Advertentie

Kinderen, straling, mobieltjes en DECT.


Het bizarre van onze mobiele telefonie is dat we ook hier weer met een experiment bezig zijn.. In plaats van de onschadelijk aan te tonen, hebben we al 15 jaar een discussie over het al dan niet schadelijk zijn. En dat is toch écht een héél andere discussie..!

En dat we bezig zijn met één groot experiment is een feit, want de gevolgen van deze apparaatjes zijn niet op termijn onderzocht, omdat de heel simpele reden dat deze electromagnetische machientjes, GEWOON NOG NIET ZO LANG BESTAAN..!

Kinderen zijn risicogroep nummer 1 bij draadloze telefonie.

En zoals dat dan gaat, wordt er nu in plaats van gegarandeerde veiligheid, gesproken over ‘beperkte ONveiligheid’.. Snap je het reuzenverschil?
Het hele verhaal ligt dus bij jou! Want JIJ moet dus gaan opletten dat je niet teveel draadloos belt, internet, WIFI gebruikt, uit de buurt blijft van stralingsbronnen etc.  Net zoals bij giftige stoffen, zoals BPA in plastic, dien je zelf bij te houden, of je niet teveel blootstaat aan de gevaren van blootstelling aan deze zaken.

Er worden tips gegeven, voor beperkt gebruik, tips om vooral kinderen NIET te laten bellen. Maar wie let daar nou op? Wie let er nou op hoeveel minuten je kind met de draadloze DECT, met oma en opa zit te bellen.

Daar komt nog eens bij dat niemand de werkelijke invloed kent van al die stralingsbronnen bij elkaar..! Want onderzoek wordt alleen gedaan naar elk apparaat afzonderlijk. Al je pech hebt woon je dan ook nog eens in de buurt van een zendmast, of sterker nog: er staat er een bovenop je flat.. En wie zijn natuurlijk weer de dupe, de bron van deze wereldwijde test?

Kinderen! Want kinderen nemen het overgrote deel (méér dan 60%) van de mobiele-telefoongesprekken voor hun rekening. Daarnaast zijn velen dus ook nog eens blootgesteld aan de straling van draadloze computernetwerken (WiFi) op school en vaak nog eens thuis (draadloos internet, maar ook en vooral de DECT-telefoons!, de oh zo handige draadloze huistelefoon).

We bieden je hieronder graag nog een keer het verhaal aan van Caroline en Karel van Huffelen. In ieder geval om het erfgoed van Karel levend te houden; hij overleed een halfjaar geleden tijdens een verkeersongeluk in Peru. (hier)

* * *
x

Kinderen en mobieltjes en het verband tussen vaccinaties, autisme en straling

Karel en Caroline van Uffelen © 2009
x

Caroline & Karel van Uffelen
Caroline & Karel van Uffelen

Slapeloosheid, onrust in het hoofd, ADHD, hoofdpijn, gezichts- en gehoorproblemen, epilepsie en autisme zijn een stuk of wat van de – vaak vage – neuro-achtige symptomen waar onze kids steeds meer last van krijgen en hebben. Kinderen behoren tot de kwetsbaren in de samenleving en zouden door de overheid beschermd dienen te worden.

De hersenen van kinderen zijn natuurlijk nog in ontwikkeling, ze zijn kleiner dan die van volwassenen en hun schedels zijn zachter. De Belgische overheid heeft informatie opgesteld met aanwijzingen en tips voor kinderen en hun ouders teneinde het gebruik van mobieltjes in te dammen.

Maar de Nederlandse overheid heeft een glasharde houding en doet niets aan voorzorgsmaatregelen en voorlichting: onze kinderen zijn werkelijk proefkonijn in een grootschalig draadloos experiment! Waar zagen we dit meer? Juist bij de HPV-vaccinaties. Ook hier is kennelijk -overheidshalve- niets aan de hand..?

Wetgeving ter bescherming van kinderen
De Franse regering is het eerste nationale landsbestuur dat in haar wetgeving bepaalde beschermingsmaatregelen wil gaan nemen, ten aanzien van kinderen.

Het wetsvoorstel bestaat uit:
• Een verbod op het maken van reclame voor mobieltjes gericht op kinderen onder de 12 jaar;
• Een gebruiksverbod van mobieltjes en ‘oortjes’ voor kinderen onder de 6 jaar.
Let wel: Dit is een mondiale wetgevingsprimeur!

Maar het is natuurlijk de vraag hoe men daar juridisch en praktisch vorm aan denkt te geven. Bovendien zijn de leeftijdsgrenzen nogal aan de lage kant!

Aanbevelingen ter bescherming van kinderen
Het Departement van Volksgezondheid in Toronto, Canada, beveelt aan dat kinderen onder de 8 jaar uitsluitend in noodsituaties een mobieltje gebruiken en dat teeners onder de 18 jaar mobiele-telefoongesprekken beperken tot maximaal 10 minuten. (Let wel, zowel de leeftijden als de genoemde gespreksduur zijn uitermate arbitrair en discutabel. Maar er gebeurt tenminste wat!)

Het Russische Ministerie van Gezondheid beveelt aan dat kinderen onder de 18 überhaupt geen draadloze apparatuur gebruiken. En ook het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid geeft een waarschuwing af.

