Advertentie

Achterdocht bij RIVM-kunstgras-korrels-onderzoek!


x

Professor Martijn Berger zei het goed in de ZEMBLA-uitzending die aan de basis stond van de ophef rondom de autobanden-rubber-korrels. “De discussie over de veiligheid van rubbergranulaat in kunstgrasvelden is zeer onduidelijk en niet éénduidig. Want het product ‘kunstgraskorrels’ voldoet aan een industriële norm, maar dient natuurlijk te voldoen aan de strengere norm voor consumentenproducten..!” (klik voor vorig artikel op illustratie)

x

x

Achterdocht bij RIVM-kunstgras-korrels-onderzoek!

2016 © WantToKnow.nl/be

x

De slager die zijn eigen vlees keurt. Dat spreekwoord is weer van toepassing op het kunstgraskorrels-onderzoek dat het RIVM deze week publiceerde, over de veiligheid van het oude-autobanden-rubber, waar deze korrels van gemaakt zijn. Want was het niet datzelfde RIVM dat het vorige onderzoek had gedaan ook over de veiligheid van deze korrels? Een onderzoek dat door veel wetenschappers als een ‘flutonderzoek’ werd gekwalificeerd..! En ja, half Nederland ligt natuurlijk vol van dit spul, inclusief de rubber speelplaatstegels waar peuters en kleuters op spelen..! Dagelijks sporten wereldwijd miljoenen kinderen en volwassenen op dit soort kunstgrasvelden; in Nederland liggen bijna 2000 van deze velden.

Het nieuwe RIVM-onderzoek is uit. Maar stel je voor dat er nu ineens een onderzoek tevoorschijn was gekomen, waarbij het gevaar van deze korrels gebleken zou zijn.. Tja, dan is de vraag gerechtvaardigd of Edith Schippers de kerst nog wel gehaald zou hebben..! Maar het onderzoek dat nu is gepresenteerd is wel degelijk laakbaar. Het is in ieder geval niet volledig en met het trekken van de conclusies dus uiterst en gevaarlijk voorbarig. Wetenschappers zijn vreemd genoeg én geruststellend én verontrustend kritisch in hun uitlatingen over de conclusies van het RIVM-kunstgras-korrelsrapport.

Ondanks de geruststelling van het RIVM over het risico op kanker bij sporten op kunstgras, plaatsen wij graag de kritische kanttekeningen van deze wetenschappers even op de voorgrond.. Achterdochtig dus over de opzet van het onderzoek. Heb je, met andere woorden, wel onderzocht wat je dient te onderzoeken?

Zo heeft Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie van de Universiteit Utrecht aan de ene kant ‘Grote waardering voor het in zo’n korte tijd uitgevoerde onderzoek van het RIVM, want het geeft voor een belangrijk aantal individuele zorgwekkende stoffen – zoals ftalaten, bisfenol A, metalen en PCB’s – meer duidelijkheid of er een mogelijk risico is voor gebruikers van deze kunstgrasvelden’. Van den Berg hierover: “Ik denk dat het RIVM terecht de constatering maakt, dat een relatie met leukemie en lymfeklierkanker met de huidige kennis niet voor hand ligt.”

Duidelijke woorden; maar is daarmee ‘de kous af’.. Nee dus!
Aan de andere kant voegt deze professor Van den Berg daar echter snel aan toe: “Echter, om de risico’s in te schatten van de invloed van deze stoffen, maakte het RIVM gebruik van proefdierstudies die de kankerverwekkendheid van PAK’s vanaf de puberteit tot het einde van het leven bestudeerden. Andere proefdierstudies laten echter zien dat blootstelling aan PAK’s in de kindfase de kans op tumoren in het latere leven aanzienlijk verhoogt. Bovendien is niet uit te sluiten dat er opteleffecten zijn van schadelijke stoffen in het rubber”

En hij vermeldt verder fijntjes, voor de goede verstaander: “Omdat rubber een zeer complex mengsel is, weten we eigenlijk nauwelijks of er mengsel-effecten optreden. Op basis van beperkte informatie weten we echter wel dat sommige metalen in combinatie met PAK’s de schade aan het DNA kunnen verdubbelen, en daarmee dus het risico op tumorvorming. En er kan, ten gevolge van wrijving, meer schadelijke stof uit het rubber vrijkomen, wat bijvoorbeeld optreedt door een sliding bij het voetballen. En wat gebeurt er bij schaafwonden? Men kan verwachten dat er via de beschadigde huid meer contact is met de stoffen dan via de intacte huid. Bij de risicoschatting voor kinderen moet het voorzorgsbeginsel prevaleren.”

Van den Berg vindt daarom dat er ruime veiligheidsmarges genomen moeten worden. Maar wat zegt deze man nu feitelijk..? Dat het RIVM goede conclusies trekt, maar dat deze rubber-korrels WEL DEGELIJK SCHADELIJK KUNNEN ZIJN..?!

Ook Jan Tytgat, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven/België reageert feitelijk heel dubbel: “Ik ben blij dat ik lees, dat de berekende blootstelling vele malen kleiner is dan de veilig geachte blootstellingsgrens.” Maar tegelijkertijd reageert ook deze professor met kritiek. “Ten gevolge van wrijving, zoals bij slidings bij het voetbal, kan er meer schadelijke stof uit het rubber vrijkomen; en wat gebeurt er bij schaafwonden? Men kan verwachten dat er via de beschadigde huid meer contact is met de stoffen dan via de intacte huid.” 

EN PRECIES DAT IS WAT EERDER ONDERZOEK UITWEES..!!
De Amerikaanse voetbaltrainster Amy Griffin houdt sinds 2009 een lijst bij van voetballers die op kunstgras met rubberkorrels hebben gespeeld en kanker hebben gekregen. Ze vreest dat er een verband is tussen de korrels, die gemaakt zijn van oude autobanden, en de kanker. De lijst telt inmiddels 230 spelers. En in Engeland voert Nigel Maguire, voormalig hoofd van een regionale gezondheidsdienst, campagne voor beter onderzoek naar deze rubberkorrels. Zijn zoon was keeper en kreeg lymfeklierkanker.

De rubberkorrels van autobanden
Het rubber van de vermalen oude autobanden bestaat uit een combinatie van synthetisch rubber en natuurrubber. Hieraan worden tijdens fabricage van de korrels nog diverse stoffen toegevoegd om het rubber de gewenste eigenschappen te geven. Daarbij zitten er ook verontreinigingen in het rubber en de hulpstoffen en ontstaan er nieuwe chemische verbindingen, tijdens het productieproces. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld gebruikt bij het vulkaniseren van rubber, zoals zwavel, zinkoxide en de chemische benzothiazolen.

Dan zijn er weekmakers en verduurzamingsmiddelen, die rubber beschermen tegen de invloeden van zuurstof, ozon en hoge temperaturen. En ook worden er zogenaamde ‘vulstoffen’ in de autobanden gebruikt, zoals roet en silica. Dit rubber is dus een complex mengsel van stoffen, waarvan enkele zeer schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Dat staat als een paal boven water.

Toxicoloog Martin van den Berg meldde eerder: “In deze rubberkorrels zit 1 tot 10 milligram per kilogram aan kankerverwekkende stoffen. Van enkele soorten PAK’s overschrijdt de concentratie de norm die geldt voor consumentenproducten. Die ligt ruim duizend keer lager dan de norm die geldt voor technische mengsels, waar de VACO zich op baseert.
De bandenindustrie heeft in het verleden ‘een slimme manoeuvre’ gemaakt door de rubberkorrels buiten de wetgeving voor consumentenproducten te houden en volgens industriële normen te laten testen. Want er zitten schadelijke stoffen in en het gaat erom in hoeverre je die binnenkrijgt tijdens het sporten. Over rubbertegels in speeltuinen is al officieel al gezegd, dat die zouden moeten voldoen aan consumentennormen. Dus waarom niet bij deze rubber korrels, waarbij het contact vaak nóg intensiever is.”

Bij rubberkorrels op sportvelden gaat het om inademing, huidcontact en inslikken. Van den Berg in een eerdere reactie: “Er spelen wel kinderen op deze velden en die komen vaak min of meer zwart van de rubberkorrels terug van een wedstrijd of training. Het gaat om dezelfde stoffen waar we ons zorgen over maken bij roken en barbequeen. Die blootstelling wil je tot een minimum beperken. Bij kinderen zou daarom het voorzorgsprincipe moeten gelden.”

Het voorzorgsprincipe: ‘Zolang je niet precies weet hoe schadelijk de gevolgen zijn, moet je niet op de korrels spelen’, dient de leidraad te zijn!

En om weer terug te komen bij het RIVM…
Opmerkelijk is dat het RIVM wel adviseert om de normering voor rubbergranulaat bij te stellen. Want inderdaad vallen deze korrels nu onder de industriële norm voor ‘chemische mengsels’, daar waar verschillende deskundigen vinden dat de korrels juist onder de consumentennorm zouden moeten vallen. Er wordt immers dagelijks op gespeeld. En doordat de kunstgraskorrels wel voldoen aan deze industriële norm, maar niet aan de consumentennorm die aanzienlijk strenger is, is het RIVM nu deels overstag.. Ondanks dat het RIVM de stelling naar buiten roeptoetert, dat het veilig is om op de korrels te sporten, stelt het toch voor- om de norm meer op te schuiven naar die consumentennorm. Wat bracht de slager die zijn eigen vlees keurde ertoe, om dit zo te verwoorden..?

DUS DE KORRELS VOLDOEN NIET AAN DEZE CONSUMENTENNORM..
Volgens de onderzoekers voldoet het rubbergranulaat niet aan de norm voor consumentenproducten, die veel strenger zijn dan de regels die gelden voor ‘mengsels’. Daar voldoen de korrels ruimschoots aan en die norm geldt voorlopig en dus testte het RIVM volgens deze norm.. En wees gerust:

Maandag nog meldde de NOS dat wetenschappers die aan het nieuwe RIVM-onderzoek meewerkten, het niet eens zijn met elkaar over de uitkomsten van het onderzoek. Zo zou er geen consensus zijn over de vraag hoe je precies met de risico’s moet omgaan. Vooral het voorzorgsprincipe, zolang je niet precies weet hoe schadelijk de gevolgen zij, moet je niet op de korrels spelen, speelt daarbij een belangrijke rol. Volgens de één moet dat voorzorgsprincipe zwaarder wegen dan volgens de ander. Ook zei een wetenschapper: “Onze kennis schiet tekort om alle wetenschappelijke problemen in dit verband op te lossen.”

Lobby van de autobandenbranche
In onze uitzending ‘Gevaarlijk spel’ van Zembla was te zien dat de lobby van de autobandenbranche met succes had geprobeerd de korrels niet onder de consumentennorm te laten vallen, maar juist onder de industriële norm. Per jaar worden zo’n 8 miljoen autobanden in Nederland ingezameld en hergebruikt. Ongeveer 20% daarvan komt op kunstgrasvelden terecht in de vorm van de inmiddels beruchte korrels. De lobby wilde dit ook voor valdempingstegels, de rubberen tegels die je vaak in speeltuinen ziet, maar dat is WEL anders gelopen. Wie bij het RIVM kan het verschil duiden tussen deze rubber tegels en de korrels van HETZELFDE materiaal..?? Ga dus maar rustig slapen..

De bandenbranche lijkt dat besluit van het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen voor de strengere consumentennorm voor de korrels vóór te willen zijn. Deze bandenboeren pleiten nu voor een ‘speciale normering’ voor de korrels, die op zo’n 2000 Nederlandse voetbalvelden liggen. Directeur Kees van Oostenrijk van Band en Milieu komt met de schitterende vergelijking: “Je kunt rubbergranulaat voor sportvelden nu eenmaal niet gelijk stellen aan babyspenen”

De autobandenboerenbrancheverenigingen roepen staatssecretaris Dijksma van Milieu op tot overleg. En hoe hoog de normen voor kunstgras volgens de branche moeten zijn, moet blijken tijdens het overleg.. Dus overleg van de ene slager met de ándere..  En ja, de slager die het vlees keurde, het RIVM, laat in het eindrapport van het onderzoek precies dat in het midden…“Het RIVM adviseert de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm van consumentenproducten.’’  Kijk naar deze video waarbij het RIVM VOLGENS DE INDUSTRIËLE NORM tot de conclusie komt dat het veilig is te sporten op deze korrels..

(kijk HIER voor onze vorige artikel over dit indringende verhaal)

* * *

192 gedachten over “Achterdocht bij RIVM-kunstgras-korrels-onderzoek!

 1. Alleen het feit al dat deze troep überhaupt in het milieu terecht mag komen, slaat helemaal nergens op.
  Een klein euvel, blijft nog steeds een euvel. En de genoemde stoffen zijn alles andere dan bevorderlijk voor een goede gezondheid.
  Flut aanpak! In wiens belang werkt het RIVM werkelijk?

