Advertentie

Zweden: Verplichte vaccinaties? On-grondwettelijk!


Onlangs is er in Italië een wet aan­ge­no­men die dezelfde vraag recht­vaar­digt: Wie is de ei­ge­naar van jouw lichaam? In Italië zijn inmiddels vac­ci­na­ties verplicht gesteld, met ste­vi­ge sanc­ties als ouders hun kin­de­ren niet laten vaccineren.

 • On­ge­vac­ci­neer­de kinderen tot zes jaar oud, mogen niet naar de voor ieder kind toegankelijke kleuterschool.
 • Ouders die niet-gevaccineerde kinderen ouder dan zes jaar naar school sturen, krijgen een zeer hoge boete.
 • Ouders die bij herhaling weigeren kunnen zelfs in de gevangenis komen.

Dus.. Wie is de eigenaar van jouw lichaam?
De vraag heeft ook rechtstreeks te maken met het feit dat onze politici willen verplichten dat iedereen or­gaan­do­nor wordt, tenzij je schriftelijk laat weten daar ‘geen gebruik van te willen maken’. Andersom gezegd: tenzij je je lichaam opeist..! Bevestigt dat het jouw lichaam is. Doe je dat niet, dan is de ‘overheid’ vrij je organen te verwijderen, als je levensgevaarlijk gewond bent, bij een ongeluk bijvoorbeeld. Let wel, of je vóór of tégen vaccinaties bent, is hier niet de vraag; waar het hier omgaat is de even simpele als principiële vraag:

Wie is nu toch eigenaar van jouw li­chaam?
Dus in het geval van verplichte vaccinaties, zijn dat de ouders, of is het de overheid (lees onze politici), waaruit die op dat moment ook bestaan. Wellicht denk je: ach, Italië is de ver-van-mijn-bed-show, maar de vaccinatie-pro­pa­gan­da­ma­chi­ne draait hevig in Brussel. En.. en er staan meer landen op de rol waar vaccinaties verplicht moeten worden.

In België is trouwens de polio-vaccinatie al verplicht.Dus

 • afgezien van de corruptie die kan en zal plaats­vin­den als politici hier over gaan beslissen,
 • afgezien van de belangenverstrengeling, die al plaats heeft gevonden (herinnert u zich nog de Me­xi­caan­se griepprik?),
 • afgezien van of een vaccinatie wel of niet werkt (herinnert u zich huisarts Hans van der Linde, die zei dat de griepprik niet werkte?),
 • afgezien van dat door vaccinaties er ook doden vallen (onlangs nog in de UK vastgesteld),
 • afgezien van dat vaccinatie-farmaceuten van alles in een vaccinatie kunnen stoppen (doen ze nu al),
 • afgezien van dat er tientallen wetenschappelijke stu­dies zijn dat vaccinaties autisme kunnen ver­oor­za­ken,
 • afgezien van dat het niet bewezen is dat een verplichting helpt, de vraag blijft staan:

Kortom: wie is de eigenaar van jouw lichaam?
Het is een principiële vraag die niet beantwoord kan worden met: af en toe ikzelf en af en toe een ander … Het is simpel en er is maar één keus: óf jij beschikt over je lichaam óf de politici. En.. Als je het antwoord voor jezelf weet, laat het antwoord dan ook weten aan je omgeving, aan je plaatselijke politici, de landelijke politici (hun e-mailadressen zijn zo te vinden op internet), en anderen.

Nogmaals gaat het hier dus niet om de vraag of je wel of niet vóór of tégen orgaandonatie bent, of dat je vóór of tégen vaccinaties; en dat het gewoon keihard gaat om onze vrijheid, ons lichaam. Wist je ook dat deze nieuwe orgaandonatiewet is aangenomen in de 2de Kamer omdat 1 politicus niet op tijd was om te stemmen..? Was hij dat wel geweest, op tijd, dan was de wet niet aangenomen geweest omdat hij tegen wilde stemmen … zo wordt er dus met JOUW lichaam omgesprongen!

x

x

Zweden: Verplichte vaccinaties? On-grondwettelijk!

2017 © WantToKnow.nl/be (intro met dank aan Fred Meiroos)

x

Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN VEILIG zijn! En vooral: bewezen NUT HEBBEN! Beide zaken ontberen bewijs en nu gaan ook rechtbanken en parlementen steeds meer de feitelijkheid van die zaken inzien. Het is daarbij essentieel natuurlijk, dat ouders hun recht opeisen..! En daarom dus VERPLICHTE VACCINATIES AFWIJZEN..

