Advertentie

Het zelfbeschikkingsrecht en verplichte vaccinatie.


Het onderstaande artikel is geschreven door Viathou Peletier en bevat essentiële informatie over de achtergronden van het grondwettelijk recht van ieder mens op de onaantastbaarheid van haar/zijn eigen lichaam.  De aankomende vaccinatiegolf die als een tsunami over ons heen dreigt te komen, zal dit zelfbeschikkingsrecht zeer waarschijnlijk ernstig gaan schaden.
Wanneer jij de ontwikkelingen hebt gevolgd hier in Nederland inzake de aankomende vaccinaties tegen de Mexicaanse griep, zul je aan de woordkeus die het Ministerie van Volksgezondheid gebruikt, kunnen afmeten in welke mate deze  morele druk heel slinks wordt opgevoerd. Viathou Peletier is diep verontwaardigd over de feiten die zij onder ogen heeft gekregen en heeft het volgende artikel geschreven, in de vraag en antwoordvorm, die de toegankelijkheid van deze materie ten goede komt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Verliezen wij bij verplichte vaccinatie ons zelfbeschikkingsrecht?

Viathou Peletier © September 2009

Tijdens een verblijf op La Vie Tara in Frankrijk, nam ik kennis van een uitgelekt document van de Franse overheid waaruit blijkt dat ‘vrijwillige’ vaccinatie tegen de Mexicaanse griep op het laatste moment (eind september 2009) toch wordt afgedwongen. De plannen daarvoor zijn in een vergevorderd stadium. Een speciale volg- en opsporingsprocedure via de wettelijk verplichte, met een microchip uitgeruste Franse medische ID card, gaat nauwkeurig registreren wie het vaccin ontvangen heeft en wie niet. Zie HIER. Iedereen komt aan de beurt.

Gezondheidspersoneel in Frankrijk zal verplicht worden mee te werken; bij weigering zullen ‘sancties’ volgen.

Mensen die niet meewerken krijgen nu al het etiket “een gevaar voor de samenleving” te zijn.

Het vaccineren zelf gaat niet gebeuren via de reguliere gezondheidszorg en huisartsen, maar door speciaal opgeleide vaccinatieteams. Het geheel lijkt meer op een militare operatie dan een publieke gezondheidscampagne. Het Franse document bevat verwijzingen naar Franse wetten ( Art. L3131-8 en 9) die stellen dat gezondheidspersoneel verplicht is mee te werken en dat bij weigering ‘sancties’ zullen volgen. Mensen die niet meewerken krijgen nu al het etiket “een gevaar voor de samenleving” te zijn.

Dit bericht riep bij mij een diepe verontwaardiging en verontrusting op waaruit een aantal vragen ontstond die ons allen aangaat.

-Wilt u gevaccineerd worden?

Om deze vraag te beantwoorden is goede informatie noodzakelijk. Via de media, zoals  kranten en televisie, komt een vrij eenzijdig beeld naar buiten. Het is erop gericht u te vertellen, dat de overheid en het RIVM weet wat goed voor u is, en dat u hun richtlijnen zonder verdere vragen kunt volgen. Is dat zo?

– Weet u precies wat er in een vaccin zit?

Wanneer u persoonlijk onderzoek gaat doen over vaccinatie, zult u tot de conclusie komen, dat een eensluidend antwoord niet mogelijk is. Via allerlei wegen wordt momenteel aandacht gevraagd voor wat er allemaal in een vaccin zit. Weet u dat er  toegevoegde stoffen inzitten zoals kwik, aluminium en squaleen en dat ze allerlei klachten en neurologische schade kunnen veroorzaken. Over deze stoffen wordt in de reguliere media niet gesproken en ook de overheid biedt hierover geen infomatie. Ook bij navraag niet. Je kunt je afvragen als je beseft dat vaccinmakers, c.q. de farmaceutische industrie, niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de eventuele gezondheidschade van niet of nauwelijks geteste vaccins, waarom dat is.

– Ben ik, als ik me niet laat vaccineren, een gevaar voor de samenleving?

Als iedereen een vaccin krijgt en ik niet, kan ik toch niemand besmetten? En als ik ervoor kies liever ziek te worden van de griep dan het risico te lopen ziek te worden van de bijwerkingen van de vaccinatie, dan is het toch mijn eigen vrije keuze?

Het is toch niet aan de overheid om te bepalen of ik, door het vaccin niet te nemen,  ziek mag worden of niet? Als deze keuze niet meer vrij is kan men zich het volgende afvragen:

– Leef ik nog in een vrij land en heb ik nog het recht zelf te beslissen over mijn eigen lichaam?

Ik ben er altijd vanuit gegaan dat ik in een democratische samenleving vrij ben om zelf  beslissingen te nemen met betrekking tot mijn eigen lichaam. Waarschijnlijk heeft u net als ik wel gemerkt dat we zo langzamerhand in een met wetten en regels gedomineerde maatschappij leven, waar in toenemende mate beperking van vrijheid en ontwikkeling wordt opgelegd. Denk daarbij aan intensievering van de controle op het geldsysteem, en alternatieve medische- en voedselindustrie, zie onder andere codex alimentarius, landbouw- en veeteelt- productiemethoden, en controle op de vrijheid van meningsuiting.

Het opvallende is dat we ook nog elkaar moeten gaan bespioneren zodat we  gezamenlijk zicht houden op elkaars “gehoorzaamheid”. Als ons gedrag afwijkt  van de door het collectief – meestal bepaald door de overheid – opgelegde normen- en waardensysteem, moet dit gemeld worden aan de overheid. Dit riekt naar “verdeel en heers” strategie! Wordt de burger zelfs geleerd immoreel te handelen? Ik mocht niet klikken van mijn ouders!

– Wat als ik in Frankrijk of de VS woon en besluit me niet te laten vaccineren?

Word ik dan gestigmatiseerd als gevaar voor de samenleving? Klopt het dat ik dan ook nog sancties als geldboetes en zelfs gevangenisstraf kan verwachten?

Meneer Klink vindt dat je maar beter verlegen MET de vaccinaties verlegen kan zitten, dan OM... Een woordspeling van zo'n € 700 miljoen. Een dure grap noemen we dat..!
Meneer Klink vindt dat je maar beter verlegen MET de vaccinaties verlegen kan zitten, dan OM... Een woordspeling van zo'n € 700 miljoen. Een dure grap noemen we dat..!

