Advertentie

De ‘schepping’ volgens ’n diepe insider..


x

x

“Perceptie is krachtiger dan logica;

perceptie is krachtiger dan emoties.

Perceptie is krachtiger dan geloof”

Dr. Edward de Bono

(eminent auteur van talrijke boeken over creativiteit, over de extreme impact van perceptie)

xx

* * *

x
Het onderstaande artikel bevat de vertaling
van een artikel dat op onze zustersite, WantToKnow.info verscheen. De vertaling is van de hand van Marieke Pril. Het artikel werd in 2008 geplaatst, maar kende een aantal updates.

Dit essay is een compacte samenvatting van een hoogst verwonderlijk interview/interactie, met een anoniem individu, dat beweert een diepe insider te zijn van één van de heersende bloedlijnen op Aarde. Zijn (schuil-)naam is ‘Hidden Hand’,   Naast het presenteren van behoorlijk wat onbruikbare informatie, komt in het interview ook een krachtig, transformatief perspectief naar voren, een uiterst intrigerende uitleg over waarom er zoveel oorlog en geweld bestaat op onze planeet, en waarom sommige van onze wereldleiders zo intens corrupt zijn. 

Yin & Yang, schijnbare dualiteit in één veld van Zijn.

We raden je aan met een open blik dit artikel te lezen, maar vooral ook skeptisch te zijn met betrekking tot deze informatie. Vooral aan het begin van het interview lijkt het er vooral op dat deze persoon bezig is met angst-zaaien, terwijl andere delen van het interview bekrachtigend zijn en gedachten positief prikkelen. Maar ja, wat is ‘positief’…

Sommige delen van het verhaal zijn waarschijnlijk ook méér te zien als een metafoor, dan als ‘realiteit’ te beschouwen. Het woord ‘oogst’ bijvoorbeeld, dat in de tekst voorkomt, kan een metafoor zijn voor datgene dat elk individu overkomt bij diens overlijden. Maar deze quote van deze persoon is echter een voorbeeld van de fascinerende ideeën die hij (zij?) in het artikel oppert:

“Bedenk altijd dat dit een prachtig spel is dat we hier spelen en co-creëren tezamen met onze oneindige Schepper. En dat wij, wanneer we even niet op dit podium staan dat we ‘leven’ noemen (tussen onze levens door), elkaars allerbeste vrienden zijn. Niemand lijdt écht, niemand sterft écht, behalve in het spel. Het spel is echter niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is de werkelijkheid…

En jij hebt de kracht om je werkelijkheid te realiseren in het spel, wanneer je eenmaal hebt geleerd hoe dit te doen.”

Mocht je geïnteresseerd zijn in het hele interview, 60 pagina’s lang, dan kun je dit Engelstalige interview HIER vinden (en HIER als .pdf downloaden).

Bedenk bij het lezen van dit verhaal, dat het er feitelijk niet om gaat wat er staat, maar HOE JIJ HET ERVAART.. En dan kan het nóg best wel eens zo zijn, dat je onderaan het artikel, 3 schroefjes overhoudt..


Update: Cozmic, onze trouwe WantToKnow-bezoeker, heeft het 60 pagina-interview doorgelezen en zijn opmerkingen over het HELE interview staan onderaan dit artikel toegevoegd. Met dank aan hem vanzelfsprekend!!

x

* * *

x

Het scheppingsverhaal van een diepe insider..!

x

Zijn bericht over:
X

de Schepping, Onderwerping, Transformatie van de Aarde

x

Het ‘Hidden Hand’ Interview

Origineel artikel: WantToKnow.info 2008

2011 © vertaling: Marieke Pril voor WantToKnow.nl/.be

x

In den beginne.

In het begin is er ‘De Oneindige’.

Dit is de bron van Al dat Is. Oneindige intelligentie.

Binnen de oneindige intelligentie, is er oneindige energie. Deze twee zijn één, en het potentieel voor de gehele schepping is daarin opgenomen. Het oneindig bewustzijn herkend zijn eigen potentieel niet; het is het ongedifferentieerde absolute! Deze staat van bewustzijn kan worden aangeduid als ‘ZIJN’. Oneindige, intelligente energie daarentegen, herkent de mogelijkheden om alle dingen te kunnen ‘worden’. Het ‘Oneindig Bewustzijn’ kan vergeleken worden met de centrale hartslag van het leven, en de energie van het oneindige intelligente, met het spiritueel levensbloed, dat vanuit de Schepper pompt om creaties te vormen.

“Hij was ook bekend als Phosphóros (‘hij die licht brengt: ook bekend als ‘Heosphoros’), de Griekse god van de Morgenster. Hij werd afgebeeld als een naakte, gevleugelde jongeman, die zich uit de voeten maakt, met een TOORTS IN ZIJN HAND, voor zijn moeder ‘EOS of de Zonnegod ‘Helios’, . In het Latijn was zijn naam ‘Lucifer’…

In feite is de Schepper het punt van een gericht, oneindig bewustzijn, dat zich uit in een oneindige, intelligente energie. Door zich te richtten op de oneindige intelligentie, manifesteert de Oneindige Schepper intelligente energie die je ook wel de grote centrale zon kunt noemen. Het verdeelt zichzelf vandaar uit in kleinere porties van zichzelf, en die kunnen op hun beurt weer zichzelf ervaren als scheppers of centrale zonnen, oftewel het begin van de volgende stap naar de spiraal der creatie. Met andere woorden, elke centrale zon of schepper is een stapje terug in bewustzijn ten opzichte van de originele ‘gedachte’ van de schepping.

De schepping is gebaseerd op drie primaire wetten of verstoringen van Het Oneindige: Vrije wil, Liefde en Licht.

In de eerste wet, ontvangt de Schepper de vrije wil om te zichzelf te leren kennen en zichzelf te ervaren als een geïndividualiseerd, maar toch paradoxaal verenigd, aspect van Het Ene. In de tweede wet, wordt de initiële vervorming van de vrije wil het middelpunt van bewustzijn, bekend als Liefde, of Licht, dat zijn oneindig, intelligente energie gebruikt om een groot scala aan fysieke manifestaties te co-creëren, wat weer een verscheidenheid aan potentiële ervaringen te bieden heeft, waarin het zichzelf herkend. Om deze oneindige ‘levenskracht’ energie om te kunnen zetten in fysieke vorm, schept Logos de derde vervorming van Licht. Overal dus waar, enige vorm van fysieke materie bestaat, daar bevindt zich ook Licht, Liefde en Goddelijke intelligentie in de kern ervan.

Dus door het gebruik van de wet van de vrije wil, creëert en ontwerpt De Oneindige Schepper zijn eigen versie van de fysieke realiteit, waarin het zichzelf kan ervaren als Schepper. Opnieuw een stapje naar beneden, richt het zijn intelligente energie, en schept de vorm van universums binnen IN zichzelf, en splitst zich vervolgens verder in co-schepper porties (sub Logo’s) die op hun beurt weer hun eigen ideeën van de fysieke realiteit zullen ontwerpen in de vorm van sterren en planeten.

Jahweh, Lucifer, en de regerende bloedlijnen.
Wij zijn niet rechtstreeks door de Oneindige Schepper gecreëerd, maar door onze eigen logo’s, sub-Logos, of sub-sub-Logos. Uw schepper, degene die U Here noemt, is niet die ‘God’ waarnaar uw Bijbel verwijst als de enige ware God. Hij is een ‘Schepper’ (of sub-sub-Logos) in plaats van ‘De Oneindige Schepper’. Hij is niet een logos van universeel niveau, maar is de planetaire Logos voor deze ene planeet. Maar uiteindelijk, zijn allen een deel van ‘De Ene’ en oefenen, bewust of onbewust, allemaal hun vrije wil tot creëren uit.

Een uiterst geamuseerde Jahweh, die zichzelf in al die verhalen béter leert kennen.. (© Siegfried Woldhek)

Ik ben een generatie-lid van een regerende ‘bloedlijn’ familie en ónze lijn is terug te voeren tot ver voorbij de oudheid. Onze Schepper is degene die u ‘Lucifer’ noemt, ‘De Lichtdrager’. Onze Schepper is niet ‘de Duivel’, zoals hij wordt afgeschilderd in sommige van de religieuze teksten. Lucifer is wat je zou noemen een ‘groepsziel’ die zich heeft ontwikkeld tot het niveau van de 6e dichtheid (dimensie ).
Onze bloedlijn families stonden op het punt, als groepziel, te ascenderen naar de 7e dichtheid. Op dit niveau, kregen we de keuze om ons te ontwikkelen tot een nog hoger niveau, of om terug te keren om anderen, in de 3e dimensie te assisteren bij de ontwikkeling in hun evolutie. Nadat we eenmaal onze keuze hadden gemaakt, kregen we een uitdagende taak toegewezen door de ‘Raad van Ouderen’, die fungeren als de hoeders van dit universum.

Vanwege het feit dat Jahweh zijn eigen vrije wil om ‘zichzelf te kennen’ niet heeft doorgegeven aan hen, die op deze planeet incarneerden, boekte hijzelf hierin ook weinig evolutionaire vooruitgang. Bij het ontbreken van de vrije wil, bestaat er geen polariteit, en valt er dus nergens tussen te kiezen. Zoals vermeld in het boek Genesis, was de aarde als een prachtig Eden qua natuur. Ondanks dat het hier een heerlijk paradijs was, werden de wezens die hier naartoe incarneerden echter niet gestimuleerd, waardoor er weinig vooruitzicht was op evolutie voorbij de 3e dichtheid, en daardoor was er ‘dus’ weinig hoop om ooit de terugreis te kunnen maken naar ‘De Oneindige’.

Dus wij (Lucifer) werden gestuurd om te helpen. Nadat ons de opdracht werd gegeven door de ‘Raad van Oudsten’, daalden we af naar de plek, waar we door middel van hard werken en focus, onszelf opnieuw konden materialiseren in de 3-dimensionale manifestatie van onszelf. Jahweh had ingestemd met onze komst; sterker nog, hij was het die aanvankelijk de Raad had gevraagd om een ‘katalysator’ van verandering aan te brengen in zijn schepping. Jahweh had er in toegestemd dat wij het concept van de vrije wil zouden introduceren op Aarde en aan haar inwoners, door hen een ‘keuze’ te bieden. Vandaar het ontstaan van ‘De boom van kennis, van goed en kwaad ‘ (of beter gezegd, de kennis van polariteit, van het positieve en het negatieve).
X

Adam and Eve in the Garden by Michelangelo
Michelangelo schilderde de slang die Eva verleidde, als een half-mens, half-slang/reptiel. Hoeveel symboliek zit hierin verborgen en hoeveel verborgen waarheid..?

Jahweh neemt dan zijn inwoners mee naar een nieuwe ‘tuin’. Hij vertelt hen dat ze allen kunnen doen wat ze willen, behalve eten van ‘De Boom van Kennis’, waardoor in hen het verlangen ontstaat om juist datgene te doen wat ze verteld is niet te doen… Dus zo ontstond de ‘keuze’. Vervolgens kozen ze ervoor tóch van deze ‘boom’ te eten en de rest is historie.

Jahweh dacht dat ‘zijn’ kinderen er nog steeds voor zouden kiezen hem te gehoorzamen. Toen echter bleek dat dit niet het geval was, werd hij woedend;  Jaweh is een jaloerse God, zoals in zijn geschriften beschreven wordt. Hij vond het absoluut niet leuk dat zijn kinderen ervoor hadden gekozen om óns advies op te volgen en hem niet langer te gehoorzamen.

Maar onze groepsziel had al toegezegd hier te zijn vóór de vooraf gedefinieerde set cycli, om de katalysator te verschaffen voor de menselijke evolutie, namelijk door jullie de negatieve optie te bieden. Hetgeen wat jullie liever ‘het kwaad’ noemen..! Dus sinds de vroegste tijden van de geschreven geschiedenis en daarbuiten, heeft onze groepsziel dit stuk, dit spel, geregisseerd vanachter de schermen. Wij zijn geboren om te leiden; het is een onderdeel van het ontwerp voor dit huidige paradigma, deze zienswijze:  ‘Mensen in deze wereld worden gezien als onderpand, pionnen die op een schaakbord gemanoeuvreerd worden volgens een bepaald ‘game’plan’.

Maar in tegenstelling tot wat veel mensen willen geloven, zijn de meeste van ons niet hier om jullie kwaad te doen. Wij wéten dat jullie goddelijke zielen zijn, vonken of zaden van de Ene Oneindige Schepper. Jullie zijn het leven zelf, herinnerend en lerend wie je werkelijk bent. Er is alleen nog wel de kwestie van de goddelijke bestemming te handhaven en te laten ontvouwen.

Het spel van het leven.
Dit alles is een zeer vakkundig en ingewikkeld ontworpen spel, waarbij de ‘Ene Oneindige Schepper‘ dit spel speelt van ‘vergeten wie hij is, zodat hij kan leren herinneren, onthouden, en dus zichzelf kan ervaren als schepper’.

Buiten dit ‘podium’ en tussen levens (zero-punt tijd/anti-materie universum) zijn we allen de beste vrienden, broeders en zusters in ‘Het Ene’. Tussen deze levens in, lachen we sámen over de rollen die we allen hebben gespeeld in dit grote ‘spel’, en bereiden we met veel plezier de volgende hoofdstukken voor, die we zullen gaan spelen. De planeet zal haar ascentie naar de 4e dimensie, de vibrationele dichtheid van liefde vervolmaken. Tijdens deze hemelvaart, zal er een driedeling plaats vinden voor de zielen die de aarde bewonen.

Wij (Lucifer), zullen een nieuwe, 4-dimensionale aarde creëren, gebaseerd op de negatieve dienst tot zelfpolariteit.
Vervolgens zullen zij, van de hoofdzakelijk positieve polariteit, (liefde en licht), ascenderen naar een prachtige, nieuwe, 4-dimensionale aarde. Een groot gedeelte van de mensen zal echter getransporteerd worden naar een andere 3-dimensionale aarde, een soort replica van het oude model, om door te gaan met leren en begrijpen dat het leven hier allemaal draait om het maken van keuzes.

Wij, Lucifer, moeten wel egoïstisch zijn tot in het extreme, om onze missie te kunnen volbrengen zodat we uiteindelijk negatief geoogst kunnen worden. Dat is ons contract, wat er altijd uit heeft bestaan jullie te helpen door de katalysator te verstrekken voor vrije wil en keuze. Als wij niet een bepaald percentage van negativiteit bereiken, moeten wij opnieuw een cyclus doormaken in de 3e dimensie. Door het bereiken van de ‘negatieve oogst’, kunnen wij alsnog ‘afstuderen’ naar de 4e dichtheid, al zal dat dan wel een planeet zijn met een negatieve polariteit, waarin we alle negativiteit die we hier op aarde hebben veroorzaakt kunnen afwerken. De beloning voor het doorstaan van deze cyclus in deze nieuwe 4e dimensie, is dat we uiteindelijk weer zullen verworden tot de fantastische wezens van licht die we eigenlijk zijn!

Dus onthoud nogmaals, dat het uiteindelijk allemaal een spel is dat we hier aan het spelen zijn. Tussen de incarnaties in weet je dit heel goed, maar de regels van het spel houden nu eenmaal in, dat op het moment dat je incarneert je moet vergeten wie je echt bent, zodat je gelooft dat het allemaal ‘echt’ is, terwijl je het spel van het leven speelt. Dat is een essentieel gegeven bij het maken van je keuzes. Anders zou het spel te gemakkelijk zijn…

Maar wij zijn, in tegenstelling dus tot jullie, niet geboren met dezelfde sluier van vergetelheid. Onze sluier zit nog wel op zijn plek, maar is alleen heel wat dunner dan die van jullie. Wij zien de onzichtbare connecties van het leven die voor jullie verborgen zijn, omdat wij toegang hebben tot méér dan alleen het 3-dimensionale perspectief. Dit komt omdat jullie nog steeds bezig zijn met jezelf op te werken naar hogere dimensies, terwijl wij er juist voor hebben gekozen een stapje terug te doen om jullie te kunnen helpen… En wij zouden daarin niet zo succesvol zijn als we alles zouden moeten vergeten wat we al hebben geleerd.

Om zo succesvol mogelijk te kunnen zijn in het spel, moeten we zo negatief mogelijk gepolariseerd zijn als maar kan; zelf-gecentreerd tot in het extreme. Geweld, oorlog, haat, genocide, martelingen, morele degradatie, prostitutie, drugs; al deze zaken en meer dienen ons als doel voor in het spel. Via al deze negatieve zaken voorzien we jullie van middelen; maar jullie zien het vaak niet. Het gaat er namelijk niet om wat WIJ doen, wat veel belangrijker is, is hoe JULLIE erop reageren. Wij reiken jullie de middelen aan, jullie beschikken over de vrije wil en de keuzemogelijkheden, hoe je deze middelen wilt gebruiken. Jullie moeten daar dus de verantwoordelijkheid in nemen.

Er is slechts één van ons hier. Als je dát begrijpt, begrijpen jullie het spel. Wat jullie anderen aandoen, doen jullie feitelijk jezélf aan. Het verschil tussen ons (Lucifer), en jullie is, dat wij weten dat we aan het ‘spelen’ zijn. Hoe minder je van het spel af weet, hoe ‘zinlozer’ het leven zal worden.

Meer over onze familie.
De wereld van mijn eigen familie verschilt veel van die van de lagere bloedlijnen die hun basis hier op aarde hebben. Ondanks dat onze training tijdens het opgroeien, streng en gedisciplineerd was, zijn we nooit op welke wijze dan ook misbruikt. Wij groeiden op met het totaalbeeld, en hadden verder geen andere motivatie nodig. De bloedlijnen op deze aarde zijn zich niet bewust van het totaalbeeld. Zij behoren niet tot de groepsziel van Lucifer. Voor zover zij weten zijn ze erop uit de ‘baas’ over deze wereld te spelen, de mensheid te controleren en tot slaaf te maken, en zoveel mogelijk lijden en negativiteit te creëren als maar mogelijk is. Wat zij aan deze deal overhouden is wereldwijde dominantie. En met dát in je achterhoofd kun je stellen dat het ze aardig goed lukt.

