Advertentie

Berry Vincenta & WantToKnow over: ‘Waarheid en leugen’..


Regelmatig bevraagt Want To Know medium Berry Vincenta. Dat doen we, omdat het naar onze mening zeer waardevol is, een beschrijving te ontvangen, over ons leven op Aarde, vanuit andere bewustzijnslage. Over zaken, die wij slechts vanuit ons Aards perspectief kunnen beoordelen. Daarom stellen wij regelmatig vragen aan ‘de vrouw op de heuvel’, over wat ze ziet/waar-neemt en wat ze doorkrijgt, binnen een bepaald thema, dat wij mogen aandragen. Op basis van dit thema stellen we een vragenlijst op.

Berry VIncenta met haar alledaagse steun en toeverlaat, zus Jenny (R)

We zitten hiervoor dan met regelmaat met Berry Vincenta in alle rust. Om deze vraag- en antwoordsessie te houden, met betrekking tot het specifieke onderwerp/thema of een cluster van gerelateerde onderwerpen. De inhoud van dit artikel, komt vanuit het gesprek met Berry Vincenta, dat plaatsvond op 27 mei en als thema had: ‘Waarheid en leugen’.

In deze tijd zijn dit natuurlijk essentiële begrippen, waarbij de halve wereld lijkt te worden verstikt met leugens en mis-leiding. Het is daarom essentieel dat wij ons onderscheidend vermogen blijven aanscherpen en nieuwe perspectieven durven te blijven ontwikkelen. Is het een leugen of doorvoel je waarheid in zaken die je worden gepresenteerd..?

Het uitgewerkte transcript van deze sessie (met weer dank aan Gea!), kun je hieronder dus lezen. De doorgekregen info is in onze ogen waardevol, om het totaalbeeld van de geo-politieke valse-vlag-operaties, die zich nu aan ons tonen, aan te vullen en te toetsen. Dat deze informatie bij mogen dragen aan je (totaal)beeld van deze crisis, die -zo blijkt keer op keer- óók een levensgrote kans in zich draagt.

Om met name onze intenties aan te scherpen, om onze Aarde met een nieuw elan te benaderen, in het gebruik maken van haar gastvrijheid. Dat mensen onderling een nieuwe kans hebben om dátgene te duiden, wat werkelijk waarde-vol voor hen is..! Dat het besef kan doordringen, dat materiële zaken, zoals geld, niets meer zijn, dan stoffelijke, niet bezielde objecten.

Dat het gaat om intermenselijkheid en een duurzaam leven. Vol geluk, dat niet gekocht hoeft te worden. De Coronacrisis draagt de karakteristiek van een valse-vlag-operatie; ook dát aspect is duidelijk te lezen in de reading/channeling, die Berry Vincenta aanreikt. Doe er je voordeel mee. Heb je niets met channelen of iets dergelijks, lees dan tóch de info. Het is verstandig toch de brief te openen, die je niet op prijs stelt en waarvoor je de postbode wilt vervloeken.. Hij is slechts de boodschapper.

X

xX

Berry Vincenta & WantToKnow over:

‘Waarheid en leugen’..

2020 © WantToKnow.nl/be
x

Vraag WantToKnow: Vandaag willen wij u bevragen over het thema ‘waarheid en leugen’. Daarbij is de  eerste vraag: ‘Als referentie die wij als mensen allemaal zouden hebben – of er een eenduidige waarheid is of zoals wij altijd zeggen: ‘De waarheid met de kapitale W’, náást al die subjectieve waarheden van de individuen. Dat de Waarheid dus is een cumulatie zal dienen te zijn, van al datgene wat wij als waarheid beleven. Wat  kunt u daar in algemene zin over zeggen?

BVWanneer gesproken wordt over één waarheid, dan zouden wij dit kunnen samenstellen als één waarheid, die als het ware in het midden van de schepping, van de scheppingsuitdrukking, in uw levens staat. Met andere woorden: datgene wat u ervaart in het leven, als het leven zelf, waar u alles wat zichtbaar is, een soort van waarheid voor uw eigen levensenergie kan vormen. Daar zit een bepaald punt van werkelijke zuivere waarheid in, hoewel het op een bepaalde wijze ook al weer is aangetast, door de onbewuste scheppingsvormen van mensen.

Ik zal dit toelichten. Datgene wat ooit des aanschijns, in aanschijn kwam van de mensen, in menselijke blik, is wat vanuit de schepping werd gepresenteerd in de vorm. Wat in de vorm zich presenteert, is een waarheid geworden, ook in de beleving van mensen. Het is een beeldvorming in waarheid. De waarheid die daardoor een soort van ringvorming heeft gekregen in het collectief bewustzijn, waarin – zoals u ook al aangeeft – een ieder daarin zijn eigen deel verbindt.

Maar wat ook als waarheid dan wordt geleefd, wordt uiteindelijk ook zeer doorspekt door ervaring. Ervaringstrillingen van het onderbewuste in het collectief van de mensen, maakt dat waarheden ook op een bepaalde wijze vervuild raken. Vervuiling van waarheden, trekt een schaduw over dat wat ooit werkelijk zuiver Licht was. Daarin zit dus het verschil, ook juist zo zichtbaar in deze tijd.
Datgene wat ook in deze tijd wordt gepresenteerd als waarheden, zullen alleen maar een waarheid voor een bewust mens kunnen worden, wanneer het is getoetst aan de eigen hart trilling en daarin dan ook kan worden aangenomen – of juist niet – wat wordt gepresenteerd.
Waarheden zijn vooral ook ijkpunten in mensen hun leven waar ze houvast aan hebben. Het leven heeft niet altijd houvast en doordat waarheden zijn gecreëerd, waar mensen zich op – welke wijze dan ook – aan vasthouden, klampen zij zich vast aan een veld waarin zij als het ware denken dat zij daar veilig zijn.

