Advertentie

De ‘schepping’ volgens ’n diepe insider..


x

x

“Perceptie is krachtiger dan logica;

perceptie is krachtiger dan emoties.

Perceptie is krachtiger dan geloof”

Dr. Edward de Bono

(eminent auteur van talrijke boeken over creativiteit, over de extreme impact van perceptie)

xx

* * *

x
Het onderstaande artikel bevat de vertaling
van een artikel dat op onze zustersite, WantToKnow.info verscheen. De vertaling is van de hand van Marieke Pril. Het artikel werd in 2008 geplaatst, maar kende een aantal updates.

Dit essay is een compacte samenvatting van een hoogst verwonderlijk interview/interactie, met een anoniem individu, dat beweert een diepe insider te zijn van één van de heersende bloedlijnen op Aarde. Zijn (schuil-)naam is ‘Hidden Hand’,   Naast het presenteren van behoorlijk wat onbruikbare informatie, komt in het interview ook een krachtig, transformatief perspectief naar voren, een uiterst intrigerende uitleg over waarom er zoveel oorlog en geweld bestaat op onze planeet, en waarom sommige van onze wereldleiders zo intens corrupt zijn. 

Yin & Yang, schijnbare dualiteit in één veld van Zijn.

We raden je aan met een open blik dit artikel te lezen, maar vooral ook skeptisch te zijn met betrekking tot deze informatie. Vooral aan het begin van het interview lijkt het er vooral op dat deze persoon bezig is met angst-zaaien, terwijl andere delen van het interview bekrachtigend zijn en gedachten positief prikkelen. Maar ja, wat is ‘positief’…

Sommige delen van het verhaal zijn waarschijnlijk ook méér te zien als een metafoor, dan als ‘realiteit’ te beschouwen. Het woord ‘oogst’ bijvoorbeeld, dat in de tekst voorkomt, kan een metafoor zijn voor datgene dat elk individu overkomt bij diens overlijden. Maar deze quote van deze persoon is echter een voorbeeld van de fascinerende ideeën die hij (zij?) in het artikel oppert:

“Bedenk altijd dat dit een prachtig spel is dat we hier spelen en co-creëren tezamen met onze oneindige Schepper. En dat wij, wanneer we even niet op dit podium staan dat we ‘leven’ noemen (tussen onze levens door), elkaars allerbeste vrienden zijn. Niemand lijdt écht, niemand sterft écht, behalve in het spel. Het spel is echter niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is de werkelijkheid…

En jij hebt de kracht om je werkelijkheid te realiseren in het spel, wanneer je eenmaal hebt geleerd hoe dit te doen.”

Mocht je geïnteresseerd zijn in het hele interview, 60 pagina’s lang, dan kun je dit Engelstalige interview HIER vinden (en HIER als .pdf downloaden).

Bedenk bij het lezen van dit verhaal, dat het er feitelijk niet om gaat wat er staat, maar HOE JIJ HET ERVAART.. En dan kan het nóg best wel eens zo zijn, dat je onderaan het artikel, 3 schroefjes overhoudt..


Update: Cozmic, onze trouwe WantToKnow-bezoeker, heeft het 60 pagina-interview doorgelezen en zijn opmerkingen over het HELE interview staan onderaan dit artikel toegevoegd. Met dank aan hem vanzelfsprekend!!

x

* * *

x

Het scheppingsverhaal van een diepe insider..!

x

Zijn bericht over:
X

de Schepping, Onderwerping, Transformatie van de Aarde

x

Het ‘Hidden Hand’ Interview

Origineel artikel: WantToKnow.info 2008

2011 © vertaling: Marieke Pril voor WantToKnow.nl/.be

x

In den beginne.

In het begin is er ‘De Oneindige’.

Dit is de bron van Al dat Is. Oneindige intelligentie.

Binnen de oneindige intelligentie, is er oneindige energie. Deze twee zijn één, en het potentieel voor de gehele schepping is daarin opgenomen. Het oneindig bewustzijn herkend zijn eigen potentieel niet; het is het ongedifferentieerde absolute! Deze staat van bewustzijn kan worden aangeduid als ‘ZIJN’. Oneindige, intelligente energie daarentegen, herkent de mogelijkheden om alle dingen te kunnen ‘worden’. Het ‘Oneindig Bewustzijn’ kan vergeleken worden met de centrale hartslag van het leven, en de energie van het oneindige intelligente, met het spiritueel levensbloed, dat vanuit de Schepper pompt om creaties te vormen.

“Hij was ook bekend als Phosphóros (‘hij die licht brengt: ook bekend als ‘Heosphoros’), de Griekse god van de Morgenster. Hij werd afgebeeld als een naakte, gevleugelde jongeman, die zich uit de voeten maakt, met een TOORTS IN ZIJN HAND, voor zijn moeder ‘EOS of de Zonnegod ‘Helios’, . In het Latijn was zijn naam ‘Lucifer’…

In feite is de Schepper het punt van een gericht, oneindig bewustzijn, dat zich uit in een oneindige, intelligente energie. Door zich te richtten op de oneindige intelligentie, manifesteert de Oneindige Schepper intelligente energie die je ook wel de grote centrale zon kunt noemen. Het verdeelt zichzelf vandaar uit in kleinere porties van zichzelf, en die kunnen op hun beurt weer zichzelf ervaren als scheppers of centrale zonnen, oftewel het begin van de volgende stap naar de spiraal der creatie. Met andere woorden, elke centrale zon of schepper is een stapje terug in bewustzijn ten opzichte van de originele ‘gedachte’ van de schepping.

De schepping is gebaseerd op drie primaire wetten of verstoringen van Het Oneindige: Vrije wil, Liefde en Licht.

In de eerste wet, ontvangt de Schepper de vrije wil om te zichzelf te leren kennen en zichzelf te ervaren als een geïndividualiseerd, maar toch paradoxaal verenigd, aspect van Het Ene. In de tweede wet, wordt de initiële vervorming van de vrije wil het middelpunt van bewustzijn, bekend als Liefde, of Licht, dat zijn oneindig, intelligente energie gebruikt om een groot scala aan fysieke manifestaties te co-creëren, wat weer een verscheidenheid aan potentiële ervaringen te bieden heeft, waarin het zichzelf herkend. Om deze oneindige ‘levenskracht’ energie om te kunnen zetten in fysieke vorm, schept Logos de derde vervorming van Licht. Overal dus waar, enige vorm van fysieke materie bestaat, daar bevindt zich ook Licht, Liefde en Goddelijke intelligentie in de kern ervan.

Dus door het gebruik van de wet van de vrije wil, creëert en ontwerpt De Oneindige Schepper zijn eigen versie van de fysieke realiteit, waarin het zichzelf kan ervaren als Schepper. Opnieuw een stapje naar beneden, richt het zijn intelligente energie, en schept de vorm van universums binnen IN zichzelf, en splitst zich vervolgens verder in co-schepper porties (sub Logo’s) die op hun beurt weer hun eigen ideeën van de fysieke realiteit zullen ontwerpen in de vorm van sterren en planeten.

Jahweh, Lucifer, en de regerende bloedlijnen.
Wij zijn niet rechtstreeks door de Oneindige Schepper gecreëerd, maar door onze eigen logo’s, sub-Logos, of sub-sub-Logos. Uw schepper, degene die U Here noemt, is niet die ‘God’ waarnaar uw Bijbel verwijst als de enige ware God. Hij is een ‘Schepper’ (of sub-sub-Logos) in plaats van ‘De Oneindige Schepper’. Hij is niet een logos van universeel niveau, maar is de planetaire Logos voor deze ene planeet. Maar uiteindelijk, zijn allen een deel van ‘De Ene’ en oefenen, bewust of onbewust, allemaal hun vrije wil tot creëren uit.

Een uiterst geamuseerde Jahweh, die zichzelf in al die verhalen béter leert kennen.. (© Siegfried Woldhek)

Ik ben een generatie-lid van een regerende ‘bloedlijn’ familie en ónze lijn is terug te voeren tot ver voorbij de oudheid. Onze Schepper is degene die u ‘Lucifer’ noemt, ‘De Lichtdrager’. Onze Schepper is niet ‘de Duivel’, zoals hij wordt afgeschilderd in sommige van de religieuze teksten. Lucifer is wat je zou noemen een ‘groepsziel’ die zich heeft ontwikkeld tot het niveau van de 6e dichtheid (dimensie ).
Onze bloedlijn families stonden op het punt, als groepziel, te ascenderen naar de 7e dichtheid. Op dit niveau, kregen we de keuze om ons te ontwikkelen tot een nog hoger niveau, of om terug te keren om anderen, in de 3e dimensie te assisteren bij de ontwikkeling in hun evolutie. Nadat we eenmaal onze keuze hadden gemaakt, kregen we een uitdagende taak toegewezen door de ‘Raad van Ouderen’, die fungeren als de hoeders van dit universum.

Vanwege het feit dat Jahweh zijn eigen vrije wil om ‘zichzelf te kennen’ niet heeft doorgegeven aan hen, die op deze planeet incarneerden, boekte hijzelf hierin ook weinig evolutionaire vooruitgang. Bij het ontbreken van de vrije wil, bestaat er geen polariteit, en valt er dus nergens tussen te kiezen. Zoals vermeld in het boek Genesis, was de aarde als een prachtig Eden qua natuur. Ondanks dat het hier een heerlijk paradijs was, werden de wezens die hier naartoe incarneerden echter niet gestimuleerd, waardoor er weinig vooruitzicht was op evolutie voorbij de 3e dichtheid, en daardoor was er ‘dus’ weinig hoop om ooit de terugreis te kunnen maken naar ‘De Oneindige’.

Dus wij (Lucifer) werden gestuurd om te helpen. Nadat ons de opdracht werd gegeven door de ‘Raad van Oudsten’, daalden we af naar de plek, waar we door middel van hard werken en focus, onszelf opnieuw konden materialiseren in de 3-dimensionale manifestatie van onszelf. Jahweh had ingestemd met onze komst; sterker nog, hij was het die aanvankelijk de Raad had gevraagd om een ‘katalysator’ van verandering aan te brengen in zijn schepping. Jahweh had er in toegestemd dat wij het concept van de vrije wil zouden introduceren op Aarde en aan haar inwoners, door hen een ‘keuze’ te bieden. Vandaar het ontstaan van ‘De boom van kennis, van goed en kwaad ‘ (of beter gezegd, de kennis van polariteit, van het positieve en het negatieve).
X

Adam and Eve in the Garden by Michelangelo
Michelangelo schilderde de slang die Eva verleidde, als een half-mens, half-slang/reptiel. Hoeveel symboliek zit hierin verborgen en hoeveel verborgen waarheid..?

Jahweh neemt dan zijn inwoners mee naar een nieuwe ‘tuin’. Hij vertelt hen dat ze allen kunnen doen wat ze willen, behalve eten van ‘De Boom van Kennis’, waardoor in hen het verlangen ontstaat om juist datgene te doen wat ze verteld is niet te doen… Dus zo ontstond de ‘keuze’. Vervolgens kozen ze ervoor tóch van deze ‘boom’ te eten en de rest is historie.

Jahweh dacht dat ‘zijn’ kinderen er nog steeds voor zouden kiezen hem te gehoorzamen. Toen echter bleek dat dit niet het geval was, werd hij woedend;  Jaweh is een jaloerse God, zoals in zijn geschriften beschreven wordt. Hij vond het absoluut niet leuk dat zijn kinderen ervoor hadden gekozen om óns advies op te volgen en hem niet langer te gehoorzamen.

Maar onze groepsziel had al toegezegd hier te zijn vóór de vooraf gedefinieerde set cycli, om de katalysator te verschaffen voor de menselijke evolutie, namelijk door jullie de negatieve optie te bieden. Hetgeen wat jullie liever ‘het kwaad’ noemen..! Dus sinds de vroegste tijden van de geschreven geschiedenis en daarbuiten, heeft onze groepsziel dit stuk, dit spel, geregisseerd vanachter de schermen. Wij zijn geboren om te leiden; het is een onderdeel van het ontwerp voor dit huidige paradigma, deze zienswijze:  ‘Mensen in deze wereld worden gezien als onderpand, pionnen die op een schaakbord gemanoeuvreerd worden volgens een bepaald ‘game’plan’.

Maar in tegenstelling tot wat veel mensen willen geloven, zijn de meeste van ons niet hier om jullie kwaad te doen. Wij wéten dat jullie goddelijke zielen zijn, vonken of zaden van de Ene Oneindige Schepper. Jullie zijn het leven zelf, herinnerend en lerend wie je werkelijk bent. Er is alleen nog wel de kwestie van de goddelijke bestemming te handhaven en te laten ontvouwen.

Het spel van het leven.
Dit alles is een zeer vakkundig en ingewikkeld ontworpen spel, waarbij de ‘Ene Oneindige Schepper‘ dit spel speelt van ‘vergeten wie hij is, zodat hij kan leren herinneren, onthouden, en dus zichzelf kan ervaren als schepper’.

Buiten dit ‘podium’ en tussen levens (zero-punt tijd/anti-materie universum) zijn we allen de beste vrienden, broeders en zusters in ‘Het Ene’. Tussen deze levens in, lachen we sámen over de rollen die we allen hebben gespeeld in dit grote ‘spel’, en bereiden we met veel plezier de volgende hoofdstukken voor, die we zullen gaan spelen. De planeet zal haar ascentie naar de 4e dimensie, de vibrationele dichtheid van liefde vervolmaken. Tijdens deze hemelvaart, zal er een driedeling plaats vinden voor de zielen die de aarde bewonen.