  1. Wat denk je dat er op de verkeerswegen achterblijft en waar de dieren mee spelen in de dierentuin, wat er onder je auto op de velg van je fiets, brommertje zit, en op de sloperij ligt, etc. etc. Als het werkelijk zo giftig is dan hadden we er al lang niet meer geweest. Ja het stinkt, ik ben er ook niet zo een fan van. Maar is er ook gekeken naar de kankeroorzaak van het keepertje bijvoorbeeld, is daar een uitsluitsel van gegeven? Misschien hield hij wel van speelgoed waar cadmium of lood in heeft gezeten. Ik laat het nog even in het midden.

  2. Odette, ja en toch zie ik er een verschil. Ik heb als kind iig niet op een kunstgrasveld moeten spelen. Wat is er mis met zand of gras? Ook zijn er banden die verslijten, het hoeft er toch niet nog meer bij te komen? Ik zou zeggen gemakzucht ten koste van de gezondheid van mens en dier. Opvallend dat Ajax zonder naar het RIVM te luisteren al lang de kunstgrasvelden voor alle spelers heeft vervangen. Die willen geen risico lopen. Verstandig.

 2. Wederom een heel warrig artikel:

  professor Van den Berg merkt o.a. op: “ten gevolge van wrijving, meer schadelijke stof uit het rubber vrijkomen, wat bijvoorbeeld optreedt door een sliding bij het voetballen. En wat gebeurt er bij schaafwonden? Men kan verwachten dat er via de beschadigde huid meer contact is met de stoffen dan via de intacte huid.”

  En wat merkt Jan Tytgat, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven/België, op: “Ten gevolge van wrijving, zoals bij slidings bij het voetbal, kan er meer schadelijke stof uit het rubber vrijkomen; en wat gebeurt er bij schaafwonden? Men kan verwachten dat er via de beschadigde huid meer contact is met de stoffen dan via de intacte huid.”

  Huh? Twee hoogleraren die letterlijk vrijwel hetzelfde zeggen. Dat is wel heel erg consistent, dat dan weer wel. Overigens zijn beide hoogleraren geen voetballers, want een sliding maken op een dergelijk veld is het laatste wat je moet doen. Je bent direct ontveld, weet ik uit ervaring.

  “In onze uitzending ‘Gevaarlijk spel’ van Zembla was te zien dat ……” Huh? Sinds wanneer is WTK=Zembla?? Warrig.

  Ik zou meer vertrouwen op het standpunt van het RIVM dan dat van de NOS. Uit ervaring weet ik dat journalisten in zijn algemeenheid niet goed kunnen omgaan met wetenschappelijke informatie. Overigens ligt hier ook een taak voor wetenschappers. Vreemd overigens dat de NOS (MSM ten top) nu wel wordt gebruikt om een punt te scoren. Dat is dan weer niet consistent.

  En voor de rest, lees het RIVM rapport. Dat is een stuk informatiever.
  Het rapport staat hier: http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=43ac34f7-7b21-415a-8ea0-b3b5fd1add08&type=pdf&disposition=inline

  1. MP.
   Hoelang wil je nog doorgaan met die onzin van je?
   Voor de laatste maal kijk naar de verwijzing die jezelf in 3.2 geeft en je ziet dat ik je antwoord heb gegeven en wederom ben je nog steeds antwoord verschuldigd op mijn vraag.
   Het RIVM geeft het advies dat het veilig is terwijl zij dat niet kunnen bewijzen waarbij ook nog twijfel over normen bestaat en wat jij schrijft is de omgedraaide wereld want als eerst bewezen moet worden dat het schadelijk is omdat het geld kan kosten dan speel je met de gezondheid en veiligheid van mens en milieu en dat dient het advies van het RIVM juist te voorkomen.
   Waar is het bewijs dat het veilig is waar ik al eerder om vroeg?

  2. Arnold, ik zit de discussie tussen jou en MP te volgen op twee draadjes. Volgens mij wil je niet begrijpen dat veiligheidsnormen ook maar relatieve begrippen zijn en dus helemaal niet waarborgen dat ondanks en desalniettemin je toch kanker kunt krijgen.
   Je moet het begrip veiligheidsnorm even zien voor wat het is, ook trouwens weer gebaseerd op basis van onderzoek, dat het normen zijn ter beoordeling als het om veiligheidsaspecten gaat. Er net boven, in het betreffende geval omdat de normen nu niet conform de consumentenproduktenwaarden worden gehanteerd, of er net onder, is een fractioneel verschil.
   De RIVM kan geen garanties geven, dat kan niemand niet, daarvoor worden normen gehanteerd om vanuit veiligheidsoverwegingen te toetsen.
   De RIVM valt in dezen wat mij betreft niets te verwijten, misschien kunnen we een petitie aanmaken om de veiligheidsnormen dusdanig naar beneden te schroeven tot 0?

  3. En inderdaad MP, misschien is het natuurlijke gras wel minder veilig door al de veronderstelde chemtrails en dus aluminium-, barium-, ed- regen 😉

  4. Anna.
   wanneer je in de volgende verwijzing klikt op SCHRIFTELIJKE REACTIE (in rood gedrukt) kom je uit bij een brief met een reactie van brancheorganisatie VACO en kun je zelfs lezen dat zij het RIVM hebben beinvloed ivm de normen en het RIVM heeft het VACO verzoek ingewilligd. Waarom zou de brancheorganisatie dat doen? En hoe neutraal is het RIVM dan nog?
   https://automotive-management.nl/nieuws/laatste-nieuws/overig/19199-vaco-voorkwam-strengere-wetgeving-kunstgras-met-rubberkorrels
   Dit staat er onderaan de brief:
   Op 18 november 2015 is er mailverkeer tussen een medewerker van VACO en een medewerker van het RIVM.De VACO vraagt aan de medewerker van het RIVM om een aantal teksten op de website van de REACH Helpdesk te wijzigen.Het gaat er daarbij onder meer om dat de REACH normering voor rubbergranulaat waarschijnlijk op 1 januari 2016 zal ingaan. Uit mailverkeer blijkt dat het RIVM deze wijziging ook doorvoert. Waarom heeft de VACO deze wijziging bepleit?

  5. @mp
   Jan tytgat heeft gewoon het verhaaltje van prof van der berg ge- peerreviewed,stemt in met zijn conclusie en herhaald dat dan nog even . Overigens zegt jouw opmerking over het niet moeten maken van een sliding genoeg, als je direkt ontveld is het dus niet veilig!!

  6. Arnold, wat dacht je van aansprakelijkheidsstelling en dus mogelijke schadeclaims?
   Dit zegt het RIVM erover: 45. Wie is er verantwoordelijk voor het veilig gebruik van een product?
   In Europa is op basis van de REACH verordening de producent en/of importeur van mengsels van stoffen, zoals rubbergranulaat, verantwoordelijk voor veilig gebruik van het product.
   http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Alle_veelgestelde_vragen_over_Rubbergranulaat
   Waar ik nog aan toe zou willen voegen, wat MP al ventileerde in posting 12.16
   https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/gates-tetanusvaccinaties-met-sterilisatiemiddel/comment-page-1/#comment-468127
   En vervolgens de persoonlijke verantwoordelijkheid van de eindgebruiker; dus de voetballer, danwel de ouders van de voetballer.
   Mensen zijn geneigd om alles maar uit handen te geven, ik vind dat een verkeerde instelling. Volgens mij is de RIVM volledig transparant op de website van de overheid; het is aan alle betrokken partijen om kennis te nemen hiervan en op basis van het geleverde materiaal zelf conclusies te trekken en verantwoording te nemen.

  7. 3.9
   Begrijp ik het goed, Anna: Als de overheid zegt dat het veilig is en je vertrouwt ze achteraf bezien ten onrechte, dan is het je eigen domme schuld. Of anders ga je maar lekker voor enkele tonnen procederen.
   Sorry, ik heb hier geen woorden voor………… .

  8. @ anna
   Dus het rivm moet niet klakkeloos vertrouwd worden ( what else is new?)en blijken ze het fout te hebben , is het je eigen schuld. Conclusie het is een opvretende instantie zonder meerwaarde , opheffen!!!Of je lult uit je nek, het is een van tweeen.

  9. @Marcel 3.8,
   Dat noemen we dan plagiaat, of een verzinsel van de auteur van dit artikel of gewoon een erg slordige foutieve copy-paste.

   Ach je gaat niet dood van een beetje ontvellen, en je maakt zo’n sliding op dit soort kunstgras maar 1 keer in je leven. Een volgende keer los je het gewoon voetbaltechnisch op.

   @Anna,
   Je kunt de verantwoordelijkheid niet bij individuen neerleggen. De materie is daarvoor te complex.
   Sportbonden hebben hier wel een verantwoordelijkheid, lijkt me. Die moeten sportclubs adviseren, en andersom, sportclubs kunnen hun vragen neerleggen bij de sportbond.

  10. anna.
   3.9
   Normaal gesproken wordt iets als onveilig of veilig bestempeld als daar onderbouwd wetenschappelijk bewijs voor is en dat heeft totaal niets met geld vandoen.
   Schadeclaims komen achteraf als het te laat is en dat moet juist voorkomen worden.
   Ook de kosten van rubbergranulaatkorrels/kunstgras verwijderen of gewoon gras opnieuw inzaaien mogen bij deze besluitvorming geen rol spelen.Het gaat alleen om de veiligheid van het product voor mens,dier en milieu.

  11. @ mp
   daar ga je weer aannames alom. Misschien hebben ze wel contact gehad over het item , misschien willen ze alleen elkaars bevindingen bevestigen ……Of bedoel je dat peer reviewed een vorm van plagiaat is ?Is er een keer wetenschappelijke consensus ga jij piepen?

  12. @marcel,
   Grappig dit. Je verwijt mij aannames te maken en vervolgens doe je hetzelfde. Haha. Overigens doe ik geen aannames, ik schets de meest logische opties. Ik vind het HEEL bijzon derdat twee personen grotendeels letterlijk exact hetzelfde zeggen, zonder naar elkaar te verwijzen. De auteur geeft ook geen referenties van de uitspraken. Vandaar mijn kwalificatie: verwarrend. En dat blijkt nu wel.
   Wellicht heeft de auteur deze bron gebruikt: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/20/wetenschappers-zijn-kritisch-over-conclusies-rapport-kunstgras-5874443-a1537601 ?
   Maar het blijft gissen.

   Nee joh, peer-review is geen vorm van plagiaat.

   Het is wachten tot de auteur wat duidelijkheid verschaft over zijn bronnen …..

 3. Anna.
  Als veiligheidsnormen ook maar relatieve begrippen zijn dan rest alleen de vraag nog of we dan wel instanties nodig hebben om over onze veiligheid te waken.
  Wat betreft de opmerking van jou dat gewoon gras misschien wel onveiliger is dan kunstgras kan ik alleen maar zeggen dat als chemtrails en dergelijke daarvoor zouden zorgen dan komt dat ook op kunstgras terecht en er is al aangetoond dat rubbergranulaatkorrels organismen in de grond en oppervlaktewater beschadigd.
  Wat MP doet is de omgekeerde wereld want je laat mensen niet op kunstgras spelen met rubbergranulaatkorrels om mogelijk over twintig jaar erachter te komen dat het kanker heeft veroorzaakt want dan ben je te laat.
  Wetenschappers en het RIVM komen niet tot een eenduidige conclusie dat het veilig is en dan is het verstandig om geen risico te nemen en moeten ze gewoon niet zeggen/adviseren dat het wel veilig is.

  1. @ arnold
   Nou anna en mp hebben wel een punt wat dat echte gras aangaat. Het is namelijk zeer onverstandig om er te veel van te eten als het te veel voedingsstoffen bevat. Je loopt dan de kans , net als bij schapen, om aan de schijterij te geraken , en als die rommel in je vacht blijft hangen is het gevaar van maden ook niet uit te sluiten.Ach en als rubber granulaat het asbest van de 21 eeuw wordt geeft dat ook weer hoop voor de toekomst van onze economie , er wordt namelijk schandalig veel verdient aan het opruimen daarvan.

  2. Misschien kunnen Anna en MP contact opnemen met Monsanto om gewone grasmatten dood te spuiten zodat het vervangen kan worden door kunstgras met rubbergranulaatkorrels als tenminste het zand/grond eronder veilig genoeg is want anders moet dat ook nog eerst afgegraven worde?

  3. Het gebeurt veel vaker dat de veiligheidsnormen worden versoepeld als de economische belangen te veel in het gedrang komen.
   Dit met de smoes dat de veiligheidsmarge groot genoeg is om mee te rommelen.
   Deze logica doortrekkend zou je kunnen concluderen dat iets pas echt onveilig is als de overheid dit stelt. Andersom niet.
   Geld, geld, geld en wie ‘dan leeft die dan zorgt’.

