Advertentie

Opzienbarend-snelle veranderingen in ons lichaam..


zonnebloem pendel

x

Opzienbarend-snelle veranderingen in ons lichaam..

x

2014 © Karel & Dieneke Jongepier
2014 © Deze publicatie: wanttoknow.nl/.be

x

Dineke Jongepier (r)
Dineke Jongepier

In meerdere publicaties heb ik mogen aangeven dat wij leven in een tijd van grote veranderingen die min of meer begonnen zijn rond december 2012. De verwachtingen waren in die tijd tamelijk hoog gespannen en we keken uit naar iets bijzonders waarvan we niet goed wisten wat het dan wel precies zou zijn en hoe het zou uitpakken. De Maya’s hadden met hun langlopende kalender ons attent gemaakt op een mogelijke afloop van het oude tijdvak en dat we ons voor dienden te bereiden op een nieuwe wereld, waarin ziekte en pijn niet meer  zouden passen. Voor velen liep deze voorspelling echter op een teleurstelling uit, omdat er schijnbaar niets bijzonders gebeurde rond de 21e december 2012.

Hoe kon dat nou, wat was hier aan de hand ?
Door mijn gave van het mogen openen van het algehele spectrum van radiësthesie is het mij gegeven voorbij de horizon van wetenschappelijke kennis en inzichten, informatie te  mogen downloaden welke voorheen onbereikbaar leek en waarvan de poorten gesloten bleven tot nog maar recent geleden. Het is mij gebleken dat voor ons mensen kennis vanuit de  universele bronnen mondjesmaat tot ons is gekomen via vele wetenschappelijke disciplines en dat de grote krachten achter deze bronnen van kennis de tijd nu gekomen achten om  ons in een steeds sneller tempo te voorzien van informatie om redenen die te maken hebben met de transformatieprocessen van zowel ons mensen als onze moeder aarde.

animated pendel99Reeds meer dan 35 jaar geleden werd mij verteld dat ik te zijner tijd zou worden ingeschakeld om een kanaal te mogen zijn waardoor de tot dan verborgen informatie voor ons  mensen grotendeels toegankelijk  zou zijn. Het zou mijn taak worden om nu in deze tijd mijn opgedane kennis en informatie meer en meer naar buiten te brengen. Mijn  incarnatieopdracht is dan ook om van persoon tot persoon het proces van transformatie te mogen duiden. Mijn jarenlange ontdekkingen en ervaringen die ik daarmee heb opgedaan wil ik graag met geïnteresseerden delen.

Wat is er gaande:
Ik wil dan toch weer even teruggaan tot het universele en ook de wetenschappelijke kennis, dat alle materie uiteindelijk bestaat uit alleen maar frequentie. Alles is trilling. Echter niet  alle trillingen zijn te meten juist omdat buiten het ons kenbare spectrum, voor steeds verfijndere trillingen er geen instrumenten zijn om deze te meten. Gelukkigerwijze heeft in de vorige eeuw een zekere Fransman André Bovis een methode gevonden om door middel van radiësthesie een schaalverdeling te kunnen maken om frequentie/golflengte van zowel stoffelijke als niet stoffelijke zaken te kunnen meten, welke buiten het bereik vallen van zowel onze zintuigen, maar ook buiten het bereik van de meest verfijnde instrumentaria.

De beroemde Bovisschaal om energetisch waardes van objecten of bronnen te meten. (klik voor uitleg over de Boviswaardeschaal .pdf)
De beroemde Bovisschaal om energetisch waardes van objecten of bronnen te meten. (klik voor uitleg over de Boviswaardeschaal .pdf)

Doordat ik over tabellen beschik waarmee ik door mijn gave deze frequenties/golflengten wèl te kunnen meten, krijg ik zeer opzienbarende inzichten die te maken hebben met de  transformatieprocessen waar wij met z’n allen mee te maken krijgen en velen nu ook dit aan de lijve ondervinden en meegaan in de flow van deze processen. Zoals gezegd alles is frequentie en daar dit zo is, heeft elk woord en elke zin en elk artikel en elk boek zijn eigen frequentie.