Wij (Lucifer), zullen een nieuwe, 4-dimensionale aarde creëren, gebaseerd op de negatieve dienst tot zelfpolariteit.
Vervolgens zullen zij, van de hoofdzakelijk positieve polariteit, (liefde en licht), ascenderen naar een prachtige, nieuwe, 4-dimensionale aarde. Een groot gedeelte van de mensen zal echter getransporteerd worden naar een andere 3-dimensionale aarde, een soort replica van het oude model, om door te gaan met leren en begrijpen dat het leven hier allemaal draait om het maken van keuzes.

Wij, Lucifer, moeten wel egoïstisch zijn tot in het extreme, om onze missie te kunnen volbrengen zodat we uiteindelijk negatief geoogst kunnen worden. Dat is ons contract, wat er altijd uit heeft bestaan jullie te helpen door de katalysator te verstrekken voor vrije wil en keuze. Als wij niet een bepaald percentage van negativiteit bereiken, moeten wij opnieuw een cyclus doormaken in de 3e dimensie. Door het bereiken van de ‘negatieve oogst’, kunnen wij alsnog ‘afstuderen’ naar de 4e dichtheid, al zal dat dan wel een planeet zijn met een negatieve polariteit, waarin we alle negativiteit die we hier op aarde hebben veroorzaakt kunnen afwerken. De beloning voor het doorstaan van deze cyclus in deze nieuwe 4e dimensie, is dat we uiteindelijk weer zullen verworden tot de fantastische wezens van licht die we eigenlijk zijn!

Dus onthoud nogmaals, dat het uiteindelijk allemaal een spel is dat we hier aan het spelen zijn. Tussen de incarnaties in weet je dit heel goed, maar de regels van het spel houden nu eenmaal in, dat op het moment dat je incarneert je moet vergeten wie je echt bent, zodat je gelooft dat het allemaal ‘echt’ is, terwijl je het spel van het leven speelt. Dat is een essentieel gegeven bij het maken van je keuzes. Anders zou het spel te gemakkelijk zijn…

Maar wij zijn, in tegenstelling dus tot jullie, niet geboren met dezelfde sluier van vergetelheid. Onze sluier zit nog wel op zijn plek, maar is alleen heel wat dunner dan die van jullie. Wij zien de onzichtbare connecties van het leven die voor jullie verborgen zijn, omdat wij toegang hebben tot méér dan alleen het 3-dimensionale perspectief. Dit komt omdat jullie nog steeds bezig zijn met jezelf op te werken naar hogere dimensies, terwijl wij er juist voor hebben gekozen een stapje terug te doen om jullie te kunnen helpen… En wij zouden daarin niet zo succesvol zijn als we alles zouden moeten vergeten wat we al hebben geleerd.

Om zo succesvol mogelijk te kunnen zijn in het spel, moeten we zo negatief mogelijk gepolariseerd zijn als maar kan; zelf-gecentreerd tot in het extreme. Geweld, oorlog, haat, genocide, martelingen, morele degradatie, prostitutie, drugs; al deze zaken en meer dienen ons als doel voor in het spel. Via al deze negatieve zaken voorzien we jullie van middelen; maar jullie zien het vaak niet. Het gaat er namelijk niet om wat WIJ doen, wat veel belangrijker is, is hoe JULLIE erop reageren. Wij reiken jullie de middelen aan, jullie beschikken over de vrije wil en de keuzemogelijkheden, hoe je deze middelen wilt gebruiken. Jullie moeten daar dus de verantwoordelijkheid in nemen.

Er is slechts één van ons hier. Als je dát begrijpt, begrijpen jullie het spel. Wat jullie anderen aandoen, doen jullie feitelijk jezélf aan. Het verschil tussen ons (Lucifer), en jullie is, dat wij weten dat we aan het ‘spelen’ zijn. Hoe minder je van het spel af weet, hoe ‘zinlozer’ het leven zal worden.

Meer over onze familie.
De wereld van mijn eigen familie verschilt veel van die van de lagere bloedlijnen die hun basis hier op aarde hebben. Ondanks dat onze training tijdens het opgroeien, streng en gedisciplineerd was, zijn we nooit op welke wijze dan ook misbruikt. Wij groeiden op met het totaalbeeld, en hadden verder geen andere motivatie nodig. De bloedlijnen op deze aarde zijn zich niet bewust van het totaalbeeld. Zij behoren niet tot de groepsziel van Lucifer. Voor zover zij weten zijn ze erop uit de ‘baas’ over deze wereld te spelen, de mensheid te controleren en tot slaaf te maken, en zoveel mogelijk lijden en negativiteit te creëren als maar mogelijk is. Wat zij aan deze deal overhouden is wereldwijde dominantie. En met dát in je achterhoofd kun je stellen dat het ze aardig goed lukt.

De aardse bloedlijnen weten dat democratie een illusie is, gecreëerd om jullie slavernij in stand te houden. Achter de schermen is er slechts één partij, onze partij. Het maakt niet uit welke kant er ‘wint’; ‘De Familie’ wint altijd. Maar een van de dingen waarvan ze niet op de hoogte zijn, is dat het grootste goed van alles op onze agenda, ons hoofddoel is, jullie betrokkenen te voorzien van de katalysator. Als zij zich hiervan bewust zouden zijn, dan zou het risico gelopen worden dat zij hun taken niet goed zouden uitvoeren, en dus op die manier zich niet met ons zouden kunnen verenigen in onze 95% negatieve oogst.
Ze zijn zich wel degelijk bewust van de noodzaak om de 95% negativiteit te behalen die nodig is om uit deze 3e dimensie te kunnen wegkomen, en dat is alle motivatie die ze nodig hebben om ons te helpen onze ultieme doelen te bereiken..

Gevangen in dualiteit of de heelheid overziend?

Met betrekking tot de actuele oogst, hebben wij persoonlijk 95% procent negatieve polariteit nodig, dit geld niet voor jullie, alleen voor ons. We hebben dit nodig om af te studeren naar de 4e negatieve dichtheid, waarin we schoon schip kunnen maken, ons kunnen ontdoen van al het slechte karma en de negativiteit die we hier op deze planeet hebben gecreëerd, zodat we uiteindelijk kunnen terugkeren naar onze rechtmatige plaats als wachters van de 6e dichtheid in ons éigen universum. Als we dit doel dus niet halen blijven we hier vastzitten, hier in deze 3e dimensionale cyclus, met diegenen die slechts tussen de 50% en 94% negativiteit hebben bereikt. En zullen dan dus moeten doorgaan met het verstrekken van negatieve polariteit. Hoe wreed het ook mag klinken, wij moeten zo negatief mogelijk zijn om te kunnen afstuderen..!

Dit bericht als katalysator.
Deze boodschap is slechts een van de velen, een van de vele katalysatoren, veranderingen, die de ‘Oneindige Schepper’ jullie bood in de loop van jullie geschiedenis. Het is niet bedoeld om jullie te doen geloven, maar is bedoeld om een uitdaging te presenteren met betrekking tot wat jullie denken te weten over ‘realiteit’. Test deze woorden diep in jezelf en neem ze alleen op in je hart als ze goed en eerlijk aanvoelen. Als dat het geval is, handel er dan naar en laat je daarbij door niets of niemand afleiden. Sta op en speel de rol waarvoor je vrijwillig hebt opgegeven, hier en nu.

En nogmaals: Blijf onthouden dat dit een prachtig spel is dat we hier samen spelen en creëren met onze ‘Oneindige Schepper’. En dat tussen onze levens in, we de beste vrienden zijn. Niemand gaat echt dood. Niemand lijdt echt, behalve in het spel en nogmaals: dit spel is geen realiteit. Realiteit is realiteit. En jij hebt de gave om jouw realiteit tot uitdrukking te laten komen in het spel, wanneer je geleerd hebt hoe je dit moet doen.

Het maakt niet uit welke ideologieën ons scheiden in dit spel, de boodschap is het enige dat telt. En de boodschap is dat in de liefde en het licht van onze Oneindige Schepper, we allemaal nauw met elkaar verbonden zijn in het Ene. We zijn broeders en zusters van het licht. Wij wensen jullie allen het beste tijdens het resterende gedeelte van jullie reis hier op aarde, en hopen naar alle waarheid dat jullie de verandering die we jullie hebben geboden, zullen gebruiken om af te kunnen studeren, te kunnen ascenderen tijdens een glorieuze en positieve oogst.

Noot van de redactie van WantToKnow.info:
Overwéég de mogelijkheid eens, dat mensen als Dick Cheney, Henry Kissinger, George Bush en al die andere wereldleiders ervan overtuigd kunnen zijn, dat, om succesvol de overgang tot het volgende niveau van de evolutie van hun ziel te kunnen bereiken, ze voor 95% negativiteit moeten zien te bereiken in hun dagelijkse leven hier, en voor meer dan 50% negativiteit op de gehele planeet. Dit zou zowel hún negatieve gedrag kunnen verklaren, alsmede heel wat andere destructieve zaken die ‘ons’ overkomen in ónze wereld.

Overweeg ook eens dat sommige van deze cijfers en ideeën zomaar bedacht zouden kunnen zijn  om het spel juist nóg interessanter te maken.. Want wat is ‘realiteit’..! De ideeën die hier gepresenteerd worden, zijn wel met een hiërarchisch sausje overgoten.. Met een gepolariseerde focus op de dienstbaarheid aan het ‘Zélf’ versus de dienstbaarheid aan ‘Anderen’. Er wordt geen enkele opmerking gemaakt, over dienstbaarheid aan ‘All that IS’. Dit omsluit namelijk zowel het Zélf als ‘Anderen’.

x

 * * *

 x

* * *

UPDATE

Samenvatting van 60-pagina artikel ‘Hidden Hand’
door ‘Cozmic’:

x

“Ik heb gisteren het hele 60 pagina-artikel gelezen van A-Z en kan jullie vertellen dat dat een veel duidelijker beeld geeft. Deze ‘Hidden Hand’ meldde zich op een Amerikaanse site en na een korte introductie konden mensen hem vragen stellen. De door hem verstrekte informatie is daarmee dus beperkt tot zijn antwoorden op gestelde vragen.

Zelden draaide hij om de antwoorden heen, hij weigerde alleen om voorspellingen te doen. Voor wie het interessant vindt, voor  wie het interesseert, maar niet zo goed Engels kan lezen of er de tijd niet voor heeft, hier een kleine opsomming van wat er voor mij uitsprong in dat 60-pagina-interview”:

 • ‘Hidden Hand’ uit het interview beschrijft de oogst/shift als volgt: Als de 95% negativiteit voor de ‘Groep Lucifer’ is bereikt, op de oogstdatum, dan gaat het als volgt te werk. Deze ‘Groep Lucifer’ gaat naar de 4e negatieve dimensie (hel) om hun karma af te werken. Mensen die ook deze negativiteit hebben bereikt volgen hen. De mensen die een 51% of meer positiviteit hebben gaan door naar de  4e positieve dimensie, waar slechts nog een klein beetje negativiteit heerst om polariteit te kunnen bewerkstelligen. De ‘lauwen’ (‘luke warm’ = ‘handwarm’) met minder dan 95% negativiteit en tevens minder dan 51% positief blijven in de 3e dimensie.
 • Deze ‘shift’ gebeurt niet van de ene dag op de andere, er gaan diverse processen aan vooraf. Uiteindelijk zullen zij die naar de positieve 4e dimensie gaan, daar aankomen met een nieuw lichaam en in zich in het duizendjarig paradijs wanen.
  De ‘lauwen’ zullen een tijdelijke ervaring van ‘bliss’ (extase) ervaren doordat ze bewúst één met het AL zijn, daarna zullen ze in hun nieuw gecreëerde wereld terechtkomen, waarin alles nog hetzelfde lijkt en hun herinnering aan het voorafgaande gewist zal zijn. Zij zullen nieuwe begeleiders toegewezen krijgen om hun zielepad te vervolmaken .
 • Over het lot van de ’travellers’ en de ‘starseeds’ die hier speciaal gekomen zijn om mensen door de transformatie heen te helpen zegt hij het volgende ; of ze wel of niet ontwaakt zijn in het spel, (de illusie ervan is zeer krachtig) maakt niet uit, na de ‘shift’ zullen ze vrij zijn om te gaan waar ze willen.
 • De zielgroep c.q. bloedlijn ‘Lucifer’ zijn geen reptillians
 • Zij zijn ook niet de ‘Illuminati’, deze illuminatie zijn geen bloedlijn
 • De 13 bloedlijnen werken in onafhankelijke cellen waartussen onderling wel overleg plaatsvind, maar iedere cel heeft zijn eigen specifieke veld. Hidden Hand werkt in het spirituele veld, anderen weer op het militair of financiële veld etc.
 • Op de vraag of er ook mensen ingelijfd worden in de ‘familie’ was het antwoord duidelijk: ‘Of je bent familie, of je bent het niet.‘  Sowieso , als je de training van kinds af aan niet hebt gehad, zul je nooit in staat zijn om het te kunnen bolwerken. Punt.
 • Occulte rituelen waarover gesproken wordt, zijn een onderdeel van het ‘negativatie-proces’ en soms loopt dat wel eens uit de hand, vooral in de lagere kringen, zeg maar de buitenste ringen. De Illuminati krijgt daar dan vaak de schuld van, omdat men geen betere benaming weet te vinden. (zie ook de video van vrouw die onder het Vaticaan inwijdingsrituelen onderging).
 • In de Binnen-aarde is een zielengroep aanwezig, die werkt aan het positieve polaire veld en de transformatie van de aarde.
 • Als de aarde haar transformatie ingaat, is het niet de bedoeling om ‘de bergen in te vluchten’, maar juist om je medemens door dit proces heen te helpen en begeleiden. Sterven is slechts een illusie..
 • Nogmaals: de negatieve ‘oogst’ is slechts een doel voor hun eigen soort om hun weg naar huis te kunnen maken. De mensheid wordt juist uitgedaagd om zichzelf te leren kennen en  waardoor zij de transformatie naar de 4e (positieve) dimensie maken.
 • Op de vraag wie de ‘Ascended Masters’ zijn, geeft ‘Hidden Hand’ het volgende antwoord: “Zij zijn zielen in de 6e dimensie, dus feitelijk nog lang geen ‘Masters’. Pas op het niveau van de 8e dimensie kom je in de buurt van het ‘Master’-niveau.
 • Als laatste wordt de vraag gesteld: “Hoe kunnen wij in kontact komen met de masters?” Hidden Hand antwoord verrassend: “Simpel , loop naar de badkamer en kijk diep in de spiegel en spreek de magische tekst uit: ‘Hallo!’ Achter die reflectie vindt je alle antwoorden.”

