Advertentie

Waarom betalen we eigenlijk belastingen?


x

uncles-sam-taxes

x

x

Waarom betalen we eigenlijk belastingen?

2016 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat
Arend Zeevat

Dit is waarschijnlijk een vraag die velen in zichzelf wel al eens zullen hebben gesteld. Wanneer je deze vraag op een authentieke en oprechte wijze in een gezelschap uit, zul je ongetwijfeld een door de belasting-innende-overheid geïndoctrineerd antwoord krijgen. Dit zullen voornamelijk antwoorden zijn die gericht zijn op de noodzakelijke bekostiging van de vele voorzieningen ten algemeen nut, die de overheid voor iedere ingezetene van deze in naam democratische rechtsstaat ter beschikking stelt.

Dit zijn antwoorden zoals die op de algemene internetvraagbaak Willem Wever (1) worden weergegeven. Maar ja, het is natuurlijk wel wezenlijk om voor jezelf de vraag te stellen, of Willem Wever wel werkelijk weet waarom wij wereldwijd waanzinnig veel belastingen moeten betalen aan een overheid, die er alleen maar foute zaken mee financiert. Zoals bijvoorbeeld in Nederland voor:

 • het luxe leven van een totaal overbodig (onrechtmatig) koningshuis
 • een oorlogsmachine
 • een vergiftigende industrie
 • een vergiftigende niet gezond makende zorg
 • een volkomen onnodig geldverslindend controle- en ambtenarenapparaat in het binnenland en Brussel
 • een boevenmachine van de geldmagnaten dezer wereld, die wij daardoor gedwongen worden in stand te helpen houden

Zaken waar ieder weldenkend, welvoelend en welwillend mens zich in het diepst van zijn geweten niet mee kan verenigen. Hieruit moge blijken dat de overheid in feite een roverheid is! Voor de waanzinnige hoeveelheid en soorten belastingen zie bij voetnoot (2). We worden belast voor het leven hier op deze planeet.

https://www.youtube.com/watch?v=8sP27osECUU

De Roverheid
Toch zijn we allemaal, of we het nu willen of niet, gevangen geraakt in een web van een belasting opleggende roverheid, die onze levensenergie wegzuigt. Want geld is ook een aardse vorm van levensenergie, waarmee wij ons in onze fundamentele levensbehoeften zouden moeten kunnen voorzien. We worden door dit vampiristisch systeem gedwongen om onze levensenergie te laten roven en weg te laten zuigen. De levensenergie is in feite bedoeld voor de opbouw en het in stand houden van het leven op deze planeet. Want het leven is een scheppende bron, die zichzelf voedt door haar scheppingskracht onvoorwaardelijk door te geven en zich zo te vermeerderen en het weer terug te laten keren naar die bron.

wolf-schaapskleren-fabianWe worden echter gedwongen om het te laten roven door een in dienst van elitaire geldmagnaten staande roverheid, die er de dood mee versterkt. Want overal waar het leven wijkt, neemt de dood haar plaats in! Kijk om je heen in deze wereld en zie hoe de door de roverheid gefinancierde reguliere media hun doodsheid dienende en systeem in stand  houdende boodschap in het onderbewustzijn van velen op deze planeet planten. Boodschappen die er vooral op gericht zijn om angst voor vijanden te kweken. Waardoor de stijgende uitgaven voor veiligheidsmaatregelen worden geligitimeerd, in de vorm van meer blauw op straat, overal geen veiligheid biedende camera’s (3) en een zich alsmaar uitdijend militair-industrieel complex en geldverslindend geweldsapparaat.

Zie hoe velen, te veel, er daardoor van overtuigd zijn geraakt dat belastingen nodig zijn voor ons leven op deze planeet. We geven onze levensenergie in de vorm van arbeid. We geven daarmee onze individuele kwaliteiten weg aan de tot een maatschap(pij) van elitaire geld- en machtszuchtigen verworden ‘samenleving’. Van samenleving kan steeds minder sprake zijn, maar wel van een toenemende samendoding. Binnen het heersende economische model is menselijke arbeid, geheel volgens de theorie van het dialectisch materialisme van Karl Marx, een productiemiddel. Maar een productiemiddel voor wat? Wat moet er dan door middel van die menselijke arbeid, met al haar geïnvesteerde levensenergie geproduceerd worden? De nog verder toenemende samendoding? Wat is de hier aan ten grondslag liggende filosofie?

Waarom moeten mensen zich telkens weer laten meenemen in nieuwe ideologieën, die in feite niets anders zijn dan oude wijn in nieuwe zakken? Waarom moeten mensen zich steeds weer voegen in een al eeuwen functionerend feodaal systeem van bovenbazen en onderdanen, dat zich met iedere waan van de dag of de eeuw weer hult in een nieuw schaapkleed, voor weer een andere of misschien nog wel steeds dezelfde wolf?

De Fabian Society
De wolf in schaapskleren is het symbool van de Fabian Society, dat een onderdeel is van hun beroemde Fabian Window. Zie afbeelding hieronder.

fabianwindow_large1

 

Het betreft een afbeelding van een glas-in-loodraam (4) dat afkomstig is uit het huis van de oprichters van  London School of Economics, het echtpaar Sidney en Beatrice Webb. Hun huis was het eerste hoofdkwartier van de Fabian Society. In 1978 werd het raam daar gestolen en dook later op in Phoenix, Arizona. Ook daar verdween het weer en werd in juli 2005 op de veiling van Sotheby in Londen door de Webb Memorial Trust herkocht. Het heeft daarna een plaats gekregen in het gebouw van de London School of Economics (5). Op de site van deze eliteschool vond ik een bijzonder opmerkelijk bijschrift van deze afbeelding.

“The Fabian window – lost for more than 25 years – was unveiled by the prime minister Tony Blair today (Thursday 20 April 2006) during the centenary year of the Labour Party in its new home, the Fabian-founded London School of Economics and Political Science. The stained glass window was designed by George Bernard Shaw in 1910 as a commemoration of the Fabian Society, and shows fellow Society members Sidney Webb and ER Pease, among others, helping to build ‘the new world(order)’.” (accentuering en toevoeging AZ)

Now, after a fascinating history, the window is finding a home in the heart of London at LSE, the social science university institution founded by Sidney Webb, Beatrice Webb and Shaw in 1895. At its first home the window was unveiled by Labour prime minister Clement Attlee, also a former LSE lecturer.” (Dit citaat is inmiddels niet meer terug te vinden op die site, AZ)

vertaald staat er:

‘Het glas-in-loodraam van de Fabian -wat verloren leek de afgelopen 25 jaar- werd vandaag onthuld door premier Tony Blair (donderdag 20 april 2006) tijdens het 100-jarige-jublieumjaar van de Labour Partij, in haar nieuwe thuishonk, de door Fabian-gestichtte London School of Economics and Political Science. Het glas-in-loodraam is oorspronkelijk ontworpen door George Bernhard Shaw (de schrijver GJ) in 1910, ter herinnering aan de ‘Fabian Society’ en toont de collega-leden van deze society Sidney Webb en E.R. Pease, onder anderen, die helpen om de Nieuwe Wereld Orde te stichten.

Nu, naar een fascinerende geschiedenis, heeft het raamwerk weer een thuis gevonden in deze LSE-school, die een sociaal-wetenschappelijk instituut is, opgericht door Sidney Webb and George Bernard Shaw in 1895. Deze eerste onthulling, toen het raamwerk voor het eerst werd gepresenteerd, werd gedaan door de Labour-premier Clement Attlee, óók een voormalig LSE-leraar.’

x

fabian_society-schildUit bovenstaand citaat blijkt dat zij als ‘slimme’ (sluwe) geesten een beeld voor ogen hadden van hoe de wereld er uit zou moeten gaan zien, volgens welk zij de nieuwe wereld(orde) zouden gaan bouwen. H.G. Wells, de bekende schrijver van onder andere ‘Timemachine’ en ‘War of the Worlds’ én prominent Fabian Societylid, deed in zijn boek ‘The Open Conspiracy’ uit de doeken hoe die nieuwe wereld(orde) te bereiken zou zijn en er uit zou moeten gaan zien.

De NWO, de Nieuwe Wereld Orde..
Hij noemde het ook expliciet een nieuwe wereld orde. Het boek verscheen voor het eerst in 1928, is daarna verschillende keren in herziene versies verschenen en voor het laatst in definitieve versie in 1933.De term Nieuwe Wereld Orde  (NWO) werd aan het eind van de 20ste eeuw en nog meer sinds het begin van de 21ste eeuw, na 11 september 2001, door steeds meer leidende figuren uit het elitecorps gebruikt.

George H. W. Bush was één van de meest opvallende NWO-strijders.. Vergeefs, als wij onze macht bekrachtigen..!
George H. W. Bush was één van de meest opvallende NWO-strijders..

Verder schreef Wells nog een boek met als titel ‘New World Order. De Fabian Society propageert als basis voor die NWO een concept van collectivisme, waarbij het individu totaal onbelangrijk wordt gevonden en zich op moet offeren voor de Staat. De staat vertegenwoordigt het collectief. De Fabians zagen zich vanwege hun ‘superieure intelligentie’ voorbestemd om die (Wereld)Staat te helpen vormgeven.

Het Fabian venster laat zien dat men daarbij geen zachtzinnige methoden toe wil passen. De wereld wordt met hamergeweld in zijn juiste vorm geslagen. Boven de hevig bewerkte wereldbol is het embleem zichtbaar, waarmee de Fabian Society laat zien dat ze verhullend werkzaam is en zich als een wolf in schaapskleren gedraagt. Absoluut niet te vertrouwen dus.