Bovisschaal
Ik kan o.a. een boek meten op de Bovisschaal maar ook op een schaal waarop de dimensies worden genoemd en zelfs een schaal waarop ik mag meten of een boek relateert met een lagere of hogere wereld of zelfs relateert met de Goddelijke wereld. Er ontstaat daardoor een oneindige reeks mogelijkheden om praktisch alles te meten wat maar meetbaar is en waarvan de grote krachten in de kosmos de tijd rijp achten dat we dit nu ook mogen meten.

Wat ontdek ik zoal in mijn metingen en hoedanig zijn deze belangrijk voor ons. Zoals gezegd is het mij gegeven om van iemand zijn gezondheidsspectrum te meten. Velen van ons  kampen met min of meer kleine of grote klachten en vaak constateer ik dat men vanuit de medische wetenschap vaak wel, maar niet altijd de juiste medicatie en/of supplementen  krijgt voorgeschreven.

abbe mermet radiesthesiaDe uitgangspunten van mijn ervaringen op dat gebied zijn, dat ieder medicijn en/of supplement met een lagere frequentie/boviswaarde dan de eigen  boviswaarde vaak niet bijdraagt aan de voortgang van de gezondheid van het lichaam. Zeker teken ik hierbij aan dat zelfs medicatie met een lagere boviswaarde in bepaalde gevallen noodzakelijk is als een eerste stap tot verbetering van de gezondheid. Sluit daarom adviezen van dokters of specialisten nooit bij voorbaat uit. Het is zelfs vaak heel noodzakelijk.

Medicatie en supplementen en het genezingsproces
Medicatie en supplementen  met een hogere frequentie dan de persoon in kwestie dragen expliciet bij aan het genezingsproces. Deze conclusie mag ik zeker nemen gezien de vele bewijzen van mijn cliënten ter verbetering van hun gezondheid. Maar er is nu in deze tijd toch wel heel iets bijzonders aan de hand ! Wat is er aan het gebeuren ? Sinds eind 2012 stijgt namelijk de frequentie/trilling van onze lichamen naar een hogere waarde die o.a. te meten is op de Bovisschaal. Ik zie waarden die stijgen tot 9000 tot 10500 Bovis en dat betekent dat deze personen niet meer relateren met de 3e dimensie. Men relateert dan met dimensies die liggen tussen de 5e en de 10e. Zie een dimensie als een uitbreiding van het onbewuste bewustzijnsveld dat langzaam incorporeert met ons dagelijks bewustzijn.

Mensen die dit ondergaan vinden naast lichamelijke ongemakken zeker ook een bevinding van een andere levenshouding, waarin men de relatieve waarden van zaken waar men zich in het recente verleden nog druk om maakte, nu achter zich laat en men zich meer gaat richten op de diepere waarden van het leven. En daarin ontdekt men vaak nog een spirituele  taak te hebben. Het gaat dan om mensen die zich al lange tijd enigszins onrustig voelen over het leven waarin zij verkeren en een zoektocht zijn begonnen langs religieuze of daaraan  verwante wegen. Vaak belandt men dan in een doolhof van dogma waarin men verstrikt kan raken en in plaats van zich vrij en sprankelend te voelen, wordt men gesnoeid door de ketenen van opgelegde meningen en inzichten van anderen.

De duiding van de DNA-'lagen' door de onstoffelijke bron: 'KRYON'. Opvallend zijn de niet-stoffelijke lagen van de 12-strengen DNA. Deze bestaan volgens Kryon uit 'lichtlagen'.. We dragen die lagen wel, maar deze DNA-strengen zijn (nog) niet geactiveerd. (klik voor lead naar KRYON)
De duiding van de DNA-‘lagen’ door de onstoffelijke bron: ‘KRYON’. Opvallend zijn de niet-stoffelijke lagen van de 12-strengen DNA. Deze bestaan volgens Kryon uit ‘lichtlagen’.. We dragen die lagen wel, maar deze DNA-strengen zijn (nog) niet geactiveerd. (klik voor lead naar KRYON)

Om uit deze visuele cirkel te komen, is er maar één weg, breken met alle oude aangeleerde banden en tradities. Bevrijd, kan men dan de weg van ongekende spirituele groei  verkennen en het lichaam juicht, omdat het zich kan gaan ontwikkelen vanuit een koolstof structuur naar een kristallijne structuur.

