Advertentie

28 Pagina’s als puzzelstuk in de 9/11-operatie..


Onderstaande tekst is een poging een gecomprimeerd verslag te geven van de verhouding tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten aan de hand van de beroemde geheim gehouden ‘28 pages’ van het 9/11 rapport van het Congres (2003).
Daarnaast tracht de auteur van het artikel, een ander licht te werpen op deze verhouding, die zich in een kritische fase bevindt. Hoe kon die zo snel veranderen en welke rol speelde Bandar bin Sultan daarbij?

x

911 explosive new claim

x

x

x

De 28 pagina’s: weer een nieuw stukje in de puzzel van 9/11?

2016 © M.Machielsen – deze versie WantToKnow.nl/be

x

'Ommision' staat voor 'verzuim'. Een gefotoshopte cover van het 'officiële onderzoek naar 9/11'. Wat de onderzoekscommisie verzuimt te vertellen, is dát wat cognitieve dissonantie jouw ook al niet wil doen geloven..!
‘Ommision’ staat voor ‘verzuim’. Een gefotoshopte cover van het ‘officiële onderzoek naar 9/11’.

Een van de eerste onderzoeken naar de oorzaken van operatie 9/11 was het onderzoek dat leidde tot het rapport van de Joint Commission van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat (ook wel 9/11 Joint Congressional report genoemd). Die commissie werd voorgezeten door senator Bob Graham (D)  en de afgevaardigde Peter Gross (R). Er moet keihard gewerkt zijn, want het rapport van 830 pag.’s was al na tien maanden klaar.

Het rapport was klaar voor publicatie in december 2002, maar het Witte Huis greep in. De Bush-regering wilde niet dat de informatie in het laatste hoofdstuk (de beroemde/beruchte ’28 pages’) niet naar buiten kwam. De enige (!) reden die hiervoor werd gegeven, is dat het ‘om nationale veiligheidsredenen’ zou gaan. Dat is na 9/11 meestal de gebruikelijke (en makkelijkste) reden die gegeven wordt als het om materiaal gaat dat belastend zou kunnen zijn voor ‘anderen’ dan de ‘officiële schuldigen’.. Zoals inderdaad de Bush-regering.

Over de inhoud is een en ander bekend geworden sinds met name voorzitter Bob Graham zich erover heeft uitgelaten. In de eerste plaats heeft hij nadrukkelijk verklaard dat er m.b.t. de inhoud van het rapport, absoluut niet van een gevaar voor de VS-veiligheid kan worden gesproken.. En dat er, wat dat betreft, geen enkele reden is waarom het hoofdstuk niet openbaar gemaakt zou mogen worden. Na hem hebben verschillende leden van het Amerikaanse Congres hetzelfde gezegd.

Het hoofdstuk blijft geheim..
Niet alleen betrof dat leden van het Congres, maar zelfs de beide voorzitters van de officiële onderzoekscommissie die voor het 9/11 Commission Report verantwoordelijk waren, verklaarden hetzelfde: wij zijn voor totale openbaarmaking van het rapport. Dat geldt overigens ook en bovendien voor de Saoedi’s zélf, die aanvankelijk direct pleitten voor het openbaarmaken van deze pagina’s.

En wat te verwachten was heeft inmiddels al plaats gevonden. Het probleem is volledig oncontroleerbaar geworden. John Lehman (R), lid van de 9/11 Commission bracht naar buiten dat ’There was an awful lot of participation by Saudi individuals [6 personen!] in supporting the hijackers, and some of those people worked in the Saudi government’ (12 mei). Of in goed Nederlands:

Er was een aanzienlijke deelname voor steun aan de kapers, door maar liefst 6 Saudi’s,
waarvan sommige bij de Saudische overheid werkten.

En om het nog erger te maken werd eveneens bekend, dat de FBI erin is ‘geslaagd’, om maar liefst 80.266 geclassificeerde documenten, die met de 9/11-aanslagen verband hebben, uit handen te houden van de ’terreuronderzoek door het Congres’. Het verbaast niemand dat Graham al gezegd heeft dat ‘de geschiedenis van 9/11 opnieuw geschreven zal moeten worden’. En misschien herinnert iemand zich nog wel iets anders van de officiële verklaring over de betrokkenheid van de Saudi’s bij de 9/11-aanslagen. Die luidt: ‘Wij hebben geen bewijzen gevonden die erop wijzen dat de Saoedische regering als institutie of afzonderlijke hoge ambtenaren de organisatie [d.w.z. Al Quaida] gefinancierd zouden hebben’.

Obama beloofde: openbaarheid van 9/11-hoofdstuk
Het standpunt van publiceren van het hoofdstuk uit het 9/11-Commission-report, werd destijds ook ingenomen door toen nog senator Obama. Het was een van zijn verkiezingsbeloften tijdens de race om het 2008-presidentschap. Maar net zoals met een aantal andere uiterst belangrijke beloften (o.a. het sluiten van Guantanamo en het afbouwen van het kernwapenarsenaal) werd ook deze belofte niet nagekomen.

Zelikow psychicObama heeft deze belofte met name aan de weduwen van 9/11 gedaan. En de behoorlijk onder druk gezette Obama, heeft onlangs opnieuw gezegd, dat de 28 pagina’s, of op zijn minst gedeelten ervan, openbaar gemaakt zouden moeten worden. John Brennan, hoofd van de CIA, heeft de opdracht gekregen daarvoor te zorgen, hoewel deze er zelf tegen is..!

