Advertentie

Schuld en boete, de prijs van ons geldstelsel..!


Hugo van der Zee

“Een jaar of vijftien geleden was ik druk op zoek naar een onderwerp voor mijn afstudeer project voor mijn opleiding bedrijfs-economie. Ik merkte dat ik moeite had om mij te boeien in de start-ups waar mijn medestudenten zich met veel enthousiasme in stortten. Uiteindelijk kwam ik een boekje tegen met de titel ‘Het gelijk van het genoeg’; dat was de aanleiding en start voor mijn studie naar het huidige falen van de wereldeconomie.”. Aan het woord is Hugo van der Zee.   

In November 2010 plaatsten we een artikel hier op WantToKnow, van de hand van Hugo van der Zee, onder de titel ‘Schuld en Boete’. Hugo is werkzaam bij ‘Strohalm’, een organisatie die ook internationaal is uitgegroeid en ‘STRO’ heet. Deze organisatie is een pionier op het gebied van alternatieve geld en krediet systemen. Daarbij heeft STRO een adviserende en ondersteunende rol, bij het opzetten van ruil- en handelsnetwerken en werkt meestal in samenwerking met partners als locale overheden, universiteiten en financiële instellingen. Met deze partners wordt gezocht naar passende monetaire oplossingen.

Hugo van der Zee over STRO: “Er wordt altijd op gelet dat de monetaire oplossing kan worden aangepast al naar gelang de economische realiteit. STRO volgt de ‘capaciteits opbouw’-strategie, waarbij met de lokale partner wordt gewerkt naar een situatie waar de partner het netwerk kan gebruiken en onderhouden zonder afhankelijk te zijn van externe diensten en expertise. De informatie die verkregen wordt dankzij de constante terugkoppeling van de deelnemers als bedrijven en consumenten wordt eveneens beschikbaar gemaakt. Zo is STRO uitgegroeid tot een kennisknooppunt voor economische initiatieven.”

Hieronder een uiterst interessante beschouwing van Hugo over de huidige, actuele situatie van monetaire chaos in de wereld.

x

* * *

x

Schuld en boete, de prijs van ons geldstelsel (2)

x
2012 © Hugo van der Zee

x

De beelden die we van Griekenland zien sinds de financiële crisis zijn we niet gewend in de Westerse wereld. Winkelstraten die enkele jaren geleden nog vol activiteit waren zijn nu leeg en verpauperd. Uitgebrande gebouwen na de demonstraties worden niet hersteld. In ziekenhuizen ontbreken essentiële middelen zoals verband en alcohol. Dertig procent van de Grieken leeft onder de armoede grens, en dit percentage stijgt snel. Onlangs heeft een 77 jarige Griek Dimitris Christoulas zichzelf met een pistool gedood op het plein voor het parlementsgebouw. In een brief die hij op zijn lichaam achterliet, schrijft hij dat hij na 35 jaar pensioen betaald te hebben het niet meer aankon om voedsel bij elkaar te rapen. Veel Grieken zijn verontwaardigd en staan zeer ver af van de Griekse regering; men gelooft niet meer in een politieke oplossing.

De gangbare mening in de andere Europese landen is dat de Grieken de problemen voornamelijk aan zich zelf te danken hebben, aan een corrupte regering en een alom tegenwoordige corruptie en fraude in de Griekse maatschappij. Nu kende Griekenland zeker fraude en onverantwoordelijke uitgaven waar we de media zo vaak over horen spreken. Maar deze bedragen zijn zeer klein vergeleken met de financiële malaise waar Griekenland zich nu in bevindt. De oorzaak van de crisis ligt niet in staatsleningen of belasting ontduikende Grieken. De hoofdoorzaak van de crisis is dat de Grieken een groot deel van hun financiële reserves van de één op de andere dag zagen verdampen tot niets. Hoe dit is gebeurd is in het eerste deel van dit artikel beschreven.

Ter herinnering een samenvatting
Een beperkte groep van de leden van de regering van Papandreou heeft met de investeringsbank Goldman Sachs een financiële constructie opgezet waarmee Griekenland haar financiële situatie zodanig kon verbloemen dat ze tot Europese Unie kon toetreden. Al gauw bleek dat Griekenland zich niet overeind kon houden in het nieuwe Europa. De Griekse regering klopte opnieuw aan bij Goldman Sachs, die leningen verstrekte tegen zeer nadelige en onconventionele voorwaarden. De exacte transacties zijn nooit aan het licht gekomen. Maar het uiteindelijke resultaat was dat de Griekse centrale bank grote hoeveelheden waardepapieren in het bezit had (derivaten pakketten in de huizenmarkt) die niets waard bleken te zijn.

Het Griekse volk was niet van deze transacties op de hoogte gebracht, en de meeste regeringsleden waren niet op de hoogte van de omvang van de transacties. Enkele Griekse journalisten en economen zagen dat er wat fout zat en trokken aan de alarmbel bij het Europese orgaan Eurostat. Dit instituut berichte echter dat het geen onregelmatigheden kon constateren en vond het niet nodig verder onderzoek te doen.

Het morele kompas van Goldman Sachs laat zien dat dit bedrijf zich thuis voelt bij alle ‘windrichtingen’ op dit kompas..!

Goldman Sachs was sterk betrokken bij de creatie van de zeer complexe constructies in de huizenmarkt (de zogenoemde ‘cdo’s’ en ‘credit swaps’) en wist dat de alom solide geachte pakketten waardeloos waren. Met deze voorkennis kon Goldman Sachs op de speculatieve markt wedden op de val van de waardering van de Griekse staatsaandelen. Dit deed de bank met operaties die ‘short gaan’ worden genoemd. Toen uitkwam dat de derivaten geen waarde hadden werd de val van de Griekse staatsaandelen nog versterkt doordat krediet beoordelaars als S&P, Fitch en Moody en de media een paniekcampagne voerden. Goldman Sachs wist zo enorme bedragen binnen te slepen.

Deze volstrekt illegale praktijk heeft Goldman Sachs op grote schaal toegepast. Vele bedrijven, pensioenfondsen, banken, steden en landen zijn het slachtoffer van Goldman Sachs geweest. Over het algemeen durven weinig slachtoffers tegen Goldman Sachs te procederen. Dit is te begrijpen want Goldman Sachs is zeer machtig.
Wat zeker ook mee speelt is het feit dat Goldman Sachs in veel gevallen de klanten adviseerde hoe de transacties ‘creatief’ in de boekhouding konden worden onderbracht zodat dit financieel voordelig was en niet makkelijk controleerbaar. Hierdoor was er sprake van een medeplichtigheidsrelatie met de klanten waardoor deze niet snel aan de bel trokken.

Hoe het mogelijk is geweest dat dit soort fraude heeft kunnen plaats vinden zonder dat er werd ingegrepen is eenvoudig te verklaren. In de laatste jaren van de Clinton regering was met de afschaffing van twee belangrijke economische wetten de deur wijd open gezet voor fraude. Direct na het jaar 2000 waarschuwden meerdere financiële experts en zelfs Amerikaanse congresleden dat het fout zou gaan lopen.

In 2004 publiceerde de FBI een rapport waaruit bleek dat er grootschalige fraude met hypotheekderivaten plaatsvond. De FBI stelde dat er een ernstige crisis zou kunnen volgen wanneer er geen maatregelen zouden worden genomen. De bewering van Goldman Sachs en andere investeringsbanken dat men slechts creatief geïnvesteerd had en de crisis niet had zien aankomen, kan dus makkelijk weerlegd worden. Het oordeel van het Amerikaanse financiële toezichtsorgaan de SEC (Securities and Exchange Commission) was dan ook dat de activiteiten van Goldman Sachs volstrekt onethisch en illegaal waren.

