Advertentie

CETA? Hier wringt de schoen..!!


x

ceta-ttip

x

x

CETA? Hier wringt de schoen..!!

2016 WantToKnow.nl/be

x

Het CETA-handelsverdrag tussen de EU en Canada, brengt een zeer belangrijke discussie aan het licht. Eén van de redenen waarom Wallonië en de Brusselse regering België vooralsnog geen toestemming geven om CETA te ondertekenen, is het investeringshoofdstuk van het verdrag. Het zal velen verbazen, maar België heeft maar liefst al 98 bilaterale investeringsverdragen ondertekend. De recentste daarvan zijn uit 2009 en 2010; afgesloten met landen zoals Montenegro, Togo en Tadzjikistan. Ook de EU onderhandelde reeds over meerdere akkoorden, die allemaal een investeringshoofdstuk omvatten. En precies dáár zit ‘m de kneep..!

Concreet valt een investeringsverdrag uiteen in twee delen:

 1. de standaarden van bescherming; wat inhoudt dat landen verplicht worden om buitenlandse investeerders niet te discrimineren, ‘eerlijk en billijk’ te behandelen, en in geval van onteigening te compenseren.
 2. de procedures voor arbitrage. Deze laten toe dat buitenlandse investeerders zich rechtstreeks op deze standaarden kunnen beroepen. Los van de nationale rechtssystemen, kan via investeringsarbitrage een compensatie worden geëist van de staat, wanneer buitenlandse investeerders menen gediscrimineerd of onfair behandeld te zijn… (En ja, daar kunnen deze investeerders ook een ‘sport’ van maken, in de zin van ‘kijken hoe ver we komen’..)

Deur wagenwijd open voor misbruik
loesje-ttip-cetaDit klinkt wellicht niet zo erg. In heel veel gevallen vinden we het immers helemaal niet zo’n slechte zaak als landen gehouden worden aan hun internationale verdragsverplichtingen. Als politieke meningen bijvoorbeeld het gezag van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ter discussie stellen, worden deze uitingen vaak – en meestal terecht – op verontwaardiging onthaald.

Dus wat is er dan mis met het afdwingbaar maken van verplichtingen van staten/landen ten aanzien van particuliere buitenlandse investeerders..? Zoals in het verleden duidelijk is gebleken, staat bij investeringsarbitrage de deur wagenwijd open voor misbruik. De standaarden van bescherming zijn zo breed, dat alle soorten maatregelen die ook maar enige invloed hebben op buitenlandse investeringen – de facto alle beleidsdomeinen – in aanmerking komen voor een goede ruzie en dus… Rechtszaken..

 • Stel je voor, een land heft nieuwe belastingen? De mogelijke reactie van de onderneming: ‘Onteigening van verwachte winst!’ (Praktijksituatie in het geval ‘Corn Products v. Mexico'(2004))
 • Stel je voor: Een land trekt de mijnconcessies van een bedrijf in, wegens wetsovertredingen? Oneerlijk vind de multi-national en start een zaak tegen de overheid! (Praktijksituatie in het geval ‘Quiborax v. Bolivia’ (2006))

Via dit ‘investeringsarbitrage-systeem’ worden al decennialang kleine en grote regeringen onder druk gezet, om toch maar geen maatregelen te nemen die de winsten van buitenlandse investeerders zouden kunnen bedreigen. En let wel, we hebben het hier niet niet over kleine bedrijven, maar over uiterst geraffineerde multi-nationale ondernemingen, die in staat zijn langdurig de beste juristen ter wereld, voor zich te laten knokken. Met als beloning de honderden miljoenen ‘schadevergoedingen’..! Uit te betalen door een land, lees DE BURGERS van dat specifieke land.

Afbeelding vrouwe Justitia 2Geen onpartijdige rechtbanken..!
De voornaamste reden waarom investeringsarbitrage vaak tot excessieve resultaten ten voordele van buitenlandse investeerders heeft kunnen leiden, is het feit dat verschillende procedurele aspecten buitenlandse investeerders enorm bevoordelen, en andere betrokken partijen benadelen en zelfs uitsluiten. Eerst en vooral is het zo dat – per definitie – enkel buitenlandse investeerders een klacht kunnen neerleggen. Daarnaast worden deze procedures vaak achter gesloten deuren gehouden, en worden andere betrokken partijen niet eens toegestaan om hun belangen te verdedigen..!

