Advertentie

Over de Kracht-van-heelheid..


x
X

De kracht van heelheid

2020 Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Over het thema van dit artikel is al heel veel gezegd en geschreven, waaronder door mijzelf. Waarom meen ik daar dan nog meer aan toe te moeten voegen? De essentie van het thema is vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Ik wil het nu dus eens vanuit een iets andere invalshoek benaderen. Mijn visie erop heeft zich in de loop der jaren geëvolueerd en verdiept, samengaand met een innerlijke verdieping die voortkomt uit geleerde levenslessen en een daarop gebaseerde verruimende beleving. Dit artikel schrijf ik geheel vanuit mijn eigen belevingssfeer ten aanzien van de relatie tussen vrouwen en mannen c.q. de vrouwelijke en mannelijke energie op Aarde. Hoewel ik veel van de beschreven fenomenen heb herkend in anderen.

Niets van wat ik schrijf is een absolute waarheid, het is slechts mijn ‘nauwe’ subjectieve beleving van de waarheid, die ik zoveel mogelijk heb willen verbreden. Ik zou nooit durven beweren de enige en echte waarheid in pacht te hebben. Want om de wezenlijk zuiver geestelijke waarheid te kunnen ervaren, moet je als prijs, alle wereldse zaken hebben losgelaten. En dat is in onze materialistische tijd voor velen, een nogal bijzonder hoge prijs. Soms ook nog voor mij.

Die op weg zijn naar de waarheid
zullen steeds allenig gaan,
niemand kan als broeder
samen met de ander gaan.

Een korte spanne wandelen wij,
zo schijnt het, in één koor…..
ten slotte gaat, zo zien wij,
voor elk de weg teloor.

Zelfs de liefste streeft
ergens van ons ver;
doch wie het geheel doorleeft
wordt zegevierend ster,

schept, zijn Ik doorchristenend
nieuwe, godgewijde grond –
en hem groet der aanverwanten
onvergankelijk verbond

Christian Morgenstern
(1871 – 1914)

Het is een natuurlijk feit dat de mannelijke en vrouwelijke energie in een diversiteit aan gecombineerde vormen in de aardse sfeer wordt weergegeven. Er zijn net zoveel gecombineerde uitingen van die ogenschijnlijk polaire energieën mogelijk als er menselijke Aardbewoners zijn. Het maakt dat dit thema erg lastig is om over te schrijven. Velen hebben zich er met hun intellectuele tanden in vastgebeten en zijn daardoor gaande hun onderzoek enkele gebitselementen en de essentie verloren.

Sociale beïnvloedingsprogramma’s
Met name in de 20ste eeuw zijn er meerdere sociale beïnvloedingsprogramma’s op de mensheid losgelaten, die er op gericht waren en nog steeds zijn om de beleving van de natuurlijk authentieke kwaliteiten van de mannelijke en vrouwelijke energieën te vertroebelen. Ze daardoor te misvormen en mensen de heelheid van alles, dus ook het leven, uit het oog te laten verliezen. Dit alles in het kader van  sociale chaotisering en omwille van machtsverkrijging over alle globaal sociaal-maatschappelijke structuren.

In Australië is men zelfs zo ver gegaan om wettelijk vast te leggen, dat men 10 jaar gevangenisstraf kan krijgen voor het verkondigen van de Bijbelse visie op seksualiteit (HIER). Ik heb het gevoel dat ik hierover niet verder hoef uit te wijden. Essentie van die ontwikkeling is dat er in ieder mens een kunstmatig geïndoctrineerde polarisering heeft plaatsgevonden.

