Advertentie

Paradox: ‘Ziek zijn om béter te worden’..?


In de 20e eeuw groeiden kinderen op in een steeds schonere omgeving met betere voeding en drinkwater. Als gevolg hiervan en zeker vanaf de jaren 1970, zijn alle kinderziekten in ernst afgenomen en vervolgens bijna verdwenen, vooral in de westerse landen. Tegelijkertijd ontstond in deze landen een dramatische verschuiving van acute naar chronische ziekten zoals allergieën en auto-immuunziekten, vooral die laatste decennia. De jaren ‘60 generatie, die de meeste kinderziekten doormaakten, kampte veel minder vaak met allergie of auto-immuunziekten. Sommige immunologen vermoedden een verband.

De onderzoekers van de zogenaamde hygiënehypothese hebben een aantal belangrijke ontdekkingen gedaan die dit verband kunnen verklaren. Zij ontdekten namelijk het grote belang van op het jonge leeftijd in aanraking komen met voldoende infecties, om zodoende een gezond immuunsysteem te ontwikkelen..!! Het lijkt allemaal heel logisch, maar hoe bizar is de werkelijkheid, die met deze waarheid niets op lijkt te hebben.. Lees meer over deze belangrijke ontdekkingen in het onderstaande artikel. Het hele artikel is ook te downloaden als PDF op de site van de NVKP, de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken (HIER). (We raden je in dit verband ook aan, het artikel van Door Frankema, dat eerder HIER op de site verscheen, te lezen..!!)

* * *

The Zen-Master observes the people of his village celebrating

a young boy’s new horse as a wonderful gift.

“We’ll see,” the Zen master says.

x

 * * *

x

– De paradox –

De ‘hygiëne-hypothese’ opnieuw bezien..

2013 © Ing. Harry Zandvliet

x

Ing. Harry Zandvliet
Ing. Harry Zandvliet

Tot aan het begin van de 20’ste eeuw waren infectieziekten in hoge mate verantwoordelijk voor het hoge sterfcijfer in Nederland, vooral van zuigelingen. In 1900 stierven nog 25 van de 1000 zuigelingen aan infectieziekten[1]. Er wordt wel eens gezegd dat dankzij antibioticum en vaccins hieraan paal en perk gesteld is. In werkelijkheid werd de kindersterfte met zevenmijlslaarzen verminderd door betere voeding en betere hygiëne, zoals door sanitatie.

Door betere voeding daalde de sterfte als gevolg van mazelen als een komeet, door betere hygiëne decimeerde ziektes als cholera en roodvonk.

Gingen in 1900 nog 25 per 1000 zuigelingen onder de 1 jaar dood aan met name infectieziekten, in 1925 (ver voor de invoering van antibiotica) was dit al gedaald naar 10, om vervolgens verder af te nemen tot 6 per 1000 in 1950. Vanaf 1956 kennen we het rijksvaccinatieprogramma. In die tijd lag de nadruk op het vaccineren tegen ernstige ziekten, zoals  Tetanus, difterie en ook polio die bij een klein percentage besmette mensen kan leiden tot levenslange verlamming.

fig 1 de paradoxVanaf medio jaren 1970 werd begonnen met het uitroeien van de kinderziekten. Gedurende deze periode van hygiëneverbeteringen steeg het aantal mensen met allergie en auto-immuunziekten.

Met de daling van kinderziekten steeg het aantal mensen met allergie en auto-immuunziekten steeds sneller. Astma vervijfvoudigde sinds de jaren 70, MS verdubbelde tussen 1990 en 2004 onder mannen en ook bij andere allergie- en auto-immuunziekten zien we eenzelfde trend

In de laatste decennia verdubbelde allergie ieder 15 jaar alvorens zij uiteindelijk stabiliseerde.  Binnen de jaren 60 generatie die nog wel alle kinderziekten doormaakten komen veel minder allergieën en auto-immuunziekten voor. Sommigen immunologen vermoedden een verband tussen de verbeterde hygiëne, o.a.  door uitroeien kinderziekten, en de snelle stijging van allergie- en auto-immuunziekten.

Dit verband kon niet alleen aangetoond worden middels epidemiologische onderzoeken maar ook met diermodellen.

Bron: CMR Nijmegen, Trend van het aantal Nederlandse astma patiënten inde periode 1972-2004, 1972 is 100.
Bron: CMR Nijmegen,
Trend van het aantal Nederlandse astma patiënten inde periode 1972-2004, 1972 is 100.

Grafiek links: (bron: CMR Nijmegen) Trend van het aantal Nederlandse astma patiënten inde periode 1972-2004, 1972 is 100.

Uit het onderzoek in The Lancet [2]  blijkt dat onder kinderen die op natuurlijke wijze mazelen hebben doorgemaakt de prevalentie van diverse allergieën de helft is t.o.v. de gevaccineerde kinderen die de mazelen niet hebben doorgemaakt.

Overigens, dezelfde conclusie, namelijk dat mazelen preventief werkt tegen het krijgen van allergie, werd getrokken door de PARSIFAL studie [3].

Daarbij is het interessant te weten dat tot begin jaren 70 van de twintigste eeuw ongeveer 98% van de kinderen onder de 12 jaar mazelen doormaakte alsmede vrijwel allemaal de overige kinderziekten, en die generatie maakt het prima. Vooral indien gekeken wordt naar de incidentie van auto-immuunziekten zoals MS of allergie zoals astma, zie de hiernaast afgebeelde grafieken.

Uit ander onderzoek  blijkt dat bij muizen met aanleg voor diabetes type-1 de kans op diabetes type-1 afneemt bij verhoogde blootstelling aan virale infecties.[4]

Dit soort onderzoeken roept vragen op over het verband tussen de pogingen om kinderziekten uit te roeien en de stijging van allergie en auto-immuunziekten.

In de laatste jaren lijkt het er op dat de wetenschap steeds beter begrijpt waarom infecties beschermen tegen allergie en auto-immuunziekten.  Middels diermodellen heeft men de mechanismes ontrafeld in het immuunsysteem die preventief werken tegen allergie en auto-immuunziekten. Bij dieren met gevoeligheid voor allergie- of auto-immuunziekten blijkt dat bij opgroeien in een infectierijke omgeving het percentage 0% te zijn die deze ziekten ook krijgt. Bij het verlagen van de infectiedruk wordt dit percentage almaar hoger, tot wel 100% als een steriele leefomgeving bereikt wordt [5]. Deze diermodellen hebben ook onthuld waarom infecties beschermend werken tegen allergie en auto-immuunziekten. Maar eerst over de ontdekking van de hygiënehypothese.
x

De geboorte van de hygiënehypothesex

Een koortsig kind, een zegen in vermomming..! Het lichaam groeit in weerstand!
Een koortsig kind blijkt steeds meer een zegen in vermomming te zijn..! Het lichaam groeit in weerstand!

Er is een zeer grote verzameling van epidemiologisch onderzoek bekend [6],[7],[8]  die aantonen dat verbeterde hygiëne leidt tot meer allergie- en auto-immuunziekten. Alternatieve verklaringen bleken allemaal mank te gaan. In het NVKP artikel komt dit uitgebreid aan bod. Zo blijkt niet alleen dat in schone gebieden, zoals west Europa, meer allergie en auto-immuunziekten voor te komen, maar tevens dat mensen die migreren van infectierijke gebieden (Afrika) naar schone gebieden zoals West Europa  de nakomelingen steeds vaker allergie en auto-immuunziekten op te lopen en de cijfers van de mensen in West Europa uiteindelijk benaderen [9],[10],[11],[12],[13].

In gebieden waar de hygiëne verbeterde daalde het aantal infectieziekten maar steeg het aantal allergie- en auto-immuunziekten [14]. Tevens blijkt dat mensen die op een boerderij werken of wonen minder vaak allergie- of auto-immuunziekten op te lopen dan mensen die in de stad wonen [15],[16],[17],[18] en[19]. Het is zelfs zo dat kinderen die op een boerderij opgroeien de helft minder kans op allergie hebben. (Parsifal-studie)

Tevens bleek dat onder kinderen die op natuurlijke wijze mazelen doormaakte de helft minder vaak allergie krijgen, het gaat hier met name om hooikoorts die de laatste decennia wereldwijd is geëxplodeerd2.

Opmerkelijk is dat allergische ziekten, zoals voedselallergie, het snelst stijgen onder zuigelingen. Zoals in het artikel te lezen is, blijkt dat het doormaken van allergie door ouders de kans aanmerkelijk vergroot dat het nageslacht op zuigelingenleeftijd een allergie gaat doormaken, zoals voedselallergie. Waarschijnlijk door het aan- of uitzetten van de genen (epigenetica) kunnen de allergische reacties doorgegeven worden aan het nageslacht [20],[21],[22]. Een verhoogde hygiëne heeft dus wel degelijk invloed op het nageslacht..

Hoe hygiënisch willen we het hebben..?
Hoe hygiënisch willen we het hebben..?

Er is veel bewijs dat de stijging van allergie onder zuigelingen hand in hand gaat met de stijging van ADHD en regressief autisme. Er zijn tientallen publicaties (te zien als u deze link aanklikt) dat kinderen met ADHD en regressief autisme leiden aan (allergische) afwijkingen in het immuunsysteem, met name voedsel allergie.