Een andere tegenstander van openbaarmaking, is de ‘Executive Director’ van het 9/11-rapport, de zeer omstreden Rotschild-Zionist Philip Zelikow. Tegen deze persoon hebben de weduwen van de door de instorting van de WTC-gebouwen omgekomen echtgenoten, van het begin af, fel geprotesteerd. Vergeefs echter. Zelikow werd -zoals achteraf bleek terecht!!- beticht van ontoelaatbare belangenverstrengeling met het Witte Huis.

Volgens Kristin Breitweiser, een van de belangrijkste woordvoerders van deze groep vrouwen, stond Zelikow ook regelmatig in contact met Karl Rove, destijds de directe adviseur van president Bush in het Witte Huis. Het stond dus vanaf het begin al vast, dat er met Zelikow’s benoeming van een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van 9/11 geen sprake meer zou zijn. Maar erger nog, de manier waarop Zelikow in staat was, de regie te houden over het rapport in de maak, is van een geraffineerde sluwheid.

It challenges you to rethink everything.’
Het originele rapport ligt nu in een zwaar bewaakte kluis in de kelders van het Amerikaanse Congres. Bepaalde personen hebben toestemming gekregen, om onder bewaking van militaire begeleiding, toegang tot dit rapport te hebben en zij konden de 28 pagina’s inzien, zonder er notities van te mogen maken… Maar het is natuurlijk heel simpel: Waarom is de inhoud van deze achtergehouden informatie zo belangrijk..!?

Senator Th. Massie zei,
na het lezen
van de geheime pagina’s:
It challenges you to rethink everything.’

Die is met name belangrijk om hetgeen bekend is geworden, keihard zou blijken dat Saoedi-Arabië bij de aanslagen betrokken is. Die betrokkenheid zou blijken uit het feit dat Saoedi-Arabië financiële en logistieke hulp aan de terroristen verleend zou hebben. Waarvan er ook inderdaad 19 van de 21 uit Saoedi-Arabië afkomstig waren. Senator Th. Massie zei, toen hij de pagina’s gelezen had: ‘It challenges you to rethink everything.’ Dat zegt nogal wat.

Het motto van de Mossad laat er geen onduidelijkheid over bestaan..
Het motto van de Mossad laat er geen onduidelijkheid over bestaan..

Over de inhoud van het hoofdstuk uit het rapport, is dankzij enkele voorzichtige uitspraken van met name Graham en Rand Paul, toch het een en ander bekend. Behalve de betrokkenheid van Saoedi-Arabië, zou er niet specifiek één land (Saudi Arabië) genoemd zijn, maar meerdere. De andere landen die daarvoor in aanmerking komen zouden Pakistan en Israël kunnen zijn. Die landen worden waarschijnlijk niet met name genoemd en worden ook volkomen buiten de discussie gehouden (mede door het werk achter de schermen van commissie-voorzitter Zelikow!). In de pers gaat het echter alleen om Saoedi-Arabië.

Hoe ver reikt de kennis van de betrokkenheid van Saudi Arabië..?
Verder wordt inderdaad over een netwerk gesproken dat financiële middelen voor de terroristen verzorgde. Belangrijk is daarbij dat Graham in een later interview gesproken heeft over zowel de regering van Saoedi-Arabië, als individuele personen en goede-doelen als de bron van de schenkingen. Daarvoor gebruikt Graham ook het woord ‘state-sponsored terrorist support network’. Dat net zoveel betekent als ‘door de staat (lees: Saudi Arabië) gesponsord terroristisme-ondersteunend netwerk’.  De Saoedi’s worden daardoor regelrecht tot co-conspirators van 9/11 gebombardeerd.

Als dit zo zou zijn is dat met name voor de achtergebleven weduwen van groot belang omdat zij hierdoor de mogelijkheid zouden krijgen om de regering van Saoedi-Arabië met een proces om schadevergoeding om de oren te slaan. Amerikaanse advocaten staan hiervoor al geruime tijd in de startblokken, ook omdat het Hoger Gerechtshof zich voor deze mogelijkheid heeft uitgesproken. Maar Barack Obama zou Obama niet zijn, als hij koning Salman al niet had laten weten dat dit allemaal niet gaat gebeuren… Een ware president van het volk. ‘YES, we don’t’.

Er is echter nog een uiterst belangrijk punt bijgekomen. Op 12 april j.l. gaf Graham een interview voor CBS. Daarin kwam een geheel nieuw aspect naar voren dat veel verder ging dan de financiële en logistieke hulp. Hier zei Graham voor het eerst: ‘I think it is implausible to believe that 19 people, most of whom didn’t speak English, most of whom had never been in the United States before, many of whom didn’t have a high school education– could’ve carried out such a complicated task without some support from within the United States,” Of, in goed Nederlands:

“Ik geloof dat het onmogelijk is, dat 19 mensen, waarvan de meesten geen woord Engels spraken, en nooit in de VS waren geweest noch een goede schoolopleiding hadden, in staat zijn geweest, om een dergelijk gecompliceerde taak uit te voeren, zonder ook maar enige hulp vanuit de Verenigde Staten.”