Tegelijkertijd blijkt juist in deze tijd waarin alles zeer op de spits is gedreven, dat dit energieveld juist het tegenovergestelde wil bereiken, om mensen innerlijk open te breken, op dát wat zich in hun eigen hart afspeelt, als hartwaarheid. Daarin zullen dus heel veel verschillende gekleurde waarheden aan het licht komen, zoals ook in deze periode. Dit zal nog veel diepere uitwerking gaan krijgen.

Wat als waarheid vanuit allerlei overheden en diverse mensen op hoge posten wordt gepresenteerd, in het collectief van mensen, daarin zullen juist nu onderscheidingsvermogens momenten dienen te zijn, waarin mensen keuzes maken vanuit dit onderscheidingsvermogen. De trilling die dan niet past bij hen zelf, zal op dat moment dan ook, op een ándere wijze kunnen worden afgestoten. Maar de kracht van het collectief om te geloven in dat wat waarheid zou kunnen zijn, is nog steeds een heel zware energie. Is dit duidelijk?”           

“Dat is duidelijk.”
Vraag WantToKnow: Wij spreken over uniciteit van ieder mens. Ieder mens is uniek in dat opzicht en heeft dus ook zijn eigen waarheid als subjectieve waarheid. In hoeverre verhoudt zich het spanningsveld van datgene wat ieder mens als waarheid omarmt in zichzelf, tot de waarheid – zoals u dat net zei – als scheppingskracht hier op aarde?

BV “ Het verhoudt zich heel vaak vooral op persoonlijke vorm. Wat in het persoonlijke leven is gecreëerd vanuit waarheidsbevinding – alsof het een bevestiging heeft gekregen in ervaringen ten opzichte van waarheden – hebben dan een plek gekregen in het onderbewustzijn van mensen. Waar vanuit mensen zijn gaan leven, daar een stuk van bestaansrecht hebben gevonden en en zich daaraan ook vast hebben geklampt.

Tegelijkertijd is datgene, wat nu niet meer alleen maar subjectief is, maar juist vanuit die enorme grote collectieve overmacht van waarheidsbevindingen; van dat wat anderen vanuit hun ervaringen projecteren op het collectief, maken dat mensen daardoor innerlijk enorm verward zijn; innerlijk in hun eigen geestestoestand in chaos. Want datgene wat werd aangehangen als waarheid is nu ondermijnd! Er wordt aan de wortels geknaagd…!

En juist de wortels zijn de wortels van dat bestaansrecht, wat zo zorgvuldig door het menselijke ego, de menselijke bange persoonlijkheid is opgebouwd. Daar waar waarheden onder druk komen te staan vanuit veiligheid c.q. onveiligheid, zal steeds weer weerzin zijn; zal worden gestreden, tegen dát wat in stand gehouden wil worden. Maar het zal niet meer in stand kunnen worden gehouden, eenvoudigweg omdat de trilling daarvan, niet meer kan aansluiten op dat wat zich nu wil openbaren.”

Vraag WantToKnow: U sprak in de eerste vraag over de vervuiling van de waarheid, van de oerwaarheid, zoals die hier op Aarde in de schepping is neergelegd/aanwezig is. Is die vervuiling dan zodanig, dat die niet door uw laatste antwoord wordt losgemaakt. Met andere woorden: de vervuiling die als een soort roest op de waarheid kleeft, trilt die daarmee ook los wanneer het oorspronkelijke veld in de mens zelf wordt aangeraakt door zijn bewustzijn, door zijn intentie om datgene te voelen wat voor hem werkelijk, en écht waar is?

 BV ”Daar zit precies het kritieke kantelpunt in het bewustzijn van mensen. Het gaat er zeer om, dat wat door mensen altijd is gezien als waarheid…, als dit onder druk komt te staan, om naar een andere pool te worden overgebracht, zullen daarin altijd mensen in angst keren, omdat – zoals eerder gezegd – het houvast kwijt is. Ze zullen daarin uit alle macht proberen terug te grijpen naar het verleden. Naar dat wat was en daardoor niet zien, dat wat is!                             

Dat wat is, wil zich juist nu – in deze periode van belangrijke keuzes maken – presenteren.  Pure waarheid, pure ongeschonden Lichtwaarheid komt vanuit de hoogste Bron. Vanuit die hoogste Bron is het ontstaan en werd door mensen als waarheid in eerste instantie omarmd. Maar door alle collectieve persoonlijke ervaringen in het leven, is deze waarheid op allerlei verschillende manieren overschaduwd geraakt.

Doordat de overschaduw juist in deze periode zo duidelijk zichtbaar gaat worden en men gaat zien wat innerlijk nog verbinding maakt met het diepste zelf en wat geen verbinding meer kan maken, zal ook daarin de verwarring heel groot gaan zijn. Groter nog dan nu! Dat maakt dat mensen daardoor ook in een heel oud veld van allerlei onzekerheden: agressie, afwijzing en dergelijk lagere trilling, dreigen terecht te komen.

Het is belangrijk om dit heel goed onder ogen te blijven houden en te zien waarom mensen reageren zoals ze reageren. Dit is veelal gebaseerd op een heel diep gewortelde angst…, dat zij los moeten laten, wat niet meer verbonden kan worden met het zelf, als het ware in een stuk leegte verkeren. Een leegte in een lege ruimte, in de lege ruimte van het nu, waarin de openbaring van nieuwe waarheden nog niet kan worden omarmd.

Maar waarin hun enorme angst heerst, omdat men niet weet, hoe zich te verhouden tot nieuwe situaties. Daarin ligt altijd een heel kritiek kantelpunt. Men blijft dan kijken naar de ander. Men blijft kijken naar diegenen die waarheden paraat zouden hebben, waaraan zij zich in een nieuwe ronde in hun eigen groei weer aan vast kunnen klampen. Maar dat heeft niets te maken met de omwenteling van werkelijk weer terugkeren naar de basale Lichtwaarheid. Daar waar de Lichtwaarheid weer zijn plek in gaat nemen, zal de schaduw des te groter blijken te zijn en zullen mensen collectief met zijn allen dwars door enorme angstvelden heen dienen te werken.