Daar komt nog bij dat de juridische principes die worden toegepast tijdens investerings-arbitragezaken enkel de belangen van de buitenlandse investeerders beschermen, niet die van eventuele andere betrokken partijen. Bovendien worden de beslissingen over de interpretatie en toepassing van die beschermingsstandaarden genomen door arbiters (aangesteld door de partijen zelf) wiens onafhankelijkheid in vraag kan worden gesteld.

Deze -uiterst dubieuze- EU-commisaris, Karel van der Gucht, is al meer dan 10 jaar de Europese drijvende kracht achter het doorvoeren van TTIP en CETA. (Klik voor artikel)
Deze -uiterst dubieuze- EU-commisaris, Karel van der Gucht, is al meer dan 10 jaar de Europese drijvende kracht achter het doorvoeren van TTIP en CETA. (Klik voor artikel)

In de meeste zaken zijn de aangestelde arbiters immers advocaten die ook vaak investeerders vertegenwoordigen, en dus een bijzondere affiniteit hebben met hun belangen. Verder zijn er ook geen mogelijkheden tot beroep tegen de uitspraken van een arbitragetribunaal, en lopen de bedragen van opgelegde compensaties vaak zeer hoog op. Omwille van de controverses die verschillende investeringsarbitragezaken reeds met zich meebrachten, komt het investeringshoofdstuk in CETA voor een deel wél aan deze problemen tegemoet, in de zin dat de standaarden van bescherming voorzichtiger geformuleerd zijn, en dat het recht van de staat om regulerend op te treden, bv. inzake milieu, expliciet wordt vermeld.

Wat echter onvoldoende is veranderd zijn de procedures.
De onderhandelaars van CETA hebben de investeringsarbitrage dan wel herdoopt tot ‘Investment Court System’, vele elementen van het oude systeem blijven behouden.

Voor de selectie en aanstelling van de arbiters worden wel een aantal voorwaarden opgelegd, maar een belangrijk deel van hun verloning blijft afhangen van het aantal zaken dat ze behandelen. Met andere woorden: hoe aantrekkelijker het systeem voor investeerders, hoe meer inkomsten voor de arbiters. Er zijn ook helemaal geen garanties inzake transparantie. CETA laat verschillende uitzonderingen toe, zodat grote delen van de procedures en bewijsvoering confidentieel kunnen blijven.

Ook de mogelijkheden van derden om te participeren aan deze procedures blijven zeer beperkt. Zogenaamde ‘amicus briefs’ of andere tussenkomsten van derde partijen kunnen worden aanvaard, maar van harde verplichtingen is geen sprake. De organisatie van een beroepsprocedure wordt in de tekst van CETA slechts vermeld, de concrete invulling hiervan is niet opgenomen in het verdrag. Latere onderhandelingen zullen dit blijkbaar moeten waarmaken, met voor nu dus geen garanties daarop!

TTIP cartoon bed businessArbitragetribunalen nemen cruciale beslissingen.
Deze tribunalen geven een invulling en toepassing, aan zeer breed geformuleerde beschermingsstandaarden, en hun interpretaties hebben vaak een belangrijke invloed op de regelgeving van staten inzake milieu, sociale zaken, volksgezondheid, en zoveel meer. Als onvermijdelijk gevolg wordt hierbij ook direct en indirect beslist over de belangen van derden. Bovendien is al meermaals aangetoond dat investeringsarbitrage wordt aangewend om staten onder druk te zetten om zich van ‘storende’ regelgeving te onthouden, en kan dit staten ook effectief ontraden om bepaalde maatregelen in het publiek belang te nemen. Het is kortom allemaal de-kat-op-het-spek-binden en hopen dat het ‘allemaal goed gaat’..

Bepaalde herformuleringen van de beschermingsstandaarden zullen er misschien wel voor zorgen dat de allergrootste excessen in de toekomst worden vermeden, maar dit maakt van investeringsarbitrage nog geen rechtvaardige procedure. Het ‘hervormde systeem’ biedt onvoldoende garanties dat de belangen van alle belanghebbende partijen adequaat zullen worden vertegenwoordigd en juridisch gevaloriseerd. Het is en blijft ook het voorrecht van buitenlandse investeerders om procedures aan te vatten. Dit leidt tot het absurde resultaat dat een verdrag dat er zogezegd op gericht is discriminatie van buitenlandse investeerders op te heffen, nieuwe vormen van discriminatie in het leven roept.