Met dank aan ‘Cozmic’..!!

 

371 gedachten over “De ‘schepping’ volgens ’n diepe insider..

 1. Wel eens in jullie opgekomen dat die ‘Wie het Ra materiaal heeft gelezen ziet vette overeenkomsten’… die ‘Hidden Hand’ wellicht dat Ra materiaal ook heeft gelezen?

  Elke keer als je die power-elites bij de kladden hebt, dan geven ze de sterren de schuld (iets ongrijpbaars waar menig goedgelovige weer intuint).

  Waarom zouden zij niet naar de hel gaan als zij al georganiseerd fout bezig zijn, wellicht omdat al die concepten niet bestaan, en gij tuint erin.

  Als het niet erg is om dood te gaan, dan zouden ze ook niet hoeven te vrezen voor de hooivork en de guillotine, maar bij voorkeur hou ik het humaan.

  Laat je niet afleiden door geboren narcisten, of was Lucifer ook een narcist en is dat onze natuur? Is narcisme the thing it is all about?

  Ik denk dat ik dan liever een total reset van de schepper der scheppers zou wensen en opnieuw beginnen in een wereld zonder Narcissen.

  1. Of zoals John McEnroe vorige week op Wimbledon riep, toen hij in het veteranentoernooi in de digitale challenge -ná zijn protest- zijn bal ook feitelijk uit gegeven zag: “I challenge the challenge!”…

  2. Jahebik ( ging er iets fout met inloggen 😉 )
   Imo is dit Hidden Hand inderdaad een veredelde versie van het Ra materiaal .
   Je spreekt over narcisten , maar volgens mij zijn de psychopaten ( ongeveer 4% van de wereldbevolking ) de rotte appels in de mand . Een narcist wil slechts aanbeden worden en zoveel mogelijk in de picture zijn terwijl een psychopaat zich gewetenloos naar de top werkt en alles op alles zet om zijn/haar doelen te bereiken . Daarom worden ze ook wel reptillians genoemd , omdat ze handelen puur vanuit het reptielenbrein , ongehinderd door enige empatie . Dat binnen de zgn power elite het percentage psychopaten relatief hoog is , is niet verwonderlijk . Zij zullen dus ook hun ziekelijke machtstatus niet opgeven en slechts verder uitbreiden , het gewone volk noemen ze ook wel ‘useless eaters’ .
   De illuminatie fabel doet reeds decennia de ronde , zo wordt deze machtspositie tot een mythe verheven waar een gedreven internetter lekker tegen aan kan mekkeren zonder nut , slechts zijn eigen onmacht versterkend door zichzelf in totale paranoia te verliezen .
   Ook de power elite hebben onderling strijd , in hun streven naar totale macht maken ze tijdelijke bondgenoten die ze elimineren zodra dat bondgenootschap overbodig is . Menig staatshoofd heeft daar zijn hoofd door verloren , zie midden oosten etc . Dat voor een olieveld een paar miljoen mensen moeten sterven zal ze een worst wezen .

   Het is imo wel duidelijk dat het Ra materiaal en Hidden Hand uit een dikke duim komt , daarentegen kan het op een bepaald moment van de reis wel goede stof tot nadenken zijn . Service to self , service to others , synthetisch dualisme , natuurlijk dualisme etc . Wie er in blijft hangen doet dat zelf en is niet bereid om het grotere plaatje te zien .
   Zowel in de gnostiek als in het Anunaki verhaal wordt duidelijk dat er een synthetische schepping binnen de natuurlijke schepping is , deze wordt ook wel aangeduid als de matrix , een illusionaire wereld die zich in stand houdt via jouw eigen geprogrammeerde denken . Een wereld waarin je je kan ont-wikkelen of ver-wikkelen . Ont-wikkelen houdt dan in dat je je wikkels afgooit en op weg gaat terug naar je ware essentie . Ver-wikkelen is het tegenovergestelde proces .

   i’ll be back

  3. Hallo Cosmic,
   Er zijn meer mensen (quote, zielen), die deze mening van dit artikel, dan wel niet geheel in dezelfde context ervaren. Imo een geval van multidimentionaliteit. Marcel schreef het al: ik zie een verandering niet in de grote groep, maar in een aantal mensen . Ik zie een verhoging van bewustzijn. Ik zie mensen het juk afwerpen en hun eigen gang gaan , en juich het toe! WIJ ZIJN VRIJ OM HET LEVEN TE CREEEREN DAT WE WENSEN!
   Ik ben net als DingieM een lezer van Georgie Stankov vanaf september 2011 en volg het nog steeds met grote interesse. De nuchtere Georgie schrijft op 8 juli een verhelderend stuk over multidmentionaliteit. Vanuit dit perspectief is allles mogelijk.
   http://www.stankovuniversallaw.com/2013/07/rediscover-multidimensionality/#more-10185

  4. Lieve allemaal,
   veel wijsheid hier.
   Eenieder heeft zijn eigen perceptie..logisch eigenlijk.. dat is eenieders realiteit (You-niverse).
   Ik zie ook een versnelde verhoging van bewustzijn, maar het belangrijkste is dat je met jezelf aan de slag gaat, that will change the world.( haha jou wereld)… logisch, het is helemaal jou YOU-niverse. (om het nog ingewikkelder te maken..ik praat nu tegen mezelf.. haha)

   Idd Odette vrij om te creëren, maar daar wordt een hoop over geluld, maar wie is er ook daadwerkelijk ECHT mee bezig. ECHT doen. ECHTE keuzes in je leven. Het is niet gemakkelijk, maar ben op weg..TRUE FREEDOM .. het is echter doch slechts een keuze van Letting IN en Letting GO..
   Navigeren op je core-frequenctie is m.i Natural Enlightenment oftewel Embodied Enlightenment, hier in de stof met alle aspecten, waar je niet meer hoeft in te trappen, je overstijgt het..
   Teveel om hier uit te leggen…(zie website)

   Mijn definitie van Enlightenment (Crimson circle) : The conscious realization of “I Exist, I Am That I Am.” ; The loving integration of all aspects of Self. ;  Awareness.;  Elegant simplicity.

   Wie wil samen met mij reflecteren over zijn eigen proces hierin, waar we elkaar kunnen aanvullen. Contact me.

   http://www.lifebydesign.nl
   http://www.meetup.com/Dutch-Network-for-Natural-Enlightenment-Support/
   Hartegroet,
   Living is my Job and my Art

  5. GeertV,
   Hoe ziet dan zo een gezamenlijke reflectie over ieders eigen proces eruit?
   Eigen keuzes zijn en blijven eigen keuzes…’zoekt’ men mensen die gelijke keuzes hebben gemaakt of juist mensen met tegenovergestelde keuzes?

  6. @Monika,
   maakt niet uit.. we kunnen praten over waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt of niet en wat dat voor jou gedaan of betekent heeft.. daaruit kun je weer je eigen waarheid halen.. daarom noem ik het reflection (mooi engels woord). Dan invoelen en weer opnieuw bezien..zeg maar vanuit ander perspectief.. maar altijd wel jou perspectief (logisch). Ik,persoonlijk heb wwel een uitgesproken mening, maar wie ben ik om niet te leren van anderen… ( hoezo anderen? dan zit ik eigenlijk ook weer tegen mezelf te praten, geldt voor eenieder, maar dat is weer het mooie ervan.). .anders zit je ook weer in je hoofd (en dat is weer de mind, het denken, dar wil ik ook zoveel mogelijk los van komen…
   Dus met anderen voegt m.i. altijd iets/veel toe , en het is leuk toch .. anderen te ontmoeten, like-mindend people en erover te praten…

  7. Geert, ik vraag me vaak af hoeveel mensen bereid zijn naar Zuid-Spanje te verhuizen…
   Als je me hierbij zou kunnen helpen om een zodanige gedachte te vatten dat het wel lukt…dan hebben we een afspraak.
   En daarna ga ik verder co-creëren…tot ik onafhankelijk en vrij alleen kan gaan 🙂

  8. @ Monika, ja dat kan, sterker nog jij kunt het…..we have a date , mail of bel me maar
   zie website!

  9. @ Odetteik ben even gaan scrollen op Georgi Stankov zijn werk , ziet er op zich goed uit , nog niet voldoende tijd gehad om me er echt in te verdiepen .
   Het woord multidimensionaal had ik expres niet gebruikt om sommigen niet direct op intensive care te laten belanden . Liefst hou ik het zo simpel mogelijk . Ook kies ik er zelf voor om zoveel mogelijk in het hienumaals te ont-wikkelen , zodra de nood om multidimensies er bij te betrekken om de hoek komt dan is daar de tijd rijp voor .

   Prettig trouwens dat er wat reageerders op dit vlak meefilosoferen 😉

  10. Ik ben bang dat ik toch vastloop op Georgi Stankov oa door dit :
   We now live in a time full of conundrums. We experience the most peaceful transition of the old Orion matrix to a higher dimensional enlightened society on the upper 4D. The construction for this new reality is accomplished by ourselves in the dream state and at the level of our higher selves, while we only anchor these energies and structures on this upper 4D as still incarnated ascended masters. At the same time, many parallel personalities of ourselves diligently do their work on all 4D and 5D timelines, making final adjustments in preparation for the ultimate shift and separation of this upper 4D earth from the lower 4D timelines.

   Weer dat rararara werk , lineair , hierarchisch . Op zich wel food for thought maar om daarna weer los te laten . No offense 😉

  11. Geeft niks coz, ieder zijn eigen spiegel. Mooi toch die diversiteit?
   Zoveel lagen, en waar je naar toe bent gegroeid, dat is wie jij bent en aan de wereld toont. Jouw eigen evolutie, jouw ziels-groei. Je bent je eigen universum en je bent het waard op welk niveau dan ook.
   Uiteindelijk zijn we allen op weg, op weg naar huis. Om te realiseren dat de liefde de bouwsteen is van het universum en alles uit dezelfde bron stamt waar we naar terugkeren. Blijf op je pad en blijf je verbazen op je reis, je bent een mooie ziel.

  12. Ik ben het gedeeltelijk met Coz eens. Als ik naar de informatie van Dineke Jongepier kijk, in haar artikelen over de stijgende frequenties.. 4D is de dimensie die niet écht lekker voelt..

  13. Dat is precies wat jouw ziel wil vertellen. Hij/zij duwt je, als je dat zo mag stellen, naar hogere frequenties. Het is aan de persoonlijke ego om dit op te pakken of te laten gaan. Je pakt niet meer op dan je ziel toestaat om te leren dan je aankan. Het heeft niets met hiearchie te maken, het is een school. En inderdaad Guido, de 4e dimensie voelt ook niet goed aan als je daar persoonlijk niet lekker in voelt. Het is daarom aan de persoon zélf om zijn of haar trillings niveau vast te houden/ te verhogen of zichzelf te ‘degraderen’ door andere mensen te onderdrukken dat zij zich dan niet spritueel kunnen ontwikkelen. Het afleiden door religie en materialisme zet een wig in deze ontwikkeling. Natuurlijk moet je je zelf onderhouden, maar iedereen weet wat ik hier met materialisme bedoel, overdaad schaad, en hoe (afleiding)! Laat je niet gek maken door allerlei Guru’s, jij! bent het. Jij weet wat er speelt in jouw persoonlijkste heiligste hart!
   Op naar de volgende klas, zet ‘m op…

  14. Beste ODETTE,

   Je praat over dimensies als of het versnellingen in een auto zijn, en je trillings niveau, hoe voeld dat, ja mijn grootmoeder zij het al er lopen er meer op straat, als dat er vast zitten !
   Of is dit te onaardig GuidoJ, pseud alias qiasi psychologen !

  15. Bedoel je ratio versus gevoel, Jenne? Thuiskomen betekent voor mij overgave.. ik ben het met je eens dat je er niet weer invulling aan moet geven, want uiteindelijk zijn termen als “frequenties” en “dimensies” toch uiteindelijk weer allemaal bedenksels van ons brein…. om ons aan vast te klampen en weg te houden van de totale overgave!

  16. Tikje flauw Jenne, maar wat de boer niet kent, dat vreet hij niet.
   Omdat jij het niet herkent, moet ik maar de kliniek in? Mmm, middeleeuws hoor. De inquisitie zoals wij die hebben gezien in de middeleeuwen zet je op deze manier rustig voort, betreurenswaardig en mensonvriendelijk. Open je hart en doe de oogkleppen af, zoveel lichter en meer zicht op de situatie. Alle begin is moeilijk, maar oordelen en veroordelen is niet meer van deze tijd.

  17. DICK, ja juist barrières tussen ons gevoel en denken, sommige doen het voortkomen of je aan knoppen draaid.

   Hoe ist verder, mien jonge zij mijn grootvader altijd !

