Advertentie

UPDATE met Berry Vincenta..!


We doen de moeite om met Berry ’te gaan zitten’, omdat het naar onze mening zeer waardevol is, een beschrijving te ontvangen, over onze actuele situatie én ons leven op Aarde, vanuit andere bewustzijnslagen. Informatie over zaken, die wijzelf slechts vanuit ons Aards perspectief kunnen beoordelen. Daarom stellen wij regelmatig dus deze vragen over wat deze bron ziet/waar-neemt en wat Berry daarvan doorkrijgt, binnen een bepaald thema dat wij mogen aandragen. Op basis van dit thema stellen we een vragenlijst op.

Berry VIncenta met alledaagse steun en toeverlaat, zus Jenny (R)

Voor dit keer gaat het om de chaotische situatie op onze Aarde, de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de vaccinatie-programmering daaromtrent, maar ook de situatie in Oekraïne. Een cluster van gerelateerde onderwerpen, waarvan de inhoud vanuit het gesprek met Berry Vincenta voortkomt, van 8 april jl.  Het uitgewerkte transcript van deze sessie (met weer hartelijke dank daarvoor aan Gea!), kun je hieronder lezen.

De doorgekregen info is in onze ogen waardevol, omdat deze informatie kan dragen aan je (totaal)beeld van deze crises, die -zo blijkt keer op keer- óók levensgrote kansen in zich dragen. Bovendien wordt je, wanneer je je ‘helikopterblik’ gebruikt, niet volledig overdonderd door de huidige heftige situatie in de wereld.

Zodat wij mensen onderling, een nieuwe kans hebben om dátgene te duiden, wat werkelijk waarde-vol is..! Dat het besef kan doordringen, dat materiële zaken, zoals geld, niets meer zijn, dan stoffelijke, niet bezielde objecten. Dat wij met onze geest ons stoffelijk lichaam bezielen. Dat het gaat om liefdevolle intermenselijke interactie en een duurzaam leven. Vol geluk, dat niet gekocht hoeft te worden. Doe er je voordeel mee. Heb je niets met channelen/doorgevingen, lees dan tóch de info. Het is verstandig toch de brief te openen, die je niet op prijs stelt en waarvoor je de postbode kunt vervloeken, terwijl hij slechts de boodschapper is.!

X

UPDATE met Berry Vincenta..!

8 april 2022 © Berry Vincenta | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Berry Vincenta

Vraag: Vandaag wil ik met u spreken over actuele zaken in de wereld, waarbij het lijkt alsof een chaotische situatie de overhand krijgt en mensen steeds verder in een eigen zelf gedrongen worden  om te beleven wat daar te beleven is,  in de situatie.  In eerste instantie wil ik u vragen wat en hoe uw kijk is op dit moment naar de situatie op aarde en de dynamiek in relatie tot Oekraïne en de Covid die wereldwijd zijn impact heeft .

Dit veld wat u nu beschrijft is een heel groot veld, dat de hele wereld energetisch diep heeft geraakt. Zoals al eerder besproken is – vooral vanuit de Covid-lijn – is dit een energetische draagkracht geworden, die vanuit de wereld vorm heeft gekregen. Het is door mensen zelf ontwikkeld, vanuit schaduwbedoeling. Dit alles is inmiddels heel helder geworden. En juist daar deze groepen – die daarmee verbonden zijn – zijn nog steeds de energiedraden,  die datgene wat ook  op dit moment in de wereld plaatsvindt,  belichamen.

Deze duistere energieën  worden nog steeds  belichaamd vanuit een grote groep mensen, die via deze lage trillingen in verbondenheid zijn met een juist heel  kleine groep die dit alles heeft geregisseerd. Dit  veld wordt daardoor  in stand en levend gehouden. Het is een belichaming van dat diepdonkere energieveld waarvan u in de wereld zou spreken  als  ‘het kwaad’…een onderdeel van duaal leven..

Datgene wat in de schaduw over de wereld is, is een schaduw die uit eindelijk is ontstaan door de afwezigheid, ook van bewustzijn. De afwezigheid van het massabewustzijn in het collectief.  Daarin wordt er steeds gekeken naar datgene wat vanuit beeldvorming is ontstaan door deze groepen, waar ik net over sprak. Er is heel veel daardoor in het innerlijk bewustzijn van mensen, op een bepaalde wijze zo naar achter gedrongen, dat  men alles wat nu op dit moment wordt gepresenteerd, als waarheid aanneemt.

Maar de waarheid is niet de waarheid,  in dat wat werkelijke waarheid in zich draagt. De waarheid is ook een creatie vanuit deze schaduwbronnen, om daarin hun eigen plan te willen doorvoeren op deze aarde. Maar schaduw is uiteindelijk onderhevig aan het Licht en zal ook op een bepaald moment gaan verdwijnen.

Maar datgene wat in de afwezigheid van het bewustzijn van mensen heel duidelijk laat zien, dat daar de aandacht dient te liggen! Daar ligt tegelijkertijd ook de creatiekracht voor een andere werkelijkheidsbevinding. Datgene wat als waarheid wordt aangenomen, zijn reflecties die vanuit schaduwcreatie in deze oude matrix heel duidelijk de beeldvorming projecteren op het bewustzijn, op het onderbewustzijn van mensen.

Daar waar mensen – in eerste instantie – vooral herkennen de emotielagen en alles – wat op welke wijze dan ook – angst veroorzaakt, is dàt de eerste lijn die naar buiten stroomt,ook  in het collectief.