26 April 2005: George Bush jr loopt hand-in-hand met koning Abdullah van Saoedi Arabië. 18 Van de 19 kapers waren uit het land van Abdullah afkomstig.
26 April 2005: George Bush jr loopt hand-in-hand met koning Abdullah van Saoedi Arabië. 19 Van de 21 kapers waren uit het land van Abdullah afkomstig..! Hoeveel samenwerking is er tussen de VS en Saudi Arabië geweest. (klik voor artikel)

Er zou dus andere hulp geweest moeten zijn. En hoewel hij dat niet zegt, worden wij geacht aan te nemen: hulp van Saoedische mensen die vanuit de V.S. zelf opereerden! Een dergelijke suggestie over een groep die op vreemde bodem geïnfiltreerd zou zijn is pure fantasie, en daar bestaat ook geen enkele aanwijzing voor. Hiermee wordt het Amerikaanse publiek totaal op het verkeerde been gezet. Het moeten andere lieden dan de Saudisch zijn geweest! Wie?

Met respect naar vooral de nabestaanden
Hierna heeft de Senaat de weduwen een belangrijke dienst  bewezen. Zij hebben op 17 mei j.l. unaniem (bipartisan) een wet aangenomen, die het de families van de slachtoffers mogelijk maakt, een privaatrechtelijk proces aan te spannen tegen de regering van Saudi Arabië.

Maar later, zonder dat de betreffende senatoren het wisten, werd door een Judas onder hen, Charles Schumer, een clausule in deze wet gevoegd, die een direct proces via een Amerikaanse rechter weer praktisch onmogelijk  maakt. Maar laten we dat hier even buiten beschouwing, en ook de slinkse wijze waarop het e.e.a. gebeurde. In ieder geval kan Obama nu deze wet onschadelijk is gemaakt, weer tevreden zijn, terwijl de weduwen van 9/11 al het recht van de wereld hebben, zich opnieuw belazerd te voelen.

Het is duidelijk dat door al deze hoog-gevoelige zaken, de politieke band met Saoedi-Arabië enorm onder druk is komen te staan. Op de politieke implicaties, die enorm zijn, zouden zelfs tot grote interne veranderingen in Saoedi-Arabië kunnen gaan leiden. De relatie met de VS is verslechterd, door de dreigingen die Saoedi-Arabië heeft uitgesproken, voor het geval de pagina’s gepubliceerd zouden worden.. Tja, eerst dikke vrienden en wellicht ‘partners-in-crime’ en nu vechten om de schuld af te schuiven..!

gueardian declassified 911 docs

Follow the money..
We volgen hier in dit artikel voorlopig even alleen het spoor van het geld. De namen van de banken zijn bekend, waarlangs de financiële ondersteuning van de kapers liep. Dit waren ‘Riggs National Bank’ en de ‘HSBC Bank’. Wat de bedragen betreft, is het zeer waarschijnlijk dat het om ettelijke tien duizenden US-dollars gaat, die aan twee van de mannen zijn overgemaakt. (Newsweek schat dat het zelfs om US$ 70.000 kan gaan). De 2 begunstigden waren Saudische leden van Al Quaida, namelijk Nawaf Alhazmi en Khalid Almihdhar, die in januari 2000 in Los Angeles aankwamen.

Zij waren de eerste terroristen van 9/11 op Amerikaanse bodem. En… 50 CIA officieren waren daarvan op de hoogte! In ieder geval was de achtergrond van een van hen. Vervolgens komen de beide mannen, toevallig (?) met de Saudiër Omar al-Bayouni in contact. Een andere optie is dat Bayouni hen zelf uitgenodigd zou hebben, volgens Graham. Bayouni was een Saudische veiligheidsofficier. Op diens naam of die van zijn vrouw, werd het geld later overgemaakt. In februari nam Bayouni hen mee naar San Diego.

scum saudi outrageDaar kwamen zij te wonen in het huis van een andere Arabier die nota bene later een CIA-informant bleek te zijn. Weer een van die vele ‘je-houdt-het-niet-voor-mogelijk’-coïncidenties van de 9/11 story. Deze man werd en wordt ook nog eens door de FBI afgeschermd en wel zodanig, dat het journalisten en zelfs leden van de officiële 9/11-commissie verboden werd, met hem in contact te treden. Wanneer het gaat om een ’toevallige Arabier’, dan is hier toch iets bijzonders aan de hand, nietwaar?

Het geld zou via deze mannen ook aan de andere terroristen worden doorgesluisd. Want er werden uiteraard behoorlijke kosten gemaakt, behalve alleen voor onderkomen etc. Denk ook aan het reizen en de Cessna-‘vlieglessen’ die sommigen namen.

Saudische ambassade is de bron van de geldelijke steun..!!
En nu komt het: dit geld kwam van de Saoedische ambassade in Washington. Het wordt op de rekeningen van de Arabieren gestort door de vrouw van de Saoedische ambassadeur in Amerika, prinses Haifa bin Faisal! Niet ‘zomaar’ iemand dus. Bovendien speelde haar man, ambassadeur Prins Bandar bin Sultan, in de Amerikaans-Saoedische verhoudingen een cruciale rol. Hij was er zelfs min of meer de spil van.

Hij woonde al lang in Amerika, een contactueel bijzonder begaafde, innemende en intelligente regelaar achter de schermen die ook bij zgn. black operations betrokken was.[1] Nadat Amerika de overwinning in de eerste Golfoorlog heeft behaald (1991) bedankt hij president Bush senior persoonlijk. Daaruit ontwikkelt zich een hartelijke vriendschap met de familie Bush. Hij en George Bush zijn ongeveer leeftijdsgenoten. Bandar zal later meer bekend raken onder de familiaire naam Bandar Bush.