  18. Jenne, met mij is alles ok, beter dan ooit, dank je…. Ik had vandaag mijn vrije dag en heb weer geweldig veel leuke dingen beleefd… Niets gepland, maar m’n dag was tot dusver weer heeeeeel erg geslaagd. Fantastisch iemand ontmoet en veel mee gedeeld. En een heeeeerlijke massage ondergaan. Wat wil een mens nog meer! En hoe is het jou daar in Frankrijk? Verfrissend buitje gehad, hoorde ik?

  19. Odette , Jenne heeft duidelijk nog nooit een bewuste uittreding meegemaakt of legt de verbanden niet . Tijdens zo’n uittreding kan je vrijwel gaan en staan waar je wilt terwijl jouw 3D fysieke lichaam heerlijk op bed ligt .
   Veroordeel de mens die iets verder kijkt dus maar tot het gekkenhuis Jenne , goed bezig 😉
   even een muziekale les in bewust zijn http://www.youtube.com/watch?v=OfbNC1vTZRg

  20. COZMIC,

   Laten we nou met onze bijde benen op de grond blijven, dat uittreden heb ik lang geleden al meegemaakt in Katmandou, als je maar genoeg van hun zure bier bleef drinken begon je alles te geloven.
   Het uittreden van je geest je Karma uit je lichaam is maar voor een paar lieden weggelegd, na jaren lange harde training onder toezicht van hoge Lama’s, het bestaat dat weet ik.
   Maar al dat geleuter over dimensies, en fibraties, kom nou toch, praatjes van eerste jaars Psychologie studenten.
   Als het allemaal zo gemakkelijk zou zijn, waarom zijn er dan maar zo weinig mensen op deze planeet die er echt over willen spreken.
   Dat ludieke kermisatractie gedoe vind ik verwerpelijk, en helemaal dat Nederlandse hautaine gezwets.

  21. Jenne , ik heb mijn beentjes wel op de grond hoor . Ook in Katmandu geweest trouwens , hoop pie’s gegeten en inderdaad flink aan de Kingfisher gezeten 😉 Daarna nog 2 maanden door India getrokken tot aan het zuidelijkste puntje , Trivandrum .
   Wat ik eerder zei ; ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is , wat voor de èèn onvoorstelbaar is , is voor de ander vrij normaal . Waarschijnlijk wordt in de psychologieles een uittreding en dieper besef over de multidimensionaliteit als een afwijking in de hersenschors gezien die behandeld dient te worden met lithium of fluor .
   Anyway , have it your way M8 . Dont shoot the gigolo http://www.youtube.com/watch?v=PeXjBWN8LO8

  22. Jenne, helemaal mee eens, ik was ooit in een zweethut in Cusco bij de sjamaan Cush en daar had ik ook een uittreding.. van wel meer dan 1 1/2 uur. Ik was helemaal buiten mijn lichaam….. 1 1/2 uur geen enkele gedachte…. ik was 100% Een met Al dAT iS….. Op die spirituele reis in Peru gingen mijn reisgenoten met de sjamaan Cush aan de ayahuasca…. maar ik voelde dat dat niet juist was om te doen… ik voelde het al die avond en gelukkig werd ik er ook in bevstigd dat ik de juiste beslissing had genomen. Die uittreding heb ik nooit als verdienste beschouwd, maar als een kadotje.. dat is de magie van het leven. net als ik het als magie heb beschouwd dat ik op die reis mijn nichtje van 33 bij “toeval” ontmoette op de top van Machu Picchu, bij de tempel van de Kolibrie! Notabene je nichtje die hemelsbreed 40 km bij ja vandaan woont op meer dan 10.000 km afstand ontmoeten… terwijl mijn spirituele reis ooit met haar was aangevangen 10 jaasr eerder in Ecuador! Dat is magie…. en gen verdienste!

  23. Eigenlijk is het geen uittreding….het is het helemaal stilleggen van het brein….. waardoor er een serene stilte ontstaat en een kleurenpracht van ongelovelijke schoonheid…… zo allemachtig intens en zo ongelovelijk harmonieus! Het is ook een gevoel van tijdloosheid.

  24. @ dick
   Heb je nu wel of niet een uittreding meegemaakt ? gezien je uitlatingen ben ik geneigd te denken van niet. Ik ken het wel uit eigen ervaring en ben ook opgemerkt door een vriendin en een vriend toen ik hen astraal bezocht ( hoewel zij dat niet zo benoemden)Noem het een dubbele confirmatie van de uittreding Ik wist dat ik dat deed en zij merkte mij op kilometers verder van mijn lichamelijke verblijfplaats .
   Jenne ga dat maar eens psychologisch duiden dan!

  25. @ jenne
   By the way jenne , als je iets voor jezelf uitsluit door te zeggen het bestaat niet of ik kan dat niet , maak je het idd voor jezelf vrij onwaarschijnlijk dat je het ooit nog meemaakt.

  26. Precies, Marcel, je slat de spijker op z’n kop…. het is mar precies hoe je iets benoemt….. als ik plotseling aan een goede vriend/vriendin denk… en en paar minuten later word ik daar door gebeld…. hoe noem je dat. Ik noem het zielsVERBINDING… maar jij zult het weer iets heel anders noemen. Zo kwam gistermiddag een zakelijk iets dat 2 jaar geleden speelde plotseling op in mijn systeem… ik begreep er helemaal niets van waarom…. totdat en paar uur later een collega mij belde , omdat hij benaderd was door een derde over die aangelegenheid en hij mij daarnaar wilde vragen…. Wat is dat? Telepathie? Verbinding? Geef het beestje maar een naam…

  27. Out of Body Experiences, The Waves… Robert A. Monroe (institute)
   http://www.youtube.com/watch?v=CBii06UyWwY

   Zo vaak mee getraind vroeger en zo vaak buiten het lichaam geweest, bewust en onbewust dat het een lieve lust was, dat het op een gegeven moment heel erg gewoon werd. Nu als ik lekker in bed lig en je schakelt al je zintuigen uit, dan merk je op een geven moment hoe zwaar de zwaarte kracht aan je fysieke lichaam trekt, enkel je geest is dan vrij om te gaan. Je hebt geen drugs, drank of muziek nodig om tot dit stadium te komen, het is een wake staat waar je in terecht komt. Dan begint het avontuur van waarnemen van zaken die buiten je lichaam afspelen. Geen Halo rook kleuren effecten zoals Dicky Dick het beschrijft, puur in je 4D dimensie terwijl je in toch in 3d bent. Dit effect bereik je ook wanneer je hele hoge koorts hebt, hoge vibraties in het fysieke lichaam van de geest die los komt. Zelfde ervaring vind je bij mensen die overlijden, of ten wel het putje trappen terwijl je in je bed ligt. Out of the body is zelfs door Pim van Lommel beschreven en is een werkelijkheid als je je er bewust in gaat verdiepen. niets meer dan dat…

  28. @ dick
   Ik geloof niet dat je helemaal begrijpt wat ik trachtte te zeggen maar dat zal wel aan mijn woordkeuze gelegen hebben .

  29. @ paul
   Precies wat je vaak genoeg doet wordt gewoontjes….. Voor de ander kan het overkomen als tovenarij. Het is maar wat je verkiest te ervaren .

  30. @ dick
   Overigens dick hoefde ik daarvoor(die uittreding) niet uren in een zweethut op de toppen van de popokatepeppel te zitten onder toeziend oog van een guru-sjamaan. Ik lag gewoon lekker thuis in mijn bedje en wilde die uittreding gewoon graag genoeg. Je hoeft niet moeilijk te doen voor wat binnen je bereik ligt , je moet het alleen echt willen .

  31. Beide Marcel, anders zouden we niet op WTK zitten, beetje Magic in de tent moet kunnen. Volgende fase zal wel weer ‘in the body’ gaan worden morgen of zo….

  32. COZMIC, dit heeft niets vogeltjes te maken, jij zou als een ingewijde moeten weten, dat wat jij suggereerd niet zo heel eenvoudig is en ook niet zonder risico, het uittreden van de Karma uit het lichaam, jij spreekt er over als of het een leuke geste is.
   En ik heb het niet over kingfisher bier, maar het inheemse zure brouwsel, wat ze daar toen der tijd bier noemden, dit was in 1962.

  33. Marcel 51.34, wat jij in je bedje hebt meegemaakt, maak ik bijna iedere nacht mee…. vroeger wist ik me daar dan meestal weinig tot niets meer van te herinneren….. maar hoe dichter ik bij mijzelf ben gekomen….. destemeer weet ik me te herINNEREN als ik ’s morgens wakker ben geworden waar het over ging en kan ik het ook vaak duiden…. als het ware gaan bij mij de nacht en de dag steeds meer in elkaar over….. we noemen dat fenomeen ook wel DROMEN 😉

  34. Marcel en Paul , jullie snappen het gelukkig , ik denk Odette ook wel maar die houdt wijselijk haar mond .
   Wat ik dus met uittreden aan wilde geven is dat je dan in deze wereld / realiteit dwars door muren kan gaan en binnen een fractie van een seconde aan de andere kant van de aarde kan zijn , alle natuurwetten worden opgeheven . Ook kan je naar andere werkelijkheden reizen , frequenties en dimensies zijn dus ‘not so far fetched’
   http://www.youtube.com/watch?v=T9lqxKLPMIU

  35. Het hilarische hier betreft over Beste Coz & Marcel, men is al veel verder dan de doorsnee figuurtjes die het hier willen uitleggen. Ongeveer over 10 jaar is het mogelijk medisch gezien een arts een fysiek ziek zelf te ervaren voor de juiste diagnose of zelfs het werkelijke avatar gevoel te kunnen trotseren. Zie deze gelekte PDF van de NASA wat men in gedachte heeft en waar technologie met ‘out of the body sience’ flink aan gesleuteld wordt, het wel degelijk een bewezen waarheid is dan een beetje doofpot affaire in een afgelegen zweet hut.

   http://www.stopthecrime.net/docs/nasa-thefutureof-war.pdf

  36. Beste mensen, je moet een volledige uittreding anders zien, er zijn maar weinigen die het doen en ook kunnen doen onder begeleiding van hoge Lama’s, en het overleven, en er over kunnen vertellen.
   Als je onder invloed van bepaalde middelen, in een roes tuimeld en dan mooie gedachten hebt, en totaal ontspannen weer wakker wordt, dat is goed, en hoord er bij.
   Het uittreden van het Karma, en deze zich dan laat verplaatsen, in de toekomst of verleden, is geen sinécure, ik heb mooie en minder mooie dingen beleefd, op mijn reizen.

   Een mooie belevenis was, het binnen de pool cirkel in noord Noorwegen, door een Chaman begeleid op de grond liggend het Noorder licht te laten binnen treden, een ijselijke gewaar wording, je voeld het heelal aan je trekken, je word vreselijk koud en je hart gaat heel langzaam kloppen, het is of je verdrinkt in het licht, ik denk dat als je dan zou kunnen uittreden je reizen door het heelal kunt maken, op de stralen van de Boreanen.

  37. Jenne , alles heeft met vogeltjes te maken en tegelijkertijd ook niet . Waar de èèn solide in zijn lichaam vast zit heeft de ander van nature de aanleg om dingen vanuit vogelvlucht te willen en kunnen bekijken . Mij gebeurde dat vaak , zonder drank of drugs , niks gevaarlijks aan . Je moet echter wel de astrale wereld leren kennen waar al je verlangens en angsten zich manifesteren , zo wordt je ahw een westerse sjamaan ( zie songtekst Silent lucidity) Niks geen hocus pocus aan . Je kan jezelf ook trainen in remote viewing terwijl je staat te schoffelen , het enige vereiste is jezelf goed leren kennen . Know thyself .

  38. @ jenne

   Waarom in hemels naam zo op verre reizen het allemaal ervaren terwijl je het pal onder je eigen neus kunt doen. Alle gekheid op een stokje ik neem je daarbij niet eens serieus om echt eerlijk te zijn, net als Dick is het tijdloos in de ruimte geratel zonder weeg ga van enig diepte aspect en of wel tekst met uitleg hoe de ervaring precies in zijn werking gaat. technisch gezegd ontbreekt er wat op heel veel vlakken. Dan wazig en voorbarig niet ondersteunend stukje non-transparant commentaar. Iedereen doet het in een on-bewuste fase tijdens de REM stadium van het slaap proces in eigen bedje/bak/stoel. of in een diep trance. Daar hoef je dus geen hoge monnik of priester voor te zijn.
   Allemaal larie koek van jewelste!

  39. Marcel 51.34, ik wil nog graag even over die zweethutervaring in Cusco het volgende kwijt. Die zweethut is gelokaliseerd op een plekje op deze aardkloot (in de heuvels bij de Inca hoofdstad Cusco) met een hele hoge energielevel…. dat is niet een kwestie van geloven, dat is een kwestie van voelen……. Ik heb alleen in de Sinai woestijn, toen ik een 13 daagse kamelentocht heb gemaakt met een stele bedouienen, ook een dergelijke hoog energielevel ervaren…. Mijn gevoel is dat het toch het energie is van Lemurie c.q. Atlantis die ik daar heel sterk heb ervaren. En die hoge energielevels hielpen mij heel sterk om me bij m’n Ware Zelf te brengen, is mijn innerlijk weten/geloof. Ik vind het ook niet voor niets dat zich juist in de Andes landen (met de hoogwaardige Lemurische energie) en ook in Egypte (met de hoogwaardige Atlantis energie) nu de Zelfbewustheid van de bevolking zo groot is en de Roep/Schreeuw om verandering zo sterk dat in deze landen de Revolutie = Omwenteling het snelst op deze aardbol zal plaatsvinden…. Dat wil zeggen at in die landen een Leiderschap zich aan het ontplooien is die duidelijk gestalte geft aan de Wil van het Volk en waarbij de leiders 100% Onbaatzuchtig zich Dienstbaar zullen opstellen en doen wat goed is voor de Burgers!