De aardse bloedlijnen weten dat democratie een illusie is, gecreëerd om jullie slavernij in stand te houden. Achter de schermen is er slechts één partij, onze partij. Het maakt niet uit welke kant er ‘wint’; ‘De Familie’ wint altijd. Maar een van de dingen waarvan ze niet op de hoogte zijn, is dat het grootste goed van alles op onze agenda, ons hoofddoel is, jullie betrokkenen te voorzien van de katalysator. Als zij zich hiervan bewust zouden zijn, dan zou het risico gelopen worden dat zij hun taken niet goed zouden uitvoeren, en dus op die manier zich niet met ons zouden kunnen verenigen in onze 95% negatieve oogst.
Ze zijn zich wel degelijk bewust van de noodzaak om de 95% negativiteit te behalen die nodig is om uit deze 3e dimensie te kunnen wegkomen, en dat is alle motivatie die ze nodig hebben om ons te helpen onze ultieme doelen te bereiken..

Gevangen in dualiteit of de heelheid overziend?

Met betrekking tot de actuele oogst, hebben wij persoonlijk 95% procent negatieve polariteit nodig, dit geld niet voor jullie, alleen voor ons. We hebben dit nodig om af te studeren naar de 4e negatieve dichtheid, waarin we schoon schip kunnen maken, ons kunnen ontdoen van al het slechte karma en de negativiteit die we hier op deze planeet hebben gecreëerd, zodat we uiteindelijk kunnen terugkeren naar onze rechtmatige plaats als wachters van de 6e dichtheid in ons éigen universum. Als we dit doel dus niet halen blijven we hier vastzitten, hier in deze 3e dimensionale cyclus, met diegenen die slechts tussen de 50% en 94% negativiteit hebben bereikt. En zullen dan dus moeten doorgaan met het verstrekken van negatieve polariteit. Hoe wreed het ook mag klinken, wij moeten zo negatief mogelijk zijn om te kunnen afstuderen..!

Dit bericht als katalysator.
Deze boodschap is slechts een van de velen, een van de vele katalysatoren, veranderingen, die de ‘Oneindige Schepper’ jullie bood in de loop van jullie geschiedenis. Het is niet bedoeld om jullie te doen geloven, maar is bedoeld om een uitdaging te presenteren met betrekking tot wat jullie denken te weten over ‘realiteit’. Test deze woorden diep in jezelf en neem ze alleen op in je hart als ze goed en eerlijk aanvoelen. Als dat het geval is, handel er dan naar en laat je daarbij door niets of niemand afleiden. Sta op en speel de rol waarvoor je vrijwillig hebt opgegeven, hier en nu.

En nogmaals: Blijf onthouden dat dit een prachtig spel is dat we hier samen spelen en creëren met onze ‘Oneindige Schepper’. En dat tussen onze levens in, we de beste vrienden zijn. Niemand gaat echt dood. Niemand lijdt echt, behalve in het spel en nogmaals: dit spel is geen realiteit. Realiteit is realiteit. En jij hebt de gave om jouw realiteit tot uitdrukking te laten komen in het spel, wanneer je geleerd hebt hoe je dit moet doen.

Het maakt niet uit welke ideologieën ons scheiden in dit spel, de boodschap is het enige dat telt. En de boodschap is dat in de liefde en het licht van onze Oneindige Schepper, we allemaal nauw met elkaar verbonden zijn in het Ene. We zijn broeders en zusters van het licht. Wij wensen jullie allen het beste tijdens het resterende gedeelte van jullie reis hier op aarde, en hopen naar alle waarheid dat jullie de verandering die we jullie hebben geboden, zullen gebruiken om af te kunnen studeren, te kunnen ascenderen tijdens een glorieuze en positieve oogst.

Noot van de redactie van WantToKnow.info:
Overwéég de mogelijkheid eens, dat mensen als Dick Cheney, Henry Kissinger, George Bush en al die andere wereldleiders ervan overtuigd kunnen zijn, dat, om succesvol de overgang tot het volgende niveau van de evolutie van hun ziel te kunnen bereiken, ze voor 95% negativiteit moeten zien te bereiken in hun dagelijkse leven hier, en voor meer dan 50% negativiteit op de gehele planeet. Dit zou zowel hún negatieve gedrag kunnen verklaren, alsmede heel wat andere destructieve zaken die ‘ons’ overkomen in ónze wereld.

Overweeg ook eens dat sommige van deze cijfers en ideeën zomaar bedacht zouden kunnen zijn  om het spel juist nóg interessanter te maken.. Want wat is ‘realiteit’..! De ideeën die hier gepresenteerd worden, zijn wel met een hiërarchisch sausje overgoten.. Met een gepolariseerde focus op de dienstbaarheid aan het ‘Zélf’ versus de dienstbaarheid aan ‘Anderen’. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt, over dienstbaarheid aan ‘All that IS’. Dit omsluit namelijk zowel het Zélf als ‘Anderen’.

x

 * * *

 x

* * *

UPDATE

Samenvatting van 60-pagina artikel ‘Hidden Hand’
door ‘Cozmic’:

x

“Ik heb gisteren het hele 60 pagina-artikel gelezen van A-Z en kan jullie vertellen dat dat een veel duidelijker beeld geeft. Deze ‘Hidden Hand’ meldde zich op een Amerikaanse site en na een korte introductie konden mensen hem vragen stellen. De door hem verstrekte informatie is daarmee dus beperkt tot zijn antwoorden op gestelde vragen.

Zelden draaide hij om de antwoorden heen, hij weigerde alleen om voorspellingen te doen. Voor wie het interessant vindt, voor  wie het interesseert, maar niet zo goed Engels kan lezen of er de tijd niet voor heeft, hier een kleine opsomming van wat er voor mij uitsprong in dat 60-pagina-interview”:

 • ‘Hidden Hand’ uit het interview beschrijft de oogst/shift als volgt: Als de 95% negativiteit voor de ‘Groep Lucifer’ is bereikt, op de oogstdatum, dan gaat het als volgt te werk. Deze ‘Groep Lucifer’ gaat naar de 4e negatieve dimensie (hel) om hun karma af te werken. Mensen die ook deze negativiteit hebben bereikt volgen hen. De mensen die een 51% of meer positiviteit hebben gaan door naar de  4e positieve dimensie, waar slechts nog een klein beetje negativiteit heerst om polariteit te kunnen bewerkstelligen. De ‘lauwen’ (‘luke warm’ = ‘handwarm’) met minder dan 95% negativiteit en tevens minder dan 51% positief blijven in de 3e dimensie.
 • Deze ‘shift’ gebeurt niet van de ene dag op de andere, er gaan diverse processen aan vooraf. Uiteindelijk zullen zij die naar de positieve 4e dimensie gaan, daar aankomen met een nieuw lichaam en in zich in het duizendjarig paradijs wanen.
  De ‘lauwen’ zullen een tijdelijke ervaring van ‘bliss’ (extase) ervaren doordat ze bewúst één met het AL zijn, daarna zullen ze in hun nieuw gecreëerde wereld terechtkomen, waarin alles nog hetzelfde lijkt en hun herinnering aan het voorafgaande gewist zal zijn. Zij zullen nieuwe begeleiders toegewezen krijgen om hun zielepad te vervolmaken .
 • Over het lot van de ’travellers’ en de ‘starseeds’ die hier speciaal gekomen zijn om mensen door de transformatie heen te helpen zegt hij het volgende ; of ze wel of niet ontwaakt zijn in het spel, (de illusie ervan is zeer krachtig) maakt niet uit, na de ‘shift’ zullen ze vrij zijn om te gaan waar ze willen.
 • De zielgroep c.q. bloedlijn ‘Lucifer’ zijn geen reptillians
 • Zij zijn ook niet de ‘Illuminati’, deze illuminatie zijn geen bloedlijn
 • De 13 bloedlijnen werken in onafhankelijke cellen waartussen onderling wel overleg plaatsvind, maar iedere cel heeft zijn eigen specifieke veld. Hidden Hand werkt in het spirituele veld, anderen weer op het militair of financiële veld etc.
 • Op de vraag of er ook mensen ingelijfd worden in de ‘familie’ was het antwoord duidelijk: ‘Of je bent familie, of je bent het niet.‘  Sowieso , als je de training van kinds af aan niet hebt gehad, zul je nooit in staat zijn om het te kunnen bolwerken. Punt.
 • Occulte rituelen waarover gesproken wordt, zijn een onderdeel van het ‘negativatie-proces’ en soms loopt dat wel eens uit de hand, vooral in de lagere kringen, zeg maar de buitenste ringen. De Illuminati krijgt daar dan vaak de schuld van, omdat men geen betere benaming weet te vinden. (zie ook de video van vrouw die onder het Vaticaan inwijdingsrituelen onderging).
 • In de Binnen-aarde is een zielengroep aanwezig, die werkt aan het positieve polaire veld en de transformatie van de aarde.
 • Als de aarde haar transformatie ingaat, is het niet de bedoeling om ‘de bergen in te vluchten’, maar juist om je medemens door dit proces heen te helpen en begeleiden. Sterven is slechts een illusie..
 • Nogmaals: de negatieve ‘oogst’ is slechts een doel voor hun eigen soort om hun weg naar huis te kunnen maken. De mensheid wordt juist uitgedaagd om zichzelf te leren kennen en  waardoor zij de transformatie naar de 4e (positieve) dimensie maken.
 • Op de vraag wie de ‘Ascended Masters’ zijn, geeft ‘Hidden Hand’ het volgende antwoord: “Zij zijn zielen in de 6e dimensie, dus feitelijk nog lang geen ‘Masters’. Pas op het niveau van de 8e dimensie kom je in de buurt van het ‘Master’-niveau.
 • Als laatste wordt de vraag gesteld: “Hoe kunnen wij in kontact komen met de masters?” Hidden Hand antwoord verrassend: “Simpel , loop naar de badkamer en kijk diep in de spiegel en spreek de magische tekst uit: ‘Hallo!’ Achter die reflectie vindt je alle antwoorden.”

Met dank aan ‘Cozmic’..!!

 

Advertentie

ON NL Banner

371 gedachten over “De ‘schepping’ volgens ’n diepe insider..

 1. 3 losse schroefjes ? Hele hand vol bouten en moeren ! Het klopt wel maar toch niet , zogezegd .
  Het geheel voelt voor mij aan als het verhaal van de royal bloodlines , hun waarheid en agenda . Het is te hopen voor ze dat ze snel naar hun ‘negatieve 4e dichtheid ‘ mogen want nog een paar rondjes inteelt zou ze weleens fataal kunnen worden .
  Kwamen ze hier via een scheur in het dimensionale veld , zo vlak na de grote val ?
  Archons
  http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_archons02.htm

  1. Voor mij klopt het helemaal en het is schitterend als je zelf ontdekt dat het zo werkt. En vooral de cartoon moest ik erg om lachen weet al sinds lang dat God een grote vorm van Humor heeft. Liefdevolle wijze humor.
   Een artikel dat past bij deze nieuwe Tijd die in een sneltrein vaart zichtbaar wordt!!!

  2. Alice , ik denk dat je toch beter even eerst het artikel kan lezen . Invoelen en hupsakesie even een gedicht er onder plakken heeft ook wel zijn charme 🙂
   Het hele artikel lijkt meer op een soort psychologische test waarin waarheden en verdraaiïngen random door elkaar heen gebruikt zijn .
   Hij/zij noemt zich waarschijnlijk ‘hidden hand’ om die hele dikke fantasiespuitende duim te verbergen .

  3. @Cozmic,

   Zo’n gedicht maak ik echt niet alleen, voor mij komt het uit AL-DAT-IS. En als jezelf ontdekt hoe het werkt omdat je echt contact kan maken via je eigen innerlijke intelligentie, is dit schitterend en gun je dit aan iedereen.
   Cozmic, mag ik je vragen wat jij denkt wat evolutie is?
   Wij zijn immers altijd voorgelogen, vooral over dat de hemel en de aarde gescheiden zouden zijn. Hoe kan dit binnen een Eenheidsbewustzijn! De niveau’s. level’s of dimensies zo je wil lopen door elkaar.
   Wat is “dood” en wat is Leven?

  4. Alice ,
   Evolutie ? Als ik je aangeef dat o.a. de gnosis het beste aansluiten bij hoe ik de wereld ervaar dan ligt daarin tevens het antwoord op de evolutievraag besloten .
   Dat dimensies door elkaar leven zou wel kunnen , echter het beleven van een dimensie voltrekt zich binnen een afgebakende golflengte . Met een 5D appeltje kan je in 3D je honger niet stillen .
   p.s. je zei in een latere comment dat je het stuk niet echt had gelezen terwijl je om 10:11 schreef ; Voor mij klopt het helemaal en het is schitterend als je zelf ontdekt dat het zo werkt. ; einde quote
   Zodoende zei ik : beter eerst even lezen , snappie ?
   En dat linkje van de Archons dat ik eronder plakte moet volgens mij wel duidelijk maken uit welk vaatje er in het artikel getapt werd .

  5. @Cozmic,

   In jouw opinie heb je helemaal gelijk, alleen mijn weg is anders dan de jouwe, daardoor zijn ook andere dingen van belang voor mij, ik kan niet eens opnoemen wat ik van andere mensen heb geleerd, zelfs van mijn kinderen en kleinkinderen.
   En wat ik gelezen heb om mijzelf te inspireren kan ik ook niet benoemen, want dat is onbegrensd. En bovendien kreeg ik precies dat aangereikt waar ik op dat moment aan toe was. en dat bedoelde ik met Schitterend, want dan weet je dat je in de stroom van het Leven zit, dan weet je echt dat het Universum met je mee werkt, het wordt dan duidelijker dat ik voor mijzelf op de goede weg zit, daar wilde ik graag in bevestigd worden wat nu niet meer nodig is, omdat ik niet meer hoef te twijfelen. Ik vind nu bekrachtiging belangrijker, om te krijgen en om te geven. Over de weg van anderen heb ik helemaal niks te zeggen. Ik wil alleen mooie dingen delen en aanreiken want misschien hebben ze voor een ander ook waarde.
   Hartegroet Alice

  6. Alice , je komt nogal ’touchie’ over betreffende je gedichtjes . Waar ik echter naar refereerde , again, was dat je in een comment zegt dat het precies is hoe je dingen ervaart , en in een comment 2 uur later verklaart het hele artikel eigenlijk niet te hebben gelezen . Is dat niet in zijn soort een beetje hetzelfde als iemand zegt dat het allemaal onzin is en later verklaart het artikel niet te hebben gelezen ?
   Zelf had ik het artikel 2x gelezen voordat een comment gaf , en achteraf na het lezen van de 60 pagina’s in het Engels kwam ik erachter dat ik enigzins op het verkeerde been gezet was . De vertaalster heeft imo niet de hele essentie neergezet ( geen kritiek , slechts een waar-mening )hetgeen ook niet echt makkelijk is bij zo’n lang interview .
   Zelf hou ik ervan alles te onderzoeken , ongeacht waar het me heen leidt . Door overal een love&light sausje overheen te gieten zou ik mezelf verdoven en in een roze roes blijven hangen .
   Ik ben me zeer bewust dat een ieder zijn/haar eigen waarheid heeft , een groot gedeelte daarvan heet comfortzone . Alle respect daarvoor , ik ontwijk de verdovingspijltjes echter liever . Wie zegt voorgelogen te zijn heeft een onwaarheid als waarheid aangenomen , in de slachtofferrol stappen noem ik dat . Kritische vragen stellen en out of the box durven denken leiden imo tot nieuwe inzichten , resonerend met het innerlijk weten . Oude inzichten overboord durven te smijten en er even om grinniken dat je dat ooit voor waarheid had genomen is ook een onderdeel van groei . Kennis is de het yang pad , ervaring het jin pad samen vormen ze één .
   Dit gedicht kwam tot mij op 1-11-11

   Zie ik het nou goed

   of ben ik kort van zicht

   als ik wil vertellen

   wat ik weet , weet ik

   of weet ik veel

   in een paar korte zinnen

   zonder rijm , is het een

   ja het is een….

   gedicht

   ( hopelijk heb je ook gevoel voor humor )

 2. Als je met Lucifers speelt brand je je vingers. LOL..
  Het verhaal doet een belletje rinkelen. Er klopt iets niet helemaal.
  Er zou dus een speciale god van de aarde zijn die deze ellende eist van de “lucifers”.
  Als er een god van de aarde is moet je de mythologie er maar op na slaan om te ontdekken dat er dus niets is veranderd. Het oude testament heeft het ook over een oorlogszuchtige god die nooit de mijne is geweest.
  Het verhaal begint goed. We komen allemaal van de centrale zon maar zijn een fractal daarvan. Dat kan ik volgen.
  Dat dit leven een soort spel is, oké. Maar dat het spel van deze verteller en zijn familie er uit bestaat de wereld in de ellende te storten om punten te halen.??
  Wat laten zij zich wijsmaken door een haatdragende zogenaamde god die zijn broer het licht in de ogen niet gunde en daarom de wereld een plaats van verdriet en angst probeert te maken voor de mens.
  Ik ga nog steeds voor het licht. En dat is waar we vandaan komen volgens mij.
  De weg kan dan zwaar zijn maar niet onbegaanbaar. Hoeveel rommel er onderweg ook ligt om opzij te schuiven. Ik ga gewoon door met de overtuiging dat liefde bijna alles overwint. Moet iedereen wel van die angst af zien te komen. Dit verhaal helpt niet echt volgens mij. Hoewel heel belangrijk om het bestaan er van te kennen.

  1. @Selene, het volle verhaal heb ik eerlijk gezegd niet gelezen, omdat ik altijd uit een boodschap haal wat mij aanspreekt, dit geldt voor alle verhalen waar ze ook vandaan komen, ze moeten passen bij mijn perceptie, jouw eigen perceptie, jouw waarheid is belangrijk. Dit en dit alleen voegt eerlijkheid toe aan AL-DAT-IS
   Het verhaal, ofwel de schepping is nooit af, we moeten het doen wat wij willen weten!
   Want wie o wie kent het volledige verhaal, ik focus mij dus net als jij op wat voor mij goed voelt, bij mijn waarheid past.♡

  2. Angst geeft raad. Het laat je zien dat je nog onverwerkte dingen met je meedraagt die steeds resoneren met van alles. Als je de angst voor spinnen bv. hebt overwonnen, dan ga je ook niet steeds kijken in je schuurtje in elke hoek of er niet ergens een spin is en dan kun je weer vrij je schuurtje in lopen om een bezem te pakken.

