Advertentie

Wat doet ‘Veranderend bewustzijn’ innerlijk met jou..?


x

x

x

x

x

Veranderend bewustzijn,
x
wat doet dit innerlijk met u?

x
2017 © Berry Vincenta | oktober 2017

x

Berry Vincenta

Veranderend bewustzijn, wat doet dit innerlijk met u, wat doet dit innerlijk met ieder mens. Er is momenteel heel veel gaande op uw aarde, en niet alleen in de aarde, op de aarde, maar ook ver daarbuiten. Er is heel veel beweging, en deze beweging is iets dat door ieder mens op zijn eigen wijze zo wordt gevoeld. Datgene wat momenteel aan een grote vernieuwing onderhevig is, duwt en duwt in ieder innerlijk. En in ieder innerlijk, in ieder mens is er iets voelbaar van onrust. Onrust in het eigen systeem wat gecompenseerd wordt door allerlei dagelijkse zaken die bekend zijn.

Laat ons kijken naar de doorsnee mens van dit moment op uw aarde. Velen overleven zonder echt te kunnen leven. Er is veel isolatie, er is veel innerlijke afwijzing op dat wat verandering heet, er is vijand-denken, er is afgescheidenheid. En er is vooral ook het niet kunnen zien van de mogelijkheden, de grote mogelijkheden die deze enorme vernieuwing in zich draagt. Deze mogelijkheden die alleen maar vorm kunnen gaan krijgen, door u, wanneer dit ook wordt begrepen. Ik zal dit straks aan u toe gaan lichten.

Er is over collectief bewustzijn heel veel te zeggen. Ik zal u  hier een aantal zaken van nu noemen, waar u allemaal individueel op uw eigen manier over na kunt gaan denken. Het heeft alles te maken met U, het heeft alles te maken met individualiteit en vooral uzelf te zien. Wanneer u zichzelf zou zien, vanuit de diepste essentie, dan zou u zien dat u zich uitstrekt door vele velden buiten deze aarde. En dat u op al die velden buiten deze aarde, diep, diep, diep de kosmos in, aanwezig bent. Met uw eigen bewustzijn.

Maar dat al die lagen niet in het dagelijks bewustzijn van u allen, als mens in dit leven, gezien wordt en gevoeld kan worden. Wees u bewust dat dit werkelijkheid is, en dat u vanuit de grootsheid en de kracht die u bent, tot zoveel meer in staat bent dan datgene wat vaak als klein-mens wordt ervaren. De verkrimping die daardoor ontstaat in het eigen onderbewustzijn maken, ook wanneer de kleinheid steeds opnieuw weer wordt gevoed vanuit dat denken, op een negatieve wijze dat de kracht daardoor een soort van krachteloosheid wordt, die niks kan creëren in dat wat eigenlijk de mogelijkheid is.

Creatie vanuit je scheppingskracht..
Creatie vanuit scheppingskracht, creatie vanuit uw scheppingskracht, de kracht die zo groot aanwezig is, maar die nog lang niet de volle potentie heeft kunnen leven. Het gaat erom dat er in het bewustzijn daarom iets keert, en dat het bewustzijn op deze manier zoals hier op dit moment door heel veel mensen wordt ervaren, in die enorme ommekeer zit. Maar dat roept ook angst op, angst voor vernieuwing, angst voor verandering. De verandering in de vernieuwing maakt dat heel veel mensen hun eigen wereld blijven voeden met  de oude herhalingen in het denken van hoe het in veiligheid kan blijven.

Weet van de kracht,
weet van de kracht in uzelf.

Omdat dit
de essentie is van uw wezen.

Omdat dit de essentie is van dat,
wat u in uw leven steeds
aan het zoeken bent geweest.