Vraag WantToKnow: Er is dit beeld van een krachtige berkenboom, die de waarheid presenteert. Deze berkenboom is begroeid met een verstikkende klimop, die zich als een parasiet om die boom wentelt en de boom gebruikt als houvast. Zonder dat de klimop zich eigenlijk  bewust is, dat die boom daar staat. De boom wordt echter gecamoufleerd door de bladeren van de klimop.
In die symbolische zin wordt in onze wereld de waarheid verborgen, binnen de waarheid van de klimop, die zich om die stam wentelt. Je zou zeggen dat die waarheid zijn eigen functie heeft en zijn eigen rol – zoals u zojuist heeft uitgelegd – waarbij ook de persoonlijkheid van de klimop zichzelf tegenkomt, dus moet bekennen dat hij bezig is met een camouflerende beweging.

Het wordt misschien een beetje moeilijk, deze vergelijking, maar vanuit een observerende positie zou je zeggen, dat beide levende structuren -de berkenboom en de klimop- hun functie en rol hebben. Hoewel het gevoel zegt: dat door het bedekken van de waarheid, er ook een soort lijdensweg is. Of ook een leerweg… en er toch vooral een lijdensweg te voorschijn komt, die u zojuist beschreef, door perioden en velden van angst, waar we doorheen zouden moeten. Is dat juist zoals ik dat beschrijf?

BVDit is juist. Dit is een mooie metafoor! Tegelijkertijd zou u ook de klimop kunnen zien in zijn rangorde van energie, waarin ook diens rol daarin, zeker een belangrijke functie heeft, van ‘het bedekken van waarheid’. Het laat eigenlijk ook weer zien – en ik schets voor u dan ook maar tegelijkertijd weer een metaforisch beeld –  dat deze klimop de mens vertegenwoordigt, die zijn eigen waarheid op die manier zeer onderdrukt.

Vanuit die klimop waarin er steeds meer verbinding komt met anderen, steeds maar in de ogen kijken of naar de waarheid van de anderen blijft luisteren, zonder naar binnen te keren naar de kern van het zelf.  De kern van het zelf, is precies waar het in deze periode over gaat. De kern van het zelf opnieuw de verbinding te herstellen met de lichtwaarheid in dat zelf.

Wanneer dit gebeurt, wanneer dit plaatsvindt, zal ook – om met uw woorden te spreken – de klimop wijken, voor dát wat dan gezien wil worden. Dan heeft het zijn rol gediend. Het is niets anders dan een soort van spiegeling van het menselijk gedrag, waarin steeds weer datgene verborgen wordt gehouden, wat nu naar het licht wordt gebracht.”

Vraag WantToKnow: Dan is in dat opzicht toch weer mijn vraag, als u spreekt over de vervuiling van de waarheid, zoals die in de Lichtkracht op Aarde aanwezig is. Moeten we die vervuiling dan zien, als tijdelijk, of als een soort roestplek, die bijvoorbeeld weggepoetst zou kunnen worden? Of is het een veel dieper aantasting van die Lichtwaarheid?

BV “Deze aantasting van de ‘Lichtwaarheid’ is een veel dieper proces, dat al vele eeuwen wordt meegedragen. Juist doordat er zoveel groepen zijn, ook vanuit de andere kant van de sluier – wat ik u al vaker heb aangegeven – is er heel veel werkzaamheid vanuit schaduwkanten. Juist ten opzichte van deze Lichtwaarheid, die dan weliswaar wordt gepresenteerd als lichtwaarheid, maar die wanneer er werkelijk wordt gekeken in de kern van dit alles, niets anders is dan een soort van buitenkant beeldvorming, over dát wat uiteindelijk helemaal niets met die werkelijkheid te maken heeft.

Met andere woorden: datgene wat zich ook nu in deze periode op uw Aarde afspeelt, heeft alles te maken met juist de vervuiling van dit veld. Datgene wat is gecreëerd en gepresenteerd, wat in de wereld is gezet, is enerzijds natuurlijk een zeer vernietigende kracht geworden en gebleken, maar tegelijkertijd heeft alles daarin een andere bedoeling. De bedoeling is juist in deze fase van deze evolutie, om dat kantelpunt te dwingen om werkelijk te kunnen kantelen naar die nieuwe bestaansvorm. Naar het nieuwe bestaansrecht vanuit de Lichtkracht in de mens. Vanuit die bestaansvorm, die kanteling te realiseren, is het nodig geweest op uw Aarde, om dit in deze evolutielijn als een ‘markeringspunt in tijd’, dit nu plaats te laten vinden!

Dit moest en dit moet via een enorme krachtige energie. Dat wat zich dus nu allemaal afspeelt, daarin worden al die verschillende lagen van zogenaamde waarheden, steeds meer onder het Licht van het Bewustzijn gezet. Daarin zal het steeds duidelijker worden wat er in zijn grootsheid allemaal afspeelt, maar juist ook in de verborgenheid!

Daar waar mensen niet bereid zijn dieper te voelen, te kijken, te constateren en ook te onderscheiden, zal daarin steeds meer de vervuiling van die waarheid in die mensen een plaats vinden. Het is dus belangrijk, dat ieder mens die – op welke wijze dan ook – zich geraakt voelt door dit soort energie-uitleg, dat daarin gewerkt gaat worden. Gekeken gaat worden hoe ook de eigen presentatie van waarheden in het veld NU plaats vindt.  

 Datgene wat allemaal in het onderbewustzijn der mensen wordt gelegd, is iets wat zeer schadelijk kan zijn voor het collectief. De schadelijkheid daarvan, kan alleen maar een halt worden toegeroepen, wanneer hier heel duidelijk over wordt gecommuniceerd met mensen die bewust zijn. Daarin werkzaam te zijn vanuit een ander veld, dan datgene wat al gekend wordt, zal daarin zeer werkzaam blijken te zijn. Is dit duidelijk?”

