Advertentie

De ‘Onthulling van het Grote Geheel’.. – deel 1 –


Een nieuwe rubriek.. Susan Joy Rennison.. Waarom? Wel, een paar weken geleden werd ik benaderd door Jan Smith, zeer gewaardeerd redactielid van deze site. Hij was op het spoor gekomen van het werk van Susan Joy Rennison en haar uitermate verzorgde en zeer intrigerende werk had een diepe indruk op hem gemaakt en Jan stuurde mij een door hem vertaald essay van haar hand.

Wauw, kijk dat is een gedegen stuk werk, geen zweverij, maar fundamenteel vernieuwend. Zo bijzonder dat je het vanaf nu, hier op WantToKnow kunt lezen in een aantal afleveringen.

In de contacten die we met Susan Joy Rennison hadden bleek eens te meer, dat deze dame inderdaad geen zwever is, maar met haar beide benen op de grond staat, en met liefde en passie haar verhaal wereldkundig wil maken. Jan maakte de volgende inleiding bij haar werk, dat we hier op WantToKnow in een nieuwe rubriek ‘Susan Joy Rennison’ zullen gaan plaatsen.

* * *

Susan Joy Rennison is al meer dan 25 jaar als alternatief, vrijdenkend individu ‘op zoek naar de waarheid’ en heeft in die tijd een onschatbare hoeveelheid informatie weten te verzamelen over wat er eigenlijk aan de hand is in ons Universum , onze Zonnestelsel en op onze Planeet. In 2006 publiceerde zij haar indrukwekkende boek ‘Tuning the Diamonds’ dat in 2010 in de Nederlandse uitgave door uitgeverij Ankh Hermes werd gepubliceerd  onder de titel ‘Afstemmen op de Kosmos, Elektromagnetisme en Spirituele Revolutie’. (zie onderaan het artikel)
Susan Joy (B.Sc. Hons.) heeft een wetenschappelijke Eerste-graad in Natuurkunde en Geofysica behaald aan een Britse Universiteit en heeft vele jaren ervaring als software-analist. Tegenwoordig is zij actief als alternatief ‘practitioner’, onafhankelijk onderzoeker, auteur en spreker en woont in het Zwitserse Olten.

Susan Joy Rennison, baant de weg voor beter begrip van de op hande zijnde heftige veranderingen, van 'kosmische' oorsprong.

Op 24 juni j.l. publiceerde Susan Joy een essay dat oorspronkelijk was bedoeld om te worden geplaatst op de website van ‘The Millennium Group’ . In dit essay integreert ze op unieke wijze, wetenschap, metafysica en de astronomische kennis uit voorgaande tijden die in allerlei vormen te vinden is in mythologie, kunst, architectuur én literatuur.

Op basis van al deze feiten realiseerde zij zich dat er hoop gloort voor het menselijk ras en dat de mensheid zich in een proces bevindt waarin het Paradijs zal worden teruggegeven.

In dit essay legt Susan Joy in toegankelijke taal, stap voor stap en zeer gefundeerd uit wat dit betekent en in welke vorm deze veranderingen gaan plaatsvinden. Zij is ervan overtuigd dat de wereld drastisch gaat veranderen op een manier die tot nu toe maar weinig mensen hebben overwogen.

Met haar werk probeert Susan Joy Rennison ook een belangrijk signaal af te geven aan regeringsleiders, parlementariërs en wetenschappers om goed te verdiepen in de vele, nog nooit eerder vertoonde gevolgen van de stralingsemissies die in deze tijd in sneltreinvaart op de heliosfeer, maar ook de Aarde afkomen.

Het is namelijk niet alleen het weer op Aarde dat een belangrijke rol speelt in ons dagelijkse leven; ook het zg. ‘Space Weather’ wordt in toenemende mate van beslissende invloed op het leven op Aarde in al haar facetten.Het is de stellige overtuiging van Susan Joy Rennison, na het bestuderen van alle onderliggende data, dat het absoluut geen zin meer heeft ons hoofd daarvoor in het zand te steken; het is tijd voor een krachtig en indringend signaal.

Vandaar dat wij hier op Wanttoknow.nl/be vanaf nu veel aandacht aan haar werk zullen besteden. Wij helpen graag bij het wakker schudden van de wereld.
Guido omschreef het enige tijd terug op deze manier:
….Per slot van rekening is Nederland de hypofyse van de wereld, de vele oude zielen hier in Nederland, voeden het wereldlichaam met spirituele energie en daarom is Susan Joy Rennison bij ons aan de goede deur.”