Ik word wel eens bedroefd als een professor in een uithoek van de aarde roept, zonder enige biologische onderbouwing, dat autisme wordt veroorzaakt door het ouder worden van de vaders.
Vervolgens deze tekst dan met chocoladeletters verschijnt op ‘De Telegraaf’, maar dat de media hun kaken stijf op elkaar houden als het gaat om resultaten van onderzoeken, uitgevoerd door tientallen erudiete onderzoekers, die op indrukwekkende wijze verband aantonen tussen ADHD / autisme en het immuunsysteem.

David Strachan wordt gezien als de ontdekker van de hygiënehypothese.  Het was ook in de jaren 1980 al geruime tijd bekend dat er een verband lijkt te zijn tussen verbeterde hygiëne en de daling van allergie. Strachan, een epidemioloog, bedacht een betrouwbaar onderzoek die dit verband moet bekrachtigen of weerleggen.

Dr. David Strachan
Dr. David Strachan

Hij liet eind jaren 1980 de medische dossiers evalueren van ruim 17.000 Britse kinderen, die in de jaren 1950 geboren waren. De statistici moesten turven hoeveel van deze mensen allergisch eczeem of hooikoorts hadden opgelopen en tevens, uit hoeveel gezinsleden het gezin bestond, én het hoeveelste kind het allergische kind was toen het werd geboren.

In die dagen was al bekend dat hoe hoger het aantal gezinsleden hoe hoger de infectiedruk. Tevens is de rangorde van belang, het jongste kind staat bloot aan meer infecties als het oudste kind. Als de hygiënehypothese klopte zou allergie significant minder vaak moeten voorkomen bij grote gezinnen, en bovendien minder vaak bij de jongste kinderen.

Markante onderzoeksresultaten..!
Het resultaat van dit onderzoek was zeer markant. Zo bleek dat als een 23 jarige opgroeide met 2 oudere broers of zussen deze gemiddeld de helft minder kans had op betreffende allergieën t.o.v. een 23 jarige opgroeiend als enig kind. De grafiek liet ook een duidelijke correlatie zien tussen het rangnummer in het gezin en de kans op betreffende allergieën. Dit onderzoek is ijzersterk, omdat alle gezinsleden natuurlijk putten uit dezelfde genenbron. Maar tevens zijn ze opgegroeid in vergelijkbare levensomstandigheden. Dit onderzoek is een aantal keren herhaald, waarbij telkens hetzelfde resultaat naar vorenkwam, zoals te lezen in het NVKP artikel.

Het onderzoek werd gepubliceerd in de BMJ in 1989 [23]. (Je kunt hier het hele onderzoek lezen: BMJ) Een theorie was geboren!

De ontdekking van de dirigenten van het immuunsysteem en de mogelijke verklaring van de hygiënehypothese..
Recent zijn de T-reg cellen ontdekt. Deze blijken te fungeren als dirigenten van het immuunsysteem. Hoe zit dat, en wat heeft dit te maken met de hygiënehypothese?  In ieder geval worden T-reg cellen in grote hoeveelheden aangemaakt tijdens met name koortsende acute infectieziekten [24]. ondermeer onder invloed van stimulatie door afweercellen zoals de NKT-cellen. . [25]

Bekend was al dat de T-helpercellen het commandocentrum vormen van het imuunsysteem. De T-helper-1 cellen stimuleren de celafweer, om bijvoorbeeld zieke cellen welke virussen bevatten snel  te kunnen laten elimineren. De T-helper 2 cellen stimuleren de humorale afweer, welke zorgt voor het elimineren van indringers via de aanmaak van passende antistoffen. Bij de ziekte Aids worden deze T-helpercellen vernietigd en te zien is wat voor gevolgen dit heeft voor het immuunsyteem.

De Engelse moeder Claire Harden, met zoon Jordan, wiens leukemie plots verdwenen was, ná een heftige koortsaanval..! (klik voor artikel)
De Engelse moeder Claire Harden, met zoon Jordan, wiens leukemie plots verdwenen was, ná een heftige koortsaanval..! (klik voor artikel)

Er zijn verschillende cellen die deze T-helpercellen manen om deze stimulatie te stoppen, bijvoorbeeld aan het einde van een infectie of een afweerreactie die ongewenst is. Het blijkt dat de T-reg cellen veruit de belangrijkste taak hebben in dit proces. Zij drukken (via interleukine 10) de werking van T-helpercellen flink de kop in waardoor een gezonde verhouding ontstaat tussen de diverse T-helpercellen (Th1, Th2 en Th17). Immonologen denken dat het geregeld in werking treden van dit stop-proces ongewenste allergische reacties kan doen laten uitdoven [25].

Daarnaast hebben T-reg cellen nog een belangrijke taak. Tijdens de homeostase worden de T-cellen (zorgen voor de specifieke celafweer) op peil gebracht.  Hiervoor worden met name T-geheugencellen gebruikt, deze produceren namelijk gezonde T-cellen.

Echter, het gevaar is dat niet de T-geheugencellen maar de auto-reactieve T-cellen zich gaan delen tijdens de homeostase met als risico het oplopen van een auto-immuunziekten. Het blijkt dat T-regcellen voorkomen dat deze auto-reactieve T-cellen tijdens de homeostase zich gaan delen. In het boek Immunologie, van Rijkers / Kroese wordt dit mechanisme uitgebreid beschreven (zie het NVKP artikel).

Diermodellen laten zien: hoe meer T-regcellen, hoe kleiner de kans op auto-immuunziekten en allergieën. Tijdens koortsende ziekten rijpen grote hoeveelheden T-regcellen uit. Sommige virale ziekten, bekend is influenza A, stimuleren ook de aanmaak van NKT-cellen. Deze NKT-cellen zetten de aanmaak van T-regcellen in een hogere versnelling [26]. Dieren die NKT stimulerende ziektens als influenza A doormaken hebben een aanmerkelijke betere bescherming tegen astma, zoals aangetoond middels deze diermodellen [27].

Tevens blijkt dat infecties die op jonge leeftijd zijn doorgemaakt veel meer gewicht in de schaal te leggen dan infecties die op oudere leeftijd zijn doorgemaakt. Citaat:

Menselijke T-cellen in de aanval op een kankercel.
Menselijke T-cellen in de aanval op een kankercel.

Het blad, Medisch Contact (woensdag 28 maart 2012) vat dit onderzoek als volgt samen:

Volgens Torsten Olszak e.a. spelen de zogenaamde invariant natural killer T-cells (iNKT) hierbij een belangrijke rol. Bij lage blootstelling aan bacteriën stapelen de iNKT-cellen zich op in de darmen en longen van kleine kinderen. Factoren die op latere leeftijd optreden kunnen deze cellen triggeren, met een auto-inflammatoire respons als gevolg.

Olszak e.a. onderzochten twee groepen muizen: bacterievrije en niet-bacterievrije. Bij de bacterievrije muizen was een hogere stapeling van iNKT-cellen te vinden. Op volwassen leeftijd hadden deze muizen een verhoogd risico op een geïnduceerde colitis en astma. Herintroductie van bacteriën bij deze volwassen muizen drong het aantal iNKT-cellen niet terug; de schade was onomkeerbaar.

Het grote probleem: bewustwording van een probleem..
Degene die denken dat deze ontdekkingen zou leiden tot grote paniek bij gezondheidsinstanties moet ik teleurstellen. In de loop van de eeuwen is de mens zo doordrongen van de gevaren van infecties dat het lijkt alsof de keerzijde van een zeer ver doorgevoerde eliminatie van infecties maar niet wil doordringen. Ik vergelijk het wel eens met het proberen te overtuigen van een atheïst dat er een God is, of omgekeerd een gelovige bekeren tot het atheïsme. Toch gaat deze metafoor niet geheel op, aangezien het bij geloof om geloof gaat en hier om wetenschappelijk vaststaande feiten.

Immunologen zien de toename van allergie en auto-immuunziekten meer als een natuurramp waar nieuwe vaccins uitkomst moeten brengen. Dat komt door het TINA denken, het denken dat er geen alternatief is (“There Is No Alternative”) voor het huidige RVP. Ondanks dat op de achterkant van een sigarendoosje valt uit te rekenen dat de nadelen van het vaccinatieprogramma, ingezet in de jaren 1970, meer nadelen dan voordelen heeft, afgaande op de hiervoor genoemde onderzoeken.

De overheid (GR en RIVM) kunnen ook moeilijk nog terug. De media moet  de overheid echter controleren. Echter, de huidige journalist vindt dat hij of zij ook een maatschappelijke functie heeft. De gezondheidszorg en het vertrouwen in het vaccinatiebeleid worden als zeer belangrijk gezien. Vandaar dat de media bij slecht nieuws over vaccinaties zich in eerst instantie laat informeren door het RIVM.
Soms doet een actualiteitenprogramma wel aan kritische journalistiek, maar wordt deze kritiek vervolgens snoeihard door het RIVM terecht gewezen, zoals het commentaar in ‘Trouw’ door het RIVM over een kritische Netwerk-uitzending (december 2009). De beschuldigingen van het RIVM luiden, dat zij de gezondheid van al onze kinderen op het spel zetten als door hun kritiek de vaccinatiegraad daalt.