Wat gebeurt er in Nederland met de 34 miljoen vaccins die minister Klink heeft besteld? Twee per persoon? Hij weet kennelijk meer dan ik. Waar blijft mijn zelfbeschikkingsrecht; mijn vrijheid zelf te beslissen over mijn eigen lichaam?

Het lijkt erop dat onze vrijheid van keuze aan banden wordt gelegd door middel van het omdraaien van de redenering dat wij een gevaar vormen voor de samenleving, als wij ons niet laten vaccineren. Het kan niet anders, dan dat hier een andere bedoeling achter ligt. Is deze gesuggereerde pandemie een voorwendsel om iedereen verplicht te vaccineren?

Gezien de ingredienten van de vaccins worden onze lichamen ernstig vergiftigd. Waarom wordt hierover gezwegen? Is het de bedoeling dat wij juist ziek en afhankelijk worden en niet meer in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen (spirituele) ontwikkeling en bewustwording?

Los van het eventuele doel en de inhoud van de vaccinatie (die mijns inziens al ernstig genoeg zijn), voel ik mij diep geraakt dat ik tegen mijn wens – en dus onder dwang – mij zou moeten laten vaccineren. Dit druist volledig in tegen mijn gevoel van vrijheid zelf keuzes te mogen maken en hiervoor de verantwoordelijkheid te nemen. Mijn zelfbeschikkingsrecht wordt mij doelbewust  ontnomen. Is dit een verhulde poging tot een vorm van slavernij door het “systeem”? Wil ik zo leven?

Deze immorele, onethische en onrechtmatige houding, strategie en handeling ten opzichte van de onwetende, goed vertrouwende burger in de maatschappij, dient de groei en ontwikkeling van de samenleving niet. Het impliceerd ontnemen van het geboorterecht om in vrijheid keuzes te mogen maken, en dit is gewetenloos.

Is dit het einde van de democratie?

Lieve mensen, wordt wakker uit de schijnveiligheid die ons wordt gespiegeld door onvolledige informatie rond de vaccinatie. Informeer jezelf goed, maak de bewuste keuze of je je wilt laten vaccineren of niet, en voel ook of dit klopt of niet.

Handel vanuit het ge-Weten, vanuit het hart. Laten we gaan staan in onze soevereine kracht en laten we zien hoe een liefdevolle en vooral verantwoorde menselijke samenleving eruit ziet.

Viathou Peletier

Voor meer informatie zie website: de Spuit blijft eruit HIER

Ook al is een mogelijk wettelijke verplichting in veel landen niet aan de orde, het gaat erom dat er in de eerste plaats landen zijn waar dit wél aan de orde is, en dus het zelfbeschikkingsrecht verkracht wordt. En in de tweede plaats kun je je afvragen of de ongelooflijke morele druk die door overheden aan de burgers wordt opgelegd, nog wel juridisch verantwoord is..!

52 gedachten over “Het zelfbeschikkingsrecht en verplichte vaccinatie.

 1. Ik ben hier al heel lang mee bezig en denk nu het eindpunt, de conclusie bereikt te hebben.
  Ab Klink kan blijven roepen dat hij geen vaccinatie’s zal verplichten. Dat kan hij doen vanwege art. 94 van onze grondwet. Let wel: de EU-grondwet waar wij massaal NEE tegen zeiden.

  Art.94 van onze grondwet geeft onze souvereiniteit volkomen uit handen. Wat staat er in sub.93 van dat artikel:

  Advies projectgroep ‘De positie van het individu in een internationale en Europese context’

  Het internationaal en Europees recht gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de huidige samenleving. Op steeds meer terreinen moeten soevereine staten met elkaar samenwerken. Internationaal recht wordt naast het recht van coëxistentie steeds meer het recht van coöperatie. Europees recht beperkt steeds meer de soevereiniteit van staten. In eerste instantie gold het recht enkel voor de staten, tegenwoordig nemen particulieren ook een steeds belangrijkere positie binnen de internationale rechtsorde in. Ook is steeds meer duidelijk geworden wat de positie van de particulier is binnen het Europese recht.

  Ons is gevraagd nadere informatie te verschaffen omtrent de doorwerking van internationaal en Europees recht in de Nederlandse rechtsorde. Dit onderwerp zullen we behandelen aan de hand van een aantal vragen.

  Kan de Nederlandse Grondwet opzij worden gezet door bepalingen van internationaal en Europees recht?
  Van belang bij internationaal recht is het model van doorwerking dat een staat hanteert. Onderscheid wordt gemaakt tussen het monisme en het dualisme. In het monistische model gaat men uit van de eenheid van het recht. Particulieren hebben hierdoor de mogelijkheid zich direct te beroepen op bepalingen van internationaal recht. Bij eventuele conflicten is de opvatting dat regels van het hogere systeem, aldus het internationale recht, boven de regels van het lagere systeem, het nationale recht, staan. Het nationale recht moet dan buiten beschouwing worden gelaten.[1] [2]
  Het dualisme echter gaat niet uit van directe doorwerking van internationaal recht in het nationale rechtssysteem. Men gaat uit van de gescheidenheid van verschillende rechtssferen. Een bepaling van internationaal recht krijgt pas verbindende kracht voor de desbetreffende staat als zij is omgezet dan wel getransformeerd in een regel van nationaal recht.[3] Particulieren hebben pas na de omzetting of transformatie de mogelijkheid om zich op een dergelijke bepaling te beroepen.[4]
  De Nederlandse staat gaat uit van een gematigd monistisch systeem, welke terug te vinden is in artikel 93 jo. 94 van de Grondwet. Het komt erop neer dat de Nederlandse rechter zowel geschreven als ongeschreven internationaal recht mag toepassen.[5] Het gematigde element ligt hierin dat bij onverenigbaarheid tussen het internationale recht en een Nederlands wettelijk voorschrift, de Nederlandse rechter het Nederlandse wettelijke voorschrift alleen niet van toepassing mag verklaren als het in strijd is met een ieder verbindende (rechtstreeks werkende) bepalingen van verdragen en besluiten van internationale organisaties. Sinds 1953 is dit in de Grondwet neergelegd, ontwikkeling in de rechtspraak is daaraan voorafgegaan.[6]
  Concluderend kunnen wij antwoorden dat of de Nederlandse Grondwet opzij kan worden gezet door internationaal recht afhangt van het karakter van de bepalingen van het desbetreffende verdrag dan wel besluiten van internationale organisaties. Zijn deze bepalingen dan wel besluiten een ieder verbindend (rechtstreeks werkend), dan kunnen zij conform artikel 93 jo. 94 Grondwet de Nederlandse Grondwet buiten spel zetten.