Later zal Bandar zelfs zo close met Bush worden dat hij volgens journalist Bob Woodward de op handen zijnde invasie in Irak eerder van Bush te horen kreeg dan zijn eigen minister van defensie, Colin Powell… Is het niet denkbaar dat de 28 pagina’s uit het rapport geheim moesten blijven, omdat daarin de naam van Bandar en/of de ambassade voorkomt..!?

President George W. Bush met prince Bandar bin Sultan
27 augustus 2002. Op de range van George W. Bush met prins Bandar bin Sultan, de ambassadeur van Saudi Arabië in de VS.. Vlak na de aanslagen in de VS. Het lijken 2 broertjes die even lekker bijkletsen..

We keren terug naar de ontwikkelingen rond de 28 pagina’s en de nieuwe wet. Het leek er dus op dat eventuele processen de Saudische regering ernstig in het nauw zouden kunnen brengen. Zij die kort geleden nog Amerika’s (op Israël na) meest nauwe bondgenoot waren raakten lichtelijk in paniek en voelden dat het tijd werd, nu Obama erin had toegestemd de tekst -geheel of gedeeltelijk- vrij te geven, een tegenaanval in te zetten. Zonder toestemming van hogerhand gaat zoiets daar niet.

Arabische krant: ‘BUSH DID IT!’…!!
Zo verscheen er op 28 april in het Engelstalige Arabische dagblad Al-Hayat een artikel over deze zaak. De schrijver daarvan, de jurist Al-Shammari, had zich voorgenomen niet zomaar met enkele losse flodders te volstaan maar meteen met scherp te schieten. Wat hij schreef was schokkend. Al-Shammari beschuldigt Amerika ervan dat de Amerikaanse buitenlandse politiek buitengewoon inconsequent is met het toewijzen van de schuld van de aanvallen van 9/11: eerst was Al Qaida de schuldige, daarna werd het Saddam Hoessein en nu krijgt Saoedi-Arabië ineens de volle laag!

Robin Cook Al QaedaMaar, zegt de schrijver, iedereen die de video’s van 9/11 serieus bestudeert ziet dat wat er gebeurd is een pure Amerikaanse actie was ‘gepland en uitgevoerd vanuit de Verenigde Staten’ (!) Zo, nu hoor je het eens van een vriend-van-een-vriend… Als bewijs van deze beschuldiging wordt ook hier, zoals in de hele truth-beweging, de reeks explosies genoemd die de gebouwen hebben neergehaald. De vliegtuigen waren niet de oorzaak, dat was de gecontroleerde destructie en die werd alleen mogelijk toen de vliegtuigen de gebouwen in vlogen en daarmee het groene licht voor de ontstekingen gaven.

In het artikel wordt verder als reden gegeven dat de Amerikanen een aanleiding nodig hadden, een ‘obscure enemy – terrorists’, om de oorlog tegen het terrorisme te kunnen openen. Want, zo eindigt het artikel, het probleem van Amerika is, dat er altijd een dwingende noodzaak is een tegenstander te moeten hebben, immers ‘het in de natuur van de VS ligt, dat het niet lijkt te kunnen bestaan, zonder een vijand’..

Met een dergelijke opmerking kan Amerika het doen en ook onze geïndoctrineerde politici die in hun vasallenstatus gedwongen zijn de officiële Amerikaanse lezing eindeloos te herhalen en alles wat daar tegenin gaat naar het complottenrijk te verbannen. Al die andere belastende feiten rond 9/11 waar Saoedi-Arabië helemaal niets mee te maken heeft (denk bijv. aan antrax en WTC7) vergeten we voor het gemak maar even. De Amerikaanse bevolking mag nu zijn pijlen op Saoedi-Arabië richten.

En nu terug naar het geld van de fondsen voor de kapers.
Dit geld dat nodig was bedoeld voor al de uitgaven waar de terroristen voor stonden. Het werd door de vrouw van Bandar mogelijk op de rekening van Bargouni of van zijn vrouw gestort. De Saudi’s hebben ook nooit ontkend geld overgemaakt te hebben, maar zij hebben altijd wel gezegd niet te weten voor welk doel dat geld uiteindelijk gebruikt zou gaan worden. Maar laten we niet moeilijk doen: het werd toch vooral ingezet om buitenlandse terroristische bewegingen te ondersteunen die uit naam van het Soennitische geloof (Wahabisme) streden. En dat moet hier ook het geval zijn geweest.

Een andere vraag is of de heer Bandar kennis had van deze zaak of dat het langs hem heen ging… Als de Saoedische ambassade genoemd wordt als de bron moet hij er simpelweg van geweten hebben. Bandar was bovendien een welkome gast; hij vertoefde regelmatig als hoofdgast naast Bush aan tafel op diplomatieke partijen en was ook als werkelijk een half familielid regelmatig ‘thuis’ op de Crawford ranch, het buitenhuis van de Bushes. (zie foto hierboven) Maar door de betalingen via zijn vrouw te laten lopen meende men hem in de schaduw te kunnen houden. Wat een geweldige misrekening en regelrechte blunder..!