Behalve een wereldwijde test is digitale telefonie ook een verdergaande vervreemding van onze natuurlijk menselijk contacten. De digitale oma en opa hebben definitief hun intrede gedaan.

De Finse Autoriteit voor Veiligheid inzake Straling en Kernenergie beveelt aan dat kinderen beter tekst kunnen verzenden dan bellen, bij voorkeur hands-free telefoneren, geen mobieltje in de auto of in de trein gebruiken (i.v.m. de veel intensere straling van de telefoon op deze plaatsen!) en zowel het aantal telefoongesprekken als de gespreksduur te beperken. Maar de Finnen menen dat een totaal verbod misplaatst zou zijn gelet op de voordelen van mobieltjes (..?), maar ze vinden wel dat voorzorgsmaatregelen gepast zijn (Bron: Powerwatch)

Maar het merendeel van deze hanteert als officieel standpunt nog steeds dat mobiele telefonie onschadelijk zou zijn voor de volksgezondheid… Kun jij dit volgen?

Waarom zouden deze regeringen dan voorzorgsmaatregelen aanbevelen om het mobiele-telefoongebruik door kinderen in te dammen?

Deze overheden zijn wel degelijk op de hoogte van de gezondheidsrisico’s en de ernst van de situatie, maar blijven in een spagaat steken omdat ze natuurlijk zelf van de telecombranche de miljarden aan licentierechten voor de UMTS-rechten hebben opgestreken.

Maar het kan toch niet zo zijn dat deze spagaat verkozen wordt boven een gezonde industrie/economie? Prevaleert het verdienen van geld, het stilzwijgenvan gevaren, boven de gezondheid van kinderen in het bijzonder en burgers in het algemeen..?

Informatiefolder voor kinderen
Zoals gezegd, de Nederlandse overheid verzaakt haar plicht om de burger integere en heldere informatie te verstrekken over de gezondheidseffecten van het gebruik van draadloze technologie.

En dus besloten het Nationaal Platform Stralingsrisico’s, de Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS), het Meldpunt Gezondheid & Milieu en de Stichting De Kinderconsument een informatiefolder voor kinderen te maken en te verspreiden.

In deze folder, waarin de kinderen rechtstreeks worden aangesproken, wordt heldere voorlichting gegeven over verantwoord bellen met een mobieltje. De verspreiding van deze folder die in een oplage van 35.000 is gedrukt, geschiedt door de Stichting De Kinderconsument.

Scholen, jeugdverenigingen, buurthuizen, jongerencentra e.d. kunnen HIER folders aanvragen. Je betaalt als organisatie alleen de verzendkosten. De folder heeft als titel: ‘Mobiel bellen… voorkom gezondheidsklachten.’

Is het niet bizar dat private organisaties de verantwoordelijkheid nemen voor adequate voorlichting aan de kinderen terwijl de overheid het domweg laat afweten? Is het geen taak van de Nederlandse overheid om hoeder over de gezondheid van onze kinderen te zijn, of ligt die taak helemaal bij de ouders?

Stralingsvrij Kind
Onlangs werd door een groep bezorgde burgers uit Groningen de Stichting Stralingsvrij Kind opgericht. Aanleiding daarvoor was het project Draadloos Groningen: de Gemeente Groningen wil samen met andere belanghebbende partijen een draadloos WiFi-netwerk over bijna de gehele stad uitrollen en zenders plaatsen in elke lantaarnpaal!

De Stichting wil met de gemeente en alle betrokken partijen om de tafel teneinde een veilig beleid aangaande hoogfrequente elektromagnetische straling tot stand te brengen.

Groningen moet met zijn streven naar de duurzaamste stad van Nederland een voorbeeld zijn voor Nederland als een veilige gemeente m.b.t de toepassing van draadloze technologie, met name voor kinderen! Aldus de Stichting Stralingsvrij Kind (www.stralingsvrijkind.nl).

Zit stralingsgevaar tussen de oren?
Op 20 maart 2009 stond in De Telegraaf een artikel (Gevaar van straling zit ‘tussen de oren’) met bovenvermelde kop naar aanleiding van het Jaarbericht Elektromagnetische Velden van de Nederlandse Gezondheidsraad. Deze club ‘beweert doodleuk dat, kort door de bocht gezegd, het gevaar van straling tussen de oren zit’, aldus de Telegraaf.

Diverse wetenschappers, o.a. hersenchirurg Khurana, voorspellen dat bij de kinderen van nu, de sluimerende stralingsrisico’s zich binnen een tijdsspanne van 5 à 10 jaar ten volle zullen manifesteren.

Exponentieel, als een tsunami!

Verder in het artikel een interview met EHS-patiënte Maria van Tongeren die door de straling van draadloze technologie totaal in een sociaal isolement is geraakt en zich ontsteld toont over deze bizarre suggestie van de Gezondheidsraad.

Natuurlijk komt ook de Gezondheidsraad zelf bij monde van radiobioloog Eric van Rongen aan het woord: ‘(…) “Overigens is in andere landen ook uit diverse onderzoeken gebleken dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de blootstelling aan elektromagnetische velden en het optreden van gezondheidsklachten.

