Advertentie

De Kosmische druk op het Bewustzijn…


x

‘De Kosmische druk op het Bewustzijn in deze tijd,

zal het uiterste van U allen vragen.’

2012  © Berry Vincenta

x

“Deze grote vooral innerlijke maar ook zichtbaar uiterlijke druk wordt heden door veel mensen ervaren. Dit heeft te maken met een grote nieuwe Kosmische Energie-instroom die inwerkt op het Totale Bewustzijn. Een nieuwe, duwende Beweging. Het is een vernieuwende impuls die de mens áánzet écht te kijken naar zichzelf, naar zijn Bewust-Zijn. Te zien, dat het vullen (materieel) van innerlijke leegtes niets te maken heeft met Bewustzijn, maar met onvrede, vanuit menselijke emotievelden. Er wordt aan ieders wortels ‘geknaagd’ om de mens te ontdoen van allerlei illusies.Het stuwt de mens van nu naar ongekende hoogten en duwt naar onbekende, onbeminde diepten.”

Wat laat Het zien?
Stagnaties, manipulaties. at velen lijken lamgeslagen, uitgeblust, energie-arm. Dat er onrust is, collectief op een ongrijpbare manier. Leven tussen hoop/wanhoop. Dat er aan oude veiligheden wordt geschud wat allerlei soorten angsten oproept en grote verscheurde twijfel! Dat wantrouwen ten opzichte van hetZelf groter is dan vertrouwen, óók ten opzichte van de wereld.

Innerlijke en uiterlijke oorlogen.
Het oude Bewustzijn staat op breken en iets wat breekt, zal vernieuwd worden, niet gelijmd. Het dwingt een ieder zijn echte Bewustzijns-wortels recht te doen als naakte realiteit in het NU. Het dient begrepen te worden dat ieder mens in verbinding staat mét en dat niemand zich zal kunnen onttrekken, zoals nu vaak zo zichtbaar is in bijvoorbeeld onverschilligheid. Deze genoemde onverschilligheid komt voort uit diepe, diepe pijn, uit onvermogen zichzelf niet te kunnen zien in waarheid en daardoor de ander niet……

´Alchemie of the Heart´ (Jhadten Jewall)

Wat vraagt het van ieder mens?
Het vraagt toewijding aan deze Evolutie… De ogen te openen, het Hart te openen. Het vraagt keuzes te maken en niet ambivalent te blijven wachten. Op weg te gaan, levend te maken de Ziels-authoriteit. Het vraagt daadkracht en het herwaarderen van het Leven zelf! Het vraagt oude vervormde ‘verworvenheden’ los te willen laten. Het is geweest in dienstbaarheid aan Uw groei.

Het is een voorbereiding op de toekomst. Véél gaat van z’n plaats…. In innerlijke waarheid te stáán, van binnen naar buiten gericht. Waardoor de mens waarachtig zal zijn, zoals bedoeld, en een nieuwe plaats in zal moeten gaan nemen. Niemand uitgezonderd, alles zal verschuiven…. Laat los de angst en zie de nieuwe aandachts-krachten!

 “Herstel opnieuw de Verbinding in Bewust-Zijn, zodat hele groepen Bewuste, Wetende Mensen, de onwetenden zullen raken, zullen tonen de waarheid van NU. Leef vanuit deze Liefdevolle aandacht Uw Leven en ieders individuele bijdragen aan dit proces zal een feit zijn!”

Ik heb het gevoel dat ik op dit punt in mijn leven goed aansluit bij wat zich aandient in mij en dat geeft een heel bruisend, sprankelend gevoel en daarnaast ervaar ik een enorme druk waar mijn fysieke lichaam af en toe bijna op onderuit gaat en mijn vraag is hoe ik die 2 beter in balans kan brengen. De druk die momenteel voelbaar is, is een druk die vooral in het hele wereldbewustzijn wordt gevoeld.

De druk heeft vooral te maken met het indalen van een nieuw deel van kosmische energie, die een enorme indruk in de wereld zal achterlaten. De kracht die achter deze nieuwe energiebronnen ligt zullen op vele mensen die gevoelig daar voor zijn werkelijk fysiek maar ook geestelijk kunnen worden ervaren en wórden ook als zodanig ervaren.