We vragen de ambassadeur of die een handje helpt..
Natuurlijk vindt er op dit moment weer een sterke beweging plaats om Saoedi-Arabië als nieuwe schuldige, in ieder geval als direct betrokkene bij de aanvallen van 9/11 aan te wijzen. Toch vraagt niemand zich af welk motief zij daarbij gehad konden hebben. En dat komt omdat er ook geen zinnig argument te bedenken is waarom de Saoedi’s hierbij moedwillig een gigantisch risico hadden willen lopen om de relatie met Amerika op deze idiote manier op scherp te zetten.

Een ontspannen clubje op het terras van het Witte Huis, donderdag 13 september 2001, twéé dagen na de aanslagen van 9/11..! Van links naar rechts Vice-president Dick Cheny, prins Bandar (Saudische ambassadeur), Condoliza Rice en George Bush jr.
Van links naar rechts Vice-president Dick Cheny, prins Bandar (Saudische ambassadeur), Condoliza Rice en George Bush jr.

Uit jezelf geld aan terroristen over maken om zo als mede-samenzweerder op te treden tegen je directe bondgenoot en beschermer? Begrijpt u het? De massa zal wel weer achter dit soort misleidende verhalen aanlopen, niet begrijpend dat men mogelijk bewust de verkeerde kant wordt opgestuurd. Gelukkig is er een eenvoudiger verklaring, een echte verklaring. De CIA  en de FBI hadden de terroristen via de informanten al lang in het vizier en net zoals bij een eerdere situatie (1993 WTC) moeten zij zich ook hier in hun actie gemengd hebben. Maar het bieden van financiële hulp was net een brug te ver, veel te riskant.

Elk direct spoor daarvan moest vermeden worden. Maar er was een oplossing: we doen het niet zelf, we vragen het gewoon aan de Saoedi’s: “Zouden jullie deze betalingen voor ons willen doen?” En wie anders dan Bandar zelf, de grote vriend en vertrouweling, moet de man zijn geweest die hierbij als bemiddelaar optrad. Hij kende hiervoor ongetwijfeld de juiste kanalen. Vanaf dat moment hoorde Bandar ook tot de groep van de (echte) samenzweerders.

saudi obama protectionBovenstaande foto toont een gezelschap van ontspannen lieden die bijeen zijn op de veranda van het Witte Huis. We zien bekende gezichten. Ook Bandar bevindt zich in dit gezelschap; hij zit links, naast vice-president Cheny. Hij zit er duidelijk ontspannen bij. Toch is het geen gewone foto want hij is namelijk genomen op 13 september 2001, d.w.z. twee dagen na de aanslagen van 9/11. Zo te zien zit Bandar er niet onrustig en met het zweet in zijn handen bij, denkend: als ze er in godsnaam maar niet achter komen dat mijn vrouw al dat geld aan de terroristen gestuurd heeft.

Wat is de rol van Bandar..??
Niets van dat al. Ontspannen lachend. O.K. Mogelijk is dit het moment dat hij belet heeft aangevraagd bij zijn vriend om toestemming te vragen dat ca 160 (?) Saoediërs Amerika per direct, per vliegtuig mogen verlaten… En ja, zo te zien hoort Bandar er op de foto helemaal bij. Maar hij vertegenwoordigt toch een land waarvan eergisteren 19 onderdanen een aanval op de V.S. hebben uitgevoerd? Hij wist toch van die stortingen en het directe ondersteunen van die terroristen? Hoe kun je er dan zo ontspannen bij zitten? Dat denk je toch onwillekeurig..?

Maar was die aanval wel zo onverwacht voor hem is dan de volgende essentiële vraag.. Hij wist toch ook van de leugens van die aanval op Irak, vijand van Saoedi-Arabië? Overigens, weinigen lijkt die positie van Bandar te bevreemden, zelden ziet iemand daar iets merkwaardigs in. Is dat niet ongelofelijk vreemd? Bij het kijken naar die foto ben je eerder geneigd te zeggen: alles verloopt hier volgens plan… Ja toch? Dat is het moment waarop iedereen die zich serieus met 9/11 bezig houdt opnieuw de schellen van de ogen zouden moeten vallen.

Was dát dan de rol van Bandar? Heeft hij zich daarvoor laten gebruiken? Voor die mensen spreekt zo’n foto boekdelen. Zeker nu het probleem van de 28 pagina’s open en bloot op tafel ligt. Het net begint zich te sluiten. Bij steeds meer mensen zullen de lichten opgaan.

* * *

 

[1] In een interview in sept. 2015 (youtube, 9/11 Saudi Connexion) noemt senator Bob Graham de naam van de vrouw van Bandar niet. Daar wordt een andere vrouw genoemd. Wel is er sprake van dat het geld van/via de Saudische ambassade komt. Dat betekent uiteraard dat Bandar daarvan op de hoogte moet zijn geweest…

Links:
http://www.cbsnews.com/news/60-minutes-911-classified-report-steve-kroft/

http://www.dailykos.com/story/2007/6/13/346151/-

https://28pages.org/tag/al-bayoumi/http://www.presstv.ir/Detail/2016/04/12/460407/US-911-attacks-Bob-Graham/

https://tinyurl.com/y74xjvnv

http://www.breitbart.com/jerusalem/2016/05/22/saudi-press-u-s-blew-up-world-trade-center-to-create-war-on-terror/

8 gedachten over “28 Pagina’s als puzzelstuk in de 9/11-operatie..

 1. In het begin staat volgens mij een onduidelijkheid.
  De Bush-regering wilde NIET dat de informatie NIET naar buiten kwam.
  Dit is erg verwarrend.
  Er kan beter één NIET weg,maakt niet uit welke.