Deze collectieve energie is de enorme voedingsbron voor deze schaduwwerelden. Wanneer dat in stand blijft, zal dit een wat langer proces in zich kunnen gaan dragen. Dan zal ook binnen deze tijdslijn er nog wat tijd over heen moeten gaan. Maar het is van het grootste belang dat mensen achter dat wat als waarheid wordt gepresenteerd leren kijken. De moeite willen nemen om voorbij hun eigen oude zelf te willen stappen: hun eigen waarnemingsvermogen, de  oude patronen …

Maar te weten, dat wanneer verlangd wordt naar een andere samenleving,  ieder mens zijn bewustzijn daarin van het grootste belang is om zich ook te willen openen, te willen openen voor een waarheid die niet altijd wordt omarmd. Deze angst – die dat ook weer kan veroorzaken – zal toch van een andere orde zijn, want het  wordt een werkelijke collectieve transformatie en deze collectieve transformatie zal heel veel invloed gaan hebben op de bewegingen en op de belichaming van de schaduwwereld.

Wanneer dit plaats gaat vinden , dan zal die omslag ook daar zijn!

Maar datgene wat nu wordt gecreëerd, is een creatie die alleen maar de angst nog veel dieper doet verankeren in het collectief onderbewustzijn. Wanneer mensen begrijpen wat daar achter de coulissen werkelijk gaande is, dan zullen zij ook opnieuw leren hun eigen licht te zien en hun eigenlicht te dienen en niet hun eigen schaduw.

Daar waar het Licht wordt gediend, zal dit veld zich ook uit gaan strekken en zal daardoor deze schaduwwereld uiteindelijk ook werkelijk gedwongen worden te verdwijnen uit deze tijdslijn en zal die omkering plaats gaan vinden!

Maar in het kort gezegd: het heeft alles te maken met anders naar waarheden te kijken te weten wat er wordt gepresenteerd. Te weten wat er wordt geprojecteerd op het onderbewustzijn van mensen. Want vanuit de wereld is er zoveel regisserende energie zichtbaar – aangestuurd door deze groepen – dat heel veel groepen die daarnaar luisteren, dàt als uitingsvormen in de wereld neerzetten. Waarin mensen hun vertrouwen diep, diep wordt beschaamd, maar  mensen dit niet zien vanuit een versluierd bewustzijn.

Dat is duidelijk. De vraag die daar direct op aansluit is de vraag die ik wil stellen over het ontwaken van geest. Het ontwaken van geest binnen de mens en de bewustzijnsgroei. Dat is allemaal op persoonlijk gebied en ieder mens moet daar op zijn eigen manier – zoals u daarstraks ook over sprak – vorm aan geven. Kunt u daar iets over zeggen in kwalitatieve maar ook in kwantitatieve zin. In de zin van: er zijn steeds meer mensen die ontwaken en op een niveau  wat essentieel is voor het proces wat u net noemde.

Dit proces is een parallelle werkelijkheid. Dit proces loopt werkelijk parallel aan de groei van dat wat het Licht in zich draagt. Mensen met bewustzijn zijn mensen die – zoals gezegd – het Licht dienen en daardoor ook het Licht bezielen. Binnen die individuele groeifasen zit heel veel verandering.  Er is een toereiken vanuit kosmisch perspectief, vanuit een andere frequentie waarin velden innerlijk, in bewuste mensen worden aangeraakt, die als het ware een andere horizon laten zie in hun eigen leven.

Dat betekent dat datgene wat is geweest in alles wat vanuit hun bewustzijn is gegroeid, heeft  geleefd en is uitgedrukt, dat dàt als het ware een vernieuwing krijgt. Het sluit aan op een ander veld en daardoor krijgt het een dusdanige andere innerlijke bestemming in het bewustzijn, dat ook de uitdrukkingsvorm daarin heel belangrijk gaat zijn.

Het is een uitdrukking die veel meer vanuit focus en stilte in de wereld wordt geïmplementeerd. Het is niet meer de energie die vanuit heel veel woorden de wereld tegemoet wil treden. De mensen zijn moe van heel veel woorden…
Mensen dienen te leren voelen en vooral mensen onderweg in bewustzijn hebben heel veel, enerzijds aan het uitleggen van bewustzijn, maar anderzijds vooral aan ervaren daarin door mensen die verbonden zijn met andere trillingsvelden. Dit zit dus in verschillende gradaties.

Deze gradaties zijn ook heel duidelijk energetisch zichtbaar. Ze laten ook zien –  niet alleen maar in de handeling of houding van deze Lichtwerkers –  maar ze laten ook zien op welke terreinen zij actief zijn. Al deze  activiteiten vanuit het Lichtwerk, die zo in een verfijning afgestemd zijn in deze fase van de evolutie, laat dan ook veel meer andere informatie toe. Informatie via al die bewuste Lichtwerkers die vanuit hun eigen inspiratie en intuïtie ook belichaamd wordt door eigen bezieling.

Al deze mensen weten dat deze tijd, de tijd is waar zij innerlijk steeds naar hebben gestreefd en op hebben gewacht, om dàt vanuit volheid tot uitdrukking te brengen in een wereld die op drift is geraakt. Daarom zijn deze groepen vanuit het grootste belang gezien vanuit de kosmos. Die pijlers op de aarde, die het Licht werkelijk in de aarde zodanig die basis gaan creëren, dat ze ook samen hebben te werken.

Niet alleen maar allemaal individueel, maar vooral ook de bundeling van Lichtwerkende groepen zijn hierin enorme velden van kwalitatief hoog Licht en Energie. Zo verbonden met verfijnde kosmische velden, dat daarin heel veel inspiratie – maar ook noodzaak vanuit dat wat zich neer wil laten in deze wereld – binnen kan stromen.

Eerst zal het bij velen individueel zijn, maar de lading en de geladenheid achter dat wat gepresenteerd wordt, zal een volkomen andere bestemming vinden, omdat de frequentie wijzigt. Deze frequentie, deze energie is een energie van dusdanige trilling die heel veel mensen –  ook die nog niet bewustzijn – toch wakker roepen! Wakker roepen, vaak nog op een ongekend terrein , maar wel wakker roepen. Al zal dit een wat meer vertraagd proces blijken te zijn, voor hen die nog zo innerlijk in hun eigen diepst angst verkeren.

