Advertentie

De geïndoctrineerde en vervalste geschiedenis..!


x

x

De geïndoctrineerde en vervalste geschiedenis..!

2017 © Arend Zeevat / deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

De titel van dit artikel is voor velen natuurlijk een wijd open deur. De aan ons getoonde aards menselijke geschiedenis heeft echter meerdere kanten, die allemaal slechts een deel van de ware werkelijkheid bevatten. Het is niet mijn bedoeling om de gehele menselijke evolutie in dit artikel onder de loep te nemen en te gaan uitspitten. Dat zou teveel ruimte innemen en daarnaast zijn mijn kennis en weten daarvoor op dit moment niet toereikend genoeg. Helaas heb ik nog niet de geestelijke capaciteit ontwikkeld om de energetische wereldbibliotheek, de Akashakroniek, met een helder dagbewustzijn te kunnen lezen.

“Wat is Akashakroniek? We krijgen er de beste voorstelling van als we ons duidelijk maken, dat alles wat op onze aarde of verder op de wereld gebeurt, een blijvende indruk op bepaalde verfijnde essenties maakt, die voor de ziener die een inwijding heeft doorgemaakt, te vinden zijn. Het is niet een gewone kroniek, maar een kroniek die men als een levende kroniek zou kunnen kenschetsen. Stel een mens die in de eerste eeuw na Christus leefde. Wat hij toentertijd gedacht, gevoeld, gewild heeft, wat in zijn daden is overgegaan, dat is niet uitgedoofd, maar het is bewaard in deze verfijnde essentie.” Bron

Wat ik in dit artikel op de voorgrond wil plaatsen is de beleving van die geschiedenis. Het beleven van de geschiedenis heeft mijns inziens vooral te maken met het vinden van een basis voor gevoelde ontwikkelingsbehoeften in het heden en de toekomst. Voor zover het verleden, heden en toekomst überhaupt te scheiden zijn. Zowel op individueel persoonlijk-, als nationaal-, cultureel- en mensheidsniveau is er een behoefte aan ontwikkeling en (bewustzijns)groei, die vanwege het holistische karakter van onze realiteit allemaal op alle niveaus interactief met elkaar samenhangen. Groei is inherent aan het leven! Het kankerconcept heeft daar haar eigen geperverteerde doodse invulling aan gegeven.

De perceptie van de ‘realiteit’…
Hoe de ontwikkelingsbehoeften ervaren worden hangt samen met de perceptie van wat als werkelijkheid op die verschillende niveaus wordt beleefd. We leven echter in een tijd van perceptiemanagement, waarin door middel van een overkill aan verdraaide en misvormende informatie onze werkelijkheidsbeleving wordt bestuurd. Onzekere mensen zijn immers voor hun aan de buitenwereld ontleende zekerheid afhankelijk van een informatieoverdracht vanuit en door die buitenwereld.

Het gehele opvoeding- en scholingssysteem is gebaseerd op dit soort perceptie-managende informatie. Vanzelfsprekend spelen in ons informatietijdperk de media in al haar vormen daar een wezenlijke rol in. Ons wordt aangeleerd om door een aangemeten en gekleurde bril te leren kijken naar onze tegenwoordige werkelijkheid, maar ook naar het verleden en de toekomst. Het gekleurd manipulatief invullen van de toekomst wordt ook wel voorspellend programmeren genoemd. De Holle Hout (Hollywood) filmindustrie speelt daarbij een vitale rol. Het door een economische belangen bepaalde opvatting leren kijken naar de geschiedenis, wordt ook wel geschiedvervalsing genoemd.

“Hij die het verleden bepaalt, controleert de toekomst.

Hij die het heden bepaalt, controleert het verleden.”

 George Orwell
(uit ‘1984’)

 

Energetische verstoring
Uit bovenstaand citaat betreffende de Akashakroniek blijkt echter, dat alles wat er energetisch gezien op aarde gebeurt en is gebeurd wordt opgeslagen. Dit vanuit het simpele feit dat energie nu eenmaal niet verloren gaat. Het laat ook zien, dat hoezeer we ons ook laten verblinden door in de materie zichtbare resultaten/gevolgen – daarbij menend dat deze door in de materie aanwezige oorzaken zijn ontstaan – zij in essentie een geestelijk energetische oorzaak hebben. Het is de energetisch tot stand gebrachte beweging die in de levensether om ons en vooral ook in ons, door onze gedachten, gevoelens en wilshandelingen wordt teweeg gebracht. Deze wordt als een verstorende oorzaak van een bestaand evenwicht in de Akashakroniek ingeschreven.

De aard van de uiteindelijke uitwerking op het energetische geheel en vooral ook de terugwerking op de bron van de verstoring, is volledig afhankelijk van de al dan niet positief gerichte intenties die aan de verstoring ten grondslag liggen. In oosterse begrippen noemt men dit karma. In principe is het de eigen al dan niet aanwezige afstemming op de bron van het leven, die de eigen intentie en dus de energetische uitwerking daarvan bepaalt.

De werkelijke geschiedenis ligt dus energetisch gezien opgeslagen in de Akashakroniek! Alle aards feitelijke weergaves van de geschiedenis zijn dus onderhevig aan het beperkend interpreterende referentiekader van de geschiedschrijver. We kunnen elkaar vanuit dit opzicht dus heel veel ‘wijs’ maken. En dat gebeurt dus ook volop! Het zich beroepen op 2e , 3e  of misschien wel 10e-hands bronnen is slechts gebaseerd op wat anderen aan interpretatie op die geschiedenis hebben losgelaten. Waar het dus om gaat is om tot de Bron van je eigen weten door te dringen! Ik zou aan bovenstaande hele energetische verhandelingen kunnen koppelen met betrekking tot de vormende werking van geluidsfrequenties op de materie, maar dat voert hier te ver. Je kunt daar zelf ook het nodige onderzoek naar doen. Kijk maar eens HIER, HIER, HIER en HIER.

Uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar de perfecte liefde (HIER), die ons het gevoel geeft met alle mogelijkheden en beperkingen er te mogen zijn. Daarmee door onze eigen innerlijk tot stand te brengen vrede en harmonie, een bijdrage te leveren aan de vrede en harmonie van het gehele kosmische spel waar wij als mensheid deel vanuit maken. Die perfecte liefde vertegenwoordigt een harmonieuze trillingsfrequentie, die overeenstemt met de altijd naar evenwicht strevende natuurlijke energiebalans.

Weten?
Het door opvoeding en scholing opgedrongen gevoel dat we niets weten en wij dat weten door de buitenwereld aangereikt moeten krijgen, is niet van onszelf. Het is een evenwicht verstorende factor die aan ons is opgedrongen en die wij als een bestaande realiteit hebben leren beschouwen. Want als we diep in onze ziel schouwen, die immers met het Al Weten verbonden is, hebben we allemaal een op het eigen individueel leven afgestemd (ge)weten van wat Goed en Kwaad is. Een weten dat betrekking heeft op wat wij wezenlijk nodig hebben en als onze essentie te geven hebben.

Door het implanteren van energetisch verstorende factoren in mensen en hen te leren zich met deze schijnwerkelijkheid/illusie persoonlijk te identificeren, zijn we allemaal op een bijzonder destructief dwaalspoor gebracht. Iedere generatie die geleerd wordt om zich af te stemmen op de op hen afgemeten sociale beïnvloedingsprogramma’s en zich daarmee te identificeren, draagt bij aan een versteviging van de matrix van niet-bewustzijn.

Wat is daarbij de vormende rol van het geluid? Denk daarbij aan de opvoedende stem van je ouders, je docenten, je managers, de politieke hotemetoten via de televisie, de hersenspoelende stem van de nieuwslezers, de neuro-linguïstisch programmerende taal van politici, de geluiden van de satanisch geïnspireerde popmuziek en in feite alle onnatuurlijke geluiden. Al deze geluidsfrequenties hebben een programmerende werking op je (onder)bewustzijn en je eigen creatieve vermogen, of juist het onderdrukken daarvan. Heb je voor jezelf wel eens ervaren wat de kracht van je eigen stem is en de invloed daarvan op anderen? Ik zou zeggen, onderzoek het eens!

De staat betaalt en bepaalt?
Door het toenemende communisme in deze wereld, zelfs in het kapitalistische westen, worden we allemaal steeds meer ondergeschikt gemaakt aan een allesbepalende staat. Deze bepaalt alle facetten van ons uiterlijke leven en in toenemende mate ons innerlijk leven. Zij bepaalt hoe we moeten denken, voelen en willen op alle gebieden van ons leven, die voorheen aan onze eigen vrije wil/keuze toebehoorden. Denk daarbij aan thema’s als gezondheid (hier en hier) en levensbeschouwing. Maar vooral ook ten aanzien van een eigen kritisch oordeelsvermogen met betrekking tot de overmeesterende rol, die zij wil spelen in ons leven aangaande ons gevoel van veiligheid en zekerheid.

Zij meent als valse ouderlijke autoriteit de richting en invulling van ons gevoel van veiligheid en zekerheid te kunnen bepalen. Terwijl wij natuurlijk alleen maar zelf die eigen gevoelens op die vlakken kunnen ervaren en bepalen op een innerlijk niveau. Daar ligt natuurlijk de crux van dit hele thema. De staat meent ons op een uiterlijk niveau te kunnen opvoeden, sturen en bepalend te kunnen controleren. Probleem daarbij is echter is dat die staat haar eigen wetgevende, handhavende en controlerende organisaties niet eens in de hand kan houden, gezien de vele misstanden die er binnen overheidsorganisaties plaatsvinden (HIER en HIER). De ‘gewone’ mensen dragen trouw hun belastingen, premies en andere uitingen van financiële uitmelking af.

Terwijl er op de hogere machtsniveaus alles aan wordt gedaan om die financiële uitmelking te ontlopen. Sterker nog. Op die hogere machtsniveaus bevinden zich de boeren die de financiële melkmachines bedienen, waarmee het menselijk vee wordt leeg gemolken (HIER en HIER). In Nederland wordt dit vormgegeven door de BV Nederland, die slechts een alleen op papier bestaande slavenonderneming is. Ieder in Nederland geregistreerd mens is daarom gekoppeld aan een Burger Slaven Nummer (BSN). De BV Nederland is een Besloten Vennootschap die zelf haar eigen Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Toezicht (RvT) samenstelt.

In de RvB zitten vertegenwoordigers van de ‘blauwbloedige’ koninklijken, de multinationals en zeker niet in de laatste plaats bankiers. In de RvT, de zogenaamde parlementair democratisch verkozen volksverlakkers, zitten door de RvB aangestelde marionetten. Zij hebben bij hun installering trouw aan de RvB te zweren. Voor wat betreft het Haagse Circus is HIER te lezen welke zweer men eet. Ten aanzien van de behoeders van onze zogenaamde rechtsstaat kan men die HIER en HIER lezen.
Een aantal jaren geleden heb ik daar voor de website Argusoog een artikel over geschreven, naar aanleiding van de toen opkomende beweging van Vrije Soevereine Mensen in Nederland (HIER). Die aanvankelijke nieuwe beweging is echter door egoconflicten van de deelnemende initiatiefnemers toen een stille dood gestorven. Onder leiding van één iemand heeft deze echter een soort van wederopstanding mogen beleven. Nee, ik ga geen namen noemen!