Helaas is het sinds het ontstaan van de Babylonische spraakverwarring haast niet meer mogelijk om het zuiver vrouwelijke en het zuiver mannelijke op een door de liefdevolle scheppingsbron geïnspireerde wijze met elkaar te laten communiceren. In de moderne tijd van intellectuele misleiding op alle levensgebieden is dat nog moeilijker gemaakt. Het heeft alles te maken met het gegeven dat vrouwen over het algemeen meer vanuit hun gevoel spreken en mannen vanuit hun verstand. Voor vrouwen is dus het gevoel de waarheidsdragende factor en voor mannen het rationeel/analytisch verstandelijke intellect. Het geeft de archetypische ogenschijnlijk eeuwige strijd tussen het hoofd en het hart weer. Beiden zijn echter geenszins in hun eenzijdigheid een weergave van de ware werkelijkheid, of de werkelijke waarheid.

Kunstzinnige benadering
Anderen benader(d)en het thema op een meer kunstzinnige wijze in mooie, soms geromantiseerde beelden, teksten of poëtische uitingen. Waarvan vele heel erg mooi zijn en wezenlijke kwaliteiten weergeven. Zoals bijvoorbeeld de beeldende kunst van de Iraans visionaire artiest Freydoon Rassouli, die op schitterende wijze het zuiver vrouwelijke in zijn schilderijen weet weer te geven, getuige ook deze video:

Vaak komt het weergeven van de mannelijke en vrouwelijke energie dus neer op een eenzijdige belevingssfeer. Die dan weergeeft wat men aan kwaliteiten van de andere polaire energie in het eigen innerlijk nog niet heeft herkend en men dus op de andere polaire energie projecteert. Zo wordt vanuit het ene eenzijdig beleefde energetische belevingsverhaal het andere energetische belevingsverhaal beschreven. Tevens wordt daar dan de zo intens gewenste harmoniserende verbinding tussen beide aan gekoppeld. Hetzij vanuit de mannelijke, hetzij vanuit de vrouwelijke kant van het verhaal.

Hebben vrouwen zich tegen hun wil laten vermannelijken?
Sinds het begin van de 20ste eeuw en de toen plaatsvindende eerste golf van vrouwenemancipatie, die uiteindelijk uitmondde in het feminisme van de zestiger jaren en daarna, hebben veel vrouwen mannelijke kwaliteiten in zichzelf onderzocht en in de maatschappij vormgegeven. Zij deden dit echter voor een belangrijk deel ook in hun individueel intieme relaties.

Zij zetten zich af tegen het patriarchale ‘manbeeld’ van de afgelopen eeuwen. In zekere zin vanzelfsprekend en heel terecht, want de door duistere krachten gekaapte mannelijke energie is in voorbije tijden voornamelijk onderdrukkend geweest. Vooral ten aanzien van de meer gevoelsmatig vrouwelijke kwaliteiten. Op basis van bovenstaande konden de ‘machtigen’ toewerken naar hun op de Georgia Guidestones aangekondigde ‘Tijdperk van de Rede’ (HIER) en een groot deel der mensheid een enkele reis naar de eeuwige jachtvelden bieden en in heel veel gevallen hen die laatste reis met geweld opdringen.

Vermannelijkte vrouwen op ‘machtsposities’
In de afgelopen decennia hebben veel vermannelijkte vrouwen in ‘machtsposities’ op een heel kwalijke wijze actief aan deze agenda meegewerkt. Sinds met name de tweede helft van de 20ste eeuw hebben we met elkaar dus de sterk beïnvloedende reactie van vrouwen op de ontwikkeling van het door mannelijke energie vormgegeven patriarchaat mogen ervaren. Ik laat het aan ieders beoordelingsvermogen over wat dit ons gebracht heeft. Ik hoef alleen maar de namen van enkele politiek geëngageerde vrouwen te noemen, om duidelijk te maken wat ik wil zeggen. Zoals:

 • Margaret Thatcher HIER)
 • Madeleine Albright says 500,000 dead Iraqi Children was “worth it” wins Medal of Freedom (HIER)
 • Angela Merkel (HIER en HIER)
 • Hillary Clinton ( Hier, HIER en HIER)
 • Christine Lagarde (HIER)
 • Janet Yellen (HIER)
 • Rita Verdonk (HIER)
 • Kajsa Ollongren (HIER)
 • Pia Dijkstra (HIER)