Dat is heel duidelijk.
Vraag WantToKnow: Daar hebben we straks nog een paar vragen over, of in ieder geval één vaag. Wanneer we het zo beluisteren, lijkt de volgende vraag daarin precies te passen. In de zin van:  is waarheid een frequentie op aarde? Is het zo, dat die frequentie nu als waarheidsenergie gevoeld kan worden door mensen. Als het antwoord ‘ja’ is en die waarheid daar continu als een frequentie op Aarde meetrilt in onze Zijnswereld,  is het dan zo dat je daar gevoelig voor moet zijn? Is dat voor ieder mens in alle rust en stilte waar te nemen? Kan ik het zo zeggen?

BV Waarheid is zeker een frequentie, zoals alles trilling en ook een frequentie is. Maar wanneer waarheid op deze manier wordt beschreven als een frequentie, als een energieveld. dat kan worden gevoeld door mensen, dan is het zeker zo. Datgene wat door ieder mens uiteindelijk gevoeld kan worden, vraagt niets anders dan dat mensen zichzelf weer leren vertrouwen op hun gevoelswereld. En durven te voelen, te ervaren, zonder de eigen autonomie of eigen autoriteit uit handen te geven. Dat is precies het kritieke kantelpunt in deze tijd..!

Wat vanuit waarheid in een mens wordt aangeraakt, vraagt van de mens om moeite te doen en te achterhalen, te doorgronden, te doorvoelen wat aansluiting vindt op het frequentieveld van die mens. op zijn eigen diepste essentie. Wat dan doorvoeld wordt, is een energie waarin heel veel mensen bewust of niet bewust, toch de ervaring hebben, dat er op dat moment niets anders was dan dat!

Dat stuk waarheid. waar men niet aan voorbij kon gaan en wat innerlijk al werd gevoeld: er was iets waarvan ik wist dat het zo was! Daar wordt dan naar gehandeld. Dat breekt weer, hetgeen de Lichtwaarheid vertegenwoordigt, meer open. Dat veld wat heel lang gesloten is geweest op basis van afhankelijkheid aan allerlei zaken buiten mensen, maakt juist die Lichtwaarheid innerlijk weer wat wordt opengebroken. Zodat mensen steeds meer toegang krijgen in hun eigen innerlijke – ik wil het bijna hun eigen ‘lichtopenbaring’ noemen. Waarin er innerlijk weer contact wordt gevoeld met wat wezenlijk is, voor ieder mens individueel.

Daarin heeft ieder mens de mogelijkheid, maar er zal wel moeite voor moeten worden genomen. Het gedrag wat mensen ook laten zien, wanneer u kijkt vanuit de persoonlijkheid, ziet er vaak heel anders uit en u kunt dan waarschijnlijk haast niet geloven dat mensen daartoe in staat zijn. Toch is dit zo! Maar.. er zal alleen maar zeer op gewezen dienen te worden door mensen zoals u!

Vraag WantToKnow: Er is binnen de menselijke potentie van schepping en scheppingskracht en intentie om te scheppen, een proces gaande, waarbij ieder mens natuurlijk ook in staat is om, zeg maar: de leugen te creëren! De leugen creëren is natuurlijk ook weer een manifestatie van scheppingskracht. En daarin is natuurlijk dan de vraag: is een mens in staat daarin ten halve te keren, dan ten hele te dwalen. Is die scheppingskracht dan niet zo groot en de intentie om iets te maken, dat fouten – om het zo maar te benoemen – er dan toch komen als een waarheid, die eigenlijk ook weer ter discussie zal staan.

BV “Ik begrijp wat u zegt. Wat hierin ten grondslag ligt, is juist ook wat zich energetisch op collectief niveau aan het afspelen is. Het is juist zo belangrijk dat op collectief niveau, mensen worden geschoond in hun eigen onderbewustzijn, want juist hoe meer er in het onderbewustzijn wordt geschoond, hoe schoner de scheppingsenergie is, waarin steeds opnieuw weer en ieder moment in ieder mensenleven wordt gecreëerd. Alles vaak via gedachten!

Het is belangrijk dat daarin een enorme heldere trilling gerealiseerd gaat worden. Deze realisatie van een andere trilling, maakt ook dat vele mensen zich steeds dieper kunnen verbinden met wat innerlijke spirituele essentie, waarheid betekent. Dat betekent, dat er heel duidelijk innerlijk het gevoel ontstaat, wanneer er iets niet meer vanuit zuivere intentie wordt gecreëerd, maar vanuit oude machtstrillingen of welke vervuilingen in de gedachtewereld in het lagere mentaal dan ook.

Het is dus belangrijk dat daarin steeds heel diepe innerlijke verbinding blijft bestaan om te voelen, dat iedere stap in – welke creatie dan ook – werkelijk is bezield vanuit die diepste zuivere intenties. Die intenties is precies wat daaraan ten grondslag ligt. Als die intentie – op welke wijze dan ook – een oude intentie blijkt te zijn, die dikwijls al is vervuild en overschaduwd door de ervaringen uit dat verleden, zal het altijd de schaduw meedragen in de schepping van het heden.

Het is belangrijk dat de intenties ook een andere trilling gaan vertegenwoordigen. Deze intentievelden vertegenwoordigen aan de andere kant van de sluier een enorm Lichtveld, waarin die nieuwe programmering voor nieuwe intentievervulling kunnen worden gecreëerd. Vraag hier verder over als je wilt.”

Ja precies. Kunt u dat toelichten, dat laatste?

“Het gaat erom dat de intentievelden aan de andere kant van de sluier, één veld zijn, dat al op verschillende punten op uw Aarde wordt verbonden. Vanuit verschillende hoeken worden  de intentievelden met elkaar verbonden op uw aarde. Deze nieuwe  intentietrillingen  raken mensen die op dit moment daar gevoelig voor zijn. Die ook heel duidelijk in hun bewustzijn weten, dat het tijd is voor een totale herijking van nieuwe creatie qua schepping. Dat er daarin een andere energie gaat spelen. Een energie die nog niet bekend is en heel veel zal vragen van de bewuste mens in creatie.

