Advertentie

Het vaccineren van de ongeboren vrucht..!?


Desirée Röver, medisch onderzoeksjournalist
Desirée Röver, medisch onderzoeksjournalist

Vaccinatie-expert en onderzoeksjournalist Desiree Röver:

“Ooit was de gouden regel dat artsen categorisch afbleven van zwangere vrouwen.De hedendaagse kul-tuur is zorgvuldig en planmatig zodanig mismaakt, dat vrijwel niemand meer contact heeft met de natuur en/of met het hogere. Maar alle vrouwen weten dat ze tijdens hun zwangerschap moeten afblijven van sigaretten, alcohol, en — naar ik hoop — ook farmacijnen.

De ‘wetenschap’ is volledig ontdaan van iedere bezieling en gevoel. De medische ‘wetenschap’ sloeg ooit de steeg in die bedrieger Louis Pasteur aangaf, en sindsdien zijn vaccins een heilige (kassa)koe. Het zijn de artsen, die nu, zonder blikken of blozen, een complete omkering van de oorspronkelijke wijsheid maken, en zwangere vrouwen injecteren met één van de meest neurotoxische stoffen ooit: het ‘pertussis-toxine’..

De doublespeak term ‘cocooning’ moet grootouders en omstanders verleiden tot acceptatie van datzelfde vergif. Wanneer deze mensen ook in die Coutinho-kletspraat trappen, zal juist die kunstmatige extra verspreiding van kinkhoest-entiteiten onder de bevolking, ervoor zorg dragen dat nog veel meer (veel te jonge) baby’s vanuit hun omgeving de ziekte oplopen…
Een simpel geheim even met je delen? De bedreigende en niet aflatende benauwde hoest van kinkhoest, is binnen 24 uur terug te dringen via mega doses vitamine C. Aldus internationaal vaccinatieschade expert dr. Viera Scheibner, die dit helende scenario meermalen zich onder haar ogen heeft zien afspelen. Maar ja, aan vitamine C valt niets te verdienen, en het mismaakt ook de kinderhersenen en hun genoom niet!” 
(zie artikel over ‘Vitamine C’ HIER)

* * *

x

Het (indirect) vaccineren van de ongeboren vrucht..!?

2013 © Drs. John Consemulder

x

EthiekVrDum-212x300Is Coutinho  nu helemaal ziek in zijn hoofd? Dezelfde man die op haast misdadige wijze eerder al illegaal bloed van homosexuelen gebruikte voor ander onderzoek dan waar toestemming voor was gegeven. Dezelfde man die daarna kennelijk zijn beloning kreeg en RIVM-directeur mocht worden?  (zie artikel HIER op wanttoknow.nl)

Ik toon al jaren aan dat vaccinaties onwetenchappelijk, ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn, juist voor baby’s en zwangere vrouwen…En nu wil het RIVM zwangere vrouwen al vaccineren, zodat het kind vroeg ‘ beschermd’ wordt (lees neurotoxisch en immuunsysteem verstorend gif binennkrijgt, terwijl het immuusysteem en het detoxificatiesysteem nog niet ontwikkeld zijn – en aan het einde van de zwangerschap is er juist een ‘groeispurt’ dus een kritiek moment voor de foetus wat niet verstoord mag worden, tenzij we aan populatiecontrole willen doen natuurlijk)….

Hier het citaat van het bondige nieuwsartikel:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert vrouwen aan het einde van hun zwangerschap in te enten tegen kinkhoest. Daarmee moet ook de, dan nog ongeboren, baby beschermd worden tegen de ziekte. Nu worden baby’s pas na hun geboorte gevaccineerd, als ze een week of acht zijn. Daardoor zijn de allerkleinsten nu in het begin van hun leven vatbaar voor de besmettelijke ziekte, die leidt tot ernstige en langdurige hoestbuien. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor jonge baby’s die nog niet zijn gevaccineerd.

Elk jaar overlijden een of twee baby’s in Nederland aan kinkhoest. Vorig jaar waren het er twee. Het is overigens een advies van het RIVM. Of hoogzwangere vrouwen daadwerkelijk worden gevaccineerd wordt bepaald door de Gezondheidsraad, die dat advies dan moet overnemen. Op dit moment is het kinkhoestvaccin in Nederland nog niet geregistreerd voor gebruik tijdens de zwangerschap.’
X

* * *
x

Wij van WantToKnow geloven er goed aan te doen in dit verband, het onderstaande artikel van huisarts Jannes Koetsier te plaatsen. Hij werd te hulp geroepen door de ouders van Freek Hagoort, de 8-jarige jongen Freek Hagoort die overleed op 9 maart 2009. Dat was 3 dagen nadat hij gevaccineerd was tegen Bof, Mazelen, Rodehond, Difterie, Tetanus, Polio, (BMR-DTP). Het onderzoek door de autoriteiten van het RIVM, wees een verband tussen vaccinatie en overlijden van de hand (zie op de site ‘MeerWetenOverFreek). Freeks dood zou een toevallig uit de hand gelopen griep geweest zijn volgens de onderzoekscommissie.

De ouders van Freek en vele anderen geloven de RIVM-autoriteiten niet en willen samen met andere slachtoffers en nabestaanden via de ‘Stichting Meer Weten Over Freek’ beter onderzoek en eerlijke informatie bewerkstelligen. Hun inspanningen hebben er mede al toe geleid, dat de slager niet meer zijn eigen vlees keurt.. Het RIVM dient de klachten over vaccineren over te dragen aan een neutrale instelling.

De stichting ‘MeerWetenOverFreek’ is in het leven geroepen door naaste familieleden van de ouders van Freek Hagoort. Deze stichting wordt op vrijwillige basis geholpen door medisch- en wetenschappelijk deskundigen. Eén van de gezondheidsautoriteiten die deze zaak feitelijk en grondig onderzocht was huisarts en geneeskundig adviseur dokter Jannes Koetsier. Hij kwam, mede naar aanleiding van het overlijden van Freek Hagoort met het onderstaande artikel, waarin feitelijk de vloer wordt aangeveegd met de RIVM-rapportages over de (ernstige) bijwerkingen van vaccinaties.

X

De waarschuwing van een expert en

het ‘opleuken’ van de RIVM-vaccinatieklachten-cijfers

Literatuur-inleiding en praktijkstudie.

