Advertentie

Adams Calendar, de Annunaki revisited..?


Michael Tellinger ontrafelt de mysteireuze Adams' Calendar
Michael Tellinger ontrafelt de mysteireuze Adams’ Calendar

x

De oudste, door mensenhanden gemaakte bouwwerken

x
staan in Zuid-Afrika –
in de ‘Wieg van de Mensheid’

x

2014 © Jan Smith voor WantToKnow.nl/.be
Gebaseerd op de Engelse presentatie van Michael Tellinger
(zie onderaan het artikel!)

 x

Het verhaal van Michael Tellinger, auteur, wetenschapper en onderzoeker. Zo’n beetje de ‘Indiana Jones’ van Zuid-Afrika door met name zijn baanbrekende ontdekkingen over verdwenen oude beschavingen in de zuidpunt van het Afrikaans continent. Zijn voortdurende inspanningen en analytisch wetenschappelijke aanpak heeft inmiddels veel verbazingwekkende resultaten opgeleverd, die ons dwingen opnieuw, maar vooral oprecht, na te denken over de oorsprong van de mensheid en om alle geschiedenisboeken te herschrijven..

Adams-Calendar-book-cover-268x300Het afgelopen jaar mocht Michael zich verheugen in het bonte gezelschap van internationale beroemdheden als Graham Hancock, Robert Temple, David Wilcock, Bob Dean, Kerry Cassidy (Project Camelot), Dr. Steven Greer, Stanton Friedman (PhD), Andrew Collins, Klaus Dona en vele anderen. Zijn lezingen tijdens de succesvolle tours in 2010 en 2011 door Amerika en Canada brachten zalen vol bezoekers in vervoering.

Michael Tellinger is inmiddels een internationaal erkende autoriteit op het gebied van de oorsprong van de Mensheid en verdwenen beschavingen in zuidelijk Afrika. Wetenschappers hebben ons in het verleden altijd voorgehouden dat de allereerste aardse beschaving zo’n 6.000 jaar geleden is ontsprongen in een land genaamd Soemerië.
Op basis van nieuw archeologisch bewijsmateriaal en recente wetenschappelijke ontdekkingen door Michael Tellinger, Johan Heine en een grote groep vooraanstaande wetenschappers, is nu vast komen staan dat de Soemeriërs en zelfs de vroege Egyptenaren al hun kennis te danken hebben gehad aan een nog vroegere beschaving die meer dan 200.000 jaar geleden al leefde in de zuidelijke gebieden van het Afrikaans continent, waar zij zich bezighielden met het delven van goud.

Dit waren de mensen die de allereerste Horusvogel en Sfinx beeldhouwden, de eerste piramiden bouwden en in het middelpunt van al die bouwwerken een enorme, zeer nauwkeurige steenkalender oprichtten die bekend is geworden als Adam’s Calendar – ofwel de Kalender van Adam.

140306 - 13- steencirkelformaties en omringende terrassenDeze kalender, ook wel aangeduid als Enki’s Kalender, is het vlaggenschip onder miljoenen cirkelvormige ruïnes, oude wegenstelsels, landbouwterrassen en duizenden oude mijnen, die werden nagelaten door een verdwenen beschaving die tegenwoordig bekend staat als DE BESCHAVING VAN DE EERSTE MENSEN.

Het gebied waarin al die restanten zich bevinden strekt zich uit over nagenoeg heel zuidelijk Afrika, een gebied dat ruim achttien keer zo groot is als Nederland. Zo’n tweehonderdduizend jaar geleden beitelden de inwoners al gedetailleerde afbeeldingen in de hardste steensoorten. Zij waren het ook die op die manier de oudst bekende afbeelding van de Egyptisch Ankh – sleutel tot het leven en universele kennis – maakten; en dat, vele millennia voordat de oudste Egyptenaren in beeld kwamen..!

Michaels research vermeldt vele recente wetenschappelijke meetresultaten en levert bewijs dat deze verdwenen beschaving scherpzinnige kennis bezat van de natuurwetten en voor al hun behoeften beschikten over mogelijkheden voor het opwekken van VRIJE ENERGIE uit Moeder Aarde. Ze gebruikten de kracht van elektromagnetische en geluidsfrequenties hetgeen wordt bevestigd door de wetenschappelijke conclusies van Michael Tellinger.

Zijn recent uitgegeven boek ‘Temples Of The African Gods’, dat vele nauwkeurige beschrijvingen en grafische weergaven van zijn ontdekkingen bevat, zal ontegenzeggelijk als katalysator dienen bij het herschrijven van onze oude menselijke geschiedenis. Dit werk is een vervolg op Tellingers’ voorgaande boeken ‘Slave Species of god’ en ‘Adam’s Calendar’, die inmiddels vele enthousiaste lezers hebben opgeleverd in meer dan 30 landen.

Voordat Michael Tellinger zijn belangrijke ontdekkingen publiceerde, was er slechts sprake van mistige speculaties en aannames over de herkomst van de stenen ruïnes op het Afrikaans continent. Door de doortastende toewijding van Michael om deze verdwenen beschaving in  kaart te brengen, kunnen we, door het door hem geleverde inkijkje in de denkwijze van onze vroegste voorvaderen, tot de ontdekking komen dat hier sprake is van een groter doel dan we altijd voor mogelijk hebben gehouden. Inmiddels is onomstotelijk bewezen dat deze beschaving technologisch vele malen beter ontwikkeld was dan de onze en dat men destijds meer diepgaande kennis moet hebben gehad van de wetten van de natuur, dan het beetje magere basiskennis dat wij heden ten dage op onze scholen aan onze kinderen onderwijzen.