Kunt u iets zeggen over de invloed van, zoals wij ze noemen de ‘Buitenaardsen’ – onze medewezens-  die in dit universum leven, waarbij wij hen als buitenaards betitelen, op het  proces hier op aarde, in de zin van deze bewustwording en -processen. Is er in die hogere frequentie meer activiteit waar te nemen op dit terrein?

Het is precies het veld waar ik net over sprak. Het volgende is belangrijk. Mensen met bewustzijn die geïncarneerd zijn in dit leven – en niet alleen maar in dit leven, maar ook in levens hiervoor, waarin  ook bewustzijn op allerlei verschillende niveaus gepresenteerd zijn op deze aarde, in het veld van de aarde – zijn mensen die tot een eindpunt moesten komen om datgene wat gebracht werd, ook werkelijk helemaal tot in de diepte van de basis in de wereld hebben neergezet.

Nu is het veld gerijpt. Het veld is zodanig gerijpt, dat datgene wat vanuit de kosmos – ook in de verbinding tot deze groepen – de opdracht gezamenlijk is. Dat daardoor uit kan stromen datgene wat opgevangen wordt in het bewustzijn en niet alleen maar opgevangen wordt, maar ook begrepen kan worden binnen datzelfde bewustzijn!

 Dat zal niet alles in één keer direct worden doordrongen van begrip, maar het zal stap voor stap innerlijk worden gevoeld. Het wordt zo duidelijk stap voor stap in de gelaagdheid van het bewustzijn, dat het dan ook bezield naar buiten kan stromen. Al deze Lichtwerkers hebben daarin een veld waarin dit plaatsvindt. Het zijn afstemmingsbronnen in de kosmos met verschillende planeten, met verschillende Lichtvonken waar de verbindingsdraden steeds helderder de verbinding maken met al die verschillende Lichtwerkers.

Deze energie is een energie die op dit moment in de wisselwerking een enorm belangrijk doelwit: het doel van het Licht te laten incarneren! Heel diep in het leven van nu, op een andere wijze dan gekend is. Niet meer vanuit afhankelijkheid, maar vanuit

 werkelijke onafhankelijke innerlijke zielen-essenties!

Het innerlijke Licht voor ieder mens weer aan te willen steken. Dat is wat hierachter de grootste opdracht is en dan zal dit veld van Licht  als een vuur op deze aarde zijn. Daardoor zal de schaduw werkelijk verbranden in zichzelf. Er zal geen plaats meer zijn voor dat wat zo op deze aarde zichtbaar is in het heden.

Als ik benoemde de ‘slavendroomstaat’ van het bewustzijn van een mens. In hoeverre speelt die droomtoestand – zoals wij die noemen – een  belangrijke rol in dit proces, wat u zojuist noemde?

In de nacht, in de droom, in de ‘onrealiteit’ zal ik het noemen, waarin mensen nog niet vanuit hun dagbewustzijn zijn aangeschakeld aan dat wat er ook is, is er toch in de nacht altijd de activiteit en de aanwezigheid vanuit het bewustzijn in die andere velden. Juist in die activiteit waarin er ook in de nacht in die andere bewustzijnslagen zoveel plaatsvindt, blijft er altijd iets  achter wat meegenomen wordt naar het dagbewustzijn. Maar niet ieder mens is zo ver dat daar ook al het bewustzijn direct op is.

Doch ieder mens heeft in de nacht zijn eigen leringen te ontvangen, maar zit ook in de nacht in de verwerkingen. Daar zijn ook verschillende lagen heel duidelijk zichtbaar.  Daar waar een bewustzijn, vooral onderbewustzijn nog vol zit van verleden en van diepe, onverwerkte zaken, is daar nog niet veel ruimte om datgene wat in de nacht ook aanwezig is, te kunnen ontvangen in het bewustzijn. Daar zal dus eerst de verwerking van die schaduw in het zelf heel duidelijk plaats willen vinden. Daarin zit dus ook het verschil.

 Maar de mens die al behoorlijk in het onderbewustzijn het eigen Licht heeft herwonnen, zal daarin veel duidelijker – wanneer hij of zij de ogen opent vanuit de nacht – duidelijker voelen waar de verbinding in de nacht mee is geweest en welk belang het heeft gediend in het bewustzijn van de dag die komt. 

Als we spreken over de bewustzijnsontwikkelingen, die op dit moment plaats vinden en waar we zojuist over spraken, is dan al voor u, vanuit uw perspectief te zien wat de massale vaccinaties wereldwijd voor invloed hebben gehad op dit proces? In de klassieke zin van het woord een in de fysieke energetisch zin vanuit die vaccinaties.

Screenprint van dit artikel hier op de site. (Klik voor lead)

Dit heeft zeker een enorme invloed en dit is ook weer een heel groot veld. De invloed van vaccinaties – wanneer wij kijken energetisch – dan kunt u zien dat deze energie, vanuit deze energievaccinaties, altijd in ieder individu een andere verbinding maakte. Ieder individu heeft en andere energielaag en heeft ook, bij de ontvangst van deze injecties, heeft bij deze ontvangst ook een andere verbinding gemaakt.

Er zijn bewuste mensen die dit ook zeker plaats hebben laten vinden en die op voorhand onmiddellijk de energie – vanuit hun alchemistische vermogen -hebben omgezet tot iets anders, waardoor het op een andere wijze dienstbaar kon zijn dan dat wat gewenst werd.