Met de aanstaande wettelijke verplichting in Italië om je te laten vaccineren, is het goed te kijken naar dit verhaal van de Zweden, die op 10 mei jl. verkozen om vaccinaties NIET te verplichten. Het parlement verwierp 10 moties, die voortkwamen uit een adviescommissie van het Zweedse parlement voor ‘volksgezondheid’. Dit rapport bevatte een aantal stellingen, die voor veel verwarring en onrust zorgden bij de Zweedse bevolking, omdat ze de weg plaveiden voor ‘verplichte vaccinaties’. Het progressieve Zweden nam vervolgens verschillende parlementaire moties aan, inzake deze ‘vaccinatie-onderdelen’, die de ‘publieke gezondheid’ voorop stelden en het advies in dezen afwezen..

Moties zijn aangenomen waarbij het NIET-verplichten van vaccinaties van de bevolking centraal staat, op basis van ‘dat het grondwettelijk niet te verantwoorden is dat er van verplichte vaccinaties sprake kan zijn’.

Opvallend bij de afwijzing van de onderdelen uit het advies van het comité dat het parlement sprak over ‘enorme weerstand bij de Zweden tegen alle vormen van verplichtingen inzake vaccinaties’. Maar het Rijksdagverslag sprak ook over ‘veel voorkomende ernstige afweerreacties op vaccins bij kinderen.’

Het een en ander kwam in eens stroomversnelling, nadat de NHF-organisatie in Zweden een brief had geschreven aan het ‘Social Committee’ in kwestie, dat met deze gezondheidsmoties was gekomen. Dit comité besloot vervolgens, na beraad op 23 maart en 28 april, om het advies af te geven aan het parlement, dat het de verschillende pro-vaccinatie-moties zou moeten verwerpen, omdat deze in overtreding zouden gaan zijn met de Zweedse grondwet..!

Wie of wat is deze organisatie, de National Health Federation?
Wij hadden nog nooit van deze organisatie gehoord; daarom even een kennismaking/opfrisser.. De National Health Federation (NHF) die wereldwijd werkzaam is, werd in 1955 opgericht en is de oudste organisatie voor vrijheid van gezondheid op onze planeet en de enige organisatie die werkt aan de rechten om mensen beschermen. En hen de vrijheid te geven om te kunnen te kiezen voor gezonde voeding, supplementen en het gebruik van alternatieve therapieën, zonder beperkingen van overheden, nationaal, noch internationaal.

Met haar leden over de hele wereld, en een Raad van Bestuur en Raad van Advies met vertegenwoordigers uit verschillende landen, is de NHF de énige organisatie met een zetel in de Codex Alimentarius (HIER / Latijn voor ‘voedsel wetgeving’). Deze Codex leeft op gespannen voet met de (voedsel-)vrijheden van wereldburgers. De NHF volgt vergaderingen van de Codex Alimentarius Commissie sinds het midden van de jaren 1990 en is daadwerkelijk aanwezig geweest bij deze bijeenkomsten sinds 2000.

In een vroeg stadium herkende NHF de dreiging achter de Codex Alimentarius (HIER), en verkreeg de NHF de officiële, Codex-erkende status als INGO (International Non-Governmental Organisation ). Die het recht hebben, ter ondersteuning van de voedselvrijheid en de gezondheid van mensen, op deze Codex vergaderingen zich uit te spreken, en ten opzichte van de Amerikaanse FDA en de Codex agenda. Geen enkele andere organisatie die gezondheidsvrijheden verdedigt, heeft een dergelijke status, waardoor de NHF uniek is in dit opzicht..

 

Vanaf de jaren 2010 bestaat het werk van de NHF er vooral uit, om steroïden en gevaarlijke antibiotica uit het globale vlees en honing aanbod te houden, om de toegestane hoeveelheden aluminium, lood en arseen in levensmiddelen te verminderen, aspartaam uitgeroepen te krijgen tot een gevaarlijke en schadelijke kunstmatige zoetstof, en voor gestandaardiseerde en full-disclosure etikettering van onze levensmiddelen. En de NHF gaat tegen de schadelijke agenda’s van grote landbouw / farmaceutische producten in. Wat betekent dit alles voor wereldburgers? Het betekent dat het NHF representatie vertegenwoordigt en hoop geeft op mondiale zetels rond machtscentra, waar hebzucht hoogtij viert! Het betekent NHF de stem van de wereldburger laat horen. Het uiterst pro-actieve werk van NHF komt wereldburgers en hun gezinnen ten goede. (Wil je meer lezen over de oprichting en de werkzaamheden van de NHF, dan klik je HIER.)

‘Iemand moet nieuwe dingen leren,
moet iemand het misbruik onderkennen,
iemand dient te worden verbannen,
Iemand moet als fraudeur en kwakzalver worden ontmaskerd.

Dan, uit dit alles, zal de nieuwe waarheid komen, om deel van ons te worden …
Zo krijgen we nieuwe feiten, die ons trotse bezit van kennis vormen.’