En zo zijn er nog meerdere voorbeelden van ontmenselijkte vrouwen, die op alle verschillende maatschappelijke niveaus hun getraumatiseerde jeugdervaringen met de mannelijke energie vanuit hun jeugd in hun latere leven hebben vormgegeven. Het laat in ieder geval zien dat vrouwen, die de machtsgeilheid van hun ego gewetenloos willen bevredigen, even hard, genadeloos en wreed kunnen zijn als hun manlijke evenbeelden. Terwijl de vrouwenemancipatiebeweging in haar woorden zich daar juist zo tegen heeft verzet. Het laat in ieder geval zien dat zij evenzeer de mannelijke energie die in hen aanwezig is voor egodoeleinden kunnen misbruiken.

Een mietje, macho, watje, matje, wacho of een…..?
Vanzelfsprekend hebben de zogenaamde vrouwenbevrijdingsbewegingen in de 20ste eeuw zo hun invloed gehad op de mannelijke beleving van zichzelf. Het maakte allemaal deel uit van de grote verwarring brengende campagne van sociale chaotisering, waarin alles wat oorspronkelijk en natuurlijk zuiver was in haar tegendeel werd omgevormd. De zogenaamde door de vrouwenbevrijding bewerkstelligde erkenning van de vrouw, dus niet de vrouwelijke energie, heeft meer kwaad dan goed gedaan.

Hoe lang moet het doorgaan, voordat jij beseft in wat voor wáánzin we terecht gekomen zijn.. Met het verborgen doel van de verborgen agenda; echter ZO zichtbaar, dat je werkelijk ziende blind bent, om het allemaal NIET waar te nemen.

Zeker met betrekking tot het op een harmonieuze en liefdevolle wijze samenleven binnen een werkelijk geestelijke heelheid bevorderende menselijke samenleving. Wat dit aangaat is het begrip samenleving alleen van toepassing op sociale structuurvormen die daadwerkelijk het Samen ZIJN bevorderen. Die de onvoorwaardelijk liefdevolle Geest, in een aardse vorm weerspiegelen ten ere van de oneindige scheppingskracht en het alomtegenwoordige en oneindige Bewuste ZIJN.

De Corona-psychose draagt een belangrijke steen bij aan de afbraak van al het geestelijk geïnspireerde sociaal menselijke. Deze zorgt ervoor dat zowel mannen als vrouwen, vanuit angstige vermeende zelfbescherming of sociale betrokkenheid, andersdenkenden en andersvoelenden de maat nemen. Zij die zich bijvoorbeeld niet aan de opgedrongen muilkorvenplicht in winkels houden, worden soms op een nogal agressieve wijze door geüniformeerde ‘gezagsdragers’ of door zowel vrouwelijke als mannelijke andere klanten voor hun weigerachtigheid ter verantwoording geroepen.

Zelf heb ik dat helaas ook mee mogen maken. Onlangs werd ik muilkorfloos in een Jumbowinkel op een heel agressieve wijze door een gemuilkorfde man daarop aangesproken, met de bekende riedel aan ondersteunende argumenten. Hij beet mij ergens in zijn tirade toe, dat ik maar een kogel moest kopen (?). Of hij dan wel het pistool wilde leveren was mij onduidelijk. De psychotische waanzin ten top.

Mannelijkheid en ‘anti-mannelijkheid’
In het in 2016 op deze site gepubliceerde artikel ‘Mannelijkheid en ‘anti-mannelijkheid’..‘ (HIER) ben ik heel uitvoerig ingegaan op de in dit artikel ook behandelde thematiek. Ik kan dan ook een ieder die geïnteresseerd is in deze thematiek van ganser harte aanraden het artikel eens te lezen. Ik beperk me nu tot een enkele relevante citaten eruit. In het hierna volgende citaat ga ik in op de gewelddadig en veruiterlijkte weergave van de oorspronkelijk zuiver mannelijke energie:

”In dit artikel wil ik een zo evenwichtig mogelijk beeld schetsen van de mijns inziens onderbelichte onderdrukking van de man c.q. het mannelijke in onze tijd. Ik besef daarbij echter heel goed, dat het begrip ‘mannelijkheid’ in het vormgeven van de menselijke samenleving in de loop der tijd danig vervuild is geraakt.

