verder is 20 ook een natuurlijke eenheid, want opgeteld hebben we precies 20 vingers en tenen. En de diameter van onze zon (Helios) is precies 20 × 20 maal zo groot als die van onze maan (Luna). Bovendien staat Helios gemiddeld ook precies 20 × 20 maal verder weg van het aardoppervlak dan Luna, waardoor we het fenomeen van een perfecte, volledige zonsverduistering op Aarde kennen. Ook zijn de afmetingen en de gemiddelde afstanden tot Helios van de vier grote planeten voorbij de asteroïdengordel een factor van 20 maal zo groot als die van de vier kleine planeten binnen deze ring.

Mercurius Venus Terra Mars
straal (´ 432 miles) 3,51 8,70 9,17 4,89
afstand (´ 100 ´ 4322 miles) 1,9 3,6 5,0 7,6
Jupiter Saturnus Uranus Neptunus
straal (´ 20´432 miles) 5,14 4,33 1,84 1,78
afstand (´ 20´100´4322 miles) 1,3 2,4 4,8 7,5

Na 20 is het heelheidsgetal 7 aan de beurt. Zo heeft een toonlader 7 opeenvolgende tonen. Laten we nu eens aannemen dat de Oertoon do van het allereerste octaaf van een harmonische toonladder precies 1 maal per seconde trilt. Dan zijn de trillingsfrequenties van het negende octaaf als volgt:

toon noot Hertz
do C 256
re D 288
mi E 324
fa F 3411/3
sol G 384
la A 432
si B 486
do C 512

Aangezien alles trilling is gaat het in essentie om de relatieve verhoudingsgetallen tussen de trillingen.

tonen noten verhoudingen
do:re C:D 256 : 288 = 8:9 = 23:32
re:mi D:E 288 : 324 = 8:9 = 23:32
mi:fa E:F 324 : 3411/3 = 243:256 = 35:28
fa:sol F:G 3411/3: 384 = 8:9 = 23:32
sol:la G:A 384 : 432 = 8:9 = 23:32
la:si A:B 432 : 486 = 8:9 = 23:32
si:do B:C 486 : 512 = 243:256 = 35:28

Bovenstaande tabel geeft de opeenvolgende trillingsverhoudingen weer binnen een harmonische toonladder. Essentieel daarin is dat er tussen de opeenvolgende tonen slechts twee verhoudingen mogelijk zijn. De grote sprongen betreffen verhoudingen van 8:9 (oftewel 23:32), terwijl de kleine sprongen een verhouding kennen van 243:256 (oftewel 35:28).

De vijf grote sprongen zijn ruim 21/3 keer zo groot als beide kleine sprongen. Halverwege deze grote sprongen kunnen halve noten worden geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld de zwarte toetsen op de piano. Bij de kleine sprongen is geen ruimte voor een halve toon. Daarom zien we de zwarte toetsen steeds in groepjes van eerst 2 en dan 3. In totaal zijn er in een harmonische octaaf 5 grote sprongen waartussen een halve toon mogelijk is. Samen met deze halve tonen zijn dit 13 opeenvolgende tonen, zoals deze bijvoorbeeld worden weergegeven in de Tzol’kin.

Een octaaf is een trillingsverhouding. De verhouding tussen de eerste do (of C) en de tweede do (of C) is 1 : 2. Zoals hierboven reeds is aangestipt begint het eerste octaaf met een trilling van precies 1 maal per seconde (Hertz, of kortweg Hz). Dit eerste octaaf eindigt vervolgens bij 2 Hz, wat gelijktijdig de beginfrequentie is van het tweede octaaf. Zo doorgaand met deze verdubbelingen begint het negende octaaf bij 256 Hz, zoals hierboven nader is uitgewerkt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 4 8 16 32 64 128 256

Naast een octaaf kennen we nog twee harmonische verhoudingen. Dit zijn een kwint en een kwart. Een kwint is een trillingsverhouding van 2 : 3. En voor een kwart is deze verhouding 3 : 4. In een harmonisch octaaf vinden we 4 kwinten: …

tonen noten verhoudingen
do:sol C:G 256 : 384 = 2:3 = 21:31
re:la D:A 288 : 432 = 2:3 = 21:31
mi:si E:B 324: 486 = 2:3 = 21:31
fa:do F:C 3411/3 : 512 = 2:3 = 21:31

… en 4 kwarten:

tonen noten verhoudingen
do:fa C:F 256 : 3411/3 = 3:4 = 31:22
re:sol D:G 288 : 384 = 3:4 = 31:22
mi:la E:A 324: 432 = 3:4 = 31:22
sol:do G:C 384 : 512 = 3:4 = 31:22

Het woord octaaf verwijst naar het geheel van 8. Dit zijn de 7 tonen van de toonladder plus de do van de daarop volgende toonladder. Opgeteld zijn 4 kwinten en 4 kwarten ook samen 8. Bovendien is 8 gelijk aan 23, wat grafisch wordt weergegeven via de 8 verschillende trigrammen van de I Ching. Dit zijn tevens de 8 windrichtingen, zoals energetisch inzichtelijk gemaakt via Feng Shui.

Het beroemde Enneagram, afgeleid van het Grieks woord voor ‘9’, ‘ennea’ en ‘grammos’ voor diagram.

Samen met het hart in het midden ontstaan zo 9 verschillende velden. Nine Star Ki laat zien hoe we de tijd kunnen beleven via cycli van telkens 9 eenheden. Verdelen we bijvoorbeeld een half etmaal in perioden van 9 seconden, dan krijgen een totaal aantal wat gelijk is aan 20 × 20 maal het dubbele van 6.
En de 7 tonen van de toonladder samen met beide externe schokken om de overgangen zonder halve tonen te bewerkstelligen vormen de 9 energieën van het Enneagram.

Wie mijn werk inmiddels een beetje kent die weet dat ik telkens maar weer probeer te laten zien dat toeval niets anders is dan onbegrepen dynamiek. Wanneer we beseffen dat alles energie is, dan kunnen we de ‘werkelijkheid’ alleen doorgronden wanneer we snappen hoe deze trillingen op elkaar in werken.

Daarom is harmonieleer ook zo belangrijk voor onze Nieuwe Wetenschap. Beide do’s van een octaaf resoneren met elkaar, wat betekent dat beide trillingsgolven elkaar versterken.

