Advertentie

De mens: verbinding tussen aarde en kosmos..


x

x

De mens als verbinding tussen aarde en kosmos

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

De geschiedenis van de menselijke onderdrukking kent vele opstanden en revoluties, de ene bloederiger dan de andere. Al deze opstanden, tegen welke onderdrukkende macht dan ook, waren een uiting van het diep in de mens verankerde verlangen naar vrijheid en het kunnen ervaren van de eigen individualiteit. De aard en vorm van de opstanden waren vooral een uiting van binnen de cultuur levende frustraties en ongenoegens. Hierin laat zich al een strijd zien tussen de individuele mens en de hem vormende cultuur, waar hij door geboorte in terecht is gekomen.

In feite is door de toenemende vervreemding van de mens ten opzichte van de hem leven schenkende natuur, een diepe afgrond ontstaan tussen de mens, zijn oorsprong en zijn bestemming. Die natuur laat ons, door de Schepper daarvan, de natuurlijke groei-wetmatigheden zien. En als men er open voor staat, het beleven van een in het complete leven ingebedde organisch evolutionaire ontwikkeling. Het natuurlijke leven heeft zo haar eigen ontwikkelingsdynamiek, die zich niet laat manipuleren en/of dicteren door economische en geopolitieke machtsbelangen.

Geen enkele president, koning, koningin, dictator in welk land dan ook kan de natuur-wetmatigheden naar zijn/haar hand zetten. Dit is de gegevenheid van de aardse realiteit! Dus binnen deze aardse realiteit van door de natuur aangegeven wetmatigheden hebben wij als mens onze plek te vinden. We kunnen ons door het integraal deel uitmaken van die natuur openen voor en afstemmen op die natuur-wetmatigheden, of we kunnen weigeren die integrale inbedding te accepteren en alles naar eigen hand te willen zetten. Dus zelf voor god te willen spelen. Dat laatste is wat de modern reguliere wetenschap denkt te kunnen doen. Haar aanpak laat in onze tijd de voor het leven destructieve gevolgen daarvan zien. Door onze westers culturele indoctrinatie zijn we daar allemaal mee besmet.

We staan op een Y-splitsing
Daarbij komt het er op aan welke weg men verkiest te gaan. De weg van de volgzaamheid ten aanzien van onnatuurlijk uiterlijke leiders/machthebbers/dictators, die alleen maar een toenemende doodsheid in het vooruitzicht te bieden hebben, of de weg van de vanuit een eigen gevoeld en gevoed natuurlijke verbinding met het leven. Steeds komt het in onze tijd weer neer op het kiezen tussen twee wegen. We staan als mensheid nu dus op een Y-splitsing.

De keuze waar we toe uitgenodigd worden is een cruciale toekomstbepalende gegevenheid. Kiezen we voor het identificeren met een onvrij makend collectief van het door nationalisme, Blut und Boden en nationale identiteit bepaalt collectief, of kiezen we er voor om ons eigen moreel gefundeerde geweten te volgen. Het onnatuurlijk ontstane nationale collectief is een illusie, dat in onze wereld van vermenging van volkeren en culturen geen realiteitswaarde meer heeft!

Want iedere populistisch nationalistische volksmenner beseft niet hoe de eigen culturele achtergrond is ontstaan uit de historische vermenging van meerdere culturen, die doorwerken in de als eigen natie ervaren – maar in een groter geheel ingebedde – culturele achtergrond. Het eigen land op de eerste plaats stellen, America First, is een satanische misleiding om mensen vast te houden in een verleden dat niet meer bestaat en misschien ook alleen maar heeft bestaan in de dromen van (inter)nationaal leidende volksmenners.

Het feit dat de Amerikaanse president Trump Amerika op de eerste plaats wil zetten, is voor hem geen belemmering om andere landen daaraan te onderwerpen en een inferieure rol te geven. Het viraal geworden filmpje van Arjen Lubach ‘The Netherlands welcomes Trump in his own words’, heeft inmiddels al veel navolging gevonden bij kopiërende programmamakers (1) in andere Europese landen. Als Amerika dan in alle opzichten de eerste wil zijn, dan is het logisch dat er een strijd om de tweede plaats ontstaat. De opgeklopte alleenheerschappij van de één roept als vanzelfsprekend een rivaliserende houding van de ander op.

Rudolf Steiner, grondlegger van de Antroposofie.

Dit is de basis van de huidige polarisering en daaruit voortkomende strijd en chaos, die de slimme dialectiek hanterende heersers van deze planeet telkens weer toepassen. En met iedere nieuwe hoop op verandering brengende zoveelste misleidende marionet, zijn er telkens weer nieuwe hordes van mensen die zich daarin mee laten gaan. De geschiedenis heeft ons niets anders dan dit getoond. Dus wanneer leren we nu eens echt onze lessen uit deze geschiedenis?

Rudolf Steiner: waar om nog eens in ogenschouw te nemen..
In ons eigen leven kunnen we hetzelfde groepsdynamische proces waarnemen, waarover ik in vorige artikelen al heb geschreven. Menselijke groepsvorming vindt altijd plaats op basis van het zich afzetten tegen andere groepen, om daarmee de eigen groepsidentiteit volgens een geïndoctrineerde correctheidsnorm te kunnen definiëren (2). De grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner (1861-1925), zei het volgende over de werking van nationalisme en bloedbanden:

 “Door niets zal de mensheid méér haar ondergang tegemoet gaan, dan wanneer de idealen van ras, volk en bloed zich voortplanten. Door niets wordt de werkelijke vooruitgang van de mensheid méér tegengehouden, dan doordat uit vroeger eeuwen afkomstige, door luciferisch-ahrimanische krachten geconserveerde leuzen de idealen der volkeren gaan overheersen. Terwijl het werkelijke ideaal in de zuiver geestelijke wereld en niet in het bloed zou moeten worden gevonden.”