  Het Europees recht is van een heel andere aard. Uit het communautaire recht zelf vloeit het supranationale karakter voort. Met andere woorden, het communautaire recht is zelf doorslaggevend met betrekking tot de doorwerking in een nationale rechtsorde.[7] Onbelangrijk is dus of een staat het monistisch dan wel het dualistisch systeem hanteert. Dit brengt met zich mee dat bij een conflict tussen het Europees recht en een daarmee strijdige nationale regel, het Europees recht altijd voorrang heeft. Lidstaten hebben hiermee definitief een deel van hun soevereiniteit begrensd. Het Europees recht kan uit eigen hoofde en onafhankelijk van de constituties van de lidstaten, rechten en plichten voor zowel lidstaten als particulieren in het leven roepen. [8]
  Concluderend kunnen wij antwoorden dat de Nederlandse Grondwet opzij kan worden gezet door Europees recht, en dus de Nederlandse Grondwet buiten spel kan zetten. Dit is ongeacht of Nederland een (gematigd) monistisch dan wel dualistisch systeem hanteert, vanwege het supranationale karakter van het Europees recht.

  Op welke basis of rechtsgrondslag zou een internationaal- of Europeesrechtelijke bepaling regels uit de Nederlandse Grondwet opzij kunnen zetten?
  Deze vraag kunnen wij kort en bondig beantwoorden, grotendeels omdat wij het antwoord al uiteengezet hebben in verband met de eerste vraag. Voor meer informatie verwijzen wij u terug naar het antwoord op vraag één. De basis of rechtsgrondslag waarop een internationaalrechtelijke bepaling regels uit de Nederlandse Grondwet opzij zou kunnen zetten, is wanneer de bepaling of het besluit een ieder verbindend (rechtstreeks werkend) is. De basis of rechtsgrondslag waarop een Europeesrechtelijke bepaling regels uit de Nederlandse Grondwet opzij zou kunnen zetten is de Europeesrechtelijke bepaling zelf. De rechtstreekse doorwerking en hiermee het supranationale karakter vloeien rechtstreeks voort uit het communautaire recht.[9]

  In hoeverre kunnen bepalingen uit internationaal en Europees recht direct verplichtingen aan particulieren opleggen?
  Als wij allereerst kijken naar het internationale recht, dan zien wij dat er niet meteen een antwoord voor handen ligt. In het internationale recht bepaalt een staat zelf de positie die internationale verdagen in zijn rechtsorde innemen, en beslist hij soeverein over de wijze van naleving van zijn volkenrechtelijke verplichting. Zoals al eerder genoemd zijn er hiervoor twee opvattingen denkbaar en gangbaar, namelijk die van het monisme en die van het dualisme. In het geval van het monisme kunnen bepalingen uit het internationale recht direct verplichtingen aan particulieren opleggen, aangezien het monisme uitgaat van de eenheid van het recht. Wel zijn hier soms beperkingen aan gebonden, zoals dat in Nederland het geval is. Nederland heeft een gematigd monistisch systeem, en laat een Nederlands wettelijk voorschrift alleen buiten toepassing wanneer zij in conflict is met een ieder verbindende (rechtstreeks werkende) bepalingen van verdragen en besluiten van internationale organisaties. Met andere woorden, of bepalingen uit internationaal recht direct verplichtingen aan particulieren op kunnen leggen in een staat met een monistisch systeem is afhankelijk van de regeling die hiervoor bestaat in de nationale rechtsorde van die staat. In het geval van het dualisme kunnen bepalingen uit het internationale recht niet direct verplichtingen aan particulieren opleggen, aangezien het dualisme uitgaat van de gescheidenheid van verschillende rechtssferen. Zoals al eerder genoemd krijgt een bepaling van internationaal recht pas verbindende kracht voor de desbetreffende staat als zij is omgezet dan wel getransformeerd in een regel van nationaal recht. Pas hierna hebben particulieren de mogelijkheid om zich op een dergelijke bepaling te beroepen, en ook pas hierna is de verplichting daadwerkelijk aan particulieren opgelegd. De rechter past haar in geval van een conflict dan toe als een regel van nationaal recht. Met andere woorden, bepalingen uit internationaal recht kunnen nooit direct verplichtingen aan particulieren op leggen in een staat met een dualistisch systeem.[10] [11]
  Wanneer wij kijken naar het Europees recht zien wij dat het Hof in arresten als het Van Gend & Loos arrest en het Costa/Enel arrest de communautaire rechtsorde typeert als een eigen, nieuwe en supranationale rechtsorde in het volkenrecht.[12] [13] De lidstaten hebben op beperkt terrein hun soevereiniteit definitief begrensd. Binnen deze communautaire rechtsorde zijn niet alleen de lidstaten, maar ook particulieren gerechtigd. Anders gezegd is er niet alleen een verticale, maar ook een horizontale rechtstreekse werking.[14] Het EG-recht kan uit eigen hoofde en onafhankelijk van de constituties van de lidstaten rechten en plichten voor zowel de lidstaten als voor de particulieren in het leven roepen. Of een bepaling daadwerkelijk direct rechten of verplichtingen voor particulieren schept, is ter beoordeling van het Hof van Justitie. Zij hebben een aantal criteria ontwikkeld aan de hand van prejudiciële vraagstellingen van nationale rechters of particulieren. Het belangrijkste arrest in dit licht is het Van Gend & Loos arrest. In dit arrest heeft het Hof een aantal criteria ontwikkeld aan de hand waarvan de directe werking vastgesteld kan worden. Deze criteria zijn: de geest, de inhoud en de bewoordingen van de ingeroepen verdragsvoorschriften. In ieder geval is de directe werking van de volgende artikelen door het Hof erkend: art. 12, 18, lid 1, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 39, 43, 49, 50, 56, 81, 82, 86, leden 1 en 2, 88, lid 3 derde zin, 90 en 141 EG. Naar artikel 249, tweede alinea, EG zijn verordeningen een rechtstreekse bron van rechten en verplichtingen voor particulieren. Met betrekking tot direct werkende verdragsbepalingen zijn er maar een aantal die een bron zijn voor particulieren. Richtlijnbepalingen kunnen alleen tegenover een staat worden ingeroepen. Een overheid kan zich echter ook niet ten nadele van de burger op een niet of onjuiste omgezette richtlijnbepaling beroepen. Tenslotte kan een beschikking ook door de burger worden ingeroepen tegenover de overheid.[15] Concluderend kunnen wij zeggen dat bepalingen van het Europese recht direct verplichtingen aan particulieren kunnen opleggen, vanwege het supranationale karakter van het Europese recht. Wel zijn er een aantal criteria door het Hof van Justitie ontwikkeld waaraan een bepaling van Europees recht aan moet voldoen voordat het daadwerkelijk direct een verplichting aan een particulier op kan leggen.

