Advertentie

Veranderen vaccins onze kinderen..?


x

‘Een natie van schapen verwekt een regering van wolven’

x

Vaccinatie-artikelen hier op de site en op andere sites, worden door de Anti-kwakkliek vaak afgedaan als ‘onwetenschappelijk’ en ‘onverantwoord’. Volledig rücksichtlos gaan deze lieden tekeer tegen elke wetenschappelijk bewijs, dat vaccinaties uiterst gevaarlijk en zeer schadelijk zijn. Hun wereldje dient in tact te blijven, hun bewijzen zijn heilig en wetenschappelijke onderzoeken die keihard aantonen dat zij het VOLLEDIG bij het verkeerde end hebben, dienen voor hen geen nut.. Nogmaals: hun wereld van ‘veilige vaccins’ dient intact te blijven..

Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN VEILIG zijn! En vooral: bewezen NUT HEBBEN!
Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN VEILIG zijn! En vooral: bewezen NUT TE HEBBEN!

Ongeacht kennelijk of hiermee iets te winnen valt, behalve hun eigen ego’s, vragen wij ons telkens keihard af, of dit gedrag niet uiterst crimineel te noemen is.. Dienen vaccinaties in het bijzonder, en medicijnen in het algemeen, niet VOLLEDIG veilig te zijn, vóórdat toestemming wordt gegeven voor gebruik. Zeker voor gebruik op de meeste kwetsbare groep medemensen, pasgeborenen en peuters? En zou niet direct, zodra ook maar van enige twijfel hierover sprake was, het hele Rijksvaccinatie-programma tegen het licht dienen te worden gehouden?

Het wordt tijd dat er een dikke bezem door het RIVM gaat, het instituut van ons allemaal, het instituut van de Nederlandse overheid.. Elke medisch-wetenschappelijk-geschoolde manager zou het basisprincipe van wetenschap dienen toe te passen en hierop een eed dienen af te leggen. Namelijk het uitgangspunt dat je bereid bent jouw inzichten en meningen omtrent de stand van de medisch-wetenschappelijke wereld te veranderen, zodra daar maar ENIGE aanleiding voor mocht zijn..! 

Maar kennelijk is het materiaal dat hieronder wordt aangedragen, en opnieuw het failliet van de vaccin-theorie aantoont, niet genoeg om bijvoorbeeld het RIVM in twijfel te brengen. En dat zegt in onze ogen meer over het RIVM dan over de wetenschappelijke feiten inzake de ernstige gevaren van vaccinaties..!!

x

xvactruth com logo

x

De ultieme gok van de vaccins met vreemd-menselijk- en dierlijk DNA??

x

Gaan vaccins kinderen veranderen door hybridisatie..?

2012 © Harold E. Buttram, M.D
2009 © Diamond Tiger in ‘Constitutional Conservative’.
2012 © NL-vertaling Frank Bleeker

 x

Genetische veranderingen in de wereld om ons heen
Barbara McClintock[1], in 1983 winnaar van de Nobelprijs, bijgenaamd ‘Corn Lady’, was in de jaren dertig de eerste die genetische mobiliteit ontdekte in de zogenaamde ‘springende genen’. Meer dan 50 jaar heeft zij haar eenzame onderzoek voortgezet met maïs, daarmee een deel van de diepste geheimen van de natuur over het leven blootleggend.

Nobelprijswinnaar Barbara McClintock werd in de VS geprezen om haar Nobelprijs.
Nobelprijswinnaar Barbara McClintock werd in de VS geprezen om haar Nobelprijs.

McClintock bestudeerde een vorm van maïs, Indian corn, waar de verdeling van de rode en de gele korrels genetisch wordt bepaald. Wat ze zag was, dat sommige genen zich verplaatsten van de ene plaats naar de andere op de chromosomen in de cel (de drijvende draden waaraan de genen zijn opgelijnd als kralen aan een snoer). Vervolgens zag zij patronen in de bewegingen, met sterk wisselende resultaten in de gekleurde korrels.

Zij realiseerde zich dat sommige genen, wanneer zij in positie waren, andere genen aan of uit konden zetten. Daaruit volgde dat, terwijl de meeste genen werkers zijn, andere genen controleurs of managers van genen zijn[2].

Volgens een artikel in World Medicine, 1971[3] deden wetenschappers van de Universiteit van Genève de opzienbarende ontdekking dat biologische stoffen die direct in de bloedbaan komen, wel degelijk een deel van ons kunnen worden, ja, zelfs een deel van ons genetisch materiaal. Het artikel stelde onder andere:

“Toen Japanse bacteriologen ontdekten dat bacteriën hun eigen zeer specifieke resistentie tegen antibiotica overbrachten naar bacteriën van een heel andere soort, leken zij te stuiten op een uniek, zo niet opzienbarend fenomeen. Dr. Maurice Stroun en Dr. Philippe Anker hebben, samen met collega’s van de vakgroep Plantenfysiologie van de Universiteit van Genève, nu een schat aan bewijs verzameld waaruit blijkt dat de overdracht van genetische informatie niet beperkt blijft tot bacteriën, maar ook kan optreden tussen bacteriën en hogere planten en dieren.”

“De wetenschappers uit Genève zijn ervan overtuigd dat normale dierlijke en plantaardige cellen ook DNA afstoten en dat dit DNA ook wordt opgenomen door andere cellen in het organisme. Als ze gelijk hebben, zouden de gevolgen voor het metabolisme (stofwisseling) van een cel aanzienlijk zijn. De groei en ontwikkeling, ziekten en zelfs de evolutie van een organisme zou worden beïnvloed4.”

“Dr. Stroun en zijn collega’s voerden het meeste onderzoek uit aan planten maar zijn nu overgestapt op dieren. Voor hun laatste serie experimenten maakten zij gebruik van de geïsoleerde aurikels[4] van kikkerharten[5].

Er is daarbij geen twijfel mogelijk over de resultaten.
Zij ontdekten een hoog percentage RNA-DNA (Ribonucleïnezuur – Desoxyribonucleïnezuur) hybridisatie tussen bacterieel DNA..! Ze vonden een hoog percentage RNA-DNA (Ribonucleïnezuur – Desoxyribonucleïnezuur) hybridisatie tussen het bacteriëel DNA uit bacteriën van dezelfde soort zoals die in het experiment werden gebruikt en getitreerd RNA, afkomstig uit aurikels die waren ondergedompeld in de bacteriële suspensie. (DNA, het karakteristieke nucleïnezuur van de kern in alle cellen, is de fundamentele stof die de genetische code draagt binnen de cellen van het lichaam​​).