TTIP trojeGrote behoefte aan faire procedures
Door voorstanders van CETA wordt voornamelijk gewezen op de beloofde positieve gevolgen van CETA, zoals economische groei en natuurlijk jobs, en worden de risico’s verbonden aan investeringsarbitrage geminimaliseerd of ontkend. Dit biedt echter geen waarborgen op vlak van de uitkomsten, noch qua voordelen, noch qua risico’s. Waar de toekomst onzeker is, kunnen alleen adequate procedures garanties bieden. Voorstanders van CETA hebben dus ongelijk wanneer ze zeggen dat de huidige aanpassingen volstaan.

Het is niet omdat dit de verdragstekst is die vandaag nu eenmaal voorligt, dat we dan maar moeten verder doen met het creëren van procedures die niet aan essentiële vereisten inzake transparantie en participatie voldoen. Wat we nodig hebben zijn faire procedures, die garanderen dat de belangen van alle betrokken partijen worden gehoord.

De manier waarop, en in welke context, internationale verdragsverplichtingen worden geïnterpreteerd en toegepast, raken aan het hart van onze democratie en rechtstaat. Bezwaren tegen dit systeem wegzetten als linkse profileringsdrang, of suggesties om de democratie dan nog maar een beetje verder opzij te schuiven, zijn dan ook onbegrijpelijk. Wie akkoord gaat met het verder uitbouwen van een systeem dat niet aan essentiële voorwaarden inzake openheid en participatie voldoet, lijdt pas echt gezichtsverlies.

De groep wereldwijde bedrijfsconglomeraten, die achter het NED 'schuilgaat', zegt feitelijk al genoeg.. Wat hebben deze mensen in hemelsnaam te maken met een Syrische 'opstand van het volk'..? Anders dan het creëren van 'nieuwe kansen' voor hun 'bedrijfsacitiviteiten..!

 

34 gedachten over “CETA? Hier wringt de schoen..!!

  1. denk dat het allemaal t o n e e l spel was, ook die huilerige minister van canada, echt.. vooral haar mercie

   alles is al be-kok-stoofd ( lekker in de herfst.. maar deze dame dus niet)!

   eerst dacht ik echt dat `het echt` was.. maar toen ging mijn pijnappelklier weer volop in de reset..

  2. Ja er moet een wet komen dat stelt dat geen enkel bedrijf de staat kan aanklagen groot of klein. Omdat een bedrijf zich Moet aanpassen aan een land en zijn geldende regels. Doet dit bedrijf dat niet hij uit het betreffende land gezet mag worden!

  3. Ja er moet een wet komen dat stelt dat geen enkel bedrijf de staat kan aanklagen groot of klein. Omdat een bedrijf zich Moet aanpassen aan een land en zijn geldende regels. Doet dit bedrijf dat niet hij uit het betreffende land gezet mag worden!

 1. Toch een beetje zielig of misschien droefig dit geschrijf, zo zonder enig nut, Europa is al heel lang in handen van hoe je ze noemen wilt, deze laatste spartelingen van een dooie vis, hebben niets om het lijf.

  The USA-CIA-Israel doen precies wat ze willen, alle mollen zijn nu opgestaan, en hebben alles in handen, op naar WWIII, de gene die het overleven, zijn dan waarschijnlijk de meest ongelukkige wezens op deze planeet.

  Maar blijf gerust door discusseren, over onderwerpen hoe interessant ook, maar in feite in onze huidige situatie niet ter zake doende.

  Ieder één een prettige dag gewenst, Jenne

  1. By the way Jenne. Ik heb het gevoel dat het goed zou zijn, dat we elkaar eens een keer in real life zouden ontmoeten. Kunnen we beiden tot de conclusie komen dat we allebei niet de kwaadste zijn.

  2. Arend,

   dat geld zeker voor jou, van mezelf ben ik soms niet helemaal overtuigd, beetje heet hoofdig soms, hoop dat je mijn excusses daar voor wilt aanvaarden.

   Jenne

   By the way, ik vind dat er wel erg veel over sommige onderwerpen wordt G.O.H. , zonder to the point of conclusie te komen !

   Hier ligt een taak voor Guido.J. om in te grijpen en een slotsom aan te geven, nou ja dat denk ik.