Wát vindt er nu plaats?
Het is de synthese (= samenkomst) van de 2 polen in de mens, die ‘gedwongen’ worden, zich tot elkaar te verbinden. De 2 polen (lees mannelijk en vrouwelijk) zijn vaak afgescheiden ervaren. Dit moest ook zo gaan. Zij zijn altijd tot elkaar ‘ veroordeeld’ geweest, in een aantrekkende én afstotende beweging. Nu deze synthese werkzaam wordt, zal er een andere levensbeweging aangevuurt worden in de Leven-gevende, etherische Bewustzijnsvelden!

Een nieuw startpunt vanuit een ‘ andere’ werkelijkheid, nl. Jouwzelf….. Het zal ‘ander’ Leven geven aan het DNA! Daartoe is de mens(heid) opnieuw sidderend op weg naar een volgend punt van balans, zoekend, ontkennend, én herkennend zichzelf. En als hij/ zij eerlijk kijkt, weet dat hij/zij vaak óm zich heen kijkt, niet verbonden van binnen uit. Scheurend innerlijk maar óók helend, als gezien wordt, dát wat zich opdringt. Als punt van Hoop en grote veranderingen. Weest in stilte in bewogenheid en mededogen met het Zelf, in Bewustheid met de ander, in Bewust-Zijn.

En zie, deze Wereldschepping-creatie, het eigen aandeel.
Vraag je af, wat is onwerkelijk, ónecht en wat is mijn échte Werkelijkheid? Wát verbindt mij?  Het is voor u belangrijk dat u zich gaat realiseren dat de druk op dat fysieke alles te maken heeft met dat datgene wat momenteel Kosmisch aansluiting zoekt, zich ook een weg zoekt in het DNA. En dat juist in dit DNA er steeds opnieuw veranderingen plaats zullen vinden die ook fysiek daarin heel erg voelbaar worden. Deze fysieke druk die het dan geeft zult u vooral in de wat hardere structuren van het lichaam kunnen terugvinden. Omdat daarin nu eenmaal de minste souplesse voelbaar is.

Daarin zullen steeds opnieuw de aanwijzingen zitten dat u vanuit de bruisende sprankeling enerzijds ( de lichte kant) en de bruisende sprankeling anderzijds juist in dit deel van zwaarte en druk (de onbelichte kant) zich verbonden wil weten. Want wanneer u datgene wat u aan de ene kant van uw bewustzijn zo helder heeft, nu gaat koppelen aan dat wat zo een druk veroorzaakt, dan zal dat veel soepeler doorgang vinden. Het is belangrijk en dat geldt voor u allen, om zich te realiseren dat de grote druk bínnen het Wereldbewustzijn en óp het Wereldbewustzijn dus niet alleen maar individueel met u te maken heeft. Maar dat u ook datgene van de wereld ( mensheid) ervaart wat nog extra duwt en drukt. Dat maakt het soms zwaar vooral voor de mensen die daar heel gevoelig voor zijn. Wanneer u dit begrijpt dan zal daar, wanneer daar inzicht over is, ook wat meer lichtere energie in kunnen stromen. Zult U het niet meer alleen maar van uzelf hoeven maken.

U zult dan ook weten, vanuit een innerlijk troostend gebaar, dat het gezamenlijk wordt ontvangen en dat het ook gezamenlijk wordt gedragen. Daarin is het opnieuw weer de verbinding, verbinding die soms vanuit die druk in het leven, als eenzaamheid kan worden ervaren. Maar waar het tóch samen de eenheid binnen dit proces vervult. U kunt dus op een hele gemakkelijke wijze datgene wat zó in balans is, verbinden aan datgene wat zich ook laat gevoelen in onbalans.
Geef daarin de balans helemaal zijn plek zodat ook in uw fysieke structuur de vernieuwing en de vitaliteit van het leven, maar vooral van het nieuwe dat zich aandient volkomen een weg zal vinden. Waarin deze vernieuwing, en ook daarin zit uw aanwijzing, deze vernieuwende bron van energie zich vooral zal laten gevoelen in de oude delen in u allen.

Dus alles wat daarin nog ligt opgesloten in de diepste diepte van uzelf, zal uitvergroot in uw leven verschijnen. Ga daar niet aan ten onder. Maar begrijp dat juist door die snelheid van die enorme energie-impuls en die duwkracht daarachter u allen in staat wordt gesteld, in de diepte op te ruimen dat wat niet meer dienstbaar is.  Het is de vraag aan de totale mensheid werkelijk te doorgronden. Werkelijk te doorzien en ook los te willen laten, vanuit dat wat u geweten noemt, dat wat niet meer meegenomen hoeft te worden. Maar wat zich nu opent om doorgeduwd te kunnen worden door dát wat nu zo voelbaar is.