Fred Hart, de oprichter van de Nation Health Federation
De man die in 1956 de NHF in de VS oprichtte, was Fred Hart. 1888-1975) Hij was op dat moment gefrustreerd en dat om 2 redenen:

 1.  de medische wereld had hem het recht ontfutseld om zijn eigen vrouw te redden, Eva, een slachtoffer van borstkanker. Zij wilden dat ze behandeld zou gaan worden met een alternatieve bortskankertherapie, namelijk kort-golf-energiepulsen, van een toen in de kinderschoenen staande alternatieve therapie.
 2. De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit (FDA) schond het beginsel van persvrijheid, door te verklaren dat het illegaal was voor gezondheidswinkels, om boeken weg te geven, uit te lenen, of te verkopen en noch artikelen te dupliceren (via fotokopie bijv), om hun klanten duidelijke informatie te geven over de producten die ze verkochten.

Toen standaardchirurgie had gefaald bij de borstkanker van Eva Porter Hart, ontdekte Fred een elektro-therapie uit 1916, die was uitgevonden door dr. Albert Abrams, die een briljant en geïnspireerd medisch onderzoeker was. Deze therapie had in die tijd sterk stijgende, positieve resultaten laten zien.Het bleek dat Albert Adams door de AMA, de American Medical Association werd gebashed voor ‘het gebruik van elektronische apparaten voor het stellen van diagnoses en behandeling van kanker’, terwijl deze arts slechts de drop-outs kon behandelen, die door de reguliere medische industrie al waren ‘uitbehandeld’..

Ook Eva Hart werd de dupe van deze ‘aanval’ van de AMA. Want de door Fred opgestarte medische behandeling van zijn echtgenote, door Dr Albert Abrams, diende volgens de AMA te worden beëindigd.. Volgens de AMA was dr. Abrams een kwakzalver en zijn elektronische apparatuur ‘kwakzalverij’, terwijl dit nooit was aangetoond door hen die hem hiervan beschuldigden. Dit incident bleef Fred Hart als een steen op de maag liggen, toen hij in begin jaren 1950 op de hoogte kwam van de beslissing van de FDA om de persvrijheid te beknotten, door verspreiding van gezondheidsinformatie door gespecialiseerde winkels, te verbieden (zie hierboven 2.)

Het was 1955 en Fred Hart’s woede was geëxplodeerd, toen de FDA dóórging op haar pad, om de Amerikaanse burger te beroven van informatie over gezondheid, voeding en genezing. Hij richtte de NHF op, the National Health Federation, die werd gevormd door mensen uit alle lagen van de (Amerikaans) bevolking en die zich openbaar en publiekelijk ging verzetten tegen de monopolistische gezondheidstrends van overheden en bedrijven en het beschermen van de burgerrechten van het Amerikaanse volk, op het gebied van gezondheidszaken. Het was toen al een feit, dat de farmaceutische industrie, de tabaksindustrie, de voedselindustrie en vele andere industriëlen, via het sponsoren van verkiezingen en specifieke politici, het voor mekaar kregen, dat zij voorkeursbehandelingen kregen en wetten door de regelgeving kregen, die regelrecht indruisten tegen de (gezondheids)rechten van het Amerikaanse volk.

Met het oprichten van de NHF, een non-profit organisatie in Californië, stelde hij een verklaring op, waarmee de NHF aangaf,

‘niet tegen medicijngebruik te zijn als geaccepteerde manier van genezen, noch tegen medische specialisten, noch tegen de AMA als organisatie van praktiserende medici. De NHF zal echter volledig tegenover de partijen komen te staan, wanneer hun daden een monopolistisch karakter dragen en/of in tegenspraak zijn met de beste belangen van de burgers.

De NHF is een organisatie die staat voor het recht van ieder individu om het type arts naar keuze te zoeken en vinden, uit de groep erkende professionals binnen de geneeskunde en geneeskunst. Deze organisatie staat onverbiddelijk op tegen elke vorm van verplichte medicatie en/of – behandeling.

Blijven de nadelen van vaccinaties alleen beperkt tot een onschuldig prikje? De enige die de beslissing mag nemen is de ouder..! Niet op basis van aangepraatte angst, maar op basis van zorgvuldige afweging van ALLE facetten van vaccins en vaccinaties..

Zoals de NHF in de afgelopen decennia heeft gewerkt, volgt het nog steeds vol overgave haar ‘format’ van keuzevrijheid voor het individu in medicijngebruik en voedingssupplementen, zoals neergelegd in ons oprichtingsakte door Fred Hart. Zijn organisatie is gezond en meer levend dan ooit; het wint vele vrijheidstrijden.