 Maar het overgrote deel van de mensheid  heeft gekozen vanuit angst. Vanuit angst voor de dood.  Vanuit angst voor dat wat onbekend en ongekend werd in het bewustzijn, in het dagbewustzijn.Tegelijkertijd echter kijkend naar de zielsaspecten zijn er heel veel op de aarde die juist vanuit de zielsaspecten hebben gekozen om dit stuk van de weg te willen bewandelen, te willen ervaren. Deze ervarenheid maakt ook dat het bewustzijn weer wat bijgeslepen wordt, want niet ieder mens zal daar daarin ook werkelijk ziek zijn of ziek zijn geworden.

Er zullen ook groepen zijn die toch nog een wat langere nasleep zullen ervaren van wat zij hebben gekozen. Er zijn ook mensen aan gestorven. Dit is iets wat u ook weet en al achter u ligt. Maar in het heden en in de toekomst gesproken, is hierin nog niet een volkomen evenwicht bereikt.

Er zijn ook nog steeds landen die nog door willen gaan met dit traject. Daarin komt het er ook zeer op aan voor mensen om te zien of zij nog steeds vanuit datzelfde vertrouwen en overgave aan dat waartoe zij hun vertrouwen eerder hadden verbonden, nog steeds deze keuze willen maken. Daar zit verschil!

Daar zit al een verschil in dat bewustzijn. Er zijn al veel meer mensen op uw aarde die een wantrouwen hebben ontwikkeld ten aanzien van dat wat als gezond werd belichaamd…  Daarin zit al een bewustzijnsgroei! Het is een stap die in de collectiviteit al veel meer zichtbaar wordt. Dus, wanneer u mij dit vraagt dan kunt u innerlijk dit al heel duidelijk aanvoelen als een gevoel van hoop.

De schaduw is net zo belangrijk als het licht. Net als de innerlijke en uiterlijke werelden, beiden zijn ontzettend belangrijk in de ervaring van de volledigheid van het leven. Die twee te integreren en er balans in te brengen en weten dat elke persoon die je ontmoet je iets kan leren wanneer je ervoor open staat.

Hoop ten aanzien van het bewustzijn in mensen en mensen daarin toch steeds weer de vrijheid te willen bieden. Welke keuze zij dan ook maken… tòch die keuze te laten maken!. Het is wat op dit moment in de wereld speelt en natuurlijk zijn deze lijnen verbonden met de schaduwwereld, maar tegelijkertijd is het verbonden met de schaduwen in het onderbewustzijn der mensheid. Ik heb hier al eerder iets over uitgelegd.

Deze schaduwwereld is uiteindelijk in de vorm gebracht.  Alles wordt daarin werkelijk naar één punt gedreven! Deze schaduw zo groot, zo diep, zo breed, zoveel voeding vanuit angst, in stand gehouden, dat deze schaduw een reflectie is van de mens zelf. Wanneer dit doorzien wordt, dan zal daar werkelijk het Licht  zegevieren.

Ik krijg een beeld te zien van een driehoek waarbij de twee benen van een driehoek, twee punten van de driehoek verbonden zijn in de zin van het proces wat plaatsvindt en wat in het proces de verstoring had moeten opleveren.  Maar de driehoek, het andere punt van die driehoek maakt dat het bewustzijn en de liefde een hele essentiële rol speelt in dit proces. Een dusdanige rol dat degene die achter dit kwaad zitten – zoals wij dat noemen – van dit proces om de mensen te beïnvloeden en te onderdrukken niet in rekening genomen is. Er geen rekening gehouden is met deze factor. Klop het wat ik zeg?

Dit klopt! Dit klopt en wanneer deze driehoek wordt geplaatst op de matrix, dan kunt u zien dat het enerzijds  de schaduwkant is, anderzijds de lichtkant en in het midden de Straal van Liefde! Maar dit hele veld telt niet alleen maar de verbinding, de verbindingsdraden met de mensen in het Licht, maar is ook verbonden juist in die schaduwwereld.

Vanuit dat midden, vanuit die hoogste Liefde, zit daarin eenheidsbewustzijn. En wanneer  – kijkend naar de matrix – wat in stand wordt gehouden vanuit die angst, vanuit een krampachtig ‘in de vorm willen houden’ datgene wat doet breken, zal uiteindelijk het Licht in samenwerking met die hoogste Liefde vanuit de Bron van Eenheid zijn.

Daar ligt het krachtpunt en wanneer dit krachtpunt ook voet in de bodem kan zetten, vanuit dat bewustzijn van mensen in bewustzijn, in dat Licht, dan zal dat veld zich als vloeibaar Licht in de wereld uit gaan laten stromen. Er zal daardoor ook in die schaduw weer binnen stromen. Dat zal zorgen voor verwording. Er zullen ook geesten zijn die deze energie niet herkennen, omdat zij het nog niet kunnen herkennen.

Er is nog een dusdanige afwezigheid van bewustzijn, dat dit langs deze geesten zal stromen. Maar de bedoeling van dit vloeibare Liefdeslicht en de kracht daarachter tot transmutatie van alles wat in stand werd gehouden, ligt ook zeker binnen deze schaduwwereld. Laten stromen dat wat wil stromen om tot Eenheid te komen! 

Als alleen schaduw en licht – steeds in de wereld van dualiteit – wordt benoemd als afgescheidenheid, dan zal deze eenheid niet werkelijk tot werkelijkheid kunnen komen. Dan zal steeds datgene in stand blijven wat niet in stand wil blijven… De kracht hierachter is enorm…!

De Kracht vanuit die Bron van Eenheid is datgene wat de kosmische wetmatigheid op dit moment voorschrijft. Het is het Plan van deze Evolutie in het nu.

Is dat eenvoudig en misschien erg simpel samen te vatten in de uitdrukking van dualiteit naar trialiteit?

Via dualiteit naar Eenheid vanuit trialiteit !