   Alhoewel, cholesterol, vet, zout… allemaal ziekmakend als je er TE WEINIG van binnen krijgt. 🙄
   De schadelijkheid van rood vlees schijnt tegenwoordig opeens ook reuze mee te vallen. Enne, wat moet je met afgeschreven melkkoeien, te oude legkippen, kreupele renpaarden, verwaarloosde ezeltjes en pony’s: Opvreten 👿

  4. Arnold, uiteraard hebben we deze instanties nodig om op basis van hun onderzoek, en dat blijft een doorlopend proces, te adviseren wat op dit moment in de tegenwoordige tijd en op dat moment in de verleden tijd, de bevindingen zijn. Het ontslaat echter niemand van de verantwoording zelf conclusies te trekken omtrent de risico’s.
   En over 20 jaar kunnen wie niet concluderen of een eventuele kanker is ontstaan door kunstgraskorrels, want innovatie gaat ook gewoon door in deze branche, waarschijnlijk gaat het product als zodanig die periode niet eens mee; naast dat cumalatieve factoren niet in acht genomen zijn, want belasting van PAK’s zijn op vele manieren aanwezig in onze leefomgeving.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Polycyclische_aromatische_koolwaterstoffen
   En kunstgras groeit iig niet door verontreinigd regenwater, naast dat de drainage van kunstgras beter geregeld is…

  5. 4.4
   Een beetje meer of minder PAKs, ftalaten, glyfosaat, wat maakt ’t uit.
   Achteraf is toch niet te bewijzen waar het allemaal aan lag. Achteraf: Stel dat men een voorzorgsprincipe ergens gaat hanteren. Beter dan miljoenen claims. De farmaceutische industrie vaart er wel bij. Autisme, kanker, allergie, astma, allemaal dikke verdien kansen. Mooie werkverschaffing toch? Wat is er dankbaarder om vergiftigde mensen nog meer te vergiftigen weer op te lappen 😛

  6. Anna
   4.4
   Mensen zijn verantwoordelijk voor zichzelf maar gaan wel op advies af wat gegeven wordt door instanties die volgens hen betrouwbare informatie geven.
   Veel mensen hebben vertrouwen in het RIVM en baseren hun besluit dan ook op het advies van het RIVM en ook omdat het een overheidsorgaan is en velen geloven nog steeds dat ook die betrouwbaar is.
   Als dan geen zekerheid bestaat of iets wel of niet veilig is zouden ze uit voorzorg moeten adviseren niet op die velden te gaan spelen en mogen ze al helemaal niet zeggen dat het wel veilig is.
   En verder kunstgras groeit ook niet in gewoon gezond water.

  7. @ anna
   we hebben helemaal geen rivm nodig als we zelf onderzoek moeten doen om onze eigen verantwoordelijkheid vorm te geven. Je klets een beetje in de rondte en gebruikt in toenemende mate mooie woorden om je onverstand over dit soort zaken te maskeren. Als we het rivm niet kunnen vertrouwen op hun mooie blauwe ogen zijn ze niet nuttig en kosten ze alleen heel veel belastinggeld. In het kader van bezuinigingen is dan het hele rivm nutteloos en kan worden afgeschaft!

  8. Als we de RIVM en de wetenschap niet hadden was de hele heisa ook niet nodig geweest, dan was het allemaal zoals het was en is. Dan hadden we ook geen Nova Zembla uitzending gehad. Dan hadden we een nog grotere niets aan de hand show gehad, dan dat het feitelijk al is. Dan had iedereen het sowieso zelf moeten uitzoeken. Kies maar 😉

  9. 4.8
   Ik baal ervan dat je de wetenschap zo op een voetstuk plaatst. Tenminste zo komt dat op mij over, Anna. Eigenlijk hoogst onwetenschappelijk. Wetenschap wordt bedreven door mensen van vlees en bloed, en niet een soort halfgoden.
   Ja, wetenschap heeft goede dingen gedaan, ja wetenschap heeft voor een hoop problemen gezorgd. Beide is waar. Er is geen weg meer terug naar het stenen tijdperk, en een dystopie zit het hopelijk ook niet in.
   Hou toch eens op met die wartaal en dat gepolariseer Anna !!! Excusez moi.
   Je dwingt mensen extreme standpunten in te nemen waar ze eigenlijk niet achter staan 🙁
   Doe nog maar wat perssinaasappeltjes?

  10. Anna
   Als we ‘de wetenschap’ en het RIVM niet hadden gehad , was de keuze simpel natuurlijk of namaak. Ik zal ten alle tijden kiezen voor natuurlijk. Elk probleem waar een natuurlijke oplossing voor te vinden is dient die oplossing te prevaleren op welke door de wetenschap verzonnen oplossing dan ook.

  11. Sorry Anna, beetje dom imo.. ‘De wetenschap’ bestaat niet.. Net als je gaat spreken over ‘de hamer’ bij vaklieden. Wetenschap is een instrument. een methode. Wetenschap is DOOD zonder enige bezieling en vakkennis van degene die het gereedschap/instrument/de methode gebruikt.

   Wat ik wil zeggen,is dat een meetinstrument zonder interpretatie dood is. Dat een methode zonder subjectieve inschatting en duiding van de onderzochte data, DOOD is.. Kortom, het zijn uiteindelijk de mensen die meten en weten. En daarbij veel te vaak hun oren laten hangen naar lobby en ander geboefte..! Door bijv. de cijfers te interpreteren volgens INDUSTRIËLE NORM, wat de lobby kennelijk had ingefluisterd..
   Door de cijfers van de wetenschap’ te interpreteren als ‘consumentennorm’ waarbij óók en wel degeljiik sprake is van bijv. inname (via huid of spijsvertering) van deze giftige zooi, kom je op volstrekt andere duiding dan nu het geval is.. Dus hou ajb op over ‘wetenschap’..

  12. @marcel 4.10,
   Misschien heb je gelijk. Maar hoever ga je daarin? Transport middels trein, auto en vliegtuig is namaak (een mens kan niet vliegen zonder hulpmiddelen) en dus geef je per definitie de voorkeur aan de natuurlijke methode middels trekschuit en paard-en-wagen? En hoe natuurlijk is de perfecte ronding van een wiel van een wagen? Dus ja, hoever ga je hierin, in die natuurlijke oplossing.

   Maar het raakt wel een interessant punt. Zonder technologische ontwikkeling was er geen klimaatprobleem, geen contrails (chemtrails voor de liefhebbers), geen vaccinatie, geen kunstgras, geen oorlogstuig (nou ja geen kanonnen, maar wel speren, maar dat mag want dat is natuurlijk), geen ….. Allemaal zaken waar wij ons hier ‘druk over maken’ en waar we zorgen om hebben. Niets van dat alles zonder technologische ontwikkeling en dus ook geen websites, waar we elkaar kunnen ontmoeten en meningen en bevindingen kunnen delen. Kortom, de wereld zou er een stuk beter uitzien ;-).

   Of toch niet? ……

  13. @GuidoJ, 4.11
   Waarom val je Anna hier persoonlijk op aan en Marcel niet? Die maakt in 4.10 dezelfde, in jouw ogen, domme opmerking. Een subjectieve reprimande van jouw kant dus.

   En dat is precies waarom men de wetenschappelijke methode ooit heeft ingevoerd. Omdat die objectief is. Een meting heeft een waarde en een meetfout. Daar is niets subjectiefs aan. Beide zijn objectief te bepalen.

   Het subjectieve komt pas aan bod bij de interpretatie van de uitkomsten; accepteert men een 90%, 95% of 99,99% betrouwbaarheidsinterval. Jouw norm is de mijne niet. Maar dat heeft niets met wetenschap van doen.

   Wetenschap is niet het probleem, wat de mens ermee doet wel, maar dat kun je de wetenschap niet verwijten.

  14. ik zie het zo; beetje roepetoeren op nova zembla met een rivm bontmuts van een koddig poolvosje met pech; lieff schattig toch, wie wil er nou z’n bloed eigen kroost een decennium lang in de korte broek met geschaafde knieën op gevulkaniseerd banden rubber opgemengd met vaag petrochemisch afval laten spelen? Je denkt haah fijn rubber granulaat korrels van autobanden, vervolgens wordt er wat zwaar vervuild chemisch gif uit de petrochemische industrie bijgemengd want tsjah wie controleert dat, versnijden verdunnen opmengen de bekende manieren van aanpak in de zwarte handel die zich mengt met het keuze gamma in de openbare voorverkoop. En er zitten een zooitje overkill p.a.k.’s over de rooie normen in wil je niet weten, vervolgens worden er expliciet geen vrouwen en kinderen gemeten door het r.i.v.m. , die nog zo’n beetje de enige overgebleven fanatieke hockey spelertjes met veel vrije tijd zijn op het plastic poly cyclische aromatische aggenebes draai maar in de rondte vergasvarkengrasveldje, hoe worden we te grazen genomen. https://www.startpagina.nl/v/taal/vraag/31207/woord-aggenebbes. Quote: ‘ “Er is geen controle op het materiaal en de afkomst” ‘ http://nos.nl/artikel/2136047-kun-je-ziek-worden-van-sporten-op-kunstgrasvelden.html

  15. Hyper Alert, goeden morgen zonder zorgen,

   We worden alleen maar en wel constant te grazen genomen, dat is tot een wetenschap verheven, en de media is hun handlanger!
   Ken je misschien wel, in Waterland werd de vogelpolder vol gestort met dioxide afkomstig van de Chemise fabriek uit Amsterdam noord, afval van Agent Orange, vervaardigt voor the USA killer army now !
   van de Beatles, het zal meer als 100 jaar duren voor dat het vergif uit de modder lagen in Waterland zal zijn opgelost etc etc.
   Afval uit de Uranium mijnen in de Montagne Noir, departement de Aude, de winnig was een drama voor de mensen die er werkten zonder enige bescherming, werden niet oud.
   Het afval werd verspreid door de DDA semi overheid wegen bouw en onderhoud, het afval kwam overal terecht, onder wegetjes, speelplaatsen in nieuwbouw projecten etc etc, nu nog slaat de geigerteller flink uit, hoe komt het toch dat de kanker zo toeneemd, en de autistisch kindertjes, we worden gefucked the hole day long.
   Groetjes en fijne dagen, Jenne

  16. @MP
   “En dat is precies waarom men de wetenschappelijke methode ooit heeft ingevoerd. Omdat die objectief is. Een meting heeft een waarde en een meetfout. Daar is niets subjectiefs aan. Beide zijn objectief te bepalen.”

   Wat anderen jou duidelijk proberen te maken is dat niet de wetenschap zelf objectief is maar dat een mens/wetenschapper objectief kan zijn en dat die objectiviteit beïnvloed kan worden door belangen of belanghebbenden die de mens/wetenschapper proberen te beïnvloeden.

  17. Sta volkomen achter Guido, de moderne wetenschap is niet correct bezig, en misschien was dit altijd al zo, het mannipuleren van uitkomsten, het verzwijgen van de kwalijke kanten van een product, en zeker op een langere tijdsduur, en het totale menselijke aspect willens en wetens buiten beschouwing laten.
   heb voorbeelden, sorry had, van familie biologische ingénieurs die bij van den Bergh en Jurgens (Uni Levert) werkten, hun verhalen tja het ging wel over voedsel voor mensen, maar goed de erfenissen van de IG Farben leven voort in de EU voedsel (chemisce)bereiding, met de juiste enzymen, kun je van menselijke afval, de heerlijkste etenswaren en snoep maken, en bedrijfen als de Uni Levert zijn oppermachtig, kunnen je maken en breken.

   Jenne
   Jenne

  18. @HyperAlert
   “Je denkt haah fijn rubber granulaat korrels van autobanden, vervolgens wordt er wat zwaar vervuild chemisch gif uit de petrochemische industrie bijgemengd want tsjah wie controleert dat”

   Dit is de kern van het probleem, het bewust toevoegen van schadelijke rommel aan iets wat anders misschien niet eens zo heel schadelijk zou zijn.
   Hetzelfde gebeurt met bijvoorbeeld sigaretten. Het roken van tabaksbladeren zal niet gezond zijn maar de lange lijst aan schadelijke stoffen die er bewust aan worden toegevoegd, zijn de echte ziekmakers. De zorgmaffia verdiend er handenvol geld aan en naar mijn mening zit de schuldige in die hoek.