Noot bij bovenstaand citaat:
Wat Steiner als luciferisch-ahrimanische krachten benoemt, zijn tegenkrachten in een lager geestelijke realiteit, die in de bewustzijnsevolutie van de mensheid een plek hebben gekregen. Ahriman is de geestontkennende kracht, die de kille eenzijdige rationeel/analytische wetenschap en de daaruit voortvloeiende technologie heeft geïnspireerd. Hij is de kracht die de mensheid aan de aardse materie wil kluisteren. Volgens de antroposofie is het deze kracht die zich binnenkort als Antichrist zal manifesteren.

Het gezamenlijke doel van Lucifer en Ahriman is, om door middel van het genereren van een zo groot mogelijke angst, de mensheid vrijwillig ertoe te bewegen zich volledig aan hen te onderwerpen.

De door duistere occulte ordes aanbeden Lucifer staat als gevallen engel in dienst van Ahriman, die van een oorspronkelijk hoger geestelijke orde is. Hun gezamenlijk doel is om door middel van het genereren van een zo groot mogelijke angst, de mensheid vrijwillig ertoe te bewegen zich volledig aan hen te onderwerpen. Lucifer staat daarbij voor de ontwikkelde machtsverhoudingen uit het verleden, die zich door een nietsontziend fanatisme van alle afwijkingen wil ontdoen.

Ahriman staat voor een zeer geavanceerd technologische toekomst, die zonder een moreel ontwikkelde geesteshouding tot een volledige vernietiging van al het leven leidt. De mensheid is dus gevangen tussen oude machtsverhoudingen uit het verleden en een op afwezigheid van ieder individueel moreel besef gestoelde toekomst. Een ware schizofrene situatie. Maar toch kunnen wij op individueel niveau hier een tegenwicht aan bieden! De tegenkrachten hebben als functie de mens tot het Kwade te verleiden, waardoor de mens wordt geprikkeld tot het ontwikkelen van een individueel bewuste verbinding met het Goede. In dat proces kan het Kwade worden omgevormd tot een extra scheppende kracht, die dienstbaar is aan de gehele mensheidsontwikkeling.

Waarom een mens-robot maken, als je relatief simpeler de menselijke ’techniek en vaardigheden’ in een menselijk lichaam kunt gebruiken, via Mind Control.

‘Cultuur’?
Ik vind het eigenlijk nogal bizar dat het grootste deel der mensheid zich mee laat nemen in die Amerikaanse superioriteit. Want wie zijn zij om zich zo superieur te wanen. De oorsprong van de Amerikaanse cultuur is gebaseerd op veroveringsdrang en genocide van de oorspronkelijke bevolking van Noord-Amerika. Sociaal/cultureel gezien hebben ze de wereld niets anders te bieden dan de bekende frisdrank-, fastfood- en genetisch manipulatieve agro-industrie.

Daarnaast de door macht en dollar verblinde oliehoeren en op het doden van mensen gerichte chemisch/farmaceutische vergiftigings-  en oorlogsindustrie. Het is een ‘cultuur’ met een door aan oppervlakkigheid ten onder gaande vermaaksindustrie en een intimiderende martelindustrie. Dus wat is in godsnaam de Amerikaanse cultuur die door Trump dan weer zo groot gemaakt dient te worden? Hetzelfde geldt in mijn beleving voor de vele holle en lege woorden van andere populistisch/nationalistisch georiënteerde volksmenners ten aanzien van hun eigen nationale cultuur.

Voor mij is cultuur een vanuit geestelijke inspiratie vormgegeven verhouding tot de levende natuur, die er op gericht is al het leven te dienen en daarbij in haar expressie Schoonheid, Waarheid en Liefde tot uitdrukking te willen brengen. Het heeft alles met Kunst te maken, met Levenskunst. Daarom zijn ware Kunstenaars voor mij ook de dragers van een cultuur. Vanwege hun gevoeligheid en verbinding met een hoger geestelijk inspirerende werkelijkheid, tonen zij iets daarvan in onze aardse realiteit.

De Kunstgeschiedenis heeft velen van hen getoond. Economie en het daarmee samenhangende beheer over grondstoffen staat in dienst van de op machtsvergaring georiënteerde geopolitiek. Dit heeft totaal niets met Kunst te maken, daar het op afbraak is gericht is en het in stand houden van bestaande machtverhoudingen. Werkelijke Kunst is nu juist gericht op het scheppen van iets nieuws, van iets dat er nog niet is en dat de mogelijkheid in zich draagt voor weer nieuwe ontwikkeling scheppende mogelijkheden.

Wat dit aangaat is het bij iedere door de wereldmedia overbelichte Amerikaanse president niet de vraag of hij een Kunstenaar is, die een creatieve op Waarheid, Schoonheid en Liefde gebaseerde nieuwe cultuur teweeg gaat brengen. Maar veeleer de vraag welke nieuwe donkere kleur hij voorbestemd is toe te voegen aan het door zijn meesters vormgegeven schilderij van onze moderne wereld. Natuurlijk is niet alleen Amerika van alles en nog wat aan te rekenen.

