Advertentie

COVID-19 en de wereld erna..


x
x
COVID-19 en de wereld erna..

2020 © Robin de Ruiter | deze versie WantToKnow.nl/be

x

De cover van het nieuwe boek (klik voor link naar onze bookshop)

En weer doet Robin de Ruiter een nieuw boek het levenslicht zien. Het boek, waarvan je de cover hiernaast afgebeeld ziet, behandelt de achtergronden van hoe we in de huidige wereldwijde chaossituatie verzeild zijn geraakt. Daarnaast ook en vooral, informatie over de manier waarop we deze problemen kunnen oplossen én de samenleving weer een gezonde kern/ruggengraat kunnen geven. Maar daarvoor is het nodig, dat we opnieuw de instituties van onderop opbouwen, met het recht van vereniging en de hervorming van het geldsysteem als uitgangspunten. De belangrijkste boodschap uit dit boek: we moeten het zelf doen, omdat de overheden aangetoond hebben het niet te kunnen.

Om te voorkomen dat het boek wordt weggezet als complot theorie, worden er bewust geen namen vermeld in het boek. Het boek is geheel onderbouwd met officiële stukken van de overheid, de WHO en de EU. Om je een indruk te geven van dit nieuwe, zojuist verschenen boek, hieronder enige teksten uit het boek. (o.a. uit het voorwoord)

Uit het nieuwe boek:

Uit de media vernemen wij regelmatig dat wij het komende  jaar kunnen worden geconfronteerd met zaken die door steeds meer mensen als controversieel worden beschouwd: een schulden-crisis, de komende faillissementsgolf, werkloosheid en waarschijnlijk een vaccinatieplicht. Het woningtekort gaat oplopen en huizen worden, als gevolg van speculatie met binnen- en buitenlands kapitaal, onbetaalbaar en daarmee onbereikbaar.

Daarbovenop komen nog de alles verstikkende bureaucratie, de immigratie, de milieuproblematiek, de onbetaalbaar wordende zorg en de totale afhankelijkheid van computersystemen in nagenoeg alle opzichten. De arbeidsvoorwaarden waar jaren voor gevochten is verdwijnen en er komen pulpbaantjes voor in de plaats.De versnellende centrifugale krachten, waardoor arbeidskrachten, geld en goederen (webwinkels) worden rondgepompt, brengen de machinerie die economie heet in de problemen. De trommel begint te rammelen en de onderdelen vliegen ons om de oren tot de machinerie het begeeft.

Opvallend is de wijze waarop de politiek met het internationale bedrijfsleven verknoopt is geraakt. Wie nu waar zijn belangen heeft is niet na te gaan. De problemen, zoals hier vermeld, worden niet opgelost. Jaar in jaar uit zien wij een schimmenspel door politici die deze op de één of andere manier niet weten op te lossen. Integendeel, de druk lijkt alleen maar op te lopen. Alles wordt steeds duurder en de wachtlijsten steeds langer. Na het intreden van de coronacrisis zijn er zeer veel beperkende maatregelen genomen die regelmatig tegenstrijdig bleken te zijn en veel bedrijven de kop kostten.

Des te opvallender is de daadkracht die men ineens aan de dag legt voor wat betreft het regelen van de contracten met de internationale farmacie. Er is door een minister een contract getekend voor honderden miljoenen euro terwijl de vaccins nog ontwikkeld moesten worden. Dit verliep zeer gesmeerd. De ‘Europese Unie’ heeft er later nog een schepje bovenop gedaan.

Er werden meerdere contracten gesloten, geld speelde geen rol. Men had haast. Testen van de coronavaccins op mogelijk schadelijke stoffen op proefdieren werden gemakshalve overgeslagen. Of het allemaal wel zou gaan werken dat zouden we later wel een keer gaan zien.

Met de Verordening (EU) 2020/1043 van 15 juli 2020 is ook de bestaande regelgeving omtrent genetisch gemodificeerde organismen omzeild door voor middelen gerelateerd aan COVID-19 een uitzondering te maken (Publicatieblad van de Europese Unie, PbL 231/12, d.d. 17 juli 2020). De politiek, het internationale bedrijfsleven en de media werken eendrachtig samen om iedereen op het spoor naar het einddoel te houden: ‘verlossing door vaccinatie’. De drie actoren gehoorzamen aan de wetten van de vrije markt en daar liggen de morele overwegingen niet aan ten grondslag. 