  1. Hoe is het mogelijk dat hier ook maar iets van waar is.
   Je krijgt het koud om het hart wanneer steeds duidelijker gaat blijken dat amoreel handelen ten grondslag ligt aan doorslaggevende gebeurtenissen in de wereld. Hoe lang blijven de mensen die dit openbaar maken nog leven?

  2. mee eens lucie. Mij valt op dat er erg veel slordig taalgebruik is. CHECK je tekst voor je die verzendt of plaatst.


 2. Die is met name belangrijk om hetgeen bekend is geworden, keihard zou blijken dat Saoedi-Arabië bij de aanslagen betrokken is. Die betrokkenheid zou blijken uit het feit dat Saoedi-Arabië financiële en logistieke hulp aan de terroristen verleend zou hebben. Waarvan er ook inderdaad 19 van de 21 uit Saoedi-Arabië afkomstig waren. —
  Zoals ik het lees is dit niets meer dan misleidende informatie om vast te blijven houden aan het officiële verhaal: Terroristen hebben vliegtuigen in de gebouwen gevlogen.

 3. Amerikanen die Amerikanen vermoorden.
  Niks om je druk over te maken.

  Als ze nou Vietnameze, Koreanen of Arabieren vermoorden. Wat ze ook gedaan hebben bij de miljoenen, en nog steeds doen. Daar zou ik mij druk om maken.

  Amerikanen die Amerikanen vermoorden, als is het hun eigen elite, of van te genieten!!!

  Could not have happened to a nicer chap! Zouden de Engelsen zeggen.

  “””It is pleasant, when the sea is high and the winds are dashing the waves about, to watch from the shores the struggles of another.”””

  – Lucretius

  1. Hoeveel Koreaanse dorpen hebben ze vernield en alle vrouwen en kinderen vermoord?
   Hoeveel Vietnamese dorpen hebben ze vernield en alle vrouwen en kinderen vermoord?
   Hoeveel Arabische dorpen hebben ze vernield en alle vrouwen en kinderen vermoord?

   Voor hebzucht en ambitie.

   Als er weer een hele klas wordt uitgemoord in Amerika dan lach ik mij rot. Dat verdienen ze!!!

   They chose death!!!

   http://www.dailymotion.com/video/x1h5pf5_carl-sagan-s-cosmos-e13-who-speaks-for-earth_tv

   Who speaks for Earth? Chose life or death. The blessing or the curse!

   Die Amerikanen zijn vervloekt. Hoe meer elende hoe beter. Ik wens ze de totale vernietiging. En ik heb niet eens een hekel aan ze. Moet je nagaan wat de mensen denken wiens geliefden ze vermoord hebben.

   Ik wens de Amerikanen de totale vernietiging op basis van LOGICA.

 4. Hoe kun je al deze ellende oplossen?
  Misschien met onderstaande open brief aan de United Nations?

  Azië – Europa 5 mei 2016

  Probeer onderstaande brief te lezen zonder te veroordelen!
  Als u leest met veroordeling, wordt de bedoeling van wat ik aan u schrijf moeilijker te begrijpen.
  Door niet te veroordelen, creëert u ruimte voor een zuivere, eigen mening.

  United Nations, open brief

  Aan secretaris-generaal Ban Ki-moon en de 193 leden van de United Nations

  Betreft: Wereldvrede is geen utopie

  Bijzonder gewaardeerde secretaris-generaal Ban Ki-moon,

  Kent u het gezegde “Elk nadeel heeft zijn voordeel”? Dit is ook toe te passen op alle wereldwijde ellende.
  Nadeel: al meer dan 5000 jaar oorlogsellende met vele miljoenen doden, onnodig stervende en hongerende baby’s, kinderen en volwassen mensen.
  Voordeel: de oprichting van de United Nations met een handvest dat is gebaseerd op eerlijkheid, liefde voor elkaar en gelijkheid voor mannen en vrouwen. Met andere woorden, de erkenning dat belangrijke en onbelangrijke mensen niet bestaan, dat we allemaal gelijk zijn. Dat alle landen uiteindelijk hetzelfde belang hebben: in vrede met elkaar genieten van het leven hier op deze prachtige planeet.

  Waarschijnlijk was dit ook de intentie van president Franklin Roosevelt in 1942. Sinds die tijd is er op technisch gebied veel veranderd. Technisch gezien lijkt alles mogelijk, maar toch blijft een organisatie die ervoor zorgt dat op deze planeet alle mensen te eten en te drinken hebben, veilig kunnen slapen en genieten van het leven, een utopie. Op dit moment, januari 2016, worden er nog miljoenen baby’s geboren in oorlogsgebied. Eén miljard mensen hebben niet gezond te eten en te drinken. Door te veel dwingende wetgeving, tradities en religies heerst er wereldwijd veel ongenoegen door te weinig persoonlijke natuurlijke ruimte voor vrijheid met eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast bestaan er ook nog vele vrijheid beperkende maatregelen, die alles bij elkaar opgeteld onbewust agressie opwekken.
  Er wordt veel gelogen, bedrogen, en gedwongen gemanipuleerd ten koste van de medemens, vanwege te grote commerciële belangen en uit angst om minder te verzamelen dan anderen en daardoor misschien niet te kunnen overleven.
  Met angst en paniek fluctueert de beurs. Vaak komen er miljarden bij, die daarna weer als sneeuw voor de zon verdwijnen.
  Regelmatig verdwijnt de natuurlijke, primaire behoefte van de mens, om met liefde en begrip voor elkaar samen te kunnen overleven, in de prullenbak.
  De wapenhandel floreert, terwijl er eigenlijk slechts één wereldleger zou moeten zijn om te zorgen voor de broodnodige veiligheid, rust en vrede voor alle mensen op aarde.
  Negatieve fantasieën over de toekomst worden, door gebrek aan vertrouwen in een goede toekomst, als feiten aangenomen. Vaak wordt er uit angst strategisch gelogen om zo de toekomst te kunnen beheersen. Dat is natuurlijk onbegonnen werk, want de toekomst wordt altijd anders dan van tevoren wordt bedacht. De toekomst bestaat niet, en wat niet bestaat kun je ook niet beheersen. Met dit waanidee wordt onbewust al duizenden jaren ellende in huis gehaald.
  Maar wat is dan de bron van alle ellende?
  Wat is de oorzaak?
  Waarom?

