Advertentie

‘God zal de Aarde herstellen’..


Peter Deunov

x

x

Peter Deunov’s Voorspelling van 1944:
X

“God Zal De Aarde Herstellen”

2014 © vertaling Frank Hoogerbeets

x

Wie was Peter Konstantinov Deunov (ook wel Beinsa Douno genoemd)? Hij werd geboren in 1864 en groeide op in het Ottomaanse Rijk (nu Bulgarije). In 1888 reisde hij naar Amerika waar hij gedurende zeven jaar theologie en medicijnen studeerde. Na zijn terugkeer naar Bulgarije weigerde hij een Methodist of Theosofische prediker te worden, posities die hij vrij aangeboden kreeg. In 1896, toen hij in Varna nabij de hoofdstad Sofia woonde, publiceerde hij het boek Wetenschap en Onderwijs, waarin hij de ontwikkeling van de mensheid binnen de dramatische wereldgebeurtenissen analyseerde, over de fundamenten van een nieuwe cultuur die volgens hem in de volgende eeuw zou ontstaan. In de daarop volgende jaren gaf hij lezingen zoals ‘De Oorsprong van de Mens’, ‘Een Overzicht van Oude en Nieuwe Filosofie’, ‘Wetenschap en Filosofie’, ‘Waarom en Hoe Wij Leven’ en ‘De Beginselen van Verlichting’.

Peter Konstantinov Deunov
Peter Konstantinov Deunov

Hij was het middelpunt van het Spirituele Genootschap van Varna, dat zich in 1906 ontwikkelde tot een Synarchische Ketting en in 1918 de Universele Witte Broederschap, terwijl hij zelf Meester werd genoemd. De etymologie van zijn bijnaam “Beinsa Douno” heeft wortels in het Sanskriet en betekent zoveel als “degene die het goede brengt door middel van het woord”. Er wordt gezegd dat hij met deze naam formulieren voor de politie tekende om de druk bij hem weg te nemen, en waarmee hij de politie liet raden naar zijn identiteit.

In 1922 opende hij de esoterische School van de Universele Witte Broederschap in Sofia waar hij 22 jaar lang lezingen gaf, tot aan zijn dood in december 1944. In 1929 en 1932 had hij contact met J. Krishnamurti ( in Ommen, Nederland), die toen de Theosofische Beweging had verlaten en de Orde van de Ster in het Oosten had opgeheven. Jaren lang leefde Peter Deunov in de buurt van Sofia, omgeven door talloze discipelen. Vanaf 1934 werkte hij aan de Paneurhythmy, een serie van 28 oefeningen bestaande uit melodie, tekst en plastische bewegingen. Later voegde hij de oefeningen “De Zonnestralen” en “Het Pentagram” toe.

Enkele dagen voor zijn dood in december 1944, schijnt hij, terwijl hij in een diepe trance verkeerde, de volgende, buitengewone voorspelling te hebben gedaan:

De Voorspelling (1944)

x

“Met de voortgang van de tijd heeft het bewustzijn van de mens een zeer lange periode van duisternis ervaren. Deze fase, die de Hindoes ‘Kali Yuga’ noemen, nadert zijn voltooiing. Wij bevinden ons nu op de grens van twee tijdperken: die van Kali Yuga en die van het Nieuwe Tijdperk dat we nu betreden. Een geleidelijke verbetering vindt reeds plaats in de gedachten, gevoelens en handelingen van mensen, maar iedereen zal spoedig worden onderworpen aan goddelijk Vuur, dat hen zal zuiveren en voorbereiden met betrekking tot het Nieuwe Tijdperk. Aldus zal de mens zichzelf verheffen tot een superieure graad van bewustzijn, dat essentieel is voor zijn aanvang van het Nieuwe Leven. Dit is wat men verstaat onder ‘Verheffing’.

Enkele decennia zullen verstrijken voordat dit Vuur komt, dat de wereld zal transformeren door het een nieuwe moraal te brengen. Deze immense golf komt uit de kosmische ruimte en zal de gehele aarde overspoelen. Al diegenen die proberen zich ertegen te verzetten zullen worden weggenomen en overgebracht naar een andere plaats. Ofschoon de bewoners van deze planeet niet allemaal dezelfde graad van evolutie hebben bereikt, zal de nieuwe golf door iedereen worden gevoeld. En deze transformatie zal niet alleen de Aarde treffen maar het ensemble van de hele Kosmos. Het beste en enige dat de mens nu kan doen is zich richten tot God en zichzelf verbeteren, om zijn trillingsniveau te verhogen, opdat hij in harmonie zal zijn met de krachtige golf die hem spoedig zal overspoelen.