  19. Ik ken hier diverse mensen, die hun Eigen tabak verbouwen, drogen kerfen en roken, het zal niet gezond zijn, maar is gewoon leven dan zonder risico’s, heb lang gerookt vond het heerlijk, maar op aandringen van wege anderen die het vinden stinken, wat het niet doet,
   en het ontspant en fungeerd als anti snoep – snoei middel.
   Jenne

  20. Misschien moet een ieder zich nog eens bezinnen op de definitie wetenschap, want dat is meer dan waar het ondertussen mee vereenzelfigd wordt, namelijk de wetenschappelijke methode; maar deze begrippen zijn niet identiek.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap
   Waar ik me persoonlijk druk over maak is het wantrouwen naar/in de wetenschap, los van de nodige zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, maar daarmee kun je niet een hele beroepsgroep wegzetten. Misschien dat MP iets over integriteit zou kunnen toelichten.
   En nee Koekje, ik zet wetenschap niet op een voetstuk. En ja Marcel, ik zou ik als het even kan kiezen voor de meest natuurlijke optie maar laten we wel reeel blijven. En nee Guido, de wetenschap bestaat als zodanig zeker wel en is niet slechts een meetinstrument. En ja Guido, de wetenschap is een tool, heb dat veel vaker geventileerd. En nee Jenne, de wetenschap belazert niet, alhoewel er uiteraard de nodigen zijn die het wel doen, maar dat gebeurd overal.

  21. Mp 4.13 Beetje dom, ik reageer daar op anna die het over de wetenschap heeft, het is dus meer een quote dan eigen woordjes gebruik.

  22. 4.20
   De definitie die jij geeft Anna, komt niet overeen met de praktijk van de meeste vakgebieden. Misschien de theoretische wiskunde????
   Kanker is booming business, astma, auto immuunziekten, allergie wordt dik geld aan verdient. Depressie…. Hoezo wetenschap, integere wetenschappers????

   Het punt dat HyperAlert aansnijdt is waanzinnig belangrijk: Ongecontroleerd bijmengen met giftig afval. Dan kun je nog zo wetenschappelijk bewijzen dat het spulletje wellicht geen kwaad kan, de praktijk is absoluut anders. Nog erger wordt het als je er een andere standaard op los laat. in dit geval voor de industrie in plaats van voor de consument. Wetenschappelijk is misschien perfect aangetoond dat het allemaal wel meevalt maar intussen lacht de duivel in z’n vuistje.
   Op zo’n moment wordt ik kwaad als mensen met wetenschap schermen en verdenk ze zelfs van een soort https://nl.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndroom.
   Zoiets speelt bijvoorbeeld misschien ook bij glyfosaat. Niet de pure stof waar in labs mee wordt getest, maar de niet zo pure stof die men in de landbouw toepast is vooral gif.
   Alhoewel als je je eigen gezonde boeren verstand, intuïtie, hart whatever gebruikt, dan zal een stof die zo rigoureus ‘beestjes’ dood ook de goede beestjes in je darmen doden. De wetenschap, jajaja, is er steeds meer van overtuigd dat darmen zonder beestjes letterlijk de dood in de pot betekenen.

   Het wrange aan het hele verhaal over wetenschap is, dat nota bene de leek!!!! nu alle losse puzzelstukjes in de versnipperde wetenschapsbeoefening, wetenschapstoepassing in elkaar moet gaan leggen, verbanden overzien, denkfouten opsporen…

  23. Wil hier van de gelegenheid gebruik maken om een ieder goede kerstdagen toe te wensen, dat mensen vooral in liefde met elkaar kunnen zijn, dus vooral in veel wederzijds vertrouwen, zonder oordelen, en laten we dat uitbreiden om de gehele mensheid te omarmen. Liefs aan jullie allemaal, hoe het draadje zich verder zal ontwikkelen wacht ik wel weer af. Hoe dan ook wordt het een groene kerst 😉

  24. Koekje, denk je nu echt dat ik me daarover niet druk maak? Zo zit het dus niet, maar jij haalt wat anders aan, en dat zijn de macht- en geldhebbers die de nodigen voor hun karretje spannen, dus domweg omkopen, om een monopoliepositie te creeeren. Wat mij betreft weinig dienstbaar aan de mensheid, vooral dienstbaar aan hun portemonnaie. Lijkt me op een ander plan liggen dan waar het hier in dit draadje om gaat.

  25. Tjonge jonge MP wat een vreselijk generaliserende opmerkingen in antwoord op mijn idee om zo veel als mogelijk natuurlijke oplossingen te verkiezen. Je kunt bv over vliegtuigen het volgende bedenken , waarom moeten we eerst 24 vliegen om dan in een 5 sterren hotel dezelfde behandeling te krijgen als in een 5 sterrenhotel in nederland , alvorens we het vakantie noemen?
   Maar ik doelde veeleer op bv de technologie van Tesla die in samenwerking met natuurlijke processen werkt. Het bouwen van earthships ,passieve en /of actieve zonne energie i.p.v. aardgas. papier van hennep autos van hennep i.p.v. staal, enz. Coloïdaal zilver als antibioticum, kruiden en alternatieve geneeswijze die werken met de natuur .Maar dit zal allemaal wel weer boven je petje gaan. Echter de mens stelt zich steeds meer boven de natuur en maakt er op die manier geen deel meer vanuit , dat is dan einde mensheid!

  26. 4.24
   Ik vind jouw antwoord beangstigend Anna en krijg de indruk dat je niet wilt of kunt begrijpen waar hier door meerdere mensen op gewezen wordt. Weet je, het gaat hier vooral juist níet puur, sec om de door jouw aangegeven schoolse definitie. Dan waren we namelijk snel uitgepraat.
   Op mij komt je antwoord over als liefdeloos, kronkelig. Jammer.
   Sorry, dit wil ik graag in alle openheid en eerlijkheid even zeggen.

  27. Jenne en prochrist,
   Uit jullie antwoorden blijkt dat jullie Guido’s punt niet hebben begrepen. Hij stelt: wetenschap is een methode. En die methode is objectief. Dat stel ik. Jullie hebben het over de beoefenaars van wetenschap. Dat zijn mensen. En dat het daar mis kan gaan, om wat voor reden dan ook, daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar dat betekent niet dat de wetenschappelijke methode faalt. De mens faalt, want die is de zwakke schakel. In alles en altijd.

   @Hyper 4.14,
   Wel een beetje achterhaald die link van 5 oktober. Heb jij Martin van den Berg en Tytgat nog gehoord NADAT het RIVM rapport is uitgekomen? Ik van den Berg wel, hier
   https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/28/granulaat-onderzoek-naar-rubber-in-kunstgras-leidt-tot-tegengestelde-conclusies-5553229-a1533944Was. En dat Is alweer een stuk genuanceerder. Waarom licht je de lezers maar half voor? Welk belang dien jij?

   @marcel, 4.21,
   Onzin Marcel, en dat weet je ook. Ik doelde uiteraard op de laatste regel in 4.10. Geen quotes en je eigen woorden. Beetje dom om makkelijk te willen scoren.

   @4.25,
   Ja, mooi hè Marcel, wat technologie en wetenschap allemaal voorbrengt. Overigens is Leendert Vriens van stopumts helemaal niet zo te spreken over de Tesla. https://www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/9827/tesla_model_s_elektrische_auto_(sedan)_elektromagnetische_straling_en_emv.
   Heel natuurlijk allemaal!?

  28. @ mp
   Ik heb het over Nicola Tesla niet over de autos met een zelfde naam.

  29. @arnold
   veiligheidsnormen zijn geen relatieve begripppen.
   Veiligheidsnormen zijn de legitieme portie gif die iemand u en uw familie mag geven zonder ooit daarop aangesproken te mogen worden.
   Dat de veiligheidsnormen ononderbouwd maar wat heen en weer schuiven als een bedrijf om soeplesse vraagt omdat ze winst ruiken geeft aan dat de veiligheidsnorm niets met gezondheid of uw veiligheid te maken heeft.
   Veiligheidsnormen worden ingesteld om claims voor bedrijven te voorkomen, niet om u te beschermen. Al doet het RIVM graag alsof dat anders is.

  30. 4.31
   Ik ben van menig S Perenboom de gang van zaken rond de bepaling van de toegestane hoeveelheid schadelijke stoffen, uitstekend verwoord heeft. Hij heeft waarschijnlijk praktijkervaring, en daar kun je inderdaad behoorlijk cynisch van worden.

  31. 4.32
   waarschijnlijk niet, want dan had Perenboom zijn uitspraken kunnen onderbouwen en dan had gebleken dat de zaken een stuk genuanceerder liggen.

  32. 4.33
   Terwijl lorre gewoon plompverloren zonder enige onderbouwing denkt te kunnen beweren dat….
   Wat een BS meneer de alleswetende ‘wetenschapper’. Eerst zichzelf kostelijk amuseren als klimaat ‘wetenschapper’ voor zover een geoloog verstand van klimaten kan hebben en nu de toxicoloog uithangen.
   Hmmmzzz, toch een uit z’n nek kletsende trol?????

  33. Perenboom, ik heb geroepen dat veiligheidsnormen relatieve begrippen zijn, niet Arnold. En waarom? Omdat elk eventueel schadelijk produkt/substantie afzonderlijk wordt onderzocht en nooit in de context van tegelijkertijd meer aanwezige schadelijke produkten/substanties. Interacties worden misschien wel deels wetenschappelijk onderzocht, maar als het gaat om één substantie niet. Daarvoor wordt dan een marge ingecalculeerd op basis van de onderzoeksresultaten. Lijkt me op zich voorlopig de enige manier. Interacties worden niet onderzocht want welke moet je dan gaan onderzoeken, er zijn er vele mogelijk toch? Dus er moet per product/substantie iets worden vastgesteld. Die uitkomsten leiden naar een voorlopige normering van schadelijkheid. Wat wil je vraag ik me dan af? Deze uitkomsten lager bijstellen omdat je de onderzoeksresultaten wantrouwd? Maar hoe moet je ze dan bijstellen? Heb je er een percentage voor? Volgens mij is dan de enige optie het op 0 stellen, wat dan tevens betekent dat het produkt als zodanig verboden zal moeten worden. Dit heeft als consequentie dat we nagenoeg alles als verboden moeten worden verondersteld, want dan deugt helemaal niets meer… Dus Perenboom, hoe zie jij een en ander in deze context?

  34. Koekje, dat jij de ballen verstand hebt van wetenschap is me wel duidelijk. Ik heb in het korte verleden je wat links gegeven tav de zelfkritiek van wetenschappers, je doet er evenwel niets mee, je blijft maar doorblaten zonder enige onderbouwing dan ook, ik kan en neem je niet meer serieus. Wie is hier de lorre, een pindaatje van mij pffff

  35. 4.35
   Hillarisch, eerst beweerde Anna dat we zelf maar zonder het RIMV moesten verzinnen hoe giftig iets is en nu dit. 😆

   De politiek voelt geen enkele behoefte om zo veel mogelijk interacties te onderzoeken. Dat kost klauwen vol geld, bergen tijd en er mocht ‘ns iets vervelends uitkomen. Zitten ze toch met een berg schadeclaims en ‘achterstallig onderhoud’ opgezadeld… . Eén asbest schandaal is voorlopig wel genoeg. Aan geïmpregneerd hout wilde de politiek bijvoorbeeld niet hun vingers branden.
   Actie groepen vragen al jaaaren om meer onderzoek. Volgens mij ging de opmerking van S Perenboom hier in eerste instantie over de legitieme portie die deels of grotendeels afhankelijk is van de politiek.
   Kan ik dat onderbouwen? R*t toch op 🙁 Cozmic heeft allang uitgebreid verteld wat er aan de hand is. Alleen mag dat blijkbaar niet van lorre.

  36. 4.36 Anna Ik begrijp inmiddels dat jij er heilig van overtuigd bent dat een wetenschapper alles weet en dus overal over mee mag praten, als zijnde autoriteit. Al ligt het honderd keer buiten zijn eigen vakgebied. Sterkte.

  37. Koekje, je doet weer veronderstellingen die kant nog wal raken, veel plezier met het uitzoeken van de oorzaak van jouw wantrouwen, en hoop dat MP nog gaat reageren op een deel van de inhoud van jouw misplaatste posting.
   Hoe dan ook Koekje, een goed 2017, dat je wat wijzer mag worden en iets meer vertrouwen wil hebben in jezelf en dus ook je medemens 😉

  38. @ Anna
   Ik ben het helemaal eens met koekje en peerenboom, veiligheidsnormen worden voortrdurend bijgesteld naar de wens van het grote geld .En je hoeft alleen even in jue eigen geheugen te graven om daar een onderbouwing van te zien.

  39. @koekje 4.38,
   Niet “ligt”, maar “lag”. Net als Leendert. Ook hij is zich ooit gaan verdiepen in het onderwerp, startend van nul. Ik kan wetenschappelijk onderzoek lezen en beoordelen op kwaliteit. Ook jij zou je kunnen verdiepen, maar je komt er niet toe en dus komen je bijdragen niet verder dan persoonlijke aanvallen. Een zwaktebod dat de laatste alinea in 14.1 alleen maar ondersteund.

   Een goed voornemen voor het nieuwe jaar zou zijn om je eerst eens goed te verdiepen in de materie voordat je je meldt op blogs. Je zult dan ontdekken dat zaken altijd veel genuanceerder zijn dan je denkt te weten op basis van de zeer beperkte kennis die je nu hebt. En niet alleen jij hoor, dat geldt voor de gemiddelde reageerder op blogs; roeptoeteren op basis van zeer beperkte inhoudelijke kennis.