Ook kwinten en kwarten resoneren onderling, waardoor de amplitudes van de gezamenlijke trillingsgolf wordt vergroot. De hoeveelheid energie in deze golfbeweging neemt hierdoor toe. Bij dissonantie, waarbij er dus geen sprake is van harmonie, zien we het tegenovergestelde effect en dooft de amplitude steeds verder uit.

De flower of life, 12. Met de 13-in-het-midden..

Laten we nog eens terug gaan naar de (helende) getallen. Precies in het hart van de 13 tonen vinden we toon 7. En zonder de tweede do hebben we precies 12 tonen. Het heelheidsgetal 12 staat voor de volledige cirkel, iets wat we bijvoorbeeld zien in de wijzerplaat en de Zodiak.
Dit alles is gebaseerd op het basisgetal 6, iets wat voor onze voorouders in Sumerië gesneden koek was.

Daarom heeft een volledige cirkel ook 360 booggraden (wat gelijk is aan 6 × 6 × 10). Zowel 12 als 360 hebben uitzonderlijk veel delers. Voor 12 zijn dit 1, 2, 3, 4 en 6. En voor 360 zijn dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120 en 180.

Mede daarom zijn beide getallen Heelheidsgetallen, want via ongewoon veel combinaties kunnen vormen beide getallen het product van twee of meer samenstellende getallen.

Net als de 20 zonnetekens zijn ook de 12 tekens van de Zodiak gegroepeerd overeenkomstig de 4 Oerenergieën.

Vuur Aarde Lucht Water
1. Ram(Aries) 2. Stier(Taurus) 3. Tweelingen(Gemini) 4. Kreeft(Cancer)
5. Leeuw(Leo) 6. Maagd(Virgo) 7. Weegschaal(Libra) 8. Schorpioen(Schorpius)
9. Boogschutter(Sagittarius) 10. Steenbok(Capricornus) 11. Waterman(Aquarius) 12. Vissen(Pisces)

Ook hierin zien we weer hoe allesbepalend de harmoniegetallen 2 en 3 zijn. Om de essentie van dit alles te kunnen begrijpen dienen we dynamiek van Helios te doorgronden. Het leeuwendeel van de energie die we hier op het buitenoppervlak van Terra ontvangen is afkomstig van Helios.

Terra heeft één paar magnetische polen, maar Helios heeft er 3! In deze drie magnetische assen met ieder twee polen aan de uiteinden vinden we de oorsprong van de harmoniegetallen 2 en 3. Twee van zijn magnetische polen vinden we bij Helios net als bij Terra op de rotatie-as. De vier resterende magnetische polen vinden we op de evenaar van Helios. De energieën die van elk van deze vier polen afkomstig is kunnen we aanduiden als respectievelijk Aarde, Lucht, Water en Vuur. Daarbij verhouden Water en Vuur zich als noord- en zuidpool, evenals Aarde en Lucht.

Net als Terra roteert ook Helios om zijn eigen as. Vanaf Terra gezien duurt een volledige rotatie van Helios precies 28 etmalen. Dit betekent dat we gedurende telkens precies 7 etmalen bestraald worden door één van de vier magnetische polen op de evenaar van Helios. Zo hebben we dus een Aarde-week, gevolgd door een Water-week, waarna vervolgens eerst een Lucht-week volgt en tot besluit een Vuur-week. Het is dus volstrekt niet toevallig dat een week precies 7 etmalen omvat, dat een toonladder bestaat uit 7 tonen en dat wij 7 inwendige chakra’s hebben.

Er zijn velen die de periode van 28 dagen ten onrechte in verband proberen te brengen met de rondgang van de maan Luna om Terra. Net zoals Luna het zonlicht weerkaatst, zo reflecteert Luna ook de magnetische energieën van Helios. En ook in het veroorzaken van eb en vloed speelt Luna een bijrol en dus zeker niet de hoofdrol.

Eigenlijk is de oude verklaring hiervoor te bizar voor woorden, omdat Luna evenveel aantrekkingskracht uit zou oefenen op het oppervlaktewater dat zich precies aan de andere kant van Terra bevindt. Deze oude theorie is dus het halve verhaal, net zoals de uitleg van de schepping gebaseerd op 7 dagen (zonder de 6 nachten) het halve verhaal is. Het is nu de hoogste tijd voor Het Hele Verhaal. Dit is tegelijkertijd een Heelheidsverhaal evenals een Helend Verhaal. In mijn werk probeer ik aanzetten te geven voor de nadere uitwerking van dit Hele Verhaal.

Zo boven, zo onder. Door de dynamiek van Helios te bestuderen leren we de energetische dynamiek op Terra steeds beter te begrijpen. Het getal waar we het hier nog niet over hebben gehad is 11, en dat is tevens de lengte in jaren van de zogenaamde zonnevlekcyclus. Wie zich openstelt voor een andere realiteit, die wordt aanvankelijk getrakteerd op een overvloed aan 11-en (wat uiteraard geen toeval is).

Omgekeerd werkt het ook. We kunnen ook door onder te bestuderen boven beter leren begrijpen. Via inzicht in onszelf als microcosmos kunnen de gelijktijdig de dynamiek in de macrocosmos doorgronden. Wat in het klein werkt, werkt ook zo in het groot (en omgekeerd).

Ben jij gefascineerd door de Heelheid van Alles, puzzel dan mee en leg ook jouw puzzelstukjes op tafel. Pas wanneer we dit allemaal hebben gedaan (vanuit onze eigen Heelheid) zullen we ons gezamenlijk bewust worden van deze Algehele Heelheid. Vanuit dat streven is de Pateo University opgericht. Zolang de oude universiteiten nog niet open durven staan voor de Nieuwe Wetenschap kunnen we daar dan alvast beginnen met het onbevooroordeeld puzzelen. Puzzel jij lekker mee?

Zeist, 25 november 2010

Johan Oldenkamp

Pateo.nl

66 gedachten over “Numerologie, getallen, de spiegels van de creatie..

 1. Beste allemaal,

  De breuken en de machten komen in bovenstaande opmaak niet helemaal uit de verf. Overal waar 341 staat betreft de 1/3 die er direct achter staat een eenderde (eenheid). En bij alle verhoudingen die beginnen met een 2 of een 3 is telkens het tweede cijfer een macht. Waar bijvoorbeeld staat 35:28 wordt bedoeld 3 tot de macht 5 staat tot 2 tot de macht 8. Kijk anders even op Pateo.nl indien het nog niet duidelijk is.