Men gaat dan steeds sneller relateren met de  hogere dimensies en men voelt zich gedragen door de Goddelijke energie welke ontdaan van menselijke dogma’s als een bron van Liefde gaat stromen door ons hele wezen. Men vindt letterlijk de Goddelijke bron in zichzelf…

Het DNA wordt wakker..
Het slapend deel van ons DNA wordt gewekt en onze lichaam bindt de strijd aan om alle lagere invloeden van de 3e dimensie uit onze cellen te weren. Onze levenscellen zijn veelal zo  belast door het milieu of het voedsel en natuurlijk ook door verkeerde medicatie en onvoldoende werkende supplementen dat men een periode ingaat van het zoeken van de juiste  balans voor de lichamelijke gesteldheid. Juist nu in deze tijd is het uitermate belangrijk om de juiste bouwstoffen in onze lichamen de mogelijkheid te geven voor een zo soepel mogelijk lopende verandering.

Kryon, uit: ‘Het veranderende DNA‘:

“Er is geen agenda, er is geen manipulatie; er is geen plan om je wil te vangen. We willen alleen je hart openen. Dat is geen agenda.

Mensen zoeken de Schepper. Dat doen ze al vanaf hun geboorte, maar er is iets dat ontbreekt. We noemen het de toon, het lied dat ze reeds sinds Aeonen horen. Aan de andere kant van de sluier. Mijn kant.”

Eén van de belangrijkste vitamines die we nodig hebben in dit proces is de vitamine B12. In mijn tabel, hoeveel B12 eenheden iemand in het bloed heeft, constateer ik vaak veel te  lage B12 waarden. B12 speelt  een essentiële rol in onze DNA veranderingen en juist indien we ons uit de 3e dimensie aan het verwijderen zijn, is een reguliere waarde van 500 tot  600 eenheden B12 niet meer voldoende. Voor een gezonde overgang waarin we niet meer vermoeid blijven is een B12 waarde van 1600 tot 1800 eenheden heel normaal in die hogere dimensies. Echter voor iedereen is er een verschil welke vitamine B12 preparaat men dient te gebruiken en door meting mag ik op onderstaande tabel de op de persoon gerichte B12 aanduiden. (tabel 1).

Nu het heel bijzondere. Indien men het aangeduide vitamine B12 gaat gebruiken, kan en mag ik duiden hoe de werking verloopt na b.v. 3 of 6 maanden. De pendel geeft dan feilloos  aan hoever de B12 waarden in ons bloed zijn toegenomen. Ik wil hier nog wel even duidelijk aangeven dat deze informatie niet persoonlijk van mij afkomstig is, daar ik het kanaal, het instrument ben waar het onderbewustzijn van de te meten persoon de informatie aangeeft. Het onderbewustzijn dat weer in verbinding staat met het universeel bewustzijn en daardoor met het Godsbewustzijn weet wat de weg is die iemand dient te gaan om uiteindelijk tot totale eenheid met het Godsbewustzijn te komen. Deze weg wordt aanzienlijk korter indien men zich in het dagbewustzijn bewust wordt van de te volgen route in het leven.

koolstof naar kristallijne structuur B12

De verantwoording van de door mij gegeven informatie ligt dan altijd bij de persoon zelf. Ik ben geen dokter, heb geen medische opleiding, maar ben wel begenadigd tot het openen  van kanalen van bewustzijn die normaal gesloten blijven of moeilijk bereikbaar zijn. Een ander punt is ons Immuunsysteem welke de medische wetenschap tot nu toe niet kan duiden  in een frequentiemeting zoals ik dat doe in de volgende tabel Hierbij komt de weerstand van iemand direct naar voren en bij een slecht immuunsysteem verwijs ik altijd naar een dokter of specialist, want niet alle gezondheidsproblemen zijn op te lossen met vitamines, mineralen of kruiden. (tabel 2).