De overige media laat deze schandalige inmenging in de persvrijheid ook aanleunen, aangezien niemand het vertrouwen in het o zo belangrijke vaccinatiebeleid wil schaden. De NRC gaat zelfs zo ver dat zij vindt dat als mensen googlen op ‘vaccinatie issues’, zij alleen mogen uitkomen bij ‘betrouwbare’ instanties, waarmee dan bedoeld wordt: het RIVM, de NOS of wellicht het NRC. Daarbij dienen de onwetende googlers gewaarschuwd te worden voor theorieën die niet conform het politiek correct universum van het ‘liberale’ NRC zijn..

Gelukkig zijn er ook een paar uitzonderingen.
Journalisten die wel de keerzijde van het vaccinatiebeleid in relatie tot de hygiënehypothese durven te benoemen. Bijvoorbeeld Simon Rozendaal van de Elsevier heeft wel eens iets geschreven over de mogelijk nadelen van vaccinaties als gevolg van de hygiënehypothese. Elsevier schreef ook een artikel over de heilzame werking van Influenza A, ter voorkoming van Astma, naar aanleiding van een onderzoek onder . (Elsevier: griep op jong leeftijd voorkomt astma) Een citaat uit dit Elsevier artikel:

Door op jonge leeftijd griep te krijgen, worden meer T-cellen aangemaakt, cellen die voor de natuurlijke afweer zorgen. De cellen voorkomen dat het lichaam extreme afweerreacties gaat vertonen zodat allergieën en astma kunnen worden voorkomen. De resultaten dragen bij aan de aanname dat steeds meer kinderen in het Westen lijden aan allergieën omdat zij niet genoeg worden blootgesteld aan virussen.

Hulde!

De T-cellen van het immuunsysteem, kunnen worden gezien als de poortwachters die alarm slaan en soldaten activeren, wanneer indringers worden gelocaliseerd.
De T-cellen van het immuunsysteem, kunnen worden gezien als de poortwachters die alarm slaan en soldaten activeren, wanneer indringers worden gelocaliseerd.

Toen ik in aanraking kwam met de hygiënehypothese was ik hiervan ondersteboven, wellicht omdat ik weet wat een auto-immuunziekte kan aanrichten (niet bij mezelf). Omdat het voor de voeten werpen van dit issue bij belangenverenigingen of de media alleen maar leidt tot geïrriteerde of agressieve reacties, vond ik het tijd worden om deze onwelkome boodschap te delen met u.

Het meest schokkende wat ik hierbij meemaakte was de reactie van het World Cancer Research Funds. Toen ik dit WCRF voor de voeten wierp, dat koorts de actieve tolerantie verminderde, en daarmee een antagonist was tegen kanker, dus een preventieve werking had, werd dit niet ontkend.. In tegendeel! Echter, men legde mij uit dat het WCRF ‘dit soort onderzoek niet sponsort en zodoende hierover niets publiceert’…

Het Wilhelmina fonds maakt weer gebruik van het WCRF onderzoek en zodoende hoeft niemand het WHO beleid of het RIVM beleid in de wielen te rijen, door met onderzoek te komen dat dit beleid (koortsverlagers waaronder vaccins) aantoonbaar leidt tot meer kankergevallen, zoals aangetoond in diermodellen alsmede epidemiologisch onderzoek, zie het NVKP artikel hierover.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit probleem niet meer genegeerd wordt?  We kunnen heel veel doen. Schrijf naar vaccinatiegelovigen, naar de pers als er weer een onzinartikel of niet evenwichtig artikel verschijnt over vaccinaties of naar de politiek of naar belangenorganisaties. Maar zorg dan voor een goede onderbouwing, maak gebruik van de voetnoten in de NVKP-artikelen, maar vermijdt ingewikkelde theorieën zonder deugdelijke bronnen, die niet zelden complottheorieën blijken te zijn. Kortom, zeg het voort..

Bronnen/referenties:

[1] CBS Bevolking huishoudens en bevolkingsontwikkeling

[2].Shaheen SO, P Aaby, AJ Hall, DJP Barker, CB Heyes, AW Shiell, A Goudiaby, Measles and atopy in Guinea-Bissau, The Lancet, 1996; 347: 1792-6

[3] Rosenlund, H, Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection, Pediatrics 2009 Mar;123(3):771-8. doi: 10.1542/peds.2008-0013

[4] Oldstone MBA, Prevention of type 1 diabetes in nonobese diabetic mice by virus infection, Science, 1988; 239: 500-2

[5] Okada H, Kuhn C, Feillet H, Bach JF, The ‘hygiene hypothesis’ for autoimmune and allergic diseases, Clinical and Experimental Immunology, 2010 Apr;160(1):1-9. doi: 10.1111/j.1365-2249.2010.04139.x (Pubmed 20415844)

[6] Patterson CC, Carson DJ, Hadden DR, Epidemiology of childhood insulin-dependent diabetes mellitus in Northern Ireland 1989-1994: low incidence in areas with highest population density and most household crowding. Northern Ireland Diabetes Study Group, Diabetologia 1996 Sep;39(9):1063-9 (pubmed 8877290)

[7] Ponsonby AL, van der Mei I, Dwyer T, Blizzard L, Taylor B, Kemp A, Simmons R, Kilpatrick T., Exposure to infant siblings during early life and risk of multiple sclerosis, JAMA 2005 Jan 26;293(4):463-9 (pubmed 15671431)

[8] Bach, JF, The effect of infections on susceptibility to autoimmune and allergic diseases, New England Journal of Medicine 2002 Sep 19;347(12):911-20 (pubmed 12239261)

[9] Bodansky HJ, Staines A, Stephenson C, Haigh D, Cartwright R, Evidence for an environmental effect in the aetiology of insulin dependent diabetes in a transmigratory population, British Medical Journal 1992 Apr 18;304(6833):1020-2 (pubmed 1586783)

[10] Leibowitz U, Kahana E, Alter M, The changing frequency of multiple sclerosis in Israel, Archives of Neurology 1973 Aug;29(2):107-10 (pubmed 4717716).

[11] Staines A, Hanif S, Ahmed S, McKinney PA, Shera S, Bodansky HJ, Incidence of insulin dependent diabetes mellitus in Karachi, Pakistan, Archives of Disease in Childhood 1997; 76:121–3. (pubmed 9068300)

[12] Detels R, Brody JA, Edgar AH, Multiple sclerosis among American, Japanese and Chinese migrants to California and Washington, Journal of Chronic Diseases 1972 Jan;25(1):3-10 (pubmed 5027330)

[13] Symmons DP, Frequency of lupus in people of African origin, Lupus 1995 Jun;4(3):176-8 (pubmed 7655486)

[14] Von Mutius E, Martinez FD, Fritzsch C, Nicolai T, Roell G, Thiemann HH, Prevalence of asthma and atopy in two areas of West and East Germany, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 1994; 149 (2 Pt 1):358–64. (pubmed 8306030)

[15] Leibowitz U, Antonovsky A, Medalie JM, Smith HA, Halpern L, Alter M., Epidemiological study of multiple sclerosis in Israel. II. Multiple sclerosis and level of sanitation, Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 1966 Feb;29(1):60-8 (pubmed 5910580)

[16] Flohr C, Tuyen LN, Lewis S, Quinnell R, Minh TT, Liem HT, Campbell J, Pritchard D, Hien TT, Farrar J, Williams H, Britton J. Poor sanitation and helminth infection protect against skin sensitization in Vietnamese children: A cross-sectional study, Journal of Allergy and Clinical Immunology 2006 Dec;118(6):1305-11. Epub 2006 Oct 13 (pubmed 17157661)

[17] Prevention of Allergy Risk factors for Sensitization In children related to Farming and Anthroposophic Lifestyle.

[18] Riedler J, Braun-Fahrländer C, Eder W, Schreuer M, Waser M, Maisch S, Carr D, Schierl R, Nowak D, von Mutius E; ALEX Study Team, Exposure to farming in early life and development of asthma and allergy: a cross-sectional survey, Lancet 2001 Oct 6;358(9288):1129-33 (pubmed 11597666)

[19] Ege MJ, Bieli C, Frei R, van Strien RT, Riedler J, Ublagger E, Schram-Bijkerk D, Brunekreef B, van Hage M, Scheynius A, Pershagen G, Benz MR, Lauener R, von Mutius E, Braun-Fahrländer C;Parsifal Study team, Prenatal farm exposure is related to the expression of receptors of the innate immunity and to atopic sensitization in school-age children, Journal of Allergy and Clinical Immunology 2006 Apr;117(4):817-23. Epub 2006 Feb 7 (pubmed 16630939)

[20] Graham A.W. Rook, Darwinian View of the Hygiene or “Old Friends” Hypothesis, Microbe magazine Number 4, 2012

[21] Cantani A, Micera M, A study on 300 asthmatic children, 300 controls and their parents confirms the genetic transmission of allergy and asthma, European Review for Medical and Pharmacological Sciences (pubmed 22013728)

[22] Misiak RT, Wegienka G, Havstad S, Ownby DR, Johnson CC, Zoratti EM.,Specific allergic sensitization in parents and their 18-year-old offspring in the Suburban Detroit Childhood Allergy Study, Journal of Allergy and Clinical Immunology 2009 Jun;123(6),(pubmed19409605 )

[23] Charfi MR, Khouani H, Fajraoui N, Hsaïri M.,Family transmission of atopic organ manifestations and allergen sensitizing in 659 Tunisian families, La Tunisie Médicale (Pubmed 19472809)

[24] Strachan David P., Hay fever, hygiene, and household size, British Medical Journal 1989;299:1259-60

[25] Ya-Jen Chang, Hye Young Kim, Lee A. Albacker, et al, Influenza infection in suckling mice expands an NKT cell subset that protects against airway hyperreactivity, The Journal of Clinical Investigation http://www.jci.org Volume 121 Number 1 January 2011 (Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA)

[26] Schaub B, Liu J, Höppler S, Schleich I, Huehn J, Olek S, Wieczorek G, Illi S, von Mutius E, Maternal farm exposure modulates neonatal immune mechanisms through regulatory T cells, Journal of Allergy and Clinical Immunology 2009 Apr;123(4):774-82.e5. doi: 10.1016/j.jaci.2009.01.056 ( pubmed-19348917)

[27] Matangkasombut P, Pichavant M, Dekruyff RH, Umetsu DT, Natural killer T cells and the regulation of asthma, Mucosal Immunology 2009 Sep;2(5):383-92. doi: 10.1038/mi.2009.96. Epub 2009 Jul 8 (pubmed 19587638 )

45 gedachten over “Paradox: ‘Ziek zijn om béter te worden’..?