Wel is er een verband aangetoond tussen gezondheidsklachten en de veronderstelling blootgesteld te worden aan elektromagnetische velden. Wij komen tot de conclusie dat het hier dus om psychosomatische klachten gaat.’
De Gezondheidsraad verdraait hier de harde feiten: misleiding van burgers zit zéker tussen de oren! Want…

Hersenkanker en mobieltjes

… maar weet de heer van Rongen dan niet dat het wetenschappelijk bewezen is dat:

• reeds 20 seconden bellen met een mobieltje voldoende is om de rode bloedlichaampjes in ons bloedplasma tot verklontering te brengen!? Door de straling worden de rode bloedlichaampjes onmiddellijk omgepoold, waardoor ze zich als een parelketting aaneenrijgen, een uiterst gevaarlijke en zorgwekkende situatie.

Dit fenomeen wordt wel het kikkerdril- of geldrolletjessyndroom genoemd. Het duurt uren na het uitzetten van de stralingsbron voor de verklevingen zich oplossen en het bloed zich normaliseert. [Dat is géén goed bericht voor wie de hele dag snoerloos belt en zich ook ’s nachts nog eens in de stralingsstress van een DECT-telefoonstation, een WLAN/WiFi-modem of de bundel van een zendmast bevindt!]

• vele wetenschappelijke studies aantonen dat er een verband is tussen DNA-schade, zelfs DNA-strengbreuken, en de straling van mobieltjes (zowel GSM als UMTS). DNA-strengbreuk in combinatie met de splitsing van celkernen in microkernen is een voorbode van degeneratieve aandoeningen zoals kanker.

• dat de bloed-hersen-barriere een filter is tussen ons bloed en de hersenen dat ervoor zorgt dat zware metalen, chemicaliën zoals pesticiden, dioxines, chemisch fijnstof, synthetische voedingsadditieven (waaronder aspartaam) en duizenden andere chemische stoffen ons meest kwetsbare orgaan – de hersenen – niet kunnen bereiken.

De kunstmatige elektromagnetische straling van mobieltjes en andere draadloze technologie veroorzaken echter lekkages van dit filter waardoor genoemde toxische stoffen toch doorsijpelen naar de hersenen. Gevolg: tal van aspecifieke symptomen zoals de eerdergenoemde, maar ook geheugenstoornissen (bijv. het niet meer kunnen onthouden van namen en uitdrukkingen), evenwichtsproblemen, misselijkheid, chronische vermoeidheid, hevige bloedsuikerspiegelschommelingen, hartritmestoornissen, huiduitslag, gewrichts- en spierpijnen. En op de lange termijn: specifieke degeneratieve aandoeningen zoals diverse kankers, Alzheimer, Parkinson en autisme. Let wel: dit zijn allemaal wetenschappelijk bewezen zaken, die in delen overal ter wereld beschikbaar zijn.

• dat een bizarre wetenschappelijke constatering is, dat een veelvuldig aangetoonde correlatie aantoont tussen vaak en langdurig mobiel bellen (tien jaar of langer) enerzijds en het optreden van hersenkanker en gehoorzenuwtumoren anderzijds. Met significante cijfermatige verbanden: ongeveer 2,5 x zoveel hersentumoren bij langdurig bellen met een mobieltje aan één (voorkeurs)kant en circa 5 x zoveel met een snoerloze huistelefoon (DECT) aan één zijde, beide in vergelijking met bellen met een snoertelefoon.

Inderdaad, meneer van Rongen:

hersenkanker en gehoorzenuwtumoren zitten tussen de oren!

Oh, als eieren zo groot!

Diverse wetenschappers, waaronder de hersenchirurg Khurana, voorspellen dat bij de kinderen van nu – de ‘mobieltjes- en draadloos-internetgeneratie’ – de sluimerende risico’s zich binnen een tijdsspanne van 5 à 10 jaar ten volle zullen manifesteren. Exponentieel, als een tsunami!

Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk, heet het nieuwste boek van de auteurs van dit artikel. En je kunt hier als service hoofdstuk 14 van het boek van Caroline en Karel van Uffelen downloaden.

Een bloemlezing van weetjes, wetenswaardigheden en wetenschap (1,9MB) uit dit boek. draadlozetijdperk Voor uitgebreide bronnen- en andere informatie over het verband tussen mobiel bellen en gezondheidsrisico’s: www.stralendegroeten.nl

België verlaagt de stralingsnorm!
Zowel het Vlaamse als het Waalse als het Brussels Parlement hebben besloten de stralingsnorm van 20V/m (20 Volt per meter) te beperken tot 3 V/m, ondanks de tegenwerking van de telecombranche en de federale overheid. Klik hier voor uitgebreide documentatie.

Lezingen over het Draadloze Tijdperk
Het is van groot belang dat er meer bewustzijn gaat ontstaan over het gebruik van draadloze technologie en de risico’s die eraan verbonden zijn. En dat geldt voor zowel kinderen als voor volwassenen.

Vooral kinderen die niet in bescherming worden genomen door de overheid en telecombranche gaan ons aan het hart, maar ook onwetende, niets vermoedende volwassenen. Dáárom vervolgen wij onze lezingentournee. Kijk voor een actueel overzicht op de site van Karel en Caroline van Uffelen. HIER.