Dezelfde mensonterende en vrijheidonderdrukkende sociale mechanismen komen we overal tegen, weliswaar mede door toedoen van Amerika en de daarachter opererende krachten. Geen enkele aardse windrichting of continent is hiervan gevrijwaard. Het is daarom dus eens de hoogste tijd om de balans van de geschiedenis op te maken. Daarbij de nodige lessen te leren en in te zien dat het voor de verdere evolutie van de mensheid niet werkt om op basis van strijd, uitsluiting en superioriteitsdenken een werkelijk nieuwe cultuur vorm te geven.

Zij die hier wel in geloven ontlenen hun eigen individuele identiteitsbesef niet aan zichzelf, maar aan de hun gedrag regulerende op collectivisme gerichte dictatuur van volk, vaderland, Blut und Boden en verafgoodde kunstmatig geschapen l(e)i(j)ders. Zij vergroten daarmee alleen maar het lijden op deze planeet. Een ieder die zichzelf niet leidt, zal zelf steeds meer lijden en bijdragen aan het vergroten van al het lijden op deze planeet. In die zin is ieder volledig verantwoordelijk voor de eigen bijdrage aan het vergroten van het lijden.

Locatiegebonden cultuurvorming
Het is niet voor niets dat bepaalde culturen op bepaalde geografische locaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld. Zij brachten iets van de aards energetische krachtenwerking, in relatie tot de kosmische energie op die geografische locatie, in hun cultuur tot uiting. De aarde zelf communiceert op energetisch niveau met de kosmos. Iedere geografische locatie heeft echter een ander energetisch verhaal te communiceren. De mens is de bemiddelaar tussen boven en beneden, dus tussen kosmos en aarde.

De aarde vraagt

De kosmos schenkt

De aarde draagt

De kosmos brengt

Schenken en vragen

Brengen en dragen

Zoeken en vinden

De mens zal het verbinden

Het DNA, het cosmische hart IN ons eigen lijf. De Aardse ‘ladder’ tussen ‘de hemel’ en ‘de Aarde’. Volgens de nieuwste ontdekkingen, heeft het DNA ook niet-stoffelijke, energetische lagen (klik voor artikel op illustratie)

In onze tegenwoordige tijd zien we steeds meer dat, door de negatief occulte beïnvloeding, de mens een bemiddelaar/marionet is van krachten uit de onder(bewuste)natuur. Zo is het Noord-Amerikaanse continent een geografische locatie waar de aardegebonden krachten heel krachtig en vormend aanwezig zijn. Het is een continent dat in alle opzichten de aardse zwaarte(kracht) laat zien.

Je kunt dit ook terug herkennen in de natuur. Maar binnen die continentale grenzen zijn er natuurlijk weer graduele variabelen. Hoe deze krachten in de menselijke cultuurvorming doorwerken heeft alles te maken met de geestelijke houding van de cultuurvormers en cultuurdragers. De oorspronkelijk Indiaanse cultuur droeg een geestelijk verheffende kracht in zich.

Door haar sterke verbinding met een levend geestelijke realiteit, toonde zij een diep respect voor Moeder Aarde. Zij wist daardoor met die aardse krachten samen te werken. Cultuurvorming is immers een vanuit geestelijke inspiratie vormgeven van de aardse levens- en ontwikkelingsbevorderende omstandigheden.

De latere Britse kolonialisten in Amerika waren, zoals overal elders in de wereld, alleen uit op gebiedsverovering zonder enig respect voor de natuur. Hun innerlijke houding tekende zich dan ook door de afwezigheid van die levende verbinding met een voedende en inspirerende geestelijke realiteit. Zij wilden die aardse gebieden alleen maar in bezit nemen en exploiteren. Daardoor heeft in Noord-Amerika het geest ontkennende materialisme ook zo’n enorme bloei door kunnen maken en hebben ze alle andere culturen daarmee geïnfecteerd en verziekt.


The American Dream for a huge and great American way of life. Is that true? Het kan dan ook alleen maar lelijkheid produceren. In wat er nu gebeurt in de VS, zou je dus een strijd kunnen zien tussen Bewust Zijn en niet bewustzijn. Trump maakt op zijn manier deel uit van die strijd, hetgeen zich laat zien in alle militair/economische belangen waar zijn regering door haar samenstelling voor staat. In haar buitenlandse politiek speelt, evenals bij voorgaande Amerikaanse regeringen, het Midden-Oosten een cruciale rol. Waarom is dat Midden-Oosten, naast de economisch interessante oliebelangen, zo ontzettend belangrijk? Het heeft alles te maken met de geografisch gebonden aardekrachten.

Diepste en hoogste punt op aarde
Het diepste punt op aarde beneden zeeniveau is de Dode Zee, deze bevindt zich op 420 meter beneden zeeniveau(3). Het hoogste punt op aarde boven zeeniveau is de Mount Everest, die 8850 meter hoog is (4). Over dit hoogste punt verschillen de meningen, afhankelijk van wat men als uitgangspunt neemt, het zeeniveau of het vermeende centrum van de aarde (5). Volgens de satanisch geïnspireerde Khazaars-Zionistische Joden hangt de occulte betekenis van de Dode Zee samen met het overmatig gezouten water. Het is voor hen een beeld voor al de door het lijden van de mensheid geplengde tranen.