Het Vuur waarvan ik spreek, dat vergezeld zal gaan van de nieuwe levensvoorwaarden die onze planeet krijgt geboden, zal alles verjongen, zuiveren en herstructureren: de materie zal worden verfijnd, jullie harten zullen worden bevrijd van lijden, zorgen en ongewisheid, en zij zullen oplichten; alles zal worden verbeterd en verheven; negatieve gedachten, gevoelens en handelingen zullen worden verteerd en vernietigd. Jullie huidige leven is er een van slavernij, een zware gevangenis. Begrijp je situatie en bevrijd jezelf ervan. Ik zeg jullie dit: verlaat je gevangenis! Het is echt heel spijtig om zoveel misleiding te zien, zoveel lijden, zoveel onvermogen om te begrijpen waar iemands ware geluk ligt.

Alles om jullie heen zal spoedig instorten en verdwijnen. Niets zal overblijven van deze beschaving of zijn perversiteit; de hele aarde zal worden geschud en geen spoor zal overblijven van deze dwalende cultuur die de mens gebukt houdt onder onwetendheid. Aardbevingen zijn niet alleen maar mechanische fenomenen; hun doel is ook om het intellect en de harten van mensen wakker te schudden opdat zij zichzelf kunnen bevrijden van hun fouten en dwaasheden, en gaan beseffen dat zij niet de enigen zijn in het universum.

humanDe dertiende zone
Ons zonnestelsel doorkruist nu een regio van de Kosmos waar een constellatie die was vernietigd zijn sporen, zijn gruis, heeft achtergelaten. Dit doorkruisen van een vervuilde ruimte is een bron van vergif, niet alleen voor de bewoners van de aarde, maar voor alle bewoners van de andere planeten in onze Melkweg. Alleen de zonnen zijn immuun voor de invloed van deze onvriendelijke omgeving. Deze regio wordt de ‘dertiende zone’ genoemd; men noemt het ook wel ‘de zone van tegenstellingen’. Onze planeet is duizenden jaren lang opgesloten geweest in deze regio, maar we naderen nu het einde van deze duistere ruimte en staan op het punt een meer spirituele regio te betreden waar hoger ontwikkelde wezens leven.

De aarde volgt nu een opstandingsbeweging en iedereen zou zichzelf ertoe moeten zetten om in harmonie te komen met de golven van de opstanding. Diegenen die weigeren zich te onderwerpen aan deze oriëntatie zullen het voordeel verliezen van goede omstandigheden die in de toekomst worden geboden om zich te verheffen. Zij zullen achterblijven in de evolutie en zullen miljoenen jaren moeten wachten op de komst van een nieuwe opstandingsgolf.

Zowel de aarde, het zonnestelsel als het universum krijgt een nieuwe koers door de impuls van Liefde. Velen van jullie beschouwen Liefde nog steeds als een minderwaardige kracht, maar in feite is zij de grootste van alle krachten! Geld en macht worden nog steeds vereerd alsof de koers van jullie leven ervan afhangt. In de toekomst zal alles ondergeschikt worden gemaakt aan Liefde en allen zullen haar dienen. Maar het is door middel van lijden en moeilijkheden dat het bewustzijn van de mens zal ontwaken.

Misdaden tegen Moeder Aarde
De nare voorspellingen van de profeet Daniël die zijn beschreven in de bijbel, verwijzen naar de tijd die zich nu aandient. Er zullen vloedgolven zijn, orkanen, enorme branden en aardbevingen die alles zullen wegvagen. Bloed zal overvloedig stromen. Er zullen revoluties zijn en enorme explosies zullen weerklinken in veel gebieden op de aarde. Daar waar aarde is zal water komen, en daar waar water is zal aarde komen. God is Liefde, maar we hebben hier te maken met een afrekening, een reactie van de Natuur op de misdaden gepleegd door de mens sinds de nacht der tijden tegen zijn Moeder: de Aarde.

Na al dit lijden zullen diegenen die worden gespaard, de rechtvaardigen, de Gouden Eeuw van harmonie en grenzeloze schoonheid kennen. Houd dus vast aan je vrede en je geloof wanneer de tijd komt van lijden en terreur, want het staat geschreven dat geen haar op het hoofd van de rechtvaardigen verloren zal gaan (Lucas 21:18, vert.). Wees niet ontmoedigd, volg gewoon je weg van persoonlijke perfectie.