Zie ook ons eerdere artikel over straling door Karel & Caroline. HIER

En hier vind je de site van Karel en Caroline van Huffelen.. HIER

36 gedachten over “Kinderen, straling, mobieltjes en DECT.

 1. Ik heb een paar jaar geleden de draadloze telefoon weggegeven en heb lekker een foon aan een draadje gekocht. Bevalt prima. Ook het feit dat ik nu gedwongen word maar één ding tegelijk te doen. Verplicht onthaasten. Niks mis mee. De verkoper was destijds zeer ontsteld dat ik zo’n ouderwets kreng wilde kopen: Maar mevrouw, we hebben tegenwoordig ook prima draadloze telefoons hoor!!

  Toen we de draadloze telefoon installeerde hoorde ik voortdurend een hele hoge piep. Later viel dat niet zo meer op, maar liep wel de hele tijd met mijn schouders opgetrokken. Werd er letterlijk doodmoe van.

  Ja, inderdaad het zoveelste experiment waar niemand om gevraagd heeft. Maar ‘ze’ hebben het onderzocht en je raad het al… Ahum….

 2. De straling van mobieltjes wordt uitgedrukt in SAR. Dat wil zeggen de hoeveelheid energie die door het lichaam geabsorbeerd wordt. In Canada mag dat niet meer zijn als 1.6W/kg (wat per kilogram). In Europe is het 2W/kg.

  In http://www.handywerte.de/ kun je vinden welke mobieltjes de minste straling uitzenden en welke ‘fout’ zijn. Nog een heel gepuzzel.

  Ik kwam een paar maanden geleden uit op Samsung M110. Alleen heeft die een niet-oplaadbaar batterijtje. Wat een armoede.

 3. Eén van de invloedrijkste wetenschappers uit de Amerikaanse regering stelt dat de populatie op aarde zijn uiterste limiet heeft overschreden.
  Ze vindt dat er moet worden DOORGEGAAN met het reduceren van het groeipercentage van de globale bevolking.
  Gek hé, dat ik dan moet denken aan het HPV vaccin, aspartaam, teflon, Gen voedsel, elektro magnetische straling, chemtrails, verrijkt uranium, Nano deeltjes etc?

  http://www.prisonplanet.com/clinton-advisor-earths-population-has-exce eded-limits.html

  Ook één van de belangrijkste milieu adviseurs van Gordon Brown, wil dat de bevolking van Engeland wordt teruggebracht naar 30 miljoen.
  Dit is de helft van het huidige aantal.

  UK population must fall to 30m, says Porritt
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article5950442.ece

  Is het mogelijk dat er een giftige cocktail wordt geproduceerd om dit streven te bewerkstelligen?
  Het leefmilieu van de mens wordt op zoveel verschillende manieren aangevallen dat de echte waarheid nooit te achterhalen is?

  Blame it on global warming!

 4. Hoe meer van deze duistere praktijkjes aan het licht komen hoe meer mensen zich zouden moeten gaan afvragen wat hier in hemelsnaam allemaal gebeurt. Prima, denk ik zo. Volgens Jung ligt het daaraan dat de mens wegloopt voor zijn eigen verborgen ‘duistere’ kanten en weigert die beter te bestuderen.

  Wat mij betreft is beginnen met selectiever koopgedrag, al een uitstekende stap naar het aardse paradijs. Het paradijs dat hier allang had moeten zijn.

 5. @Droppie
  Heftige lijst man.
  En maar blijven geloven dat onze leiders het goed met ons voorhebben.
  Vanuit hun ogen bezien hebben ze toch een masterplan ontwikkelt.
  Naast een directe aanval op het menselijk lichaam, ook nog diverse crisissituaties creëren.
  Onder de dekmantel van deze totale chaos voeren ze hun ENDGAME uit!

 6. Blijkbaar is de kogel door de kerk.
  London Telegraph meldt dat de uitkomsten van de G20 top zullen leiden naar 1 centrale wereldbank en 1 wereldmunt.
  Als commentaar wordt er even bij vermeld dat de conspiritisten hier wel van zullen smullen.
  Nu is het wachten op een enorme catastrofe waardoor ze een wereldregering zullen uitroepen!!
  What the Fuck!!

  London Telegraph Admits Plan For Bank Of The World, Global Currency

  http://www.prisonplanet.com/london-telegraph-admits-plan-for-bank-of-t he-world-global-currency.html

 7. De voorspellingen zijn dat al het gespaarde geld van het ene op het andere moment niets meer waard zal zijn!
  En dan nog steeds blijven roepen dat dit conspiracys zijn?
  Ik zou maar heeeeeel snel wakker worden!

 8. Van de week gelezen dat er al veel glasvezelkabels in de grond zijn aangebracht (vooral in de steden), vaak maar op een metertje afstand van de woningen en dat de internetproviders stug doorgaan met het aanbieden van een all-in pakket, wifi inbegrepen.. Wie dit snapt mag het zeggen..

 9. ik ben van de DECT af,
  ik heb ook weer een draad aan de hoorn hangen
  en als ik niet aan mijn buro zit,
  weet ik van niks,
  de beltoon staat op “niet-te-luid”
  het buro is 1 hoog,
  en
  ik heb tenslotte een antwoordapparaat

  heerlijk rustig is dat

  er zijn drie wegen:
  1/je doet mee
  2/je roept dat het gevaarlijk is
  3/je doet niet (meer) mee

  mogelijkheden zat
  en drie is voorbij de dualiteit
  waauw: dit is dus de vijfde dimensie, heerlijk!