De SEC legde Goldman Sachs in Juli 2010 een boete op van US$ 550 miljoen op, de hoogste boete ooit opgelegd aan een Wallstreet-genoteerd bedrijf. Volgens de ex regulateur en econoom William Black heeft deze veroordeling echter geen enkel effect gehad. Ten eerste is het slechts een symbolisch bedrag voor een bedrijf als Goldman Sachs, en ten tweede zijn er geen werkelijke maatregelen genomen tegen verdere fraude, (hoewel de SEC hier wel bevoegdheid tot had). De speculatie en fraude in de derivaten markt ging dus gewoon door.

Het is niet meer dan logisch dat wanneer er fraude is gepleegd en schade is berokkend, de verantwoordelijken worden aangeklaagd en, indien schuldig bevonden, veroordeeld worden. In dit opzicht zou het ook logisch zijn dat Goldman Sachs en de kleine kring politici en financiële adviseurs die bij de fraude in Griekenland betrokken waren ter verantwoording zouden worden geroepen, en niet de Griekse bevolking, die juist het slachtoffer van de fraude was. De huidige Griekse regering is hier echter niet toe bereid, en wil geen enkele informatie over de transacties vrijgeven. Dit is niet verwonderlijk want in de huidige regering zitten personen die betrokken waren bij de fraude. Wanneer een gerechtelijk onderzoek zou worden gedaan dan zouden er zeker koppen gaan rollen. Net zoals dat in IJsland gebeurd is.

Toen het duidelijk werd hoe de zaak in elkaar stak heeft men direct maatregelen genomen. De volledige regering werd ontslagen, de premier werd aangeklaagd voor een volksrechtbank, de banken werden genationaliseerd, de directeuren van de grootse banken werden aangehouden, via referendum werd besloten de schulden niet af te betalen en de grondwet werd aangepast om dit soort situaties te kunnen voorkomen. IJsland is er inmiddels na twee jaar redelijk goed boven op gekomen. Dit is vergelijkbaar met de situatie in Argentinië waar men in 2003 besloot de schulden aan het IMF niet meer te betalen en de Argentijnse munt van de dollar los te koppelen. In beide gevallen schreeuwden de media en de financiële sector dat het de ondergang van de landen zou betekenen. Het tegendeel bleek waar te zijn.

De constructies van banken als Goldman Sachs en de effecten daarvan zijn echter één kant van het verhaal. De problemen in Griekenland zijn niet los te zien van de Eurozone. In de jaren negentig werd er hard gelobbyd voor de Euro. Landen die twijfelden over de zeer verregaande invloed van de Europese wetten in de nationale wetgevingen werden gewaarschuwd dat wanneer men de ‘trein zou missen’ de economische consequenties niet zouden uitblijven. Toch zagen veel Europese landen ook het belang van een Europese unie.

De Euro en de rol van Duitsland..
Voordat de Euro werd ingevoerd was er feitelijk al sprake van een monetaire unie omdat een aantal Europese landen in min of meerdere mate hun munt aan de Duitse mark hadden gekoppeld. Dit gaf Duitsland een sterke voordeelpositie. Er was nu bij veel Europese landen de hoop dat er een meer transparante unie zou kunnen ontstaan. Dit gebeurde echter niet. Duitsland, dat grotendeels verantwoordelijk voor de afspraken en richtlijnen van de nieuwe Europese Unie was, kwam deze richtlijnen consequent niet na.

Door volstrekt tegen de afspraken een harde loonmatiging en deflatiepolitiek te voeren wist Duitsland haar positie ten opzichte van de andere Europese landen nog verder te versterken. Landen als Griekenland, Spanje en Portugal, waar de lonen in de productieve sector al laag waren, konden hier onmogelijk in mee.

Duitsland creëerde zo een enorm handelsoverschot. En omdat 80% van de Europese markt lokale handel is, betekende dat eenvoudig dat andere (zwakkere) landen tekorten moesten hebben. Volgens Heiner Flassbeck, de directeur van het gezaghebbende economische orgaan UNCTAD was deze strategie van het begin af aan een politieke keuze van Duitsland. Het is een typisch voorbeeld van wat men in het Engels een ‘beggar thy neighbour’ politiek noemt.

Hierbij probeert een land haar economische situatie te verbeteren door de economie van andere landen te verslechteren. De monetaire Unie van het nieuwe Europa leek dus meer op een boksring dan een platform voor economische samenwerking. Landen als Griekenland hadden geen kans tegen zwaargewicht Duitsland en kwamen al snel in een leenspiraal terecht, waardoor er steeds meer geld uit deze landen wegstroomde. Wat weer tot gevolg had dat de kredietwaardigheid afnam en de leningen al maar duurder werden.

Hoe verder..?
De Griekse bevolking moet nu de prijs betalen, en deze is hoog. De leningen en eisen gaan zo ver dat Griekenland nu rechten over goederen en mensen heeft moeten overdragen aan internationale bedrijven. Iets wat volgens het internationaal recht Illegaal is. De financiële ‘hulp’ van 110 miljoen gaat volledig naar commerciële bedrijven (banken) en dit gebeurt met belastinggeld. De huidige Griekse regering onder Papademos, bestaande uit een international legertje van afgevaardigden van de IMF, de EU en de ECB, hebben een inventaris gemaakt van wat er in Griekenland aan kapitaal is. In de inventaris, gepresenteerd als een koop catalogus, wordt een groot deel van de Griekse infrastructuur, bedrijven, en hele gebieden aangeboden tegen bodemprijzen. Top ambtenaren uit de publieke sector blijken maar al te graag medewerking te verlenen met het uitzicht op hoge salarissen en bonussen.

Het argument in vrijwel alle discussies over de crisis is dat er geen alternatief is, dat er nu eenmaal bezuinigd moet worden. De econoom Costas Lapavitsas vergelijkt het bezuinigingen tijdens een crisis met de praktijk van Middeleeuwse artsen die als remedie hadden hun patiënten te aderlaten. In plaats van een nieuwe diagnose te stellen wanneer de patiënt, in dit geval Griekenland, niet beter wordt, verwijt de arts de patiënt niet mee te willen werken en neemt nog meer bloed af. Waardoor de patiënt uiteindelijk bezwijkt. Het doorvoeren van bezuinigingen in de publieke sectoren om een crisis te bestrijden heeft in de praktijk nooit gewerkt en het is economisch gezien niet eens te beargumenteren. De politiek neemt daarvoor niet eens meer de moeite. Men spreekt slechts over de tekorten en hoe men de budgetten daar op aan kan passen.

Geld, geld, geld.. Is er nog iets anders..??
De zeldzame discussies waarbij men iets dieper op de crisis ingaat komen niet verder dan de vraag hoe het geld gelijker verdeeld zou kunnen worden. Maar het probleem zit hem niet in de verdeling van het geld. Eén van de hoofdoorzaken van de financiële crisis is juist dat er veel te veel geld in omloop is. Er is vele, vele malen meer geld in omloop dan nodig is om een stabiele productieve economie te laten draaien. Dat wil zeggen dat er genoeg giraal (handels)kapitaal is en genoeg kapitaal voor investeringen. Het enorme overschot aan geld bevindt zich echter vrijwel volledig in de speculatieve sector. Hier worden de rendementen en winsten kunstmatig opgejaagd waardoor er geld uit de (veel kleinere) productieve economie wordt onttrokken..!