  40. Dick je valt steeds in herhalingen van oude koek die we al zo vaak hebben moeten aanhoren, is het geen tijd voor iets vernieuwends?! Misschien toch eens op een andere frequentie gaan zitten dan op je eigenwijze golflengte waar niemand wat aan heeft.

  41. Paul, ik zie dat je weer heel actief bezig geweest bent vannacht. Die felle reacties tot diep in de nacht zijn opvallend. Wat veroorzaakt dat gedrag? Als het allermaal oude koeien in de sloot zijn, waarom dan er op reageren? Is dat angst, onzekerheid of misschien jaloezie? Ik vind het een boeiend verschijnsel om te mogen ervaren hoe een paar onschuldige opmerkingen (inderdaad oude koeien uit de sloot, net zou oude als het universum oud is) kunnen leiden tot zo een overdaad aan reacties.

  42. @ Dick

   Spiegeltje spiegeltje aan de wand wie is de schurk van het lsnd??!

   Dat is onze Dick die zelf het voortouw neemt…
   Angst welnee, ook geen oude koeienmelkrepen!
   Je weet het altijd weer beter te formuleren dan ik assertief kan terug pennen.
   Jammer dat je zo vol ongeloof zit. La trieste of Les Mirables, je mag kiezen.

  43. Ik geef Odette bij deze 100% gelijk, idem voor Marcel en Coz. De rest krijgt een dikke onvoldoende….

  44. @dick
   Dat wat jij dromen noemt wordt nooit bevestigd door derden die jou aanwezigheid gewaar werden en je daar ook hebben opgemerkt kilometers van de plaats waar je lichaam was . Je leest weer eens met je neus !!Je pikt weer dat eruit ( uit de contekst rukken noemen ze dat) wat jou het beste uitkomt en gaat geheel en al voorbij aan de werkelijke inhoud. Nou is dat een gegeven dat wel vaker doorschemert in jou comments maar ik wordt er zo langzamerhand wel een beetje moe van , dag dick!

  45. @ dick
   We hebben het over verschillende ervaringen , jij hebt het over dromen hallicunaties of zaken die zich enkel in een in het lichaam aanwezige geest manifesteren . Ik heb het over een duidelijke en bewijsbare verplaatsing van die geest uit het lichaam ( geverifieert door derden, die de aanwezigheid gewaar werden)Dat is imo duidelijk andere koek dan dromen herinneren of zelfs sturen( hetgeen ik ook doe)Jij wilt echter vasthouden aan je geweldige ervaringen op een van je vele buitenlandse reizen , waarbij je wederom imo de nadruk legt op die verre oorden . Alleen daar zou een dergelijke ervaring volgens jou kunnen worden ondervonden, nou ik heb nieuws voor je dat is namelijk alleen zo voor diegene die zich dat wensen . Voor alle anderen geld dat niet die kunnen dergelijke ervaringen net zo makkelijk vanuit hun luie stoel beleven, indien dat hun wens is!Uiteindelijk ben je zelf de schepper van je leven met alle beperkingen en mogelijkheden die je jezelf oplegt!

   En jenne het uittreden van je karma? Hebben we hier niet een defenitie probleem en bedoel je niet het uittreden van het bewustzijn of de ziel of de geest?

  46. @Marcel, er was een Stem/Hand (nee, nee, geen Hidden Hand 🙂 ) die me de laatste jaren altijd daarheen heeft gebracht waar ik iets kon vinden van mijn gading. Die Stem heeft me geleid op verschillende reizen in de Andes (Lemurie energie) en op verschillende reizen in de Sinai (Atlantis energie)…….. ik voel/weet dat ik dankzij die reizen mega dicht bij mezelf ben gekomem, meer bewust ben geworden, nog versterkt door een vliegtuigongeluk tijdens 1 van die reizen.

   Behoudens een paar ski vakanties ben ik al meer dan 3 jaar niet meer op reis geweest…. ik heb zelfs een paspoort die al meer dan 2 jaar verlopen is en heb geen enkele behoefte om een nieuwe aan te schaffen. Er is geen prikkel meer van binnen om op vakantie te gaan. Het Stemmetje is er niet meer dat mij actie doet nemen op dat gebied. Er is rust in mij, het huis is op orde, zo voelt het.

   En ik GeNIET meer dan ooit van het leven…… blijkbaar is er iets anders voor in de plaats gekomen….. een gevoel van Vrijheid, Overgave, Rust, Eenheid… het is moeilijk te benoemen!

 2. Overigens is het heel gevaarlijk om onstaafbare info te aanvaarden als waarheid, dit is je reinste indoctrinatie en een debuut van een nieuw sprookje… (herken je de patronen van sprookjes en ´Hidden hand´)?

  1. “Ja ,die heb ik”, Er is geen gevaar, dat is gebaseerd op jouw angst.. besef wat je ziet is slechts je spiegel (jij in je hologram)

   … er is maar een waarheid en dat is die van jou… Jou perceptie is jou waarheid in jouw wereld. Jij ALL-een. Besef nu eens het is jouw keuze.. jouw spiegel.. jouw waarheid , alles wat IS is jouw realiteit..

   Als dat jouw perceptie is ..( all truths are truth.) JIJ maakt de keuze.. als jij conspiracies ziet/gelooft dan is dat zo… dan krijg je die…
   Overstijg het geheel.. it’s a game.. It’s an experience… what you put out, you get back…
   ALL is ONE , and ONE is all

   Wil je een liefdevolle wereld vol harmonie.. maak het je perceptie.
   Jij bent de YOU-niverse, jij ALL-een ..

   Alles klopt.. alles is perfect.. waar het is of waar het ‘moet’ zijn in het hier en nu.

   Dit is de kern (citaat): “Wij reiken jullie de middelen aan, jullie beschikken over de vrije wil en de keuzemogelijkheden, hoe je deze middelen wilt gebruiken. Jullie moeten daar dus de verantwoordelijkheid in nemen.
   Er is slechts één van ons hier. Als je dát begrijpt, begrijpen jullie het spel. Wat jullie anderen aandoen, doen jullie feitelijk jezélf aan.”

 3. Het geschrevene hier onder is gebaseerd op lauter fantasie, Cozmic gaat zelfs zo ver als het over kunstmatig geordende gedachten velden te spreken als de Matrix.

  Kom op maak het nog niet onduidelijker als dat het al is, de tijd van het orakel van Delphi, is voor bij, of is Pythia geréincarneerd.

  Hallucineren op zich is geen probleem, maar om de gedachten gedacht, als werkelijkheid aan te nemen nee dat gaat te ver.

  Het kan ook de plotselinge hitte zijn, de zogenaamde tropen kolder, met de daarop volgende Berry Berry ziekte.

  Om eerlijk te zijn ik kan de discussie niet meer echt volgen, kan er geen tauw aan vastknopen, van daar mijn provoserende reactie!

  1. haha, ja … eenieder is precies daar waar die ‘moet’ zijn, no judgement..
   Believing is seeing.. ( en niet andersom!)

   Sommige mensen reageren naar mij van “Ja,leuk,interessant, maar wat heb IK eraan?
   Dan antwoord ik: “Nog niets!”

  2. GeertV,

   soort uitstel van executie bedoel je !

   Maar als mens moeten wij toch bezig zijn met bewust leven, anders is het niet echt zinvol.

   Om je zelf constant van de goede weg af te duwen, door waan ideéen,
   vind ik, ja toch even een judgement, niet zinvol.

   Ja van daag zit ik vol zin, ik weet niet waarom, de mensen vragen dan aan mij, Jenne waar voor al die zin, dan antwoord ik, het is mijn zin, jullie zullen hier nooit iets aan hebben, stelletje voyeurs.

  3. Tropenkolder ? 😆 Zo warm is het nog niet Jenne .
   Van mij mag je best weer even provoceren hoor . Als je de discussie niet kunt volgen , ook geen probleem . Ieder doet zijn ding op zijn eigen manier , het vogeltje zingt dus zoals het gebekt is .
   ohh vogel… http://www.youtube.com/watch?v=YTOp-2cMqdg

  4. Hallo beste COZMIC, leuk lied, met een heeele wijze inhoud!

   Op het moment ben ik met veel projecten bezig, maar er komt niets uit mijn handen, om gek van te worden, en dan dat denken van jullie er bij, to much !

   Maar ik houd wel van jullie, beste COZMIC !

  5. Jenne , voor mij is bezig zijn een meditatie , terwijl er veel uit mijn handen komt loop ik te fluiten en met klanten te dollen , tevens orden ik al mijn gedachten en komt de inspiratie omhoog . Inspiratie kan in de kleinste dingen zitten die weer een reflectie zijn van een groter geheel .
   Ik ben ook vaak bezig bij oudere mensen en kom er steeds achter dat zij vaak jonger van geest zijn dan de meeste middenmoters .

  6. Johnny Cash bezingt het precies, in een van zijn laatste liedjes ”hurts””, ik heb zoveel mensen gekend, die niet meer zijn, maar wel in mijn denken, en stukjes muziek en soms ook geurtjes, of an passant een silhouette van een persoon, denk je dan iemand te herkennen, om eens even lekker met je handen door heur haar te strijken, maar goed je moet er mee verder leven, leuk is anders.
   Ik ben opgehouden met echt actief zijn in de samenleving in mijn 70 tigste levens jaar, maar wij misschen het nog elke dag, het contact de warmte, het geven en het krijgen van mensen.
   Het spook van mijn leven is het creéeren van dingen, tekenen schilderen, maar nooit echt mezelf overtuigd van het creéeren van schoonheid, misschien te critisch, of niet genoeg eigenwaarde, of misschien botweg niet goed genoeg.
   En nou is Frankrijk niet een echt gemakkelijk land om te wonen, het is gewoon een middenstands faux bourgeoisie land, alles is quasi, het is verworden tot een kleingeestig bureaucraten landje, gebouwd op een pseudo zekerheid, op gevuld met tranqilizers.
   De artistiquen, en ook de artistique artisans worden bedolven onder papieren, en verstikken, geven het op of vertrekken, het is een balotage op het onverstand.
   De echte groten hebben het vol weten te houden met drugs en drank, en nog het wordt oogluikend toegelaten, maar dagelijks veroordeeld, net als in Hotel California de deur staat open maar je kan toch niet weg gaan, ja en je kunt van iets houden en tegelijkertijd haten, complicated dat wel.
   Gelukkig is de hitte even over na een enorme regenbui die uren duurde en tegelijkertijd kwam de zon op, deed me denken aan een boek over India, rain in Rangipour, van die moeson regens van maanden lang die Engelsen werden er gek van en ook alcoholist.
   Nou ik stop maar voel me heerlijk in deze frisse opgeklaarde wereld,
   net als de vogels ze zingen de stukken van de hemel.

 4. Lees s.v.p. de Nederlandse Jozef Rulof (1898 – 1952) op rulof.org!!!

  zie de boeken (27 stuks!) en de film

  En (twijfel)geloof niet meer maar weet!!!

 5. Waar we hier over schrijven en denken is een ernstige aangelegenheid.

  Het irriteerd me als ik onbenullen dingen belanchelijk zie maken, of
  luchtige leugentjes zie verkopen.

  Maar ik sta altijd open voor een goeie grap, iemand die uittreed en dan per ongeluk in zijn hond terecht komt, en dan zijn Eigen begravenis gaat mee maken, en in zijn onbegrip zijn staart er bijna af kwispeld, ik bedoel maar.

  1. Jouw nemen we niet meer serieus voortaan, zeker een draadje bij je los ?!

  2. wijs de onbenul aan , wie wat belachelijk maakt en de luchtige leugen .
   Wees gewaarschuwd dat wanneer je met `vinger naar een ander wijst , er 3 naar jezelf wijzen ( letterlijk)

  3. jenne
   10 juli 2013 om 14:42
   Beste ODETTE,

   Je praat over dimensies als of het versnellingen in een auto zijn, en je trillings niveau, hoe voeld dat, ja mijn grootmoeder zij het al er lopen er meer op straat, als dat er vast zitten !
   Of is dit te onaardig GuidoJ, pseud alias qiasi psychologen !

   wie ontkende het bestaan van dimensies etc in de eerste plaats alsof er gekken aan het lullen waren ?

  4. Dus Jenne , gaat dit nu over jouw angst om onderwerpen aan te snijden waar je geen kaas van hebt gegeten ? Of gaat het over jouw angst over dit onderwerp ? De enige onbenul die ik tot nu toe dingen probeert belachelijk te maken ben je zelf .
   alles over jou http://www.youtube.com/watch?v=tCoHxodefQA

 6. Nou nee Paul en ook Cozmic,

  Jullie houden er een hautaine westerse visie op na, wil je werkelijk het/men kennen, moet je je onderwerpen, aan het diepste in je zelf.

  Om oude geestelijke wegen af te doen als lariekoek, of als een Vogel boven de aarde te zweven, niet als heel bijzonder te onder kennen.

  Ik denk dat jullie nog wat verder moeten denken en vooral lezen, en over je heen laten komen, nou Paul wat ik in mijn leven gezien en geproefd heb, kun je niet naast de deur vinden, ik ben niet gelovig, maar geloof toch, want wat ik soms heb ervaren kun je niet geestelijk overleven als je in het niet geloofd.

  Op een bezoek in Turkijë in een grot diep onder de aarde in Cappadoce, heb ik de mond van een geschilderij afbeeldend God de créator zien bewegen, en help horen zeggen, ik ben toen de hele geschiedenis van het Byzantynse geloof gaan her lezen, en heb er hier waar ik woon met een Orthodoxe priester over gesproken, en zij dat dit niet nieuw was, heeft te maken met réincarnatie, en de weder opstanding, ik was niet dronken, het was wel heel warm en benauwd.