140306 - 02 - Gebied in zuid-afrika
De spectaculairste voorbeelden van deze ruïnes liggen in de streek Mpumalanga tussen de steden Machadodorp en Waterval Boven, Badplaas en Carolina. Het gebied beslaat grofweg zo’n 5.000 vierkante kilometer

De Kalender van Adam; ‘Adams Calendar’..
De recente ontdekking van een oude monolithische stenen kalender in Mpumalanga, ten westen van de Zuid-Afrikaanse havenstad Maputo wordt door archeologen gedateerd op een leeftijd van tenminste 75.000 jaar en is daarmee het oudste door mensenhanden gemaakte bouwwerk ter wereld. In het zuiden van het Afrikaans continent wordt kennelijk een van de grootste mysteries van de mensheid bewaard. Uit de geschiedenisboekjes hebben wij geleerd dat de vroegste mens zich zo rond 60.000 jaar geleden vanuit Afrika begon te verspreiden over de rest van de wereld. Wie waren deze eerste mensen en wat deden zij zoal en waar zijn ze na hun verdwijning gebleven?

Men schat het aantal oude stenen ruïnes die verspreid in deze bergachtige streek in zuidelijk Afrika liggen – en direct verband houden met de kalender – op meer dan 1.000.000 (jazeker: een miljoen). Allerlei gereedschappen en gebruiksvoorwerpen die nog steeds tussen deze ruïnes worden gevonden duiden op een zeer lange periode van bewoning van meer dan 200.000 jaar.

Onder de vele aangetroffen voorwerpen bevinden zich munten, inscripties, zwaarden, schedelresten, schalen, beelden en nog veel meer, die allemaal min of meer het bewijs vormen dat ergens in de geschiedenis nagenoeg alle vroegere culturen in dit gebied aanwezig zijn geweest. Alles wijst erop dat de Soemeriërs, Egyptenaren, Feniciërs, Romeinen, Grieken, Arabieren, Dogon en Dravidiërs (bewoners van het Indische subcontinent) en zelfs de Inca’s.

Hedendaagse geschiedkundigen breken zich al jaren het hoofd over de oorsprong van deze ‘rare stenen cirkels’ en deden ze tot voor kort af als ‘historisch van ondergeschikt belang’ en spraken voor het gemak over ‘veekralen’.  De waarheid is echter dat nader wetenschappelijk onderzoek nu uitwijst dat we eigenlijk nog maar bitter weinig weten over deze spectaculaire oude bouwwerkresten. Hoewel latere streekbewoners zich gedurende de laatste 500 jaar nog in sommige redelijk in tact zijnde bouwwerken vestigden, hebben de oorspronkelijke ‘steencirkels’ geen deuren of andere toegangen te hebben. De meeste zijn onderling verbonden door een uitgebreid netwerk van mysterieuze kanalen die door sommige ondeskundige onderzoekers werden geïnterpreteerd als ‘wegen’.

140306 - 05 - luchtopnamen van enkele ruïnes
Luchtopnames van verschillende van de honderdduizenden stenen cirkelformaties

Luchtopnames van verschillende van de honderdduizenden stenen cirkelformaties
Dit zeer uitgestrekte gebied van onderling verbonden cirkelvormige bouwwerken is bovendien doorspekt en omgeven door oude, naar men aannam ‘landbouw’terrassen die mogelijk ook deel uitmaakten van de ruïnes zelf. Het is zeer betreurenswaardig dat ontelbare ruïnes in de loop der tijd door ondoordacht menselijk handelen onherstelbaar zijn beschadigd of volledig vernietigd. Gelukkig komen steeds meer bosbouw- en boerenbedrijven in actie voor het behoud van een groot deel van deze culturele overblijfselen, omdat men steeds vaker het grote belang ervan inziet voor de geschiedenis van de mensheid.

AdamsCalendarDe Kalender van Adam is het vlaggenschip van deze verzameling ruïnes. Deze bijzondere oude plek ligt precies op de belangrijkste snijpunten in het Noorden, Oosten, Westen en Zuiden van planeet Aarde en is uitgelijnd met de belangrijke punten voor de zomer- en winterzonnewende en de dag- en nachteveningen. Als kalender is hij nog steeds zeer accuraat: de grote rechtop staande steen werpt zijn schaduw van de ondergaande zon op de ernaast geleden platte monoliet. Op basis van een groot aantal specifieke wetenschappelijke onderzoeken wordt de ouderdom van de kalender met een grote mate van zekerheid geschat op tenminste 75.000 jaar.

Deze monolithische structuur werd in 2003 ontdekt door Johan Heine en later gaf Michael Tellinger er de naam aan van de ‘Kalender van Adam’ omdat het mogelijk het oudste bouwwerk op Aarde is dat verband houdt met de menselijke oorsprong. Onder Afrikaanse Oudsten, Hoeders van inheemse kennis en Sjamanen staat het bouwwerk sedert mensenheugenis bekend als ‘De Geboorteplaats van de Zon’, ofwel ‘Inzalo y’Langa’ – de plek waar de mens werd geschapen door de goden.

Ontdekker van de Kalender van Adam, Johan Heine, bekijkt de scherpe kant van de grote monoliet die zijn schaduw werpt op de vlakke steen ernaast. Hierop werden in vervlogen tijden over de hele breedte de dagen en weken gemarkeerd die correspondeerden met de rondgang van de Aarde om de Zon.
Ontdekker van de Kalender van Adam, Johan Heine, bekijkt de scherpe kant van de grote monoliet die zijn schaduw werpt op de vlakke steen ernaast. Hierop werden in vervlogen tijden over de hele breedte de dagen en weken gemarkeerd die correspondeerden met de rondgang van de Aarde om de Zon.