We spreken op dit moment op aarde –  in de fysieke wereld – van een  enorme economische chaos. Deels veroorzaakt door, maar anderzijds ook gemanipuleerd door een clubje zeer machtigen, om het zo maar te noemen.  In uw ogen is er, in uw perspectief sprake van een moedwillige ineenstorting? Met andere woorden: zijn er financiële systemen in het bijzonder kwetsbaar nu, waardoor deze wereld in wezen in chaos gebracht zou kunnen worden?

Dit is zeker op dit moment op de aarde een punt van aandacht. Eerst wil ik hier nog iets aan toevoegen. Het is niet alleen maar de financiële wereld. Ik heb u al eerder gezegd: volgt u de geldstroom, dan weet u waar deze creatie vandaan komt. Maar tegelijkertijd is daar ook – en ik koppel hier weer het bewustzijn aan –  is dit ook het bewustzijn, wat op deze wijze wordt wakker geschud in het grootste deel der mensheid. Natuurlijk zijn er landen op deze aarde die niet zo dicht verbonden zijn met het gemak van geld en alles wat geld  – op welke wijze dan ook – heeft vertegenwoordigd in een mensenleven.

In het westen gekeken –bijvoorbeeld-  is geld ook een machtsmiddel geworden en is het uiteindelijk voorbij het doel gegaan, wat ruilmiddel betekende!. Het was geen ruilmiddel meer, maar het werd werkelijk een machtsmiddel die de ‘dualiteit  in het leven’ volkomen in stand hield tussen meer en minder.  Dat maakte ook het zelfbewustzijn van mensen steeds meer beïnvloedbaar ten aanzien van geld. Alles wat daarin zich vertegenwoordigde en manifesteerde.

 Uiteindelijk werd het innerlijk beeld van de verbondenheid met hun eigen goddelijk bewustzijn verruild voor dat wat ‘God als geld’ betekent, als aanbiddingsfactor. Daarin zit dus ook een veld wat meegenomen dient te worden, wanneer we kijken vanuit de wereld, vanuit dualiteit. Dan kan alleen maar datgene wat zo aanbeden wordt, waarin zoveel zaken uiteindelijk zijn gecreëerd, niet altijd dienend tot het hoogste goed der mensheid…

Maar vooral door allerlei machtsprincipes, posities en functies etc. dat daarin dit nodig is om ook het zicht op geld tot een heel andere innerlijke ervaringswereld te kunnen maken. Deze innerlijke ervaringswereld maakt:  dat mensen eerst weer terug moeten keren naar de herinnering waar geld en alles wat daar als veiligheid voor die mens mee samenhangt. Dat dit innerlijk voor hun heeft betekend, dat ze terug moeten gaan naar een natuurlijke staat van zijn. Dat geld niet het eerste is waar mensen hun levensbehoefte aan hebben te koppelen.

Maar dat de grootste levensbehoeften moet zijn : innerlijke onafhankelijkheid!.  Onafhankelijk te zijn van welk instituut dan ook. Zelf voor hun eigen leven te kunnen zorgen, op welke wijze dan ook. Opnieuw te gaan hercreëren, dat leven. Dat betekent een stuk self-supporting voor het zelf.

Weten, dat wanneer dit zo zou zijn en ik zeg u niet direct dat dit werkelijk helemaal tot het uiterste einde zal worden doorgeleefd, omdat de Lichtkracht – zoals gezegd – en de tijdsdruk hierachter heel groot is en snel wordt aangestuurd. Het gaat er in het bewustzijn van het collectief van mensen zeker om, dat mensen gaan kijken hoe afhankelijk ze zijn geworden en hoe die onafhankelijkheid weer vorm kan krijgen, waardoor ook het zelfbewustzijn groeit.

Wanneer gezien wordt, dat er niet alleen maar vanuit geld geleefd wordt, maar vanuit verbinding, verbinding met het zelf, met de eigen kracht, met de eigen innerlijke selfsupporting, maar ook met uit verbinding met elkaar en met de wereld om hun heen. Daaruit weer groepsmatig met elkaar te creëren. Het leven dat nu geleefd wil worden. Het leven dat gezien wil worden. Het oude leven dat achter wil blijven, wat gediend heeft , wat zo dienstbaar is geweest, maar wat zich zo heeft misvormd… Misvormd naar datgene wat in deze misvorming zo’n gezicht heeft gekregen op uw aarde.

Deze misvorming wil terugkeren naar de schoonheid van het principe van het ruilmiddel. Daar zit het verschil.  Wanneer dit wordt gezien, dan zal ik u heel kort zeggen: Ja, dit hele financiële systeem, dat zo diep is doorgedrongen tot al die verschillende facetten van het leven zelf,  tot al die verschillende bronnen, die zo misbruikt worden op de aarde, die de wereld en – Gaia op zich ook –  zo misbruiken in al haar dienstbaarheid aan het leven en aan het bewustzijn.

Daarin zit nu werkelijk een verandering aan te komen. Dit is een pure noodzaak als onderdeel van het Komische Plan! Deze energie, deze stroming is een stroming die ergens naar toe stroomde,  waar het in de duisternis zou verdwijnen en dit is niet de bedoeling van deze evolutie van Licht.

In het kader van het financiële systeem en het heropbouwen van de wereld wordt deze belofte ook gekaapt weer door de – zeg maar – duistere krachten of de manipulatieve krachten, om de wind weer uit de zeilen te nemen van de goed bedoelende, het initiatief weer naar zich toe te trekken. We zien dat vooral gebeuren bij de creatie van de afgelopen decennium van  het World Economic Forum, waar veel mensen al een enorme argwaan tegen hebben ontketend – zou ik bijna willen zeggen – terwijl het zich niet of nauwelijks nog heeft  getoond in de bovenwereld, om het zo maar eens te zeggen.