   En was is jouw professie? Daar ben je angstvallig stil over.

  40. En koekje, ik heb onderstaande artikelen gereviewed. Als je interesse hebt dan kan ik mijn bevindingen delen met je.

   C. Pedersen, O. Raaschou-Nielsen, N.H. Rod, P. Frei, A.H. Poulsen , C. Johansen and J.
   Schüz , Distance from residence to power line and risk of childhood, leukemia: a
   population-based case–control study in Denmark , Cancer Causes Control (2014)
   25:171–177 , DOI 10.1007/s10552-013-0319-5

   G. Draper, T. Vincent, M.E. Kroll and J. Swanson , Childhood cancer in relation to
   distance from high voltage power lines in England and Wales: a case-control study ,
   BMJ 2005; 330; 1290- 1294, doi:10.1136/bmj.330.7503.1290

   M.E. Kroll and J. Swanson, T. Vincent and G. Draper, Childhood cancer and magnetic
   fields from high-voltage power lines in England and Wales: a case–control study ,
   British Journal of Cancer (2010) 103, 1122 – 1127

  41. MP, zielige vertoning…hoe lang wil je dat nog volhouden? Het ontbreekt je compleet aan voorstellingsvermogen en logica, empirisch vermogen, zero. Andere dan die van je broodheer geprefereerde, wetenschappelijke feiten, wil je niets van weten. Je bent alles andere behalve een wetenschapper. Je hebt geluk dat je iemand hier kon vinden die ‘labiel’ genoeg is om je dom spelletje mee te spelen maar voor de rest…

  42. @mc, Klein foutje, mc. Maar als je MP vervangt door mc klopt het weer helemaal. Kortom, deze keer maar 1 letter fout. Het komt wel goed. De beste wensen voor 2017!

  1. In a 2011 peer reviewed study published in Environmental Science and Technology, scientists from Stockholm University called automobile tires “a potential source of highly carcinogenic dibenzopyrenes to the environment.” These dibenzopyrenes — present in the process oils — accounted for almost all (92%) of the total PAHs in the tires that they examined.17
   “Highly aromatic (HA) oils used … in the tire-manufacturing process are rich in PAHs, many of which are classified as carcinogenic/mutagenic environmental toxins with the potential to cause negative long-term effects both in humans and in the aquatic environment. The PAH concentration in these oils ranges between 10 to 30%,” note Dr. Sadiktsis and team. Another report, released this year, highlights “the presence of hazardous organic chemicals in surfaces containing recycled rubber tires.” In the 2013 Chemosphere article, a research team from Universidad de Santiago de Compostela, Spain, fou
   “extremely high” concentrations of PAHs, reaching values up to 1%. “One of the main components of extender oil is highly aromatic oil, which contains polycyclic aromatic PAHs in the range of 300-700 mg/kg.”
   18

  2. 6. Maar we wisten toch al dat sportvelden met rubberkorrels riskant zijn?
   In 2006 was er al veel ophef over rubberkorreltjes van gemalen autobanden, en in 2008 waarschuwden raadslid Frans Wagemans en DSMwerknemers nadrukkelijk voor het aanschaffen van kunstgras met vermalen autobanden voor de voetbalclubs in Sittard-Geleen. Wagemans zwaaide met diverse Amerikaanse rapporten die op de gevaren wezen, maar het gemeentebestuur bleef doof voor zijn protesten. Uiteindelijk deed hij zelfs aangifte tegen de gemeente wegens het dumpen van afvalstoffen op het voetbalterrein.
   Ook dat bleek vergeefs.
   http://www.limburger.nl/cnt/dmf20161014_00025546/achtergrond-rubber-op-de-korrel

 4. Hier een 97 pagina’s tellend eindrapport van Intron, gedateerd uit 2007, opdrachtgever/cliënt;
  KNVB/ NOC*NSF/WG materialen/VACO/DSM/Recy BEM/Ten Cate
  http://sportengemeenten.nl/wp-content/uploads/2016/10/Intron-2007-Milieu-en-gezondheidsaspecten-van-instrooirubber.pdf

  Hier worden de gezondheidsaspecten van gemalen rubber als instrooimateriaal op kunstgrasvelden besproken.

  Zou dit dan doorslaggevend kunnen zijn zonder de RIVM er bij te betrekken?

  1. Interessant rapport. Vooral omdat ze zoveel onzekerheden opsommen, en aannames waarvan ze zelf aangeven dat ze niet weten of die terecht zijn. Plus onderzoeken die gewoon overgenomen hebben.
   Ik denk dat bedrijven die doen aan het opruimen van verontreinigde grond, erg blij zijn met het RIVM.
   Doet me een beetje denken aan fluorgate: Een winstgevend plekje vinden voor je afvalstoffen. Deze handelaren https://www.nrc.nl/nieuws/1991/02/14/handelaren-wilden-marshall-eilanden-ophogen-met-huisvuil-6956886-a241472 hadden pech.

   http://www.velt.nu/vraag-antwoord/moestuinvragen/kun-je-autobanden-gebruiken-de-tuin lijkt mij de enige juiste respons.
   Bedenk daarbij dat granulaat een veel groter oppervlak heeft dan een hele autoband.

  2. “In onze uitzending ‘Gevaarlijk spel’ van Zembla was te zien dat de lobby van de autobandenbranche met succes had geprobeerd de korrels niet onder de consumentennorm te laten vallen, maar juist onder de industriële norm.
   De bandenbranche lijkt dat besluit van het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen voor de strengere consumentennorm voor de korrels vóór te willen zijn. Deze bandenboeren pleiten nu voor een ‘speciale normering’ voor de korrels , die op zo’n 2000 Nederlandse voetbalvelden liggen.

   Je zou toch zweren dat de autobandenbranche niet helemaal gelooft in hun restproduct 😆

  3. @Odette en koekje,
   Op basis van al jullie bevindingen, wat zouden jullie sportclubs, die dergelijke velden hebben en financieel krap bij kas zitten zitten, adviseren?
   Dat is de situatie waar veel bestuurders van sportclubs nu voor staan.

  4. Wat zou jij doen MP…
   Wij gaan hier niet over andermans financiën en besluiten daar we geen adviesraad zijn.

  5. Stel dat nu het niet veilige kunstgras met rubbergranulaatkorrels erop mogen blijven liggen omdat veel clubs niet zo veel geld hebben of in geldnood zitten en over twintig jaar hebben zij die daar nu op spelen kanker dan is ten eerste de kans groot dat zij overlijden en vooraf zijn ze enorm veel geld kwijt aan medicatie en medische behandelingen wie draait dan voor die kosten op?
   Er is iemand in dit draadje die geen argumenten meer heeft en het kunstgras wil laten liggen omdat geld op dit moment bij veel voetbalclubs een probleem is waarbij hij volledig voorbij gaat aan de kosten van verzorging in geval van ziekte en ook overlijden is kennelijk geen reden om het zekere voor het onzekere te nemen en gewoon dat risico weg te nemen,in dat geval kunt u zich afvragen of zo iemand wel goed bij zijn hoofd is en weet u ook hoe u zijn reageren kunt inschatten.

  6. @Arnold 6.7
   “Stel dat nu het niet veilige kunstgras met rubbergranulaatkorrels erop mogen blijven liggen omdat veel clubs niet zo veel geld hebben of in geldnood zitten en over twintig jaar hebben zij die daar nu op spelen kanker”.
   Dat zijn wel heel veel aannames die niet worden onderbouwd, noch door het RIVM rapport, noch door andere onderzoeken. Een club kan geen beleid voeren op basis van niet onderbouwde aannames.

  7. Het RIVM en wetenschappers komen niet eenduidig tot de conclusie dat kunstgras met rubbergranulaatkorrels erop veilig is en toch geeft het RIVM aan dat het wel veilig is terwijl ze dat niet kunnen bewijzen.(feit).
   In het RIVM rapport wordt ook aangegeven dat er schade aan oppervlaktewater en organismen in de grond ontstaat en alleen dat al zou genoeg moeten zijn om kunstgras met granulaatkorrels erop als NIET VEILIG te adviseren.(naar aanleiding van voornoemde feit wat ze zelf schrijven in hun rapport).
   Ook het risico op kanker kunnen zij niet uitsluiten omdat dat zich vaak pas tientallen jaren later openbaart (staat ook beschreven)).
   Het beleid van voetbalclubs heeft niets van doen met de veiligheid van een product (feit).
   Iedereen weet ook dat echt fruit eten gezonder is dan kunst fruit eten omdat kunstfruit nogal moeilijk verteerd en geen vitaminen bevat.(feit).Daarom is de vraag of bewezen is dat natuurlijk gras veiliger is dan kunstgras overbodig en het gaat ook niet over kunstgras maar over de rubbergranulaatkorrels die erop gegooid worden.

  8. Het feit dat het RIMV betrokken was, doet volgens mij niets af aan het andere feit dat men het onderling niet eens was.

  9. Je kunt jezelf afvragen waarom er kunstgras gelegd wordt.
   Nou bestaat mijn vermoeden eruit dat het gedaan wordt om kosten te besparen op onderhoud en verzorging van de velden en dat geeft dan aan dat het gewoon een geldkwestie is.
   Ook worden er beperkingen aan het spel opgelegd want bij schaafwonden kunnen de gevolgen ernstiger zijn waardoor men niet vrij kan spelen.
   Weg met die troep zou ik zo adviseren.
   zolang er in de voetballerij nog spelers gekocht en verkocht worden die miljoenen kosten dan is er vast ook wel een oplossing voor deze problemen te vinden.

  10. @Odette 6.14
   Jammer dat als het concreet wordt (6.8) dat mensen dan afhaken. Het zou toch mooi zijn als alle vergaarde kennis gebruikt zou worden om een advies uit te brengen richting sportclubs. Maar helaas. Werderom.

   Dan moet ik koekje in 3.17 gelijk geven dat het dus helemaal nergens over gaat. Verloren tijd en verspilde moeite.

  11. @mp
   Dus wij dienen het werk van het rivm te doen, terwijl zij op hun reet zitten en ons belastinggeld opsoeperen door verkeerde en/of onvolledige info de wereld in te helpen die mede het overheids beleid bepaald? Rare jongens die malle pietjes…..

  12. @marcel,
   Nee joh, natuurlijk niet. Het RIVM heeft prima zijn werk gedaan en op basis daarvan een advies uitgebracht, alleen wordt dat hier door een aantal reageerders sterk in twijfel getrokken.

   Dan stel ik dus voor dat zij ook een advies uitbrengen op basis van hun kennis. Noem het een tegen-advies, net zoals een tegen-begroting in de politiek. Dan hebben sportclubs meer informatie om hun beslissing op te baseren.

   Maar ja, dan komt er slechts een hoop gepruttel maar niets concreets. Daar is geen sportclub mee geholpen.

  13. Oke malle pietje
   Hier volgt dan het advies voor sportclubs die hun sport op een grasveld bedrijven, van mij.
   Gooi alle kunstmatige velden weg en leg een mooie stevige graszoden mat aan, zodat de sport ten volle(Inclusief de daarbij horende val en glijpartijen) beoefend kan worden in een ‘natuurlijke’ omgeving. Om de kosten te drukken kun je een rooster maken van spelers die om de beurt het grasmatje maait en water geeft indien nodig. De meerwaarde van de grasmat weegt zeker op tegen de eventueel iets hogere kosten, vooral bezien vanuit het standpunt dat de mens al genoeg in een onnatuurlijke en ziekmakende habitat verkeerd. Het natuurlijke gras doet het aarden en het contact met de natuur ( waarvan wij allen deel zijn)goed.

  14. @ mp
   Ik snap dat het voorgaande warrig overkomt . Ik zal er een analogie op los laten .
   Kijk eens naar het verhaal van ( ik meen ) de sioux , de blanke man kwam daar met een fake verdrag waarmee ze voor een appel en een ei eigendom werden van het land waar de sioux verbleven. Schaterlachend ( toen dan iig) vroegen zij of ze dan de lucht erboven bij wilde hebben gratis.
   Terug naar het item . In deze hele ridicule( voor mij dan) discussie over kunstgrasvelden versus natuurgras ben ik de sioux. Ik snap het concept van het verlaten van wat de natuur ons bied ten faveure van een kunstmatig geschapen zooi , totaal niet. Zodra de mens zich distangeert van de natuur waarvan hij deel uitmaakt , is ie gedoemd te verdwijnen. Of die mens zich dat realiseert of niet is niet van belang.Wij dienen terug te gaan naar de natuur en veel zuiniger te zijn met de grondstoffen die zij bied .Daar waar de natuur een oplossing bied moeten we die kiezen en geen eigen troep erop loslaten.

