Advertentie

Dwangbevelloos Gezond..?!


Dwangbevelloos Gezond?

X

Drs. John Consemulder, 3 maart 2012 Healingsoundmovement.com

 x

Even voorstellen?

'Blauwdruk' een 'leesbaar boek over energetische wetenschap voor jou en mij.

Mijn naam is John Consemulder, neuropsycholoog, auteur (o.a. van het boek ‘Blauwdruk’ en 2 nieuwe boeken over (het neurotoxische ‘zoethoudertje’) Aspartaam en Informatie Geneeskunde -de toekomst van geneeskunst; effectief, kostenbesparend en zorgpremieverlagend). Ook ben ik Muziek/Events/Radio/TV producent en presenteer en produceer ik het HealingSoundMovement TV programma, waarbij ik in gesprek ga met kopstukken op het gebied van Duurzaamheid, Nieuwe Wetenschap, Gezondheid, Bewustzijn en Spiritualiteit. Ons programma wordt uitgezonden via Duurzaam24tv (via internet, smart phones, TABs, iPads, maar ook via kabel en glasvezelnetwerk zeer binnenkort).

Ik wil hierbij een oproep doen aan een ieder die ons werk wil steunen. Het betreft een vraag om financiële steun om het ons mogelijk te maken om een kort geding aan te spannen tegen het College voor Zorgverzekeringen (CvZ). Ik heb daar op dit moment denk ik een aantal zeer goede redenen voor, die ik in dit artikel uit zal werken

Zoals sommige lezers misschien weten houd ik mij als wetenschapper, spreker, auteur en radio/tv programmamaker al vele jaren bezig met bewustmakend nieuws en inspirerende informatie en initiatieven voor een betere wereld in brede zin. Mijn idee is hierbij dat een gewenste verandering idealiter tot zijn recht komt vanuit een soort ‘natuurlijke evolutie’, en die verloopt meestal via hieraan voorafgaande veranderingen in bewustzijn en zogenaamde paradigma verschuivingen. Vanuit een ander bewustzijn, vanuit een ander perspectief en vanuit een nieuw inzicht, vloeien de juiste ethische stappen en veranderingen in daad en gedrag meestal vanzelf hieruit voort.

Waarom handelt de overheid niet VIT..?
Maar dit dient dan wel op een manier te gebeuren die werkelijk Duurzaam en ‘ VIT’ is: Verantwoordelijk, Integer en Transparant. Zoals sommigen van jullie misschien weten, toon ik jaren aan dat onze gezondheidszorg, de farmaceutische industrie, de vaccinindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en zelfs onze overheid zich niet erg ‘VIT’ gedragen. In vele artikelen toon ik aan dat vaccinaties in feite onwetenschappelijk, ineffectief maar ook potentieel levensgevaarlijk zijn. In een artikel over de Codex Alimentarius toon ik aan dat de voedingsmiddelenindustrie en ook de smaakmiddelindustrie (net als de farmaceutische industrie) eerder geld en belangen hoog in het vaandel hebben staan, dan onze VolksGezondheid.

Maar zijn wij eigenlijk zelf nog wel ‘VIT’? Staan wij misschien stilzwijgend toe dat onze zorg zorgwekkend zieker wordt, terwijl ze meer kost in economisch moeilijke tijden? Stellen wij ons zelf wel Duurzaam op? Hoe zit het met ozne eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikkingsrecht?

Ook heb ik meerdere keren geschreven en gesproken over de leugens en de belangenverstrengeling binnen de de gezondheidszorg. Ook de zogenaamde ‘draaideurenpolitiek’ (van industrie naar politiek en na ‘bewezen diensten’ in de politiek en beleidsfuncties weer terug naar een betere functie binnen dezelfde industrie waaruit men vandaan kwam) laat ik hierbij niet onbesproken. Ook bespreek ik de vele marketingstrucs, corruptieschandalen en geheime ‘regelingen’ bij rechtszaken die de industrie kenmerkt-een industrie die zelf wel ‘immuniteit’ wordt geboden tegen aansprakelijkheid, terwijl de enige vorm van ware immuniteit voor ons gewoon gezondheid zelf is (zonder dekking tegen aansprakelijkheid).

Maar nog veel belangrijker: ik laat ook zien dat de gezondheidszorg vele malen goedkoper, efficiënter en met minder bijwerkingen en verslavende effecten zou kunnen zijn, als natuurlijke geneeswijzen, orthomoleculaire geneeskunde, informatie geneeskunde, digitale biologie, elektromagnetische homeopathie (goedkoop en en zeer efficiënte geneeswijzen die wereldwijd zeer in trek waren, voordat de macht van de industrie werd geïmplementeerd)voorop zouden staan in het aanbod en de de dekkingsgraad binnen onze zorg. Dit kan uiteraard bestaan naast de mogelijkheid van een eventueel medicijn of operatie of eerste hulp bij ongevallen.

Complementaire zorg zou niet moeten inhouden dat de echte goede en preventieve zorg niet of nauwelijks wordt vergoed bij torenhoge premies. Echte complementaire zorg stelt gezondheid voorop en stimuleert goede biologische en levende voeding, psycho-neuroimmunologie, gezonde levensstijl, ongekleurde en onafhankelijke wetenschap, en stelt het zelfhelend vermogen en ware immuniteit centraal.

De ervaring leert dat wanneer wij gebruik wensen te maken van echte effectieve en preventieve ‘alternatieve’ zorg, deze meestal niet of nauwelijks wordt vergoed (en al zeker niet vanuit de basisverzekering, dus ondanks dat er meer betaald moet worden voor ‘aanvullende’ zorg, houdt dit in de praktijk vaak nog steeds in dat we alleen maar meer premie betalen voor nog steeds geen echte zorg).