Maar het kan niet in veiligheid op de oude manier in stand worden gehouden, lieve mensen. Het gaat er juist zeer om dat u allemaal heel diep in uzelf doorvoelt dat deze verandering niet alleen maar iets is dat buiten u plaatsvindt, maar dóór u plaatsvindt. Dit kan alleen plaatsvinden in zijn volledigheid wanneer daar begrip over ontstaat. Want daar waar geen begrip is zal er ook geen bewustwording zijn en kan er dus niet een nieuw bewustzijn ontstaan. Dit is de verbindingsdraad de gemaakt moet worden..!

En als deze verbindingsdraad wordt gezien doordat er nu met andere ogen gekeken kan gaan worden, dan zal daarbij ook die andere scheppingskracht in u allemaal ontwaken. Weet van de kracht, weet van de kracht in uzelf. En ik zal dit nog meerdere malen benoemen omdat dit de essentie is van uw wezen. Omdat dit de essentie is van dat, wat u in uw leven steeds aan het zoeken bent geweest.Uw zoektocht naar die kracht, de zoektocht naar dat wat voor u uw eigen innerlijke spiritualiteit betekent, uw eigen heilige graal betekent, diep in uzelf.

Dan kunt u zien dat het gaat om de kracht van de essentie wie u bent. Niet van dat wat u is aangeleerd, niet meer in dat wat steeds opnieuw in herhaling is. Het niet meer te voeden vanuit de angst, zoals ik dit net benoemde, de angst die steeds opnieuw weigert toe te staan dat de vernieuwing dan ook zijn intrede in het leven kan doen. Maar daar waar een mens weigert mee te bewegen op de beweging van dat wat groei is, en wat werkelijke spiritualiteit in zich draagt, daarin zal de beweging stil staan.

Eenvoudigweg omdat er dan geen begrip ontstaat, zoals ik u net uitlegde. En daar waar geen begrip kan zijn, vanuit uw denken, vanuit uw innerlijke overweging, dan zult u daarin ook geen bewustzijn kunnen creëren. En juist binnen dit bewustzijn, wanneer dit een helder bewustzijn gaan zijn, vanuit een innerlijke nieuwe overtuiging dat u gaat weten wat u innerlijk in u draagt en wie u bent, wérkelijk bent. Niet datgene wat door de wereld van u is gemaakt, en daardoor door uw eigen denken. Maar wérkelijk durven zien de kracht in uw eigen bestaan, maakt dat u daardoor een ommekeer kunt gaan maken.

Wat vraagt dit? Wat vraagt dit van ieder mens.
Het vraagt de innerlijke oproepende kracht vanuit het hart te durven volgen en daardoor ook anders te durven zijn. Niet meer vanuit vijand-denken of angst, vanuit onveiligheid naar de wereld te blijven kijken, naar al die anders-zijnden, maar vanuit wijsheid te begrijpen dat al die anders-zijnden, zoals ze genoemd worden, binnen de eenheid van het bestaan zijn en dat binnen dat veld van die eenheid van dat bestaan, ieder mens zijn eigen plek vervult. Wanneer er verandering is, is ook hiérin de verandering zo zichtbaar.

Een ieder die nú uw pad kruist, is niet direct iemand die u direct in uw hart direct zal sluiten, maar wanneer het bewustzijn verheldert, en het bewustzijn werkelijk ook kan zien wie die mens is, diep van binnen in de essentie, dan zal deze mens ook toe mogen treden tot uw veld. Zoals u ook toe mag treden tot die ander. Daarin komt verandering. Het gaat dus allemaal om u. U bent die verandering, u helpt deze nieuwe energievelden gestalte te geven door de vormgevende kant van het leven. Ik zal dit toelichten.