 1. Voor het afweermechanisme is het nodig dat het lichaam zich wapent, dat houdt in dat het soms erg ziek moet worden.
  Vlak na de geboorte is het afweermechanisme nog niet op piel, deels wordt het gevoed via de borstvoeding en deels door alle 6 kinderziektes door te maken: het versterkt de afweer en enig ingrijpen door vaccinaties is uit den boze; het verzwakt het afweermechanisme.

  1. @ Frits,

   Helemaal eens, maar….tegenwoordig wordt de flessenvoeding gepromoot als zou zij even goed, zoniet beter zijn dan de borstvoeding. En de moeders met weinig tijd, snel weer aan het werk in deze “economische” wereld tuinen er massaal in zo lijkt het wel. Het “lijkt” allemaal zo natuurlijk omdat “iedereen” het doet, dus het zal wel goed zijn. In de “gewone” wereld krijg je toch goeie voorlichting? van mensen die het wel zullen weten is het idee. Welnu; ik heb het idee dat hoe hoger opgeleid de mensen zijn, des te smaller is hun tunnelvisie. Hoe meer ze van hunzelf en de natuur zijn vervreemd en het is een lange weg terug naar “huis.” Maar nog steeds kijken mensen hier tegenop en willen ze die baan bemachtigen die het meeste geld oplevert. Voor macht en aanzien. Omdat de mens niet meer wordt geleerd dat ze mogen zijn die ze willen zijn, zonder prestatiedrang en geld en bezit. Hier zit een taak voor het onderwijs systeem.

 2. Ook hier maar even posten vanwege actuele noodzaak en algemeen belang (zie ook mijn nadere post bij Merck promotie artiek hier op de site):

  Is Coutinho (die op haast misdadige wijze eerder al illegaal bloed van homosexuelen gebruikte voor ander onderzoek waar toestemming voor was gegeven en ‘ beloond’ werd door RIVM directeur te worden) nu helemaal ziek in zijn hoofd? Ik toon al jaren aan dat vaccinaties onwetenschappelijk, ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn, juist voor baby’s en zwangere vrouwen…En nu wil het RIVM zwangere vrouwen al vaccineren, zodat het kind vroeg ‘ beschermd’ wordt (lees neurotoxisch en immuunsysteem verstorend en mogelijk kankerverwekkend gif binnenkrijgt, terwijl het immuunsysteem en het detoxificatiesysteem nog niet ontwikkeld zijn – en aan het einde van de zwangerschap is er juist een ‘groeispurt’ dus een kritiek moment voor de foetus wat niet verstoord mag worden, tenzij we aan populatiecontrole willen doen natuurlijk)….http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3390297/2013/02/07/RIVM-zwangere-inenten-tegen-kinkhoest.dhtml?utm_source=scherm1&utm_medium=button&utm_campaign=Cookiecheck

 3. Als de natuur en ons zelfherstellend vermogen vaccins en gif nodig had om te herstellen, hadden onze kinderziektes wel ‘Rijksvaccinatiepropaganda-ziektes’ geheten…

  Is Coutinho (die op haast misdadige wijze eerder al illegaal bloed van homosexuelen gebruikte voor ander onderzoek waar toestemming voor was gegeven en ‘ beloond’ werd door RIVM directeur te worden) nu helemaal ziek in zijn hoofd? Ik toon al jaren aan dat vaccinaties onwetenschappelijk, ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn, juist voor baby’s en zwangere vrouwen…En nu wil het RIVM zwangere vrouwen al vaccineren, zodat het kind vroeg ‘ beschermd’ wordt (lees neurotoxisch en immuunsysteem verstorend en mogelijk kankerverwekkend gif binnenkrijgt, terwijl het immuunsysteem en het detoxificatiesysteem nog niet ontwikkeld zijn – en aan het einde van de zwangerschap is er juist een ‘groeispurt’ dus een kritiek moment voor de foetus wat niet verstoord mag worden, tenzij we aan populatiecontrole willen doen natuurlijk)….http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3390297/2013/02/07/RIVM-zwangere-inenten-tegen-kinkhoest.dhtml?utm_source=scherm1&utm_medium=button&utm_campaign=Cookiecheck

 4. De natuur weet het beste om te gaan met zijn eigen omgeving.
  De mens is echter te arrogant om te luisteren, men denk slim te zijn, maar heeft niks begrepen van de natuur en haar pracht.
  Waar de mens wel goed in is is in ruzie maken en oorlog voeren onder het mom van religie: foei.
  Het zal nog lang duren voor er enig inzicht is.

  1. precies Frits .En op deze note wil ik nog even iets bijvoegen.
   Mensen zien vaak biologisch eten als iets raars aan ,wanneer het toch echt heel normaal eten is.ZO als de natuur het heeft bedoelt zeg ik dan altijd maar.

   Ik laat dan ook meestal weten heel normaal te eten ,en dat het andere dus chemisch eten is .Mensen hebben namelijk een heel verkeerd beeld over normaal eten .
   Nee lieve kinderen chips en snoep is dus geen eten.

   Ik vind dan ook dat het normale eten voorrang moet krijgen in de schappen van een winkel en dat e-nummers verboden moeten worden (de chemische dan-niet de natuurlijke ).We hebben dan in ieder geval een goede basis.Dit kan wat mij betreft onder een gemeentelijke subsidie zodat iedereen het kopen kan.

   Terug naar het echte eten wat ons immuunsysteem helpt.Naar voldoende vitaminen en mineralen ,en je zal alleen dan al zien dat we vooruit springen in de gezondheid.

 5. Interessant artikel, ook gegrond/goed onderbouwd 🙂

  Zelf vind ik het nog steeds interessant om me af te vragen wat nu echt verschil maakt in de materiele, fysieke wereld: materie of dingen als placebo.

  Beiden zijn namelijk bewezen… (sorry het placebo effect is soort van off topic)

  1. Nee hoor, alles is intentie, vanuit intentie komen we bij realisatie.. En een placebo is niets anders dan een ‘knoopje’ waar we onze intentie op richten, bewust of onbewust..
   Mooi verhaal over steeds beter werkende placebo’s, hier op de site..!!

 6. Gezien de actualiteit van de vaccinatiewaanzin om zwangere vrouwen…te vaccineren heb ik besloten om de eerste thema TV-uitzending over vaccinaties en ware immuniteit te houden.

  De bedoeling is, om maandelijks ronde tafel HealingSoundMovement Tv-gesprekken met 2 tot 3 gasten te houden over een actueel/belangrijk/inspirerend thema, met een afsluitende paneldiscussie en vragen vanuit het publiek.

  De evenementen zullen worden gefilmd met 2 professionele camera’s en professioneel geluid. Ik ben tijdens de dagen de interviewer/gespreksleider, maar het gaat vooral om de sprekers en de interactie onderling en met het publiek!

  Tot mijn vreugde hebben zojuist Desiree Rover, Door Frankema en niemand minder dan Dr. Hans Moolenburgh toegezegd om er samen met jullie een onvergetelijke en informatie dag van te maken!

  De lokatie en datum en overige info wordt zsm bekend gemaakt, volg ook het nieuws op http://www.healingsoundmovement.com De voorlogige titel van de dag wordt ‘Op Losse Schroeven: de Waarheid in de Spuit’.

 7. wat de natuur ons biet geeft ons geen verdriet
  wat de farma ons biet doet ons zeer veel verdriet
  laat de natuur zijn / haar werk doen wie sterk is overleefd wie zwak is zal niet verder komen dan tot?? daar .R I Pt,woerdt altijd al gezegd de sterkste overleeft het wel .

 8. ‘GSK maakt zich zorgen’

  GlaxoSmithKline (GSK) kan er niet langer omheen en geeft toe dat de zich opstapelende bewijzen voor de zorgwekkende toename van narcolepsiegevallen die bij kinderen in Europa geconstateerd zijn na de vaccinatie met het H1N1-vaccin Pandemrix tijdens de griep’pandemie’ in 2009-2010, bijzonder serieus genomen moet worden. Meerdere wetenschappers leggen de link voor het ontstaan van narcolepsie (slaapstoornis) met het adjuvant AS03.

