Advertentie

Numerologie en het algoritme van de schepping..


x

x

Numerologie en het algoritme van de schepping

2018 © Marleen van Wegberg | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Marleen van Wegberg

Alles wat vanaf de oudste tijden in Egypte in de vorm van symbolen en rituelen binnen de mysteriescholen onderwezen werd, is telkens wanneer de mensheid zo ver was om het te kunnen begrijpen stukje bij beetje onthuld. De wetten die de evolutie van het kosmos regeren, veranderen niet, maar als mensheid verkrijgen we steeds dieper inzicht in deze wetten, waardoor we de patronen die ermee zijn verbonden beter kunnen gaan verstaan.

In de relatie tussen wetenschap en mystiek, materialisme en spiritualiteit, doet zich in deze overgangstijd een grote verandering voor doordat de wetenschap heeft ontdekt dat de grenslijn die deze schijnbare tegenstellingen scheidt in wezen niet bestaat.

Hierdoor kan de wetenschap de relativiteit van wetenschappelijke waarheden kan gaan accepteren. Zo hoeft de oude mystieke leer der getallen niet langer gebaseerd te zijn op ‘geloven’, en kan men haar ware aard wetenschappelijk onderzoeken om tot de ontdekking te komen dat patronen die als mystiek werden beschouwd ook op natuurkundige wetten zijn gebaseerd. Numerologie bevrijdt zich daarmee van haar ‘magische’ stempel, waardoor steeds meer mensen ervoor open gaan staan dat getallen als symbolen van een verborgen waarheid ons kunnen helpen bij de zoektocht naar onze ware aard.

Getallen tonen de universele verbinding-achter-de-schermen!

Aquariustijdperk
Op deze ontdekkingsreis kan onze diepste essentie zich openbaren, waardoor wij ook onze plek in het grotere geheel kunnen gaan ontdekken. Eenheid en de Tetractys. (HIER) Centraal in de esoterische leringen, vanaf de oudheid tot in het huidige Aquariustijdperk staat de eenheid van alles. Alles dat bestaat in de schepping is en blijft energetisch verbonden met elkaar en keert ook weer terug naar die oorspronkelijke eenheid.

Het klinkt misschien merkwaardig, maar het doel van de schepping is om weer naar terug te keren naar de eenheid, waarbij door alle ervaringen die worden opgedaan op de reis in verscheidenheid een hoger bewustzijnsniveau wordt bereikt, zodat het totale bewustzijn van de eenheid uiteindelijk toeneemt. Alle cycli van ontwikkeling zowel op het spirituele- als op het aardse, materiële vlak vloeien hier uit voort.

In essentie zijn getallen symbolen voor energiepatronen die tot uiting komen zowel op de hoogste spirituele niveaus als in de lagere trillingsniveaus van de materiële wereld. De getallen 1 tot en met 10 geven een ritme aan, een ontwikkelingsfase, en zijn tevens de tien hoogste principes waarop de gehele schepping is gebaseerd. Pythagoras noemde dit patroon de Tetractys en gaf dit met een formule als volgt weer: 1+2+3+4=10.

Volgens de traditie van Pythagoras heeft het getal 10 de oorsprong en de wortel van de eeuwige natuur in zich. De Pythagoreeërs eerden het als een symbool van perfectie, totaliteit en vervolmaking van alle dingen. Dit getal omvat de energie van alle andere enkelvoudige getallen en geeft ook de actieve en creatieve kracht op een hoger bewustzijnsniveau aan dan het getal 1 alleen.

Aangezien het is samengesteld uit de som van de monade, de dualiteit van de actieve en passieve beginselen (het mannelijke- en het vrouwelijke), het drievoud, als het resultaat van het samenvoegen van het vorige tweetal, en het Eerste Vierkant ( 1+2+3+4=10), bevat de tien alle getalsverhoudingen en de harmonie.

De tien is 1+0 en levert een nieuw basisgetal op, een samengesteld getal, in tegenstelling tot de eerste negen enkelvoudige getallen. Het getal 10 bevat de kracht van alle voorafgaande getallen en heeft daardoor de potentie om door te gaan ontwikkelen op een hoger bewustzijnsniveau. Een nieuwe cyclus, een nieuw ritme en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan onder de 10.