Geef u zelf daarin alle ruimte in uw bewustzijn. Dus open de ogen zodat het zich een weg kan zoeken. Zodat u het áán zult gaan. Zodat u uw diepste duisternis werkelijk welkom zult heten en het in uw Hart en armen zult sluiten. Waardoor u dan ook zult weten dat deze druk een hele grote kans, een mogelijkheid biedt aan de volgende evolutiestap van de Mensheid en deze Schepping. Geef uzelf dus deze kans en open dat wat nu geopend is op een nog grotere manier dan dat u nu van zichzelf durft te weten.

Durf te weten, durf te zien in alle openheid en eerlijkheid, dat wat er nog is in u. Niet meer in afkeuring te zien maar in een volkomen omarmen. Zodat datgene wat dán ook op uw eigen weg zal worden geprojecteerd, dat u dat aan zult gaan. Niet meer er omheen zult lopen maar met het eerlijk oprechte openen van het Hart het zult verbinden aan dát wat u Werkelijk bent. Voor velen op uw wereld is het van het grootste belang zich bewust te worden van zijn eigen plaats en plek in het geheel. Het bewustzijn op uw wereld wordt op dit moment onder een grote druk ervaren. Dit alles heeft te maken met de versnelling in de energetische samenstelling van Kosmisch Bewustzijn waar de mensheid als een deel van uitmaakt.

Het Kosmische Bewustzijn wat heel erg duwt op het dagelijks bewustzijn van een mens, zal zich een weg gaan zoeken in het leven van alledag, van die mens. Maar doordat het zich een weg zoekt via de oude manieren, dan zal deze nieuwe Kosmische energie innerlijk in een mens steeds het gevoel achterlaten dat er innerlijk een verkramping plaatsvindt. Dat er innerlijk een soort van verkrimping én verkramping in de mens plaats kan vinden, omdat die op dit moment niet goed beseft wat er in zichzelf en daardoor in het totaal speelt.

De Kosmische veranderingen duwen het hele veld van bewustzijn naar een bepaalde nieuwe spiraal. En deze nieuwe spiraal van energie vraagt van de bewuste mens van nù daar vanuit een bepaalde mate van souplesse in mee te willen stromen. Dit vraagt ook van de mens van nu om niet vanuit angst te reageren op dat wat nog niet gekend is, om niet te reageren vanuit verzet. Maar mee te stromen in de stroom die het nu op dit moment laat voelen. En deze stroom vraagt een andere aandacht, vraagt een andere innerlijke verstilde aandacht van de mens, iedere dag opnieuw. Vraagt vanuit deze verstilling in het hart steeds opnieuw te kijken hoe het in het leven stroomt. En of dat wat er iedere dag plaatsvindt in dat leven ook nog overeenkomt met de innerlijke hartvervulling van de mens.

Het bewustzijn van dit moment wordt zeer op de spits gedreven in het beleven van de mens.
De beleving daarvan voelt dus als die innerlijke verkrimping. Heel veel mensen op uw wereld zullen dit op dit moment ook ervaren als zijnde innerlijk zichzelf steeds meer te voelen krimpen en kleiner te worden, zich ondergeduwd te voelen, zich weggeduwd te voelen. Het gevoel er niet meer volkomen bij te horen wanneer er niet meegedaan wordt met dat wat de wereld om hem heen vraagt. Maar er wordt iets anders gevraagd.

Er wordt juist gevraagd u te realiseren als u dit herkent in uw leven, daarbij stil te staan. En te weten dat wanneer u naar de stilte van uw hart gaat, dat vanuit die verstilling, er veel duidelijker zichtbaar wordt wat er op dat moment in uw leven aan verandering onderhevig is. En waar u vanuit een wat grotere souplesse in de stroom mee zou kunnen stromen, zonder er tegen in te willen zwemmen.
Het gaat er zeer om u te realiseren dat dit een grote belangrijke tijd is van vernieuwing. Het is een vernieuwing van bewustzijn die de mens duwt en duwt naar een punt waarop het oude bewustzijn zal breken. Niets zal nog hetzelfde zijn. Alle oude denkbeelden zullen uiteindelijk gaan vervagen. Het nieuwe denken, het nieuwe ervaren zal geboren gaan worden.