 10. Hallo Riek,

  Een goede keuze denk ik.
  Alleen vergeet je dat o.a. het draadloze netwerk van je buurman, straling van gsm masten, H.A.A.R.P en straks de slimme meter je leefomgeving ongevraagd blijft vervuilen met elektro magnetische straling.
  Hier hebben wij absoluut geen zeggenschap over.
  En dan te bedenken dat onvolgroeide kinderen worden blootgesteld aan deze straling via wifi in school.
  Er is een professor die stelt dat dit een misdaad is tegen de mensheid!

  Studie toont verband tussen gsm’en en tumor

  De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat veelvuldig mobiel telefoneren kanker kan veroorzaken.
  Dat elektro magnetische straling schade kan opleveren voor de gezondheid staat nu zo langzamerhand wel vast.
  Of worden de onderzoeken net zo lang ontkent tot er al veel slachtoffers zijn gevallen zoals bij roken, asbest en pesticiden.
  Verder blijkt dat de schade van UMTS masten nog veel schadelijker zijn dan de straling van GSM.

  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=RL21QRA6

  http://www.beperkdestraling.org/default.aspx

 11. Nicola Tesla beschreef in begin 1900 al dat als een electromagnetische puls niet in resonantie met de mens is deze een verstoring teweeg brengt tussen lichaam en geest van de mens. Dat gebeurt op grote en grove schaal middels de draadloze communicatie. Het gevolg is dat de mensen in een soort roes komen, zombies worden. kijk maar om je heen, wie is er nou echt wakker? De fysieke gevolgen zijn al erg genoeg, het leven achter de sluiers echter nog veel erger omdat je niet weet wat er gebeurd. Nu stoppen!

 12. Hoi Guido, je schrijft prima artikelen maar dat hoofdlettergebruik komt erg schreeuwerig en niet echt journalistiek over. Hebben jullie geen optie om woorden vet in plaats van in hoofdletters te zetten? Voor de rest: ga zo door!

 13. Dank André, ik probeerhet al zoveel mogelijk te beperken. Maar je hebt gelijk! Ik vind het meestal ook niets, maar vet is wellicht een betere optie. Ga je advies ter harte nemen en dank je voor het advies en het compliment!

 14. Zweden is een van de landen die het eerst gestart is met het heftig promoten van mobieltjes voor kinderen, en op school soms zelfs verplicht heeft gesteld.
  De zweedse journaliste Mona Nilsson volgt dit fenomeen al heel lang.
  Op youtube staat een interwiew met haar over dat vooral het zweedse publiek verraden, belogen en bedrogen is door de wetenschap en instanties die juist zijn opgericht om hen te beschermen.
  Zij vertelt dat er zelfs Zweden gedwongen zijn te verhuizen naar gebieden waarminder straling is. Hetgeen volkomen genegeerd wordt door de media. Net als bijvoorbeeld de aantasting van het slaaphormoon, waardoor kinderen en teenagers 2 tot 3 maal zoveel slaappillen voorgeschreven krijgen als vroeger.

  Journalist Mona Nilsson – part 1 of 7 about Media, Manufacturing Doubt and Wake Up to Reality!
  http://www.youtube.com/watch?v=_4bC7SRuZM8

 15. Artsen vragen aandacht voor stralingsrisico’s

  DEN HAAG – De politiek en de gezondheidszorg moeten maatregelen nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen. Die oproep doen vijftig Nederlandse artsen. Zij ondertekenden een appel van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s. Het platform, dat het publiek bewust wil maken van de vermeende gezondheidsrisico’s van mobiele telefoons en andere apparaten, maakte dit zondag bekend.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/3643770/__Artsen__breng_stralingrisico_s_in_beeld__.html

  Bron:Telegraaf

 16. Beste lezer,

  Ook ik ben geschrokken van de dingen die Guido beschrijft. Ik lees er al een tijdje over en weet dat elektromagnetische de gezondheid negatief kan beïnvloeden, om het eufemistisch uit te drukken.

  Ik weet dat de Nederlandse overheid daar nog niet open over communiceert en te weinig (geen) onafhankelijk onderzoek naar doet. De mevrouw Marianne de Visser van de Gezondheidsraad was op het RTL4 Editie NL nieuws afgelopen maandag (6 april 2009) (http://www.youtube.com/watch?v=uu6gJR19uiM)naar aanleiding van de 50 artsen die woensdag 8 april 2009 demonstreerden in Den Haag. Mevrouw de Visser beweert nog steeds dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het gevaar van straling. We weten dat ze jokt. We weten ook dat ze bedoelt dat er geen wetenschappelijke consensus is. We weten ook dat die er nooit of niet op tijd komt, omdat de telecomindustrie z’n eigen of gesponsorde onderzoeken inlevert. We weten ook dat de overheid een enorm belang heeft met z’n licenties. Een gezondheidsraad dient naar mijn bescheiden mening de Nederlandse samenleving in te lichten over gezondheid. Dus ook als er slechts vermoedens zijn dat elektromagnetische straling niet goed voor je is.