Datgene wat gecreëerd wordt, ook vanuit het denken, is de wereld zoals die momenteel is. En in die wereld waarin u bestaat, is het een wereld voor heel veel mensen geworden, die uit een soort van realiteit lijkt te bestaan, maar die het in wezen niet is. Het zijn veelal werelden die vol staan van illusies, werelden die in een soort van schijnveiligheid zich afspelen. Werelden die ook heel veel mensen niet in hun eigen leven laten bestaan, afwezig laten zijn, volkomen afwezig laten zijn. Wanneer aanwezigheid in het leven er niet is, zal er ook geen verbinding worden gemaakt met het bewustzijn. Ik hamer hier op, omdat het zo belangrijk is wat vanuit heel veel velden op deze wereld zo zichtbaar is.

Veel mensen keren zich af van anderen via allerlei technologische wegen. Natuurlijk, technologie hoort in deze tijd, maar de manier waarop de mens daarmee omgaat is een manier die uiteindelijk ook zal kantelen. Omdat de isolatie de het daardoor met zich meebrengt ook heel veel eenzaamheid geeft. Eenzaamheid is een veld waarin mensen niet willen zijn, omdat het samen één wordt gezocht en de eenheid van het leven wordt gezocht via vele wegen, ook via spirituele wegen. Maar ook binnen spiritualiteit liggen heel veel wegen die niet direct meer aansluiting zullen kunnen vinden in uw bewustzijn.

Wanneer u steeds helderder en duidelijker in uw eigen energie gaat staan, en durft te ervaren wat geen waarheden meer zijn, vanuit oude overtuigingen. U zult ook werkelijk in staat zijn oude waarheden los te gaan laten. Hoe moeilijk dat ook voor u zal zijn als mens. U zult begrijpen dat oude waarheden een enorme ballast gaan betekenen, wanneer er ruimte wordt gevraagd voor dit nieuwe veld van dit enorme bewustzijn. Daarin ligt een grote verandering. Het vraagt van u allen de stap te maken naar moed, de stap te maken naar een enorme diepe overgave, maar ook de stap te maken u los te schudden van de oude beelden over uzelf.

The power of Love: ’the Heart of Oneness’

U daarin te realiseren “Wie ben ik werkelijk diep van binnen. Al datgene wat ik van mijzelf als overtuiging draag, klopt dit nog met dat wat ik nu weet in mijn hart”. En wanneer u daar andere energieën in tegenkomt, is het aan u de taak daar iets mee te gaan doen, zodat daar ruimte wordt gecreëerd voor al die nieuwe inzichten. Deze nieuwe inzichten die alleen maar zoals gezegd bewustzijn kunnen worden via begrip, via bewustwording.

Waar kan een mens nu bewust van worden, overdag in het leven van alledag. Wordt u bewust hoe u zich verbindt tot de ander in het leven van alledag. Ieder mens die u tegen komt is een energieveld op zich, is een bewustzijn op zich, weliswaar ingebed in het eenheidsbewustzijn, maar toch een individu, een ziel.

Wanneer deze mens in uw leven verschijnt, kunt zich wellicht heel duidelijk af gaan vragen hoe verhoud ik me tot de ander, ben ik daarin volledig mijzelf, in alles wat ik ervaar, in alles wat ik voel, denk en zeg, of zijn dat vier verschillende sporen die om het hardst strijden om voorrang binnen de communicatie tot de ander.? Ook daar vraag ik u heel diep over na te willen denken, want dit zijn belangrijke velden.

Als u zichzelf op deze wijze duidelijker gaat zien in uw eigen houding en gedrag, dan weet u ook dat daar een enorme toegevoegde waarde aan kan worden verbonden. Als u weet wat u vanuit oude overtuigingen en voorwaarden doet en hoe deze gekanteld gaat worden wanneer u daar  uw  bewustwording op zet.

Want dat wat dan vrij komt is een open communicatie tot de ander, tot de ander, tot uw eigen hart, tot uw eigen ziel en daarin komt dan zoveel energie en kracht vrij, dat  deze kracht de oproepende kracht is tot een nieuwe scheppingsvorm. U creëert vanuit uw eigen denken een stukje nieuwe schepping, vanuit dat waarin u zichzelf dan centraal durft te zetten, niet meer vanuit oude faalangst, niet meer vanuit angsten voor afwijzing of afkeuring en ook dit zelf niet meer naar de wereld te projecteren, projectie veelal gestoeld op hele oude angsten, op oude geschiedenisdraden vanuit uw eigen onderbewustzijn.