2013 © Jannes Koetsier, arts
(auteur van ‘De gezonde patiënt’ en panellid van AVRO-programma ‘Missers’.)

x

 

Arts Jannes Koetsier
Arts Jannes Koetsier

Ernstige vaccinatie-complicaties.
Bij het RIVM, verantwoordelijk voor het Rijks Vaccinatie Programma (RVP), werden van 1995 tot 2007 gemiddeld per jaar 6 kindersterfgevallen ná vaccinatie per jaar gemeld. In driekwart van de gevallen werden deze weggeboekt als ‘wiegendood’. Voorts worden ‘infecties’ als doodsoorzaak genoemd. In geen van de gevallen werd een relatie met de vaccinatie ‘waarschijnlijk geacht’. In de helft van deze gemeldde gevallen was er zelfs geen lijkschouwing gedaan. Wanneer u ziet hoe de ‘onafhankelijke’ klankbordgroep van het RIVM tot dergelijke conclusies komt, dan kunt u niet anders dan twijfelen aan deze conclusies
(zie bij onderzoek Freek).

De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) vaart volledig op het onderzoek door het RIVM en doet nooit eigen onderzoek. Het openbaar Ministerie (justitie) zoekt bij haar onderzoek vanwege niet-natuurlijke-dood ook niet diepgravend naar de mogelijkheid dat de vaccinatie de boosdoener was en laat zich bij haar onderzoek beïnvloeden door het RIVM, zo bleek uit het obductie-verslag over Freek Hagoort.

Doofpot-beleid overheid?
Het ministerie van VWS is eindverantwoordelijk voor zowel RIVM als IGZ. De overheid (geadviseerd door Gezondheidsraad en RIVM) gaat af op de studies van de farmaceutische industrie en acht in navolging van deze producenten hun vaccins veilig. Onder de noemer van een gewenste kudde-immuniteit, streeft de overheid een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad na. In Nederland is meer dan 90% van alle kinderen op de leeftijd van 14 maanden al ettelijke malen gevaccineerd.

Loesje paniekOmdat angst bij ouders voor vaccinatie natuurlijk ongewenst is als men een hoge vaccinatie-graad wil bereiken, is het kennelijk gewenst om sterfgevallen na vaccinatie te betitelen als ‘hoogst onwaarschijnlijk t.g.v. de vaccinaties’. Ook omdat het vaccineren zo nadrukkelijk door de overheid wordt geadviseerd, ligt het voor de hand dat diezelfde overheid ernstige complicaties van de hand wijst. Gegevens over bijvoorbeeld de forse afname van wiegendood in Japan nadat men ertoe overging om pas na hun tweede verjaardag te starten met vaccineren van de kinderen, vinden we dan ook niet terug op de website van het RIVM en dit feit is ook nauwelijks bekend bij artsen en consultatiebureaus.

Werkelijk aantal overlijdensgevallen na vaccinatie is niet bekend
Omdat veelal het verband van de vaccinatie met wiegendood of uit de hand gelopen griep niet gelegd wordt door de betrokken artsen zal het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn. Hoeveel hoger weet niemand maar twee keer zoveel is niet denkbeeldig. Bijkomend probleem is dat het moeilijk is om sluitend bewijs te leveren in een individueel geval van overlijden na vaccinatie en zo te kunnen concluderen zowel tot ‘geen’ als tot ‘wel’ een verband met de vaccinatie.

Niet aangeboren hersenaandoeningen
Uit de literatuur blijkt dat na vaccinatie kleine kinderen behalve het overlijdens-risico vooral ook een risico lopen op het ontstaan van NAH (Niet Aangeboren Hersenaandoening) waarna zij meer of minder ernstig meervoudig gehandicapt door het leven gaan. Voorts worden er honderden gevallen gemeld van minder ernstige gevallen van allergie, chronisch snotteren, etc., ontstaan na vaccinatie. Sommige deskundigen zien een verband tussen de toename van autisme en ADHD en de toename van vaccinaties.

Het simpele, maar uiterst krachtig geschreven boekje van Dr. Jannes Koetsier (klik voor lead)
Het simpele, maar uiterst krachtig geschreven boekje van Dr. Jannes Koetsier (klik voor lead)

Welk risico is groter?
De meest ernstige complicaties van vaccinatie zijn heel zeldzaam. De farmaceutische industrie en in navolging daarvan de autoriteiten gaan er vanuit dat de risico’s van niet vaccineren, dus van complicaties van de (kinder)ziektes, groter zijn dan de risico’s van vaccineren. Dit staat ook in de bijsluiters van de diverse vaccins. De wetenschappelijke onderbouwing van deze stelling kan in twijfel worden getrokken, omdat men de risico’s op complicaties van de ziektes, waartegen al decennia lang wordt gevaccineerd, alleen uit het verleden kent toen veel slechtere sociaal-economische omstandigheden leidden tot een grotere bevattelijkheid voor en ernst van bijvoorbeeld hersenontsteking bij mazelen.

En hoe groot dergelijke risico’s nu zijn, weet ik niet. Wel is volgens mij de ernst van de zeldzame complicaties van (kinder)ziektes, ook van griep, minder groot dan vele jaren geleden. Door verbeteringen in de sanitaire omstandigheden waren veel infectieziekten al op hun retour voordat er één vaccin werd ingespoten.

Het komt mij voor, met het inzicht dat ik nu heb in de literatuur, dat we niet zeker weten welk risico groter is: het risico van vaccineren of dat van de ziekte wanneer je niet bent gevaccineerd. In ieder geval zijn beide risico’s uiterst klein. Het vaccinatie-risico mag door de overheid niet, zoals nu wel gebeurt, zonder deugdelijk bewijs te laag worden ingeschat. De mededeling op het RVP-deel van de website van het RIVM – ‘Het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) is veilig’ – is feitelijk gezien een vorm van wensdenken. Ouders hebben recht op volledige en eerlijke informatie. Daarmee kunnen ze – hoe moeilijk dat ook is – bewust kiezen tussen de risico’s van vaccineren of van niet vaccineren.
X

* * *
X

RIVM-voorlichting over vaccinaties volgens Ombudsman wel voldoende.

Maar wat dan te denken van onderstaande gegevens van de site van het RIVM..?!

Roel Coutinho. De wijsheid in pacht te hebben, dat lijkt zijn opdracht. Maar het komt er te vaak op neer, dat hij het ook niet schijnt te weten...! En er ook niet écht moeite voor lijkt te doen! Waarom? Dat wordt steeds meer de vraag..
Roel Coutinho. De wijsheid in pacht te hebben, dat lijkt zijn opdracht. Het lijkt er steeds meer op dat zijn ‘halsstarigheid’ over eerlijke informatie over de bijwerkingen en de werkelijke effecten van (bijv. griep-) vaccinaties, aan de basis komt te staan van een mega-doofpot-affaire..!