Vooral door toedoen van psychopathisch mannelijke heersers, die in de loop van de menselijke geschiedenis ons hún mannelijkheid op een nogal gewelddadige manier hebben laten ervaren. Zij hebben vanuit hún gevoelsmatig onbegrepen en onbewuste hormonale seksdrive en de wil om hun mannelijkheid te koppelen aan vooral veel uiterlijk vertoon, zich overgegeven aan veroveringszucht, heersersdrang en dominantie.” (…)

In het volgende citaat belicht ik de corrupte mannelijke invloed op de maatschappelijke uiting van de vrouwelijke energie:

(…)”De op negatieve en destructieve wijze vormgegeven uiterlijk gerichte manifestatiedrang van dat mannelijke, was de ene kam waarover al het mannelijke als kwaliteit geschoren werd. De eerste feministische golf (1880-1920) wilde die mannelijke dominantie doorbreken op het gebied van de illusionaire democratie, door te strijden voor het vrouwenkiesrecht. En zo tevens de vrouwen zichzelf laten verliezen in de democratische fata morgana, die een medezeggenschap ten aanzien van het bestuur over het eigen leven voorspiegelde.”(…)

In het volgende citaat belicht ik de door sociale beïnvloedingsprogramma’s gecorrumpeerde maatschappelijke effecten op ieder mens en hoe we daar in mijn beleving anders mee om zouden kunnen gaan.

”We leven nu dus in een overgangstijd en mogen de opgedane geschiedkundige lessen leren, om daardoor de volgende evolutionaire stap te kunnen zetten in onze individuele en collectieve bewustzijnsontwikkeling. Die lessen willen ons huidig geëvolueerde bewustzijn duidelijk maken, dat het voor een verder meer vergeestelijkte ontwikkeling noodzakelijk is om zaken totaal anders aan te pakken. De oude vorm van veruiterlijkte mannelijkheid, veroorzaakt alleen maar veel leed en ellende.

 Daarnaast heeft de eenzijdig veruiterlijkte vorm van vrouwelijkheid zich geuit in een wegvagen van persoonlijke grenzen. Want die eenzijdig vrouwelijke energie wil ten koste van alles eenheid, waardoor de verschillen en de mogelijk daaruit voortkomende conflicten met de verstikkende mantel der liefde moeten worden verborgen.
Daarom wil ik in dit artikel aandacht vragen voor een mogelijk andere invulling en vooral invoeling van dat begrip mannelijkheid. De term invoeling verwijst naar de innerlijke verbinding met en integratie van het vrouwelijke gevoelselement, dat nodig is om die volgende stap te kunnen zetten.

Het gaat daarbij dus om een samenwerking tussen de veruiterlijkende vormgevende mannelijke energie en de verinnerlijkende op verbinding gerichte vrouwelijke energie. Wanneer vrouwen ook de essentie van het vrouwelijke in zichzelf ervaren en dat tot uitdrukking weten te brengen, dan kan die samenwerking tot stand komen. Ik ga daar verderop in dit artikel dieper op in.”(…)

Samensmelting of samenwerking
Er is een heel wezenlijk verschil tussen bovenstaande twee begrippen. De eerste houdt een volledig in elkaar opgaan in, met verlies van individualiteit. Het tweede begrip vertegenwoordigt de volledige erkenning van individuele kwaliteiten die indien ze op elkaar afgestemd worden, elkaar op een verrijkende en verruimende wijze kunnen aanvullen. Waardoor er een intensivering van scheppende kracht kan ontstaan. In feite komt het concept van de NWO voort uit de gecorrumpeerde vrouwelijke energie en is dus gebaseerd op een uniformerende samensmelting.