Het zal vragen: vooral heel diep in de eigen stilte te willen zijn. Iedere dag de afstemming te willen maken op dit veld en juist vanuit de diepste…diepste… vernieuwde intentietrilling, verbonden met dit hoogste Veld van Licht. Daarin de creatie op deze Aarde de vorm te bieden die nodig is, om die nieuwe samenleving te gaan creëren. Op welke wijze dan ook !”

Dat is duidelijk, dank voor de toelichting.

Vraag WantToKnow: De volgende vraag is dan eigenlijk vanzelfsprekend daaruit voortvloeiend. In welk opzicht is de liefdeskracht – wanneer we die gebruiken te samen met de intentie om zuiver te scheppen – frequentioneel en ook reëel een onderdeel van Waarheid met een grote ‘W’ van die Lichtkracht op aarde. Spreek ik dan over liefde ook als een frequentionele trilling?

BV  “Liefde die ik nu maar zal benoemen als liefde met de grote ‘L’ is zeker een frequentie, waarin ook een ieder is ingebed. Maar ook in dit veld liggen weer die verschillen. En juist ook de vervuiling! Ik hoef u hier verder niets over uit te  leggen. Liefde heeft hier zeker mee te maken, maar Liefde wordt door heel veel spirituele mensen nog op een bepaald veld gezet, waarin er – als het ware – voorbij wordt gegaan aan wat werkelijke liefde in zich draagt.

Juist die werkelijke liefde, en ik spreek nu vanuit de andere kant van de sluier tot u. Vanuit dit veld, waar liefde op een heel andere wijze een plaats heeft, dan dat wat op uw aarde wordt bewerkstelligd en ook wat op uw aarde is gecreëerd vanuit de Oerliefde!  Liefde is vanuit een heel andere frequentie ontstaan; het is een enorme grote scheppingskracht. Deze scheppingskracht, is energie die ook verbonden is met een heel ander veld, dan waar mensen zich heel vaak mee verbonden voelen.
Dat wat mensen hebben gehanteerd als waarheid voor Liefde, is een soort van status quo in het dagelijks leven geworden, waaraan weer waarheid is verbonden. Een waarheid die in een soort van voorwaardenpatroon is gaan stagneren, want achteraf blijkt vaak dat liefde toch niet betekende wat de mens in zichzelf had gerealiseerd.
Daar zit het verschil! Er zit een heel ander en veel hoger, een zeer hoogfrequente laag in Liefde.

Liefde is niets anders dan een enorme grote scheppingsbron, waaruit alles ontstaat in samenwerking met de Lichtkracht, om het in de vorm te brengen, des aanschijns, zoals ik u zei. De energie daarachter, is dus een energie die veel duidelijker is. Werkelijke Liefde is een duidelijke kracht, is een directe essentiële basisenergie die niets anders vraagt dan alleen maar de Waarheid…!”

Dat is duidelijk
Vraag WantToKnow: In dat opzicht over de onzuivere creatie en de camouflage van de waarheid in opzettelijke zin, is mij opgevallen dat wanneer wij spreken over het fenomeen van de valse vlag operatie, waarbij de waarheid eigenlijk – zeg maar – volledig wordt gekanteld en een ander beeld wordt gepresenteerd aan de burgers van de wereld, van wat er zich werkelijk heeft afgespeeld.

Dat die valse waarheid – om het maar zo eventjes te noemen vanuit die valse vlag operatie geredeneerd – dat die valse waarheid een bepaald kenmerk heeft in de zin van honderd tachtig graden draaien. Wat ik in mijn geestesoog heb gezien, is dat het een spiegel is – zeg maar –  die volledig wordt gedraaid, waarbij de mensheid voorgespiegeld wordt -letterlijk- wat op zijn waarheid lijkt, maar wat precies dus is de andere kant van de waarheid is, namelijk de leugen! In hoeverre is het beeld dat ik hier schets een reëel beeld, in de zin van een beeld waar de mensen naar kunnen kijken om tot begrip te komen van de vervuiling, om het zo maar te zeggen…  

BV  “Dit klopt. Het beeld is duidelijk en het gaat ook zeer zeker over die spiegeling. Het gaat over de spiegeling van het collectief der mensheid. Er is eigenlijk een collectieve oproep geweest, een werkelijke roep vanuit de collectieve ziel – zo wil ik dit haast aan u beschrijven – om datgene in juist het tijdspunt in deze evolutielijn plaats te laten vinden, te laten uitbarsten,  te weerspiegelen. ‘Het onderbewust collectief geheel der mensen’ – zo moet ik het tegen u zeggen – waarin mensen zichzelf weerspiegeld vinden, in datgene wat uiteindelijk niet de waarheid bleek. Waarin er een werkelijke oproepende kracht heeft plaats gevonden, om de vervuiling te schonen.

Om te ontgiften, om al datgene wat in het collectief onderbewustzijn uiteindelijk is gecreëerd. Ook door individueel toedoen, maar ook in de collectiviteit door het aannemen van allerlei energieën vanuit waarheden, die uiteindelijk niet zo bleken te zijn. Dat er daardoor een opschoonproces nodig was om uiteindelijk zo geschoond te kunnen zijn in het onderbewustzijn, dat er daardoor ook de kanteling kan plaatsvinden, naar die nieuwe maatschappij en samenleving. Die nieuwe wereld, die werkelijk een nieuwe wereld zal blijken te zijn. Eerst zal er in het diepste van de schaduw dienen te worden gedaald en afgedwaald.

‘Afgedwaald’ zeg ik bewust, omdat veel mensen zijn verdwaald in hun eigen schaduwproces van onwaarheden, die werden aangehangen als waarheid. De spiegeling – zoals u dat ook zegt – is zeer zeker de spiegeling van het Zelf, waarin velen dienen te kijken, zonder zichzelf daarin af te keuren -op geen enkele wijze-  maar te weten, dat dit onderdeel is van dit plan.

Dit grote plan dat nu zo duidelijk ten uitvoer wordt gebracht. Ieder nu geïncarneerd mens is daarvan onderdeel en heeft daarin een aandeel! Het is dus een samenkomst van allerlei verschillende frequentievelden, die als het ware samengevlochten worden, om uiteindelijk gezien te kunnen worden in zijn werkelijkheid.”