Degene die betaalt bepaalt!
De essentie van het eerder genoemde artikel blijft echter staan als een huis. Het is immers een feit dat de staat ons het recht ontneemt op het hebben van een eigen geweten en dus een eigen wil. Die staat bepaalt immers de morele beoordeling van Goed en Kwaad, dus ook ten aanzien van bijvoorbeeld vaccinaties. Maar eigenlijk ten aanzien van alles. Alleen vanwege het feit dat onwetende ouders hun kinderen onbewust verkopen aan deze slavenonderneming, door hen als (toekomstige) slaaf te laten registreren in het Grote Boek van de staats-Sinterklaas. Maar laten we wel wezen.

Wie is eigenlijk de werkelijke financier van de staat? Door de inzet en schenking van onze arbeidsenergie, dus levensenergie en daarbij over die geleverde energie ook nog belasting en premies moeten betalen, mag toch duidelijk zijn dat wij die staat voeden? Wie heeft dus macht over wie en wie heeft nu echt wie nodig? Zonder ons zou dit hele uitbuitingssysteem niet eens kunnen bestaan! Net zoals Sinterklaas niet kan bestaan zonder zijn Zwarte Pieten. Uitgaande van het kapitalistische principe dat de degene die betaalt ook bepaalt, zouden wij als ingezetenen van deze natie c.q. wereld, met de veel werkelijker betaling van onze concrete arbeid- en levensenergie, toch alles zelf mogen bepalen?

Want in onze geglobaliseerde wereld speelt dit natuurlijk niet alleen maar meer op een nationaal niveau, maar vooral op een overstijgend globaal niveau. Wie zijn dus die politieke en economisch/bancaire hotemetoten om te menen dat zij met hun nepgeld onze arbeid- en levensenergie kunnen roven en daar geen sociaaleconomische rechtvaardigheid tegenover te kunnen stellen?

Nu weet ik natuurlijk ook wel, dat wat ik hiervoor beschreef een door mij gevoeld idealistisch deel van de werkelijkheid is en dat in feite de bankiers met hun uit de lucht geschapen nepgeld alle overheden door leningen en dus schulden in hun tang houden. Toch is het goed om af en toe de ingesleten denkpatronen eens om te draaien. Hersengymnastiek houdt de geest immers soepel en jong! Dat de staat allesbepalend zou gaan worden voorzag Rudolf Steiner al aan het begin van de 20ste eeuw (HIER).

Rudolf Steiner, grondlegger van de Antroposofie

“Er zal een tijd komen dat men zal zeggen: Wat praten jullie van goed en kwaad? Goed en kwaad, dat bepaalt de staat. Wat in de wet staat, dat het goed is, dat is goed; wat in de wet staat dat het nagelaten moet worden, dat is slecht. Als jullie beweren dat er een moreel goed en kwaad bestaat, dan zijn jullie ziek! – En men geeft hen medicijnen, en men zal de mensen cureren. Dat is de tendens. Dit is geen overdrijving, dit is gewoon het venster, waardoor ik u zou willen laten zien.”

Daarheen gaat het in het verloop van de tijd. En wat in het zevende na-Atlantische tijdperk (5733-7893) zou volgen – door dat venster zal ik u voorlopig niet blikken laten. Maar waar is het. Een tijd zal komen, want het laat zich immers niet terugdraaien, wat in de menselijke natuur is.

Het zal geleidelijk op zodanige wijze tot uitdrukking komen, dat men volgens de begrippen van de natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing de mensen als ziek zal zien, en proberen zal de nodige geneeswijze tot stand te brengen. Dit is niet een fantasie. Juist de allernuchterste beschouwing van de werkelijkheid geeft dit, waarvan hier gesproken wordt. En wie slechts ogen heeft om te zien en oren om te horen, die ziet overal het begin hiervan. “

Door de staat betaalt perceptiemanagement?
Daar de staat middels de door onszelf opgehoeste belastingscenten en natuurlijk de sponsoractiviteiten van een belanghebbend bedrijfsleven en banken het onderwijs vormgeeft, is zij ook bepalend met betrekking tot welke geschiedkundige indoctrinatie kinderen krijgen te verduren. Deze indoctrinatie is vooral gericht op het verhullen van de voortdurende samenwerking tussen bankiers, multinationals en overheden, die er op gericht is de wereldbevolking naar een permanent slavendom te leiden. Deze ziekelijke en psychopathische vereniging tussen bankiers, bedrijfsleven en overheden noem ik de ultieme vorm van fascisme.

Deze kan zich in een socialistisch/communistische, maar ook zogenaamd liberaal/kapitalistische vorm uiten. Uiteindelijk zullen beiden een symbiotische eenheid blijken te zijn. Het uitgangspunt is hetzelfde, namelijk een duidelijk onderscheid te scheppen tussen een heersende elitaire groep en een onderdrukte tot slaaf gemaakte groep. Iedereen wordt voor de vorm dan weliswaar als gelijk aangemerkt, maar toch zijn enkelen net iets meer gelijk dan anderen. Waaruit moge blijken dat de begrippen gelijkheid en gelijkwaardigheid twee totaal verschillende kwalitatieve gegevenheden vertegenwoordigen.

Het maakt dus totaal niet uit welke ideologische begripsverklaring je op fascisme plakt. Uiteindelijk is het gemeenschappelijke doel het uitbuiten van alle levensvormen op deze planeet. Maar als bijsluiter bij bovenstaand verhaal wil ik duidelijk maken, dat zolang wij onbewust meewerken aan het in stand houden van dit leven vernietigend wereldsysteem, wij met onze arbeid- en dus levensenergie ZELF betalen voor onze eigen ondergang en die van de aarde!

Het is dus juist het bovengenoemde perceptiemanagement van de geschiedenis waarin de kwetsbaarheid van ieder mens ligt. De geschiedenis is immers op een persoonlijk (subjectief) micro-niveau te ervaren, maar ook op een bovenpersoonlijk (objectief, whatever that may be) macro-niveau. Het leven wordt door velen voor het grootste deel vooral op een onbewust niveau ervaren. Juist op dat onbewuste niveau zijn we allemaal heel erg kwetsbaar, programmeerbaar en dus manipuleerbaar. Met name daar ons persoonlijke programma en de authentieke beleving daarvan, bij het landen op deze planeet door meerdere andere programma’s wordt overschreven. Programma’s die gebonden zijn aan de volgende factoren:

 • Collectief onderbewuste van de mensheid
 • Familieachtergrond
 • Sekse en de moderne maakbaarheid daarvan
 • Nationale sentimenten
 • Cultuur en tijd
 • Generatiegebonden sociale beïnvloedingprogramma’s

Hoe men omgaat met de geschiedenis, is bepalend voor de toekomst!
De matrix waar wij met elkaar in leven is vooral een onbewust draaiende software in de diepste krochten van onze ziel. In vele oudere culturen zijn daar mythologische beelden aan verbonden. Deze waren een beeldende weerspiegeling van geestelijk kosmische krachten die onze innerlijke wereld mede vormgeven. In vroeger tijden waren daar wijsheidstradities en mysteriescholen mee verbonden, die de mens op zijn zoektocht naar zijn ware zelf wilden ondersteunen. In onze moderne tijd is dat vooral doorgedragen door het dieptepsychologische werk van Carl Gustav Jung. Hij noemde deze wetmatigheden archetypen. Hieronder een uitspraak van hem die veelzeggend is.

Mensen zullen alles doen, ongeacht hoe absurd,

om te voorkomen dat zij hun eigen ziel onder ogen komen.

Laat deze uitspraak maar eens goed tot je doordringen en onderzoek daarbij welke vluchtwegen jij nog gebruikt, om de confrontatie met je eigen ziel te vermijden. En aldus in de door jouw ego opgebouwde comfortzone van persoonlijke veiligheid, zekerheid, vijandsbeelden en strijd te blijven hangen. Het beeld van een continu veranderend levensproces voelt voor velen erg onzeker, onveilig en dus beangstigend. Dat is heel menselijk. Dit is exact waar machthebbers in deze wereld op inspelen. Door hun kunstmatig vormgegeven angst oproepende wereldgebeurtenissen, spelen zij in op die egobehoefte aan zekerheid, veiligheid en geborgenheid.

Zo buiten, zo binnen
Met name sinds de 20ste eeuw is de uiterlijke wereld zich in een versnellend tempo aan het veranderen. Door de invloed van een levensvernietigende technologie, vaak niet op een positief opbouwende en sociaal vernieuwende manier. In het grotere plaatje lijken we op een individueel niveau geen invloed te hebben op de krachten, die de veranderingen in de buitenwereld bewerkstelligen. Ze werken echter wel heel bepalend door in de vormgeving van de wereld waar wij in ons dagelijks leven deel vanuit maken. Tevens werken ze op een overdonderende manier door in onze binnenwereld. Mensen worden door een bijna niet bij te houden snelheid aan veranderingen gedwongen een keuze te maken.

Een keuze tussen zich mee te laten nemen in de ontmenselijkende technologische ontwikkelingen, of in een positie van buitenstaander te worden geplaatst. Kiest men voor de laatste optie, dan wordt men eveneens het recht van spreken ontzegd. Al lang geleden heb ik heel bewust voor die laatste optie gekozen. Welke keuze maak jij?
Dus de onbewust werkende matrix nodigt ons steeds dringender uit om te gaan ontdekken wie wijzelf in essentie zijn en onze ontdekte essentie in de wereld te manifesteren! De grote vraag daarbij is in hoeverre wij ons laten beïnvloeden door die ogenschijnlijk alles bepalende en steeds onmenselijker wordende geautomatiseerde buitenwereld. Deze krachten zijn echter een uitvergrootte reflectie, van diezelfde krachten in ons eigen innerlijk. Zeker waar het zaken als machtsvergaring en dus anderen in een onmachtspositie willen plaatsen betreft.

Men zou deze uiterlijk uitvergrootte reflectie kunnen zien als een uitnodiging om de innerlijke weerspiegeling daarvan in onszelf te onderzoeken en deze in positieve zin te transformeren. Dat transformatieproces zal uiteindelijk bewerkstelligen, dat we die uiterlijke reflectie niet meer nodig hebben om onze innerlijke lessen aan te ontlenen. Zij zijn een weergave van de menselijk evolutionaire lessen die wij te leren hebben. Hoe ga jij dus met de tot verandering uitnodigende evolutionaire energieën om? Doe je dat zoals Vladimir Putin dat in zijn antwoord op de laatste Amerikaanse sanctieronde verwoordde (HIER)?

“We hebben een lange tijd gewacht tot er misschien iets ten goede zou veranderen, we hadden de hoop dat de situatie zou veranderen. Maar zoals het er nu uit ziet, zal het in de nabije toekomst niet gaan veranderen. Ik heb daarom besloten dat het voor ons tijd is om te laten zien dat we iets niet onbeantwoord laten.”

