Advertentie

2021 en de Numerologische betekenis..


x
x

2021 in de Numerologische betekenis..

2021 © Marleen van Wegberg | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Marleen van Wegberg

Het jaar 2021 (2+0+2+1) valt onder de energetische werking van het getal vijf, verbonden met vrijheid en bevrijding. Wat betekent dit voor ons als individuele mens en als mensheid? Kort samengevat geeft dit aan dat we de gelegenheid krijgen om ons te bevrijden van belemmeringen, zowel  als individueel mens in onze innerlijke wereld, als op het collectieve niveau van mensheid. Terugkijkend op 2020, wat daarmee het getal 4 vertegenwoordigd, de volgende achtergrondinformatie, in aanloop naar het ontdekken van de betekenis van het getal vijf. We kijken kort samengevat, eerst terug naar 2020, waar ik eind 2019 (HIER) het volgende over schreef:

“ …..Omdat het getal 4 het grondgetal is van 22 (2+2=4)  betekent het ‘met je met de voeten op de grond blijven terwijl je geest zich verruimt om stoffelijke of fysieke problemen op te lossen’. Het getal 4 geeft als tijdelijk getal een remming en stagnatie aan, vooral in de fysieke en materiële wereld. Dit getal heeft ook te maken met het vinden van balans in grote verantwoordelijkheden en bij het afwegen van belangen.

Getallen tonen de universele verbinding buiten ons directe perspectief..!

Belangrijke keuzes die moeten dit jaar worden gemaakt vanuit een natuurlijk gevoel voor leiderschap en het streven naar eenheid in verscheidenheid. Keuzes die cruciaal zijn voor het voortbestaan van de Aarde en al haar bewoners. Het getal 4 is het getal van moeder Aarde, het energieveld waarop wij leven als mensheid en waarmee we ook als individuele mens diep verbonden zijn. Dit collectieve energieveld heeft  al tijden zwaar te lijden van onze onachtzame aanwezigheid en is uitgeput geraakt door ons handelen uit eigenbelang zonder rekening te houden met de natuur en alles dat de Aarde ons geschonken heeft.

Het voortbestaan van de Aarde en dus ook dat van de mensheid staat in 2020 op het spel. We zullen worden uitgedaagd als collectief om onze eigen belangen los te laten en ons in te zetten voor onze medemensen, voor elkaar. Omdat de 4 op individueel niveau verbonden is met het menselijke lichaam kunnen fysieke problemen een grote rol spelen in dit jaar en staat ook onze gezondheid op het spel.

Bij het oplossen van problemen is het belangrijk dat niet te veel risico’s worden genomen als de gevolgen niet kunnen worden overzien en geen snelle resultaten moeten worden nagestreefd. We moeten bedachtzaam zijn en problemen stap voor stap oplossen,  maar vooral gezamenlijk aanpakken, vanuit eenheidsbewustzijn. We zijn allemaal verbonden met elkaar in energie en alleen redden we het zeker niet dit jaar…..”

De COVID-pandemie, de remmende werking in 2021..
Terugkijkend kan ik alleen maar concluderen dat de gebeurtenissen afgelopen jaar, in het bijzonder de Covid-pandemie en alles dat daarmee samenhangt, volledig aansloten bij de omschreven remmende werking van het getal 4. Ook is wel gebleken dat we deze pandemie alleen maar doeltreffend en succesvol kunnen aanpakken als we hierin als naties en als mensheid eensgezind zijn en ons eigen belang willen en kunnen overstijgen.

Als we ook aan anderen denken, aan de kwetsbaren onder ons, de minder bedeelden, de zieken én de mensen die zich inzetten voor deze groepen. Helaas laat de gezamenlijkheid bij een collectieve aanpak nogal wat te wensen over. Het lijkt in deze tijd vaak, alsof juist polariserende krachten de overhand krijgen en we het als mens vooral erg belangrijk vinden om onze eigen visie als de enige juiste te zien, als dé waarheid. Wat dat betreft zijn we nog verre van eenheidsbewustzijn en mededogen met anderen en kunnen we de polariteit kennelijk maar moeizaam overstijgen. Toch hoort ook dit bij deze tijdgeest, de evolutie van de mensheid naar een hoger bewustzijn in het op handen zijnde Aquariustijdperk.