Nu bestaat de satanisch geïnspireerde nep-Joodse elite uit figuren, die menen te weten hoe zij de mensheid uit dat lijden kunnen verlossen door de komst van hun Messias, de koning van Israël. Citaat:

Water, in mystical teachings, symbolizes pleasure. There are also two types of pleasure. There are the upper waters that refer to spiritual pleasures that souls and angels experience and the lower waters that represent earthly pleasures found in the physical world. The lower waters were crying for the fact that they were condemned to a life lacking spirituality. The bitterness voiced by the lower waters is hinted to in salt water, tears of sadness and specifically in the saltiest body of water; the Dead Sea.

It is the goal of each and every human being on this earth to elevate this lowly world into a place where G-d can dwell. Through this elevation we are essentially sweetening the lower waters. When this is fully accomplished we will merit to witness the era of the Messiah-Mashiach in Hebrew- and in such an era all of mankind will merit to be spiritually uplifted to beyond even the level of the upper waters.” (6)

(vertaling:
‘Water symboliseert in de mystieke leringen, het genot. Er zijn twee soorten genot: er zijn de ‘opper-wateren’, die refereren aan de spirituele beleving van genot, zoals beleefd door Zielen en Engelen. En er zijn de ‘lage-wateren’, die de Aardse genotsbeleving belichamen, en gevonden worden in de fysieke wereld. Deze ‘lage-wateren’ huilden om het feit, dat zij gedoemd waren, om een leven te be-leven, zónder spiritualiteit. Deze bitterheid die zo door deze ‘lagere-wateren’ is verwoord, wordt gevonden intranen of droefheid, en in zout water; specifiek in het zoutste water op Aarde: de Dode Zee.

Het is het doel van ieder menselijk wezen, die op deze Aarde leeft, om deze ‘lagere-wereld’ te tillen naar een plek waar G-d kan tieren. Door deze verheffing, zijn we feitelijk de ‘lage-wateren’ aan het ontzilten; er zoet water van aan het maken. Wanneer deze taak is volbracht, zullen we het genoegen hebben, om het tijdperk van de Messiah (Meshiach in het Hebreeuws) te beleven. En een dergelijk tijdperk, zal deze gehele mensheid het genoegen smaken te worden opgelicht naar een niveau, tot zelfs bóven de ‘opper-wateren’.)

Volgens de Hindu-overleveringen ontspringt hun heilige rivier de Ganges in de Himalaya op Mount Kailash, het thuis van Shiva. Shiva is de vernietiger en tevens de wederopbouwer. Hij houdt dus de evolutie in beweging. De Ganges is dus een beeld voor de ‘hogere wateren’, die een spirituele vervulling van behoeften en verlangens symboliseert. Dit diepste en hoogste punt op aarde geven in mijn beleving een interessant beeld weer. Het zou kunnen laten zien hoe de kosmische strijd tussen goed en kwaad, licht en duister in onze huidige tijd zich in het Midden-Oosten afspeelt en dan met name op de Westelijke Jordaanoever, die Israël volledig wil annexeren en die grenst aan de Dode Zee.

Voor het kunnen vestigen van de Pax Judeïca is het voor de Zionisten van vitaal belang, dat zij geheel Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever (en nog meer) volledig onder hun controle krijgen. Het heeft alles te maken met de energetische krachten die met deze bepaalde geografische omstandigheden samenhangen en daarmee geëxploiteerd kunnen worden. Vanuit het Dode Zeegebied, het laagste punt op aarde, werken de duistere krachten die de mensheid willen verleiden om haar oorsprong te laten vergeten. De Bijbelse plaatsen Sodom en Gomarra, die als metaforisch beeld dienen voor de absolute decadentie en verwijdering van het goddelijke, lagen ook aan de Dode Zee. Deze hiervoor beschreven visie heb ik nergens gelezen, kan het dus ook niet bewijzen, maar is al schrijvende ontstaan.

Het hiervoor beschrevene is in mijn beleving tevens een aardegebonden beeld van de huidige kosmische strijd tussen de spirituele krachten van het licht en duister. Vanuit het Himalaya-gebied, waar ook de oorsprong ligt van de Indiaas spirituele cultuur en die mijns inziens de hoogste waarheden in zich draagt, werken de hoogste mens verheffende krachten. Tijdens mijn tweede reis door India, heb ik meerdere maanden op een oever van de Ganges in Rishikesh gebivakkeerd en heb daar de weldadige invloed van deze bijzondere rivier mogen ervaren. Iets van die spiritueel zuiverende energie van de Ganges heb ik met mij meegenomen en in mijn wezen door mogen laten werken na mijn terugkomst in de BV Nederland.

Ik ben ook in Israël geweest, weliswaar niet aan de Dode Zee. De zielsverheffende sfeer die ik in India heb ervaren, in het begin van de jaren ’80, heeft mij op een dieper niveau meer geïnspireerd dan wat ik aan uitingen van de Zionistische vormgeving van het eens aan de Joden Beloofde Land van Palestina heb ervaren.

Maar hoe dan ook, je thuis is waar je hart is!

Arend Zeevat

(5 februari 2017)

Bonnen en verwijzingen:

51 gedachten over “De mens: verbinding tussen aarde en kosmos..