 2. Wallonië, en meer bepaald de PS mafia(Franstalige socialisten) zijn helemaal niet bezig geweest met CETA, maar wel met interne Waalse en Belgische afrekeningen, en vooral met het saboteren van de Vlamingen.
  Dit laatste in ruil voor de 10 à 12 miljard euro transferten vanuit Vlaanderen naar Brussel en Wallonië.
  Er zijn veel schadelijker zaken die door de EUSSR worden veroorzaakt, maar daar heeft de PS mafia geen problemen mee, wel integendeel.
  Ik denk hier o.a.aan de sociale dumping door het zo gezegde vrij verkeer van personen binnen de EUSSR, en aan de “invasies” van buiten de EUSSR. Er is dan ook nog de gigantische fraude met EUSSR subsidies.
  Als de PS mafia uiteindelijk akkoord was, zal de komende weken en maanden duidelijk worden welke prijs hiervoor betaald werd door de Belgische federale overheid en de EUSSR via extra geld, want daarover ging het in feite.
  In de voormelde tekst van de RUG Gent, wordt wel wat geleuterd over CETA, maar over de verborgen agenda’s die er achter schuil gaan zwijgt men ook zedig. Achter CETA, zoals ook achter TTIP, Agenda 21 enz.. gaan de occulte machten schuil die de drijvende krachten zijn achter de NWO. Hier komen dan zoal steeds de banksters van Wallstreet en The City in het vizier.
  Er werd hier met CETA dan ook een ergerlijke komedie opgevoerd, met eens te meer de MSM leugenpers in de hoofdrol.

  1. Sub Rosa.
   http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/367152/Nos_Journaal_2000.html#
   In deze uitzending is Rutte bijna aan het janken en probeert hij door andere zaken erbij te halen steun te krijgen zodat hij toch zijn handtekening onder het Oekraine verdrag kan zetten.
   Let vooral op Pechtold van D 66 die al weke knieen begint te krijgen en naar mijn mening (voor zover dat wat waard is) zal dat zoals bij hem gebruikelijk is tot steun lijden waardoor Rutte toch zal tekenen vanaf 04.38 is Pechtold aan het woord.
   Elke keer blaast Pechtold eerst met een hoop bombarie hoog van de toren om vervolgens toch in te stemmen wat hier waarschijnlijk ook weer zal gaan gebeuren maar goed dat is dan ook een persoon die Nederland het liefst gelijk aan de EU uitleverd.

  2. Ach Nederland doet netjes wat de vs opdraagt. Zo hoorde ik de nieuwslezer van de NOS met droge ogen verklaren dat de tweede kamer voor het voorstel van de VN was om kernwapens wereldwijd te verbieden , maar zich op verzoek van de vs had onthouden van stemmen. Het schijnt niemand op te vallen als ik dit vertel is men over het algemeen niet eens verbaast en vind dit schijnbaar de gewoonste zaak van de wereld.

  3. Arnold 7.4 :
   Rutte kruipt door het zand en de oppositie politici staan al met de broek op de enkels om het land en de EUSSR te redden(sic) en om terzelfder tijd het resultaat van het referendum te negeren.! Wat Rutte er allemaal bij sleurt tart alle verbeelding. Wat hij niet zegt, dat is dat de zionisten in Washington via een staatsgreep hun soortgenoten aan de macht hebben gebracht in Kiev, als wapen tegen Rusland en als wraak voor de Russische steun aan Syrië. Het regime in Kiev is bovendien corrupt tot op het bot en een bodemloos vat. Via het “akkoord” tussen de EUSSR en Oekraïne wordt de factuur door Washington doorgeschoven naar de EUSSR. (men ziet hier dan ook waar de werkelijke macht zit binnen de EUSSR!!).
   Het voormelde kan evenmin los gezien worden van de dreigende oorlogstaal van Washington aan Rusland, waarin de EUSSR moet meegesleurd worden.Ondertussen wordt in de EUSSR de landsverdediging ondermijnd en verzwakt, men importeert een Paard van Troje, de sancties tegen Rusland zijn vooral nadelig voor de EUSSR en niet voor de USA, en
   bovendien is de EUSSR voor zijn energie voorziening afhankelijk van Rusland en van landen binnen de invloedssfeer van Rusland.Met zo een kwetsbare toestand trekt men niet ten oorlog, en zeker niet tegen de Russische beer!! Hier klopt dan ook iets niet!!!
   Een mogelijke verklaring is de Perestrojka Deception. In de volgende link is er een hoofdstuk dienaangaande. Ik heb er nog twijfels over, maar wil het toch voorleggen aan de lezers ter discussie :
   https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoliy_Golitsyn