Onze zorg is zorgwekkend ipv zorgeloos: we worden steeds meer meegesleurd van patiënten naar patenten, van zorg naar geld en belangen, van preventie naar symptoom verschuiving, van zelfhelend vermogen naar chemische afhankelijkheid…

De zaak tegen Dr. Johan Oldenkamp
Ook heb ik me altijd ingezet voor onze vrijheid van meningsuiting, privacy en fundamentele rechten zoals ons zelfbeschikkingsrecht, met name als het om ons recht op ongecorrumpeerde informatie en vrije keuze mbt onze gezondheid gaat. Om deze reden heb ik onlangs Dr. Johan Oldenkamp benadert, en hem ruimte geboden om zijn verhaal te vertellen in een TV-special (zie HIER op YouTube )

John Consemulder in gesprek met Johan Oldenkamp (links)

Dr. Johan Oldenkamp weigert pertinent om een verplichte zorgverzekering af te sluiten, omdat hij zich beroept op het zelfbeschikkingsrecht. Omdat Johan Oldenkamp weigert om een zorgverzekering af te sluiten heeft het College van Zorgverzekeringen hem een boete opgelegd. Omdat Johan ook deze niet erkent en aanvaard, vindt er nu op 16 maart vanaf 2 uur de executieverkoop plaats van zijn inboedel (zie nieuws en oproep om hier vooral bij aanwezig te zijn en feest te vieren op pateo.nl)

Wij zullen die dag aanwezig zijn om alles te filmen, interviews af te nemen, diverse menigen en opvattingen te peilen en te inventariseren wat er nu echt leeft onder de bevolking. Juist omdat de publieke opninie vaak via verdraaingen of weglatingen van de feiten wordt beïnvloed (soms zelfs in de vorm van ware propaganda zoals ‘vaccinaties zijn veilig en effectief’ terwijl er voldoende studies zijn om het tegenovergestelde te beweren), willen wij laten zien wat nu de echte opvattingen zijn mbt hetgene wat Johan Oldenkamp ‘de zorgfraude’ noemt, die over onze ruggen in ons land plaats vindt.

Omdat Johan een daad wil stellen (hij roept niet iedereen op om hetzelfde te doen, want zijn situatie laat toe dat hij een daad kan stellen en mogelijk zelfs een precedent schept om legaal een zorgverzekering te kunnen weigeren!) gebruikt hij dit machtsvertoon om juist deze misstanden aan de kaak te stellen (en de belangen binnen de zorgverzekeringswet te ontmaskeren) in de vorm van een geweldloze demonstratie. Let wel: wel zelf je eigen eten en drinken meenemen, deze behoren niet tot de inboedel van Johan 😉

Maar wat heeft al het voorgaande nu te maken met onze oproep om steun? Soms ‘ spant de kosmos samen’ om bepaalde gebeurtenissen te kunnen laten plaatsvinden die ‘de bedoeling zijn’, is mijn overtuiging. Zo worden er soms wonderlijke ‘synchroniciteiten’ in het leven geroepen (bijna letterlijk!) die je kunt opmerken als je hier voor open stelt. Maar ons gezin werd op 29 februari verrast door een ogenschijnlijke synchroniciteit die een wat ‘ georkestreerder karakter’ lijkt te hebben.

Op dezelfde dag dat ik op diverse websites en andere media had aangekondigd een TV-special te willen produceren om Johan’s verhaal over de ‘zorgfraude’ en ons zelfbeschikkingsrecht om een vrije keuze te hebben mbt gezondheid de ruimte te geven, ontving ons gezin –onterecht- een dwangbevel…met executoire titel! En wel vanuit hetzelfde College van Zorgverzekeringen die straks Johan,s spullen gaat verkopen op 16 maart…

Het dwangbevel is ‘In Naam der Koningin’ (die volgens sommige opvattingen onrechtmatig op de troon zou zitten, zie bijv. het boek ‘ Bedrog om de Kroon’ van auteur Ine Veen, zie ook de TV-special vanaf minuut 20:48) en op verzoek van ‘de publiekrechtelijke rechtspersoon, het College voor Zorgverzekeringen, krachtens mandaat vertegenwoordigd door de hoofddirecteur van het Centraal Justitieel Incasso bureau, zijnde een agentschap van het Ministerie van Justitie…’.

In het afschrift wordt verder (in naam der Koningin) bevel gedaan om binnen 2 dagen te betalen, met aanzegging “dat het opkomen tegen het betekende dwangbevel en de tenuitvoerlegging ervan conform artikel 4:123 Algemene wet bestuursrecht dient te geschieden door middel van dagvaarding van het College voor Zorgverzekeringen…Het executiegeschil schorst niet de tenuitvoerlegging, tenzij de voorzieningenrechter van de rechtbank in kort geding desgevraagd anders beslist.”

En de verdere aanzegging, “dat bij niet en/of tijdige voldoening aan dit bevel zal worden overgegaan tot de tenuitvoerlegging van voormelde titel door de inbeslagname van de roerende en/of onroerende zaken van de gerekwireerde en voorts door alle andere middelen rechtens, dat de gerekwireerde voorts ingevolge het bepaalde in de wet gehouden is direct na het verstrijken van de gestelde termijn aan mij gerechtsdeurwaarder zijn/haar bronnen van inkomsten en die van de partner, met wie een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, op te geven,”

Dus even in normale burgertaal: er wordt in dit dwangbevel bevolen binnen 2 dagen te betalen, anders worden wij verplicht onze inkomstenbronnen (waar is de privacy en zijn de rechten van de partner?) te overleggen. Maar ook wordt bij niet betaling dus overgegaan tot executieverkoop en kan beslag gelegd worden op roerende en/of onroerende goederen (lees: onze rechtmatige bezittingen en inkomsten, etc.!)

