Advertentie

11 + 12: ‘UFO’s: overal ontkenning’ en ‘Spindoctors’..


(HIER de vorige delen.)

x

Hoofdstuk 11

OVERAL UFO’S, MAAR OOK OVERAL ONTKENNING..

© vertaling Jan Smith – 2010 WantToKnow.nl/.be

X

Met het verstrijken der jaren, veranderden twee ontwikkelingen mijn gedachten over het op schrift stellen van wat ik me nog van de affaire met Axelrod kon herinneren. Die ontwikkelingen waren er de oorzaak van dat ik geschokt, verrast en verbaasd was over het kennelijke gemak waarmee ik dat hele gedoe had kunnen vergeten, want ik had toch min of meer verwacht dat de avonturen met Axelrod wel voor eeuwig in mijn geheugen gegrift zouden staan.

Een cover van het tijdschrift 'FATE' uit 1954. Toen al een hoofdartikel over de geheimzinnige invloed van de Maan..

Dat bleek echter allerminst het geval te zijn. En daarom werd ik mij langzaamaan bewust dat er iets met dat hele verhaal aan de hand moest zijn – iets dat zich het best laat omschrijven als een soort geheugenverlies.

De eerst schok overkwam mij als volgt. Ik ben geabonneerd op het tijdschrift ‘FATE’, dat gedurende vele jaren als enige in de VS stukken publiceerde over verschijnselen die door de gevestigde orde categorisch werden ontkend.

Aan het eind van januari 1991 kwam ik een artikel tegen dat door een zekere Felix A. Bach was geschreven. Ik had nog nooit van de man gehoord. Zijn artikel heette ‘Kunnen Maan-illusies BEWEGEN?’ De inleidende tekst van het artikel luidde:
“Gedurende vele jaren verzorgt een van onze lezers allerlei unieke illustraties over objecten op de Maan. In dit artikel vertelt hij dat hij die voorwerpen nu ook kan zien en hoe u dat vanaf nu ook kunt!”

Volgens het artikel is het enige dat iemand daarvoor nodig heeft een redelijk sterke telescoop. Mr. Bach adviseerde er een aan te schaffen met een vergroting van 500x, waarmee men, volgens de fabrikant van ‘Celestron’ telescopen, in staat is details op de Maan te ontdekken in de ordegrootte van een voetbalstadion.

Mr. Bach vertelt in het interview dat hij met zijn instrument, een nieuwe SPC 150 mm telescoop met een vergroting van 600x in staat bleek in een klap allerlei torens te zien, maar ook netten die open en dicht gingen, mijnbouwapparatuur, snoeren en kabels en hele gewelven. Bach merkte op dat de structuren op onverklaarbare manier ‘in beweging waren’ en dat hij dat met zijn telescoop kon waarnemen.

In het artikel stonden schetsen die Bach had gemaakt en enkele ervan leken min of meer op de tekeningen van George Leonard in zijn boek uit 1976 getiteld: ‘Somebody Else Is On The Moon’. En dus, hoe kan het anders, leken de schetsen van meneer Bach verdraaid veel op mijn eigen tekeningen die ik al in 1975 voor meneer Axelrod had gemaakt…

De originele cover van het boek, waarvan je hier de vertaling lees. Uit de jaren 1990

Niet lang na het artikel van Bach, kreeg ik een vriend van me op bezoek, een ufoloog. Hij had een boek bij zich dat door een of andere Japanse Maanenthousiasteling was uitgegeven. Het was, uiteraard, in het Japans. Maar het boek ging over structuren op de Maan die door een telescoop waren waargenomen. Die bouwsels kon men moeilijk met het blote oog zien, maar in het boek stonden allerlei schetsen en foto’s, waardoor het hele verhaal over gebouwen op de Maan heel geloofwaardig werd.

Ik kreeg het telefoonnummer van Felix Bach te pakken en voerde een aantal gesprekken met hem. In het kort kwamen die erop neer, dat iemand ‘met een geoefend oog’ zeker in staat is om met behulp van een kleine telescoop de vage contouren van allerlei vreemde constructies te ontwaren. Deze ontwikkeling zette mij ertoe aan me te verdiepen in telescopen en in de details die ermee kunnen worden waargenomen. In het volgende hoofdstuk ga ik daarop dieper in.

Als gevolg van het artikel van Bach in 1991 kwamen er allerlei herinneringen aan de zaak met Axelrod bij mij omhoog. Die hadden ergens diep in mijn geheugen weggestopt gezeten en ik was een beetje verbaasd dat het artikel van Bach ze weer naar boven liet komen. De affaire Axelrod had mij op meer dan een manier diep geraakt, maar waarom was het dan toch niet zo eenvoudig mij alles te herinneren? Je zou toch min of meer kunnen verwachten dat een dergelijk indrukwekkend gebeuren altijd wel door je gedachten blijft dwarrelen en direct weer voor de geest kan worden geroepen..

De tweede ontwikkeling die ertoe bijdroeg dat het verhaal Axelrod weer naar boven kwam was het feit dat er camcorders op de markt verschenen. Voordat de handzame videoapparatuur beschikbaar kwam voor het grote publiek bestonden er natuurlijk al heel veel foto’s van allerlei Ufo’s.

Het was altijd een koud kunstje geweest om de authenticiteit van dat fotomateriaal in twijfel te trekken door te veronderstellen dat de foto’s getruct waren. Die veronderstelling werd alleen maar sterker toen een aantal van die foto’s inderdaad vervalst bleken en de algemene indruk werd gevestigd dat dus per definitie ‘alle foto’s een vervalsing waren’. Maar van de vele duizenden onafhankelijk van elkaar verkregen foto’s kan natuurlijk nauwelijks worden volgehouden dat ze ‘allemaal’ vervalst zijn tenzij iemand beschikt over veel geld en zeer geavanceerde digitale computertechnieken om dat uit te zoeken.

Vanaf 1991 begonnen ‘Earthsiders’ met het op video vastleggen van beeldmateriaal van ontelbare Ufo’s overal ter wereld, waarbij ook nog eens sprake was van het tegelijkertijd met meerdere camera’s opnemen vanuit verschillende standpunten van een en hetzelfde onbekende vliegende voorwerp.
Dat had ook tot gevolg dat er op de televisie steeds vaker dergelijke videofilms te zien waren. Alhoewel dat soort beeldmateriaal een enorme vlucht heeft genomen en onafwendbare gevolgen heeft, is het netto resultaat echter dat de officiële politiek van het ontkennen nooit veranderd is.

De aanhoudende ontkenning wordt tot op de dag van vandaag sterk gevoed door regeringen, wetenschappers en militairen. De vraag rijst: WAAROM EIGENLIJK?

Ik schrijf dit boek in 1998 en heb zojuist mijn internetbijdrage zitten lezen over de wekelijkse update op het gebied van Ufo’s. De rapporten over Ufo’s worden met de dag aannemelijker en nog steeds worden de berichten door de gevestigde media met kracht tegengesproken, belachelijk gemaakt of volledig genegeerd.

Hoofdzakelijk ingegeven door het artikel van Felix Bach en ook omdat ik begon te beseffen dat er sprake was van een soort geheugenverlies inzake de affaire Axelrod, besloot ik alles dat ik me kon herinneren aan het papier toe te vertrouwen voordat het allemaal voorgoed zou wegzinken. Weet je, ik begon te vermoeden dat Aardlingen in het algemeen gevangen schijnen te zitten in een vreemd, gemeenschappelijk soort geheugenverlies dat een onverklaarbare oorzaak schijnt te hebben..!

Ik kan me ergens herinneren ooit eens een sciencefictionverhaal te hebben gelezen waarin sprake was van een gemeenschappelijk vorm van hersenspoeling door middel van hypnotische opdrachten om ALLES TE VERGETEN wat iemand had gezien en iedereen die bleef volhouden het wel gezien te hebben AAN TE VALLEN EN TE VERNIETIGEN. Dit is natuurlijk te gek voor woorden en de auteur van dit verhaal kan dit verhaal natuurlijk nooit overeind houden. In Deel Drie van dit boek echter onderneem ik toch een poging hierop verder te bouwen.

Bij het verder beschouwen van deze zo tot nadenken stemmende stof, doen we er goed aan het verhaal dat in dit Eerste hoofdstuk staat, te vergeten, want dat werd op persoonlijke titel geschreven. In plaats daarvan kunnen we ons voordeel doen door het bekijken van twee categorieën bewijsmateriaal, zelfs als dat tendele van bijkomende aard is. We zullen beginnen met het bestuderen van enkele bewijzen over het afwijkende karakter van de Maan.

* * *

x

DEEL II

Hoofdstuk 12

DE MAAN: AL DOELWIT VAN SPINDOCTORS..?

x

© vertaling Jan Smith – 2010 WantToKnow.nl/.be

x

Remote-viewer en kunstenaar Ingo Swann buigt zich in Deel II over de achtergronden van de 'geheimzinnigheid'..

De voornaamste bedoeling van dit Deel Twee is niet het presenteren van allerlei bewijsmateriaal, maar eigenlijk om te laten zien dat bewijs er helemaal niets toe schijnt te doen. Het antwoord op de vraag WAAROM het er niet toe doet ligt ingebed in een voortdurende, nogal diepe verwarring.

Om dat werkelijk te kunnen doorgronden is meer en standvastiger mentaal gereedschap nodig dan het mijne. Er is nu eenmaal een aanzienlijke hoeveelheid zeer vreemde bewijzen over de Maan die, ondanks het eigenaardige karakter ervan, niet betwist kan worden. Maar omdat bewijzen er niet toe doen, hoeven we die enorme hoeveelheid ook niet te onderzoeken om dat duidelijk te maken.

Bovenstaande zin mag misschien lijken op een beetje onlogisch gebrabbel, maar dat wordt duidelijker als we er het concept van ‘informatiemanagement’ aan toevoegen.

Informatiemanagement heeft te maken met het vormgeven van de algemeen aanvaardde werkelijkheid binnen een bepaald sociaal raamwerk of binnen een of andere sociale groepering.

Dat wil zeggen dat het ‘maken van de werkelijkheid’ en informatiemanagement nauw met elkaar verweven zijn – hoofdzakelijk omdat de realiteit niet kan worden geconstrueerd tenzij ter zake doende informatie op een of andere manier wordt gestuurd. Het proces van het construeren van een werkelijkheid vereist drie activiteiten, die op hun beurt alledrie talent op het gebied van informatiemanagement vragen:

(1) feiten, bewijs en informatie die de basis vormen voor de werkelijkheid (en er authenticiteit  aan geven) moeten worden onder de aandacht worden gebracht en in het beste geval worden aangeboden als zijnde de waarheid;

(2) feiten, bewijs en informatie die deze waarheid op een of andere manier geweld kan aandoen dient op een of andere manier te worden verwijderd;

(3) de moedwillige introductie van bruikbare beelden als en wanneer blijkt dat punt 1 en 2 niet lijken te lukken.

Iedereen die in voornoemde drie bekwaamheden uitblinkt, zal overal een goedbetaalde betrekking kunnen vinden als spindoctor.

De term ‘spindoctor’ is tamelijk recent, maar de kracht die eraan ten grondslag ligt is behoorlijk oud en erg traditioneel. De factoren die hierboven in korte lijnen worden omschreven lijken oprecht, vooral ook door de manier waarop de rol en activiteiten van spindoctors soms in de media ter sprake komen. Want wat doet een spindoctor anders dan het managen van informatie volgens die drie aangegeven factoren?

‘Spindoctorisme’ wordt meestal slechts in een adem genoemd met politieke intriges, in het bijzonder die welke voorkomen in de hoogste echelons van de regering. Maar in de wetenschap. Filosofie, economie en sociologie is het eigenlijk niet anders, het wemelt in die kringen van de spindoctors. Het is noodzakelijk dat we hier wat dieper op ingaan teneinde de betekenis van bovenstaande overwegingen beter te kunnen doorgronden.

De gemiddelde mens kan niet goed functioneren zonder een aantal zekerheden. Als die ontbreken valt de mens in een diep gat van grote onzekerheid en loopt min of meer rond als een kip zonder kop. Grote groepen van dergelijke ‘koploze’ kippen worden in een groot aantal situaties als gevaarlijk beschouwd.