Bovenaan in de afbeelding van het venster staan de woorden: “Remould it nearer to the hearts desire”. En wat zou de grootste hartewens van deze lieden zijn denk je, beste lezer? Zou dat misschien een totale wereldcontrole kunnen zijn, met alle hun ten dienste staande middelen tot stand gebracht? Je kunt je hierbij afvragen in hoeverre het gedachtegoed van de Fabians dat in 1870, volgens Griffin, geniaal verwoord werd door een professor John Ruskin (6) aan de universiteit van Oxford, weer is geïnspireerd door de ideeën van Adam Weishaupt (7) en zijn Illuminati. Hij stichtte zijn orde in 1776 en moest niet lang daarna vluchten naar Engeland.

WeishauptOnderin de afbeelding zie je twee groepen mensen die geknield een in hun midden staande boekenkast aanbidden. Wanneer je de afbeelding vergroot zie je dat er stapels boeken in die kast liggen. En waar zijn boeken voor bedoeld en/of het symbool van? Van kennisvergaring! De kennis die tot machtsvergaring kan leiden en deze tevens legitimeert. Want het beroepen op die kennis laat de niet-wetenden, de machtelozen, hun plaats weten in de door de wetenden/Verlichten/ Illuminati geschapen Orde Helemaal links onderin het raam, achter de knielende groepen staat een man een lange neus te trekken.

Hij laat daarmee zien dat de aanbidders zich laten misleiden, door zoveel waarde aan kennis te hechten. Want bepaalt de inhoud van die kennis? Laat echter duidelijk zijn dat in onze tijd ven individualisering kennis ook op een individuele manier verkregen kan worden, door deze uit de eigen levenservaring verkregen lessen te halen, deze met de eigen moreel gefundeerde hartekracht te voeden en tot wijsheid te laten worden.. Het bij de afbeelding geplaatste artikel laat ook meneer Blair (8) nog even aan het woord en geeft zijn woorden weer die hij sprak bij de onthulling van het raam op zijn nieuwe plek.

blair“Mr Blair spoke about the remarkable way the Fabians influenced the Labour party, not just in its creation but also in its economic, political and intellectual development. ‘Despite all the very obvious differences in policy and attitude and positioning… a lot of the values that the Fabians and George Bernard Shaw stood for would be very recognisable, at least I hope they would, in today’s Labour party.’

He continued: ‘One of the things I think they were best at was being utterly iconoclastic ( een iconoclast is een beeldenstormer, AZ) about the traditional thinking that governed our country and indeed constantly, whenever a piece of conventional wisdom(? AZ) came out, they questioned that conventional wisdom(? AZ) in its fundamentals, and did so with remarkable success.’

Mr Blair concluded that he was ‘absolutely delighted to come to this extraordinary and august centre of learning, which is similarly associated with the Fabians and the Webbs’ for such ‘a wonderful and poignant moment’. “

vertaald staat er:

‘Meneer Blair sprak over de opvallende manier waarop de Fabians de Labour Partij hebben beïnvloed. Niet alleen in de oprichting van de partij, maar ook in haar economische, politieke en intellectuele ontwikkeling. Blair: “Ondanks alle duidelijke verschillen in politiek, houding en positionering.. blijkt een groot aantal van de waarden van de Fabians en George Bernard Shaw nog uiterst herkenbaar, tenminste dat hoop ik, in de huidige Labour Partij.”

Hij vervolgde: “Een van de zaken waarin zij uitmuntend waren, dat zij beeldenstormers in hart en nieren waren, óver het traditionele denken heen, dat ons land regeerde. En inderdaad dáár waar een stuk conventionele wijsheid naar voren werd gebracht, stelden zij deze wijsheid fundamenteel ter discussie. En ze deden dat met opvallend succes.”

Meneer Blair concludeerde dat hij ‘volledig in zijn sas was met zijn komst naar dit buitengewone centrum, dat prachtig verbonden is met de Fabians en de Webb’s op een dergelijk ‘wonderschoon en treffende moment’

Het mag dan ook duidelijk zijn dat Blair ook lid is van de club. Ook hij heeft gestudeerd aan de London School of Economics en is dus geremould nearer tot the hearts desire-manier van denken. Het verklaart waarom hij Engeland tot de grootste Big Brotherstaat van Europa heeft gemaakt. Tevens waarom hij zo’n krachtig voorstander was van het plan om met militair hamergeweld Irak in de juiste chaotische vorm te slaan. Het weerspiegelt de grootste hartewens van de Labourpartij, die is geïnspireerd door de Fabian Society.

De afbeelding hierboven is de symbolische weergave van  het toekomstbeeld, dat Fabian Society heeft ten aanzien van wat zij als heersende intellectueel (c.q. satanisch) geïnspireerde feodale heersers over deze planeet hebben. Wanneer men zich enigszins verdiept in de achtergrond van deze elitaire club, die vele politieke leiders heeft voortgebracht, dan komt men al snel tot de conclusie dat zij inderdaad een wolf in schaapskleren zijn. Want zowel het socialisme/communisme als het liberale kapitalisme komt uit hun enge ‘superieur intelligente’ gedachtekoker voort.

loesje-belastingDe toekomst roept
Edward Griffin laat in zijn lezing ´Secret Organizations and Hidden Agendas, The Future Is Calling (Part Two)’ (9) weten hoe de Fabian Society is ontstaan. Hij schetst daarbij een beeld van het intellectuele klimaat bij de gegoede burgerij in Engeland aan het eind van de negentiende eeuw. Hij laat zien hoe het opkomende Verlichtingsdenken perfect aansloot bij hun regentenmentaliteit en zij zich tot zelfbenoemde opvoeders van de door de industriële revolutie ontstane arbeidersklasse zagen. Aanvankelijk leek het allemaal uit de beste intenties voort te komen, een soort van medelijden met de armzalige levensomstandigheden van de arbeiders.

Maar al snel bleek dit medelijden een mooie verpakking te zijn voor een banale wens tot overheersing en misbruik willen maken van de kwetsbaarheid van de economisch afhankelijken. Hoe kan een verheffing van de arbeidersklasse ook voortkomen uit  een club intellectuele machthebbers, die op grond van hun intellectuele sluwheid menen te weten wat goed is voor anderen, maar in feite alleen maar geïnteresseerd zijn in wat goed is voor henzelf?

Hun sociale betrokkenheid ging niet verder dan het scheppen van een maatschappij waarin er een sociaaleconomisch vangnet werd geschapen, dat door de gebruikers ervan door middel van opgehoeste, dus ontstolen, belastingen zou worden gefinancierd. Die belastingen komen dus niet ten goede aan de bevolking, maar worden als een in schaapskleren verpakte wolf gebruikt om zichzelf en de hele elitaire kliek mee te verrijken. Het werd de geboorte van de verzorgingstaat, die op verschillende manieren in meerdere Europese landen werd geïntroduceerd.

Is hier al niet iets van terug te herkennen in de mentaliteit van onze huidige politieke regenten en de door hen beschermde kleptocratische elite? Het symbool van de wolf in schaapskleren is dan ook niet voor niets gekozen en geeft hun ware bedoelingen weer. Net als de Vrijmetselaarspiramide met het alziende oog aan de top ook niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Hieronder een video, die heel duidelijk laat zien wat de Fabian Society is, (Het artikel waar het filmpje in is opgenomen geeft ook aan dat er een directe link is tussen de Fabian Society en het vroege Zionisme. David Ben Gurion was lid van die club):

Het volk heeft altijd al op moeten draaien voor de welvaart van de elite!
Het betalen van belastingen is historisch gezien al een oud verschijnsel. In de bijbel wordt al gesproken over het belasting betalen aan de Romeinse keizer. In de bijbel staat een verhaal, waarin men Jezus de vraag voorlegt of men belasting zou moeten betalen.

“Strikvraag over de keizerlijke belasting

Ze letten scherp op Hem en stuurden handlangers die zich moesten voordoen als rechtvaardigen, om Hem op een uitspraak te kunnen betrappen waardoor ze Hem konden uitleveren aan de gouverneur, het bevoegd gezag. Ze legden Hem een vraag voor: ‘Meester, wij weten dat U recht in de leer bent; U geeft zonder* aanzien des persoons en naar waarheid onderricht over de weg van God. Mogen we aan de keizer belasting* betalen of niet?’ Maar Hij doorzag hun valse bedoeling en zei: ‘Laat Mij eens een denarie zien. Wiens afbeelding staat erop, wiens opschrift?’ ‘Die van de keizer’, antwoordden ze. Daarop* zei Hij tegen hen: ‘Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.’ Ze konden Hem in het bijzijn van het volk op geen enkel woord vangen; verbaasd over zijn antwoord deden ze er het zwijgen toe.” (10)

Deze uitspraak van Jezus is natuurlijk van belang binnen het sociaal-politieke kader van die tijd. Of we daar nu ook nog zo mee zouden moeten gaan, heb ik mijn vragen bij. De Fabians pretendeerden, vanuit elitaire arrogantie te weten wat goed was voor het welzijn van de kunstmatig door de industriële revolutie geschapen arbeidersklasse en ontwierpen daar een goed georganiseerd maatschappelijk systeem voor. Financieel waren die intellectuelen de welgestelden en hadden dat maatschappelijk systeem kunnen financieren, als ze werkelijk zuivere intenties zouden hebben gehad. Aangezien ze die niet hadden, schiepen ze een systeem waarin de arbeiders hard moesten werken, om door middel van het innen van belasting op de uit arbeid verkregen beloning te belasten voor het algemeen nut. Daarmee een schijn te scheppen van sociale zekerheid met sociaaleconomische vangnetten.