En nu komt het ‘mooiste’ (luister ook naar wat ik met Johan bespreek in de TV-special ‘ Zorgeloos Gezond’, vanaf ongeveer 12 minuut en 20 seconden tot minuut 13!): de Trias Politica (scheiding der machten) lijkt inderdaad niet meer heilig in ons kikkerlandje: er kan geen bezwaar worden gemaakt…Johan heeft dus gelijk dat het CvZ “ de slager is die zijn eigen vlees keurt”… Over niet ‘VIT’ gesproken, de instantie waar je je klacht neerlegt heeft twee afhankelijke petten op en speelt gelijk maar even voor eigen rechter!

Let wel: de enige manier dat wij nog wat zouden kunnen ondernemen tegen dit onjuiste en onrechtmatige besluit, is om zelf te gaan procederen tegen het CvZ… In de toelichting van het dwangbevel valt te lezen: “Bent u het niet eens met de tenuitvoerlegging van dit dwangbevel, dan kunt u een executieverschil op grond van artikel 438 van het Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering aanhangig maken. Dit betekent dat een procedure moet beginnen bij de Burgerlijke Rechter. Als u dit overweegt, is het raadzaam hierover juridisch advies in te winnen. Start u een procedure bij de rechter, dan wordt de tenuitvoerlegging van dit dwangbevel niet automatisch stopgezet. U kunt hierom verzoeken bij de voorzieningenrechter in kort geding.”

Sommige advocaten hebben al laten weten dat het weinig zin heeft om te strijden tegen de premie of de hoogte ervan. Maar in ons geval gaat het juist om het aantoonbare feit dat er onterecht een besluit is genomen om als wanbetaler aangemeld te worden (en een tweede onterecht besluit om dit niet direct of later terug te trekken!  En het wordt nog gekker: het CVZ die, net als onze zorgverzekeraar, door mij zijn benaderd en voorzien van alle informatie en betalingsbewijzen die onomstotelijk aantonen dat er geen enkele sprake kan zijn van ‘wanbetalersschap’, weigert op dit moment te reageren…

Eerder heeft onze zorgverzekeraar ons gedagvaard voor een rechtszaak. Na enkele overtuigende brieven van mijn hand en ondersteunende betalingsbewijzen dat er geen enkel argument is om als wanbetaler aangemeld te worden bij het CvZ, is het ons zelfs gelukt om de zorgverzekeraar de zaak weer van de rol te halen. De zorgverzekeraar had inmiddels al wel het CvZ ingeschakeld en bemoeit zich niet met deze verdere procedure (ook al was er dus bewijs van een onjuist besluit en geeft het CvZ zelf in een brief aan dat als ik het oneens zou zijn met dit besluit ik dit bij de zorgverzekeraar kenbaar dien te maken, hetgeen dus meerdere malen is gebeurd…Van het kastje naar de muur? Zowel het kastje als de muur zijn bekend met de feitelijke situatie, maar de hele inboedel zwijgt in alle talen.

Zou het mogelijk zijn, dat dit dwangbevel precies komt op het moment dat de aankondiging van een TV-special die de ‘zorgfraude’ aan de kaak stelt wordt geplaatst? Als dit zo is, kunnen we ons verder gaan afvragen hoe zit met onze ‘democratie’ en onze ‘vrijheid van meningsuiting’. Wie goed doet, goed ontmoet gaat niet altijd op, zo lijkt het.

Wat is nu de huidige situatie van mijn partner, onze drie jonge (niet gevaccineerde en daardoor kerngezonde) kinderen en mijzelf? Ook al hebben wij gelijk, we hebben op dit moment dus niet alleen een paar maanden dubbele premies betaald, maar ook nog extra kosten (naast een paar honderd Euro’s extra aan onterechte buitengerechtelijke kosten en incassokosten dus) betaald aan de ‘bestuursrechtelijke premie’ die nu is bevolen door het College voor Zorgverzekeringen…We zijn voor een slordige € 700 bedrogen en kunnen dus niet in verweer, we kunnen dus alleen nog het CvZ zelf dagvaarden. En dat is nu precies wat ik met jullie steun zou willen doen!

Mijn lezingen, mijn radio en televisie programma’s, mijn boeken en mijn vrije meningsuiting zijn er allemaal op gericht om in verbinding, in samenwerking en gericht op een mooiere en duurzamere wereld voor ieder-EEN neer te zetten, of om minimaal de benodigde informatie te verstreken om een verandering in bewustzijn te bewerkstelligen die weer kan leiden tot een hieropvolgende gedragsverandering wanneer wij beseffen dat we allemaal EEN zijn. Om die reden zet ik mij altijd liever in voor..dan dat ik strijd tegen. Maar aan de andere kant is het duidelijk dat niet iedereen blij blijkt te worden van de informatie die soms naar buiten wordt gebracht.

Mijn gezin en ik worden nu onrechtmatig behandeld en er word excessief machtsvertoon ingezet met ons gemeenschapsgeld… mogelijk een poging om mij de mond te snoeren. Zoals dit schrijven en de Tv-special denk ik wel laten zien, is het effect in deze ‘omgekeerde wereld die door draait’ bij mij juist het tegenovergestelde: het inspireert mij om het echte positieve nieuws nog meer naar buiten te brengen en voor mijn rechten op te komen!

In mijn artikelen (zie: HIER) en lezingen (zie bijv. HIER) schrijf en spreek ik wel eens over wat ik het ‘tweesporenbeleid’ noem: ongewenste zaken (die het daglicht soms niet kunnen verdragen) aan het licht laten komen komen en die omgevormd en getransformeerd mogen worden naar iets wat wenselijker is voor een betere wereld, is een vorm van ‘het goede doen’ in een wereld met verward ethisch kompas. Maar we dienen vooral datgene niet te vergeten te bekrachtigen wat al ‘goed’ is, wat niet niet getransformeerd hoeft te worden, hooguit meer gevoed in deze turbulente maar mooie tijden. De scheiding is soms wat dun , het is misschien meer een continuüm: van jezelf of je kinderen houden is een vorm van liefde, maar jezelf of je kinderen beschermen tegen ‘onrecht’ en ‘negativiteit’ is wat mij betreft ook een vorm van liefde…