Informatie MOET gemanaged worden om ervoor te zorgen dat niet teveel aandacht aan al die kippen zonder kop wordt besteed. Het vak van spindoctor is voortgevloeid uit de voortdurende noodzaak voor het managen van informatie om dat gedrag te verdoezelen, te verzachten of wat dan ook. ALS menselijke wezens echter GEEN informatie verwerkende entiteiten zouden zijn, zou ook het beroep van spindoctor overbodig zijn. Maar het is nu eenmaal zo dat ALLE mensen bij voortduring allerlei informatie verwerken.

Deze straatartiest heeft zichzelf omgetovert tot simpele 'spindoctor'...

Dat dit zo is komt voort uit twee verschillende problemen die soms een regelrecht aanslag plegen op de creativiteit van alle spindoctors. Daartegenover zijn er echter ook twee zegeningen die het vak van bekwame spindoctors ruimschoots verzachten.

De eerste zegening is dat een de meeste mensen niet echt behoefte hebben aan een overweldigende hoeveelheid informatie omdat ze gewoon hun dagelijkse leventje leven – van de wieg tot het graf.

De tweede zegening is dat de meeste mensen in het algemeen misleidende informatie voor waar zullen aannemen, omdat er toch weer heel veel informatie nodig is om het onderscheid tussen denkbeeldige en andersoortige informatie aan het licht te brengen.

Sedert de oudheid zijn de meeste spindoctors hiervan op de hoogte geweest. Al heel lang wordt ingezien dat met misleidende informatie heel goed allerlei doelen kunnen worden nagestreefd, omdat de massa over het algemeen niet echt staat te trappelen om andere informatie.

Hieraan dient nog een andere belangrijke factor te worden toegevoegd die niet alleen het werk van de spindoctor vereenvoudigt, maar het zelfs verheft tot een machtsmiddel.

Terwijl een menselijk wezen een informatieverwerkende entiteit is, is hij tevens een informatieverwerkend mechanisme. Dat laatste wordt hier niet genoemd om het eerste te kleineren. Het punt is dat informatie is samengesteld uit vele talloze databytes die tot een geheel moeten worden geformeerd. Een enkel feit heeft over het algemeen weinig te betekenen, tenzij het wordt vergeleken en gecombineerd met een hoop andere feiten. In die zin vormt een enkel feit (of zelfs tien feiten bij elkaar) nog maar slechts een klein beetje informatie.

Daarnaast wordt wel degelijk ingezien dat de menselijke soort universeel gesproken mentaal toegerust is om informatie op een mechanische manier te verwerken. Misschien kan dit beter worden begrepen door het generieke mentale gereedschap voor te stellen als de computer hardware en de informatie (echt, kunstmatig of misleidend) als de mentale softwareprogramma’s.

Dat wil zeggen dat informatie die tegenstrijdig is mechanisch zal worden geweigerd, terwijl overeenkomende informatie wordt geaccepteerd. Alle complexiteiten van de menselijke mentale organen in overweging nemende, is dit zeker een zwakke vergelijking, maar deze situatie is natuurlijk een bijkomende zegen voor informatie verspreidende spindoctors of in ieder geval voor de uitblinkers onder hen.

Alles dat alleen maar hoeft te worden gedaan om de mentale softwareprogramma’s onder volledige controle van de spindoctor te laten werken, is:

(1) aan de ene kant alle gewenste informatie te blijven invoeren; EN

(2) aan de andere kant voortdurend bepaalde ongewenste informatiedata te wissen.

Tenslotte schijnen alle menselijke wezens iets te bezitten dat ook wel wordt aangeduid met een ‘informatie comfortzone’. De meeste mensen stellen een dergelijke gesteldheid wel op prijs te stellen – en ze willen daardoor niet worden geconfronteerd met ongemakkelijke informatie die ze weer aan het nadenken zet.

Alle voorgaande afwegingen in ogenschouw nemende, kan men zich eenvoudig voorstellen dat het ten tonele voeren van de mogelijkheid op buitenaards leven een factor is die vrij makkelijk kan worden gezien als de bron van een hoop ellende en als ongewenst wordt beschouwd.

Zodoende wordt de voorkeur gegeven aan oude vertrouwde informatie boven nieuwe informatie over buitenaardse wezens, informatie waaraan men niet gewend is en dus voor ongemak zal zorgen. Het is dientengevolge gemakkelijk om vast te stellen dat informatie die mogelijk de gehele comfortzone van iemand naar de knoppen helpt, per definitie wordt afgekeurd.

Alle voorgaande afwegingen in ogenschouw nemende, kan men zich eenvoudig voorstellen dat het ten tonele voeren van de mogelijkheid op buitenaards leven een factor is die vrij makkelijk kan worden gezien als de bron van een hoop ellende en als ongewenst wordt beschouwd.

Dat de Aardse werkelijkheid wordt geconstrueerd is een welbekend gegeven omdat een opmerkelijk historisch onderzoek duidelijk heeft aangetoond dat  verschillende mensen, tijden en plaatsen verschillende werkelijkheidsconstructies kennen.

De centrale afweging die gemaakt dient te worden is WIE die werkelijkheid construeert..! Aardbewoners denken uiteraard dat zij zelf hun eigen werkelijkheid construeren. Maar het antwoord op de vraag wie die realiteiten eigenlijk creëert is helemaal niet zo duidelijk.

Die hele discussie eindigt vaak in een mentaal en emotioneel moeras waarin veel hersenen en zenuwcellen gestrest raken. Er kan echter een kanttekening worden geplaatst bij de oorzaak van die stress – in het algemeen construeert de mens niet bewust zijn eigen realiteit, maar past zich daarentegen bijna altijd aan die in zijn omgeving. Het is een wereldwijd gegeven dat veel mensen cultureel gezien worden ontmoedigd een vinger uit te steken naar hun eigen werkelijkheid.

En dit maakt ongetwijfeld de weg vrij voor het gerespecteerde beroep dat vaak wordt aangeduid als ‘realiteit management’ en dat door slecht een handvol wordt beoefend uit naam van wat zij vaak badinerend zien als de ‘zwijgende meerderheid’.

Zodra er echter meer feiten over de Maan bekend worden, zal blijken dat de Maan al geruime tijd het slachtoffer is (geweest) van de machinaties van een heleboel spindoctors. Er moet wel een heel goede reden zijn waarom juist de Maan behoefte heeft aan een behandeling door een spindoctor…!

***

132 gedachten over “11 + 12: ‘UFO’s: overal ontkenning’ en ‘Spindoctors’..

 1. Afentoe stijg ik weleens bijna op van verbazing als ik zie hoe veel onderwerpen en dus ook artikelen opdeze site op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn . Ook al zou je het op het eerste gezicht niet zeggen .
  Recentelijk had ik ergens een linkje aangeklikt van het boek Het Heilige boek der gevallen engelen . Puur uit nieuwsgierigheid , normaliter zou ik er voorbijgelopen zijn maar….eenmaal begonnen met lezen vielen er een hoop zwevende puzzelstukjes op hun plaats en ik heb me in 2 dagen door de ruim 570 pagina’s heengevroten .

  In dit boek word ook aangegeven dat ‘onze’maan een kunstmatige sateliet is die vroeger bij een andere reeds vernietigde planeet hoorde , en hierheen getransporteerd is als zijnde een soort van observatorium . wow , connecting the dots !!
  De kunstmatige aanwezigheid van de maan verklaart ook zijn/haar stabiele positie , altijd dezelfde kant naar de aarde gedraaid .
  De uitdrukking in bovenstaand artikel ‘informatie comfotzone ‘ is straight to the point , zodra je je echt gaat verdiepen moet je zo vaak de resetknop indrukken om alle ouwe ‘waarheden’ te wissen om plaats te maken voor nieuwe inzichten ( nou ja , nieuw ?)
  Hopelijk vind ik het linkje naar het gevallen engelenboek terug en zal ik het posten , voor wie het interesseert .

  1. Ik weet niet hoe breed de hemel precies is , maar Enoch kwam er wel in voor .
   🙂

  2. Van Zion Levi? Je gaat mij toch niet vertellen dat jij die ook aan het lezen bent? Zijn 500 of meer blaadjes. Zit er zelf ook in, flink zware kost – niet voor iedereen!

  3. Jah Jah kom maar op met die link Van Rene V Cozmic!!
   570 pagina’s wow, eerst het eerste hoofdstuk maar eens proberen.
   Je maakt me nieuwsgierig naar dit boek.

  4. Begrijp ook ineens waarom ik het moet lezen. Hoef alleen op de cijfers te letten zie ik ineens;
   47106236=29= 11, ha heb de code van alle gekraakt. Het antwoord is niet 42 maar 11 in drievoud; 33…

  5. Heeh Verrek Dawn Zion Levi ken ik, die heb ik ergens, als het goed is, als pdf al op m’n schijf staan!

  6. Jah precies Lianne die link met die complete bibliotheek had jij een keer aangedragen, daar stond Zion Levi z’n boek ook in, de volgende dag lag die link wel plat meteen.

  7. Net nog een zielige zalige tekst(je) geschreven, ik dacht laat maar even zitten, maar was naar de maan aan het huilen als een wolf, voel me al weer beter nu, kan het tekstje net zo goed er toch maar uitknallen;

   Er is niets fijner dan op een zalige zondag door streng gelovigen gedumpt te worden in het midden van de oceaan, op een klein vlotje.
   Het maakt alles zo veel overzichtelijker dusz inzichtelijker, lekker alleen onder de heldere he(Me)l.
   Alleen zijn is niet altijd hetzelfde als eenzaam zijn.
   Soms is alleen zijn juist een zegen.
   Hellig betekent in het Drents kwaad zijn, maar de Hel van Helmond betekent ook Maan, dat weet ik van jaren terug van een associatieve alternatieve taalkundige die de oorsprong van alle woorden van alle talen kon traceren door telephatische associatie.

   Surprise Surprise, niet echt eerlijk gezegd, ze denken soms echt dat je helemaal gek bent, of van gisteren, ze hebben liever dat je op batterijen loopt en dat je op commando aan en uit kunt, compleet virtueel, a love machine, met de flick of the switch, dan ben je altijd gelijktijdig klaar, veel efficiënter en ook makkelijker om in te roosteren qua tijd.
   http://www.wanttoknow.nl/overige/221-nasa-bewerkt-fotos-van-ufo-bij-de-zon/#comment-54464

   Nog een Keer Een ode aan de eed van Hippocrates

   Street Sweeper Social Club – The Oath
   http://www.youtube.com/watch?v=joFO1tWQrrc

  8. Ja precies hyper,maar ik heb de meeste pdf’s gedownload. Weet alleen niet hoe ik ze moet uploaden.

  9. 64.1 Megabyte!
   576 bladzijden, ik heb gelukkig toen net op tijd nog kunnen downloaden Lianne!
   Bloed mooie voorkaft in kleur ook, we gaan gewoon hier strofe voor strofe bespreken analyseren duiden, zat tijd nog voordat het 2012 isz, ja toch?

   Zal ik er nu eens een willekeurig vers uithalen, een willekeurige alinea, die dan blijkt heel raak te zijn, tarot kaarten met het FAllen Angel boek?

  10. Ik geef een willekeurige at random zet aan de rechter slider en welke bladzijde sla ik op?
   NOu, ne nou ne nou, bladzijde 205
   En daar staat het volgende;

   Quote:

   “van Luther, dat zo fraai vertaald is door J.W. Schulte Nordholt
   (Gez. 165 : 5, Liedboek):
   Door U voorgoed vergeven,
   staat Adam stralend op en loopt
   terug in ’t eeuwig leven,
   het paradijs hervonden.
   Het “hervonden paradijs” heeft te maken met het lege graf, maar de
   sleutel ertoe vind je bij het kruis. Die sleutel is ook ons aangereikt.
   In de doop is ons hoofd met hetzelfde bloed besprenkeld als in de
   legende de schedel van Adam. Mag ik met het oog op Adams
   schedel aan de voet van het kruis, daarvan nog een paar regels
   aanhalen?
   “Ik ben een harde schedel, toch ben ik geheel week geworden en
   versmolten in zijn liefde; ik lig hier buiten op de godsakker, toch
   ben ik binnen in het paradijs! Alle lijden is vergeten! Dat heeft ons
   zijn grote liefde gedaan, toen Hij voor ons zijn kruis droeg en
   uitging naar Golgotha.” “

  11. Tis maar een klein beetje MB hoor Hyper, trek alles hier in no time binnen, 9 Gb heb ik al binnen 4 minuten binnen op 140 mbps.