Geologisch gezien levert de kalender ons het onmiskenbare bewijs dat onze planeet ergens in een ver turbulent verleden een cruciale shift of verschuiving van de aardkorst heeft ondergaan, als gevolg van de verplaatsing van de planetaire noord-zuid-as. In de jaren veertig van de vorige eeuw maakte de Amerikaanse historicus Charles Hapgood hiervan al gewag in zijn werk, waarin hij veronderstelde dat het verschijnsel van het verschuiven van de planetaire polen van tijd tot tijd optreedt. Zijn stellingen werden onvoorwaardelijk onderschreven door Albert Einstein.

De Kalender van Adam vormt tevens het onweerlegbare bewijs van de aanwezigheid van bewustzijn bij de allereerste mensen in de ‘Wieg van de Mensheid’ , want meerdere vormen van de aangetroffen gereedschappen doen vermoeden dat zij de wetten van de natuur vele malen beter begrepen, dan wij heden ten dage doen.  De plek is gesitueerd langs dezelfde lijn als Groot Zimbabwe en de Piramide van Giza in Egypte hetgeen de suggestie wekt dat er sprake is geweest van een verband tussen deze oude beschaving en de bouwers van andere oudheidkundige bouwwerken.

De stenen ruïnes in het zuiden van dit grote continent bieden ons een opwindend stukje van de puzzel met betrekking tot de verholen oorsprong van de menselijke soort en wijzen ons mogelijk de weg naar de werkelijke ‘Wieg der Mensheid’. Archeologen, antropologen en geschiedkundigen zien zich door deze onmetelijk grote verzameling ruïnes gesteld voor een groot vraagstuk. Het geschiedkundig paradigma met betrekking tot dit deel van de planeet is altijd gebaseerd geweest op de veronderstelling dat er nooit zoveel mensen bij elkaar hebben gewoond om überhaupt in staat te zijn geweest tot het verrichten van zo’n wonderbaarlijk groot bouwproject.

Het wordt nog ingewikkelder wanneer we ons realiseren dat hier geen sprake is van een paar verspreid liggende bouwwerken die ergens in het verre verleden zijn verlaten door een verdwaald volk van jager-verzamelaars. En het wordt nog gekker wanneer we de reusachtig omvang van dit dichtbebouwde gebied en de uitgestrektheid van de bijbehorende terrassen in ogenschouw nemen, die tezamen meer dan 200.000 vierkante kilometer bestrijken. Gedegen archeologisch onderzoek van fotografisch bewijsmateriaal van een aantal van die terrassen wijst op een ouderdom van meer dan 5.000 jaar.

140306 - 04 - Gulden Snede
Een van de vele mysterieuze oude stenen ruïnes die naar het schijnt een dieper liggende betekenis had: het ontwerp en de afmetingen van de afgebeelde ruïnes, alsmede die van vele andere, is overduidelijk gebaseerd op de Gulden Snede van 1,618.

Wat deden die allereerste mensen hier?
Het is van belang hier op te merken dat de mysterieuze ruïnes van Zuid-Afrika, met inbegrip van die duizenden gelijksoortige resten in Groot Zimbabwe, zich uitstrekken tot in Botswana, Zambia, Kenia en Mozambique. De vraag werpt zich op waarom die oude volken zich hier in de eerste plaats ophielden. Wat deden ze hier?

De afgelopen 200 jaar heeft menig ontdekkingsreiziger en onderzoeker uitvoerig geschreven over deze ruïnes, maar hun nagelaten aantekeningen, geschriften en boeken zijn al lang in vergetelheid geraakt. De meesten van hen schreven over duizenden oude mijnschachten die in de onmiddellijke omgeving van de ruïnes werden aangetroffen. Nagenoeg al die mijngangen omschreef men als ‘onbeduidend’ onderdeel van wat oude  goudmijnen. Zou dit ons moeten verbazen?

Persoonlijk heb ik tenminste 5 oude mijnschachten aangetroffen in gebieden die rijk zijn aan gouderts en wezen plaatselijke boeren mij op de aanwezigheid van vele tientallen mijnbouwresten in de omgeving van hun boerderijen. Het heeft er alle schijn van dat het delven naar goud hier veel langer aan de gang is geweest dan men altijd heeft aangenomen.

Annunaki-connectie?
Zacharia Setchin’s veronderstelling van het bestaan van de Annunaki en hun genetische schepping van de allereerste ‘Lulu’, de ‘gewillige’ menselijke mijnwerkers in de goudmijnen van Zuidelijk Afrika komt in dit verhaal om de hoek kijken.

Michael Tellinger hield in 2012 een lezing op de ‘Breakthrough Energy Conference 2012’ in Boulder, Colorado, waar hij vertelde dat er dankzij verschillende channelings belangrijke informatie tot ons gekomen is, waaruit zou blijken dat de vroegste bewoners kennis hadden van het feit dat planeet Aarde een grote wirwar van geluidsfrequenties herbergt. (Nicolas Tesla toonde door middel van zijn experimenten aan dat de planeet als geheel klinkt als een grote bel – onze planeet is een onuitputtelijke energiebron.)

140306 - 06- luchtopnamen van enkele ruïnes

Waarvoor dienen al die steencirkels?
Het verhaal begint eigenlijk bij het gegeven dat GPS binnen de stenen cirkelformaties niet meer werkt. Dat riep vragen op over de mogelijke aanwezigheid van energievelden. Volgens recente tellingen wordt het aantal steenformaties op het Afrikaans continent geschat op 10 tot 20 miljoen stuks. De gebruikte stenen zijn van een met patina bedekte kwartssoort, die klinkt als een bel als je er tegenaan slaat. De cirkelformaties zijn qua vorm allemaal uniek; sommige bestaan uit concentrische cirkels. Alle formaties hebben geen in- of uitgangen en zijn bovendien onderling verbonden. Aangenomen wordt daarom dat de vroegere bewoners kennis hebben gehad van de geluidsfrequenties van Gaia. En dat ze vormen van de afzonderlijke bouwwerken afstemden op de frequentie van de Aarde op bouwplaats.