  Het bio-initiative report (http://www.bioinitiative.org/)heeft 2000 studies onder de loep genomen en concludeert dat het niet goed is. Dit is op z’n zachts gezegd een keihard vermoeden dat alle alarmbellen waard is.
  Het aantal onderzoeken op http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp of op http://www.pubmed.gov (zoek op cell phone en brain tumor en vindt 113 resultaten waarvan diverse met ernstige bevindingen) dat vermoedens bevestigt liegt er niet om.

  Het zou mooi zijn wanneer cynici (http://www.kwakzalverij.nl/847/Platform_stralingsrisico_steunt_op_kwakzalverij) dit soort onderzoeken eens proberen te weerleggen. Jan Willem Nienhuys is van mening dat 49 vage artsen in Nederland geen echt bewijs hebben voor schadelijkheid van straling. Ik zou zeggen, zoek dan een echte uitdaging; de wereld is groter dan Nederland:

  – Weerleg eens de onderzoeken op Medpub van bijv. Khurana e.a. en ga verder met de andere 113. Sla wel de gesponsorden over)

  – Weerleg de beweringen van mevrouw Cindy Sage van de Bio-initiative group (http://www.youtube.com/watch?gl=NL&v=7tZDor-_co0 – op 21:31 minuten): “For childhood leukaemia which is a done deal: there is réally no more question: power line exposures, electromagnetic fields exposures cause childhood leukaemia, at least some part of it and maybe a very big part of it. We are looking at levels at 1 mili Gauss. We are not looking at a hundred and a thousand. And the current limit is 904 (m Gauss)” Bio Cindy Sage

  – Weerleg de onderzoeken op powerwatch.org.uk

  – Of beter nog, wees eens cynisch over de Telecomindustrie; toon eens onomstotelijk aan dat electromagnetische straling geen gevaar vormt. Oók als je niet uitgaat van alleen de chemie; de mens als zak zout water (de basis van de huidige Nederlandse normen), maar van de mens als elektromagnetisch wezen (http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/862/_de_elektromagnetische_mens__door_gerrit_teule_(boekbespreking).

  Terug naar Mevrouw de Visser.
  De interviewer van mevrouw de Visser is journalist en weet dat je je even in moet lezen in een onderwerp. Dan kan je vragen stellen als:
  “Mevrouw de Visser, er zijn duizenden serieuze onafhankelijke wetenschappers en artsen die zeggen dat u een beetje jokt; zij constateren groot gevaar. Weet u zeker dat u echt nog nooit in u leven heeft gehoord over dergelijk onderzoek?
  “Weet u zeker dat, als er slechts een vermoeden rijst uit dergelijk onderzoek over schadelijke effecten, dat u ons dan echt helemaal niets te vertellen heeft?”
  “Mevrouw de Visser, Het Europarlement werkt aan verlaging van de normen. Heeft u daar kennis van genomen?”
  “Mevrouw de Visser, rechters in Israel draaien de bewijslast om; de telecomindustrie moet daar gaan bewijzen dat er geen gevaar voor de gezondheid is, wist u dat?”
  “In Frankrijk worden zendmasten afgebroken op last van de rechter. Waarom eigenlijk?”
  “Sommige grote bedrijven zoals BMW deden de DECT telefoon de deur uit, jammer toch, zo’n handig ding?” “Is het waar dat de Nederlandse normen slechts zijn gebaseerd op thermische effecten?” “Is het waar dat uw organisatie een van de weinige instanties in de wereld is die beweert dat er geen biologische effecten zijn van Elektromagnetische straling?”
  “Wat is trouwens uw inhoudelijke reactie op hetgeen de demonstrerende artsen zeggen?”

  De interviewer weet dat. Hij heeft echter geen tijd. Geen tijd ter voorbereiding van deze vragen en slechts 20 seconden ter plekke om ze te vragen. Geen tijd gekregen en geen tijd genomen. Gefrustreerd of zelfs na dit item nog steeds geheel onwetend, komt hij thuis, beetje moe de laatste tijd. Last van hoofdpijn en het gevoel dat z’n hoofd nooit stil staat. Ach ja, drukke baan. 😉

  Kortom wij weten dus dat we het niet moeten hebben van de overheid en ook niet van de onafhankelijke journalist.

  Van wie dat wel?

  Van onszelf.

  Begin klein, in het hier en nu zou ik zeggen.

  Zorg alleen dat je je eigen omgeving opruimt. Dat is al moeilijk genoeg.

  Maak, als je wilt de kring groter bij de volgende stap. Wordt niet boos, wordt niet angstig. Heb geduld en wees vastberaden.

  Heel concreet:

  Stap 1 eigen huis
  Heb je kleine kinderen? Loop naar de kinderkamer, haal de stekker uit de babyfoon, kijk of er DECT op staat. Zoja, doe ‘m nooit meer in het stopcontact. Koop een DECT-vrije babyfoon. Zet de ouwe niet op marktplaats. Doe ‘m bij het chemisch afval.

  Heb je een draadloze telefoon? Kijk of er DECT op staat. Zie boven.

  Heb je een draadloze computerverbinding? Zet de wififunctie van je router uit. Google even hoe dat moet.