  Mogelijke overige relevante vragen in het kader van dit advies
  Waarom mag de Nederlandse rechter een Nederlands wettelijk voorschrift niet buiten toepassing verklaren als het in conflict komt met internationaal gewoonterecht, zoals het recht op non-discriminatie en het verbod op foltering? Immers, dit internationale gewoonterecht moet in onze ogen als even fundamenteel voor een individu worden beschouwd als internationale mensenrechten.
  De Nederlandse rechter mag een Nederlands wettelijk voorschrift alleen niet van toepassing verklaren als het in strijd is met een ieder verbindende (rechtstreeks werkende) bepalingen van verdragen en besluiten van internationale organisaties. Met andere woorden, bestaat het conflict tussen een Nederlands wettelijk voorschrift en een ander dan hierboven genoemde (on)geschreven internationale bepaling dan wel besluit, dan heeft het Nederlandse wettelijk voorschift voorrang. Hoe wordt dit conflict op internationaal niveau gezien en eventueel aangepakt, omdat het in feite leidt tot niet (juiste) naleving van een verdragsbepaling?
  Moet Nederland in dit licht niet artikel 94 van de Grondwet uitbreiden?

  ——————————————————————————–

  [1] Werner W.G., ‘De verhouding tussen internationaal recht en nationaal recht’, p. 123.
  [2] Kooijmans, P.H., Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer, 2002, p. 74.
  [3] Kooijmans, P.H., Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer, 2002, p. 74.
  [4] Werner W.G., ‘De verhouding tussen internationaal recht en nationaal recht’, p. 123.
  [5] Kooijmans, P.H., Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer, 2002, p. 79.
  [6] Kooijmans, P.H., Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer, 2002, p. 78.
  [7] Kooijmans, P.H., Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer, 2002, p. 256.
  [8] Kooijmans, P.H., Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer, 2002, p. 257.
  [9] Kooijmans, P.H., Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer, 2002, p. 256.
  [10] Kooijmans, P.H., Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer, 2002, p. 74.
  [11] Werner W.G., ‘De verhouding tussen internationaal recht en nationaal recht’, p. 123.
  [12] HvJ 5 februari 1963, zaak 26/62 (Van Gend & Loos), Jur. 1963, p.1, Elementair Internationaal Recht (2001),
  p. 355.
  [13] HvJ 15 juli 1964, zaak 6/64 (Costa/ E.N.E.L.), Jur. 1964, p.1199 e.v., Elementair Internationaal Recht (2001),
  p.359.
  [14] Kooijmans, P.H., Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer, 2002, p. 261.
  [15] Kooijmans, P.H., Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer, 2002, p. 245 e.v.

  Opdracht gemaakt door: J. Oudhof, K. de Bruine, M. Goes.

  Dus, ja, wij hebben onze souvereiniteit uit handen via art. 94 van de grondwetwaardoor de tot verplichte vaccinatie’s. Met dank aan Balkenende die op eigen initiatief de Lisbon Treaty ondertekende.

  Het enige wat we nu nog moeten onderzoeken is, of het Lisbon Treaty geldig is zolang Ierland NEE blijft zeggen.

 2. De laatste weken ben ik noodgedwongen in de franse medische molen terechtgekomen en heb overal (apotheek, röntgenlab, ziekenhuis, dokters) om een duidelijk antwoord gevraagd over de gegevens op onze Carte Vital (medische ID-kaart). Het blijkt dat het bij de introductie van deze kaarten wel degelijk de bedoeling was alle persoonlijke medische gegevens hierop te vermelden, maar door administratieve achterstand is dit NOG STEEDS NIET het geval! Slechts je naam en zorgnummer staan erop vermeld (zelfs geen adres of telefoonnummer)…

 3. Mooi stukje zoekwerk Annelies, we moeten massaal de hele Europese grondwet negeren, we hebben immers nee gezegd. wat wouden ze beginnen dan als 70% straks nee zegt tegen vaccinatie, wouden ze VN blauwhelmen sturen om iedereen onder dwang te laten injecteren? het zou me niets verbazen…

 4. naar splinters wijzen in het buitenland terwijl je met een Balk in het hoofd loopt in je eigen land

  geweldig zo’n landverrader als president; ik dacht dat er Nee was gestemd tegen het verdrag van Fascisabon?!

 5. De laatste weken ben ik noodgedwongen in de franse medische molen terechtgekomen en heb overal (apotheek, röntgenlab, ziekenhuis, dokters) om een duidelijk antwoord gevraagd over de gegevens op onze Carte Vital (medische ID-kaart). Het blijkt dat het bij de introductie van deze kaarten wel degelijk de bedoeling was alle persoonlijke medische gegevens hierop te vermelden, maar door administratieve achterstand is dit NOG STEEDS NIET het geval! Slechts je naam en zorgnummer staan erop vermeld (zelfs geen adres of telefoonnummer)…

  Posted by ellen | september 19, 2009, 09:03

  ————————————————————————————————————–

  Ik denk dat je fout zit ellen want ook ik woon in frankrijk en je gegevens zitten er wel deglijk erin.
  Want hoe betalen ze jouw dan? Ja jouw dokters kosten die jij gemaakt hebt? Ik krijg ze terug en dat kan maar op 1 manier, ze hebebn jouw gegevens. Ja tot mijn banknummer toe.

  Dat wil niet zeggen dat iedereen het kan aflezen.

  Je moet op je nieuwe kaart ook je foto hebben geplakt, wat eerst niet zo was.

  Ik ga persoonlijk voor zilver water. paats van een vaccinatie.
  Meer over zilverwater is te lezen op het internet. Wees niet bang om blauw te worden er zijn maar 123 blauw gewordn en de meeste zijn dat door zilverre hengtdraad dat door de ziekenhuizen worden gebruikt. Ik ken twee gevallen die er blauw zijn geworden door zilverwater te drinken? waarvan er 1 let op DRIE jaar lang dat iedere dag innam, wat dus totaal niet nodig is.

  Gewoon innemen indien nodig.

  Anders dat laten.

  Groetjes uit frankrijk

 6. Het is toch niet aan de overheid om te bepalen of ik, door het vaccin niet te nemen, ziek mag worden of niet? Als deze keuze niet meer vrij is kan men zich het volgende afvragen

  geld dit ook wanneer je de mensen om je heen hiermee in gevaar brengt ?