De oudste truc van de wereld, hij werkt kennelijk nog steeds: Doe je voor als iemand anders! Met het oog op gezondheid en 'veiligheid' in het vaandel, een proces uitrollen, dat uiteindelijk uitmondt, in het monddood maken van burger en pers..!
De oudste truc van de wereld, hij werkt kennelijk nog steeds: Doe je voor als iemand anders! Met het oog op gezondheid en ‘veiligheid’ in het vaandel, een proces uitrollen, dat uiteindelijk uitmondt, in het monddood maken van burger en pers..!

Arbeiders c.q. slaven werd de illusie voorgehouden dat ze ingebed waren in een economisch rechtvaardig systeem, waarmee ze ook in tijden van werkloosheid in hun fundamentele behoeften zouden worden voorzien. Ze moesten daar echter wel zelf voor opdraaien om dat systeem te financieren, terwijl de rijkere elite er alleen maar de vruchten van plukte en er zelf geen cent in hoefde te investeren. Kort gezegd de arbeiders/slaven moesten en moeten nog steeds met hun bloed, zweet en tranen betalen voor het buitenproportionele luxe leven van de heersende elite. Men kan dit zien als een geperfectioneerde vorm kudde-management. Het beheren van de menselijke kudde, die als financieel melkvee wordt gebruikt.

De roverheid als wolf in schaapskleren
Wat ik met bovenstaande duidelijk wil maken is dat iedere roverheid, of die nu een liberaal kapitalistisch, socialistisch/communistisch of ieder ander denkbare tussenvorm als vermomming heeft, er op gericht is om het gepeupel in bedwang te houden. Zij doet dit door belastingen te heffen, waardoor het gepeupel zich te schompes moet werken, zich qua beloning met een financiële kluit in het riet moet laten sturen en voor haar eigen levensonderhoud ook nog eens extra moet dokken door op werkelijk alles belasting te moeten betalen. Vaak worden zaken zelfs dubbel belast.

Wat was er tegen, Mark Rutte, om -gelang je belofte-, regelmatig contact te houden met de nabestaanden van de MH17-slachtoffers..? Zo het je wel je politieke scenario van de ramp geopenbaard..

Het Burger Slaven Nummer (BSN-nuumer) is een digitale uiting van deze goed georganiseerde financiële melkveehouderij.  Zouden de leden van het koninklijk huis en andere elitairen ook een Burger Slaven Nummer hebben? Het antwoord op deze vraag is vanzelfsprekend voorspelbaar! Al jaren is er in het parlement een discussie gaande over het koninklijk huis en het door hen betalen van belasting. Grondwettelijk is vastgelegd dat ze een belastingvrijdom (11) hebben. De zogenaamde koninklijken hebben naar aanleiding van die discussie aangegeven wel belasting te willen betalen, maar dan moesten ze wel meer geld krijgen om dat te doen.

Daarom is voor hen door premier Rutte een compensatieregeling (12) afgedwongen. De mogelijke troonopvolgster Amalia krijgt alleen al voor het feit dat ze troonopvolgster is en in een ‘koninklijke’ familie is geboren, vanuit de door ons betaalde belastingsdukaten € 4000 per dag toegestopt (13), waar ze helemaal niets voor hoeft te doen! Eind oktober van dit jaar heeft Rutte nog aangegeven vast te willen houden aan € 1,5 miljoen (14) op jaarbasis voor de nu nog 17-jarige oranjetelg..

Overheidsschuld
De roverheid ziet ons slechts als belastingsslaven, middels ons Burger Slaven Nummer. Om daarmee haar eigen kas te kunnen spekken en haar schuld aan de banken te kunnen betalen. Want die roverheid is weer een schulden afbetalende slaaf van die banken. Zij heeft ons nodig om haar schulden te helpen afbetalen. Het zijn niet onze schulden, maar de schulden van de roverheid aan de banken, om haar waanzinnig uit de hand gelopen bureaucratisch ambtenaren-, oorlogs- en ziekte producerende controleapparaat mee in stand te kunnen houden.

Ambtenaren menen in het kader van de werkverschaffing een ogenschijnlijk maatschappelijke status te hebben verworven, maar leveren in feite geen enkele wezenlijke bijdrage aan een menselijker samenleving. Zij zijn echter slechts, in onze moderne tijd, de digitale dossierhouders van alles wat de aan haar overgeleverde bevolking aan nagekomen wettelijke verplichtingen wel of niet is nagekomen. Voor zover men dat niet heeft gedaan is het aan de ambtenaren om de daaruit voortvloeiende, door weer ander ambtenaren vastgestelde,  wettelijke sancties te bepalen en uit te voeren.

einstein-on-taxes-belastingDe roverheid is een levensenergie zuigende niet menselijke machine, die ons tot een radertje in haar mechanische netwerk heeft gemaakt. En wij hebben het laten gebeuren! Het algemeen nut houdt dus vooral in dat de zakken, die al zo schandalig welgevuld zijn, op een schandalige manier nog verder worden gevuld. Vuilnisman, kunnen deze welgevulde zakken ook nog mee?

Wat kunnen we er aan doen..?!
Dit is een lastige vraag, daar het antwoord daarop niet door een enkeling of een kleine groep gegeven kan worden. Wanneer een enkeling burgerlijk ongehoorzaam is, door geen belastingen te betalen, dan wordt hij/zij financieel, sociaal en emotioneel kapot gemaakt. De deurwaarder komt langs en vordert in naam van de koning/staat al je have en goed op. Je bent dan gedoemd aan de rand van de maatschappij een bezittingloos bestaan op straat te leiden. Met de winter voor de deur is dat geen prettig vooruitzicht.

Men kan daar uit principiële overwegingen voor kiezen, maar daarmee maakt men zich onnodig tot een martelaar en blijft het systeem haar genadeloze levensenergie zuigende werking verder voortzetten. Het draagt dus niets bij aan een verandering. Een dergelijke actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, net als ieder andere actie op dat vlak, heeft pas werkelijk zin en betekenis als een enorme groep mensen daartoe overgaat. Dus hoe dat te doen?  Wie het weet mag het zeggen. Daarom roep ik op om ideeën in te sturen via het contactformulier van deze website. Of een mail te sturen naar de webmaster, die deze dan door zal sturen naar mij. Laat je creativiteit de vrije loop.

Arend Zeevat

7 november 2016

 

Bronnen en verwijzingen:

 1. http://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/de-maatschappij/waarom-moet-je-nederland-belasting-betalen-en-belgi%C3%AB-niet
 2. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/welke-belastingen-he
 3. http://sargasso.nl/cameratoezicht-in-tijden-van-bezuinigingen/
 4. http://www.lse.ac.uk/alumni/LSEConnect/LSEMagazine/pdf/summer2006/FabianWindow.pdf
 5. http://www.lse.ac.uk/home.aspx
 6. https://web.archive.org/web/20101204083040/http:/nl.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin
 7. https://web.archive.org/web/20101204083040/http:/nl.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt
 8. https://web.archive.org/web/20101204083040/http:/nl.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair
 9. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_warterrorism.htm
 10. http://bijbel.net/wb/?p=page&i=66632,66638
 11. http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi7pkiszfhy7
 12. http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/10/onbegrip-over-belastingcompensatie-voor-de-koning
 13. http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/10/volwassen-prinses-amalia-krijgt-4000-euro-per-dag
 14. http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/10/rutte-houdt-vast-aan-15-miljoen-salaris-voor-amalia

 

76 gedachten over “Waarom betalen we eigenlijk belastingen?

 1. Arend.
  Wat er ook nog bij komt is dat men steeds over bezuinigingen praat terwijl men helemaal niet bezuinigd sterker nog vaak gaat men via bv de ECB staatsleningen aan waar de bevolking voor mag opdraaien terwijl de overheid het geld uitgeeft.Vaak wordt dan de smoes gebruikt dat het bijna niets kost omdat de rente bijna nul is maar ze vertellen er niet bij dat wanneer dat geld uitgegeven is de burger het mag terug betalen aan bv de ECB.
  Elke staatslening kan dan ook als minachting van burgers gezien worden vooral als die aangegaan worden in tijden van “crisis” waardoor die burgers die toch al onevenredig zwaar belast zijn nog meer belast worden.
  Bezuinigen doe je alleen door de uitgaven terug te dringen en niet door burgers te bestelen zoals dat nu gebeurd terwijl de uitgaven door de overheid hetzelfde blijven of zelfs stijgen.
  Daar komen dan de premie verhogingen bij zoals jaarlijks gebeurd voor de zorg meestal onder de noemer dat het allemaal duurder geworden zou zijn terwijl de farmaceuten miljarden winst boeken.
  Daar komen dan ook weer de jaarlijkse huurverhogingen bij terwijl vaak de huizen allang afbetaald zijn waardoor de huur juist zou kunnen zakken maar dat is dan weer minder winst voor de verhuurder die meestal toch al veel heeft dus dat kan niet.
  Zoals je al schreef worden deze lieden beschermt door de overheid en zelfs beschermd door het wettelijk verplicht op te leggen.
  Hoe normaal is het dat zorgverzekeraars zelf mogen bepalen wat zij wel of niet vergoeden terwijl het bedrijven zijn die voor zoveel mogelijk winst gaan en dus elk jaar iets uit het basis pakket halen wat pure winst is waarbij ze door de overheid gedekt worden.