140306 - 07 - geluidsfrequenties van Gaia

De vraag rijst dan hoeveel energie deze structuren konden opwekken.. En om hiervoor een verklaring te vinden vergelijken we de schematische voorstelling van onze moderne magnetron en zien verbazingwekkende gelijkenis met de cirkelvormige patronen in de ruïnes. Als met behulp van een magnetron al zoveel energie kan worden opgewekt, kan men zich de vraag stellen welke enorme hoeveelheden energie een ‘steencirkelmagnetron’ uitstoot.

140306 - 09 - magnetronprincipe

Michael Tellinger suggereert overigens terloops dat hij denkt dat een of meerdere van dit soort ‘magnetrons’ verantwoordelijk is geweest voor de vernietiging van Atlantis, omdat men niet precies wist hoe het werkte en het experiment volledig uit de hand is gelopen. Sitchin heeft het in zijn boek over Enki die  de z.g. ‘earthsplitter’ bouwde, waarmee hij tot diep in de Aarde kon doordringen en we kunnen vaststellen dat dit wel erg dichtbij dat idee komt.

Aangezien alle steencirkelformaties in Zuid-Afrika via een enorm netwerk met elkaar in verbinding stonden, suggereert Tellinger dat hier mogelijk sprake kan zijn an een reusachtig energiesysteem. In die dagen was alles gericht op het delven van goud en het energiegrid was bedoeld voor het delven en verwerken van al het gouderts.

140306 - 10 - meetresultaten

Amerikaanse onderzoekers stelden ter plaatse vast dat binnenin de cirkelformaties sprake was van grote hoeveelheden elektromagnetische straling in zowel horizontale als verticale richting. Ook werden geluidsgolven gemeten in Hertz en decibels. Maar bovenal was men door gebruik te maken van een speciaal apparaat in staat de zogenoemde hittesignatuur (die te maken heeft met de gemiddelde temperatuur van de grond tot een diepte van ca. 300 meter. Deze signatuur kan tot maximaal 80 graden Celsius oplopen, hetgeen een indicatie is voor de aanwezigheid van een ondergrondse vulkaan).

140306 - 11 - meetresultaten Adam's calendar

In gecombineerde cirkelstructuren werd een hitte-signatuur gemeten van 60 graden, waarbij ook nog eens aanzienlijk hogere waarden voor EM-straling en geluid werden gemeten.(respectievelijk 580 MHz horizontaal, 33,5 GHz en 103 dB). Metingen ter plaatse van de Kalender van Adam gaven verbluffende meetresultaten, waarbij dient te worden opgemerkt dat het hier geen eigenlijke temperaturen betreft, maar een berekend gemiddelde op 300 meter onder het aardoppervlak.

140306 - 12 - actieve vortex en portaalMichael Tellinger vertelt dat hij tientallen helderzienden en spiritueel verbonden mensen heeft gesproken die hem steeds weer dezelfde zaken betreffende deze plek meedeelden, namelijk dat er sprake moet zijn van een reusachtige actieve vortex en een portaal. Het is een geloofwaardige verklaring omdat dit blijkt uit alle meetresultaten: elektromagnetische golven die horizontaal lopen, om daarna verticaal omhoog te schieten.

De vragen die zich nu opdringen luiden: wat is dit voor een vreemde plaats? Wat deed men hier? Wat deden de Annunaki hier: goud werd gedolven door een of andere gemanipuleerde mensensoort, ze gebruikten geavanceerd technologie om het goud van de planeet te brengen. We weten van Sitchin dat dit het geval moet zijn geweest volgens zijn vertaling en interpretaties van de Soemerische kleitabletten. Hij stelde dat de Annunaki het spul omhoog straalden naar ruimteschepen. Michael Tellinger denkt dat Sitchin de waarheid dicht genaderd was: Het (grootste deel van het) goud is in ieder geval niet meer op Aarde aanwezig..!

Onbekend is waar het dan wel is gebleven, het is een van de grootste mysteries op deze wereld: waar is het goud van Duitsland? Waar is al het goud van de VS? Het goud is weg!! Alle landen worden in deze dagen wakker omdat ze geen goud meer hebben. Al sinds mensenheugenis is dit HET grote mysterie. Toen de Spanjaarden de grote hoeveelheden goud aantroffen bij de inheemse meso-amerikaanse volkeren, vroegen zij van wie dat goud was. Ze kregen steevast hetzelfde antwoord: ‘het goud behoort toe aan de goden’, en de indianen hadden nog gelijk ook..

Enige jaren ná de overname van de dollar door de FED, verdween de melding 'worth 1 dollar IN GOLD' van de Amerikaanse dollarbiljetten. Vanaf dat moment was het goud van de particuliere(n) (banken) die de FED vormen..! (Klik op de illustratie voor info)
Enige jaren ná de overname van de dollar door de FED, verdween de melding ‘worth 1 dollar IN GOLD’ van de Amerikaanse dollarbiljetten. Vanaf dat moment was het goud van de particuliere(n) (banken) die de FED vormen..! (Klik op de illustratie voor info)

Wat hiervoor is besproken wordt ook wel Saser-technologie genoemd, een uitvinding die op 17 juni 2009 zorgde voor een enorme sonische explosie. De ontdekking vormde een belangwekkende technologische doorbraak: met behulp van dit een nieuw type ‘laser’ , eigenlijk ‘saser’ geheten, kunnen ultrahoge geluidsgolven worden opgewekt in plaats van licht. Een grote stap voorwaarts in alle mogelijk denkbare toepassingsgebieden in de 21 eeuw, waaronder uiteraard ook militaire. Geluid wordt daarbij toegepast in gerichte saserstralen in plaats van de bekende laserstralen die met gebundeld licht werken.