Waarom zou men in geval van vaccinatie wel zuiver tot op de graad zijn?
Waarom zijn de internationale farmaceutische bedrijven blijkbaar nu plotseling voor honderd procent betrouwbaar? Is men de strategie en de misleidende berichtgeving door de ‘Wereldgezondheidsorganisatie’ en politieke autoriteiten over de zogenaamde vogel- en Mexicaanse griep vergeten? Thans worden dezelfde strategieën gevolgd en in een nieuw jasje gegoten voor COVID-19. In de ‘vrije’ markt bedient men zich van manipulatie en bedrog, prijsafspraken, het aansturen van de politiek met een grote lobby met diepe zakken, et cetera.

Er is geen reden te bedenken waarom de vaccinatieproducenten betrouwbaarder zouden zijn dan de andere internationale bedrijven. En dat is verontrustend. Zij zijn niet heiliger dan de anderen. De zaken die in dit boek beschreven zijn zullen aan dit vertrouwen niet gaan bijdragen. Zaken worden eerst gepolitiseerd en dan kan de bedrijfslobby zich er mee gaan bemoeien, zoals nu met de coronacrisis.

Het nalezen van de jaarverslagen van onder andere het farmaceutische bedrijf ‘AstraZeneca’ maakt duidelijk dat deze farmaceutische bedrijven voor een kwart of een derde in China zitten. Daarom is politieke verontrusting omtrent afhankelijkheid van Chinese productie onbegrijpelijk. De kans dat de politiek bewust of onbewust de bedrijven faciliteert is groter dan omgekeerd.

Uit de stukken en publicaties waarnaar verwezen wordt in dit boek blijkt dat de ontwikkelingen die het meest op ons dagelijks leven van invloed zijn, zoals digitalisering, automatisering, infrastructuur, netwerken zoals 5G (en 6G in de nabije toekomst), zich vrijwel altijd onttrekken aan democratische controle. De ontwikkelingen gaan door ongeacht wie er in de parlementen zitten en wat ze er wel of niet van af weten.

Op het hoogste niveau worden samenwerkingsovereenkomsten met China gesloten, terwijl de lagere niveaus zich onderdeel moeten wanen van de besluitvorming. Tegen de tijd dat zaken bij de parlementen zijn aangeland is de ontwikkeling onomkeerbaar en dit werkt zowat met alles wat globale zaken, zoals bijvoorbeeld 5G betreft.
De Verordening (directe werking in het Nederlands recht) is gemotiveerd in artikel 4 met de opmerking dat ‘de verordening is van toepassing zolang de WHO-Wereldgezondheidsorganisatie, haar verklaring handhaaft dat COVID-19 een pandemie is’.   Zo kort kunnen de lijnen zijn.

Wetenschappers en politici gaan mee in dit bizarre verhaal, omdat er kans kan zijn, dat zij reputatieschade oplopen en/of gezichtsverlies lijden. De media zijn machtig en alomtegenwoordig. De ‘Europese Unie’ heeft sedert jaren beleid ontwikkeld gericht tegen ‘online-desinformatie’ en beleid gericht tegen wat men noemt ‘vaccine-hesitancy’.

Het is voor de goed oplettende opmerkelijk, hoezeer de ‘Europese Unie’ zich al tientallen jaren, in samenwerking met de ‘Wereldgezondheidsorganisatie’, volledig inzet op vaccinatiebeleid. Medische aangelegenheden zijn hier op globale schaal gepolitiseerd. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke belangen zijn verstrengeld en onttrekken zich aan democratische controle. Dit is het gevolg van een aantal ontwikkelingen op Europees niveau over onze hoofden heen.

Sedert 1986 hebben wij een ‘Europese Raad’ die regeert met een ‘Hemels Mandaat’ in de beste Chinese tradities. In dit boek is onder andere beschreven op welke manier de hoogste politiek het dagelijks leven beïnvloed. Dat de contracten die de minister en de ‘Europese Unie’ hebben ondertekend met de farmaceutische industrie niet openbaar zijn; dus democratische controle ontberen, is niets nieuws. Iedere burger die meer wil weten over hoe bestemmingsplannen tot stand komen, krijgt nooit de privaatrechtelijke overeenkomsten van de gemeente met de projectontwikkelaars te zien; ook de grondexploitatie zit achter slot en grendel.

De reden hiervoor is de ‘onderhandelingspositie’. Met andere woorden, belangen waar wij niets van mogen weten, maar waar wij wel de gevolgen van gaan ondervinden. Bijvoorbeeld een flatgebouw vlak voor ons koophuis of een spuit, waarvan de achtergrond onduidelijk is, in onze arm. De kongsi van politiek, internationaal bedrijfsleven en media onttrekt zich aan iedere vorm van invloed van onderop en dat kan niet de bedoeling zijn.In navolging van President Eisenhower kan nu sprake zijn van het ‘medisch-farmaceutisch complex’ en dat is op zijn minst  net zo invloedrijk als het door hem benoemde ‘militair-industrieel’complex.