Vecht, vlucht of bevries
Blijf je dus maar passief afwachten tot de buitenwereld verandert, om aan jouw behoefte aan veiligheid, zekerheid en geborgenheid tegemoet te komen? Of ga je in je eigen innerlijk op zoek naar het mechanisme dat de strijd in het uiterlijke wereldtheater in stand helpt te houden? Ik vraag me af of Putin dit ook doet. Ga jij je persoonlijke vetes beslissend(?) beëindigen met het gooien van sociale atoombommetjes, zoals de Donald McDonald dat wil gaan doen in Noord-Korea (HIER)? Of wil jij je eigen egogezicht redden door ter afleiding chaos om je heen te scheppen, zoals Netanyahu dat doet (HIER)? Of ga je die sociale problemen op een waardig menselijke manier, als verantwoordelijk voelende conflictpartner oplossen? De keuze is aan jou!

De manier waarop in het geopolitieke wereldtheater de aan ons gepresenteerde conflictpartners op een overstijgend ruimtelijk niveau toch nog weten samen te werken (HIER en HIER), zou een voorbeeld kunnen zijn. Een helder ziende blik die de uiterlijk gepresenteerde werkelijkheid doorziet, laat echter zien dat de Russen en de Amerikanen in de afgelopen decennia, ondanks hun voor het dramatische effect gepresenteerde kemphanengedrag, altijd al zijn blijven samenwerken in het veroveren van de ruimte rond de aarde (HIER). Ze lijken op één of andere wijze verbonden te zijn door een voor het gewone volk onzichtbaar lijntje, dat ook verbonden is met het Zionistische Israël. Wat zou dat lijntje kunnen zijn? Misschien zou dat lijntje wel kunnen bestaan uit een voor velen onbekende (nep)Joodse organisatie, zoals de Chabad Lubavitch (HIER).

De wereld is een groot melodramatisch schouwtoneel om onze zielen mee te vermaken, te verdoven en angst mee aan te jagen! Maar is vooral gericht op het veroveren van onze persoonlijk individuele ruimte! Jij en ik zijn degene die bepalen of we dat willen toelaten of niet. Daarmee bepalen jij en ik mede, hoe morgen de geschiedenis van vandaag eruit ziet!

Houd daarom in de komende tijd je hoofd koel en je hart warm!

 Je warme hart zal je de weg wijzen!

Arend Zeevat

3 augustus 2017

 

133 gedachten over “De geïndoctrineerde en vervalste geschiedenis..!

 1. Misschien is het allemaal veeeeel simpeler ! Vermits we onze eigen werkelijkheid creeren…is het zoals in The Secret en bij Abraham (E.Hicks) gewoon aan jou om te beslissen wat je wil “weten”, “denken” en “zien” ! Als je kijkt naar de media…zie je alleen maar “angstaanjagende zaken” en ga je die ook in je eigen wereld “inbrengen”…Als je kijkt/denkt aan positieve dingen (als je op je high flying disk staat (cfr Abraham))…kan NIETS het beeld van een positieve werel verstoren !
  Meer woorden zijn hier toch niet aan “vuil” te maken, toch ?

  1. Okay, Elisabeth, ongetwijfeld heb je gelijk. Maar hoe ga ja dan om met het ‘vuil’ dat vanuit jouw niet volledig verwerkte jeugd onbewust nog in je aanwezig is? Daarnaast is het natuurlijk van belang om te onderzoeken waar die eigen werkelijkheid dan op gebaseerd is en hoe die tot stand is gekomen.

  2. Hallo Arend Zeevat
   Ik reageer op jouw antwoord van 1.Jouw schrijven “maar hoe ga je dan om met het ‘vuil’dat vanuit jouw niet volledig verwerkte jeugd onbewust nog in je anwezig is?” Hoe volmaakt mag/moet een ander mens cq wezen zijn? je leest steeds meer van je kan beter…. alemaal verwerkt hebben,voor de komende toekomst. Waarom moet het allemaal NU, na 26/25+ nullen jaar? Je schrijft zelf onbewust. Mag het gewoon niet volgend jaar of gewoon naar en in de toekomst? Dan nog is het vroeg genoeg.Waarom die, op die manier jouw antwoord. Hoe heilig moet/mag men wezen en hoe bepaalt iemand dat.Wat is het, die soort heilige graal van die (na je vuil te hebben opgeruimt) toch nog onbewust ‘vuil’ te hebben.Wat is wakker, begrijpen van wat er in de wereld speelt en of het in je on/bewustzijn? Waarom die: hoe ga je dan om met…..?.
   Nan

  3. Wauw Nan, die reactie kwam diep vanuit jouw ziel. Ik voel de kracht die er in je woorden verborgen ligt. Maar deze kracht die jij in je eigen woorden legt heeft niets te maken met de zinsnede uit mijn reactie, waar jij je eigen invulling aangeeft. Het was helemaal niet mijn bedoeling om een bepaalde tijdsdruk weer te geven. Het was gewoon een om verheldering vragende vraag.

   God is Liefde en die kent toch geen haast? Liefde is toch tijdloos? In vele levens hebben we vele herkansingen om tot ons ware zelf door te dringen. De Schepping is immers ook niet door de Schepper in één week vormgegeven, zoals sommige de bijbel letterlijk nemende christelijke fanaten schijnen te geloven.

   Dus kijk eens diep in jezelf Nan om te zien waar de kracht die jij in je woorden legt vandaan komt. Ze is een reflectie van wat er in jouzelf leeft.

 2. VoorArendsoog,
  Zie heel goed je droevenis,alles komt in het Licht,dat is zwaar ,maar tegelijkertijd,Heelend.
  De Aarde is ,n leerproces en allen die hier wonen ,tijdelijk,hebben recht op hun eigen lessen.
  Hoe moeilijk ook om daarnaar te kijken.
  Vrije Wil weet je wel!
  Wat mij betreft,Cry a lot om wat ik zie,maar ook ,voel meer bewustwording,we gaan van rups naar. Vlinder,velen…..en mededogen met diegenen,die rups willen blijven.
  En daar is voor de Wakkeren zo veel mogelijk niet meedoen de boodschap!

  In Lakesch Elisabeth

  1. Bedankt voor je invoelend vermogen, maar kun je mij dan duidelijk maken waarin je mijn droevenis ziet?

  2. Voor Arendsoog,
   Droefenis boosheid,teleurstelling,mededogen…toute le meme choice zoals mijn vader zei.
   Wat zei Carlos Munoz Ferrada:De mensheid is er niet aan toe.
   Zo zie ik het ook de 3de dimensie loopt tegen de klippen op ,dualiteit heeft zijn tijd gehad en zo velen hebben niets in de gaten.
   Zijn verslaafd aan hun slavenbestaan(, rupsen,)weten niet dat ze ’n draad zijn in het geheel medescheppers!
   Als ik terugkijk in mijn leven( en summier in vorige lol )dan hebik vele wondertjes beleefd….en mensen die z.g de hel vertegenwoordigden gaven minstens zoveel Bewustzijnsverruiming als diegenen die ook z.g. de hemel brachten.

   Tot slot Rumi:

   Deze plaats is ’n droom
   Alleen iemand diep in slaap denkt dat het realiteit is.
   En dan komt de dood als ’n herrijzenis ’n Lente.
   Je wordt wakker en je kunt lachen over wat je dacht dat je grootste droefenis was.

   Voor jou voor mij voor ons allemaal …..In Lakesh Elisabeth

  3. Dank voor je verduidelijking Elisabeth. Die wondertjes heb ik in mijn leven ook mogen ervaren.

  1. Ja vraagteken, die stem herinner ik me maar al te goed. Deze liefdevolle maar zeer duidelijk en beslissende stem was mijn redding! 🙂

  2. Ik ken die stem, voor mij is het de stem vam de Bron. Vandaar mijn reactie, een antwoord dat van buiten jou komt zal nooit zo bevredigend zijn, als dat van de ziener die alles ziet en de luisteraar die alles hoort.

  3. Wauw vraagteken, heel mooi verwoord!. Diep in mij weet ik dat ook. Dat weten heeft zich echter nog niet volledig geïntegreerd met mijn dagelijkse bewustzijn. Ik ben nog op weg, zoals we dat allemaal zijn.

  4. Helemaal waar, we zijn samen onderweg naar dat wat ons nooit verlaten heeft. Haha, en fijne reis.

  5. Inderdaad vraagteken. Zijn we trouwens niet allemaal één groot vraagteken? Ons thuis is waar ons hart is. We zijn dus allemaal op weg naar ons hart en daarmee naar het kosmische hart.

  6. Vind het altijd weer mooi om juist de reacties onder jouw artikelen te lezen Arend. Wat mij betreft is het hart absoluut belangrijk, maar we zijn juist mede mens omdat we ook over een brein beschikken die verlangens van het hart kunnen verwezenlijken. Zonder internet had communicatie hier niet plaatsgevonden bijvoorbeeld. Maar veel meer niet.

  7. Dat is waar Annelinde. Uiteindelijk gaat het om de integrerende samenwerking tussen hart, brein en wil. Dit noem ik de zuivere intuïtie. Deze weet wat waar is en wat te doen, zonder daarbij analytische afwegingen te hoeven maken. Rudolf Steiner beschrijft dat heel mooi in één van zijn eerste basiswerken, getiteld ‘De filosofie der vrijheid’. Hij benoemt deze geestelijke kwaliteit als het ‘ethisch individualisme’.

   De intuïtie weet wat het Goede is. Ik herken mij in de volgende definiëring van het Goede. Het Goede is wanneer de juiste persoon, op de juiste plaats en tijd, vanuit de juiste intentie het juiste doet.

  8. Arend deze uitspraak doet mij denken aan Dostojevski boek ; titel De Idioot ik heb het in het Duits van mijn moeder ge-erfd, het goede goedste etc.
   Jenne

 3. Je hebt je weer onder de groten geplaatst, Gustaf Jung, George Orwell, Nikola Tesla, Rudolf Steiner, Soren Kierkegaard, Archie Bunker, Uncle Sam, Wladimir Putin, en je wrijft mij in dat ik door mijn bijzondere familie te noemen, dit op mij af wil laten schijnen, ja jullie worden steeds doller en driester.
  Het eind van je schrijven is mooi, duidelijk en helemaal waar, of de mensen er iets aan hebben ?, groet Jenne

  1. Beste Jenne, De tekst die ik bij Guido heb aangeleverd was zonder citerende plaatjes van die groten. Ik heb slechts Jung en Steiner met in de tekst weergegeven citaten aangehaald. De rest is voortgekomen uit het bijzonder creatieve brein van Guido, die mijn artikel weer op een fantastische manier tot zijn recht heeft laten komen door daar zelf de nodige afbeeldingen en illustraties aan toe te voegen. Waar ik hem, zoals altijd heel dankbaar voor ben.