Heilige Stenen – Frequentie-omvormers
Onder de grote hoeveelheid tussen de ruïnes aangetroffen voorwerpen waren ook vele duizenden z.g. ‘sacred stones’ – heilige stenen; donutvormige stenen in allerlei afmetingen die volgens Michael frequentie-omvormers zijn. Ze werden gebruikt in combinatie met kegelvormige stenen voor het verplaatsen van zware voorwerpen. Door de stenen zodanig te richten dat hun frequentiestraal zich ergens op een afstand kruist, ontstaat een groot krachtveld dat levitatie oplevert.

140306 - 14 - kegelstenen

Het principe van het met behulp van geluidsfrequenties verplaatsen van zware voorwerpen zou zijn herontdekt door de Amerikaan Ed Leedskalnin uit Zuid-Florida, die met behulp van kegelvormige voorwerpen zeer zware koraalblokken wist te verplaatsen en daarmee een koraalkasteel bouwde. De zware stenen van Stonehenge en andere grote oeroude bouwwerken zouden op een overeenkomstige manier verplaatst en gestapeld zijn. We zullen het voorlopig nog niet te weten komen, want vriend Ed stierf in 1951 en nam zijn geheim mee het graf in. (Kijk HIER op de site). Saillant detail van dit verhaal over Ed is dat hij de zware vrachtwagens die de grote blokken steen bij hem kwamen afleveren, hij de blokken op eigen houtje van de vrachtwagen tilde met behulp van zijn ‘kegeltjes’.

“Ik heb de geheimen ontdekt van de pyramides en ontdekt hoe de Egyptische en andere, historische bouwers in Peru, Yucatan en Azië, in staat waren, om met alleen primitieve gereedschappen, blokken steen van meerdere tonnen te verplaatsen en op hun plek te zetten.”
Edward Leedskalnin

In ieder geval is ook duidelijk dat bij opgravingen in het Soemerië ook dergelijke kegels zijn aangetroffen. Ze zijn te bewonderen in het Rosicrucian Egyptian Museum in San Jose, Californië. (op de foto rechts) Op de kegels staan hiërogliefen die verwijzen naar de bouw van de grote tempels in Suma. Volgens Michael Tellinger meet de kegel links op de foto ongeveer 3 cm, hetgeen zou overeenkomen met een ‘output’ van 10 GHz. In de VS wordt in laboratoria diepgaand onderzoek gedaan naar deze stenen kegels en hun vermeende toepassing.

Onze Nieuwe Tijd vindt zijn oorsprong in Afrika
Uit alle beschikbare informatie valt voor ons een hoop te leren. We zijn in de 36-jarige periode rond het jaar 2012 aan het eindpunt gekomen van de profetieën van alle oude beschavingen en inmiddels het Nieuwe Tijdperk binnengestapt. In het midden van de jaren tachtig kwamen vier Noord-Amerikaanse stamhoofden naar Afrika voor een ontmoeting met Credo Mutwa en Afrikaanse Sjamanen, waar zij gezamenlijk verschillende ceremoniën uitvoerden op een aantal van de hier besproken heilige plaatsen. Zij stelden onvoorwaardelijk vast dat het Nieuwe Tijdperk zou opkomen vanuit Zuid-Afrika.

Als de menselijke beschaving daadwerkelijk zou zijn begonnen in het zuiden van Afrika, en we afgaan op een van de profetieën, die verkondigt dat de Eindtijd hetzelfde zal zijn als de Nieuwe Tijd, en daarbij bovendien de resultaten van de onderzoeken door Michael Tellinger c.s. in ogenschouw nemen, dan ligt de idee dat de Nieuwe Tijd aldaar opnieuw zal beginnen inderdaad erg voor de hand.

* * *

animated-torus

En dan, last but not least: de 2-uur durende presentatie van Michael Tellinger die hij hield in Nederland in augustus 2013.

 

28 gedachten over “Adams Calendar, de Annunaki revisited..?

 1. Wat moeten we nou met zo’n artikel? Is het misschien een idee dat als je zulke boude beweringen doet, je in ieder geval voor één ervan een linkje geeft? Want dit lijkt nu een verzameling van een paar feiten, een hoop veronderstellingen, veel wishfull thinking en een berg fantasie.

  Een voorbeeldje zal ik geven want ik heb geen zin om alle tegenstrijdigheden in het artikel op te gaan sommen. Je beweert dat GPS niet werkt in de cirkels en dat heel Zuidelijk Afrika vergeven is van die cirkels. Als dit zo was dan zou iedere reiziger rapporteren dat GPS niet werkt in zuidelijk Afrika. Daar vind ik nergens berichten van.

  Dus meer bronvermelding is het minste dat je kunt doen.

  Een warme groet,

  Dzyan

  1. @Dzyan,

   In deze tijden is het heel goed mogelijk dat je samen werkt door bv mee te helpen naar het zoeken van ontbrekende linkjes!!
   Het scheelt veel energie , omdat de energie die je gebruikt om af te geven op iemand anders, omdat hij in jouw ogen niet volledig is of dat er zaken ontbreken volgens jouw.Je nu heel goed de energie kan ombuigen naar een betere wereld waarin ik denk dat jij daar ook graag jou steentje in wil bijdragen als ik jouw verhalen zo lees!!(-:
   En zo krijgen we ook door deze positieve ontwikkeling een completer beeld van elk verhaal!

   wees de verandering die je wilt zien.

