Advertentie

de Groene troonrede


groene bol met boomHet kabinet Balkenende lijkt lam; een onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden, nota bene door ambtenaren zélf, is  waar het op wacht om crisismaatregelen te nemen. Ook op het gebied van duurzaamheid, het gebied waar minister Jacqueline Kramer namens het kabinet de scepter zwaait, lijkt het dweilen met de kraan open.
Want zeg nou zelf: Waar doet Nederland nou een substantiëee duit in het  zakje wat betreft vooruitstrevend beleid op het gebied van duurzaamheid en klimaatzaken? Lucas Reinders en Jeroom Remmers, zijn 2 mensen die zich dagelijks bezighouden met deze zaken, en vonden het nodig een alternatieve Groene troonrede op te stellen, die duidelijk WEL recht doet, en aandacht geeft aan deze essentiële onderwerpen. Wij vinden het waard hier ruimte te geven aan hun visie en inzichten.

x

x

* * *

x

Groene Rede

Prof. Lucas Reinders en Ir. Jeroom Remmers © 2009
X

Ir. Jeroom Remmers

Leden van de Staten-Generaal, op en na Prinsjesdag was er massale kritiek op de regeringsplannen. Dit vraagt om een nieuwe groene troonrede met meer visie, waarin de regering toch nu al kiest voor grote besluiten. Bij deze. Want de huidige tijd vraagt om bereidheid tot verandering. Want het wordt nooit meer zoals het vroeger was. Dit was zo na de oliecrisis in de jaren zeventig, en nu weer dankzij de huidige energie- en klimaatcrisis en de financieel-economische crisis. Beperkingen in onze consumptie zijn onvermijdelijk.

In 1988 stelde de Koninklijke kerstboodschap: „Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare, het einde van het leven zèlf tóch voorstelbaar”. Inmiddels is ruim 25% van het leven op aarde – onze biodiversiteit – inderdaad al afgestorven. Door het groeiende energiegebruik stijgen broeikasgassen zo hard dat het klimaat ontwricht raakt met massale, dodelijke gevolgen voor mens en natuur.

Wetenschappers stellen geschokt dat het 6 graden warmer kan worden. Twee graden stijging is maximaal om zeer drastische, onomkeerbare gevolgen te voorkomen. Ter vergelijking: 2 graden kouder betekent een ijstijd. We moeten 80% minder fossiele brandstoffen gebruiken over 15 tot 40 jaar.

Prof. Lukas Reinders
Prof. Lucas Reinders

De regering haalt haar eigen milieu- en klimaatdoelen voor 2020 lang niet, zo lieten onderzoekers in opdracht van de regering begin september weten. Drastisch overheidsingrijpen is nodig gericht op 80% reductie van fossiele brandstoffen. Het zijn oncomfortabele maatregelen, grenzend aan het onaanvaardbare.

Als we niets doen, zijn de kosten vijf keer zo hoog als wanneer we investeren in de CO2-reductie. De regering zal daarom de volgende verplichtende maatregelen in 2010 invoeren. Nieuwe kolencentrales worden indirect verboden door net als in andere landen een zeer hoge CO2-heffing in te voeren voor de elektriciteitsproductie.

Ook wordt de plicht opgelegd om vrijgekomen CO2 bij verbranding van kolen zonder subsidie veilig op te slaan in de bodem. Alle bestaande woningen en kantoren moeten in 2015 verplicht geïsoleerd zijn (vloer, muren, dak, dubbelglas), zodat alle gebouwen dan op energielabel B uitkomen, met uitzondering van monumenten. De regering vraagt daarom met klem uw spaargeld hiervoor te reserveren en uw vakanties uit te stellen. Zij roept het bedrijfsleven op genoeg bouwvakkers hiervoor op te leiden.

Nieuw is dat de regering werkt aan maatregelen om de consumptie van vlees, zuivel en vis terug te dringen in Nederland en internationaal. De Nederlander eet gemiddeld 84 kg vlees per jaar. Dit moet terug naar 40 kg, het mondiale gemiddelde. De veehouderij veroorzaakt minstens 12% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, vergelijkbaar met de uitstoot van alle personenauto’s. Zij is tevens verantwoordelijk voor 30% van de aantasting van de biodiversiteit en veel waterverspilling.