  Zorg dat je slaapkamer vrij is van zenders (ook de wekkerradio)

  Dit doe je voor jezelf en voor je omgeving. Je ruimt toch ook op thuis en in de openbare ruimte? Als je het al niet vanuit je zelf voelt, dan staat er in de grondwet dat we allemaal recht hebben op lichamelijke integriteit (art. 11). Respecteer dus ook de mensen om je heen. Huisgenoten, buren, buurtgenoten, collega’s etc. Dat betekent dat je ze dus niet belaagt met je zendapparatuur, zeker niet ‘s nachts. Een DECT-telefoon bijvoorbeeld zend 100 maal in een seconde 24 uur per dag een electromagnetische puls. Zo nodig dwars door een aantal dikke muren.

  Stap 2 De buren
  Hier komt het stukje “Dat is al moeilijk genoeg”. Ik heb zelf heel vriendelijke buren, we borrelen zelfs met elkaar. Het zijn weldenkende hoog opgeleide mensen, maar hebben zichzelf nog niet overtuigd van de risico’s van alle zendapparatuur in huis. Als ik dus mijn eigen omgeving schoon wil houden zal ik met hen in gesprek moeten. Op dit punt zit ik zelf momenteel. Daarvoor moet ik proberen in hun huid te kruipen; hoe denken ze wat beweegt ze, wat motiveert ze. Niet makkelijk. Ze geloven niet dat er gevaar dreigt. Ik besef dat anderen buren hebben die veel lastiger te benaderen zijn. Bovendien heb ik er maar 2. Voor het stralingsarm krijgen van een appartement moet je wellicht meer dan 10 buren benaderen! Maar elke stralingsvermindering telt.

  Stap 3 school en werk
  Hier wordt het nog lastiger. Wifinetwerken en DECT-systemen zijn alom vertegenwoordigd. Vooralsnog ben je een zeur als je hierover begint. Ouders aanspreken op het gevaar voor hun kinderen voelt als angst zaaien. Hoe gaan we dat aanpakken?

  De buurt
  En dan nog een stap verder; de zendmasten; Ik heb ook gewoon een mobiele telefoon en maak daar dus gebruik van. Maar van mij hoeft ie het niet te doen onderin een parkeergarage. Van de industrie wel. Dit gevecht ga ik nog even niet aan, maar respecteer alle mensen die aan bewustzijn werken op dit vlak. Er zijn vele actiegroepen.

  Maar stel je eens voor…
  Als we gaan denken vanuit mogelijkheid in plaats van cynische en angst. Vanuit plezier, en contact met elkaar.
  Stel dat we elkaar op de hoogte houden van onze acties van klein naar groot. Van Hier en nu naar verderop en later. (ooit van Keizen gehoord; doe kleine stappen voor groot resultaat?)

  – We kunnen een aparte trail beginnen. Guido is er ruimte voor een discussiegroep binnen Wanttoknow? Met bijv. een aparte linkenlijstje met rubrieken.
  – Zullen we een wedstrijdje doen wie er DECT telefoons heeft doen verdwijnen? Wie stelt een prijsje beschikbaar voor iemand met de eerste tien in zijn omgeving (ik sta op 1; m’n eigen telefoon; die van m’n schoonouders telt niet want dat is 100 km verderop).
  – Wie schrijft er over hoe zij, of hij, de buren heeft benaderd op een open, respectvolle, vriendelijke manier. Met succes, of zonder. Wat zijn de tips (geen tricks alsjeblieft)
  – Hoe benader je artsen, juristen, mensen uit de bouw, ondernemers, ambtenaren, wetenschappers? Hoe benader je angstige mensen, dominante mensen, snelle beslissers, zorgvuldige denkers? Wat te doen in crisissituaties? Wat te doen bij succes? Hoeveel energie moet je hierin willen steken?
  – Hoe help je de buren om hun buren te benaderen?
  – Wie schrijft de cursus “Een stralingsvrij blok in 1 jaar”
  – Wie heeft daarbij een bouwbioloog ingeschakeld? Helpt dat, of komt het er dan op neer dat je dan je huis gaat afschermen?
  – Wie heeft er met of zonder succes de school van de kinderen benaderd. Of de werknemer. Met welke argumenten, welke kanalen. Welke voorbeelden?

  Ben benieuwd naar jullie resultaten.

 17. Beste mensen.
  Vanuit mijn achtergrond als Woonbioloog en om te voldoen aan de vraag, zijn wij ruim een half jaar geleden bezig geweest met het zoeken naar een bruikbare stralingsvrije DECT telefoon.
  De L4610 blijkt de oplossing te zijn. Dr. Wolfgang Maes, een autoriteit op het gebied van straling zegt het simpel, `zo moet het zijn’.
  Uiteraard hebben we gemeten op het moment dat we de oude DECT vervingen door de L4610. De waardes bij de oude gaven op de meter MAX aan. Dat is meer dan 10.000 μW/m2. En dat 24 uur per dag. De L4610 geeft in rust, als er niet gebeld wordt, een waarde van 0 μW/m2.!!!

  Tijdens het bellen slechts een waarde van 600 μW/m2.!!!
  De veiligheidswaarde binnen de SBM2008 is 0,1 – 10 μW/m2. Daarboven ontstaat kans op weefselbeschadiging.
  Straling hoor je niet, zie je niet, ruik je niet proef je niet en voel je niet. Daarin zit het gevaar. Het is alleen te meten.