De gang van zaken is voor de gemiddelde burger niet te begrijpen. Ontwikkelingen gaan door zonder enige invloed uit te kunnen oefenen en de politiek stuurt ons met praatjes het bos in. Voor wat betreft vaccinatie worden wij geacht deze personen op hun blauwe ogen te vertrouwen. Helaas kunnen wij nu ook niet anders gezien de situatie waarin wij nu verkeren. Dit boek behandelt de beleidsstukken van de Europese Unie, de ’Wereldgezondheidsorganisatie ’ en de regering; het maakt inzichtelijk hoe we in de huidige situatie verzeild zijn geraakt.

* * *

5 gedachten over “COVID-19 en de wereld erna..

 1. Breaking News (pas op: bevat satire!)! Landelijk geldt voor Black Monday en Harde Lockdown: de norm voor gezelschappen wordt max 2 (ook thuis), zo zal straks bekend gemaakt worden. Om hieraan te kunnen voldoen en ivm handhaving, heeft het OMT en RIVM in samenwerking met de Gezondheidsraad en Eenkindpolitiek Bureau China het voor grote gezinnen mogelijk gemaakt, om U zonder repercussies van enkele van uw kinderen te ontdoen (met terugwerkende kracht vanaf 1984)!

  Ivm de verzwaarde Covid maatregelen mag u uw kinderen naar uw plaatselijk grof vuil depot brengen (u mag ze ook vrijwillig vaccineren, met hetzelfde resultaat). Kinderen boven 12 jaar mogen hetzelfde doen bij een van hun ouders (in overleg). Houd hierbij wel gepaste afstand en was u handen voor en na deze daad uit compassie. Houd vol, houd afstand, houd van elkaar. We doen het samen en niet voor minder (maar wel met minder)!

  Maar nu met (al dan niet gepast of ongepaste) ironie:

  Jawel, daar is ie dan! De ‘Harde’ (of ‘Strenge’) Lockdown, precies zoals door mij voorspeld vanwege de opmars van de Gewone Griep in het Nieuwe Normaal! De volgende stap in de False Flag en Problem-Reaction-Solution scenario van de Totalitarian TipToe…

  Heeft u het inmiddels nog niet door dat het niet om ‘volksgezondheid’ gaat!? Neem dan gerust de blauwe (of was het nu de rode) pil, draag uw Covid pas na uw vaccinatie als geboden ‘oplossing’ uit deze ‘crisis’…

  Brood en spelen, verdeel en heers en de grote conditionerings,- en programmerings Psy-Op gaat nu verder uitgerold worden.

  Hoe gaat 2021 er volgens jullie uit zien en waarom dan wel (of niet)!? Laat hieronder je mening weten…

 2. Wacht even… Onze Roverheid heeft het toch steeds over ‘omscholen’ terwijl ze willens en wetens alle bedrijven failliet laten gaan!? Is het een idee dat alle winkeliers biologische supermarkten gaan worden vanaf morgen? Een werkelijk levensvatbaar ‘bestemmingsplan’ (plan van bestemming?) en tevens goede concurrentie voor Appie ‘wij steunen vaccinatie’ Hein en andere grote boerenafpersconcerns!? Het is maar een idee 😉

  Enneuh… na alle horen/zien/zwijgen en aangetoonde medische deceptie en geheimhouding vanuit het script wat politiek (in bed met industrie) heet, is het dan niet opmerkelijk dat de (sowieso al aangetoond onmogelijk efficiënte) mondkapjes dan toch niet efficiënt zijn gebleken, ondanks verplichting en braaf gebruik van het volk!?
  Oh wacht dat lag natuurlijk aan de griep (o nee die is net als andere sterfgevallen aan van alles en nog wat ook bijgeteld bij de ‘Covid-slachtoffers’ en ‘Covid-doden’)…
  ‘Statistiek, nog meer statistiek en nog grotere leugens, het blijft lastig 😉

 3. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=223933269167718&id=107313217496391

  Gevaarlijk en veelzeggend typisch: in de ‘nabesprekingen’ (lees: vervolg script) van de Lockdown enscenering wordt als ‘kritiek’ (controlled bleeding) besproken dat zo zo weinig ‘perspectief’ werd geboden door Herr Rutte…

  Om dan vervolgens de nadruk te leggen op uiteraard weer (drumgeroffel..) HET VACCIN! Als zijnde de verantwoording voor de noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid van deze lockdown. Kortom: omgekeerde psychologie, framing en mindcontrol om vooral de BEELVORMING te masseren (lees: uw opinie te manipuleren met spindoctoring en medische misleiding)!!!