  En hoewel Pandemrix door de EMA niet langer wordt aanbevolen voor gebruik bij kinderen onder de 20 jaar, is dit vaccin in Europa wel degelijk nog altijd toegestaan en beschikbaar voor volwassenen.

  Norman Begg, woordvoerder van GSK, verklaarde in een persbericht : “Het is inderdaad vastgesteld dat mensen die met ons vaccin werden ingeënt, meer risico lopen om narcolepsie te krijgen dan zij die hier niet mee werden gevaccineerd. Statistisch gezien is dit overduidelijk. Dit wil echter niet zeggen dat A automatisch naar B leidt.”

  Bron : http://www.reuters.com/article/2013/02/08/us-narcolepsy-vaccine-adjuvant-idUSBRE91708V20130208

  Intussen kan GSK rustig op één oor blijven slapen, want in mei 2010 schreef Apotheker Fernand Haesbrouck n.a.v. het geheime contract tussen GSK en de Belgische overheid hierover het volgende : Pandemrix bevat AS03, een omstreden adjuvant, dat nooit werd getest op risicogroepen, zoals zwangere vrouwen, voor de vaccinatiecampagne tegen de A/H1N1-griep. Dat was in de herfst van 2009. Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) betreurt niet dat het contract werd getekend. “De firma GSK eiste een systeem van gedeelde verantwoordelijkheid. We hadden geen keuze, tenzij we het vaccin weigerden. Overigens, geen enkele staat kreeg gunstigere voorwaarden dan België.” Het contract garandeert GSK dat alle verantwoordelijkheid bij overlijden of bij ernstige bijwerkingen bij de regering komt te liggen. http://www.adhdfraude.net/pdf/NB196.pdf

  1. Tja, en die belangenverstrengeling is natuurlijk ook uit de lucht gegrepen…

   Minister Volksgezondheid Onkelinx hand in hand met Waals minister van gezondheid Laanan (zuster werkend bij GSK – andere zuster biologe, gespecialiseerd in ‘aluminium in vaccins’ en die toevallig stage liep bij GSK).

   Ach, al die (met feiten onderbouwde) indianenverhalen toch, foei, waar hàlen we ze vandaan…

  1. Ik weet dat dit artikel eigenlijk te lang is voor hier, maar dit is eigenlijk het geheel van het verhaal omtrent de nieuwe verborgen technologieën. Guido, vertaal het anders of doe ermee wat je wilt.

   It is remarkable that there are movies now spreading the word about geoengineering aka chemtrails. Opinions are changing as more and more public awareness to the obvious drama going on but being officially denied in the skies….clearly many can see the massive contrast with today’s skies and those years Pre-1995 in the US and pre-2000 in the EU and other NATO nations. Today we see a different colour blue and long persistent trails that were just not there before. With incremental increases in the trails it is hoped the gradual increase would appear normal to the masses. As people raise the alarm, a complex game of disinformation, propaganda and a sophisticated counterintelligence operation works 24/7 to discredit the information flowing. The governments are all complicit in a huge program, controlling the weather, food production and costs…together with changing the atmosphere to fascilitate the use of HAARP and other frequency based weapons. The governments are loosing their information war, as admitted by Hilary Clinton and desperate measures are being implemented such as new internet laws, privacy laws and terrorist laws all designed to combat and discredit the truth movement. The corrupt governments hire teams of trolls and shills to post comments on the internet and newspaper comments just to dissuade or upset truthers or persuade them they have it all wrong. This is a massive effort. Illnesses have multiplied exponentially, many of which are linked to chemtrails. Simple rainwater analysis or blood and hair samples can confirm the excessive heavy metals in our system. The UK government published it’s 5th report…On the Regulations on Geoengineering in 2009….this program is advanced and the changes are becoming evident. The soil is changing and can easily be verified. They are controlling the weather, creating high and low pressures as desired…moving the jet streams, melting the polar region by design in order to access the rich resources. They also are facilitating the massive release of trapped methane by geoengineering and consequently are causing tremendous climatic problems, which they will try to solve using they ionospheric heaters to save us ( not admitting they caused the problem) and cause much more damage. The corrupt governments are but pawns in a much bigger plan, hundreds of years old to dominate the planet and all resources and people entirely for the control from the obscenely rich elites. The Crown Corporation, the Committee of 300, The Zionists and upper Freemasons, Bilderburg group, CFR and many other NGO’s are tools of the Obscenely rich elites planning a NEW WORLD ORDER…a totalitarian technocracy of total enslavement…to be enacted through the” UN agenda 21″ aka
   ( sustainable development) all hinging on the big deception of global warming threat, devised by the Club of Rome which is another organisation set up by the elites. The whole global warming fear mongering is a fraud, however geoengineering that has been going on is creating freakish weather and climatic problems…which can be misconstrued to appear to confirm the LIE of global warming. Hundreds of eminent scientists are now dissenting perpetuating the LIE and top scientists at the UK research climate centre have even been caught out ” fixing and skewing the data” to fit the bogus objectives of the UN and the elites. The obscenely rich elites are master criminals, using Eugenics and poisonous vaccines and toxins in water such as fluride to control the population. Using propaganda and predictive programing to condition the masses to accept their vision and conclusions. For further research please refer to the
   ” useful links ” at mrmaxbliss.wordpress.com The corrupt governments use a system of compartmentalization to manage their deception and we the people only have each other to make the changes needed to stop the insanity. WE THE PEOPLE DO NOT CONSENT…and we the people can change everything together, by raising awareness to the facts we can reach everyone including many of the police and military. The media are controlled as are the courts, the only way to change this horrendous plan is to wake everyone up to the TRUTH behind the mass deception, we must expose and dismantle the elites and their machinations NOW. Work together, put the unity back into our community……..PEACE 4 ALL
   Originally uploaded by Bjarki Mikkelsen
   Published on 29 Oct 2012

   This film deals with the popular topic of spray chemtrails. We see it every day all over the world, day and night. This film is made on the conspiracies that are around the white aircraft streaks in the sky. And maybe it happened in reality at that way, in fact, there are a few small villages that have been infected with the disease from Chemtrails.

  2. VforVendetta, in deze mooie tijd van Ontwaken gebeurt er veel om ons heen, maar ook heel veel met ons zelf, ook in emotioneel en mentaal opzicht. Dit soort processen, die vaak gepaard gaan met veel verzet (weerstand), gaan echter ook ten koste van de weerstand van het eigen lichaam

   Zie ook artikel NRC

   “Dat is dit jaar in Nederland niet zo. Hoe dat komt? Het is een kwestie van kracht van het virus en weerstand in de bevolking. De varianten die nu in Nederland circuleren vinden kennelijk alledrie genoeg mensen om in te groeien.”

   En mijn gevoel zegt dat in de regel juist mensen die zich in het verleden hebben laten vaccineren tegen de griep er nog het meest vatbaar voor zijn!

  3. Hallo Dick,
   Bedankt voor je reactie, maar dit artikel was eigenlijk een aanvulling op de film Toxic Skies.
   In mijn directe omgeving heb ik waargenomen dat er verschillende mensen longontstekingen en luchtwegaandoeningen ontwikkellen.
   Deze blijken zeer hardnekkig te zijn.
   Ik zet daar zo mijn vraagtekens bij.

  4. @VforVendetta: klopt wel wat jij beschrijft. Ik ben al vanaf begin november 3 keer aan de beurt geweest met diverse griepaanvallen die heel lang hebben geduurd. Heel gek eigenlijk: ik heb praktisch nooit griep, eenmaal gehad in het kraambed van mijn eerste kind (was toen heel veel bloed verloren, dus schijnbaar bevattelijk voor de bezoekers met iets onder de leden) en was toen 30 jaar, nu 67 jaar. Mijn oudste zoon en gezin hebben ook telkens weer griepachtige verschijnselen die hardnekkig zijn, mijn kleinzoon moest op een gegeven moment (1,5 maand geleden) in allerijl naar het ziekenhuis vanwege vreselijke benauwdheid en na behandeling was hij aan de verstuiver. Nu vandaag daar geweest zijnde bemerk ik nog steeds gerochel, hoesten en algemeen onwel bevinden.

 9. Bedankt voor alle reacties. Alleen jammer dat heel weinig ingaan op het onderwerp. Veel schrijven over de bijwerkingen van vaccins, maar bijna niemand over de gevolgen van hetgeen waarvoor vaccins bedoeld zijn, namelijk het voorkomen van kinderziektes.

  Natuurlijk zijn die bijwerkingen belangrijk, maar niet vergeten mag worden dat vaccins getest worden op duizenden proefpersonen. Als er dus bijwerkingen zijn komen deze relatief weinig voor. De slaapziekte werd gemist juist omdat deze zo zeldzaam is dat zij niet optrad bij de proefpersonen, waarmee ik deze bijwerking niet wil bagatelliseren.

  Echter, uit epidemiologisch onderzoek en ook diermodellen blijkt een zeer duidelijk verband tussen eliminatie van infecties en de kans op allergie en auto-immuunziekten. Veel mensen willen het niet horen maar sinds kort weet men dus ook dat koortsende (virale) ziektes heel preventief zijn tegen genoemde ziektes, zie het artikel. Nog belangrijker is dat men eindelijk er een vinger weet achter te krijgen welk mechanisme in het immuunsysteem getriggerd wordt door die infecties en dat dit mechanisme preventief werkt op allergie- en auto-immuunziekten.