  Verder vind ik het jammer om te vernemen dat het artikel blijkbaar moeilijk te lezen is. Ik heb echt geprobeerd het zo toegankelijk als mogelijk op te schrijven.

  Het is net als met eten: goed kauwen is essentieel voor een goede vertering. Dit informatievoedsel is nadrukkelijk geen fastfood en vraagt om gemalen te worden zodat we onze begripsenzymen eraan toe kunnen voegen. Eet smakelijk!

 2. Beste Johan ik puzzel graag mee,

  29 -04-2011 als voorbeeld dan (trouwdatum prins UK)

  Poging 1.
  ——–
  {29,04,2011}
  (2+9) = 11
  (0+4) = 4
  (2+0+11) =3
  {11,04,13}
  {11,2^2,13} = {priem, 2 tot macht 2, 13} op zich grappig resultaat voor huwelijk,
  hoe te interpreteren? – geen idee, poging: ? we hebben een 11 prins en een gemaal, volgende priem 13 die zich getweeën verbinden 2 to the power of 2?
  {ik verzin dit letterlijk ter plekke -heeft dit enige waarde of validiteit?}

  Nog een keer
  Poging 2.
  ——-
  {29,04,2011}
  (2^9) = 512 (dat was een bijzondere zie filmpje Johan Oldekamp)
  (0^4) = 0
  dan 2 manieren
  2a)
  (2^0)=1
  en
  (1^1)=1

  resultaat 2a): {512,0,11}

  of 2b)
  (20^11) = 204800000000000 = 400 000 000 000 * 512 = FactorInteger[20^11/512] = 2^13 * 5^11 * 512

  resultaat 2b): {512,0, (2^13 * 2^11 *512) } = {2^9, 0 , (2^13 * 2^11 *512) }
  huh?! hoe dit te interpreteren?? – wederom geen idee, poging:
  11 trouwt met 13 – twee komt veel voor om harmonie van samen trouwen te bevestigen? waarom 2 tot de macht 9? 9 als 3^3? 2*3*3? ??

  zeg t maar mijn eerste poging tot numerologie…

  voorlopige conclusie; geen conclusie.

  1. Beste Delft,

   Iedere moment heeft een eigen energiesignatuur. Ik heb wat lopen checken bij deze trouwdatum (omdat je zo aandringt), maar ik heb geen opvallende zaken kunnen vinden. Voor mij is het belangrijk om met beide benen op de grond te blijven staan. Via ‘kromme’ redeneringen kunnen we namelijk alles ‘recht’ praten.

   Groeten, Johan

  2. Beste Johan, Dank voor je reactie.

   Overigens ik kan niet beoordelen of je 6 variant van priemgetallen genereren echt nieuw is maar ik feliciteer je wel want ik vind m fantastisch (ik had dit al eerder gevolgd toen je het net bekend maakte omdat ik hoopte dat ie ook andersom kon zonder Non Polynomiaal te zijn) – als dat zo was – was je meteen wereld nieuws in mijn ogen.

   Het enige wat ik niet snap is dat je 6 assen hebt maar spreekt over ma tm zo terwijl dat er 7 zijn – t praat makkelijk maar..

   Verder begrijp je waarschijnlijk dat ik het zelf niet eens ben met mijn eigen redenering hierboven vandaar: geen conclusie. er is namelijk geen duidelijk criteria waarop ik een conclusie zou kunnen hanteren.

   Zo kijk ik ook naar jou artikel – natuurlijk ik herken veel van die getallen – ken het plaatje ook.

   Maar ja wat is nou de clou – of het nieuwe inzicht – dat is voor mij Vraag 1)?

   Die getallen hebben te maken met trillingen en schijnbaar chaotisch gedrag wat uit simpele reeksen voortkomt; chaos namelijk Fractals en ja alles heeft die eigenschappen lees het bekende boek Chaos van James Gleick voor de lezer voor wie dit nieuw is.

   Los van deze vraag snap ik die tabel niet met stralen en afstanden en alle planeten…
   Wat zegt het mij dat de straal van Mercurius 3,5 keer de afstand 432 miles is?

   Ik verwacht ook een harmonie in ons stelsel – zover wil ik best gaan maar op basis van deze tabel zie ik m niet direct – misschien kijk ik verkeerd? heb je een kleine toelichting? dat is vraag 2)

   Verder bewonder ik je inzet en je werk hou ik nauw in de gaten en wens je al het goeds – in afwachting van je reactie en dank daarvoor hartelijke groet

  3. @delft

   Aub Delft, ga je eigen leven leven!!! Ipv kijken naar zij die buitengewoon veel aandacht, geld en energie vragen.

   Er zijn geen prinsen en prinsesen op deze wereld!!!

   Ontwaak!

  4. de foute trouw datum van Prins William volgens duvelse interpretatie van reactant ‘Z’ ;

   Quote:

   ” z zegt:
   23 november 2010 om 13:31

   Haha, mejeeee!
   Prins William en Middleton gaan 29 april trouwen (2011).
   29 april is ook de trouwdag van een zekere A.Hitler & E.Braun.
   fout fouter foutst.
   Precies 66 jaar later.
   Iemand nog een 6 toe te voegen? ”

   http://www.argusoog.org/2010/11/vrouwen/

  5. Kijk zo zie ik het: een andere kijk op de wereld hebben – dat is het spel van het vernietigen van aannames en zoeken naar die (werkbare) aannames die waardevolle en hopelijk verifieerbare nieuwe inzichten opleveren.

   Ik heb 2 vragen over artikel van Johan

   1) Wat is nu de clou?
   2) Wat zegt die tabel met de planeten nu?

   @ea Delft doet nooit Ad Hominem – jouw aanname dat ik door die man een Prins te noemen kennelijk er van alles aan mij toe te zeggen is – is jouw aanname.
   De reden dat ik die “Prins” er bij haal is
   1) weet niet hoe die heet
   2) ik nam aan dat zijn trouwdatum op basis van “tradities” wel een numerologische achtergrond zou kunnen hebben.

   @hyperalert interessant dat van 13:31 is dat echt zo?

   Vandaar interessant om mogelijk als voorbeeld te nemen en te kijken op basis van welke criteria er vervolgens betekenis aan zou moeten worden toegekend.