Informatie van het RIVM voor ouders bij de oproep hun kinderen te laten vaccineren, op de RIVM-site; de cursieve tekst één op één gecopieerd van de RIVM-site)

Bijwerkingen niet uit te sluiten  

In de praktijk is het niet mogelijk om bijwerkingen helemaal uit te sluiten. De meeste reacties zijn mild. Soms zijn de klachten heftiger of langduriger. Gelukkig komen ernstige bijwerkingen zelden voor. Ook is het goed te beseffen dat de bijwerkingen in geen verhouding staan tot de ernst van de ziekte waartegen wordt ingeënt. 

In het Rijksvaccinatieprogramma worden ongeveer 2,5 miljoen prikken per jaar gegeven. In ongeveer 1000 gevallen wordt een mogelijke bijwerking gemeld. Bij ruim 75% gaat het ook daadwerkelijk om een bijwerking. Ongeveer 50% van de bijwerkingen beperkt zich tot lokale verschijnselen zoals pijn op de prikplek, roodheid, zwelling en algemene ziekteverschijnselen. De rest van de bijwerkingen betreft heftiger of ernstiger ziektebeelden.
Voorbeelden zijn verkleurde benen, langdurige of zeer hoge koorts (40.5 oC of hoger), heftig ononderbroken huilen (langer dan 3 uur),
een collaps (wegraking), convulsies (stuipen). Voor ouders betekenen de heftige reacties vaak een nare ervaring. Kinderen houden er geen blijvende schade aan over. (Commentaar stichting MeerWetenOverFreek: dit wordt door ouders van kinderen die dit overkwam nadrukkelijk tegengesproken zo blijkt uit de 70 meldingen die de stichting MeerWetenOverFreek ontving)

Bij de meeste vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma verschijnen de bijwerkingen op dezelfde dag en duren ze niet langer dan 24 of bij uitzondering 48 uur. Na BMR-vaccinatie treden de bijwerkingen pas na 5 tot 12 dagen op.

De 8-jarige Freek Hagoort. Het onderzoek naar zijn dood verstrikt in de bizarre starheid van het RIVM..?
De 8-jarige Freek Hagoort. Het onderzoek naar zijn dood blijkt te zijn ‘verstrikt’ in de bizarre starheid van het RIVM..?

Commentaar stichting MeerWetenOverFreek:
Het RIVM heeft het in haar voorlichting over 75% van 1000 meldingen op 2,5 miljoen prikken. Vergelijking met de bijsluiter van bijvoorbeeld Priorix vaccin tegen bof-mazelen-rodehond en de daarin genoemde aantallen (percentages) maakt onmiddellijk duidelijk hoe enorm de onder-registratie van bijwerkingen door het RIVM is en hoezeer de RIVM-voorlichting te optimistisch is over de risico’s.

HIER de bijsluiter voor artsen bij Priorix vaccin van GlaxoSmithKline tegen bof mazelen rodehond.  Hoewel er nog geen gegevens beschikbaar zijn over gelijktijdige toediening van Priorix met andere vaccins, is het algemeen aanvaard dat combinatievaccins tegen mazelen, bof en rodehond tegelijk kunnen worden gegeven met oraal poliovaccin (OPV) of geïnactiveerd poliovaccin (IPV), injecteerbare trivalente vaccins tegen difterie, tetanus en pertussis (DTPw/DTPa) of Haemophilus influenzae type b (Hib), indien de injecties op verschillende plaatsen worden toegediend.

Bijwerkingen
De bijwerkingen die worden gezien na vaccinatie met een gecombineerd bof-mazelen-rodehond vaccin zijn in principe gelijk aan die na toediening van de afzonderlijk vaccins. Tijdens klinische studies, werden signalen en symptomen actief gerapporteerd gedurende 42 dagen. Gedurende deze periode werd de gevaccineerden tevens gevraagd om elk klinisch voorval tijdens de studie te rapporteren. Het volgende bijwerkingenprofiel is gebaseerd op ongeveer 12.000 personen die Priorix toegediend hebben gekregen tijdens klinische studies en is opgesomd per orgaansysteem. De frequenties zijn als volgt gedefinieerd: (Commentaar Stg MWOF: tussen haakjes de aantallen omgerekend naar de 2,5 miljoen prikken in Nederland)

Zeer vaak: 10%
Vaak: 1% en < 10% (= 25.000 tot 250.000 op 2,5 miljoen prikken in Nederland)
Soms: 0,1% en < 1% (= 2500 tot 25.000 op 2,5 miljoen prikken in Nederland)
Zelden: 0,01% en < 0,1% (= 250 tot 2500 op 2,5 miljoen prikken in Nederland)
Zeer zelden: < 0,01%
Niet bekend (kan met de beschikbare klinische gegevens niet worden bepaald).

Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Soms: lymfadenopathie  Zeer zelden: trombocytopenie, trombocytopenische purpura 

Zenuwstelselaandoeningen: Zelden: koortsstuipen Niet bekend: myelitis transversa, Guillain Barré syndroom, neuritis perifeer, encefalitis* 

Oogaandoeningen: Soms: conjunctivitis 

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen Soms: bronchitis, hoest 

Maagdarmstelselaandoeningen Soms: parotiszwelling, zwelling van cervicale of occipitale speekselklieren, diarree, braken 

Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: rash Zeer zelden: erythema multiforme 

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Zeer zelden: artralgie, artritis

Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Soms: anorexie

Infecties en parasitaire aandoeningen: Vaak: infectie van de bovenste luchtwegen Soms: andere virale infecties, middenoorontsteking
Zeer zelden: meningitis (= tot 250 gevallen per jaar op 2,5 miljoen prikken in Nederland)

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zeer vaak: roodheid op de injectieplaats, koorts ≥ 38°C (rectaal) of ≥ 37,5°C (oksel/mond)
Vaak: pijn en zwelling op de injectieplaats, koorts > 39,5°C (rectaal) of ≥ 39°C (oksel/mond)
Zelden: malaise
Niet bekend: Kawasaki syndroom

Immuunsysteemaandoeningen:
Zelden: allergische reacties (zoals urticaria, erytheem, pruritus) Zeer zelden: anafylactische reacties

Psychische stoornissen: Soms: zenuwachtigheid, abnormaal huilen, insomnia
X
x

Dat de goede lezer moge zien wat hij leze..!

Klik voor een alternatieve kijk op vaccinaties, op het plaatje hieronder. (VaccinVrij.nl) X

vaccine vrij site foto

20 gedachten over “Het vaccineren van de ongeboren vrucht..!?