Jullie hebben geen idee van de grandioze toekomst die jullie wacht. Een Nieuwe Aarde zal spoedig geboren worden. Over enkele decennia zal werken minder veeleisend zijn, en iedereen zal de tijd hebben om zich te wijden aan spirituele, intellectuele en artistieke activiteiten. Het vraagstuk van de verstandhouding tussen man en vrouw zal uiteindelijk worden opgelost in harmonie; beiden zullen de mogelijkheid hebben om hun aspiraties te volgen. De relaties van paren zullen worden gegrondvest op wederzijds respect en achting. Mensen zullen door de verschillende lagen van de ruimte gaan reizen en zelfs de intergalactische ruimte doorbreken. Zij zullen hun eigen functioneren onder de loep nemen en snel in staat zijn de Goddelijke Wereld te kennen, om uiteindelijk te versmelten met het Hoofd van het Universum.

Het Nieuwe Tijdperk wordt dat van het zesde ras.
Jullie zijn voorbestemd om jezelf hierop voor te bereiden, om het te verwelkomen en het te leven. Het zesde ras zal zich vormen rond het idee van Broederlijkheid. Er zullen geen conflicten meer zijn van persoonlijke belangen; de enkele aspiratie van een ieder zal zijn zich te conformeren naar de Wet van Liefde. Het zesde ras zal het ras van Liefde zijn. Een nieuw continent zal hiervoor worden gevormd. Het zal verschijnen in de Pacifische Oceaan, opdat de Allerhoogste eindelijk Zijn plaats op deze planeet kan vestigen.

De stichters van deze nieuwe beschaving noem ik ‘Broeders van de Mensheid’ of ook wel ‘Kinderen van Liefde’. Zij zullen onwankelbaar het goede uitdragen en zij zullen een nieuw type mens vertegenwoordigen. De mens zal een familie vormen, als één groot lichaam, en elk volk zal een orgaan vertegenwoordigen in dit lichaam. In dit nieuwe ras zal Liefde zich op zo’n perfecte manier manifesteren dat de huidige mens zich daar slechts een zeer vaag idee van kan vormen.

De aarde zal een plaats blijven waar men de voorkeur geeft aan strijd, maar de krachten van de duisternis zullen zich terugtrekken en de aarde zal van hen bevrijd worden. Mensen die inzien dat er geen andere weg is zullen zich begeven op het pad van het Nieuwe Leven, dat van verlossing. Met hun zinloze trots zullen sommigen tot het einde toe ernaar verlangen op aarde een leven te leiden dat de Goddelijke Orde verwerpt, maar zij zullen uiteindelijk tot de slotsom komen dat de richting van de wereld niet aan hen toebehoort.

Een nieuwe cultuur op 3 grondbeginselen
Een nieuwe cultuur zal geboren worden die zal rusten op drie grondbeginselen: de verheffing van de vrouw, de verheffing van de deemoedigen en nederigen, en de bescherming van de rechten van de mens.

love-and-lightHet licht, het goede en rechtvaardige zal zegevieren; het is slechts een kwestie van tijd. De religies zouden herzien moeten worden. Elk bevatten zij een deel van de Leringen van de Meesters van het Licht, maar verduisterd door de onophoudelijke stroom van door mensen aangebrachte wijzigingen. Alle gelovigen zullen zich moeten verenigen en akkoord gaan met één beginsel: Liefde aan de basis plaatsen van elk geloof, wat dat ook mag zijn. Liefde en Broederlijkheid is de gemeenschappelijke basis!
De Aarde zal spoedig worden overspoeld door buitengewoon snelle golven van Kosmische Elektriciteit. Binnen enkele decennia zullen wezens die slecht zijn en anderen misleiden niet meer in staat zijn hun intensiteit vol te houden. Zij zullen dan worden geabsorbeerd door Kosmisch Vuur dat het slechte in hen zal verteren. Dan zullen zij berouw tonen want het staat geschreven dat “al het vlees God zal loven”.

Onze moeder, de aarde, zal zich ontdoen van mensen die het Nieuwe Leven niet aanvaarden. Zij zal hen verwerpen als beschadigd fruit. Zij zullen weldra niet meer op aarde kunnen incarneren, evenals criminelen. Alleen zij die Liefde in zich dragen zullen blijven.