Vergelijking_DNARNA“Omdat we zeker weten dat er geen bacteriën in de aurikels gekomen zijn, kunnen we alleen maar concluderen dat het bacterieel DNA moet zijn afgescheiden van de bacteriën en geabsorbeerd door de dierlijke cellen,” zegt Stroun, die verder gaat:
“Dit verschijnsel, of transcessie, zoals Dr. Anker het noemde, is zeer waarschijnlijk een heel algemeen verschijnsel, anders zouden hij en Dr. Stroun er niet zo gemakkelijk in geslaagd zijn om bacterieel RNA gesynthetiseerd te krijgen door dierlijk weefsel…
De gevolgen van dit werk aan transcessie zijn enorm. Het onderzoek in Genève suggereert dat dit fenomeen de hele tijd aan de hand is – ook in ons eigen lichaam… Zou het bijvoorbeeld kunnen zijn, dat de schade aan het hart die kan volgen op reumatische koortsen en soortgelijke bacteriële infecties, het resultaat kan zijn van een reactie van het immunologisch systeem van het lichaam op de eigen cellen die een vreemd RNA produceren?”
[6]

Genetische hybridisatie
Als zuiver genetisch materiaal zou men van virussen verwachten dat zij gevoeliger zouden zijn voor ‘springende genen’ dan andere micro-organismen. De volgende publicatie neigt deze hypothese te ondersteunen: In een onderzoek van 24 passages van een nucleair  polyhedrosis[7] virus, door middel van celkweken, waren er zowel inserties als deleties in het virus, wat lijkt te suggereren dat het virus zowel genetisch materiaal afstond, maar ook ontving, van de cellen waarin het gekweekt werd. Dit suggereert daardoor dat soortgelijke virale uitwisseling ook in het menselijk lichaam plaats vindt[8].

Als een andere mogelijke complicatie van virale infecties (maar vermoedelijk ook virale vaccins), werden gelijkvormigheden ontdekt tussen bepaalde virale eiwitten en eiwitten die verwant zijn aan myelinescheden[9] van de hersenen en het zenuwstelsel[10]. Als gevolg van deze eiwitnabootsing tussen virale eiwitten en homologe (overeenstemmende) gebieden van het zenuwstelsel kunnen immunologische kruisreacties plaats vinden die resulteren in postinfectieuze of postvaccinale encefalitis (hersenontsteking) myelitis (ontsteking van het ruggenmerg) of neuritis (zenuwontsteking). Deze virussen zijn onder andere mazelen, Epstein-Barr, influenza A en B en anderen die bovenste luchtweginfecties veroorzaken.

Door deze gedachtengang nog een stap verder te volgen, wezen de auteurs van een artikel met de titel: ‘Vaccination and autoimmunity -‘vaccinosis’: a dangerous liaison?’ (‘Vaccinatie en auto-immuniteit – ‘vaccinosis[11]‘: een gevaarlijke verhouding?’) op dit mogelijke probleem van ‘moleculaire mimicry (nabootsing)’ in vaccins, waarin een structurele gelijkenis die bestaat tussen een viraal antigeen en een zelf-antigeen, door het aanbrengen van een geringe modificatie aan het antigene karakter van weefsels, als ‘vreemd’ kan lijken voor het immuunsysteem en daardoor een reëel doel voor het produceren van antilichamen en potentiële auto-immuniteit[12].

Het werk van Howard B. Urnovitz
Urnovitz en zijn collega’s hebben de nauwe samenhang onderzocht van vaccins en kanker, Perzische Golfoorlog Syndroom, multiple sclerose en AIDS. Urnovitz, doctor in de Immunologie en Microbiologie aan de Universiteit van Michigan, waar hij vaccins bestudeerde, is een van de meest gehoorde voorstanders die er op wijst dat wetenschappers zich bewust dienen te worden van vaccingeassocieerde genetische mutaties[13].

Zijn werk op dit gebied heeft bijgedragen aan het concept dat:

 1. Onze lichamen hebben een ‘genetisch geheugen’ voor vreemde stoffen die het tegenkomt, inclusief vaccins.
 2. Er is een grens aan hoeveel vreemd materiaal ons lichaam kan verwerken voordat genetische schade optreedt en/of doorzet in een chronische ziekte. (zie in dit verband de uitspraak van Dr. Boyd Haley op illustratie!)
 3. Iedere mens heeft zijn eigen unieke genetische blauwdruk die verschillend werkt op vreemde substanties.

Dr Boyd Haley vaccinHoewel Urnovitz niet verder uitweidde over het onderwerp ‘genetisch geheugen’ kan zijn verwijzing ernaar worden geïnterpreteerd als een gevolgtrekking dat wij de genetische blauwdrukken die wij erven van onze ouders, gedurende ons leven beïnvloed en mogelijk veranderd zijn door aanpassing en blootstelling aan het milieu.

Misschien zijn Urnovitz en zijn collega’s wel het meest bekend vanwege het stuk dat zij gepubliceerd hebben over het Gulf War Syndrome (GWS) – het Golfoorlog Syndroom. Zij ontdekten veranderingen in het menselijk chromosoom 22q11.2, een bekende genetische ‘hot spot’ voor mutaties, die een rol lijkt te spelen in de pathogenese (de wijze van ontstaan en ontwikkeling van een ziekte) van GWS[14].

Nog opvallender is dat toen zij hun bevindingen samenvoegden, er veel enteroviraal gelijke segmenten gevonden werden, wat er op lijkt dat dit een rol kan hebben gespeeld bij het veroorzaken van veranderingen in 22q11.2. De meeste Golfoorlog veteranen kregen het orale (mondelinge) poliovirus vaccin, een enterovirus. Omdat het poliovaccin oorspronkelijk gekweekt werd in apennieren, waarvan bekend is dat zij besmet waren met het simian (apen) Cytomegalovirus (CMV), zouden de veteranen ook deze CMV verontreiniging hebben toegediend gekregen.

Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?
Essentiële staatjes die noch Coutinho, noch Osterhaus ons laten zien..? W A A R O M?