  1. Taak als ‘vuilopruimer’?
   Nou dat is zeker weten niet mijn taak hier op aarde!

  2. Cozmic, stromend water heeft een zelfreinigende mogelijkheid bij toevoer van zuurstof, een bergbeek is na 200 meter over stenen springend en door de lucht duikelen, weer helamaal schoon en drinkbaar, van menselijke afval, een proef in de pyreneën, waar de mensen de gewoonte hadden hun wasgoed in manden in bergbeken hangen, na een paar uur prachtig schoon.
   Natuurlijk de grote rivieren die voor afvoer van de industrien wordt gebruikt zo als het roergebied, dat is puur vergif, en daar valt ook door de natuur weinig aan te reinigen, maar dit is altijd zo geweest en zal ook op de manier zo als er nu mee wordt omgegaan nooit veranderen.
   Ze hebbeb het over van alles, noem maar op, maar over de enorme vervuiling en overlast de natuur aan gedaan hoor je niemand.
   Ze hebbeb het altijd over overbevissing nou ik weet van mijn Eigen ervaring van zo,’n 5à ig jaar geleden tot nu, wat ik hoor van de garnalen vissers, de zeebodem is met een laag stinkend slijm bedekt, waar het broed, de jonge visjes etc. niet kan leven laat staan gedijen, nou ik kan er een boek over schrijven, maar schieten we niets mee op, er moet op korte duur iets gebeuren, dat is zeker.
   Jenne

  3. mc, nou waarom niet jij hebt net als iedere andere bewoner aandeel in deze vervuiling toch.

 1. Arjen Lubach is voor mij een knecht van de staat, een roeptoeter die zich laat betalen voor zijn ‘mening’. Neem ik niet serieus en zouden andere ook niet moeten doen. Een idioot, om in de taal van Lubach te spreken.
  Verder heb ik nog nooit! voor een enkel president iets gevoeld. Maakt niet uit wie van de laatsten. Bij Omboemba had ik helemaal zoiets van ‘nee, weer zo een bevelsontvanger en doorgever’. Nu is dat compleet anders, waarom? Ik ben zelf meer dan verbaasd dat ik bij een president uit de VS iets positiefs kan ontdekken. Puur vanuit mijn gevoel, mijn intuïtie, mijn wezen, vanuit mijn verbinding tussen aarde en kosmos, zie ik authenticiteit, echtheid, ja zelfs (mensen)liefde, inzicht, een soort van ‘he knows’. Daarom voor mij, tot nu toe… TRUMP UP!
  Sign of the times moet je ook kunnen herkennen…

 2. Arend, al die verhalen van oude gebieden is lariekoek, de aarde is rond en heel heel oud, bij steeds nieuwe vondsten blijken de oude standpunten niet waar te zijn.
  Nu in het gebied van Brasil waar nu de wouden gekapt zijn gebieden te voorschijn komen, met Stonehenge dna in zich, in de Indische oceaan heeft een enorm stuk land gelegen met bewoners, op de zuidpool idem dito, ’t is maar net waar je politieke praatje macht wil leggen.
  Bij pool verplaatsing, gaan de platen schuiven, nou wij naar beneden en hij naar boven, van daar skelet voet op 8OO meter diepte in kolenlagen van 2200 millioen jaar oud, in zuid Africa.
  OP alle drie mijn Idiase reizen stukjes en stukken over de ganges gevaren, tja tussen de stukken half verbrande mensen lijken door, in Nepal de Cholera opgelopen, het is prachtig qua denken, maar het is aan de andere kant een viese zooi, veel te veel mensen zeggen de Lama’s waar ik bevriend mee raakte in Nepal tijdens mijn ziekte ook, er komt een geschenk uit de hemel zeggen zij die de réincarnatie zal bespoedigen, niemand wil het zeggen, maar ook in Europa gaan we op een catatrofe af, met de Islam rabbit politiek om ons via de toename van hun soort er uit te drukken, kijk maar naar Nederland daar wonen de mensen tussen en aan de autowegen.
  Jenne

  1. Jenne.

   Het feit dat vroeger voor het begin van de chemisch en genetisch manipulatief gefundeerde agro-industrie er op regionaal niveau verschillende varianten van dezelfde gewassoorten werden verbouwd, de zogenoemde landrassen, geeft al aan dat planten uiterst gevoelig zijn voor de energie van een bepaalde locatie. Iedere regio had een eigen soort aardappelen en andere gewassen. De natuur is onze leermeester Jenne en zal dat ook altijd blijven!

   Planten bestaan evenals de mens voor het grootste deel uit water. Water is de energetische informatiedrager van het leven in de natuur.