  Beste secretaris-generaal Ban Ki-moon en geachte leden van de United Nations,

  Uw organisatie heeft samen met paus Franciscus een plan opgesteld om een aantal doelen te realiseren vanaf nu tot 2030. Het lijkt erop dat u hiermee uit machteloosheid accepteert dat er in die lange aanlooptijd nog steeds veel ellende zal blijven bestaan.
  Als dit plan een technisch probleem zou zijn, zou het doel binnen 3, of hooguit 5 jaar gerealiseerd worden door dezelfde mensen die het hebben opgesteld. Maar als uw plan nog 14 jaar moet duren, hebben de meeste uitvoerende mensen waarschijnlijk al een andere baan, zijn met pensioen of overleden.
  Dit plan lijkt mij politiek goedbedoeld om alle landen voorlopig in de broedkamer te zetten. Het lijkt mij opgesteld door mensen die er al van tevoren van uitgaan dat het doel waarschijnlijk niet gehaald zal worden. De paus is 79 jaar. Zal hij de volledige uitvoering van het plan, dat hij mee heeft opgesteld, nog meemaken? (Sorry, mijn reactie is niet negatief bedoeld. Integendeel! Maar stel dat het uw eigen kinderen, kleinkinderen of familieleden zou betreffen? Wij zijn toch één volk van bijna 8 miljard mensen?)

  Het plan ziet er veelbelovend uit en het bevat wat iedereen graag wil, maar er staan geen feiten in vermeld over de eigenlijke oorzaak van alle armoede, honger, ellende en oorlogsagressie. Zonder de feitelijke bron zichtbaar te maken en te begrijpen, lijkt het mij moeilijk, of zelfs onmogelijk, de oorzaak van al deze ellende weg te nemen. Met andere woorden, eerst wordt de ellende veroorzaakt en, zonder de oorzaak ervan weg te nemen, wordt vervolgens geprobeerd deze ellende op te lossen. Dat is dweilen met de kraan open. Dat lukt nooit!
  Door eerst de onnatuurlijke oorzaak van de ellende zichtbaar te maken, wordt het volgens mij heel eenvoudig om samen, op natuurlijke wijze, de juiste oplossingen te vinden.

  Geachte leden van de United Nations,

  Als wij willen gaan begrijpen dat alle ellende een gevolg is van ons eigen, onnatuurlijk fantaserende verstand, moeten we langzaam gaan inzien dat wij vanuit een onnatuurlijk gedrag samen oorlog en ellende creëren.
  En moeten wij gaan inzien dat wereldwijde ellende niet wordt veroorzaakt door de natuur waar wij uit zijn ontstaan. En dat het tegendeel een feit is… Oorlog, agressie en armoede worden veroorzaakt door het niet begrijpen van de werking van ons verstand en onze natuurlijk geprogrammeerde overlevingsdrang.

  Met deze brief wil ik graag proberen uit te leggen wat volgens mij de oorzaak is van al duizenden jaren oorlogsellende.

  De meest gelezen boeken zijn de Bijbel en de Koran. Deze zijn vooral ontstaan uit angst om te sterven en weer terug te gaan naar de energie waar wij als natuurlijk, goddelijk wonder uit zijn ontstaan. Helaas gaan deze boeken ook over een god die straft en dreigt met hel en verdoemenis als er niet naar de geboden van deze boeken wordt geleefd.
  Op deze manier ontnemen beide boeken hun volgelingen de natuurlijke vrijheid om een eigen mening te vormen en met eigen verantwoordelijkheid beslissingen te nemen. Zij worden geacht meer van hun god te houden en de geschreven geboden in de Bijbel en de Koran op te volgen, dan eerst op een vrije, natuurlijke wijze van zichzelf te houden, om te kunnen leven zoals elk mens dat zelf wil. Daardoor komt onbewust het menseigen, natuurlijke fenomeen VRIJHEID met eigen verantwoordelijkheid in de knel. Wanneer dit gebeurt, ontstaat er een natuurlijke reactie in de mens. Deze vrijheidsbeperking veroorzaakt stress, depressie en, uit onzekerheid, agressie.
  Wereldwijd een verlammend ziekteverschijnsel, van niet meer weten hoe we op een natuurlijke, gevoelsmatige wijze kunnen leven.