Ik sluit me daar volledig bij aan. Ontwaakt!

Jan Smith, september 2010

Naast de komende delen van het essay van Susan, ‘De Belangrijkste Overgang in de Geschiedenis van De Mensheid’, kun je natuurlijk ook haar boek aanschaffen dat Ankh Hermes heeft uitgegeven. Of kijk op de website van Susan Joy Rennison, hier te vinden.

* * *

X

De Belangrijkste Overgang in de Geschiedenis van De Mensheid

Wederkomst van het Paradijs

Onthulling van het Grote Geheel

x

Deel 1

© Susan Joy Rennison B.Sc. Hons.
Nederlandse vertaling voor Wanttoknow.nl/be © Jan Smith

Om een beter begrip te krijgen van het feit dat onze wereld de belangrijkste overgang in de geschiedenis van de mensheid tegemoet gaat – hetgeen zoveel betekent als een snelle evolutionaire verandering met een nieuwe bestemming voor de mensheid -, is het belangrijk ons te realiseren dat dit scenario reeds werd voorspeld in meerdere religieuze, esoterische en inheemse tradities. Astronomische informatie die verband houdt met de kosmische cycli – die zich over enorme tijdsperioden uitstrekken – zijn gedurende vele duizenden jaren bewaard gebleven en doorgegeven.

Tegenwoordig staan de Maya-kalenders flink in de belangstelling, maar vele andere tijdrekeningen en informatie werden ook vastgelegd in kunst, architectuur en literatuur. In dit opzicht hebben onze voorvaderen ook religie en mythologie gebruikt als een betrouwbare manier om oude kennis te bewaren.
Paterjezuïet Guy J. Consolmagno, die het boek ‘The Heavens Proclaim: Astronomy and the Vatican’ (2009) schreef, is een Amerikaanse onderzoeker, astronoom en planetair wetenschapper aan het Vaticaans Observatorium en hij bekleedt de officiële functie van curator van de Vaticaanse meteorietencollectie. Hij verklaart dat geleerden in de Middeleeuwen eerst astronomie moesten studeren om kennis over het universum op te doen, alvorens zij mochten deelnemen aan een studie theologie of filosofie.

Hieruit kunnen we opmaken dat de Katholieke Kerk er gedurende duizend jaar een zeer oude traditie op na heeft gehouden, waarbij astronomen een grote invloed uitoefenden op de religie. In ieder geval helpt dit ons te begrijpen hoe astronomische informatie, die verband houdt met kosmische gebeurtenissen, gedurende duizenden jaren bewaard kon blijven.

Bepaalde cyclische gebeurtenissen blijken zo belangrijk, dat zij die ons voorgingen zich verplicht voelden de informatie daarover zodanig te coderen dat die kennis voor volgende generaties bewaard gebleven zou worden. Omdat er veel moderne boeken zijn verschenen waarin gelijksoortige zaken aan bod komen – in het bijzonder nu we het jaar 2012 naderen – is het goed een aantal auteurs te belichten die deze kennis in het verleden in meer of mindere mate hebben weten te ontcijferen.

Vanwege gebeurtenissen die nog nooit eerder op deze planeet zijn voorgevallen en die, naar het zich laat aanzien, nauwelijks worden begrepen en zich daardoor meestentijds volkomen onverwacht aandienen, is het allereerst noodzakelijk een degelijke onderbouwing te geven voor het feit dat er een evolutionaire verandering wordt voorspeld door mensen die vakkundig genoeg zijn de kosmische cycli te doorgronden en hun kennis daaromtrent hebben vastgelegd in wereldlijke, kosmische en galactische tijdrekeningen. Op welke wijze zich dit echter in onze werkelijkheid zal manifesteren wordt nog minder begrepen en om die reden alleen al zou dit een belangrijk onderwerp moeten zijn dat de mensheid onder ogen moet zien.

In het kort komt het erop neer dat we moeten proberen in te zien waarom sommige mensen gewoon doorgaan met het bouwen van ondergrondse bunkers omdat ze zijn blijven geloven in de populistische, maar ongefundeerde overtuigingen dat de Aarde afstevent op totale vernietiging, terwijl de Bewaarders van de Oude Kennis zoals de Maya en Q’ero-Indianen duidelijk spreken van een Omslag in ruimte-tijd of “een scheuring in het weefsel van de ruimte-tijd” en dat we de “Wederkomst van de Voorvaderen” kunnen verwachten.