Toenemende incidentie van autisme en aanverwante stoornissen bij kinderen
In zekere zin kan het moderne Amerika worden vergeleken met een boom, waaraan de bladeren groen blijven, zelfs als de wortels sterven, waarbij de wortels uiteraard verwijzen naar de onheilspellende lichamelijke en geestelijke gezondheidstrends die plaats vinden onder Amerikaanse kinderen.

Eén op de zes kinderen lijdt aan een ontwikkelingsstoornis (autisme, ADHD, leerstoornissen, gedragsproblemen, allergieën en astma)[15][16]. Het is de vraag of welke natie of maatschappij ook, lang kan blijven bloeien of zelfs overleven, met het huidige tempo van uitholling van de gezondheid van onze kinderen, tenzij het wordt teruggedraaid.

Doorlopende massa (kudde) vaccinaties – zijn ze noodzakelijk?
Voorstanders van vaccins willen ons laten geloven dat massavaccinatieprogramma’s er grotendeels verantwoordelijk voor zijn dat in de geïndustrialiseerde landen vrijwel alle vroegere epidemieën van dodelijke kinderziekten onder controle zijn. Naar mijn mening, met mogelijk een uitzondering voor het poliovaccin, blijkt dit niet uit de feiten. Volgens de Metropolitan Life Insurance Company waren tussen 1911 en 1935 in de Verenigde Staten de vier voornaamste doodsoorzaken als gevolg van een infectieziekte bij kinderen: difterie, pertussis (kinkhoest), roodvonk en mazelen.

De cover van een van de vele, vele boeken, die uitgebreid ingaan op de vaccinatie-epidemie, waartegen geen vaccin gewassen is.
De cover van een van de vele, vele boeken, die uitgebreid ingaan op de vaccinatie-epidemie, waartegen geen vaccin gewassen is.. Vooral de wetenschappelijk fraude die vaak ten grondslag ligt aan goedkeuring van vaccins, is feitelijk diep crimineel!

Toch was in 1945 het gecombineerde sterftecijfer van deze vier ziekten met 95 procent afgenomen, vóór de invoering van de programma’s voor massavaccinatie[17]. Andere bronnen geven veel soortgelijke informatie[18][19].

Bovendien zijn volgens een artikel in Morbidity and Mortality Weekly Report van 30 juli 1999 verbeteringen in de sanitaire voorzieningen, waterkwaliteit, hygiëne en de introductie van antibiotica de belangrijkste factoren bij de controle van besmettelijke ziekten in de afgelopen eeuw. Hoewel de vaccins wel werden genoemd, werden zij niet tot de belangrijkste factoren gerekend[20].

HET bewijs van causaal, onbetwistbaar verband tussen vaccins en autisme!!

Vijf autisme-vrije zones in een zee van autisme..!

Een telefonisch onderzoek in opdracht van de organisatie zonder winstoogmerk Generation Rescue vergeleek gevaccineerde met niet-gevaccineerde jongens in negen regio’s in Oregon en Californië[21].
Het onderzoek omvatte maar liefst zo’n 12.000 huishoudens met kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar, inclusief meer dan 17.000 jongens waarvan er 991 werden omschreven als in het geheel niet gevaccineerd.

In de groep van 4 tot 11-jarigen jongens ontdekte men in het onderzoek dat, vergeleken met de ongevaccineerde jongens, gevaccineerde jongens

 • 155% meer kans hebben op een neurologische stoornis,
 • 224% meer kans op ADHD en
 • 61 % meer kans op autisme.

En voor de oudere jongens, in de leeftijd van 11 tot 17 jaar waren de resultaten nog meer uitgesproken:

 • 158% meer kans op een neurologische stoornis,
 • 317% meer kans op ADHD en
 • 112% meer kans op autisme22.

Bijzonder in dit verband: nóg 3 autisme-vrije oases in de VS
Aanvullend op het Generation Rescue Onderzoek: er zijn drie volledig autisme-vrije ‘oases’ in de Verenigde Staten. En waarover het meest geschreven is, zijn de Amish gemeenschappen, voornamelijk onderzocht in Ohio en Pennsylvania[22].

De eerste Oase: de Amish: de Amish zijn uniek in hun levenswijze in, voor het overgrote deel, zelfvoorzienende gemeenschappen. Zij verbouwen hun eigen voedsel. Hoewel zij geen specifieke ban op medische zorg kennen, laten zij hun kinderen zeer zelden vaccineren.

amish children immuniteit
Vanuit de lokale medische centra die de Amish ten dienste staan, wordt gerapporteerd dat er nog nooit een autistisch Amishkind is waargenomen. De enige Amish-kinderen die in de regel werden gezien waren patiënten met congenitale (aangeboren) aandoeningen, zoals het fragiele X syndroom. Het enige autistische Amishkind dat tijdens het onderzoek werd ontdekt, was met een oorinfectie naar een medische post gebracht waar het kind en passant gevaccineerd werd, mogelijk zonder toestemming van de moeder.

De tweede oase is de in Florida gevestigde medische praktijk van Dr. Jeff Bradstreet. Terwijl hij in zijn praktijk vele duizenden autistische kinderen behandelt, heeft Bradstreet geconstateerd dat ‘er vrijwel geen autisme voorkomt bij families die aan thuisonderwijs doen en die vaccinatie vanwege religieuze redenen afwijzen[23].

De derde, de ‘Homefirst Health Services’ gevestigd in Chicago, kent een vrijwel volledige afwezigheid van autisme onder de vele duizenden patiënten die thuis geboren werden met hulp van deze medische praktijk en volgens de wens van de ouders ongevaccineerd bleven[24].