2021 En de betekenis van het getal 5
Laten we nu vooruit gaan kijken naar de mogelijkheden die het jaar 2021 ons biedt. Vanuit de beperktheid en remming van het getal 4 komen we natuurlijkerwijs onder invloed van het bevrijdende karakter van getal 5. Dit geeft meer luchtigheid, meer mogelijkheden om te groeien, ruimte om nieuwe mogelijkheden te verkennen en kansen om te ontdekken in dit nieuwe jaar. Dit getal wil zich bevrijden van de belemmeringen van de vier, wil zich losmaken om nieuwe werelden te ontdekken en betekenis te geven aan ervaringen.

Het getal 5 bezit een verbindende, open en alerte mentale instelling en een groot objectiverend vermogen. In essentie is het getal 5 het getal van het leven en vitaliteit. Een mens onder invloed van dit getal leeft het leven tot op de bodem in een fysieke incarnatie; hij extraheert de essentie van iedere ervaring in zijn leven en laat geen ervaring los zonder deze volledig te hebben verkend. Het vijfde element is de Quintessence, de essentie van alle geschapen werkelijkheid.

Het Pentagram..
Het symbool dat verbonden is met het getal vijf is het Pentagram. Eeuwenlang is de vijfpuntige ster het amulet geweest tegen het kwaad en symbool voor het geluk. In andere culturen is het een symbool voor de mens en zijn gezondheid. Het getal vijf ontleent zijn symboliek aan het feit dat het de som is van het eerste even en het eerste oneven getal na verenigd te zijn, en ten tweede aan zijn plaats in het midden van de eerste negen getallen.

St. Hildegard von Bingen ontwikkelde een theorie over het getal vijf als het symbool van de mens. Ze schrijft:

“De lengte van de mens, van de kruin van zijn hoofd tot aan zijn voetzolen,
kan in vijf gelijke delen worden onderverdeeld. Zijn breedte, vanaf de vingertoppen van beide uitgestrekte handen, kan ook in vijf gelijke delen worden onderverdeeld.”

Gerekend naar de vijf gelijke afmetingen van zowel lengte als breedte, kan de mens worden weergegeven binnen een volmaakt vierkant. De beroemdste weergave daarvan is wellicht afkomstig van de kunstenaars Leonardo da Vinci, waarbij de armen van de mens in de vorm van een kruis zijn uitgestrekt. Hij bestaat uit vijf delen: twee armen, twee benen en hoofd en borstkas, die het hart beschut. De roos, als symbool voor de ontwikkeling van de menselijke ziel, is verborgen op de vijf punten van het kruis.

In de hermetische symboliek zien we voor het eerst een vijfbladerige roos op het snijpunt van de armen van een kruis. Deze bloem vertegenwoordigde de Quintessence van de ether, de ziel die zichtbaar wordt op het punt waar de vier alchemistische elementen (water, aarde, lucht en vuur) samenkomen. Voor Pythagoras, grondlegger van de Numerologie, was het Pentagram een symbool van de harmonie tussen lichaam en ziel, wat leidde tot de verwerkelijkte mens, dat wil zeggen de mens die in zichzelf de eenheid met het goddelijke heeft hersteld.

De Godin Isis en het goddelijke vrouwelijke
In de Oudheid werden Egyptische graven door vijfpuntige sterren omgeven als een symbool voor het Egyptische getal vijf, verbonden met onze lotsbestemming. In het ideale geval werd de verwerkelijkte mens een ster en daarmee lid van het gezelschap van de zonnegod Ra. De vijfpuntige sterren waren de verblijfplaatsen van de zielen van de overledenen, dit wordt ook bevestigd door de Pyramideteksten van Unas.

We zien dus dat het getal vijf een hele reeks betekenissen kent, waarbij het element van de lotsbestemming van de mensheid in het jaar 2021 naar voren komt. Welke lotsbepalende keuzes gaan we als mensheid maken in dit jaar?

Het getal vijf wordt ook gerelateerd aan de godin Isis, het goddelijke vrouwelijke van en in de materie en verbonden met Sirius, een ster in het Pleiadische stelsel. Het archetype van de vrouwelijke energie komt naar voren in de overgangstijd waarin wij nu leven. Het brengt  intuïtie en ratio bij elkaar om zich te verenigen in de verwerkelijkte mens, ofwel de ‘nieuwe mens’ op Aarde. Het geeft ook de ontwikkeling van de aardemens aan naar de spirituele mens, ‘het goede’ in ontwikkeling en de innerlijke strijd tussen onze twee naturen die het getal vijf een rusteloos soms nerveus karakter geven.