menselijk immuunsysteem

Zo geeft het lichaam zelf aan waar het behoefte aan heeft en dat geldt niet alleen voor allerlei extra toevoegingen van vitamines e.d. Opmerkelijk is ook dat ik de afgelopen twee jaar  bijna bij iedereen die niet meer resoneert met de 3e dimensie en dan ook een hogere Boviswaarde heeft dan 8500 eenheden constateer in mijn meting dat het sporenelement MOLYBDEEN een noodzakelijke toevoeging dient te worden. Ik wist tot een jaar geleden echt niet wat die toevoeging voor energetische waarde zou hebben, totdat ik er achter kwam via de kennis van Truus Hartsink en André Schaap, dat het bewustzijn van dit element zorgt voor versterking van het proces van ascensie. Het element heeft als het ware een brugfunctie.

De moluculaire opbouw van het vitamine-B12 complex
De moluculaire opbouw van het vitamine-B12 complex

Molybdeen draagt als kracht van bewustzijn in zijn materie de kracht van de hogere liefdesimpuls. Deze kracht ziet het Goddelijke in de ander en is bereid het eigen belang daarvoor los te laten. Het draagt mededogen en compassie met zich mee. Deze kracht hebben we nodig om uit ons hoofd en in ons hart te komen. Magnesium, zink, Vitamine C, Molybdeen, Chroom, B-vitamines zijn in deze fase van dimensie-verhogingen belangrijke geleiders van de energetische en fysieke stromingen en processen in ons lichaam en ZIJN.

De aangeboden vitamines, sporenelementen en mineralen welke verkrijgbaar zijn hebben allemaal hun eigen trilling. Indien de trilling van een preparaat lager is dan de eigen Boviswaarde, brengt het de persoon niets ter verbetering, alleen bij een hogere frequentie van het preparaat dan de Boviswaarde van een persoon, draagt het bij tot een betere gezondheid en heelheid van lichaam en geest.

Hoe hoger de Boviswaarde hoe effectiever de werking. De destijds door André Bovis ontworpen tabel gaat tot 23.000 eenheden. Waarom ? Pas vanaf 23.000 eenheden heeft een te meten object een uitstraling welke doordrenkt is met de Goddelijke elementen van Liefde en Heelheid. Er is een onverbrekelijke uitstraling van zuiverheid van het object welke niet  bezoedeld is door menselijke of onnatuurlijke manipulatie. Al gauw ontdekte ik dat juist in de natuur voorkomende producten welke rein en onbespoten zijn deze hoge waarden  vertegenwoordigen.

Als voorbeeld noem ik de zuivere bijenhoning, maar ook de originele Dr. Bachbloesems en de vele Ayurvedische kruiden, allemaal hebben zij de Goddelijke essentie in zich en zijn  daardoor ware helers voor ons mensen. Ook rozen en anjers hebben een Boviswaarde van meer dan 23.000 eenheden. In het kort kan gezegd worden dat de meten objecten met meer  dan 9000 Bovis zich bevinden in een zone boven de 3e dimensie. Nu onze lichamen mede onder invloed van nieuwe kosmische energieën (zoals aangekondigd door o.a. de Maya’s) de mogelijkheid hebben te veranderen van een koolstofstructuur naar een kristallijne structuur is het zaak om wakker te worden en in de flow van dit proces mee te gaan.