 2. Belasting is dé manier om ons als slaaf in het gareel te houden. Hoe vaak ik hoor dat wij blij moeten zijn omdat we hier in vrijheid wonen. Ik vraag dan altijd om een definitie van vrijheid van de persoon. Blijkt dat mijn beeld van vrijheid zo anders is als die van veel mensen.
  Zijn wij vrij omdat er geen tanks in onze straten rijden? Omdat wij onze slavenmeester, tot op zekere hoogte, mogen kiezen? Zijn wij vrij als we door steeds meer regels worden gebonden? We in een keurslijf gedwongen worden, op straffe van vrijheidsberoving!!! Maaarrr… steeds meer mensen zien het. ’t Gaat niet snel mss, maar toch…

 3. Even kernachtig de vinger op de zere plek gedrukt. Daar waar de mensen vaak wel een vermoeden over hebben maar er niet de vinger op kunnen leggen. Is het niet een idee om alle acties van mensen en nieuwe partijen te bundelen en te kijken of er een gemeenschappelijke noemer is. Het blijft zo verdacht stil bij de politieke partijen die wel beter weten. De democratie is van bovenaf opgekocht, dus nu is het tijdperk aangekomen om het van onderaf te organiseren willen we voorkomen dat we in een dictator tijdperk gaan komen met zijn allen. Dat zijn figuren die wel een sterke taal durven uit te spreken, maar in feite ook gefinancierd worden.

 4. Vergis je maar niet, de FS is oorspronkelijk (ook) door Labour opgericht, maar loopt dwars door beide engelse partijen heen. Heb, toen ik een jaar of 14 was een boek van Graham Green gelezen dat vrnl. over de FS ging. Ik vond de FS na de eerste paar bladzijden wel iets, want jonge dames uit de betere standen, welke voor vrije sex waren, enige pagina”s later werd mij duidelijk dat zij
  hun hoofden kaalschoren en dat vond ik toch wat minder. Overigens ging het hier om passief en actief kiesrecht voor vrouwen.
  Echter heden ten dage (en waarschijnlijk al heel lang), is de doelstelling eigenlijk als het Von Coudenhove-Kalergiplan: rassenvermenging. De LSoE is inderdaad gesticht door de FS en welhaast communistisch (hoi, Barroso).
  Van G.B. Shaw heb ik nog nooit een normale uitspraak gelezen, op eentje na, nl. toen hij werd voorgesteld aan een dame, waarbij degene welke haar aan hem voorstelde, zei “deze dame spreekt 10 talen vloeiend”, en Shaw Zei “en, heeft ze er ook iets in te zeggen ?” (dag, Timmerman s).
  Alles gaat momenteel de verkeerde kant op, maar de sheeple blijft er in geloven, maar met de verkiezing van Trump zijn ook de problemen nog lang niet opgelost: hij kan nog vermoord, dan wel gezelfmoord worden tussen nu en januari, er kunnen georganiseerde rellen uitbreken en Obama roept de noodtoestand uit en blijft nog “even” aan.
  Rest mij u een prettig weekend toe te wensen.

 5. Wat kunnen we hier aan doen? Eigenlijk moeten we beseffen dat de macht aan het volk is, maar dat kan alleen als het volk zich organiseert. De macht zit in onze portomonnee (op dit gebied dan). Ik denk dat grote groepen mensen bereid moeten zijn om te boycotten, dat wordt pas echt gevoeld. Want demonstraties zijn een lachertje.

  1. Nachtuil.
   Een aardappel,groente komt uit de grond en is voor ons van levens belang zoals ook zuurstof en water dat is.
   Zolang mensen niet beseffen dat die aardappel/groente ook groeit zonder geld blijven zij in een systeem geloven dat een kleine groep alleen maar rijker maakt in een bedacht en op lucht gebaseerd systeem.
   Het hele materiele systeem (geld,materiele rijkdom) houd de mens gevangen en geeft anderen macht over mensen.
   Zolang we dat niet beseffen zal de mens altijd de oorzaak van zijn/haar eigen gevangenschap blijven.

 6. Hemel,aarde (met al zijn/haar bronnen)”mens” en dier meer was en is er niet.
  Dat was het begin en wat men kon zien.
  Niet alles is zichtbaar want gevoel wordt alleen zichtbaar door een lach of een traan.
  In de eerste regel van dit schrijven staat de mens tussen aanhalingstekens omdat mens en dier hetzelfde zijn want ook de mens is een zoogdier maar de mens heeft de neiging om zich boven het dierenrijk en veel andere dingen te verheffen.
  Veel mensen menen over meer wijsheid dan dieren te beschikken maar is dat wel zo?
  Dieren leven van wat de schepper hen al heeft gegeven zij hoeven het alleen maar tot zich te nemen.
  Ook het voedsel voor de mens is al door de schepper aan ons gegeven en zouden we gratis tot ons kunnen nemen het enige dat wij zouden moeten doen is het in stand houden door te zaaien en oogsten.
  De mens die zich vaak zo intelligent acht bouwt eerst vervuilende en bronvernietigende fabrieken waar ze vervolgens gaan werken omdat men ze wijs heeft gemaakt dat ze anders geen eten zouden hebben terwijl het ze zoals ik al schreef allang geleden gratis is gegeven.
  De vraag is dan ook of de mens zich verheven mag voelen boven bv het dierenrijk.

 7. Arend,
  Naar aanleiding van jouw artikel heb ik wat bekeken over Bernard Shaw. (Jongen, wat zette je me weer aan het werk (zo een drie uur))
  ( https://www.youtube.com/watch?v=t3lBdyFvPps )
  Nu kom ik tot de conclusie (na het lezen van de comments onder dat filmpje wat trouwens altijd leerzaam is voor mij) dat Bernard Shaw en de Fabian Society toch wat genuanceerder liggen dan op het eerste gezicht lijkt. Ook na het (gedeeltelijk) lezen van dit stuk ( http://boryanabooks.com/?p=1042 ) ging ik inzien dat e.e.a. nogal genuanceerd ligt en gezien moet worden in het tijdsgewricht van ’toen’. Bovendien zijn de filmpjes op youtube soms slim (sluw) ge-edit 😉 .
  Ik hoop dat dit gelezen wordt. (Ik neem geen standpunt in in deze, daarvoor weet ik nog te weinig. Wel weet ik dat 80 procent belasting (wat ik berekende voor de gem. Nederlander), een beetje erg veel is.)

 8. Antisoof.

  Je hebt er natuurlijk zelf voor gekozen om er zoveel tijd in te stekken, maar het doet me goed om te lezen dat ik je daartoe geprikkeld heb. Dat is in mijn beleving waar het om gaat, dat we elkaar stimuleren eigen onderzoek te doen en op basis daarvan een eigen oordeel en visie te vormen. Ik zal jouw linkjes ook gaan onderzoeken.

  Die Fabian Society ben ik al jaren geleden, tijdens mijn zoektocht naar de achtergronden van de wereldpolitiek tegengekomen en heb me er stevig in verdiept. Ik heb er verschillende artikelen over geschreven. Wat mij in ieder geval vanuit verschillende bronnen is opgevallen, is dat deze club sinds haar ontstaan een diepgaande invloed heeft gehad op het geopolitieke verloop in de wereld. De in het bovenstaand artikel benoemde John Ruskin heeft een grote inspirerende invloed gehad op Cecil Rhodes, die een soort van inspirator was voor en uitvoerder van de Britse politiek in Afrika en met name Zuidelijk Afrika. Het voormalige Rhodesië dankt haar naam aan hem. Verder is er vanuit de Fabian Society een netwerk van dictatoriaal en collectivistisch gerichte clubs ontstaan, die hebben geleid tot de Round Table-groep en de Council on Foreign Relations. Beide organisaties hebben een grote invloed gehad en nog steeds op de geopolitieke ontwikkelingen in onze wereld. Met name via de VS.

  Hier nog wat meer studiemateriaal:

  http://www.silverbearcafe.com/hiddenagendas.html

  http://modernhistoryproject.org/mhp?Article=FinalWarning&C=5.1

  http://oll.libertyfund.org/pages/george-bernard-shaw-1856-1950-and-the-fabian-society

  Ik wil absoluut niet tegenspreken dat het allemaal misschien genuanceerder is dan ik in het bovenstaand artikel heb geschetst. Het onderzoek dat ik in de afgelopen twintig jaar naar deze zaken heb gedaan, heeft mij echter tot de in het artikel verwoorde visie gebracht.

  1. Natuurlijk, Arend heb je gelijk dat ik er zelf tijd in steek.
   Het feit dat ik er tijd insteek komt trouwens ook omdat ik je stuk serieus neem en ja, ik vind het ook leuk om de wereld een beetje te begrijpen.
   Dus ik probeer opbouwende kritiek te leveren.

   Even terzijde, ik neem steeds meer waar (tijdens mijn onderzoekingen op het Internet) dat heel veel sterke invloeden van uit Groot-Brittannië komen. Denk aan de Temple in City of London. Jij wist dat geloof ik ook wel, maar ik denk dat die Engelsen wel eens véél betere toneelspelers (en schrijvers) zijn dan sommigen wel denken. Want, dat lijkt mij tenminste, de sterkste macht wil zich het liefst niet erg laten zien. Omdat Engeland een eiland is heeft het zich zo kunnen ontwikkelen.

   In dit filmpje wordt er lacherig gedaan over de Freeman: (30:17) en zie het einde: (45:45) ze lachen ons uit?
   https://www.youtube.com/watch?v=e_gMGnAR9Ng

  2. AntiSoof,

   Het is een eiland na de Romeinen nooit in handen van andere mogendheden geweest, een roversnest, vol schatten, niet te begrijpen waarde, ook het meest misbruikte en uitgemergelde volk de arbeiders klasse dan, van Europa.