  12. YEZZZZ , dankje Dawn (& Lianne )
   Dat is hem , wat ik zei ik heb het in 2 dagen opgevroten , maar in een ver verleden had ik de twaalfde planeet van Stichin al gelezen , dus hoefde niet teveel moeite te doen om het verhaal van de Anu.Annaki te begrijpen .
   Het Lemrië en Atlantis verhaal kon ik goed plaatsen in de dromen en visioenen die ik vroeger had ( visioenen of herinneringen ? )
   Dat een groot deel van het oude testament op een verkeerde leest is geschoeid , bevestigde mijn ‘gutfeeling’
   Ik hoop dat het voor velen van jullie een lekkere eyeopener is .

  13. We studeren wat af hè hyper…….fijn om een keer te reflecteren,strofe voor strofe.Lijkt me een goed idee.

  1. Freaky, dat was mijn vraag net. Je hebt hem beantwoord voordat je wist van mijn vraag Lianne! Dus Levi is gelijk aan Sitchin.

   btw. maakt niet uit wie eerst was, tis geen wedstrijdje
   😉

 2. Maar is deze Zion Levi wel te vertrouwen? Sitchin was namelijk ook lid van de orde. Zou mij niet verbazen dat deze Levi dezelfde agenda heeft. Achtergrond info over hem kan ik echter niet vinden…

  1. Is Levi…Sitchen? Wist ik niet Dawn.
   zion levi blijft anoniem,of hij betrouwbaar is…………ik weet het niet.

  2. Zion Levi – ivel noiz
   *brrrr, klinkt een beetje koeltjes…

   weet wel van Sitchin dat hij een hooggeplaatst lid was. Dat moet toch al genoeg zeggen lijkt mij. Die gasten draaien altijd alles om, dat is hun agenda.

  3. Geallen engel die in opstand is gekomen tegen lucifer zijn meester. 72 reincarnaties,kabbalist,theosoof,tempelier,rozenkruizer………

  4. Ja ik heb ook mijn vraagtekens by Stitchin , het lijkt erop dat hij in zijn boek nogal wat zaken verdraaid , en het is eigenlijk de vraag of hij zelf wel de vertalingen heeft gedaan . Maar zoals iemand hier weleens quotes ; read all and believe nothing , lol . Er zijn meerdere schrijvers op dit vlak en met kruisreferenties en vergelijking tegen de universele kosmische waarheidstandaard kan je toch altijd weer een zekere waarheidsfactor filteren uit het geheel .
   Alan Alford heeft ook wel interessante boeken geschreven , betreffende de oudheid .( met ook nog mooie plaatjes )

  5. @Cozmic
   http://www.youtube.com/watch?v=hZUDqUz7azM

   Dit heeft mijn twijfel weggenomen wat betreft Sitchin. De enige die de kleitabletten kon vertalen? Jaja, maak er een eigen versie van in opdracht van je vriendjes.

   Het is allemaal een kwestie van onderdrukking. Volgens mij zijn WIJ de goden van weleer. Geen annunaki, maar wijzelf. Waarom altijd een soort of ras boven je moeten hebben? Acceptatie van ‘one that rules’ is zo wel makkelijker als die van ver komen; dus maak er een spannend verhaaltje van zodat we alles gaan accepteren.

   Wij zijn zelf de uitverkorenen, laat de anderen het lekker uitzoeken. Ik heb god allang gevonden en nee – niet in een ufo maar in mijn hart. Hoe makkelijk wil je het hebben?

  6. wow Briljant Dawn
   voor mij is het vanzelfsprekend waar zoals jij het nu zegt
   dan zou het wel eens kunnen kloppen
   toen ik wist dat we een Briljante mix zijn van een stuk of 26 “koninklijke bloedlijnen”
   Toen ik wist dat we nog steeds de vonk in ons hebben van de hoogst mogelijke oorspronkelijke god creator “Sylvia”
   tja wij zijn de slopers en de makers waar we gewacht op hebben
   we kunnen elkaar niet voor niks volledig kapot maken met de kleinste zuchtjes wind
   intentie is alles wat we nodig hebben om er echt iets van te maken
   die intentie knalt uit de letters en als dat niet gebeurt dan klopt er iets niet
   dat lijkt een kleinigheid, dat er dan iets niet klopt
   het heeft echter altijd mega gevolgen

  7. Symchroniciteit ten top! Wat ik me herinnerde van het boek was dat iets me raakte het was de passage waarin Anu,God aan adam zijn levensadem gaf (blz 110).God zit in ons hart Dawn.

  8. Zelfs de foto van pleyadische parallel Dall heelal Asket naast die 2 aardse cross hybride zangeressen, die cross hybride aardse zangeressen vind ik interessanter, dat kunnen diamanten worden onder de juiste omstandigheden, dan is Asket nog maar versie 1.0, Asket is wel zuiverder maar daardoor niet interessanter…. De aardse mix zorgt er wel voor dat je regelmatig aan het kruis genageld wordt, zeer pijnlijk, zeer verwarrend, maar altijd de moeite waard om door de pijn heen te gaan, versie 2.0 krijg je niet gratis en ben je niet zomaar. Onze scheppers hebben wel de basis gelegd van onze constitutie, van hoe we in elkaar zitten, maar door de goddelijke vonk mogen we zelf deze creatie afmaken, gaat niet vanzelf… geen weg van gemakkelijkheid.

   http://marcianitosverdes.haaan.com/wp-content/uploads/2009/09/AsketNeraSemjase_thumb.jpg

  9. OP mysterieuze wijze kon ik ineens niet op de Wtk site komen een uurtje terug of zo, of 2 uur terug kan ook,
   Ik stond op het punt het volgende tekstje te verzenden, mijn sfeer was geladen
   Iets heeft me mogelijk beschermd tegen een mogelijk schadelijke timing, nu is er bij mij wat druk uit de lucht en plaats ik het alsnog;

   Net Niet Verzonden
   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   Hahaha koele data uit de printer, U vraagt wij draaien
   Gevoel is niet voor Gevallen engelen, daar kunnen ze niks mee.
   Data
   Je moet alleen draaien wat ze vragen, is waar ook.

   http://en.academic.ru/pictures/enwiki/68/DataTNG.jpg
   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  10. Kunnen we nog vrij ademhalen naar believen en eigen goeddunken, daar gaat het eigenlijk allemaal om.
   goddelijke adem daar kan je leven mee scheppen, je blaast het er in zegt de bijBaalBel toch ook?
   en jah je kan het leven er ook weer uit laten zuigen.
   beetje opletten wat je doet dusz, ja ook ik, I Know

   Yellowcard – Breathing
   http://www.youtube.com/watch?v=DzHB9NLq2BQ

  11. Ik geloof niet in de evolutietheorie , de kans van slagen is veel te klein en het leven is veel te complex en ingenieus om op deze manier te ontstaan .
   Aan de andere kant God in een UFO strookt ook niet met het geheel , zo een omnipotente entiteit heeft geen starship Voyager nodig , zelfs warp 10 is nog te traag om zijn creatie enigzins in de smiezen te houden .
   Daarentegen heb ik wel altijd het gevoel gehad dat ik/we een bepaalde samenstelling zijn van niet alleen aardse oorsprong . De overlever versus de altruist , kosmisch , aards , een mengeling van allerei oorsprong . Wat me ook opvalt is dat er op een bepaalde manier verschillende ‘soorten’ mensen zijn .
   Als ik me op hun enerie instel , lijkt het wel of ik er absoluut geen herkenning in vind , terwijl ik bij anderen het gevoel krijg dat ik ze al duizenden jaren ken .
   Ergens is de creator van de hele schepping , maar of die zich in 3D , 5D , 8D of 111D bevind ?
   Hoedanook , gewoon lekker blijven zoeken , de aanhouder wint en wie zoekt zal vinden .

  12. E van eenheid
   U van unity
   EU ? de Brusselse toren van Babel ?
   Ik kom nooit zo ver met termen als eenheid en heelheid , waar is de grens van eenheid ? wie en wat valt er binnen en wie en wat valt er buiten ? en waarom ?
   Als je begrijpt wat ik bedoel .

  13. Ze zeggen nu dat ik niet in paniek moet raken, doe ik nogal snel, is nergens goed voor, het is een mooie wereld, an sich, zingen ze, is ook zo, geen paniek is driekwart ellende minder.
   Alleen maar kerels in dat huis valt me op, is in Amerika heel normaal 5 kerels in een huis die de huur delen, was tig jaar terug daar al standaard, moet je nagaan zeg.
   Zal de snel geïrriteerde VerNederlander raar van opkijken als het hier strakkies ook zo ver is, dat was niet de bedoeling, dat is niet onze life style, dat dachten de Amerikanen vroeger ook.
   Het woord Privacy is er in geramd, dat dat zo belangrijk is, dat we niet werkelijk meer wat met elkaar te maken hebben, dat is het eigenlijk, dat merk je aan alles, daar spuug ik op, niet dat dat helpt, diezelfde Privacy is vreemd vertaald een open smoelen fok boek geworden van de cia google, zwart op wit gedocumenteerd volgens Alex, ik geloof hem wel, ze geven het zelf toe, maakt ons suffies geen reet uit, op het faecale smoelenboek moet het allemaal gebeuren, jah ook de bootie calls en andersoortige sollicaties, doe ik niet aan mee op moment, bedenk me voorlopig ook nog niet, je herkent ze wel die die smoelenboek gangers, voor alles een vakje en owée als je je niet aan de specificaties houdt, eerst de bijsluiter lezen en dan pas slikken, dit is voor dit en dat is voor dat.

   Coldplay – Don’t Panic
   http://www.youtube.com/watch?v=jpei22c3SDM

  14. jah daar loop ik ook tegenaan, die verschillende soorten, dat het heeeeeeeeeel veel uitmaakt, en dat als het echt klikt klopt dat het dan vloeiend als vanzelf gaat, alsof je elkaar al altijd gekend hebt, is zo, mooi zoals je dat zegt

  15. Sjjeeezz de muziek op de stream zit ook in de flow, je hebt dus kennelijk ook klassieke zielen, misschien dat dat het verschil is, oudere zielen? die omvatten bevatten meer, hebben veel langer werk nodig en zijn juist daardoor veel sneller, van begrip ook vooral.

   Oscar Lopez – Classical Soul
   http://www.youtube.com/watch?v=wgkVcn9oarE

  16. smoelenboek als autohandel, koehandel
   nieuwe auto, recent bouw jaar, hoge afschrijving hoge omzet snel verkocht want nieuw, grijze muis
   ouwe auto, in goede of minder goede staat, laag bedrag, mogelijk onverkoopbaar, richting sloop dumpen
   ouwe klassieke auto in concours staat; schier onbetaalbaar, die moet je van dichtbij beleven en zien anders kan je niet weten wat ie waard isz, alleen voor mensen die de ziel van de auto kunnen zien en beleven en dusz waarderen, die koop je niet op een plaatje alleen, die wil je eerst wel helemaal uit testen, langzaam behoedzaam maar wel diep gaand grondig en dan is het ‘de gek’ die er het er voor uitgeeft, hopelijk een echte liefhebber, neuh deze auto is niet milieu vriendelijk en heeft geen gecomputeriseerd motor management systeem, de motor mag het helemaal zelf uitzoeken, mooi rauw geluid, loopt niet aan het lijntje van een elektronische begrenzer, zelfs geen katalysator, geen knalzakken, geen sper, geen abs, geen climate control, wel notenhout, echt leer, linnen dakje en honderden kiloos lichter dan die rijdende blopperige vormloze Iphoontjes van tegenwoordig, volgepropt met regelneef software; 1 zonnenwindje en de boel ligt op z’n K8nt, niet op afstand bestuurbaar door de overkoepelende regelcentrale, voor Uw veiligheid, jaah jaah, alles voor Onze veiligheid…. ze zijn zo zuinig op ons, ze vinden ons zo geweldig, daarom doen ze dat, hou je aan de regels anders zwaait er wat zei moeder de gans.

  17. @ Hyper
   Wat betreft die resonerende zielen , ik zit nogaleens in chatrooms in de wat diepzinnigere rooms .
   Jij gaf in een andere comment aan dat je door het scherm heen klimt , lol . Ik ervaar dat ook vaak , iemands taalgebruik en de energy die vanuit een nic kan stralen geeft vrij snel een herkenning en een klik . Eerst het feest der herkenning , later het verschil in bv cultuur of ervaring of sociale achtergrond , you name it .
   Als het nodig is doe ik zelfs readings by mensen die ik nooit heb gezien , maar de energy connects , heeft geen boodschap aan afstand of wat dan ook .