We worden nu we op deze scheidslijn zitten heen en weer geslingerd en hangt het grotendeels van onszelf af of wij de invloed van de lagere dimensies van ons af kunnen schudden. Weet wel de duistere krachten die nog steeds actief zijn op aarde, trachten ons mensen vast te houden in een matrix van beperkingen. De ontsnappingsclausule echter is diep verborgen in ons wezen maar wordt veelal niet her(ge)kend. Daar wij onsterfelijke wezens zijn begenadigd met de Goddelijke vonk, genoemd de Godsvonk diep in ons aanwezig, is er  een voortdurende aanroep vanuit onze ziel naar ons hart om ons te richten naar deze Goddelijke aanwezigheid. Deze in eerste instantie zeer zwakke impuls hebben wij eeuwen gesust doordat we het niet konden benoemen. We  wisten niet anders dat we de kracht van deze impuls buiten ons dienden te zoeken in religiositeit en aan ons opgelegd in dogma’s.

hack the matrixLangzaam maar zeker worden we wakker dat ook dit een matrix is van beperking, waardoor onze spirituele groei werd afgeremd. Het is alsof we op een punt staan ook deze  beperkingen achter te laten en onze Godsvonk nu in onszelf te laten opbloeien. Ik zeg altijd iedereen heeft een Godsvonk, maar bij de één slaapt deze nog, bij een ander staat deze  vonk op een waakvlam en bij anderen is de vlam alleen maar groter en groter aan het worden en straalt vanuit de persoon naar ieder ander. Nu ik dit item toch even aanhaal heb ik  twee mogelijkheden in mijn metingen ontdekt 1e heeft iemand Godsvertrouwen, zo ja dan brandt de waakvlam en ten 2e heeft iemand ook Godsbewustzijn, zo ja dan straalt de vlam.

Iemand met Godsvertrouwen resoneert daarom zoals ik dat mag meten met de 5e dimensie en indien er dan ook nog Godsbewustzijn is, dan tot mijn verbazing is een resonantie tot  wel de 10e dimensie en meer mogelijk. Ik zou dit alles niet aanhalen indien ik er niet bijna dagelijks mee geconfronteerd word. Ik zie mensen ontvlammen naar Godsvertrouwen en Godsbewustzijn. Je mag daaruit volgens mij het volgende concluderen: De energetische verandering die is ingezet rond 21 december 2012 heeft de poorten geopend van instroming van kosmische energieën die als aansterkend werken op onze Godsvonk. Het is alsof de Goddelijke energie ons voorbereid op de grote transformaties die door vele wijzen en profeten zijn aangekondigden waarvan het omslagpunt ons met steeds snellere treden nadert.

Ik meet dit in de energetische veranderingen die in ons mensen plaatsvinden. Ik zie ook dat steeds meer zielen de laatste decennia geïncarneerd zijn die helemaal niet van deze aarde  afkomstig zijn. Tot mijn eigen verbazing heb ik gemeten dat er zelfs zielen zijn afkomstig van het sterrenstelsel Cygnus de Zwaan, Ursa Minor, Bootes de Ossenhoeder en Lyra De  Lier, heel bijzondere mensen waarvan ik heb mogen meten dat ze hier gekomen zijn om de grote transformaties mee te maken en dat zij daarin een taak hebben b.v. als één van de  hoedsters van de aarde of als een van de hoedster van de dieren. Deze zielen bevinden zich nu onder ons en worden zich bewust van hun taak.

Ook zijn er de laatste decennia zielen geïncarneerd vanuit de hoogste regionen van de geestelijke werelden en weer tot mijn verbazing bleken een aantal van deze personen slecht voor 45% geïncarneerd te zijn in hun stoffelijk lichaam. Ik zeg dan tegen een dergelijk persoon u staat met één been op aarde en met het andere been in de hemel. Het blijkt dat deze  mensen vaak heel vermoeid zijn, zonder dat er een medische reden is en dat alles heeft te maken met de gedeeltelijke incarnatie. Ook deze mensen hebben altijd een vrijwillige  incarnatie zonder karma en zijn hier ook om het transformatieproces mede te begeleiden en hebben daarin een hogere taak.

koolstof naar kristallijne structuur

In al hetgeen ik hier genoemd heb is een duidelijke lijn te zien: we zijn gekoppeld aan het Godsbewustzijn, maar door onze vrije wil en de vele indoctrinaties en afleidingen van de donkere krachten, waren wij dit ons nauwelijks bewust. Op het moment dat we de Godheid in onszelf omarmen en ons openstellen deze verbinding op te laten bloeien zonder  inmenging van buitenaf, gaat er een proces in ons in werking waardoor wij opgenomen worden in de vaart van de transformatieprocessen die zowel ons fysiek, etherisch en spiritueel  veranderen. Het volgen van deze processen is via het principe van radiësthesie meetbaar in meerdere eenheden. (tabel 3) Deze methodiek is een van de weinige mogelijkheden om het beeld van de mate van innerlijke transformatie duidelijk aantoonbaar te maken en in grafieken en tabellen aan te tonen.