Prins Willem Alexander heeft daarom afgelopen mei op de Duurzaamheidconferentie van de VN al opgeroepen tot een lagere vleesconsumptie. Zon’ 80% van het landbouwoppervlak is in gebruik voor de productie van vlees en zuivel. De vleesconsumptie dreigt mondiaal binnen 20 jaar met 50% toe te nemen. De aarde trekt dit niet en wij mensen ook niet. Daarom voert de regering een milieu-accijns in op vlees van 2 euro per kilo, gedifferentieerd naar milieu- en gezondheid.

Vooral de overmatige vleesconsumptie lijkt niet meer van deze tijd. Niet alleen vanuit persoonlijk oogpunt, wat steeds meer blijkt, maar ook de consequenties voor het leven op Aarde zijn substantieel! (klik op het plaatje voor de film 'Meat the Truth'
Vooral de overmatige vleesconsumptie lijkt niet meer van deze tijd. Niet alleen vanuit persoonlijk oogpunt, wat steeds méér blijkt, maar ook de consequenties van vleesconsumptie, op het leven op Aarde zijn substantieel! (klik op het plaatje voor de film ‘Meat the Truth’

De huidige vleesconsumptie is 1,5 tot 2 keer te hoog uit oogpunt van gezondheid. Door minder vlees te eten, besparen we even veel broeikasgassen als via de kilometerheffing, terwijl het ons geld bespaart.  Een leefstijl met een 43% lager (in)direct energiegebruik biedt perspectief, omdat uit onderzoek van BuildDesk blijkt dat het huishoudbudget met 20% omhoog gaat door andere consumptiekeuzes te maken.

De nieuwe Crisis- en Herstelwet zal niet door de Koningin getekend worden. Dit blijkt een grote stap op de verkeerde weg om omstreden en milieuvervuilende projecten toch door te laten gaan. Er komt nieuw klimaatbeleid voor lucht- en scheepvaart, vracht- en bestelauto’s en een kilometerheffing in 2011. Daarnaast stelt de regering 20 commissies in voor invoering van systemen die leiden tot 20% besparing, bijvoorbeeld benzine op de bon zoals in de jaren ’70. Dit geldt ook voor aardgas. En voor vlees, als de milieuaccijns onvoldoende werkt.

Onze aardgasvoorraad raakt te snel op. Het winningstempo gaat omlaag om vele generaties na ons ook van aardgas te voorzien. De regering wil dat de aardgasbaten vanaf 2011 zodanig geïnvesteerd worden dat er net zoveel energie duurzaam wordt opgewekt of bespaard, als er jaarlijks aan aardgas wordt gewonnen, uitgedrukt in pegajoule. Zo kan Nederland voldoende geld vrij maken voor duurzame energie opwekking (20% in 2020, 80% in 2050) en voor energiebesparing. Energiebedrijven krijgen de plicht om elk jaar 1,5% meer duurzame energie te maken. Gemeenten moeten routekaarten opstellen om rond 2030 energieneutraal te worden.

De regering wil de rekening van de financieel-economische crisis en de klimaat- en energiecrisis niet doorschuiven naar jonge en toekomstige generaties. Daarom gaat de AOW-leeftijd naar 67 jaar, wordt de hypotheekrente-aftrek ingeperkt voor woningen boven 300.000 euro en zullen rijkeren hogere belastingen betalen. Hoge inkomensgroepen dragen relatief het meest bij aan het milieuprobleem en de vervuiler dient te betalen.

De regering werkt een ‘Green new deal’ uit, waarbij groene sectoren gestimuleerd worden om 1 miljoen nieuwe banen te scheppen. Milieuheffingen gaan omhoog, lasten op arbeid gaan omlaag. Op producten met een duurzaamheidkeurmerk wordt een fiscale korting ingevoerd van 20%*). Door de verplichte energiebesparing in woningen, krijgen huishoudens na 5-10 jaar een veel groter besteedbaar inkomen omdat de autonoom stijgende energierekeningen halveren.

Nederland heeft veel te winnen bij een duurzame en open wereldeconomie. Nederland zet zich in voor een eerlijke wereldhandel waarbij verstorende subsidies in rijke landen afgeschaft worden en handelsregels niet meer boven sociaal- en milieubeleid staan. Mede dankzij de inzet van prinses Maxima zal de regering meer investeren in de verstrekking van microkredieten.