Het creëren van een nieuw stukje leven in uzelf, uzelf levend maken, een levend bewustzijn te worden, een levend mens in alles wat u bent, zonder enige terughoudendheid, vanuit de puurheid die u in de basis van uw krachtveld draagt.

U bent die kracht, u bent medeschepper, u bent een mede creator.
En dat wat gecreëerd wordt is niet  allemaal schoonheid, zoals u nu ook gereflecteerd krijgt op deze aarde waarin u ook allemaal leeft. Datgene wat nu zo zichtbaar is geworden zijn allemaal velden, die uiteindelijk zijn ontstaan door denkkracht, door creaties van heel veel mensen in allerlei situaties. Het gaat er nu om dat de mens die zich hiervan steeds verder bewust van gaat zijn en ook het eigen aandeel daarin gaat zien, dat daarin de verandering kan ontstaan vanuit de eigen denkkracht!

Wanneer het hart weer wordt verbonden aan de eigen levenshouding, wanneer dat hart weer wordt verbonden aan dat wat gezegd wordt en vooral aan wat er gedacht wordt, dan zal die energie die vaak onzichtbaar is een hele andere route gaan. Datgene wat vaak nog innerlijk gedacht wordt staat vaak haaks ten opzichte van dat wat de mond belijdt. Daarin wordt een eenheid gevraagd, daarin zal het een samenspraak moeten hebben, waarin het ook volkomen in overeenstemming met elkaar naar buiten kan stromen. Dan zult u medeschepper zijn van al die nieuwe velden, waaruit ook geput kan worden door mensen die nog niet dit bewustzijn in zich dragen.

Wanneer u dit begrijpt, dan begrijpt u dat datgene wat zo van u gevraagd wordt niet het meest gemakkelijke is. Maar dat het steeds vraagt om een diepe innerlijke zelfreflectie, een zelfreflectie die alles te maken heeft uiteindelijk met liefde. Niet de roze liefde zoals hij gekend is, niet de liefde die vaak toedekte op basis van het zoeken naar zogenaamde vrede, maar werkelijke liefde. Liefde die openbreekt, liefde die werkelijk bereid is open te scheuren en datgene aan het licht te brengen wat gezien wil worden.

Een werkelijke nieuwe creatie komt dan tevoorschijn..
Wanneer dit begrepen wordt, dan komt daar een werkelijke nieuwe creatie tevoorschijn. De waarheid die vanuit het hart en de kracht van het hart dan zodanig weerklinkt op deze aarde, zal binnen die eenheid, maar vooral ook binnen dat collectieve onderbewustzijn zo’n duidelijke nieuwe golf van energie in zich teweeg brengen, dat er daardoor niets anders uit kan ontstaan dan die vernieuwing.

Die vernieuwing die in eerste instantie nog heel veel angst met zich mee zal brengen. Want onveiligheid is iets wat door heel mensen in het onderbewustzijn, zo u wilt, in de onderbuik, gevoeld wordt en onveiligheid wordt te vuur en te zwaard vaak bestreden. Alles moet veilig blijven en in stand gehouden worden op basis van dat wat gekend wordt. Ik heb u dat ook net uitgelegd, maar ik benoem dit nogmaals omdat het heel dicht bij het dagelijkse leven staat en daar, waar er opeens wordt ingebroken in deze veiligheid, zal de mens een strijder worden. Een strijder om standvastig vast te willen houden aan dat wat gekend is.