  2. Arend,

   Maar wij de mensen, zijn heel goed instaat om de nodige basis voor planten te creéeren, ik doe dat door hier en daar een mengsel van natuurproducten uit te strooien, waar door de zaadjes van de planten (wilde) hun plekje vinden en kiemen.
   Het is soms genoeg om de grond minder zuur te maken, en daar ligt een heel gamma van meer tot minder.
   In mijn wijnbouw tijd, heb ik ooit een expiriment gezien in de Aude, bij het uitgraven van de wortels van de Wijnplanten, deze kunnen tot 15 meter diep gaan, van daar droogte doet ze niets.
   Maar ’t is waar het het is een wonderbaarlijke wereld op zich, ik begrijp daarom ook goed wat je wilt zeggen, dat wilde mannipuleren van de natuur leid tot narigheid, als het niet van uit de planten wereld zelf komt, als een soort handreiking, naar het vereiste bed.
   Jenne

 3. Verder nog niet zo lang geleden een discussie over water, het binnen landse Nederlandse totale water oppervlak zijn inhoud, heeft de zelfde inhoud als het Garda meer in Italië, verder zijn er nog Lac de Garde en Lac Majeur plus Lac Lugano, alle maal zoet water.
  Water op zich is leven gevend, zonder water geen leven, dus heel zuinig mee omgaan het koesteren als een levensbrengend elixer.
  Jenne

 4. @ Arend
  dank je!! ik moest hierbij ook denken aan Dr Masaru Emoto 🙂
  (kben nog wel ‘opgetild’ door het zout in de dode zee wat een bijzonder ervaring was)

  1. Dat is inderdaad de kern van de zaak betreffende water Madeloes. Het water draagt een bepaalde energetische imprint van de geografische locatie met zich mee.

  2. Cozmic,

   ik weet nog goed wat Professor Lupardi met zijn knecht Jamamoto, onder de Wadden zee deden voor ze werden ontdekt door Kapitein Rob, met zijn trouwe keeshond Skip, ja elke zee heeft zijn inprint, hoop nog eens met Zeesleepboot van rederij Doeksen, de Holland, de tocht van Harlingen naar Terschelling te maken, langs de Dromedaris vuurtoren, door het schuimende Wadden zee water.
   Groet Jenne

 5. Arend, nog even over dat er geen koning of of, de natuur naar zijn hand kan zetten, het Romeinse rijk heeft dit herhaaldelijk wel gedaan, water gebracht met hun aquaducten, en bruggen, dammen en kanalen, het gebruik van cement en beton, ze hebben niet voor niets duizend jaar bestaan, en hun rijk was enorm, wel is waar op slavendom gebouwd, maar dan waren ze tenminste nog ergens goed voor, ten dienste van, en er zijn anderen geweest die de natuur wisten te temmen en naar hun hand te zetten, onder anderen Nederland met zijn dijken, nee onderschat de mensen niet.
  Groet Jenne

  1. Okay Jenne, zij wisten de loop van natuurlijke zaken in een andere richting te bewegen, maar niet echt te temmen. Dat was echter gerommel in de marge. Het gevaar van onze tijd is echter dat door de moderne technologie men wel bezig is met de fundamentele natuurkrachten te willen beheersen, door middel van CERN, HAARP en chemtrails. Dat is een echt klooien met fundamentele natuurkrachten, wat niet zonder een door de natuur gegeven reactionair resultaat zal gaan. Ik heb dit stuk in mijn artikel bewust buiten beschouwing gelaten.

  2. Ach Arend, het is maar waar je gaat staan, van uit het universum gezien, de boel draaid door met of zonder planeet aarde.
   Dat impliseerd dus dat ook weet ik veel welke bedachte menselijke ingreep toch uit eindelijk in cosmiche waarden gezien O,O is.
   Jenne

  3. Relativeren is een goede zaak Jenne, maar het moet niet doorschieten in je zelf als mens weg te relativeren. Een ieder doet er toe en heeft iets bij te dragen. Dus ook jij, ik en alle anderen!

  4. Arend, ik heb het hier niet over rélativeren, maar soms door een stap of stappen terug te doen, over zie je het geheel, en is je oordeel juister, maar het blijft altijd van uit het menselijke perspectief,
   En natuurlijk is alles binnen de kracht die je aangaat, en wat je wil zeggen en weerleggen.
   Jenne

  1. Dank je Madeloes voor deze mooie aanvulling. Ik zal het artikel zeker gaan lezen.

  2. Madeloes
   Ach dit behoord niet besproken te worden op een open site, het is zo complex, en levens vervullent, ik ben het grootste gedeelte van mijn leven bezig dit denken te doorgronden, en mij eigen te maken, er wordt altijd door lieden aan geknabbeld, en op hun manier, aanvulling aan gegeven, via de pseudo perverse idiologien.
   Het is een van de oudste broederschappen, ouder en overwegend duidelijk veel sterker van inhoud als de FM, de Rosecrusians worden ook altijd gevraagt om een arbitrale rol te spelen bij geschillen binnen de réguliere loges, ik denk dat het intellectuele niveau veel hoger is als binnen de FM, ten minste ?, verder gaat het niet.
   Ze timmeren ook veel minder aan de weg, het is nog steeds een mystieke geheime broederschap, maar zou zeggen bestudeer hun geschiedenis, wil je intreden, duurt heel lang, zolang dat de meesten het af laten weten, dat is ook wat bedoeld wordt.
   Groet Jenne

  3. Sub Rosa,

   Toeval deze 7.
   misschien alchimisten kennen geen toeval, alles is voor zien.
   Jenne

  4. Sub Rosa deze hochzeit, is er één tussen denken, komt geen vrouw ooit aan te pas, dit behelst de alchistische kant van het RC, het verbinden van.
   Jenne

  5. @ Sub Rosa

   eerlijk gezegd nog niets hiervan gelezen tot je dit blijkbaar ‘kultuurdokument'(zoals het onderstaand wordt genoemd) aanhaalde. Dus op je vraag of ik dit wil? kan ik je nu geen antwoord geven en ik weet niet of dat ooit komt 😉