Apostel Maria Magdalena volgens Da Vinci. Zij vertegenwoordigde het vrouwelijk principe in de groep van 12 apostelen van Jezus, aan het begin van het Vissentijdperk.

In dit hele decennium is er een grote instroom van vrouwelijke energie, verbonden met het archetype Isis. Dit is nodig om weer een evenwicht te creëren tussen het mannelijke- en het vrouwelijk principe, een sterke creatieve- en elkaar aanvullende verbinding, die nodig is om de nieuwe tijd geboren te laten worden op onze planeet. Deze tijd wordt het ‘Gouden Tijdperk’ van liefde en wijsheid genoemd, waar we als mensheid naar toe groeien. Deze krachtige, vrouwelijk energie stemt ons af en lijnt ons uit met onze ziel en ons hogere Zelf, waardoor de sluiers van Isis, de sluiers der vergetelheid, innerlijk opgeheven  zullen worden.

Alles wat we zijn ‘vergeten’ als aardse mens zal geleidelijk terugkomen in onze herinnering, waardoor we kunnen groeien naar een geestelijke mens(heid). Onze blik zal verruimd worden en onze innerlijke visie, verbonden met ons derde oog, wordt kristalhelder. Deze visie houdt ook in dat we vanuit mededogen met alles dat leeft, inclusief onszelf, in het leven moeten staan. Dat we niet zelf als individuele mens het centrum van het heelal zijn, maar wel een klein doch waardevol onderdeel kunnen zijn van het grotere geheel, van de schepping.

Twee wegen

Twee wegen staan steeds open onder de invloed van het getal vijf en telkens moet een keuze worden gemaakt tussen een materiële- of een spirituele weg, en dat geldt in het bijzonder voor het komende jaar. Vijf is op menselijk niveau het getal van vreugde en van verdriet: de twee polariteiten waartussen we als mens heen en weer gaat tot dat deze zijn verenigd in een hogere waarheid, een hoger bewustzijn dan het bewustzijn van de dualiteit, het eenheidsbewustzijn.

De vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is H, de Hota in het oude Grieks. Deze letter is verbonden met het leven en de vitaliteit: een vijf leeft het leven in de fysieke vorm volledig, haalt de essentie uit iedere levenservaring en laat deze pas los wanneer hij de ervaring volledig heeft verkend. Eerst na het geheel doorleven van materiële en fysieke ervaringen en de nodige lessen te leren staat hij ervoor open naar een nieuw niveau van bewustzijn te groeien die een ander, nieuw mens van hem maken.

Deze transformatie en regeneratie wordt in de Bijbel gesymboliseerd door toevoeging van de letter ‘H’ aan de namen van Abraham en Sarah en heeft een betekenis in zowel de uiterlijke- als de innerlijke wereld. De verhoogde werking van de innerlijke geestkracht reflecteert zich in de buitenwereld als overvloedige gezondheid en een veelheid aan expressiemogelijkheden, wat in de situatie van Sarah en Abraham de vreugdevolle geboorte van een nieuwe zoon Isaak tot resultaat had, ook al waren zij reeds op leeftijd. De geboorte van dit kind kan symbolisch gezien worden als de geboorte van het ‘innerlijke Christusbewustzijn’, in een gerealiseerde, nieuwe mens op Aarde.

Dit innerlijke bewustzijn is verbonden met een diep verlangen naar eenheid en Liefde. Het ligt in de bedoeling van het kosmische plan der schepping dat uiteindelijk iedereen op deze Aarde dit bewustzijn in zichzelf bereikt. Daarmee wordt de mensheid, de wereld en de kosmische evolutie naar een hoger niveau getild. In deze Aquariustijd worden steeds meer mensen zich hiervan bewust en kiezen zij voor het pad der inwijding om deze kracht, dit bewustzijn, in zichzelf vrij te maken.

Overgang naar de vijfde dimensie
De Aarde en haar bewoners bevindt zich nu in een overgangstijd van de derde naar de vijfde dimensie, van het Vissen- naar het Aquariustijdperk. Vele kosmische processen lopen nu teneinde. We zijn aan het eind van een kosmische spiraal van 26.000 jaar gekomen. De tijd is veranderd, dingen versnellen nu merkbaar. Ons zonnestelsel valt onder het Pleiadische (deel-) plan. Daardoor gaat de Aarde en haar bewoners een bewustzijn sprong maken van de derde naar de vijfde dimensie, de Pleiaden gaan naar de zesde dimensie en het Sirius-stelsel naar de zevende.