   Kijk het feit dat de natuur veel gebruik maakt van Chaos/Fractals (simpel gedrag dat complex lijkt) betekent niet dat alles ook echt betekenis heeft – het kan wel betekenen dat je dezelfde dingen steeds terug ziet (Fractal) op allerlei verschillende aggregatie niveaus.

   Mijn 2 vragen staan nog aan Johan, heel graag wacht ik reactie af
   hartelijke groet

  6. Beste Delft,

   De clou is dat alles relatief is. Een getal is een universele expersie van vorm. En ieder getal is niets anders dan een verhouding t.o.v. bijv. het getal 1. Zo simpel is het. We kunnen dus de vormen bestuderen, maar in plaats daarvan kunnen we evenveel (en miscchien nog wel meer) leren van het bestuderen van de dynamiek in getallen. Als voorbeeldje laat ik in dit artikel zien 432 geen gewoon getal is. Natuurlijk is ieder getal uniek, maar met 432 is wel iets heel bijzonders aan de hand. Snappen wat er zo bijzonder is aan getallen als 432, dan snappen we daarmee de dynamiek in het universum. Getallen hebben alles met energie te maken. Iedereen die dit een beetje begint door te krijgen, die wordt als het ware gegrepen door de Magie van Samenhang. Is het zo voldoende uitgelegd?

 3. herstel: 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 (oftewel 24 × 33)

  de vibratie vergeleek ik met 9×48 en 27×16
  en bedacht dat 24×33 meer moest zijn dan 432, nl. 792

  48 is interessant omdat het precies 2 etmalen bevat qua uren én omdat 9 het getal van het enneagram is en van de fluiter die ook wel zingt : “drie maal drie is negen; ieder zingt zijn eigen lied”

  27×16 is weer op een andere manier interessant omdat 3x3x3 een ware 3e dimensionele kubs is én gecombineerd wordt met een 4e dimensionele waarheid, nl. 16: 2x2x2x2

  en 4 is het getal van het mysterie , het leven zelf

  dat zich voortdurend herhaald in … formaties

  (Leo Tols’)toY

 4. het enneagram figuur vertoont 3 groepen als je de lijnen volgt als relevante kaders voor “de mind”, nl.

  3, 6, 9
  1, 4, 5, 8
  2, 4, 5, 7

  markant is de som van all groepjes, nl. 18
  tevens zijn 4 en 5 dubbel gebruikt / benut

  tellen we de unieke getallen op: 45
  tellen we alles samen op: 54

  18 45 54 … zijn alle numerieke 9-tallen
  met de factoren 2, 5 en 6 als fractaal

  2 en 6 zijn chakraal gezien de Sacraal en het 3e Oog
  en 5? dat is de stem die je geeft aan het leven …
  of juist daarvoor … het besef dat je ook kunt zwijgen
  ( beetje meezweven graag 😉

  vanzelf zijn 4+5 ook 9 en bevestigt hun product 4×5 het getal 20 dat ook gezien kan worden als 19 en 0, 20 getallen qua aantal

  (Leo Tols’)ToY

 5. Kijk! Hier word ik ook een soort High van, wat je allemaal met nummertjes maken kan.
  Dan gaat er veel omhoog, en soms of vaak blijft het niet altijd droog.
  Wipneuzen krijgen een natte neus en dan nog verraden ze een innerlijke reus.
  Cijfers waren slangen in stukken gehakt met stuiptrekkingen nadat we ze hadden gevangen.
  De 1 staat fier omhoog en de 2 gaat door zijn knielen met z’n hoofd in een boog.
  De 3 is een spiegelende halve 8 waar je zeker 2 eenheden in verwacht.
  in de 4 zie je een kruis met een innerlijke pyramide huis.
  de 5 nam een elementaire duik en heeft nu een dikke buik.
  Zo gaat het voort Hier heb je ze in een Cartomantisch woord
  http://www.youtube.com/watch?v=zu9sxQwEFZk

 6. Niet wanhopen Johan, een ‘echte’ Nieuwe holistische doctor universalis school is nog steeds mijn droom en met jouw gewaagde voorzet opzet voor een renaissance wedergeboorte van een n! Nieuwe faculteit ben jij met jouw bijzondere gevoel voor getallen zeker weten één van de cruciale schakels.

  Met mijn getallen dip zal ik een deels autie achtige voorzet geven van de voorwas problemen waar ik meteen tegen aan loop als ik jouw uiteenzetting voor m’n koppige kiezen krijg; inderdaad prachtig materiaal en mijn missing link die omgevormd gekatalyseerd kan worden tot iets knallend expressiefs moois door er in alle openheid en ongewiekste eerlijkheid een flinke dosis getallen domheid en blindheid tegen aan te gooien.

  Ook met dank aan “Delft”; Wolfram Alpha gebruik ik Nu meteen even als mijn wandelstok en klankbord der verklarende extra verwarring en daarom mijn broodnodige steun voor mogelijke oplossingen en dus bruikbare multi interpreteerbare onwerkbare uitkomsten.
  http://www.wolframalpha.com/

  Volgens Wolfram en Wiki is overigens nul faculteit 0! gelijk aan 1, daar word ik meteen al nerveus van want 1! blijkt ook al gelijk aan 1 te zijn, maar dit terzijde, een school wordt vaak ook wel een faculteit genoemd vandaar…

  Een etmaal van 24 uren. Een dag van 12 uur en een nacht van 12 uur.
  12 uur * 60 minuten * 60 seconden = 42300 seconden
  42300 = 423 * 100

  Thumb = the thick short inner most digit of the forelimb
  Duimstok in het Engels = Ruler (symbool vrijmetselaars)

  1 inch = 2.54 cm
  The English word inch comes from Latin uncia meaning “one twelfth part” (in this case, one twelfth of a foot).
  In some other languages, the word for “inch” is similar to or the same as the word for “thumb” for example French “pouce”.
  Er is dus iets met het getal 12 en de voet doet het goed

  Volgens Wolfram is 1 foot gelijk aan 12 inches.
  There are three feet in a yard and 12 inches in a foot.
  The first known standard foot measure was from Sumer, where a definition is given in a statue of Gudea of Lagash from around 2575 BC.
  Er is dus weer iets met het getal 12 en tig jaar terug moest ik op aanraden van de tandarts een rolletje flos koord kopen waarvan de totale verhandelde verhaspelde handelslengte niet alleen in centimeters meters maar ook in indrukwekkende ronkende inches werd vermeld; resultaat bloedend tandvlees en een ontluikend besef van opgerold keihard bewijs voor andere overzeese engelse werelden, de tandarts bleef echter een enge oneway gemaskerde man die niet altijd erg aardig was voor de zomerse assistente

  Volgens Wolfram is 1 mile gelijk aan 1.609 kilometer
  A mile is a unit of length in a number of different systems.
  In contemporary English, a mile most commonly refers to:
  1) the statute mile of 5,280 feet 1,760 yards or 1,609.344 metres
  2) the survey mile of 5,280 survey feet 1,609.3472 metres
  3) the nautical mile of 1,852 metres
  The use of statute miles as a unit of measurement is largely used in the United States and the United Kingdom. There are many other historical miles and similar units in other systems translated as miles in English, varying between one and fifteen kilometres.

