Advertentie

De RK-kerk: ‘Gebouwd op leugens, intriges en malversaties’


Auteur Maurits Prins
Auteur Maurits Prins

Maurits Prins is Jungiaans psycholoog , parapsycholoog en filosoof. Ruim 40 jaar heeft hij een psychologische praktijk gevoerd. Zijn grootste kracht en ambitie was het beste uit een mens naar boven te halen. Zijn onderzoek naar de Rooms Katholieke Kerk werd  zijn levenswerk, omdat de leugen voor hem een onverkwikkelijk  gegeven was. Hij werd in een katholiek gezin geboren, ging als bijna 18-jarige naar een klooster en verliet dat convent weer vijf jaar later, om vervolgens de kerk officieel de rug toe te keren.

Maurits Prins is er in geslaagd een onthullend boek te schrijven over de onwaarheden en malversaties van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij laat op een overtuigende manier zien dat de zogenaamde waarheid van de christelijke religie op niets berust. Op een heldere manier legt hij uit hoe het oorspronkelijk is ontstaan vanuit eigenbelang, leugens, fantasie en machtsmisbruik.

Rome coverHij ontdekte dat de geschriften van het Nieuwe Testament slechts een kleine selectie zijn uit een verzameling van duizenden fragmenten. Deze zorgvuldig geselecteerde teksten werden samengevoegd alsof ze bij elkaar hoorden. Ze werden vervolgens gezuiverd, regelmatig herzien en er werd van alles aan toegevoegd en uit weggelaten. De Bijbelse evangeliën, zoals wij die kennen, zijn vervalst en zitten vol hiaten. Daardoor ontstond er een nieuw soort theologisch christendom, waarbij ze het oorspronkelijke gnosticisme de nek om wilden draaien.

Het resultaat is een bijzonder boek, geschreven door een ‘afvallige’, een man die van jongs af een intense en intieme verbinding heeft gehad met alle dogma’s, leerstellingen, doelstellingen en zelfs seksuele aberraties, die dit overjarige instituut kenschetsen. Een man die tijdens zijn leven en in zijn vorige levens, herhaalde malen belangrijke functies in dit religieuze machtsbolwerk heeft vervuld; van dichtbij ook heeft meegemaakt hoe ‘de vork in de steel zit’

Middels zijn talenten voor doortastend wetenschappelijk onderzoek schetst de auteur zijn persoonlijke zoektocht naar de waarheid achter de façades en onthult hij de ware oorsprong en bestaansredenen van het katholicisme, dat zo lang zijn eigen leven heeft gevormd en … vervormd. Als hoog sensitief kind wist hij al dat er zaken niet klopten, omdat die niet in overeenstemming waren met wat er verkondigd werd en dat maakte hem nieuwsgierig.

De inleiding geeft een inkijkje hoe hij dit persoonlijk ervaren heeft. Met zijn nieuwe boek wil hij bereiken dat de spiraal van bedwelming en verlamming doorbroken wordt, zodat ieder mens vanuit zijn innerlijk mag ontwaken. Het boek is toegankelijk, boeiend en aangrijpend geschreven en voor iedereen leesbaar. Het resultaat is een toegankelijk, boeiend en aangrijpend geschreven boek, voor iedereen leesbaar.

Een indringend relaas, geschreven in begrijpelijke taal, dat menig heilig huisje omver haalt, maar ook wijst op de vele goede en mooie dingen die tot stand zijn gebracht door talloze hardwerkende en goed bedoelende christenen met het hart op de juiste plaats. Het lezen alleszins waard.

‘Het bedrog van Rome

‘De Rooms-katholieke Kerk, een uitgedacht instituut;
gebaseerd op leugens, intriges en malversaties.’

auteur: Maurits Prins

Frontier Publishing – Hardcover, 224 pagina’s –  ISBN: 9789078070795

* * *

x

Interview met auteur Maurits Prins, over

‘Het Bedrog van Rome’..

x

of:

x

‘De Rooms-Katholieke Kerk:
x
gebouwd op leugens, intriges en malversaties’

x

2015 WantToKnow.nl/.be
© Frontier magazine/publishing – David de Leeuw

x

new world francis_jesuit_time-pope-francisIn zijn boek ‘Het Bedrog van Rome’ beschrijft Maurits Prins het eeuwenlange machtsmisbruik door de Rooms-Katholieke Kerk, een wijdvertakt instituut met ‘antisemitisme en Kruistochten nog vers in het bloed.’ Ook met spiritueel gerichte stromingen, zoals het Gnosticisme, rekende Rome steevast bloedig af. Hoe is de stand van zaken nu, en is er hoop? Frontier Magazine vraagt het auteur Maurits Prins.

Wat is je mening over paus Johannes Paulus II met zijn verzoenende taal richting onder andere joden en moslims? Was dit nu een betere, hervormingsgezinde paus?

‘Johannes Paulus II was graag zichtbaar aanwezig en de eerste paus die de wereld ontdekte door te reizen. Hij kwam daardoor open over. Hij was erg populair, ook bij jongeren. In de nadagen van zijn pausdom maakte hij excuses aan de joden voor het aandeel van de Kerk in de Jodenvervolgingen. Dat was echter mede vanwege de flinke maatschappelijke onvrede over Rome en de druk op de paus om iets te zeggen over het onrecht dat eeuwenlang door de Kerk is bedreven. Deze paus moest wát.