De speculatieve transacties zijn vandaag de dag grotendeels geautomatiseerd. Zo worden 70% van de handelstransacties van Goldman Sachs afgehandeld door computers die vierentwintig uur per dag de markten afspeuren om op de juiste momenten te kopen of te verkopen. Enorme bedragen worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van algoritmes waarmee de bank de concurrentie een fractie voor kan zijn. Deze strijd, waar nauwelijks een mens aan te pas komt, speelt zich af in millisecondes. Dit heeft natuurlijk niets meer met de reële economie te maken. Maar de enorme prijsschommelingen die het resultaat zijn van deze ‘High Speed Computer Trading’ hebben een reëel, en desastreus effect op de economieën.

Nadat de huizenmarkt was uitgemolken richtten de investeringsbanken zich onder andere op de voedselmarkt, wat direct tot een enorme prijsstijging leidde. Volgens een rapport van de VN zijn 130 miljoen gevallen van honger het directe gevolg van de prijsstijgingen van voedsel gedurende de afgelopen jaren. Maar de hoofdprijs vormen de publieke stelsels. De investeringsbanken beseffen dat met het ontmantelen van de publieke stelsels zeer lucratieve markten aangeboord kunnen worden. De publieke stelsels zijn (in tegenstelling tot de huizen en voedsel markt) over het algemeen nog beschermt door nationale wetgeving. Het is dus niet verwonderlijk dat het  gezamenlijk offensief van de bankwereld en instituten als het IMF om de publieke stelsels te ontmantelen gepaard gaat met het langzaam uitschakelen van de democratieën.

De Griekse, niet-democratisch gekozen president, Lucas Papademos. Technocraat uit de bankwereld; opgeleid in de VS, ooit werkzaam bij de FED en de ECB (Europese Centrale Bank). Ook lid van de Trilaterale commissie, een denktank gesticht door David Rockefeller, een commissie die openlijk verklaart, dat nationale democratieën te veel autonomie zouden genieten!! Ook is Papademos een ex-medewerker van Goldman Sachs..!

Je kan je afvragen hoe het komt het dat er in een democratie economische keuzes worden genomen die zo nadelig zijn voor het overgrote deel van de bevolking. De voor de hand liggende verklaring is dat de beslissingen niet democratisch zijn. De financiële beslissingen komen uit de financiële wereld en de internationale bedrijvenlobby’s. Het is geen geheim wie hier de grote spelers zijn. Zo is de Griekse (niet democratisch gekozen) president Lucas Papademos een technocraat uit de bankwereld. Papademos, opgeleid in de VS, was werkzaam bij de Amerikaanse Federal Reserve en de ECB (Europese Centrale Bank).

En of dat niet genoeg is.. Papademos is tevens lid van Trilaterale commissie, een denktank gesticht door David Rockefeller. Deze commissie verklaart  openlijk dat nationale democratieën te veel autonomie zouden genieten. Ook is Papademos een ex-medewerker van Goldman Sachs, de bank die zijn land de crisis heeft ingeleid. Dit is dus de achtergrond van de man die door Brussel in Griekenland aan de macht is gezet.

De veel gehoorde argumentatie is dat er in tijden van crisis mensen met ervaring nodig zijn, objectieve en pragmatische ‘problem solvers’ die niet als lokale politici van de publieke opinie afhankelijk zijn. Maar deze niet democratisch gekozen ‘technocraten’ blijken duidelijke commerciële belangen te hebben. De grote vertegenwoordiging van ex Goldman Sachs medewerkers als dergelijke ‘crisis managers’ is opmerkelijk.

Het is gebruikelijk dat topmanagers bij Goldman Sachs ongeveer tot hun vijfenveertigste werken, waarna zij al een miljoenen kapitaal hebben vergaard. Na hun loopbaan bij de bank worden ze uitgezet op belangrijke posities wereldwijd. Dit wordt wel de ‘Goldman Sachs diaspora’ genoemd.  Er bestaat zo een omvangrijk netwerk van ex Goldman Sachs ‘alumni’ die hoge posities bekleden als ambassadeurs, financiële adviseurs bij centrale banken, directeuren van instituten als de IMF en de Wereldbank, en topposities bekleden bij beurzen en mediabedrijven..!!

Mario Monti, ook ex-Goldman Sachs..!
Net als in Griekenland is er in Italië een (niet democratisch gekozen) ex-Goldman Sachs medewerker aan de macht gezet. Mario Monti, een voormalig Yale student, met een loopbaan bij de Europese commissie, lid van de Bilderberg groep en huidig voorzitter van de Europese Trilaterale commissie, laat er geen gras over groeien. Eén van de eerste acties van de nieuwe premier was de privatisering van het water door te voeren. Iets waartegen de Italianen recent in een referendum tegen gekozen hadden. In een onlangs uitgelekte brief van het ECB aan Italiaanse regering bleek hoe direct de ECB de Italiaanse politiek voorschrijft.! Het is niet verwonderlijk dat de (eveneens niet democratisch gekozen) president van de ECB, Mario Draghi, óók een ex Goldman medewerker is.

Het was Greg Smith, de ruim 1 maand geleden opgestapte topmanager van Goldman Sachs, die al een boekje open deed over de smerige werkwijze van deze bank. Dienen onze pensioenfondsen Goldman Sachs en soortgelijke krijtstreep-criminelen wél te vertrouwen…? (klik voor het betreffende artikel)

En de lijst gaat door. Otmar Issing, voormalig bestuurslid van de Bundesbank en senior economist bij ECB was adviseur bij Goldman Sachs. Eveneens als Peter Sutherland, financieel adviseur van Ierse regering die een belangrijke rol speelde in de reddingsoperatie (nationalisatie) van de banken. En dan is er Robert Zoellick, voormalig hoofd buitenlandse relaties bij Goldman Sachs en protagonist in het Enron-schandaal. Zoellick was vice president van het investeringsbureau Fannie Mae, een hoofdrolspeler in de hypotheken-huizenfraude in de VS. Verder werkte Zoellick voor de Bush- regering waar hij een groot voorstander was van de deregulatie van de financiële sector. Deze brokkenpiloot is de huidige president van de Wereldbank.

In de Verenigde Staten is de invloed van Goldman Sachs alomtegenwoordig. Goldman Sachs was één van de hoofdsponsors van de verkiezingscampagne van Obama en de bank heeft een zeer directe relatie met de huidige regering. Veel financiële topposities van de Obama- regering worden bekleed door Goldman Sachs-alumni. Goldman Sachs heeft dankzij het strategisch plaatsen van medewerkers haar invloedssfeer wereldwijd enorm weten te verbreiden en er is geen enkele bank die of bedrijf dat een dergelijke macht heeft. Dit is verontrustend wanneer je bedenkt dat Goldman Sachs niet meer dan een parasitair gokinstituut is. Het is geen bank met PIN automaten of kantoren waar je een rekening kunt openen.

Goldman Sachs richt zich puur op speculatieve transacties, en handelt vaak met voorkennis en manipulatie. (In dit kader raden we je aan DIT artikel te lezen over de olieramp in de Golf van Mexico, die bij nadere studie dus tóch geen olieramp was..! GJ) Goldman Sachs is voor deze activiteiten meer dan eens veroordeeld. De boetes worden echter eenvoudig als onkosten afgeschreven, waarbij het dus, zonder enige twijfel, om georganiseerde misdaad gaat. Deze heeft echter zo’n grote omvang en is zo sterk verstrengeld met de politiek en het bedrijfsleven dat weinig mensen dit beseffen.