  2. Kijk eens aan Arend, zo tersluiks wordt Soren Kierkegaard hier neer gezet met een tekstje, zo’n bijzonder weten, heb lange tijd hem gelezen, hij is de must voor de belezen Protestant, mijn schoondochter gaf uitleg waar nodig, de existentialist een vroege dan onder de Phylosophen, hij heeft een heel boek geschreven over Ezéchil een profeet uit de bijbel, hij krijgt ook veel aandacht binnen de Rozen Crusians, zo je weet zijn deze op Protestantse leest geschoeid.
   Voor mij een goede wijn behoeft geen krans.
   Groet Jenne

 4. Arend :
  – Een gezegde (in het Frans t.a.v. Jenne) : “L’histoire est une putaine qui couche avec le vainqueur”.
  – Het citaat van Jung is duidelijk, maar kan anders geformuleerd worden : Het overgrote deel van de mensen is niet geïnteresseerd in de waarheid ..enkel in de leugens die ze graag horen, omdat ze waarheid niet willen of kunnen verdragen. Aan iemand iets duidelijk maken die het niet wil weten, is hopeloos.
  – Volgens de deconstructivisten zoals een Jacques Derrida is alles relatief, er zijn immers geen absolute waarheden, maar toen hem gevraagd werd of dit ook van toepassing was op de Holocaust, zweeg hij!!!
  – Uw verwijzing naar de Chabad Lubavitch maait mij het gras van voor de voeten, want ik dacht dit te gebruiken ingevolge mijn laatste reactie over de MH17 en de verwijzing naar de Smolensh vliegtuigramp. Dit dan om te illustreren dat er achter de schermen wel “samenwerking” is…of beter gezegd “samenzwering…”.
  – Tesla : een miskend genie… met een zo pas ontdekte anekdote :
  “Dass obendrein Donald Trumps Onkel John George Trump belegterweise derjenige war, welcher im Jahr 1943 im Auftrag des Nationalen Verteidigungskomitees der US-Regierung (NDRC) die Unterlagen und Aufzeichnungen von Dr. Nikola Tesla sichtete und analysierte, ist sicher nur ein weiterer “Zufall“.
  Alles läuft nach Plan …
  Der Nachtwächter
  http://n8waechter.info/2017/08/der-kleine-baron-trump/
  In feite kan bijna alles samengevat worden via het voormelde citaat van George Orwell… en kennis is macht (positief of negatief).

  1. SubRosa, ja en nu verder, dit was al langer bekend, jullie blijven maar terug grijpen op het verleden, maar dat is niet het echte verleden, het echte bevind zich ergens heel anders, met verzekerde geheimen, waar we niets aan hebben, om dat wij ze niet kennen, en ook nooit zullen kennen, we zitten een beetje in de marge, ze Voeren ons stukje bij beetje onwaarheden, die wij terstond als de waarheid aanvaarden, die oom of tante van Trump heeft in de papieren van Nikola Tesla gesnuffeld, wie beweerd dit en wie was er bij, 99% ons voor geschotels zijn onwaarheden en en die 1% flagrante leugens, groet Jenne

  2. Over het ‘snuffelen’ van de oom van Trump…
   ‘In 1943, as the technical aide in Division 14 of the NDRC, Trump reviewed and analyzed the papers of Dr. Nikola Tesla when Dr. Tesla died in a NY hotel. The research was completed on behalf of he Alien property Custodian office in Washington DC. From February 1944 to the end of the war in Europe, Trump was the Director of the BBRL.[7]’
   https://en.wikipedia.org/wiki/John_G._Trump
   {7}”Private Papers of Dr J G Trump (Documents.4461)”. Iwm.org.uk. 1999-02-22. Retrieved 2016-12-24.

  3. De dag na Nikola Tesla’s verscheiden, werd zijn appertement leeg gehaald door de FBI, niks oom Trump.

  4. MC 6.4 :
   Dank voor de toelichting. Waar het hier werkelijk om gaat , is de kennis die vergaard is uit de archieven van Tesla.. en wie deze allemaal heeft en wat er mee al of niet mee gebeurd is. Blijkbaar zijn daar zaken die we niet mogen weten. Tesla zelf ondervond heel wat tegenkanting tijdens zijn onderzoeken.
   Bron : Prodigal Genius – The life of Nikola Tesla van John J.O’Neill.
   Het boek (in het Engels) is echter een zeer technische & wetenschappelijke materie, die mijn kennis ver te boven gaat. Ik kan er echter wel uit afleiden dat veel van zijn ontdekkingen zeer gevoelig waren en nog steeds zijn.(gezien bep. reacties).

  5. mc, jij gaat toch hopelijk niet af wat de FBI verhaalt, you want it any darker, nou verder je had ontzachelijk veel kunnen leren van mijn lieve moeder, een zachtaardige heel beminnelijke vrouw, met een hele scherpe geest en een wil van staal, die eerste echte Feministen waren om een puntje aan te zuigen, wel is waar vaak een beetje elitair maar dat bracht hun opvoeding en studie met zich mee, maar love wash allways in the air, zo gezecht ze stonden hun mannetje. Groet Jenne

  6. Nikola Tesla, was een Genie, en zo als alle Geniën na hun verscheiden, ongeveer 100 X groter en belangrijker worden, gemaakt !

  7. Jenne, ja, had je moeder ook graag ontmoet, ik hou van ‘oude tijden’, alleen je hoeft geen feministe (wat ik sowieso niet ben) te wezen, om je mannetje te kunnen staan.
   Mijn oma in Italië (moeder van 10 Kinderen) werkte als enige vrouw in een gieterij met 1500 mannen, het was haar eigen keuze. Ze vond het prettiger dan met vrouwen werken. 😉

  8. Oh ja, nee ik ga niet op het het verhaal van het FBI af, ik begon ook niet over het FBI. Ik had het over oom Trump en zijn waarschijnlijke kennis van het werk van Tesla. Hier is alleen herfst weer, dus geniet van zon en warmte.

  9. Sqank, zielig voor je zulke gedachtes te hebben. Wat weet jij? Niet veel blijkt steeds weer. Je kunt niet eens een eigen naam verzinnen. Je ‘verschijnt’ hier pas sinds ik de naam ivm trollen en southpark introduceerde. Je bent dus een trol. 😛

  10. Let maar op dat je in je rol als trol niet als een flapdrol (met verve dan wel) uitblinkt..wat toch al regelmatig gebeurd.

  11. Zolang je maar uitblinkt in dit wereldje. De ene rol is in ieder geval niet meer interessant dan de andere. AL denken sommige wel natuurlijk.

  12. Alles dat uitblinkt in deze wereld wordt de schittering ontnomen. Steek je kop vooral niet boven het maaiveld uit, want dat wordt ie afgemaaid. Doe maar normaal, want doe je al gek genoeg. De mensen die deze parafrase papegaaien, weten niet eens waar hun eigen zogenaamde normaalheid op gebaseerd is. Zelfs in de zogenaamde alternatieve wereld is een normaalheidsnorm vastgesteld!

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/ik-ben-gek-maar-dat-zijn-we-toch-allemaal/

  13. P.S. 6.15

   Voor iedere generatie is een nieuwe sociale normaalheidsnorm vastgesteld, die ingebakken is in het op iedere generatie afgestemde sociale beïnvloedingsprogramma, dus mindcontrolprogramma. Ja, het gaat veel dieper dan je denkt of voor jezelf meent te voelen.

  14. Gelukkig ben ik knettergek — > Hoor niet bij de Normalen.

   De zogenaamde “normen en waarden” in de huidige liberaal economische maatschappij zullen me worst wezen, ik stel me in die zin op als calculerende efficiënte burger en zal de regels gebruiken waar dat mogelijk is zodat de “necessities of live” voor mij geborgd zijn.

   Zo kan ik veelal aan de zijlijn van de “samenleving” blijven, m´n eigen leven leiden zonder dat ik me al teveel hoef aan te trekken van die simplistisch geordende omgeving waarin de meesten blijkbaar (moeten/willen) vertoeven.

  15. Helemaal prima Skang. Wees en blijf vooral jezelf, want dan ben je op je best en je mooist!

  16. mc, nou ze hebben hard gevochten voor het vrouwen kiesrecht en het gelijk stellen van de vrouw aan de man, wat geen enkele echte man zal aanvechten, jullie profiteren ?, misschien van hun inzet, maar het was allemaal veel socialer bewogen, mooi dat van die Italiaanse dame, ja een heel ander soort als op die Rose boten in de Amsterdamse grachten,
   mijn geliefste Italiaanse filmster is Anna Magnani, de film bittere reist, bijzonder, ja ik woon in Frankrijk maar houdt eigenlijk meer van Italië, je weet het nooit waarom, ze zijn een stuk minder hypokriet als de Fransen bijvoorbeeld, hoop eind van het jaar weer in Palermo te kuieren, on the market place, en dan die heerlijke expresso’s, groet Jenne

 5. Fraai artikel Arend, en ik sluit me aan bij Carl Jung dat onze geschiedenis heel letterlijk in ons bloed aanwezig is. En dat niet alleen, het is daar ook bereikbaar en we kunnen alsnog beweging aanbrengen in gebeurtenissen die door shock vast zijn komen te zitten. Als we dat zelf niet bewust doen herhaalt de geschiedenis zich natuurlijkerwijs net zo lang dat we er alsnog mee geconfronteerd worden en het oude, vastgeroeste op die manier weer vrijkomt. Dan ‘overkomen’ de dingen ons zonder te beseffen dat het een dieper doel dient. ‘Aan jezelf werken’ is een actieve manier om het ecologisch systeem, waarvan we feitelijk deel uitmaken, te stimuleren. Maar de uitkomst is in de basis hetzelfde, hoewel de actieve manier veel sneller werkt en een hoge mate van autonomie draagt, en daardoor heel erg motiverend is. Groet, Maarten Oversier

  1. Maarten Oversier,

   Gezien hoe de oude Grieken het leven verklaarden, als de Schaduw van een Droom, waar je als levende niet kunt binnen gaan, uiteindelijk het rijk der Dode Zielen is, is Uw benadering dan wel mogelijk, blijft het niet een beetje een rand gebeuren, of beschikt U over kennis gegeven.
   Groet Jenne

  2. Hallo Jenne, die oude Grieken kunnen we zelf geweest zijn, en zij interpreteerden het leven en de dood ook op basis van het toen geldende bewustzijn, al dan niet met onderliggende politieke belangen. ‘Dode Zielen’ bestaan niet, een ziel is nooit dood maar eeuwig bewustzijn. ‘Dolende zielen’ of ‘zielen van overledenen’ bestaan natuurlijk wel en die kunnen heel invloedrijk zijn naar geïncarneerden en zich zelfs als goden voordoen waarnaar geluisterd moet worden, en waar hele religies omheen gebouwd werden. Groet, Maarten

  3. Maarten Oversier, ja dat is de juiste formulering, het rijk der zielen van den doden, ja absoluut de de dolende zielen. Cervantes schrijft dit ook, de dromer en de gedroomde in dit geval Quixote, spring een beetje van hak op de tak, maar zo werkt dit bij mij nou éénmaal, ja inderdaad zielen zijn nooit dood, anders zouden er geen Vlinders en Engelen zijn, dank U en Vr.groet Jenne

 6. Even voor Arend, een lang geleden gelezen fragment, at the hour of his death, it brought it in the form of a delirium, but long ago the Greeks knew that we are the shadows of a dream, kijk hier gaat het om, ons zijn, wij dus, DE SCHADUW VAN EEN DROOM, niet meer maar ook niet minder, daar bij passend is ook, de Schaduw raapte gehaast haar treden op, geen inprint dus, nooit geweest nooit bestaan, een lege maagdelijke aarde, stel je voor welk een schoonheid, maar geen wezens om dit te herkennen, en bewonderen, groet Jenne

  1. Jenne.

   Zou dat dan het doel van de evolutie zijn? Wat komen we hier dan in godsnaam doen? Is het niet juist onze aanwezigheid die een alchemistische verandering kan bewerkstelligen, door het Kwaad in de ogen te zien en de ook in haar aanwezige lichtessentie vrij te maken?