Maar juist in de fase daar naartoe zal de mens de barensweeën daarvan gaan herkennen. En dat is iets wat in deze tijd zeer speelt. Alles op uw wereld, wat zichtbaar is in uw materiële wereld wordt letterlijk op de spits gedreven. En iets dat op de spits gedreven wordt is onderhevig aan een enorme wrijving. Dat wat wrijving geeft, geeft ook iets wat zichtbaar wordt. Een wrijving tussen de ene en de andere mens maakt altijd weer iets zichtbaar, het laat altijd weer iets nieuws geboren worden. In deze tijd van wrijving en, waarin alles zo op de spits gedreven wordt, heeft het vooral een enorme weerslag op het zenuwgestel van de individuele mens.

En de individuele mens van deze tijd zal, vooral in het westen, dan gaan vluchten in allerlei materiële zaken, zal zich uit verbinding willen houden met dat wat hij innerlijk wel weet wat wijsheid zou zijn om te doen. Maar vlucht, vanuit een gevoel niet groot genoeg te zijn, om deze stappen te zetten en ziet zichzelf dus steeds weer terugstappen naar hele oude manieren van leven, maar ook in hele oude veiligheid.

Deze oude veiligheden zullen uiteindelijk niet meer voldoen, deze oude veiligheden zullen als drijfzand onder uw voeten blijken te zijn. Ze hebben hun doel gediend. Het is tijd in uw aller bewustzijn u ten diepste te realiseren dat de veiligheid in uw leven door uzelf gerealiseerd kan worden, wanneer u gaat beseffen wie u bent en hoe u goed geaard op uw eigen voeten op de wereld kunt gaan staan. Uw talenten en uw mogelijkheden, vanuit uw bewustzijn, allen op uw eigen wijze neerzet, aan de wereld geeft, zodat datgene waarvoor u kwam in dit leven werkelijk gezien gaat worden.

Dat het neergelegd gaat worden in het bewustzijnsveld van uw wereld. Dat u vanuit dat punt zult overstijgen al dat oude, wat niet meer dienstbaar is aan uw leven van alledag. Maar dat u nu gaat zien dat het tijd is om dienstbaar te gaan zijn aan uw eigen bewustzijn. Bewustzijn te krijgen over wie u bent, bewustzijn te krijgen op een nog dieper niveau over uw diepe talenten en mogelijkheden. En wanneer u dit beseft zult u begrijpen dat hele oude manieren van leven dan niet meer zullen vervullen, dat de vernieuwingen die nu zo aanstaande zijn, u niet hoeven vervullen met angst. Maar juist met een hele grote blijdschap, omdat juist deze vernieuwingen hele grote, grote poorten in uw eigen bewustzijn zullen doen openen.

Kosmisch bewustzijn is de onlosmakelijke verbondenheid met Al-dat-Is.

En deze poorten van bewustzijn zullen u toegang bieden tot een veel groter veld in uw eigen Zelf.
U bent allen als mens veel groter dan dat u ooit heeft beseft! U zult daardoor in een steeds groter, levensvatbaar bewustzijnsveld leven. En vanuit dat deel zal de angst op uw wereld uiteindelijk op de juiste manier ervaren kan worden als een enorme vuurkracht, als een enorme geestelijke prikkel om datgene vorm te geven wat in deze tijd gevraagd wordt! Het is voor de mens met bewustzijn van belang deze informatie heel diep tot zichzelf door te laten dringen, omdat ieder bewust mens zijn eigen verantwoordelijkheid hierin draagt.

En ieder deel van bewustzijn wat die mens aan zichzelf teruggeeft, zal uiteindelijke aan de hele mensheid worden aangeboden. U allen bent daarin dus zeer functioneel en allen bent u dan dienstbaar, zowel aan uzelf, aan uw eigen groei als aan de groei van deze wereld. De veranderingen in u allen als mens zijn dus niet alleen maar individueel maar zijn collectief werkzaam.

En wanneer u dit nu ziet, dan zult u begrijpen dat uw hart en uw bewustzijn het zeer nodig heeft daarover te delen met de wereld om u heen. Met mensen die u verstaan, met mensen die u verstaat, daarin zal dan de uitwisseling plaatsvinden die steeds meer het compost zal zijn voor de vernieuwing waar de wereld werkelijk voor staat. De wereld staat voor een hele grote opening en deze opening kan pas zichtbaar worden als ieder mens zich uiteindelijk bewust of onbewust zal weten van zichzelf. Zal weten van zijn eigen bedoeling en zal weten van zijn eigen capaciteit hier de eigen bijdrage aan te leveren.