Maar zijn uiterlijke voorkomen was slechts schijn. De standpunten van de Rooms-Katholieke Kerk, zoals over euthanasie en homoseksualiteit, zijn niet veel gewijzigd. En het publiek wilde excuses in de vorm van andere standpunten. Men was dus weer teleurgesteld. Sinds Johannes Paulus XXIII is het steeds zo gegaan. Sterker nog, bij het conservatieve deel van de katholieken heerst nog altijd de gedachte dat de joden schuldig zijn aan de kruisiging van Jezus.

Al spreken ze dat niet uit, het zit wel in de genen van deze organisatie. Zowel het antisemitisme als de Kruistochten tegen de moslims zitten nog vers in het bloed en paus Pius XII hielp na de Tweede Wereldoorlog zelfs oorlogsmisdadigers ontsnappen. Johannes Paulus II zal zeker niet de geschiedenis ingaan als een hervormer. Hoe hij naar buiten overkwam was niet gelijk aan hoe hij vanbinnen wezenlijk was. In feite heeft hij slechts het conservatisme geconsolideerd. Maar de meeste mensen laten zich vangen door de beeldvorming. Een eerdere paus, Johannes Paulus I, wilde wél echt de bezem door de Kerk halen en is daarom door insiders vermoord.’

Wat vind je van de vorige paus, Ratzinger, en van de huidige paus Franciscus?

‘Van de Duitser Ratzinger kon je niet veel meer verwachten. Hij was een moralistisch denker die de door de Kerk zelf uitgevonden christelijke theologie als waarheid ging verkondigen. In mijn boek blijkt er geen basis voor deze verzinsels. Ratzinger was ook een broos figuur, niet opgewassen tegen de macht van de curies van kardinalen. Nu hebben we Franciscus, die de macht van de kardinalen al deels heeft gebroken en het mes heeft gezet in de organisatie. Hij heeft al meerdere kardinalen vervangen door mensen met een meer hervormingsgezinde instelling. Hij is daar mede in geslaagd omdat hij in een eigen appartementje woont en daar zijn eigen potje kookt. Daar is hij beslist veiliger voor zijn tegenstanders. Franciscus is een liefdevolle man die contact zoekt met mensen. Hij geeft zeker hoop, al gaat het door de logheid van het instituut erg traag.’

Vatican

Werkt de RK Kerk achter de schermen samen met andere grote machten?

‘Er zijn wel degelijk overeenkomsten tussen de Rooms-Katholieke Kerk en andere wereldlijke machten, want het Vaticaan is nog steeds een soevereine staat. Dit past mijns inziens niet bij religie. Dit soort machten zijn met elkaar verstrengeld. De Rooms-Katholieke Kerk heeft overal contacten, ook in het Pentagon, daar waar alle machten samenkomen. Zelfs hun geheime dienst ‘Opus Dei’ is in Amerika gevestigd. Ze hebben nooit geschroomd zich, bijvoorbeeld met hun bank, in te laten met organisaties als de maffia en hun macht reikt erg ver. Zo liep David Yallop bij zijn onderzoek naar de dood van Johannes Paulus I, voor wiens overlijden nooit onafhankelijk de oorzaak is vastgesteld, zelf ook tegen de maffia aan.’

Wat zou de Rooms-Katholieke Kerk kunnen doen om ook op institutioneel niveau een Kerk met een menselijker gezicht te worden?

pope‘Deze Kerk is gebaseerd op eeuwenlange verzinsels. Desondanks zeg ik niet: sluit de deuren maar en hou ermee op. Wat mij betreft is dit een hypothetische vraag, want de Kerk is een macht gekoppeld aan andere machten, met zowel positieve als negatieve implicaties. In het boek ‘Gods wil of mafia?’ beschrijft David Yallop deze koppeling van machten. Een gevestigde macht wil zichzelf van nature handhaven. Als-ie zichzelf opheft, vervallen immers alle baantjes! Dus zal een gevestigde macht er alles aan doen om zichzelf voort te zetten.

In de Middeleeuwen deed de Kerk dat mede dankzij het wijdverbreide analfabetisme, in de Sovjet-Unie gebeurde dat met wodka en bij ons nu met welvaart en blingbling. Als de Rooms-Katholieke Kerk écht zou willen hervormen dan zou ze dat moeten doen door het aannemen van de gnostische leer, toelaten van vrouwen in kerkelijke functies, afschaffen van het morele vingertje en afschaffen van de Vaticaanse staat. Dat gaat de Kerk nooit toestaan. En helaas hebben gewone katholieken bij hervormingen nooit een doorslaggevende rol kunnen spelen.’

Is er überhaupt toekomst voor grote georganiseerde religies?

‘Nee, zoals ik al zei, de Rooms-Katholieke Kerk heeft geen toekomst meer. Dat geldt voor alle grote religies, ook bijvoorbeeld de Islam. Bezie de protestantse en katholieke en islamitische afsplitsingen met hun onderlinge egogevoede ruzies. In de 9e eeuw had je al de afsplitsing van de Oosterse Kerk van Rome. Later kwamen de Reformatie en allerlei Pinkster- en evangelische gemeentes en Jehova’s. Het gaat dan ook slechts om interpretaties van verzinsels. Iedereen sleutelt aan het zogenaamde Woord van God en maakt zijn eigen versie. Zo ook in de Islam, want Mohammed heeft zijn leer grotendeels afgeleid van de Bijbel.