  2. Verlangen, groei ofwel verandering zijn concepten van het ego.
   In de wereld om ons heen zijn technologische vooruitgang, veranderingen in de omgeving etcetera van alle tijden. Je kunt er met angst op reageren, dat is een keuze. Dat geldt ook voor de macht die je om je heen denkt te zien, deze bestaat bij de gratie van aandacht en acceptatie.

   Ik ga weer zandkorrels tellen en genieten van de zon, zee, wind en mijn muziek. En geniet zoveel als mogelijk van deze dingen hier op aarde.
   Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen boos te zijn, verdrietig en wat dies meer zij. Allemaal keuzes.

  3. Arend, ja wat doen wij hier, wie het weet mag het zeggen, het één is een onverbrekelijk deel van de ander, de basis is ons créatuur in leven te houden, dus gewoon bonobono, daar wordt dan een soort voile om heen gehangen, van liefde en dat zo meer, maar de drijfveer blijft de hartstocht, het in stand houden van de soort daar gaat het om, dat wij mensen ook nog over een ziel beschikken, dat maakt het heel gecompliseerd, want we gaan ook in, in wezen dode dingen een ziel zien, en daar komt die Schaduw van die droom om de hoek kijken.
   Ik vraag me dagelijks af, wat doe ik hier, waarom réageer ik eigenlijk op WTK, geef het beste wat ik heb mijn denken, en dan zegt zo’n oosters geinspireerde Charlataneuse Jenner, maar goed we zijn en blijven ergens diep down, naïf, en dat is geen minpunt, groet Jenne

  4. Aquarius, je kunt ook proberen je denken te verdiepen, want die zand korreltjes waren lang geleden hoge grote bergen, en door ze te tellen raak je in een l’etarchie, en kom je terug, als je er ooit uit bent geweest, in de door de Grieken beschreven, schaduw van je droom, is het echt wat je ziet, of zo als Arend aangeeft, een Alchemisties geheel.
   Jenne

  5. Jij bent dan één van de weinigen die voelen, gevoelens emoties kan scheiden van elkaar.
   Je kunt ook dagdromen als is soms onder deboomtjes zit te schilderen en probeer het licht te vangen, komt er vaak een vlinder in de buurt een kijkje nemen, deze incarnaties van de menselijke ziel, zijn bij nader beschouwen veel minder fragiel dan men denkt, ze fladderen maar wat als een kaars vlam, denk je, niets is minder waar, het is een gecodeerdt zijn, net als al het andere leven op onze planeet, niets is zomaar eventjes, het valt allemaal binnen een bepaalt traject.

  6. Naar mijn beste weten, kun je het schilderij inkleuren zoals je zelf wil zonder dat dit gevangen is in een vooraf bepaalde moraliteit en codering. De lijst van het schilderij is de grens van deze vrije wil.

   Kleur je leven in zoals je zelf wil / denkt te willen.

 7. Voor ik vertrek….even dit nog…

  Kennen jullie Michael Tsarion…?
  Zeer de moeite waard het beluisteren van zijn YT’s! En kijken!

  https://www.youtube.com/watch?v=OJsJZxHRMrs

  Gossiemijne, ja waarom zijn we hier…?
  Nu, zeker weten for the Truth and nothing but!
  En de waarheid is dat we Liefde zijn…Goedheid in wezen…Sattvisch…
  er is alleen steeds een stuk tamasisch (duisternis) én rajasisch (hartstocht, woede!) werk dat uit!
  Get enlightened!
  Meneer Jenne U blijft jennen…………..
  en Arend, je blijft er op ingaan, echt niet wakker!

  namaste

  1. Marie Anne, als U de waarheid Jennen noemd, en verder al oosterse kreten hebben niet zo veel om het lijf als de achtergrond niet aanwezig is, en dat blijkt uit Uw niet begrepen commentaar lezen, en Arend kan heel aardig op zich zelf passen, pas maar op de dood is altijd bij ons, Groet Jenne

  2. Marie Anne, kijk ik weet dat ik BOnobone ben in een menselijke gedaante, en dat weet jij ook, maar je bent bang dit te onderkennen, en dan komen alle lege woorden aan de beurt, en die gebruik je als Schand blaadje, ik gooi tederheid en houden van niet weg, maar alles heeft zijn plaats in de tijd en ons leven, groet Jenne

  3. Marie Anne 10.
   Meneer Jenne U blijft jennen.
   Een paar dingen op een rijtje.
   De tweede wereldoorlog blijkt niet zo te zijn gebeurd als in de geschiedenisboekjes beschreven staat.
   Vele mensen zijn misleid en dachten niet alleen goed te doen maar velen hebben daarbij ook het leven gelaten terwijl ze dachten voor de goede zaak te strijden en dat mogen we nooit vergeten.
   Nu komt steeds meer naar voren dat veel opzet is geweest en dat alle partijen misbruikt zijn ten voordele van de bankiers en industieelen.
   Zij die toen leefden konden dat niet weten denk ik omdat de informatievoorzieningen niet goed waren en veel is verzwegen natuurlijk.Dit betekend wel dat dat mensen die toen leefden en mogelijk gestreden hebben een enorme dreun geeft wanneer ze er nu achter komen dat ze bedrogen zijn.
   Dan komen we bij die loges en Jenne heeft geschreven op deze site dat hij een soort officier tussen Noord en Zuid is geweest en ook die loges blijken nu alleen maar informatie vergaarbakken te zijn voor de krachten achter de schermen dus is Jenne wederom mogelijk besodemieterd alleen dat wil hij niet erkennen tot nu toe.
   Hoge bomen vangen veel wind en hoogmoed komt voor de val lijkt hier wel toepasselijk.Tegen bedrog is niets opgewassen maar zie de feiten onder ogen in plaats van te gaan blaffen want wanneer je het nu nog opneemt voor die loges doe je niet anders dan de kop in het zand steken.

  1. Dat is waar Aquarius. Maar alles wat je geen aandacht geeft, kan je op zeker moment enorm overweldigen.

  2. En alles wat je geen aandacht geeft, blijft ook lekker doorgroeien…denk aan onkruid, Aquarius. 😉

  3. Alles wat je (collectief) geen aandacht geeft, verliest zijn bestaansrecht vrijwel onmiddellijk.

  4. Aquarius.

   Het collectief bestaat uit individuen, die slechts in hun eigen tuin onkruid kunnen wieden. Voor een ander kun je niet bepalen welk onkruid hij weg moet halen. Slechts innerlijk werk op individueel niveau kan het collectief in positieve zin blijvend veranderen.

  5. Guido

   Daarnaast blijken vele als onkruid bestempelde planten heel erg mooi, eetbaar, lekker en voedzaam te zijn. Het ligt er maar aan of je bereidt om hun schoonheid te zien en ze te willen verteren.

  6. Aquarius, ik snap je insteek. Je bedoelt het kwantumfysisch in het kader van ‘de geest is de matrix van de materie’…Wanneer zich daarvan iedereen bewust is, en dus zodanige gedachtes heeft, dat dan de wereld een mooiere plek wordt. Het is zeker dus van belang om ‘mooi te denken’…en toch de massa heeft er geen benul van, en laat zich liever (onbewust) mee sleuren…

  7. Guido, planten hebben ook een bewustzijn (zijn ook niet allemaal lieverdjes, hoor)…als je echt effectief wilt ‘wieden’ dan moet je je planten letterlijk weg-denken. 😉

  8. Inderdaad MC :).

   Of “De massa zich liever onbewust laat meesleuren…” , dat weet ik niet.
   De “waan van de dag” en het in een “overlevingsstand” staan, kan hiervan ook een oorzaak zijn. En het is zeker geen reden, dan maar “de massa” te volgen.

   Als een zaadje ontkiemt dat laat zien dat het ook anders kan, is dat ook een mogelijke methode van zijn. Maar op individueel niveau zie je zo´n mogelijkheid (pas), als je eraan toe bent.

  9. geef het militair industriële gouvernementele big pharma petro dollar complex geen aandacht en het zal over je heen blijven walsen: Quote: “The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Eisenhower cautioned that the federal government’s collaboration with an alliance of military and industrial leaders, though necessary, was vulnerable to abuse of power. Ike then counseled American citizens to be vigilant in monitoring the military-industrial complex. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. ” Een goed geïnformeerd publiek kan deze geconcentreerde verkeerd gebruikte schaduw overmacht helpen tegen houden. http://www.history.com/this-day-in-history/eisenhower-warns-of-military-industrial-complex Alsof Krishnamurti het over negeren en wegkijken had. Maar goed ik geef toe die marathon flutnieuws uitzendingen over hoe die hoetsies en toetsies weer zo minder begaafd de kop hebben ingeslagen zonder naar het grotere plaatje te kijken en je af te vragen waar het geld voor de duurste voetballer ever vandaan kan komen, skip forward doorspoelen inderdaad, voor vele uitgemolkenheden heb je maximaal 5 seconden nodig.

  10. M´n beste Hyper, mocht de mensheid in grote getalen zo ver komen inderdaad geen aandacht meer te schenken aan wapens en al wat dies meer zij…. Dan zul je verbaasd staan te zien dat het verdwijnt als sneeuw voor de zon. In welk geval ik niet alleen naar Krishnamurti zou kijken maar bijvoorbeeld ook naar Ghandi of gewoon wetenschappelijk naar het “zero point field”.

   Maar zolang je het volop aandacht blijft geven door flutnieuws, nepnieuws, “mensen wakker maken” en al die andere dingen…. Ja, dan voedt je het slechts en doe je onbedoeld mee met wat je zo lijkt te “verachten”.

  11. nouh Aquarius ik hark ook maar wat bij elkaar in een opwelling en vanuit nieuwsgierigheden, verachten is een groot woord, eerder opperste verbazing, in die zin prikkel om nieuwsgierig te blijven en niet weer in te dutten bij de reguliere verpichte school uren, het verstouwen van kennis en kunde waar ik niet om gevraagd had en me afvroeg waarom mogen ze dat verplicht stellen voor een graad, het maakte mij plat en gedemotiveerd in stukjes verscheurd, nu kan ik vrij associëren. oorlog is een integraal onderdeel van ons achterlijke geld stelsel, op school doen ze alsof oorlog uit de lucht komt vallen vanwege idiote minder begaafde dictators, blijkt dat het daar weinig mee te maken heeft, oorlog blijkt een necessity te zijn voor het huidige systeem, een ruilmiddel, een verdunner een resetter een voorwaarde voor handel verstrekker een rookgordijn een cordon niet zo sanitaire. http://www.dictionary.com/browse/necessity Maar goed de boodschapper is de pisang, de boosdoener, bloody shame, zoals gewoonlijk. De newe age blijft dit wel proberen en nastreven natuurlijk. Ik had geen zin om op Keisha Kraai aan te bijten, bait, kijk nog wel eens naar krabben vissers op de Bering zee. kots je even mee; Everything Is Awesome https://www.youtube.com/watch?v=t6lHm-stXdM

  12. Heb niet zo´n behoefte om te kotsen. Vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen 😉 haha.
   En nu nog een Hyper verhaal over hoe de haalbare betere wereld er wel uitziet met ondersteunende linkjes. Dat zou pas mooi zijn… Niet bij elkaar geharkt maar goed doordacht!