Aan het eind van bepaalde kosmische cycli, in de volksmond ook wel aangeduid als ‘Het Einde der Tijden’, wordt een Bijbelse vloedgolf van galactische kosmische energie over ons uitgestort. Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat die energie uit het centrum van onze Melkweg afkomstig is.

Om achter de waarheid te komen hoeft de lezer zich niet door dit hele artikel heen te worstelen want volgens religieuze en heilige geschriften werden reeds vele verlichte meesters gestuurd om de mensheid te waarschuwen – vaak door middel van allegorieën en parabels – voor het feit dat het universele bewustzijn met enige regelmaat orde op zaken stelt op deze planeet.
Aan het eind van bepaalde kosmische cycli, in de volksmond ook wel aangeduid als ‘Het Einde der Tijden’, wordt een Bijbelse vloedgolf van galactische kosmische energie over ons uitgestort (tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat die energie uit het centrum van onze Melkweg afkomstig is).

Wanneer de mensheid daarop niet goed is voorbereid, met andere woorden wanneer het menselijk bewustzijn op deze planeet volkomen onverenigbaar blijkt te zijn met die binnenkomende energie en dus niet hoog genoeg is om die energie in goede banen te leiden, zal er sprake zijn van een overweldigende evolutionaire verandering – meestal uitmondend in totale verwoesting – en zal de planeet worden ‘gereinigd’. Dientengevolge zullen mogelijke menselijke overlevenden een snelle mutatie ondergaan als gevolg van de plotselinge toevloed van die kosmische energieën.

Spirituele leringen, die bewaard zijn gebleven in de vorm van Bijbelse parabels, blijken zeer leerzaam. Verhalen over bruiden die wachten op de terugkomst van hun bruidegom en van maagden die hun lamp hebben klaarstaan, gaan stuk voor stuk over het gegeven of individuen klaar zijn om te kunnen omgaan met die instroom van spirituele of kosmische energieën. Vertaald naar hedendaagse begrippen komen die verhalen er op neer of het menselijke energieveld sterk genoeg zal zijn nutteloze signalen uit de omgeving af te buigen en daarvoor in de plaats het nieuwe kosmisch patroon op te pikken dat ervoor zorgt dat we ons ontwikkelen in overeenstemming met de nieuwe evolutionaire lotsbestemming van de mensheid.

Bewaard gebleven informatie over allerlei tekenen en mirakels houdt verband met veranderingen in het weefsel van de ruimte-tijd, die in het algemeen worden aangeduid als verschuiving van de dimensies, maar voor een goed begrip van de fundamentele boodschap dienen we naar de hemel te kijken om de “tekenen des tijds” te kunnen doorgronden en de gebeurtenissen op de voet te kunnen blijven volgen.
Om die reden kan de website van ‘The Millenium Group’ er trots op zijn dat ze het rapport van Alexey N. Dimitriev getiteld ‘Planetophysical State Of The Earth And Life’ (1997, 1998) heeft mogen publiceren.
Dit was het allereerste rapport waarin het grote publiek kennis kon nemen van informatie over de omvangrijke veranderingen die in ons Zonnestelsel plaatsgrijpen waardoor evolutionaire veranderingen op Aarde in gang worden gezet.

In de eerste paragraaf lezen we:

“Elke levende vertegenwoordiger op Aarde zal worden onderworpen aan een grondig ‘onderzoek’ of een ‘kwaliteitsinspectie’ teneinde vast te stellen of aan de nieuwe voorwaarden kan worden voldaan. Deze evolutionaire uitdagingen vragen te allen tijde inzet en volharding van zowel individuele organismen, soorten, en gemeenschappen.

Daarom is het niet alleen het klimaat dat verandert, maar wij als menselijke wezens zullen ook een wereldomvattende verandering ervaren in de vitale processen van alle levende organismen, ofwel in het leven zelf.”

In het rapport staat ook nog een aantal opmerkelijke verklaringen die erop wijzen dat het menselijk bewustzijn van directe invloed is op deze gebeurtenissen, duidend op een diepliggend inzicht van de opstellers in de dynamiek van de gebeurtenissen die nu plaatsvinden.