Kun je helpen, doe dit alsjeblieft!
De vraag die mijn gezin en ik aan een ieder van jullie wil stellen is daarom de volgende. Willen jullie mij mijn gezin en mij steunen om onze onterecht dubbel betaalde premies en overige kosten a € 700 terug te krijgen, steun ons dan! Wil je ons steunen met een krt geding die mogelijk veel zaken boven tafel zal halen, steun ons dan! Wil je dat er meer echt nieuws naar buiten komt over het ware gezicht van de zorg in Nederland, steun ons dan! Wil je je inzetten voor een betere dekking van natuurlijke geneeswijzen, Ayurveda, homeopathie, digitale biologie, steun ons dan! Vind je onze projecten en onze radio en tv-programma’s waardevol, steun ons dan! Wil je ons gewoon steunen, omdat je het gevoel hebt dat ons inderdaad onrecht wordt aangedaan, steun ons dan!

Via een kort geding tegen het CvZ en/of onze ziektekostenverzekeraar (ben je advocaat en steun je onze zaak, meld je dan via info@healingsoundmovement.com) willen wij dit onrecht aan het licht brengen en daarmee tegelijkertijd de zorgfraude nog meer naar buiten laten komen. Daarvoor zal uiteraard meer dan dit bedrag nodig zijn (mocht het zo zijn dat er meer geld binnen komt dan voor het kort geding nodig zal zijn, zullen wij de overige bijdragen weer investeren in bewustmakende initiatieven en onze Tv-specials en ons verbindende project voor kinderen ‘WorldPeaceChild’  ! Als mensen samen willen werken, kunnen ze zich ook aanmelden natuurlijk.

Wil je ons gewoon steunen met berichten of jullie bevindingen, daar zijn we natuurlijk ook erg blij mee! Uiteraard zullen we het een en ander met camera’s op de voet volgen en hier weer aandacht aan besteden in de vorm van nieuwe Tv-special s(we zijn net de fiscus, leuker kunnen we het niet maken…).

Als je ons wilt steunen, kun je een vrijwillige bijdrage doen op het rekeningnummer 558121322, op naam van John Consemulder ( Abn/Amro bank te Aalsmeer, BIC code ABNANL2A, IBAN code NL20ABNA0558121322)

Verder nog een paar gedachten die nu bij mij opkomen (of ze betrekking hebben op het bovenstaande, laat ik aan de individuele lezer over)

“All it takes for evil to prevail, is for good men to do nothing.”

En deze:

“First they came for the communists and I didn’t speak out because I wasn’t a communist.
Then they came for the trade unionists and I didn’t speak out because I wasn’t a trade unionist.

Then they came for the Jews and I didn’t speak out because I wasn’t a Jew.
Then they came for me and there was no one left to speak out for me.

En verder deze nog:

All truth passes through three stages.
First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed.
Third, it is accepted as being self-evident.”

Wij hopen op jullie steun, maar verwachten niet iets. Alleen al dit schrijven zal hopelijk al veel in beweging zetten voor een eerlijker, duurzamere en mooiere wereld, een wereld die ooit wel VIT zal zijn.. Meer informatie zal op korte termijn beschikbaar komen via www.healingsoundmovement.com, www.pateo.nl en www.desireerover.nl .

Dank jullie wel…

Drs. John Consemulder

x

Ps: Omdat de maat vol lijkt te zijn heeft deze situatie mij heeft geïnspireerd om een speciaal ‘Zorgeloos Gezond’ symposium te organiseren (zondag 25 maart in Amsterdam: over de ‘zorgfraude’ , de rol van de farmaceutische industrie en vaccinatie-industrie en voedingsmiddelenindustrie, maar vooral ook over de oplossingen en hoe het anders kan mbt echte gezondheid en ware immuniteit!).
Ik heb Dr. Johan Oldenkamp en Désirée Röver (website) benaderd om zondag 25 maart samen met mij informatie te verstrekken m.b.t. tot deze situatie, de vraagstukken, de problematiek en de oplossingen (er is ook een paneldiscussie, ik zal de dag als dagvoorzitter fungeren voor vragen uit het publiek en de afsluitende discussie en de gehele dag zal gefilmd worden en worden uitgezonden via HealingSoundMovement TV (HIER)

41 gedachten over “Dwangbevelloos Gezond..?!

 1. Beste Johan,

  Mijn steun heb je.
  Sterkte toegewenst.
  Bij welke zorgverzekering ben je verzekert?
  Wellicht kunnen we een email offensies starten want het is te gek voor woorden dat de zorgverzekeraar niets doet.

  1. Dag Anna en een ieder die wil steunen of een goede aanvullende spreker weet voor onze komende ‘ronde tafel’ tv-gesprekken met publiek, of het ‘Zorgeloos Gezond’ symposium wat ik nu aan het plannen ben (misschien wordt het wel een serie), stuur even een mail naar ons:

   info@healingsoundmovement.com

  2. Ben ik helemaal met je eens. Mevrouw Snoeks is ook een inspirerende vrouw, die heel wat duidelijheid omtrent deze zaak kan geven. En natuurlijk ook Anneke Bleeker kan veel inspiratie geven en verhelderend spreken. Natuurlijk ga ik ook jullie steunen. Keepin’ up the good work John

 2. Dank je wel Guido voor het plaatsen van mijn oproep om steun voor een kort geding tegen het College voor Zorgverzekeringen!

  En dank aan allen die al hun steun hebben betuigd. Graag zoveel mogelijk delen in alle (sociale) media, zodat hiermee ook gelijk de zorgfraude wat meer aan het licht mag komen en de discussie nog meer los kan komen over ECHTE zorg, ware immuniteit en gezondheid bevorderen ipv ziekte bestrijden centraal te stellen!