Groepen autistische kinderen worden ook aangetroffen bij ouders die vóór de conceptie beroepsmatig bloot staan aan chemische stoffen[25] en met kinderen die prenataal zijn blootgesteld aan organochloor pesticiden[26].  En voor degenen die nog geen onderzoek hebben gedaan naar de ingrediënten van vaccins: de volgende adjuvanten en ingrediënten zijn gedocumenteerd:

 • Aceton (oplosmiddel dat wordt gebruikt in nagellak remover)
 • Aluminium hydroxide
 • Aluminium fosfaat
 • Aluminium sulfaat
 • Amphotericine B
 • Betapropiolacton
 • Dierlijk weefsel: varkensbloed, paardenbloed, konijnenhersenen
 • Fenolrood (als indicator)
 • Fenoxyethanol (antivries)
 • Foetaal runderserum
 • Formaldehyde
 • Formaline
 • Gehydroliseerde gelatine
 • Gelatine Glycerol
 • Gewassen rode bloedcellen van schapen
 • Hondennieren, apennieren
 • Hydrolysaat van caseïne van varkenspancreas
 • Kalf- / runderserum
 • Kalium difosfaat
 • Kalium monofosfaat
 • Kippenembryo’s, kippeneieren, eendeneieren
 • Menselijke diploïde cellen (afkomstig van geaborteerd menselijk foetusmateriaal)
 • Mononatrium Glutamaat (MSG – E621)
 • Neomycine (antibiotisch)
 • Neomycine sulfaat
 • Polymyxine B
 • Polysorbaat 20
 • Polysorbaat 80
 • Residu van MRC5 eiwitten
 • Sorbitol
 • Streptomycine (antibioticum)
 • Sucrose
 • Thiomersal (kwikderivaat)
 • Tri(n)butylfosfaat (neurotoxine)
 • VERO cellen, een doorlopende lijn van cellen uit apennieren

Aluminium, een neurotoxine, wordt in verband gebracht met de ziekte van Alzheimer en toevallen.

Formaldehyde staat bekend als veroorzaker van kanker die normaal gebruikt wordt bij het balsemen van stoffelijke overschotten.

Glycerine, een tri-atomaire alcohol die wordt gewonnen uit natuurlijke, bedorven en afgebroken vetten en heeft bekende toxische effecten zoals nier- lever- en longschade, diarree, uitgesproken lokale weefselbeschadigingen, gastro-intestinale schade, dood.

Van neomycine en streptomycine (antibiotica) is bekend dat zij allergische reacties veroorzaken.

Fenol (carbolzuur) is een dodelijk gif, een veel voorkomend ontsmettingsmiddel en kleurstof.)

Van fenoxyethanol weten we dat dit het centrale zenuwstelsel onderdrukt en dat het braken en diarree kan veroorzaken (FDA).

Thiomersal (een kwikderivaat) is een giftig zwaar metaal dat niet makkelijk meer uit het lichaam verwijderd kan worden.

Metaaltoxiciteit kan resulteren in hersenbeschadiging en auto-immuunziekten.

Olieachtige adjuvants (zoals pinda-olie!!) kunnen ernstige overgevoeligheidsreacties veroorzaken, cysten en adjuvant artritis.

Kwik in vaccins..
In het jaar 2000 beval het Amerikaanse Congres sterk aan dat de farmaceutische industrie de stof thiomersal uit de vaccins zou halen. (Het werd echter aanbevolen, niet verplicht gesteld). De medicijnfabrikanten werd niet gezegd, de reeds bestaande partijen van de markt te halen. De aanbeveling werd alleen van toepassing verklaard op nieuwe productlijnen…

Vaccinaties zijn een tamelijke vanzelfsprekendheid geworden en bekleden een beetje de positie van een paradepaardje. De officiële geneeskunde was echter totaal niet voorbereid op zoveel commotie rondom de mogelijke bijwerkingen op langere termijn en de reactie erop blonk niet uit in kennis en gezag.
Vaccinaties zijn een tamelijke vanzelfsprekendheid geworden en bekleden een de positie van parade- of stokpaardje. De officiële geneeskunde staat volledig met de mond vol tanden over zoveel bewijsmateriaal. Maar gaat intussen gewoon door op haar dwaalspoor..! Zoals zo vaak is gebleken stopt zij daar pas mee als de publieke opinie in kracht aanzwelt!

Consumentengoederen worden teruggeroepen, herontworpen, of er worden veiligheidswaarschuwingen geëist als zij toxische ingrediënten bevatten of een ongeval kunnen veroorzaken. Indien er kankerverwekkende stoffen worden aangetroffen in voedsel worden deze vaak verboden en/of moet er een waarschuwingsetiket op de verpakking worden aangebracht. Vaccins hebben andere (veel lagere) veiligheidsnormen. Wellicht is het inspuiten van giftige vaccins in baby’s en peuters niet zo schadelijk als je zou vrezen..?

The Health Studio Newsletter (Volume 1, Oct. 1997).

Vaccine Fillers and Ingredients (Vaccin vulstoffen en ingrediënten)

Dr. Mercola Newsletter, March 7, 2001  –  http://www.know-vaccines.org/?page_id=301

(N.B.: Hoewel dit Mercola-rapport werd uitgebracht in 2001, blijft het in essentie geldig in termen van de aantallen en soorten huidige vaccinhulpstoffen en additieven.)

Combinaties van toxische chemicaliën geven exponentiële groei van toxiciteit
Algemeen wordt door toxicologen erkend dat een combinatie van giftige chemische stoffen een exponentiële toename van de toxiciteit teweeg kan brengen; dat betekent dat een combinatie van twee giftige chemische stoffen een tienvoudige of zelfs honderdvoudige toename in toxiciteit teweeg kan brengen[27][28][29][30].

Een klassiek voorbeeld van dit principe was de Schubert studie[31].

Daarin werd ontdekt dat de hoeveelheid lood en de hoeveelheid kwik, wanneer deze apart werd gegeven, dodelijk was voor één procent van de testratten, maar voor de volle honderd procent dodelijk was, wanneer deze stoffen gecombineerd werden toegediend. Dit principe zou in vaccins op zijn minst van toepassing zijn voor kwik en aluminium, die beide krachtige neurotoxinen zijn.

Vaccins en subdurale[32] (hersen)bloedingen
Het beste bewijs tot nu toe op dit gebied komt uit de opmerking van de oogarts Horace Gardner, die, gebaseerd op een artikel van een Japanse neurochirurg dat concentraties van niet-traumatische hersenbloedingen zich in Japan neigen voor te doen rond de leeftijd van 7 tot 10 maanden[33], scherpzinnig constateerde dat er een duidelijk verschil in leeftijd is tussen het voor komen van niet-traumatische hersenbloedingen in Japan en in de Verenigde Staten, waar de meeste niet-traumatische hersenbloedingen zich neigen voor te doen gedurende de eerste zes maanden van het leven.

jannes koetsier SBS tweet
Een Tweet van Dr. Jannes Koetsier, die al menig ouderlijk paar uit de handen van Justitie heeft ontzet, wegens kindermishandeling! Mag de optie, dat vaccinaties de oorzaak kunnen zijn van het beruchte ‘Shaken Baby Syndrom’, gewoon onder ogen worden gezien…? (klik voor artikel hier op de site!)