   Door bewustzijn te laten schijnen i.p.v. je angsten, dan zullen ze langzamerhand vanzelf oplossen. Dit zal niet in een dag gaan, soms wel maar hoe groter de angsten, hoe langer het duurt voor je ze echt verwerkt hebt. Tot dan, blijf alert voor je angsten door bewust te zijn.

  3. Ja jongens, maar jullie hebben het tegen mij. Ik vraag me net als jullie af waar een bepaald gevoel vandaan komt en gedraag me daar naar. Echte angst heb ik nooit. Ik weet wel wat dat is maar ervaar dat nooit meer zo. Waar het hier in feite om gaat is de vrees voor iets nieuws. En daar kun je iemand met het artikel van Pamela Kribbe helpen om het nieuwe niet als iets dreigend te zien.
   Maar ik bedoel echte angst. De angst om de controle te verliezen over het eigen leven. Om de zekerheden in rook op te zien gaan. De angst om ziek te worden in een tijd dat medische verzorging steeds duurder word.
   Dat is de soort angst die je niet zomaar laat verdwijnen. En ze wordt alleen maar aangewakkerd als je tv kijkt en kranten leest.
   Ik hoor steeds vaker dat de tv niet zo interessant meer is. Maar nog velen kruipen ’s avonds doodmoe achter dat ding en stemmen op hun favoriete programma om toch maar zeker te zijn van grip op hun bestaanswereld. Of zie ik dat echt verkeerd?

  4. Angst is in mijn ogen en mijn ervaring nog steeds een slechte raadgever. Mensen moorden uit angst. Slaan hun kinderen uit angst. Stelen uit angst niet genoeg te hebben.
   Mensen zijn kwetsbaar als ze echt bang zijn.

  5. I must not fear.
   Fear is the mind-killer.
   Fear is the little-death that brings total obliteration.
   I will face my fear.
   I will permit it to pass over me and through me.
   And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path.
   Where the fear has gone there will be nothing……Only I will remain.” ‡
   Uit frank herberts dune en voor mij zo waar ,doe er mee wat je wilt.

  6. Dat verhaal zit vol van die toepasselijke wijsheden. Spijtig dat ik toen nog geen boeken kocht, alleen maar las.

  7. Nog zo een selene “the dosady expiriment”van de zelfde schrijver . de bevolking van een planeet die “wakker wordt “en de gevangenis herkend die speciaal op die planeet voor hen is geschapen, gevolgd door de bevrijding ervan . Op zijn minst op merkelijk, En met veel overeenkomsten met de gevangenis zoals wij de aarde hier horen beschrijven.

  8. Dank je wel Guido voor je niet aflatende wijzingen op het juiste pad….

   MvG Alexander

 3. Dit gedicht wil ik heel graag met jullie delen omdat het “toevallig” gisteren ontstaan is in verbondenheid.

  De mens is INGEWIKKELD in het pakpapier van de illusionaire wereld
  Je ONTWIKKELING neemt een aanvang
  als je leert luisteren naar jezelf

  eerlijk zijn naar jezelf toe
  jezelf respecteert
  genieten kan van jezelf, je gehele totaliteit

  Als je volhartig kan zeggen, IK HOU VAN MEZELF
  Alles aan mij is goed, want
  alleen daardoor erken en herken ik de
  ander in mezelf.

  Oordelen en veroordelen is daardoor
  voorgoed verleden tijd.
  Ik durf, kan en wil Leven met mezelf.
  het masker van de lafhartigheid
  is eindelijk gevallen.
  Niets meer heb ik te verbergen
  De echte Waarheid die is naakt.

  Een mens met de mensen om me heen
  maakt mij tot medemens
  dan is er Compassie en Mededogen geboren
  dat is gegroeid vanuit het pijnlijke verleden.

  Laat dan Liefdevol het oude paradigma los!

  Zo kan ik moedig het liefdevolle Leven leiden
  in het NU, op eigen Kracht
  deze kracht, die in ons allen zit verborgen
  ontsproten aan de Bron des Levens.

  Dat geeft hoop naar de Toekomst
  een verwachtingsvolle Toekomst
  omdat de creatie is ontstaan
  vanuit ons Menszijn, in samenwerking
  met het Heden, het Eeuwige NU.

  Dit is Zielsvolle Bewustwording
  de hoogste vorm van ZIJN.
  Jouw besluit, je persoonlijke perceptie
  is voor ons allen van belang!

  Is wat jou betreft die Tijd
  NU aangebroken?

  Die keus ligt echt alleen bij jou!!!

  In Liefde en Licht, Alice

  1. @ Alice, dank je voor je mooie woorden. Helemaal goed zo. Ik ben in de Lange Telling van der Maya’s een Slang op toon 11, de toon van de Bevrijding. Ik voel de ont-wikkeling alsof ik helemaal de “oude” huid van de Slang heb afgestropen en me daardoor volledig heb be-VRIJD. De Keuze ligt inderdaad bij ieder van ons!

   In Lak’ech, Ik Ben een andere Jij!

  2. @Imke 3.2

   Voor mij is het geen kwestie van al of niet verder zijn. Mijn weg is alleen maar anders dan de jouwe.

   Dit citaat is van een vriendin, die inmiddels naar een andere frequentie is overgegaan:
   “Een Wonder is alleen dat Leven dat men tot een Wonder weet te maken.”

   Imke, veel plezier op je levenspad.♡

  3. Hoi Alice, dat is ook mijn ervaring en belevenis. Leuk, deze herkenning.
   Wie weet zien we je hier nog eens terug.
   Veel liefs!

 4. Volgens mij is dit misleiding van de bovenste plank.
  Wanneer zij gereedschap aandragen, zodat wij keuzes kunnen maken ten voordele van de evolutie van het menselijk ras, moet ik dit verhaal in zijn essentie afwijzen.
  Het is een boodschap die niet in mijn lichtwezen resoneert.
  Ik word er letterlijk ontoepasselijk van.
  Alle wandaden tegen de menselijkheid worden op deze manier weggeredeneerd!
  Volgens mij heeft elk individuele ziel de verantwoordelijkheid om in vrijheid te kiezen voor het Pad van Liefde en Licht.

  “Hoedt u voor de boodschappers van false giften en hun verbroken beloften. Veel pijn maar er is nog tijd. Eelij?e (dit woord is beschadigd en onduidelijk, sommigen lezen er het woord “geloven” in.) Er is goedheid daarbuiten. Wij opponeren misleiding. Kanaal gesloten.” (Voor alle duidelijkheid volgt hier de Engelse versie.) “Beware the bearers of false gifts & their broken promises. Much pain but still time. (Damaged word.) There is good out there. We oppose deception. Conduit closing (bell sound.)”

  1. Op mij komt het dan tot op zekere hoogte wel weer over.” Het gaat er namelijk niet om wat WIJ doen, wat veel belangrijker is, is hoe JULLIE erop reageren” En zeg nou eerlijk, de hele geschiedenis van de mensheid die bol staat van de ellende, terwijl iedereen eigelijk alleen maar naar liefde verlangt, dat zou zomaar geregisseerd kunnen zijn.

  2. @Imke
   Als jij bij wij hoort en ik bij jullie, lijkt mij jullie agenda niet de onze!
   Althans bij mij.

  3. Dit verhaal komt op mij ook over als geraffineerde misleiding. Disinformatie is een andere term: leugens verpakt in een chocoladesausje van waarheid. Ik doel hierbij op het inleidende gedeelte wat erg lijkt op wat Ra verteld in de Law of One. Dat polariteit noodzakelijk is om groei of beweging mogelijk te maken, geloof ik wel. De negatieve (sevice to self) polariteit heeft daarom ook bestaansrecht, maar de wijze waarop deze zichzelf superiuur achtende persoon of groep zich probeert te rechtvaardigen is werkelijk miselijk makend. Volgens de filosofie in de Law of One verdwijnt de negatieve polariteit vanzelf in de hogere (ik meen in de 6e) dichtheid.De negatieve polariteit kan haar polariteit niet vasthouden en tegelijkertijd de hoogste lessen leren die de schepping in petto heeft.

  4. @ Vfv
   eeh, nou ja, aangezien ik het allemaal ook maar moet raden hoor ik toch ook bij “jullie”

  5. Weet je, het is hun deel van het spel. En zij kunnen het zo wegredeneren.
   En nog lekker slapen ook 😉

   Ons deel is te zorgen dat er zoveel mogelijk positiviteit komt.
   En das t makkelijkste door de verandering te zijn en te scheppen die we willen.

   Als het grootste deel van de bevolking zich groepeert en voor dezelfde globale doelen kiest dan hebben wij het spel gewonnen. Das mijn waarheid. 🙂

 5. De uiteindelijke bron van alles, het leven zelf, is bewustzijn. Al wat verschijnt, met inbegrip van de wereld en het lichaam, verschijnt in het bewustzijn als sensaties of gedachten.

  1. Ja en degene die zegt dat de ene sensatie goed is en de andere niet, dat is de nep God in ons allen. We kennen allemaal de stripverhalen met die engeltjes en duiveltjes in het hoofd. Die stemmetjes die je het leven zuur maken. Dat is de aardse God en Lucifer in onszelf. Ook deze komen op in ons bewustzijn. Dat wat is, voorbij alle illusie.

   Het grote loslaten is voor velen allang begonnen en sommigen beginnen net. Het is een weg zonder einde maar uiteindelijk zal het stil zijn en baden we allen weer in het vredige licht van de liefde.

   Hartegroet, Martijn

 6. Voorbij de schijnbare positieve God en de schijnbaar negatieve Lucifer ligt de werkelijkheid. Vergeet dit verhaal, het is één van negatieve perceptie.

  Elke perceptie is niet echt. Ying Yang, als er heel veel positieve mensen zijn dan zullen er ook heel veel negatieve mensen zijn om de balans te houden in goed en kwaad.

  Kies dus niet de weg van genot en plezier maar ook niet de weg van lijden en laten lijden. Kies je eigen weg, de weg van liefde en licht al heb je daar naartuurlijk een vrije wil in…

  Be Light or Dark, or just let it be.

  1. Zoals het gezegde over schoonheid: ‘Beauty is in the eye of the beholder’, zo is voor mij ook waar:
   ‘If men define things as ‘real’, they are real in all their consequences’.. Perceptie dus.. Daarmee is elke perceptie ‘echt’..
   Daarmee volgt als vanzelf de discussie volgens mij, wat nou ‘echt’ is… Subjectief of objectief?

  2. perceptie:
   De individuele, subjectieve ervaring van de werkelijk. B.v.: de aantrekkings- en afstotingsfactoren worden door iedereen verschillend beoordeeld/ ervaren. De perceptie wordt mede bepaald door milieu, opvoeding, leeftijd, geslacht, opleiding.

   Perceptie is de false profeet in ons die denkt te weten wat waar is.
   Perceptie dienen we kwijt te raken om één te worden met de werkelijkheid, over and over again.

 7. Perceptie = Behoorlijk Logisch binnen Dit Bewust-Zijns-Spel dat alles in een ContiNue Inter-Actie Aan-Wezig Is ! Het = Een Kopie – In-Der-Daad – van ‘Kosmisch’ Schaken.

  &
  Denken Ver-Taal ik liever & vanzelfsprekend in het correctere:
  Fysio-logische Aandacht !

  &
  Voor de rest
  Zie & Lees ik (vanuit mijn wnp): Over-1-Komstig-Heid !

  Fijn om meer en meer de fundamenten terug te zien/lezen (ook op WTK) hoe onze orientatie en focus zich zou dienen te richten 🙂

  1. Dank voor je reactie Yge.. Voor mij hoeft zich ‘niets dienen te richten’; even voor de duidelijkheid…!

 8. Iemand mailde mij teleurgesteld en zei er is na de 28ste oktober helemaal niets gebeurd was, zou dhr Calleman ons wat voorgelogen hebben ?

  ik schreef hem maar het volgende terug :

  ik moet je eerlijk bekennen dat ik wat wazig zag
  toen ik vanmorgen door mijn bril keek !

  Ik dacht nog, hè hè ! eindelijk het is geschied
  is dit nu de 5de dimensie. ?
  en waar is Jezus dan ?
  zoals bij een van de commentaren
  te lezen is, is hij die voor ons gestorven is,
  zodat wij weer meer kunnen feesten
  even plassen soms. kan toch !

  Toen bleek dat ik door een beetje drankmisbruik
  van de avond ervoor
  de fritespan nog aan had laten staan.
  wel droomde ik die nacht over een
  enorme aantal maaltijden met belgische frieten

  Maar dat had ik toen nog niet in de gaten.
  Wel belde de buurvrouw vanmorgen aan
  waarom ik de hele nacht had geroepen

  Waar blijft de mayo, in godsnaam waar blijft die mayonaise
  ik legde de buurvrouw even uit dat ik voorlopig
  even niets meer
  wilde horen over de rara maya’s.
  sorry ik bedoeldde nauurlijk die rare mayo’s

  ze keek me even heel vreemd aan
  en ik deed de deur weer snel dicht !

  1. Niks gebeurd? dat is nog maar de vraag. Jij hebt in ieder geval je humor behouden, erg belangrijk in de hoe dan ook spannende tijden. 🙂

 9. Dit verhaal klopt helemaal met mijn eigen ervaring. Sinds ik de waarnemer (mijn adem en bewustzijn)ben van mijn gedachten en emoties, ervaar ik dat het juist mijn tegenslagen (gedachten emoties gecreëerd door mijn hoger Zelf en ervaren door mijn ego)zijn die zorgen voor groei van mijn innerlijk licht=liefde=intelligentie.
  En dit gebeurt ook op macroniveau; dus ‘illuminatie’ zorgt juist voor verhoging van het bewustzijn.
  Door oa. het ‘negatieve’ te ervaren ontstaat een steeds hogere trilling. De site van daandeshamaan.nl/kern van het leven, is een fijn instrument om het doel van het ego en het leven te begrijpen.

 10. Heb het artikel uitgeprint om het goed in me op te kunnen nemen.

  Toch even alvast snel:
  “Overwéég de mogelijkheid eens, dat mensen als Dick Cheney, Henry Kissinger, George Bush en al die andere wereldleiders ervan overtuigd kunnen zijn, dat, om succesvol de overgang tot het volgende niveau van de evolutie van hun ziel te kunnen bereiken, ze voor 95% negativiteit moeten zien te bereiken in hun dagelijkse leven hier, en voor meer dan 50% negativiteit op de gehele planeet. Dit zou zowel hún negatieve gedrag kunnen verklaren, alsmede heel wat andere destructieve zaken die ‘ons’ overkomen in ónze wereld.”
  Hahaha, hier moet ik echt om lachen! Wat een kul. Bush is een voormalig alcoholist en bekeerd Gristen. Daar gelooft ie in en dat verklaard al een hoop. Daarbij alle loyaliteits-afspraken en je snapt weer wat meer. Dit zijn mannen die externe macht zoeken en voortbordurend op hun afkomst bedreven genoeg zijn om deze spelletjes te spelen en erin mee te gaan. Waardoor worden zij geinspireerd is een interessante vraag. Door macht, door het horen bij de kliek, door zekere mate van hebzucht. En niet te vergeten door het idee superieur te zijn (dat hoort standaard bij religies: elke religie claimt de beste te zijn). En de pedofilie dan? Dat is m.i. een uiting van de obsessie die kan ontstaan als natuurlijke emoties verketterd worden.

  OK, ik heb deze gepresenteerde mogelijkheid overwogen en als lariekoek waargenomen.

  1. Waar ik zelf van overtuigd ben, dat is mijn huidige waarneming, dat deze elite-people, dus mensen met in de basis een superioriteits-programmering (“ik ben beter”), geloven in wat ze doen. In die zin zijn het doorgaans geen expres slechte mensen. De schade die ontstaat wordt ontkend of gezien als bijkomend nadeel. Ze worden in hun eigen netwerken bevestigd in hun gedeelde en gewaardeerde gedrag (ten bate van de kliek van familie en vrienden) en het is in hun wereld ook nogal competitiegericht. Daardoor komen de ‘besten’ bovendrijven. Vaardig en slim BINNEN hun kaders, binnen de regels van dat spel (van externe heerschappij en geld, wat ook een vorm van macht is omdat het arbeid van anderen representeert die jij dan tot je beschikking hebt). Over de regels, het spel zelf. wordt volgens mij weinig gereflecteerd, geen tijd voor. Daardoor wordt het ook steeds gestoorder, omdat het systeem -nu het uit de tijd is- steeds grotesker opgefixt wordt.

   Negeren, waar hebben we dat vaker gezien? Juist bij onszelf…

  2. type maar eens “dark secrets of bohemian grove” in op youtube (met verborgen camera opgenomen). Dan zie je wat de amerikaanse, meest conservatieve, politici DAADWERKELIJK aanhangen en geloven. Zogenaamde christenen zijn het… voor mij was het de meest schokkende film van mijn leven

 11. Het hele verhaal druipt volgens mijn beleving van de dualiteit ( en dat wordt ook onderschreven door de verteller). Ik denk dat we dualiteit dienen los te laten door in te zien dat alles is. En spelletjes, Ik had vroeger een spreuk . After all we’re just poppets in the big play off live. Maar ik hou helemaal niet van spelletjes( lijk ik wel de moppersmurf)en dat meen ik. Zoals wordt gesteld dat de negatieve factor hier op aarde is ten dienste van ons zielen hier, doet mij denken aan de gnostische kijk op judas iskariot. Daar zie je een ontstijgen aan de dualiteit door het negatieve aspekt om te buigen naar een positieve kant .Kortom er is geen negatief en positief , er is. En de waarde wordt slechts toegekent door de observator, maar bestaat verder niet.

  1. Dit verhaal appeleert aan de dualiteit en poogt ons in de dualiteit te houden. Dualiteit is 3D en dat wilde we nu juist ontstijgen. Vandaar dat ik dit zie als je reinste desinfo. Overigens wordt bij de ascentie de 4de dichtheid “gerecycled”naar de bron, het lijkt mij dus niet de plek om te blijven hangen. Lees de volgende link maar eens door ,heb hem al eerder geplaatst maar voor de mensen die hem gemist hebben , een 2de kans
   http://www.unitynet.nl/matrix-reincarnatie-karma/start.htm
   En dan vooral het stukje : netwerkmatrix en matrix navigatie. veel lees plezier.
   Het verduidelijkt ook waarom zo veel zielen vast zitten in het dualiteits denken ,dus 3D. En al lijkt het vergezocht ,geef het een kans ,al was het maar als brainkraker.