 1. Ik heb deze overpeinzing al her en der gepost, want dit laat me niet los :

  Kunnen ze bij het RIVM dan ook garanderen dat (hoog)zwangeren uitsluitend het kinkhoestvaccin toegediend krijgen en ze dan niet ook nog eens gelijktijdig (ongemerkt?) worden gevaccineerd tegen andere ziektes die hier buiten vallen? Dit vaccin is niet apart te verkrijgen, maar alleen in een cocktail (of maken ze hier dan een uitzondering voor?). Zouden de (hoog)zwangeren dan ook nog eens difterie en tetanus er gratis bij geleverd krijgen? En worden zij hiervan dan op voorhand op de hoogte gesteld? Krijgen ze dan ook de bijsluiter onder ogen ? Bijvoorbeeld deze: ‘Pas goed op met Boostrix (GSK) als u zwanger bent of zwanger denkt te zijn of als u zwanger wil worden. Het is niet geweten of Boostrix doorgaat in de moedermelk.’

  Hier zal het RIVM op moéten antwoorden, want die vragen gaan geheid gesteld worden…

 2. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor jonge baby’s die nog niet zijn gevaccineerd….dit staat er te lezen. Dit klopt, maar bij veel mensen wordt dan wel een beeld gevormd dat vaccinatie wél zou helpen. Integendeel. Ondanks massale vaccinatie, en vergis je niet, momenteel is de vaccinatiegraad nog altijd extreem hoog, krijgt men kinkhoest nog steeds niet onder controle. Zowel gevaccineerde en ongevaccineerden krijgen nu kinkhoest. Dit blijkt ook wel omdat Coutinho van de week openlijk op het journaal toegegeven heeft, dat het vaccin verouderd is, niet goed meer werkt. Op de vraag van de journaliste of het dan niet meer voor de hand ligt het vaccin te verbeteren, antwoordde Coutinho dat dit nog niet zo eenvoudig is. Beter is het om zwangeren te vaccineren (dit is in Nederland), in België adviseert men om ouders en grootouders te opnieuw te vaccineren. Een aantoonbaar en toegegeven niet werkend of althans toch slecht werk vaccin zou plots wel voldoende bescherming bieden als datzelfde slecht werkende vaccin nu in zwangere vrouwen gespoten zal worden. Hoe kortzichtig kan je zijn?
  Kinkhoest is een vervelende ziekte, maar niet levensbedreigend meer voor het overgrote deel van de mensen. Gewoon goed behandelen en uitzieken en het men geneest doorgaans weer volkomen. Niet zoveel aan de hand dus om ophef over te maken. Dat het aantal gevallen van kinkhoest nu weer iets stijgt duidt er overduidelijk op dat het vaccin niet goed genoeg werkt. Het aantal overlijdens per jaar…..1 of 2 is al redelijk lang stabiel. Ook niets dus om zorgen over te maken en je kunt nu eenmaal niet alle risico’s van het leven uitsluiten. Bovendien gaat men dit, zéér geringe, risico van overlijden inruilen voor andere risico’s die gepaard gaan met vaccinatie. Dat wetende dat je bij geen enkel vaccin een 100% garantie hebt om de ziekte niet te krijgen en dus al zeker niet bij een aantoonbaar gebrekkig vaccin. Wat wil men dan nu terug dringen? 1 overlijden terugdringen (als dat al mogelijk is bij met dit vaccin) en verruilen door een vaccinatiedode. Zoals hierboven staat, gemiddeld 6 meldingen per jaar van overlijdens na vaccinatie. Natuurlijk die worden stelselmatig ontkend en dus bestaat het zogezegd niet. Wij weten wel beter…het is maar wie je geloofd.
  2 overlijdens per jaar dus door kinkhoest onder niet gevaccineerde baby’s. Dit lijkt er dan op te werken dat vaccinatie wél zou helpen, maar feit is dat nog geen enkele baby onder de 2 maanden is gevaccineerd. Er valt dus géén vergelijk te maken met baby’s die wel gevaccineerd zijn. En zodra men gevaccineerd is blijkt nu dus overduidelijk dat men nog steeds kinkhoest kan krijgen.
  Bij de meeste ziektes is het zo dat men door het doormaken van de betreffende ziekte levenslang immuun is de ziekte, iets dat men van vaccins niet kan zeggen. Bij kinkhoest echter is dit niet geval. Ook als men dit reeds via natuurlijke weg doorgemaakt heeft kan men het nog steeds krijgen. Echter iemand die de ziekte doorgemaakt heeft, is wel degelijk beter en langer beschermd dan een vaccin, en lang niet alle gevallen verlopen dus volgens het doemscenario. Vrijwel iedereen geneest gewoon weer. Dus waarom veel geld uitgeven aan een nutteloos vaccin. Als men echt overlijdens wil voorkomen dan kan men dit geld beter besteden aan andere zaken. Er zijn er genoeg te vinden waar dit geld veel effectiever gebruikt kan worden.
  En dan nog tot slot. Continu blijft men ons voorliegen dat kinkhoest vroeger veel doden heeft veroorzaakt en dat dit door de vaccinatie zou zijn terug gedrongen. Ten eerste is het zo dat de statistiek, de grafiek al een veel langere dalende lijn liet zien nog voordat de vaccinatie is ingevoerd. Er zijn dus andere oorzaken aan te duiden dan alleen vaccinatie. Denk aan de toegenomen hygiëne, drinkbaar water, goede voeding etc.
  Maar nu zijn er nog veel minder doden. Is dit te danken aan vaccinatie? We zien nu ook overduidelijk dat de dodelijke slachtoffers alleen maar vallen onder niet-gevaccineerde baby’s. Zij zijn immers uiterst kwetsbaar. Niet gevaccineerd dus, omdat nog géén enkele baby gevaccineerd is. Nadien maakt vaccinatie géén verschil op overlijden.
  Vervolgens is sinds 1941 de antibiotica op grote schaal in gebruik genomen. En sinds de komst van deze antibiotica is de meest gevreesde en dodelijke complicatie van kinkhoest, longontsteking, lang niet meer zo levensbedreigend dan deze vroeger was. Het is dus de antibiotica die ervoor gezorgd heeft dat het dodental sterk is teruggedrongen (naast hygiëne enz.) en dus niet zozeer de vaccinatie, ook al probeert men dit ons te laten geloven. Sterker nog. Als men cijfers voorlegt over doden door kinkhoest….dan neemt men cijfers van…jawel 1940. Typisch…1 jaar voor de grootschalige ingebruikname van de antibiotica. Over bewuste misleiding gesproken.

  1. Nog even de bronvermeldingen op mijn bovenstaande bericht.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Antibioticum

   Op deze link kan je o.a. het volgende lezen:
   Het eerste antibioticum penicilline werd in 1928 door Britse arts-bacterioloog Alexander Fleming[1] ontdekt als de werkzame stof afgescheiden door een bepaalde penseelschimmel, Penicillium notatum. Pas in 1941 verschenen de eerste publicaties van toepassing op mensen. Later kwam daar het streptomycine nog bij, en allerlei afgeleide middelen.
   De ontdekking van antibiotica als penicilline betekende een doorbraak in de bestrijding van ziekteverwekkende bacteriën, en er werd dan ook over gesproken als ‘een wondermiddel’, dat een grote effectiviteit paarde aan geringe bijwerkingen.