Met dankbaarheid, maar zeker ook beseffend, mijn grote verantwoording enkele sleutels van deze openbaringen in handen te mogen hebben, waardoor het zicht op de  transformatieprocessen enigszins kunnen worden verduidelijkt aan juist die categorie mensen die zich bevrijd voelen van de beklemming van de derde dimensie.

Dineke Jongepier-Rijskamp

www.djr-advies.nl

info@djr-advies.nl

cygnus en lyra

22 gedachten over “Opzienbarend-snelle veranderingen in ons lichaam..

  1. Het is een keuze van de mens zelf Sun waar de mens wil verblijven in zijn bewustzijn op bepaalde momenten. Ik heb er persoonlijk ook niet zo’n behoefte aan om constant in de mineurstemming te zijn omdat het schijnbaar zo moet en niet meegetelt wordt als je van nature opgeruimd en positief bent. Laat ze lekker in hun donkere mist rondwandelen, vinden ze fijn, hebben ze ook wat. De zon schijnt! We gaan heerlijk genieten, Hartegroet Odette 🙂

  2. Waar de een er te weinig van heeft aan Molybdeen heeft de ander er weer te veel aan Molybdeen heeft. Bedien zijn dan lekker ziek te noemen. Bij een enkleling is het idd stabiel, maar daar zijn er maar weinig van in deze samenleving.

  3. Ja inderdaad, Odette. Dankje voor het delen van jouw plezier, het is voelbaar.
   🙂 Het was en is inderdaad een heerlijke dag, en lekker buiten in de zon gewerkt, heeeerlijk!

   En je hebt gelijk, een ieder kiest wat die wil.
   http://www.pinguinpablo.nl/plaatjes/670

   @Paul, ik geef niet de hik maar een warme knuffel door aan jou! 🙂 😉

  4. Sun….. van elke warme Hug van jou smelt ik zo maar weg….
   Die past zeker in het rijtje van Odette, Marcel/Kyra, Guido, John/Renske, Coz, Willie, Monika, Janee, Martijn, Burke, heel goed op zijn plaats. 😉
   Dank je wel, dikke embranced hug van terug…

  1. schei uit, gek word ik ervan.
   Soms zooo moe, dan weer inspiratie, je kunt nergens van op aan.
   Kom op met dat scheuren van die sluier.
   Zo is het niets gedaan….

 1. Ik ben door luchtvervuiling super gevoelig geworden. Ja mijn DNA verandert. Het is beschadigd door chemicaliën van intussen verboden pesticiden toen ik nog in de baarmoeder zat. Wereldwijd wordt de lucht en dus ook water en ons voedsel steeds slechter, daardoor worden miljarden mensen chronisch ziek. Sommige ervaren dat als een verbetering. Je wordt n.l. overgevoelig en je gaat zaken voelen en zien die je eerst niet begreep. Maar dit komt volgens mij alleen maar door de DNA beschadigingen.

  1. Hoi Richard, ik begrijp je reactie. elk nadeel heeft ook een voordeel. Maar juist door die bewustwording kun je er wat aan doen en e.e.a. oplossen en herstellen. Alle beetjes helpen. Ik ben het met je eens over onze lucht en waterkwaliteit. Echter bij de pakken neer gaan zitten, heeft bij mij niet gewerkt. Boosheid, kwaadheid en frustraties probeer ik zoveel mogelijk achter me te laten. Niet altijd makkelijk maar wel het beste wat je voor jezelf en daarmee ook voor een ander kunt doen. Daarnaast hebben we allen veel meer kracht dan we denken, ook om te genezen. Succes! Veel liefs!