  1. @Ja maar Berma kennen wij de dieren en de planten echt? Zij hebben toch ook een heel eigen grote intelligentie?

 12. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.eu

  Verbeterde versie van de onderstaande per ongeluk door een derde aanwezige verkeerd doorgezonden. Sorry
  De verkeerde interpretatie van de schepping en de persoon van schepper?????

  De laatste wonderen zijn de wereld nog niet uit, niet eens omtrent de waarheid of leugen in de wetenschapsstraat van de astronomie en astrobiologie van het eigen Aardse zonnestelsel, de grote leemten van de prangende vragen voor het juiste science-antwoord hoe ontstond de eerst flora-, fauna- en humanbiologie in het universum?

  Hoe heeft de astronomie en astrobiologie zich van het niets naar het iets verspreidt of ontwikkelt in het universum, was niet mogelijk zonder de locatie of plaats het universum zelf, hoe is deze plaats zelf tot stand gekomen, met of zonder toedoen van een intelligent wezen de schepper in het eerste begin van het niets naar het iets? Hoe heeft de eerste intelligentia zich in de astrobiologie van het universum verspreidt of ontwikkelt van via de flora-, fauna- en humanbiologie doorheen de kosmos op de eerste planeten?
  Het universum, is een lege plaats zonder gevormde planeten,manen, sterren, nova’s enz Zonder een planeet vb Aarde is er geen fauna-,flora en intelligente humanbiologie mogelijk enz

  Daarbij al kennende Ufo-cover-ups sinds 1947 made in de VSA en UK, is het verdonkeremanen van intelligente levensvormen die de Aarde al eeuwen en dagen bezoeken door middel van ruimtevaart technologie weer te vinden in de ruimtetuigen,die niet door een verstandloos iets of iemand kunnen vervaardigt of ontwikkelt zijn. De introductie van Extraterrestrials of buitenaards leven kan men niet verborgen houden.

  Beleidspartijen, intellectuelen en wetenschappers staan vandaag met hun mond vol tanden, anders bestonden geen huidige ufo-coverupsproblemen nietmeer!
  De nare gevolgen sinds 1947 van al het onbekwame en onverantwoorde gedrag worden doodleuk naar de burgers doorgeschoven,en hen zot verklaren kon het beter …. Dat was en is de maat van onmacht, het falen van de politiek maar bovenal intellectuelen.
  De huidige stand van zaken binnen de partijpolitiek is zich op de politieke kaart kunnen en blijven plaatsen, zonder de ogen gesloten te houden voor de gewone mensen en de corrupte elite.
  Politiek vanuit de ivoren toren, politici, experts, hooggeschoolden, ufo-coverups sinds 1947, misplaatste uitdrukkingen voor wie en waarom.
  Ufo-coverupers is zijn verliezers, ogen gesloten houden voor de moderniteit via de ruimtevaartwetenschappen. De politici en de huidige elite hebben het voor het zeggen, maar zien geen problemen of willen ze niet zien, dat is de juist interpretatie van ufo-cover-ups

 13. wordt er niet te veel gekletst al die woorden ,,ik kan het niet lezen zoveel ,,
  we moeten alles uitleggen ,,waarom niet gewoon leven en een beetje blij zijn ..
  en meer vertrouwen hebben ,

 14. Wat mij betreft houd ik het liever op simpelheid.
  Er bestaat geen dualiteit, geen goed of fout, geen boven of beneden, geen meer of minder, alles IS zoals Marcel al aangaf. Simpeler kan het niet buiten het ‘Illusie-spel’.

  1. Heel mooi Emus; we dienen bij dit artikel ook te bedenken dat het uit 2008 is..!! De ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld David Wilcock die aangeeft, in ons vorige hoofdartikel, geven natuurlijk een ommekeer aan in dit spel. Als wij het ook allemaal goed op een rijtje hebben.. In dit grote ‘Illusie-spel’..

 15. Briljant. Iedereen heeft keuze behalve Lucifer en co. Die moeten alleen maar slecht zijn om verder te komen. Wat een prachtige misleiding. En er zijn er altijd die denken om dan ook maar zo slecht mogelijk te zijn. Dat is nl de makkelijkste weg, slecht zijn. de kunst is goed zijn en vol liefde. En Jahweh is de jaloerse God? Kunnen we een organogrammetje krijgen? Dat maakt het makkelijker. En het is maar een spel? Nou als WW3 begint gaan we eens lekker met bier en chips voor de buis zitten.

  Of begrijp ik er niks van?

  1. Ik vind het magnifiek Dick, wat je hier in een paar regels neerschrijft. Liefdevol neerschrijft mag ik wel zeggen.. Prachtig hoe wij idd het spel spélen, en ‘zij’ het spel ‘zijn’.. Of zijn wij ook het haasje in het ‘spel’..?! 🙄

 16. Een spel? Het is meer gemanipuleer! Kijk maar naar dit citaat uit de tekst:

  “Wat jullie anderen aandoen, doen jullie feitelijk jezélf aan. Het verschil tussen ons (Lucifer), en jullie is, dat wij weten dat we aan het ‘spelen’ zijn. Hoe minder je van het spel af weet, hoe ‘zinlozer’ het leven zal worden”
  > Hoe zit het dan met HEN voor wat betreft “wat ze anderen aandoen, doen ze in feite zichzelf aan”. Dan doen ze zichzelf wel HEEL erg veel aan in dat spel waar ze bewust voor zouden hebben gekozen. Wij zouden onszelf veel aandoen als we anderen kwaad doen? En zij zouden als beloning naar “hogere dimentie” gaan en weer zielen van licht worden hierdoor? Wat een misleiding! Ik denk dat ze gewoon willen dat we lachend dit spel meespelen en gewoon meegaan, ipv tegenstand te bieden.

  1. ABSOLUUT!

   Of verdwijnen uit deze realiteit: ascensie wordt dat genoemd in plaats van deze realiteit te transformeren.

  2. Vroeger vond ik het altijd al zo vreemd. Good vs. evil. G.I. Joe keek ik bv. altijd. Staat ergens in de top van vermeende mindcontrol films. Leuk hoor, dit lijkt er ook weer veel op. In groep 3 wilden mijn vriendjes en ik altijd de slechteriken zijn, de cobra’s want die zager er veel cooler uit. Zo werkt dat nou.

   De goeden worden allemaal politie of gaan bij de brandweer dus uiteindelijk houd je alleen het kwaad over daar de politie ook door hun worden gestuurd.

   Nou ja, als ze het te gek maken dan zijn we ook van ze af, dat scheelt dan weer een slok op een borrel. Kunnen we hier weer lekker schaapachtig achter de vrouwtjes aan in het veld…

   Het kwaad zorgt ook voor vooruitgang. Als we bv. er niet achter gekomen waren dat asbest nogal gevaarlijk kan zijn, dan stonden we nog steeds overal die platen op te boren.

   Goed en kwaad, ik vind het een sterk verhaal overigens.

  3. Mag ik even een duit in het zakje doen? Want ik denk dat het wel degelijk klopt. “Wat je anderen aan doet, doe je je zelf aan.” We zijn toch allen één, we lijken afgescheiden, maar we zijn allen verbonden met AL-DAT-IS. Ons zielenbewustzijn is hier toch op aangesloten. We komen allen oorspronkelijk uit de Bron van Liefde en zijn afgedwaald door de keuzes die we zelf hebben gemaakt. In deze wereld van macht en geld werden we wel op een dwaalspoor gezet, dat is waar. maar toch hebben wij die vrije wil en onze eigen verantwoording. Daarom is het tijd dat we ophouden te wijzen, anders blijven we in die vicieuze cirkel. Waar we uit willen niet waar?
   En daarom is onze persoonlijke perceptie zo belangrijk. Be the Change!
   Echt waar het begint bij jezelf. Kijk niet naar boodschappers die volgens jou het bij het verkeerde eind hebben maar kijk en voel wat bij jou resoneert, dat is je waarheid, jouw waarheid, dat raakt je kern, daar kan en moet je mee verder. Maak zielscontact, het is net internet 🙂 maar dan mooier!

  4. De misleiding van de verborgen zwarte hand, ik ben geen Gniezebieter (iemand die schamper lacht en er dus lol aan heeft dat een ander op z’n kop krijgt) maar praat wel graag Kippeduuts, zou deze taal ook oorspronkelijk afgeleid afkomstig zijn van de Annunaki?

   Cursus Drents van Alice;
   http://www.wanttoknow.nl/overige/de-piramide-ufos-blijven-zich-melden/comment-page-1/#comment-69686

   Van mij mag je vaker in het hoog Hijkers Drents schrijven Alice, veel oorspronkelijker dan dat new age halleluja taaltje, Het woord ‘Arcadia’ resoneert bij mij als een gek Alice! Maar jah wie ben ik? En de Gnostische overleveringen, dat waar Cozmic het over heeft daar kom ik ook steeds op uit, dat het woord NaaHaSh stelselmatig uit het Hebreeuws vertaald is als Slang dusz zogenaamd alleen maar Slecht maar dat het letterlijk vertaald meer betekent ‘iemand die alles uitzoekt’.

   Ik kan mij goed vinden in de mening en waarneming van Nachtuil, Julius en Cozmic als het over ‘de Elite’ insiders gaat.. We moeten juist niet indutten met alleen maar mooie relie woordjes, alles uitzoeken wat er te weten valt, als het even kan en niet denken dat alles klaar is omdat de diepe ondergrondse schuil bunkers, dumbs voor domme dominanten onder het tapijt, volgens David W. vernietigd zijn..

  5. Op Argusoog gaat het vandaag eindelijk eens uitgebreid over X en is allessz weer bàààààd volgens goeroe Lichtzwaard, die ons leukste slimste meiszie van de Wtk site heeft afgepakt volgens mij, weg met die goeroes, al heeft ie voor een groot deel wel gelijk als ie het heeft over negatieve gevolgen van ongebreidelde doe maar dom en raak B&Nn bimbo’s en pillen van de straat. Het is weer Kippeduuts Alice, ik kan het wel ‘normaal’ zeggen maar dan zegt het zo weinig..

   Over Kwando, de tweede taal van de Anunnaki;

   Quote

   ” Evert Jan Poorterman 2011-08-31 22:22:50

   Hallo Nexus,

   in dit leven heet ik Evert Jan en mijn alter ego is professor doktor Udo Limpopo, ontdekker van het Kwando, de tweede taal van de Anunnaki, onze ‘goden’. Ik kreeg deze naam van vrienden, ten tijde van mijn taalontdekking in 1999. Wij spreken in Vlaanderen, Nederland en het noorden van Duitsland de oudste taal van de wereld, de taal die God sprak met Adam en Eva. Die taal werd door Jan van Gorp uit Hilvarenbeek in de 16e eeuw al het Diets genoemd… d’oudtse! Het is de taal van de Soemeriers en van de astronauten en kolonisten van de tweede ster van ons zonnestelsel… of van veel verder weg in de ruimte en uit de 6e dimensie.

   groet Evert Jan ”

   http://www.bovendien.com/buitenaards/komeet-elenin-en-de-hopi-voorspellingen

  6. Even wat tot de verbeelding sprekende enge koppen bij elkaar gezocht en een verwijzing naar de reusachtige slechterikjes uit het oude bijbelse testament.
   Zbigniew Brzezinski http://gulfofmexicooilspillblog.files.wordpress.com/2011/01/brzezinski-zbigniew.jpg
   Enlil, ik mag geen foto van Enlil laten zien ? te zien op een blog genaamd www calmart nl/blog/wp-content/uploads/2007/10/enlil_l.jpg

   Quote:
   ” It is in Arcadia where at least one branch of the Nephilim lineage survived, through the ages, and this included imports from Palestine. ”
   http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/serpent_tribe/serpent_tribe05.htm

   http://calmart.nl/blog/2007/10/15/gli-annunaki-loro-e-le-scie-chimiche/

  7. Heb even een stuk of 4 ‘Hyper-reacties’ bij elkaar gedaan Hyper.. ’tWas een beetje een sootje..! Heb alleen die Enlil link niet goed! Nu staan er nog 3 onder elkaar. (Een virtuele vorm van tegen-jezelf-kletsen..?)

  8. Guido het was 1 reactie maar dat schijnt niet te kunnen volgens het Filter, dan ketst het meteen terug, dat ik het niet mag posten, best wel een belemmering, daarom heb ik het in 4 stukken moeten knippen…

  9. @ hyper op 18.5
   dat van dat diets vind ik wat vaag en niet zo voor de hand liggend . Boven dien klinkt het toch anders als b.v.
   Enoema elish la naboe shamamoe sjaplitoe ammatoem shoema la zakrat. Om er maar eens een stukje sumerisch tegenaan te gooien.

  10. Hmm jaah Marcel maar Evert Jan heeft het dan ook over ‘De Tweede Taal’ van de Annu’s…

  11. @ hyper wat zeg je? ik lees wat anders namelijk.
   Die taal werd door Jan van Gorp uit Hilvarenbeek in de 16e eeuw al het Diets genoemd… d’oudtse! Het is de taal van de Soemeriers en van de astronauten en kolonisten van de tweede ster van ons zonnestelsel… of van veel verder weg in de ruimte en uit de 6e dimensie.

  12. @HyperAlert,

   Heel mooi dat je het Drents waardeert, maar je begrijpt hopelijk wel dat ik al die woorden heb opgezocht die heb ik niet dagelijks voorhanden.
   Je raakt mij een beetje in mijn hart, een beetje boel, want wat jij een “New Age Halleluja taaltje” noemt komt regelrecht uit mijn hart. Zo’n gedicht staat werkelijk in een vloek een zucht op papier en dat komt omdat ik het krijg aangereikt, als het klaar is lees ik het wel een paar keer over. Het is voor mij een Kado! Daar ben ik dan niet trots op maar dankbaar voor. Daarom wil ik het ook delen, als het vanuit mijn verstand kwam, als dat al zou kunnen, gaf ik het wel uit, kon ik er misschien geld mee verdienen.

   Ik ga van het standpunt uit: Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.

   Ik ben zeker niet heilig maar ook niet schijnheilig. Mijn innerlijk weten is heel groot en dat noemen ze ook wel verruimd bewustzijn, En geloof me het is prachtig maar in deze wereld ook ontzettend moeilijk, want ik wil heel graag delen maar veel mensen begrijpen het (nog) niet. Maar het gaat de goede kant op, als we elkaar maar in waarde laten en respecteren.
   En laten we nu a.u.b. een keer begrijpen dat ieder mens een eigen denkwijze heeft wat past bij zijn Uniekheid.
   We roepen toch altijd ieder mens is Uniek. Welnu dat geldt voor jou, voor mij en voor ieder ander.
   Gun iedereen z’n eigen weg!!!

   Laat je niet Leven
   Want je eigen Leven is mooier!…..

   En blijf werken met Liefde
   vanuit je eigen Liefde!

   Lieve groet van Ziel tot Ziel, Alice

  13. Marcel het Sumerische woord Gu betekent Koe, klinkt als …

   Quote:

   ” Toen ik in april 1999 ontdekte, dat de Nederlandse Taal die door vele onderzoekers het “Diets” wordt genoemd afkomstig was uit Sumer (Soemerië) en dat het Nederlands dus eigenlijk nog steeds het Sumerisch is (!), ontdekte ik, dat de teksten van de kleitabletten eigenlijk steno zijn. Alle woorden staan in een soort verkorte taal op die tabletten. En ook logisch natuurlijk, want door afkortingen in de taal te gebruiken kan er veel meer op

   In één van zijn boeken noemt de onderzoeker en schrijver Zecharia Sitchin de twaalfde planeet GUD. Meestal noemt hij het ding Nibiru, wat volgens mij fout is, althans niet geheel de lading dekt. GUD in het Sumerisch wordt GU.UD. Spreek de U uit als OE: GUD, GOD, GOED, GOUD. GU = sterk/stier, maar ook koe, kalf en os, dus runderen. En GU = KU = koe. UD = uitdravend. Dus GUD betekent: “stier-uitdravend” ñ oftewel aanstormende stier. En dat is nu precies het gedrag van de twaalfde planeet naarmate hij dichtbij ons zonnestelsel komt. Als een dolle stier maakt hij zijn bocht om de Zon en scheert door de Astroïdengordel (de Hemel) langs de planeten Jupiter en Mars. Omdat de Stier ooit botste ñ 4,1 miljard jaar geleden ñ met de planeet Tiamat. ”

   http://www.denieuwsbron.nl/site/NL/De_Bron/Oude_beschavingen/De_schepping_van_onze_planeet/

   Alice misschien dat ik proef dat jouw woorden vaak ‘ergens anders’ vandaan komen, heb ik soms ook wel, maar ben er dan lang niet altijd gerust op, want wat of wie is die bron dan op zo’n moment? Zoals je nu praat vind ik heel mooi, komt inderdaad echt uit jezelf wat je nu zegt…

  14. @ hyper ik had al eerder van het diets gehoord en het verworpen . Volgens mij is het een ingeving door het ego van de ontdekker. ( ik heb lekker de oudste en meest direkte taal en spreek hem ook ) Als ik sumereische woorden lees : dir, Gindir,lu.lu,nin.char.sag.kan ik dat met de beste wil van de wereld niet verbasteren naar het nederlands of een afgeleid dialect ervan.maar misschienn zie ik het ook gewoon helemaal niet en heb je gelijk wie zal het zeggen .

  15. Hyper , die Marion van HEISCOMING11 is die site aan het overspoelen met haar gristelijke propaganda , lmfao . Ik denk echter niet dat degene die jij in gedachte hebt met lichtzwaardvis aan het dualeren is . Bellis perennis is niet de auteur van de bron van drie .

  16. Hoi Alice, 19.12, beetje late reactie 😉 Maar ik begrijp je wel. En inderdaad het is fijn als er begrip is.
   Kan ook te maken hebben met dat het licht voor sommige te vel is om te kunnen verdragen. Frequentie verschillen, ja die zijn er nog en ze zijn ook voelbaar. Wie weet zitten we allen ooit op 1 frequentie, maar dat is dan niet hier op aarde. We hebben gekozen voor deze verschillende frequenties en ik denk dat ieder lampje zo fel of zacht kan blijven schijnen wat voor het lampje het beste aan voelt.
   Veel liefs!