  Volgens Johan passen er precies 1760 yards in een mijl dusz in dat geval moet er van uit worden gegaan dat in dit geval een zogenaamde “statute mile wordt bedoeld…

  Waar is mijn inmiddels geliefde getal 12 Nu dan gebleven?! Hoeveel land mijlen kan een klassieke 8 liter V8 rijden op 100 liter benzine?
  Waarom klinkt een V8 velen malen mooier dan een V12?!

  Terwijl ik Nu mijn kop breek over de linguistieke mathematische probleem afspraken merk ik vervolgens dat ik nu nog niet eens begonnen ben aan het verwerken van de eerste 2 alinea’s les tekst en dat als vanouds “de klas” al lang weer bij hoofdstuk 3 is aangeland; haastige spoed is zelden goed want al krijg ik nu een 1! voor mijn proefwerk over 3 jaar blijkt dat de basis van de zogenaamde vlotte leerlingen al lang weg is en dat er een toren van piza gebouwd is op een briljant los zand fundament waardoor zogenaamde vlotte leerlingen leren dat een rotte fundering de normaalste zaak van de wereld is waardoor ze kritiekloos mee kunnen werken aan het bekrachtigen van bijv. mathematische financiële nep derivaten die als dynamiet voor de kunstmatige huidige crisis bubbels fungeren…. De trotse kennelijk niet zo snuggere mashed brain confettie los zand terror hersen cel stroop random rijg kettingen Jeroen Pauwen van de nep Journalistiek zijn op deze manier ook inzetbaar om te werken voor een willekeurige anonieme onzichtbare onbreekbare code taal en dus schaduw baas achter de schermen!

  Maar goed grote kans dat ik persoonlijk wel eerst maanden geconcentreerd moet werken aan de eerste drie alinea’s; toch ben ik er van overtuigd dat als de basis er éénmaal grondig goed is dat de academische eindspurt in veel kortere tijd kan dan de standaard lineaire statische les rooster curriculums van de meeste standaard n! rokkenfellow faculteiten oude school versie 1.09

  1. Oh Bud Educatief Pauw wauw die Microscoop rechts boven vind ik ook geweldig; past ook helemaal bij mij trouwens, ik word altijd gek van de minuscuulste onbeduidende kennis details die voor mij de wereld laten vergaan voordat ik aan de wereld zelf ben toe gekomen!
   Een bliksemschicht dwars door een Lotus blad op een financieel emotioneel bubbel moeras gedrapeerd met schimmel verterende paarden po*p champignons en half aangevreten bevallige hallucinerende vliegende zwammen met witte stippen. Helemaal te wauw en te gekke kunst vind ik persoonlijk mjammie en Educatief

   Depeche Mode – It’s No Good
   http://www.youtube.com/watch?v=rNUJzLD1Nyo

  2. Tja Die microscoop met die biljartbal nr 11
   Gaf de creatie via mijn hallucinerend zelf
   Sta ik naakt voor de creatieve spiegel, komt er een tijger uit.
   En die jurk javaan heeft een passer in z’n rug als bliksemspuit.
   Een jaguar snuffelt aan een stofOrb bij mijn nek.
   en die houten mandala staat ook niet op z’n plek
   Die ballen bollen zweven ook niet goed.
   Maar verder voor de rest gaat alles met mij goed.
   http://i1210.photobucket.com/albums/cc411/Budhymann/ORBUD.jpg?t=1290852246

 7. Beste allemaal,

  Ter kennisgeving plaats ik hier een reactie die ik in mijn mailbox mocht ontvangen, evenals mijn antwoord erop.

  Reactie (door mij geanonimiseerd):

  “Hoi Johan,

  Allereerst wil ik je een hart onder de riem steken. Ik vind dat met wat jij doet, je een grote inspiratie bent voor velen.
  Met plezier hebben we in (…) voor jou gespeeld.
  Inmiddels speel ik alweer een hele tijd muziek in 432 hertz en lees met interesse over wat andere mensen hun bevindingen zijn.
  Jouw verhaal vind ik heel goed, maar krijg telkens opnieuw de neiging jou voor een vollediger onderzoek te verwijzen naar de Indiase klassieke muziek.
  Deze is heel anders dan de do-re-mi waar jij het over hebt. Er zijn weliswaar ook 7 tonen, maar het systeem van India is voor mij completer.
  De sa-re-ga-ma blijft zo in iedere toonsoort. Alleen kunnen de tonen soms een halve of een hele toon lager of hoger zijn.
  Maar het viel me op dat zij het ook al over 256 hertz hebben en 432 hertz. En zij verbinden er zelfs emoties aan, planeten en elementen.
  Ik kan je het boek ’theory of indian music’ aanbevelen. Maar er zal op internet ook wel het een en ander over te vinden zijn.”

  Mijn antwoord: (ook weer door mij geanonimiseerd)

  “Wat voor zin heeft het om een nog genuanceerder verhaal te willen brengen wanneer nu al vrijwel niemand de eenvoudige do-re-mi-toonladder werkelijk begrijpt?

  Het gaat mij niet om toonladders. Het gaat mij om de onderliggende dynamiek. De toonladder hoort bij maya, maar toont ons wel de weg naar wat erachter ligt.