De mannelijke energetische werking laat zich herkennen in de met dwang en gewelddadige agressie van deze opgelegde realiteitsbeleving. Dit overziend kunnen we nu constateren dat we op een tweesprong staan en een keuze mogen maken ten aanzien van hoe we op individueel niveau met deze energieën om willen gaan. Onze keuze bepaalt of we een voortgaande evolutionaire stroom ondersteunen, of een devolutionaire stroom die de vrije mensheid zal doen verdwijnen.

De intellectueel verstandelijke benadering
Deze houdt vaak in dat men energetische processen op een verstandelijke wijze wil verklaren. Wat dus niet werkt. In feite houden die pogingen in modern intellectuele vorm echter vaak in, dat men de andere pool wil begrijpen of anderszins in wil kaderen in het eigen en dus beperkte referentiekader van een eenzijdige conditionering. Want waar duidt het woord begrijpen op? Het duidt op iets te willen grijpen en dus in een onbewuste beeldvorming c.q. opvatting vast te willen leggen. Het onvrij te willen maken.

In feite is in mijn beleving de essentie van het willen begrijpen, de ervaring van een van hartkwaliteit doortrokken gevoelsmatig fenomeen te reduceren tot een te verwaarlozen bijzaak. Daarmee de geconditioneerd intellectuele aannames en theoretische beschouwingen over het leven en zichzelf tot een ‘hoofdzaak’ te willen maken. In mijn beleving is het willen begrijpen een ego-verhaal om controle te willen hebben over als emotioneel verwarrend ervaren fenomenen. Hetzij uiterlijk, hetzij innerlijk. Daar hebben zowel mannen als vrouwen zich in hun geestelijk/spirituele ontwikkeling mee uiteen te zetten.

‘Hoofdzaken’ zijn het probleem in onze tijd
Met hoofdzaken bedoel ik de als vanzelfsprekend ervaren niet authentieke hersenkoppeling van innerlijke waarnemingen binnen een vastleggend rigide kader van op zichzelf staande en geconditioneerde begrippen. Ik kan me voorstellen dat de voorgaande zin bij velen de nodige uit een niet begrijpen voortkomende vragen zal oproepen. Dit is nu eenmaal mijn uit authenticiteit ontstane verwoording; waarbij ik het misschien op een begrijpelijker wijze zou kunnen vertalen als:

Ik meen dat iedereen hetzelfde is als ik. Voor zover dat niet zo is, wil ik alle moeite doen om alsnog voor elkaar te krijgen dat het wel zo wordt en blijft. Zodat ik me veilig kan voelen en de zekerheid heb dat ik het bij het juiste einde heb. Dat mijn waarheids- en werkelijkheidsbeleving dus de enige juiste is.

In Lak’Ech zoals Maya’s het uitdrukken: ‘Jij bent een ándere Ik’..!

Ik heb het gevoel dat het de essentie is van alle machtsspelletjes die er op alle aardse niveaus tussen mensen spelen. Het bijzonder lastige, beangstigende, pijnlijke en daarom (ego)bedreigende is om dit ook in het eigen innerlijk te herkennen. Zo zij het. Amen. OM. Een ieder gaat daar op een individuele wijze mee om, geheel volgens het individuele levensscript of de individuele beleving daarvan.

Eenieder doet pogingen om op een individuele wijze de ontmenselijkend neerwaartse spiraal van het kwaad in onze geconditioneerde belevingssfeer te doorbreken. De tijd waarin wij nu leven is een zeer dringende uitnodiging daartoe (HIER).

Nietszeggende begripsvorming
In mijn beleving heeft het in deze intense transformatieperiode daarom ook geen zin, om alle  individueel ervaren levensvragen op de vermeende buitenwereld te projecteren en daar de antwoorden van te verwachten. Ja, wij projecteren er met elkaar nogal lustig op los. Wij hebben allemaal zo onze individueel, door karmische wetmatigheden ontstane levensvragen en innerlijke worstelingen.