Dat is heel duidelijk.
Vraag WantToKnow: Wanneer ik spreek over religies, dan hebben wij sinds een jaar of vijftig een ongelooflijke ontkerkelijking gezien van de religieuze waarheden, om het zo maar te zeggen. Mensen zijn tot de conclusie gekomen dat de kerk een eigen lichaam is, dat zij in zichzelf gekeerd kunnen zijn en hetzelfde kunnen beleven. In hoeverre is er een religie op dit moment op Aarde nog een factor van… – in de westerse wereld maar ook in oosterse wereld – een factor waarbij de leugen ontmaskerd gaat worden?

BV  ”Er zijn heel veel verschillende religiebelevingen. De verschillen in beleving hangen ook af van de groep mensen die welk soort religie dan ook aanhangt. Vele religies zijn natuurlijk zeer diep geworteld in het verleden. Zij dragen daardoor ook de sporen en de trillingen in alle ervaringen uit dat verleden. Er is heel veel al over gezegd op uw Aarde. Er is al heel veel over gezien en ervaren. Wat er nu op dit moment heel duidelijk speelt, is dat mensen steeds dieper voelen, hoe zij zich verhouden tot dat wat hun eigen religieuze besef is.

Het religieuze besef heeft natuurlijk vele eeuwen gelegen in het aanbidden in de buitenkanten. Wat nu in de binnenwerelden  van mensen zich nu zo duidelijk aan het afspelen is, zal ook dit veld van religieus besef zeer diep raken. Het religieuze besef komt steeds dieper uit bij het bewustzijn van mensen, dat zij onderdeel zijn van dat wat God genoemd wordt en op velerlei wijzen ook uitgedrukt door groepen mensen.

Maar er zullen ook aan aanbiddingen uiteindelijk zichtbaar worden vanuit religieuze overwegingen in groepen, die ook een soort van onwaarheid in zich bleken en blijken te dragen. De groepen die dat soort religies nog steeds aanhangen, zijn groepen die dit kennelijk in hun groepsbewustzijn nodig hebben om dit te ervaren. Er zal zeker een kanteling komen. Er zal een breekpunt ontstaan waarin het daardoor op een splitsing in groepen komt.

Een splitsing die enerzijds tegenstanders en anderzijds voorstanders zal kennen, daarin zal dan ook weer enorm veel wrijving gaan ontstaan, omdat mensen nu eenmaal  de neiging hebben elkaar te willen overtuigen van hún waarheid. Doch ook daarin, zal de waarheid zeer onder druk komen te staan, omdat bepaalde zaken zo helder over het voetlicht komen, dat er daardoor heel veel basisreligie-aanbidding zal gaan verdwijnen, omdat mensen beseffen dat zij op zich zelf worden teruggeworpen. Dat zij naar hun eigen religieuze besef en verbinding  met hun eigen godsbeeld dienen te kijken.”

Dat is heel duidelijk.
Vraag WantToKnow:  Wanneer  wij spreken op dit moment over waarheidsbevinding, wat heel veel mensen  toch voelen als een proces van bewustwording, dan zien wij een enorme strijd binnen de wereld van nieuws en informatievoorziening tussen nep en werkelijk nieuws, om het zo maar te zeggen. Er is zelfs een term bedacht die ‘nepnieuws’ heet.

Er is een term bedacht die ‘complot denken’ heet, waarmee mensen die werkelijk de intentie hebben om de werkelijke waarheid  boven tafel te brengen en de leugen te ontmaskeren, weggezet worden als mensen die niet goed snik zijn, om het zo maar te zeggen. Wat kunt u daarover zeggen in relatie tot waarheid en tot het ontwikkelingsproces op aarde.

BV  “ De waarheden die nu worden gepresenteerd, worden vooral ook door de grote massa aanvaard. Eenvoudig weg omdat mensen te weinig inzet in hun bewustzijn nemen, om te voelen hoe dit voor hen is. Er wordt dus weer door grote groepen achter bepaalde mensen aangelopen, wat niets anders is dan een herhaling van zetten. Wat bij mensen nu heel duidelijk zichtbaar is, is juist in die enorme onderscheiding te komen en te voelen, wat aansluiting vindt in wat ik u net óók zei.

Wat u presenteert als nieuws of geen nieuws, zijn die twee verschillende dualistische velden. Die ook weer niets anders zijn dan de weerspiegeling van de keuzes die mensen hebben te maken in hun bewustzijn. Daar zit dus juist het werkpunt in de groei van mensen hun bewustzijn. Wanneer er ook wordt gezien dat de eigen inzet en de eigen intentie, het eigen open hart, maar vooral ook de eigen kritische geest te laten gaan over dat wat mensen gepresenteerd krijgen – iedere dag opnieuw – zelfs in een soort van bestoking van hun veld!. Daarin keuzes te maken om het wel of niet binnen te laten…, ligt daaraan ten grondslag.

Het is dus belangrijk om ook daarin secuur om te gaan met het eigen energieveld en niet alles binnen te laten komen, maar keuzes te maken… De mens is natuurlijk wel  verbonden in die collectiviteit, maar al deze verschillende soorten van nieuws en geen nieuws, veroorzaken een enorme overprikkeling! Wat waarheid mocht zijn voor u, vraagt om keuzes te maken. Op welke wijze nieuws ook wordt gepresenteerd, zal steeds weer in de reflectie van de hartenergie kunnen worden gevoeld. Dan kan het ook een plek vinden!

Dat wat niet van u is en wat niet op dat moment in de trilling van uw bewustzijn hoort, houd dat ver buiten uw eigen energieveld. Laat u niet meetrekken in dat, wat dan in een soort van negatieve energie naar beneden haalt, uw eigen trillingsveld, uw frequentie! Blijf in dat midden staan, als een soort bewaker van het onderscheidingsvermogen! Daarin ligt dan het aandachtspunt.”