  4. Sub Rosa.
   7.7.
   Dank voor deze verwijzing waar ik natuurlijk naar gekeken heb alleen moet ik erbij vertellen dat ik wel een beetje Engels kan maar niet voldoende om moeilijke onderwerpen tot in detail te kunnen begrijpen/vertalen.
   Vandaar dat ik verder heb gezocht en een stuk in het Nederlands gevonden heb.
   http://www.franklinterhorst.nl/Is%20een%20derde%20wereldoorlog%20onafwendbaar.htm
   Wat waar is en wat niet waar is weet ik niet maar veel van wat Anatoly Golitsin heeft geschreven is wel uitgekomen en veel van wat nu gebeurd past ook in dat verhaal.
   China en Rusland zie ik als bondgenoten van elkaar en het lijkt mij heel goed mogelijk dat Europa straks door de Russen onder de voet gelopen gaat worden waarna Europa zal breken met de VS.
   Dat zou betekenen dat de VS min of meer alleen komt te staan en een makkelijke prooi van de Chinezen en Russen zullen worden alleen vraag ik me af of dit zo gepland is en wie daar dan deel van uitmaken.(in de verwijzing wordt hier over geschreven).
   Doen de Russen en Chinezen mee met de elite of worden die uit gebannen en nemen de Russen en Chinezen dan alles over?

  5. Arnold 7.8 en 7.9 :
   Dank voor de toegevoegde interessante bronnen. Voor het laatste is zeer belangrijk, en vooral dan de slotparagrafen.
   Wat het einde van de USSR betreft, is er het boek met de veelzeggende titel : Das gescheiterte Experiment. Das Ende des kommunistischen Systems, Wien, 1989 van Brzezinski.
   Dit wijst er dan ook op dat de USSR een experiment was. Als men weet wie Lenin heeft gefinancierd dan komen we terecht, eens te meer, bij de banksters van Wallstreet en The City!!
   We moeten dan ook pogen te kijken achter de schermen, om te weten wat er werkelijk gaande is, want schijn bedriegt.
   Eén zaak lijkt mij al wel duidelijk : Al wat er gebeurt of niet, is in functie van deze NWO.
   Inzake CETA : nog een bron over de verborgen agenda :
   http://www.globalresearch.ca/towards-nafta-eu-economic-integration-back-door-canada-eu-trade-agreement-ceta-sets-the-stage/5547556
   met uittreksel :
   “CETA is Washington’s Backdoor Mechanism
   The TTIP would be imposed de facto rather than de jure ”via Canada”.
   Over het China van Mao :
   https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2016/10/28/das-ende-der-usa-china-holt-sich-jetzt-die-weltherrschaft/
   met uittreksel :
   “Mao, die Marionette
   Zum Ende dieser Kassette folgen noch einige Bemerkungen zum Thema China.
   Er weist auf die Ermordung von 60 Mio. Chinesen unter Mao Tse Tung hin, welcher in der Yale University in Shanghai auf seine Tätigkeit für Rockefeller-/Rothschild vorbereitet wurde. Ein in Israel erschienenes Buch gibt seinen wahren jüdischen Namen an….. (Moshe Zung?)
   Weitere 40 Mio. Tote werden in den 80er Jahren in van Helsings Büchern beschrieben.
   Zitat David Rockefeller: „Das soziale Experiment in China unter dem Führer Mao ist eines der wichtigsten und erfolgreichsten in der menschlichen Geschichte.“
   Dieser Hinweis soll genügen, das auch hinter Mao Rockefeller und Rothschild die Finger im Spiel hatten.
   (Bemerkung: Auch hinter dem Tyrannen Pol Pot in Kambodscha stand offensichtlich die CIA, der Tyrann wurde von den „bösen“ Vietnamesen entmachtet, nachdem er ein Drittel seines Volkes hatte abschlachten lassen. Die Parallelen zum Dritten Reich sind erschreckend.)
   http://www.luebeck-kunterbunt.de/Favoriten/Machthaber_dieser_Welt.htm
   Ook hier zien we dat er verborgen agenda’s waren.
   Als men alle elementen van de laatste jaren met elkaar in verbinding brengt, dan is de vraag dan ook, zoals gesteld in je eerste bron :”Is de 3de wereldoorlog nog afwendbaar??”