Vooral ten aanzien van het vinden van een evenwicht tussen de schenkend mannelijke energie en de ontvangend vrouwelijke energie. Velen projecteren de disbalans daartussen maar al te graag op de met name patriarchaal ingestelde mannelijke machtsfanaten, waarbij de huidskleur er niet toe doet. Want het is in ieder ras en iedere cultuur aanwezig!

Maar eigenlijk zeggen alle op aarde ontwikkelde taalkundige, op polariteit gefundeerde begrippen, helemaal niets over de innerlijk beleefde uiterlijke fenomenen waar ze aan gekoppeld zijn. Ze zijn slechts een subjectief ervaren, dus beperkte weergave, van het individueel beleefde levensproces. Iets dat ik in mijn in 2018 op deze site gepubliceerde artikel ‘Een beeld van de werkelijkheid is niet de werkelijkheid..’  heb beschreven (HIER). Wat we ervaren is nu eenmaal alleen middels uit een beperkt denken voortkomend beperkt taalgebruik te ‘vatten’ en over te brengen. Hans Laurentius geeft in de volgende video zijn mooie visie daarop:

= Drieluik #6 – 23/08/20 – Non-dualiteit – Wijsheid is enkel mogelijk als ‘jij’ aan de kant bent. =

Sociale beïnvloedingsprogramma’s
Als door sociale beïnvloedingsprogramma’s dat denken op een onbewust niveau indoctrinerend gemanipuleerd is, dan vraagt het veel en diepgaand zelfonderzoek om die beïnvloedingsprogramma’s te onthullen, om te vormen en los te laten. Dat kan pas wanneer men de bron van waarheid in het hart vindt en men op individueel niveau van daaruit weet te leven en te ZIJN. Doet men dit niet dan maakt men zichzelf tot een prooi van de leugen verspreidende volksmenners, die de mensheid het liefst voor het grootste deel willen opruimen en het overgebleven deel voor eeuwig tot slaaf willen maken. Een gepland genocidaal proces dat nu inmiddels in zijn laatste fase aan het belanden is, zoals dat in de eerder benoemde Georgia Guidestones op een voorspellende wijze in het collectief onderbewuste van de mensheid in stenen tafelen is gegraveerd.

Mozes op geperverteerde herhaling
Die Georgia Guidestones komen op mij over als een soort van Mozaïsch script dat aangepast is aan onze modern technologische tijdsperiode. Mozes gaf zijn van de scheppende kracht, God, ontvangen richtlijnen voor een zuiver leven aan het Joodse volk. De evolutionaire ontwikkeling van de mensheid heeft er echter voor gezorgd, dat de ook in steen vastgelegde richtlijnen betreffende een verdere menselijke ontwikkeling, door de duivel lijken te zijn ingefluisterd.

Ik ga nu dan maar even niet uitwijden over de rol van de Khazaarse (niet)Joden in dit verhaal. Velen weten daar inmiddels genoeg van en anders is er op het wereldwijde web voldoende over te vinden. De Georgia Guidestones zijn in mijn beleving dus het exacte tegenbeeld van de leven erende tien mozaïsche geboden. Het is een feit dat in onze tijd alle oorspronkelijke het leven dienende moreel-ethische richtlijnen exact 180 graden zijn omgedraaid in hun duivelse dood aanbiddende tegendeel.

Eigenlijk ga ik er vanuit dat we allemaal het liefst op een diep niveau het liefdevolle eenheidsbewustzijn, waar we allen deel vanuit maken, in het menselijke samenleven met anderen tot uitdrukking zouden willen brengen. Wat dit aangaat is mijn, misschien naïeve vertrouwen in de goedheid van de menselijke representant van de Universele Liefde op Aarde niet afgezwakt.
Zelf heb ik op een diep niveau mogen ervaren dat mijn individueel menselijke bewustzijnsontwikkeling de algehele bewustzijnsontwikkeling van de gehele mensheid in zich draagt. Dit geldt voor iedere lezer van dit artikel.