   Het was eens het grootste rijk terwereld, met niet te overziene macht, één van mijn voorvaderen, van mijn moeders kant, een zekere Walda werd onderkoning van Ethiopië in dienst van de Engelse oost Indische compagnie, in 1600, vreselijk rijke man, een verhaal op zich,
   lange tijd heeft zijn staate bij Dronrijp gestaan.

   Heb zelf enige jaren in Wales Engeland gewoond, langzaam werd toen al London overgenomen door rijke Joden, ook Stefhan Frey is een Jood afkomstig uit Oostenrijk Wenen, lage rangs vrij metselaar, maar heeft wel overal toegang.

   Ik vergelijk Engeland en dan zeker Londen, met ons weinig gebruikte Nederlandse woord de “” Prestidigitateurs “”, wij hebben ook teveel gezond boerenverstand, om deze poppenkast niet/wel belachelijk te vinden, of dit wijs is dit boeren verstand is betwijvelbaar, maar goed
   je moet ook veel weg durfen strepen, en dat doen ze ook, kijk naar de Britex, toch zijn de Britten de grote loosers, veel te veel buitenlanders, en veel te veel rijke criminele oliogarchen, maar voor de Britten geld, echt geld stinkt niet, een Koningin met de grootste gestolen diamant in haar kroon is niet serieus te nemen.

   Groet Jenne

  3. Jenne,
   Ja, dat is waar wat je zegt. In het filmpje laten ze trouwens ook zo een romeins huis (de resten) zien.
   Wat mij ook opvalt is dat machtige instituties steeds aan stromend water liggen. Denk ook aan Maastricht (Het Verdrag van Maastricht (officieel het Verdrag betreffende de Europese Unie, kortweg EU-Verdrag) werd ondertekend op 7 februari 1992 en diende ter oprichting van de Europese Unie.), Utrecht (Vrede van Utrecht), City of London (Financial Power), Rome, (Rome2, waren de Romeinen ook daar?)): Washington DC en verder. (Allemaal door de Romeinen opgerichte steden, dacht ik. Machtscentra)
   Het lijkt wel alsof de Romeinen al wisten dat aan stromend water een soort ‘energie’ opwekt, lijkt het wel.
   Dan nog geld: Bank in de rivier (zandbank), stromen van geld, flow of money, cashflow enzovoorts.
   Grappig of Cinisme?

  4. AntiSoof

   Ater ! 2/5 van het aardoppervlak is water, de inhoud van het Comomeer is net zo groot als al het oppervlakte water van Nederland.

   Water zorgde voor transport, van komen en gaande (afval )goederen, ook Drinkwater speelde een rol, badwater !

   Er zijn vele grote belangrijke steden vooral langs de Middenlandse zee volkomen verdwenen, in Nederland was Doornestad lange tijd het economische centrem, Trier was er nog zo één !

   Nou over die geldstroom dat is juist, het is een rivier, met vele vertakkingen, en aan het eind valt het in een bodemloze put, verloren arbeid en energie, er zijn hier ongekend grote krachten aan de gang, om die stroom van geld/levensbloed gaande te houden.

   De Friesen Voeren in 800 al over de Noord zee het Kanaal bewezen bezoek aan Narbonne toen nog Narbona, met inscripties op rotsblokken bewezen, of ze over de zee kwamen of binnendoor over de rivieren who knows, zij verkochten hun wolle Laken, een product van Friesland, in hun opgezette comptoirs in zuid Engeland en Bretange.

   Groet Jenne

  5. Guido.j.

   De inhoud van het Lac de Como, wat groot en heel diep is, heeft dus de zelfde inhoud aan water, als al het (ondiepe) water van Nederland, het Nederlandse water is ondiep te noemen, dus dun uitgepreid is de hoeveelheid niet groot, je moet dit van mij aannemen, maar ik denk het wel te kunnen stafen, maar moet het dan terug zoeken, het kwam ooit te pas bij de discussie over vrienden van de Wadden, het lijkt veel, en dat is het ook qua oppervlakte, maar qua hoeveelheid valt het erg tegen, het ijzel meer heeft een diepte tussen de 3 en 5 meter gemiddeld dan.

   Groet Jenne

  6. Guido.j;

   Moet natuurlijk Ijselmeer zijn, het Como meer zijn inhoud is 22 484 ooo M3 inhoud water, dit uitgesmeerd, doe ik morgen wel dat uitsmeren, ga slapen !

   groet Jenne

  7. Guido.J.

   Goede morgen,

   Het totale water oppervlak van Nederland is +/- 7.477.74 KM/2

   De totale inhoud aan water van het Como meer is 22.464 000 M/3

   In M/2 water in Nederland +/- 74.770.000

   Water Como 22.464.000 M/3 GEDEELT DOOR 74.770.000 M/2 =

   33.284.366 gemiddelde diepte water Nederland ? PPSSSTT hoop dat het
   goed is.

   Jenne

  8. @Jenne 8.7,

   Het gaat niet helemaal goed, o.a. met de eenheden. Laat me je helpen.

   Comomeer: 22.500 miljoen m³ = 22,5 km^3
   Nederland : Oppervlakte 41.543 km² waarvan ruim 18% water.

   Onder de aanname dat “de inhoud van het Comomeer is net zo groot als al het oppervlakte water van Nederland” (8.4) is de gemiddelde diepte van de Nederlandse wateren: 22,5/(0.18*41543) = 0.0030089 km, oftewel zo’n 3 m.

   Klinkt redelijk.

  9. Sjako,

   dank je wel, het blijft een mooi vergelijk toch, één meer tegen een heel wel is waar Klein landje, wat toch eigenlijk door gaat voor zeer waterrijk !

   Groet Jenne

  10. Inhoudelijke oppervlakkigheden, altijd fijn. In de diepte voel je de druk, aan het oppervlak de spanning.
   Tot zover mijn filosofische ejaculatie.

  11. @prochrist,

   Je hebt het toch wel nagerekend hoop ik? Want die wetenschappers zijn niet te vertrouwen.

  12. @sjako
   Dit keer geloof ik je op je woord. Tuurlijk vertrouw ik je wel. Andere wetenschappers vertrouw ik niet maar jou wel.
   (Ik doe alles om onder die rekensom uit te komen.)

  13. Ik ga Sjako’s berekening maar ff niet narekenen want ik voel aan mijn water dat het niet klopt 😉 Sowieso mijn vijver niet meegerekend in het oppervlaktewater.
   If you can’t impress them with science, best to baffle them with bullshit.

  14. Waar het in wezen toen over ging, was de water vervuiling, om dat men dacht/denkt dat Nederland over enorme hoeveelheden water beschikte waar je maar je vuil in kon blijven ejaculeren.

   De vuilwater pijp van toen waar mee een pijp het viese spul van Amsterdam in het IJsel meer perste, wat dagen later geconstateerd werd bij het spuien van de spuisluizen in den oever.

   De enorme wiervelden die sinds mensenheugenis rond om het eiland Wieringen groeide, wat een broodwinnig was voor de vissers, het werd gedroogt en in matrassen verwerkt. het werd zwart en verdween voor altijd.

   Onze kinderen kregen allemaal viese uitslag na het zwemmen, de Ingenieur van de wieringermeer liet de spuien sluiten waarmee de boezem werd geschoond.

   Ik bedoel maar te zeggen zo begon het, we hebben gedaan wat we konden, we hebben onze ligplaats opgegeven van overmaat tot ramp, werd er een nieuwe autoweg aangelegt, precies over ons stukje natuur, de oude haven van den oever met zijn eeuwen oude wierdijken werd bedolven onder het zand.

   Ach die vooruitgang, nou wij waren tot diep in ons hart geraakt door die mensen die deze moderne maatschappy voortdreven, dit is één van die kleine menselijke dramatjes, waarvan er natuurlijk vele bestaan.

   Groet Jenne even ge ejaculeerd !

  15. Inderdaad Cozmic, met de nodige humor kun je hier mee leven, maar het krijgt al gauw een zweem van melancholie, en van daar wordt het lachen als een boer die kiespijn heeft, maar nog erger is lachen om het lachen, terwijl er in wezen helemaal niets te lachren valt.

   Groet Jenne

  1. TOWA Mensen, In den beginne was het Woord en het Woord maakte alles goed. Elizabeth Seninde heeft TOWA doorgekregen van haar voorvader om de energie-vibraties te verhogen. Als je het chant gaat het om de intenties;Laten we een mooie wereld bij elkaar fantaseren waar iedereen van elkaar houdt en er geen belastingen zijn! Het betekent o.a. vink, vink het aan. ps. Ik heb Gareth Icke gevraagd of hij het zaterdag wil doen in Amsterdam. TOWA https://www.youtube.com/watch?v=TOsbgCkk_lU

 9. Het probleem is dat iedereen maar waht op de ander, Ik werk niet mee met dit systeem en ja ze zullen waarschijnlijk de boel af komen pakken en dn sta ik op straat. Een groot voordeel je hebt dan niks meer te verliezen kun je nog beter rebels gedrag vertonen. En ja het beste zo zijn dat iedereen dat deed. Helaas de zgn”wakkeren” zijn blijkbaar niet wakker genoeg dat door ze in angst mee werken aan systeem dat ze niet willen wel mede veroorzaker zijn van. Enfin het is gewoon een kwestie van doen. En dat hoeft geen 10 % vd bevolking te zijn en ze hebben niks meer te vertellen die elite. Dus neem je eigen verantwoordelijkheid en doe het gewoon geen belstingen betalen. Evt rechtzaken wraken daar de rechter trouw zweert aan een koning die onrechtmatig op de troon zit ( geen afstammeling van koning willem I en art 25 ten tijde van 13 mei 1940) Een slaaf kan niet ordelen over hoe een ander in slavernij wordt gehouden en evt in strassburg uit vecht? en dan het evrm erbij halen als 100 % vh product van je arbeid niet ten gunste aan jouw komt dan leef je in slavernij. Bij welk percentage is het geen slavernij meer ? als die 100 % geheel aan jouw toekomt. Zelfde met wegenbelasting je betaald al gedwongen btw accijns over je brandstof zijn openbare wegen je hebt recht op vrij reizen …. Onroerendgoed zelfde verhaal als het jouw bezit is hoef je dus geen huur te betalen ….