   Dus niet zoals ik gisteren uit mijn hoofd gezegd had dat sinds 1941 antibiotica op grootschalige manier wordt toegepast, maar sinds 1941 geleidelijk aan steeds meer in opmars kwam. Dat verklaart eigenlijk nog beter de geleidelijke vermindering van de sterftegevallen van kinkhoest.

   Via de volgende link kan je o.a. het volgende lezen:
   bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kinkhoest

   Kinkhoest maakt in Nederland deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccinatie biedt zo’n 4 tot 12 jaar bescherming tegen kinkhoest.[1] Vóór de invoering van dit programma stierven in Nederland per jaar circa 150 kinderen aan de ziekte (cijfer uit 1940). Wereldwijd ligt het sterftecijfer volgens de Wereldgezondheidsorganisatie rond 2004 nog steeds tussen de 200.000 – 300.000 personen per jaar. Het gaat dan om kinderen jonger dan vijf jaar die niet zijn ingeënt.

   Hoewel zeer ernstige gevolgen dus wel degelijk kunnen voorkomen moet de kans hierop ook weer niet worden overschat. In de jaren 1996 tot en met 1999 overleden in Nederland in totaal acht kinderen aan kinkhoest[2], gemiddeld twee per jaar.

   De bacterie kan worden bestreden met antibiotica, maar op het moment dat de typische hoestbuien gaan optreden leidt een dergelijke behandeling niet meer tot verkorting van de ziekteduur. Wel leidt het tot verkorting van de periode waarin men anderen kan infecteren. Kwetsbare personen in een huishouden waar een geval van kinkhoest is ontdekt, kunnen preventief worden behandeld met antibiotica.

   Omdat de bacterie waartegen wordt ingeënt niet meer identiek is aan de bacterie die de meeste besmettingen veroorzaakt[4], komen betrekkelijk veel gevallen toch bij gevaccineerde personen voor.

   Hier kan je dus lezen dat kinkhoest ondanks vaccinatie ook veel voorkomt bij gevaccineerde personen. Dat hoewel het dus ernstig kan verlopen men ook niet moet overdrijven. Dat men cijfers hanteert van 1940…dus juist voor de invoering van de antibiotica. Dit is gewoon regelrechte manipulatie.
   En dat dus ook antibiotica in de beginfase van de ziekte wel degelijk kan helpen de ziekte te genezen en het infecteren naar anderen toe kan verminderen. Dus NIET alleen vaccinatie is hiervoor verantwoordelijk, iets dat wel continu ons ten onrechte wordt voorgelogen.
   En de sterftecijfers wereldwijd doen hier gewoon niet ter zake. Dat zijn cijfers om ons angst aan te jagen met derdewereldcijfers. Totaal onbelangrijk voor onze situatie hier.

   Weer in een ander bericht staat het volgende te lezen (heb even geen zin om de bron erbij te zoeken….ik bewaar soms niet alles goed genoeg moet ik toegeven, maar ik verzin dit echt niet zelf):

   Vaccinatie tegen kinkhoest is sinds 1953 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma; de dekkingsgraad is > 96%. Desondanks neemt de incidentie van kinkhoest in Nederland sinds 1996 weer toe, waarschijnlijk door een verandering in de bacterie.

   Mogelijk verminderen antibiotica gedurende het catarrale stadium de klachten en/of de ziekteduur, maar ze hebben daarna geen zin. Wel kunnen antibiotica soms verspreiding van de ziekte tegengaan.

   Hierin kan je dus lezen dat de dekkingsgraad momenteel enorm is en dat het vaccin er pas in 1953 is gekomen. De dalende graad wat sterfte betreft was al ingezet vóór de intrede van de vaccinatie.

 3. Dank je wel voor het plaatsen Guido, ik vermoede al dat er een artikel in de maak was…Heel goed! Verder goed nieuws: aan de hand het ‘advies’ van het RIVM heb ik besloten om onze eerste maandelijkse HealingSoundMovement TV ‘Ronde Tafel’ Tv-gesprekken over dit thema te laten gaan. Binnenkort zal in Dr. Johan Oldenkamp’s Pateo gezondheidscentrum de live Tv-opnames met publiek (minimale entree ivm de kosten) worden gemaakt, met de bijzondere en zeer kundige gasten Desiree Rover, Door Frankema, Dr. Hans Moolenburgh en ondergetekende. Gesprekken, open vragen, informatie en een afsluitende paneldiscussie met interactie met het publiek. De datum wordt nog bekend gemaakt, waarschijnlijk op een vrijdagavond over ene paar weken…

  Ter info: Weet u als aanstaande ouder ook dat de stoffen die de moeder tot zich neemt tijdens de zwangerschap (en een vaccin omzeilt de eerste verdedigingslinies van het immuunsysteem omdat het direct wordt ingespoten…) niet alleen aantoonbaar in de placenta en foetus terecht komen, maar ook de nog niet volledig ontwikkelde bloedbrein-barrière van uw kind kunnen passeren en daar onherstelbare neurologische schade (met kans op het krijgen van diverse ziekten)kunnen toebrengen??? Juist ook omdat de foetus geen beschermingsmechanismen en ontgiftigingsmechanismen heeft opgebouwd??? Niet dat je ene kind dient e vaccineren later, aangezien ze ineffectief zijn en het immuunsysteem zeker tot het 8e jaar nog steeds zeer vatbaar is voor dergelijke giftige ingrediënten en ‘hulpstoffen’ in vaccins, maar dat terzijde.