Lever dus, zonder angst, zonder twijfel en zonder kleinheid uw eigen bijdrage aan dit grote geheel, zodat deze hele voortstuwende beweging van Kosmische energie, die een hele grote Bedoeling kent, deze energie, deze duwkracht uiteindelijk zult helpen liften. Niet om er tegen in te willen gaan maar in mee te stromen, zodat u als bewuste mens het voor de onbewuste mens wat gemakkelijker toegankelijk zult maken. Vertrouw op uw eigen intuïtie hierin en stroom dan mee vanuit dat wat u bent,vanuit die onvoorwaardelijke Liefde en steeds wetend dat u zowel in verbinding bent collectief met de totale mensheid als verbonden bent, Kosmisch gezien, verticaal.

U wordt daarin steeds gestimuleerd ieder individueel, vertrouw steeds op dat wat innerlijk in uw hart leeft, vertrouw op dat wat uw Ziel u aangeeft en kom daarmee naar buiten. Sta op, sta op uit dat waar u altijd uit op hebt willen staan en maak uzelf zichtbaar en hoorbaar. Zodat vanuit dat punt in uw eigen leefwereld het veld zal veranderen en daardoor het collectieve veld op uw wereld aan verandering uiteindelijk toe zal kunnen geven.

In Liefde voor U allen. Maar ook in Liefde voor deze Schepping, groet Ik U allen in diep respect. Amen.

22 gedachten over “De Kosmische druk op het Bewustzijn…

 1. Nu ik dit artikel heb gelezen, begrijp ik een hele hoop wat er dit jaar eigenlijk allemaal gebeurd is, en waarom. En eigenlijk wist ik dit ook al wel, maar heb er niet goed genoeg naar geluisterd. Ik heb dit jaar mijn grootste angst gezien, en ben dit heel lang uit de weg gegaan, totdat er een moment kwam dat ik er niet meer omheen kon. toen ging ik met mijn billen bloot! Heb het probleem omarmd en ben aan de slag gegaan, en bang dat ik was!! Het is toen allemaal goed gekomen. Morgen staat mij weer een nieuwe uitdaging te wachten, omdat ik toch weer in mijn oude patroon terug viel, en moet nu weer met mijn billen bloot. De angst die ik had vanmiddag was ongeloofelijk, totdat ik dit artikel las, en dat ga mij weer hoop! Omarm het, doe het met liefde en weet welk doel het dient. Dank je wel voor dit artikel, heb nu meer vertrouwen en ga weer aan de slag..

  Lieve groet,

  Wendy

  1. Kijk daar doen we het dus allemaal voor.. Eenheid in verscheidenheid.. Maak er wat moois van Wendy!

  2. @Guido, Hartelijk dank voor dit inspirerende artikel, volgens mij wordt hier heel precies en schitterend verwoordt waar het om draait. Het past zo ontzettend goed bij deze tijd. Net zo als het artikel van Peter, zijn levensverhaal. Het is voor mij een en al herkenning en beide artikelen hebben antwoorden die mijn kern raken, Nogmaals dank en iedereen alle Liefde toegewenst die hij of zij nodig heeft. Het is tenslotte een mooie, spannende maar ook zo vaak nog een moeilijke tijd.

  1. Then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel
   Was just a freight train coming your way
   🙄

 2. Mooi en inspirerend om te lezen Guido. Het voelt heel herkenbaar aan. Dit jaar heb ik voor mezelf een shift gemaakt van angst naar vertrouwen. Innerlijk heb ik het vertrouwen gekregen dat vertrouwen de basis is om een wereld te creëren van mogelijkheden. Angst trekt aan wat ik niet wil en vertrouwen trekt aan wat ik wel wil. Dit voelt nu ook zo.

  Uiteraard heb ik eerst veel onzekerheden en weerstanden onder ogen mogen zien. Ik merk als ik deze ervaringen onder ogen zie vanuit oordeelvrije aandacht, vanuit de houding “het is zoals het is”, dat ik steeds meer in mijn eigen kracht kom te staan. En tegelijkertijd realiseer ik me dat ik niet de ervaring ben, het zijn slechts de wolken voor de zon die komen gaan. En ik ben in essentie de zon. Oftewel ieder mens is in essentie de zon.

  Op een wereld vanuit hart-bewustzijn!