  1. Absoluut juist, maar onréalitisch, zij zijn een gesloten geheel een muur van onverstand, ze maken je volkomen af, niet doen dus, en reken niet op anderen want die zijn erniet in zo’n situatie, of anders je kunt ze op één hand tellen.

   Neem het voorbeeld aan bijvoorbeeld de Fransen, systeem D, van de ééne zak in de andere, het wordt steeds moeilijker, om dat de Socialisten steeds Socialistieser worden, nooit niet werken en toch geld, dat van jou !

   groet Jenne

  2. Hoe moeilijk kan het zijn?
   Alles wordt duurder,de belastingen blijven stijgen,overheden zoals gemeenten gooien mensen die al jaren voor hen werken in de ww waarna ze dezelfde mensen met behoud van uitkering weer voor zich laten werken maar wel honderden Euro,s goedkoper en dan doen ze ook nog net of die mensen blij mogen zijn dat ze een uitkering hebben.
   Tegenwoordig worden ook vaak mensen als vrijwilliger ingezet door bedrijven zodat een betaalde kracht het veld moet ruimen en de lonen dalen door inzet van hen die al niets hebben en als vluchteling voor westerse bommen naar hier komen (echte vluchtelingen heb ik het dan over en niet over gelukszoekers)eerder waren dat Polen,Bulgaren,Roemenen enz.
   Gemeentelijke heffingen,waterschapsbelastingen enz zelfs als je werk hebt dan zal er een tijd komen dat je het niet meer kan opbrengen waardoor je automatisch in de goot terecht komt en dat alles dankzij dat goede beleid wat door die groep criminelen in Den Haag gevoerd wordt.
   Profiteurs heb je altijd maar tijden zijn veranderd Jenne velen willen wel werken maar komen niet aan de bak door digitaliseren,automatiseren en hetgeen ik hier beschreven heb.

  3. Ps.
   En wat te denken van zieken en gehandicapten?
   Veel van hen hebben eigenlijk zorg en begeleiding nodig wat ze in de sociale werkplaatsen misschien hadden,nu wordt deze groep uitgebuit en misbruikt doordat ze gedwongen in gewone bedrijven het slechtste werk moeten verrichten terwijl er zo,n 600.000 gezonde werkelozen rondlopen die geen werk kunnen krijgen.
   Daaraan kun je toch al zien dat het alleen maar om geld gaat waarbij alle menselijkheid uit het oog verloren is?

  4. Arnold,

   ik schrijf iets, maar in wezen wil ik nooit generaliseren, om dat ik weet dat dit niet juist is, en ook bezijden de waarheid.

   DE middenstand is het hardste getroffen, want die wordt volkomen genegeerd, om dat de men in the street denkt dat ze nog steeds hun zakken vullen, nou niet waar dus, ze gaan met rasse schreden failliet,
   en op nieuw beginnen is er dan niet meer bij.

   Het beste komen de mensen er uit die helemaal niets doen, het is hier zelfs zo, dat wanneer ze gaan werken ze er op achter uit gaan, de overheid hier haalt regelmatig grote sommen geld uit de potten, die worden verzorgt door de oude dags voorziening betalingen van bepaalde beroepen, het is een lang verhaal, maar er klopt gewoon allemaal niets van, geld wat voorbestemd was voor de gezondheids zorg, komt daar niet aan, verdwijnt onder weg, om een ander gat te vullen, onze President heeft 5 grote prachtige villa’s aan het mooiste strand van de cote d’azur, gekocht tijdens zijn ambts periode, gewone dieven, en bovendien een hoere loper !

   De oud President de Generaal Charles de Gaulle, was de integriteit zelfe, summier geleeft, daar door op handen gedragen.

   Jenne

  5. Jenne.
   Waar ik woon ken ik een middenstander die een jaar of drie terug een eigen zaakje is begonnen maar als ik dan hoor van hem hoe hij belast wordt dan is dat niet meer normaal en/of uit te leggen.
   Ik ben van mening dat zowel de wel als niet werkende burger en sinds enige tijd ook steeds meer de kleine zelfstandigen (middenstanders) gewoon bewust kaal geplukt worden.
   Veel zelfstandigen hebben jarenlang VVD gestemd omdat dat een partij was die voor het belang van de middenstanders opkwam net zoals vroeger ook de PVDA voor de belangen van de arbeiders leek op te komen.
   Nu lijkt het erop dat beide partijen hetzelfde doel dienen namelijk dat ze bewust alles kapot maken waardoor straks alleen de grote bedrijven overblijven zoals Unilever en dat soort bedrijven.
   Laatst kreeg die middenstander een belasting aanslag van enkele duizenden Euro,s die hij niet zomaar voor het pakken had en toen hij vroeg of er een regeling getroffen kon worden om bv gespreid te betalen werd hem dat niet toegestaan en moest hij gewoon binnen zoveel dagen betalen (hoe en of hij dat voor elkaar heeft gekregen weet ik niet).
   Als ik Naar het beleid kijk van Rutte en consoorten en ook van andere beleidsmakers in bv Belgie en Frankrijk is alles erop gericht in het voordeel van de grote bedrijven beleid uit te voeren wat ook logisch te verklaren is want zij maken gewoon de dienst uit.
   Ik ben ervan overtuigd dat het gewoon de bedoeling is mensen afhankelijk te maken.
   Als straks alleen de grote bedrijven over gebleven zijn en er zijn geen kleine bedrijven meer zoals boeren,plaatselijke detailhandel en dergelijke dan zal iedereen afhankelijk zijn van de multinationals en als het cash geld dan ook nog eens verdwenen is dan zijn de banken de baas want een plastic kaartje waarmee je niet kunt betalen omdat het geblokkeerd wordt heb je ook niets aan.

  6. jenne, het het enige juiste wat je kunt doen. En ja waarschijnlijk beland ik in de goot en nee niemand zal me helpen . Ben zoiezo iet goed in hulp vragen. Zou dus een realistisch senario zijn. Enfin ik weet dat ik een spiritueel wezen ben met een menselijke ervaring. Ik ben niet bang voor de “dood”die bestaat niet. Ik weet wel wil absoluut niet bijdragen aan moord afpersing diefstal etc. En dat doe ik op het moment dat ik belasting betaal. Omdat alles inmij tegen deze vorm af welke vorm van slavernij is betekend dus dat ik mijn daden in overeenstemming moet brengen wil de wereld kunnen veranderen. Uiteraard mijn effort zou meer resultaat boeken als al die mensen die het zelfde lullen ook hun gedrag zouden overeenstemmen. Helaas toekijken is toestemmen en dus mede schuldig aan. En idd zolang de meerderehied voor moord afpersing, geweld diefstal etc is zal dat de norm blijven en ik verwacht ook dat ik geen lang leven zal hebben. Ik verlaat deze matrix…. kan alleen mijn ziel redden en hoop dat ik mensen kan inspireren om ook hun eigen ziel te redden. Voorlopig lult iederen a maar doet b. Dus niet zeure jullie willen dus onderdrukking jullie gaan het krijgen. E nee 10 % vd mensen en ze kunnen al helemaal niks meer zelfs met 5 % en ze kunnen helemaal niks meer. Dus gewoon doen dus.Juist zoals arnold al aangaf dat zelfs mensen die wel willen maar niet meer kunnen dus ze hebbe hun handen al vol. Of behoor je tot die personen die met de borst vooruit achter benno liepen die zich melde nadat de strijd was gelevert? dan ben je nu en dan nog steeds schaap. en daar win je dit niet mee.

 10. Je kunt je beter bezig houden met de humanistiche sociaal denkende, maar zonder duidelijk dogma fungerende filosoof Bernard Russell, heb één maal een avond waar hij een korte uit éénzetting gaf van zijn filisofie op de toen bestaande wereld, bij mogen wonen, volgens mij was hij de Engelse Jean Paul Satres, ook Rudolf steiner heeft gelijkenissen in zijn denken, meer humanitair dan socialistisch.

  Het Fabian wereldje ja, op een basis van enorme zelfoverschattingen en politische en filosofisch narcisme, de empire builders, George bernard Shaw tja, de voorloper van wat wij hier in Frankrijk hebben, Jean Paul Henri Levi, ook een filosofies Wind ei ! zoekende naar publisiteit, beetje zielig altijd op het verkeerde paard weddende figuur !, Shaw heeft dan nog wat goede toneel stukken geschreven, wat een cynicus !

  Uiteindelijk een super intelligente volks verlakkerij, heeft de voorbode in zich van het nu gepropageerde N.W.O.

  Belasting betalen is een gewennings kuur, steeds een schepje er op, tot dat je voor de belasting inners werkt, en je een maandelijkse aalmoes krijgt toe geschoven, een andere manier om de mensen slaven te maken.