  2. In plaats van af te geven of belerend te zijn naar mij, zou je precies datgene kunnen doen wat je van mij vraagt. Spiegeltje spiegeltje…..

  3. Kijk even naar de presentatie van Michael Tellinger Dzyan..! Ooggetuigeverslag.. Ook goed?

  4. Dat is wat ik aan het doen ben Guido. En dan komt het zinnetje plagiaat bij me op. Ik ben nog niet klaar met de presentatie en zal het artikel daarna opnieuw nog eens goed doorlezen. Maar tot nu toe: plagiaat.

   Ik zie bovenaan staan dat jij het geschreven hebt, maar de copyright is van Jan Smit. Er staat nergens dat het een vertaling van het werk van iemand anders is. En als je het dan zelf claimt, voeg dan verwijzingen toe.

   Dus ik vind het niet netjes bovendien. De presentatie is deels heel goed. Mijn bezwaar is dat ik graag ook eens andere bronnen voor de vertaling van spijkerschrift zou vinden dan die van een 33e graad vrijmetselaar, die daar niet voor uitkwam.

   Een warme groet,

   Dzyan

  5. Het is plagiaat Dzyan. Fijne avond.. pfff.. Verder alles goed..?
   Ik weet niet of je gehoord hebt of Michael Tellinger Nederlands spreekt, maar het is wellicht een interessante discussie, juridisch gezien, of je überhaupt een punt hebt. De vertaler heeft copyright op zijn woorden (NL). (En voor de goede orde: het is ‘het’ plagiaat..)
   Maar waarom eerst praten over bronnen vermelden en als we dat doen is het ineens weer plagiaat.. Prima joh. Misschien je eigen ’tone-of-voice’ even terugluisteren..? 🙄
   Maar we zullen je impliciete vraag om duidelijkheid vertalen naar een toevoeging onder de credits bij het artikel.

  6. @dzyan,

   nooit gehoord van begrijpend lezen!!!
   Je word erop gewezen wat je aan het doen bent maar je ziet het niet en wil het dan bij een ander neerleggen!!!
   Het gaat om het samenwerken…….ppffffffffffffff

  7. Dzyan, wat is er verkeerd aan een 33e graad vrijmetselaar? Beethoven was er 1, en nog een hele rits van lieden die een enorme bijdrage hebben geleverd aan cultuur en kennis. Zit je een beetje vast in je vooroordelen?

  8. Tjeemig de pemig zeg hé. Wat is er met jullie aan de hand. Hebben jullie die presentatie al gezien? En hebben jullie dan het artikel hier al gelezen? Het eerste uur van de presentatie is interessant. Hij zegt onder andere dat hij een 4 uur durende presentatie in 2 uur moet doen. En het tweede uur is hij alleen maar bezig met het promoten van zijn partij!

   Begrijp me niet verkeerd er zitten interessante elementen in het eerste uur. Maar dat tweede uur is gewoon kennis die iedere complotter al lang weet. Wat heeft dat van doen op een congres over free (as in beer) energy?

   En dan even nog over de inhoud van het artikel hierboven. Het is een transcript/samenvatting van de presentatie. Of dat technisch gezien plagiaat is? Ik heb geen idee. Interesseert me ook niet. Wat me boeit is dat er iemand met de veren van een ander loopt te pronken. En daar zelf copyright over claimt. Laat ik het simpel houden, ik zou dat niet doen.

   @Cozmic je quote is niet volledig. Maar je hebt gelijk ik oordeel te snel. Maar ik vind het klakkeloze en kritiekloze gefleem me Sitchin ook een beetje magertjes voor waarheidsvinders, of complotters (bedoelt als geuzennaam) zoals ik ze liever noem.

   Een warme groet,

   Dzyan

  9. Dzyan, was geen quote 😉 maar gooi de baby niet weg met het waswater.
   Lang geleden heb ik al een docu van deze knakkert gezien, hij is wel wat op het spoor.
   Gemuts over octrooi boeit me niet.

  10. Ik wil er nog een laatste opmerking/vraag aan toevoegen. Misschien wordt het eens tijd om een antwoord te vinden op een tweetal, ten aanzien van goud, mogelijk interessante vragen. Want er is inderdaad iets loos et goud, zoveel is zeker.
   We horen te pas en te onpas dat de Annunaki goud nodig hadden. Ook dat ze een technologisch hoogstaande beschaving hadden/hebben. Dan:
   A) waarom maken ze het niet zelf? (Toen de goudprijs veel hoger was dan nu hebben de Russen dat in kerncentrales gedaan. Dus wat is de reden dat de Annunaki dat niet doen?
   B) De grootste goud voorraad op deze planeet zit in het zeewater. Voor een technologisch hoogstaande beschaving is dat winbaar. In principe ook voor de onze maar de kosten zijn nog te hoog, de goudprijs is te laag. Maar als het voortbestaan van je planeet ervan afhangt…..

   De antwoorden op deze vragen zou ons meer informatie kunnen opleveren. Zou sluiers van sluiers kunnen afhalen van een werkelijkheid die eindeloos versluierd is en uitgeplozen moet worden met ons verstand dat in hoge mate gemindfucked is door een onsterfelijke el-ite die ons al duizenden jaren opgesloten heeft “in the holodeck”.

   Maar dan moeten we wel beginnen met elkaar te vertellen waar we de info die we delen vandaan hebben. Zodat anderen kunnen controleren of er niet weer een sluier over een pas ontdekt puzzelstukje gelegd wordt.