 17. in reactie op de laatste alinea: “De ideeën die hier gepresenteerd worden, zijn wel met een hiërarchisch sausje overgoten.. Met een gepolariseerde focus op de dienstbaarheid aan het ‘Zélf’ versus de dienstbaarheid aan ‘Anderen’. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt, over dienstbaarheid aan ‘All that IS’. Dit omsluit namelijk zowel het Zélf als ‘Anderen’.”

  De verteller zegt zelf dat die ene oneindige schepper ‘vergeet wie hij is, zodat hij kan leren herinneren, onthouden, en dus zichzelf kan ervaren als schepper’.

  Ik zie dat zij hem dus wel degelijk dienen door de focus op zelf te leggen. Geen wonder dat het met een hierarchisch sausje is overgoten omdat ze onder ‘hem’ staan.

 18. De Schepperkaarten
  41. Je bent Thuis wanneer je in Vreugde bent.

  Vreugde is de energie van Thuis, van thuishoren, van stroom en van liefde. Hoe je uiterlijke omstandigheden ook mogen zijn, kom terug naar je Zelf, kies voor je eigen Vreugde en voel je hart thuiskomen om uit te rusten.

  Als je naar Thuis zoekt omarm dan je leven zoals het is. Onthoudt dat je iets niet eerst hoeft te haten voordat je het mag veranderen. Kies ervoor om de goddelijke perfectie te zien precies daar waar je bent. Adem, laat je vreugde stromen, kom Thuis bij Jou en schep dan het leven van je dromen.

  1. Mooi Janee! dat zegt genoeg, het om-armen wat je al tegen komt, begeleid met een buiging van wederzijds respect.

  2. @Janee

   Prachtig om te lezen en zo waar. Fantastisch om het doel van de reis te beleven en te Leven.
   Het is echt Thuiskomen in jezelf! IK gun het iedereen.♡

  3. @Janee, mooie kaart. Het is goed om vreugde en liefde te voelen. Ook kan ik me wel vinden in “het leven omarmen zoals het is”. Maar leven hierop aarde is leven in polariteit. Dat accepteren, hoort bij zijn en bij het goddelijk plan. Dat betekent dat ik ook haat mag voelen, een keer geen vreugde hoef te laten stromen, ook eens de goddelijke “onperfectie” mag zien en het eens even allemaal kut mag vinden wat hier op aarde gebeurt. En daarnaast ook alle mooie dingen mag zien, genieten van simpele dingen, lol hebben om niets en bijvoorbeeld met een grap de buurman terugpakken met zijn schuine moppen. De kunst is om met je hart “aanwezig te blijven” bij wat je denkt en wat je voelt. Alle emoties (en ook de emoties die minder fijn voelen) horen bij het leven en willen gevoeld worden. Dat betekent niet dat je hoeft rond te wentelen in ellende en nare emoties, nee verzuip er vooral niet in. Maar door haat, afgunst, sjagerijn, liefde, vrijheid en geluk in jezelf te omarmen wordt je een vollediger mens. Daar met je hart bij aanwezig blijven maakt dat je transformeert.

  4. Schepperkaarten.

   1. Adem diep in het Nu.

   Als je verstand verward is; als je hart gebroken is; als je situatie hopeloos lijkt; ADEM. De toekomst en het verleden kunnen verre van perfect lijken. Alleen Hier en Nu, in dit goddelijke ogenblik kan perfectie gevonden worden.Nu is het moment van Schepping. Nu is jouw moment van Leven. Nu is de enige tijd dat je een verschil kunt maken voor jezelf.

   Zul je je vermogen om te scheppen ontkrachten door vol spijt naar het verleden te kijken of met zorgen naar de toekomst? Of zul je Bewust Ademen, terugkeren naar het Nu, terug naar je lichaam, terug naar je centrum – en kiezen voor het Leven?

   Keer terug naar Nu. Adem diep. Het is het grootste cadeau wat je jezelf kan geven.

   Trek maar eens een kaart!!!
   http://www.youaregodalso.com/nl

  5. Een gebroken hart is altijd een open hart…

   Mbmblblbpblbmmm! ((((mag ik nu weer uitblazen?))))

  6. @Janee, die link zit nog steeds in mijn computer. Soms heb ik wel eens de neiging om daar een kaart te trekken. De boodschappen zijn zo mooi, dan voel ik me vanzelf weer goed. Even kijken wat ie nu zegt:

   Wat kies je als dit de eerste dag van je leven is?
   Wat als je vandaag stierf en je het geschenk gegeven werd om terug te komen met een schone lei, een frisse start, volledig volwassen en klaar om te gaan? Zou je jezelf toestaan om uit je karma te stappen, patronen die je geleefd hebt los te laten, de verantwoordelijkheden en lasten los te laten die je meegedragen hebt en helemaal opnieuw te beginnen? Precies dat geschenk kun je jezelf geven in dit moment, elk moment opnieuw. Als je opnieuw kunt beginnen, wat kies je?

   Een vrolijk leven met gezellige mensen en veel gezondheid tot het eind, haha.

  7. 37 “Er zijn veel niveaus van Jou: Je menselijke Zelf, het deel van jou dat deze aardse realiteit ervaart en je menselijke leven leeft; je Engel Zelf of je Hogere Zelf, het deel van jou dat in contact staat met degenen aan de andere kant van de sluier die constant voor je klaar staan; je Ziel Zelf, het deel van jou dat alle ervaringen, kennis, herinneringen en wijsheid in zich draagt die vergaard zijn tijdens heel je bestaan; je Goddelijke Zelf, je goddelijkheid, het deel van jou dat de pure Schepper energie bevat.

   Wanneer je bewust ademhaalt, alles inademend wat je bent, komen deze niveaus en lagen samen, net zoals de kleuren van de regenboog door het prisma heengaan terug naar puur licht.

   Met de bewuste adem, komt alles wat je bent en alles wat je nodig hebt beschikbaar voor jou in het Nu moment. Je wordt coherent, brengt genezing en oplossingen naar je toe op alle niveaus, en manifesteert je Authentieke Zelf.”

   Mooi hoor, het leven in zijn geheel…

 19. Ik heb gisteren het hele 60 pagina’s artikel gelezen van a-z en kan jullie vertellen dat dat een veel duidelijker beeld geeft .
  Deze Hidden_hand melde zich op een Amerikaanse site en na een korte introductie konden mensen vragen aan hem stellen . De verstrekte informatie is dus beperkt tot antwoorden op de gestelde vragen . Zelden draaide hij om de antwoorden heen , hij weigerde alleen om voorspellingen te doen .
  Voor wie het interesserd maar niet zo goed Engels kan lezen of er de tijd niet voor heeft , hier een kleine opsomming van wat er voor mij uitsprong ;
  – de groepsziel Lucifer ( Venus) kwam hier op speciaal verzoek om de mensheid’s ontwikkeling voort te stuwen . Jahweh gaf de mensen vrijwel geen uitdaging en hield er op een dictator-achtige wijze een soort paradijsje op na . Toen het expiriment om de mens te laten proeven van de kennis van goed en kwaad slaagde en de mens daarvoor koos werd Jahweh jaloers en ging geheel over de zeik .– In dit proces zette hij ook de groep Lucifer vast in deze 3e dimensie –. Hun enige uitweg is het proces te vervolmaken en zelf zoveel negatief karma op te lopen dat ze bij de aankomende “shift” ahw via de achterdeur kunnen ontsnappen . Die achterdeur is de negatieve 4e dimensie bij ons beter bekend als de hel . Daar kunnen ze zich bevrijden van de opgelopen negativiteit en weer naar huis gaan , waar lichtwezens thuishoren . Mensen die tot het uiterst negatieve zijn beladen zullen hun volgen in de neg.4D . De rest volgt hun eigen ascensiepad en na de'” shift” komen er anderen die de taken van Lucifer overnemen . Zij zijn moe en willen graag een keer naar “huis”.
  – de 13 bloedlijnen zijn niet van aards DNA
  – het koninklijk huis is een bekende bloedlijn , echter geen krachtige , wel een rijke .
  – de banksters en machtselite noemt hij marionetten die domweg door hun eigen machtswellust helpen het plan te vervullen
  – de Lucifer spelen slechts een rol en weten welke rol ze spelen , zij gaan hierin tot het uiterste om de mens zichzelf te laten leren kennen , de mens heeft echter nog steeds vrije wil .
  – veel heilige geschriften bevatten nog veel van de waarheid maar zijn door censuur en slechte vertalingen incompleet geworden . Ook veel channelings en gnostiche geschriften zijn incompleet . Volgens hem is de channeling van RA 85-90 % accuraat .
  – de groepsziel Ra heeft vanuit de 5e dimensie de piramydes gecreëerd , zij waren ook zeer nauw verbonden met Atlantis en de Mayacultuur .
  – zgn travellers en starseeds zijn hier vanuit andere dimensies gekomen om de mensen bij te staan tijdens de “shift” . Velen zijn nog niet geheel ontwaakt en er word hard aan gewerkt om ze te helpen ontwaken . ( zij zullen zich altijd “anders” hebben gevoeld dan de “rest”)
  – satan bestaat niet , is een verzinsel van de mens om zijn eigen duistere kant ergens aan te kunnen wijten .
  – de Orion-zielgroep bevind zich in de negatieve 4e dimensie en is zijn goddelijke essentie vergeten . Zij dwalen rond in dit gedeelte van het universum en voeren nogal eens energetische aanvallen uit .

  nou dit was het even voor nu , hopelijk geeft het wat meer inzicht .

 20. Ooit ergens in de middeleeuwen is het christendom in Nederland ingevoerd met name door de katholieken,het geloof werd opgedrongen, de saksen bijvoorbeeld die hadden er helemaal geen zin in, die werden afgeslacht tot ze overstag gingen,de friezen waren altijd al vrij, die zijn volgens mij als laatsten gekerstend, voorheen leefde de mensen hier als `heidenen` ze brachten offers aan verschillende goden,ze leefde met de natuur.De bijbel, als kind werd ik al gewezen op de verhalen uit de bijbel over de schepping van de aarde, het bestaan van God die alles regelde, toch heeft dat mij nooit aangesproken, die verhalen, diep in mij was ik meer overtuigd van het bestaan van een grote spirituele intelligentie waar ik deel van uit maakte, samen met alle andere levende zielen op deze wereld,ik voelde als klein kind grote weerstand tegen alles wat met dwang te maken had dat heb ik nu nog steeds,ik heb geleerd dat er verschillende soorten en typen karakters zijn te onderscheidden in mensen, uiterlijk mogen we dan op dezelfde manier functioneren, ons innerlijke manier van naar het leven kijken en er mee omgaan kan erg verschillen,

  ikzelf ben een empathie`s mens, ik kan mij goed inleven en voorstellen hoe een persoon zich zou kunnen voelen onder bepaalde omstandigheden, toch, zowel binnen mij werk (de zorg) als daarbuiten kom ik keiharde ongevoelige personen tegen, die geen enkel blijk van invoelend vermogen geven, ik verbaas me zo vaak hoe totaal ongevoelig personen kunnen reageren tegen mensen die hulpeloos zijn, dit noem ik de andere soort, mensen heb je in twee soorten, je hebt appels en uien, de appels hebben een hart, de uien daarintegen kan je blijven afpellen, schil na schil en je vind geen hart, een hart is nodig en een vereiste om jezelf` mens` te noemen, het hart is het symbool van liefde, die liefde komt van de grote energie.
  Ik heb nu bijna 57 jaar de` ontmensenlijking` van mensen mogen aanschouwen in de naam van `Christus`of Mohammed die voor mij een andere benaming is voor Macht,oorlog, honger en ziekte.Religie lijkt tot meer kwaad dan goed te leiden,handig speelt de maatschappij met zijn geldeconomie in op de verdere ontmensenlijking,door hebberigheid en individualisering aan te moedigen, zaken van het hart( liefde) lijken op meer en meer op een ander plan te komen, de mensenlijke intimiteit en sexualiteit is al gedegenereerd tot iets wat je met ieder kan doen en dat liefde daar niets mee te maken heeft,de boodschap dat je alleen maar iets voorstelt als je `zo`n huis hebt, die auto, deze kleding,dat product gebruikt enz`Het is de tijd van `poppedijn Barbie en sixpac Kent, ondertussen is er een `honger`naar het spirituele, niet raar, we zijn spirits in een materiële wereld.

  Ieder mens word volgens mij geboren met `een innerlijk` weten,een natuurlijke spiritualiteit en intuïtie, helaas groeien de kinderen op en leren alles te onderdrukken, zodra je kan lopen is het grote afleren op spiritueel gebied begonnen,voor die kinderen die elke zondag naar de kerk worden gesleept of Koranstudie`s krijgen ingeslagen(beide hebben niet met spiritualiteit te maken) kan het twee kanten op gaan, of ze ontvluchten alles wat met geloof te maken heeft,of ze zijn zo apathies en geïndoctrineerd dat ze zich buigen onder de angst en als verlamde vleugeloze vogels door het leven gaan.De maatschappij met al zijn verkeerde boodschappen doet de rest van de opvoeding, gevoel en liefde moet worden afgeleerd, het dient nergens toe en maakt dat je als een softie door het leven gaat met alle gevolgen van dien.
  Het is een harde `wereld`een `jungle`(de angst regeert) waarin moet worden gevochten en gestreden voor je bestaan is de boodschap, je kan niet zonder de hulpstukken die je worden aangereikt via de reclame, de muziek en film industrie,maar ik ben er van overtuigd dat elk mens in eerste instantie met een hart(liefde) geboren word en een natuurlijk spiritualiteit en respect voor onze aarde.Ik heb ook de grootste hoop dat er een grote omslag komt, misschien maak ikzelf dat niet meer mee(ik hoop van wel)want het is een geleidelijk proces dat tijd nodig heeft,maar de roep om verandering wordt steeds groter en groter, of er moet iets heel radicaals gebeuren dat de mens zal terugwerpen op nieuwe(oude) waarden, zoals liefde, vrede, delen en genoeg voor iedereen, dat is in ieder geval mijn wens voor de mensheid en de aarde.

  1. @Lida,

   Mijn sympathie heb je, in heel veel dingen zit geen hart meer, en als er geen hart in zit functioneert het niet. Vandaag kwam ik iemand tegen die het “HART” mechanisch noemt! Arm zielig mens, Bij het afscheid heb ik gezegd: ik hoop voor u dat u, uw hart weer vindt.♡
   Nogmaals heel mooi stuk, komt regelrecht uit je hart! Succes en vooral veel plezier op je levenspad

   Hartegroet Alice

  2. @Lida, ik kan niet anders dan dat ik jouw wens deel… van harte…
   Ik merk bij meer mensen een verlangen naar een hartelijker wereld, ik denk dat als er genoeg mensen naar “verlangen” dit weleens geleidelijk kan omslaan in een hele andere wereld. Daarnaast is hartelijk zijn erg besmettelijk.
   Een voorbeeld, ik heb bijvoorbeeld hart voor de natuur, een paar weken geleden heb ik wat plastic en zwerfvuil opgeraapt bij een sloot odat ik niet wil dat vissen in de zee erin stikken. Gisteren kwam ik er weer langs en toen zag ik een wildvreemde op diezelfde plek zwerfvuil oprapen.

   Dus bij deze de oproep om hartelijk besmettelijk te zijn :-))

  3. @Lidia Je ziet het net zo als ik, geloof is geen garantie voor een goed mens, in tegendeel vaak.
   Het valt mij op dat er de laatste tijd minder goede mensen geboren worden en vraag me af of dit komt door de maatschappij waarin we nu leven of een andere reden.

   Ik vraag me trouwens af waar dit scheppingsverhaal vandaan komt, het is blijkbaar een bekend verhaal, ik houd me aan mijn gevoel ik ben liever een goed mens.
   En als ik het spel niet snap jammer dan.

 21. Dit verhaal komt rechtstreeks uit the Law of One. Vrij verkrijgbaar en in e-book vorm te lezen op internet. Het verhaal is bijna gekopieerd uit deze boeken. Zoek het maar eens op.

  1. Moonbraker ( breaker ?)
   Als je het hele verhaal zou lezen , 60 pages , zou je dat ook tegenkomen . Hierover zei hij dat de channeling van Ra voor 85-90% accuraat zijn . In channelings gaat een deel van de info verloren door de communicatie/interpretatie stoornis .
   Het zou echter vreemder zijn als het verhaal volledig anders zou zijn .
   Keep an open mind . ( not to open , your brain might fall out )

  2. @cozmic Dank voor de update, dit plaatst het artikel in een duidelijker daglicht.

 22. Cozmic, leuke verrassing is dit. Ik zag er tegen op het Engelse artikel te lezen.
  Het bevestigd mijn idee dat je moet blijven waar je je tot nu toe thuis voelde.
  Het zal de bedoeling zijn daar te zijn en nergens anders.
  Jouw lijstje geeft meteen weer een andere kijk op het hele artikel.
  Het blijkt weer niet zo zwart-wit te zijn als het leek.
  Volgens mij is dit reactie nummero honderd. En anders reageert er nog iemand op dit moment. 🙂

  1. @ Selene , je had inderdaad reactie 100 . Het voelt inderdaad beter he , met die uitgebreidere info ? Onder reactie 22 staan nog wat fragmenten uit het interview .

  2. Dankjewel Cozmic. Reactie 22 nu ook gelezen. Dag satan, wel jammer voor al die naar de duivel wensers. Komt mooi niks van terecht. 🙂
   Hartelijke groet van Selene

 23. En weer is angst een aanjager in het grote spel…En het krijgt een legitimatie volgens de insider. Toch denk ik dat veel wat hier wordt aangehaald op waarheid berust…

  Maar het meeste wat denk ik niet begrepen wordt (wat ik zelf ook nog niet bevat maar wel beschouw als onvermijdelijk…) en wat hier wordt aangehaald is het volgende: God is oneindige intelligentie, oneindige energie en oneidig bewustzijn….
  Wat betekent dat nu eigenlijk?