  18. Vanaf Nu is dit voorlopig Mijn Strijdlied, in het heetst van de pijn van de strijd vandaag, goedkoop verraad, gesmeed & ontdekt, de tekst klopt 100%, sommige dingen vereisen het hoogste offer, dat je alles geeft wat je hebt.
   Voor mij een diamanten song op dit moment, muzikaal gezien helemaal m’n smaak ook, alles klopt er wel aan.

   Street Sweeper Social Club – The Oath
   http://www.youtube.com/watch?v=joFO1tWQrrc

  19. Niet alleen op Wtk was het een bloedbad vandaag.
   Het zat dusz kennelijk in de lucht.
   Dit staat nu op de front page van NuWij.
   Misschien dat we de stekker eens uit de Maan moeten halen.
   Misschien handig om eerst te weten wat het precies voor een groen grijs apparaat is voordat je je laat inpluggen.

   http://www.nujij.nl/bloedbad-in-benghazi.11403061.lynkx

   “LONDEN/Caïro – In tweede stad van Libië, Benghazi, voltrekt zich een massaslachting volgens ooggetuigen.”

  20. Oh ja als je Khadaffi ooit wel eens even goed in de ogen hebt gekeken.
   Dat weet je meteen dat wat je ziet niet menselijk isz, het is donkerder dan donker, het is te erg voor woorden wat ik dan zie.
   Zal wel een hoop vriendinnen hebben.
   Sinds een maand of 12 of zo, vorig jaar zomer al, komt Khadaffi regelmatig in mijn gedachten tevoorschijn, ik vroeg me regelmatig af wat het is dat ik in z’n ogen zie, waar het vandaan komt, het is iets afzichtelijks, monsterlijk, heel donker, en heel gevaarlijk, misschien dat ik een voorgevoel heb gehad, Egypte poeslief vreedzaam protest, te mooi om waar te zijn, ik heb vanaf vorig jaar kennelijk al beseft dat Khadaffi iets is waar je niet om heen kan.
   Het is de slechtheid waar ik vroeger niet tegen op kon, waarvan ik me een tijdje heb afgevraagd of ik er een antwoord op moest hebben, of ik het misschien zou moeten proberen, het verzamelen van zoveel donkerheid, zou ik dat ook kunnen vroeg ik mij 10 getergde jaren geleden regelmatig af, nu weet ik dat ik die ambitie helemaal niet hoef te hebben, het isz iets dat niet van deze wereld is, als je het niet hebt is daar niet zomaar in te pluggen, daar moet je het ergste van ergste voor doen, dat wil ik niet kunnen. Het zijn koele slachters, dat is wat je moet doen om bij de club te kunnen komen, dat is de minimale voorwaarde.
   Toch zijn er nog steeds zat volgelingen, niet alleen uit angst, het is een vorm van sex appeal voor velen.
   Saddam Hoessein had ook van die ogen maar Khadaffi is nog erger.
   50 cent is er ook zo 1, daar worden de dames ook op getraind om voor zo iets te gaan.
   De criminele liefjes zijn de spil van de onderwereld, die zijn de sleutel van de onderwereld, ze komen zelden in de krant, de Antilliaanse liefjes zijn daar vrij open en eerlijk over bijvoorbeeld, dat dat waar isz…..
   Nog maar even geen Matriarchale samenleving, eerst het Mysterie van de Maan in kaart brengen…
   Misschien dat we niet alleen Mtv unplugged moeten uitproberen maar ook earth unplugged en de hu van de man scheiden, of op z’n minst weten waar de hu en de wo (= chronische pijn ellende) vandaan komen, wat de oorsprong is, wat het precies in de aard is, waarom het ingeschakeld is, of dat wel nodig isz, door wie ook wil ik weten…

   http://www.nieuwsblad.be/Assets/Images_Upload/2010/11/29/khadaffi170.jpg

   http://www.neweracap.x-press-u.nl/upload/3855/images/50-Cent-am02.jpg

  21. Hyper , ik voel jouw pijn , ik heb het meeste vooral tussen de regels gevolgd , en loop al een paar uur te dralen of ik wel of niet een comment geef .
   Ik weet dat als ik mijn nek uitsteek , dat het tegen me kan keren maar als ik het niet doe doet niemand het over het algemeen .
   Zelf heb ik ook nog al eens met online verliefdheid te maken gehad ( nog steeds trouwens ) maar dan omgekeerd van jouw situatie . Als bij de een het hartje sneller gaat kloppen maar bij de ander alleen het gevoel van verbinding ontstaat , dan kan er iets scheef gaan groeien . De een word als het ware opgezadeld met de gevoelens van de ander waar die persoon helemaal niet op uit is . Voor persoon A is het dan heel lastig om dat duidelijk te maken , immers je mag die persoon graag en wil hem/haar niet kwetsen . Alles bij elkaar geeft het zo’n lose/lose situatie waarbij geen van beide het naar de zin heeft .
   Als innocent bystander kreeg ik het gevoel dat jou duidelijk gemaakt werd dat de eenzijdige liefdesverklaring haar nogal benauwde en dat ze dat zonder je te veel willen kwetsen duidelijk probeerde te maken , in een zachte maar duidelijke manier . Nadeel van je kwetsbaar opstellen is dat je gekwetst kan worden zonder dat de intentie tot kwetsen er is . T is een lastig parket voor een romticus maar de realiteit is zoals die is , 2 zielen 2 wegen , als ze elkaar niet kruisen gebeurt er niets .
   Ik weet dat ik mijn nek ver uit steek en hoop dat je dit leest met de liefdevolle intentie die ik er in heb gestoken .
   let love rule

  22. Ik was te laf……heb te lang lopen dralen,maar ik zag hetzelfde als jij Cosmic.Alleen ben ik niet zo een zachte heelmeester….ik zou gezegd hebben;stom van je Hyper,cyberliefde bestaat niet.
   Ben blij dat jij het op jouw warme manier wel gezegd hebt.

  23. @Hyper
   Sluit mij (weer) helemaal bij Paul aan. Wij houden van je zoals je bent hoever dat digitaal dan mogelijk is 😉

   @Lianne
   Jamaar – over lef gesproken; dat durf je dus zomaar te melden… dat je laf bent? Dat is dus onzin want die melding getuigd juist van grote moed!

  24. Cozmic jij bent waarlijk alom, meesterlijk, ik snap wel dat de elementalen zich bij jou op hun gemak voelen.
   Door jou genees ik meteen weer Cozmic.

   Lianne zoals het voor haar isz.

   Maar het verlies van Dawn, zo voel ik het, dat is de klap boven op de klap, de genadeslag, de deurensluiter, ik ben het niet met je eens Dawn en ik vind je nu niet moedig, helemaal niet, ik hoopte dat je zou beseffen Dawn wie je voor mij wasz, kon zijn, daar was MI Ra Lek nog maar een kleintje bij, ik had je nogal hoog zitten Dawn en was nog lang niet met je klaar, premature abortus, zo iets, zoooo gemakkelijk dit dawn, laat me maar, valt me tegen, dutchy style alom, Data is back, wie heeft er een hart nodig als er zo even over heen gestampt wordt, kan ik ook hoor. Never come back now hoorde ik op de muziek gisteren, ik denk zal toch niet waar zijn. Nee er is even geen muziek nu. Misschien herstel ik me, als een phoenix out of the ashes, misschien lukt het niet, jammer dat ik geen tijd meer heb om duidelijk te maken wat je voor mij was Dawn Down, maar je cybert maar aan, en ga maar een boekkie op de bank lezen, Data is back en die hoeft voorlopig niet zo nodig meer, lekker rustig, lekker gemakkelijk, verschuil je maar achter dat rot scherm, ik heb misschien niet veel keuze op dit moment, dat is het verschil Dame(s), komt er nog levensadam van jou Dawn richting mij of was dit het wel? Ik bedoel waar moet ik het nog vandaan halen als jij helemaal niet werkelijk bestaat Dawn, al zou ik je door pijn en ellende helemaal afgemaakt hebben Dawn dat nog zou ik je nu weer tot leven willen wekken, maar is dat voor jou ook zo, als jij niet bestaat Dawn who caresz anyway, maar ik geef wel om jou Dawn, maar misschien is het helemaal niet meer mogelijk, onbegrip niet begrijpen is het ergste wat er is, het is een slagveld Dames en niet alleen hier op het forum, Dawn geef je nog een kans dat ik echt terug kan komen of is Data voldoende? Ik zei het al maar heb je wel beseft Dawn wie je voor mij bent kan zijn, ik was nog niet eens begonnen, we zijn een stel over het paard getilde volgevreten luie fl*kkersz hier in verNederland met z’n allen en dan vooral Mentaal en Emotioneel zeker (a)sociaal, waarom moet je het nou compleet verzieken dawn, maar geef je me nog een kans, ik ben bang ik ben bang dat de fut energie daarvoor helemaal niet voorhanden is op moment in dit platlandje, iedereen iszzzzz zooooo leeg getrokken, dat weet ik dat voel ik dat zie ik in de winkels

   Maar genoeg gepruil, ik richt me nu even op de helende groene handen van Coszmic, dat was wat ik nodig had, dames jullie hebben er nog helemaal niets van begrepen, van mij in ieder geval niet.

   Paul thnx Mann, dat is het enige dat ik even nodig had nu en jij geeft dat gewoon zomaar voor niks.

  25. jaah Dawn geef me nog een herkansing please (levensadam), dat is wat ik wilde zeggen, en dit stuk hierboven vertolkt zoals ik het ervaar op moment.

  26. @Hyperalert
   Ben bang dat ik je nu toch ff helemaal niet begrijp. Wat heb ik gedaan of geschreven want ikzelf kan het niet inzien. Het voelt als een genadeslag??? Wat voelt als een genadeslag? Ik krijg ook niet altijd alles mee wat er speelt maar mocht ik je ergens persoonlijk geraakt hebben (waarvan ik mij overigens NIET bewust ben) dan excuus??

  27. ooh Dank je Dawn, 1000 maal, meen ik echt, levensadam gekregen nu, ik zie iets wat misschien jij nu even niet ziet, als ik kan ademen kan ik dingen maken die ik jou wil laten zien, ik zal het je wel laten zien, het is heel subtiel heel fijn mazig maar kan heel mooi zijn, het is niet 1 dag klaar, ik haal daar alles voor uit de kast wat ik in me heb, maar laat me daar gewoon aan werken, please antwoord nu even niet, mag natuurlijk wel, ik leg het allemaal nog wel een keer uit, ik laat het wel zien, ik ga iets moois voor je maken, iets wat zo mooi is dat je je daar geen voorstelling van kan maken, in je mooiste dromen niet, ik zal het doseren, ook time outs, ik wil helemaal niet over de kop en daar waak ik normaal gesproken ook wel voor, bij sommigen moet ik over de kop in korte tijd, bij jou niet Dawn. Laat me even herstellen en doe jouw ding, nee misschien heb je geen half benul van wat er allemaal nog mogelijk isz, geeft nu niet, ik waardeer je zachte stevigheid firmness nu, kindness heet dat zo mooi, a kindle in the night, ruwe diamanten.

   The Dandy Warhols – Bohemian Like You
   http://www.youtube.com/watch?v=nTcihBUWIVA

  28. JaNee you made my Day!! Rijmt ook nog

   Nog geen halve minuut Marty Feldman gezien, dat gemartel met die ladder alleen al, ik lig in een deuk, als ik ooit nog eens in dit leven of een ander leven een beroepskeuze moment mag hebben, dan zou ik er alles voor over hebben om zo’n soort komiek te kunnen zijn, een echte clown heeft de pijn ook nodig om echt grappig te kunnen zijn. Ik ga die clip helemaal uitkijken en nog een keer en nog een keer, thnx JaNee!!!!!!

   Johnny Cash – Ring Of Fire
   http://www.youtube.com/watch?v=_tmzxM_XvQA

  29. Ze gaat ook een boek lezen als het te lang duurt, ooh wat erg, dat boek, gewoon verschrikkelijk, het duurt te lang, en dan een boek lezen, en Ridder Marty maar door Martelen, en dan dat verveelde gezicht als het allemaal te lang duurt, GEweLDiG!!!
   😉

  30. Nou H-A ik bespeur een wijzend vingertje.Zoals het voor mij is……..?Er is helemaal niets voor mij.
   Ik zou je gevoel gebagatelliseerd hebben en je daar waarschijnlijk dan niet mee geholpen hebben.
   Het gevoel dat je krijgt als iemand iets (aan je)schrijft is voor jou dus erg belangrijk.