De tetraktys draagt als algoritme van de schepping een oneindige potentie tot ontwikkeling in zich omdat met iedere 10 weer een nieuw niveau van bewustzijn aanvangt en nieuwe vooruitzichten zich kunnen openbaren. Het getal 10 tot zijn wortel teruggebracht (1+0=1) geeft aan dat alle wezens uit de eenheid (1) voortkomen. Alles dat is geschapen komt voort uit en gaat terug naar het getal 10. Alle getallen boven de 10 zijn slechts andere combinaties van het basisgetal 10.

Het jaar 2018 is in essentie een ’11’-jaar. Het meestergetal 11 is een zeer krachtige symboliek voor ‘een doorgang naar het Innerlijke Zelf’..!

Het woord ‘leven’ is verbonden met dit getal en het is de basisenergie en de creatieve kracht achter het Oude Testament.De 10 plagen uit de Bijbel symboliseren de aardse ervaringen die een ingewijde moet doormaken om tot het hogere bewustzijn van het getal 10 te komen. Een persoon die is afgestemd op het getal 10 is altijd een ervaren ziel, die vele levens heeft gekend waarin hij zowel de dieptepunten als hoogtepunten heeft ervaren en daardoor tot het inzicht is gekomen dat aardse zaken alleen vergankelijk zijn en geen blijvende vreugde en vervulling kunnen bieden.

In het Bijbelse boek ‘Openbaringen’ staat geschreven dat ‘degenen die zichzelf waardig hebben gemaakt om de Christus bij zijn tweede komst te kennen, kunnen worden herkend aan het symbool van de tienvoudige kracht op hun voorhoofd.’

Getallen vertellen symbolisch een verhaal. Ze overbruggen moeiteloos ruimte en tijd en zijn als zodanig ook een brug tussen verschillende dimensies. Ze zijn verbonden met ideeën, kwaliteiten en hoedanigheden en zijn centra van enorme spirituele kracht, waarbij elk getal een specifieke focus, een kleur en grondtoon heeft.

De enkelvoudige getallen 1 tot en met 9 symboliseren fasen of stappen die een idee, een ontwikkeling maar ook een menselijke ziel moet doorlopen voordat zij werkelijkheid kan worden in de wereld van de vorm, in wezen een proces van openbaring. Wanneer getallen gerelateerd zijn aan een persoon, dan geven zij de fasen van zijn bewustzijnsontwikkeling aan als een innerlijke weg, die zich uiteindelijk ook in de buitenwereld laat zien.

Terug naar de eenheid
Het doel van de aardse evolutie is om de mensheid naar dat hogere eenheidsbewustzijn te laten ontwikkelen, zodat we medescheppers op aarde worden, die werken in overeenstemming met het Goddelijke Plan, ofwel de blauwdruk van de schepping.

De lessen die we daarvoor moeten leren worden ons aangereikt door de trillingen van getallen, als symbolen voor energiepatronen in de kosmos. Stemmen we af op deze patronen dan dragen we niet alleen bij als een medeschepper van de hemel op aarde, maar voelen we ook een diepe, innerlijke vervulling die we niet zullen bereiken met het najagen en vervullen van materiële doelen. De essentiële vraag hierbij aan ons is: Willen wij ook echt een bewuste medeschepper van die ‘nieuwe mensheid’ zijn en onze zelfzuchtige behoeften opgeven voor het grotere geheel of blijven we toch vasthouden aan het oude, aan de veilige routine, materialisme of aan gemakzucht?

In deze chaotische overgangstijd waarin bestaande oude machtsstructuren wegvallen en materiële doelen centraal lijken te staan, merken we toch ook een toenemende behoefte aan het geven van betekenis aan het aardse bestaan. Velen van ons worstelen met zingevingsvraagstukken; Wie ben ik ten diepste? Wat kom ik hier eigenlijk doen? Wat is de zin van mijn leven? Op een bepaald moment in hun leven worden veel mensen bevangen door het gevoel dat iets in hen zich verbindt met een onbekende, mysterieuze wereld, waarvan zij diep in zichzelf een indruk hebben bewaard.

Sommigen laten deze gewaarwording vervagen, zonder zich erin te gaan verdiepen terwijl bij anderen een diep verlangen ontstaat om hun bestaan in een groter verband te zien, om inzicht te verkrijgen in hun plek op aarde als mens. Voor deze mensen is dit het begin van een innerlijke zoektocht, die hen kan leiden naar het bewustzijn van hun goddelijke oorsprong en hun rol en bijdrage aan in het grotere geheel.