  Als iedereen een vaccin krijgt en ik niet, kan ik toch niemand besmetten? En als ik ervoor kies liever ziek te worden van de griep dan het risico te lopen ziek te worden van de bijwerkingen van de vaccinatie, dan is het toch mijn eigen vrije keuze?

  is deze vaccin niet bedoeld om het virus in zijn beginfase uit te roeien ?? wanneer jij er langer ziek van bent kan je dan niet een verder gevorderd virus overbrengen wat ervoor zou zorgen dat het verstrekte vaccin niet voldoende is voor je naaste ?

  Om deze vraag te beantwoorden is goede informatie noodzakelijk. Via de media, zoals kranten en televisie, komt een vrij eenzijdig beeld naar buiten. Het is erop gericht u te vertellen, dat de overheid en het RIVM weet wat goed voor u is, en dat u hun richtlijnen zonder verdere vragen kunt volgen. Is dat zo?

  Zou de vraag dan niet moeten zijn; waarom worden wij niet goed ingelicht over deze kwestie ?
  in plaats van conclusies trekken dat de vaccin niet goed zou zijn of gechipped zoals ook hier meerdere malen wordt gesuggereerd.

  Het kan niet anders, dan dat hier een andere bedoeling achter ligt. Is deze gesuggereerde pandemie een voorwendsel om iedereen verplicht te vaccineren?

  waarop basseer je deze conclusie ik zie geen keiharde feiten, enkel rookpluimpjes, het is verdacht maar dit is wat kort door de bocht. vindt je ook niet ?

  waar zijn de deskundige in dit alles hebben ze geen mening of wordt ze gedwongen die mening niet te geven, of is de kennis nog niet voldoende over dit virus ?
  of heb ik ze over het hoofd gezien ? dat kan natuurlijk ook,

  in dat geval zou ik graag wat links willen want dit lijkt me belangerijke informatie om te weten.

 7. Klink heeft zo meteen nog een motief om zijn handen ten hemel te heffen en te zeggen:”Sorry mensen maar Nederland heeft in 2007 het handvest van de WHO getekend (samen met 194 andere landen). Hierin is afgesproken, dat als een pandemie fase 6 bereikt, ieder aangesloten land afstand doet van de eigen soevereiniteit en de WHO laat bepalen of mensen verplicht mogen worden ingeënt.
  De grootste misdadigers uit de geschiedenis hebben altijd wetten gehad die hun misdaden legitimeerden er is niets veranderd.

 8. In dat verband valt mij de bizarre woordkeus van het Ministerie telkens op. Ook van Klink dus. Ik ervaar die zelfs als heel indringend, agresssief. Dit soort teksten:

  “Ook zwangere vrouwen zullen worden gevaccineerd”.. Wat lees ik daar impliciet? Dat het een soort verplichting is, een vanzelfsprekendheid. Schandalig. Vind ik.

 9. Beste wanttoknow.nl,

  Tot hoeverre mag ik dit artikel zelf gebruiken en kopieéren voor mijn hyves blog als Update??
  En natuurlijk Bron-vermelding.

  Hoor graag verder !!

 10. Lichtrebel, ga je gang. Wijs tevens op de vele artikelen hier op de site over de achtergronden van het e.e.a. Veel berichten over de pharma, die gewoon een INDUSTRIE is, zoals die ook heet. Met geld en macht bezig is, in de eerste plaats, ipv met jou en mijn gezondheid.
  Jouw en mijn gezondheid zijn daarin middelen om dat geld en die macht te verkrijgen..!
  Succes en welkom.

 11. Deze bekende uitspraak van Martin Niemoller is erg actueel lijkt mij zo.

  Toen ze de communisten kwamen halen heb ik niets gezegd, ik was geen communist
  Toen ze de vakbondsleden kwamen halen heb ik niets gezegd, ik was geen vakbondslid
  Toen ze de joden kwamen halen heb ik niets gezegd, ik was geen jood
  Toen ze de katholieken kwamen halen heb ik niets gezegd, ik was geen katholiek
  Toen kwamen ze mij halen, en er was niemand meer om iets te zeggen.

 12. Zeer verontrustende video van een US Army soldate die vertelt dat ze afgelopen weekend in Los Angeles met haar unit een training heeft bijgewoond waarbij het leger opdracht krijgt mensen die de vaccinatie weigeren naar concentratiekampen te brengen en roadbloacks te gaan aanleggen. De vaccinaties vinden in California plaats op 15 oktober en 15 november. Gevaccineerde mensen krijgen een armband om (die niet af kan), heb je geen armband dan kun je je alsnog laten vaccineren of wordt je weggebracht. Haar video is op YouTube te zien: http://www.youtube.com/watch?v=zNrMY9vsiCc en is ge-repost door Project Camelot (www.projectcamelot.org).

 13. http://data.argusoog.org/radio/Argusoogradio_20-09-2009-GezondenWel-DesireeRover-ArendZeevat-JohnConsemulder.mp3

  Boeiend verslag van de David Icke dag afgelopen zaterdag, over vaccinaties, zelfhelend vermogen, biochemische leugen, machthebbers achter de schermen en , eindeloos bewustzijn zelfbeschikking en vrijheid!

  (Argusoog radio Gezond en Wel uitzending van gisteren met Desiree Rover, Arend Zeevat en ondergetekende.)

 14. Omdat er wereldwijd een pandemie is ‘uitgebroken’ gaat meteen een bepaalde wet in werking die ons ons zelfbeschikkingsrecht ontneemt.
  MAAR ER IS GEEN PANDEMIE. ER IS GEEN PANDEMIE. DIT IS EEN LEUGEN.

 15. Heel erg simpel als je er tegen bent om gevaccineerd te worden door die Ab Klink en zijn consorten, kan je en mag je een gehoord burgerlijk wets-artikel toepassen.

  Nu kunnen wij massaal dat inderdaad toepassen op omstreden wets artikel art.136, door duidelijk te maken dat wij als mensen in ons eigen land medeplichtig worden gesteld en bedreigd zijn door omstandigheden die wij niet konden on overzien of voorkomen hadden kunnen worden em dat iedereen dit in dit land ook leeft straks tegen wil en dank in dit zelfde gaat ondervinden.

  Er zijn al gevallen van mensen bekend die middels bezig zijn om aangifte met succes af te ronden, door niet met zich te laten spotten, bang te laten worden gemaakt en of enerverend zich als een dom kudde schaapje op wil laten stellen.