Vraag WantToKnow:  Toen we deze vragenlijst samenstelden, kwam de term ‘complotdenken’ voorbij. Daarbij worden mensen worden weggezet, alsof zij een illusionaire waarheid omarmen. De waarheid wordt afgeschilderd als een complot, dat een excuus vormt, om een steeds complexere wereld te verklaren… Er kwamen daarbij 3 punten naar voren, op basis waarvan wij weerstand kunnen bieden, tegenover de mensen die de etiketten plakken van ‘complotdenken’, om daarmee mensen als het ware minderwaardig te kwalificeren.

Het eerste wat we willen aanreiken, is of er oplossing ligt, in een confrontatie op basis van argumenten?
Of is het, in de tweede plaats,
een confrontatie op basis van het aantonen van het moedwillige karakter van de mensen die de complotetiketten plakken, om te laten zien dat zij dat moedwillig doen om mensen te ontkrachten?
Of is het in de derde plaats
ook een kwestie van het complot en de personen die achter dat ‘complot-denk-etiketje’ zitten; om hén nader in het licht te zetten? Kunt u daar iets over zeggen?

BV  De mens zal altijd zoeken naar een punt waarin hij verder kan, om wat chaos heeft gecreëerd in de geest, weer in balans te krijgen. Wat op dat moment in zijn of haar leven zichtbaar is en wat de chaos veroorzaakt, vraagt weer om een soort van harmonisatie, ongeacht op welke wijze. Dan wordt dat wat bij de mens komt in zijn bewustzijn, als een soort van waarheid aanvaard, op het moment wanneer hier rust door ontstaat. Met andere woorden als er complottheorieën worden benoemd, waarin mensen een soort van boodschappers blijken te zijn van allerlei schaduw-waarheden, die op dat moment in de wereld een vorm aan het krijgen zijn, dan zal dit altijd, niet altijd met heel veel gejubel – zo noem ik maar – ontvangen worden.

Dit zal ook vaak weer juist afgewezen kunnen worden door heel veel mensen, omdat er angst mee gepaard gaat. Daar waar angst wordt opgeroepen in mensen, willen zij dat ver van zich houden. Wat op dat moment haast ongeloofwaardig blijkt te zijn voor heel veel – in die collectiviteit – zijn vooral ook velden die stap voor stap steeds meer een plaats zullen krijgen in dat wat mensen gaan begrijpen.

Er is een enorme overstroming plaats van dit soort energie, die enorme diepe angst in mensen hun bestaansrecht vertegenwoordigen. Wat dan wordt aangeraakt, wordt afgewezen door de collectiviteit. Anders gezegd: de boodschapper van dit soort nieuws zal dan ook niet met open armen worden ontvangen. Dit zal uiteindelijk gaan veranderen.

Het is wel belangrijk om dat wat zich soms heeft vastgezet in het denken ten opzichte van complotdenken of complottheorieën, dat zich dat niet in een heel diepe oude energie vast gaat zetten. Maar vanaf het punt wat is benoemd, dat vanaf daar verder wordt gekeken, wat daaruit uiteindelijk is gecreëerd. Wat als complotdenken wordt gepresenteerd, is niets anders dan een aanwijzing, dat er een ander energieveld zeer actief is, om te creëren wat nu zichtbaar is op uw aarde en waar al over gesproken is.

Wat zich nu vast is gaan zetten in heel veel denken van mensen: ‘waar complot’ is iets wat losgetrokken dient te worden. Door het vast te zetten en daar steeds meer negatieve overtuigingen aan te verbinden, zal dit veld zich zo diep in het onderbewustzijn gaan nestelen, dat de angst daardoor enorm wordt gevoed. De angst is juist een veld, dat op dit moment in menselijk leven getransformeerd en getransmuteerd dient te worden! Daarin ligt ook een werkveld voor bewuste mensen. Het is belangrijk om dit werkelijk vlot te trekken en verder te gaan naar datgene dat al gekend wordt!  Is dit duidelijk?”

Ja dat is heel duidelijk.
Vraag WantToKnow:  Is het dan een kwestie op basis  van argumenten en aantonen dat het plakken van etiketten, de complotdenker als denigrerende beweging, volstrekt onjuist is? Zijn dat dan de andere argumenten die dat kunnen aantonen of is er een andere manier geschikt om mensen die hier over lezen en denken, gerust te stellen. Zodat zij niet in de angst schieten om de waarheid, die dan het werkelijke complot is – om het zo te zeggen – durven te omarmen!

BV Vooral ook dat laatste is waar, want het gaat zeer zeker over wat mensen uit hun angst los trillen. Dat mensen daarin zichzelf ook niet vastzetten en dat zij niet het complotdenken – op geen enkele wijze – als hoofdzaak in hun leven gaan nemen. Omdat dan iedere vorm van basis en bestaansrecht heel duidelijk onder druk komt te staan. Omdat alles dan – hoe dan ook – in dat leven gewantrouwd gaat worden. Dat ieder moment van vertrouwen teloor gaat, terwijl juist het vertrouwen terug dient te keren in een nieuwe verbindingslijn. Deze nieuwe verbindingslijn is iets, waar ik daar straks over gesproken heb, ten opzichte van nieuwe intenties.

De ‘ourobouros’ door de ogen van graficus M.C. Esscher.

Ook dat ligt hieraan ten grondslag. Het is dus belangrijk! Mensen hebben allemaal hun eigen vrijheid om na te denken, te doorvoelen en te doorschouwen, wat voor hen op dat moment belangrijk is. Maar, laat die mens niet de slang zijn die in zijn eigen staart gaat bijten en steeds opnieuw weer zichzelf steeds dieper in de energie van negatieve gewaarwording duwt, waardoor er uiteindelijk geen ontsnappen mogelijk is en de mens in de schaduw van zijn eigen licht zal verdwijnen.

Daar zit het gevaar en daar zit het ‘werkelijke’ gevaar! Ik hoor daar een heel groot GEVAAR bij! Waarom..? Waarom het gevaar?