  Met hartegroet,
  Johan”

  1. Als je een Chimpansee zoals ik iets wil leren zul je eerst Chimpansees moeten willen leren spreken Johan.
   1 voordeel; wie de aap iets kan uitleggen weet dat ie alles kan….
   Wat ik al heel vroeg wist; mijn ouders hebben echt hun best gedaan om een heuse piano aan te schaffen; wat ik al heel vroeg wist is dat een platte toonladder op een gewone piano dodelijk is voor mijn geestes stemming, nog dodelijker was die piano leraar; nog nooit zo een vreemd onhygiënisch heerschap ontmoet; er was iets niet kosjer met deze muziek klant en toen ik 8 jaar was wist ik zeker dat het door z’n finaal doodslaande toonladders kwam, een eerste reflex is dan pure zwaar vervormde satanische rock muziek; op mijn twaalfde wist ik dat zwarte blues muzikanten vaak wel levend waren met ‘slecht’ gestemde gitaren die ook nog snaren missen ook terwijl ze geen ‘normaal’ akkoord konden pakken

   The Smashing Pumpkins – The Everlasting Gaze
   http://www.youtube.com/watch?v=wVjDvJ0AfxY&NR=1

 8. Johan ik wil weten wat je van deze echt wel superrr ‘kosjere’ muziek vindt; deze gasten hebben het echt wel begrepen: hoppa hoppa hoppa halleeh kippenvel en ik ga helemaal binnenstebuiten; geen idee wat voor toonladders ze gebruiken maar vast geen standaard westerse nazie toonladdersszzzz….!!! Zeeerrrrrr rebelse muziek in de aard en weg met de foute “zuiverheid”; dwars tegen alles in en toch het leven volgende!!! Haaah Jaaah kom maar op westerse geleerden met jullie klassieke links rechts links rechts slaap wandel liedjes

  Oi va voi – Globaltica 2008
  http://www.youtube.com/watch?v=T2UiUdyvRZA

  1. Beste HyperAlert,

   Op de middelbare school werd mij verteld dat muziek het feest der herkenning is. Wanneer iets resoneert met reeds aanwezige patronen in ons, dan kunnen we iets waarderen, en anders veelal niet.

   Voor mij is alles een mengeling van elektriciteit en magnetisme. Het is mijn streven dat te doorgronden.

   Guido (hier van WTK) heeft me gestimuleerd om nogmaals het werk van Edward Leedskalnin (10/8/1887-7/12/1951) te bestuderen. Deze Ed is o.a. de herontdekker van levitatie via poolomdraaiingen. Google maar even op zijn naam.

   Smaak boeit me dus niet. Ik wil alles gewoon snappen.

  2. Ik hoef het niet te weten, is allemaal in de vorm.
   De vorm verandert van moment op moment.
   Uiteindelijk allemaal oorzaak en gevolg en alles sterft dus ook weer af.

   Maar er is meer dan de vorm, dat waar alle vorm uit voortkomt.
   Vanuit dat gezichtspunt is alles prachtig.

  3. Beste Allemaal en Alles

   Het Alles willen snappen en bevatten en omvatten is het kenmerk van de aankomende meester master tovenaar hoog op de top van de Himalaya.
   Het willen leren is de Reiziger leerling pupil langzaam maar lenig in aanpassingsvermogen in een immer veranderende wereld.
   Het willen overbrengen samenbrengen verbinden van expertise kenniz inzicht ongeacht het aanzien en de offers qua tijd en energie die daarmee gemoeid gaan dat is de blauwdruk van een echte docent leraar OnderWijzer.

   Over levitatie gesproken let op de trance waarmee de fiedelende onnavolgbaar mooie viool speler aan de rechter kant (voor de kijker) aan het eind van deze live presentatie toetreedt tot een andere dimensie van tijd en ruimte voor het oog van de toeschouwer!

   Abigail Washburn & The Sparrow Quartet, 8.31.08, Song of the Traveling Daughter
   http://www.youtube.com/watch?v=Bykf2i-hth8&feature=list_related&playnext=1&list=MLGxdCwVVULXdNJNaueXnu1wYpnotmIXbh

   Mede Dankzij Project Camelot ben ik er van overtuigd dat antizwaartekracht technologie een realiteit is. Ergens ben ik er ook van overtuigd Johan dat als iemand jouw een geschikt Laboratorium beschikbaar stelt dat je binnen no time de sleutel tot de zwevende molensteen op het spoor bent en kunt demonstreren, in die zin alle vertrouwen en laat het ons wel of niet gecodeerd weten hoe ver je al bent! Net als Mark moet ik nu ook aan Marko Rodin denken trouwens, waarom besteed je daar nog geen aandacht aan?! Jij moet Marko Rodin van a tot z kunnen snappen volgens mij toch?!

   Quote:

   “Las Vegas, August 2006

   Ralph Ring is a brilliant innovative technician who as a young man in the late 1950s and early 1960s worked closely with Otis T. Carr. With the aid of his small team, Carr, who was himself a protegé of the great inventor Nikola Tesla, built a number of flying disks, which worked…. prior to their experimentation being forcibly terminated by government agents.
   In a dramatic experiment, Ring co-piloted a 45 foot disk a distance of ten miles, arriving at their destination instantaneously. Ring, now aged 71, tells his story –the first time it has been reported.”

   http://projectcamelot.org/ralph_ring.html

  4. Juistem Hyper Ishalert !!!

   Jij bent altijd meesterlijk in het ‘Him Laya’s van verwoorden en reageren, je snapt het tenminste helemaal…

   Het Meester over de stof zijn !

  1. Okay meneer de nassi aap in het kwadraat mag het zelf uitzoeken, ook goed, dan ga ik verder met de door Johan vermeldde snelheid van het licht in vacuüm per seconde.
   Wolfram zegt dat c de speed van het licht is in vacuüm per seconde: 299792 kilometer per seconde. (Gewoon light speed intikken in Wolfram en dan krijg je dit antwoord).
   Tijdens dit huiswerk speel ik de Solfeggio Mirror 258Hz muziek tip van de dag van Bud af in de hoop dat dit mijn intelligentie ten goede gaat komen….
   Volgens Johan moet je eerste beginnen met het kwadraat van 432 miles.
   Ik ga er van uit dat er engelse landmijlen bedoeld wordt.
   Volgens Wiki is Engelse mijl of mile oftewel de zogenaamde statute mile een lengtemaat die gelijk is aan 1760 yard ofwel 1609.344 meter.
   Nu eerst maar eens het kwadraat van 432 berekenen met Wolfram; type in 432^2 en dan is de uitkomst: 186624
   Om de landmijlen er in te betrekken nu de volgende vermenigvuldiging; 1609.344 * 186624 = 3.003422 * 10^8
   Sorry meester maar dit is niet gelijk aan de snelheid van het licht waar we mee begonnen = 2.99792 * 10^8
   Of is het de bedoeling dat we het heel ruim gaan zien? Een paar cijfers meer of minder achter de komma maakt niet uit?
   Het getal zit er wel erg dicht bij dat wel, interessant, wat betekent dat?
   Weten de Engelse landmijlen meer over de snelheid van het licht dan de koude gestandaardiseerde europese vasteland kilometers? wordt vervolgd?!