De verklaring hiervoor, aldus Dr. Gardner, was dat de Japanners niet eerder met hun kindervaccinatieprogramma’s beginnen dan vanaf de zevende maand, terwijl men in de Verenigde Staten al binnen 24 uur na de geboorte begint met het Hepatitis B vaccin[34].

In wezen kunnen deze observaties mogelijk worden omgezet in een gigantische epidemiologische studie met betrekking tot de jeugdige bevolking van Japan en de Verenigde Staten die, door de huidige indicaties, zonder twijfel kunnen bewijzen dat vaccins de voornaamste oorzaak zijn van subdurale bloedingen die nu verkeerd worden gediagnosticeerd als zijnde SBS, NAI en andere.

Onderzoek toont verband tussen aantallen toegediende vaccins en kindersterfte aantallen (IMRs)
Het onderzoek met de naam Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given. Is there a biochemical or synergistic toxicity? (Zuigelingensterfte afgezet tegen het aantal routinematig toegediende doses vaccins. Is er een biochemische of synergistische (samenwerkende) toxiciteit?) werd uitgevoerd door Neil Z. Miller en Gary S. Goldman en gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Human and Experimental Toxicology Journal, dat opgenomen (geïndexeerd) is in de catalogus van de National Library of Medicine[35].

Dit schokkende recente onderzoek dat werd gepubliceerd in een prestigieus medisch tijdschrift, heeft een direct statistisch verband ontdekt tussen hogere vaccindoses en kindersterftecijfers in de ontwikkelde wereld, dat suggereert dat het toenemende aantal vaccinaties dat aan kinderen opgedrongen wordt door medische autoriteiten, met name in de Verenigde Staten, dat het hoogste aantal vaccins toedient, maar waar ook de kindersterfte het hoogst is, een algehele nadelige invloed op de gezondheid heeft.

Misschien tijd dat ook Bill en zijn vrouw Melinda, de luiken voor hun 'windows' weghalen..?
Misschien tijd dat ook de uiterst naïeve Bill Gates en zijn vrouw Melinda, de luiken voor hun ‘windows’ kunnen gaan weghalen..?

Waarom de relatie BMR – Autisme?
Een aantal jaren geleden kondigde de oprichter van het Autism Research Institute (ARI) – het Autisme Onderzoeksinstituut – Dr. Bernard Rimland aan, dat van ongeveer tweederde van de gezinnen die met hun autistische kinderen naar het ARI kwam, de doorverwijzende arts meldde dat het kind autistisch was geworden na het toedienen van het BMR vaccin. Na thuis gekomen te zijn en elektronische controle van medische dossiers, ontdekte de schrijver van deze regels ditzelfde BMR – Autisme verband bij zijn eigen patiënten.

Dr. Hanan Polansky van het Center for the Biology of chronic Disease (CBCD) – Centrum voor de Biologie van Chronische Ziekten – en auteur van het veelgeprezen boek, getiteld Microcompetition with Foreign DNA and Chronic Disease legt uit hoe vreemde DNA deeltjes vele ernstige ziekten kunnen veroorzaken zonder het menselijk DNA te beschadigen (of te muteren). Een deel van de uitleg kan ook gelegen zijn in het feit dat virussen inherent immuun onderdrukkend zijn, in tegenstelling tot bacteriële infecties, die het immuunsysteem stimuleren, zoals blijkt uit het feit dat virale infecties de neiging hebben om het aantal witte bloedcellen te verlagen, in tegenstelling tot bacteriële infecties, die het aantal witte bloedlichaampjes doen stijgen.

Het mazelenvirus is in dit verband met name sterk, het werkt krachtig onderdrukkend op cellulaire immuniteit[36][37][38]. Deze krachtige BMR (virale) immuun onderdrukking verlamt in feite, samen met de toxische effecten van kwik, aluminium en formaldehyde, de eigen immuun verdediging van het lichaam. Daardoor kan genetische hybridisatie plaats vinden.

Sommering

Volgens beschrijvingen en documentatie van Dr. Kenneth Bock is ongeveer één derde van de Amerikaanse kinderen getroffen door de 4-A aandoeningen: Autisme, ADHD, Astma en Allergieën[40]. Het is heel goed mogelijk, of zelfs zeer waarschijnlijk dat, op basis van huidige kennis, elk van deze voorwaarden in verband wordt gebracht met de onderliggende genetische veranderingen
Volgens beschrijvingen en documentatie van Dr. Kenneth Bock is ongeveer één derde van de Amerikaanse kinderen getroffen door de 4-A aandoeningen: Autisme, ADHD, Astma en Allergieën[40]. Het is heel goed mogelijk, of zelfs zeer waarschijnlijk, dat, op basis van huidige kennis, elk van deze aandoeningen in verband wordt gebracht met de onderliggende genetische veranderingen..!!
Er is aangetoond dat een scherpe en aanhoudende stijging van autisme bij kinderen begon, volgend op de introductie in de Verenigde Staten van het BMR (Bof, Mazelen en Rubella – rode Hond) vaccin in 1978[39]. In dezelfde tijd werden ook de kwikhoudende Hepatitis B en Haemophilus influenza type b vaccins ook geïntroduceerd. In een uitgave van de American Academy of Pediatrics van januari 2004, met de titel AUTISM A.L.A.R.M. werd aangekondigd dat 1 op de 6 Amerikaanse kinderen gediagnosticeerd werden met een leerstoornis en/of aanzienlijke gedragsstoornissen.

Volgens beschrijvingen en documentatie van Dr. Kenneth Bock is ongeveer één derde van de Amerikaanse kinderen getroffen door de 4-A aandoeningen: Autisme, ADHD, Astma en Allergieën[40]. Het is heel goed mogelijk, of zelfs zeer waarschijnlijk dat, op basis van huidige kennis, elk van deze voorwaarden in verband wordt gebracht met de onderliggende genetische veranderingen.

Van alle voordelen die God en de natuur de menselijke soort verstrekt, moet de menselijke genetica worden beschouwd als de grootste en meest onmisbare. Zijn wij een natie van mensen die niet in staat is om dreigend gevaar in de gezondheid, het welzijn en de genetica van onze kinderen te herkennen en door het herkennen ervan, in hun naam, corrigerende maatregelen te nemen? Ik denk dat wij tot deze acties in staat zijn, maar het is wel krap dag.