Dit alles heeft te maken met uw eigen geschiedenis, heeft te maken met de menselijke geschiedenis en wanneer u uw hart daaraan verbindt, dan kunt u nu begrijpen dat in deze verandering de beweging zit, de beweging tot verandering, van groei. Deze enorme groeicurve, die nu zo wordt gehanteerd en ook wordt aangereikt op vele manieren, is een groeicurve die door u allen aangepakt kan worden om uzelf onder het juk van het oude uit te dragen. Vanuit een diepe, diepe zelf-Liefde en een groot zelfrespect.

Wanneer u vanuit die energie en die blik naar uw eigen plek in uw leven wilt kijken, dan zult u  ook kunnen concluderen dat datgene wat er kan veranderen door uzelf, in uw eigen hart en handen ligt. U hoeft uw denken vanuit uw eigen creatieve vermogen daar maar aan te verbinden, vanuit de innerlijke vraag; wat heb ik vandaag gedaan om bij te dragen aan een stukje nieuwe wereld. Wat is mijn aandeel daarin vandaag geweest. Of juist niet. Niet, om uzelf te beschuldigen, maar wel om uzelf steeds wakker te houden en te weten dat het erop aankomt, dat het er werkelijk op aankomt dat u gaat staan voor de kracht die u bent. En dat uw kracht zich veel en veel verder uitstrekt dan dat wat u in uw eigen denken vaak heeft gedacht over uzelf. U bent niet onmachtig, u bent de kracht.

U bent geen slachtoffer van het leven, u bent de aanstichter van dit leven, u heeft gekozen voor dit leven. Daarom roept uw hart u op, de kracht van het hart en de liefde daarin te gebruiken om dit te omarmen, om te aanvaarden dat dit het leven is. Gekozen, om daardoor de juiste bagage in dit leven mee te nemen en vanuit die nieuwe bagage zo duidelijk de verbinding in het hart te herstellen, op een hoger niveau dan dat u gewend bent, zodat u daar werkelijk gaat zien; dit ben ik.

En dat is de ander. En toch, verhouden wij ons tot elkaar, want innerlijk op collectief niveau, roept u elkaar. Steeds opnieuw zult u ook de roep van de ander horen, op een ander niveau dan dat u nu gewend bent. Het gaat niet meer om al die gebieden die zich onder uw hart bevinden als hoofdzaak, maar het gaat steeds meer om het hart en ook het keelgebied waarin u communiceert vanuit een nieuwe manier, in een nieuwe visie, vanuit een nieuwe waarheid.

Deze nieuwe waarheid die nu aan de vooravond van ons allen staat. Die geboren gaat worden met u en door u, zal een waarheid betekenen die niets overeind zal laten. Die alles wat schaduw heeft in het licht zal zetten.Daardoor zal alles wat in de schaduw leefde ook gezien gaan worden tot aan de diepste sporen en worden oude onwaarheden naar boven  getild. Alles wat manipulerende energieën zijn en alles wat op welke wijze dan ook een enorme beïnvloeding van uw eigen persoonlijke leven betekent zal daarin zichtbaar worden.

Schrik daar niet van, maar aanvaard, omarm en zie dan dat datgene dat daarin zo zichtbaar wordt gemaakt,  al die velden , uiteindelijk kunnen worden opgetild naar een ander niveau. Als het werkelijk doorleefd gaat worden, als het aanvaard wordt en als er wordt geweigerd nog langer mee te willen vibreren, mee te willen trillen op al die velden waar u niet meer door beïnvloed wilt worden, juist de velden die zichtbaar zijn. Natuurlijk is het zo dat u door andere onzichtbare velden ook beïnvloed wordt. Dit alles heeft te maken met die collectiviteit. Maar u heeft altijd ook een keuze, datgene wat u wel kunt zien te weigeren, om niet meer gemanipuleerd te worden door al die zaken waar u niet in mee wilt vibreren.

Het is dus belangrijk om te weten dat,
wanneer het bewustzijn zo
aan het veranderen is,
bewustzijn alleen maar kan veranderen,
als er begrip komt,
over dat wat leven heet.