De generaal-overste van de jezuïeten, Adolfo Nicolás, met de paus. Of de witte en zwarte paus..
De generaal-overste van de jezuïeten, Adolfo Nicolás, met de paus. Of de witte en zwarte paus..

De grote georganiseerde religies hollen zichzelf uit omdat het allemaal steeds ongeloofwaardiger wordt. Kerken en kloosters lopen leeg en worden bijvoorbeeld bed & breakfast, en kloosterlingen vergrijzen en sterven uit, zelfs in Zuid-Amerikaanse landen. Dan houdt het op, wat Rome ook doet! Na die leegloop worden de gelovigen geconfronteerd met een zeker gemis, want mensen waren gewend om op zondag naar de kerk te gaan. Dit vacuüm wordt nu opgevuld door de individuele zoektocht in de spiritualiteit. Men vindt daar compensatie in en ervaart, precies zoals in de gnostische gedachte, dat het goddelijke niet van buiten komt maar in jezelf zit.’

Je beschrijft gnostische samenlevingen in Zuid-Frankrijk waar het er humaan en verlicht aan toeging. Later zijn die vernietigd. Leeft dit nog voort in onze dagen?

‘De Merovingische priesterkoningen in Zuid-Frankrijk leefden en handelden op gnostische basis, uit liefde en verbroedering. Zij dienden het volk, alles was in het belang van de onderdanen. Hun voorbeeld was koning Salomo, wiens naam ‘de Vreedzame’ betekent, met zijn structuur en inzichten. Ze creëerden een optimale en harmonieuze samenleving en waren goed voor de zwakkeren. Zij kwamen voort uit de Desposyni, het nageslacht van Jezus en Maria Magdalena, die naar Zuid-Frankrijk waren gevlucht.

De Karolingers hebben de Merovingers uitgemoord. Een aantal ontkwam en daar kwamen de Albigenzen uit voort. De paus noemde hen ketters en daar kwam de naam Katharen vandaan. Zij leefden op dezelfde manier als de Christiani, de eerste volgelingen van de leer van Jezus en dat was een doorn in het oog van Rome. Hun uitgangspunt was dat het goddelijke leeft in elk mens en dus niet buiten jezelf, zoals de Kerk predikte. In Noord-Frankrijk was de arrogante koning Filips de Schone jaloers en joeg, na het vermoorden van twee niet meewerkende pausen, samen met paus Bonifatius de Katharen op de brandstapel.

Een aantal overleefde ook dát, gelukkig. Of er nú een mensgerichte stroming is? In de jaren tachtig had je in de Rooms-Katholieke Kerk een charismatische beweging van mensen die verandering wilden, die aan spiritualiteit gingen doen en mediteerden, zelfs Oosterse Zen. In de abdij te Zundert had je veel monniken die aan Zen-meditatie deden. Dit was mogelijk omdat elke abdij autonoom is. In de maatschappij als geheel is de laatste decennia de belangstelling voor spiritualiteit enorm gegroeid.

Mensen worden zich ervan bewust dat het leven anders in elkaar steekt dan ze in hun opvoeding hebben meegekregen. Dat het leven een individueel ontwikkelingsproces is. Men leest boeken over bijvoorbeeld bijna-doodervaringen, zoals van de Amerikaanse neurochirurg Eben Alexander, en heeft ontdekt dat er geen hemel en hel bestaan. Het bewustzijn groeit en een ander godsbesef komt op. Een besef dat we deel zijn van de Kosmos, waarin alles met elkaar verbonden is. Die ontwikkeling is niet meer te stuiten.’

* * *

Samenvattend

Maurits Prins is er in geslaagd een onthullend boek te schrijven over de onwaarheden en malversaties van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij laat op een overtuigende manier zien dat de zogenaamde waarheid van de christelijke religie op niets berust. Op een heldere manier legt hij uit hoe het oorspronkelijk is ontstaan vanuit eigenbelang, leugens, fantasie en machtsmisbruik.

frontier publishingHij ontdekte dat de geschriften van het Nieuwe Testament slechts een kleine selectie zijn uit een verzameling van duizenden fragmenten. Deze zorgvuldig geselecteerde teksten werden samengevoegd alsof ze bij elkaar hoorden. Ze werden vervolgens gezuiverd, regelmatig herzien en er werd van alles aan toegevoegd en uit weggelaten. De Bijbelse evangeliën, zoals wij die kennen, zijn vervalst en zitten vol hiaten.

Daardoor ontstond er een nieuw soort theologisch christendom, waarbij ze het oorspronkelijke gnosticisme de nek om wilden draaien.Als hoog sensitief kind wist hij al dat er zaken niet klopten, omdat die niet in overeenstemming waren met wat er verkondigd werd en dat maakte hem nieuwsgierig. De inleiding geeft een inkijkje hoe hij dit persoonlijk ervaren heeft.