Kunt u iets zeggen over het World Economic Forum en misschien ook in relatie tot de personen die door de leiding van het WEF worden gevormd als de talenten en genoemd als de zogenaamde ‘young leaders’, de jonge leiders als Mark Rutte en Justin Trudeau uit Canada?

Dit veld is een veld dat diep verbonden is met de schaduwwereld, zoals ik u eerder uitlegde. Dit veld heeft een heel diepe verbondenheid met al die geesten die in hun bewustzijn, de ideale wereld in zich dragen, als beeldvorming voor dat, waarin ze de mensheid werkelijk tot slaaf willen maken. Daarin lig een soort van gezamenlijk aandachtspunt!

Via allerlei omwegen die aan de wereld worden gepresenteerd en mensen – als het ware – in hun bewustzijn in slaap dreigen te laten sussen, is daar nog steeds – wanneer u zich daarop afstemt –  een energie heel duidelijk voelbaar werkzaam achter de coulissen!

Daar waar de rust in de wereld relatief op bepaalde momenten lijkt te zijn teruggekeerd, is daar steeds achter voelbaar geweest, dat hoe rustiger het op aarde was in de schijnbare realiteit,  hoe veel meer activiteit er achter de coulissen gaande is.

Juist die plannen worden heel diep nog steeds gesmeed. Deze plannen die verbonden zijn met de afspraken die gemaakt zijn met vele wereldleiders –  die hetzelfde beeld aanhangen – die vanuit dezelfde energiegroep komen, zijn energiedraden die juist door volkeren moeten worden doorzien. Zij hebben als taak en verantwoordelijkheid te doorzien waar hun leiders – hun persoonlijke leiders van hun politieke partijen – mee bezig zijn.

 Wanneer zij de moeite zouden willen nemen, voorbij gaande aan de emotie, maar werkelijk in de diepte willen gaan onderzoeken, waar deze leiders nu in principe mee bezig zijn en dit terugkoppelen op hun eigen leven en op de vrijheid van dat leven, dan zullen zij er veel meer bewustzijn over kunnen krijgen.

 Het gaat dus niet alleen maar over een handvol bewusten die weten wat daar speelt binnen het WEF ( Berry zegt WAO , vergissing of bewust?), maar het gaat vooral ook dat in mensen hun eigen bewustzijn, zij de draad op gaan pakken van die ontwikkeling. Dat zij gaan voelen , gaan zien en ook concreet de realiteit werkelijk onder ogen willen komen, dat er heel veel momenten zijn, waarin de onvrijheid in heel veel landen aan het binnendruppelen is. Maar dat het zo geleidelijk aan wordt gepresenteerd, dat daardoor het bewustzijn van velen nog in slaap schijnt te zijn.

De mensen zijn zo moe van de laatste paar jaar, van allerlei zaken die hun opgelegd werden, dat zij dit accepteren, omdat zij toegeven aan die vermoeidheid. Zij denken dat de overheden het nu vanuit hun diepste, diepste goedheid met hun voorhebben… Maar niets is minder waar en als daarin het breekpunt van volkeren kan zijn… al die volkeren die ook zo hebben opgestaan, maar die zijn neergeslagen!

 Er zijn nog steeds volkeren die opstaan, maar die niet zichtbaar worden gemaakt omdat ook juist vanuit alle nieuwsvorming op de aarde dit niet wordt getoond. Dit zijn ook groepen die binnen deze zelfde regels vallen. Daarin zit dus ook datgene dat weggehouden wordt.

Het werkelijke nieuws, het werkelijke nieuws  zal door moeten druppelen in het bewustzijn van mensen als zij begrijpen, dat het aan hun is om te doorzien!

Dat is duidelijk!

Zo simpel is het dus feitelijk..!!

Maar het is daarbij wel belangrijk om ook de innerlijke angst daarin los te gaan laten. Ook voor de Lichtwerkers zelf. Daar waar dit allemaal plaatsvindt, zal steeds heel diep die verbondenheid vanuit dat hoogste vertrouwen in de Bron, voelbaar dienen te blijven, want de kracht van de verbondenheid  van het Lichtveld van de Lichtwerkers is werkelijk de verandering. Dat is de verandering die de matrix naar het lichtwerk, vanuit het lichtwerk naar het Lichtpunt om doet keren. Daardoor zal verdwijnen en het hologram van de wereld een volkomen ander beeld zal laten zien van die nieuwe wereld, waar- in principe-  ieder mens naar verlangt! Maar ieder mens vanuit verlangen is nog niet direct een mens die ook handelt vanuit ‘aandeel willen hebben’ in die verandering.

Ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid daarin te dragen, want ieder bewustzijn is hierin belangrijk. Daardoor wordt de draagkracht van de omvorming  steeds groter. Dan zal het een zodanig veld gaan zijn, dat het bestaansrecht van dat wat nu zo in de wereld voelbaar en zichtbaar is uiteindelijk op zal houden te bestaan!

Als wij op dit moment kijken naar de ontwikkelingen binnen dat WEF, het World Economic Forum, dan zien we dat  – met name hier in Nederland door onze minister president –  er een heimelijk spelletje wordt gespeeld met het presenteren en het steunen van deze initiatieven.  Het is op zich al tekenend dat dit niet in het klare daglicht gedaan wordt, maar eigenlijk heimelijk verborgen  wordt, zoals ik zei. Kunt daar nog iets over zeggen?

U kunt als bewust mens heel duidelijk kijken naar de lijnen die uitgezet zijn in de wereld. Wanneer u kijkt naar deze geheimenissen , waarin alles in de schaduw wordt gehouden om de mens maar in slaap te houden, ligt daarin al een heel belangrijke aanwijzing. Er zijn allerlei bijeenkomsten op deze aarde van deze groepen. En zoals u ook weet, op verschillende plaatsen op deze aarde vinden deze geheime ontmoetingen plaats. Geheimen die weer nieuwe plannen hebben gesmeed om datgene vanuit een soort van energie – wat mensen nog kunnen verdragen –  om aan te bieden, om dat weer in de wereld te willen implementeren . 