Zo treedt er op zeer grote schaal in het hele melkwegstelsel een verschuiving in bewustzijn op. Dit is dan ook een tijd van zuivering en vol van ervaringen die nooit eerder in de aardse geschiedenis heeft plaatsgevonden. Deze vijfde dimensie kan worden omschreven als ‘de dimensie van mededogen, eenheid en acceptatie’, waarin we innerlijk weten dat alles, dus ook de huidige ontwikkelingen die we doormaken, deel uitmaakt van het kosmische plan voor de evolutie van de schepping. Dan kunnen we anders gaan kijken naar de beperkende omstandigheden waarin we ons nu als mensheid bevinden.

We kunnen ze gaan zien als onderdeel van een noodzakelijke transformatieperiode, om als mensheid te groeien van de derde dimensie (verbonden met de materiële kant van het leven en dualiteit) naar de vijfde dimensie van liefde, eenheid en wijsheid. We kunnen ze dan gaan zien als een kans om de dualiteit te overstijgen door een brug te gaan bouwen tussen tegenstellingen, zowel in de uiterlijke wereld als in onszelf als individuele mens.

Het getal vijf in ons dagelijkse leven
We kunnen de symbolische waarde en mystieke werking van het getal vijf  ook vertalen naar onszelf, als individuele mens in het jaar 2021. Zoals eerder al aangegeven gaat het in dit jaar om bevrijding, zelfontwikkeling en innerlijke groei. In zijn algemeenheid een tijd van veranderingen en situaties die vragen om het maken van bewuste keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid voor deze keuzes.

In een vijf periode is het belangrijk om jezelf te beheersen, niet impulsief te zijn en een te grote zorgeloosheid te vermijden. Benader alles in deze periode met je verstand, laat je niet te veel beperken door anderen of door de omstandigheden maar laat je leiden door je intuïtie. Vraag je bij alle keuzes af of de keuze die je wilt maken je zal belemmeren om te zijn wie je bent, of je hierin juist zal versterken. Van belang daarbij is het ook om te ontdekken dat vrijheid in wezen niet afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden, maar een innerlijke staat van ‘niet gehecht zijn’ is.

Jezelf bevrijden
Vrijheid is in de eerste plaats een innerlijk proces van onthechten, jezelf bevrijden van alles dat je ervan weerhoudt om te zijn wie je bent en te leven in overeenstemming met die diepste essentie. Als ontwakende mens heeft het tijd nodig en het is een heel proces om jezelf los te maken van je gehechtheid aan wat dan ook. Vaak gaat het om de erkenning van anderen om te mogen zijn wie we zijn. Of om ons veilig te voelen in deze wereld, een plekje voor onszelf, ons bestaansrecht op aarde.

Dat kan een innerlijk gevecht opleveren, omdat ons ego zijn macht niet zomaar op wil geven en denkt ons alleen veilig te kunnen houden in de oude, bekende situatie of in vaste, belemmerende patronen. Als we ons geestelijk gaan ontwikkelen, gaan groeien naar de ‘nieuwe mens’ die het getal vijf symboliseert, dan komen we uiteindelijk tot de ontdekking dat we echte vrijheid, veiligheid en vreugde alleen in onszelf kunnen vinden.

Innerlijke vrijheid maakt het dan mogelijk om de hang naar erkenning door anderen steeds meer los te laten en trouw te zijn aan ons zelf, onze innerlijke waarden verbonden met onze levensbestemming. Als we vrijer gaan worden als mens en bewuste keuzes willen maken in overeenstemming met de spirituele mens die we werkelijk zijn, dan is het belangrijk om er ook bij stil te staan vanuit welke innerlijke waarden we deze maken én om na te gaan in hoeverre onze wil wordt geleid door ons ego of door onze ziel of hogere Zelf.

Als onze wil vrij gaat worden, zich gaat bevrijden van eigenbelang, van belemmerende (denk) patronen zoals oude overtuigingen, van ‘moeten’, van de angst dat er niet genoeg zou zijn in deze wereld voor iedereen, van niet verwerkte (emotionele) pijn, pas dan wordt ze wérkelijk vrij om open te staan voor ‘dat wat wil’, de vrije stroom van levensenergie die door ons heengaat vanuit de kosmos, de universele liefde die alles en iedereen met elkaar verbindt en de basis is van een bewustzijn in de vijfde dimensie.