   Die chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz anno 1459
   Ins heutige Deutsch übertragen von Walter Weber
   Die «Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz» ist … ein Kulturdokument ersten Ranges, wie die «Akopalypse des Johannes», Goethes «Märchen» oder Rudolf Steiners ,«Mysteriendramen», mit denen allen sie innerlich in tiefen Beziehungen steht. Walter Weber

  6. Resistor Condensator Oscillator

   ’thinking (Cross) and feeling (Rose)’

   Quote: “RC oscillators are a type of feedback oscillator; they consist of an amplifying device, a transistor, vacuum tube, or op-amp, with some of its output energy fed back into its input through a network of resistors and capacitors, an RC network, to achieve positive feedback, causing it to generate an oscillating sinusoidal voltage. They are used to produce lower frequencies, mostly audio frequencies, in such applications as audio signal generators and electronic musical instruments ” https://en.wikipedia.org/wiki/RC_oscillator Kate Bush — Cloudbusting (live) https://www.youtube.com/watch?v=pllRW9wETzw

  7. @ Jenne

   mijn kennis van de Rosecrusians is veel te beperkt en ik zou hen waarschijnlijk zeer tekort doen om een mening te geven omtrent wie ze werkelijk zijn en waar hun broederschap voor staat.

   Voordat je naar Barcelona vertrekt, als ik het tenminste goed heb gelezen :),wens ik je een goede reis en een bijeenkomst vol inspiratie.

  8. Jenne 7.5 :
   Ik weet ook dat hier geen vrouw bij te pas komt. Naast deze Chymische Hochzeit zijn er ook nog 2 andere werken van CRK. die aanduiden waarover het werkelijk gaat.
   Madeloes 7.6 :
   Gezien de link in 7, dacht ik dat U uw kennis wou delen over de Rozenkruizers, begrijp mij dus niet verkeerd!!!!
   Met de groeten van Paracelsus en “le comte de St Germain”!!!

  9. @ Sub Rosa

   ik ben misschien zelf niet duidelijk geweest 🙂

   De groeten in dankbaarheid ontvangen.

  10. Madeloes,

   Zondag slaap ik met mijn metgezellen, bij een vriend in Fiqueres, dat is 3 uurtjes rijden van mijn huis, dan Maandag naar Barcelona, en dan oren open, wat er gezegt wordt, meestal is het in Vlaanderen deze bijeenkomsten, soms ergens anders, ken de rede niet, ik vraag er ook maar niet na, waar deze bijeenkomst over gaat, geen notie, maar men maakt zich bezorgt over wat er in organisatie gaande is, ik ben met nog enigen de oudsten, er is ook niet veel toestromingen, de ballotage is eerlijk en oprecht, en sommigen, worden of niet toegelaten, of na korte tijd verzocht op te stappen.
   Maar waar voor gewaakt moet worden altijd weer, nepothisme misbruik voor en door politiek, maar dat geld natuurlijk bij ieder één en alles, maar er wordt streng op toegekeken, en soms ook snel geoordeeld, zal wel een van mijn laatste invitatisch zijn, groet Jenne

  11. Madeloes, je bent een bijzonder mens, je interesses zijn groot zelfs indrukwekkend, een plezier om je te kennen, en met je van gedachte te wisselen, groet Jenne

  12. Madeloes 7.10 :
   Een korte inleiding :
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Christian_Rosenkreuz
   Meer kan U vinden op de webstek van de A.M.O.R.C zelf :
   https://www.amorc.nl/
   Over de publicaties :
   https://www.amorc.nl/publicaties/amorc-en-het-rozekruis/rozekruisers-manifesten
   met onder meer de Fama Fraternitatis en Confessio Fraternitatis
   Bekijk ook in de linkerkolom de Nieuwe Chymische Bruiloft van CRK. Deze tekst is in het Nederlands en bekijk vooral de paragrafen met een ander letterteken!!!!

  13. @ Sub Rosa 7.14

   zeer attent! voor het toesturen van deze links.
   Het blijkt dat,in mijn beleving, in welke tijdspanne je op deze prachtige planeet ook ‘aanwezig’ bent als observer of deelnemer, datgene wie je werkelijk bent en in welke hoedanigheid je ook op dat moment aanwezig bent je probeert de ‘kennis’ die je al bezit je weer eigen probeert te maken plus de aanvullingen/leermomenten die je in deze tijdspanne, met de hulp vanuit het universum, uit te dragen en te delen voor zover dat mogelijk is en de ‘mensheid’ er klaar voor is in de tijdseenheid waar je je in bevindt. Dit geldt mijns inziens voor velen, of dit in een welke ‘broederschap’ danook is, we leven in het nu. Alle ‘kennis’ leeft in ons zowel van de ‘Rozenkruisers’ als van andere broederschappen of genootschappen van ’toendertijd’.
   ‘Het onveranderlijke zijn’.
   Het is nog steeds jammer dat ‘kennis’ macht geeft en wordt misbruikt terwijl het de bedoeling is om te delen zodat er weer een evenwicht ontstaat.