  13. MC 11.8 :
   Aan iemand iets duidelijk willen maken wat hij of zij niet wil weten is hopeloos. Dit al of niet willen weten wordt o.a. ook bepaald door het verleden.. sociaal & familiaal midden… opleiding.. karakter.. persoonlijkheid..maar vooral door complexen, frustraties.. ontgoochelingen, afgunst, nijd..enz..die allemaal bepalen wat een mens wil zien.. voelen…of niet. Een groot deel van de massa weet maar al te goed wat er gebeurt…maar verkiest één of andere houding aan te nemen..die er opgericht is om wraak te nemen, voor wat en op wie dan ook. De Franse schrijfster Marguérite Duras werd daardoor communiste.. maar stelde later vast dat de politiek geen oplossing biedt voor persoonlijke problemen. Een anekdote hoe onvoorspelbaar de reacties van de massa zijn. Enige tijd geleden zat ik in Antwerpen in een wachtzaal. Er was ook een Nederlandse man met zijn dochter. Op een bepaald ogenblik kwam het gesprek op het aanleren van de Duitse taal, de dochter was geïnteresseerd.. maar de vader zag dit niet zitten omwille van de “ramp”. Ik dacht onmiddellijk aan WO II, maar uiteindelijk ging het om de voetbalramp van 1974!!! Het illustreert hoe subjectief de perceptie is van bepaalde gebeurtenissen.. die uiteindelijk weinig belang hebben. Hier staat men machteloos tegen over.

 8. Over het onderscheid in planten, het woord onkruid komt voort uit de medicinale kruiden tuin, een onkruid was nadelig voor de gezondheid, kan zelfs in kleine hoeveelheid dodelijk zijn, hier waar de kruiden welig tieren, moet er soms worden ingegrepen tegen sommige al te woekerige planten, die alles overheersen, er behoord orde en regel te zijn in een tuin, de Noord Africanen, hebben hoofdzakelijk eetbare planten struiken in hun tuin, soms een paar rozen, maar Vijgen, Dadels, Kaki/cachi, granaat Appels, eet druiven, etc etc, heel mooi om aan te zien, zijn de meesters in de bevloeing te zien in Granada L’Alhambra, de tuin genaamd Generali waar het water van de Sierra Nevada’s sneeuw toppen komt, wonderlijk mensen,Jenne

 9. Als ik even vast kom te zitten met mijn gedachten geweld, luister ik naar Leonard Cohen, I am ready Mylord, die woorden in you want it any darker, hij was al bij ons in 1968, hij is als gevlochten door ons denken, ach ja hij is gestorven, maar nog steeds bij ons, ach dat warme timbre van zijn mooie Joodse stem, Jenne

 10. Wanneer er over de NWO geschreven/gesproken wordt weten de meesten wel dat het om mensen met enorm veel geld/vermogen gaat wat zij gebruiken voor hun wereldverovering.
  Het verleden heeft laten zien dat een crisis of beurscrash vooraf kan gaan aan oorlog.En Engeland is door de Rothschilds overgenomen door speculeren (met voorkennis) op de London Exchange beurs rond 1815.Nou ben ik geen zakenman maar wanneer je hier over nadenkt dan kan je niet anders dan concluderen dat ook op dit gebied geschiedvervalsing kan hebben plaats gevonden omdat die crashes mogelijk bewust veroorzaakt zijn om een oorlog uit te lokken en mogelijk kan dat weer gebeuren.
  De beste manier om een vijand uit te schakelen is zijn wapens ontnemen of de middelen die zij inzetten.
  Naar mijn mening kan de beurs beinvloed worden door hen die naar een NWO toewerken door ineens grote hoeveelheden op de markt te brengen of juist eraf te halen.Goud bv wanneer er veel aanbod is zal de prijs dalen en andersom en omdat zij veel goud en andere goederen bezitten lijkt het niet uit te sluiten dat ze zelfs op de beurs de baas zijn.Geld is al helemaal geen probleem want dat kunnen ze zelf onbeperkt scheppen uit het niets.Geld is alleen papier met een getal erop gedrukt en heeft eigenlijk geen waarde maar men geeft er waarde aan door te geloven in een illusie dat het wel waarde heeft.Vroeger werd de hoeveelheid geld dat gedrukt werd door goud gedekt maar met het afschaffen van de goudenstandaard gaf men een vrijbrief aan bankiers om onbeperkt geld bij te drukken zonder enige tegenwaarde behalve die illusie dan.Goud ,diamanten,zilver enz heeft alleen waarde omdat men dat er ook illusioneel aan toebedeeld terwijl het niets anders dan een dode materie is.Dit kan betekenen dat oorlogen,dood en verderf,armoede enz gereguleerd kan worden wat mogelijk is omdat iedereen in een illusie blijft geloven.
  Geen waarde aan papier met een getal erop gedrukt geven waar niets tegenover staat als dekking zou een begin kunnen zijn om uit die illusie te komen want dat geld geen waarde heeft weten zij zelf ook vandaar dat ze zichzelf indekken wanneer u een hypotheek of lening aangaat is niet voor niets uw huis of auto het eerste waar ze beslag op leggen wanneer u niet meer kunt betalen.

  1. PS.
   Stel uzelf eens twee vragen.
   1. wat we dagelijks doen wordt afgerekend met geld (wat eigenlijk niets dan papier is)wat zou er gebeuren als we blijven doen wat we dagelijks doen maar dat we dat papier vergeten?
   2.Van wie is alles wat moeder aarde ons geeft? van die ene “rijke groep” of was dat bedoeld voor ons allen?
   Niet alleen liefde kan blind maken maar geld en hebzucht doen dat nog veel meer.

  2. Het is maar net ‘wat een gek er voor geeft’. Goud, diamanten, de huizenbubbel… en ja papieren vodjes, cijfertjes in een computer.
   Kunstmatig gecreëerde schaarste is een prima middel om de boel te belazeren.
   Kijk alleen al naar het fenomeen honger. Een misdaad tegen de menselijkheid. Misdadig denk ik dan.
   Wat dat betreft kan globalisatie de heersende macht nog veel meer macht geven in het creëren van juist de schaarste die ze zeggen te willen voorkomen.

  3. 14.1 Geld en hebzucht, ja, maar met overvloed om kunnen gaan, weten dat je je ergens voor moet inspannen, discipline opbrengen lijkt mij ook een punt om naar te kijken. Moeder aarde geeft haar schatten niet zomaar prijs, daar moet je zuinig op zijn, die moet je juist beheren.
   Banken in de fik steken die ook een knooppunt van handel zijn is volgens mij het kind met het badwater weggooien.
   Grootgrondbezitters van hun land afschoppen zonder dat er kennis is hoe je land goed moet beheren is, denk ik, waanzin.
   Dat alles lijdt tot chaos en een keer raden wie daar uiteindelijk van profiteert. En nog een keer raden wie er achter waarschijnlijk alle volksopstanden zat…

  4. Mensen worden gechanteerd en omgekocht met geld.
   Militairen schieten op mensen die ze nog nooit gezien hebben voor geld.
   Veel mensen raken aan drugs of drank en erger omdat ze door geld in de problemen komen en zij die het verkopen verdienen eraan.
   Rechtspraak is er alleen voor mensen met geld heb je geen stuiver te besteden dan zal het een probleem zijn je recht te halen.
   Vreemd verschijnsel is ook dat er sprake is van goede en minder goede advocaten terwijl men zegt dat de wet voor iedereen gelijk is.
   Elke advocaat dient even vakkundig te zijn anders is rechtspraak alleen afhankelijk van geld en zullen zij die het kunnen betalen meer profijt hebben.
   Waarom mogen mensen miljarden op hun rekening hebben staan terwijl anderen sterven van honger en geen goede zorg en sanitaire voorzieningen?
   Zijn die rijken dan niet schuldig aan dood door schuld want zij kunnen helpen maar doen dat niet?
   Hoeveel ellende zou voorkomen worden als er geen geld zou zijn?
   Dat het kan is een feit want mensen waren er eerder dan geld en zij bleven ook in leven.

  5. Op deze site las ik van de week een reactie waar stond dat men geen aandacht aan het slechte moet besteden (donker)maar aan het goede (licht) want het licht zal het donker verdrijven.
   Dat is naar mijn mening de boel omdraaien want als men niet weet waar het slechte vandaan komt of aanwezig is (donker)zal men er ook geen licht naartoe kunnen brengen.
   Wat gaan die rijken doen als hun rijkdom niets meer waard is en de rest van de wereld zorg voor elkaar heeft uit liefde?
   Velen zullen mogelijk denken dat ik gek ben maar het kan het is alleen een kwestie van willen waarbij het grootste probleem zal zijn afstand van het oude nemen en dat is GELD.

  6. De origine van een bankbiljet, drukt arbeids waarde uit, dit bank biljet hoort door goud zijn intrinsieke waarde bepaling te krijgen.
   Het begon bij het ruilen, sommige ruilen weetje wel dan moest er één huilen, dus mooie kraaltjes schelpjes werden de pasmunt, toen kwam het geld – pasmunt die alles enorm vergemakkelijkte, ik heb geleerd nooit geld te lenen, kopen als je over voldoende geld beschikt, al die mensen die in die huizenbubbel zitten, en daar heerlijk van profiteren, net als de banken, gaan uiteindelijk alles verliezen, voorspelbaar, en wie krijgt de schuld de passieve banken, nooit zoeken ze de fout bij zich zelf. Jenne

  7. Als je mensen kunt overtuigen dat iets voor het algemeen welzijn is, dan zijn ze tot de vreselijkste daden in staat. Moeders die hun mannen en zonen de oorlog in sturen, kinderen die hun ouders verraden, ouders die hun kinderen laten vaccineren, naar een school sturen die kinderen mentaal en fysiek gevangen zet… .
   De werkelijke macht is kennis (van donker en licht, en kunde en vaardigheden). Precies datgene dat tijdens revoluties en oorlogen systematisch vernietigd wordt, dat in universiteiten steeds minder onderwezen wordt, dat via chemicaliën in ons voedsel, ‘medicijnen’, in het milieu onbereikbaar gemaakt wordt (dumbing down). MSM… . Gebrek aan kennis maakt afhankelijk van papieren aalmoezen. Geld.
   Insiders hebben door kennis, de macht over het GELD. Insiders koesteren hun kennis, kopen het in, geven hun kinderen een stevige basis. Maken outsiders met te veel kennis onschadelijk.
   Kom niet aan de kennis van insiders, want dan kom je aan hun macht, hun geld.

   Zonder kennis (in de meest algemene zin) heerst er armoede. Is de functie van geld als handig ruilmiddel weg. Zijn de schatten van moeder aarde verloren. Is mijn overtuiging.
   „Jij houdt ze dom, dan houd ik ze arm”, zei de kapitalist tegen de pastoor, dominee, imam (whatever). Iets in die richting.
   Het begrip ‘verlichting’ is volgens mij een giftig new age concept dat vooral vooral verwarring zaait. Zoals wel meer ‘wijze’ woorden.
   Het probleem geld is volgens mij slechts een symptoom.
   Geld is niet vies, het is waar men het voor misbruikt.