“De angst die je voelt komt voort uit de noodzaak om het oude, het bekende, los te laten en open te staan voor het nieuwe, dat wat je nog niet kent.”

 Maar daarin zijn allerlei lijnen zichtbaar,  als  mensen hun ogen openen. Wanneer u kijkt bijvoorbeeld naar het voorzitterschap binnen  de Eu , dan ziet u ook dat daar allerlei wetten weer worden aangenomen, die ook in dezelfde verbindingsdraden liggen als van deze groepen die dit hele veld aansturen. Dan ziet u ook van datgene wat vanuit EU ‘innerlijke bemoeienissen’ heel duidelijk uitstromend naar bijvoorbeeld in dit Europa. U ziet dan dat daar zoveel verandering, innerlijk, maar ook uiterlijk al gaande is, dat er héél snel moeten worden geschakeld door mensen in hun eigen bewustwording hierover. 

Dat mensen keuzes hebben! Dat ze niet de keuzes bij anderen laten. Dat ze niet de verantwoordelijkheid bij anderen laten en dat ze gaan zien dat ook aan het hoofd van deze regering – binnen het land waar u leeft – er heel veel gaande is wat  al deze energie weer meeneemt en neerlegt binnen deze politieke besturing van dit land!

 Deze energie druppelt ook in het veld van Nederland binnen en daarin ligt zo’n punt van aandacht om te voelen wat speelt daar werkelijk . Mensen hebben zich werkelijk iedere dag of te vragen en ook de vraag te stellen:  wat kan ik daar zelf aan doen? Want heel veel mensen  hebben zichzelf nog steeds in de oude vorm, zodanig een plaats geboden, wanneer ze zeggen: dat anderen dit wel beter zouden kunnen, maar ze hebben hun eigen bewustzijn zodanig weer terug te nemen ,dat zij daarin kunnen zien dat zij de keuze maken. Dat deze gezamenlijkheid van keuze het krachtveld vertegenwoordigt van de verandering! Deze verandering kan alleen maar voortkomen wanneer er werkelijk een energetisch tegengeluid komt. Wanneer dat zo gezamenlijk massaal gebeurt, dan zal de kracht van dat wat de aansturing nog is werkelijk transformeren.

Een tweetal vragen over de situatie in de  VS met de leider van de vrije wereld zoals hij Jo Biden  wordt genoemd en zijn zoon, Hunter Biden, die op dit moment enorm onder druk staat over de labtop gegevens die vrij zijn gekomen, waarmee een enorme berg vuil -zeg maar-  zichtbaar is geworden en we hebben aan  de andere kant van de wereld Poetin die wordt afgeschilderd als een dictator, als een gruwelijke overheerser potentaat. Die massamoordend –zeg maar – Oekraïne is binnen getrokken. Hoe zijn deze twee personen en de situatie die ik in eerste instantie noemde, in dynamiek van deze verandering in de wereld betrokken en spelen zij daarin een rol?

Allebei deze twee zielen zijn dienstbaar aan het proces. Wanneer wij het hebben over dualiteit  en wij het hebben over schaduw en Licht zijn dit de twee vertegenwoordigers daarvan. Wanneer wij kijken naar datgene wat momenteel in Oekraïne plaatsvindt, dan kijkt u weer naar een bepaalde vorm van realiteit, die ook weer geregiseerd is door. Daarin ligt een heel groot aandachtspunt, want datgene – vanuit wat u mij vraagt – wat Poetin betreft heel duidelijk zichtbaar maakt in de wereld, is uiteindelijk en zal uiteindelijk ook blijken een heel andere realiteit te zijn!

Kennelijk één van de foto’s die het teken waren voor de ‘krachten achter de schermen’ in de VS, om in te grijpen en Europa van een charme-offensief naar en van Poetin, de draai te laten maken naar een haat-propaganda-offensief TEGEN Poetin..

Wel is het zo dat er binnen zijn eigen structuur er ook een heel oud deel vanuit zijn eigen traditionele verlangens heeft gespeeld. Maar de bedoeling en het plan, de planmatigheid hierachter om zichtbaar te maken, datgene wat vanuit Amerika in Oekraïne uiteindelijk was gecreëerd en wat niet tot het hoogste goed der mensheid zou dienen, is iets wat daar door hem  bestreden wordt.

Maar de bestrijding wordt juist door deze schaduwwereld in een vorm gepers, die door de wereld heel anders in de realiteit nu wordt waargenomen. Maar er wordt heel veel vanuit niet  realiteit in beelden gezet , die niet de waarheid zijn. Dat maakt ook dat Poetin daarin een enorm krachtveld vertegenwoordigt, maar – zoals wel gezegd – ook zijn persoonlijkheid zal zeker ook dat andere deel: het willen omarmen van een heel oud Rusland in al zijn oude vormgeving.

Maar de eerste lijn waarom dit plaats vond, is vooral ook het bevrijden van dat wat uiteindelijk niet alleen heel gevaarlijk had kunnen zijn voor Rusland zelf ten opzichte van de machtsverhoudingen tussen de volkeren en de leiders, maar vooral ook ten aanzien van uiteindelijk de gezondheid van de wereld. Daarin ligt voor hem een taak!