   Groet,

   Dzyan
   Die ziet dat zijn mede complotters nogal vaak geneigd zijn elkaar blindelings over te schrijven en waarvan hij denkt dat dit niet helpt om uit het holodeck te komen. Kusje x

 2. Rete goed artikel Guido, weer eens wat anders dan de andere artikelen van de laatste tijd, weer een oude opleving van je?
  Geweldig ga zo door MAESTRO zo kennen we je weer 😉

 3. Oké, I’ll explain the truth about fear and love.

  Fear is energy from the mind, love is energy from the heart.

  The mind has stored information from the past.
  So when a child U were by example thought not to walk on the high way because the cars are dangerous.
  When Ure 5 that is important information!
  But when a child is 12 years old that information is no longer valid, while a child of 12 yeas old can coss the street.

  The thing about the mind is that is uses stored information from the past to make decisions. It is like running a PC on Windows 98, when there is already W8.1.

  So U understand that using information stored in the mind from when the child was 5 years old, that information is not valid when the child is grown up.

  Most people (99, 99 %) are afraid to let go of the child phase. And when they are gown up, the are looking for the next parent, they are going to listen to a government, a boss at work, what the TV says and so on. That human is NOT free!

  Live on this earth is a game between fear and love. Love = compasion, loving Ure self (U can only love others when U first love Ure self). It’s about giving and knowing that U live in the land of milk and honey. The creation were U live in, is ment to be to live in richness (of love) and the universe will give U everything U think about.
  So understand that U must be in control of Ure thoughts because Ure thoughts create the world around U!!! (and then I mean the sub-consious thoughts ceates Ure world.
  And the subconsious mind= the child programm, the old child experiences. BUT, Ure no longer a child, so why use the child programming when Ure gown-up (older then 18, will not mean that Ure an adult!).

  The mind tries to keep control. And it does it through fear. The mkind says things like: This can go wrong that could go wrong and al the other child-programming.

  So U understand that raising a child is about letting the child know that he/she is important,loved and always makes the best decisions.
  And that the child is loved for ever and ever.
  With that program a child can step healthy into the grown-up phase.

  If a child is thought that he/she is bad, does nothing right, when the child gets older, his/her pogram give the enerrgy to the worrld that he/she is doing nothing right, that ENERGY will attract circumstances that will make the the grown-up experience what he /she thinks.

  But the thoughts are NOT true, it is just the old child program of the mind.
  That is what I mean when I say that fear is just NOT true, it is just a program.

  When U light a candle in the darkness, the candle=light = love will always puss the darkness away(= fear)
  So a human being has always a choice do I choose to live by the programming of the past, or do I live fom witin love.

  What is happening then is that the mind is trying to get back control and tries everything to get the human scared (= darkness = no light) again.

  The work now is to understand that fear is just a program of the past, the child program. It is an illusion, just an old program.

  Feel the love from when a the light (= heart, gold energy) makes disappear the fear (= the darkness).

  Feel the love from Ure heart, feel loved by Ure self, be happy with Ure self, Ure the most beautiful human being ever existed.

  Ure loved by the Godess = the consciousness = love.

  A human is important and now U are able to choose between fear (the old child program) ore love, my program !

  This is the truth, the only truth and the holy truth, so help me Goddess almighty.

  1. Verbaasd me ook Paheto, ik dacht nl altijd dat het om de inhoud ging 😉

  2. Bedoelde je dit Odette ?

   Achtergrond muziekje: http://www.youtube.com/watch?v=XK4NcLcUH9o

   Oke , ik zal de waarheid vertellen over angst en liefde .

   Angst is de energie van de geest, Liefde is energie uit het hart .

   De geest heeft opgeslagen informatie uit het verleden .
   Dus als een kind U werd geleerd door bijvoorbeeld niet op de weg te lopen , omdat de auto’s gevaarlijk zijn.
   Wanneer U 5 jaar bent is dat belangrijke informatie !
   Maar wanneer een kind is 12 jaar oud, dat deze informatie niet meer geldig is , omdat een kind van 12 jaar oude zelf de straaat kan oversteken.

   Het verstand gebruik opgeslagen informatie uit het verleden om beslissingen te nemen . Het is als het runnen van een PC op Windows 98, als er al W8.1 is.

   Dus U begrijpt dat het gebruik van informatie die is opgeslagen in het verstand van toen het kind 5 jaar oud was , dat de informatie is niet geldig wanneer het kind volwassen is .

   De meeste mensen ( 99 , 99 % ) zijn bang om los te laten van de kind fase. En als ze volwassen zijn, wordt vaak gezocht naar de volgende ouder: de regering , een baas op het werk , wat de TV zegt en ga zo maar door te luisteren . Dat mens is niet vrij !

   Leven op deze aarde is een spel tussen angst en liefde . Liefde = compasion, houden van U zelf (U kunt alleen anderen liefhebben als U eerste u zelf lief heeft). Het gaat over het geven/delen en weten dat U leeft in het land van melk en honing. De “realiteit” waarin u leeft, is bedoeld om in rijkdom ( van liefde ) te leven en het universum zal U alles wat U denkt geven.
   Dus begrijp dat U in controle van U gedachten moet zijn, omdat Uw gedachten de wereld om u heen creërt! ( en dan bedoel ik de sub – consious gedachten ceates Uw wereld.

   En de onbewuste geest = het kind programma, creert wat de volwassene ervaart. MAAR, U bent geen kind meer, dus waarom het kind programmeren gebruiken wanneer U volwassen bent? ( ouder dan 18 , wil NIET zeggen dat U volwassenen bent !).