  15. @marcel,
   Nee hoor, niets warrigs aan. In hoofdlijnen ben ik het zeer eens met je advies. Ik zou hopen dat de KNVB en sportclub bestuurders die optie serieus zouden meenemen in hun keuzes.

  16. De grote vraag is ook waarom kunstgras eigenlijk nog groen is. Fluoriserend roze zou wel zo hip zijn. Of interactieve kleurtjes, digitale boodschappen er in… leuk voor de kijkers als de wedstrijd saai is.

  17. M(alle)P(ietje), Ja wederom heb ik afgehaakt, want het ging om de korrels. Die link die ik had gegeven van de brandweer had je kunnen lezen dat de giftige stoffen die in de granulaat korrels zitten alleen kunnen vrijkomen met verbranden.
   En ook heb ik al eerder gezegd dat ik er geen fan van ben, maar gras prefereer en geen adviesbureau ben. Wat dat betreft ben ik concreet genoeg geweest daar het andere mijn aandacht niet heeft, maar er volgens jou er toch maar even tegen wil en dank eruit geperst moet worden. Dan is mijn advies ; koop een zak met perssinaasapppelen…

 5. MP 6.4

  Je vergeet de ouders nog.

  Mijn advies aan ouders: ‘Laat je kinderen niet op/met kunstgras spelen en rubbergranulaat consumeren! Het risico op kika is zonder die rotzooi al hoog genoeg. Denk ook aan het stapeleffect. Ze krijgen al genoeg gif binnen buiten het voetbal.’ (Dit geldt natuurlijk ook voor de volwassenen)

  Mijn advies aan bestuurders: ‘Verwijder al het kunstgras. Als je twijfelt, pas dan het voorzorgsbeginsel toe. U vergeeft het zichzelf nooit als kinderen ziek worden van die troep. Dien tevens een schadeclaim in bij de overheid en het RIVM omdat ze het kunstgras en het rubbergranulaat op zijn minst als consumentenproduct hadden moeten beoordelen!’

 6. Dit gegeven stelt de z.g.n. aardeschepen oftewel earthschips (in het engels omdat engels nu eenmaal de algemeen geaccepteerde illuminatitaal is), ook in een heel ander licht!!!!
  Banden opstapelen en vullen met zand en daarna een woning ervan bouwen is net zo goed verwerken van dubieus afval!

 7. Laten we ons opnieuw zand in de ogen strooien door het RIVM cq overheid belang.
  Net zoals vele andere weggemoffelde miljeu schandalen; zoals Bayer en de gebruikte pesticiden en het uitsterven van beinen volken , of de truc met de metaal afval en daar een ander toelatingsnummer aan te geven en het vervolgens miljeu vriendelijk geinmpregneerd hout te noemen ( met zware arceen verbindingen en wolmanzouten ) , of het door Bayer en MONSANTO gebruikte chysofaat en ander pesticiden over het voedsel te spuiten en dit als veilig te kwalificeren ?Kortom het zijn altijd weer de lobby’s en goed betaalde bo bo,s die hier aan de touwtjes trekken en de wereld gezondheid op het spel zetten !!!!

  1. Hans, politiek en lobbywerk voor multinationals is wat anders dan de overheid. Het wordt tijd dat deze vergissing eens wat diepgaander wordt besproken.

  2. Anna, sinds wanneer denk je dat de overheid niets met de politiek te maken heeft. Het zijn communicerende vaten, schat.

 8. Dat RIVM met zo’n rapport zou komen was te verwachten. Als er economische belangen op het spel staan kiest het RIVM zoveel mogelijk voor het overheidsstandpunt dat economisch belang op de eerste plaats komt en worden de mogelijke gezondheidsproblemen gebagatelliseerd of ontkent. Zo was het ook met het Cofam-2 onderzoek naar de schadelijkheid van UMTS straling. Voor het rapport daarover en het geruststellende rapport van het RIVM zie:
  https://www.stopumts.nl/pdf/De%20Cofam%20onderzoeken,%20toch%20schadelijke%20effecten.pdf .

  1. Beste Leendert,

   De wet op het RIVM (http://www.rivm.nl/RIVM/Missie_en_Strategie/Onafhankelijkheid) biedt het RIVM alle ruimte onafhankelijk onderzoek te doen. De aanname dat het RIVM zoveel mogelijk het overheidsstandpunt zou volgen vindt hierin geen grond.

   Het Cofam-2 onderzoek dateert van 2006. De Zembla uitzending “ziek van je mobieltje” dateert van juni 2012, alweer viereneenhalf jaar geleden. Sindsdien is de discussie over de mogelijke gezondheidsproblemen uit het publieke debat verdwenen.

   Je zult mij niet horen zeggen dat mensen geen last kunnen ondervinden van EMV. Maar in alle eerlijkheid zul je toch moeten toegeven dat het probleem nooit is uitgegroeid tot de proporties die je ooit verwachtte, ondanks de explosieve groei van draadloze communicatie de laatste decennia.

  2. ‘het probleem nooit is uitgegroeid tot de proporties die je ooit verwachtte, ondanks de explosieve groei van draadloze communicatie de laatste decennia.’

   Je hebt kennelijk geen oog voor de explosieve groei van kankergevallen, auto-immuunziekten, enz. enz. Daarvan ken je kennelijk de oorzaak. Je wéét kennelijk ook MP dat mensen die zeggen last te hebben van elektromagnetische straling, hoofdpijn hebben, slapeloosheid, uit hun nek kletsen..? Wat weet je nu van de ‘proporties’…??!

  3. De (semi)kankergevallen, (semi)auto-immuunziekten, enz. enz. is een giga industrie geworden, waar steeds meer mensen hun centjes mee ‘verdienen’ en sommigen mensen heeeel veel centjes mee ‘verdienen’. Een soort ballon die ooit gaat knappen.
   Het is niet te hopen dat de oorzaak (en oplossing) ooit algemeen bekend wordt, want dan zijn een hoop mensen opeens werkeloos.
   Dat wil zeggen, alles gaat goed, zolang er voldoende min of meer gezonde mensen mensen beschikbaar zijn, die voor de te zieke mensen zorgen.
   De explosieve groei van bijvoorbeeld autisme en onderzoek https://www.disabilityscoop.com/2012/08/20/autism-research-explosive/16281/ en kijk deze eens: https://www.disabilityscoop.com/2012/08/20/autism-research-explosive/16281/ werkt als een steeds grotere molensteen om de nekken van in de eerste plaats de ouders, maar ook de hele samenleving.
   Hoe lang kan een samenleving alle extra ballast nog dragen en hoe lang duurt het voordat wetenschappers (goede en slechte) met instemming van de bevolking ´onthoofd´ worden. Zie China in de jaren Mao.
   De spelletjes van MP, als roeptoeterende wetenschapper!!!!, maken imo de verwarring alleen maar groter.

  4. Koekje, er is zoveel aan de hand, dat we in dat opzicht niet meer kunnen bepalen waar wat van komt. Laten we onderzoekers serieus nemen om alle op zichzelfstaande gevallen in kaart te brengen. Hoe we het cumalatief moeten beoordelen is weer wat anders. Dat maakt het ook allemaal zo lastig.
   MP probeert de verwarring juist kleiner te maken, laat staan dat er van spelletjes sprake zou zijn.
   En als het om kanker gaat zou je de Wetten van Hamer er ook op na kunnen slaan en bezien wat dat dan betekent.
   Was het maar zo simpel…

  5. Feit is dat we enorm veel chronisch zieken hebben en enorm veel gevallen van kanker. Maar zoek maar eens uit waar dit allemaal aan te wijten is. Ik denk dat ons type maatschappij een bron van chronische stress is om te beginnen, die maakt dat de immuniteit dusdanig verstoord is dat er alleen daarom al vele problemen ontstaan. Ik denk dat we reeel moeten zijn om zaken juist in verband te beschouwen en niet in afzonderlijke oorzaken.

  6. En bedenk dan tevens ook dat er nog steeds vele mensen zijn die gezond zijn, ondanks al deze factoren, dus waar ligt het pijnpunt…

  7. 11.4
   Anna, volgens mij versimpel je de zaak en bovendien sla je wartaal uit. MP maakt imo een karikatuur van wetenschappers. Dat hebben de goeden niet verdiend.

  8. 11.5
   Anna, ik hoop dat jij gezond bent en lang gezond zult blijven, anders is er voor jou een persoonlijk pijnpunt. 😡

  9. Koekje, ik probeer op mijn manier aansluiting te vinden op jouw taal. Hoezo maakt MP een karikatuur, dat doet MP niet, dat doe JIJ om te beginnen. JIJ maakt ervan wat jij ervan vindt, dus het is jouw beslissing om de wereld zo te bezien omdat jij dát projecteert op de wereld.
   En ik versimpel helemaal niets, ik probeer te relativeren, dat is iets volledig anders…

  10. En Koekje, ik ben helaas ook niet gezond en weet waar mijn pijnpunten liggen. Zonodig wil ik er uitgebreid verslag van doen, mail naar Guido om mijn emailadres en ik vertel je er alles over.

  11. Is jouw belevingswereld Anna. Blijkbaar sluit die naar jouw smaak onvoldoende aan op die van mij. So be it. Gelukkig is het Ministerie van Waarheid hier nog niet oppermachtig.
   Sorry dat ik emotioneel werd <3

  12. Koekje het maakt mij niet uit hoe en wat, ik wil alleen dat we elkaar als mens kunnen zien, naast dat we als mens meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Ik hoop dat we vanuit deze perceptie een ieder mens zo kunnen zien. Je neemt mijn uitnodiging niet aan begrijp ik, dat mag, maar dan wel iets meer compassie met soortgelijken, ik denk namelijk dat je wat foute veronderstellingen maakt omtrent personen <3

  13. Lieve Anna, ik heb geen behoefte aan verhalen over slachtofferschap. Dat zijn mijn persoonlijke grenzen, die ik door schade en schande heb leren respecteren. Verder heb ik me verbaasd over je obsessie (zo kwam het op mij over) met eerlijkheid en openheid. Ieder overleeft op zijn/haar manier met de nodige verzachtende ‘vaagheid’. Ben ik naar mijn mening pijnlijk? open en eerlijk en oeps, Anna vraagt of het een tandje lager mag… . Een menselijke reactie, dat zeker 🙂

  14. Koekje, jij wil een oprechte uitwisseling dus niet aan, je benoemt het als slachtofferschap, ik heb met dat soort schap helemaal niets, je wil de confrontatie dus niet niet aan, je blijft voorlopig in je eigen comfortzone, ook goed, maar je bent wél doorzien, begrijp ook dat…

  15. Koekje, en dan om even weer terug te komen om waarom het hier gaat, jij gaat persoonlijke confrontaties uit de weg, maar je wil wel een ander confronteren met jouw percepties van de werkelijkheid, die JOUW percepties zijn.
   Een inhoudelijke discussie met MP heb je hier nog niet weten te voeren, dus bezin je nogmaals, je mag mij mailen én je mag eindelijk dan ook eens een echt antwoord op de reacties van MP formuleren. Of allebei natuurlijk 😉

  16. Koekje, please zeg… Guido zegt dat je ook niet kunt reageren, helemaal eens, waarom heb je dan wél gereageerd waarin je beter NIET had kunnen reageren…

  17. @Guido, Je moet wel proberen goed te lezen. In mijn laatste alinea geef ik toch duidelijk aan dat ‘mensen die zeggen last te hebben van elektromagnetische straling’ niet uit hun nek kletsen, maar wel dat de huidige grootte van deze groep vele malen kleiner is dan men ons jaren geleden deed beloven. Ook Leendert gaat dat niet ontkennen.
   Wat ik weet van proporties is dat de groep ‘mensen die zeggen last te hebben van elektromagnetische straling’ al ruim een decennium lang stabiel is, tussen de 3 en 5% van de bevolking. En dat ondanks de explosieve groei van draadloze communicatie in die periode. Kun je mij dat uitleggen?

  18. Het gaat hier dus om plus minus 850 000 mensen hun levens geluk, nou vind ik één ongelukkig mens al te veel, maar 850 000 is een enorm aantal.
   Heb de vrouw van een vriend uit Amsterdam, weten onder te brengen in een Frans klooster, dat kan je kunt een bepaalde tijd door brengen in een klooster, geen computer geen telefoon.
   Ze was volkomen terug van hoe zij ooit was, hij heeft zijn baan opgegeven, we hebben een Klein huisje gevonden, afgelegen geen bovengrondse hoogspannings leidingen, nou heerlijk hoor, ze zijn zo gelukkig, heel fijn om mee te mogen maken
   Jenne

  19. Guido.J.

   misschien moet je eens aan een andere bril denken, en dan zeker geen rose meer, die zijn hopeloos uit de tijd.
   Groeten Jenne

  20. Cozmic, ja mooi, Guido is behoorlijk kwaad op me, spartel te veel tegen, nou ja een beetje cynisme, kan toch geen kwaad, groet Jenne

  21. Odette, ik ben ooit hier ergens aanbeland in kader meestergetallen onder artikel over 11:11 😉

  22. En inderdaad Odette, het was toen nog een mooie open tijd; hoe het nu anders is word ik plaatsvervangend wel een beetje melancholisch en droevig van. Kennelijk is het noodzakelijk, dit proces, maar denk met weemoed terug aan toen, ondanks dat het toen ook niet pais en vrede was 😉

  23. De tand des tijds knaagt aan alles, soms met ivoor, soms met plastic. Beweeg mee met het ritme, erosie brengt de kern naar de oppervlakte. Elfjes weten dat.