 Hij is juist datgene aan het schoonmaken, aan het bevrijden, energetisch… van al die velden.-   Zo zult u  ook heel duidelijk weten wat daar in al die laboratoria is gecreëerd vanuit  heel duistere bedoeling. Al deze lijnen zijn zo verbonden met al die duistere werelden, waar de mens van alle dag werkelijk geen weet van heeft. Maar ook binnen Oekraïne zelf leven groepen die zo verbonden zijn met die zelfde duistere lijnen en die zich nu ook werkelijk uitgeven voor iets anders. Die zich uitgeven voor dienstbare lichtwerkers , die de bevrijding helpen, maar uiteindelijk zal blijken dat zij het duister dienden en dat zal uiteindelijk zeker in het Licht komen.

Het zal naar buiten stromen en dat zal ook – zoals ik u al noemde eerder-  één van de schokken in de wereld zijn, waarin waarheid wordt getoond. Waarheid die bijna niet door de mensen kan worden omarmd omdat het voor veel mensen ongelooflijke waarheden zullen zijn. Maar dit is een werkelijke noodzaak om te bevrijden dat wat bevrijd wil worden.

Tot slot een vraag die hier een beetje buiten staat, maar die wel voelde als waardig om in dit kader gesteld te worden. De ontdekkingen, onthullingen die in de lijn liggen van de geschiedenis van de mensheid zijn die nog aanstaande zijn er op dat gebied grote onthullingen te verwachten?

Dat is zeker zo. Er zullen heel grote onthullingen komen. Er zullen onthullingen komen die wel hier en daar gedoceerd aan de mensheid zullen worden gepresenteerd omdat het overgrote deel van de mensheid – zoals ik net al zei – dit nog niet kan toelaten en daar nog geen kader voor heeft om dit ook werkelijk te willen doorgronden. Maar de onthullingen zullen heel veel onthullingen blijken te zijn. Daar waar het Licht fel gaat schijnen, zal de schaduw zo groot zijn en binnen al deze schaduwwerelden zullen zoveel lijnen gevolgd kunnen worden.

Het DNA, het kosmische hart IN ons eigen lijf. De verbinding vanuit: Zo boven, zo beneden, zo binnen zo buiten…!

Lijnen die nu bijna nog niet begrijpelijk zijn, zelfs niet voor Lichtwerkers. Maar dat zullen lijnen blijken te zijn  die zover ver, ver, diep, onder in de aarde doorstromen, Maar ook in de kosmos hun eigen bewegingsdraden kennen, aangevuurd, aangespoord door één ding… en alles is weer vanuit macht gecreëerd!  Om leiding te willen nemen om God zelf te willen zijn. Daarin ligt steeds de verbindende factor.

Er zal zoveel onthuld gaan worden over allerlei misstanden  in de wereld, maar die zullen op een moment komen, waarop mensen ook zo innerlijk de vrijheid van zichzelf weer hebben, kunnen en durven voelen. Dat daar ruimte voor is om ook dat te doorgronden en voor eens en voor altijd los te kunnen laten, al die oude energiedraden die verbonden zijn met  het oude verleden, met alles wat daar ligt.

De wereld is werkelijk bezig in een enorme geboorte en deze kracht hierachter kan niet anders dan dat deze kracht de LICHTKRACHT is die het duister werkelijk naar de bovenkant, de bovenwereld zal tillen. De wereld zal dit in het gezicht dienen te zien.  Netzo als de wereld zichzelf dient te zien. Dan zal begrepen worden wie ieder in zichzelf is en dan zal de essentie van bewustzijn verbonden vanuit de Bron van Eenheid gekend worden. Daar is de Nieuwe Wereld in gelijkwaardigheid! Werkelijke gelijkwaardigheid.!!!

Helemaal duidelijk. Dank u wel, dit waren mijn vragen voor deze keer.

Ik wil hier nog iets aan toevoegen. Wanneer we kijken sowieso naar de leiders van de wereld dan is het belangrijk, om altijd te blijven kijken het aspect van welke wetten deze leider dient. Wanneer dat doorzien wordt, wanneer gezien wordt welke wetten daar iedere keer de hoofdrol kunnen spelen, dan weet u ook waarmee de leiders verbonden zijn. Daar ligt ook heel veel aandachtswerk voor mensen te doen, als ontwikkeling in het bewustwordingsproces naar al die onzichtbare lijnen die uiteindelijk zichtbaar worden.

Kosmisch bewustzijn; de onlosmakelijke verbondenheid met Al-dat-Is.

Het gaat zo over her-creatie; het gaat zo over hercreatie. Ook in het denken, in het handelen, in het voelen en in het afstemmen. In het werkelijk creëren van dat wat je diepste droom is.  

Onvoorwaardelijk en ware vrijheid..

Onvoorwaardelijk.. Gezamenlijke onvoorwaardelijke dromen. Ja en plat gezegd: niet hoereren met je energie; onder geen enkel beding of voorwaarde. Dat is de opgave voor ieder mens om te creëren en te manifesteren

Precies; het voelt als je deze energie zo doorgeeft, er een heel mooie onvoorwaardelijkheid daarin is. Fijn om zo te voelen. Het is eigenlijk elke keer hetzelfde. Ja heel fijn om te… ja een soort oordeelloze, feitelijk dan doe je er niets aan af, want het is wel warm, het is wel lief. Het is wel vanuit een Bron die onvoorwaardelijkheid manifesteert  in alle rust en in alle zuiverheid –zeg maar toch – Fijn om het zo te voelen.

Berry: Het gaat zo over hercreatie. Ook in het denken. In het handelen In het voelen. Het is een idee ….Omdat mensen zo vol zitten… En die buitenaardse invloed waar je ook over vroeg, over sprak als zijnde Licht, Vloeibaar Licht wat over de aarde komt. Op een gegeven moment, een jaar of vier geleden . Ik had foto’s van een boot gemaakt en van water en dan dat schip in de zon en dat was inderdaad dat Vloeibaar Licht. Dat is zo mooi; het moet natuurlijk eerst op aarde zijn voor het zich kan manifesteren. Dat de mensen het zien en bewust worden.

* * *

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.