   De geest probeert controle te houden. En het doet het door angst. De mind zegt dingen als : Dit is verkeerd, dat dit of dat mis kan gaan . Het zijn gewoon programma’s uit de kindertijd.

   Dus U begrijpt dat het opvoeden van een kind gaat over het kind te laten weten dat hij / zij belangrijk is, geliefd en dat het kind altijd de beste beslissingen neemt.
   En dat het kind geliefd is .
   Met dit programma kan een kind gezonde stap maken in de volwassen fase .

   Als een kind denkt dat hij / zij slecht is , dat het niets goed kan doen, als het kind ouder wordt, zal dit pogramma de energie geven aan de wereld zodat hij/zij niets goed kan doen, zal die ENERGIE er voor zorgen dat het omstandigheden oproept die ervoor zorgt dat het hij/zij de energie aantrekken in de volwassen ervaring wat hij/zij denkt .

   Maar die gedachten zijn NIET waar, het is gewoon het oude kind programma van de geest.
   Dat is wat ik bedoel als ik zeg dat de angst gewoon niet waar is , het is gewoon een programma.

   Wanneer U een kaars in de duisternis aan steekt, (de kaars = licht = liefde) zal altijd de duisternis verdwijnen (duisternis = angst )
   Dus een mens heeft altijd een keuze: kies ik door de programmering van het verleden te leven, of leef ik vanuit liefde.

   Wat er kan gebeuren is dat de geest probeert controle terug te krijgen en probeert alles te doen om te zorgen dat d mens in zijn/haar oude programmering gelooft. Het kind-programma.

   Het werk is nu te begrijpen dat angst is gewoon een programma van het verleden , het kind programma . Het is een illusie en gewoon maar een oude programma.

   Voel de liefde van het licht ( = hart, goud energie )dit laat de angst ( = de duisternis ) verdwijnen. Probeer het maar in een donkere kamer, steek een kaars an en de duisternis verdwijnt !

   Voel de liefde van Uw hart, het gevoel geliefd te zijn door U zelf , blij zijn met U zelf , U bent de mooiste mens ooit die bestond .

   U bent geliefd door de Godin = het bewustzijn = liefde .

   Een mens is belangrijk en nu bent U in staat om te kiezen tussen angst ( het oude kind programma ) of liefde, mijn programma !

   Dit is de waarheid , de enige waarheid en de heilige waarheid , zo helpe mij Godin almachtige .

 4. Michael Tellinger is een man naar mijn hart: EEN KOENE RIDDER, die de juiste snaar weet te raken en met kennis van zaken, weet te onderbouwen, dat geld onze eigen gevangenis creëert en als er geen OMMEKEER in ons denken komt, wij als slaven van deze tijd, geboeid, gedrogeerd, verslaafd en gemanipuleerd ons graf zullen graven en niets zullen hebben geleerd van “gouden handreikingen”, die we aangereikt krijgen om Het Tij te keren !!

  Chapeau en Bravo Michael en bedankt voor je lef en durf om naar voren te stappen , te spreken en dit alles met ons te delen.

 5. Hele mooie omschrijving en voor de mensen die hun eigen vortex willen starten, geef ik de NAR: Nieuwe Aarde Resonantie
  Nulpuntenergie ontstaat zo of je eigen merkaba.
  zie mijn web: http://www.ashtarcommandnederland.com zie NAR
  of de boodschap van de lucifercode ontkoppelen en de 13 13 13 code gaan ook hierover zie mijn web: http://www.ashtarspage.com menu Lichtboodschappen 2014
  Er is nog veel te vertellen over deze onbekende periode, de info zal gaan opstaan. Wij blijven niet onwetend! Wij bezitten de codes in onze blauwdruk en die worden stap voor stap geopend.

 6. En maar blijven zoeken hoe de Egyptenaren de Pyramides gebouwd hebben terwijl ze over de hele wereld opduiken en zelfs onderwater worden ze ontdekt . National Geographic had alle rechten opgekocht van waarschijnlijk de grootste pyramide die onder water is ontdekt en dit was de ontdekking van de eeuw , niets hoor je er meer van .
  Dit wordt bewust gedaan want stel je voor dat de echte geschiedenis aan het licht komt dan valt het controle spel in het water .
  Michael Tellinger laat op een geweldige manier zien hoe onze hele geschiedenis is gemanipuleerd tot de dag van vandaag .
  Ja we hebben in het verleden bezoek gehad en we zijn genetisch gemanipuleerd en als slaven gebruikt .
  Er is niet veel verandert al hebben de meeste dat niet eens in de gaten.
  Ga er maar van uit dat bijna alles een leugen is wat ons verteld is dan zit je niet ver van de waarheid .

 7. Het is allemaal fascinerend, ik schrijf erover, ook over Adam’s Calendar en de manier waarop onze geschiedenis is vervalst. Mijn tweede boekje daarover komt eind volgende maand uit. Iemand ooit gehoord over een ‘groot jaar”?
  Plato heeft die naam bedacht voor een cyclus die het Hindoeïsme Yuga’s noemt.
  Het zijn perioden van 25920 jaar en niet 4000jaar zoals de Hindoes dachten.
  In die tijd draait onze zon een rondje met Sirius en we zijn l.l. 2012 de Kali Yuga, of een ijzeren seizoen uitgekomen. Dat is best belangrijk, maar hoor je nergens, daarom schrijf ik daarover. Peter

 8. Allemaal leuk en aardig, maar ik moet toch ff 1 ding rechtzetten:
  Een magnetron is geen energieopwekker. Het gebruikt simpelweg de elektronen van het stroomnet om eten mee te bestralen, waardoor het warm wordt.

  Het is dus een energiegebruiker, geen opwekker.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.