 3. Beste John, net als de huisarts, die de vaccinatiewaanzin aanzwengelde, ben je een gevaar voor de gevestigde boevenorde! Ik heb de huisarts ondersteund en ik ga ook jou ( en Johan) ondersteunen. Met geld en met verspreiding van deze boodschap! (Tsjunder@facebook.nl), Tsjunder op Nujij, TwitterTsjunder . Emco Helder

  1. @ Tsjunder: dank je wel…

   Ik zie mijzelf liever iemand die inspirerend, bewustmakend en transformerend nieuws en informatie naar buiten brengt…, maar ik begrijp dat je refereert naar hoe instanties met belangen die positieve en werkelijk duurzame veranderingen liever niet zien plaatsvinden…, hierop zouden kunnen reageren!

   Ach ja, wat hen aangaat, ook zij een misschien wel noodzakelijk onderdeel van deze hele transformatie en ‘shift in consciousness’, zullen we maar zeggen. Maar waar rook is, is meestal vuur en wie de bal kaatst…

   Dank!

 4. John, ik steun je uiteraard en ik heb het gevoel dat deze en John’s gebeurtenis ‘ment to be’ (zoals eigenlijk alles in het grote evolutiespel)is om een doorbraak te doen tbv het openbaren van dit zorg(wekkende)systeem.
  En nu gaat het om VERTROUWEN zodat deze hele situatie incl. jouw gezin weer Licht wordt.
  Ik heb het volste vertrouwen in jouw en John’s wijsheid om dit tot een goed einde te brengen!

 5. Namasté aan allen en vooral Johan.

  Wat een respect heb ik voor jou doen en kunnen.
  Fantastisch om dit te horen. Zover ben ik nog niet om dit te durven.

  Voor mijn gevoel is het helemaal waar wat je zegt en dat is (eigenlijk) voor mij “bewijs” genoeg.

  Denk heel veel aan je op vrijdag 16 maart…. Kaarsje zal branden!!!
  Hoop dat het een “feestje” mag worden….(met tranen van mijn kant)
  De onrechtvaardigheid in Nederland is te groot voor woorden.
  Liefde, Respect en Dankbaarheid.. In Lak’ech, Ala K’in….. Namasté…..<3<3<3.

  1. aanvulling.

   De durf nog niet, wel de kennis, wil om het hele nederlandse rechtsysteem aan de wilgen te hangen met al de wetten en regels.

   Alleen de Universele wetten zijn van toepassing op mij (en alle levende wezens op onze moeder aarde)
   Lief zijn voor jezelf en de ander
   Blijf met je handen af van ieder ander (behalve liefde-overbrengen) en van andermans spullen….

   Claim je naam en je soevereiniteit (www.ikclaimmijnnaam.nl).

  2. @John en Johan,

   Ik heb ontzettend veel bewondering en respect voor jullie moed waarmee jullie je inzetten voor algehele bewustwording en verandering. Ik steun jullie graag met de middelen die ik heb.

 6. @ John en Johan,
  Bedankt voor jullie dappere akties, heldere uitleg ook in het intervieuw, Johan kwam goed krachtig en zelfverzekerd over. Ondanks het feit dat ook ik door het slavernij systeem financieel aan het watertrappelen ben wil ik je toch steunen; alle kleine beetjes helpen.
  Zet ‘m op!

 7. John er zijn er veel meer die in dezelfde penarie zitten, gezien de nieuwe maatregelen voor bezuinigen in opkomst is vraag ik mezelf ook al af hoelang we door kunnen gaan met het hoofd boven water te houden. Trieste is dan ook er geen geld meer in de pocket aanwezig is om te leven op een normale manier, zelfs met eten en drinken is de dagelijkse behoefte en vraag al gesteld: “Wat vasten we nu weer vandaag?!”, om de aankomende kosten weer het hoofd te kunnen bieden. De zorgverzekeraar heeft mooie beloftes die niet waar kunnen worden gemaakt, de kosten die niet worden vergoed stijgen gewoon de pan uit, zeker de gemaakte kosten door slordige fouten en niet af gewerkte rekeningen of medicatie, welke gewoon bij besteld worden door ziekenhuis of Apothekers terwijl je ze al niet eens meer gebruikt swingt de pan uit.

  Mocht je toch niks te happen hebben, dan staat mijn huis ter beschikking voor een warme maaltijd naar keuze uit mijn minimum budget, want daar ik kan ik Johan een warme hand druk geven, want het zijn niet de regeltjes die gelden van de laatste maanden, nou, nee zit al 10 jaar in die ellende. (niet nieuws onder de zon)

  Tis toch elke maand weer te zien overleven en tja blijven lachen en lief blijven om je niet te laten kennen, je bent gelukkig niet alleen hier in de ZORG-MAFFIA land.

  1. Coming from a health insurance insider…:

   “The system doesn’t work. It’s broke today,” he said. “The end of insurance companies, the way we’ve run the business in the past, is here.”

 8. Beste John,
  Ik leef enorm met jullie mee want onrecht woekert als onkruid vandaag de dag.
  Toen ik met jullie sprak, die avond, aangaande de komende geboorte van jullie derde kindje, voelde ik duidelijk jullie kracht en ik kan alleen maar zeggen gebruik jullie kracht van liefde en zegevieren zal je doen.
  Ook hier in België gebeuren deze praktijken. Ik zag het nog deze week bij een vriend die gedagvaard wordt (ook door het ministerie van volksgezondheid) gewoon voor het versturen van een groepsmail….
  Wat jullie meemaken maakt deel uit van de eindstrijd waar we doorgaan en ik kan het niet beter verwoorden dan met de woorden van mijn goede vriend Marcel Messing: “Voorwaarts dan! Het oude tijdperk kraakt reeds onder onze voeten, de laatste dans van geweld wordt gedanst ; wrakhout van verleden wordt vermorzelt aan de kusten van wanhoop…”

  Dat de schepen van macht zinken is duidelijk, het wrakhout spoelt als economische en monetaire crises overal aan alle kusten aan. De kapiteins bevelen hun eerste stuurmannen om de inboedel te redden en de passagiers te laten verdrinken.
  Maar jullie weten net als ik John dat vanuit de éénheidsgedachte, die boven oordeel en veroordelen staat, de rechtspraak van waarheid en liefde het vonnis zal vellen.
  Ik wil jullie héél veel succes en liefde toewensen om te slagen in jullie ‘strijd’ tegen de machtsstructuur.