  Hier een stuk copy/paste uit mijn nieuwe boek ‘ Aspartaam: De Zoete Wraak (over het ware gezicht van de farmaceutische industrie onder andere), even ter illustratie hoeveel gevoeliger de situatie bij uw ongeboren vrucht ligt (overigens vermeld de beroemde oncoloog Dr. Samuel Epstein – zie ook mijn boek- dat wel tot 100 toxische stoffen in het kind gevonden worden die het nooit heeft ‘ingenomen’, en dat terwijl uw baby zo,n 100 keer gevoeliger is voor de schadelijke effecten van kankerverwekkende stoffen…)

  Over mensen en andere experimentele proefdieren
  Ook al zouden we kunnen zeggen dat de mens onderdeel uitmaakt van het grootste gezondheidsexperiment dat ooit heeft plaatsgevonden, zijn het vooral dierproeven die ons wat kunnen vertellen over de schadelijke effecten door excitotoxinen als MSG en Aspartaam. Dr. John Olney heeft aangetoond dat MSG en andere excitotoxinen dezelfde neuronale schade veroorzaakt bij diverse soorten proefdieren (ratten, muizen, kippen, honden en zelfs apen). En altijd bleken het de cellen die glutamaatreceptoren bevatten te zijn, die beschadigd werden. Dr. Roberts beschrijft nog enkele inzichten die uit het werk van Dr. John Olney komen: MSG vernietigt de neuronen binnen de onvolgroeide hypothalamus van proefdieren binnen enkele minuten en zowel aspartaat als glutamaat veroorzaakt laesies in de hypothalamus van jonge muizen (Olney, 1973, 1979), vloeibare glutamine preparaten vormen een grote risico, omdat ze resulteren in hogere glutamaat niveaus in het bloed en mensen nemen 20 maal zoveel glutamaat op dan dieren! (In: H.J. Roberts, ‘Aspartame Disease: An Ignored Epidemic’, pag 361)
  Er is een belangrijk verschil tussen de mens en proefdieren en dat is geen goed nieuws: bij een vergelijkbare orale dosering MSG is het de mens (meer dan welk ander dier dan ook) die veel meer MSG verzamelt in het bloed! Volgens Dr. Olney is het zo dat: “De hoeveelheid MSG in een enkele commercieel verkrijgbare kom soep is waarschijnlijk hoog genoeg om de waarde glutamaat in het bloed hoger te laten stijgen bij een kind, dan niveaus die bij onvolgroeide dieren voorspelbaar hersenschade produceren” (zie: Olney, J.W., ‘Glutamate, a Neurotoxic Transmitter’, J. Child. Neuro. 4 (1989): 218-226) Ter vergelijking: als volwassen mensen 100 tot 150 gram per kilo lichaamsgewicht MSG consumeren, stijgt hun bloedwaarde tot 20 maal het normale niveau. Dit in vergelijking met een viervoudige stijging bij proefmuizen bij een vergelijkbare dosis.
  Mensen hebben dus 5 keer zo veel schadelijke effecten na inname van een excitotoxine in vergelijking met proefdieren (volgens Dr. Blaylock is de hoeveelheid glutamaat in het bloed na MSG consumptie bij mensen zelfs 20 maal zoveel in vergelijking met apen). Dit betekent, dat de delen van de hersenen van uw kinderen die niet beschermd zijn door de bloedbrein barrière vele malen meer blootgesteld wordt dan de waarden die bij proefdieren aantoonbaar hersenschade oplevert! En vergeet niet dat de hersenen van kinderen 4 keer zo gevoelig zijn voor toxische stoffen dan de hersenen van een volwassen mens…Verder is gebleken, dat de mens minstens net zo gevoelig is voor de neuronale schade zoals we die bij verschillende proefdieren zien optreden na consumptie van een excitotoxine. (In: Dr. Russell Blaylock, ‘Excitotoxins: The Taste That Kills, pag. 37, 216))
  Dr. Blaylock bespreekt ook het belang van de wijze hoe de excitotoxine is toegediend. Zo gaat een injectie voorbij aan de bloedhersen barrière en is gebleken dat MSG dat oraal wordt toegediend maar 75% zo effectief is dan een injectie met MSG. Hij noemt ook het belang van verschillen in gevoeligheid tussen verschillen soorten proefdieren, maar ook binnen een bepaalde soort. Zo is gebleken dat sommige dieren hogere doseringen van een toxische stof vereisen om hetzelfde effect te verkrijgen als bij de andere dieren uit de groep, ook al zijn de leeftijd en het gewicht gematchd. Waarschijnlijk spelen deze individuele verschillen met betrekking tot de gevoeligheid van toxische belastingen ook bij mensen een rol.
  Maar als deze inter-individuele verschillen een rol spelen moeten de proefdieren in feite via een aselecte steekproef worden verkregen, wat niet zo is. Auteur Victoria Inness-Brown beschrijft in haar ‘My Aspartame Experiment’ namelijk nog een mogelijk relevant punt als het om proefdieren en de relatie met mensen gaat. De meeste door de industrie gesponsorde studies maken gebruik van ratten of muizen, die genetisch identiek zijn (soms wel dertig generaties aan incest van broers en zussen). Hoe vertegenwoordigen dit soort genetisch identieke proefdieren de algemene populatie? En hoe staat dit in verhouding met (niet incestueuze) groeperingen mensen? Inness-Brown stelt de interessante vraag dat als de statistiek en de onderzoeksmethodologie vereisen dat er genetisch identieke proefdieren worden gebruikt in verband met de validiteit van de onderzoeksresultaten, wat betekent dit dan voor alle klinische studies met mensen, zijn al deze studies nu ineens niet meer betrouwbaar?
  Dr. Blaylock noemt verder nog het belangrijke feit, dat er (net zoals bij alle vaccinaties) geen lange termijn studies zijn gedaan naar de invloed van excitotoxinen. Nu weten we wel het een en ander over de acute effecten of de effecten op kortere termijn, maar niet over een langere periode. Juist de chronische ziekten zouden het resultaat kunnen zijn van accumulatie van excitotoxinen en vrije radicalen productie (zoals experimentele Alzheimer studies bij ratten lieten zien; als de ratten niet voor zes weken werden gedood waren er wel karakteristieke ‘Alzheimer laesies’ zichtbaar, maar niet bij alle studies waarbij de proefdieren na een paar weken al werden gedood. (In: Russell Blaylock, M.D., ‘Excitotoxins: The Taste That Kills’, pag. 185 en 186)
  Volgens Dr. Roberts bestaat er geen betrouwbaar dierenmodel om de toxische effecten bij mensen te bestuderen. Hij wijst op het feit dat de stofwisseling van de lever van de rat fenylalanine vijf maal zo efficiënt verwerkt dan de menselijke lever. Zelfs de meeste apensoorten zijn in staat om methanol te ontgiften, terwijl mensen deze mogelijkheid nauwelijks hebben. Verder noemt Roberts het een nadeel dat alle proefdieren gemeen hebben dat ze Aspartaam niet als zoet kunnen kenmerken (een proefdier wat niet kan proeven, het moet niet veel gekker worden), waardoor er ook hier geen vergelijking mogelijk is naar mensen toe, aldus Roberts. Ook hebben mensen vaak andere aandoeningen die het risico van toxiciteit verhogen, mensen verkeren in hele andere omstandigheden dan proefdieren, die vaak onder gecontroleerde omstandigheden en strikte protocollen worden bestudeerd (een duidelijk voorbeeld is het gebruik maken van genetisch identieke proefdieren) Wij mensen blijven mensen, vandaar dat het grote experiment op ons verder mag worden uitgevoerd blijkbaar. (In H.J. Roberts, ’Aspartame: Is It Safe?’, pag. 212)

  (copyright protected, mijn boek ‘Aspartaam: de Zoete Wraak komt uit via Frontier Publishing’over een paar maanden, maar vanwege het werkelijk schandalig onethische ‘advies’ van het RIVM wilde ik dit alle aanstaande moeders niet onthouden!