   Zoals ik jou hier in cyberland heb leren kennen,beleef je hoge pieken en diepe dalen,heeft het verleden nog een enorme invloed op jouw dagelijkse leven en ben je (hier)waarschijnlijk een open boek met een hart van goud die graag in zijn moestuintje bezig is,zoekende en prachtig schrijft. Ik voel jouw vibraties door je woorden heen,maar ik ken je niet.Ken/voel jij mij?Heb je daar moeite voor gedaan?Ik denk het niet Hyper…………gnostisch en soms te vertrouwen was je conclusie toch? hmm……..zo simpel is dit cyberverhaal nog niet.

  31. Hendrik-Antonius
   Je kunt nog maar beter een hele hoop bagger over je heen krijgen dan genegeerd worden.Wow dat hakt erin.Nou ik ga hier wel gewoon lucht zitten wezen,laat mij maar spartelen hoor.
   Buig jij je maar over je cyberlove stories……….ik lees tenslotte pás anderhalf jaar je comments.

   En dan ga ik ook nog twijfelen aan mezelf,of ik je wel goed begrepen heb.OMG

  32. Lianne ik beloof dat ik er voor je ben, ik kreeg het net gewoon door de lucht mee, dat “spartelen”, is pijnlijk, niet spartelen, er is niks aan de hand nou LIanne in die zin dat ik volledig gevloerd Knock Out plat lig naar adem happen, zo gauw het me lukt om op te staan ben ik er voor je, ik probeer nu weer op te staan, hele droevige muziek net gehoord ook, over past times nou jah, ik ben nog niet helemaal bij dus, misschien wat vlugzout, misschien zo over een kwartiertje of zo,

   Stevie Wonder – pastime paradise
   http://www.youtube.com/watch?v=840uku8_T4Q

  33. La Moon Safari Femme D’Argent maakt het allemaal geen hout uit, die schuift wel door.

   Quote:

   ” The first track from Airs’ Moon Safari album, accompanied by scenes from a video shot from a streetcar traveling down Market Street in San Francisco in 1905.
   Before the earthquake/fire of 1906 destroyed the area. Remarkable footage of the turn of the century lifestyles
   in California.
   Made by cleaverb! ”

   Air – La Femme D’Argent
   http://www.youtube.com/watch?v=NINOxRxze9k

  34. Hyper , get off the floor and listen to this , let the GIPSY vibrations that you love so much perk you up and heal the livestream flowing through your bloodvessels .
   Deze band heb ik een paar jaar terug op Lowlands gezien , helemaal te gek , gewoon effe los van alle beslommeringen en minidrama’s waar we toch allemaal af en toe in verzanden .
   Heerlijke gipsypunk van een zootje ongeregeld .
   Als de link niet werkt , zoek em dan ff op
   http://www.youtube.com/watch?v=orPnjk14EBY
   🙂

  35. Over vrijheid gesproken een Street in het centrum van San Francisco, geen stoplichten, prachtige op maat gemaakte pakken en hoeden de mooiste gemotoriseerde koetsen die je je kan voorstellen, daar waar je je lange benen nog kwijt in kan, daar waar je nog recht op in kan zitten, daar waar je nog om je heen kan kijken, hoogstens linnen dakje voor als het regent, hele mooie elektrische grote trams, kris kros zelf uit je doppen kijken als een auto of fietser afslaat, drukte die we nu complete stilte zouden noemen zo weinig mensen en toch gezellige “drukte”, wat een ruimte wat een mooie grote gebouwen, wat een ruime Streets of San Francisco , geen oerwoud van flauwekul borden en dwang drempels, geen oerwoud van spionage camera’s, een zee van ruimte, een jaar later was alles kapot door vuur en een mega aardbeving; wie zegt dat wij hier met de zogenaamde “technologische” vooruitgang een mooiere wereld hebben gemaakt; in ruim honderd jaar zie ik geen enkele verbetering, kijk maar eens met open ogen naar het filmpje van Air hierboven…

   Over stagnatie gesproken, alleen maar infusion van die vieze grey aliën tech chips, en wat doen we er mee, elkaar er de strot mee afbijten, elkaar kapot controleren liefst met behulp van blikken vol afgunstige melkert nep agenten, en straks ook nog het leger, stond gister ijskoud in de krant, het leger moet hier de straat op, jah jah, martial law was lachen als Alexie het daar over had, was allemaal flauwekul, zo overdreven van die militante Texaan, 17 jaar de longen uit z’n lijf gerapt op talk radio, alles is uitgekomen en nog wordt ie regelmatig naar z’n strot gegrepen door jan en alleman, door de eerste de beste poopoo jopoo, of je je nog wel aan de wormen en maden houdt van mr. bakkie en consorten, daar gaat het nou om, daar is alles van doordrenkt, de kliklijnen zijn geopend, zit er een sch*et dwars, dan naai er toch gewoon iemand bij, lekker gemakkelijk, snel opgelost, alles voor het gemak en het snelle instant genot natuurlijk ook en ooh wat zijn we een mateloos geïrriteerd volkje geworden, alles is een probleem en als er geen probleem is dan maken we het ervan net zolang totdat we allemaal cyber robots zijn geworden, de vleesgeworden getatoeëerde data in de database, daar gaat het om, dat we daar een 1 op 1 afspiegeling van worden, geen verschil meer tussen objecten en subjecten, we zitten er niet ver meer van af, zelfs de hormonen zijn al kunstmatig aan banden gelegd, als je goed kijkt kan je het ook zien aan die meel witte pap gezichtjes als nieuwe gezondheids standaard, wordt steeds erger, d’r zit geen bloed meer in in die gezichtjes.

   Zo kwam je 15 jaar terug er alleen uit te zien door voedselgebrek en warmte gebrek in de ijskoude winters van het oostblok, die werden dan hier weer opgepept in gastgezinnen, nu zijn we er zelf zo aan toe, ik noem het online game harsessen, jah ik moet uitkijken want zie mezelf ook vaak genoeg krijt wit wegtrekken van online “plezier”…. Alle het menselijke moet er uit geramd word en het begint ze aardig te lukken, de keuze is aan ons elke minuut weer, links of rechts of recht de zee in met ijzeren rita.

   The Who – The Seeker
   http://www.youtube.com/watch?v=XrO4_nyamZs

  36. Ik zie nu al een heel etmaal lang achterelkaar combinaties van drietjes op displays.
   Nu de afgelopen paar uur echt achterelkaar.
   Voor mij zijn de drietjes maar 1 Iemand op moment.
   Niet de eerste de beste, geen kleintje, drie maal raden; juist jah Dawn.
   (***********) tussen de haakjes heb ik iets gezegd, nou net, ik voelde het steken in m’n buik.
   Ik kan het niet direct zeggen, want dan maken ze me kapot, dat heb ik geleerd in vorige levens.
   Ik kan het wel indirect zeggen met een om weg, zodat niet meteen alle hyena’s mij omsingelen.
   Wat voor Wout zo makkelijk is is voor mij anders Dawn.
   Ik hoop je nog eens te kunnen zien heldin

   Wicked Game – Chris Isaak
   http://www.youtube.com/watch?v=-oaHHrNQVrg

 3. @cozmic 8D
  Heb hem zelf niet uit dus ff een vraagje; heb je zelf het idee dat het de waarheid helemaal is of heb je toch twijfels?

  Ik bedoel, zijn deze gasten niet gewoon de reptiliaanse soort? Deze man heeft het wat mij betreft goed, maar dat is maar mijn interpretatie. Volgens hem zijn er 2 lijnen, de afstammelingen van Lemuria en van Atlantea. De eerste zijn reptillians de tweede de mammals (apen). Deze twee zijn doorlopend in een energieoorlog verwikkeld.
  bron;
  http://www.youtube.com/watch?v=hSh30EMsaUA

  1. jah jah ik werd er ook even koeltjes van, het zijn de kleine dingetjes die het hem doen en die kleine dingetjes kunnen juist zo gemakkelijk van buitenaf gemanipuleerd worden, wie gaat werkelijk over wie, jij zelf of iets van buiten af die de koelkast als hoofddoel heeft?

  2. @ Dawn
   Ja ik hier en daar wat reserveringen , bepaalde dingen parkeer ik dan ff , zogezegd .
   Ook de verstrengeling van de tijdlijnen zijn op 3D wat moeilijk in de grijze massa in te brengen .
   Het volk Israel dat uit de toekomst kwam ? wtf ?
   Allah en Mohammed worden wel aangestipt , maar niet uitgelicht .
   Nevertheless , de rode draad gaf mij wel bevestiging van mijn innerlijk weten . zogezegd
   Over de vogelmensen , leeuwmensen , draconians etc , is het wel frappant dat je die op het logo van de Engelse Royals allemaal tegenkomt .
   Ik kan nog uren doorgaan , maar dat doe ik lekker ff niet .
   🙂

  3. @Cozmic
   ‘Het volk Israel dat uit de toekomst kwam ? wtf ?’

   Ah, 1000x dank. Nu weet ik zeker dat ik het niet moet lezen. Daaroom schoot het ook helemaal niet op. Die 50 blaadjes in drie dagen is wel heel erg weinig. De naam omdraaien had ik veel eerder moeten doen.
   Denk dat de grote lijn de waarheid wel is. Maar ze weten dat wij slim zijn en gevoelig zijn voor waarheid. Dat dan een beetje mengen met gif en je hebt de perfecte appel. Gelukkig ben ik niet zo van de appels, altijd zuur en zelfs met suiker zijn ze nog oneetbaar.

   Het is allemaal wel steed lastiger aan het worden; wie spreekt de waarheid, wie heeft een agenda, wie staat er aan de goede zijde en is die er eigenlijk wel?

  4. Fijn Dawn dat jij dit zegt……..dacht hetzelfde.De waarheid verdraaid en verpakt in een leugen.Ik heb het helemaal gelezen een tijdje terug.Op één of andere manier kon ik er vanavond weinig van terughalen.

  5. @Lianne
   Weer een bevestiging, was het bij je blijven hangen dan was het goed en eerlijk!

  6. LOL , ja , als je weet dat je in een giftige appel bijt , zorg dan dat je het tegengif voorhanden hebt .
   De ‘waarheid’ vermengd met leugen is verredelijker dan een pure leugen .
   Ik lees sommige dingen dan ook met mijn spamfilter op scherp , alleen als het resoneert laat ik binnen .

  7. @Cozmic
   ‘Ik lees sommige dingen dan ook met mijn spamfilter op scherp’

   Dat is de enige manier om de leugen te herkennen; een zuiver geweten, oprechtheid naar jezelf toe en naar buiten. Daar kan niets tegenop. Valt mij vaker op dat mensen met een slecht geweten extra vatbaar zijn voor het ‘leugenvirus’. Die geloven echt van alles..

   Iemand die voor niets staat, valt immers voor alles.