Democratie de nek omgedraaid..?
Met de afgelopen verkiezingen In mei heeft de Griekse bevolking heeft sinds twee jaar weer haar stem kunnen laten spreken. De uitslag was duidelijk. De nieuwe partij Syriza die als enige niet partij niet mee wil gaan in schuldaflossing en bezuinigingsplannen kreeg veel stemmen waardoor de traditionele partijen geen meerderheid wisten te krijgen. Het voorstel van Syriza voor re-distributie van inkomsten, het nationaliseren van de banken en stimuleringsprogramma’s voor de nationale industrie wordt door veel economen wereldwijd als coherent en verstandig gezien. De internationale media, die logischerwijs een spreekbuis van de financiële sector is, schildert Syriza echter af als een samenraapsel van extreem linkse organisaties die van geen samenwerking willen weten en Griekenland, en waarschijnlijk heel Europa naar de afgrond zullen brengen.

Achter het rookgordijn van de media en de openbare politiek wordt gestaag doorgewerkt aan de verdere afbraak van de democratie. Het overgrote deel van de nationale wetgeving wordt beslist in Brussel in een proces dat echt niet meer democratisch genoemd kan worden. Met het nieuwe, nauwelijks bekende, voorstel voor het ESM verdrag krijgt een volledig oncontroleerbaar orgaan de macht om zonder enig overleg een greep in de nationale staatskassen te doen. De voormalig president van de ECB, Jean-Claude Trichet stelde onlangs voor om van een Europa een federatie te maken die macht van nationale overheden over kan nemen als men dit nodig acht.

Dit zijn uiteraard allemaal zeer ingrijpende veranderingen en het is de bankwereld, en instituten als het IMF en de Wereldbank er alles aan gelegen dat de mensen slecht geïnformeerd, verdeeld en vooral bang zijn. Zonder met werkelijke relevante informatie te komen, scheppen de media het dreigende beeld van de crisis als een donkere naderende wolk waar we weinig invloed op kunnen hebben. Het enige wat we kunnen doen is schuilen en braaf luisteren naar de experts die ons vertellen dat we moeten toegeven en inleveren. Als angstige schoolkinderen kijken we op naar Amerikaanse kredietbeoordelaars en hopen maar dat ze ons zullen sparen met niet al te slechte rapportcijfers. Dicht bij grote broer Duitsland zullen we toch wel buiten de gevaren zone blijven…?

Maar we kunnen ons natuurlijk niet verschuilen achter een nationaliteit of politieke partij. Het was de centrum linkse partij van Papandreou die Griekenland de crisis inleidde. Het waren linkse partijen in Italië die hebben toegestaan dat Mario Monti de macht in handen werd gegeven. Het is geen strijd tussen links of rechts, of Noord of Zuid. De problemen zijn niet bij specifieke landen te leggen. Het is een internationale aangelegenheid en Griekenland is hierin slechts de proeftuin. Gelukkig zijn er organisaties die doorhebben dat er andere vormen van samenwerking en nieuwe initiatieven nodig zijn. Uiteraard worden deze organisaties genegeerd door de media, of in het geval van de Occupy beweging geridiculiseerd. Maar deze bewegingen zijn groeiend.

Het Franse blad ‘Liberation’ publiceerde onlangs een brief met de titel ‘Redt de Grieken van hun redders’. In deze brief, ondertekend door een collectief vooraanstaande Franse en Italiaanse filosofen, historici, publicisten, filmmakers en andere prominenten, wordt uitgelegd dat het in deze financiële crisis verder gaat dan het geld, het gaat om vrijheid. De strijd van de Grieken is de onze. Uit de slotzin van de brief die Dimitris Christoulas op zijn lichaam achterliet spreekt waarschijnlijk het duidelijkst de roep om verandering: ‘We zijn met 11 miljoen, onze naam is verzet’.

Hugo van der Zee

‘STRO’www.socialtrade.org

Bronnen:

* The best way to rob a Bank is to own one. William Black

* Economic and social effects of financial liberalization. Jayati Ghosh

* Looting: The Economic Underworld of bankruptcy for Profit. George Akerlof and Paul M Romer

* How Goldman secretly bet on the U.S. housing crash (Gregg Gordon) HIER

*  Taking Hard New Look at a Greenspan Legacy HIER

*  Proposals for Effectively Regulating the U.S. Financial System to Avoid Yet Another Meltdown – Gerald Epstein & James Crotty HIER

*  Bretton Woods—Original Intentions And Current Problems HIER

* Interview met Heiner Flassbeck: Class War, Low Wages and Beggar Thy Neighbor HIER

* FBI waarschuwt voor hyphotheek fraude en crisis in 2004 (CNN) HIER

* Artikel ‘red de Grieken van hun redders’ via JOOP.nl HIER

* Plan Trichet HIER

* Hans-Werner Sinn. Griekenland moet uit euro HIER

* Campagne steun Obama HIER

* Independent: hoe Goldman Sachs Europa verovert.. HIER

* Wikipedia over ‘Short’ gaan.. HIER

75 gedachten over “Schuld en boete, de prijs van ons geldstelsel..!

 1. Wat helder dit. Dat zie je nergens.

  Op Trouw (http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3286061/2012/07/13/Lichtpuntje-huizenmarkt-te-midden-van-somberheid.dhtml) heb ik zojuist dit gepost, hopelijk wordt het geplaatst:

  “Moeten we niet eerst een goede analyse hebben van de problemen, voordat we denken dat het weer slechter gaat. Of iets beter. Kijk naar IJsland, die hebben de banken aangepakt en het gaat behoorlijk beter

  Hier een heldere analyse over hoe grootbanken Griekeneland hebben uitgeknepen en nu bezig zijn met de rest van Europa. (Meer van deze helderheid zou Trouw enorm doen groeien).
  http://tiny.cc/ltndhw

  Ben benieuwd naar de visie van economen hierop.”

 2. Uitstekend stuk; goed onderbouwd!!
  En de bronnenlijst had nog vele malen langer kunnen zijn. Ook in MSM zijn genoeg bronnen te vinden die de vinger op de zere plek leggen (VPRO Tegenlicht, BBC, RT etc.).
  @Joris zou niet teveel verwachten van economen, zit nu eenmaal niet in ’t aard v/h beestje; goed werk trouwens dat je het daar gepost hebt!

  1. @Xtabay: nee, doe ik ook niet. Dank voor je compliment. Jij ook?
   @Ellen; houd jij het ook niet geheim: post it!

 3. nu weet je hoe het zit,al wist ik dit al.
  ik denk dat heel veel mensen dit al weten en de rest wordt ook wel wakker en krijg je het verzet ,,hoop ik,,.
  het moet toch niet zo zijn dat we zometeen niets meer te vertellen hebben toch…..
  prima artikel.

  1. Anelle nog een stapje verder, net zoals die IJslanders dat zooitje onregeld, tuig van de richel, schorrie morrie voor de rechter slepen en de banken echt nationaliseren. Dat bankencanaille verdient niet beter door hun te laten voelen wat echt armoei is. Geen pek met veren of een schandpaal, maar gooi ze berooid de straat op dan kunnen ze voelen hoe een zwerver, hobo of onder de brugslaper zich vo elt. En dat minstens vanaf 1 jaarlang. Want geld uit niets maken en daarvoor geld verdienen is eerlijk gezegd een luizenbaan. Daarvoor hoef je zeker niet naar school te zijn geweest. Verrekt dan moeten ze echt met de billen bloot dus als zwerver voor de duur van 2 jaar ipv 1 jaar. We zullen ze leren! De echte machthebbers die echt de touwtjes in handen zullen zoals altijd de dans ontspringen! Maar dat zal niet meer voor langduren!