Het VN klimaatakkoord dat in december in Kopenhagen getekend moet worden, zal alleen slagen als rijke landen arme landen financieel steunen. Het klimaat is al zo ver op streek dat vele oogsten mislukken, de honger in de wereld weer groeit en droogtes en overstromingen vaker optreden. Om arme landen internationaal te steunen bij het aanpassen aan klimaatverandering en bij de omschakeling naar duurzame energie, wordt 0,2% van ons bruto nationaal product extra vrij gemaakt, zodat de totale ontwikkelingshulp groeit naar 1%.

Leden van de Staten-Generaal, ons land staat voor een uitzonderlijke, maar geenszins onmogelijke opgave. Met vastberadenheid en bereidheid tot verandering kunnen wij de kansen benutten om Nederland sterker uit de crisistijden tevoorschijn te laten komen.

Op u, leden van de Staten-Generaal, rust de verantwoordelijkheid uit te stijgen boven partij- politieke belangen.

Want de toekomst van de Aarde en de mensen zelf staat op het spel.

Prof. Lucas Reijnders en ir. Jeroom Remmers

Lucas Reijnders is hoogleraar milieukunde aan de UvA, hoogleraar milieuwetenschappen aan de Open Universiteit Heerlen en medewerker van Natuur en Milieu. In 2004 eindigde hij op een gedeelde tweede plaats bij de Verkiezingen voor de Grootste Groene Nederlander.

Jeroom Remmers is senior adviseur klimaat & beleid bij adviesbureau BuildDesk (schrijft op persoonlijke titel). Hij werkte bij de VNG en Natuur en Milieu en was oprichter van twee jongeren milieu organisaties JMA en NJMO. Hij won de CDA-rentmeesterprijs in 2007 van Pieter van Geel, met het bovengenoemde plan voor fiscaal voordeel op keurmerkproducten.

11 gedachten over “de Groene troonrede

 1. Klinkt als een klok! Toch is het al meer dan 80 jaar mogelijk om TOTAAL ZONDER FOSSIELE BRANDSTOFFEN te leven. Alle nodige energie is vrij om ons heen. Zie Nikola Tesla en vele anderen. Waarom niet al onze politieke en sociale energie gestoken in het ontsluiten van die zo lang onderdrukte kennis!? De technologie ligt gewoon op de plank!

 2. @Arend: dank voor je commentaar. Onderdrukking! That’s the name of the game. Goedwillendheid is niet ter zake doende. Overheersing, macht en onderdrukking zijn de sleutels voor een elitegroep om ons te knechten.

  Pharmacy, olie-industrie, voedingsmiddelen-industrie, agri-cultuur, lichaamsverzorging, wonen en leven. In al deze sectoren zijn deze sleutelwoorden van toepassing. En ook al klinkt dat wellicht deprimerend, het is een realiteit.
  Desalniettemin je spirit ‘hoog’ houden, helpt met het veranderen van de wereld. Duurzaamheid is voor mij een prachtig voertuig om zowel spiritueel (geestelijk/mentaal) als fysiek de wereld in een ander ‘daglicht’ te zetten.

  Kijk hier op WantToKnow eens naar het artikel over Henry Ford, een visionair. Veel van zijn vindingen, die voortkwamen uit zijn verbinding met de natuur, zijn onderdrukt. Kijk naar de carroserie van vlas. Het patent voor dit unieke plantaardige product is toegekend, maar toch ‘wonnen’ de Rockefellers, door de stalen carrosserie op te dringen.