  De gevolgen van het uitroeien van kinderziekten, en dit sluipende proces is nooit nagespeeld bij proefpersonen omdat vaccins druppelsgewijs ingevoerd werden, zijn als een enorme mokerslag. Maar blijkbaar heerst er een universeel blindheid om in te zien dat die gevolgen, het niet meer doormaken van kinderziekten, honderden malen , nee duizenden malen, erger zijn dan de bijwerkingen.

  Als je nagaat dat de Thymus een van de weinige organen is die optimaal functioneert tijdens de kindertijd, en verschrompeld tijdens en na de pubertijd, dat tijdens koorts hier T-cellen rijpen, waaronder de T-regcellen die zeer preventief werken tegen auto-immuunziekten en allergie.
  Als er ergens een korreltje asbest gevonden wordt reageert de media hysterisch, want kankerverwekkend, maar als uit serieus onderzoek blijkt dat bij het uitroeien van koortsende kinderziekten kanker met wel 16% toeneemt dan heerst er een ooverdovende stilte. Wereldwijd is dit niet meer dan een voetnoot, ook bij anti vaccinatiebewegingen.

  Waarschijnlijk omdat de hygiënehypothese ongrijpbaar is. Maar dat zou geen rede mogen zijn om de enorme gevolgen niet serieus te nemen. Goed, ik heb een steentje in de vijfer mogen gooien. Of het veel zal helpen, ik hoop het. Maar ik vrees dat 99% van de commentaren alleen zal gaan over bijwerkingen van vaccins, en daarmee missen we de grootste nadelen van vaccins en diens enorme gevolgen voor onze gezondheid.

  Als kind las ik het verhaal van de Oostenrijkse arts Semmelweis, die ontdekte dat het wassen van handen in bleekwater door artsen kan voorkomen dat vrouwen sterven aan kraamvrouwenkoorts. Hij heeft dit gepubliceerd en aangetoond middels een verbluffende hoeveelheid bewijs. Het duurde vele tientallen jaren voordat men dit onderzoek serieus nam. Hij zelf is alles kwijtgeraakt en uiteindelijk waarschijnlijk vermoord door het verplegend personeel in de kliniek waar hij eindigde na een zenuwinzinking, zo blijkt uit recent autopsie onderzoek. Om de een of andere reden moet ik vaak aan dat verhaal terug denken.

 10. Ben al een ‘oudje’ en dat maakt dat ik als kind enkel het pokkenvaccin toegediend kreeg, waarvoor mijn grote dankbaarheid. Het blijkt nu dat ik aan desastreuze gevolgen ben ontsnapt.
  Ik hoorde zeer vaak dat koorts niet zomaar onderdrukt mocht worden omdat het wees op een vechtreactie van het lichaam. Bovendien zorgde de hoge lichaamstemp. voor het uitschakelen van de ziekteverwekker. Enkel wanneer de koorts te hoog dreigde te worden, werd nogal draconisch ingegrepen met lauwe baden en vochtige doeken.
  Dat was een – veel te korte – tijd waar het gezond verstand nog de bovenhand had.
  Toen kwam de penicilline en hiermee een onblusbare drang naar het uitbannen van àlle ziekten, te beginnen met het aanpakken van de symptomen.
  Toen wou men nog verder gaan en zelfs de symptomen uitbannen.
  Daar moesten de vaccins voor dienen.
  Maar, dacht men wellicht : door minder ziekten, ook minder inkomsten voor het geneeskundig apparaat.
  Vaccinatie werd alzo een van de melkkoeien.

 11. Queridos Hermanas y hermanos de Holanda o Pais Bajo,

  Ik heb zonet gelezen, dat het woord Psychiater letterlijk “Genezer van de Ziel” betekent, want het woord psychiater bestaat uit psyche = ziel en iatros = dokter in het Grieks, zie en lees Frontier grensverleggend Magazine, jaargang 19.1 / nummer 112 / Januari – februari 2013, artikel “De ‘uitvinders’ van de Holocaust waren NIET de Nazi’s”.
  Voor mijn ziel was een verlichtend artikel, tevens wordt de onderstaande Documentaire in het betreffende artikel aangehaald en dan krijg ik het gevoel hoe ziek kan een Geest wel niet zijn. Zie ook de bijwerkingen van Anti depressiva.

  Psychiatrie, tijdperk van angst hoofdstuk 1, 2

  http://www.youtube.com/watch?v=W8kpNKqz72Y

  Psychiatrie, tijdperk van angst hoofdstuk 3

  http://www.youtube.com/watch?v=U_PzkUS2moo

  Psychiatrie, tijdperk van angst hoofdstuk 4

  http://www.youtube.com/watch?v=lUVVaHnxBSg

  Psychiatrie, tijdperk van angst hoofdstuk 5

  http://www.youtube.com/watch?v=WuT9wpnhsRA

  Psychiatrie, tijdperk van angst hoofdstuk 6

  http://www.youtube.com/watch?v=7NhELSZy1Bk

  Psychiatrie, tijdperk van angst hoofdstuk 7

  http://www.youtube.com/watch?v=BBTJOLdqT7E

  Psychiatrie, tijdperk van angst hoofdstuk 8

  http://www.youtube.com/watch?v=xWI6S8mfGec

  Psychiatrie, tijdperk van angst hoofdstuk 9

  http://www.youtube.com/watch?v=TlWooPMqzn8

  Inshallah en namasté met mucho cariño,

  Andino Piet

  1. Querido Andino Piet 🙂

   muchas gracias para tus links.
   Es muy importante que mucha gente ver esto. Es increible bajo que circunstancias personas tratados. Es muy triste.
   Tu no vives en Hollanda? Muy bien para ti… 😉
   Con muchos saludos,
   pura vida
   Monika

  2. geweldig Monika je bent weer terug, dacht net nog aan je, ik moest de laatste dagen steeds aan ‘Spaans’ denken, Verbinding…. ik gooi het wel even in de google translator…

  3. google Translator zegt grof weg het volgende;

   Dear Piet Andino 🙂

   thank you very much for your links.
   It is very important that many people see this. It’s amazing people treated under what circumstances. It’s very sad.
   You do not live in Holland? Good for you …;)
   With best regards,
   pure life
   Monika

  4. goh het spanish woordje ‘ver’ betekent dus ‘kijken’? in het Nederlands; je ziet iemand al van ‘verre’ aankomen, veel overlap en overeenkomst in verschillende talen als je het maar wilt ‘zien’….

  5. HYper, heb je gekeken? Is niet niets. Het lijkt alsof de psychiatrie de archonten zijn… hasta luego muchacho 😉

  6. En ik zie net foutjes…mijn Spaans is dus niet perfect, net als mijn Nederlands..maar goed ik denk de perfectie ligt in de non-perfectie 😕

  7. Yesz Monika!! De Imperfectie is Onweerstaanbaar, daarom ben ik eeuwig verzot en gek op jou…. en op mensen die kunnen zijn zoals jij, ik noem ze even niet bij namen, anders worden ze verlegen en dat is zonde.. Jah ik ga naar die Psycho film kijken, heb ik nog niet gezien, wel bijzonder dat ik net aan tafel met m’n zus en pa gepoogd heb over hetzelfde onderwerp te spreken, in geuren, kleuren, beelden en symbolen, Metataal noem ik dat, de taal die boven de talen uitstijgt…

  8. Die docu is geen flauwe kul, Hyper. Heel goede informatie uit eerste hand zeg maar. Is Duitse docu maar iemand heeft blijkbaar de moeite gedaan om het Nederlands te ondertitelen…en das goed ook, want het is een belangrijk onderwerp binnen onze samenleving…

 12. Klassiek homeopaten roepen al jaren en jaren en jaren wat de gevolgen (kunnen) zijn van vaccinaties (o.a. allergieën en autisme). Misschien moet de reguliere geneeskunde toch eens beter naar hen luisteren. En moet de homeopathie en reguliere geneeskunde nu eindelijk maar eens gaan samenwerken i.p.v. elkaar zwartmaken? Ik weet zeker dat zij veel van elkaar kunnen leren!

  1. De homeopaten riepen dit inderdaad al als één van de eerste.

   Echter, er is nog een groep. De antroposofen. De antroposofen hebben altijd het argument gehad dat kinderziektes nodig zijn om door te maken om zodoende een gezond immuunsysteem op te bouwen. Dat was de belangrijkste reden voor hun om argwanend te staan tegenover vaccins. In die tijd was al bekend dat koorts preventief werkt op kanker. Wellicht is dat een belangrijke rede geweest. Antroposofen hebben immers altijd het belang van het doormaken van koorts benoemd, ter preventie tegen kanker.

   Thans krijgen de antroposofen steeds meer gelijk, maar nu ook wetenschappelijk onderbouwd.

   Overigens, voor degene die denken dat daar dan mijn motivatie vandaan komt, ik was al overtuigd van de hygiënehypothese toen ik niet eens het bestaan vermoedde van antroposofen. Mijn motivatie is puur op wetenschappelijke bronnen gebaseerd, waarbij ik niet zeg dat alles wat onwetenschappelijk is onzin is.