  Ja flauwe kul, misschien maar ik heb er vaak problemen mee, zelfde gevoel gehad in de grot van Johannes de Doper, op Patmos, hij raakte mijn hand aan, ik geloof nu ook in Johannes de doper.

  1. @ jenne,

   Bespaar AUB me je wijze lessen, waar ik geen ruk aan heb. Als ik je iets aanreik omzeil je het gewoon en doet het af als onzin, moet maar boekjes gaan lezen. Maar je bent zelf nogal zo goed in het afzeiken van veel zaken. Nu wil je ons iets op de mouw kan spelden, dan moet je toch wel van goede huizen komen wil dan daarmee een goede gezonde indruk op ons maken dat je werkelijk iets te delen hebt. Je oordeelt er graag op los, dus als je met je koppie boven mijn maaiveld uitkomen schiet ik ej nl zo af…. (het jacht seizoen is weer geopend)

  2. Nou nee Paul en ook Cozmic,

   Jullie houden er een hautaine westerse visie op na, wil je werkelijk het/men kennen, moet je je onderwerpen, aan het diepste in je zelf.

   Dus jij weet hoe paul en/of ik in elkaar steken ?
   Je bent op de man aan het spelen , denkend dat je met jouw levenservaring meer weet . Kwantiteit is niet altijd kwaliteit beste Jenne .
   Je gaat daarbij niet op de feiten of filosofie in maar breekt het af omdat jij al zoveel jaar meer meedraait . Ja zo komen we lekker veel verder . Ouwe lul heeft altijd gelijk , als die doodgaat staat de volgende op tot ie neervalt .
   Wat wil je no eigenlijk echt zeggen , ik kan er geen touw aan vastknopen .

  3. Dus draai maar lekker om de brij heen, dat doen de meeste hier altijd zonder tot de kern van de zaak te komen. Man ik kijk gewoon dwars door je heen of je het wil of niet… 😉

  4. Quote “jenne
   9 juli 2013 om 12:07

   Het geschrevene hier onder is gebaseerd op lauter fantasie, Cozmic gaat zelfs zo ver als het over kunstmatig geordende gedachten velden te spreken als de Matrix.

   Kom op maak het nog niet onduidelijker als dat het al is, de tijd van het orakel van Delphi, is voor bij, of is Pythia geréincarneerd.

   Hallucineren op zich is geen probleem, maar om de gedachten gedacht, als werkelijkheid aan te nemen nee dat gaat te ver.

   Het kan ook de plotselinge hitte zijn, de zogenaamde tropen kolder, met de daarop volgende Berry Berry ziekte.

   Om eerlijk te zijn ik kan de discussie niet meer echt volgen, kan er geen tauw aan vastknopen, van daar mijn provoserende reactie!”

   Zo te zien vertelt een ander wartaal met zijn verhalen, behalve als jij dat doet dan is het 100% de waarheid, dan zijn wij watjes en grove taal gebruikers als we point gericht hautainair Westers reageren op onjuist heden aan aantijgingen. Of is het een re-incarnatie vivratie die we zi juist moesten ervaren? Ik heb blijkbaar te veel watten in mijn hoofd volgens Jenne…

 7. Paul,

  Je moet niet grof worden is nergens voor nodig, ik wil ook helemaal niets met jou delen, als ik bepaalde opmerkingen maak of woorden gebruik is dat niet zonder je naam er boven, voor jou bestemd, en je moet zeker niet met wij beginnen, dat is kinderachtig.

  1. jenne
   11 juli 2013 om 00:53
   Nou nee Paul en ook Cozmic,
   …..
   welke paul of cozmic bedoelde je dan ?
   ik kan me voorstellen dat Paul zich in alle verwarring aangesproken voelde

  2. Je gedrag is zelf eentonig kinderachtig te noemen, Jenne. Goed bedenken wat je de volgende keer weer wilt gaan zeggen, Alles wat je zegt kan nl tegen je gebruikt worden. Wie de bal gooit kan de bal terug gekaatst krijgen. En ‘grof’ is niet het juiste woord het is eerder scherp van context in de zinsnede die ik toe pas. We doen het netjes en geheel puur recht voor zijn raap. Wat wil je nog meer? Spiegelen, dan verlies je het van me helaas.

  3. Maar goed… heb ik eens trek gekregen in een stukje oude kaas met ‘grove’ Franse mosterd erop, Wie wil ook wat?

  4. eigenlijk , Jenne betrap ik jou op een hautaine houding
   in comment 57 geef je zo ongeveer aan dat je alles hebt gezien en dat wij als groentjes niks weten terwijl we slechts een dialoog open houden
   http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=hautain
   waar ik al voor waarschuwde , als je met 1 vinger naar de ander wijst , wijzen er 3 naar jezelf . Steek die maar in je ….

 8. Cozmic,
  ik probeer ergens te komen, ik probeer iets aan te geven van wat er in mij leefd, al die stereotypen, van ouwe lul etc, vind ik niet echt op zijn plaats, maar goed het is niet de eerste keer dat ik onbegrip op roep, ja misschien ben ik Eigenwijs, maar ik vertel ten minste wat, Paul die becritiseerd iedereen als ze met een verhaal komen waar menselijke gevoelens in spelen, eerst Dick en nu mij, en hij kijkt door ieder één heen, ha ha zou een goede radioloog zijn.

  Als je het goed vind, ga ik nu slapen het is al laat, en dan post ik morgen een résumé van wat ik nu precies bedoel.

  1. Het meest hautaine is dat je elke keer weer uit angst een nieuw stukje begint en niet ergens op de oude voet doorgaat en of antwoord op geeft. Je becritiseerd zelf nogal het een en ander wat juist mijn aandacht en die van Cozmic aanstuurt om je eens persoonlijk aan de tand te voelen. Niks mis mee of heb je toch iets te verbergen? Je doet zelf kleine aanvalletjes en je laat steekjes vallen, daar haken we juist graag op in…

  2. Bah weer een kuil die dicht moet, anders moet guido er weer aan geloven… een schep arm ipv een gum arm… tsk!

  1. Wat Jantje zegt over Piets, zegt Pietje over Jantje, dus wat je zegt ben je dus zelf. Je naam zegt het zelf al Jennen!

   Signed met een mond vol wattes…

  2. En jenne gaan we nu lopen te schelden, Netjes blijven zelfs al ben je op leeftijd. Wel het goede voorbeeld geven anders scoor je nergens meer…

  3. Jenne , het was alleen maar een potje duelleren hoor 😉 Je zegt zelf graag te provoceren op zijn tijd , wees eens niet verrast als er een tegenreactie komt . Of hebben provo’s het alleenrecht en moet de ander zich gedwee onderwerpen ? Dacht ut nieeeeeeeeet . http://www.youtube.com/watch?v=dxk3c_SbWMg

  1. Resumé , wat Jenne hier deed is iedereen die aan een dialoog bezig was tot hallucinerende idioten te verklaren . Of omdat hij het niet kon volgen , of omdat hij graag de aandacht op zichzelf gericht zou zien ( derde optie…? ) Door dergelijke kinderachtige acties onderbreek je de flow en trekt menig intelligent wezen zich terug uit de conversatie , op deze wijze fungeer je dus als troll beste Jenne . Plaats je levensverhalen waar ze horen en laat anderen in hun waarde , verstoor het gesprek niet als een kind dat om aandacht verlegen zit . Val je anderen aan , dan kan je ook verwachten een paar tikken terug te krijgen , ga dan niet lopen janken als een verwende bullebak . Mocht je ze niet meer helemaal op een rijtje hebben , vraag dan aan je vrouw of ze je van het internet afhoudt , uit zelfbescherming .
   Wijze man 😆

  2. Jenne blijft ook verdacht stil , heeft zich wellicht gerealiseerd dat hij zich heeft vergallopeerd ?
   No hard feelings . Zen gezegde ; wees je bewust wanneer je spreekt of het de stilte doorbreken waard is 😉

  3. Monika, Paul bedoelt denk ik, dat HIJ VINDT dat jij kleur MOET bekennen.. Jongens jongens, wat een simpele ‘ik-weet-het-lekker-toch-beter’-discussies.. Zo voelt het voor mij.

  4. Nou…. je kan beter onwijs zijn dan wijs, anders blijft iedereen je op een orginele wijze je uit de wijs te brengen, oever wijsheden gesproken!

 9. Beste Monika,

  ik deel graag met wat ik weet, door mijn vele reizen heb ik veel gezien en ondervonden, net als mijn vader voor mij, en als iemand het beter weet, of een betere conclusie heeft gevonden neem ik dat ook graag aan.

  Natuurlijk geef ik soms in mijn verhaal een illusie die ik er bij fantaseer, als je in het Louvre voor de Mona Lisa staat en je haar gniffel lachje waarneemd, zou je je kunnen verbeelden dat zij zegt, ” yes thats love ” of est l’amour monsieur, het is noodzakelijk om de sfeer te benadrukken.

  Vriendelijke groet Jenne.

  1. Haha Jenne, ik was in het Louvre geweest met mijn ex-zwager (een kunsthistoricus die op Harvard doceert).
   Hij vroeg me expliciet om niet naar de Mona Lisa (mensen staan in rijen ervoor) te gaan, omdat hij vindt dat dit kleine schilderijtje veel te veel ‘aandacht trekt’. En er is zoveel meer mooie kunst…
   Dus gingen we naar de ‘Italianen’ en had ik de gelegenheid om het werk van mijn favoriete schilder te kunnen zien…Botticelli.

  2. Monika, je moet musea bezoeken buiten het touristen gebeuren, t’is waar het kleine schilderijtje, ja daar gaat het nu net niet om maar om het er achterliggende mystere van Michel Angelo, maar natuurlijk zijn er veel heel veel betere schilderijen.

   In de grotten van Cappadoce vind je prachtige wandschilderingen/Fresco’s, de byzantynse schilders kunst is on overtroffen in zijn religeuse afbeeldingen, nu daar zijn er veel heel slecht onderhouden, want dat is verboden door het bewind.

   Ook in Ravenna prachtige fresco’s door Byzantynen gemaakt, ik vind het stille staren, een soort verstarring in hun bestaan zo aangrijpend.

   Wij hier thuis zijn momenteel in de ban van een Russies/Franse schilder Nicolas van Stael, hij volgde op Turner en op de de Préraphaélites, je leven is te kort om het allemaal tot in de finesses te bewonderen.

   Zo Harvard, is buiten Israel de grootste Joodse Universiteit, prachtege universiteit één van de beste, het gevaar is dat meer als de helft van de studenten van Joodse afkomst is, dat geeft veel wrijving, maar dat zal jij ook wel weten.

  3. het schijnt dat de joodse schrifgeleerden traditie van uit het hoofd leren tot gevolg heeft dat voor veel joods opgevoede studenten een Universiteit als Harvard een Eitje isz, op hun buik geschreven, een passende biotoop, ik vond uit het hoofd leren vroeger verschrikkelijk niet te begrijpen, nu na vele jaren begin ik pas de lol en het nut te zien van zo veel mogelijk uit het hoofd leren, George Steiner probeerde dat uit te leggen in de VPRO serie van de schoonheid ende Troost aflevering 4

   http://www.schoolplaten.com/de-geboorte-van-venus-sandro-botticelli-t14771.jpg

   GEORGE STEINER, ESCRITOR E FILÓSOFO – O BELO E A CONSOLAÇÃO https://www.youtube.com/watch?v=Oear9SEXQKQ

  4. Jenne, ik wist niet dat Harvard een ‘joodse’ universiteit is. Ik weet wel dat mijn ex-zwager niet joods is, maar gezien zijn achtergrond zit er wel geld en status in de familie.
   Nicolas van Stael is van de vorige eeuw. Hij schildert wel iets anders dan Botticelli 🙂

   Hyper, uit het hoofd leren is vaak maar voor even…maar wat je geleerd (ervaren) hebt dat weet je voor altijd. Bedankt voor de links (Nederlands gesproken en portugees ondertiteld), zal ik later kijken.

  5. Monika,

   Ja Stael is zeker wat anders dan Botteceli, maar als je blijft verkennen begint je gevoel je mee te nemen op een reis van leren en zien, alles heeft met elkaar te maken het is expresse en schoonheid wat men zoekt, niet altijd, vaak ook dood gewoon laten zien.

   Als je ooit in de Tate komt in Londen, en de licht explosies ziet van Turner, weet je meteen wie al de expresionisten heeft gecreéerd.

   Het meest verfijnde, liefde volle potret van twee mensen is het Joodse bruidje van Rembrandt, die prachtige beschermende hand op haar buik, waarin zich waarschijnlijk zijn kind in groeid.

   Het is een hele lange ontdekkingsreis, langs en door het denken van créatieve mensen.

  6. @ Hyper Alert,

   wij moesten op school de tafels opdreunen, van 1 t/M 10, heel goed,
   tot een goede vriend Max tegen mij zij Jenne je moet je kinderen de tafels van 10 t/m 20 leren opdreunen, en dat heb ik gedaan plus gedichten, die ze nu nog uit het hoofd declareren, ze zijn me altijd dankbaar geweest en nog, en zij doen het zelfde met hun kinderen, je denken wordt een stuk parater, en meer alert, niet direct Hyper Alert!

  7. Jenne, de schilderijen van Turner zijn zeker indrukwekkend. Vindt JaNee zeker ook interessant.
   Bedenk je dat de joodse bruid zwanger is of weet je (men) dat?
   Zijn hand is bij haar hart en een hand van haar op haar buik, de andere raakt zijn hand op haar hart.
   Ofwel in hun gezichten, de ogen zit wel iets van vreugdevolle verwachting…ja liefde…dus zwanger?! 😀

   Trouwens, wat een geluk heb je toch met je vriend Max!