 4. Alleen die titel al uit 1 van de bronnen zegt het helemaal;
  ” The best way to rob a Bank is to own one”
  HOE???? krijg je dit nou bij de massa. Het is zo overduidelijk dat er geen speld meer tussen te krijgen is. Het zou gloeiende gloeiende voorpagina nieuws in chocolade letters moeten zijn.

  1. pagina 8 paragraaf 5.1 zooooooooooooooooooh herkenbaar, verschillende malen aan den lijven ondervonden hoe dit gaat in Nederland, 1 keer als student, 1 keer als stagiair, 1 keer als werknemer, 1 keer als startend ondernemertje, 1 keer als werkloze, 1 keer als vogelvrije, 1 keer als delinguent, 1 keer als lover, 1 keer als broeder en zuster, 1 keer als moeder en zoon, 1 keer als vader en zoon, 1 keer als opa en kleinzoon, 1 keer als buurjongen, 1 keer als klasgenoot, 1 keer als sporter, 1 keer als leerling trucker, 1 keer als leerling piloot, 1 keer als consument, 1 keer als project medewerker, 1 keer als sollicitant, neeeh goden zij dank nog geen strafblad naar ik weet, het scheelde een haartje, tot nu toe geluk gehad mag ik wel zeggen, je mag een ander niet slaan in woede en wanhoop in het ‘beschaafde’ ‘rationele’ Westen, maar wel emotioneel sociaal en financieel oplichten, dat dan weer wel…

   en nog vele ‘informele’ keren dwars door mijnen leven heen…, en het gaat maar door en door en door en door, de mechanismen herkennen, willen zien, en niet weg lopen en je handen in onschuld wassen, onschuld bestaat niet mensen, iedereen heeft continu vieze handen.. hoe ik dat weet, het feit dat je nog leeft, zonder vieze handen is overleven uitgesloten in deze ‘beschaving’.. en toch kan ik nog wel van jullie houden hoor, dat is een zeeeeeeeeeeeeeeeer belangrijke kwaliteit, bij het minste of geringste zuchtje tegenwind beledigd zijn voor het leven en weg lopen, dat zit er bij mij gelukkig niet in, dat is wat anders dan een met alle winden mee draaiende wip wappende Don Uilskuiken windmolen.

   Je moet blijven sturen in de storm en uitkijken in de hinderlaag en een winterjas aan in de pool kou en een stevige boterham eten voor je de deur uit gaat en niet te veel zuipen miauwen maar wel toegankelijk zijn wanneer een ander met z’n persoonlijke averij aanklopt, zal nog wennen worden straks voor veel krediet landertjes, met z’n achten op een kot (Vlaams), in Polen heel normaal, in Amerika al lang heel normaal, het zal nog wennen worden voor onze luxe hotel gangers met gemiddeld 4 autootootjes op de pof per gezin.

  2. zelf bankster worden is ultieme jongensdroom. Als je goed het monopolie kent weet je wie vaak de winnaar is. Of de bank wint of degene die de bank verslaat. Dat is onze echte wereld ook.
   IKea( ik en anderen) knipoog naar Hyper heeft ook haar eigen bank IKANo genaamd. Het is gelijk de Staatsloterij. Gooi een ikan uit en vangt de hoofdprijs!
   Een bank is niets meer of minder dan een legale éénarmige bandiet! Volksgeld erin stoppen en niets terugkrijgen.
   Natuurlijk is ikea niet de enige ook Apple heeft aspiratie in die richting en dat Dsb failliet ging is (maar dat wisten jullie al) omdat zij geen systeembank is.

  3. Het is wel raar dat Duitsland hier weer de boeman is. Maar dat was al door alternatieve media openbaar gemaakt, dat het ‘weer’ de zelfde kant uitgaat doordat er ‘weer’ alleen maar halve waarheden gepresenteerd worden. Dat is een dilemma.
   Duitsland als land zelf bestaat al lang niet meer, het is de Bondsrepubliek van het verenigde Duitsland. Een soort B.V., goedgekeurd na de oorlog door de zelfde soort mensen die nu nog steeds alles in de wereld willen regelen.
   Dat er een dictatuur in Duitsland aan de macht kwam en ‘zieke’ mensen met ondersteuning van andere ‘zieke’ mensen…jullie weten wel…de gewone mens in het ellende stortte is een feit.
   Dat er zwakkelingen tussen zaten die hun macht misbruikten dat weten jullie ook wel. Maar er waren zo veel mensen, die net als wij nu niet de waarheid te horen kregen maar slachtoffers werden van een van de grootste propaganda campagnes die er zo nog niet bestonden. IBM is ook een van de ‘hulpjes’ geweest
   Ik wil dus met deze link niet het onrecht en het lijd wat er gebeurd is ontkennen, heb me jaren lang schuldig erover gevoeld, nu niet meer bewust, maar veel Duitsers hebben dat nog steeds.
   Nu dat er zoveel naar voren komt hoe de wereld een beetje in elkaar steekt, de houding van de VS en van vele andere nwo-leiders, de invloed van de banken, het creatief omgaan met mensenrechten, oorlogen op leugens gebaseerd, überhaupt omgedraaide wereld. Nu heb ik iets meer ruimte om ook de Duitsers van toen, mensen net als wij, iets van begrip toe te staan. En daarmee ook ruimte voor het andere deel van de waarheid.
   Dit is een verbazende artikel, voor mij dan, misschien voor jullie ook:
   ‘Die deutsche Ursache der weltweiten Finanzkrise’
   http://sklaven-ohne-ketten.blogspot.de/2009/03/die-deutsche-ursache-der-weltweiten.html

   67 jaar na de oorlog:
   Dit heb ik even eruit gehaald, maar er staat nog veel meer…

   ‘Rund 25.000 britische und 68.000 amerikanische Soldaten sind noch auf deutschem Boden stationiert, an 72 Orten, mit 159 Abrams Panzern, 173 Panzern M2, 18 Raketenwerfern und über 100 Atombomben.[57] Das sind mehr als einem freundlichen Austausch (uitwisseling) im Rahmen (kader) einer Zusammenarbeit entspricht, dieser Umfang entspricht einer vollen Besatzungsstärke wie im Irak, zumal deutsche Politiker diese Einrichtungen nicht einmal inspizieren dürfen (mogen). Das Recht zur Stationierung und ihre absolute Bewegungsfreiheit haben sich die alliierten Streitkräfte im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung heimlich verlängert. Und nach § 120 der Verfassung übernimmt Deutschland die Besatzungskosten. Die alliierten Soldaten kosten Deutschland etwa 6,9 Mrd $ jährlich, von denen 1,2 Mrd $ durch die Übernahme von Stationierungskosten getragen werden, und 5,7 Mrd $ wurden 2000 als „foreign development assistance“ gezahlt.[58]
   Während Japan nur 78% der Kosten der der dort stationierten amerikanischen Soldaten übernehmen muss,[59] ist für Deutschland im Artikel 120 des Grundgesetzes festgelegt, dass Deutschland die Aufwendungen für die Besatzungskosten voll trägt.[60]’

  4. ja, dat noemen ze in mooi nederlands fiduciair geld. Ruilmiddel obv vertrouwen. Onlangs verloor een motorrijder een pakje geld op de snelweg. Het pakje plofte op straat open. En kijk ‘ns wat hele volksstammen erover hadden zelfs gevaar voor eigen leven om een ‘waardeloos’ briefje te pakken te krijgen! Wij hollanders zijn altijd dol op ‘gratis’.

  5. Pas als het laatste restje schone lucht op is
   als de laatste vis is gevangen
   als de laatste boom is geveld
   Als de laatste rivier is verdroogt
   Als de laatste restjes vruchtbare grond zijn verziekt
   Dan pas realiseert de mens zich dat je geld niet kunt eten.