  8. ‘iemand die voor niets staat valt voor alles’

   WOW WOW WAUW

   Briljant Waar heel erg Waar

   Die zin daar zit zo veel in Dawn, ik word er weer een beetje warm van na een paar ijskoude dagen, door mijn innerlijke strijd en gedoe en, maar het is een mooie zonnige dag vandaag zie ik nu buiten, gaaf dat je er ook weer even bent vandaag (ik moet het zeggen en ik meen het)

   Als iemand voor niets staat, dat doe je door iemand te traumatiseren, daarna kan alles er in, we zijn een trauma planet…

   ik weet het want nog elke dag leef ik met m’n pa en ma, trauma’s kun je doorgeven van de ene op de andere generatie… het is een doorgeef spel, komt dat de Elite even goed uit, 1 papa naar de bliksem is 7 generaties papa´s naar de bliksem, mama’s dat is zo erg daar heb ik het niet eens over nu, dat is helemaal te erg, voor zoons en zo, wat moet je dan nog ooit met vrouwen doen, vernietigende films kijken om de pijn te herbeleven, laat dat nou net ook een industrie zijn van de Elite, letterlijk in kelders…

  9. @Hyperalert
   Die zin is niet van mij, maar is mij altijd bijgebleven. Kan mij echt niet herinneren waarvandaan het komt. Maar soms blijf je dingen nu eenmaal meeslepen.
   Inderdaad is trauma een mooie vorm om iemand clean te krijgen. De monarch slaven zijn het mooiste voorbeeld van zombie-achtige creaturen. Had er zelf op school last van. De leraren moesten ook gedacht hebben dat ik een zombie was. Maar in dat geval heb ik mezelf tijdelijk weggeverft. Wat er niet ingaat hoeft er ook niet meer uit.
   😉
   Mijn hoofd was nooit bedoeld voor die onzin, wist van jongs af aan al dat wijsheid in jezelf zit en niet erbuiten. Of dit een trauma planeet is? Dat ligt eraan vanuit welke positie je het gaat bekijken. Kan je mededelen dat ik het beleef als een planeet van enorme schoonheid. Echter kunnen kleine dingen mij al erg boeien zoals de plantjes die nu in de vensterbank staan te kiemen. Ben wel heel erg veraards en voel daardoor letterlijk alles dat zich erin beweegt. Dus trauma is het voor mij niet, daar heb ik echter dingen voor moeten loslaten! Vooral het verleden, dat was hoognodig. Het verleden was voor mij een donkere weg waar ik letterlijk mijn rug naar toe moest keren. Door het verleden de rug toe te keren en los te laten kwam ik in het nu. In het nu richt ik licht op de door mij verkozen toekomst. Dus door het verleden op te geven kreeg ik een toekomst. Ik neem niemand iets uit mijn jeugd kwalijk want het was zoals het was. Nu is de toekomst van mij en kies ik wie daarin voorkomt!

  10. Je geeft me Nu wat mijn centrale pijnpunt kan genezen Dawn, als ik open en het toesta wat jij nu heel mooi schetst.
   In die zin ben je m’n goede voorganger.
   Er zit ‘iets’ aan m’n kern geklemd, een pijn passagier, en ik ben kennelijk zo gehecht geraakt aan deze martel bank dat ik bij vlagen ellende verwar met plezier hebben.
   Maar er is nog wel wat hoop voor mij hoor, maar het zal niet makkelijk worden.
   Als ik het soms een tijdje niet voel mis ik het erg, het is erg mentaal geaard geankerd geknepen en vasthoudend en periodiek bij flinke vlagen terug kerend, het mengt zich in m’n levensenergie keer op keer, maar begin een beeld te krijgen wat de bron de oorsprong kan zijn hiervan, vandaag heel heldere dag gehad, en energetisch mijn deels gouden kooi gezien en ervaren, door wie en wat het in stand gehouden wordt zolang ik daar in mee blijf gaan, heeft ook heel erg met mijn moeder te maken die nog steeds behoorlijk fief is en de ‘verkeerde’ rol is gaan spelen, mijn leven is haar leven geworden, alles bij mij weg trekken wat met spontaan leven te maken kan hebben en krampachtig dat aan m’n zus te geven als wraking voor wat haar aangedaan is en wordt, pa alchohol, wat niet goed kan.
   Echt fijn om te horen dat jij goed op een mooie weg zit, geeft me veel moed extra.
   OOrspronkelijk, dat woord laatst een keer gevonden en geplaatst, jij bent een OOrspronkelijk wezen, met een luisterend oor daar waar dat nodig is.

   Kathryn Williams – Flicker
   http://www.youtube.com/watch?v=awOH9M0Nuz0

   Mumford And Sons – Awake My Soul
   http://www.youtube.com/watch?v=DHWsKTSdS74

 4. Sitchin heeft de kleitabletten nooit ontcijferd, hij heeft alle info gechanneld met wie of wat is niet bekend.

  Hij heeft hier nooit in t openbaar over gesproken omdat hem hierover een spreekverbod was opgelegd.

  Kerry Cassidy heeft dit vorig jaar naar buiten gebracht, ook Jordan Maxwell refereerde hier ook naar maar niet zo duidelijk als Cassidy.

  1. @sarah
   Zie nu net je berichtje staan, daarvoor dank!
   Wist helemaal niet dat Sitchin de tabletten niet heeft vertaald. Overal lees je maar dat hij de vertaler is van deze o- zo- belangrijke informatie. Zet mij aan het denken en ook al had ik de man niet hoogzitten (weet ook niet waarom – gevoelskwestie denk ik) nu weet ik zeker vanuit welke hoek deze info komt.

   De hoek die de mensheid klein wil houden, onderdrukt, het eeuwige slavenvolk. Je bent immers wat je gelooft te zijn. Laat de massa geloven dat ze een onbelangrijk gekoond/geklooid stukje slaaf zijn en ze blijven onderdanig, ziekelijk afhankelijk. Bah- kan daar zo kwaad om worden; die eeuwige beperking.
   Dus dank je wel voor deze bevestiging.
   Wat mij betreft kan deze gechannelde info regelrecht naar de vuilnisbak!

  2. Nog even over dat boek van Sitchen , De twaalfde planeet , het is denk ik bijna 18 jaar terug dat ik het gelezen heb .
   Ik kan me herrinneren dat het ongeveer het koudste , kilste boek is wat ik heb gelezen . Strijd , oorlog , rebelie , de Lu.Lu ( oftewel de eerste mens ) geschapen om het rotwerk in de mijnen te doen . Verkrachtingen door de Nephilim , en uiteindelijk meneer Enki die ‘zijn’creatie weet te redden door Noach op tijd te waarschuwen tegen de ophande zijnde zondvloed .
   In dat gevallen engelen boek loopt het gedeeltelijk paralel , maar met toch wat duidelijke verschillen ,hierin wordt duidelijk dat Enki / Ra / Lucifer is .
   De hele resonatie van Sitchen klopt voor mij idd ook niet , tis duidelijk dat hij met een verborgen agenda werkt .
   http://www.sitchiniswrong.com/

  3. @Cozmic
   (its me – Dawn incognito 😉 )
   Dat zit zooo, ergens vanaf vanmiddag kon ik niet meer posten, iets met moderatie ofzooo, de reden???-
   Anyways dan maar onder mijn echte naam want watdehek, je moet toch ergens mee kunnen schrijven.

   Als je het zo neerzet dan haal ik er het volgende uit. Het boek van Sitchin spreekt van het mensenvolk als zijnde een inferieur ras, een ras van slaven zonder enige vorm van vermogens. Daar gaat hij al op fout. De vermogens zijn ons afgeleerd, afgenomen tijdens onze vorming. Dit soort boeken helpt en wakkerd de hulpeloosheid en afhankelijkheid alleen maar aan.

   Verder nogal typisch dat juist Enki de reddende engel zou zijn. Dan heb ik al snel het idee dat deze gechannelde info maar van een kant kan afkomen?

   Dank voor de link!

  4. Er zit dusz misschien wel een slaaf knop in ons geprogrammeerd.
   Dat kan leiden tot (onbewust) uitnodiging van ongewenste gasten.
   Zo komt het begrip een “leiding gevende” wel in een heel ander licht te staan.
   Wat voor een type ben jij Dawn?
   Dit bedoel ik niet verwijtend of negatief; alleen krijg ik nu wel koude handen, moet ik deze oprisping nou wel of niet plaatsen, nou jah is het niet voor mezelf dan is het wel voor een ander.

  5. @ Dawn /Lydia ( Jouke hier )
   Ja in de tijd dat ik dat boek las was ik ook een student aan een mystery school , en duidelijk beduidend jonger en naïever dan dat ik nu ben . Dessalniettemin was ik niet naief genoeg om het voor waarheid aan te nemen .
   Ik hoop dat ik dir ff snel op een rijtje kan gooien en anders moet je maar ff meerekenen .
   Bijel zegt ; we zijn geschapen met vrije wil ,hmmm ok
   Evolutie zegt ; we zijn naakte apen
   Hindu/ budhisme zegt ; ooit was je eeen mineraal en je bent langzaam in de ladder opgeklommen … tja
   Sitchin zegt ; een stelletje oorlogvoerende reptielen hebben je geschapen om hun vuile werk op te knappen en daarna weer met het gedolven goud op hun eigen planeet te stappen voor nogmaals 2600 jaar .
   even snel evaluerend was de laatste toch wel de naargeestigste optie die je kan verzinnen voor je bestaan op aarde , toch ?
   Wat wel bizar is , en waarom ik dit boek ging lezen , was dat ik nog een kranteartikel uit +- 1988 heb waarin nasa aangeeft een planeet te hebben ontdekt die in een tegengestelde zwaar eliptische baan in ons zonnestelsel ronddendert . Exact de beschrijving van Niburu !!
   Als ik em ooit kan inscannen en linken zal ik het doen .
   BTW Lydia past je beter dan Dawn , if I may say so .
   ; wink ;

  6. @Hyperalert
   Sluit niets uit maar in dit geval denk ik dat Cozmic een groot punt heeft. De informatie voelt ook voor mij als desinformatie. Wat ik voor type ben? Wel ik denk dat dat een erg lastige vraag is. Wat ik wel voorop heb staan is eigen verantwoordelijkheid. Daarom heb ik best wel veel moeite met verhalen van mensen die graag de schuld buiten zichzelf neerleggen. In dit geval Sitchin die er steeds op wil wijzen dat wij eigenlijk allemaal hulpeloze figuren zijn die wachten op de terugkeer van hun ware meesters.
   Dat gaat er bij mij errug moeilijk in. Uitsluiten doe ik echter nooit iets want dat is een beperkende factor. De deur laat ik altijd wel op een heel klein kiertje staan.

  7. @ Cozmic /Jouke
   😉
   Wow student aan de mystery school?? Wat kan ik zeggen, je had ook wel zonder gekunt. De meeste zullen je niets wijzer maken dan dat ze zelf willen. Je hebt erg veel geluk dat je zo zelfstandig nadenkt en intuitie bezit!
   Het rijtje zegt het al. In Jip en Janneke taal zie je pas hoe achterlijk ons dit gebracht is. Ze zoeken het maar uit met de beperkingen en karma en die andere zooi. Altijd maar weer een excuus voor alle shit aan te dragen (excuus)
   Naakte apen, bijbels, ladders, reptielen allemaal afleiding van ons innerlijk weten. Daarvoor heb je niet veel nodig.

   Dat was overigens mijn volgende vraag; waarom alleen maar dingen lezen waar je twijfels aan hebt? Maar ik zie nu in dat het handig zou zijn. Als je de filters goed hebt afgestemd kan het ook niet uitmaken en kan niets zich nestelen in je onderbewustzijn.

   De link zou ik heel graag zien als je hem ooit terug kan vinden…

   (gelukkig dat deze naam beter bij mij past; moest er immers al een tijdje mee leven…)
   ; wink ;

  8. Karma,ook zoiets waar ik eigenlijk niets mee kan.ben je ergens na je stoffelijke dood in één van de astrale sferen,word je er weer uitgeknikkerd want je hebt nog karma uit te werken.Owkee? Hoe kan ik in een duale wereld géén karma creëren? Of ben ik nu weer te rigoureus.Ben zo weer terug op de brandstapel,of misschien deze keer de guillotine.

  9. Nou Lydia ik heb ook iets behoorlijk aangeboren ‘autonooms’ over mij, en toch is er ook een andere kant aan mij, mijn voornaam is ook tweeledig.

   Over Sitchin achtigen; weet je ik zie alle info in een soort confetti vorm, er is bij mij in eerste instantie geen cohesie, geen samenhang van wat voor werk dan ook. Ik hengel uit heel veel verschillende documenten elementen. Ik ben altijd de meester over de verhalen die ik het liefst wil geloven, zo stel ik mij dat voor, en ik maak een nieuwe versie van elke verhaal als een update weer nodig blijkt te zijn.

   Dat Noizy Ivil werk bijvoorbeeld van tig bladzijden, man ik ram meteen die slider rechts naar alle kanten van boven naar beneden. Wat ik ook op het spoor ben over die Sitchin achtigen, ze zijn allemaal toch weer redelijk openlijk lid van de bekende semi geheime clubs.

   Oh jah als iemand niet nerveuzig doet in mij aanwezigheid dan laat ik het liefst m’n dominantie aanleg dalen.
   Zo zit een groot deel van de ‘Elite’ bestuurders top ook in elkaar.
   Met een rustige hand zijn het vaak ineens bange kleintjes, poessies, veel kleiner dan de massa zich kan voorstellen, heel pijnlijk, dat is het geheim van onze overheersers.