  6. De EU en dan met name de Europese Commissie die voornamelijk bestaat uit Dictatoriale machtswellustelingen die ongekozen zijn maar wel een bedreiging voor iedereen zijn zullen hoe dan ook hun zin doordrijven.
   Net zoals Ceta erdoor geramd is zal ook Rutte het Oekraine verdrag vermoedelijk gaan tekenen en het NEE van de bevolking negeren.
   De Gucht vind dat referenda niet meer van deze tijd zijn en heeft het over de opkomst en zegt dat men geen gehoor kan/mag geven aan een minderheid die nee zou zeggen.
   Hierbij vergeet hij dat de EU en dan met name de Europese Commissie helemaal niet gekozen is maar wel menen de dienst te mogen uitmaken in Europa.
   https://www.nrc.nl/nieuws/2016/03/02/ik-hoop-dat-rutte-de-uitslag-negeert-1596864-a1398185
   Ook Ex Euro commissaris Barosso zegt dat Rutte de NEE stemmers moet negeren(De Vije Media UA) heeft hier een stuk over geschreven.
   Wie is die Barosso eigenlijk en is hij correct of juist niet?
   http://biz.tpo.nl/2016/09/15/brussels-tuig/
   Deze hele EU roept bij mij de vraag op waarom de geallieerden ons bevrijd hebben van de Duitsers want doen zij niet hetzelfde als wat de Duitsers deden namelijk op dictatoriale wijze regeren waarbij de bevolkingen net als toen totaal niets te zeggen hebben?

  7. Rutte gaat verder onderhandelen en is hoopvol.
   http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4405955/2016/10/31/Rutte-gaat-langer-onderhandelen-over-Oekraineverdrag.dhtml
   Zoals in 7.5 al aangegeven zal dat verdrag hoe dan ook doorgaan en wederom laat de oppositie zien dat zij totaal geen ruggengraat hebben.
   Rutte had tot 1 november de tijd maar wat stellen ultimatums voor als toch niemand zich eraan houd?
   Nee is Nee en niet gaat u maar onderhandelen.
   Vraag u dan ook af of stemmen nog wel zin heeft als er toch niet naar de bevolking geluisterd wordt.

 3. Onze hoop op de politiek bleek andermaal een illusie. Het zou ook te mooi zijn geweest om waar te zijn. Onze ‘dappere’ waalse broeders blijken uit hetzelfde hout gesneden te zijn als alle andere politici!

  Ik dacht dat we eigenlijk politici kozen maar blijkbaar lijken al deze heren en dames eerder acteurs en actrices te zijn.

  Eigenlijk vind ik dat we ook voor deze heren en dames eens een gouden palm moeten uitreiken want hun acteerprestaties hoeven niet onder te doen voor onze filmsterren. Vinden jullie niet?

  De sneltrein van the NWO raast maar verder en is niet te stoppen. Voor mij is dit echter de definitieve grens. Misschien moet ik maar eens effectieve stappen zetten om uit te wijken. t ‘zal zeker geen moderne democratie zijn waar ik naar uitwijk! Mens, wat walg ik van onze moderne maatschappij!

  1. Nou ik ken in Europa plekjes waar de mensen leven, als God in Frankrijk, of Italë, of of.

   ’t is maar wat je wilt, maar het is heel moeilijk om met weinig comfort te leven, als verwende knopjes omdraaiers.

   En de soep wordt nooit zo heet gegeten als dat hij etc etc.

   En misschien heeft het leven nog wat belevenisjes in petto, voor ons,
   en dan lost dat NWO misschien in rook op, ’t is te hopen.

   Jenne

 4. En nu gaat de CETA er door en de veel gevaarlijker de TTIP, wordt er snel achter aan door gejast, ondanks de burger tegenstand, maar wat wil de gene die de beslissingen nemen, zijn niet eens gekozen door ons !

  Een hele goede oude vriend, een qualiteits politieker, hoge posten bezet, vertelde mij, dat het niet is tegen te houden door de huidige soort burgers, hij doelde op de NWO, zij hebben de burgers een valse rijkdom gegeven, met daar bij een valse vrijheid, de schulden van de regeringen en de burgerij zijn nog nooit zo schrikbarend groot geweest, die rijkdom bestaat uit een enorme zware schuld steen om hun nek, en de vrijheid is een illusie, klinkt niet echt leuk, maar goed,
  in de USA leven 39% van de mensen met gezinnen, in één kamer in motels, of ze leven onder viaducten, of in hun auto of iets dergelijks
  dat is dus the land of the free geworden, hier wordt het nog iets anders met zwermen analfabeten, oversexste gekken, die ons haten en liever van daag af maken dan morgen, misschien begrijpelijk gezien ons verleden, maar ik kies toch voor mijn kant, ondanks dat ik begrip heb voor al die gemannipuleerde mensen, het is ons levens behoud om naast elkaar staande onze leefwereld te verdedigen, zeker voor onze nazaten.