Diep doorleefde levenservaringen
Ik ga er in het kader van de hierboven benoemde individuele weerspiegeling van kosmische evolutionaire processen, die er altijd al en vooral nu op Aarde spelen, vanuit dat wij als mensheid uiteindelijk door de in ons verankerde lichtkrachten met elkaar het zo verstikkend aanwezige duister zullen overwinnen. Dus dat wij de vreugde van het LEVEN op een intense en vanuit een diep doorleefde ervaring willen en ook zullen gaan vormgeven.

Vanuit de diep beleefde wens tot het willen leven vanuit Waarheid, Schoonheid en Liefde, kunnen we allen bijdragen aan de totstandkoming in het nu van de onvoorwaardelijke Liefde voor het Leven, al dat IS en het Bewuste ZIJN. Ieder mens draagt de, in onze huidige tijd gepolariseerde kwaliteiten van het mannelijke en vrouwelijke in zich en mag een balans tussen beide weten te vinden. Dit is de geïndividualiseerde weergave van een kosmisch evolutionair proces, waarbij het duister weer opgenomen wordt in het Licht.

Essentie van de huidige transformatieperiode
In mijn beleving is het de essentie van de huidige transformatieperiode, dat ieder op individueel niveau de werkzaamheid van de mannelijke en de vrouwelijke energie in zichzelf (h)erkent en beide in zichzelf tot een aanvullend evenwicht brengt. De verstoring en daaruit voortkomende verwarring, met betrekking tot een zuiver spiegelende weergave van beide energieën, is ontstaan door de van generatie op generatie overgedragen sociale beïnvloedingsprogramma’s. Daaruit is een totalitair patriarchaal/vaderlijke maatschappij ontstaan als het spiegelend evenbeeld van de matriarchale of door vrouwen/moeders beheerste samenleving (HIER) in een grijs verleden.

Hieruit blijkt dus dat de mensheid in haar evolutionaire ontwikkeling van het Bewust leren ZIJN beide eenzijdigheden heeft mogen ervaren. En in deze tijd van transformatie de eerder opgedane ervaringen van eenzijdigheden los mag laten en de vruchten van de harmonieuze samenkomst van beide energieën in het individuele innerlijk ten volle bewust mag beleven. In het teken van het Watermantijdperk is dit de les voor een harmonieus samenleven. (HIER)

In mijn individuele leven heb ik de toenemende bewustwording van de werking van de mannelijke en vrouwelijke energieën mogen ervaren. Ik heb gemerkt dat het gaat om het hebben ontwikkeld van een onderscheid tussen op voorwaardelijkheid gefundeerde controle en onvoorwaardelijk gefundeerde overgave. Uiteindelijk zal iedere ego gefundeerde controle wijken voor de grootser en krachtiger werkzaamheid van geestelijke krachten die de mensheid bijstaan in haar evolutionaire ontwikkeling. Dat is niet tegen te houden. Het hiervoor benoemde onderscheid mogen we allen ontwikkelen en de daaruit voorkomende inzichten integreren in het Bewuste ZIJN en er dus ook naar leven.

Spiegelende wederkerigheid
Het is voor vele vrouwen moeilijk om op een open ontvankelijke wijze om te gaan met mannen. Daar traumatiserende ervaringen met de weergave van de mannelijke energie door vaders en andere mannelijke opvoeders erg emotioneel misvormend is weergegeven. Zolang de hierdoor vastgezette vrouwelijke energie niet is vrijgemaakt, zullen vrouwen hun eigen innerlijke onvrijheid blijven projecteren op mannen in hun latere leven en hen als bedreigend blijven zien.

Als man zijnde heb ik het omgekeerde ervaren. Door de traumatiserende onderdrukking van mijn authentiek mannelijk creatieve expressiewens in mijn jeugd heb ik het volgende ervaren. Ik heb ervaren dat de vrouwelijke energie zich misvormend kan uiten in een verstikkend onvrij makende onderdrukking van mijn oorspronkelijk individueel mannelijke creativiteit.