Dan komt er beweging,
dan zal de verschuiving er zijn,
en dan kunt u in die verschuiving
mee bewegen, zonder verzet,
zonder angst, maar meebewegen..
Vanuit een innerlijk weten,
dat dit de enige weg is,
om te kunnen gaan.

Zeg daar nee tegen als u dit  innerlijk als uw eigen waarheid ervaart, dan komt er vrijheid, dan komt daar ruimte, maar dan komt daar ook wezenlijkheid en deze wezenlijkheid zoals ik die nu voor u schets, is het wezen dat u bent, is het wezen in u. Is niet meer alleen dit stoffelijke lichaam waar u de bewoner van bent, waarin u als innerlijke ziel in de tempel van dit eigenlijke innerlijke leven, in dit lichaam uw leven leeft. Maar er is zoveel meer van u wat dan zichtbaar wordt. En het is zo belangrijk om te weten dat wanneer u begrijpt dat  uw stoffelijke lichaam uw meest trage energie van bewustzijn is, dat er daarin zoveel bewust geworden moet worden.

U dient dus begrip te krijgen over uzelf, over uw eigen houding, over uw eigen reacties, over uw eigen manier van zijn. Maar u mag ook trots zijn op dat waarvan u voelt dat heb ik in evenwicht gebracht met wie ik ben, dit is essentieel wie ik ben, hier kom ik mee naar buiten, dit is wat ik neerzet in dit leven. En mensen kunnen dit aanvaarden of niet, maar ik ben daar niet meer bang voor, ik vibreer dus niet meer mee op de vraag en de voorwaarden van mijn omgeving, maar ik creëer mijn eigen levensruimte om daarin te laten stromen wie ik ben, zonder angst voor afkeuring, of afwijzing.

Dan komt er zoveel meer vrij waarin u uw eigen pad opnieuw kunt gaan plaveien met nieuwe stenen, met nieuwe bagage, met nieuwe inzichten en vooral ook, u zult uw eigen oude kennis, vanuit uw onderbewustzijn, steeds duidelijker naar het licht kunnen tillen in uw eigen hart. Waarin u zult zeggen, dat wist ik al, ik wist dit ergens in mijn onderbewustzijn, maar ik kon daar geen woorden aan geven. Momenten in het leven zullen daar zijn, waarin u herkent, en al die velden zullen uiteindelijk helemaal weer naar u toegespitst worden, u zult daardoor in de eenheid met uzelf staan en u zult vanuit die energie in de eenheid met de wereld zijn. Het is dus belangrijk om te weten dat wanneer het bewustzijn zo aan het veranderen is, bewustzijn alleen maar kan veranderen als er begrip komt over dat wat leven heet. Dan komt er beweging, dan zal de verschuiving er zijn, en dan kunt u in die verschuiving  mee bewegen, zonder verzet, zonder angst, maar mee bewegen vanuit een innerlijk weten dat dit de enige weg is om te kunnen gaan.

In het water, op het water, door het water.. (© MCEscher)

En dat, wanneer er verzet wordt geboden, alles alleen maar steeds meer gaat overschaduwen, vanuit het onderbewustzijn, de weg onnodig veel langer zal zijn. Stroom mee, en maak een ieder deelgenoot van dat wat u innerlijk ontdekt. Stroom mee, want weet ook dat daarin, in communicatie er zoveel in het onderbewuste veld wordt gelegd, waar de hele wereld uiteindelijk profijt van zal hebben. Ook daarin is, zoals u weet, heel veel zichtbaar vanuit dat onderbewustzijn.