“Er zijn gunstige redenen die in positieve zin wijzen op het gegeven dat een toename van de ethische of spirituele kwaliteit van de mensheid de mate en intensiteit van de complexe catastrofen weleens zou kunnen verminderen.”

Het is glashelder dat sommige Russen geloven dat de wereld een spirituele revolutie tegemoet gaat. Het volgende persbericht verscheen in precies dezelfde week in september 2006 waarin mijn boek “Tuning the Diamonds: Electromagnetism and Spiritual Evolution” werd gepubliceerd. Er boven stond de kop: ‘De Wereld Staat Voor Een Spirituele Revolutie Die In Rusland Zal Beginnen, zegt een beroemd filmregisseur’. Het artikel luidde als volgt:

“Moskou, 11 september, Interfax – Rusland wordt het centrum van een spirituele revolutie die de wereld te wachten staat, zo gelooft de vermaarde Russische filmregisseur Pavel Lungin.”

“Ik geloof dat er een bepaalde spirituele revolutie op handen is en die zal hier in Rusland beginnen. Ooit hebben we iedereen door een socialistische revolutie de loef afgestoken en nu zullen we opnieuw iedereen voorbijstreven. Het is het lot van ons land om als eerste door bepaalde historische stadia te gaan”, zei hij in een interview dat werd gepubliceerd in het dagblad ‘Komsomolskaya Pravda’.

Op dit moment lijkt het er echter op dat de ware aard van deze spirituele revolutie menigeen verbijstert en versteld doet staan omdat niet duidelijk is wat er op dit moment speelt en waarom. Meer in het bijzonder lijkt de vraag of de binnenkomende energie wereldwijde vernietiging tot gevolg zou kunnen hebben vooralsnog in het algemeen niet voldoende te worden ingeschat, met andere woorden: is het niveau van het menselijk bewustzijn op deze planeet nog steeds te laag?

Aangezien we veel onheilsprofetieën kennen van hogelijk gerespecteerde zieners als Nostradamus e.v.a. die niet zijn uitgekomen, lijkt het er misschien op dat er in het verleden in voldoende mate verschuivingen in het menselijk bewustzijn zijn opgetreden waardoor volledige verwoesting werd tegengegaan. Dit is ook mijn overtuiging en van vele andere metafysische bronnen, hoewel wij door deze stelling toch wel een beetje nieuwsgierig zijn geworden: wat kunnen we eigenlijk verwachten?

Wat te zeggen over het overgrote deel van de mensheid dat, ingeval wereldwijde catastrofen met weinig overlevenden uitblijven, getuige zal zijn van de belangrijkste overgang in de geschiedenis van de mensheid? Er zullen zich ongetwijfeld enkele rampen voordoen, zoals we reeds hebben kunnen zien en zoals voorzegd zal de mensheid muteren omdat er inmiddels kosmische energieën op deze planeet neerdalen. Maar wat als die energie wordt gebruikt om het kaf van het koren te scheiden op de manier die evolutiebiologen als mogelijkheid voor ogen staat? Zij vertellen ons dat in het proces van de evolutionaire verandering ‘mutanten’ zullen verschijnen die dominant worden.

De grootste graancirkel ooit, die algemeen bekend staat als “Reusachtige Menselijke Vlinder” (530 x 450 meter), verscheen in de nacht van 7 op 8 augustus 2009 in een veld nabij de Nederlandse stad Goes.

Het spirituele en metafysische geloof is dat zij die er klaar voor zijn, zullen transformeren en dat wordt nog eens onderstreept door de hedendaagse tekenen en wonderen die we ‘graancirkels’ noemen.

De grootste graancirkel ooit, die algemeen bekend staat als ‘Reusachtige Menselijke Vlinder’ (530 x 450 meter), verscheen in de nacht van 7 op 8 augustus 2009 in een veld nabij de Nederlandse stad Goes. Inmiddels zijn de nodige onderzoeken inmiddels uitgevoerd en er bestaat geen enkele twijfel over de boodschap: de mensheid is op weg naar een metamorfose.

In de rest van dit artikel zal uitvoerig worden ingegaan op zaken en vragen als:

– op welke wijze de kennis over verwoestende kosmische gebeurtenissen bewaard gebleven is,
– waarom wij naar het schijnt het ergste hebben weten te voorkomen,
– hoe evolutionaire veranderingen worden aangejaagd door Space Weather,
– hoe we op wetenschappelijk wijze het metafysische concept van het ‘optrekken van het gordijn’ kunnen verklaren, en
– de wetenschap die het bestaan ontsluiert van een ‘schaduwbiosfeer’ op Aarde die zich nu en masse aan ons voordoet.