 3. Op het ogenblik wordt achter de schermen duchtig gevochten over het behoud van de kernenergie, maar het voornaamste in welke vorm. Niet verschieten dat de hedendaagse alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie,windenergie worden aan de kant geschoven, dat de fossiele brandstoffen zouden verdwijnen,zijn de bronnen leeg is het gedaan voor iedereen. Jaarlijks publiceert de future world society zijn nieuwe energietechnologische innovaties voor de toekomst op het www. en naar mijn persoonlijk mening geniet de koude kernfusie en magnetentechnologie de meeste voorkeuren ter drastische ontwikkeling ook via de aandrijving van generatoren, vrije energie kost bijna niets. Gelukkig, wie niet voor wetenschappelijke technologische innovatie is moet niets zoeken binnen de ruimtevaart waar men er niet zonder kan. De energiefacturen zullen dalen tot een habbekrats voor bedrijven, ziekenhuizen, transsportmotoren voor de zee, lucht, land en ruimtevaart.
  Al in 1989 beweerden elektrochemici Stanley Pons en Martin Fleischmann dat het mogelijk was om deuteriumkernen te laten samensmelten bij kamertemperatuur. Helaas konden ze deze claim niet goed onderbouwen met resultaten en groeide het aantal critici. De afdeling ‘Space and Naval Warfare Systems’ van de Amerikaanse marine bleef echter geloven in de theorie en beweert nu in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Naturwissenschaften dat ze bewijs hebben voor de reactie. Onderzoekers Stanislaw Szpak en Pamela Mosier-Boss hebben een koude kernreactie laten verlopen en kunnen deze reproduceren en verifiëren. De toegepaste methode is gelijk aan de methode die Pons en Fleischmann in 1989 gebruikten.
  Maar de laatste jaren is er hernieuwde interesse in serieus wetenschappelijk onderzoek naar koude kernfusie.
  Arata en zijn medeonderzoeker Yue-Chang Zhang brengen deuteriumgas samen met palladium en zirkonium dioxide. Deuterium wordt opgenomen door het mengsel. Hierbij komen de deuteriumkernen zo dicht bij elkaar dat fusie mogelijk is.
  Steven krivit hoofdredacteur van de new
  energy times is daarentegen wel van oordeel dat de studie veelbovend is zelfs
  wanneer de neutronen niet zouden geproduceerd zijn door een kernfusie maar door één of ander nieuw manier tot nu tot onbekend nucleair proces, dit laatste belooft uitzonderlijke resultaten ondersteund op wetenschappelijke onomkeerbare bewijzen

 4. De kopenhaagse milieutop:
  Space planetary scientific politic : spacefuture exopolitic

  Maar weinig aandacht, is de geschiedenis van de milieuvriendelijke technieken
  die al dan niet aanbod kwamen voor exploitatie via het patent of octrooi.
  Octrooien zijn uitvindingen die als oplossingen kunnen geven voor maatschappelijke problemen, zowel op wetenschappelijk als technologisch vlak.

  Op gebied van flora, fauna en human genetica met name op de genen maken
  biotechnologische bedrijven naarstig jacht en zeker als zij van Extraterrestrialse oorsprong kunnen zijn.

  De maatschappelijke plaatsing van octrooien kunnen op gespannen voet staan met
  de vrije marktwerking.
  Enkel op een planeet buiten de Aarde, kunnen ET-octrooien
  geen negatieve effecten of positieve concurrentiewerking op de Aardse vrije markt veroorzaken en geen schade berokkenen aan bedrijven of bedrijfsgeheimen.

  In praktijk zijn het de multinationals die natuurlijk een juridische steekspel zullen opvoeren. Voor grote bedrijven zijn octrooien een middel om kleine spelers in de markt onder druk te zetten en buiten de markt te plaatsen en schuwen daarom geen
  werkmethoden.

  Het gevaar van Extraterrestrial spacesciencetisten op de Aarde, de gekende redenen
  waarom deze wetenschappers overal gegeerd worden en de gouden loper onder de voeten krijgen, om het even tussen welke staatsgrenzen.

  En de bevolking is weer het onschuldige slachtoffer van de alom eeuwen bekende
  geldsluisen van het casinokapitalisme van Wallstreet en de neo-liberale vrije markt economie en het dualistische maatschappijmodel.

  De geschiedenisboeken via de kranten van elke dagen liegen er niet om

 5. @ beremans

  wel een beetje erg hoopvol

  Koude kernfusie is terug

  Neutroneninslag?
  Aanwijzingen voor mysterieuze vorming van neutronen
  door: Arjen Dijkgraaf
  maandag 23 maart 2009
  Amerikaanse onderzoekers hebben nieuwe aanwijzingen dat er echt zoiets bestaat als ‘koude’ kernfusie. Ze hebben letterlijk zichtbaar kunnen maken dat er neutronen vrijkomen uit een ‘low energy nuclear reaction device’. Dat zou het bewijs kunnen zijn dat er echt een kernreactie plaatsheeft, zo stelde Pamela Mosier-Boss (US Navy Space and Naval Warfare Systems Center, San Diego) tijdens een congres van de American Chemical Society in Salt Lake City.

  Tijdens dat congres wordt het twintigjarig ‘bestaan’ van de koude kernfusie gevierd. In 1989 dachten Martin Fleischmann en Stanley Pons voor het eerst kernfusie waar te nemen in een simpele lab-opstelling. Tot dan toe nam iedereen aan dat kernfusie alleen mogelijk was bij temperaturen van een paar miljoen graden Celsius. En tegenwoordig neemt bijna iedereen dat opnieuw aan, omdat het nooit is gelukt om de experimenten van Fleischmann en Pons te reproduceren.