  24. En Anna, je bent geen 13, 1+3 = 4, dus een vier en Coz geen 11 maar een 2, 1+1=2 Wel grappig allemaal…

 9. De Koning (….) sprak over ‘het extreme wat als normaal’ beschouwd gaat worden, cq wordt. Ik denk dat ie donders goed weet waarover hij het had, als ‘Staatshoofd’. En boosheid…is dat werkelijk onwenselijk?
  Het RIVM is per definitie een overheids-orgaan. En ik ken geen groter destructiever orgaan dan de overheid. Zal er best wel zijn (boven de overheden staand/zijnde) maar dat is wat turen in de mist voor me.
  Zolang de overheid (of meervoud) ‘economie’ boven ecologie stelt, is het zaak een dergelijk instituut niet te erkennen en de rug toe te keren.
  Men kan tenslotte (indien gewenst) de ‘economie’ in dienst stellen van de ‘ecologie’. Een soort van ‘ecolonomie’ ofzo…. .

 10. Triest dat RIVM.
  Constant door wetenschappers en artsen op de vingers getikt dat ze ten onrechte iets als veilig bestempeld hebben. En toch blijft het RIVM onbeleerbaar bij zijn standpunt, alsof het RIVM geen enkel zelfkritisch of lerend vermogen heeft.

  Als het RIVM kunstmatig meent te kunnen roeptoeteren dat er onenigheid of twijfel is dan vindt het RIVM het veilig voor iedereen.

  Stapel belasting: voetballen op korrels, thuis op rubber-tegels spelen, gif-normen voor voedsel en water. Chemishc uitwasemende stoffen (goedkoper) op de openbare school. Belabberde controle op schadelijke stoffen in consumenten producten. Mobiele telefoons en WiFi nog steeds niet verboden en strafbaar gesteld op scholen. Een zendmast vlakbij.
  Kanker is inmiddels doodsoorzaak nummer een bij kinderen.Hoe zou dat nu komen RIVM?

  Het RIVM zorgt niet voor onze veiligheid maar legitimeert dat bedrijven ons ongestraft mogen vergiftigen.
  Leendert zei het feitelijk al.

  1. Perenboom, Waar zijn de bronnen van wat je constateert: “Constant door wetenschappers en artsen op de vingers getikt dat ze ten onrechte iets als veilig bestempeld hebben. En toch blijft het RIVM onbeleerbaar bij zijn standpunt, alsof het RIVM geen enkel zelfkritisch of lerend vermogen heeft.”

  2. En Koekje, om bronnen vragen lijkt me toch zeer reeel… Dat jij je subjectiviteit hebt is iets wat je voor jezelf moet onderzoeken. Ik vind dat je veel te ver gaat in je reacties hier, ze zeggen vooral iets over jezelf en niet over de ander. Wat is jouw wereldbeeld, en hoe denk en voel je over jezelf?

  3. Anna, dat jij een totaal onbekend persoon, in dit geval ik, vraagt (liefst zou dwingen) om je ziekte perikelen aan te horen, geeft imo toch wel te denken. In dit licht bezien kan ik alles wat je over mij schrijft, niet helemaal serieus nemen.
   Verder is volgens mij hier alles wat over kunstgraskorrels en het RIVM gezegd zou moeten/kunnen worden, al gezegd. De rest laat ik aan Guido over. Dus ga samen met uitgebreid MP je gang. Ik stop er geen energie meer in.

  4. Koekje, ik weet niet wat met Anna gebeurd is, maar ik denk dat ze zich te makkelijk voor het karretje van ene trol-wetenschapper heeft laten spannen. Is waarschijnlijk uit pure goedheid. 😉

  5. @mc,
   hoezo weet je het niet? Sommige mensen zijn nu eenmaal wat ruimdenkerder en stellen zich open om nieuwe paden te bewandelen. Zou je ook eens moeten proberen. Werkt heel verfrissend en maakt je los van je starheid.

  6. En Koekje, nogmaals gelukkig nieuwjaar, ik heb je uitgenodigd tot email, jij denkt dat ik slachtofferschap zou willen uitwisselen, nu please, dan heb ik iets anders te vertellen. Trek je eigen conclusies maar, blijf vooral argwanend naar mensen die op een ander niveau proberen om zaken te willen realtiveren, maar daarvoor moet je het verhaal en de eventuele uitleg kennen, dat is hier off topic, naast dat ik het daar niet over wil hebben on plein public. Het mooie zou zijn dat dát wel zou kunnen, maar dat vereist dat mensen hun kwetsbaarheid willen tonen zonder afgemaakt te worden door welke goegemeente dan ook. En wtk is óók een goegemeente helaas…

  7. 13.10 Flikker op met dit soort reacties Anna. Je moest je schamen. Je denkt toch zeker niet dat ik moeite ga doen om al je projecties te weerleggen?

  8. Wie moet zich schamen Koekje? Begin jij eerst met je eigen projecties zou ik zeggen en dan praten we wel weer verder.

  9. Anna, Eerlijk gezegd vind ik je reacties zo langzamerhand op stalking gaan lijken. Maak jezelf niet verder belachelijk en stop ermee.

  10. Ik zou zeggen Koekje, stop met je eigen vooringenomenheid.
   We zullen zien wat dat oplevert als je wenst in te leveren wat je kennelijk op dit moment nog steeds erg dierbaar is. Wij mensen hebben meer overeenkomsten dan verschillen, waar je op wil inzoomen is jouw probleem. Ik wens je veel liefde toe.

  11. Anna, je brengt je zelf om zeep, van uit een verkeerd oogpunt geplaatste loyaliteit aan de (wetenschapper MP) tussen haakjes dit, je behoeft toch nog niet meer bewijs, als die je dagelijks zelf kunt constateren, wat betreft vervuiling, van leefomgeving en vervuiling van de geest, en je intuïtie zal dit denk ik volkomen beamen.
   Vriendelijke groet Jenne

 11. Bij 11.1 en 11.17: MP, volgens mij gooi je een paar zaken door elkaar. Er zijn mensen die overgevoelig zijn voor straling en merken dat ze er ziek van worden. Volgens de Stichting Elektrohypersensitiviteit gaat het hier om zo’n 3% van de bevolking. (Dan heb je het over heel veel medemensen!) Anderen kunnen er echter ook ziek van worden en dood aan gaan, ook al leken ze nergens last van te hebben en vallen ze niet onder die 3 (of 3 tot 5)%. Er zijn zoveel onderzoeken die uitwijzen dat straling het risico op kanker en andere ziekten vergroot, dat de schadelijkheid van elektrosmog moeilijk meer te negeren valt. Volgens jou is, ondanks de explosieve toename van allerlei stralingsbronnen, het aantal mensen dat er last van heeft/ziek van wordt ongeveer gelijk gebleven, maar je onderbouwt dit door te verwijzen naar het deel van de bevolking dat hypersensitief is voor straling. De omvang van het totale probleem moet echter – gezien wat met de berg aan onderzoeken is aangetoond – veel groter zijn. Misschien zijn er (nog) geen cijfers over beschikbaar, maar ik vermoed dat het probleem de afgelopen twaalf jaar wél veel grotere proporties heeft aangenomen.
  Ben het met Leendert eens dat economische belangen en quasi wetenschappelijkheid veel te vaak samengaan. Wat een goed artikel over de Cofam-onderzoeken.

  1. Sorry Janneke, maar er zitten wel heel veel aannames in je reactie, die je niet kunt onderbouwen. “Anderen kunnen er echter ook ziek van worden en dood aan gaan”. “kunnen”, ja er kan zoveel, maar je doet me nogal een uitspraak. Dat vereist wel een goede onderbouwing.

   En verderop: “Misschien zijn er (nog) geen cijfers over beschikbaar, maar ik vermoed dat het probleem de afgelopen twaalf jaar wél veel grotere proporties heeft aangenomen.”
   De woorden “misschien” en “vermoed” zonder verdere onderbouwing duiden ook hier op aannames die niet ondersteund kunnen worden.

   Overigens is de aanname, o.a. van stopumts, altijd geweest dat meer mensen elektrogevoelig zouden worden bij een toename van kunstmatige straling. Die aanname is tot nog toe niet uitgekomen en ik heb daarvoor nog geen verklaring gezien.

   Inderdaad zijn er veel onderzoeken gedaan die schadelijkheid aantonen. Evenzo zijn er vele onderzoeken gedaan die geen schadelijkheid aantonen. Dan wordt altijd gerefereerd naar de financiering van onderzoeken en dat aspect moet zeker worden meegewogen. Anderzijds heb ik een aantal onderzoeken (niet gefinancierd door de industrie) zelf bestudeerd en ben tot de conclusie gekomen dat deze nogal rammelen en getrokken conclusies niet goed worden onderbouwd op basis van de resultaten. Vergeet ook publicatie bias niet; onderzoeken die niet tot opmerkelijke conclusies leiden worden veelal niet gepubliceerd, terwijl dat ook een belangrijk resultaat is.

   Na jaren dit onderwep op de voet gevoelgd te hebben is mij gebleken dat mensen die uitspraken doen over de schadelijkheid van EMV zelf niet geëquipeerd zijn wetenschappelijke onderzoeken op hun meritus te beoordelen. Op mijn verzoek om 3 goede en 3 slechte papers te noemen over de schadelijkheid, inclusief onderbouwing, blijft het altijd angstvallig stil.

   Ook ik ben het met Leendert eens dat economische belangen een rol spelen, maar ook dat maar weinigen goed in staat zijn wetenschap en quasi wetenschap goed te scheiden. Daarmee is dit onderwerp feitelijk ongeschikt om bediscusieerd te worden op blogs. En dat is ook precies wat Leendert doet: geen discussie op stopumts en op blogs. Heel verstandig!

 12. Een probleem voor het “keuren als consumentennorm” is dat het hier om een gemengd afval product handelt. Door dat vele merken banden met verschillende samenstelling vermalen worden krijg je een wisselende samenstelling met een gelijke kwaliteit. Een groot gedeelte van de band bevat roet, dit wordt meestal bij degussa in Duitsland gemaakt, alleen hierin kunnen al verschillen van verbrandingssoorten zitten.
  Het verwerkt produkt de korrel is en blijft nog steeds een korrel die niet gegeten wordt. Echter een veel belangrijkere vraag is die van het fijn stof!!!
  Tijdens bandenslijtage gaat dezelfde stof in de lucht maar nu in de vorm van fijnstof, die komt echter in de lucht die we inademen, in de dieren en groenten.
  Ook biologische groenten staan in de openlucht die vervuild is! Dit is een probleem als een ander en wordt met een vermeden oplossing behandeld van niet verder denken!

  1. Klopt johnj. Op WTK is men niet zo gecharmeerd van skepsis, maar inhoudelijk zijn ze wel veel sterker:

   “Alle ophef over het vrijkomen van gifstoffen in autobanden is terecht. Maar voetbalclubs, overheden, het RIVM, journalisten en alle mensen die zich druk maken over kunstgrasvelden, kunnen zich beter richten op wat de grootste schade veroorzaakt: autobanden en autorijden.”
   =link verwijderd/schadelijke website= en lees ook de reacties eronder, o.a.
   en ook “Daarmee lijkt de blootstelling aan PAK’s uit kunstgrasvelden een stuk lager uit te vallen dan de blootstelling via bandenslijtstof. In deze berekening is er een verschil van een factor 100.”
   https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/03/zijn-autobanden-niet-erger-dan-kunstgras-5989379-a1539261
   En voor de liefhebbers: https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/23/vrachtlading-bangmakerij-5909952-a1538254 http://www.sbrcheck.nu/sites/sbrcheck.nu/files/user/branchebreed_nrk_nieuws.pdf
   Met een beetje wetenschap en wat rekenen wordt het ineens een veel genuanceerder verhaal. Zembla blijkt weer eens een storm in een gas water te hebben veroorzaakt.
   -sluw beledigende reactie verwijderd-

  2. Als het om een ‘probleem’ gaat, is dat nu bij de gebruikers van die rotzooi/afval/chemische-korrels neergelegd. Net als zalf en andere producten die door de huid (kunnen) worden opgenomen, dient dit product dus simpelweg aan de consumentennorm te voldoen.
   Zoals genoemd in het artikel: ‘het voorzorgsprincipe’.. Je gaat het niet ‘veilig’ verklaren, totdat bewezen is dat het niet veilig is..! ZEKER niet als het gaat om kinderen, die nog volop in de groei zijn.
   De lymfeklierkankergevallen die de Engelse onderzoeker heeft onderzocht, zeggen in dit opzicht in onze ogen genoeg om bij twijfel deze rotzooi niet in te halen..
   En de stichting Skepsis zou de stichting Sceptisch moeten worden genoemd; pleefiguren dus. Als je veiligheid voor kinderen gaat vergelijken met zaken als ‘maar dat en dat is nog veel erger, en daar worden ze ook aan blootgesteld’.. Domheid troef, wie komt er uit?