Het klassiek gevecht tussen ‘Goed’ en ‘Kwaad’, tussen Licht en Donker, uitgebeeld in de film ‘Lord of the Rings’. Juist door deze gevechten houden we de dualiteit in stand, dáár waar we naar Eenheid streven..!De polariteit overstijgen
Het is nu de hoogste  tijd om een einde maken aan het onderscheid tussen ‘goed en kwaad’, tussen jouw gelijk en het mijne, anders blijven we als mensheid in de dualiteit steken. Dan maken we geen gebruik van de unieke kans om tot meer verbinding en eenheid te groeien, in een wereld waarin dat zo nodig is. Veel mensen maken zich druk over een mogelijke samenzwering tegen de mensheid en blijven hangen in complottheorieën en tegen iets zijn. Inderdaad geven de duistere krachten die de wereld sinds mensenheugenis in hun greep hebben hun terrein niet zomaar prijs en wordt nu veel angst over de wereld verspreid, maar we zijn ook getuige van hoopgevende gebeurtenissen.

Bezien vanuit een hoger perspectief  zijn we bezig om de eerste stappen naar een nieuwe, betere wereld te zetten, wat natuurlijkerwijs ook donkere krachten oproept. De polariteit neemt toe, dat kunnen we overal in de wereld zien en horen in de uitersten van denken, spreken en handelen. Alleen dwars door deze duisternis heen kunnen we groeien naar meer licht, meer bewustzijn van de eenheid achter de verscheidenheid der uiterlijke dingen. Juist nu in deze chaotische tijd is het belangrijk om ons te blijven richten op eenheid en mededogen en niet te verzanden in doemdenken, oordeel, polariteit of in angstgevoel. Ons ervan bewust te blijven dat deze strijd bij het proces van ontwaken hoort en in wezen een reflectie is van de strijd tussen ego en essentie in onszelf als mens. Maar ons ook een gelegenheid biedt om het anders te gaan doen!

Gevangen in dualiteit of de heelheid overziend?

De innerlijke brug bouwen
We kunnen ons vermogen tot mededogen alleen maar verhogen door oude, duale  patronen los te laten. Onze emoties kunnen heel pijnlijk en confronterend zijn wanneer we ons gaan bevrijden onze oude patronen als we willen veranderen. Als het gaat om onze gedachten en denkpatronen, dan kunnen we een brug bouwen en over tegenstellingen heenlopen, als we door belemmerende overtuigingen blijven hangen in oude patronen.  Als we deze transformerende stappen zetten, groeien we langzamerhand steeds meer in de onvoorwaardelijke liefde voor onszelf en voor anderen.

Deze innerlijke brug naar eenheid bouwen betekent niet dat we onze persoonlijke pijn, angsten en verdriet kunnen ontwijken of moeten overstijgen. We zullen onze menselijke kant eerlijk onder ogen moeten zien en doorvoelen om verdriet en angst daarna pas echt los te kunnen laten. Verdriet is altijd het gevolg van iets dat ons ontnomen wordt of niet wordt vervuld in de buitenwereld. Het betekent dat het leven ons er aan herinnert, dat we ons ergens mee hebben vereenzelvigd, maar dat we het nog niet echt verteerd hebben en de essentie er nog niet hebben uitgehaald.

‘Verdriet is altijd het gevolg van iets dat ons ontnomen wordt. Of niet wordt vervuld in de buitenwereld.

Het betekent dat het leven ons er aan herinnert, dat we ons ergens mee hebben vereenzelvigd, maar dat we het nog niet echt verteerd hebben, noch de essentie eruit hebben gehaald.

Daarom kunnen we het niet loslaten en voelt het, alsof er een stuk uit ons wordt losgescheurd. We kunnen het echter ook zo stellen dat niet het leven ons iets heeft afgenomen, maar dat we zélf nog  ‘in gebreke’ zijn. Alle verdriet herinnert ons eraan dat  vereenzelviging een tijdelijk proces is, en dat we onszelf dus ook weer vrij kunnen maken, onszélf kunnen onthechten en bevrijden. In het ontwikkelingsproces van de ziel is dit een helende fase: het verwerken van alle ervaringen, het eruit halen van de essentie, die volledig in ons opnemen en de rest loslaten.