Op een onbekend moment in de toekomst zal dit proces een ‘point-of-no-return’ (een niet meer te keren punt) bereiken in termen als vaccingeïnduceerde genetische hybridisatie die onverenigbaar worden met de menselijke voortplanting. Massaal uitsterven vindt al plaats in de planten- en dierenwereld, grotendeels als gevolg van menselijke ingrepen en interventies[41]. Zullen wij dit voorbeeld al snel volgen?

x

* * *

VERWIJZINGEN/BRONVERMELDINGEN:


[2] Miller, Mary Beth, Geneticist and Researcher Barbara McClintock; Barbara McClintock Won Nobel 1983 Prize for Physiology and Medicine. Jan. 17, 2010.

[3] World Medicine, (Scientific News Report), Mobility of genetic material between life forms, (September 22, 1971), pp 69-72; New Clareville House, Oxendon St., London.

[4] De Aurikels zijn twee aanhangsels in de boezems van het hart. Ze worden ook wel afzonderlijk de linker en rechter aurikel genoemd.

De naam Aurikel is afgeleid van het Latijnse woord auriculum, wat oortje betekent. Ze danken hun naam aan hun vorm, die doet denken aan een oor.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aurikel_(hart)

[5] Anker P, Stroun M, Transcription of spontaneously released bacterial Desoxyribonuleic acid in frog auricles, Journal of Bacteriology, 1973; 114: 114-120.

[6] Anker P, Stroun M, Transcription of spontaneously released bacterial Desoxyribonuleic acid in frog auricles, Journal of Bacteriology, 1973; 114: 114-120.

[7] Een van de vele ziekten die specifieke insectenlarven of tienpotige schaaldieren treffen, die worden veroorzaakt door dubbelstrengs DNA virussen van een familie (Baculoviridae) of reovirussen van een geslacht (Cypovirus) en die gekenmerkt zijn door het oplossen van weefsels en accumulatie van virushoudende granulen in de resterende vloeistof.

[8] Kumar S, Miller LK, Effects of serial passage of Autographa Californica Nuclear polyhedrosis virus in cell culture, Virus Research, 1987; 7:335-349.

[10] Jahnke U, Fischer EH, Alvord EC, Sequence homology between certain viral proteins related to encephalomyelitis and neuritis, Science, July 19, 1985; 29:242-284.

[11] De algemene naam voor chronische kwalen veroorzaakt door vaccins

[12] Shoenfeld Y, Aron-Maor A, Vaccination and autoimmunity-‘vaccinosis’: a dangerous liaison?, J Autoimmun, Feb 2000, 14(1):1-10.

[13] Written testimony of Dr. Howard Urnovitz, August 3, 1999, at the Committee of government reform and oversight.

[14] Urnovitz HB, Tuite JJ, Higashida JM et al, RNAs in the sera of Persian Gulf War Veterans Have Segments Homologous to Chromosome 22q11.2, Clinical and Laboratory Diagnostic Immunology, May, 1999; 6(3):330-335.

[15] AUTISM A.L.A.R.M., American Academy of Pediatrics, January, 2004

[16] Bock, Kenneth. Healing the New Childhood Epidemics, Autism, ADHD. Asthma and Allergies, 2007.

[17] Dublin L. Health Progress. Metropolitan Life Insurance Co., 1948:12.

[18] Anderson M. International Mortality Statistics. Facts on File. Washington D.C.,1981; 161-2, 164-5, 177-8, 216.

[19] Miller NZ, Vaccine Safety Manual for Concerned Families and Health Practitioners, with forward by Russell Blaylock, Santa Fe, New Mexico, New Atlantean Press, PO Box 9638, 2008.

[20] Morbidity and Mortality Weekly Report, July 30, 1999; 48:621-8.

[21] On Internet: Generation Rescue Telephone Survey.

[22] The Age of Autism; Mercury, Medicine, and a Man-Made Epidemic Dan Olmsted and Mark Blaxill, New York: Thomas Dunne Books, St. Martin Press. 2010: 252-253.

[23] Ibid, pp. 253-254.

[24] Ibid, P. 254.

[25] Ibid, Pp. 214-215.

[26] Roberts E.M., English P.B., Grether J.K. et al, Maternal residence near agricultural pesticide applications and autism spectrum disorders among children in the California central valley, Environmental Health Perspective, July 30, 2007.

[27] Schubert J, Riley EJ, Tyler SA. Combined effects in toxicology: A rapid systematic testing procedure: cadmium, mercury and lead. Journal of Toxicology and Environmental Health, 1978; 4:763-776.

[28] Abou-Donia MB, Wilmarth KR, Ochme F, Jensen KF, Kurt, TI. Neurotoxicity resulting from coexposure to pyridostigmine bromide, DEET, and permithrin: Implications of Gulf War chemical exposures. Journal of Toxicology and Environmental Health, 1996; 48:35-56.

[29] Arnold SF, Koltz DM, Collins B, Vonier PM, Guilette LJ, McLachlan JA. Synergistic activation of estrogen receptor with combinations of environmental chemicals. Science, 1996; 272: 1489-1492.

[30] Chester AC and Levine PH. Concurrent Sick Building Syndrome and Chronic Fatigue Syndrome: Epidemic Neuromyalgia Revisited. Clinical Infectious Disease, 1994; 18(Suppl1): S43-8.

[31] Schubert J, Riley EJ, Tyler SA. Combined effects in toxicology: A rapid systematic testing procedure: cadmium, mercury and lead. Journal of Toxicology and Environmental Health, 1978; 4:763-776.

[32] Onder het hersenvlies gelegen

[33] Aoki N, Massuzawa H. Infantile acute hematoma. Clinical analysis of 26 cases. J of Neurosurg. 1984:61:273-280.

[34] Gardner, H.B. Retinal and subdural hemorrhages – Aoki revisited. Brit J Opththal.2003: 87:919-920.

[35] Miller NZ and Goldman GS, Infant mortality rates regressed against the number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Human and Experimental Toxicology, May 4, 2011, http://www.prisonplanet.com/new-study-finds-direct-link-between-vaccines-and-infant-mortality.html

[36] Miller, NZ, Vaccine Safety Manual, for Concerned Families and Health Practitioners, New Atlantean Press, 2008; p. 202.

[37] Bock, Kenneth, Healing the New Childhood Epidemics, Autism, ADHD, Asthma, and Allergies, Ballantine Books, New York: 2007.