  Begrijpen terroristen waarom zij terroristisch zijn, en begrijpt de United Nations waarom terroristen terroristisch zijn?

  Een gedwongen en bang denkend mens heeft geen ruimte meer om op natuurlijke wijze positief creatief te zijn voor zichzelf. Dit maakt het voor dictators mogelijk hun volk met agressie te blijven onderdrukken, op straffe van wat er in de Bijbel en de Koran geschreven staat. Wie niet luistert, krijgt hel en verdoemenis over zich heen of wordt zelfs van het leven beroofd.
  Op deze traditionele wijze leren de volgelingen van de Bijbel en de Koran van hun ouders, grootouders, school, opleiding en de maatschappij om zich heen, al van kleins af aan te denken met een bang, niet zelfstandig en natuurlijk denkend verstand. Dit alles ontneemt hun tijdens het opgroeien naar volwassenheid de ruimte om op een zelfstandige, natuurlijke wijze te leren positief creatief te zijn voor zichzelf en anderen. Tevens wordt, in deze onnatuurlijke manier van opvoeden, voor de op basis van angst regerende agressieve leiders de mogelijkheid geschapen om grote groepen mensen een dictatuur op te leggen of een door religie aangeleerde slavernij zonder eigen vrije mening.
  Door deze verstandelijke bangmakerij zal het voor deze onderdrukte mensen uiteindelijk onmogelijk blijken om op een liefdevolle, vredelievende wijze met elkaar samen te leven. Terwijl dit een van de grootste behoeften is van de mensheid. Ieder mens wil in eigen vrijheid genieten van het leven.
  De onnatuurlijke verplichtingen maken het onmogelijk natuurlijk stromende liefde voor elkaar te voelen. Er ontstaat een agressieve samenleving die steeds weer opnieuw explodeert.
  Besef dat beperking van vrijheid agressie opbouwt in het menselijk lichaam. Kijk maar naar de daarvan onwetende ISIS-mensen. Ruimte voor vrijheid met liefde voor zichzelf is hun door hun opvoeding en oneerlijke kleinering door anderen ontnomen.

  Kijk maar eens naar de 5000 jaar geschiedenis van Jerusalem… Er is maar liefst 69 maal oorlog gevoerd, waarvan sommige langer duurden dan 70 jaar. Hoeveel mensen zijn er voor niets vermoord?
  Is dit de wil van de Natuur/Allah/God?
  Onzinnig…

  Vrijheidsbeperking is de grootste natuurlijke bron van agressie…

  De Natuur/Allah/God laat zich niet dwingen.
  De Natuur, onze natuurlijke oorsprong, is energie.
  Bestaat die energie uit zuivere LIEFDE?
  LIEFDE is niet te dwingen.
  Wij mensen dus ook niet!
  Wij worden agressief.
  Laten we dit alstublieft begrijpen!
  Elke vorm van agressie schreeuwt om ruimte, om met liefde voor zichzelf in vrijheid met anderen te kunnen leven en genieten!

  Is een vanaf de geboorte gedwongen, aangeleerde religie de bron van rebellie, schuldgevoelens en agressie?

  Omdat een mens vanuit zijn of haar eigen natuur zich niet in zijn vrijheid kan laten beperken, zal een levensomstandigheid die de eigen verantwoordelijkheid beperkt vroeg of laat altijd met agressie exploderen. De ontwikkeling van een natuurlijke, eigen, vrije mening komt bij sommige landen met strenge tradities en religies volledig in de knel te zitten.
  Vanwege de natuurlijke overlevingsdrang in de mens ontstaat er bij deze mensen een innerlijke, onbeheersbare agressie. Doordat ze niet meer weten hoe ze zelfstandig met vertrouwen in de toekomst kunnen overleven, kan deze beperking van VRIJHEID totale ontreddering en radeloosheid veroorzaken. Bij enkele van deze door angst verlamde mensen wordt het zelfs mogelijk, door het verzinnen van een beeld over leven na de dood, deze mensen die geen liefdevol raad meer weten te manipuleren tot zelfmoordterrorisme.
  Een mens die van zichzelf houdt, doet niet zoiets verschrikkelijks op een marktplaats, vliegveld of tussen een mensenmenigte met baby’s, kinderen, moeders, vaders en grootouders.
  Is dit het resultaat van een streng gemanipuleerd leven zonder eigen vrije wil? Geen mogelijkheid meer hebben om met liefde voor jezelf je eigen, natuurlijke wil te kiezen? Ontstaat er door een vanaf de geboorte geprogrammeerd verstand een totale eigenwilloosheid? En daardoor een vernietigende energie van haat tegen zichzelf?

  Ongelofelijk, wat een enorm, afschuwelijk verdriet!

  Ieder mens heeft van nature behoefte aan eten, drinken, slapen, vrijen, plezier maken… Kortom, gewoon naar natuurlijke behoefte genieten van het leven.
  Een mens die zich vrij voelt, heeft er geen behoefte aan om oorlog te gaan voeren. Wordt bij de mens echter deze vrijheid met eigen verantwoordelijkheid afgenomen, dan reageert hij agressief en is hij in staat om zijn of haar leven te geven voor vrijheid.
  Einde briefdeel 1

  Bedankt voor het lezen van dit briefdeel,
  Een fijne dag toegewenst,
  Hartelijke groet,

  Opa Chris

  Voor reactie info@worldwidepeace.nl
  Brief United Nations in zijn geheel http://www.driebrieven.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.