Het werd tevens als een bedreiging ervaren door de vrouwen die ik in mijn leven heb ontmoet. De verstikkende zorgzaamheid van een onzekere en zich minderwaardig voelende moeder is hierbij de basis geworden van mijn projecties op vrouwen. Ik weet dat ik niet de enige man ben die dit heeft ervaren.

ZIJN of niet ZIJN
Het is voor veel mannen daarom ook ongelooflijk moeilijk om zich onvoorwaardelijk over te geven aan de oorspronkelijk liefdevol omhullende kwaliteiten van het zuiver vrouwelijke. De conclusie kan dus zijn dat wij allemaal door onze eventueel misvormende jeugdervaringen de nodige littekens hebben opgelopen. Waardoor ons relationele leven gegaan is zoals het gegaan is. Allemaal hebben we door een eenzijdige weergave van de zuiver mannelijke en vrouwelijke energieën op Aarde onze lessen mogen leren.

De eerder benoemde op verdeel en heers gerichte sociale beïnvloedingsprogramma’s deden daarmee hun werk. HIER kan men lezen hoe het er misschien uit gaat zien als we kiezen voor het niet ZIJN. Dit alles om ons voor te bereiden op een grootse toekomst van een geïndividualiseerd Bewust ZIJN in volledige harmonie met onze natuurlijk sociaal menselijke omgeving en het gehele wonder van de van levende creativiteit doortrokken schepping.

= Lost Under Heaven – Alpha Omega =

Het Licht in mijn ziel

Mijn ziel van binnenuit beschenen
Door een stralend licht
Jaagt duistere schaduwen henen
Brengt verlossing van een plicht

Vrij scheppend wevend leven
Laat zich in diepte ervaren
Liefde vormen geven
Voortdurend zichzelf baren

Oh Aarde, plaats om te leren
Door lijden en smart
Wil Kwaad tot Goed doen keren
Versterken de krachten van het hart

Schoonheid, Waarheid en Liefde
Zijn de instrumenten
Die Godes scheppingskracht
De mens op Aarde geriefde

Laat uw weten scheppend stromen
Uw dankbaarheid zich uiten
Tot God wedergekomen
Verenigend binnen en buiten

Arend Zeevat

25 december 2017

Laat in deze donker wordende periode van ons mens ZIJN, het Licht vanuit de Bron op jouw geïndividualiseerde wijze schijnen. Wij zullen er allemaal heel dankbaar voor zijn.

Arend Zeevat

7 december 2020

x

x

4 gedachten over “Over de Kracht-van-heelheid..

 1. Arend ,het schrijven van jou>>Het Licht in mijn ziel<>Die op weg zijn naar de waarheid
  zullen steeds allenig gaan,
  niemand kan als broeder
  samen met de ander gaan<< is volle waarheid. Zeer goed artikel

  1. Shit , ik mis een paar woorden in mijn berichtje hier boven. >>Het Licht in mijn ziel<< ozo mooi.

 2. Yesses die love Arend adelaar….. mooi je vele woorden … gestolde gedachten… gekozen…. gelezen enz…. over mannelijk en vrouwelijk eigenzinnig en op eigen wijzens……gedacht……. denken….

  Stel dat een ieder mens, individu….als microkosmos….. en dat dan de mind de man is…. en lijf de vrouw is!!??

  En dat het lijf, de vrouw het verhaal vertelt van de geschiedenis van het verleden in het eeuwige NU van alle tijden…… in stijfheid en/of in ontspanning

  Hoe zou dan de stromende energie van liefde geschreven staan in het lijf in de brug achterover!!? Krampachtig of soepel en ontspannend gelijkend kinders?

  Zomaar MIJN eigen lijfelijke (vrouw) ervaring…… concreet en praktisch!

  En zekers met een glimlach van innerlijke rust en vrede ….. als de sprong uit de projecterende mind naar het lijf met de eeuwige Hier en NU ervaring van levende vitaliserende energie van nothing in all verbondenheid…….

  En zekers don’t worry and be happy……. tis me wat 🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.