  Vergeet je klok niet één uur naar achteren te zetten , Jenne

 5. Vrijhandel = de Vrije Hand voor de handel, de globalisten. Deze monsterverdragen gaan nauwelijks over handel; ze dienen de (echte) economie, net zo min als de invoering van de €. Het zijn geo-politieke wapens, dit is oorlog, WOIII. Asymmetrische oorlogsvoering; ‘regime change’ van binnenuit; corrupte regeringen, dito universiteiten, ngo’s en denktankers. Opvallend is dat dit zo’n MONSTERverdrag (2.255 pag.s!) is; nu met Canada. En niemand die grondig Canada tegen het licht heeft gehouden. Wat er in dat land gebeurt, de stand de democratie, e.d..

  Welnu: die min. v. Handel, Freeland, is ‘Rhodes Scholarschip’-agent. Die zijn geprogrammeerd/ geindoctrineerd voor de opdracht/missie: de hele wereld onder gezag van de Britse Kroon brengen. http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/esp_icke06.htm
  “What Cecil Rhodes and Alfred Milner had in mind was the formation of a master/slave society based upon the principles of eugenics as derived from Plato’s Republic.”
  “The Financial Times weighed in with a giggly piece from Chrystia Freeland, which referred to the oligarch [Khodorkovsky] as a ‘democratic activist.’
  http://rense.com/general44/aretheisraeliswilling.htm
  Meteen stuitte ik al op de uitzondering voor British Columbia Hydro and Power Authority (“BC Hydro”) is a Crown corporation (zie de volledige tekst van het verdrag o.a. op de site van de E.C., Op pag. 1.343 (EU/CA/R/Annex I/en 81):
  De president, dandy Justin Trudeau, werd op WEF Davos ‘geliked’ door ….. Soros. Canada is net als de VS, Oekraine, Turkije, Kosovo, Duitsland, Frankrijk, grote delen van het M.O. en N.A. een kolonie van Soros. De Khalif van SOROSTAN, de collectivistische VN Heilstaat, of het 4de Rijk.
  CETA legaliseert Ecocide, witwassen, omvolken van de EU en VS, Staatsterreur, de Totalitaire staat, ‘fast Track’ markttoelating voor vaccins, toevoegingen aan levensmiddelen, bouwmaterialen, textiel, etc.. In CETA is integraal – in de kantlijnen – opgenomen de VN-Monsterverdragen GATT, CODEX, TRIPS; waardoor nu in 1 klap alle 28 lidstaten in de dwangbuis van de VN zijn geperst.
  De Farma-Gentech-Voeding-Chemie-Banken combinatie heeft dan ook bijzonder agressief de politiek en media bewerkt
  Het Human-genoom project komt met CETA in de eindfase;
  De Volksvertegenwoordigingen staan volledig buitenspel. Het verdrag van Lissabon maakte onze Grondwet al een dode letter. CETA over-rule’t het verdrag van Lissabon weer (volledig – in de praktijk).
  Al onze vrijheden, rechten, welvaart, vrede, beschaving geven we hiermee weg! Economische groei – in het gunstigste geval, misschien 0,1-0,2%! ‘Ja’ tegen CETA is Knetter, collectieve zelfmoord.
  Houd deze achtergrond dan ook even in gedachte: “Mr. Soros has donated nearly $11 million to Hillary Clinton’s campaign”, data: Washington Times. A review of Mrs. Clinton’s private and public comments shows she has very much absorbed Mr. Soros‘ grand plan for the world, a blueprint that hangs under the title “open societies.”

  A vote for Mrs. Clinton is a vote for the Soros agenda. CETA is een geopolitieke list in deze WO3. Met geen of maar een beetje weerstand krijgen ze CETA er wel door, waar TTIP met meer machtsvertoon werd voorgekookt. Met CETA is fracking in Nederland, door Canadese mijnbouw giganten, niet meer tegen te houden. Zo ook gmo’s (m.n. canola), Technocratie; “it was some of Soros’ groups that helped get Trudeau elected” http://business.financialpost.com/diane-francis/in-davos-george-soros-liked-justin-trudeau-but-preachy-dicaprio-gets-cool-reception-from-audience