  6. we delen wel wat Moon, als tweede generatie wo2 trauma klantjes, ik heb draadloos als baby de flash back bomb verschrikkingen mee gekregen van m’n ouders, en later toen ik wat ouder was toch wel, snappen ze tot op vandaag niet, hun blinde vlek… in die tijd was er nog geen Derek Ogilvie voor sensitieve huil schreeuw babies en kleuters

   Quote:

   ” Über eine Million deutsche Soldaten starben in alliierter Gefangenschaft. Hunderttausende wurden als Zwangsarbeiter versklavt und mussten Jahrelang im Ausland als Gratis-Arbeitskräfte schuften, ja selbst junge Mädchen wurden noch Jahre über das Kriegsende hinaus als billige Sklavinnen im Ausland gefangen gehalten, und viele kehrten nie zu ihren Familien zurück. Zehntausende deutsche Frauen wurden von den alliierten Soldaten vergewaltigt. Als nach der Kapitulation die deutschen Soldaten ihre Waffen niedergelegt hatten, waren die Deutschen den alliierten Feinden schutzlos ausgeliefert. ”

   http://sklaven-ohne-ketten.blogspot.de/2009/03/die-deutsche-ursache-der-weltweiten.html

 5. zoals ik ergens op internet heb gelezen. Hoe lost een Griek zijn schuld af.
  Op een dag komt een rijke hollander in een hotel aan! De receptionist was in de zevende hemel. Nu zei de hollander kunt u voor mij een kamer reserveren. Nou prima zei de receptionist. Ik geef uw alvast honderd euro als voorschot. Waarom dan! Oh dat is om mijn kamer veilig te stellen. Er zit een maar daarop. En dat is zei de receptionist. Mijn hobby is golven en ga eerst uitzoeken of dat in deze regio zo’n golfbaan er is. Daarom ik alvast honderd euro als borg. Hij legt het geld op de toonbank neer en verdween. Vervolgens pakt de receptionist het geld. Nu toch een schuld bij de bakker heb kan ik dat geld aan de bakker geven. De bakker nam het geld goodgemutst aan. En hij kon zijn schuld aflossen bij de groenteboer. En zo circuleerde het geld van ene hand na het andere tot dat het in de handen kwam een lichte kooi die toevallig het geld schuldig was aan het hotel waar ze nog onlangs een klant ontvangen heeft. Ze overhandigt het geld aan de receptionist. Nou dat kwam de receptionist goed uit. Want toevallig kwam die chagarijnigehollander weer om zijn borg weer terug te krijgen. Hij zei ik heb niets gevonden in deze regio en ging zonder te groeten er vandoor.
  En wat is de strekking van het vehaal: als iedereen nou zijn schuld kwijt aan elkaar dan is het probleem zo opgelost. Is het glas halfvol of halfleeg?

  1. ‘meneer Batsbak heeft geen geld dus meneer Batsbak uit s’Hertogenbosch betaalt van af NU helegaar Niets meer, is dat duidelijk, hoe vaak moet meneer Batsbank dat nog herhalen? Ja maar wij van het incasso bureau hebben geen reactie van U gehad en … BATS ‘

   haaaaaaaaaah mijn dag is weer helegaar goed Martijn!

  2. ooh och of om met Marlene Die Sag Ich dich doch gouden harten 5 dief te spreken, toen Eye een nieuw krediet waardig gold man suks vriendje had was haar advertentie hierooh ineens niet meer zo nodig en werd het haar te heet onder de voeten omdat wij volgens haar maar een paar armeluis dronken soos bejaarden waren, het derde oog is er voor jou en niet voor mij deze hete zomer

   Marlene Dietrich – Sag mir, wo die Blumen sind
   http://www.youtube.com/watch?v=aLAxbQxyJSQ

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/van-woede-naar-kracht/comment-page-2/#comment-87749

  3. Tja, new kids, niet spiritueel, wel heel erg lachûh. Moet ik weer denken aan m’n jeugdtijd. Enige verschil is het haar, hier lang, vroeger kaal als een biljartbal. Op de camping een gast, best lachen, had net twee jaar in jeugdgevangenis gezeten voor wapenhandel. Wat een leip. Toch, die underdog klasse, je kan er wel mee lachen alleen maken ze er bij tijd en wijle een zootje van… Die gast nam z’n gettoblaster met hardcore zelfs mee als die ging schijten. Schijt aan de wereld. Ach, we zijn allemaal jong geweest en we waren niet allemaal even netjes. Toch, zo gek heb ik het nooit gemaakt.