  2. nog een aanvulling Richard, ons lichaam wordt gestuurd door ons denken. Als we denken dat we ziek worden van iets, zal dat veel sneller optreden dan dat we geloven in onze eigen kracht en onze eigen herstelvermogen. Reinig je lichaam bijvoorbeeld elke dag door citroen met water te drinken. Sindsdien ben ik nooit meer ziek geweest. Citroen is krachtig maar ook je eigen geloof in wat het voor je kan doen versterkt dit. Dus het losschudden dat je ergens ziek van wordt (zoals de lucht waar je zelf weinig invloed op hebt), kan ook echt helpen.

  3. Niet altijd.
   Zo ben ik me totaal niet bewust van bepaalde dingen, maar voel ik me raar op sommige plekken.

   Pas geleden ben ik verhuisd en werd nogal ziek rond een bepaalde weg.
   Ja, er staat een zendmast maar was me er helemaal niet bewust van die straling.
   Ik loop nogal zigzaggend over de weg heen…snapte er niks van.
   Alles logisch nagekeken..mischien ben ik ziek (griep of verkoudheid).
   Ik pak mijn kompas…en waarempel…wat ik voel is te meten.
   Er staan vangrails langs die weg die dus de straling van de zendmast oppikken.
   Die werken als een magneet…word versterkt door de zendmast en daardoor heb ik een slingerend gevoel op die weg.

   Pas geleden een nieuwe router gekocht die extra ver kan uitzenden.
   Na het aanzetten werd ik zeer ziek waarbij je het kan vergelijken met een flinke griep.
   Binnen 15 minuten na aanzetten.
   Ik heb het na 24 uur uitgezet en ben 3 maanden flink ziek geweest.

   Waarom zijn er baby’s die lopen te huilen bij een draadloze babyphone?
   Haal dat ding weg..en ze zijn weer lachende babys.
   Baby’s kennen de wereld nog niet zoals wij hem kennen.
   Hoe verklaar je dat dan?

  4. Ik wil nog wat opmerken. Veel mensen die op straling reageren reageren eigenlijk op luchtvervuiling. Door straling worden deeltjes in de lucht positief geladen waardoor zij elkaar afstoten. Daardoor blijven ze in de lucht hangen. Het zijn wellicht dus toch de deeltjes waar je ziek van wordt. Ik weet overigens uit ervaring dat als de buitenlucht vervuild is dat je gevoelig wordt voor vele andere bronnen van vervuiling,

   Ik heb overigens sinds kort een luchtreiniger weten te bouwen waarmee ik ultrafijnstof kan afvangen. Daarmee zijn mijn klachten enorm afgenomen. Helaas wordt ik buiten weer ziek als er veel ultrafijnstof in de buitenlucht zit. Gelukkig kan ik dat beperken.

   Lees meer hier:

   http://schafderenteaf.wordpress.com/

 2. We merken de laatste 3 jaar dat veel spiritueel geinteresseerde mensen (die vaak ook hooggevoelig zijn) heel veel baat hebben bij ‘allerlei hierboven beschreven -DNA-overgangsklachten’ door een tijdelijke 2 of 4 maanden Powerkuur Vitamine B12, met foliumzuur, te nemen. We houden toevallig op 12 april a.s. hier een landelijke B12-Informatiedag over in Bunnik. Met arts en B12 pionier Hans Reijnen uit Deurne (www.menssana.nu). Zie voor mee rinformatie hierover de homepage van onze website http://www.vitamineb12nu.nl bij het kopje ‘speciaal’. Jullie zijn van harte uitgenodigd!
  Ook zijn we trouwens verheugd te horen van Karel en Dineke Jongepier dat het B12-merk dat wij gebruiken, SanaCore, een hele hoge boviswaarde heeft en zodoende ook energetisch spirituele mensen extra helpt bij hun ontwikkeling.

  Met vitale Gezondheidsgroet,
  Bo Baden.