Daar liggen vaak hele oude energievelden, energietrillingen vanuit oude geschiedenis, collectief, groepen mensen voelen zich soms enorm tot elkaar aangetrokken binnen die oude energievelden. En zullen dan samen opstaan, samen één vuist maken tot iets wat positief of negatief kan zijn. Daarin zit toch vaak nog een stuk afgescheidenheid, dat valt dan weer buiten een stuk eenheid, waarin er weer wordt gekeken naar buiten en dan naar binnen.

Terwijl nu, in het leven van nu, de innerlijke oproep is: leef het leven van binnen naar buiten, en laat niet meer toe dat de buitenwereld bepalend is voor uw houding. Maar sta, vanuit die binnenwereld, in uw eigen kracht en schoonheid. En weet dat juist die enorme kracht die u draagt, de kracht is die u steeds meer zult gaan hanteren. Het vraagt van u alles, het vraagt van u een enorme moed en openheid, het vraagt oprechtheid. Deze kracht zal het niet meer nemen dat u wegloopt, het zal u bij de les houden, het zal u steeds herinneren aan het belang van dat moment te gaan staan, vanuit die kracht, verbonden in die onvoorwaardelijke liefde van het hart, die vanuit die enorme verbinding met die eenheid.

Niet alleen op deze aarde, maar op vele andere lagen, steeds opnieuw weer u zullen inspireren nieuwe stappen te maken. Los te maken dat wat niet meer dienstbaar is aan het leven van nu, maar vooral vrij te zijn. Vrij in de kracht, vrij in dat enorme kostbare leven en ook te zien dat vanuit die vrijheid die ziele-energie steeds duidelijker een plaats in gaat nemen in het leven van alledag.

Spiritualiteit hangt niet af van een paar avonden per week, maar spiritualiteit is een manier van leven, omdat u dat bént. U bent dat geworden, u bent dat altijd al geweest, maar uw denken heeft u daar soms nog wat van afgehouden. U bént dat. De kracht van uzelf, de enorme kracht die u bent, die zich zo uitstrekt in al die bewustzijnslagen, ook buiten dit universum. Daar bent u, daarin zegt u: “Dit ben ik”. En deze energie is de energie die uiteindelijk gestalte zal gaan krijgen, ook in uw leven.

Verbind, lieve mensen, verbind uzelf met dat leven, laat los, alles wat daar in een soort van afgescheidenheid nog in leeft, maar verbind alles wat leeft en wat op uw weg ontstaat. Want daarin liggen steeds de wegwijzers die u zullen brengen naar dat veld waar u nodig bent. Mijn zegen.

Vraag: Als alle schaduwen zichtbaar worden, wat doet dit dan met de mensheid?

Schaduwen kunnen alleen worden waargenomen wanneer het licht erop geschenen wordt. Er zal nooit alleen maar schaduw zijn omdat het niet kan bestaan zonder licht. Licht zal altijd de steunende factor zijn achter dat wat zichtbaar moet worden. Er zijn heel veel werelden in werelden in werelden die in een soort van schaduwbewustzijn leven. En dat is waar wij het over hebben gehad. Deze schaduwen vanuit deze bewustzijnslagen zullen steeds duidelijker naar voren komen. Wat het met de mens doet is niets anders dan dat de mens kan terugdeinzen voor zijn eigen schaduw of voor het eigen licht. Want daarin zit een hele belangrijke keuze, en die keuze kan alleen maar gemaakt worden door herkenning op basis van bewustzijn.

Zoals eerder gezegd, bewustzijn ontstaat niet zonder begrip. Dus er zal begrip moeten komen waarom schaduw zo noodzakelijk is geweest in dat deel van groei. Schaduw kan heel veel angst oproepen, kan ook heel veel afwijzing geven en juist ook grote onveiligheid bij de mens die onderweg is, de mens die groeit, de mens die bewustwording en ook juist bewustzijn aan het creëren is, zal weten dat deze angsten vooral te maken hebben met al die oude energietrillingen die zich dan manifesteren.

Berry Vincenta, getiteld ‘ZT’.