   Zo, ik ga lekker in de tuin werken. Wat een toestanden allemaal zeg 😛

  8. Jouw opvatting over geld en dat het een arbeidswaarde zou vertegenwoordigen is de grootste kolder dat je kunt verzinnen.
   Nederland en Frankrijk kochten van de Rothschilds twee schilderijtjes voor 80 miljoen Euro per stuk(gezamenlijk 160 miljoen Euro)terwijl andere schilderijtjes voor bijna niets verkocht worden terwijl de beide schilders er net zoveel arbeid in gestoken hebben en materialen.Als jij dan beweerd dat geld een arbeidswaarde heeft waar zit dan dat grote verschil in? Illusie Jenne niets anders.
   Banken verkochten in de VS hypotheken aan mensen die er vaak geen verstand van hebben terwijl die banken wisten dat die mensen dat niet zouden kunnen opbrengen,volgens mij is dat bedrog/oplichting en volledig de schuld van die banken.
   En wat jou geleerd is dat je alleen koopt als je geld hebt liggen is respectabel maar aangezien de meeste mensen geen voldoende cash geld hebben liggen waarmee ze even een huis kunnen kopen en gelijk betalen kun je je afvragen of dat hele systeem wel deugd ik denk van niet.Dat ik een beetje ondoordacht ben zal wel maar dat mogen anderen bepalen.

  9. Ps
   “ik heb geleerd nooit geld te lenen, kopen als je over voldoende geld beschikt.”
   Als je helemaal geen geld hebt, jaja, dat schijnt wel eens voor te komen 😉 wat doe je dan als al het eten op is en niemand in je directe omgeving heeft geld. Stelen en je teflon geweten in werking stellen?
   Een huis kopen is nog steeds een andere realiteit voor een groot deel van de bevolking.

  10. 14.6 14.7 Hoppa, de aandacht is weer afgeleid van kennis. Kom niet aan kennis van insiders 👿

  11. Koekje 14.11.
   Rutte zei “koop die auto,koop dat huis” natuurlijk dan maak je de mens afhankelijk en dat is de manier waardoor je eisen kunt gaan stellen zodat je ze als slaafjes kunt gaan gebruiken.
   De overheid brengt mensen onnodig in de problemen door de jaarlijkse huurverhogingen waardoor een huis kopen aantrekkelijk wordt omdat het vaak goedkoper is dan huren maar gelijktijdig maak je ze eigendom van de banken.
   Niet zelden gaat het als volgt:
   Een huis bouwen kost € 150.000 dat wordt vijf en twintig jaar verhuurd voor € 500,- per maand = 25x € 6.000,- = € 150.000,- en na 30 jaar wordt datzelfde huis verkocht voor niet zelden meer dan die € 150.000,- dat betekend dat nadat het huis al winst voor de verhuurder heeft opgebracht het vervolgens voor meer dan het gekost heeft om te bouwen wordt verkocht.Kan iemand mij dan uitleggen waarom er jaarlijkse huurstijgingen moeten zijn?

  12. De werkelijk menselijke waarde ligt niet in geld, goud of wat voor materieels dan ook. De werkelijk menselijke waarde ligt in de arbeidsenergie, dus levensenergie, die mensen bijdragen aan de sociale ontwikkeling van de samenleving. Geld, goud en andere zaken zijn ooit bedacht als afhankelijk makend ruilmiddel voor het uitwisselen van levensondersteunende diensten en goederen. Deze kunnen echter ook op een andere manier worden uitgewisseld.

  13. er is nog wat, los van die flut papiertjes, ze doen aan ons voorkomen dat concurrentie belangrijk is, competitie, precies het omgekeerde dat ze voor zichzelf bedongen hebben, monopolisten zijn het, het alleenrecht willen ze en concurrentie maken ze ons wijs en dat is juist de grootste dreiging voor de corporatisten zelf, privatisering is net zo goed het omgekeerde, collectivisering via drog constructies die doen voorkomen dat het vrije ondernemingen zijn, innovatie bedoelen ze niet, het gaat om het omvormen de zogenaamde groene transitie naar indringende elektrificering op een dusdanige wijze dat het in diezelfde 8 handen blijft, liefst met de bestaande fysieke infrastructuur dus 5g militaire mm golven zonder kabels, elektro auto’s zijn al zowat verplicht gesteld maar het zou niet duurder worden hoor, dat zeiden ze van de euro ook weet je nog, minimaal 3 keer zo duur schat ik in, de auto van de nabije toekomst, de rest moet per trein, hebben ze al bepaald. Laten we vaststellen dat The Machine met succes is opgebouwd de afgelopen eeuw, dat ding moet met opgefokte elektronen tot zelfbesturing gewekt worden en mensen zijn een lastig bij product geworden die tijdelijk van nut waren en daarom ingeperkt gecontroleerd tot op de kleinste details, marginale privileges die overblijven in het gunstigste geval, voor de rest fema kampen met duizenden guillotines die al decennia klaar staan. Blijft over wat wil de mens zelf met The Machine, of is het meer speelbal van, op een lotto racebaan voor gevlekte cavia’s. Nu deze frankenstein creatie een eigen bewustzijn krijgt aangemeten wat willen wij er mee, weg met de gemakkelijkheid de klakkeloosheid het gladde de normalisering van deze kwezelachtige gekte, zou het zo zijn dat ons zelfbesef ingezogen wordt om wat anders het te laten overnemen, hoeveel blijft er over, is het al te ver gegaan, te veel wezenloosheid en daardoor een spookgeest die tot leven gewekt is met onze krachten waarvan we niet weten wat het gaat doen, behalve zeker verder met uitzuigen van, naar zich toetrekkend door oneindig veel draadloze elektro tentakels. al 60 jaar terug hoefden we door de toenmalige grootschalige mechanisering nauwelijks meer te werken, op een vreemde wijze is dit verdampt, nu moet er meer krom gelegen worden dan ooit met de ergste armoede denkbaar voor 98% van de mensheid, waar gaat die energie naar toe dan, we zouden al 25 keer niet meer hoeven werken met de huidige robochip technologie, toch blijven we ons wijsmaken dat krom liggen het hoogste goed is, niemand schijnt te willen weten waar de triljarden naar toe blijven gaan, wie weet nog van onderen dat ie van boven bestaat, wake de fok op jah, geprogrammeerd om iets buiten ons te blijven verdedigen alsof we het zelf zouden zijn, 1 verkeerd woord en vingertje en je voelt de dreiging van straf van het beest dat daarvoor de mensen zelf gebruikt, de gevangene zonder bewaker gaat gewillig op de grond liggen in z’n 100 keer afbetaalde huiscel. Joe Walsh – Turn To Stone (1972) https://www.youtube.com/watch?v=UC9sRIsvjXI

  14. Jazeker Arnold, het huis moet worden onderhouden. Dat kost geld. Advies. Koop zelf een huis.

  15. Arnold 14.9

   Ik heb het over de basis die de gedane arbeid vertaalt in waarde, wat de mensen er mee doen, is wat Koekje ook zegt, die van geld een machts middel maken, het verzieken.
   Heb je het geld niet koop je het niet, door dat stomme doorgedraaf wat jij voorstaat, ontstaat er ziekelijke jacht op geld, wat ze niet hebben en ook nooit (waarschijnlijk) zullen krijgen.
   En om altijd maar weer voor je door je zelf gemaakte fouten, het systeem of anderen aan sprakelijk te stellen is dom en goedkoop.
   Jenne

  16. Koekje, ik leg uit, probeer je wijzer te maken, het is waar we van uitgaan die bepalend is, wat voor waarde wij willen toekennen, aan diensten, of bezittingen, bij het minste geringste zet je een hoge rug op, een samenleving bestaat uit mensen, met hun ideéen en wensen, en die zijn onderschijdelijk, maar jij zoekt steeds opnieuw om kleine speldeprikjes uit te kunnen delen, is het niet Jenner is het wel Teflon, mij schaad dit niet, er klinkt alleen een stuk afgunst uit, helaas daar kan ik je niet van verlossen, maar Guido.J. misschien wel om dit tot Café praat te verklaren.
   Jenne

  17. Jenne.
   De waarde van arbeid is hetgeen je met arbeid produceert,wanneer een timmerman een kozijn maakt is dat kozijn de waarde van de arbeid en dat heeft niets met geld te maken.Wanneer een automonteur een kapotte auto weer laat rijden is dat rijden de beloning voor gedane arbeid.Geld is alleen een middel om mensen afhankelijk te maken en te dwingen tot werken waar een ander aan kan verdienen,meestal de “werkgever” die meer overhoud dan degene die daadwerkelijk het werk gedaan heeft.

  18. 14.13 Ik zou zo gauw niets anders praktisch weten. Al helemaal niet als je over grote afstand dingen wil uitwisselen. Volgens mij is de klad erin gekomen met het op een onredelijke manier van rente heffen. Deze opmerking is voor Arend bedoeld. De open deuren van de Jenne sekte ken ik zo langzamerhand wel 😛

  19. 14.14 Juist. Houd het volk dom en roep vooral dat ze lui zijn, apathisch, jaloers, etc. etc.
   En lijf de uitzonderingen in, of maak ze af. Wie niet voor ons is, is tegen ons.
   Het klinkt wat overdreven, maar ik vraag me serieus af waar al die kennis en vaardigheden heen gaan.

  20. @ koekje
   Vraag je vooral af waar jouw weten en vaardigheden heengaan…… Dat is waar je invloed op hebt , de rest is illusionair, en het werk voor anderen.
   Of “verbeter JOUW wereld en begin bij jezelf.”

  21. @ Koekje
   Ik was niet voornemens je af te zeiken hoor ( mocht je dat uit mijn vorrige post hebben opgemaakt) Live what you preach en preach what you live, is mijn devies . IK bouw dit jaar 2 eco huizen , naar de wijze waarop moeder natuur zaken regelt.

  22. 14.23 Ach weet je Marcel, ik ben al jaren bezig met voor mij zo ecologisch mogelijk te leven, nog van ver voor de tijd toen het ‘hip’ werd. Gewoon op het krenterige af.
   De laatste tijd denk ik steeds vaker, wtf, ga een eindelijk eens genieten mens. Geniet van het spiegelpaleis en neem wat vaker een teug frisse lucht.

  23. @ Koekje ,
   Mocht je in de buurt komen van loppersum geef mee een gil en je bent welkom ….

 11. Wat jullie hier uit kramen, een samenleving zonder regels, zonder wetten, zonder een betaal middel, en zonder waarden, gaat er uit zien als een kippen ren, waar men vecht voor een wurmpie.
  Wat tot de mogelijkheden behoord is voor een ander samenlevings systeem te gaan, beter en eerlijker in zijn verdeling, soort communisme dus.
  Wat jullie voorstaan is een puur en duur soort Anarchisme, denk niet dat je daar veel medestanders voor zal krijgen.
  Het Provo wezen was ook op Anarchistische basis geschoeid, kom niet aan hun zwaar beleende bezittingen van het achtenswaardige publiek, in no time verklaren ze je voor crimineel, en de overheid weet dit natuurlijk, en speelt daar mee.
  Vraag het maar aan Arend die weet er alles van, groet Jenne

  1. https://www.businessinsider.nl/dit-zijn-de-acht-rijkste-mensen-ter-wereld-en-die-bezitten-net-zo-veel-als-de-36-miljard-armsten/
   In deze verwijzing staat 36 miljard mensen maar dat is waarschijnlijk een foutje in het artikel staat 3,6 miljard te lezen.
   Jenne waar schrijf ik over een samenleving zonder regels,wetten,en waarden? Ik heb het alleen over geld en het materiele.
   Gebleken is dat jij al twee keer jezelf hebt laten beetnemen ivm die loges en de aannames over de tweede wereldoorlog en nu probeer je de boel te frustreren door dingen te beweren die helemaal niet aan de orde zijn en ook niet benoemd zijn,ik begrijp dat jij daar moeite mee kan hebben maar misschien mag je beter eerst eens naar jezelf kijken en waarom weer Arend aanvallen?
   De rijken kunnen voor een mooie/betere wereld zorgen maar doen dat niet uit hebzucht en de drang naar macht.