  Is daar wel plek voor individualiteit? Die is lastig want die 6e dimensie (ook wel christus bewustzijn, er zijn meerdere benamingen) betekent thuiskomen, klaar met de leerschool…En thuis komen betekent weer onderdeel uitmaken van die eenheidsbewustzijn….Er is daar geen behoefte aan individualiteit…(een uiting van verscheidenheid van die eenheid)

  Lastig in een 3d of aardse wereld waarin alles (of in ieder geval veel) draait om het individualiteit, maar zolang wij hier aan vasthouden zal de WAARHEID altijd een vorm van relatieve waarheid zijn, ingegeven door dualiteit…

  Het opgeven van onze individualiteit wordt gezien als een offer maar is dit geenszins…Dat kan ook niet als we allen uit dezelde bron komen….oneindige intelligentie, oneindige energie en oneidig bewustzijn ervaren is nimmer een offer…

  Ik kreeg daarnaast het gevoel nog wat aan het artikel toe te voegen. In het artikel wordt gesproken o.a. over de raad van ouderen. Lees eens volgend document door. De plek van de akasha kronieken worden dan duidelijk, en jah er is ongelooflijk veel lol daar aan de andere kant van de sluier…

  http://www.lifebetweenlives.nl/LezingLBLkerkrade.doc

  1. @Burke,

   Geweldige toevoeging, had het zelf niet beter kunnen doen 🙂
   Natuurlijk is er LOL aan de “andere kant” van de sluier.
   Als je bier wilt in de “Hemel” dan kan dat. Ik schreef een keer op “als er in de hemel niet is wat je graag wilt, ben je niet in de hemel”
   Ook denk ik dat God, hoe je God dan ook mag zien heel veel humor heeft.
   Ik denk echt dat “alles kan” in het veld van de oneindige mogelijkheden, maar dan moet je het gezegde; “eerst zien en dan geloven” wel omdraaien. En er vanuit gaan dat wonderen elke dag kunnen gebeuren!
   De “echte” wereld is zo schitterend! En pas op: het is een eenheid, dus de onze, die voor ons zichtbaar is, valt daaronder.
   “Maak het gewone “buitengewoon” en het buitengewone “gewoon”
   Hartegroet Alice

 24. 1 waterdruppel is machteloos.
  Verdroogt in de zon
  Vervliegt in de wind
  Vriesdroogt in de kou
  Alleen de regen kan hem redden
  Zoveel lotgenoten tegelijk maken samen sterk
  Doen rivieren ontstaan
  Verzetten bergen
  Komen waar het stoffelijke niet kan gaan
  Verkennen alle hoogten en diepten
  Zijn samen één

  1. @Selene,

   Heel mooi, heb het een poosje op mij in laten werken, “1 waterdruppel is machteloos!”

   Maar wij zijn zelfs alleen niet machteloos, het is onze eigen perceptie, onze eigen keus,
   waar sluiten wij ons bij aan, je hoeft zelfs “alleen maar” je gedachten te richten op dat wat je raakt.

   Dit gedicht heb ik al eerder gemaakt:

   Ieder mens zit
   boordevol gedachten
   boze gedachten, hoopvolle
   verdrietige
   blije, vrolijke
   verwachtingsvolle, aardige
   verwoestende
   en ze worden opgevangen door de wind
   en verspreidt
   en uitgestort
   uitgeblazen
   in een storm
   een verwoestende tornado
   een strelende bries
   een spelende wind in de herfst

   Ze worden weer opgevangen, gevoeld
   is daarom de lucht zo zwaar
   zo triest…….maar…
   gelukkig soms ook licht en
   vol van vurrukkullukke spannig.

   Onze gedachten door de wind gedragen
   Ze hebben macht
   Onze gedachten door de wind aan kracht gewonnen.

   Het is Gods Adem: Met andere woorden
   de wind van verandering.

   (Wind off Change)
   Liefs Alice

  2. Janee, dankjewel. 🙂
   Alice, jouw gedichten zijn hemels, de mijne (nog) aards. 🙂

  3. @ ja haha

   Maakt niet uit toch? De boel loopt immers door elkaar. De “hemelse” mensen helpen de aardse en andersom. Anders kan ik het niet zien als Eenheid, waarin we allemaal ons plekje hebben.
   Aangezien ik leef in het veld van de oneindige mogelijkheden, kan er van alles plaatsvinden.
   Het ligt eraan hoe je je focust, en aan je referentiekader. En hoeveel ruimte jij je gedachten durft te geven.
   Moed ziet er soms anders uit dan veel mensen denken.

   Spring in het onbegrensde en maak het tot je huis!!

 25. Dank je wel voor jouw bijdrage, Cosmic! Vooral de laatste opmerking heeft wel een glimlach opgeleverd!
  Die ascended masters zijn we nu zelf! Er zijn wel jaren geweest dat wij met hen konden werken, en zelfs ik heb dat gedaan.. Maar nu al een jaar of 4 geleden kreeeg ik opeens geen contact meer met ze. Na veel meditatief naspeurwerk kwam ik erachter dat zij op een nieuwe missie zijn gegaan. En ook zij hebben nog wel wat te verhapstukken met zichzelf. Het was wel even wennen want ik had mijn ‘gidsen’ niet meer om me heen! Totdat ik om een nieuwe gids vroeg en mezelf te zien kreeg, LOL!

  Ik kijk nog steeds met verwondering naar therapeuten die uitleggen dat ze met meester zus of zo werken.. En denk, wat is hier aan de hand?! Heb weleens gezegd dat de masters wat anders zijn gaaan doen. Worden ze boos, haha!

  Is het misleiding, vasthouden aan een oud systeem? Als een gloednieuwe computer die je uitrust met DOS en Wordperfect 4.2 (voor wie dat nog wat zegt). Ik denk hetzelfde over Reiki. Ook een oud systeem.
  Oeps, sorry! Mijn mening.

  Als jij in de spiegel kijkt zie jij die Descended Master, die je bent. Want JIJ bent hier gekomen in stoffelijke vorm, en dat is iets waar andere kosmische wezens hun petje voor afnemen. Lang niet iedereen heeft er zin in! Het is een van de moeilijkste taken die iemand op zich kan nemen.

  Dus als je met energie werkt, kun je dat gewoon laten stromen vanuit de Bron, via je goddelijke zelf (niet verwarren met ego). Het mag naamloos blijven, zodat we geen label erop kunnen plakken.

  Nog een anekdote: Al 10 jaar geleden heb ik eens de proef op de som genomen, door met drie mensen iemand een healing op afstand te geven. Een persoon had reiki 2, de ander level 1 en de derde helemaal niets. En ze konden het alle drie even goed..

  1. @ Eyeinorange, dank je voor het delen van deze wijsheid. Mijn Geestkracht is heel sterk en ik ga vaak als een speer, maar de schaduwkant hiervan is dat ik ook vaak vol raak in mijn hoofd en dan niet meer goed “stroom”. Ik kan dan ook niet meer goed Aarden. Vroeger kwam ik dan heel sterk uit mijn eigen kracht en raakte van mijzelf vandaan. Een aantal maanden geleden kwam ik erachter dat als ik mijn hoofd tussen mijn 2 handen neem en dan al mijn aandacht stuur naar mijn 2 handen, dat dan ineens na een aantal minuten de energie weer gaat stromen en dat ik dan weer verbinding met de Aarde voel en weer helemaal in mijn Kracht staan! Ik vertrouw nu helemaal op mijn eigen Goddelijke zelf! En dat is een heel fijn gevoel!

  2. Fijn om te horen Dick. Er zijn vele manieren om te Aarden en iedereen kiest zo zijn eigen favoriete manier. Er is maar één regel: er zijn geen regels!
   🙂

  3. EyeinO , Grappig dat jij dat aanhaalt over reiki . Zelf heb ik ook hele volksstammen op de kast gejaagd door het de Keizers nieuwe kleren te noemen 🙂 In mijn jonge twintiger jaren werd mij al aangeboden om reikimaster te worden , toendertijd voor “slechts” 5000 gulden . Na kort beraad met mezelf heb ik dat aanbod afgeslagen en tevens alle andere inwijdingscertificaten weggegooid , nadien ook iedereen die geïnteresserd was binnen 10 minuten GRATIS de methode geleerd . Energie moet gewoon stromen , daar helpt een ingelijst papiertje niets aan mee .
   Groeten van een andere descended master .

  4. Weet je wat ook heerlijk werkt en ik de laatste beoefend met wonderbaarlijk resultaat….Chi Neng.

   Zelfs met de beste meditatiemethoden was het me nog niet gelukt zo ‘uit het hoofd’ te treden in mijn leven, sinds ik daar mee gestart ben….

   En het prettigste is dat mijn superEGO het niet meer nodig vindt om op die zeepkist te gaan klimmen en de wereld te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Is toch maar eenzaam daar op die zeepkist…

   Delen en verbinden dat is mijn nieuwe wet ipv een soort van ‘gelijk’ te willen nastreven…heerlijk…

  5. Yep, chi neng of chi gong werkt uitstekend! En ach, het is natuurlijk al meer dan 6000 jaar oud, dus het heeft zich allang bewezen..

   Haha, Cosmic, de spijker op de kop! Ik heb ook Shamballa MDH gedaan en ook dat heeft z’n voors en z’n tegens. Maar 1 ding leer je daar wel van: je kunt geen INWIJDING krijgen door een andere persoon. Iemand kan jouw wel helpen om je af te stemmen op een bepaalde energie. Vandaar dat binnen Shamballa MDH ook gesproken wordt van ‘attunements’ en niet van inwijding.

   Inwijding gebeurt door het leven zelf. “opeens weet je het” (en wordt geen conducteur) en dan ben je vanzelf weer een level meester.
   Tegenwoordig is iedereen Grand Master… van zichzelf!

   Kijk er het enige betrouwbare channel dat ik ken, Steve Rother maar op na. Ik kijk alleen de segmenten #6 van zijn maandelijkse bijeenkomsten, daar zit alles in.

  6. Andere Meesters kunnen een voorbeeld geven. Een visioen aanbieden. Maar het binnenhalen van de toekomst in het nu dienen we zelf te doen!

 26. Zeker interessant!

  Alhier (inclusief comments!) zijn ook zeker nog aanvullende schroefjes/ moertjes te vinden: http://www.argusoog.org/2011/09/website-van-de-maand-augustus-the-real-illuminati-blogspot/

  Dit verwijst naar een site met vele pagina’s (er wordt gezegd 2300).
  Zij noemen zich The Real Illuminati en beweren dat de term Illuminati gekaapt is door de families van de oude wereldorde. Plausibel verhaal want wetenschappers in de 17e eeuw bvb waren wel degeluk wereldbeeldbrekend bezig.

  Ze verketteren deze democratie maar zijn voor meritocratie, een begrip dat de moeite waard is te checken. Heb dit gedaan, zie de comments aldaar.

  Hoewel ik de toonzetting vaak te negatief en vooral ook te patriarchaal vindt is er veel informatie uit te filteren. Deze bvb is aanbevelenswaardig:
  http://armageddonconspiracy.co.uk/The-Divine-Suicide%281862865%29.htm

 27. Wat het artikel doet is het omdraaien van de waarheid. De bekende truc van de politiek en machthebbers, vertel het tegen over gestelde van de waarheid.

  Het gaat om Liefde
  We zijn hier in een Intelligent Design (ID) omgeving met maar een (1) doel: Om te komen tot een leven vanuit liefde.
  Er zijn op aarde twee paden, 1 van het Ego (angst) en de andere is de weg van het hart. (linker en rechter hersenen)

  De ID-omgeving heeft 1 doel en dat is alle mensen zover te krijgen dat ze gaan leven vanuit liefde, vanuit hun hart. De vrije-wil is een keuze: leef ik vanuit mijn gereedschap (= ego, verstand) of leef ik vanuit het hart.

  Het ID zal elk middel aangrijpen om ieder mens tot inzicht te krijgen dat het vanuit liefde MOET gaan leven. In het ID heeft de mens een vrije wil, de keuze is leven vanuit angst (ego) of leven vanuit liefde.
  Het ID systeem zal alles aangrijpen om je op je knieën te krijgen zodat je gaat kiezen voor het leven vanuit Liefde. En daarom kent het ID ook geen goed of slecht, het zijn alleen maar dingen die gebeuren om je te krijgen tot te leven vanuit liefde. (overgave)

  Ego werkt vanuit beperkingen, te korten, gebrek. Liefde werk vanuit overvloed. (vergelijking volwassen en kind)

  Het enigste werk op aarde is al je wikkels gaan o n t – wikkelen, al je wikkels afwerpen om uit te komen bij de bron wie je bent: Liefde.

  Dan ervaar je dat JE niet bestaat, je bent slechts het gereedschap van Liefde (bewustzijn-God)De Liefde werkt door je heen en gebruikt je als uiting.

 28. Een leuk verhaal, maar het is maar een verhaal van iemand die graag gehoord of gelezen wil worden.Moeilijke woorden, moeilijke begrippen die de weerklank niet vinden in de wetenschap en dus niet te bewijzen zijn.Dat wij geschapen zijn door Lucifer is leuk gevonden, vooral omdat die naam een ander perspectief heeft gekregen.Lucifer is niet de duivel maar het scheppend Licht.Dat is wel wat anders. Verder probeert het verhaal de Schepper, die ik maar God noem (niet de God die niet bestaat) te verduidelijken, te begrijpen. Maar God is niet te begrijpen en zijn plannen zijn niet te begrijpen. Elk verhaal die bedoeld is om het wel te begrijpen mislukken bij voorbaat. Zelfs het aanhalen van hogere dimensies is,aangezien wij in de 3e dimensie leven, geïncarneerd zijn, onzin. De 4e dimensie en hogere, worden slechts in de hogere algebra gebruikt en is strikt theoretisch.

  Kortom, een leuk verhaal waarop je dieper kunt ingaan en waarover je kunt philosoferen,maar het is verloren tijd.Het geheel blijft abracadabra.

  Teddy

 29. The Book that will Forever Change Our Ideas about the Bible

  Why this title was chosen? Because the literal translations of ancient Jews help us to discover what they didn’t know.
  * the Bible clearly says that God as all men dies
  * the Bible explains that we have been formed with DNA of our creators
  * The Bible tells us that our creators traveled in flying objects
  * the Bible quotes a direct relationship between the UFOs and Sumer, the earth as the keepers of the flying objects
  * The Glory of God was in reality… a UFO
  *The bible refers to giants and tells where to find their legacy
  *The Angels mentioned in the Old Testament, where perceived as spiritual beings, however do not exist.
  * The Ten Commandments written on the stone were not those that have been reported.
  * the evangelist John has drawn his mystical doctrines from the Hellenistic literature of his time
  * and other, as the fact that the Church admits that the Old Testament knew of the aliens .

  1. Cozmic, geen enkel boek noch een goeroe met een vage naam Hidden Hand kan mijn idee over hele oude heilige geschriften, waaronder de bijbelboeken of ander gnostieke geschriften, radicaal op z’n kop zetten….. Slechts mijn innerlijke belevingswereld, en alleen dat, doet mij voortdurend weer nieuwe dimensies ontdekken in deze heilige geschriften. Die geschriften zijn niet voor niets in een soort geheimtaal geschreven, waarvan we de betekenis stukje bij beetje mogen leren vertalen in ons eigen tempo. En we mogen imo leren onderscheiden wat er toe doet en wat niet!

  2. @ cozmic
   Ik vind het wel een heel interressante serie, en bij mij zet het niets op zijn kop( dat stond het toch al) maar opend een geheel nieuw arsenaal perspektieven,het resoneert me haast aan stukken haha.

  3. jah het resoneert bij mij ook al als een gek; ‘Masorets; The Keepers of the Tradition’ zijn wij monniken geweest Mars en Cozz

  4. Blij om te horen. We leven tenslotte in de Eindtijd. Er wordt nu van ons verwacht on kleur te bekennen 🙂

  5. @ dick
   Beste dick hoe weet jij nu dat de geschriften die jij hier vaak aanhaalt en die een lijdraad in jouw leven lijken te zijn , heilig zijn? Hoe weet je nou zeker dat het niet een geredigeerd en door talloze vertaalfouten( bedoeld en onbedoeld ) zijn ware aard reeds lang heeft verloren? Wat is heilig eigenlijk?Zijn het niet gewoon een serie aannames waarop jij je wereldbeeld hebt gestoeld( dat geld natuurlijk voor een ieder). Is het niet zo’n beetje hetzelfde als wat ik een nogal ontwikkelde ( gestudeerde ) moslima hoorde zeggen toen ze met droge ogen beweerde dat de koran uit de lucht was komen vallen. Dat het daarom het woord van god is en dat dat niet kan worden ontkent?
   Vat dit niet als een persoonlijke aanval op dick , zo is het werkelijk niet bedoeld . Maar hoe kan je “de heilige schrift”onvoorwaardelijk als leidraad aanvaarden zonder de vele tegen sprekingen daarin , en de verwijzingen naar redactie , ja leugens zelfs, niet in ogenschouw te nemen?
   Als je weet dat de vertaler van het boek matheus ( waar jij toch regelmatig aan gerefereerd hebt) een begeleidende brief liet meegaan met zijn pennevruchtje , dat hij enkele veranderingen en toevoegingen had aangebracht. Het doel daarvan was de opmerkingen die in het geschrift stonden die de gevestigde leer onwelgevallig waren en daarvoor een bedreiging in zich hielden , aan het volk te onthouden.
   Kortom zelf mensen die met die bijbel werkten gaven toe daarin te strepen en te redigeren, voorwaar geen kleinigheid om dat in het opstel van god te doen!
   Of de vele dicrepanties die bestaan tussen de verschillende bijbelboeken? Hoe verklaar je die , het feit dat we niet exact weten hoeveel apostelen er waren en wat hun namen waren ( 1 van die discrepanties). Nee ik snap niet dat een ontwikkeld mens als jij dit zonder slag of stoot kan aannemen als zijnde heilig en waar.

  6. Heilig is een mooi woord uit het dualisme . Als het één heilig is en daardoor het ander niet dan is er een mooie tweedeling ontstaan waarin de religieuze fanaten hun despotische machtwellust kunnen botvieren .

   Religion Is Like a Penis

   It’s fine to have one.
   It’s fine to be proud of it.
   But please don’t whip it out in public and start waving it around.
   And PLEASE don’t try to shove it down my kids throats!