  Problem-Reaction-Solution: via de False Flag van de Lockdown ‘noodzakelijkheid’ de ‘verkoop’ van de ‘gezondheidswinst’ van het vaccin (alle vaccinaties zijn aantoonbaar onwetenschappelijk, ineffectief en potentieel levensbedreigend, zie vaccinatie symposium presentaties hier:

  http://www.healingsoundmovement.com/news

 4. John Consemulder.
  Gisteren donderdag 17-12-2020 kwam het eindrapport uit van de onderzoekscommissie ivm de kindertoeslagaffaire en Pieter Omtzigt heeft op politiek 24 behoorlijk uitgehaald naar bewindspersonen en instanties.Moedwillig terwijl oa Wiebes op de hoogte was hebben ze de boel willens en wetens besodemieterd en zelfs rechters hebben hun taak niet zoals bedoeld naar behoren uitgevoerd.Nou is dat niets nieuws natuurlijk want ook de minister van justitie en veiligheid overtrad als één van de eersten zijn eigen regels en ook daar zag iedereen dat hij niet weggestuurd werd maar dat snel de regels aangepast werden waaronder het schrappen van strafbladen.Feit is dat dat NIET consequent is want volgens toen geldende regels had hij gewoon weggestuurd moeten worden om het simpele feit dat een minister geen strafblad mag hebben. Wanneer dergelijke zaken bewezen gebeuren zou het dan ook zo kunnen zijn dat hetzelfde ook op ander gebied kan plaats vinden?
  Corona wordt nu (mis)gebruikt om zaken te realiseren maar wie zegt dat jaren terug verplegend personeel niet in grote getalen op straat werd gezet om nu te kunnen zeggen dat er een tekort aan personeel is? Op TV en op andere manieren heeft men als eerste toch de aandacht voor het zorgpersoneel aangemoedigd en moesten we met ons allen applaudiseren. Structuele loonsverhoging en het uitkeren van hun beloofde bonus lijkt niet nodig of wordt heel traag uitgekeerd.Beetje vreemd of niet?
  Wanneer we naar de protocollen kijkt daar staat gewoon dat mensen in grote getalen op straat gezet zullen gaan worden en kijk wat nu gebeurd.Ook staat in de protocollen dat de regering zichzelf buitenspel zou zetten is de kinderopvangtoeslagaffaire daar de nekslag voor?
  Een puinhoop moet en zal het worden,is 60.000 illegalen die men kwijt is daar onderdeel van?
  Waarom zijn zij het land niet uitgezet? En hoe zit het met andere vluchtelingen die voorrang hebben gekregen of nog steeds krijgen op de woningmarkt? Wat ook vreemd is is dat een minister van Defensie tijdens een videovergadering met wachtwoorden strooit en dat openlijk op TV wordt gemeld dat er een tekort aan politiemensen is wat bewust eerder is geregeld met bezuinigingen.Wanneer koppen gaan rollen ivm die kindertoeslagaffaire zal bijna iedereen denken dat er gerechtigheid is en dat zou ook zo zijn maar het is niet ondenkbaar dat dit ook anderen kan dienen die willen dat het een puinhoop wordt zodat zij later een reden hebben om in te grijpen.Ze zijn tot alles in staat en tot overmaat van ramp gaat de kamer eerst met reces net of er niets aan de hand is en over een week of drie praten ze wel eens verder.Je zal als ouder maar zonder eten zitten en zien dat men eerst op reces gaat,schandalig.Lees de protocollen vergelijk en trek uw conclusie.

 5. Over de wereld na Covid 19(84) :
  https://www.blacklistednews.com/article/78815/visiting-bad-websites-will-lower-your-credit-score-says.html
  met citaat : ““A new white paper by the IMF calls for linking your search history to your financial credit score, which would in effect lower your score if you visit websites marked harmful by their fact-checkers. Your Search History Will Determine Your Financial Credit Score In Future, Says IMF In a new blog post for the International Monetary Fund, four researchers presented their findings from a working paper (read below) that examines the current relationship between finance and tech as well as its potential future. The researchers propose using the data from your browsing, search, and purchase history to create a mechanism for determining the credit rating of an individual or business. The plan is outlined in a blog written by Arnoud Boot, Peter Hoffmann, Luc Laeven and Lev Ratnovski, pitching the Orwellian notion as a breakthrough in financial technology (Fintech). “ (=einde citaat).
  Het voormelde is m.i het wapen waarmee zal uitgepakt worden om de boodschappers met de gevaarlijke waarheden droog te leggen. Alle middelen zijn dus goed om elke afwijkende (sic) mening financieel af te straffen. Koppel dit dan aan een volledig elektronisch betalingsverkeer met een digitale munt, en iedere “gevaarlijke” kan zonder problemen op een discrete manier uitgeschakeld worden. Komt imo dan ook neer op een verkapte burgerlijke dood.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.