  Mosier-Boss heeft nu een nikkel- of goudelektrode geplaatst in een oplossing van palladiumchloride in ‘zwaar water’, met deuterium in plaats van waterstof. Om de reactor heen plaatste ze een speciale kunststof, genaamd CR-39, die onder de microscoop zichtbare beschadigingen vertoont wanneer hij wordt getroffen door hoogenergetische deeltjes.

  Als ze een elektrische stroom door deze opstelling liet lopen, kwam er in elk geval een reactie op gang. En na afloop kon je onder de microscoop inderdaad groepen van drie ‘putjes’ in het plastic zien, die volgens de onderzoekers karakteristiek zijn voor neutroneninslag. Die neutronen zouden moeten zijn ontstaan bij de fusie van twee deuteriumkernen tot helium-3.

  Uiteraard is het prima mogelijk dat het opnieuw loos alarm is.

  bron: ACS

 6. @gait

  Spacefuture exopolitiek
  Help sneeuw op zonnepanelen en en vastgevroren wieken op de windmolenparken, afgeknakte electriciteitsdraden hoeveel cm sneeuw gedurende zoveel dagen of weken op het dak of de voordeur opgesloten in eigen huis als een gevangeniscel,
  de fossiele brandstoffen bronnen geraken leeg of op…

  De milieuvriendelijkz koude kernenergie zie google.be japan en usa …en laserenergie lonen de moeite voor de aandrijving van motoren allerlei ook in generatoren in diverse klimatorische omstandingheden van de meteriologie, binnen en buiten de ruimtevaart, maar het grondstoffen te kort ga naar de maan en verder op samenwerkende of enkelvoudige kracht, de keuze zij u vrij, al dan in samenwerking met Extraterrestrials.

 7. bedankt op mijn eamil-adres, ben wel wat op de hoogte van de magnetenenergie. De magnetenmoter is voor het ogenblik enkel in een experimenteel staduim absuluut niet sterk en krachtig om de ruimtetuigen naar de space te sturen.
  De laser-energie wordt voor industriele,medische en oorlogsvoering gebruikt eveneens de kernenergie.
  Daar omtrent heb ik geen enkel politiek of ondernemingsbeslissingsrecht.
  In de klassieke kernerergie worden twee doeleinden vooropgesteld, onderzoek naar het weg werken van laag en verrijkt uraniumafval… Zoekttocht naar vervangende medische behandeling isotopen-chemotherapie en de klassieke radiologie. De ruimtevaart heeft in de verdere toekomst kerngeleerden en lasergeleerden nodig voor kolonisatie van planeten om de beginnen de maan en mars, deze universitaire opleidingen zijn niet gratis.
  Onze satelieten voor communicatie, weerinformatie en defensie zijn uitgerust met een giftige energiebron voor ingeval van nood, best deze uit circulatie te nemen.
  Dure satelieten wenst men te voorzien met een eigen motor
  en radiogestuurd contact om hen zonder problemen terug naar de Aarde te brengen voor reparaties. Onkostenbesparingen zeker en vast.Vlaanderen wenst te kunnen en blijven te volgen toekomstgericht.
  Daar hebben Extraterrestials civilisaties geen uitstaands mee voor het ogenblik zover mijn persoonlijke informatie reikt en kan reiken

 8. Wat een groene C02 illusie, niemand die er bij stilstaat dat de aarde wobbelt en om de zoveel duizend jaar hier op het Noordelijke half rond een paar graden warmer wordt en of weer kouder, het niet echt te maken heeft met de C02 vorming, toch wel dan is het biertje drinken of een frisje ook al direct verboden, de haarlak, de spuitslageroom en je eigen uitademing (7 miljard) mensen en zo kan ik nog wel duziend A4tjes vullen met C02 uitstoot.

  Dus ff die ‘AH’s’ vast houden voor 5 minuutjes, dan scheelt weer een hele hoop.

 9. @paul idd ik durf al een hele tijd niet meer uit te ademen ( bang dat ik veroordeeld wordt voor een milieu misdrijf). Ook de scheetjes die mij dwars zitten hou ik angstvallig binnen. Dat de planten gaan klagen over een tekort aan co2 voor de fotosynthese neem ik maar voor lief.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.