NHF en het spook van de opdoemende vaccinatieplicht..
In het geval van haar brief aan Zweedse parlementsleden, inzake de opdoemende vaccinatieplicht, schrijft het NHF-Zweden:

“NHF Zweden toont ook aan, hoe frequent en serieus reacties op vaccinaties bij kinderen voorkomen. Elke groep jonge kinderen ontvangt het MMR-vaccin, waarbij de meeste klachten worden genoteerd; echter de NHF wijst er terecht op, dat het MMR-vaccin niet het énige vaccinatie is, die jonge kinderen, met onvolgroeide immuunsystemen toegediend krijgen. En ook daar komen dan weer heftige afweerreacties voor, vlak na de vaccinaties.

De NHF heeft in haar brief, ook een lijst met additieven gemeld, die in vaccins voorkomen. Substanties die niet in voedsel mogen voorkomen en al zeker niet in kinder- en/of baby-lijfjes. Wij hebben een geslaagde poging gedaan, de Zweedse politici te overtuigen van de duizelingwekkende lijst van studies, die aantonen, dat vaccineren feitelijk een heel slecht idee is.”

Aanvullend op de activiteiten van het NHF in Zweden, hebben veel Zweedse burgers hun parlementsleden gebeld en gemaild en het kán dus niet anders, dan dat de Zweedse parlementariërs beïnvloed zijn door de enorme weerstand van de Zweden tegen verplichte vaccinaties. Een leermoment voor elke Nederlander!

En de dokter wéét precies wat hij bij mij aan het inspuiten is..? Nee, dat weet de dokter niet; hij vertrouwd op wettelijke en wetenschappelijke data die tot stand zijn gekomen in ‘samenwerking’ met de producenten van deze vaccins..

 


17 gedachten over “Zweden: Verplichte vaccinaties? On-grondwettelijk!

 1. Mijn broer kreeg in 1955 een dktp prik en had na 10 minuten een oogafwijking (scheel).
  Mijn nichtje is in diezelfde tijd overleden aan een tktp prik.
  ik zelf neem nooit een griepprik,de ingrediéten bevallen mij niet.

 2. Zodra je niet meer over je eigen lijf mag beslissen wat ermee gebeurt is democratie verdwenen, dat is nl wat voor mij betreft democratie inhoudt: keuzevrijheid in alles was je doet, eet, drinkt, zorg die je nodig hebt enz enz. zolang je niet anderen of je omgeving moedwillig schaadt.

  1. Helaas hebben we nooit een democratie gehad. De overheid ziet ons niet als mens, maar als persoon. In die zin schenden ze ook geen mensenrechten. Het gehele rechtssysteem is slechts bedoeld voor personen en alle personen zijn in het bezit van de overheid, inclusief je lichaam, als je je daarmee identificeert…

 3. Ja xonic goed dat je die verklaring erbij gezet hebt.ik heb hem getekend en wederom doorgestuurd naar m’n complete wats AP bestand ,en positieve reacties ontvangen ,zelfs van de mensen die nog onbewust zijn.dus!!! Zaadjes geplant .

 4. Meer en meer gaan ze de werkelijke vrijheid van Zijn, nog meer in- en beperken!
  Over werkelijke valsheid in geschrifte te spreken.
  En dan maar kwekken dat dit nota bene een democratisch land zou zijn!
  Ze weten niet eens meer wat Werkelijke Vrijheid inhouden.

 5. En wat doen al die beroepsklagers die hier zitten er dan aan? Ze doen helemaal niets, alleen vanachter hun toetsenbordje de boel opfokken.
  7.500 euro boete en je kind gewoon niet naar school mogen, ik zou zeggen massaal niet betalen en je kind zelf les geven.
  Maar daar krijgen jullie beroepsklagers nooit genoeg ouders voor om een vuist te maken en dus drukken ze het door jullie lachwekkende slappe protest gewoon door.
  Next.

  1. “Ze doen helemaal niets, alleen vanachter hun toetsenbordje de boel opfokken.”

   Ik zit momenteel op J K Rowling haar Twitter account. 12 miljoen volgers. Sith Lord + J K Rowling kijken hoe dat afloopt. Ik doe het rustig aan voordat ze mij BLOCKED. Je kan grootste dingen verwachten. Ook ten aanzien van vaccinaties. Stap voor stap. Baby stapjes voorlopig.

   https://youtu.be/LAf0QnLFS7Q

 6. Interessant artikel over het verplichte enten van Kinderen : vahineblog.over-blog.com
  Liberté vaccinale : comment la faire valoir, door vahine, helaas in het frans, misschien kan Guido.J.
  het vertalen, het is de moeite waard, en geeft richtlijnen om het vaccinatie proces te voorkomen, Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.