   In die zin hebben ze een martial art benadering nodig.
   Ik ben zelf wel angstig aangelegd helaas.
   Toch heb ik een ‘autonome’ kant die heftig is.
   Khadaffi helemaal kapot van, zag hem vanavond op t.v.
   Hij is nu wel bang zag ik, hoe erg hij ook dreigt nu.
   Hij is zo zwart als de nacht, die ogen laten me niet los, waar komt die zwartheid vandaan?
   Hij heeft altijd gelijk als hij spreekt, dat wil niet zeggen dat hij goed bezig isz.

   Ik heb de neiging om zo’n levensgevaarlijk persoon te benaderen, ik zie z’n zwakke kant al is hij meer dan levensgevaarlijk, hij is wel intelligent, 1 van de intelligentste dictators die ik ooit gezien heb…

   Jij zou het onvervaard wel kunnen doen Dawn, zullen we Khadaffi bezoeken?
   Soms kan ik mijn aangeboren angstigheid wel afschermen tijdelijk, dan ben ik bijna in staat om Khadaffi te bezoeken, dan moet ik in een soort hausse zitten

  10. Lianne ze zeggen dat je in de astrale wereld ook weer gekoeieneerd wordt, van het kastje naar de muur, Johan zegt dat het opzet is dat ze je naar de verkeerde ouders sturen hier op aarde. Die ouders die juist niet goed voor je zijn, daar sturen ze je naar toe. Man dat 2 emmertjes water halen nummer is nog mooie muziek ook vind ik, wel 4 keer achterelkaar gedraaid! De brandstapel zal geen vlam meer kunnen vatten zo, komt wel goed zo LIanne, je bent weer eens gered door de witte cosmische hand van boven,

  11. Precies Lianne. Dat karma verhaal heb ik ook al lang als een zware ketting om mijn nek hangen. Zeker geloofde ik erin omdat het immers een oorzaak en gevolg ding is. Alles werkt hier op aarde zo, dus dat klinkt al vrij logisch. Zou allemaal best kunnen maar toen zag ik het op een dag anders. Waarom weet ik niet meer. Wat mij van gedachte deed veranderen was dat ik niet persoonlijk in karma meer geloof omdat het een oneerlijk gegeven is. Mensen die er zwaar in geloven die handelen ernaar. Doen geen goed uit zichzelf maar omdat ze dit uit angst is opgelegd. Wtf?? -uit angst het goede moeten doen? Dat is precies hoe het niet moet volgens mij. Karma heb ik verworpen want wat doen ze bv in India? Arme mensen een extra een schop verkopen. Omdat ze het verdiennen arm, ziek en geschopt te worden.
   Dat is daar heel normaal en dat heet dan heel goddlijk en hoogmoedig; Karma. Pffff!

  12. @Hyperalert
   Khadaffi bezoeken is wel het laatste dat ik zou willen 😉
   Die gasten zijn voor hun eigen schim nog bang, ze doen dus maar.

   Die opmerking over dat verkeerd terechtkomen op aarde had ik al ergens anders ook al gelezen. Heb daar toen best wel even over nagedacht. Denk je zelf dat dat echt met opzet zou gebeuren?

  13. @ Lydia
   Waarom dingen lezen waar je twijfels bij hebt ?
   Als je ooit van Waler Veith hebt gehoord , hij zegt altijd : these are not my words , I just took it from the horses mouth , lol . Oftewel hij quotes Pike , Manley P Hall en interne documenten van het Vaticaan .
   http://www.youtube.com/watch?v=AllwO-ejxGE
   Ik kan niet zeggen dat hij het naar mijn gevoel 100% bij het rechte eind heeft , ( 7th day geloof ) maar hij is wel lekker diep gegaan . Een groot gedeelte van wat hij uitdraagt resoneert , zal maar zeggen ( lol , maar een essentieel deel niet )
   Mystery scool heb ik bezocht vanwege een ongelooflijk grote aantrekkingskracht naar het grote witte broederschap . Zie het maar als verliefd worden op de foute meid . Over schaduwkanten gesproken , je kan je schaduw alleen maar oplossen door er je licht op te laten schijnen , dont be affraid of the dark zou Robert Cray zeggen .
   Vanwege het feit dat de esotherie totaal tegenovergesteld is van de exotherie hebben wij als ‘gojem’ een fikse kluif om de werkelijk boven te halen . Innerlijk weten afzetten tegen de andere verhalen kom je steeds een stukje dichter bij de waarheid , zolang de grijze massa het maar wil intergreren .
   Door mijn van kind af zijnde dromen /nachtmerries en visioenen sta ik erg open voor ’the time before time ‘lemmuria , atlantis .
   Ook de karmische coup die gepleegd werd door Christus resoneert bij mij . Op een niet 3D level klopt het .
   Ik ben nu ff uitgetypt , ik hoop dat mijn openheid word gewaardeerd .
   peace4all

  14. Om heel eerlijk te zijn Lydia ben ik daar helemaal niet zo zeker over.
   Dat van met opzet bij de verkeerde ouders geplaatst worden.
   I don’t know, ik wankel op 2 gedachten, misschien in een extra boze tijdlijn.
   DAt er meerdere werkelijkheden tegelijk kunnen bestaan.
   Is misschien een makkelijke manier om me er van af te maken van deze vraag.
   Toch zou het kunnen dat het tegelijk Wel & NIet waar isz.
   Dat iets super dubbel isz, maar is altijd uitkijken om niet voor de gemakkelijkste weg te gaan dan.
   Volgens mij “zie” ik nu dat dat aan je ballast bagage bewustzijn van jezelf kan liggen.
   Zijn wij het Type LYdia die dat maar laten gebeuren?
   Misschien alleen als we deep down “Strafff” willen hebben?!!!!!!

   Jah nu vind ik mezelf even Briljant. zou best kunnen als co creators van het Al wat om ons Heen isz.
   Laatst kwam ik een ietwat mannelijk type vrouw tegen bij een boekwinkel.
   Ze deed in eerste instantie heel stekelig afstandelijk tegen me.
   Ze had toch iets moois ook, hoe mannelijk ze ook was op het eerste gezicht.
   In een reflex toen alle zachtheid gegeven die ik in me had.
   Ze smolt, zo heftug, gebeurt zelden dit zo hoor, is wel half jaar geleden.
   Ik stond paf, ik dacht jij bent juist het type Lerares van vroeger die mij te pakken zou nemen, m’n uitstraling bij de Juf Frans, vroeger kon ik dan alleen verharden, en dan word alles anders om je heen ook, dan werd ze lelijk tegen alles wat mannelijk zou kunnen worden…..

  15. Hoe zou het nu zijn om helemaal karma vrij te zijn op deze planeet, zou je dan niet overompeld worden door iedereen die wel in dat karma verhaaltje gelooft?!

   Karma vij is van alles vrij zijn, geen obstakels meer onder vinden geen verplichtingen, geen EGO, geen ontplooiing, geen levenslessen meer en geen wijsheden laat staan inzichten die je nog verkregen kan krijgen.

   Als dat zo zou kunnen zijn dan is de grote hamvraag wat doe je dan hier nog? als alles bestaat uit onderdrukking van mens op deze slaafse planeet dan zou het inhouden dat al die mensen die in armoede leven en in eenvoud bikvakeren allemaal praktisch karma vrij zijn.

   Met karma vrij zijn kan je ook karma worden opgelegd door anderen die maar niet snappen willen, dat je karma vrij bent van bv geen werk hebt, dat toch voor je gaan aanmaken zoals de regeltjes in Den Haag daar voor gemaakt zijn.

   Dan zit je met karma van een ander opgescheept en zie daar nu maar eens vanaf te komen, als je dan karma vrij bent, lijkt me een enorme moeilijke klus om anderen daar weer in te zien overtuigen.

  16. Sjeeezzzz Cozmic super heftig mooi,

   jaah tuurlijk wordt dit gewaardeerd en niet zo een beetje ook, ik weet ergens dat dit nu voor velen die dit lezen zo isz, super interessant, ik heb ook dat veel van Walter Veith bij mij goed aankomt. Walter met de Feiten. En inderdaad dat het EEN Enorme Waarheid isz zoals hij het schetst, maar zeker niet DIE Ene Waarheid, wel voor Walter Veith, door wat en wie hij is, hoe hij is groot gekomen, je kan wel van Walter leren maar het niet 1 op 1 voor jouw zelf kopiëren, als een ieder nou eens zijn Persoonlijke Waarheids HIstorie zou gaan Samenstellen, met ongetwijfeld heeel veel overeenkomsten die je dan ontdekt als je ieders History Truth naast elkaar zou leggen…..

   Dit zou kunnen met Internet, de vraag is of we wel oud genoeg worden, sommige studies vereisen nou eenmaal 500 jaar, als mogelijke ex ‘ufo” wetenschapper in een andere werkelijkheid kan ik zeggen dat ‘wij’ dat heel normaal vonden, 500 jaar voor een beetje doctoraat, dat is pas grondig werken!!!!!!!!!!!

   En ook bepaalde ‘super’ apparatuur inclusief “assistenten”; ik mis mijn laboratorium zo erg, “wij” hadden pas echt semi intelligente super computers, je kon echt alles vragen en opvragen, om gek van te worden, alle vragen die je had en dan ook nog scherpe antwoorden krijgen, dat is de toekomst, de vraag is wil je wel alleszz weten, het is zwaar om (te) veel te weten soms wel.

   Tegenwoordig wil ik alles van mensen weten, jah ook maan mensen heel erg, het Mysterie der Mysteries voor de meer synthetisch logisch gestructureerde rassen out there, ze weten wel veel maar saaaaaaai

  17. @Cozmic
   Of dat gewaardeerd word – absoluut!
   Walter Veith is mij bekend. Begrijp ook wat je wilt zeggen bij iedereen mist er een stuk. Het is het net helemaal niet. Mooi in elkaar gepuzzeld maar altijd het idee dat er iets ontbreekt. Het belangrijkste schakeltje.

   Voor ons het gewone (lol) slavenvolk, het gepeupel zal echte informatie nooit naar buiten komen. Je gaat natuurlijk niet je kennis uit handen geven. Wat dat aangaat heb ik Bill Cooper heel hoog zitten, zijn Mystery Babylon voelde voor mij 99% echt. Echter die kier van 1% laat ik dus open…

   Lastig om steeds te moeten schipperen tussen wal en schip, dat heb ik dus ook wat jij beschrijft. Nooit de juiste aansluiting. De aantrekking blijft en ik weet bijna zeker dat dat wederzijds is. Zal ik je eens een geheimpje vertellen; ik meen bijna zeker te weten dat ze lichtelijk jaloers op ons zijn. Naar de inhoud ervan kan je wel raden, wij zijn wat zij pretenderen te zijn. Verlichting van binnenuit kan nooit plaatsvinden vanuit corruptie en hebzucht.

   Je schrijft over een natuurlijke binding met ‘the time before time’ iedereen heeft bindingen. Volgens mij heeft dat met onverwerkt trauma te maken in vorige tijden. Ook al ben ik niet van het karma de lidtekens blijven wel aan je kleven. Verwerking van iets dat je dwarszit zou een oplossing kunnen zijn om het los te gaan laten.
   (Zeg maar wat doms… 😉 )

  18. Jah klopt volgens mij wel Paul. Ik werd door m’n “ex” vriendin die ik om de zoveel tijd nog wel spreek in een probleem familie gezogen, dat gaat toch aan je kleven, moeilijk om van je af te schudden.
   Wat Cozmic al zei van als je uit bent geweest en dat er dan van alles aan je kan gaan plakken.
   Dat dan de kunst is om het op te merken en van je af te schudden.

  19. @ Hyper, tja inderdaad, het stuk karma van een ander wat men aan je opgelegd wordt, wat niet dus niet van jou is…. ik herken hetzelfde gezien naar mijn eigen familie, die mij en m’n partner een stuk karma op leggen en tot zekere hoogte ook aardig leeg kunnen zuigen, ook al heb je het in een specifiek daglicht geaccepteert en gerespecteert en je los kunnen maken dan nog komen zij vele dingen opleggen wat niet van ons is….dus zeer herkenbaar….

   voor degene die niet weten wat karma is….zijn over ’t algemeen nog niet zo ver in het leven en hebben zover mogelijk nog veel te leren….