   Bedankt Bud voor de lekkere muziek, is even wennen na de smashing pumpkins maar na een tijdje voel ik me wel aardig helder, het luistert wel fijn ook met indianen gelal op de achtergrond, het is een playlist dus er komen nog veel meer nummers voorbij, kosmisch indianen gelal vind ik mooi.

   Solfeggio Mirror – 258Hz Concentric Ascension
   http://www.youtube.com/watch?v=ueV55o7SyXo&playnext=1&list=PL38133F0AFA16A830&index=3

  2. Het getal 432 schijnt meer van onze cyclische historie te weten dan wij zelf!

   Quote:

   “Now the precessional question enters. The number 432 turns up again and again in myth and legend around the world. It represents a double precessional age (2 x 2160) or a sixth of the Great Year of 25,920 years. Because there is a formal mathematical relationship between the numbers involved in the diurnal and the precessional cycles, choosing the scale of 1 :43,200 automatically invokes the precession as well as the day. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/egipto/esp_esfinge_5.htm

  3. Hey weet je hoe het getal 432 ook wel genoemd wordt?!

   “The Cycle of Time Number” !!!

   Voor een simpele aap met banaan vind ik dit geen tegen vallende numero uno logische ontdekking.

   Quote:

   ” 32, 128, and the Eight-Pointed Star

   The eight-pointed star, in my theory, represents a pair from each quarter, and the pairs are single humans with the dual aspects. Each point of the star has the number 16, and each pair has 32, for a total of 128 for the entire star. The number 128 has been part of many incredible coincidences. When it is multiplied by nine, the total is 1,152, a Gematrian number, meaning “Witness.” It can be derived from the cycle of time number, 432, as 4 x 32 = 128 ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/other_news/treelife.htm

  4. Tja! Ach! Hoe je het ook maar wilt bekijken met de getallenregens
   uiteindelijk komen we uit bij de Negens
   432 zoals hierboven is totaal 9 144=12×12 = Negen
   4,2,3 in het raadsel v/d SF-in-X is ook negen.
   Who cares deze wetenschap en wat hebben we eraan?
   ’t-houd je alleen maar wel zo bezig in dit mallote bestaan.
   Dan mag je door dat alles je toe valt de dynamiek begrijpen.
   Dan nog is alles een ilussie die je naar je eigen dunk wenst te slijpen.
   Daar word je toch lekker melancholisch van dan kunnen we er een poosje weer tegen an.
   3 maal drie is 9 en ieder zingt zijn eigen lied, is ’t-niet.

   http://www.youtube.com/watch?v=ZPOKWeh0JhQ

   Uche Ughuh m’n Goudse pijp doet me weer lekker kuggen.

 9. ik kom meer en meer mensen tegen die overal het getal 144 zien veelal zijn het net als ik mensen die met 432hz muziek bezig zijn, een poos terug heb ik na dat maanden zo gezien te hebben er eens een nummer aan gewaagd waarna het verdween om vervolgens een paar maand later intensiever terug te komen, maar goed vele mythes en spirituele hersenspoeling op dit gebied als je het mij vraagt want niets van de uitleg die ik vind voelt zuiver of komt dicht bij me eigen ervaren van wat deze nummers betekenen

  voor johan http://educate-yourself.org/pnl/solfeggio01dec06.shtml op deze link een wat ouder artikel waarin ook de solfeggio frequenties en interessanter voor johan misschien omdat de diepere laag daarachter ook besproken word

 10. leuke link

  http://www.theorderoftime.com/ned/leden/harry/index.php/Site/GuldenSnedeEnDePlatonischeLichamen

  van 432Hz naar 480Hz = van blauw naar indigo = van kubus naar dodecaëder = van so naar la = van aarde naar ether

  De vitruviusman van da vinci verbergt ook deze ratio 1/0,9
  (lengte van hoek naar midden kubus/lengte hoek naar midden cirkel)
  en ook de grote piramide heeft deze ratio (diagonaal/2xhoogte)

  oftewel we ascenderen van aarde naar ether. de indigokinderen zijn daar een voorloper van…..

  1. Laten we nu niet wijzen naar allemaal stukjes, maar juist zelf proberen enkele in elkaar te passen. Alle onderstaande linkjes e.d. zijn voor de meesten (neem ik aan) al een tijdje bekend. Maar hoe hangt het nu samen? Daar gaat het mij om.

   Mark, misschien vind je het leuk om de videopresentatie Het Hele Verhaal te bekijken (via Pateo.nl). Daar leg ik uit hoe ik het werk van Rodin verbind aan andere inzichten.

   Groeten, Johan

  2. Als relatief lager begaafde goegel kraan machinist heb ik nu de lumineuze geïllumineerde lunar society style ingeving om mijn geliefde deep search joystick commando op Pateo.nl los te laten!

   Key Search Term: 432 (De zoek zoek in alle hoeken banaan aan een lange hengel voor de veiligheid)
   Website: http://www.pateo.nl/
   Zoek Zoef de Haas Commando: 432 site:www.pateo.nl
   Euro Song Contest and the Results are:

   http://www.google.nl/search?hl=nl&source=hp&q=432+site%3Awww.pateo.nl&btnG=Google+zoeken&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

   Spontane ingeving: ik wil een oscilloscoop voor m’n verjaardag en een Hutchison experiment doen; eerst vragen aan Johan hoe het moet en of het geen kwaad kan, best gevaarlijk ook allemaal volgens mij! Doctor Who is dus geen fantasie…. precies wat ik vroeger ook al dacht.