  7. Marcel, om even een misverstand uit de wereld te helpen: ik aanvaard niet de heilige geschrift onvolwaardelijk als leidraad in mijn leven. Vooral met hele grote delen van het Oude Testament heb ik niet veel mee. Ik geloof in een Liefhebbende God. Ik heb als klein kind al nooit begrepen dat er een wraaknemende God zou kunnen zijn. Ik heb dan ook heel lang afstand genomen van het geloof uit mijn jeugd. Alleen ik heb gemerkt dat veel heilige geschriften ons veel te vertellen hebben. Het zijn voor mij met name een aantal gnostieke boeken, zoals het Evangelie van Thomas en het Evangelie van Maria Magdalena die mij erg aanspreken. Sins ik me meer Bewust ben geworden wie ik werkelijk ben, zijn die boeken meer en meer bij mij tot leven gekomen. Ik kan dat niet uitleggen, dat is een kwestie van aanvoelen, resoneren, hoe je het maar wilt voelen. Ik ben bang dat we hier niet uitkomen en dat hoeft wat mij betreft ook niet. Want dat zou betekenen dat ik mijn gelijk wil halen en wie ben ik om dat te mogen doen. Ik leef mijn Waarheid en ik hoop dat jij jouw Waarheid leeft…. en dat is alles goed, beste Marcel

  8. @Dick,

   Dit is een dilemma wat niet op te lossen is, want dit gaat om geloof versus verstand. En Dick wat jij bedoelt is innerlijk weten, een diep weten, waarbij de “heilige geschriften” of inspirerende teksten jou in je hart raken. Ik ken dat, en hoe zou je anders kunnen “weten” dat iets waar is. Want wij weten dat een ieder z’n eigen waarheid heeft waar deze dan ook op gestoeld is, maar die hoeft niet met die van ons te resoneren. Dit citaat van C.G. Jung zegt hier veel over: “Wie buiten zichzelf zoekt droomt. Wie in zichzelf zoekt, wordt wakker.” En dit kan ik alleen maar beamen. Want alles maar dan ook echt alles zit in ons zelf. Zo wordt het leven simpel en mooi, maar het maakt het tevens moeilijker, aangezien dit veelal niet wordt begrepen. Maar Dick, we kunnen alleen als voorbeeld dienen, niet overtuigen, ook omdat het niet uit te leggen is. Maar het blijft fijn om een medestander op je weg tegen te komen, want er leiden zoveel wegen naar Rome. Dat kan ook niet anders aangezien we allen Uniek zijn, en dat geldt in alle opzichten.

  9. Alice, mooi gezegd, inderdaad een innerlijk weten, veel teksten raken me rechtstreeks in het Hart. Ik heb dat vaak ook met muziek. Vanavond hoorde ik Bruce Springsteen met “When the saints go marchin in” Tijdens het draaien kreeg ik een onbeschrijvelijk fijn gevoel van thuiskomen

   http://www.youtube.com/watch?v=r_Nrl-5Ker4

  10. De ene tekst is voor iemand geweldig, de ander krijgt afkeer gevoelens ervan. Ik hou van de oude geschriften als die van Thomas, de Nag Hammadi lees ik zo nu en dan. Prachtig dat het resoneert bij tijd en wijle en soms diepere inzichten geeft in mezelf. Uiteindelijk is het zoals Alice zegt een zoektocht naar onszelf in onszelf en al deze dingen net alsook muziek, kunst, de schoonheid ervan zijn slechts richtingaanwijzers naar de werkelijkheid in onszelf. Die wordt even aangeraakt, even open. Was ik maar altijd in die werkelijkheid en altijd open. Het is niet te benoemen, worden als liefde schieten dan zelfs tekort, alles wat vorm heeft schiet dan tekort. Het is als… verder gaat de beschrijving niet.

  11. Het bewustzijn (God) heeft wezens geschapen die vanuit de ruimte naar aarde kwamen en op aarde de mens ontwierp. Alles is bewustzijn, ook “Marsmannetjes”.

  12. Charles, grappig dat je dat zegt, dat alles bewustZIJN is….. Nu we zo langzamerhand midden in de Eindtijd zijn beland, begin ik me wel meer en meer af te vragen of iedereen wel een ingebouwde wekker (Geest) heeft om Wakker te kunnen worden 😉

  13. Een heilige heb ik nog nooit gezien of gehoord. Wel veel mensen die het 1 verkondigen, maar in hun daden de andere kant laten zien; schijn-heiligen genoeg helaas.

  14. Imke, ik heb ook nog nooit een heilige ontmoet. Die bestaan er volgens mij ook niet. Wel heb ik gemerkt dat sinds ik dichter bij mezelf ben gekomen een aantal jaren geleden, dat er een aantal hele oude, zoals ik het noem heilige geschriften zijn, waaronder bijbelboeken, veel andere gnostieke geschriften, de Baghavad Gita etc waarvan de teksten mij raken tot diep in het hart. Ik herken in de verhalen in deze geschriften als het ware mijn eigen levensverhaal. In feite ben ik nu in staat door het Grote Ontwaken de “geheimtaal” in die geschriften volledig te vertalen, niet vanuit mijn denken, maar vanuit een innerlijk weten. Hierdoor voel ik wel dat ik op de juiste weg ben en het voelt dan fijn om te weten met wie je oprecht een en ander kunt delen.

   En Liefde hoeft niet altijd te betekenen dat je poeslief voor elkaar bent, allemansvriendjes. Je mag ook wel eens duidelijk zien te krijgen wie je ware vrienden zijn op die weg en wie de toneelspelers. Al het gedoe van een aantal weken terug heeft in ieder geval heel veel in beweging gezet en ik weet zeker dat het een ieder te goede komt. Mij is heel veel duidelijk geworden, De wereld ziet er een stuk transparanter uit. En wat iedereen erbij denkt of voelt, zal mij een rotzorg zijn, zolang ik maar vanuit mijn Hart weet dat ik met de juiste intentie heb gehandeld. En dat is het geval 🙂

   Nog even: Hoe kan iemand met een Liefhebbend Hart op het ene moment geheel ongevraagd aan mij mailen over een ander waar ie een intieme relatie heeft gehad dat “het enige dat me nog bind is een soa”. En die ander ook al geheel ongevraagd aan mij via de email mededeelt dat de ander totaal doordrenkt is van de pijn en niet in staat is om ook maar de geringste liefde te geven. En ik die 2 sinds die tijd wel voortdurend over de chat met elkaar zie toneelspelen. Ok, ik kan daar prima mee om gaan, maar ergens was de gresn bereikt. En dat was na dat gedoe met die cyberstalkling en ik duidelijk maakte dat ik dara niet van gediend was. Blijkbaar mocht ik dat niet doen, want toen kwamen ineens uit alle hoeken en gaten de vliegen op de stroop af ( of beter gezegd de sprinkhanen uit de woestijn 😉 ) Net alsof ik een heilige ben en niet boos mag worden. Ik was vreselijk boos op Issy. Stalken is een eng machtsspelletje, niet meer en niet minder. En dan komt nota bene een mies mannetje, waarvan ik nog altijd het gevoel had dat hij zijn hart op de geode plaats had zitten, nog even een schop nageven via de chat met zijn vriendjes en vriendinnetjes over oude pijn en dat hij die al 20 jaar geleden achter zich heeft gelaten. Ja, toen ging bij mij het licjt uit en heb hem via de mail maar even meegedeeld dat ie totaal ongeloofwaardig was. Voor mij een duidelijk verhaal, transparanter kon het niet zijn! Ik weet, het maakt me niet populair, maar het schept wel duidelijkheid 🙂

  15. En ik was al blij het geheel te hebben gemist , helaas alle ins en outs moeten nog even dunnetjes overgedaan worden? Maar wel vanuit liefde, zo wordt verzekerd. Sorry hoor mag ik even een teiltje!
   Voor iemand die het een rotzorg zal zijn wat een ander over hem denkt ben je je wel heel erg aan het verdedigen en jouw uitleg aan het geven bij je akties dick. Maar dat mag je gelukkig zelf ondervinden, net als ik mag denken dat je lijkt te blijven hangen . Immers zoals je al schreef gaat het over weken terug , wel eens van vergeving en vergeten gehoord?
   Gelukkig weet ik helemaal niet waar het allemaal om gaat en is mij zo al wel duidelijk welk spel er wordt gespeeld en door wie , en van mij mag een ieder dat hoor ! Vrije wil enzo alleen hou het lekker bij jezelf en de spelers , en val de rest daar niet mee lastig.Bwek.

  16. Ik bedoel maar je reageerd als door een dij gestoken op het woord schijnheilig, en andres is het vanuit het niets . Laat het toch los man . Als het je werkelijk geen moer kan schelen wat een ander er van denkt , doe dan gewoon je ding en vergoeilijk dat niet. Zo komt het op mij over als was je intentie absoluut niet duidelijk door je handelen , en zelfs niet voor jezelff. Anders hed je geen uitleg nodig ( een uitleg waarmee je verschillende mensen nog even een trap na geeft) Echt geen teken van leven uit liefde volgens mij eerder leven vanuit veroordeling en wraak ( zo komt het tenminste op mij over) In een werkelijk transparant handelen is de intentie duidelijk door de handeling! En behoeft dus verder geen betoog.

  17. Ach, Marcel, als ik als door een bij gestoken (of als een schorpioen in de woestijn 🙂 ) had gereageerd had ik dat een aantal weken geleden wel gedaan.

   Ik moest echter denken aan de subtitel bij dit verhaal “Perceptie is krachtiger dan logica;perceptie is krachtiger dan emoties.
   Perceptie is krachtiger dan geloof”

   Marcel, voor een aantal onder ons loopt er naast een digitale wtk wereld ook een paralelle digitale email wereld en zelfs voor sommigen een “real life” wereld. Integriteit houdt voor mij ook in dat je die 3 werelden weet te scheiden. Vanaf het moment dat er een persoon is die zich gaat veroorloven om allerlei dingen opeen vervormde wijze in de digitale wtk wereld te brengen, die zich af hoorden te spelen in de digitale email wereld of beter nog in de “real life” wereld, dan kan er een bepaalde perceptie ontstaan die niet overeenkomt met een waarheidgetrouwe weergave van de feiten. Ergens kan er dan een moment komen dat een en ander bij je terugkomt!

   Marcel, jouw rol (huilen met de wolven in het bos) in de klucht die jij en Jouke hier regelmatig opvoeren is mij al lang helder, dus niets nieuws onder de zon, en Jouke zal wel weer komen met zijn bekende “narcisten” verhaal, maar het is voor mij een ongeloofwaardige klucht geworden.

  18. @ dick
   Buiten het feit om dat het mij werkelijk niets kan schelen wat men over mij denkt, zie ik mij bevestigd in mijn vragen naar jou en jouw ( ver) oordeling daarvan. Misschien toch nog maar eens een spiegel van stal halen beste dick!
   Immers wat je het meest in een ander tegenstaat is vaak onverwerkte zooi in jezelf.
   Ik weet helemaal niet waar je het over had , heb die hele shitzooi van jullie gelukkig gemist maar zie jou als uit het niets de bende oprakelen . Aan jou om uit te zoeken waarom je dat zo graag wilt doen , ’t kan mij verder niet boeien!

  19. Marcel , goed geobserveerd en gereflecteerd .
   Voor de rest geen woorden aan vuil maken 😎

 30. Het is ongelovelijk gemeen om dit soort hypothetische on zin in het openbaar ter discussie te stellen, wat moet je er mee als eenvoudig mens, er wordt al duizende jaren over gefilosofeerd door grote wijze geesten, en ook die gooien de handdoek in de ring, of breien er een eind aan.

  Deeenvoudigste vraag van de kip of het ei is nog nooit beandwoord, laat staan de zin van deze kip en dit ei.

  1. Onzin ? Gemeen ? Mag er niets ter discussie gesteld worden ?
   Heb je het nu over jouw eigen beperkingen of over beperkingen in het algemeen ?

  2. Ach Jenne, het is komkommertijd, en dan worden weer oude ” stokpaardjes” tevoorschijn getoverd…… Alleen al als ik de naam ” Hidden Hand” lees moet ik weer heel hard lachen…. ”t is net alsof ik terugkeer naar m’n jongste jeugd en m’n streng gereformeerde ouders hoor praten over een vage God, die alles wel even voor ons regelt…… en als we niet naar Hem luisteren dat er dan wat zwaait. We gaan toch de klok niet een paar eeuwen terugzetten, wtk goeroes?

  3. Cozmic, uiteraard mijn persoonlijke te kort-komingen in deze.

   Van mij mag alles ter discussie worden gesteld, maar ik houd mij het recht voor om er over te denken.

   Dick, wij vergeten zo graag de evolutie in aanmerking te nemen in vele zaken, geloven is geloven, als je een geloof uit elkaar gaat peuteren houd je niets over, wie kan een chips repareren, wat ik echt belangrijk vindt, is dat mensen in harmony leven met elkaar, met de natuur, en als daar dan een geloof bij zit, so be it!

  4. Ha die hermano cosmico Jenne,

   Mijn excuus bij deze voor de vertraging van mijn belevenissen betreft Lavinia Meijer.
   Om haar muziek te voelen en haar handelingen met betrekking tot het bespelen van de Harp met ziel en zaligheid te mogen aanschouwen is met geen woorden te beschrijven, it is like a Requim of Dream:

   http://youtu.be/sNfDG9uYUzs
   (Ps Jenneh luister het bovenstaande nummer volledig, maar ik ben mij ervan bewust dat de smaak betreft muziek persoonlijk is, maar ik hoop zelf dat je ervan kan genieten mi Friso (Frieze) hermano Jenne zoasl mi ALMA/ZIEL)
   1 grote apotheose waren en ZIJN de gevoelens die door Lavinia’s muzikale vibraties (frequenties) in mijn ALMA/ZIEL worden gegenereerd, WIJSHEID verpakt in vrouwelijke/ feminiene muzikale frequentie.
   Zoals Hermes/Thoth aan ons allen meegeeft:
   De alomtegenwoordige wijsheid is een straling, een vibratie, een universele lichtkracht, een bijzonder elektromagnetische kracht. Het is de allerhoogste radiatie der AL-openbaring, de radiatie van de Geest zelf. De Geest welks voortkomt van het begin zonder einde in het oneindige.
   Door de ervaring met Lavinia’s muzikale klanken is er (weer) een brandpunt ontstaan tussen mijn ziel en het oneindige universele geestesveld en dat gevoel is als goddelijk te omschrijven, maar een letter,woord of zin kan een gevoel helaas nooit beschrijven mihermano Jenne, althans dat is mijn eigen belevenis. Het is net zoals de glans van de maan bij volle maan bij een heldere hemel, die glans moet je zelf aanschouwen en voelen en kan je nooit volledig verwoorden met ………………….
   Hermano Jenne, het leven verkennen, spoort me niet zo zeer aan om mijn intellectuele nieuwsgierigheid te bevredigen, maar wel om een waardevol geluk te verwerven in de Aardse realiteit.
   Gevoelens zijn vibraties en daar komt geen LETTER of WOORD aan te pas, daarom is LOGOS universeel en geen onderdeel van een woordenboek. Ik heb ooit eens gelezen dat LETTERS ZIJN DOOD, dat klopt voor een deel, want een deel van mijn kennis heb ik uit boeken gedestilleerd, maar ik geef eerlijk toe dat dit mijn perceptie IS en niet van een ANDER door mijn belevenissen in de prakrijk/realiteit
   Medemensen die hun eigen opinie/visie baseren uit boeken (bijbel, koran, torah, Jozef (KeZa)) van andere levensverkenners, die mensen vind ik nep en onrealistisch, echter als die mensen citeren uit dezelfde boeken op basis van HUN eigen ervaringen, dan pas gaat mijn hart stralen en openen.
   Mensen die menen de waarheid te kennen/weten, die schuw en vermijd ik net zoals alle religie en boeken, echter de medemens die net zoals ik op zoek is en dat tevens ruiterlijk toegeeft is voor mijn ziel zoals de vibraties van Lavinia’s Harp en nu snap ik waarom in het verleden op schilderijen de harp als een instrument van Engelen wordt weergeven.
   Enneh Jenneh, gisteren heb ik een bijzondere documentaire over kannibalen gezien, waar zelf Nederland in voor komt, want het is opgenomen Papoea nieuw Guine, een oud kolonie van Holanda
   UFOTV® Presents : HIDDEN PLANET – Cannibal Island – FREE Movie

   http://www.youtube.com/watch?v=IYMpwVfCAag&feature=share&list=PL9F5F84C1B26BD713

   En laat je niet gek maken door KeZa betreft UFO’s , want die gelooft en beleeft alleen de woorden van zijn geliefde Jozef. Echter dat is wel wonderbaarlijk, de Liefde van KeZa (Kevin) voor Jozef, maar niet mijn gehele liefde voor LA VIDA, maar wel en onderdeel ervan  and that is why I love KeZa like a Brotha of my own self and …………

   Brotha Jenne, daarom ik beëindig mijn betoog waarmee ik aanvang en nogmaals, ervaar die oneindige en goddelijke vibraties zelf

   Lavinia Meijer LIVE in De Klassieken

   http://youtu.be/3fsfCdQs63s,

   En nu stop ik met mijn transmissie, want anders gaat Nexus ((Ronito) zeuren) dat ik teveel aanwezig ben, un poco loco zijn statement, maar het leven is una vida loca/ C’est la VIE…………. Althans voor MI ALMA/ mijn ziel

   En Jenneh voor jouw als liefhebber van klassieke muziek

   Mozart – Requiem

   http://youtu.be/Zi8vJ_lMxQI

   Saludos y abrazos cordial,

   Je amigo van BOVENDIEN

  5. Hallo PIETER, goed om van je te horen, zal het ricitel beluisteren, muziek spreekt to the mind, hangt van je momentale stemming af, wat de grootste mooiste fibratie brengt.

   Hoop dat het goed gaat met je, het is hier bloed heet aan het worden, die hitte snijdt dwars door je levens ritme heen.

   Kannibalen, ja dat kwam en komt overal voor, soms begrijpelijk, en vaak een onmenselijke daad, ja de inwoners van sommige eilanden, staan nog niet zo lang aan de beschaafde kant, ha ha, jammer voor ze gaan ze de echte fijne menselijke civilisatie meemaken.

   Groeten, je ami!