Het is noodzakelijk alle twijfel weg te nemen dat inderdaad kennis over cataclysmen in combinatie met kosmische cycli bewaard gebleven is in heilige teksten, architectuur, oude mythen, kunst en literatuur. Het is echter ook noodzakelijk te begrijpen dat de totale mensheid altijd het vermogen heeft gehad de ergste scenario’s te voorkomen en de uitdagende aspecten van evolutionaire veranderingen in te zien. Het doel van dit essay is het integreren van allerlei informatie en geïnteresseerden voor te houden dat wij op de voorste rij zitten en getuige zijn van de evolutionaire opwaardering van onze planeet en haar bewoners.

Dit fenomeen wordt georkestreerd door universele intelligentie en een deel van deze operatie wordt uitgevoerd door nog nooit eerder waargenomen ‘magnetische entiteiten’ die deel uitmaken van de ‘schaduw biosfeer’ van de Aarde, die door enkele van onze knapste koppen reeds gedurende vele tientallen jaren in alle stilte aan allerlei onderzoeken wordt onderworpen. Hoewel er een overvloed is aan nieuwe geofysische en hoogenergetische atmosferische verschijnselen die hier zouden kunnen worden aangehaald, komt in dit essay geen uiteenzetting aan bod over de veranderingen op Aarde.

In plaats daarvan ligt de nadruk op de noodzaak om in te zien dat energetisch aangejaagde evolutionaire veranderingen voorspeld zijn op basis van kosmische cycli die door universele intelligentie worden gebruikt voor het teweegbrengen van een kosmische ‘inspectie’, met een kosmische ‘huishouding’ en een mogelijke ‘spirituele evolutie’ in ons Zonnestelsel, in onze lokale Galactische Regio of zelfs in onze Lokale Groep van melkwegstelsels.

In een poging om inzichtelijk te maken wat er op dit moment plaatsvindt op deze planeet, dient een ieder zich te realiseren dat het noodzakelijk is om aan de nieuwe universele richtlijnen te voldoen. Hoe dat wordt bereikt is steeds het speerpunt geweest van al diegenen die hevig geïnteresseerd zijn in spirituele en metafysische zaken. In principe herkent universele energie individuen aan het energieveld dat hen omgeeft (de aura) en doordringt het hun fysieke lichaam.
Gedurende perioden van evolutionaire verandering wordt die onzichtbare aura buitengewoon belangrijk omdat die een vereiste is om te kunnen omgaan met het binnenstromen van nieuwe energie en informatie die een succesvolle transformatie tot stand brengen, terwijl de normale biologische activiteiten gewoon doorgaan. Om die reden gebeuren omvangrijke veranderingen die in ons Zonnestelsel plaatsvinden ook op persoonlijk vlak.

Dit is eenvoudig te bewijzen, omdat mensen automatisch afgestemd worden op hun omgeving doordat onze hersenen signalen uit onze omgeving opvangen die via hersengolven worden doorgegeven aan het gehele lichaam, om te worden opgepikt door het DNA teneinde te garanderen dat de codering ervan overeenkomt met de universele richtlijnen. (Natuurlijk is er ook nog de factor van de “vrije wil” die meedoet aan de aanpassing van de uiteindelijke omgevingsinvloed(en)).

Eerlijk gezegd is de Belangrijkste Overgang in de Menselijke Geschiedenis een eerbetoon aan de ‘Zoekers naar de Waarheid’ die meer willen begrijpen van de Goddelijke mechanica die heerst over het universum en in dat openbaringsproces wordt tegelijkertijd een aantal belangrijke geheimen onthuld.

Binnenkort – deel 2 –

47 gedachten over “De ‘Onthulling van het Grote Geheel’.. – deel 1 –

  1. Deze graancirkel is nog steeds onderwerp van discussie Lianne.. Want inderdaad door mensen gemaakt -> maar waar komt de inspiratie vandaan..?
   HIER de lead naar de Wilhelminapolder.