[38] Mass (plant and animal) Extinctions Underway, Majority of Biologists Say, Washington Post, Tuesday, April 21, 1998.

[39] Deisher, Theresa, Is Aborted Fetal DNA Linked to Autism? July 21, 2009..

[40] Ratajczak, HV, (Review Article) Theoretical aspects of autism: Causes – A review. Journal of Immunotoxicology, 2011; 8(1): 68-79.

[41] Lunoe, Sandy, Excuse Me Waiter – There’s a Fly in My Soup!

http://vactruth.com/2012/01/21/fly-in-my-vaccine-soup/

27 gedachten over “Veranderen vaccins onze kinderen..?

 1. ze mogen/moeten deze dertig injecties tegelijk geven aan die artsen en verpleger/sters die ze ook uitdelen .en die vieze glimlachernde bill gates mag er wel 2×30 krijgen samen met dat wijf van hem .ook hij is geen kindervriend .

  1. Dat is inderdaad 1 van de beste dingen die je gedaan hebt Frank.
   Wij zijn er helaas te laat achter gekomen en dat heeft geresulteerd in een tweede zoon die na zijn BMR in een autistische regressie is geraakt.
   Gelukkig zijn er ook veel manieren om dit weer terug te draaien en gelukkig verbetert hij zich enorm!
   Iedereen die hier komt zal dit wel weten, maar mensen laat je kinderen niet vaccineren!

  2. Hoi Alex,

   Ik wens jullie alle succes toe met het behandelen van jullie zoon.
   Gelukkig zijn er ook nog mensen met de nodige kennis die het lichaam kunnen ontstoren.

  1. Nog wel…. In de VS is het verplicht als je je kind op school wilt hebben. Zo is er zelfs een zuster na 20 jaar dienst ontslagen omdat zij een griepvaccin weigerde…… Nog even en men gaat dwingen…. Moge het hek dan eindelijk van de dam gaan en zaken veranderen. Wij zijn de meerderheid, niet de fascisten.

  2. Met alle respect Berend: een tamelijk oppervlakkige reactie! Idd worden ongevaccineerde mensen/kinderen als een soort melaatsen neergezet in de VS. Een schandalige lastercampagne gefinancierd door Big Pharma.
   En dan komt de ‘mandatory’ vaccinatie om de hoek kijken. Verplicht, omdat ‘anderen’ het risico niet aangedaan mag worden, dat een ongevaccineerd kind de gevaccineerden (TOCH!??!) aansteekt..

   Draai de wereld 180 graden en je zit bijna op de waarheid.

  3. Vlak over de grens in België gebeurt dit (dus héél dichtbij en ook Frankrijk is niet zo ver van ons bed) :

   Ouders krijgen celstraf voor niet-vaccinatie polio van kinderen

   En let dan vooral op die rechter die het criminele verleden van deze notoire ‘recidivist’ in zijn eindoordeel heeft laten meespelen !!!

   http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1591675/2013/03/06/Ouders-krijgen-celstraf-voor-niet-vaccinatie-van-kinderen.dhtml

   In België verplicht om het vaccinatieboekje te overhandigen alvorens toelating crèche. In Frankrijk idemdito om je kind op school in te schrijven… En dan moet je als ouder wel héél sterk in je schoenen staan…

  4. jaja, als 9 van de 10 kinderen een regenjas dragen, is het de schuld van die ene die geen regenjas draagt dat misschien wel iedereen toch nat wordt in de regen. Wat een onzin toch allemaal met die zgn. kudde immunisatie.

 2. Super goed artikel, a must read voor iedereen met kinderen.
  Ook goed om eens een lezing op youtube te kijken van Andrew Wakefield.
  http://www.youtube.com/watch?v=67U0_SUt5NM

  Een man die kapot is gemaakt door big pharma en de MSM. Maar hij blijft doorvechten, een echte held!

  Zoals ook al in dit artikel aangegeven is de BMR/vaccinatie 1 van de grote boosdoeners. Helaas hebben wij dit in de praktijk moeten ervaren….

 3. De allerlaatste waanzin las ik vandaag in de Volkskrant. De vaccin-industrie heeft iets bedacht voor het “probleem” dat kinderen jonger dan 2 maanden (!!!) niet gevaccineerd kunnen worden vanwege hun nog onontwikkelde immuunsysteem. In al hun “wijsheid” hebben ze daar nu het volgende op gevonden: een boost voor het pasgeboren kind met specifieke middelen om het nog prille immuunsysteem een stevige groeistuip te bezorgen. Hierdoor kunnen baby’s vrijwel direct na de geboorte al gevaccineerd worden, waardoor er meer babysterfte wordt voorkomen. Is het geen beter idee om de moeder meer en beter eten te geven en goede en gezonde leefomstandigheden, waardoor dit gekunstel en geknutsel helemaal niet nodig is ?

  1. Mey@ Heb je hier wat meer informatie over (neem aan dat dit in de papieren versie van de VK stond). Welke boost ? Welke specifieke middelen ? Belangrijke info denk ik ! Dus heel graag meer uitleg en/of verwijzing/link naar artikel, alstjeblieft (dank je wel !)….

  2. Ik heb dit artikel in de VK ook niet gelezen. Ik weet wel dat er onderzoek naar gedaan wordt, in hoofdzaak om toe te passen in ontwikkelingslanden, waar er nog veel pasgeborenen sterven aan ziektes waar hun oudere broers en zussen tegen gevaccineerd zijn. Maar er is voor zover ik weet nog geen doorbraak in dit onderzoek, dus die boost is er nog niet voor morgen.

 4. De tabel in het midden van dit artikel is overduidelijk fout: Het officiële vaccinatieschema in de VS bedraagt 23 immunisaties, niet 36 (http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html). In Zweden bedraagt het 22, niet 11 (http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/sweden.html). In Japan zijn er 16 verplichte, en nog eens 10 aanbevolen immunisatie, niet 11 (http://idsc.nih.go.jp/vaccine/dschedule/Imm11EN.pdf). De tabel, en de insinuatie daarmee dat meer vaccinaties tot autisme leidt, is dus duidelijk foutief. Dat is dus het antwoord op de vraag “waarom noch Coutinho, noch Osterhaus ons [dit] laten zien..?”: het is gewoon foute informatie.

  Verder geeft dit artikel een zeer selectief, foutief en vertekend beeld van wat over autisme en vaccinatie geweten is. Lees voor een bredere kijk ook nog eens mijn reactie 9 op http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/kwik-in-vaccins-en-autisme-causaal-verband, en de daaropvolgende discussie (9.1 tot 9.10).