  Tijd om deze ratjes zelfs een love flu vaccin te geven welke misschien een nieuwe massale pole shift doen ontbinden.

 16. Op de site van Jane Burgermeister stond laatst een stuk over verplichte vaccinaties in Frankrijk. Toen Franstaligen de bron van dat artikel zelf hadden bekeken, kwamen ze tot de conclusie dat er in het originele stuk niet stond dat e.e.a. verplicht was. Wat overigens natuurlijk niet hoeft te betekenen dat het zover niet kan komen. Wat niet alleen geldt voor Frankrijk uiteraard. Eerder was er ook al sprake van verplichte vaccinaties in Griekenland, hoewel er daar veel weerstand tegen was.

  In de VS is dit nog altijd bijzonder actueel en lijken de staten die het betreft zich steeds meer uit te breiden. Begonnen met Massachusetts, waarvan ik een artikel had gekopieerd van een Amerikaanse website waar dit op stond. Daarna had ik een ‘mol’ in mijn pc waardoor mijn pc uit zichzelf berichten ging versturen. Alleen wat, wie, waar?! Voor mij een bewijs dat dit in de VS werkelijk waar en gaande is. Een eng idee, dit alles bij elkaar…

  Als de WHO ingrijpt hoeven wij ons ook geen enkele illusie te maken, gelijk welk ander land verbonden aan de WHO. Er zal dan uiteraard geregistreerd worden wie de vaccinaties wel of niet hebben genomen. De weigeraars zullen m.i. op een zwarte lijst komen te staan en bepaalde sancties opgelegd krijgen. Of anders gezegd, misschien geen gebruik meer kunnen maken van bepaalde diensten. Of in quarantaine moeten blijven; in het gunstigste geval gewoon thuis. Want als je ‘afgevoerd’ wordt naar een andere quarantaine plek ben je immers vogelvrij? En in het allerergste geval worden de vaccinaties ‘gewoon’ verplicht.

  Bovenstaand scenario lijkt misschien overdreven of op angst gebaseerd. Zelf zie ik het als een zeer reële mogelijkheid. De elite wil de NWO erdoor drukken, waar depopulatie een groot onderdeel van is. Evenals het meteen chippen van de bevolking. Dan lijkt het me niet dat ze deze kans op (verplichte) vaccinaties zo gauw zullen laten lopen. En mocht dit onverhoopt – voor hun – niet echt van de grond komen, dan verzinnen ze wel weer wat anders. Duisternis heeft nou eenmaal de nare gewoonte om te strijden totdat het werkelijk totaal verslagen is. Eerder zal het absoluut niet opgeven…

 17. Nog even en niet dat ik de wijsheid in pacht heb uiteraard, maar het lijkt me dat: de prikgrage lieden niets aan het toeval over zullen laten. Mijn gevoel plus nuchtere verstand zeggen me dat ze één of meerdere troefkaarten achter de hand (kunnen) hebben. N.l. dat het virus zal muteren en vooral dat het gemakkelijk door de lucht zal worden verspreid. Recentelijk is het virus ontdekt in Chileense kalkoenen, dus in vogels. Waardoor het ‘lucht element’ dan al misschien gewaarborgd is.

  Zie link hieronder:
  http://www.express.co.uk/posts/view/123818/New-swine-flu-mutation-far-more-deadly-

  Link hieronder naar de maatregelen in Massachusetts, VS. (Niet de site overigens vanwaar ik een soortgelijk artikel heb gekopieerd, dus geen zorgen):
  http://www.rense.com/general87/forced.htm

  Deze link: een Duitse vrijwilliger die zich in liet spuiten met het H1N1 vaccin en daarna ziek werd. Met o.a. bloed ophoesten:
  http://adventuresinautism.blogspot.com/2009/09/swine-flu-vaccination-injured-subject.html

 18. Precies Guido

  Je kan van te voren toch nooit stellen wat er gaat gebeuren, laat dat maar gewoon over je heen komen.

  Logisch blijven beredeneren en het hoofd koel houden is de hoofdzaak want wat ze plan zijn met ons hebben we toch niet in de hand.

  Spread the word and SAY NEE!

 19. Weetje wat het is… Het is heel vervelend dat men liever in deze leugens van de regering gelooft, liever dan jou oprechte kijk op de waarheid.

  En het is vaak ook (voor mij althans) moeilijk om gemotiveerd te blijven om deze zaken door te vertellen omdat veel mensen je raar aankijken en denken dat je paranoia bent ofzo.

  Wat wel zeker een werking heeft is gedachten… ja zeker, GEDACHTEN

  Alle gedachten die wij uitzenden zorgen namelijk voor verandering, zowel positieve als negatieven gedachten.

  Het is dus zaak om al je gedachten naar een positieve manier te zetten (is makkelijker gezegd dan gedaan hoor) om zo uiteindelijk meer licht te laten schijnen bij de mensen die nog wakker moeten worden.

  Alles bestaan door licht, het leven is een grote lichtshow en alles bestaat uit energie die niet kan bestaan zonder dit licht.

  Logisch natuurlijk, want zonder licht is er namelijk niets te zien en is er dus ook niets!

  Blijf dus positief denken, en blijf vooral denken aan die dingen die je het liefst ziet gebeuren!

 20. ‘Spread the word and say nee’: heb ik al lang gedaan. Alleen kunnen of willen de meesten er niets mee. Omdat ze gewoon niet kunnen geloven of aannemen hoe de vork in de steel zit. Dat is dan voor de rest aan hun, meer kun je niet doen. En wat betreft ‘nee zeggen’: denken jullie dat ik ‘ja’ zal zeggen?! Want jullie reacties volgden op de mijne en neem ik aan dat het m.n. voor mij geldt? Ook het ‘creëer nou eens mee!’ Waar dat nou op slaat…

  Je kunt op de hoogte blijven van de vaccinatie plannen, er dus nee tegen zeggen en evengoed geloven of in gedachten creëren dat e.e.a. geen doorgang zal vinden hoor! Mijn motto is: een gewaarschuwd mens telt voor twee. En wat een ander denkt moet hij zelf weten. Idem wat mijzelf betreft, dus laat een ieder in zijn/haar waarde zou ik zeggen…

 21. Je kunt net zoveel positieve gedachten denken als je wilt maar dat werkt niet als je niet voelt dat dit waar is. Om dat te kunnen dien je je angst of blokkades onder ogen te zien en op te lossen. Pas wanneer je werkelijk kunt voelen wat je zegt hebben woorden betekenis en resultaat.Het gaat om de intentie, woorden zijn slechts de dragers ervan.
  Daarom is het resultaat vaak niet datgene wat je ervan verwacht had.
  Dus zo eenvoudig ligt het nou ook weer niet.