Fokke-en-Sukke-waren-ooit-goeie-katholieken-230910(2523)Vanuit het perspectief van nu zou je de omgeving waarin hij als kind opgroeide het best kunnen omschrijven als een miniatuur-maatschappij waarin alleen het katholiek zijn belangrijk was. Het was een kleine wereld, waarin weinig of niets gebeurde. Gezien de oorlogssituatie en alles wat dat met zich meebracht, was het erg belangrijk wat de pastoor op zondag te vertellen had. Mensen geloofden wat hen werd voorgehouden.

Je kunt dit het beste vergelijken met een sekte, waarin de leden gehersenspoeld worden door hun leider met wanen en verzinsels, die zonder tegenspraak geaccepteerd worden. en daardoor geestelijk een omslag maken van 180°. De auteur deed een aantal jaren onderzoek en raadpleegde vele bronnen. Hij onderzocht uitgebreid de geschiedenis van de Katholieke Kerk, het pausdom en de bijbel.Maar ook zijn reizen door Frankrijk en naar Rome hebben belangrijke informatie en inzichten opgeleverd.

Wat er in de Bijbel staat…
In zijn boek toont hij overtuigend aan dat Jezus niet een zoon van God was en van een arme timmerman en niet aan het kruis gestorven is en dat zijn moeder geen maagd was. Hij laat overtuigend zien dat de bijbel, en met name het Nieuwe Testament, niet meer dan een bepaalde vorm van literatuur is. Ook laat de auteur zien dat de kerk altijd bang is geweest voor de vrouw en vandaar hun seksistische leerstellingen. Er is eeuwenlang op grote schaal misbruik gemaakt van de onmondige en ongeletterde mensen. De Kerk misbruikte haar macht en zo lag de weg open voor indoctrinatie, intimidatie en manipulatie, waaraan de Rooms-Katholieke Kerk zich op grove wijze schuldig heeft gemaakt.

Meldpunt_seksueel_misbruik_sluit‘Alle wegen leiden naar Rome’, zo luidt een oud gezegde, waarschijnlijk omdat deze stad vele eeuwen lang als centrum fungeerde van het politieke, religieuze en filosofische beleven. Want hoe je het ook wendt of keert, waar je ook gaat of staat en in welk onderzoek dan ook, altijd weer word je de geestelijke en wereldlijke macht gewaar van een stad die staat aan de bakermat van een religieus systeem dat onze wereld heeft gevormd en dat al eeuwen lang fungeert als een ‘mannenclub van macht’, roerend met scherp geklauwde vingers in de pap van menig regering, van menig universiteit en onderzoeksinstelling en zelfs van menig militair apparaat.

Waar alles onderhevig lijkt te zijn aan universele wetten van afwisseling van groei en verval, duidelijk zichtbaar in de opkomst en ondergang van om het even welk keizerrijk dan ook, lijkt ook de ‘Heilige Stoel’ niet meer helemaal waterpas te staan, noch aardschokbestendig. We leven in een tijd waarin volop getornd word aan oude waarheden en waarin de meest gerespecteerde instituten veel geld en moeite kwijt zijn aan futiele pogingen om de steeds duidelijker zichtbare scheuren in hun blazoen op te lappen. De Kerk van Rome ontsnapt niet aan de seizoenen van de wereld; ze lijkt duidelijk te zijn aangeland in haar herfst en kampt met immer groeiende aantallen ‘afvalligen’.

De naastenliefde is een kernpunt in de christelijke leer, maar deze werd door de geestelijkheid voornamelijk gepredikt in plaats van gepraktiseerd!

* * *

Bestel het boek met de code ‘ROME’ in de WantToKnow-bookshop.
We sturen het je dan zonder verzend/handlingkosten toe..!

KLIK OP DEZE BANNER VOOR DIRECTE LINK NAAR HET BOEK OP DE BOOKSHOP

wanttoknow bookshop logo

 

45 gedachten over “De RK-kerk: ‘Gebouwd op leugens, intriges en malversaties’

  1. Lees de boeken maar eens van Loes van Loon, dan weet je meteen wat de waarheid is!

  1. elk geloof is een gedachte… mogelijk een verzameling van gedachten… ieder leeft zijn eigen gedachte…. het woord is vlees geworden… en ziet dan de lijven. … maar die zien we niet hoewel we ze wel ZIJN… wonderlijk toch dat lijf, ons meest nabije stukje aarde…. hoe nabij…. mijn koninkrijk is van een andere wereld… ja , zo nabij!! Buiten tijd en ruimte zomaar in het Hier en Nu OOK lijf en hart 🙂 och om het even…. hartsknuffels

  2. Waar komen die gedachten vandaan, wat of wie zet dat denken in beweging, geloof niet dat alle woorden tot vlees worden, in het hier en nu OOK lijf en hart /\ – \/ _ niet om het even ewald, hartsknuffels gaat mij te ver, vriendelijke groet !