  Niet huilen uit gemakszucht laten wij het allemaal gebeuren, het is zo iets als de hors wisperer, men wordt levens lang in zijn oor gewisperd, echte zelf standigheid is ver te zoeken, garderie, lagere hogere school, misschien nog meer, ja en daar staan ze dan met hun IPhone, te wachten op de commando’s, misschien een beetje overdreven, maar echt niet zo ver bezijden de réaliteit.

  Groet Jenne in de mensen een welbehagen !

 11. Arend je schrijft”Want geld is ook een aardse vorm van levensenergie, waarmee wij ons in onze fundamentele levensbehoeften zouden moeten kunnen voorzien. We worden door dit vampiristisch systeem gedwongen om onze levensenergie te laten roven en weg te laten zuigen.”
  Door dit zo te stellen bevestig je dat , terwijl geld dus feitelijk waardeloos is.Tenminste in dat inzicht ligt in mijn visie een ‘gedeeltelijke’oplossing.
  Door je wensgedachten te verminderen en een sobere levensstijl langzamerhand uit te bouwen , kun je de afhankelijkheid van geld en de daarbij behorende belastingen te lijf
  Word weer veel zelfvoorzienerder, maak zelf je spullen die slijten eens ,bouw je eigen huis, maar stop je energie in een werk naarjezelf dat niet te belasten valt.Wil men dan een gedeelte van je opbrengst kunnen ze wat winterpeen en appels meekrijgen.
  Het vereist wel een gedegen voorbereiding en toewijding maar het is voor een groot deel haalbaar en word het steeds meer naarmate meer mensen in jouw buurt volgen( ruilhandel).
  Kortom ik zou geld nooit als uiting van mijn levensenergie gaan zien.

  1. Marcel,

   ik heb dit denken ook lang overwogen, maar voor mij is het een soort capitulatie tegen over onze overweldigende machthebbers.

   Een moderne samelevig, wanneer deze goed in balans is, dus geen excessen op welk gebied ook, moet goed leefbaar zijn.

   Dat appelen tegen wortels ruilen, brengt ons terug naar een tijd die volgens mij minder leefbaar was, en minder comfort gaf aan de mensen.

   Een samenleving, waar misschien ooit plenty energie voor peanuts te koop is, geeft al een ander meer utopisch beeld, we zouden onze tijd beter kunnen gebruiken, dan alleen maar met onze telefoontjes bezig zijn, want tijd id de echte energie, wanneer deze goed wordt gebruikt en ingezet, zonder betaling, voor de mensheid in zijn geheel, een grotere variant van de nabuurs plicht !

   groet Jenne

  2. Waar denk je dat ik mee bezig ben Marcel. Ik leef al jaren op een bestaansminimum en heb eigenlijk al altijd een sobere levensstijl gehad.

  3. Hoe je het ook aanpakt Marcel, je wordt toch illegaal bestolen door de roverheid.

   Enkel wat kleine steeds terugkerende voorbeelden: benzine = per liter 70% voor de schatkist. een liter jenever kost in werkelijkheid slechts €3,50
   maar je betaalt €12,-. Dus hoe sober je ook leeft (en waarom zou je jezelf dat expres aandoen) je wordt toch geplukt. Het is ook in Nederland niet samen delen maar van één kant stelen.

  4. Het is niet illegaal bestolen, maar heel legaal, zij hebben de wet aan hun kant, alle belasting en leges is wettelijk vast gelegt !

   Je kunt ook illegaal alcohol stoken, hier vrijelijk te koop kleine distilatie apparaten, dus pruimen plukken !

   Als je van het minium wilt leven, moet je oppassen niet abusievelijk nog meer op anderen te gaan hangen.

   Jenne

  5. Jenne

   Welke wet dan aan hun kant? In Nederland is die al sinds de vlucht van landverraadster Wilhelmina illegaal. En worden wij de Nederlandse bevolking hier volledig in het ongewisse gelaten. Door het onderwijs en geschiedvervalsing.
   Ja als mens zijnde kun je van alles doen, zolang je de “persoon” maar niet erkend!!!!

  6. Wim Warbout
   Je schreef het wel goed. Sinds Wilhelmina in mei 1940 onder verraad aan het Nederlandse volk verliet, hield het “zogenaamde Oranje huis” op te bestaan en heeft zij automatisch afstand gedaan van de troon.
   Na de oorlog is ze gewoon weer op de troon gaan zitten zonder dat zij opnieuw is gekroond tot koningin. Jekan dit dus zien als een stille staatsgreep. Dus als jij spreekt over “illegaal”, dan had je het bij het rechte eind. En elke kroning in feite in volledige illegaliteit is gebeurd door koningin Wilhelmina die geen koningin meer was. Hoe kan een burger een nieuwe koningin beëdigen.
   Daarmee is elke wet die is bekrachtigd dus ILLEGAAL.

 12. Het is niet zo moeilijk om geldwolven met slimme trucjes uit te schakelen. Je moet het zoeken in het UVRM en Internationale Rechten.
  Als de deurbel gaat wees dan slim. Laat ze een contract tekenen die erkend dat jij je “persoon” niet erkend hebt voor de “wet”. Plaats op je voordeur/kozijn een naamplaatje met je familiale naam dus Pablo; van de familie Quichote met een copyright teken. Hiermee geef je aan dat er een mens woont en geen “persoon”. (auteursrecht)
  Ontken dat jij die “persoon” bent die in hun papieren vermeld staat accepteer geen stukken. En stel ze commercieel aansprakelijk. Dan druipen ze af.
  Krijg je alsnog een stuk opgestuurd, beschrijf dan jou rechten en het onrechtmatige handelen van de individu of rechtspersoon. Doe dit zo uitgebreid mogelijk. En stuur ze een rekening.

  Ze weten dondersgoed dat ze fout zitten als niemand jou een contract met de Staat der Nederlanden kan tonen, want die wordt illegaal gecreëerd en is eigendom van een mens.
  Als iedereen nou dat eens besef kan er een hoop veranderen. Of je moet willen dat je dag in dag uit bestolen wordt van jou eigendommen en zuurverdiende geld.

  1. Loki,

   Ik geloof je graag, maar van deze materie heb ik geen kaas gegeten.

   Het klinkt réalistisch genoeg, inderdaad hebben de meesten geen contract ondertekend, dus zijn wettelijk niet contractueel verbonden.

   Zou me er verder in kunnen verdiepen, of de gewenste inlichtingen vragen.

   Groet Jenne

  2. Jenne

   Dat geldt namelijk voor bijna alle landen in de wereld.
   Er staat duidelijk in het UVRM dat de “persoon” eigendom is van een mens en dus erkend dient te worden voor de “wet”. Wat de Staat der Nederland dus doet is niet legaal en zelfs een internationaal strafbaar feit sinds december 2012. Om dat uit te zoeken vraagt dat veel tijd en onderzoek, ook omdat globallisten er alles aan doen om de boel dwars te zitten. Zo worden websites met mega informatie geblokkeerd en informatie niet via de MSM naar buiten gebracht. Om de juiste documenten te vinden wordt dus een flinke opgave. Veel mensen onder ons hebben die documenten en ik dus ook. Omdat ik dit al verwachtte heb ik de boel een tijd geleden al uitgeprint.

   Dan blijft dus de vraag voor een ieder, hoeveel lef heb om je tegen het systeem van de Chazaarse geldwolven en hun overheidsslaafjes te keren.

   Kennis is macht en dat weten deze bang wordende misdadigers van het systeem maar al te goed.

 13. Volgens mij worden mensen die in de politiek werkzaam zijn betaald door de belastingbetaler.
  De partij DENK komt nu met het voorstel om pedosexuelen chemisch te castreren
  Dit is de reactie van Geen Stijl:http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/11/in_turkije_hangen_ze_zulke_gasten_gewoon_aan_hun_eigen_lul_op.html
  Sylvana Simons is dan wel tegen zwarte piet maar mensen onvrijwillig chemisch castreren mag dan weer wel en als ik naar het partijprogramma kijk willen ze zelfs een discriminatie politie,meer controle,meer verraad waar doet mij dit aan denken?
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-Joodse_slachtoffers_van_het_naziregime zie onder de kop gehandicapten (bewerken). waar staat beschreven dat 300.000 VAN HEN WERDEN GESTERELISEERD (hier gaat het over gehandicapten) gaan we weer terug in de tijd en zijn gehandicapten de volgende in de rij?
  WAT NOU ZWARTE PIET DOET MIJ DENKEN AAN DE SLAVERNIJ.

  1. http://www.parool.nl/amsterdam/denk-wil-andere-naam-voor-coentunnel~a4414955/
   Wat een zielig zootje is die “protestgroep” DENK kennelijk is niets goed en moet heel Nederland zich maar aan die gasten hun waanideeen aanpassen.
   Is het niet zwarte piet dan zijn het wel weer namen die ze zogenaamd aan de tijd van de slavernij doet denken en het ergste vind ik dat er zelfs door de kamer over zwarte piet is gedebatteerd terwijl de rest van de wereld in vuur en vlam staat waar ze dan natuurlijk automatisch geen tijd en aandacht meer voor hebben.
   Gisteren zag ik ook dat ze nu al over verplicht een cursus volgen spraken voor mensen die een kind moeten gaan opvoeden kennelijk dienen ze in de regering niet langer het land maar kunnen ze alleen nog maar wet en regelgeving in het nadeel van de burgers verzinnen vandaar dat de veiligheidscoordinator bang was voor steeds meer geweld vooral tijdens de verkiezingstijd wat ze dan wel zelf veroorzaken.