Leven in het hier en nu
Komen we dan zo in de vijfde dimensie aan, dan gaan we veel meer in het hier en nu leven en hebben we geen duidelijk doel meer in ons leven. Ook dat kan angst oproepen, omdat we de controle kwijt zijn en eraan moeten wennen voorwaarts te gaan zonder precies te weten waarheen. We zijn in een tijd en ruimte aangekomen waar de mensheid nooit eerder is geweest en routekaarten zijn dan ook niet voorhanden, we hebben alleen ons innerlijke kompas, onze ziel.  Het voelt misschien een tijdje als leven in een niemandsland, waar we worden we verstaan door middel trilling van energie op een bepaalde frequentie, waarbij we afstemmen op gelijksoortig bewustzijn. We zijn nog niet helemaal los van de oude wereld, de derde dimensie, maar ook nog niet volledig en altijd in de nieuwe wereld van de vijfde dimensie.

Wat is je keuze? Het wordt de hoogste tijd je intuïtie in topconditie te brengen..

Niemandsland
In dit niemandsland weet je misschien wel wie je bent, maar weet je niet precies meer wat dit betekent. Het beste is om dan diep adem te halen, te kijken en voelen, ontdekken hoe die nieuwe wereld eruit ziet. Zo loop je over de brug der tegenstellingen en het enige wat zal overblijven is bewustzijn,  licht met onvoorwaardelijke liefde als bewustzijn op de hoogste frequentie. Deze universele liefde kunnen we ook gaan toepassen in ons handelen, in ons spreken in ons dagelijkse leven. Zo kunnen we als individu, als klein vonkje van licht,  bijdragen aan de grote verandering die nu aan het plaatsvinden is in de wereld. Op deze wijze kunnen we als mens met onze eigen unieke kleur en trilling meehelpen om vorm te geven aan het grote plan van de schepping, waarbij we via de dualiteit weer terugkeren naar de eenheid van Thuis.

De essentie van ons DNA behelst de vormkracht van het licht.. Beseffen we ons, dat deze vormkracht, deze goddelijke scheppingskracht, directe BRON-verbinding behelst..?? Je goddelijke essentie roept om wakker te worden en de wereld te ZIJN, in plaats van deze te be-leven..!

Zelfexpressie en eenheid van doelstelling
Omdat het getal vijf ook verbonden is gezondheid en een veelheid aan expressiemogelijkheden, lijkt het erop dat we onszelf kunnen gaan bevrijden van het Covid virus als we afstemmen op eenheid van doelstelling, in verscheidenheid van vormgeving. Willen en kunnen we ons eigen belang als het nodig is even aan de kant zetten voor de gezondheid van anderen?

Kunnen we onszelf bevrijden van de gehechtheid aan ons standpunt, kunnen we moeilijkheden en tegenstellingen overbruggen met behulp van medeleven en compassie met anderen? De tijd zal het ons gaan leren, maar de mogelijkheden tot bevrijding en het vinden van nieuwe wegen zijn er in overvloed in 2021, waarschijnlijk zal er een grote stap gezet kunnen worden in de vijfde maand mei.

Heldere communicatie
Op persoonlijk vlak nodigt  deze energie je ook uit om in dit jaar je ruimte meer in te nemen, te genieten van je (innerlijke) vrijheid en helder te communiceren. Het geeft de potentie om jezelf te verlossen van belemmerende patronen of knellende banden die niet meer ten dienste staan van je geestelijke groei. De energetische invloed van de vijf kun je dit hele jaar voelen als een verlangen naar meer vrijheid en onafhankelijkheid.

Toch is het raadzaam om geen overhaaste, impulsieve beslissingen te nemen en je verlangens en voornemens helder en tijdig met anderen te bespreken. Laat dit jaar je licht schijnen over alles in jezelf dat losgelaten wil worden en zet stappen om dit in de praktijk te gaan brengen. Zie elke belemmering als een kans om jezelf te ontwikkelen en blijf positief door te geloven in je eigen kwaliteiten en vaardigheden.

Veel van je doelen kunnen dit jaar worden bereikt als je ook de tijd neemt om te reflecteren en te bezinnen, te onthaasten om wijze beslissingen te kunnen nemen. Door oude angsten onder ogen te zien en los te laten maak je innerlijke ruimte voor vernieuwing op alle fronten in je leven. Kijk niet te veel terug naar het verleden maar liever vooruit met een positieve blik naar de toekomst, waarop de vrijmakende energie van dit jaar je voorbereidt.

Een inspirerend en vrij 2021 gewenst!

Marleen van Wegberg © 2021

Holistische opleiding en coaching

CentrumSpirit.com

 

* * *

Het boek van Marleen van Wegberg over Numerologie (klik voor link naar bookshop)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.