 1. Niets is eeuwig of liever gezegt tijdloos, zo als de bijbel ook schrijft ik ben de Alfa en de Beta, geld dit ook voor alle organistaties, want de geloven zijn verworden tot goed veel geld gesmeerde organisaties, die waarom het ging het persoonlijke geloven in iets, volkomen voorbij zijn geschoten.
  En dan in alle organisaties, de mens eigen, komen de fouten het streven naar macht, de kleine persoonlijke egoïstische afwijkingen aan bod, maar dit mag je niet generaliseren, ook al zou er maar één goede gelovige zijn, een leek of priester is het doel bereikt, want het is allemaal begonnen met één heel goed mens, en dat is uitgediept en misbruikt tot op het moment dat er geen religeus denken meer aanwezig is, dat heet evolutie.
  Natuurlijk blijft er iets ons aan het denken zetten, wat is de reden van ons bestaan, wat is de reden dat wij denken, spreken, schrijven, leven als mensen, en we moeten ons blijven afvragen waarom, heb het al neer gezet van morgen, La vie c’est l’ombre de un rève, un rève maar elk mens heeft zijn rève, en daar komt bij het is allemaal maar zo tijdelijk, maar goed ik voel mij zelf een gelovige athéist, heb er mijn hele leven al moeite mee, in mijn vrienden kring ja je gelooft het niet hoe meer ze weten, hoe wijzer ze zijn, hoe dieper gelovig zij zijn/zijn zij, het is de slotsom van het leven, denk ik, groet Jenne

  1. Alfa en omega bedoel je jenne . En ook ik sta versteld van zeer gestudeerde mensen die bv. heilig overtuigt zijn dat de koran uit de hemel is komen vallen en dus het woord van god zijn , of de bijbel….
   Mensen die zich nog nooit hebben afgevraagt hoe het toch kan dat een omnipotent wezen ( als god in elke godsdienst toch is) een leger aan priesters nodig heeft om zijn boodschap te duiden voor het gewone volk. Kan god zijn boodschap dan niet zo vormgeven dat ieder hem verstaat? dat lijkt me heel stug!

  2. Hallo Marcel, nee het is anders, zij hangen geen bestaande religie aan, maar gaan er van uit, of zijn er van overtuigd, dat het allemaal zo groot en inmens, en daarbij uniek in zijn uitvoering is, dat er zich ergens een macht ophoud, die aan de knoppen draaid.
   Sommige wandschilderingen met het potret van de créateur, maken mij beroeren mij tot in mijn ziel, de makers van deze potretten moeten meer geweten hebben, of instructies hebben gekregen, die ogen kijken je aan en spreken met je, maar goed dit wordt dan te mystique misschien.
   Ja natuurlijk Alfa en de Omega,

  3. De ene blijkt moeite te hebben om alle letters altijd op de juiste plaats te zetten. Weer een ander heeft moeite om te weten wanneer een woord eindigt op een D of een T. The devil is in the details 😉

  4. Jaap: wat maakt een taalfoutje uit als we het hebben over het werkelijke kwaad van de duivel? Taal is slechts een communicatiemiddel, als je maar begrijpt wat er bedoeld wordt! Wat maakt dan een foute ’t’ bij ‘overtuigd zijn’ uit? Het klinkt toch hetzelfde?

   De echte sceptici, de ware ontkenners, gebruiken een taalfoutje van een ander ook altijd om de rest van zijn betoog in diskrediet te brengen, waarom? Wie schrijft er wel 100% foutloos?

  5. Ja hij heeft een punt Paul, maar ik vind jouw uitleg mooier en symphatieker,
   ja ik lees en schrijf meer in het frans en engels als mijn moeder taal, waardoor de nederlandse taal intuïtie niet meer 100% werkt, jammer dat wel, maar ik blijf het proberen een foutloos mens te zijn.
   Sommige plaaggeesten, ja hofnarren blaken van zelf overtuiging en beheersen volkomen het d en t spectrum, maar echt verder komen ze niet, groet Jenne

  6. Jenne: Hofnarren (de Japen) en het t en d spectrum, net als bankiers, politici, farmaceutische CEO’s en dergelijke, allemaal ‘spreken’ ze foutloos hun moerstaal (voor het schrijven ervan hebben ze, heel slim en hard nodig, een secretaresse), maar voor de rest bedonderen ze de gehele mensheid. De Japen hangen aan hun lippen en slikken die mooie woorden als zoete koek, want iemand die zo foutloos spreekt, die moet wel in orde zijn… toch?

  7. @Paul
   De kracht van de taal is alom bewezen. Laat 100 mensen dezelfde “inhoudelijke boodschap” lezen maar op verschillende manieren geschreven en je zult verbaasd zijn over de uitkomst.

   http://www.creatiefschrijven.net/de-kracht-van-taal-2/

   Verder is het “op de man spelen” veel voorkomend als echte argumenten niet voorhanden zijn. Ook deze manier van schrijven draagt niet bij aan de “kracht van de boodschap”.

   Veel plezier verder met de vele commentaar bijdragen op deze site.
   En nog bedankt voor het compliment:
   http://www.digibron.nl/search/detail/4005e926525516663534b614e8ad3fed/complimenten-van-een-hofnar

  8. n….ç , no 3,7

   Mooi filmtje, ach zo als Paul het ook zegt, die Japen, dit even terzijde, gisteren een boekje oud maar waar, uit ons Heite land, als mijn oud oom s’morgens zijn deur uitstapte en om zich heen keek, kon hij 20 molens groot en klein zien draaien, de hele benodigde energie kwam van de molens cq wind !
   Nu wordt het weer gebruikt maar om ons indirect geld uit onze zak te kloppen.
   Wat een mooie rustige wereld moet dat geweest zijn, geen vervuiling geen herrie, Zomers woonden zij in het zomer huis, kleiner meer ramen, stond aan het eind van de tuin tegen het bolwerk aan.
   Groet Jenne