  2. @ Lianne

   Als hij door mensen handen inderdaad gemaakt is, hoeveel nachten werk heeft men daar niet over gedaan? welke gereedschappen zijn er gebruikt, denk zelf aan bv landmeters en lasertechniek en dan het gerei nog waarmee je het graan kan platdrukken.

   http://www.youtube.com/watch?v=_2Oyd9STbsw&feature=related

   Hoe kan je nu zien of het door mensen is gemaakt of niet? daarvoor moet je zelf toch eens in een graancirkel gaan staan het het graan onderzoeken, aan de hand van een foto kun je geen oordeel vormen.

  3. Klopt Henk ze hebben die gemaakt met een kinderprogramma (zapp, Ned-3), alles is gefilmd en vast gelegd van te voren, om te laten zien en te waarnemen hoeveel mensen eigenlijk niet in deze cirkel zouden trappen.

   Dat kan je verwachten natuurlijk beste Henk, dat er vaak van dit soort grappen worden gemaakt, zeker als het op lokaties gebeurd waar eerder nog nooit! graancirkels in veelvoud zijn voor gekomen.

   Soms kan je enthausiastme voor het zien van graancirkels te impulsief zijn waardoor je de werkelijk van waarheid aan je zelf verliest.

 1. Wauw, kijk dat is een gedegen stuk werk, geen zweverij, maar fundamenteel vernieuwend
  Het is weer hetzelfde new age “einde der tijden”/”grote verandering op komst” verhaal met een pseudowetenschappelijk verhaaltje erbij waarbij allerlei termen uit de natuurkunde misbruikt worden (Susan weet bv niet wat elektromagnetisme is).
  Op Susan haar eigen (amateuristisch gemaakte) website geeft ze zelf aan met new age bezig te zijn.
  Voor de mensen die dit soort stukjes wel serieus nemen ; Gaat het niet vervelen, iedere keer hetzelfde verhaal met een ander sausje ?
  @Lianne,
  Goed gezien ! Het artikel suggereert inderdaad dat die graancirkel niet door mensen gemaakt is.

  1. Nu is de vraag natuurlijk, welke mensen ‘dit soort reacties van ‘Henk” nog serieus nemen..! Inhoudelijk vergelijkbaar met schuim. Nergens op ingaande, mening verkondigend alsof het waarheid is.. Overigens: ‘Zeurkous’ is toch vrouwelijk?

 2. @Paul,
  Soms kan je enthousiasme voor het zien van graancirkels te impulsief zijn waardoor je de werkelijk van waarheid aan je zelf verliest.
  Ik denk ook dat sommige mensen te enthousiast en impulsief zijn over complotten, mayakalenders, reincarnaties van de pleiaden en andere verhalen.
  Zijn we het daar ook over eens ?

  1. Daar geef ik een JA en Nee op, Henk, sommige dingen mogen dan allemaal een Flase Flag lijken, tenzij je toch met zaken wordt geconfronteerd die te buiten gaan aan je zintuigelijke belevenis.

   Niet alles is te generaliseren, want sommige dingen hebben ook een eigen waarheid die een inhoud hebben, mocht er niks zijn, dan bestaan jij en ik ook niet, vermoed ik en tik ik alles tegen wel een zeer goed werkende computer in die niet op Internet hangt maar mij ter plaatse bedriegt.

   Ik vind het daarom altijd leuk alle kaarten op de tafel te zien, tis net of ik naar een aflevering aan het kijken ben van Idols en iedereen die mee doet heel goed kan zingen.

   Ah ik zie het als een afleiding anders is het leven ook zo rete saai!?

 3. Soms doe je je best om iemand bij de les te krijgen zodat hij/zij weet wat in het verschiet ligt en hoe machtig men is als mens en hoeveel invloed vooral de woorden van mens tot mens kunnen hebben.
  Maar ach, het blijven mensen. In plaats zich op de les te richten richt men zich op elkander en als zo vele malen hiervoor wordt de boodschap in kleine snippers verdeeld en uitgeplozen tot er niks waardevols meer over blijft. Arme boodschapper. Nooit kun je aan de hoge eisen van je medemens voldoen. Arme mens. Nooit wordt je wijzer door naar anderen te wijzen. Wees nu toch voor één keertje eens wijzer en luister naar de boodschap tussen de woorden en stap over die vooroordelen . Probeer je gewoon eens voor te stellen dat de boodschap echt waar is. Staan we dan SAMEN niet voor een fantastische opdracht in een fantastische toekomst? Kom op. werk aan de winkel en niet langer zeuren. En vergeet niet naar en om jezelf te lachen.