  2. Arnold
   Ik weet niet hij jij daar over denkt, maar ik zie dit als een vorm van opruiing. Want wat hier feitelijk niet wordt gezegd is dat een groot deel van de bevolking zo’n beetje klaar is met het beleid van Den Haag. Dus wie het dit zelf in de hand gewerkt, juist politiek Den Haag.

  3. Loki.
   In 14.1 schreef ik ook al dat ze het zelf veroorzaken.
   Of het alleen Den Haag is betwijfel ik want zelfs in Belgie hebben ze al laten weten dat ze geen zwarte pieten meer zullen gebruiken waardoor ik eerder aan beleid vanuit de EU aangestuurd moet denken.
   Is het juist niet de bedoeling van de EU om mensen tegen elkaar op te zetten en verdeeldheid te zaaien waardoor het ieder voor zich is want samen een vuist tegen Brussel is door de EU misschien niet zo wenselijk?

  4. Arnold 14.1, Cursus kinderen opvoeden voor a.s. ouders.
   En als je nu al zwanger bent en je zakt voor je examen, wat dan? 🙂

 14. Politici worden betaald van belastinggeld met de bedoeling om het volk te vertegenwoordigen.
  In protocol tien van de protocollen van Sion staat dat politici liever praten dan denken en dat blijkt ook hier weer uit:
  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2819840
  Wat stelt de politiek in bv Nederland nog voor wanneer voormalige TV presentatrices zoals Pia Dijkstra het land mogen vertegenwoordigen terwijl ze voordien deel uitmaakte van een propaganda verspreidende omroep of als bv S.Simons deel gaan uitmaken van een politieke partij?
  Deze drie mensen hebben niet anders gedaan dan verdeeldheid zaaien.
  1.Timmermans nu weer met uitspraak over Gulen eerder uitspraken mbt MH 17 en de seperatisten.
  2.Pia Dijkstra veroorzaakte veel ophef en verdeeldheid met haar donorwet.
  3.S.Simons met zwarte piet waarbij later overgegaan werd op discriminatie van andere groepen maar waarbij homorechten vergeten werden omdat dat niet in haar straatje paste.
  Verder zie ik op dinsdag middag tijdens het vragenuurtje dat velen meer interesse in hun mobieltje hebben ipv in hun werk.
  Logisch dat anderen die wel nadachten hun gang konden gaan en gebruik kunnen maken van de chaos die de niet nadenken veroorzaakt hebben waar iedereen de dupe van is.

  1. Timmermans veroorzaakte van de week ophef met zijn uitspraak maar in Nederland zelf was er ook een hoop onrust tussen Ozturk (DENK) en Bontes.
   http://www.volkskrant.nl/politiek/ozturk-en-bontes-bekvechten-in-kamer-wie-ben-jij-dan-wel~a4416581/
   Zonder partij te kiezen of te spreken van schuld is het wel opvallend dat wederom onrust ontstaat waar een lid van DENK bij betrokken is.
   Alleen al de taal en het gebruik van woorden als “wie ben jij dan wel” doet mij erg denken aan woordgebruik wat je ook op straat terug vind bij ruzieende pubers.
   Nu kunnen we wel de nadruk blijven leggen op woorden (of in het geval van DENK kleurtjes) maar gaan we dan niet voorbij aan wat er echt aan de hand is?
   Wilders heeft ook de neiging niet te schromen dergelijke taal te uiten.
   Rutte heeft laatst ook een uitspraak gedaan tegen mensen op de Erasmus brug.
   Bij mij ontstaat zo langzamerhand het idee dat dit gedrag gestimuleerd wordt.
   Wie heeft daar dan profijt van?
   Als we ervan uit gaan dat er in de EU chaos moet komen zou ik geneigd zijn te denken aan de EU in Brussel.
   De kabinetten Balkenende en Rutte hebben alles zowat afgebroken wat generaties voor ons hebben opgebouwd en zij zijn sterke voorstanders van die EU die alleen maar de belangen van multinationals en banken dienen ten koste van IEDERE burger.
   Als burgers dat niet zien en ruzie onderling gaan maken gaat het verkeerd en beter zou dan ook zijn samen te werken ipv mee te werken aan verdeeldheid.

 15. Praat je over belastingen; dan praat je over diens tegenstander, de Vrije Mens. Ik hou niet zo van woorden als -altijd- en -nooit-, sinds 2010 heeft de Vrije Mens voortdurend haar visie op dit tollenaars-systeem van de Staat der Nederland losgelaten.
  Met een aantal successen (en een aantal nederlagen).
  Belasting is een totaalwoord, dat zowel nuttige maatschappelijke bijdragen omvat als ook totale geldverspilling en in dat laatste is het zeker een be-last-ing van ons ieders portemonnee.
  En met de voortgaande bundeling van krachten gaat dit systeem een keer op de helling, mits voldoende mensen niet alleen wakker worden, maar ook aan de slag gaan in bijv. onze regionale ondersteuningsteams. Want samen zijn we met velen!

 16. Arend, volgens mij is het absolut juist wat je schrijft, dat het belastingsysteem er is om een kleine groep rijker en machtiger te maken om de rest te kunnen verslaven.

  Het belastingsysteem zou eenvoudig opgelost kunnen worden, wanneer de staat zijn eigen geld zou mogen scheppen (dus niet meer van de burgers eist). Zoals elke bank zijn eigen geld schept uit het niets als crediet voor een klant, zo zou de staat dit ook kunnen doen.

  De klant van een bank betaalt deze crediet (hypotheek) over een bepaalde periode (10 tot 20 jaar terug)en alles wat terugbetaald wordt verdwijnt natuurlijk ook weer in het niets. Maar in de tijd dat dit geld is opgenomen en wordt terugbetaald aan de bank, is dit geld gewoon een deel van het economosche betalingssysteem.

  Zo kan de staat ook speciaal geld scheppen uit het niets, dat bv over een periode van 8 jaar steeds minder waard wordt totdat het weer in het niets verdwijnt. De leveranten van de staat, bv de wapenindustrie is verplicht om dit speciale geld aan te nemen en zal natuurlijk proberen het zo snel mogelijk weer uit te geven. Zo komt het geld onder het volk en wordt niet opgepoot door de rijke stinkers. De chip op dit speciale geld laat zien hoeveel het op een bepaald moment nog waard is. Dit belasting geld rouleerd dus heel snel en dat is weer goed voor de economie, want geld en tijd zijn steeds met elkaar verbonden (je verdient een bepaald bedrag per uur, enz)

  1. Waarom belasting betalen om een systeem dat voor dood en verderf zorgt (wapenindustrie) in stand te houden?
   Waarom belasting betalen waardoor mensen geen fatsoenlijk bestaan meer kunnen hebben terwijl de rijken ontzien worden of er zelfs beter van worden?
   Waarom wel geld voor wapenindustrie en niet voor de armste mensen die zonder eten zitten en geen fatsoenlijk bestaan hebben?
   Ooit een actie op bv de tv gezien wat geld voor wapens bij elkaar probeert te krijgen terwijl voor alle andere goede doelen wel acties gehouden worden omdat het belastinggeld verkeerd besteed wordt?

 17. Iedere burger betaald belasting maar er is een vreemd iets aan de hand want velen onder ons hebben bv wel eens een boete gehad en de diender wijst u er vaak op dat u beroep kunt aantekenen wanneer u het er niet mee eens bent.
  Wat is dan het geval?
  De overheid kan ongelimiteerd uit het door uw belastinggeld gevulde potje graaien om de rechtszaak te bekostigen.
  U moet zelf betalen en mogelijk als u verliest kunnen kosten aan u in rekening worden gebracht kortom dat is handel voor de staat want u betaald zowel de aanklager als de verdediger.

 18. Fout begaan; belasting betaald en toegevoegd: niet voor oorlogsdoeleinden en een andere cheque: niet voor chemische troep-medicijnen. Als je het zo verwoordt, leg je er de nadruk op en gebeurt het juist wel. Had moeten zijn: voor het welzijn van iedereen en alles! Deze 3 gillende keukenmeiden drukken het belastingstelsel goed uit; kapotte stad, ik ga nergens naar toe, leven is over, help: https://www.youtube.com/watch?v=I_izvAbhExY&list=RDIvPWyv4Jd_8&index=35

 19. Ik heb de minister een brief gestuurd. Vieze geld plukkers. Ik krijg een mediwiet. 50,= per 5 gram? Zelf betalen? Ben de oplichting helemaal zat!
  Heb hem gevraag hoe het kan dat 5 gram wiet 50,= euro kost. En wie dan die andere 49,70 verdient? ik rook ongeveer 50 potjes per jaar. is 250 gram voor 2500,= euro.
  Met mijn verhaal.
  En mijn reken som.
  10 mediwiet zaden
  50,= euro
  kweek apparatuur voor tomaat en geraniums. Veilig, Ce keur, enz.. 300,=
  Sand 50,=
  En een garage box ben brand alarm en een gieter.
  300 voor 2 maanden.
  Hier mee zou ik op veilige manier zonder belasting ontduiking of enkel ander gevaar 2000 gram mee kunnen kweken. 2000 gram delen door 700 euro is ongeveer 0.35 euro per gram.
  Dit is volks diefstal. Morgen ga de koningin schrijven! Ik word echt bestolen is mijn gevoel. Medical mafia!
  Ook heb ik ontdekt de mediewiet in america 0,45 dollar kost. Heb in de brief de regels van de nieuwe handels akkoorden gevraag. Dit is erg vaag en geheim. Snap niet wat ik vrij mag kopen als burger! En wat de uit zondering is met betrekking tot nieuwe medicijnen. Over 0,45 dollar cent kan wel iets vrij handel belasting betalen. als maar geen 49 dollar is!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.