   Hutchison effect
   http://www.youtube.com/watch?v=xeUgDJc6AWE

   Quote:

   ” Wij creëren zuiver geluid
   De ‘reguliere’ muziek die ons soms zo kan beroeren is al ruim een halve eeuw gebaseerd om 440 Hz. Daarvoor was 432 Hz de basis voor alle muziekinstrumenten. Muziek in 432 Hz resoneert in ons lichaam, en dan met name in de hartstreek. Dergelijke zuivere muziek raakt ons dus ook letterlijk. Het brengt onze subtiele energieën in beweging. Dat is niet alleen erg plezierig; het is ook nog eens heel gezond. Luister op het internet maar eens naar het verschil. Wij luisteren, kopen of downloaden voortaan alleen nog maar zuivere muziek indien we de keus hebben, en die hebben we altijd!

   Zuiver geluid betekent ook de afwezigheid van geluidsoverlast. Waar kunnen we nog genieten van uitsluitend natuurlijke geluiden? Geluidsoverlast raakt ons diep, evenals niet gehoord worden overigens. Geluid bestaat namelijk uit trillingen, evenals alles wat leeft. Wij dus ook. De geluidstrillingen beïnvloeden onze energietrillingen, en dat gaat heel diep. Zullen we voortaan wat meer rekening met elkaar houden wanneer we onze geluidsgolven afvuren op onze medemensen? Wij zorgen voor niemand nog langer (onnodig) voor geluidsoverlast. ”

   http://www.pateo.nl/zuiver.htm

  3. @johan

   Je film had ik al eens bekeken. Mooi maar wat mij betreft nog niet compleet.

   Ik ben nog druk aan ’t puzzelen en 1 onderdeel daarvan was de link tussen da vinci en de grote piramide waar ik over had gedroomd. Ik hoop dat ik ‘m gevonden heb….

  4. Hoi Mark,

   Ik ben onlangs op bezoek geweest bij Rob ten Berge (zie http://www.robtenberge.nl/). Rob is een wetenscheppende kunstenaar met onvoorstelbaar veel kennis. Mocht je willen, dan kan ik je met hem in contact brengen. Ze kunt hem ook zelf benaderen via zijn site. Noem mijn naam maar, dan gaat de deur wel open. In een vorig leven heeft hij met Da Vinci samengewerkt en nu maakt hij zijn werk verder af.

   Ondertussen ga ik verder met het voltooien van mijn werk, want dat is inderdaad nog lang niet af. Maar vanochtend heb ik weer een flinke stap mogen zetten, die hopelijk ook snel hier op WTK te lezen zal zijn.

  5. Je begint pas Johan, je bent net net opgestegen in kennis, duurt nog wel een tijdje voor je bezield raakt erin…

   Ga zo door, we hebben alle tijd van het universum.

  1. Ik lees me altijd rot op jou geweldige artikelen Guido, kan niet meer zonder, dat weet je toch? vriend.
   🙂

 11. Zeg Johan, vind jij de volgende duiding, nl.
  “Er zijn velen die de periode van 28 dagen ten onrechte in verband proberen te brengen met de rondgang van de maan Luna om Terra.”
  ook een typische one-liner met een vernietigend oordeel?

  een zgn. wetenschappelijk vernietigend oordeel over mensen die even gemakshalve de 28 dagen aanhouden als een gemiddelde van 27+28+29/3.

  Ik acht het redelijk dat mensen de 13maan kalender aanhouden als (met name “energetisch”) meer zinvol dan de pauselijke (lees: machts-)kalender die bepaalde lieden uitselecteerde als “mensboeren” die de andere mens mocht uitbuiten.

  tja, het laatste woord is nog niet gezegd … al naderen we ras (, toch?)

  ergo, enig herstel naar de menselijke maat geboden ,
  toY S’ace

  1. Beste s’ace o’22,

   Al enige tijd probeer ik duidelijk te maken dat er vanalles rammelt aan deze 13-manen-kalender. Dat neemt niet weg dat ik graag samenkom en zelfs kampeer met gelijkgestemden rond 25 juli op de zogenaamde ‘Dag buiten de Tijd’. Dit jaar heb ik dat gedaan in de buurt van Assen op een festival genaam De Dag van Delen.

   Het punt is dat Luna in 27,3 etmalen om haar eigen as draait. En de beschijningscycylus van Luna (zeg maar de tijd tussen twee volle manen) is 29,5 etmalen. De periode van 28 etmalen heeft echter niets met Luna en alles met Helios te maken.

   Er is veel kaf onder het koren. En dat geldt zowel voor de oude wetenschap (gebaseerd op deeltjes) als de New Age (gebaseerd op zweefpraat). Iedereen mag van mij in Sinterklaas blijven geloven, maar ik wil het gewoon echt snappen. En in mijn eigen onderzoek prik ik nu de ene onjuistheid na de andere door. Gelukkig wordt wat we overhouden wel steeds eenvoudiger!

   Dank voor jouw vraag!

  2. Beste mr Oldekamp,
   Ik heb eens een berekening gedaan, waarbij ik erop uitkwam dat december een maand zou kunnen zijn, die in het teken zou kunnen staan van vervolmaking nl: 999
   Hier ben ik op gekomen door het volgende te berekenen:
   3-12-2010 dan kom ik op 333 uit
   12-12-2010 kom ik weer op 333 uit
   21-12-2010 kom ik weer op 333 uit
   Dit maakt voor mij een 999 (ergens weet ik ook dat je meestergetallen zo moet laten als ze zijn)
   . Maar het zou misschien wel betekenen dat het weer uitkomt op een 999, omdat een 333 daarmee te vergeleiken zou kunnen zijn. Naar mijn idee zou dit kunnen betekenen dat we in de maand decemer met de tekenen van vervolmaking te maken kunnen krijgen, van een cyclus. Dit in drie energie golven in december??? Ik denk dat u wel handig bent met cijfers, vandaar dat ik brand om u deze vraag te stellen. groetjes van Sasasne

 12. O ja.. mr Oldekamp, over mijn berekeningen die hieronder te zien zijn, ben ik uitgegaan van het getal 12, die toen in een artikel stond van wtk, waarbij ik ben uitgegaan van de 12e maand. (ronde cyclus). dus 999 in de 12e maand, december. Dan weet u even hoe ik hierop gekomen ben. (s’ age).

 13. Johan,
  Ik denk wel dat er muziek is wat hemels klinkt, maar ik denk dat God, alles wat nu is, wel heel ingewikkeld is om uit te rekenen, in 1 wiskundeschriftje.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.