  8. Monika, Harvard is geen Joodse Universiteit, maar als zo veel in de Verenigde staten, zwaar onder invloed van het geld, het Zionistische geld, meer als 70% van de tandartsen als zowel de Psychiaters zijn Joods, to much, vinden zij zelf ook, wordt een te opvallende nepotistiese wereld.

   Joodse bruidje is een gevoels questi, ik heb een foto van een bruidspaar op Marken, zelfde intentie, mijn vriend Max al een poosje dood, had veel hele fijne en lieve vrienden en vriendinnen, maar het is een afval race, ik denk wel heel veel aan ze, en de gene die nog leven, daar hebben we bijna wekelijks contact mee.

  9. Geweldige kunstenaar William Turner monika en jenne. Zag zijn werk in de Tate in Londen en bij een overzichtstentoonstelling in Dusseldorf. Zeer de moeite waard!

  10. Ja/Nee,

   Wij liggen door onze leeftijd een 30 a 40 jaar voor in onze evolutie in de beleving van de Europese schilders kunst, dat is geen verdienste, maar het is wel zo, daarom is het goed om goede meesters te hebben om je weg te vinden, daarom schreef ik aan Monika over Nicolas Stael, natuurlijk was en is Turner de voorloper van het expressionisme, ze waren allemaal geschokt bij het zien van zijn werk, die explosies van licht de opkomende zon boven het kanaal, daar valt en vielen de monden van over.

   Mijn zoon schilderd in hele koele mistachtige kleuren geinspireerd met onze vacantie in de maand November in Vénétie, met zijn mistige momenten, wel meer als 30 tig jaar geleden.

   Hoe meer je ziet hoe rijker je geest, ach in ons kleine landje zijn ook genoeg mooie en interessante dingen om te bekijken.

 10. COZMIC, 61,2 plus 61,3,

  Heb bijde reacties aan mij gericht aan mijn echtgenote laten lezen, en op haar aan dringen besloten om niet meer met je te discusseren!

  1. Je laat je nog steeds bijsturen door een volwassene. Jenne, wees een wijs man en vertrouw op het ZELF. Met wie er gelijk heeft of niet doet er niet toe. Iedereen heeft zijn eigen belevingswereld dat maakt het net zo mooi als een Turner of en Rembrandt, heel verschillende schilders met hun eigen visie. Als ik een Turner mooi vind en iemand anders een Appel, bewijst niets over smaak. Het is een beroering van iets heel dieps, een aanraking van de ziel.
   Zo is het met vele aspecten in het leven. Het gaat hierom dat de ander de vrijheid wordt gegund om anders te mogen en kunnen zijn. Of het nu iets is wat het verstand kan bijhouden of niet, het spreekt van een grote elegantie, om respect te hebben voor een ieder die geen kwade bedoelingen heeft in zijn of haar overtuiging. Dan ben je op de goede weg je ZÉLF te ontwikkelen en te respecteren.
   Ik weet het, het is een lange maar leerzame weg die wij allen moeten gaan. Maar dan komen we er alleen maar mooier uit, dat is uiteindelijk wel de bedoeling van het leven.

  2. Inderdaad Jenne, lees nooit de ander de wijsheid naar de weg der wijsheden, soms kan die ander allang verder zijn dan je dat zelf bent.
   Accepteer altijd de ander hoe vreemd of excentriek hij ook in jou ogen is, misschien gaat er achter zijn ZIJN hier een heel ander personage schuil dan je dat ooit vermoede. Als je in de 3de klas zit ga je ook niet iemand uit de 6de klas de les lezen hoe goed hij bewust zijn leerstof eigen moeten zijn. Al heb je verschillende scholen bezocht, gereisd of begaan de ander is altijd een spiegel aan je eigen perceptie en kent andere waarheden dan je zelf. Diversiteit zul je moeten respecteren anders heb je niks van het leven gesnapt.

   Secret Agent 4the dimension.

  3. @ jenne
   Ach jennen als je gaat stoken hier kan je verwachten dat je even op je plek word terug gewezen. Kan je daar niet tegen moet je niet gelijk huilend naar moeder de vrouw rennen maar gewoon even reflekteren waarom men dit tegen jou zegt. Dat zou een provo waardiger reactie zijn als die je nu vertoond.

  4. Jenne , ik ben blij voor je dat je de reacties hebt voorgelegd aan iemand die wel kan lezen , ik kreeg het idee dat niets voorbij die plaat voor jouw kop kwam . Vraag jouw echtgenoot bij deze om ook deze reactie luid voor te lezen . Zet tevens het gehoorapparaat aan , anders is het nog verloren moeite .
   Odette gaf jou een zeer liefdevolle reactie , ik kan het alleen maar eens zijn met haar . Ik heb absoluut niks tegen je , don’t get me wrong , ik reageerde slechts op jouw comments waarin je anderen naar het gekkenhuis verwees etc omdat het discussieniveau boven jouw pet ging . Niet eens discussie , dialoog , uitwisseling . Als jij daar tussendoor gaat lopen trollen ben je aan de beurt bij mij , met dat infantiele gedrag verlaag je het dialoog naar het level van nujij , ga daar lekker posten .
   Als je het nu nog niet snapt dan heb je echt een hersenbeschadiging opgelopen , zoek het dan maar lekker uit . Ik zoek graag een dialoog met intelligente geesten en niet met kortzichtige mongolen die pretenderen een provo te zijn maar geen kritiek kunnen verdragen .
   groeten aan je kip

  5. @Odette 63.1: Geweldig goed en wijs commentaar van je Odette. Schot in de roos. Helemaal met je eens.

  6. Cos/Jouke, oogmigraine kun je ook gemakkelijk uitleggen als een hersenbeschadiging…. kom op, zeg.. jouw extreme woede aanvallen, vind je die normaal?

  7. @Odette 63.1: Geweldig goed en wijs commentaar van je Odette. Schot in de roos. Helemaal met je eens.

  8. Dick (lul) waar bemoei je mee ? Ouwe koeien uit de sloot helen , die geven toch geen melk . En ja Migraine is een tijdelijke hersenbeschadiging , wat wil je daar mee zeggen , of probeer je weer te zuigen ? Gaat je niet lukken sukkel 😉 Weet dat de meeste WTK lezers jou allang hebben doorzien voor de slang die je bent . Lekker je narcistische bullshitverhalen vertellen en proberen anderen af te breken . Zoek het maar uit met jouw zieke spelletje , hoop dat Guido je snel in de ban zet zodat we hier weer een gezond dialoog kunnen hebben , met inhoud ipv bullshitverhalen . Dag Dick

  9. Cozmic, ik ben het lang niet altijd met Jenne eens…. maar het kan toch niet zo zijn dat we mensen buitenspel zetten als we het niet met ze eens zijn…. laten we a.u.b. de verbinding zoeken….een ieder van ons is uniek en ieder vogeltje zingt zoals ie gebekt is… maar we zijn allemaal op zoek naar ons zelf, laat een ieder gewoon in zijn/haar waarde

  10. Ik geloof dat het verhaal van het melden van ‘volgens mij’ en ‘ik denk dat’, steeds meer een zaak is, die iedereen hier ter harte zou moeten nemen..

   Lees het verhaal terug en het lijkt er nondeju op dat iedereen weet hoe het allemaal IS. Het is werkelijk te naief voor woorden in mijn beleving… De VOLLEDIGE energie van een zin verandert als je er gewoon bij vermeldt: ‘IK VIND’, of ‘VOLGENS MIJ’… Nu worden er waarheden verkondigt volgens mij, die niemand gestand kan doen houden..!!

   Het enige wat we kunnen op deze wereld volgens mij, is zonder oordeel onze eigen waarheid verkondigen. En dit er ook bij zeggen.. Ik heb gezegd.

  11. Ik denk dat ik er volgens mij imo ook wel klaar mee ben . Zei ik tussen 2 lege regels door .

  12. @ Guido

   Juist “IK VIND”, helemaal niets, dan correctheid in juist woordelijk gebruik. (Tis niet anders dan!) Krek… Het zijn de zin snedes van een zwaardvechter die woordelijke steekspelletjes er van kunnen citeren in taal en beeld. Meesterlijk van ouden Ambacht, dan steno momento de pauze gebeiteld zonder grafisch litho diepdruk.

  13. Guido 63.13, ja ’t is mooi geweest.. maar ik moet toch nog even lachen om 63.8 over “ouwe koeien uit de sloot halen, die geven toch geen melk?”….. lees ik net in de digitale telegraaf dat de politie in Haren (20 km van hier) een koe gisteravond uit de sloot heeft getrokken….. ja,ja, ouwe koeien geven dan misschien wel geen melk meer, maar ze hebben nog wel dorst…. zeker met dit warme weer

   http://www.telegraaf.nl/binnenland/21730883/__Koe_belandt_in_sloot__.html

  14. het is geen warm weer, zeer koude avonden, tot mijn ontsteltenis al gezien dat der Helga van het rtl weer het ijskoud over ‘ erg warm weer ‘ had, gewoon gelogen, in de trend van ‘vandaag veel vliegtuig wolken’ en jah volgens der Helga moesten we vooral veel drinken omdat het zo bloed heet is, het is niet bloed heet, als we ons op zo korte termijn al laten beduvelen door de media dan vinden we over een paar jaar min 15 graden overdag in Juli nog bloedheet, pissig word ik daar van, napraten, Cozzie had gelijk over de Noorden winden, en de zeer koude avonden, ’s avonds stap ik op de fiets de weidse polders in, je weet niet wat je overkomt, het koelt veel te snel af

  15. Hyper, je hebt gelijk… superwarm is het niet…… mischien had die koe in de sloot ook last van de chemtrails 😉 Krijg je een droge strot van, bah.

  16. Dick en Hyper Alert, 63,15 en 53,16,

   Er bestaan al heel lang ijsige koude winden, in Griekenland, tijdens het zeilen, kan er plotseling een harde Wind pal noord de boreaan geheten opsteken, vooral in de buurt van de Cycladen eilanden, in de Egée’se zee waar voor je soms lange tijd in een beschutte haven moet gaan liggen, die zelfde Wind speelde Odyssée al parten
   om thuis te komen, wat ik maar zeggen wil is dat onze Planeet al een poosje bestaat en er treden soms grilligheden op, maar die schijnen zich zelf weer te herstellen, of het wordt een compleet nieuw patroon na gelang.

 11. 63.1 Bijsturen door een volwassene?

  Tikje flauw, Odette.

  Als Jenne uit levenservaring in mijn visie terecht aangeeft dat het leven er iets anders uitziet dan het besturen van een auto, die je naar willekeur in een lagere of hogere versnelling kunt zetten, probeer je hem als een kleine kleuter in de hoek te zetten. Is knap irritant! Geen wonder dat Jenne mensen zoals jou en Cozmic niet serieus kan nemen; de arrogantie, betweterigheid spat van het scherm af.

  1. Odette, een ongeschreven wet in het universum is dat wat je een ander geeft je weer als een boomerang terug krijgt op je bordje

   Odette op 51.17 tegen Jenne: “Alle begin is moeilijk, maar oordelen en veroordelen is niet meer van deze tijd.”

   Heb je een spiegel?

   P.S. Met het risico dat ik ook weer e.e.a terug krijg op mijn bordje 😉 Of Coz is in staat om zijn mooie Zen gezegde in de praktijk te brengen 🙂

  2. Dick je weet zelf nog wel/niet eens wat spiegelen is blijkbaar, van mij mag je zelf dat eens in kleuren. Een orakel plegen is ook aan de spiegel vragen wat wordt de dualiteit van morgen?! Zelf reflectie is zelf bepalen naar welke uithoek je je beeltenis naar toe weer kaatst. En dat is voor ieder ander weer geheel uniek dan dat het onder een vast prikkel moet gebeuren anders val je af. Lessen lezen en voorlezen zegt niet veel het vertolkt eerder je geringheid in kosmisch functioneren. Er is veel meer tussen hemel en aarde in dan deze vermeende uitgangspunten.

  3. Ha, die Paulus, ook nog wakker, hoe is het met die grafische kaart van je van 500 ? Kun je ook mooi mee spiegelen 😉 Ik probeer maar even mee te denken!

  4. Dank je, Cos, het is niet alleen een spiegel voorhouden…. je moet er ook RECHT in durven kijken. Kun jij dat?

  5. Iedere debiel kan in een spiegel kijken , alles wat je ziet is een omgekeerd zelfbeeld , is dat wat je bedoelt ?

  6. Als Dick in de spiegel kijkt dan ziet hij een KI©D (orgineel kleintje)
   Iemand die zich graag wil verlenen om de Titan uit te willen hangen,
   Naast spiegels heb je illusies en lachbeelden reflecties, projecties van denkend leuk te zijn, pure aanvalletjes van minheid tot grootswaanzinheid in machtswellust te willen zijn. Terwijl de werkelijkheid maar een klein camera obscura van een moment opname van een klein ventje is met een te grote uitgevallen schaduw. Tja het licht van God is fel en schijnt in alle hoeken om jonge zielen te verlichten in hun duistere hoekje. Dag grapneus Dick, een nominatie van de RNF krijg je dus niet….