   http://www.youtube.com/watch?v=yrtUKe5Q82w

 6. Het grotere plaatje.
  Een klare kijk van Ben Fulford op de wereldcrises in financiën en economie.
  “Het is tijd om weer eens naar het Grote Plaatje te kijken”
  Gepost door Benjamin
  17 juli 2012
  Wanneer historische gebeurtenissen plaatsvinden, kan de dagelijkse drukte van nieuws de visie versluieren. Wij zijn nu in een tijd van mist terechtgekomen, dus het is een goed moment om een stapje terug te doen om naar het grote plaatje te kijken. De Europese ‘crisis’, de ‘fiscale klif’ van de VS en de voortdurende oorlogszuchtige houding van de NAVO-terroristenstaten in het Midden-Oosten zijn allemaal onderdeel van een fundamentele en niet te stoppen verschuiving in de manier waarop deze planeet wordt bestuurd. Niet de hoeveelheid propaganda in de Westerse corporate-media, noch de hoeveelheden getallen die op de ‘zwarte schermen’ van de centrale bank worden ingevoerd, zijn in staat om die werkelijkheid te veranderen. De overgrote meerderheid van het geld in de wereld wordt nu gecontroleerd door niet-Westerlingen die een heel andere agenda hebben dan de mensen die het Westen en het grootste deel van de wereld in de laatste 300 jaar hebben bestuurd.
  De beste analogie voor wat er met het Westen gebeurd is de val van de Sovjet Unie. Het begon met een staking op een scheepswerf in het Poolse Gdansk en eindigde met de val van de Sovjet Unie in wat, achteraf gezien, een zeer korte tijd geschiedde. Op dit moment lijken de jaren, tussen beide gebeurtenissen, wel een eeuwigheid te duren.
  In deze tijd begon in het Westen de verandering van het regime tegen de door de ‘bankster’ (een woordspeling tussen bankier en gangster) gecontroleerde criminele regering met IJsland, maar het zal eindigen met de Verenigde Staten en het Vaticaan.
  Het is zoiets als een Titanic die een soort ijsberg raakt waar de technici en de leiding van het schip wisten dat het schip op het punt staat te zinken, hoewel ze niet precies kunnen zeggen hoelang het gaat duren om de mensen in de reddingsboten te krijgen.
  Wat de val van de Sovjet Unie onvermijdelijk maakte was niet, zoals ons werd verteld, de economische mislukking van het Sovjetmodel. Het werd daarentegen veroorzaakt door de diefstal van de buitenlandse valutareserves van de Sovjet Unie, waardoor het op termijn wel moest instorten.
  Wat we nu in het Westen zien is hetzelfde proces. De geldmachine bij de Federal Reserve Board werd gesloten, dus de instorting is onvermijdelijk.
  Zie het als volgt – een zeer succesvolle Wall Street handelaar werd ontslagen. Hij had genoeg geld vanwege zijn ‘gouden handdruk’ en spaargeld om net te doen alsof er niets gebeurd was. Het ging pas opvallen toen hij zijn sportauto en kunstcollectie begon te verkopen.
  Hij heeft ook geld geleend van banken, maar kon niet meer aflossen, dus moest hij van vrienden lenen. Dit had ook zijn grenzen, dus begon hij bij niet-bancaire financiële bedrijven en woekeraars geld te lenen. Hij schreef ook cheques uit waarvan hij wist dat die terugkomen vanwege onvoldoende saldo (denk aan de 19 aankondigingen die de ‘eurocrisis’ zouden oplossen).
  Wanneer je dit alles van de zijlijn bekijkt, weet je dat het niet lang zal duren voordat de ‘hoge vlucht’ van Wall Street verwijderd zal worden uit zijn extravagante dromen.
  De situatie in de Westerse wereld lijkt sterk op het bovenvermelde. In de afgelopen 30 jaar hebben de Verenigde Staten en Europa (als geheel) een handelstekort met de rest van de wereld gehad.
  De financiële leiders in het Westen hebben dit tekort in het geheim gefinancierd met beloftes die ze niet konden waarmaken. Dit is, bijvoorbeeld, dan ook de reden dat een 300.000 dollar obligatie, dat gedekt wordt door een levenslange slavenarbeid, wordt uitgegeven voor elke keer dat er een Amerikaanse burger wordt geboren. En dit is dan weer de reden waarom de Chinezen in het geheim ook pandrecht (eigendomsrecht) hebben verkregen op veel onroerend goed van de VS.
  Deze manoeuvres hebben tijd gekost en creëerden de schijn dat alles goed was, speciaal in de VS. Je kunt echter wel, zoals de Wall Street junk, voor een bepaalde tijd de werkelijkheid ontkennen, maar de bal kaatst altijd terug.
  Dit is het geval met het Westen.
  Wat er nu gebeurt is dat de schuldeiserlanden gestopt zijn met het verstrekken van krediet.
  Daarom vertelt de alliantie van 147 landen, onder leiding van Brazilië, Rusland, India, China en Afrika, de Westerse landen dat zij hun obligaties of andere ‘financiële producten’ niet willen kopen.
  De Westerse landen, echter, hebben de schuldeiserlanden van de wereld verhinderd hun verdiensten uit de handel met het Westen te investeren door echte dingen te kopen, zoals multinationals in het Westen.
  Het gevolg is een soort Mexicaanse impasse van twee mensen die hun pistolen op de ander gericht houden terwijl ze tegenover elkaar aan tafel zitten.
  Echter, in dit geval is tijd aan de kant van de alliantie van 147 landen. Het grote probleem voor het Westen is dat de Westerse landen het meeste van hun industriële infrastructuur hebben ‘uitbesteed’. Deze landen hebben de arrogante veronderstelling dat de rest van de wereld de echte spullen maken, terwijl de Westerse wereld hen bestellingen geven via de banken en andere financiële instellingen.
  Nu zijn ze zover dat het geld, dat zij verdienen met Chinese en Aziatische exportfabrieken, niet verruild wordt voor Westerse schuldbekentenissen (IOU’s). De Chinezen nemen hun dollars en besteden deze overal op de wereld om ‘echte’ dingen te kopen, zoals onroerend goed, grondstoffen en fabrieken. Andere landen gaan hetzelfde doen.
  Dit betekent dat, zowel de EU als geheel en de Verenigde Staten, failliet zijn … maar weigeren om dit toe te geven.
  In het geval van de EU, hebben de ledenlanden aangekondigd dat ze ‘Euro’s’ zullen drukken om zichzelf uit hun crisis te werken. Het probleem is natuurlijk dat de Europese Centrale Bank (ECB) niet het juridische recht heeft om steeds meer Euro’s bij te drukken.
  Een soortgelijke situatie geldt voor de VS.
  Veel lezers zullen, op dit punt, als tegenargument opwerpen dat zowel de Federal Reserve Board van de VS en de Europese Centrale Bank hebben aangekondigd dat ze van plan zijn grote hoeveelheden geld te drukken. De vraag is dan: “Waar is dit geld gebleven?” Het antwoord is – het wordt iedere keer geblokkeerd.
  Wie blokkeert dan? Het antwoord is dat de 147 landen moe zijn van de massamoorden en invasies van de NAVO. Ze kunnen de Bank voor Internationale Betalingen, de BIS, opdragen het geld te blokkeren en dat doen ze dan ook.
  In het geval van de Verenigde Staten bestaat er een iets andere situatie. De VS heeft grotere schulden aan de rest van de wereld dan de Europese Unie. Tot nu toe hebben de Chinezen hen ‘in leven gehouden’ gehouden omdat een VS-handelstekort met China hun lange-termijn geopolitieke belangen dient. Hoe meer VS-dollars zij krijgen, die zij kunnen uitgeven in Azië, Afrika of Zuid-Amerika (maar niet in Europa en de VS), hoe meer vrienden en invloed ze krijgen op de wereld.
  Het resultaat was dat de Chinezen door de rest van de wereld beschouwd wordt als een ‘rijke oom’ die met zakken geld en zakelijke plannen arriveert, terwijl de Westerse landen arriveren met geweren en plannen voor chaos. Raad eens wie verliest en wie vrienden maakt in deze omstandigheden (hint: geen Westerlingen).
  De grote blokkade geldt ook voor Aziaten en andere landen die hun geld in Europa en de VS zonder belemmering willen spenderen. Zodra dit mogelijk wordt zullen de Europeanen en Amerikanen in grote aantallen ingehuurd worden met het doel een massale campagne te voeren om een einde te maken aan de armoede, het stoppen van de milieuvervuiling en het starten van een nieuw tijdperk.
  (vertaald: Harmen Schouwerwou – http://www.unitynet.nl)

 7. David Wilcock heeft weer een posting. Weer zo lang, weer complex. Dit keer helemaal over financiele staat van de wereld.

  Een goede samenvatting zou zeer welkom zijn. Heel in het kort:

  – Liborgate komt straks bij FED terecht
  – Het is mega
  – Een Zwitsers wetenschappelijk rapporttoont aan dat een kleine groep
  bedrijven nagenoeg totale controle heeft over de wereld
  – Het begon op 27 juni en de beschreven timeline gaat nu tot 4 juli met
  belofte van updates
  – Het komt nu echt tercht in de MSM; UK al een paar weken, in VS houden ze de (informatie)dijk nog met moeite dicht. Gooien er nog één keer een lone wulf tegenaan in de bioscoop om de aandacht nog even af te leiden. Het zal niet helpen denk ik.

  http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1066-great-revealing

  1. Ooit had je een Franse revolutie. Nu wordt het tijd voor een globale revolutie. Komt vanzelf als de mensen wakker worden.

  2. Tijd dat ze daar eens wat aan doen Elle. Niet te geloven toch?
   Zulke lui zouden ze nou eens een paar jaartjes de bak in moeten gooien en hun geld met terugwerkende kracht belasten… Of gewoon alles afnemen, ze kunnen er immers toch niet mee omgaan.

  1. Ja, dat is hem hoor Incognito. Straalt zoveel kracht en puurheid uit…
   Mijn avondhumor wordt er geheel en al door aangesproken. Ik word er zo blij van. Ook net 2 minuten te lang voor een hit en 3 minuten voor een volkslied. Geweldig!

  2. Ik haak al af bij het eerste zinnetje “we hebben iemand nodig” geef je verantwoordelijkheid maar weer af nu aan de klokkemaker van gizeh.En dan een afgekloven riedeltje , ja als het als humor bedoeld is oke maar anders……..