En het manifest maken van oude trillingen, maken dat het uiteindelijk in een nieuw veld terecht kan komen wanneer het doorleefd en doorgrond is geraakt. Wanneer het werkelijk is gezien in zijn manier van presentatie en waarom het er is. Waarom het is ontstaan vanuit welke hoedanigheid, vanuit welke geschiedenis en wanneer deze energiedraden op die manier worden begrepen, zal het zich transformeren tot dat wat wij nu voor het gemak “Lichtenergie” zullen noemen. Het zal nog niet volledig in de kwaliteit van het licht staan zoals bedoeld, maar het zal onderweg zijn naar. Is dit duidelijk?

Vraag: Ja, maar wat doet het met de gehele mensheid?

Wat doet het uiteindelijk met de gehele mensheid. De gehele mensheid zal als een soort van dominosteen worden aangeraakt. Het zal  voor heel veel mensen een enorme schokbeweging in het eigen innerlijk betekenen, en nogmaals, daarin zullen ook soms splitsingen te zien zijn tussen groepen mensen. Er zullen mensen zijn die hierin heel gemakkelijk mee kunnen stromen, omdat ze weten vanuit hun diepste innerlijk, maar er zijn ook grote groepen mensen die nog niet in dit bewustzijn leven en daardoor vooral  datgene wat een enorme angst in hun eigen onderbewustzijn wekt, daarvoor willen gaan vluchten.

Er zal ook een scheiding te zien zijn tussen zij die weten en zij die nog niet kunnen weten. Daarin vooral ligt steeds opnieuw weer die draad van onvoorwaardelijke aandacht, begrip en liefde voor de wereld om u heen, u als bewuste. Het gaat er dus zeer om dat daarin, in die splitsing die dan weer opnieuw vanuit een oud denken plaats zou kunnen vinden, opgeheven kan worden door die onvoorwaardelijke liefde. Waardoor de transformatie vanuit die liefde dan ook een feit kan zijn. En mensen omarmd kunnen worden, in hun angst. Begrip, begrip creëren vanuit het hart is daarin van heel groot belang. En niet mensen laten vluchten op basis van oude energie. Weet wat er gedaan moet worden. Mijn zegen.

1 gedachte over “Wat doet ‘Veranderend bewustzijn’ innerlijk met jou..?

 1. Wow Berry, wat een mooi en herkenbaar artikel. Bedankt daarvoor. Ik voel me steeds bewuster in deze vernieuwende beweging staan. Jouw artikel ervaar ik dan ook als een ondersteuning van mijn eigen proces. Nog even een mooi gedicht dat hierbij aansluit.

  Ach gij Mens, God, Godin en Ster,
  Gij zijt nabij maar ook zo ver,

  Uw zuiver licht straalt overal,
  Uw zielenkracht zo puur als ‘t heelal,

  Gij was verloren en zonder thuis,
  Geloof is heen er was geen kruis,

  Bij’t valse geroep van de dertiende maan,
  Zijn uwe naasten verloren gegaan,

  Moest een ieder dan zo nietig zijn,
  Zoveel lijden en zoveel pijn,

  Een nieuwe tijd zal ons het leren,
  Waarin de soort het mag proberen,

  De grote soort uit vroeger dagen,
  Om al wat u bent te belagen,

  Ach Gij Mens,’ t is Uw gevecht,
  Maar zijt gerust het wordt beslecht,

  Gij heeft zoveel licht gekregen,
  Gij verlicht de duistere wegen,

  Ook zult gij strijden met open vizier,
  Met puurheid verslaat gij dit hongerig dier,

  We zullen dicht bij ons zelf staan,
  Het beest gebieden zijns weegs te gaan,

  Gij zult hem verjagen die helse termiet,
  Rap zult gij herstellen van pijn en verdriet,

  Echt mooi Mens, God en Godin,
  Gij ziet straks het einde en ook het begin..!!

  Willem van Prooijen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.