 2. In mijn jeugd woonde ik in een klein katholiek dorp, kerk, school en kroeg. Toen ik een jaar of negen, tien was had ik een droom die ik wel wat schaamteloos vond naar mijn gevoel toen. Ik had rondom de kerk een haag met takkenbossen gelegd en aangestoken, het rookte verschrikkelijk. De kerk werd gevuld met een verstikkende rook en de mensen zochten een veilig heenkomen daar waar ze weer konden ademen. Ik had deze droom nooit aan iemand verteld in het dorp voordat ik weer terug naar de ‘grote stad’ verhuisde. Ik begreep niet waarom ik deze daad had gepleegd in mijn droom.
  Heel wat jaartjes later, nu zo een vijfentwintig jaar geleden ongeveer, begreep ik hem maar al te goed en moest lachen wat die droom mij toen al wilde vertellen. Het had wat tijd nodig en een heleboel andere inzichten, gelukkig!

  1. En wederom zo´n krachtig stuk commentaar waarin duidelijk is dat jij op een hoog abstractie niveau functioneert. Goed zo, ga vooral zo door met bijdragen!

  2. @ jaap
   Heb je een nieuw stopwoordje ?Een nieuw begripje ontdekt? En moet dat dan te pas en te onpas op mensen worden geplakt, en met welk doel dan beste Jaap.Ter meerdere eer en glorie van Jaap zelf of dient het een heel ander en wat minder inzichtelijk doel? Allemaal vragen weg ermee ik vind het vooral jammer!

  3. Odette, een klein stukje van mijn jeugd in een Nederlands hervormde gemeente gewoond, school achter gemeente huis, leuk kerkje terzijde kerkhof er voor, werd op eens opgegraven, als kinderen vonden wij dit vreemd, al die beenderen van mensen met stukken kleding op een hoop te zien gooien.
   Moest 6 km lopen heen en terug, was het einde van de oorlog, veel hele traumathise voorvallen meegemaakt maar dat schijnt bij mensenoorlogen te horen, ik heb altijd met veel plezier aan de laatste Kerstnacht in de kerk gedacht, ja het was een beetje het tuinpad van mijn vader, later naar Amsterdam, andere vriendjes en vriendinnetjes, en dat is niet echt gemakkelijk, groet Jenne

 3. ” Wat vind je van de vorige paus, Ratzinger, en van de huidige paus Franciscus? ”

  ” Nu hebben we Franciscus, die de macht van de kardinalen al deels heeft gebroken en het mes heeft gezet in de organisatie. Hij heeft al meerdere kardinalen vervangen door mensen met een meer hervormingsgezinde instelling.”

  Niet helemaal volledig te noemen, maar daarentegen ook wel een heel ander hoofdstuk op zich – Fransicus is een ” zwarte paus ” (black pope) te bezien als het hoofd en hoogste aanstuurder van de jesuiten. Hij heeft met jesuiten uit zijn organisatie deze kardinalen vervangen. Een occulte overname als het ware richting NWO.http://anothervoicerev184.blogspot.nl/2015/06/pope-nwo-climate-change-encyclical.html

  Een interessante radio-uitzending omtrent deze organisatie – The Mask of the New World Order, The Jesuits!

 4. Ik zie de boeken als een woordenboek/encyclopedie. Je moet het niet letterlijk lezen/uitvoeren. Het gaat om de essentie. God staat voor ik ben ik. Ik ben ook geen kerkganger, nooit geweest, voelde ook als kind al dat het niet klopte. Maar nu begrijp ik het boek beter. Het instituut klopt niet. Ik kijk dus naar de grote lijnen. De tien geboden vind ik goed. Het zegt iets over energie, die slecht of goed uitpakt. Het plus en min verhaal.(Als kind wist ik niks over natuurkunde/energie en de mensen vroeger ook niet) Het instituut heeft het misbruikt. Speelde zelf voor god.
  Nog een voorbeeld: dat men je eigen kind moest offeren, dat betekent gewoon dat het kind geen bezit van jou is en dat het niet van de denkbeeldige god is, maar het kind is zelf god. Een los staand wezen, die zijn eigen weg moet zoeken.(met een bepaalde bescherming en ruimte van ouders). Dat je het kind dus niet mag misbruiken op allerlei vlakken.
  Geloven hebben er ook voor gezorgd dat mensen elkaar niet opaten/wat in de natuur wel voorkomt(heel vroeger waren er mensen die elkaar opaten) Of het behoeden van elkaar uitmoorden om voedsel. In die zin heeft het voor beschaving gezorgd. De geloven hebben dus wel degelijk ook een goede functie gehad. Het heeft ons gebracht waar we nu zijn. Het bewust-zijn.
  Ik denk dat alles gestuurd is, dus de boeken ook. De boeken geven ook een waarschuwing. De zeven zegels. Dat technologie een gevaar voor de mensheid/natuur/al het levende is.(staat er letterlijk in) Wat zien we nu? De pc/data neemt ons over. De mensheid verliest zijn vrije wil als los staand wezen, want men weet alles over je. Waar je bent, zelfs hoe je denkt. De natuur/al het levende(incl. mens) lijdt en er gaan wezens dood door wifi(radiofrequentie). Een bij kan niet meer via haar/zijn sensor/intuïtie voedsel vinden. Het web boven ons verstoort de zender van de bij. Zonder bij verstuiving groeit er niks meer. Hebben wij geen eten. Vandaar het steeds meer chemische voedsel, waar we ziek van worden. Wij zijn geen robots. Waarom denk je dat de bible belt geen vaccinaties neemt? Omdat we er ziek van worden. Staat al eeuwenlang in de bijbel. Wij weten het nu door wetenschap.
  Dus ik begrijp de volledige antipathie bij mensen van de heilige boeken niet. En als mensen praten over hoger niveau 4/5 frequentie, dan geloven ze in technologie. Das pas eng. In je eigen lichamelijke dood geloven. Het internet geloof. De natuurlijke mens(lichaam) vernietigt zichzelf. Je eigen niburu. Staat ook in de bijbel.
  Als wij echt vrij willen zijn, dan moeten we het web boven ons vernietigen. En dat gebeurt ook een keer(de grote niburu), maar dan zijn er al vele mensen/dieren en planten onnodig dood gegaan.
  Mijn geloof: de natuurlijke harmonie.