   Karma is een Sanskriet woord en betekent handeling en verwijst naar activiteiten die we verrichten met lichaam, spraak en geest. Deze activiteiten laten indrukken of zaadjes op onze geestesstroom achter, die rijpen tot ervaringen wanneer aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. De zaadjes van onze activiteiten gaan met ons mee van het ene leven naar het andere en gaan dus niet verloren. Als we echter geen oorzaak of karma creëren voor iets, dan zullen we ook de gevolgen niet ervaren: als een boer geen tarwe zaait, zal er ook geen tarwe groeien.

   Als een gemotiveerde activiteit pijn en ellende tot gevolg heeft voor anderen, dan wordt het een negatieve, destructieve of ondeugdzame activiteit genoemd. Als een activiteit bewust gewild geluk veroorzaakt, wordt hij positief, constructief of deugdzaam genoemd. Activiteiten zijn niet inherent goed of slecht, maar worden alleen zo genoemd overeenkomstig het gevolg dat ze veroorzaken voor degene die de actie doet. Positieve acties veroorzaken prettige ervaringen voor de dader, en negatieve acties veroorzaken problemen en negatieve ervaringen voor de dader.

   De werking van oorzaak en gevolg op onze geestesstroom is wetenschappelijk. Alle gevolgen ontspringen uit oorzaken die in staat zijn hen voort te brengen. Als we appelzaadjes zaaien, zal er een appelboom groeien en geen Spaanse peper. Als we Spaanse peperzaadjes zaaien, zal er Spaanse peper groeien en geen appelboom. Als we positieve activiteiten verrichten, zal geluk volgen en als we negatieve activiteiten verrichten, zullen problemen het resultaat zijn. Alle geluk en voorspoed die we in ons leven ervaren, zijn dus veroorzaakt door onze eigen positieve activiteiten in het verleden. Evenzo zijn al problemen veroorzaakt door onze eigen destructieve activiteiten.

   HartGroet

  20. Om je karma op te lossen zul je toch heel bewust en alert moeten zijn, voorbij geest en gedachten.
   Alles wat er over vertelt wordt is lulkoek. Ga het eens bij je zelf na, chakra blokkades en karma zijn alleen op te lossen door je lichaam en geest weer te herkennen en tot het diepste te doorvoelen. Zie en wordt groter dan die bekrompen geest met zijn altijd maar doormalende gedachtes. Er is altijd meer omdat jij daar om vraagt. Steppin’ out

   http://www.youtube.com/watch?v=dOWVg0AoHWE

  21. Helder Duidelijke uitleg over Karma MOza!
   Die druk van ‘de familie’, Mennn tsja breekt me de bek niet open, de druk zo zwaar als een alles verstikkende loden deken.

   Plezierige stem heeft die Mary Rodwell Paul
   Ga zeker verder kijken wat ze te vertellen heeft, thnx buddy…

  22. @ Martijn
   sorry, maar gezien het feit en ondanks bepaalde blokkades is het gezien de mogelijkheden zeker mogelijk dat er bepaalde mensen karma vrij zijn, en hen door andere een bepaald stuk karma wordt opgelegd door hem of haar op een ander voetstuk te plaatsen dan hij of zij daadwerkelijk is of gezien wordt…er zijn desondanks ook zielen hier op aarde die met Kennis en (levens)ervaringen al een stuk wijzer zijn en dusdanig gegroeid…en trouwens een afgrijselijk nummer bij de wee, gelijk maar na de eerste noten gelijk weggeklikt….er zijn ook vele nog helaas die vast zitten in een bepaald patroon van o.a geld en macht en er ook hetzij al vele boven staan….

  23. About karma ,
   Dit woord is in de 6ties opgestaan uit het hinduïsme , moeten wij nou in een keer allemaal in karma gaan geloven ?
   Een 2000 jaar oude wijsheid vertelt ons dat karma oftewel schuld kan opgelost worden door vergeving te vragen .
   karma my ass , ok, in dit leven , maar zoals in een ander artikel gesteld dat de pedofiel en het slachtoffer een karmische relatie aangegaan zijn , kutkatholieke priesters zijn dan wel heel goed bezig om het karma op te lossen .
   daar ga ik weer..

   kom zo terug

  24. Hmmm . pijnlijk dat ik me laat triggeren door een woord , karmaq, hipieshit ,instant karma or lifelong karma ?

   Toeval , ik zit op een chat te ptaten met een ‘black sheep’
   We gaan ff terug in de tijd en zoeken de oorzaak van haar problemen , waar de verwijten naar haar vader gaan worden die opgelost door vergeving, en het inzicht dat haar vader eigenlijk ontzettend veel van haar houdt , maar door zijn drankprobleem dit niet kan tonen , omdat hij niet van zichzelf kan houden op dat moment . communicatiestoornis first degree .
   Zij gaat terug in de tijd en vergeeft haar vader .Mooi.
   EEn ding opgelost , wat schetst de vebazing , Volgende dag belt hij haar op en biedt een van zijn huizen aan , en over geld enzo dat komt wel goed .
   Moraal van dit verhaal , heel je verleden , heel je nu , heel je toekomst .
   Misschien dat dit een beetje chaotisch over komt .
   Het frapante was dat het iemend in New Zeeland was , tijd en afstand bestaat niet. Ik wil dit alleen maar delen om te delen , niet om mijn eigen loftrompet te schallen , daar ben ik al ver voorbij .
   Wonderen bestaan met soms de hulp van een vriend die je nooit hebt ontmoet.
   Zij waar je het van verwacht , onthouden je het , en een vreemde geeft je het , dat is karma in action for me .
   Als ik een beetje melodramatisch overkom , so be it , lekker belangrijk , enjoy the ride everybody

  25. ” Zij waar je het van verwacht , onthouden je het , en een vreemde geeft je het ”

   Jah dat is het vaak, daarom moet ik en iedereen ‘uit het hoofd’ proberen te komen, het koppie kan dat karnemelk vortex mechanisme niet verbeelden laat staan bevatten, gods wegen zijn ondoorgrondelijk, is geen flauwekul, ik lijk Walter met De Feiten wel, dominees en dolle dominaas in actie go go go

   The Beatles – And you’re bird can sing
   http://www.youtube.com/watch?v=_FPRHjNDQlk

  26. Wat een afzet tegen karma, als je niks van karma begrijpt dan snap je ook geen ruk van re-incarnatie en anders om.

   Zo kijk ik er weer naar, lol!

  27. Hands up , this is the KarmaPolice !

   http://www.youtube.com/watch?v=lZHoci2Wjs0

   Zo hebben we allemaal wel ons eigen dingetje mat het een of ander.
   @ Paul ,
   ik heb je linkje uit de bankschroef bekeken . kwam best wel wat herkenbare dingen tegen ( het was wel een lange zit )
   Ik zou toch niet graag helemaal overgenomen willen worden zoals dat blonde vrouwtje .

  28. @Cozmic8D
   Die Karmische coup van Jezus…daar zou ik het nog eens over willen hebben met je.Ik denk nl hetzelfde daarover als jij.
   Hij heeft ons de weg willen wijzen,hoe wij het karmische reincarnatierad kunnen stilzetten.
   Maar ik ben nog steeds opzoek naar zijn JUISTE woorden.
   De bijbel……nah?
   de apocriefen…….komt(erg) in de buurt.
   de rozenkruizers….erg warm, maar toch op een of andere manier brrrrr.
   Magic mushroom…….??
   Gary Renard,a course in miracles……….pffffff bomen…bos??.
   Hoe denk jij daarover,wat zijn jouw inzichten?

  29. @ Lianne ,
   Tough lady , tough questions huh ?
   Ik moet je ten eerste bekennen dat ik niet werk vanuit het intellect , als ik zo overkom dan was dat een goede misleiding , haha .
   Wel heb ik zat gelezen , daarnietvoor , maar het intellect is erg 3D voor mij .
   Ik weet niet of je dit herkent , maar af en toe heb ik periodes dat er zich een zaal van inzichten opent , ( zonder drugs , Budhy ) en dingen worden op een heel ander nivo duidelijk . Om deze waarnemingen terug naar de grijze massa te nemen is een ander verhaal , ze lijken zich moeilijk te intergreren in de comfortzone .
   Ik ga gewoon mijn best doen om een antwoord te geven .
   In genesis en waarschijnlijk vele andere geschriften staat geschreven over de zondeval , van generatie op generatie( lees karma ) Aangezien dhr Lucifer zich lange tijd aandiende als lord of lords ( een groot stuk in de bijbel o.a. mijns insziens ) lag dat lekker in zijn straatje , totale controle over de mensheid .
   Vergeving kon alleen gevraagd worden via de hogepriesters , het slachten van een lam , het verbranden van het vet ervan , en het loslaten van een bok , de zogenaamde zondebok !
   Schiet mij maar lek , als ik zo’n wrede god moet aanbidden zoekt ie het maar lekker uit , paganisme pursang .
   Maar de mens zat vast in die zondeval , een karma dat van generatie op generatie overging .
   Lucifer had erop gewed dat uit zijn verkozen volk de nieuwe messias voort zou komen , en inplaats daarvan kwam Jezus met zijn boodschap dat iedereen terplekke vergeving kon vragen , zonder priester , zonder offer , resetknopindrukken en loskomen van een levenslang karma . wow
   Ook omdat jezus een directe afgezant van de schepper was had hij net iets meer power dan de afvallige lucifer , waardoor men met uitdrijvingen etc , alleen zijn naam hoeven te gebruiken en het legioen trekt zich terug .
   Zelf ben ik geen kerkchristen , pas ik echt niet tussen , maar met al mijn flashbacks over de oude tijd en wat ik heb gezien op andere nivo’s resoneert het christus verhaal wel met me .
   Almetal sluit het ook aan op wat deze nieuwe tijd gaat brengen , zolang we er niet in doorslaan zijn we verantwoordelijk in zekere zin in controle over wat onze gezamelijke toekomst wordt .
   Ik kan nog uren doorratelen maar hou het hier ff bij .

   http://www.youtube.com/watch?v=lcfrAIVidao

  1. Binnen de lijntjes kleuren is wel het netst maar niet spannend toch? voor je het weet heb je een prachtig schilderij……….maar eigenlijk heb je wel gelijk.

 5. Na de StealthFighter is de TR-3B het nieuwe paradepaardje in de lucht, onwetende onder ons zien het gelijk weer aan voor een UFO die men niet kan plaatsen in het denkgoed van Nu de dag, of schieten we ons doel nu voorbij en is het toch iets anders dan anders?

  In iedergeval wel een leuk vliegend voorwerp waar we naar opzoek kunnen gaan…

  UFO Sighting over Paris, France or TR-3B Aurora Project in Night Vision

  http://www.youtube.com/watch?v=SU0Er8goVLs

  Aanvullende info:

  http://hubpages.com/hub/What-is-the-TR3B

  1. Altijd lachen om reacties te lezen hierover.
   Het millitaire complex is natuurlijk al weer veel verder, wat wij nog niet eens bedenken kunnen, bestaat al in deze wereld.
   Vertellen ze ons niet maar goed, wij zijn niet gek.
   Schaken heeft me ook altijd geboeid, Amerika schaakt er wat op los deze dagen. Eindtijden? Let maar op wat er gebeurd. Ik kan het jullie niet vertellen maar elke dag is anders. Het is een spannende tijd.

   Over 5th dimension gesproken:
   http://www.youtube.com/watch?v=EegRh8Z4H-o

 6. Gewoon even een onnavolgbare conclusie uit een rationele mind ;
  Als deze aliens al de mogelijkheid hebben om met hun organische lichamen zo gigantisch veel lichtjaren af te leggen …. zouden ze dan niet ook een stealthmodus hebben ?
  En niet in een of andere achtelijke klokvormige teletubbie achtige vliegende flapdrol armatuur komen ?
  Buiten ons 3D bewustzijn zijn er vast en zeker meerdere bewustzijnslagen cq manifestatielagen .
  zoek die vliegende pannen op 3d nivo , dan krijg je vliegende pannen op 3d
  wat we zien op foto zijn aardse 3d dingen , het echte werk is buiten onze visie gehouden , voor ons eigen bestwil zo te zeggen .

 7. Het kan best leuk zijn om een ondernemende kleinzoon te hebben!
  Die heeft namelijk op mijn Laptop mijn gegevens ingevoerd!
  Zelf heb ik dat dus niet gedaan, en was dus verbaasd dat ik
  mijn naam en Mail adres zag staan!
  Voorlopig mag hij dus van mij niet meer op mijn Laptop gaan stoeien!
  En eindig dus zoals JANOSH altijd doet, met een Beste groet:
  “Van Hart tot Hart,” van deze BRAM.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.