  Enjoy the moment,
  Evert Heintz

  1. wat mooi gezegd en geschreven. Kan me er helemaal in vinden..Mijn ervaring is dat het niet altijd even makkelijk is om er zo mee om te gaan, maar hoe vaker je het doet, hoe beter het gaat, en des te meer vertrouwen krijg je. Vertrouwen hebben in al dat is en in jezelf is een heel mooi geschenk. Dank je wel voor je mooie schrijven!

   lieve groet,

   Wendy

 3. In aanvulling op deze inspiratie willen we u uitnodigen voor een doorgeving/channeling op 21 december 2012 ( de bekende datum!!) die uiteraard een vervolg zal zijn op bovenstaande.Het wordt een bijeenkomst waarin u ook wordt uitgenodigd om vragen te stellen ten aanzien van de bewustzijnssprong van de mens(heid) en de gevolgen die het heeft voor ons.Via de site kunt u zich aanmelden en vindt u een emailadres.Aanmelding is vereist ivm beperkt aantal plaatsen.
  De kosten zijn op basis van donatie.
  Plaats van samenkomst: Zuid Schermer.
  Hartegroet Berry Vincenta en Jenny Ketelaar

  1. Wilt u mij vertellen op welke site ik me kan aanmelden?
   hartelijk dank.
   Myriam D.

  2. Dag Myriam,

   Er staat ook in het artikel een website, maar bij deze nogmaals … Je kunt je gewoon aanmelden via een email aan ons !

   Van Harte welkom,

   Met warme groet, Berry Vincenta

  3. grappig, doen jullie er nog een jaartje over om te ontdekken waar het nu echt om gaat? Zo te lezen gaan jullie het zwaar krijgen.

  4. Last van Narcisme ? Tipje van de tuinkabouter ; het is wat vroeg om te bloeien , beter met je bolletje in de grond blijven .
   Fn zwakbegaafde narcissen steken overal de kop op .

 4. Ben ik de enige met saturatieverschijnselen bij dit soort teksten?
  Die iedere keer een déjà vu ervaart?
  Laat mij duidelijk stellen dat dat ik vind dat deze teksten een erg grote waarde hebben voor wie zoekende is. Eigen ervaring leert mij dat je dan quasi onverzadigbaar bent.
  Dan komt het moment dat je beseft dat je dit al tig maal gelezen hebt, weliswaar telkens een tikkeltje anders verwoord of uitgelegd.
  Ik denk dat het je overkomt wanneer je ‘er al bent’.
  Wanneer je de verschuiving al hebt doorgemaakt en alleen nog wacht op Moeder Aarde’s moment.
  Wat zit ik hier in godsnaam dan nog te doen?
  Goede vraag.
  Gewoon : uitstralen, doen oplichten, Liefde uitsturen. Proberen om de aarde, of tenminste je directe omgeving, tot een betere plek maken.
  De kei of rolsteen in het water wezen.
  De kei zorgt voor steeds verder uitdijende cirkels in het water, de rolsteen voor een andere weg in de stroming.
  De lantaarn, kaars of zaklamp wezen om anderen bij te lichten.
  Of gewoon, het zonnetje in huis te wezen, de goede vriend, fijne collega, behulpzame buur…
  Groeien doen we toch, alsmaar hoger en lichter…
  Elk op zijn eigen, persoonlijke manier.
  Op zijn eigen, persoonlijke weg.

  1. Nee hoor Anelle je ben niet niet de enige , ik krijg er ook altijd een weeïg gevoel van.Gisteravond wilde ik al reageren , maar wist ook niet zo snel geschikte woordjes te vinden voor dat weeïge en dacht toen maar dat jij het al heel netjes verwoordt hebt.

 5. 2012, voor mij een heel groot gevecht, beproevingen en uitdagingen die tot het merg gaan, een gevecht met tijd! letterlijk, ik ervaar de dagen te kort om alles wat ik wil te bewerkstelligen, het lijkt alsof er geen 24 uur meer in een dag zit,gevolg dat ik tot diep in de nacht bezig ben, pfff, soms loop ik echt op mijn tandvlees, om mij heen hoor ik veel mensen die het ook als en zeer zwaar jaar ervaren!Daarnaast heb ik geen last van angst,dat deel in mij is kalm en rustig!Ik verander op een diep niveau, een verlangen naar liefde en vergeving, het is een relativerende tijd, een met je neus op de feiten tijd,tijd van loslaten! wat heel bevrijdend is, fysiek voelt het zwaar en vermoeiend, maar niet verwarrend! nee helder en sterk gefocust en vol vertrouwen dat het goed is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.