  1. Wat ik eigenlijk duidelijk wil maken is dat de heersende klasse/de macht gewoon verder gaat via wifi/het web. Zij hebben dat web/satellieten gebouwd. Al het geld gaat naar technologie/Vaticaan/oorlogsvoering. Het is bekend dat er biljoenen verdwenen zijn in de VS. Dat dat geld niet meer terugkwam naar de gewone klasse. Vandaar dat de gewone klasse steeds armer zal worden, maar ook steeds meer onder controle komt te staan.
   Hoe eindigt dit:
   De natuur gaat al die menselijke gemaakte dingen van energie/beheersing ook spuugzat worden en zal al haar krachten verzamelen om de rust op aarde weder te keren. Zij vaagt dan alles weg om nieuw leven weer een kans te bieden. Dit is een niburu(Oud maakt plaats voor nieuw),die al vaker op aarde is voorgekomen. De heersende klasse weet dit ook en heeft daarom ondergrondse steden enz. gebouwd. In India tijdens Shiva tijdperk waren dit de huidige slangenkuilen die je nu kunt bezichtigen.
   Dus hang je je geloof aan een ijzeren kast zonder hart en eigen ontworpen ziel(niet voor niks staat bij de heersende klasse een ijzeren troon), die over alle energieën/incl. oppergod natuur(ook kosmos) wil heersen. Of hang je je eigen ziel aan de oppergod natuur met kloppend hart, die harmonie, rust en vrede brengt.
   Het is aan jou de keus. En ja, ik zit hier ook, maar in mijn achterhoofd zit altijd die natuur god zonder web boven mijn hoofd.

  2. Veel van wat je hier schrijft is terug te vinden in het verhaal van Jouke. http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-wachters/
   Ik heb hier gisteren een reactie gepost.
   Is het toeval dat jij dit nu schrijft? Nee, ook jij wordt gestuurd.
   Ik mis in jouw verhaal echter de essentie in jezelf en de link met de bron.
   Hiervoor is het nodig dat er kennismodules zijn getriggerd in je DNA. Dit kan via meerdere manieren; frequenties uit de natuur, verhalen en ervaringen etc. Dit hoeft niet perse uit boeken te komen.
   Het verhaal van Jouke geeft voor mij een beeld over de religies en dualisme waar ik wel mee resoneer.
   @Jouke, ik ben benieuwd naar een deel 2 van de wachters.

  3. Een ziel kan zich niet zelf voortplanten. Een ziel heeft een lichaam nodig. Een ziel is als ware een parasiet. Het heeft een levend iets nodig. Dus als al het levende dood is, is er geen incarnatie meer mogelijk en sterft de ziel.

  4. Bedankt Sun, Wel “toevallig” ja. Ben ook benieuwd naar deel 2. Hoe zit het met de gasten die ondergedoken zijn bv.?

  5. @ Sunny
   Deel 2 zal er binnenkort komen, niet als een deel 2 maar als een completer verhaal c.q. voortschrijdend inzicht. Ik heb me een tijd teruggetrokken vanwege mijn eigen spiritquest en ben diep in ‘het veld’ gedoken. Ik kan je alvast verklappen dat het ‘pretty mindblowing’ is. ( goede intuïtie by the way 😉 )

  6. Cozmic, thanks. Ik ben erg benieuwd! Het blijft bijzonder om vanuit je essentie en je weten te resoneren met inzichten van anderen. Ik zie het als kennismodules die we allen bezitten en bewust kunnen triggeren of die worden getriggerd door bepaalde gebeurtenissen, woorden en andere zaken.
   Misschien heb ik het idd wel aangevoeld dat je al bezig bent met weer iets moois 🙂

  7. Ja Jouke, laat je oude mystieke Friese geest weer eens de vrije loop, ben ontzettend benieuwd, of het iets moois wordt valt te bezien, maar interessant zal het zeker zijn, en als je intuïtie laat spreken, kan het een persoonlijke openbaring zijn, kom op jonge, groet Jenne