 6. Op twitter heeft Ester Ouwehand een stukje geplaatst met een verwijzing over de plannen van Rutte om toch voor CETA te gaan.Marianne Thieme stelde afgelopen week ook al vragen over CETA aan Rutte tijdens de beschouwingen en Rutte lijkt ook nu weer te willen gaan tekenen.
  De doortraptheid waarmee Rutte dingen voor elkaar lijkt te krijgen komen steeds meer en opvallender in beeld en dat “achterbaks” en op geniepige wijze regeren van Rutte moet maar eens afgelopen zijn.
  Wanneer Rutte tekent kan dat het stopzetten van de gaswinning in Groningen belemmeren en zelfs geld kosten wanneer multinationals schadeclaims gaan indienen.
  https://www.dvhn.nl/economie/Handelsverdrag-bedreigt-afbouw-van-gaswinning-24830645.html
  Ook de mededeling van het kabinet dat multinationals nu ineens ook belasting gaan betalen lijkt een zoethoudertje of lokkertje te zijn om akkoord te gaan met die miljardenlening voor tientallen miljarden Euro’s waar uiteraard de grootste bedrijven van kunnen gaan profiteren omdat het simpelweg in grote projecten gestoken zal gaan worden op het gebied van infrastructuur.Plat gezegd komt het erop neer dat multinationals belasting gaan betalen ten bedrage van MILJOENEN terwijl ze weten dat het hen straks MILJARDEN zal gaan opleveren waarbij de belastingbetaler voor de aflossing zal moeten betalen van die lening.
  Eerder heeft Rutte moeten afzien van die dividendbelastingafschaffing wat de Nederlander elk jaar tussen de 2 en 5 miljard zou hebben gekost en nu probeert hij het dus via deze weg opnieuw. CETA en die miljarden lening moeten we dus niet willen want alleen de groten profiteren daarvan ten koste van de belastingbetalers die vaak hard voor hun geld moeten werken.Hoe normaal is het dat ze wel al willen lenen terwijl ze nog moeten uitzoeken waar dat geld dan aan uitgegeven wordt? Dat is de omgedraaide wereld en totaal niet nodig.

 7. https://www.youtube.com/watch?v=yruZFaGF_t8 Ministers Nieuwenhuizen en Grapperhaus kijken voetbal terwijl Rutte staat te debatteren.
  Dit is ook simpel te verklaren want Nieuwenhuizen weet natuurlijk dat Rutte alles zal doen om die miljardenlening die zij dan mag verdelen voor elkaar te krijgen.
  Grapperhaus doet extra z,n best om het klootjesvolk rechten en privacy af te nemen waarvoor verplichtingen in de plaats komen wetende dat Rutte dat ook niet erg zal vinden maar eerder toe zal juichen dus ook hij hoeft niet op te letten. Beiden hoeven dus niets te vrezen en dan wordt luisteren natuurlijk al vlug saai,en ja wat doe je dan?
  Ook de afbraak van de politie komt dan in een ander perspectief te staan.
  Vandaag werd bekend dat in Brussel gezichtsherkenningscamera’s niet meer mogen.
  Dit geeft wel aan dat ook daar de gewone burgers net als in China gevolgd dienen te worden als het aan de machthebbers ligt. Zowel in Nederland maar ook in België worden de structuren van een dictatoriale staat steeds duidelijker en lijken de beide regeringen het eigen volk als gevaar te zien terwijl de deuren wagenwijd open staan voor de echte gevaren die mogelijk van elders komen.Dit wordt zelfs aangemoedigd door landen te verplichten een bepaald aantal nieuwkomers op te vangen zonder te weten of dat gevaarlijk is of niet.

  1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ceta-handelsverdrag-met-canada/belang-ceta
   In punt 12 schreef ik op 21 september 2019 al over landen die “nieuwkomers” verplicht zouden moeten gaan opvangen.Is dat niet wat we nu zien gebeuren?
   We hebben nee gezegd tegen TTIP en CETA maar ook daar hebben ze lak aan,nee tegen de Europese grondwet en het Oekraïne verdrag beiden zijn gewoon door gevoerd.Hoe kunnen ze dan volhouden dat ze het volk vertegenwoordigen of wat moet het volk doen om de zogenaamde leiders te laten doen wat voor en in het belang van het volk is?
   Juist op het moment dat boeren weg moeten en de veestapel ingekrompen moet worden is men weer met CETA bezig en dat kan geen toeval zijn.Is het de bedoeling wanneer de boeren weggejaagd zijn dat Canada onveilig voedsel zoals chloorkippen gaat leveren of supermarkten zakjes met poeder die men met water moet aanlengen?Nu al spreekt men ook over problemen met de waterkwaliteit wat zelfs al crisis genoemd wordt.
   Boeren leveren nu nog gezond voedsel laat hen niet weggepest worden door hen te steunen is de garantie voor uzelf ook groter op gezond voedsel in de toekomst.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.