  1. Maybe , just maybe there is a need for a monster to fight a monster , because what is a monster to you? After all where all just puppets in the big play of live . Hahahahaha

  2. The only wisdom some folks project is the quotation of others -cozmic 2013-

  3. ik vind het een mooie zin die ik niet zelf bedacht heb maar wel herken is daar iets mis mee dan? Ken dit forum al heel lang weet marcel ook er was een tijd de vonken vlogen eraf zoveel leuke interessante discussies waren er onderling deed er gretig aan mee.
   Dat is wel wat veranderd in mij de afgelopen jaren.

  4. @ janee
   Wat is er verandert de discussies ( die ik tracht te vermijden , ik zie meer heil in dialogen) of de deelnemers? Ik ga voor nummer twee! Wel heb je gelijk in het feit dat de vonken er afvlogen in voorbije tijden , maar vanwaar die hang naar het verleden ?

  5. het is geen hang marcel maar een verschil in dat mijn intuïtie zegt laat los dit type medium. Het type deelnemers heeft er zeker invloed op.

  6. Weet je zeker dat het geen angst voor confrontaties met jezelf is en dat bedoel ik zeker niet lullig . Meer in de trant van is intuitie geen gemisinterpreteerd denken? Ik vind jou zeker verandert ( los van oordeel ) ( mijzelf overigens ook) Dat geeft andere conversaties dat lijkt mij logisch.

  7. Het is geen angst ga ze niet uit de weg sta achter wat ik zeg roep wel weerstand op bemerk ik omdat ik voel wat ik voel.

  8. Vaak is hetgeen je irriteert in een ander , juist datgene dat nog aandacht behoeft in jezelf! En ook ik ben in deze niet verschoont van lessen , die ik als een school kind liever niet onder ogen kom . Ik ben echter volwassen ( wat dat ook mag betekenen ) en neem die lessen zo goed en zo kwaad als ik kan kan tot mij.

  9. Tsja wat moet ik hier op zeggen na de afgelopen dagen ja ik word boos als cozmic komt met foto en prive gegevens adres en telefoonnummers op forum zetten mag ik dan ja dat irriteert mij ik voel dat als verraad en je proberen monddood te maken het is chantage forum gedrag. Doe je dat ja reageer ik ook zoals ik ben fel.

  10. Je zit nog in een flow waar ik het helemaal, niet over heb janee , Snap het wel maar het is al uitgegumt en ik heb het helemaal gemist ( gelukkig)Daar had ik het dan ook niet over …..Laat het los en kijk naar wat ik schrijf. Dit komt een beetje over als je mobiel beantwoorden tijdens een gesprek .

  11. Soms win je ineens een MONSTER van een Grafische kaart voor in je PC…
   En wat dan ?!
   (Pailit GTX 770 2gb)
   Uit zo’n 1750 inzendingen, wil een Monster altijd je sokken uitblazen van geluk.

  12. Tja vet getriggerd door mijn schildergeklierafwijking . tis wat

  13. Cozmic, ik mag voor jou hopen dat je door hebt dat je haperende schildklier een signaalfunctie heeft voor een onderliggend thema dat aandacht vraagt en dat als je ervan bewust bent wat dat is jou verder helpt bij je persoonlijke groei….. We zijn tenslotte spirituele wezens in een menselijk lichaam en niet andersom… 🙂

 31. En wat nou als we de hele shit zooi gewoon de hitzooi laten …… Er niet langer aan mee doen. En vergis je niet dat is geen laffe houding dat getuigt van doorzettingskracht en durf!! Wie in die staat van zijn wil blijven , be my gast , ikke ben weg. Ik verlaat de shitzooi en richt mij op wat ik wil een wereld die ik zelf creeer , ben ik een fantast? Dat dacht ik niet kijk naar een fotoon die zich daar voordoet als een frequentie ( golf ) of een deeltje al naar gelang de toeschouwer denkt het tegen te gaan komen . Is dat geen creeren???Ben ik een fantast, omdat ik de energetische kant van ziek zij heb onderzocht onlangs , vlak langs het randje heb gelopen? Nee , ik denk van niet , ik zie een verandering niet in de grote groep maar in een aantal mensen . Ik zie een verhoging van bewustzijn. Ik zie mensen het juk afwerpen en hun eigen gang gaan , en juich het toe! WIJ ZIJN VRIJ OM HET LEVEN TE CREEEREN DAT WE WENSEN! Je moet het alleen echt willen en geloven dat je het kunt. Hoe moeilijk kan dat zijn?

  1. Heb er nu alles over gezegd hoop dat cozmic dit ook snapt. Niet meer doen dus klaar?

  2. met alles wat je zegt heb je een punt janee , tis alleen dat niet iedereen het even belangrijk vind, of waar. Dat doet aan het punt voor jezelf niets af , of wel dan?

  3. Weet je janee , wat ik schrijf roept bij sommige mensen weerstand op bij anderen herkenning. Wat andere schrijven roept bij mij weerstand op of herkenning . Ik zie het als het eten van aardappels sommige soorten vind ik lekker andere niet wat zegt dat over de aardappel? niets want soms vind ik bintjes wel lekker en soms niet en soms zijn irenes weer favoriet .Het zegt dus voornamelijk iets over mijzelf .Het hangt ook af wat ik ermee wil doen , maak ik een stamppot of wil ik aardappels in de schil.

  4. Grapje, Coz, ik wilde niet weer over je oogmigraine zitten te zeiken 😉 Trouwens, mijn gevoel zegt dat dat veel beter gaat de laatste tijd, niet waar?

  5. Komt ie straks dan eindelijk mijn L-vormige keuken afmaken, gebeurd eerder dan Dick ooit linksom langs zal komen…

  6. Ik denk dat je heel erg gelijk hebt!
   Als je aanvankelijk deel uitmaakt van een groep welke discussieert over het aanbod van, laten we zeggen, het slechte eten in een aantal restaurants, dan kun je tot in het oneindige blijven zaniken over het slechte eten en ervan blijven eten. Totdat je besluit er niet meer aan mee te doen, zelfs niet meer te willen praten over het minst slechte restaurantje. Je bent geen deelgenoot meer van de groep welke een keuze denkt te moeten maken over welk pokke restaurant vandaag weer met een onbevredigend bezoek ‘geëerd’ moet gaan worden met dito eindafrekening.
   Je besluit simpelweg zelf te gaan koken met alle voor en nadelen van dien. De weg van slachtoffer naar leerling is een stap verder op de ladder van zelfbewustzijn en zelfrespect. Daarna is het gemopper van anderen die de keuze ‘nog’ niet gemaakt hebben, een grappig fenomeen uit een ver verleden.

  7. Even dit, als ik/wij slecht eten krijgen voorgezet, of onheus worden bediend, zeggen wij dit tegen de responsable, vaak wordt er dan een verklaring gegeven die nergens opslaat, en soms voel je een diepe eerlijkheid, die wij dan belonen met een nieuwe kans.

   Veel mensen zijn onbekwaam en veel mensen hebben ook geen smaak, en veel mensen zijn te beschroomd om kritiek te geven.

   Hier geld nog steeds er zijn grote chefs, maar ook grote fijnproefers.

   En uiteindelijk hebben we het over geld verdienen, van een menu prijs onder de 25 Euro kan geen restaurant bestaan, kwalitatief basis materiaal is duur!

 32. Volg al sinds eind 2011 Georgi Stankov en dat resoneert en verschillende gebeurtenissen van mij lopen/liepen synchroon met de beschrijvingen op zijn website.

  We zitten midden in de shift en die gaat nu met rasse schreden omhoog. Dit proces is zo groot als ons hele melkweg, en al de entiteiten (ook complete planeten en zonnen) moeten synchroon geupgrade worden. Immens complex.
  Al jaren wordt de voor ons onzichtbare energie-structuur op atoomniveau veranderd, geupgrade, om te kunnen leven en denken op een hoger niveau. Dat gaat gepaard met hoofdpijnen, snel verwerken van afvalstoffen, moeheid en andere kwalen die uit het niets lijken te komen. Willen wij ons leef- en denkniveau niet aanpassen, c.q. egoistisch en kwaad blijven dan moeten wij in de 3D polariteit blijven totdat we het door hebben.

  De upgrade loopt niet goed en dat wil zeggen dat veel mensen willen blijven slapen. De hogere machten kunnen tot op de laatste seconde ineens een andere strategie toepassen, zoals recentelijk het creeeren van meerdere parallele 4D´s en 5D´s, als treden op de trap om mensen te kunnen upgraden volgens ieder zijn/haar tempo.

  De website is http://www.stankovuniversallaw.com

 33. Dit soort artikels zetten aan tot denken, en uiteindelijk een discussie, daar is op zich niets mis mee ?

  Maar is het misschien wat de grote kwaadwillende elite juist wil, ons leefmilieu en leefomgeving is aan het afglijden, als je goed leest lopen onze samenlevingen op hun laatste benen, maar ze houden ons op allerlei manieren bezig, zo dat we ons niet wapenen tegen wat er komen gaat, want dat er iets aan zit te komen is zeker.

  Staan al die pseudo internet sites wel aan onze kant, of vervuld het de taak van klaagmuur, of als een pseudo tranqilizer, hoe krijgen wij daar zekerheid over !

 34. De schepping impliceerd dat deze planeet van ons allemaal is, waarom zijn er dan groepen die handelen als of hij alleen van hun is.

  Verder zijn we allemaal passanten arm of rijk, daarom moet dit criminele psychopatische gedoe met de mensheid stoppen.

  Je hoeft geen afwegingen te maken tussen de politieke partijen, het zijn allemaal zonder uitzondering oportunistische criminele macht zoekers, die hun moeder zouden verkopen voor een beetje pluche.

  Volgens mij moet het nu echt stoppen, dat gelieg en bedriegen, voor dat dat beetje toekomst voor onze jonge mensen ook nog in rook op gaat.

  1. heb je het artikel echt gelezen Jenne ? En ook de toevoegingen die ik onder reactie 22 heb gegeven ?
   Als niet , maakt niet uit want ik snap jouw reactie wel .
   Wie het Ra materiaal heeft gelezen ziet vette overeenkomsten . Na die tijd zijn er meerdere stromingen gekomen die daar op inhaakten . Het dualisme is volgens deze filosofie een vet opgezet spel om de bewustwording te stimuleren . De Orion conspiracy zit in dezelfde lijn .
   WAT is waarheid ? 95% waarheid vermengd met 5% leugen is nog steeds leugen . Bier bevat maar 5% alcohol maar je kan er lelijk dronken van worden , ondanks die andere 95% .
   gebruik je gezonde verstand om de waarheid te vinden , oogkleppen af .

  2. Goeden morgen COZMIC,
   Het is al weer vreselijk warm, je antwoord aan mij gelezen.
   Ook je reactie no. 22.
   Maar mijn koffers zijn vol, nog niet nog meer gegevens waar ik niets mee heb en ook niet op mijn denkwijze vindt slaan.

   Op zo’n moment moet ik altijd denken aan die verre voor ouder, zittend in zijn grot bij een Klein vlammetje, net na het schilderen van een antilope, en zijn signering via het met zijn mond sproeiende oker over zijn hand, zijn haar grenzen zijn rood van de gebrande oker om de luizen weg te houden, en zo te overleven, hij zit op een grote steen en leund tegen de wand en bekijkt zijn werk, en waar denkt hij dan aan, kan hij zien wat er met ons zal gaan gebeuren, en wat er allemaal voor verzonnen onwaarheden over ons zal worden verteld en geschreven, ik denk het wel, want ik voel hem bijna dagelijks in mijn geest, en hoor hem zeggen het is allemaal zo eenvoudig, leef, geniet van al het mooie, het leven is maar zo kort, beste Jenne, geef je gevoelens door aan je kinderen en kleinkinderen indien mogelijk, want ze zullen er alles aan doen om deze eenvoudige levens gevoelens af te breken, en te vervangen door ingewikkeld gekwezel, uit de lucht gegrepen goden en andere niet bestaande denkwijzen.
   Ik heb altijd veel van goede SF verhalen gehouden, maar ik kan deze verhalen hoe mooi en soms zo mijn illusies verwoorden, niet als een werkelijkheid aan vaarden.

  3. Jenne, als je alles tot de kern terugbrengt….. dan is het inderdaad niet meer en minder dan geNIETen! Dat is wat Cozmic hopelijk bedoelt met bewustZIJN!

  4. Hallo DICK,

   Ja maar genieten is een zwaar sexueel beladen woord, niet dat daar iets verkeerd aan is, maar om nu alles via een geestelijk orgasme te laten verlopen.

   Ik/wij komen langzaam maar zeker terug, op de eenvoud van denken, om onze geest te bevrijden, van alle balast, om dat wij nog al creatief bezig zijn, schrijven, schilderen, en leven, want ook leven is een kunst.

   Vriendelijke groet aan het mollebonen land !

  5. Jenne, mijn gevoel zegt dat we hetzelfde bedoelen. Ik schreef geNIETen met opzet met het woord ” Niet” in hoofdletters. En om uit te leggen wat ik bedoel inSpireer jij mij met je groet “” Groet aan mollebonen land”. Jenne, een molleboon noemen ze in Groningen ook wel een “” poepetoon”. En we hebben in Groningen al decennia lang een paar heel leuke, lokale cabaretiers die optreden in hun moerstaal en die het woord ” poepetoon ” in een heel leuk liedje hebben verwerkt.

   Rooie Rinus en Pedaalemmer Zundagoavend Blues

   “” de papieren puut mit poepetonen dai ik van mien moeke
   oet de vraizer mitkregen had”

   http://www.maxilyrics.com/p%C3%A9-daalemmer-%26-rooie-rinus-zundagoavend-blues-lyrics-3d26.html

   En nu ik opeens aan die 2 gasten moet denken, komt ook in mijn systeem een liedje van hun binnen met wat zij bedoelen met geNIETen

   Rooie Rinus en Pedaalemmer, Hoorne Plas

   http://www.youtube.com/watch?v=hAhn8vUH82s

   Heel erg toepasselijk als ik al die ” stressende”” mensen zo om me heen zie in deze vakantietijd!

   Heel

  6. Beste DICK, ik ken die sfeer niet van het zingen in boeren bontjes.

   Maar het is ludiek dat wel !

   Mijn Opa woonde in Groningen op het Damsterdiep, had tantes ook in de stad, en veel familie in Drachten, op het hoge land woonde de rijke tak.

   Wel noemde ik mijn moeder MOEKE, maar het is helaas allemaal zo lang geleden, zo als Jhonny Cash zingt in HURTS, alles wat je lief is word je afgenomen.

 35. Mooie laatste opmerking.. de spiegel… is een metafoor voor de illusionaire werkelijkheid oftewel de spiegel is een multidimensionale realiteit.. Als jij lacht (what you put out) heeft de spiegel (de ilusionaire werkelijkheid) geen andere keus dan terug lachen (what you get back). Zo werkt onze werkelijkheid (vrij naar Bashar). Ik begrijp het hele stuk. (cit: Er is slechts één van ons hier. Als je dát begrijpt, begrijpen jullie het spel) Kijk in de spiegel en zeg Hallo! Het is jouw wereld, je bent alleen hier, ALL-een , onderdeel van het geheel, maar tevens het geheel; Als je het spel begrijpt, weet je dat alles draait om je eigen perceptie (zie citaten boven artikel) (<belief << thoughts); Dan 'creeer' je je eigen werkelijkheid.. maar creëren doe je m/biljoen x per seconde (kiezen uit frames). Het is meer Letting IN en letting GO van 'old' beliefs.. afstemmen op je core-frequency (stay excited, no expectation (emoties/feelings dus ).. zijn wie je werkelijk bent.. dan 'creeër je je eigen mooie wereld, hier en nu , in de stof!! Jij bepaalt wat en wie er inzit en sta je boven de dualiteit., die is er niet meer want je beseft: "it's all an experience' (cit: En jij hebt de gave om jouw realiteit tot uitdrukking te laten komen in het spel, wanneer je geleerd hebt hoe je dit moet doen.) Daarom ben ik dus bijv. elke 'strijd' met massabewustzijn gestopt..

  En het werkt tevens bevrijdend, want niets kan je overkomen, je essentie is goddelijk (I exist), je bent slechts de (enige) (hoofdrol)speler in je eigen spel (videogame/realiteit), je ervaart het als werkelijk om dat jezelf in je eigen hologram zit, door jou essentie gespeeld (YOU-niverse, god ,AllThatIs, WTF..)
  Mijn rol (talent/wie ik werkelijk ben) is om anderen hierin te ondersteunen (gratis) in hetgeen ze zelf moeten doen! Ik had het ook als broodjesbakker of clown kunnen doen, maar daar ligt mijn talent nu eenmaal niet …
  Meer weten: http://www.lifebydesign.nl en/of neem contact met me op..

  1. (Aanvulling) Het maakt ook niet uit wat je doet, je hoeft eigenlijk ook niets.. Maar nu ik hier toch rondloop, wil ik ook iets schijnbaar ‘nuttigs’ doen en helpt het mij om mijn eigen perceptie scherp te houden,zodat ik de mooiste realiteit kan blijven verwezenlijken..

  2. @ GEERT V,

   Je kunt ook door de spiegel gaan, zo doende wordt je één, met je zelf.

   En je aanweziheid hier, is al voldoende.

   En dan nuttigs doen, je bent nuttig door je zijn !

  3. Hoi Jenne,
   ja, ik ben al EEN met mezelf, nooit afgescheiden geweest, moest het alleen even herINNERen.

   Idd mijn aanwezigheid is al voldoende, zoals ik al schreef..

   En schreef ‘nuttig’ tussen quotes… Iets doen is natuurlijk fijn in de stof, zolang het maar is, vanuit een ‘zijn wie je werkelijk bent’..

  4. Mooi verhaal Geert 😉
   Zo sta ik ook zo ongeveer in het leven , ben nu ff op jouw site aan het scrollen 😆 en heb dit er af geplukt
   Our Deepest Fear
   By Marianne Williamson
   “Our deepest fear is not that we are inadequate,
   our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
   It is our light, not our darkness, that most frightens us.
   We ask ourselves, “Who am I to be brilliant, gorgeous,
   talented, fabulous?”
   Actually, who are you not to be? You are a child of God.
   Your playing small does not serve the world.
   There is nothing enlightened about shrinking
   so that other people won’t feel insecure around you.
   We are all meant to shine, as children do.
   We were born to make manifest the glory of God that is
   within us.
   It is not just in some of us; it is in everyone.
   As we let our own light shine,
   we give other people permission to do the same;
   as we are liberated from our own fear,
   our presence automatically liberates others.”

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.