  8. Essentie van mezelf en link met de bron. Ben erg gevoelig voor sferen enz. Als een kind of iemand pijn heeft, dan voel ik dat ook. Mijn vader hield van de natuur(kon alle namen van vogels, vissen enz)Vandaar natuur denk ik. Ik begrijp mijn hond heel goed en hij mij.
   Als baby ben ik “ontvoerd door een tante om me te laten dopen als rooms-katholiek, terwijl mijn vader protestant was.En die wist van niks. Das niet zo’n goed begin.
   Zag als kind al veel details. Ook kan ik van tevoren zien of er een ongeluk gaat gebeuren. Ben heel open en trek altijd mensen naar me toe. Kinderen vertellen uit het niets hele verhalen, die je liever als ouder niet wilt. haha. Ik zie iedereen/alles als gelijke.
   Heb erg veel energie als het volle maan is. Kan dan niet of moeilijk slapen. Ik praat tegen planten. Ben zorgzaam. Ben heel erg moeilijk ter wereld gekomen. Het schijnt dat je als je dan al bijna dood bent geweest, je daarom dingen weet/ziet? Als kind heel wijs/ouderlijk overkomen. Soms irri voor volwassenen, omdat het niet bij je leeftijd past. Heb veel meegemaakt en veel voor anderen gezorgd. Kan me makkelijk in iemand verplaatsen.
   Eigenlijk weet ik het niet waar het vandaan komt. Ik doe veel op gevoel. Ik zeg dingen in gesprekken, die niemand op dat moment begrijpt, maar later wel uitkomen. Oh ja, als ik als kind ging slapen zag ik eerst een wit licht, daarna alle kleuren. Heel fel. Heb als tiener 1 keer een uittreding gehad tijdens het slapen. Wil altijd weten waarom iets zo is of gebeurt is. Nog voor Isis aanslag in Parijs(charlie hebdo) zei ik tegen de kapper, we gaan hier binnenkort niet meer zo gezellig met alle culturen rondom de tafel zitten. De sfeer is weg, personeel weg en vraag me niet waarom ik dat zei. Ik weet het niet. Het kwam in mij op. Ik ben niet de enige in ons gezin.
   Mijn dochter en ik lagen samen in een bed. Ik droomde dat er een kindje voor de raam stond te zwaaien. Zegt mijn dochter s’morgens vroeg: mam er stond vannacht een kindje voor de raam te zwaaien.
   Mijn dochter moest ergens stage lopen en het beviel haar niet. Veel gedoe, wilde er niet meer naar toe. Baas zei dat het daar toch gezellig was en ik had meteen het gevoel dat het niet klopte. Zei tegen mijn dochter. Volgens mij gaan die failliet. Na de stage kregen we een standaardbrief van een advocatenkantoor: het bedrijf was failliet.
   Wij zijn allemaal heel gevoelig. Bij ons wordt er over deze dingen gewoon gepraat. Het is niet gek. We denken allemaal in beelden. Dus als je iets vertelt dan zien we het ook voor ons. En nee, we gaan er niks mee doen. Als iemand om raad vraagt, dan is het gratis.

  9. Niet alles is gebouwd op leugens, volkomen verkeerde stelling, ik gooi hier mee as in het eten van de negatieve kliek !

   Jouke, ik wil je dit graag aan geven, als je het leest weet ik dat je het begrijpen zal.

   Eppo Doeve, bijna vergeten ? en dat is jammer !
   Lennaert Nijgh, mooie gedichten, wie kent ze nog ?

   Bekijk pylgeralmanak.nl
   Prachtige site, kun je dagen, jaren ja je hele leven in doorbrengen !
   Datum 8 November gedicht Lennaert ; de dag komt liefste de dag ; prachtige tekening Eppo !
   groet Jenne

  10. Beste Elise, ik sluit mij bij Hyper aan. Zo begrijp ik je, en er zijn veel meer mensen die dit soort ervaringen als een rode draad door hun leven hebben, gelukkig.
   De ziel is geen parasiet, het maakt je wie je bent.
   Het is datgene wat altijd is, nooit verdwijnt. Het is de opdracht om aan het einde van de lange, lange reis, heel, met alle ervaringen, goed en kwaad, met de Bron ons thuis, te verenigen.

  1. Maken wij allemaal zelf uit mijn beste plaaggest, je zou eigenlijk een pak voor broek moeten hebben, ik vind het echt beroerd voor je, er moet wel iets enorm scheef zitten in je leven, maar plaag maar een beetje, is beter als dat je misschien echte rare dingen gaat doen,

 5. Gnostiek in vergelijking met het Christendom is de oudste en zuiverste wijsheid en dat heeft de eerste Christen gemeenschap geweten. ook de Katharaen (Albigenzen)hebben het lot van de R.K. moeten ondergaan.
  Maar door de vondsten van o.a. de Dode Zee Rollen is de gnostische mens weer verrijkt. ook de boeken van Jacob v. Slavenburg, Prof. Quispel, Hans Stolp enz. geven dat opnieuw weer.
  Zoals bekend; “Er is niets nieuws onder de zon”. Maar ik ga dat boek van collega Maurits Prins wel lezen want de waarheid blijft interessant.

 6. Interessant artikel “” is Atlantis rising again “” site whatdoesitmean.com, is het oude weten allemaal verkeerd gebruikt, of gewoon in een leuk religeus verhaal gegoten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.