Het gevaar heeft vooral te maken met dat het leven dan één kant opbuigt voor heel veel mensen, die dit zouden willen gaan aanhangen. Eenvoudig weg, omdat ze een soort van reden zoeken voor datgene wat nu in het leven gebeurt. Wanneer dit die kanteling zou worden in het menselijk bewustzijn, bevinden mensen zich in een energetische gevarenzone, waarin zij zichzelf werkelijk in een duister van ‘non-weten’ dreigen te verliezen.

Daarin zijn zij dan de voedingsbron voor ’datgene wat heeft gecreëerd’, waar ik  nu niet verder op in zal gaan. Daarin ligt dus het gevaar! De andere kant van de beleving van dit veld, wat ook vanuit een normale realisatie ervaren en aanvaard kan worden, is iets wat een normale gang van zaken kan zijn… maar stap daar voorbij! Dit is werkelijk de waarheid!”

 Dank u wel.
Vraag WantToKnow: Tot slot kwamen we op  de vraag, aan het einde van dit gesprek, over de zogenaamde ‘Law of One’ zoals deze heet. ‘De Wet van Een’ (heid), zoals die in Atlantis werd getracht uit te werken. En waarin in ons gevoel heel veel verbinding zit met deze huidige tijd van waarheid en eenheid. Of zoals het ook genoemd wordt: ‘Eenheidswaarneming’. Kunt u daar iets over reflecteren, zoals we u dat nu aanreiken?

BV  “Het is zeker een vervolg op datgene wat was en dat is nog steeds in een heel diepe trilling van het menselijk bewustzijn. Er is ook een herinnering, er is een herkenning. Er is een heel grote groep momenteel op uw Aarde aanwezig, die de ervaring ook heeft van die tijd en die dat veld ook heeft meegenomen, om juist in deze periode dat tot aanschijn te brengen. Tot creatie te brengen in de eenheidsbevinding van dat wat aansluiting vindt op dat innerlijke punt van nu … opdat het innerlijke waarheidspunt van nu, waarin die andere intentietrilling zo de basis is, van wat is meegenomen uit die tijd, weer tot werkelijkheid geroepen kan worden.

Werkelijke eenheidsbevinding en de Law of One zal uiteindelijk ook weer in deze wereld zijn veld gaan bewonen. Maar dat veld bewonen, kan alleen maar werkelijk in deze periode zijn plek gaan vinden, als daar waar alle werkzaamheden liggen – die juist uit eenheid zijn geraakt – weer naar verbinding wordt gezocht.

Deze verbindingsdraden zullen dan weer tot uw eenheid gaan dragen en gaan leiden. Deze eenheid – ik zal daar later nog met u op terug komen – deze eenheid is een veel groter gegeven dan wij u nu zo even benoemen. Maar het is zeer zeker de weg doorgaand op dat wat toen overschaduwd werd en nu weer in het zicht is gekomen, door de tijd van nu. Waarin nu weer opgepakt kan worden wat uiteindelijk eenheid betekent: Eenheid in verscheidenheid zal zo uiteindelijk weer zijn plek vinden!”

 Dank u wel.

Vraag WantToKnow: Is het daarmee ook gezegd dat de dualiteit die nu op aarde een rol lijkt te spelen ‘van mensen uit elkaar spelen’ dan in dat proces van Eenheid wordt gebruikt als motor om het gulden middenpad te vinden?

BV “Dit is juist. Dat is precies het midden van de dualiteit. Wanneer de wereld zal overstappen op de andere waarheid, van dát waar de mensheid naar streeft – energetisch gesproken- zal dualiteit zich uiteindelijk gaan oplossen. De wereld zal een heel andere frequentie dragen. Er is niets anders dan dat wat waarheidsbeleving is. Zoals gezegd het is dan Eenheid, maar in verscheidenheid.

Hoe waarheden dan worden beleefd, staan niet meer ter discussie in dualiteit, staan dan helemaal niet meer ter discussie, omdat alles op dat moment aanwezig kan zijn in het midden, in het diepste midden van het nu!”

Dankuwel voor alle antwoorden.

BV Het beeld, het laatste beeld wat ik hier over krijg, als wij het hebben over dualiteit naar eenheid… We gaan natuurlijk naar een de andere frequentie in de hele schepping, alles schuift op. Alles krijgt een andere laag, een ander veld… daardoor een andere waarheidsbeleving, omdat de trilling verandert. Daarin, als ik daarin naar de Aarde kijk, in die nieuwe frequentie, en ik zie de mensen in die nieuwe frequentie, dan zie ik ook dat mensen allemaal hun eigen waarheden dragen, energetisch.

Maar dat zij ook hun eigen waarheden zullen durven spreken; zich niet meer de mond laten snoeren door wat of wie dan ook. Hun waarheden spreken en daar door niemand op aangesproken worden, maar dat iedereen luistert naar wat de ander in waarheid ervaart. Dat zal het grote verschil gaan zijn!. Waarbij het spreekwoord geldt: ‘Gedeelde smart is halve smart en gedeelde fun is dubbele fun!’ Dit is een heel klein onderdeel daarvan. Maar wat ik net uitlegde, daar zal ik later op terug komen.”

 * * *

4 gedachten over “Berry Vincenta & WantToKnow over: ‘Waarheid en leugen’..

 1. Om nu een globe te gebruiken in een artikel over de waarheid lijkt me niet zo’n goed idee in deze tijd waarin de wetenschap onder druk staat, de maanlandingen in brede kring al worden afgedaan als Hollywood produktie en de platte Aarde beweging meer en meer terrein wint.

  Verder een goed stuk.

  1. Tja misschien dan JUIST het moment eens te peilen op eigen instinct naar waarheid en leugen..? Niet daar buiten, maar bij jezelf dus.. 😉

  2. Jaja, het gaat niet om gelijk, maar om bekrachtiging van jeZelf.. Binnen in, is het meeste werk te doen.
   Lees het verhaal hierboven nogeens en besef de kracht van onze INtentie en ons zelfgenezend vermogen, waardoor we niets of niemand ‘boven’ ons hoeven stellen..!
   Keep on wanttoknow Don!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.