Getallen als bakens van stralend Licht
Op deze zoektocht naar zingeving kunnen we ontdekken dat wij als bewoners van deze planeet aarde deel uitmaken van het grote plan der evolutie van de kosmos waarin we zowel de verscheidenheid als de eenheid kunnen ervaren. Alle uiterlijke vormen in de aardse dualiteit zullen uiteindelijk terugkeren naar de Bron van alle schepping, gesymboliseerd door het getal 0.

De schepping, weergegeven door het getal 1, de monade, is een projectie van de hoogste geestelijke kracht en heeft tot doel om dit hoogste bewustzijn van de Bron of God, hoe je het wilt noemen, uit te breiden. Dit kan alleen door ervaringen op te doen, waarbij de persoonlijke materie, ons menselijk lichaam, nodig is om op deze aarde, de onpersoonlijke materie, te kunnen leven.

Dit geeft tevens de betekenis aan van de voortdurende stroom van incarnatie (in carne betekent in het vlees, in de materie gaan) en excarnatie (uit de materie gaan, terug naar de Bron) van de geest. Geestkracht kan alleen groeien door zichzelf te ervaren en om te kunnen ervaren is de materie nodig. Getallen helpen om betekenis te geven aan al onze ervaringen om zo te kunnen groeien in bewustzijn. Kiezen we ervoor om bewust te leven om terug te keren naar de eenheid, dan is de route ernaar toe neergelegd in het systeem van de getallenleer.

Het is een ingenieus, mystiek en symbolisch systeem om tot eenheid en liefde te groeien. Getallen zijn dan als het ware bakens van stralend Licht, waarbij Licht dan niet alleen de weerspiegeling is van hoog bewustzijn maar ook van de universele, onvoorwaardelijke liefde. Het ingewijde bewustzijn in de mystieke betekenis van getallen helpt ons om belemmerende, innerlijke patronen te transformeren naar helpende patronen, waardoor onze scheppende liefdeskracht vrij kan komen.

Getallen vergroten het inzicht in zielskwaliteiten, creatieve vermogens en levensbestemming. Door het ontdekken van deze route gaan we stap voor stap ons eigen wezen met al zijn potentie verkennen om meer heel te worden op het niveau van onze ziel. Wij zijn nu aangekomen op het moment van onze evolutie op de aarde waar wij de kunst moeten ontwikkelen om tegenstellingen te overbruggen in wederzijdse verrijking. Dit begint als een innerlijk proces in de individuele mens dat zich uiteindelijk ook gaat reflecteren in de buitenwereld.

De invloed van het meestergetal 55 in het Aquariustijdperk
Naast de enkelvoudige getallen onderscheidt de Numerologie ook een aantal meestergetallen met een speciale betekenis. Meestergetallen dragen bijzondere energieën en worden gezien als symbolen voor de verbinding met Heilige Geometrie, een systeem dat de mensheid en de aarde verbindt met de kosmos, een grotere werkelijkheid. Ze geven de potentie tot het bereiken van meesterschap, leiderschap, hoog bewustzijn en volmaaktheid aan in relatie tot de gebieden waarin ze werkzaam zijn.

Ieder meestergetal is energetisch verbonden aan een specifieke vibratie of toon en geeft in het leven van een mens de mogelijkheid tot een verhoogd bewustzijn. Als deze kracht volledig ontwaakt geeft het nieuwe omstandigheden, een nieuw lichaam en een nieuw leven, in harmonie met het Goddelijke Plan der schepping. Meestergetallen zijn het getal 11 en de veelvouden daarvan, zoals 22, 33, 44, tot en met 55.

Dit laatste meestergetal wordt niet als zodanig gezien in de traditionele Numerologie, maar in mijn nieuwe boek geef ik mijn inzicht en visie aan met betrekking tot het vrijkomen van de hogere trilling van dit getal en zijn uitdagende potentie voor dit Aquariustijdperk. Vanuit mijn ervaring en afstemming op de energie van de getallen is in deze eeuw in de overgang van het Vissen- naar het Aquariustijdperk de hogere trilling die met dit getal verbonden is aan het vrijkomen.

Dit heeft te maken met de ontwikkeling van een steeds groter deel van de mensheid naar het Christusbewustzijn, het bewustzijn van liefde en eenheid van alles dat leeft. Dit bewustzijn draagt een verlossende en bevrijdende (5) kracht in zich, die de aarde en haar bewoners kan leiden naar het nieuwe tijdperk van vrede en broederschap en de vijfde dimensie, verbonden met de Hiërarchie, het spirituele vijfde rijk van de Grote Witte Broederschap. Als het bewustzijn van de mensheid in totaliteit hoog genoeg is, kan het vijfde rijk neerdalen op Aarde en breekt de al lang geleden voorziene ‘gouden dagenraad’ voor de mensheid aan.