  2. @Marisol

   Ik ben het in deze roerend met je eens. Ik weet zeker dat de homeopathie en de rest van complementaire geneeskunde wel wil samenwerken. Op deze manier zit de mens met klachten tussen twee geneeswijzen, waarvan de ene de ander ook nog eens zwart maakt. Het is dan moeilijk kiezen, helemaal als goeie geneeswijzen, die de gehele mens verder helpt, door oorzaken op te speuren, niet of maar voor een gedeelte worden vergoed door de zorgverzekeraar. Op deze manier is het duidelijk ze willen geen gezonde mensen want hier is niks aan te verdienen. Nee vanaf de geboorte het immuunsysteem, het zelf genezend vermogen, om zeep helpen. Dit noemen ze gezondheidszorg. Laten ze dan niet zo hypocriet doen en het ziekte-industrie noemen, dan zijn ze tenminste eerlijk. Want ze zijn er voor de ziekte, deze wordt gepromoot, niet de holistische mens. Die valt echt tussen wal en schip. En maar geld lospeuteren voor weer dure onderzoeken, terwijl er op een totaal verkeerde manier wordt gezocht. En zo komt de farmaceutica aan z’n winst. Als de reguliere meer wilde samenwerken met de complementaire kan er veel geld worden bespaart, en kwam het vele mensen ten goede. En wat een heel groot pluspunt zou zijn; heel veel ziektes zouden worden voorkomen omdat bepaalde symptomen veel sneller worden gezien, voordat ze kunnen uitgroeien tot een chronische ziekte, kunnen ze worden aangepakt, dat noem ik dan echte gezondheidszorg!!!

 13. Dat een natuurlijke afweer opbouwen door blootstelling aan allerhande bacteriën en virussen broodnodig is en uiterst effectief is, lijkt me zeer logisch. Te schoon leven is nooit goed. Waar de schrijver van dit artikel echter finaal de plank misslaat, is het feit dat hij zegt dat vaccinaties dus niet nodig zijn en niet gegeven zouden moeten worden, omdat kinderen die die kinderziektes op natuurlijke wijze doormaken, een beter immuunsysteem opbouwen. Zijn jullie soms vergeten dat veel van die kinderziektes leiden tot ernstige (chronische!) gevolgen en sommige zelfs tot de dood…?! Ik denk dat je kind beschermen tegen diverse gruwelijke gevolgen en de dood toch wel vele malen belangrijker zou moeten zijn dan het voorkomen van voedselallergie… Dat laatste valt mee te leven, dat eerste niet. Daarnaast, als je besluit je kind niet te vaccineren, bedenk dan dat je daarmee niet alleen je eigen kind, maar ook alle anderen in de omgeving, blootstelt aan die ziekte. Vergelijk het met het rijden met alcohol op, dat is niet alleen gevaarlijk voor jezelf, maar ook vooral voor andere weggebruikers. Vaccinaties zijn er voor een goede reden en zorgen ervoor dat jullie kinderen niet komen te overlijden door een banale ziekte die had kunnen worden voorkomen!

  Dan nog een woordje aan Drs. John Consemulder in reactie op uw woorden – ik quote: “zwangere vrouwen vaccineren, zodat het kind vroeg ‘ beschermd’ wordt (lees neurotoxisch en immuunsysteem verstorend en mogelijk kankerverwekkend gif binnenkrijgt”.
  Misschien bent u er niet van op de hoogte, maar er bestaat zoiets als een placenta-barrière… Vaccinaties (de door u zogenaamde “gifstoffen”) kunnen die barrière niet passeren. Wat ze wél doen is ervoor zorgen dat de moeder extra antilichamen aanmaakt tegen die ziektes, waarvan de zogenaamde IgG-antilichamen de enige zijn die de placentabarrière wel kunnen passeren en op die manier het kind extra hulp geven in het afweren van die ziektes.

  Ik hoop dat jullie op deze manier weer wat meer zijn geïnformeerd, vanuit een ander oogpunt.

  Met vriendelijke groet.

  1. Medicijnen en andere gifstoffen kunnen de placenta nou juist wél passeren. Dat is het vervelende. En kinderen kunnen wel degelijk doodgaan aan vaccinaties (of gehandicapt raken). Ik vind het heel erg dat een moeder die haar kinderen niet wil laten vaccineren als slechte moeder gezien wordt (zelf meegemaakt met een vriendin). Die moeders denken juist heel goed na van te voren en wegen de risico’s tegen de voordelen af. En wat is er mis mee om ziek te zijn? We staan allemaal elke dag bloot aan allerlei ziektekiemen. Moeten we dan maar in een plastic bubbel gaan wonen? Als je wel wilt vaccineren maar twijfels hebt kun je trouwens ook nog info krijgen bij Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP).
   Moeders van Nederland, blijf zelf nadenken!!

  2. Beste Caroline,
   Ik ben blij met uw reactie.
   Ik beweer nergens dat vaccinaties altijd nadelig zijn. Die stelling bewijzen is veel te complex. Wel beweer ik dat het vaccinatiebeleid vanaf de jaren 70 uit de bocht is gevlogen.
   Bij elke medicatie, of deze nu preventief is of genezing beoogd, moet gekeken worden of de voordelen groter zijn dan de nadelen. Dat zijn complexe vraagstukken. In het verleden is alleen gekeken naar de bijwerkingen van vaccins, afgezet tegen de voordelen van vaccins. Niet gekeken is of het uitroeien van kinderziekten lange termijngevolgen hebben.Daar zit echter het grootste probleem. U zegt dat allergie onschuldiger en minder risicovol is als een kinderziekte. Maar wat te denken van astma, die jaarlijks ongeveer 200 doden kent, in combinatie met andere doorgaans niet dodelijke andere aandoeningen. Of wat te denken van diabetes type-1 of MS, die ook gerelateerd worden aan de hygiënehypothese. Aan mazelen stierven begin jaren 70, toen 98% van de kinderen onder de 12 deze ziekte doormaakte, 15 tot 30 kinderen. Sterfte aan ander kinderziekte (zoals bof, rode hond, waterpokken, rota) is verwaarloosbaar. Met name mazelen blijkt preventief te zijn tegen allergie. Als u naar de jaren 60 generatie kijkt zult u bemerken dat deze veel gezonder is. Minder allergie, minder auto-immuunziekte, minder mensen met ADHD en autisme etc.

   Kortom, ik denk dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. De GR in Nederland heeft overigens lang gewijfeld met het vaccineren tegen mazelen vanwege angst voor lange termijngevolgen. Het is dus geen makkelijk vraagstuk. In andere landen is men gestopt, op advies van hun GR, met het vaccineren tegen kinkhoest met het toenmalige vaccin omdat de nadelen van vaccinatie gezien werden als groter dan de voordelen. (Overigens, iets over gehoord in de landelijkde media????) Dus niet in alle landen komt men tot dezelfde conclusies als in Nederland. In Zweden is tot in de jaren 90, ongeveer 16 jaar, niet gevaccineerd tegen kinkhoest, in Japan idem. Gelukkig hebben we nu, in tegenstelling tot vroeger, anti bioticum die bij complicaties ingezet kunnen worden.
   Tegenwoordig kent het kinkhoestvaccin minder bijwerkingen, vandaar dat er in Zweden weer tegen gevaccineerd wordt.

   Het probleem nu is dat de GR nog altijd alleen kijkt naar bijwerkingen van vaccins, tegen beter weten in. Als men zou erkennen dat het uitroeien van kinderziekten, zoals mijn generatie die doormaakte in de jaren 70, toen werd er nog niet gevaccineerd tegen bof, mazelen, rode hond, Rota etc., dan zou men moeten toegeven dat de nadelen groter zijn. Maar dat doet men niet omdat niemand tegen het WHO beleid durft in te gaan.

   De prijs die nu betaald wordt is enorm hoog. Zeker nu blijkt dat het doormaken van allergie betekent dat de kans dat een zuigeling allergie zal doormaken enorm groot is. Waarschijnlijk door epigenetica. Er is zeer veel wetenschappelijk onderzoek die een verband aantoont tussen allergie doorgemaakt op zuigelingenleeftijd (is explosief gestegen) en ADHD/Regressief autisme. Lees het NVKP artikel van mij en Cisca Buis maar door, alsmede het artikel geplaats op deze site. Frustrerend is dat de media over de tsunami aan bewijs dat er een verband is tussen immunologische afwijkingen op zuigelingenleeftijd en de kans op ADHD en regressief autisme de kaken stijf op elkaar houdt, en dat alleen maar omdat bekend is dat het RIVM dit soort artikelen niet waardeert en dus houdt men het er maar op dat het tussen de oren zit van diagnostici. Ik vind dat een groot schandaal.
   Het is daarom hoog tijd dat men eerlijk de nadelen tegenover de voordelen zet, en niet door een belangrijk deel van de nadelen te verzwijgen. Ik ben er dan van overtuigd dat het RVP er heel anders uit zou zien. Maar dat wil men niet onder ogen zien. De politiek, de media, iedereen conformeert zich aan het WHO beleid. Lastige wetenschappelijke studies worden gewoon genegeerd. En als iedereen net doet alsof het niet bestaat, zo wordt gedacht, dan is er ook geen probleem. Ik ben het daarmee niet eens. Deze kennis moet ingebracht worden in het collectief bewustzijn. We mogen de verantwoordelijken hier niet mee laten wegkomen.