  Pssst: Hier dus de B12-info dag: https://vitamineb12nu.nl/vitamineb12-home-lezing.php#12april

  1. Je moest eens weten van overgevoeligheid.
   Wifi en andere straling (zendmasten enzo) hebben er ook mee te maken.

   Hooggevoelig? Ja.
   Ik ben pas geleden flink ziek geworden door de uitzending van de straling van mijn eigen nootbook om draadloos Wifi te kunnen ontvangen.

   Oplossing?
   Wifi uit!! (Op laptops en nootbooks zit de optie om het uit te zetten…kijk even in de gebruiksaanwijzing)
   Mijn smartphone moet ik uitzetten zodat die geen wifi ontvangt.
   Ook even in de gebruiksaanwijzing kijken hoe het werkt.
   Als de draadloze verbindingen uit staan, voel ik me relatief goed.
   Staat die aan? Dan voel ik me raar.
   En met die draadloze straling voor infrarood, internet, bleuteuth, wifi en weet ik veel wat nog meer..gewoon uitgeschakeld.
   Kan ik wel gewoon bellen en sms-en!

   Ik zal er zijn die dag.

  2. Om toch internet op mijn laptop te hebben?
   Gewoon terug naar de ouderwetse kabel.

   Ik heb een lange kabel in mijn huiskamer liggen waarbij ik lekker kan rondlopen, mijn laptop kan blijven verplaatsen (op de bank of op tafel)
   En Voilat!!! Modern internet op mijn aparatuur.

   Vaak zijn kleine aanpassingen van een laag bedrag genoeg om de impact van veel dingen direct op je lichaam te verlagen.

 3. Dieneke, ontzettend bedankt voor dit prachtige artikel! Dit voelt zo waar allemaal. Geweldig dat je je bevindingen en je kaarten deelt! Ik hoop in de toekomst meer wetenswaardigheden over deze boeiende frequentieverhoging van je te horen.

 4. Dit is nou precies waarom apparaten met zogeheten gezonde trillingen niet voor iedereen werkzaam zijn, zelfs in tegendeel. Zoals bijv. de Floww, die de ziekmakende straling om zou zetten in ‘gezonde straling’;, maar of het echt gezond is voor iemand hangt af van zijn of haar eigen trillingsniveau. Ik werd er doodziek van. Of bepaalde edelstenen, die vroeger effectief waren, zijn dat nu ineens niet meer. voeding die je niet meer goed verdragen kunt…. Alles is trilling en wat voor de een goed is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. De trilling van draadloze straling is helemaal foute boel voor veel gevoelige mensen. Tegelijkertijd merk ik in elk geval wel door toegenomen Godsvertrouwen een innerlijke kracht en energie die sterker is dan de ziekmakende energie van bijv. kunstmatige draadloze velden. en misschien is dat ook wel de uiteindelijke oplossing voor iedereen die ziek wordt van WiFi, zendmasten, mobieltjes etc. en reageren op straling heeft absoluut niet alleen maar met luchtvervuiling te maken zoals Richard zegt, maar meer nog met frequenties!

 5. Beste,
  heel fijn deze artikels te lezen – wij staan inderdaad allen voor een ongekende grote verandering.
  Heel veel wordt nog uitgewerkt qua onbewustheid.
  Zelf ondervind ik vaak grote vermoeidheid, maar laat het gewoon gebeuren, want het lichaam weet de weg.
  Laat ons licht zenden naar allen, opdat er voldoende mensen wakker worden om de kar te trekken naar datgene waarvoor we hier zijn en onze ogen openen voor wie we zijn en ernaar gaan leven.
  Prachtig dat jullie hieraan meehelpen !!!
  jeanine.

 6. Ik ben al 8 jaar ziek het is een hel waar ik door heen moet Angsten huilbuien hartkloppingen hoofdpijn soms is het net of ik de wereld niet meer waar neem soms kan ik niks dan heb ik het gevoel dat ik gek wordt heb ik een B12 tekort ook veel meegemaakt in mijn jeugd en de laatste jaren kunnen jullie mijn helpen AUB Hg Enneke de Roo

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.