  1. En nog deze tekst uit mijn aanstaande boek over onvruchtbaarheid en toxische stoffen (zoals vaccinaties):

   ” Diverse Amerikaanse en Canadese vooraanstaande onderzoeksinstituten, artsen en wetenschappers hebben de noodklok geluid over het verband tussen synthetische chemicaliën en ovruchtbaarheid, door een gezamenlijke verklaring af te geven die bekend staat als ‘The Vallombrosa Consensus Statement on Environmental Contaminants’. “12 procent van de bevolking van de VS in de geslachtsrijpe leeftijd heeft nu met onvruchtbaarheid te maken, en dat percentage stijgt nog, vooral onder vrouwen jonger dan vijfentwintig jaar. Een ‘steeds groter wordende hoeveelheid literatuur en onderzoek’ duidt erop dat er ‘een uitgebreid spectrum van moderne chemicaliën bij deze trend van onvruchtbaarheid is betrokken. Een vergelijkbaar onvruchtbaarheidseffect wordt, naast demasculinisering en geboorteafwijkingen, onder in het wild levende dieren waargenomen. Zowel bij mensen als bij dieren leidt de blootstelling aan geringe hoeveelheden chemische verontreinigingen tot deze gevolgen. Bij de huidige technieken om de gezondheidschade van meerdere chemicaliën in het menselijk lichaam te meten ‘wordt in aanzienlijke mate het effect van chemische mengsels onderschat’. Het verband tussen synthetische chemicaliën en onvruchtbaarheid ‘ is in menselijk, wetenschappelijk en beleidsmatig opzicht van groot belang’ en het wetenschappelijke bewijs voor een dergelijk verband ‘is voldoende om verontruste vraagtekens te stellen bij de toekomstige gezondheid van de menselijke voortplanting’.”

   We leven in een toxische soep, maar als we alleen Aspartaam, MSG en vaccins al als onwenselijk verklaren, kunnen we alleen hierdoor al miljarden besparen op de zorg en werken aan ware immuniteit en een preventieve geneeskunst, en gezondheid bevorderen ipv ziekte bestrijden, is dat wat!?

  2. Zojuist het nieuws vernomen dat het ‘Op Losse Schroeven: de Waarheid in de Spuit’evenement met live Tv-registratie plaats gaat vinden in Oudewater op vrijdagavond 22 februari. Met grote dank aan Dr. Johan Oldenkamp, want dit is zijn Pateo gezondheidscentrum te Oudewater (tussen Gouda en Utrecht): http://www.pateo.nl/platform.htm

   Collega research journalist (en radio host/auteur/vaccinatie expert) Desiree Rover heeft al bevestigd en ook Door Frankema (VaccinVrij) en Dr. Hans Moolenburgh (87 jaar en nog steeds een autoriteit, dus ik voel me vereerd om ook hem als gast te mogen verwelkomen in deze live Tv-uitzending) hebben zojuist bevestigd te zullen komen, dus dit belooft een wervelende en belangrijke bijeenkomst te worden…

   “Everything you always wanted to know about vaccinations, but we’re afraid to ask”, zullen we maar zeggen (deze avond mag je wel je vragen stellen en kun je antwoord verwachten van de 4 paneleleden)…

   Wil je als publiek/vragen steller aanwezig zijn bij de presentaties/gesprekken en paneldiscussie, kun je je voor 20 februari en een kleine bijdrage van 10 Euro overmaken om verzekerd te zijn van een plekje voor 20 februari (Roel Coutinho staat op de gastenlijst).

   Dus vrijdagavond 22 februari, Pateo centre te Oudewater, waarschijnlijk vanag 19.00 uur tot 22.00 uur, meer info volgt bij aanmelding. Komt allen en stuur dit alsjeblieft door aan zoveel mogelijk mensen, zodat we zwangere vrouwen (en mannen) kunnen informeren en baby’s kunnen beschermen!!!

 4. Heb je ook diezelfde vaccinatiegekte al gezien in de schooi-reclames van ondermeer Cordaid? Inenten van de veestapel tegen de honger… Jaja. Die 3 euro per maand gaat naar de farma. De fundamentele bestrijding van honger zit ‘m in het stoppen met landjepik, maar ja, dan kom je aan hele andere belangen dan hongerige monden voeden, toch?

  1. Ach ja, Pampers steunt zogenaamd de bescherming van het kind via Unicef…En dat gewoon met dure tv-reclame, waar blijft het reclame toezicht?

   En Albert Heijn (zie jaarverslagen en hun ‘speciale’ projecten zamelt geld in voor …vaccins in andere landen…

   Kortom: geen Pampers meer kopen en vooral niet Albert heijn, want dan stem je met je portemon-NEE!

  1. Grappig, want Yakult bevat het uiterst giftige Aspartaam…

   Bij deze dan maar de info over deze neurotoxische en kankerverwekkende stof, die nog gevaarlijker is voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind dan vaccins…Ik geef een lezing over dit onderwerp en meer, de dag na het vaccin tv-debat met Desiree Rover, Door Frankema en Dr. Hans Moolenburgh (vrijdagavond 22 augustus is het vaccindebat met publiek, de dag erna begint om 11.00 uur in hetzelfde Pateo Center te Oudewater van Dr. Johan Oldenkamp mijn lezing over Aspartaam en de de industrie (RIVM en Yakult welkom, wel even aanmelden via (info@healingsoundmovement.com)

   Persbericht:

   In zijn aankomende boek ‘Aspartaam’ (Frontier Publishing, de laatste exemplaren van zijn eerste boek ‘ Blauwdruk’ zijn die dag te koop) beschrijft Drs. John Consemulder (neuropsycholoog, auteur en muziek/events/radio/Tv producer) het ware gezicht van de farmaceutische industrie, de voedingsindustrie en de ‘handlangers’ in de ‘handel in ziekte’ zoals patiëntenverenigingen, Pr-bureaus, adviescommissies, onderzoeksinstituten, maar ook de draaideurenpolitiek en de collusie met de regelgevingsautoriteiten.