  3. Helaas is dat een misvatting, net zoals de zogenaamde ‘bloed-brein barrière’. Als neuropsycholoog en onderzoeker heb ik ooit gedacht dat deze bescherming zouden bieden, maar dat blijkt toch echt aantoonbaar niet het geval te zijn. Dus sorry, maar moeder in = baby in (een beetje kort door de bocht, maar de studies tonen aan dat baby;s al vele chemische stoffen bij de geboorte in zich dragen waar ze nooit fysiek mee in contact zijn gekomen…via de placenta en moeder dus…

   Hetzelfde geldt voor het brein, via de hypothalamus en circumventriculaire gebieden kunnen gifstoffen ongehinderd de hersenen bereiken, zoals de studies met Aspartaam en MSG dan ook aantonen…

  4. @ Caroline: en dan nog iets: dier zogenaamde ‘kuddeimmuniteit’ is ene grote farce, zoals ik al heb aangetoond mbt de ‘grieppandemie’ (de vaccins kwamen te laat en ondanks dat er “geen natuurlijke immuniteit” zou bestaan tegen dit virus, waren er geen doden of zieken…Vaccinaties zijn ineffectief en potentieel levensgevaarlijk, vooral voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind. Kom rustig naar ons Tv-debat hierover met mensen die dit kunnen bevestigen en echte antwoorden kunnen geven op vragen:

   HealingSoundMovenment TV Vaccinatiedebat “De Waarheid in de Spuit!” : Vrijdagavond 22 februari, 19-22 uur, Pateo Center te Oudewater

   HealingSoundMovement TV is gestart met maandelijkse ‘ronde-tafel-gesprekken’ (de tafel is mogelijk vierkant) met Tv-registratie en de mogelijkheid om als publiek interactief deel te nemen en vragen te stellen tijdens de afsluitende paneldiscussie. Gespreksleider Drs John Consemulder gaat telkens een open gesprek aan met 3 inspirerende en bewustmakende gasten, die hun mening en kennis zullen delen over een specifiek thema (zoals ‘Vrije Energie’, ‘Menselijke Economie’, ‘Natuurlijke Geneeswijzen’, ‘Gezonde Voeding’ of ‘Non-lokaal en Eindeloos Bewustzijn’). De diverse thema’s en onderwerpen vinden aansluiting bij de 5 centrale peilers van HealingSoundMovement TV, te weten: Gezondheid, Nieuwe Wetenschap, Bewustzijn, Spiritualiteit en Duurzaamheid in brede zin. Alle maandelijkse ronde-tafel-gesprekken worden opgenomen en uitgezonden door HealingSoundMovement Televison (HSM TV: link) als onderdeel van Duurzaam24.tv (link). Het ronde-tafel-gesprek is telkens van 19.00 uur tot 22.00 uur (zaal open 18.30).

   De eerste HealingSoundMovement TV ronde-tafel edtie behandelt het thema ‘Vaccinaties en Ware Immuniteit’. Directe aanleiding is het advies van het RIVM om zwangere vrouwen te willen vaccineren mbt het kinkhoestvaccin, een volgens sommige artsen, wetenschappers en onderzoeksjournalisten nogal twijfelachtige beslissing met mogelijk verstrekkende gevolgen! Hoe zit het met de vermeende ‘veiligheid en effectiviteit’ van vaccinaties? Wat zit er in de spuit en wat zijn de biologische effecten voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind? Wat is de geschiedenis van het vaccinatiebeleid en de vaccinindustrie? Wat tonen onafhankelijke wetenschappelijke studies aan? Wat is het verschil tussen immuniseren en sensitiseren? Zijn er ook alternatieven en hoe bouw je op een natuurlijke manier weerstand op? Kunnen wij blindelings vertrouwen op de mening van de autoriteiten? Om een antwoord te kunnen geven op al deze vragen en meer heeft HealingSoundMovement TV enkele bijzondere gasten kunnen uitnodigen voor dit belangrijke vaccinatiedebat van 22 februari . Niemand minder dan Désirée Rӧver (onderzoeksjournalist, radio-host, auteur en vaccinatie-expert), Door Frankema (gezondheidsprofessional en vaccinatie-expert) en dr Hans Moolenburgh (deze 87 jarige arts en auteur heeft de ontwikkelingen van het vaccinatiebeleid vanaf het begin meegemaakt en zorgde er tevens voor dat er geen fluoride in ons drinkwater terecht is gekomen!) zullen bij gespreksleider Drs. John Consemulder (neuropsycholoog, auteur, spreker en Tv-producent) aanschuiven voor een dieptegesprek over dit onderwerp. De informatie is bedoeld voor een breed publiek en er zijn tijdens de afsluitende paneldiscussie ruime mogelijkheden om vragen te stellen, te reageren of suggesties naar voren te brengen!

   Let op: bij aanmelding en betaling vóór 20 februari is de entree 10 Euro p.p. (aan de deur 15 Euro p.p.). Zwangere vrouwen en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang tijdens deze speciale editie! Wil je die dag een stand met natuurlijke en biologische producten (of of het gebied van natuurlijke of biofysiche geneeswijzen), mail ons dan ook via info@healingsoundmovement.com (ook voor de aanmeldingen, u ontvangt dan een e-mail met mEer informatie). Locatie: Pateo center te Oudewater (tussen Gouda en Utrecht, zie ook: http://www.pateo.nl/platform.htm ), tijd: 19.00 uur tot 22.00 uur (zaal open 18.30).

   website HealingSoundMovement: http://www.healingsoundmovement.com

  5. Ik denk dat het probleem vandaag tov kinderziekten en bij uitbreiding alle ziekten, is dat men ziekte als onbeschaafd is gaan beschouwen, of als een onbeschaamdheid van de natuur.
   Los van het farmaceutisch complex dat flink aan de touwen trekt, is het vaccinatiebeleid gericht op het aantonen van een zekere beschavingsgraad : in een beschaafde wereld bestaat geen enkele ziekte, basta. Dat komt omdat enkele eeuwen geleden een mindere of meerdere mate van hygiëne als graadmeter van beschaving gold.
   Die gedachte is blijkbaar blijven hangen en tot een dogma uitgegroeid.
   Als oma kan ik er met mijn verstand niet bij dat men het volspuiten van baby’s met ziekteverwekkers als de gewoonste zaak van de wereld beschouwt.
   Daarom juich ik alle artikels zoals dat hierboven van Dr Zandvliet toe. De tijd dringt. Want de maatschappelijke context waarin kinderen vandaag moeten opgroeien is zo al complex genoeg, zonder dat zij daar bovenop nog met gezondheidsproblemen opgezadeld moeten worden.

  6. Bedankt voor alle reacties.
   Ik ga er inhoudelijk even niet op in, omdat ik aanvoel dat onze meningen teveel verschillen op het moment en ik ook (nog) niet echt open sta voor een andere mening. Maar ik waardeer jullie reacties.
   De tv-uitzending zal ik niet bijzijn, maar ik ben eventueel wel geïnteresseerd om hem achteraf terug te kijken, wordt hij ergens online geplaatst?

  7. @Caroline : het lijkt dat we hier met een specialiste uit het veld spreken. Kun je dan ook even je licht laten schijnen over het volgende ? Is er OOIT een grootschalig en gedegen onderzoek geweest dat aantoont dat vaccins géén residuën achterlaten in de placenta ? Ben hier bijzonder benieuwd naar (en velen met mij)…

   Wikipedia zegt tenslotte : ‘De placentabarrière filtert potentieel schadelijke stoffen. Sommige stoffen zoals ethanol (alcoholische dranken), sigarettenbestanddelen of virussen worden niet tegengehouden en kunnen, afhankelijk van het tijdstip in de zwangerschap, de vrucht blijvend beschadigen; dit wordt teratogeniciteit genoemd.’ Softenon was toch ook een berucht teratogeen? En we kennen allemaal nog de gevolgen hiervan…

   Even samenvattend : het is dus blijkbaar bewezen dat er wél alcohol, sigaretten en virussen door de placenta wordt opgenomen, maar géén resten van de toxische vaccintoevoegingen ?????

 14. Ik wil nog even reageren op Anelle.
  Ik ben het met je eens! Al een tijdje zijn ze nu bezig om ook bijvoorbeeld in Afrika ‘beschaving’ te brengen in de vorm van vaccinaties. Ik voorzie dat daar over een jaar of tien dezelfde Westerse gevolgen (ellende) ontstaan. Begrijp me goed, ik wil ook dat die mensen het daar beter krijgen maar is het dan niet veel effectiever om met het geld wat nu gemoeid is voor de vaccinaties, daar nu eindelijk eens een o.a. fatsoenlijk drinkwaternetwerk aan te leggen met schoon drinkwater? Dat dat nog steeds niet gebeurd is (omdat dat waarschijnlijk geen geld oplevert) vind ik een teken van beschamende onbeschaafdheid van het Westen.
  Overigens ligt daar voor onderzoekers nu wellicht wel een mooie kans om hun stellingen ‘real time’ te toetsen en langetermijnstudie te doen omdat die mensen nog min of meer onbelast zijn, want stoppen met vaccineren in die landen zullen ze helaas voorlopig toch niet doen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.