  3. Ik ga gewoon weer voor SP, die O en N zijn voor ONzin.
   http://www.youtube.com/watch?v=oqwC4yVg20Q
   http://www.youtube.com/watch?v=TM33OX6eNaw&feature=related
   http://www.youtube.com/watch?v=cG9Jfv2qwe4&list=UUZ9g0JSgc_Xh_aLEwDRUivg&index=2&feature=plcp

   Wie zegt dat het niet uitmaakt op wie je stemt, blijf toch niet lullen jarenlang op internet. Doe er dan wat aan. Pleeg een revolutie of zo. ‘Het maakt niet uit of je door de hond of de kat gebeten wordt’. Mensen hebben er heel wat voor over gehad vroeger zodat ook vrouwen en donker getinte mensen mochten stemmen. Geef je gewoon je stem weg? Ik niet, ik stem SP.

  4. Erg mooi hoor , dat nieuwe volkslied . Kreeg er letterlijk tranen van in mijn ogen . De hond trok het ook niet meer , die ligt nu buiten .

  5. weer lachstuip gekregen, buikpijn bijna weg, lachen helpt, echt waar, buikpijn van het lachen nu, door de tranen in de ogen van de zeer verstandige hond van Cozzz…. buiten is het beter, even luchten

  6. 76 klapstoelen op het Malieveld , nu Occupy het veld heeft geruimd .

  7. Nou lees veel dom uitgesproken onrecht hier.
   Wil toch aanspreken dat de buitenaardsen al in de SOPn partij zitten. Undercover wel te verstaan net als ik.
   De andere partijen waar nog geen buitenaardse leven is in waargenomen.
   Vallen met Binnenlandse praktijken nu allemaal door de mand.
   Tijd om te gaan zweven ipv met beide benen stevig op de grond te staan.
   http://www.dejaap.nl/2012/07/22/ze-zijn-geland-ufo-partij-sopn-steeds-meer-met-beide-benen-op-de-grond/

 8. Beter is dit van Hans de Booij: Hans de Booij – Verkiezingen “12 Sept.” !!! kijk niet als epilepticus !!!
  http://www.youtube.com/watch?v=6mo4hjv1Tj0&feature=player_embedded

  “Verkiezingen”

  We moeten er vanaf, we moeten er vanaf, we moeten er vanaf, we moeten er vanaf.
  De dieven van de bank, de leugenaars van belasting.
  Dokters met pillen die we niet willen. We moeten er vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf.
  De kinderwens van justitie, wat houdt er ons hier eigenlijk tegen?
  We moeten er vanaf, van het graaien en het haten.
  Gif in ons eten, fluor in het water.
  Witte strepen in de lucht; wie ze niet ziet is allang allang allang allang allang failliet,
  door de Prozac of wat anders. We moeten er vanaf.
  Wat houdt er ons hier eigenlijk tegen?
  Dus, ik zou zeggen, kom maar op met die Ufo’s.
  Ik kijk niet naar vals licht. Jij bent daar en ik ben hier,
  maar dat maakt geen verschil voor Fukushima nummer nummer nummer vier.
  De Elite zal niet vrijwillig verdwijnen. Er vallen vallen vallen vallen vallen vallen klappen.
  Dat willen wij juist vermijden.
  Ja, wij zijn al wakker.
  Zet de kroon zonder loon, geef de opbrengst aan je zoon of je dochter, we moeten er vanaf.
  De dieven van de bank, de leugenaars van het leven.
  Ik bid voor iedereen die dit niet snapt, soeverein en vrij.
  Ben je het vergeten, wat houdt er ons hier eigenlijk tegen?
  De dieven van de bank, de leugenaars van het leven.

  1. Coz, Hyp, Martijn, Marcel W: jullie zijn ko(z)misch! Maarreh, moeten jullie niet eens naar bedje toe? 😉

  2. Ja Willie, ik moet maar eens gaan. Morgen weer aan het werk, welterusten alvast.

  3. De bedwantsen paradeerden het nest wederom terug naar de oude standplaats , uit het zicht , uit het licht , zij hadden hun maaltijd nog niet verteerd .

  4. cozmic 12.6: mijn oogjes vallen toe, ik ga fijn naar bedje toe, wantsen of mijten ten spijt. Welterusten cozmic. 😉

  1. Wel , ze gingen weg en de gemeentereinigingsdienst heeft het veld geruimd , zoiets ?

  2. Ik las in het AD dat ze ruzie kregen over geld , er waren een paar op vakantie geweest op kosten van de occupy kas . Klinkt als potentiele ministers eigenlijk , misschien staan ze nu op de SOPN lijst .

  1. Is SaLuSa nou een wijf , een vent of een geslachtsloze , androgyn ?
   Ik had ergens gelezen dat Nordics vrouwtjes het hele jaar vruchtbaar zijn en de mannetjes maar eens per jaar kunnen paren . Zal wel een fikse lozing zijn dan .

  2. Salusa, zal wel iets met de kerstman te maken hebben, die komt ook maar één keer per jaar.

  3. Cozmic: haha dit slaat als k.. op Dirk! Waar begin jij nou ineens over? Bovendien klopt dit natuurlijk niet hè. Vrouwtjes die het hele jaar vruchtbaar zijn en mannetjes die maar eens per jaar zaad kunnen lozen. De natuur verspilt niet en alles is op elkaar ingespeeld. Nee, nee, dat verhaal klopt volgens mij niet. Misschien is het wel andersom, lijkt me beter eigenlijk! 😉

  4. Ik heb nergens gelezen of de mannetjes hem de rest van het jaar ook niet omhoog kunnen krijgen . Als ze dat wel zouden kunnen dan is dat wel ultieme tantra . Een jaar lang je orgasme uitstellen , pffffff , denk dat het mijn oren uit zou komen .

  5. Wat denk je van de stoom uit de oortjes van de vrouwen? En hup, nu naar bed jij, vooruit!

  6. Ja silly Willie , met zulke gedachtes die je nu aandraagt kann ik al niet meer slapen . Wie weet hebben die Nordics toch een toeKOMST op aarde .

  7. Naar het schijnt het is nu Bronstijd.
   Daarom oppassen met U snelheid op de weg voor geile wilde beesten!

  8. @ Willie, 15.3, ik was even nieuwsgierig naar de herkomst van de uitdrukking “” het slaat als k.. op Dirk””, misschien ook vanwege mijn naam en misschien vanwege “” dirty minds” en kom ik ineens een verhaal van Zaanse Dirk tegen. Bijzonder, ik ben net vandaag nog voor mijn werk in Zaandam geweest!

   http://www.dutchsalesblog.nl/home/2009/10/15/t-slaat-als-kut-op-dirk.html

   Over Schuld en Boete gesproken! Dirk heeft ondertussen volgens mij zijn 2e huis in Norg al moeten verkopen en ook zijn Kunst zal nog wel onder de hamer komen!

  9. …. om misverstanden te voorkomen over de Kunst: ik bedoel hier niet letterlijk onder de Hamer!

  10. Ik ben net nog even aan het googlen en kwam op de website van Dirk Scheringa. Hij biedt al weer via twitter zijn diensten ana zie ik. Maar hij verkoopt ook inderdaad een deel van zijn schilderijen. Mijn oog viel onmiddelijk op het kleurige schilderij ” Zelfbeheersing” Tekstuele toelichting totaal overbodig! Maar er staat me toch een onbenullige tekst bij het schilderij! Ligt een “” dirty mind”” dan toch in de naam Dirk (mijn geboortenaam) opgesloten?

  11. ………….. /http://www.dirkscheringa.nl/ondernemerschap/schilderijen/

  12. @ Paul, dan denk ik dan ik maar wat minder in de zon ga zitten 🙂

  13. ick 15.9: agguttegut, ik bedoelde jou er niet mee hoor, maar ik kon ook niet weten dat je geboortenaam Dirk is. 🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.