  2. GELD heeft niets van doen met de oorzaak van (min of meer…) benoemde problemen in onze maatschappij.

   Het “probleem” zit in de mens zelf (hebzucht, angst, minder hebben als een ander etc..) .

   Naast kapitaal, meestal opgebouwd en vermeerderd binnen familie structuren, wordt/werd de welvaart via de noemer arbeid verdeeld. Echter doordat er steeds meer sprake kan zijn / is van overvloed, is dit verdelingsmechanisme niet langer hanteerbaar en zijn ook de modellen die proberen de economische realiteit te beschrijven volstrekt achterhaald.

   Bovenstaande is duidelijk zichtbaar in de huidige maatschappij en de gevolgen ervan ook. Maar of de noodzakelijke verandering politiek tot stand kan komen is te betwijfelen, de andere uitkomst is oorlog waarna de opbouw weer opnieuw kan beginnen en zo herhaalt de geschiedenis zich iedere keer weer binnen de door de mensheid geschapen economische context.

   Dit thema is al (veel) vaker aan de orde geweest in de commentaren alhier. Het lijkt erop of ook dit thema zich hier steeds herhaalt zonder wezenlijke nieuwe inzichten.

  3. Aquarius 15.2
   Geld is het grootste kwaad binnen de samenleving omdat het de hebzucht aanwakkert.
   Heb je geen geld dan zijn velen bang dat ze in de problemen komen omdat ze geen eten meer kunnen kopen of hun rekeningen niet meer kunnen betalen.Zij die wel geld hebben willen steeds meer,dat is wat ik zie en zij gaan letterlijk over lijken en de bankiers en industrielen hebben daar zelfs al oorlogen voor veroorzaakt.
   Oorlog is nergens goed voor behalve voor hen die eraan verdienen.
   We hebben het er hier inderdaad al vaker over gehad maar nooit echt helemaal uitgepluist en dat zou net als bij andere onderwerpen wat volgens u ook herhalingen zijn zomaar hetzelfde kunnen zijn terwijl naar mijn mening (welke niet die van een ander hoeft te zijn) vaak genoeg andere voorvallen en zienswijzen aangedragen worden.
   Sommige mensen beweren dat wanneer IG farben niet had bestaan en Hitler niet door bankiers en industrielen in het zadel was geholpen er helemaal geen tweede wereldoorlog was geweest.
   Nederlanders betalen belasting om sociale voorzieningen in Nederland te bekostigen en elke cent die via naheffingen/boetes naar Brussel gaat wordt aan de Nederlandse maatschappij onttrokken en verdwijnt in de zakken van diezelfde rijke lieden.Geld is weldegelijk het probleem.

  4. 15.3 Als er geen geld was dan was er volgens mij wel iets anders dat hebzucht opwekt. Het hebben om te hebben kan vele vormen aannemen.
   Ik heb eens gelezen dat hebben om te hebben, verslaving, getriggerd wordt door een jeugd met te weinig geborgenheid.
   In dat geval vrees ik zware tijden. Een grote kluwen van verslaafden… .
   Blijkbaar hebben mijn eigen ouders, toch iets goeds gedaan 🙂

  5. 15.2 Als je niet genoeg geld hebt om fatsoenlijk van te eten, en andere primaire levensbehoeften mee te bekostigen dan is geld een voortdurende bron van zorg en verdriet.
   Alleen degenen die voldoende geld hebben (en dat hoeft niet giga veel te zijn) kunnen zich de luxe permitteren om te beweren dat geld er niet toe doet. In deze maatschappij doet geld ertoe. Misschien in kleine op zich staande communes, maar ook dan zul je misschien goederen en diensten van buitenaf willen hebben. Ruilhandel met wat?

  6. Koekje 15.5
   Daar heb je een naar mijn mening goed punt,ik noem dat vaak de schijn ophouden.Velen kunnen zich eigenlijk geen luxe goederen zoals bv een auto permitteren maar om de schijn op te houden kopen ze dan toch een auto op afbetaling en daar zijn ze dan uiterlijk trots op terwijl ze krom moeten liggen om de maandelijkse termijnen te kunnen voldoen en de rente natuurlijk.En ook het hebben om te hebben lijkt steeds vaker voor te komen ondanks dat ze het niet nodig hebben of gebruiken.Wanneer deze lieden zichzelf in de problemen brengen heb ik daar geen medelijden mee want dat doen ze tegen beter weten in zelf.
   Mensen die ontslagen worden,ziek zijn kortom mensen die er niet zelf om vragen en er ook niets aan kunnen doen maar wel in armoede terecht komen daar leef ik wel mee mee en het is een schande dat de overheid ze niet helpt maar zelfs ook nog uitbuit door zieken (met behoud van uitkering bv) aan het werk te zetten terwijl velen het echt niet kunnen.Ook het sluiten van de sociale werkplaatsen is een schandaal want daar hadden velen het naar hun zin en nu worden ze vaak voor het slechtste werk in gewone bedrijven ingezet wat uiteraard voor die bedrijven gewoon geld in het laatje brengt.Nu gaat het nog om goedkope krachten en straks wanneer de NWO het mogelijk voor het zeggen krijgt bestaat de kans dat ze zieken en gehandicapten gaan afvoeren op de wijze waar ze eerder de Duitsers van betichtten en de gezonde arbeidskrachten zullen blij mogen zijn als ze mogen werken voor eten.De geschiedenis van dwangarbeiders gaat zich mogelijk herhalen omdat we niets willen leren uit het verleden.

 12. Je hebt geen mensen als Jung of Steiner nodig om je bij te staan in deze wereld, wel gezond verstand.
  Deze wereld is onderverdeeld in Loosers en Winners, en je mag persoonlijk uit maken waar je bij wilt horen !
  Jenne

  1. Hahaha Jenne, mag ik ook gewoon toeschouwer blijven van het toneel van de winners en loosers. Toeschouwen is veel beter dan meedoen in dit door mensen geschapen paradigma.

  2. Je mag persoonlijk beslissen waar je bij wilt horen, en dit gaat niet alleen over geld=macht, maar ook over weten=macht, voor dit laatste hoef je niet over geld te beschikken, wel veel inzet, beste Aquarius, ga er van uit dat je een beetje mensen kennis hebt, niet echt moeilijk dacht ik.
   De Romeinen kenden minder problemen, 30% waren slaven, nu zijn het 99% slaven, alleen zij hebben er geen weet van, en hebben veel plezier binnen hun bestaan, en ze mogen er ook nog over schrijven, Jenne

  3. Als “toeschouwer” krijg ik van sommige “economische” commentaren wel enorme kromme tenen 🙂 Enige studie alvorens van alles op te schrijven zou dan misschien ook wel een goed advies zijn al is het tegen dovemansoren.

  4. Aquarius 16.4.
   Als toeschouwer geeft u ongefundeerd commentaar wanneer u schrijft dat sommigen misschien eerst meer studie zouden moeten doen eer ze van alles opschrijven,want u weet niet wat die schrijver/ster bestudeerd heeft.Misschien is het wel door een gebrek aan studie van uw kant waardoor u dingen niet of verkeerd inschat.

  5. Nogmaals, Arnold veel succes met je denken over dit thema en “het uitpluizen” ervan.

  6. Over studie gesproken,ik vraag me af wat er nog geleerd wordt op scholen als ik een hoog leraar van ik meen de Leidsche universiteit hoor zeggen dat vluchtelingen naar Noord Europa veel geld hebben moeten betalen om op een bootje naar bv Italie te stappen en vervolgens dat we ze maar moeten doorlaten omdat ze op de arbeidsmarkt gebruikt kunnen worden.(Goedkope krachten).
   http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/401437/Nieuwsuur.html luistert u zelf vanaf minuut 16.30 ongeveer.
   De EU doet niets en het probleem bij de bron aanpakken komt kennelijk niet eens bij deze hoogleraar op.

 13. Indoctrinatie heeft verregaande gevolgen en wordt ook als middel ingezet om een bepaald doel te bereiken door de krachten achter de schermen zoals uit de volgende verwijzing blijkt (met dank aan Sub Rosa die deze verwijzing gaf). http://new.euro-med.dk/20160216-dialectic-rothschild-ruled-superlodges-ruling-the-world-dictating-merkels-immigration-non-policy.php
  Wanneer zoals de foto laat zien er in bepaalde landen een soort reclameborden staan waarop staat Rape Rape Rape you can do it in Finland dan maak ik me toch zorgen vooral wanneer mensen die dus geindoctrineerd zijn als vluchteling naar Noord Europa komen.
  Dat het gebeuren kan hebben we gezien in Keulen en in Zweden en daarbij komt ook nog dat er veel verzwegen werd wanneer het om vluchtelingen ging door politie en politiek.
  U kunt het ook als complottheorie beschouwen natuurlijk.

  1. Emancipatie is naar mijn mening in het leven geroepen om het goede te vernietigen en vrouwen te degraderen tot niet meer dan een lustobject die alleen nog nodig zijn voor sex waarbij liefde geen enkele rol meer speelt.Gezinnen zijn uit elkaar gevallen en de zorg voor kinderen wordt uitbesteedt aan indoctrinerende scholen waar deze kinderen opgevangen worden omdat moeder moet gaan werken.
   Ook hier speelt geld weer een hoofdrol want vrouwen konden voor zichzelf zorgen en hadden daar geen man meer voor nodig wat de vrouw onafhankelijk heeft gemaakt,nadeel is wel wanneer er problemen ontstaan zij ook niet meer op de steun van de man kan rekenen.
   Daar dit niet voldoende was wordt nu geweldig veel aandacht gegeven aan homo,lesbie zijn wat de waarden van het gezin nog verder afbreekt en door de jeugd straks als normaal wordt gezien en nu hebben ze het dan ook nog telkens over genderneutraliteit zodat het verschil tussen man en vrouw helemaal vervaagd zodat ieder op zichzelf aangewezen is zoals dat waarschijnlijk ook bedoeld is door de krachten achter de schermen.Voordeel is ook dat veel homo/lesbie stellen er nu voor uit komen dat ze zo zijn en wanneer de NWO straks de dienst gaat uitmaken weten ze ook waar ze ze kunnen vinden want omdat veel oud Nazi lieden aan de wieg van de EU hebben gestaan is duidelijk en we weten allemaal hoe zij met deze mensen om zijn gegaan.https://www.savethemales.ca/001904.html?_ga=2.160883773.1440434594.1502096368-282017575.1501607087

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.