 22. @Miriam
  uuuhhh niet op jou gericht, las alleen de uitspaak van Guido.
  Ik ben inmiddels zover dat ik niet meer wil lezen wat er allemaal in vaccinaties zit.Ik laat me gewoon niet vaccineren,vandaar…..

 23. Miriam: er is meer dan Ja of Nee, toch? Kan dat ook nog..? Stilte, wil niet altijd ‘nee’ zeggen! ‘Wie zwijgt stemt toe?’.
  Dát bedoel ik. Niet dat jij ‘JA’zegt.. Grappig niewaar, dualiteit!

 24. Iédereen heeft die capaciteiten Wieteke.

  Als alle mensen die uberhaupt twijfels hebben zich hierover zich uitspreken gaat het Big Pharmafeestje niet door.

  Met uitspreken bedoel ik niet alleen op deze site, maar zo breed mogelijk. Daar waar veel mensen rondhangen liefst. Overal zeg maar. Ik doe een voorzet:
  http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/4138

  Wie van jullie volgt? (Allemaal toch?)

  In Frankrijk zijn er juristen die twijfels hebben bij de wetgeving en ze worden in Lemonde gehoord. In amrika zijn er al 2 miljoen handtekeningen opgehaald. Artsen in UK en in Frankrijk spreken zich uit. Je bent niet in je uppie.

 25. @ Joris, er moet samengebundeld worden, omdat wij ons, met z’n allen, sterk moeten maken tegen het feit dat er een pandemie heerst. Want dat er een pandemie heerst, is een LEUGEN. Er heerst namelijk geen griep-pandemie. Dus als er geen griep-pandemie is, gaat die bepaalde wet, die ons ons zelfbeslissingsrecht ontneemt, ook niet in werking. En dan is het verplichte vaccinatie-probleem opgelost.

 26. Inderdaad gewoon weigeren en diep van binnen verankeren dat je daar alle recht toe hebt!
  Je hebt het recht hier op deze aarde te zijn, je hebt het recht hier te leven zoals dat bij jou past. Niemand heeft enig zeggenschap over jou. De wet staat nooit hoger dan dat onvervreembare recht op leven en ontplooing.

 27. Ik ben op dit moment een stevig verslag aan het maken van de presentatie van David Icke, afgelopen zaterdag. Heftig verhaal, maar als je je ogen ervoor opent, past het hele ontkrachtingsverhaal in dit plaatje. Goed om te weten, vind ik het. Schellen vallen van de ogen, eindelijk een héél plaatje, inclusief de bevestiging van onze kosmische, onsterfelijke oer-Zielekracht..! Vandaag op de site.

 28. Beetje radicaal om meneer klink thuis op te gaan zoeken , hoeweel ik zeker snap dat mensen die stap willen zetten , het gaat hier temminste wel om de vrijheid van dit land en mischien wel alle mensen op de wereld , het is toch aan ons om hier tegen te gaan strijden , Helaas zou geweld op dit moment geen optie zijn : het werkt waarschijnlijk averechts en geeft de gene met deze plannen een kans om hun toedienings protocol te veranderen.

  Ik blijf er zoizo 100 % achterstaan dat als ze echt Mensen VERPLICHT gaan toedienen ik dat niet zo maar to kan laten.

  dan zullen er een hoop mensen zeggen : als je je niet laat vaccineren dan ben je een gevaar voor de samenleving PARDON WTF hahahaha , ik een gevaar voor de samenleving kom op dagelijks vallen er overal op de werel bommen op huizen steden en mensen de daders pleiten hunzelf vrij door : ja sorry dat wisten wij ook niet te schreeuwen.

  en Nu word ik staatsvijand nummer 1 omdat ik geen vaccin toegediend wil krijgen.

  heel vreemd realiteitsbeeld wat ze hebben.

  ik wil het nog allemaal zien hoor , die roadblocks etc

  zoiezo zullen ze dan “martial law” moeten gaan invoeren want ik denk dat er toch wel wat mensen in dit kleine kikkerlandje zijn die zich niet vrijwillig naar de slachtbank laten leiden.

  We zullen zien lieve mensen.

  bart

 29. lieve mensen, besef nou toch eens dat we veel meer kracht hebben dan welke “democratische”wet dan ook. De “algemene beschouwingen” lieten het nog eens duidelijk zien: het systeem brokkelt gewoon voor je ogen af en nog sneller dan ik had durven hopen. Over creeren gesproken Guido!

 30. focus op wat je wil en niet op wat je niet wil. Door je te focussen op tegenstand m.b.t. verplichte vaccinaties breng je de vaccinaties juist dichterbij. Focus op een wereld waarin iedereen gezond is en waar overvloed, vrede, vreugde, etc is en wens dan dat iedereen in zo’n wereld mag leven, ook meneer Klink en collegae.

 31. @Nul
  Dat klopt, en een beetje humor helpt ook…
  Stel je nou eens voor dat je we Ab Klink straks lekker aan het Pamperen zijn als het Kabinet gevallen is. Zo Abbie, koestie koetsie koetsie, lach is naar de oppas, jajaja Okay!! Wil je nog wat drinken en dan schone luier? Kom maar eens hier, ik heb een lekker dikke melkspuit voor jou hoor! Ben hem zelf bij de Boer weze halen en we hadden nog 34 miljoen spuitjes over, dus voorlopig kunnen we je mellekie zo direct tussen je spiertjes spuiten. Hoef je ook niet zoveel te slikken met je pseudo- Kroepie he? Ja, ga nou maar even lekker spelen en probeer niet elke keer tegen de vitrine-kast aan te vallen. Moi bien.
  In liefde maar weer 😐

 32. @ Wieteke. Belangrijke argumenten. Ik zeg tijdens lezingen dan ook dat als vaccinaties niet effectief zijn…het in principe niet eens noodzakelijk is om de gevaren (waarvan bergen bewijs aanwezig is overigens) van vaccinaties te benadrukken.

  Hetzelfde met een pandemietje. Als deze niet echt is, waarom dan verder in de vaccinatie propaganda?