  1. @ seleneMooi gezegd selene ik kan me daar helemaal in vinden .Als de mens nooit de gave van fantasie en visualisatie had gehad leefden we nog in het stenen tijdperk. Daar zullen weinig mensen iets tegen in brengen. Als je dat doortrekt naar spirituele groei en inzicht dan beginnen hele volksstammen te klagen en te zeuren dat het allemaal maar onzin is. Voor deze mensen zou ik zeggen luister naar albert einstein die had een hele mooie uitspraak. Imagination is more important than knowlegde en dat gaat niet alleen op in de wetenschap maar op alle vlakken van het leven.

  2. @Selene,
   zeker mooi gezegd!
   Ben blij dat iemand dit eens zo mooi verwoord!!
   Dank je wel, ik sluit me volledig bij je aan!!

 4. Hihi Vals of echt wat is nu recht zaken zijn toch zo verlegd.
  Als Kraai behoor ik tot de VlinderClan Dat is iets wat ik ken
  een Paganistische/Sjamanistisch gegeven die mij als libra laat leven.
  Een Geel/kristal/Mens met vele wanen, Antennes als mijn Chinees/paard met manen.
  Man-d’Allah’s in een kleur van Zwavel zo rond en goud als een Goudse Wavel.
  AardseAliéns die’m hebben gemaakt? Bedankt? Voor iets wat mij zo raakt.
  http://www.youtube.com/watch?v=dBUCNcpbSdw

  1. http://www.youtube.com/watch?v=XGE_v-KMV-o
   Hmmm! Mijn berichten verwijderen als niet topic gerelateerd
   dan heeft men iets niet begrepen of men beseft niet hoe men leert.
   Onbekende ElectroMagnetische wezens geven ons via Vlinder een hint dus een verzoek mijns wege ons niet te behandelen als een kind.
   Ik plaats het weer terug opdat mens beseffen mag/kan dat de betekenis van Vlinder/Cropcirkel te maken heeft met ieders cosmisch plan.
   http://www.google.nl/search?q=Totem+vlinder&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a

  2. Budhy, je bent werkelijk een prachtschat, mij zet je regelmatig -figuurljk- schaakmat.
   Radeloos, niet begrijpend druk ik dan op ‘delete’.. Of uiteindelijk dan toch maar niet.
   Nog één kans aan Budhy, schot voor de boeg,
   Geen geouwehoer hier, zo is het wel genoeg.

   Dus daarom die formele tekst: -offtopicverwijderd-
   Snappie?

  3. In elk geval laat ik mij niet afslijmen door me aan dit valse zweefteven complot aan te laten lijmen.
   Het Respecteert alleen zichzelf en Accepteert geen ander eigen Zelf.
   Eigenlijk een zielig fenomeen met demonen kruit voor aanhangers met een flinke duit.
   Afijn ik heb hier even rondgeVlinderd die slapenden niet langer meer hinderd.
   Hou ze onder de Duim Paul onder je captain Guido Nog effuh en je verdient je eigen Buro.
   ZIEK? HEIL !!!

 5. Bewust Zijn. Alert zijn. Wat gebeurt er om je heen.
  We kunnen wel steeds afwachten wat er gebeuren gaat eind 2012 maar waarom nu niet bewust zijn.

  Hebben jullie dan niet dat je merkt dat mensen druk gaan doen en rare dingen uithalen als er slecht weer op komst is?
  Hoor je dan soms niet een geluid wat je van je koers afbrengt, zomaar omdat je ineens zo’n idee krijgt van, wacht, het moet anders.

  Inzicht is Nu, alert zijn. Kennis en verhalen zijn opgebouwd uit stukjes verleden, oud, om een toekomst te voorspellen.

  Doorzie de schijn van alle dingen zodat de schoonheid overblijft, de weerspiegeling van Jezelf.

 6. Een paar weken terug, heb ik grote kolonnen met ufo’s gezien! Het was een wonderlijke, indrukwekkende ervaring! Ik denk dat we er niet alleen meer voor staan! Kijk allemaal maar vaak in de lucht, en laat je verrassen! Ik voel dat het een prachtige tijd gaat worden!