 12. Back to topic please… (hallo, ik heb bewust geen FB ,maar ik ga anders ook hier afhaken.. 😉 Maar “All is Well”…

  Mooie laatste opmerking.. de spiegel… is een metafoor voor de illusionaire werkelijkheid oftewel de spiegel is een multidimensionale realiteit.. Als jij lacht (what you put out) heeft de spiegel (de ilusionaire werkelijkheid) geen andere keus dan terug lachen (what you get back). Zo werkt onze werkelijkheid (vrij naar Bashar). Ik begrijp het hele stuk. (cit: Er is slechts één van ons hier. Als je dát begrijpt, begrijpen jullie het spel) Kijk in de spiegel en zeg Hallo! Het is jouw wereld, je bent alleen hier, ALL-een , onderdeel van het geheel, maar tevens het geheel; Als je het spel begrijpt, weet je dat alles draait om je eigen perceptie (zie citaten boven artikel) (<belief << thoughts); Dan 'creeer' je je eigen werkelijkheid.. maar creëren doe je m/biljoen x per seconde (kiezen uit frames). Het is meer Letting IN en letting GO van 'old' beliefs.. afstemmen op je core-frequency (stay excited, no expectation (emoties/feelings dus ).. zijn wie je werkelijk bent.. dan 'creeër je je eigen mooie wereld, hier en nu , in de stof!! Jij bepaalt wat en wie er inzit en sta je boven de dualiteit., die is er niet meer want je beseft: "it's all an experience' (cit: En jij hebt de gave om jouw realiteit tot uitdrukking te laten komen in het spel, wanneer je geleerd hebt hoe je dit moet doen.) Daarom ben ik dus bijv. elke 'strijd' met massabewustzijn gestopt..

  En het werkt tevens bevrijdend, want niets kan je overkomen, je essentie is goddelijk (I exist), je bent slechts de (enige) (hoofdrol)speler in je eigen spel (videogame/realiteit), je ervaart het als werkelijk om dat jezelf in je eigen hologram zit, door jou essentie gespeeld (YOU-niverse, god ,AllThatIs, WTF..)
  Mijn rol (talent/wie ik werkelijk ben) is om anderen hierin te ondersteunen (gratis) in hetgeen ze zelf moeten doen! Ik had het ook als broodjesbakker of clown kunnen doen, maar daar ligt mijn talent nu eenmaal niet …
  Meer weten: http://www.lifebydesign.nl en/of neem contact met me op..

  1. Mooi, Geert, weet je dat het vandaag de energie is in de Tzolkin van de Blauwe Aap?

   http://www.1320em.nl/webpaginas_dagenergien/kin_151.htm

   “Beleef vandaag de kracht van de transparantie. Wees het onbevangen kind en speel. Wellicht maak je het voor jezelf moeilijker dan strikt noodzakelijk is. Vind voor jezelf een wat meer luchtige houding. Gebruik humor om zware taken lichter te maken. Kom erachter wat jij zo nodig van jezelf daadwerkelijk moet doen. Kies eens voor de dingen waaraan je echt plezier beleeft. Dat zijn dan ook de dingen waar je echt goed in bent”

   Komt aardig overeen met wat jij aangeeft en ook hoe ik in het leven sta….. wees niet al te serieus…… geNIET!

  2. Time to live is NOW! (End of New Age!, maar respect en dankbaarheid aan de energyholders, nu is New Energy, New Consciousness / Freedom ..if you choose)

   En de Essentie-Geert ligt regelmatig slap van het lachen als hij die Aspect-Geertjes ziet ‘zijn’ in hun realiteit. Maar deze mogen tegenwoordig ook zulke mooie dingen beleven (so blessed!) als ze maar ‘stay excited’ blijven op hun core-frequency… dan kan alles!
   http://www.lifebydesign.nl

  3. Ja, persoonlijk ben ik van de ‘dag buiten de tijd’ ; haha, maar een Kin163, Blauwe, resonante nacht,; omzetten,beter maken en bemiddeling.. haha toon 7, afstemmer..familie ‘die het geheim ontsluiten’ Maar vraag me niet meer, dat is het enige wat ik weet..

  4. Geert, als ik je zo beluister dan ben je lekker aan de wiet; ik hoop dat je alle vogeltjes hoort fluiten en alle bloemetjes in de wei ziet bloeien en alle meisjes naar jou ziet lonken. Trusten, Geert

  5. Geert, de dag buiten de tijd is pas over 12 dagen, op 25 juli! Ik ben trouwens van de familie die “de boodschap mag uitdragen”…… Jouw familie is de “kardinaal” familie volgens mij en die van mij is de “polaire” familie…. ach, maakt niet uit….. we zijn uiteindelijk allemaal familie van elkaar 🙂

  6. Het laatste klopt.. het eerste al lange tijd niet meer.. het gevoel en de beleving is gewoon oproepbaar… dus ook nog eens gratis en voor niets… het laatste trouwens ook 😉
   haha, trusten allemaal…. morgen weer fit zijn 😉
   Kijken wat de wereld brengt…
   Stay excited, no expectations… Living is my Job and my Art…

  7. vorige reactie had betrekking op de wiet en de meisjes…
   En ja ik weet huiteraard wanneer ik jarig ben… over 12 dagen ja ( buiten de tijd). Wel goed lezen Dick, maar het is al laat.. ik ga stoppen het wordt al weer een chat programma…

  8. Geert , alsjeblieft niet afhaken .
   Ik weet dat nitwits die vastgeroest zitten in hun overtuiging ieder gezond dialoog kunnen verpesten . Negeren die hap en focussen op wat WEL telt . Je weet : We are not alone , just feeling lonely now and then . Waar gelijkgestemde isbe’s elkaar ont-moeten ontstaat een feestje 😉

  9. @ GeertV

   Komt voor mij over als een Geert 5 die weet wat vrolijkheid in schrijven kan wezen, spelen met woordelijk gebruik tot in elke eenvoud van de humoristische karakterstiek schrijf vermogen. Zijn er altijd duiveltjes die vinden dat wat je doet niet mag in een bewogen blauwdrukvorm van misvattingen en ander geratel. Het moet in een keurslijf zitten en anders ben je niet Halal. De Dickmaecker doet alles in de naam van GOD & Machtig & Prachtig om dat alles enkel mag onder zijn retoriek van verslaan en doen van de baan. Wees je zelf in lach en louter en leef je uit wie je bent, dan ben je pas hier de beste en allerleukste vent… Ik heb tenminste weer genoten van scherpzinnigheid en humor ten allertijden, Toppie! 😉

   ps Dick, neem een sik en stik!

 13. @65 GeertV Mezelf dus (en getriggerd door GuidoJ @63.10)
  Betreffende Re-post @65 is mijn waarheid en is dus wat ik vind.
  Ik vind dat eenieder zijn eigen realiteit heeft, dus zijn eigen waarheid vanuit zijn eigen perspectief…
  Dus besef je dat je alleen maar tegen jezelf aan het praten bent (de spiegel).

  Ik verzoek eenieder zijn eigen commentaar eens te terug lezen en op eigen onderzoek uit te gaan…
  Meer weten: http://www.lifebydesign.nl en/of neem contact met me op..

  1. GeertV je bent geheel orgineel en blijf vooral je zelf dan wat mindedcontrol van een ander die er zelf niet mee overweg kan.

   Oh heb weer eens kleur bekend voor een ander dan enkel mezelf… 😉

 14. @ GuidoJ,

  Ben niet haatdragend, kan ook mijn ongelijk bekennen, indien ik er elf van overtuigd ben een ander mens verkeerd te hebben bejegend.

  Maar een toch annonieme discussie, van achter een electronisch scherm, houd niet in dat je op gegeven momenten andere medeschrijvers kunt gaan provoseren, met heel verkeerd woord gebruik.

  Heb een zekere leeftijd berijkt, is geen verdienste dat weet ik ook, heb veel gereisd, heb veel gezien, heb een enorm goed geheugen, waar reusachtig veel in zit, door mijn opvoeding en scholing, en zelf studie, allemaal geen onderdelen om je op te laten voorstaan, want gegevens veranderen ideéen vernieuwen zich, maar goed deel graag mijn kennis, en sta voor een wereld waar we elkaar respecteren, geen messen in de rug planten.

  Om mij zelf groot te maken in mijzelf, vergeef ik de gene die mij onheus hebben behandeld en benoemd, en bied mijn excuses aan voor verkeerd benoemen van bepaalde onderdelen genoemd in onze discussies.

  En bedank de gene die mij hebben verdedigd, dat geeft een goed en warm gevoel.

  Maar doe wel mijn woord gestand aan mijn vrouw niet meer met bepaalde mensen in discussie te gaan.

  Met vriendelijke groet Jenne Sr.

  1. “Maar doe wel mijn woord gestand aan mijn vrouw niet meer met bepaalde mensen in discussie te gaan.”, dat is opnieuw toch weer bij mensen een mes in de rug zetten.
   Negeren en ontwijken, want het ‘Ik VINDEN’ is eerder een Jouw onder vinding. Het geen van watjes en grove woord gebruik naar mijn “ik” persoon kent geen respect, ook NIET het zijn hoe goed je ook bent of kent.
   “Om mij zelf groot te maken in mijzelf, vergeef ik de gene die mij onheus hebben behandeld en benoemd,”, spiegel dat maar weer eens Jenne, wat je zelf d’r uit hebt gegooid mag dus blijkbaar wel. (straatje schoon spuiten)

   Ssssjongje zeg, zelfde fout weer en elke keer weer en weer en weer… Ik vind eerder dat je in je ‘Grote Zelf’, je eerder klein moet maken dan snap je ook de ander. Lees eens nogmaals terug Jenne, wat je gezegd hebt en draai dat eens om naar positief zijn, fouten maken we allemaal maar er eerlijk voor uit durven te komen en ze herstellen zou veel beter op zijn plaats zijn. Btw het is geen discussie maar eerder een speculatie van het willen ontlopen van enige verantwoording en moreel constructief fout zijn. Uitglijers maken is ze de volgende keer proberen te voorkomen anders blijf je altijd de zelfde ezel.

   De Hofnar…

  2. Beste Jenne,
   deze post van je laat zien dat je een mens met karakter en ruggegraat bent…tenminste kan ik het zo voelen.
   Je vrouw is net zo wijs dan jij 🙂

   Deze artikel verteld niets wat niet al lang ‘bekend’ is alleen gebruiken ze van die ‘spirituele’ woorden en die kunnen best afleiden van de eigenlijke inhoud, en het zo abstract maken dat het weer interessant lijkt voor de ‘nieuwe generatie’.

   Dit is hoe ik er op dit moment over denkvoel.

   Trouwens, ik spiegel me he-le-maal suf…ik ben zo mooi en intelligent en grappig en liefdevol…het is feest hiero 😀

  3. Tja, eindelijk iemand die de slingers ziet.. veel te hoog opgehangen natuurlijk weer.. denk ik.

  4. Monika; ‘het dubbele bodem effect’ (schijn bedriegt)

   The inside out….

  5. Oh ja , bijna vergeten . Een dikke 8+ voor het opgevoerde drama met een fenomenaal geacteerde slotscene . Bis Bis

  6. Beste MONIKA, je laatste zin van je reactie 68,2, is een ode aan het leven, ik ken niet je leeftijd, maar geniet van het leven, het is in al zijn toon aarden, altijd beter, als het niet meer zijn, en vooral blijf nieuwschierig, naar alles en ieder één, maar houdt altijd een slag om je arm, want mensen zijn niet altijd zo als ze zich voor doen, mijn Friese grootmoeder zij altijd je kunt ze wel voor de kop kieken, maer nijt er in.
   Vriendelijke groet, en een prettige zondag!

  7. Jenne, mooi gezegde, ik weet niet of mijn Friese grootmoeder Durkje, waar ik naar genoemd ben, ook zulke mooie uitspraken deed… Ik weet wel dat ze er heel trots op was dat ik haar naam droeg.

   Zelf vind ik in dit opzicht een hele mooie uitdrukking (uit het Arabisch) “Vertrouw op Allah, maar Bindt wel je Kameel vast”…. Ik heb heel veel vertrouwen in de mensheid en probeer altijd transparant te zijn, maar als je niet oppast kan daar ook misbruik van worden gemaakt. Ik ben afgelopen voorjaar weer 2x keihard met de neus op de feiten gedrukt door een paar inbraken in mijn onbeveiligde woning.

   Ik vind daar veel symboliek in schuilen als ik mijn eigen lichaam en geest beschouw als mijn woning. Als ik mezelf helemaal Open stel voor alle mensen om me heen, zonder enige vorm van bescherming, dan loop ik altijd het risico dat er mensen zijn die bij me proberen in te breken!

 15. Ik vind het geweldig leuk om dit verhaal te zitten lezen, maar ik heb wel een kleine kanttekening. De wereld was NOOIT bedoeld om duaal te zijn, maar een paradijs van eenheid en liefde. Lees de bijbel er maar op na.

  God en de Godin hadden groot gelijk om boos te worden, omdat één van de engelen er letterlijk voor koos om buiten die liefde en eenheid te gaan en de hele wereld te gronde te richten.

  Het is een gigantische puinhoop op aarde momenteel en het wordt steeds erger in plaats van beter. Niks 50% negativiteit, maar 98%!!!

  God en de Godin zijn vanaf het begin van de schepping in touw geweest om het licht te redden. Ze werken 24 uur per dag kei- en keihard om die hele duistere machten op te ruimen. Aangezien die er al zolang zijn, is dat niet zomaar gebeurd, helaas.

  Zo’n man uit de ‘Illuminati’-families die niet eens zijn identiteit bekend wil maken, geloof ik in ieder geval niet zomaar. Zijn verhaal is oud, dateert uit 2005 als ik me niet vergis en ik heb het eerder gelezen en ook het bijbehorende radioprogramma uit die tijd beluisterd. Ik wilde ook weten, dus tja …

  Het is gewoon wollige nonsens over dat er duister moet zijn en weet ik veel allemaal. Wat wél waar is, is dat die negatieve types tot voor kort inderdaad dachten dat die dualiteit er moest zijn. Maar sinds een jaar weten ze dat dat niet zo is en ze gaan gewoon door. Weg ermee dus, zou ik willen adviseren!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.