  Vanuit de éénheidsgedachte wil ik graag besluiten met de woorden van Marcel Messing: “Sta op en maak u vrij! Voeg je samen in duizenden rijen van licht, zodat duisternis wijken moet, en onze harten weer jubelen van vreugde over het leven, gegrondvest in de kracht van het Ene. Gegrondvest in onvergankelijk licht en liefde!”

  Succes!

  1. Amen…Ik zeg met Marcel: voorwaarts.

   En dieenheidsgedachte is nu juist het hogere doel. En aangezien iederen een andere opvatting of gevoel of wens heeft mbt zelfs een gezamnelijk paradijs op aarde…gaat dit vaak niet zonder slag of sttot als het om ‘ doorbraken’ gaat.

   Ik grap wel eens dat we ‘ door de kosmos gebruikt worden-met toestemming’ om zaken aan het licht te brengen en te transformeren. Uiteindelijk is je inzetten voor ‘ de goede zaak’ ook ene daad van liefde…denk ik.

   Dus Voorwaarts met de LiefdesManifestatie
   😉

   Dank je wel voor je mooie woorden…

 9. Ik heb uw verhaal gelezen ben geschokt, ik ben ook best wel kritisch en heb de nodige gezonde vraagtekens. Ben kort geleden ook het onvermogen van mijn huisarts tegen gekomen. En realiseer me met uw verhaal dat ik ook hierin in weer lekker onbewust ben, je moeten verzekeren? En wat als je weigert? Onvoorstelbaar. Ik wens u en uw gezin kracht, volharding maar vooral vertrouwen toe. Vriendelijk groet, Marianne Ruimschoot

 10. ik lees hier de commentaren op het hele verhaal, en ook ik ben fel tegen onrecht, ik kan absoluut niet tegen onrechtvaardigheid, en argogantie. ik snap ook wel dat de zorg een en al mafia is incl de farma. maar het is ook zo, dat als we geen ziekenverzekering hebben, en als je dan ziek word of in het ziekenhuis terecht komt of een cronische aandoening krijgt, dan ben je toch blij dat je verzekerd bent,en als je dat niet zou zijn, dan moet je toch alles zelf betalen, en wie kan dat nou, want de kosten zouden al gauw in de duizende euro`s kunnen lopen. dus wat Johan oldekamp wil, gaat niet helemaal op.
  wie heeft hier dan een goed antwoord op.
  gr arnoud.

  ps: ik hoop verder ook dat het hele systeem in elkaar zal donderen, ik wacht er met smart op, dan pas zal er plaats zijn voor een nieuwe wereld en nieuw systeem.

  1. @ Arnoud

   Een chronische aandoening? doe eens wat meer onderzoek en zoek de ziekte eens op via google dan ontdek je inderdaad dat er geen uitweg meer, maar als je voor de ziekte in google Reversing intikt dan ontdek je hoe de ziekte wordt veroorzaakt en precies waar door en wat je er allemaal tegen kunt doen. De wereld van reguliere geneeskunde in de makkelijkste weg wat logisch lijkt van dat er genoeg oplossingen zijn, maar het gekke ervan er worden steeds meer mensen ziek tot erg ziek. Reversing staat voor omdraaien en terug gaan waar het nou fout ging, daarmee kan je ontdekken of er nog een terugweg mogelijk is om een gedeelte tot helemaal weer er boven op kunt komen. Mocht ik zelf willen kiezen voor gezondheiszorg, leg dan niemand 1 soort zorg verzekering op maar laat iemand dan bewust kiezen voor regulier of pure natuur geneeskunde. Wat ik zelf ervaren is het ‘DAAAAAAG’ reguliere geneeskunde, want hem me al eerder veel beter gevoeld met natuurgeneeskunde en daar zou ik dan ook het liefst voor verzekerd willen zijn. Ook tegen strijdig is wanneer je een chronische ziekte onderzoek, spiegel dat eens met topsport alla Olympische Spelen, dan gebruiken Topsporters de zelfde reguliere troep als iemand die chronsich niet meer te helpen is, voor betere prestaties, waar zijn de dan nog mee bezig?
   De omgekeerde wereld…

  2. Als je je weer verantwoordelijk voelt voor jezelf en een ander krijg je een andere mentaliteit in het land. het kan niet zo zijn dat het volk de verantwoording zou nemen en de professionals (directeuren, besturen, maatschappen etc) hun zakken kunnen blijven vullen ten koste van de zieke medemens. Er is geld genoeg. Het verdwijnt alleen in de verkeerde zakken. En wat, als we geld zouden afschaffen. Kijken wat er dan gebeurt. Als mensen dan weigeren een ziek medemens te opereren die dat nodig heeft, is het duidelijk dat je niet met mensen te maken hebt maar met onmenselijkheid.

 11. Hallo John (en familie)

  Ik zat hier even met mijn mond open, nadat ik het verhaal van jou gelezen had hier!
  Het eerste intuitieve gevoel wat door mij heen ging was: John en zijn gezin worden nu ook “op de korrel genomen” omdat hij de zaak van Johan Oldenkamp steunt en ook filmt en natuurlijk John hebben ze(= de ziektkosten- fraude- jongen -en meisjes!) jou allang in de smiezen! Jij gaat veel te goed naar hun zin ! Eerst met je boeken en lezingen en nu je TV-uitzendingen,….dat is allemaal heel bedreigend voor deze kliek! “Jij zaagt (de bekende) poten onder hun stoelen vandaan! ” Hahaha!