 6. For what we do presage is not in grosse
  For we are brethren of the Rosie Crosse
  We have teh mason word and second site
  Things for to come we can foretell aright
  Perth 1638
  Dit denken heeft misschien te maken met het DNA gegroed uit die bloedgroep.
  Men maakt van deze broederschappen, graag meer een mythelogische roman, het is ontstaan en heeft veel te maken met esoterische denkbeelden, maar tergelijke tijd staan ze wel degelijk met twee benen op de grond, zo als strijdende ridders betaamd.
  Jenne

 7. @ Jenne

  mijn onwetendheid is een jarenlange zoektocht tot weten te komen en voelen wat het met mij deed maar het weten leidt ook weer tot onwetenheid, heb met beide ‘woorden’ liefdevolle innerlijke vrede gesloten:) Rust in mijn eigen leegte 🙂 Hetgeen ik inhoudelijk lees en de verwijzingen die jij geeft en ook anderen, geven mij vreugde omdat er zoveel betrokkenheid is op deze site voor alles wat wij waarnemen en proberen met ons ‘zijn’ een positieve bijdrage te leveren tot verbetering.

  Jenne, dank voor je lieve woorden dit is wederzijds 🙂
  een liefdevolle groet van mij naar jou
  Madeloes

 8. Arend jij schrijft: “Voor mij is cultuur een vanuit geestelijke inspiratie vormgegeven verhouding tot de levende natuur, die er op gericht is al het leven te dienen en daarbij in haar expressie Schoonheid, Waarheid en Liefde tot uitdrukking te willen brengen. Het heeft alles met Kunst te maken, met Levenskunst”.

  Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben zelf al jaren bezig om kunst, natur en spiritualiteit met elkaar te verbinden. Ik noem deze kunstrichting ” Total Art”, omdat het om levenskunst gaat in al zijn verschillende facetten..

  Ik heb hier inmiddels een uitgebreider stuk over geschreven, waarin deze verbinding met levenskunst wat uitvergroot wordt, ook met het oog op de machtsverhoudingen tussen de Elite en de bevolking.

  Ik heb het Guido gestuurd, maar moet even op zijn reactie wachten.

  1. SW Anand Coen.

   Zoals ik al in een eerdere reactie heb weergegeven heb ik jouw website bekeken en gezien welk bijzonder mooie bijdrage jij levert aan het mensen weer in verbinding brengen met zichzelf en anderen. Dat is waar het nu meer dan ooit om gaat. Creativiteit en Kunst zijn het medium om het Goddelijke op aarde tot uitdrukking te brengen!

 9. Zijn wij werkelijk de verbinding tussen de aarde en de kosmos? Of plaatsen we ons daar? Zou de Aarde zonder ons niet veel beter af zijn? Als levende planeet met een perfecte balans zou Aarde een prachtig kosmische wezen zijn.
  De grote verstoring op Aarde is de mens, waar het astrale veld een communicatie zou moeten zijn tussen alles wat leeft en daarin evolutie en groei het thema zou moeten zijn kwam de mens met zijn persoonlijke emoties, drama en manipulaties dat veld verstoren.
  De mens onderwierp de natuur en manipuleerde deze door dieren gevangen te houden, te kruizen met andere soorten, gewassen te kweken die uiteindelijk vergif werden. Nee…. de mens moet zijn verbinding met de aarde en de kosmos zien te vinden, de aarde was al perfect voordat de mens in het spel kwam.

 10. ook vanuit de kosmos hebben wij in ons fysieke lichaam te maken met veranderingen. Koude en warmte aanvallen, sinussen, hoofdpijn en spierpijnen en pijnen in de nek en onderrug

  LATEST SOLAR NEWS:
  (Feb 14 1536UTC) 18+ hours of KP0 means we are in a cosmic ray health alert until the KP rises to 2 or higher. A definitive Phi angle shift in the solar wind has produced no geomagnetic effects, and we will likely be under cosmic ray duress until the leading density shockwave ahead of the next coronal hole stream arrives.
  (Feb 14 1206UTC) Cosmic Rays may be intensifying as the KP index has been at 0 for hours. A health alert may be issues for susceptible individuals if this trend continues.

  http://spaceweathernews.com/

 11. Arend, in een van je antwoorden schrijf je>>> Het gevaar van onze tijd is echter dat door de moderne technologie men wel bezig is met de fundamentele natuurkrachten te willen beheersen, door middel van CERN, HAARP en chemtrails. Dat is een echt klooien met fundamentele natuurkrachten <<< Soms denk ik hier over na, en dan denk ik aan de chemtrails die meestal al vele jaren duidelijk te zien zijn, en afgelopen zomer leek het net( het was zo) of ik naar een heel groot plasma scherm keek , waarin ik ook van alles heb gezien. Dus dat is duidelijk ,tenminste voor mij toch dat we vanuit de lucht allerlei schadelijke stoffen, in ons eten , drinken ,ademen toegediend krijgen. Maar CERN en HAARP dat wat ze doen, is niet te zien, niet te bewijzen tenminste zo denk ik. De evolutie van de aarde speelt ook een rol. Dus, de vraag voor mijzelf, is het weer manipulatie of evolutie.

  1. Verder nadenkend over het bovenstaande ,zegt mijn gedachte het is een strijdt tussen de natuurkrachten en de duivelse krachten CERN, HAARP en CHEMTRAILS.

  2. Inderdaad ikzie. het is een strijd tussen de krachten van het Licht en die van de duisternis. De laatste willen alle natuurkrachten kunnen beheersen uit machtswellust en daarom de mensheid volledig afhankelijk maken. Maar welbeschouwd is de natuur technologisch niet te controleren en beheersen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.