Op dit moment is de tijd er rijp voor om die vrijkomende potentie van de 55 aan te gaan spreken en te gaan waarmaken als mensheid door het hogere bewustzijn van eenheid en compassie vorm te gaan geven in de wereld. Het grondgetal van 55 is 10 ( 5+5=10): een nieuwe cyclus, een nieuw ritme, nieuwe mogelijkheden en een hoger bewustzijn dienen zich aan onder dit getal. Zoals alle meestergetallen heeft ook het meestergetal 55 niet alleen een grotere potentie dan een gewoon dubbel getal en biedt het meer uitingsmogelijkheden, maar geeft deze trilling ook meer uitdagingen en obstakels die moeten worden overwonnen.

Het grotere licht van het hogere bewustzijn roept evenredige duistere krachten op. Dat merken we nu in deze overgangstijd! We moeten de potentie van dit getal nog wel waar gaan maken, allereerst in ons individuele leven en als gevolg daarvan geleidelijk als mensheid in totaliteit. Ons wordt nu op basis van het Goddelijke Plan de mogelijkheid geboden om tot een hoger bewustzijn te groeien en te evolueren naar het vijfde rijk van wijsheid en liefde. Of we hier ook echt voor kiezen hangt van de inzet van onze vrije wil af en ons handelen in de dagelijkse praktijk van het leven.

We moeten het zelf doen, maar kunnen daarbij de krachten van de meesterlijke 55 aanspreken, ook in ons persoonlijke leven. Door onszelf te verlossen van oude belemmerende patronen en te ontwikkelen en leiden naar een hoger bewustzijn, waarin we helemaal leven in het hier en nu in verbondenheid met elkaar. Vragen die op deze weg naar boven kunnen komen zijn:

  • Waardoor voelen we ons innerlijk nog belemmert? en
  • wat maakt ons vrij?
  • Wat staat een diepere verbinding met elkaar nog in de weg?  en
  • Waarvan willen we onszelf en onze relaties verlossen?
  • Hoe kunnen we innerlijke- en uiterlijke tegenstellingen overbruggen?

Een individuele weg naar liefde en eenheid
Door deze vragen aan onszelf te stellen en leidend te laten zijn in ons leven kunnen we er bewust voor kiezen om de mystieke weg te gaan als mens midden in de maatschappij. Zo kunnen we ons uiteindelijk bevrijden van een wereld van schijn en illusie door te gaan beseffen dat we geen macht hoeven te hebben over de buitenwereld, maar dat ze ons de gelegenheid biedt om uitdrukking te geven aan de vreugde en de liefde als essentie van het bestaan.

Deze ontdekkingsreis naar ons diepste zelf is een wonderbaarlijke reis, waarbij het menselijke verlangen om terug te keren naar de liefde en de eenheid in het Paradijs tot een spiritueel ontwaken wordt in het ervaren van de Liefde in onszelf als ‘nieuwe mens op aarde’. Op deze innerlijke weg zijn getallen stralende bakens die hun licht laten schijnen op alles dat nog duisternis is, zodat deze “nieuwe mens” in onszelf geboren kan worden. Ze laten ons helder zien waar nog geen eenheid en liefde is en welke stappen we kunnen zetten om dit te bereiken.

Alleen vanuit ieders individuele menselijke bewustzijn en anders handelen kan wezenlijke transformatie op mondiaal niveau ontstaan. Alle kleine vonkjes van licht tesamen ontsteken het grote Licht, de grote verandering in bewustzijn die in deze tijd zo nodig is in de wereld om als mensheid weer terug te keren naar de Een-heid en Liefde op een hoger bewustzijnsniveau, zoals de Tetractys symboliseert.

Marleen van Wegberg

www.centrumspirit.com

Uit het boek:

‘Een mystieke reis langs de getallen. Vanaf de Oudheid tot in het Aquariustijdperk’.
Wil je het boek bestellen? Klik op deze link van de:

Marleen van Wegberg zal op 9 december een lezing geven in Quinta Essentia in Zwaanshoek

in de serie najaarslezingen van WantToKnow.nl/be.

Klik op illustratie voor alle info en evt. boekingen:

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.