  3. Guido, onder 11.17 heb je een belofte gedaan. Het eerste goede voornemen voor het nieuwe jaar lijkt nu al gesneuveld? Mijn reactie lezen, de daarin aangehaalde linkjes lezen en vervolgens reageren. En dat alles in 6 minuten. Heb je mijn linkjes wel echt gelezen?

   En jammer ook dat je, voor de lezer zeer informatieve, links verwijderd. Velen hier mogen volledig los gaan, maar een informatieve link wordt verwijderd. Waarom?

  4. Guido, het NRC artikel spreekt voor zich als een opinie op de gangbare zaken, maar het Skepsis artikel ook. Om dit te gaan boycotten is niet fair, het gaat hier om een artikel dat min of meer aantoont hoe deze bandenslijtage in het dagelijkse verkeer ons milieu aantast. http://www.skepsis.nl/blog/2016/12/gifgroen-kunstgras/ Laten we eerlijke en oprechte informatie uitwisseling nastreven. Want deze problematiek van (ultra)fijnstof is torenhoog. Dat te ontkennen kan niemand meer en zeker niet met ook dit soort feiten.

  5. Zoals gewoonlijk zit je er stevig naast Anna. Sorry to say. Het gaat om de tone die de muziek maakt. Snappez vous? Anders laat het lekker joh. Bemoei je niet overal tegenaan anders. Skepsis is genoemd; iedereen kan het vinden als ie wil. Klaar.

  6. Ik heb echt een paar dagen na moeten denken, moet ik wel of niet reageren. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar vind toch dat ik moet spreken, want wanneer is zwijgen goud? Zoals gewoonlijk zit ik er stevig naast? Dat is jouw opinie Guido, wie heeft gelijk lijkt me niet dat dat het uitgangspunt moet zijn. Waar het om gaat is niet zaken te verdoezelen, maar wel om ze in perspectief te plaatsen.

 13. Ach onbenul en onwetendheid gaan hand in hand, bij mijn laatste garage bezoek, remschijven en remblokjes vernieuwen, heb ik de monteur gevraagd waar toch steeds al dat zwarte stof vandaan kon komen, nou sommige remblokjes zitten vol eterniet asbest dus, om het piepen tegen te gaan, er zijn ook heel veel verschillende qualiteiten te verkrijgen,
  volgens de autovakmensen, zijn de remmen meer vervuilend de schijfremmen dus als de uitlaat gassen, mijn oude Saab benzine ECO motor vervuilt heel weinig, en zo blijf je dus leren.
  Conclusie terug naar het oude rem systeem met sigmenten in een gesloten ruimte, bij service even het stof weg zuigen, en geen vervuiling meer, althans niet van de remmen.
  Groet Jenne

 14. We kunnen heel goed leven zonder kunstgras vervaardigt uit oude autobanden, maar helaas nog niet zonder autobanden, dus enig vergelijk is volkomen doelloos.
  Door onze levensstijl, ontstaat er steeds meer afval, afval wat niet zonder meer in de natuur past, enorme vuilnisbelten, gedacht voor later, of verbranden wat een enorme vervuiling met zich mee brengt.
  Dus op grotere schaal het hergebruik van afval in het productie proces, oude autobanden hergebruiken voor nieuwe banden fabricatie bijvoorbeeld, maar nee de toeleverings maffia laat dit niet toe.
  De gezamelijke producenten van plastic producten, zouden toch wel het fatsoen moeten kunnen opbrengen, om de wereld te verlossen van hun residu producten, die op de wereld zeeën dobberen.
  Jenne

  1. Ja precies Jenne, en daarom, wat is met fietsbanden, en de banden van wandelwagens, rolstoelen, rollators, scooters, motors, vliegtuigen en de rubberen kapjes onder de krukken en wandelstokken van bejaarden en slechtlopende? Alles slecht als we de ontkenners van de gevaren van kunstgras korrels moeten geloven…puur om hun punt te maken.
   En daarom mag er nog meer ongezonde troep bij, stelt MP…pfff wat een logica.

  2. mc, nog de beste wensen,

   Wat ik mij herinner dat vroeger de banden werden gemaakt met natuur rubber Hevea, getapt van bomen, het sap dus.
   Nu is het gemaakt van een aardolie bijproduct, wat bij het kraken vrijkomt.
   Maar goed je kunt hier jaar en dag over delibireren, maar het feit blijft dat al die in principe afval producten slecht zijn voor het millieu en de mens, maar wel heel gemakkelijk en financieel interessant is voor de industrie om ook hun afval nog onder te brengen.
   Jenne

 15. MP oftewel sjako is een querulant, en zoekt steeds meelopers, die hij kan bewerken, achter de coulisses, en hij is geen wetenschapper, zegt skepsis…
  En IK VIND hem persoonlijk sowieso een vreselijke eikel! Ben blij dat ik niet zo een hersenloze en vooral hartloze mens ben. Sorry kan er niets anders van maken. Hij vervuilt wtk al maanden met zijn rare reacties, die op aanvallen lijken. Hij moet een heel naar karakter hebben anders doe je zoiets niet. Wellicht is die ziek…
  En voor de tere zieltjes, sorry voor het direct ventileren van mijn mening, en het navragen bij skespsis. 🙂

  1. mr,

   Je kunt heel goed een wetenschappelijke mind hebben, zonder dat je ergens ingeschreven staat !
   Maar deze persoon is een dood gewone Querulant, niets meer of minder,
   ik zou hier verder ook geen woorden aan vuil maken als ik jou was !
   Jenne

  2. Jenne, ook nog beste wensen. Ik neem je wijze raad aan. Hier is nu de zon..ik ga lekker wandelen langs de ‘Waas’ 😉

  3. -off topic verwijderd-

   Voor wie het nog niet begrepen heeft, fijnstof ten gevolge van slijtage van banden bij weggebruik is ruwweg een factor 100(!) schadelijker dan de stoffen die vrijkomen van rubberen kunstgras korrels. Wat mij betreft moeten de rubberen korrels weg van de velden (jawel mc, 17.1, beter begrijpend lezen dame), maar enige nuance in de discussie kan geen kwaad, lijkt me.
   En dan ook nog dit. Steeds meer mensen vinden het leuk om een open haard in huis te hebben. “twee uur houtvuur stoken is te vergelijken met tien uur autorijden”. http://www.volkskrant.nl/wetenschap/klopt-dit-wel-is-twee-uur-houtvuur-stoken-te-vergelijken-met-tien-uur-autorijden~a4437042/
   Kortom, fijnstof lijkt mij het echte probleem wat betreft milieu en gezondheid. Rubberen korrels is een non-issue in verhouding tot fijnstof. -rest reactie off topic -> verwijderd-

  4. Mp, een echte kerel gaat zich niet achter een vrouw verstoppen. Wellicht krijg je binnenkort een ridderorde uitgereikt, voor al je werk… 🙄 Het ga je goed!

  5. Het lijkt alsof één van de vaste trollers, mensen die lijsten van valse IP-adressen gebruiken, gewoon weer is opgestaan ‘uit de dood’.. Betaald door het RIVM en aldus het spreekwoord bekrachtigend: ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’..
   En ja, vergeleken met de door het RIVM-gehanteerde INDUSTRIENORM (Het RIVM zegt zelf nota beide bene: ‘Misschien moeten we tóch ook eens een zwaardere norm hanteren’...) komt de zin als waarheid over, in de no-know-reactie: “Voor wie het nog niet begrepen heeft, fijnstof ten gevolge van slijtage van banden bij weggebruik is ruwweg een factor 100(!) schadelijker dan de stoffen die vrijkomen van rubberen kunstgras korrels.”

   Alleen al de domheid, om de ene schadelijkheid te gaan vergoeilijken met de andere (vermeende zwaardere) schadelijkheid.. In de trant van: “Wat heb jij een smerige handen, doe er eens wat aan!” komt dan het antwoord: “Moet je jouw smerige schoenen zien!”…

  6. Uiteraard word ik betaald door het RIVM en de vele IP adressen (middels Tor browser) is voor mij de enige manier om de machtspolitiek die hier gehanteerd wordt te omzeilen. En ja als ons advies van de zwaardere norm wordt overgenomen is de uitstoot van rubberen korrels een factor 1000 lager dan die van fijnstof. Zo wel goed?

  7. Fijn dat je uit de kast bent. We wisten het allemaal al hoor. Maar ja, je moet er zelf mee komen.. Wij kunnen moeilijk gaan vragen aan je: “Ben jij van de v e r k e e r d e kahaant?”

  8. @ mp
   Ja ik heb een houtkachel en gebruik hem vrijwel dagelijks. En nee dat heeft geen gevolgen voor de buurt of het milieu. Het gaat in deze om de manier van stoken droog onbehandeld hout geeft bijna geen residu in de pijp of de rookgassen.De hele heisa over deze vorm van warmte in het huis is er meen die gevoed wordt door een verlies aan belasting inkomsten! Wist je dat je belasting over de belasting van jouw energienota betaald? de rekening is opgebouwd uit de kosten voor gebruikte energie waarover btw wordt geheven en over dat bedrag betaal je energiebelasting. Dus wat ik bespaar met het stoken van afvalhout is een doorn in het oog van de belasting heffer.
   Een heel ander verhaal wordt het als je weet dat er subsidie voor palletkachels en ( jawel) graankachels wordt gegeven, doe eens wat ( wetenschappelijk) huiswerk, en bedenk je dat er reeds 80.000 mensen via de voedselbank afhankelijk zijn van eten , en snap dan dat ik dat ( het stoken van hout) vooral doe om rond te komen van het uitgeklede sociale stelsel waarvan ik afhankelijk ben( hoewel steeds minder)Zie je het grotere plaatje ??

  9. @GuidoJ, Ook fijn dat WTK zich richt op de tweede en derde decimaal dan richt het RIVM zich wel op zaken voor de komma. Overigens interessant dat je me nooit geloofd, maar nu ik uit de kast kom ineens wel. Typerend, maar dat leg ik nog wel eens uit.
   @marcel. Ja hoor, het beeld is duidelijk. Overigens betaal ik graag extra belasting om jou de winter door te helpen. Geen dank. En je hebt mijn medelijden niet nodig want het gaat uitmuntend met je. Je hebt immers je pipowagen nog. Sterker, jouw leven ruilen met het mijne is het laatste dat je wilt. Dus in jouw ogen ben je beter af dan ik. Ik voel me uitstekend en jij dus uitmuntend. Q.E.D.

  10. Zo aan je IP-adressen te zien, richt jij je slechts op de puntjes.. Leg het maar niet uit; richt je pijlen op jezelf. Tabé.

 16. Het lijkt er op dat er 2 Heleens reageren dus dat is wel jammer want nu kan ik niet mijn mening delen. Allen een top 2017 gewenst en geniet van elkaar want WTK is top. Alleliefs mensen, ik geniet van jullie elke dag. Guido een dikke kus van mij.

 17. Zeker waar het kinderen betreft moet je voorzichtig zijn. Natuurlijk hangt er fijnstof in de lucht, dat is al erg genoeg, maar moet je kinderen daarom ook maar laten spelen op dit chemische afval? Dan kun je net zo goed zeggen: ‘hier heb je een stukje asbest; gebruik het maar als krijtje…’
  In de zomer hangt er bovendien een sterke rubberlucht boven de velden. Het rubbergranulaat beschadigt natuurlijk door de jaren heen en daarbij kunnen logischerwijs steeds meer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Daar waar je het kunt voorkomen moet je dit niet nalaten, simpelweg omdat het alternatief iets meer geld kost. Als je het hiermee eens bent, steun dan de volgende actie: https://geenrubberexperiment.petities.nl/

 18. Iedereen heeft het over de rubberkorrels/granulaat, maar hoe zit het eigenlijk met het groene KUNSTgras zelf? Slijt dat ook niet met de jaren?
  komen daar ook niet net als bij het rubber giftige stoffen vrij.
  Ik denk dat dat ook MEDE een oorzaak is van alles.

 19. kijk maar naar de houding van levensverzekeraars, bij mensen die dicht langs de snelweg wonen, ook veel rubberstof daar, heel fijn.
  ok ok ook vw diesel enzo, maar

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.