  Ik woon zelf in Zeist, had graag bij de actie van Johan willen zijn maar zit hier met een acute hernia en ook nog 2 ontstoken hiel-botten!Tegen de pijn slik ik 3 a 4x daags morfine/gecombineerd met paracetamol! Ik haat dit soort paardemiddelen en chemische troep maar kan even niet anders! Ik kon er om deze reden dus helaas niet bij zijn! Ik heb zelf erg slechte ervaringen met 2 huisartsen en me tene psychotherapeute (die notabe nog moest afstuderen! ) toen ze een diagnose over mij had uitgesproken waar ik nu al meer dan 15 jaar mee gestigmatiseerd wordt bij mijn huisarts en de voorganger en de assistentes daar! Een label op mijn voorhoofd geplakt! Ik ben daar zeer boos en gefrustreerd over,al heel lang! Heb mijn dossier opgevraagd maar kreeg destijds maar een klein deel van mijn dossier onder ogen,waar eigenlijk nix bijzonders instond!Als ik mij wat beter voel ga ik opnieuw mijn dossier opvragen bij mijn huisarts en STA er dan op dat ik het HELE DOSSIER onder ogen krijg of helemaal uitgeprint krijg! Ik windt me hier erg over op,..terwijl ik mij juist rustig wil houden voor mijn herstel! Ik wil niet geopereerd hoeven worden! Als ik het kon zou ik jullie financieel helpen, maar ik kan zelf nauwelijks rondkomen! Ik leef van E 1080,- aan WAO-uitkering in de maand en daarvan betaal ik E 150,04 iedere maand aan ziektekosten! Ik houd per maand een kleine E 200,00 over als huishoudgeld waar ik van moet eten, drinken, kleding van moet kopen, en mijn openbaarvervoer van moet betalen en o ja, nog mijn homeophatische medicijnen en voedingssupplementen als ik die wil hebben,(het liefste gebruik ik alleen maar natuurlijke medicamenten en haal ik al mijn boodschappen bij de Groene winkel halen, maar dat kan ik allemaal niet betalen. Ik ben in geen 3 jaar naar de kapper geweest! (ik knip het nu maar zo’n beetje zelf, een nieuwe winterjas en ondergoed wat ik hard nodig heb, heb ik al heel lang niet meer kunnen kopen..Voor de Voedselbank kom ik niet in aanmerking omdat ik net een paar tientjes boven “de norm”zit! een bevriende advocaat zei me eens: Jij kunt beter nog een Bijstandsuitkering hebben, dan profiteer je nog van bepaalde vergoedingen dan als je er nu bij zit, “val je tussen wal en schip” iedere keer!

  Ik heb een hele goede secretaresse-baan gehad en goed verdiend, ookeerder als ontwerper, totdat ik overwerkt raakte en via de ziektewet in de WAO terecht kwam.Mede omdat ik toen (1997) al te oud was voor een goede nieuwe baan, werd mij geadviseerd door mensen van WAO-beraad om me maar heel gedeisd te houden, anders kon ik straks nog op mijn oude dag gaan werken…! Dit is in hele grote stappen (wat ik eigenlijk niet van plan was te vertellen!) mijn verhaal. Ik hoop dat je er iets aan kunt hebben voor jezelf… Ik wens jou en je familie alle sterkte toe voor de komende tijd en natuurlijk hoop ik dat alles goed komt met jullie! Ik blijf je volgen op FB en op je eigen site! (deze info over mijn leven was vertrouwelijk. Ik hoop dat je er goed mee omgaat!Je kunt mijn verhaal gebruiken, maar laat dan mijn naam weg svp!

  Ik wens jullie alle sterkte toe de komende tijd!

  Met warme groet,

  Majella

  1. Je zou willen dat er een beweging op gang komt die weigert nog mee te doen aan al het financiele gemelk. Gewoon massaal niet meer betalen. Is er een ande forum op FB waar is te bundelen ?

 12. Ik ben blij dat er eindelijk mensen zijn die in opstand komen en daarom steun ik je graag. Er moet toch een keer opgestaan worden door ons volgzame lijdzaam toeziende schapen.
  Dit onrecht en machtsvertoon moet eindelijk eens gekeerd worden en dat kan alleen maar als we elkaar gaan helpen en solidair zijn. Jouw poging is goud waard John.
  Net als Johan Oldenkamp’s weigering om nog langer bij deze miserabele gezondheidszorg aangesloten te willen zijn.
  Ik zal de groep mensen die ik ken inlichten en jouw artikel onder hun aandacht brengen en je financieel naar vermogen steunen.
  Er zijn van allerlei voor en tegens te bedenken, maar het is nu tijd dat we naar ons hart gaan luisteren en vandaaruit reageren.
  Heel veel succes met waar je mee bezig bent en veel kracht en liefde voor jou en je gezin.

  Riet

 13. De regels worden gemaakt door de overheid , deze zou er voor de mensen moeten zijn maar helaas is de overheid bezig om de mensen totaal uit te persen .
  Het is niet veel beter geworden als de middeleeuwen , toen kwamen ze ook langs , als je dan niets had staken ze je boeltje in brand .
  vandaag de dag is er nog steeds een soort op aarde ( TUIG ) wat dit werk wil doen gestuurd door de wetgeving , deze mensen denken zelf niet meer .
  Mensen zijn nou eenmaal slaven van de staat en hebben maar te doen wat er opgelegd wordt.
  Ik vind het moedig van deze mijnheer om te trachten zijn zelfbeschikkingsrecht te claimen , maar ik denk dat het niet lukt in z’n eentje .
  Je kan in dit land niks bereiken als je alleen staat , het wordt tijd dat iedereen zijn soevereiniteit gaat claimen , zie ik claim mijn naam .nl niburu

 14. Niet alleen de zorgmaffia moet worden aangepakt ook de belachelijk hoge belastingen overal op ,de benzine prijzen en de veel te hoge boetes en dan heb ik het niet alleen over bekeuringen,maar ook als er een keertje echt geen geld is en een rekening moet blijven liggen ,omdat je anders niet te eten hebt. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan het enige wat we allemaal willen is dat je gewoon je dingen op tijd kan betalen en te eten hebt en zelfs dat is tegenwoordig niet meer mogelijk. Ik gun het mensen die ons dit aandoen dat ze de rest van hun leven zelf op een houtje mogen bijten .
  En dan heb je er een arbeids verleden op zitten van bijna 40 jaar en wil je een baan en dan wordt je gediscrimineers op je leeftijd.
  Iedereen is het zat en ik hoop dat er nog veel meer mensen je steunen mijn steun heb je in ieder geval.