  Dit houdt echter niet in dat als iets later toch blijkt te kloppen (pandemie juist door de vaccinaties?) dat dit niet betekent dat vaccinaties in potentie niet levensgevaarlijk zijn…

  Een voorbeeld; onze kinderen zijn niet gevaccineerd, en kerngezond! Waarop iemand in de zaal met angst in haar ogen riep: “Nee, nog niet!”. Hier komt het punt: als een van mijn kinderen onverwacht ziek wordt, houdt dit in dat ze gevaccineerd hadden moet zijn? Alsof ziekte alleen mag voorkomen bij mensen die niet gevaccineerd zijn…Nee, want vaccinaties beschermen niet tegen ziekten en zorgen juist voor een bijdrage aan de epidemie of pandemie, zeker bij levende virussen!

  Een gevaccineerde kan gezond blijven, maar wel na een wc bezoek een andere niet gevaccineerde (ook gezond tot dat moment) juist besmetten…En als de ongevaccineerden nu ‘de schuld’ gaan krijgen is dit hypocriet, want er is toch niet aan de hand? “U bent toch gevaccineerd mijnheer?”

  Vaccinaties zijn niet veilig en effectief en dienen ons dus niet, punt uit!!!

 33. De definitie van een pandemie: “Een zich wereldwijd verspreidende infectie-ziekte.”
  Nergens ben ik het woord dodelijk tegengekomen. Toen de WHO fase 6 afriep over deze pandemie, dus de alarmfase, werd gezegd dat er 68 doden in Mexico waren nav. de griep. Dat was op 25-06-2009, ruim twee maanden na de “uitbraak”.
  Dan is er een poos geen nieuws meer en op 30-08-2009 maken de CDC en de WHO bekend, dat ze gestopt zijn met tellen van het aantal mex.griep-gevallen.

  Da is wonderlijk, want dat is hun taak !!! Hoe komen we anders aan de aantallen zoals genoemd over 1918.

  Op 24-10-2009 heeft Barak Obama de noodtoestand afgekondigd over de Mex. griep en daarbij de volledige handelings-bevoegdheid in handen gegeven van Kathleen Sebelius.

  Politiek gezien, is dat een slimme zet !! Want …….. nu is er slechts 1 persoon verantwoordelijk voor de te nemen maatregelen en dat is Sebelius.
  Deze hele scam wordt nu op haar afgewimpeld.

  Het aantal doden in Zweden na vaccanatie met het vaccin is nu 5 en ruim 200 mensen in het ziekenhuis. Resultaat van drie dagen vaccineren met het Mex.griep vaccin.

 34. Ik houd alle mensen verantwoordelijk die weigeren om te vaccineren voor de vele doden die al gevallen zijn, nu vallen en dadelijk nog vallen.

  Deze mensen zouden berecht moeten worden voor moord, opsluiten is nog te goed voor ze.

  Ik vind het ronduit schandalig en moorddadig dat er nog steeds mensen zijn die weigeren om mee te werken met vaccinatie. Deze mensen zouden voor de rechter moeten komen. Zij zijn het die mij en mijn gezin in gevaar brengen.

 35. @ annelies

  ik weet het, het is moeilijk maar als je had doorgelezen had je kunnen lezen dat alle vijf oud, ziek waren. 1 daarvan is onderzocht en is zeker niet overleden aan de vaccinatie.

 36. @ Drs. John Consemulder

  Jij geeft lezingen, aan wie dan?

  Hooguit aan een aantal zeer domme en onverantwoordelijke mensen.

  Eigenlijk zou ik je moeten aanklagen voor moord, weet je dat?

 37. We wonen al ruim 30 jaar in Frankrijk, hebben onze kinderen niet laten vaccineren, hebben tegen de vaccinatiearts gezegd: als U persoonlijk tekent verantwoording te nemen voor eventuele gevolgen van de vaccinatie dan gaan we ermee accoord en met een boos gezicht schoof ze het vaccinatieboekje terug en stuurde ons weg.

  1. Ik ben Nederlander en mijn kinderen zijn in Frankrijk geboren,de vaccinatie-arts zei mij toen ik zei dat ik het nut van de vaccinatie niet in zag omdat ik zelf (polio)Myélite gehad heb ondanks een hele reeks vaccinaties ook als volwassenen (ik heb in een ziekenhuis gewerkt) gehad heb tegen deze ziekte dat ik het verplicht was en dat ik gevangenisstraf riskeerde,enz. ,dit was in 2008,vorig jaar nog in 2015 las ik in een Frans persbericht dat Franse ouders hun pasgeboren baby afgenomen was omdat ze haar weigerde te vaccineren.
   Ik woon nu na 18jaar weer in Nederland,ik moest plots voor de kinderrechter verschijnen,sinds een paar jaar ben ik wakker en ben ik ook niet meer bij de vaccinatiearts verschenen,de vader kreeg de politie aan de deur voor mij en de kinderen. U heeft geluk gehad volgens mij,mijn oudste die in 2008 geboren is heeft een lichte vorm van Autisme aan de vaccinaties overgehouden.

 38. @Rob iedereen heeft recht op te kiezen wat hij/zij wil en ook zijn mening te vertellen. Zo zou ook iedereen die een kind/ouder (dement)/partner moeten kunnen beslissen of zij wel dan niet behandeld(pharmaceutische middelen die meer bijwerkingen geven dan de kwaal die behandeld wordt) of gevaccineerd wordt.
  @Emmy die ga ik zeker onthouden want dat is een hele goeie als ze niet tekenen staan ze er zeker niet achter en ik wil graag uitleg wat er allemaal inzit via een bijsluiter en dan ga ik dat wel googlen wat voor kwaad die stoffen in mijn lijf zouden doen. Of het boek Chemiekaarten er op na slaan want die heb ik nog vanuit mijn studietijd.
  Ik heb biochemie gestudeerd voor de medische research en ik weet nu dat ik biologisch en niet genetisch gemanipuleerd voedsel tot mij wil nemen en absoluut geen chemische troep zelfs geen paracetamol. Ik ben nu al 5 jaar zonder griepspuit en medicijnen ik voel me een stuk beter en van een soort op de bank zittend pessimistisch iemand ben ik veranderd in een sportieve en actieve vrouw. Dus zonder chemische middelen functioneert mijn lichaam perfect. Kan ook niet anders waarom zouden wij als mens niet perfect zijn? Ooh ja tuurlijk door die vaccinaties worden we vanzelf defect of zelfs gedood!

  1. Hoi Joke,

   Inderdaad geldt voor mij ook. van een couch patato veranderd in iemand die niet moe te krijgen is. :-).
   De natuur is veel beter voor ons dan alles wat uit een pakje, spuit of van de fabriek komt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.