  Wist u dat de straling van een DECT telefoon net zo hoog is als de straling van een UMTS mast, maar dan binnen in huis. En hij zend 24 uur per dag op hoog vermogen.

  Omdat wij steeds meer vanuit onze praktijk de vraag kregen waar ze te bestellen zijn, hebben wij besloten meerdere DUO-sets aan te schaffen om daarmee de hoge verzendkosten te besparen(normaal € 25,00).
  Voor iedereen die belangstelling heeft, u heeft al een DUO set met twee losse handsets voor € 119,95 excl. € 6,75 verzendkosten. U kunt ze via de email of telefonisch bij ons bestellen.

  Met vriendelijke groet, Richard Bruijne
  Prevent Care Woonbiologie –

  http://www.prevent-care.euwoonbiologie@prevent-care.nl

 18. Net op de site van het europees parlement gekeken en vorige week op 2 april is er een resolutie aangenomen betreffende gezondheidsrisico’s ivm elektromagnetische velden, waaruit blijkt dat men zéér bezorgd is en uitgebreide maatregelen wil nemen, beetje ver weg, Brussel?

 19. Volgens Niburu wordt deze week nog het contract getekend voor het installeren van een draadloos wifi-netwerk dat de hele stad Groningen omspant, dit ondanks de ingediende bezwaarschriften waarin gewaarschuwd wordt voor de gevolgen op lange termijn…

 20. We hebben onder dit artikel zojuist nog maar even een GSM/UMTS-storingsgeluid gezet.
  Maar dat viel kennelijk niemand al die tijd in het ‘echie’ op, dus nu ook niet hier op de site..? Maar wordt men wakker, als daar in Groningen straks de oren gaan gloeien..??

 21. @Joris: als toevoeging op je tips zou ik er nog een willen geven

  Bouw je eigen Tesla Dome (cloudbuster , nulpunts energie fontein) in je huis en blaas daarmee gewoon alle ongewenste alle straling je leefomgeving uit.

  Is ook nog gezond voor je eigen lichaam en geest evenwicht

 22. Ja, was interessant, nu niet meer. Japan, Fukushima, dat is pas straling en het is hier nu ook! Dus, lekker bellen, hou het gesprek maar lekker lang want je komt toch niet meer toe aan het betalen ervan.

 23. skeptici zijn tegen alles wat alternatief is,
  zelf slikken ze alles wat de overheid hen voorliegt

  kan iemand mij een goede dect leveren, stralingsvrij, betaalbaar,
  met ongeveer dertig oproepnummers in te brengen,
  en met de mogelijkheid om gebruik te maken van een extern antwoordapparaat ?

 24. omg.

  Ze blijven met die gore poten van MIJN MOBIEL aff!!! O.O

  (Staat echt veel dingentjes openzoww:D)

  en en en en en…. ook van Blerry!O.O

  En van me pc enzow.
  want ik kan niet zonder die dingentjes o.o xd

  x

 25. Inmiddels is er na veel onderzoek een manier om de aanwezige straling om te zetten in neutralere straling. Er komen steeds meer vormen van straling in onze leefomgeving, en om ze te kunnen handhaven worden de frequenties hoger en harder. (tegenwoordig kun je de radio gewoon blijven volgen in een aantal tunnels!).
  Middels testen kunnen we kijken of je stralingsbelast bent (dit hangt af van o.a. gevoeligheid en belasting). Middels druppels is dit te neutraliseren en het flow-device wat je vervolgens bij je draagt zorgt er voor dat de straling in je nabije omgeving omgezet wordt.
  Ook te verkrijgen in thuis-situatie en/of kantoor-situatie set.
  Stuur een mail naar info@druidewinkel.nl voor meer informatie.

 26. Eindelijk weer beens een kritisch artikel in de MSM: Vrij Nederland van 12 nov 2011:

  “Is dit wel gezond?”

  http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/6237/vrij_nederland___wetenschappelijke_controverse_kankermobieltjes__._upd_%2B_toegevoegde_hyperlinks

  gelijk gekocht en gelezen.

  Maar ook online te zien: http://www.stopumts.nl/pdf/Artikel-VN-11-11-2011.pdf

  Wat ik erg goed vindt is dat de journalist met van Rongen zelf spreekt. Alleen van Rongen roept steeds maar dat kritische onderzoeken veelal zwak onderbouwd zijn, terwijl de journlaist zou moeten roepen dat van Rongen’s visie zwak onderbouwd is en dat dat belangrijker is omdat het voorzorgsprincipe hier van groot belang is maar totaal genegeerd wordt.

  Sterker nog; er zijn wetenschappelijke onderzoeken (zoals hét zwitserse onderzoek), waarvan niet eens bewezen is dat de onderliggende data bestaan (!!), maar waar van Rongen wel zijn mening op baseert. Het is echt bizar dat deze mensen daarmee wegkomen. Hoe hebben ze ons zo weten te verdoven, dat we ons daar niet voor interesseren?

  http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4532/democratie_en_risico._sociaalwetenschappelijk_rapport._commentaar_stopumts._reactie_gezondheidsraad.?printen=1

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.