  Autisme is een zeer ernstige aandoening. En er dient meer onderzoek naar de oorzaken en behandeling ervan gedaan te worden. Maar de hypothese dat het veroorzaakt is door vaccinatie is wel degelijk dood en begraven.

  1. Alex: Wat is er volgens jou onzin in mijn reactie? Geef ik getallen die fout zijn? Nee, het is het artikel hierboven dat fouten (=onzin?) vermeld. Of staan er fouten in mijn reactie 9 op http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/kwik-in-vaccins-en-autisme-causaal-verband, en de daaropvolgende discussie (9.1 tot 9.10)? Kun je niet iets specifieker zijn?

   Jou reactie bevat echter wel serieuze onzin. Je wil dat ik iets nieuws leer over Maurice Hilleman. Maar zijn ‘bewering’ dat AIDS door Merck werd geïntroduceerd via vaccinaties, heb ik jaren geleden al over gelezen (zelfs al in de tijd voor youtube). Het is een bewering die al jaren geleden werd ontmaskerd als een hoax, maar nog jaren door de anti-vaxers wordt gebruikt, en nog maar eens in deze video. Lees bvb eventjes http://www.wired.com/wiredscience/2007/09/did-merck-bring. Als dat het niveau van ‘bewijzen’ is in deze video, dan ga ik daar geen 2 uur naar kijken.

  2. Mensen, pak een föhn en zet ‘m aan voor een korte toelichting van Koen! Als je geen föhn hebt ga dan naar naar een openbaar toilet en druk op de knop van de hetelucht handendroger.. dit geeft hetzelfde effect.

  1. Monika, Er waren inderdaad verschillende onverwachte effecten na het vaccinatie programma in Tsjaad. Maar het betreft niet “paralyse” of verlamming. Er werd een grondige analyse uitgevoerd van alle personen die getroffen zouden zijn geweest. En het blijkt daaruit dat het geen neveneffect van de vaccinatie is. Lees wat het wel was op http://trusted.md/feed/items/system/2013/01/24/meningitis_vaccine_in_chad_not_the_cause_of_anything_except_immunity_to_meningitis_a#axzz2NGKrHF5Y .

   Maar ja, velen zullen nu beweren dat dit een ‘doofpotoperatie’ is , in plaats van zich af te vragen of ze zelf niet te hard van stapel zijn gelopen…

  2. Feniks,
   wil niet flauw doen maar gaat het in dit artikel nu om hepatitis of meningitis? 😀
   Opvallend is dat ze niets over de transport condities van de MenAfriVac schrijven. Is dat wel onderzocht? Ik bedoel eventueel verkeerde temperatuur?
   En dan, dat er na de vaccinaties toch weer commotie is ontstaan, ‘ziekteverschijnselen en dood’ zijn opgetreden. Ik weet het niet.
   Hoe zal het komen? Kan me niet zo makkelijk in een ‘syndroom’ vinden, daarvoor zijn het te veel betroffene.

   Quote: The short version:
   In December 2012 in the African country of Chad, there was a mass vaccination clinic against Hepatitis A, using the widely-administered and life-saving vaccine, MenAfriVac®.

  3. Monika (7.2): MenAfriVac is een vaccin tegen meningitis “A”. Dat “Hepatitis A” in die tekst is een foutje van de auteur, blijkbaar. Maar ik vind dat niet zo’n grote, zoals in reactie 6.

   Wat betreft het transport: Er staat “was conducted under normal conditions by staffs who are experienced in implementing mass campaigns and routine vaccination programs.” Ik besluit daar dus uit dat het transport zoals bij ander vaccinatie campagnes is gebeurd. Heb jij enige indicatie dat het niet zo zou zijn geweest, en dat daardoor er neveneffecten zouden kunnen ontstaan?
   Waarom heb je een probleem met de term ‘syndroom’? Te veel gevallen? Wat denk je dan van AIDS = Acquired immunodeficiency ‘syndrome’?
   Verlies dit ook niet uit het oog: hetzelfde lot van vaccin werd over de gehele regio gebruikt (en in ander landen), maar enkel in Gouro waren er deze ongewone reacties. Dus dat alleen al is een zeer sterke indicatie dat het vaccin op zich er niet echt de oorzaak van is.

   Marcel (7.3): Zoals gewoonlijk, durf je niet echt na te denken over de zaak. Kun je niet op een constructieve manier kritiek geven? Ik weet dat mijn visies je niet aanstaan, maar geef daar dan eens goede argumenten voor!

 5. @Alex: onze zoon van bijna 4 heeft vermoedelijk ook een autistische aandoening maar we begrijpen niet waar dit vandaan komt. Het zou me niks verbazen als dit door een van zijn vaccinaties is ontstaan. Kan je aangeven hoe jullie dit hebben weten terug te draaien? Is er een speciale behandelmethode of bepaalde voeding die onze zoon kan helpen?

  1. Binnen de homeopathie is er veel aandacht voor vaccinatieschade. En worden er spectaculaire resultaten gezien met het ontstoren van vaccinaties.

   google: Tinus Smits
   cease therapie

 6. Onvoorstelbaar wat ‘wij’ onze kinderen aandoen. Het kostbaarste goed in onze samenleving is toch de gezondheid van onze kinderen. Het is beschamend dat pers en media het niet aandurven om deze wantoestanden aan het licht te brengen. Er is maar een oplossing, een hele harde oplossing, maar het gaat hier wel om leven en dood van onze kinderen en om het levenslange lijden van de ouders. het enige wat zou kunnen helpen is een strafrechtelijke aanklacht indienen tegen de consultatie arts, subs. het RIVM, subs. Het ministerie van VWS, subs. de betrokken farmaceutische industrie die het vaccin of medicijn geleverd heeft. Een aanklacht wegens dood door schuld. Of wegens ernstige verwondingen door schuld. Of wegens grove nalatigheid. Breng het probleem zo maar in de publiciteit. Er is inmiddels meer dan voldoende bewijsmateriaal aanwezig. En een keihard bewijs is niet nodig. Het hoeft alleen maar aannemelijk te zijn. En het lijkt mij dat het nu meer dan aannemelijk is dat vaccins en medicijnen gifstoffen bevatten en ernstige ziektes danwel de dood kunnen veroorzaken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.