   In deze lezing gebruikt hij de neurotoxische en kankerverwekkende kunstmatige zoetstof Aspartaam als schoolvoorbeeld om de belangenverstrengeling, het machtsmisbruik, de geheimhouding, de onderzoeksfraude en de corruptie die deze industrie zo kenmerkt, bloot te leggen. Hij biedt ook een gezonde oplossing voor de zieke zorg, die zich net als de industrie waar het mee in bed ligt, niet VIT (Verantwoordelijk, Integer, Transparant) gedraagt.

   Hoe ziek is de industrie en hoe VIT zijn wij eigenlijk? En wat is er nodig voor een gezonde zorg? Hoe zit het met de veiligheid en effectiviteit van medicijnen en vaccinaties? Waarom wordt de ‘ War on Cancer’ na 100 jaar alleen maar gewonnen door kanker? Waarom wordt alleen ziekte bestreden, maar gezondheid niet preventief bevorderd? En waarom worden volledig veilige (en effectieve en kostenbesparende!) kruiden, homeopathische middelen en natuurlijke geneeswijzen wel systematisch onderdrukt, terwijl onveilige en ineffectieve medicijnen zonder echt getest te zijn, wel worden toegelaten op de markt? Wat hebben de Codex Allimentarius, de EU en uw portemon-NEE hier mee te maken? En waarom heeft onze Minister van Volksgezondheid hier nog geen tabak van? Wat is gezondheid eigenlijk en waarom leven wij steeds langer, maar zijn we vaker en ernstig ziek?

   Op al deze vragen en meer zal John Consemulder ingaan tijdens zijn lezing. Ook draagt hij oplossingen aan, waarbij bereidwilligheid om een echt effectieve en preventieve gezonde zorg, de enige voorwaarde is voor de transformatie naar een nieuw medisch model, een nieuwe geneeskunst en een nieuwe gezondheidszorg!

   De lezing vindt plaats in het Pateo Center, van 11.00 uur tot 12.30 op zaterdag 23 februari!

 5. Deze week op tv meerdere pro vaccinatie berichten gezien. Over ongeboren vrucht vaccineren, over de vraag om de HPV ook bij jongetjes te gaan enten en dat de griep toch wel een hoogtepunt had bereikt. Zouden ze weer teveel voorraadvaccins hebben?

 6. Op 20 t/m 24 februari staat de rivm weer op de negenmaanden beurs in Amsterdam hun welbekende leugens te verkopen!

  Owee degene die hier tegenin gaat en kritische vragen stelt ter plekke dan wordt er nog net geen geweer tevoorschijn gehaalt zoals deze figuren reageren is niet normaal!! ( waarom voelen ze zich zo bedreigd)

  Op een uiterst onbeschofte manier werd ik afgebekt nu kan ik heel goed terugbekken dus werd t niet leuk en men sloot de tent voor een zg pauze omdat er wel heel veel mensen stonden te luisteren naar mijn verweer!

  Een ideetje misschien voor iemand om daar lekker eens los te gaan “on publiek” vindt de rivm niet leuk sterker nog ze doen t in hun broek!!

 7. Tegenwoordig worden er ook standaard vitamine K injecties gegeven aan pasgeborenen, omdat een baby zelf nog geen antistollingsstofje kan aanmaken.
  Vroeger werd dit ook niet gedaan. In moedermelk zit ook Vitamine K en ook in de melk die je in de supermarkt koopt.
  Bij ons kleinkind is het niet gegeven, omdat onze kinderen niet wilde dat hun kind geprikt zou worden. Ons kleinkind in nu 1 jaar, heeft niet 1 vaccinatie gehad en is kerngezond.De spuit blijft eruit!!

 8. Big Pharmamaffia-, politici-, top ambtenaren-, bankgangsters-, R.K. Kerk e.a.-, rijksinstellingen-, ver-zeker-ingsinstellingen-, pensioenbeheerders-, media en topmanagers, allen met dollartekens in hun ogen en als in een kluwen in elkaar verweven, in dienst van HET GROTE GELD waarmee gepaard MACHT (en -misbruik van macht), PERVERSE SEX (en -spelletjes) en MOORDEN (wanneer je te dichtbij komt) zijn de kanker(cellen) in onze samenleving die je gerust nu samendoding kunt noemen en de metastasen (uitzaaiingen) zijn enorm aan het toenemen. Binnenkort is het lichaam ver-Nederland een uitgeteerd lijk, opgevreten door diverse soorten kanker.

 9. Ik heb het gevoel dat steeds meer landen veranderen in concentratiekampen waarin de leiders en beulen rondlopen in een driedelig pak ipv een uniform!
  We ‘krijgen’ welliswaar ‘bewegingsvrijheid’ maar alleen net genoeg om niet WERKELIJK in opstand te komen tegen de sadistische praktijken van dat soort ‘mensen’ !
  Deze ‘mensen’hebben een totaal gebrek aan respect voor het leven op deze planeet en voor de planeet zelf en het trieste daarin is dat zij dus ook GÉÉN (zelf)respect hebben voor hun eigen gezondheid en dat van hun naasten !
  Blind als men is door hebzucht,macht en geld,maar blijkbaar hebben wij dit allemaal nodig,en zij ook, om ZELF weer ziende te worden omdat de meesten van ons zich eeuwenlang blind hebben gestaard op de leugens en fantasiën die verspreid zijn door religie en politiek en alles maar voor zoete koek hebben aangenomen !
  De mens is eeuwenlang berooft van zijn WARE ZIJN met daarin onze zintuiglijke vermogens,die zó gemanipuleert zijn alleen maar voor één doel en dat is de mens tot slaaf maken van een select groepje mensen en daardoor zijn we slaaf geworden van onszelf !!
  Bijna iedereen leeft in ‘slavernij’ in wat voor vorm dan ook maar we hebben daar nu zélf de regie over…het is de hoogste tijd om onszelf daarvan te ontdoen voor het te laat is !!!!

  1. Ik denk dat je weleens heel dicht op de waarheid zou kunnen zitten Vidyaman..! Vrijheid in gevangenschap, een super-intelligent bedenksel, van een ras dat Liefde niet in het woordenboek heeft staan.
   Toch zijn we hier met een schatkist vol gereedschap om deze ban te breken. Het belangrijkste stuk gereedschap is onze intentie/scheppingskracht. Als we gaan beseffen hoe krachtig we onze wereld al creëren, en onbewust daarmee onze eigen ‘gevangenis’ in stand houden, om het zo te zeggen, dan zouden we morgen de zaken om kunnen draaien. ‘NU’ zelfs.. 🙄

 10. Ik kan het artikel gewoon niet helemaal uitlezen zo walgelijk vind ik het.
  Wij hebben ons kind (nu 14 maanden jong) niet laten vaccineren, en het zal niet gebeuren ook!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.