 7. Na het schrijven van mijn boek ‘Blauwdruk’ kocht ik het boek ‘Tuning the diamonds’. Opmerkelijk veel overeenkomsten, vooral de beschrijvingen van vortex energieën, scalaire golven, de invloed van non-lokaal bewustzijn en ‘cosmic weather’ (waar we steeds meer mee te maken krijgen, ipv ‘CO2’ problematiek en ‘global warming’).

  Ik geef aanstaande 28 september een lezing over veel van dit soort onderwerpen, misschien interessant voor sommige lezers hier.

  Zie: http://www.healingsoundmovement.com/agenda-hsm.html (ook voor de nieuwe HSM radio info en interviews met veel bijzondere gasten die praten over belangrijke onderwerpen, zoals die ook hier op WTK aan bod komen!)

  1. Heya Lianne
   Graag gedaan maar eigenlijk moet je bij John C, zijn die zette mij daartoe aan.
   Ik kan bijna niet wachten op zijn intervieuw met haar, Ik vind haar wel een klapsigaar.
   Ha-LoL !!! Hou ze in de gaten dit soort Negeressen Het zijn ware Meesteressen.
   http://www.youtube.com/watch?v=AmbEbT6DslA

  2. Ik ontving zojuist een leuke reactie van Susan terug:

   “Hello Drs. John Consemulder,
   It’s very nice to receive such an enthusiastic invitation! I would be honoured to be one of your guests. Also, my schedule is flexible, so we can organise an interview at your convenience. I look forward to hearing back from you.

   With sincerity and truth,

   Susan Joy Rennison”

   Dus Jan Smith, Guido en anderen: wordt dus snel vervolgd op: http://www.healingsoundmovement.com/radio.html

 8. Het verhaal voelt niet goed, ze gaat van buiten naar binnen terwijl de boodschap is om van binnen naar buiten te gaan…
  Hadden Jezuïeten niet een bepaalde opdracht naar een deelbelang?

  1. Ik kan het delen zeker waarderen, alles is een, het voelt voor mij veel mind en enigszins hiërarchisch, misschien een spiegeltje voor mezelf 🙂

  2. Hey Bud, er zitten geen kraaltjes bij 🙂
   Dit roept associaties op met de VOC…

   *Buitenwereld als spiegel voor binnenwereld*

 9. Hmmm! Wederkomst v/h PaRadijs? Magnetische velden? Plasma-Mythologie? Een spel van Buiten/aardse Goddelijke Helden?

  Ik had eens; Ik noem het maar een Uit-Treding><Floeps Zo uit mijn Stoffelijke Bekleding.
  Ik Zweefde Ver in DiepZwartMat Heelal-Kosmos ik zag 2 Reusachtige Magnetische Cosmische-Constellaties niet in een Chaos,
  Tegengesteld Draaiend vol licht Ontelbare Reusachtige UFO of Planeet/Kubussen
  Zoefden mij voorbij onuitlegbaar als in een SlowMotionSchicht.
  Ze Waren van Goud, Parel & Zilver,Licht.spiegels als van plasmatisch MaanLicht.
  In mijn Hart waren Klanken Dat ik blij moest zijn dit te zien en of ik God wou Danken.
  Dat heb ik dan maar ook gedaan, Wat moet ik er verder mee? een poosje later zag ik dit op internet staan.
  http://www.google.nl/images?q=new%20jerusalem&oe=utf-8&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=nl&tab=wi&biw=1024&bih=581

  1. Budhy, die god ben je zelf, jij bent als waarnemer ook de schepper van jouw beelden 🙂
   Het nieuwe jeruzalem of hoe je het ook wil noemen, waar ieder naar uitkijkt, ligt allang in ons bereik, kwestie van openstellen en er mee om leren gaan

  2. Ja Mooi heh? Dat Zal toch Wel We testten als Alién onze eigen schepping uit en het was een Hel.
   New-Jerusalem of New-Paradise Die Parel in mijn poort is al bijna Blauw/Grijs.
   Er groeit een Jonkie op Ik zweer het je hij ligt op mijn Kristallen Schedels Top.
   Tussen 2 griekse zuilen als Poorten waar hier ook een paar Alién’s schuilen
   M’n vader had hem eens in de ind-Oceaan opgedoken ’t-aan mijn ma gegeven & nu ben ik hier aan het Spoken.
   Boeddha’s en Ufo’s houden’m gezelschap En er ligt hier ook een verse Amanita-MushroomPap.
   http://www.youtube.com/watch?v=q2Wi5A01Jg4

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.