 15. “Zo worden er soms wonderlijke ‘synchroniciteiten’ in het leven geroepen (bijna letterlijk!) die je kunt opmerken als je hier voor open stelt.”
  Herkenbaar. Meespelen!

  “In naam der koningin” incasseren maar toch zogenaamd ceremonieel. “Constitutionele Monarchie”, maar meestal klinkt parlementaire democratie ietsje beter alsof er vrijheid is. Verder boeit het me niet zozeer of die koningin echt bloedlijn is. Het gaat m.i. veel meer over de positie zelf. De heerschappij. De gedwongen gehoorzaamheid aan externe autoriteit die steeds groteskere vormen aanneemt.

  Maar ‘Zorgeloos Gezond’ ?
  Begrijp dat je niet verplicht verzekerd wil zijn. Eens, ben daar ook tegen.
  Maar zorgen voor je eigen gezondheid vereist wel degeluk gezonde inspanning. Dus zorgeloos zou ik het daarom niet wagen te noemen. Ook niet als afzetten tegen de bestaande ‘zorg’ (zorgeloos, zonder deze zorg) OMDAT het amper zorg genoemd mag worden.

  Hee en als ze bij jullie hunnie executieritueeltje komen uitvoeren maken we daar gewoon de volgende happyning van, hahum… Echt leuk is het niet maar ook wel zo gestoord dat ik vaak moet lachen om de absurditeit. Gewoon een krant lezen kan ik tegenwoordig niet meer zonder te lachen. Mensen om bijna niks alles afpakken en zelf in paleizen wonen of een extra jaarsalaris declareren. Geloof me, het wordt nog gekker!

  1. Hij gaat op de persconferentie in Zeist (zie Pateo.nl)dit ook meedelen ;De leden van iedere basisgroep bepalen zelf hoeveel geld ze in hun gemeenschappelijke pot doen. Als richtlijn kan 30% van dit bedrag gereserveerd worden voor hulpvragen van de basisgroepen uit dezelfde regio en nog eens 10% voor hulpvragen van buiten de eigen regio. Dit zijn echter globale richtlijnen. Iedere basisgroep bepaalt zelf hoe ze hier mee om willen gaan. Globaal komt dit dan neer op 60% reguliere uitgaven en 40% voor noodgevallen.

   Voor de verdeling van de 60%, die ieder lid vrij kan besteden, wordt doorgaans een verdeling gemaakt in zeven soorten kosten:
   o P (Preventie): Uitgaven die helpen een ziekte te voorkomen, zoals zalfjes, bepaalde kruidenthee, een gerichte massage, vastenkuur, een bril, enz.
   o Am (Ambulant): een ambulante behandeling.
   o Sta (Stationair): een stationaire behandeling, langere tijd in een kliniek.
   o T (Tandbehandeling): tandvulling, wortelbehandeling, tandsteen verwijderen, enz.
   o TV (Tandvervanging): een brug, een tandprothese, stifttand, enz.
   o V (Verpleging): thuisverpleging
   o Bev. (Bevalling): zwagerschap begeleiding, geboortehulp, enz.

   Het Artabana-systeem werkt al tientallen jaren naar volle tevredenheid van de verzekerden. De verzekerde kan in samenspraak met de overige leden van de basisgroep zelf bepalen aan welke gezondheidsbevorderende producten of -diensten de eigen 60% wordt besteed. De mensen van iedere basisgroep wonen meestal dicht bij elkaar en ondersteunen elkaar ook met hulp bij ziekte of ongevallen.

   De voordelen van Artabana op een rijtje:
   o Betaalbaar, want dat bepalen de groepsleden zelf
   o Vrije keuze, want dat bepalen de groepsleden zelf
   o Waarborg van de privacy van elk individu, want de groepsleden bepalen zelf welke persoonlijke informatie ze delen met de andere basisgroepen

 16. Nederland, van oudsher een handelsland…Zorg is gewoon handel geworden, een product en daardoor ont-menselijkt! Waar gaat het hier nu om, ongelofelijk dat dit kan gebeuren in een zgn. beschaafd land waar mensen die hun mond open doen op deze grove wijze de mond gesnoerd wordt.
  Johan en John: ik wens jullie veel moed en sterkte en maak er vrijdag een mooi feestje van, ik kan er helaas niet bij zijn, maar steun op afstand. En zal ook zeker wat in de pot doen om bij te dragen.

 17. Tis de arrogantie van de macht waarmee gedeald moet worden… er tegenaan is zinloos, want ieder denkt dat het gelijk aan zijn kant is, ook als is dat niet gegrond en domweg op profijt gebaseerd. De hakken in het zand !
  Alleen op echte inhoud kan de eventuele winst gemaakt worden, steeds maar weer de zenuw bloot leggen, want het is eigenlijk niet te vatten dat dit soort praktijken van overheidswege niet doorzien wordt.
  Maar men wil het niet zien, de massa is passief… Daarom hulde voor deze positieve activisten, ze zijn het zout in de pap !

  1. Dag Esther,

   Het Zorgeloos Gezond Symposium gaat door op zondag 25 maart in Amsterdam.
   Voor de juiste locatie misschien best even Johan Odenkamp of John Consemulder contacteren.

   Met vriendelijke groet,
   Leo

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.