Er is niet één plaats op aarde die niet is bevuild met menselijk of dierlijk bloed; zij zal zich daarom moeten zuiveren. En het is om deze reden dat sommige continenten zullen wegzakken en andere tevoorschijn zullen komen. Mensen beseffen niet door welke gevaren zij worden bedreigd. Zij gaan door met het najagen van zinloze doelen en het zoeken van plezier. Daarentegen zullen degenen van het zesde ras zich bewust zijn van de waardigheid van hun rol en respect tonen voor ieders vrijheid. Zij zullen zich uitsluitend voeden met producten uit het vegetatieve rijk. Hun ideeën zullen de macht hebben om vrij te circuleren zoals de lucht en het licht in onze dagen.

De woorden “Indien je niet opnieuw geboren bent” zijn van toepassing op het zesde ras. Lees hoofdstuk 60 van Jesaja. Daarin wordt verwezen naar de komst van het zesde ras, het Ras van Liefde.

courageNa de Beproevingen
Na de Beproevingen zullen de mensen niet meer zondigen en zich begeven op het pad van de deugd. Het klimaat van onze planeet zal overal gematigd worden en extremen zullen niet meer voorkomen. De lucht zal wederom zuiver worden, evenals water. De parasieten zullen verdwijnen. Mensen zullen hun voorgaande incarnaties herinneren en met vreugde ervaren dat zij eindelijk vrij zijn van hun vroegere gesteldheid.

Net zoals men zich ontdoet van de parasieten en dode bladeren aan de wijnstok, zo handelen de ontwikkelde Wezens om de mens voor te bereiden op het dienen van de God der Liefde. Zij geven hen goede omstandigheden om te groeien en zich te ontwikkelen, en tegen degenen die willen luisteren zeggen zij: “Wees niet bevreesd! Nog even en alles zal goed zijn; jullie zijn op het goede pad. Moge hij die deel wil uitmaken van de Nieuwe Cultuur, studeren, bewust werken en oefenen.”

Dankzij de gedachte van Broederlijkheid zal de aarde een gezegende plaats worden, en dat zal niet wachten. Maar voordien zal groot lijden worden gebracht om het bewustzijn te doen ontwaken. Zonden die duizenden jaren zijn voortgezet moeten goedgemaakt worden. De vurige golf die de Allerhoogste uitzendt zal helpen het karma van de mensen op te lossen. De bevrijding kan niet langer worden uitgesteld. De mensheid moet zich voorbereiden op grote beproevingen die onvermijdelijk zijn en die komen om een einde te maken aan egoïsme.

In de aarde is iets buitengewoons zich aan het voorbereiden. Een ommekeer zo groots en zo onvoorstelbaar zal zich weldra in de natuur manifesteren. God heeft besloten om de aarde te herstellen, en Hij zal dat ook doen! Het betekent het einde van een tijdperk; een nieuwe orde zal de oude vervangen, een orde waarin Liefde op aarde zal heersen.”

x

* * *

x

Copyright © 2014 Frank Hoogerbeets (ditrianum.org)
Deze informatie mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid
met inbegrip van deze copyright-vermelding.

x

[bol_product_links block_id=”bol_53f310820fc17_selected-products” products=”1001004002243981,1001004008814427,9200000014701684,1001004010214994,666759311,666856021″ name=”Peter Deunov” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”E7B0F5″ border_color=”D2D2D2″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

53 gedachten over “‘God zal de Aarde herstellen’..

 1. Mooie woorden, waarvoor dank Frank en Guido J. voor de vertaling resp. publicatie van het artikel.

  “Waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde” is alles wat er toe doet.

  Van welke kant je de woorden ook aan elkaar rijgt, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en in elkaar verstrengeld en dat voelen steeds meer mensen. Geen enkele religie, die deze eenvoud verklaart, maar het stemmetje ofwel het innerlijke weten, laat steeds meer mensen dit weer horen na misschien een lange afwezigheid? Nee, het is nooit afwezig geweest, maar we konden het niet meer horen door al het ‘lawaai’ in en om ons heen. Dit stemmetje laat je nooit in de steek. Vertrouw er maar op en je zult gaan beleven, dat we bovenstaande lijfspreuk helemaal met hoofdletters gaan schrijven.

 2. Fantastisch!
  Ik hoop dat dit artikel (net als bij mij) bij velen het laatste restje twijfel of er veranderingen plaats vinden, weg neemt. Hier is één van de vele bewijzen dat we er middenin zitten. Met het verdwijnen van de twijfel brengen we onszelf in een hogere trilling waardoor we meer positieve energie leveren aan het veranderingsproces en het op deze manier versnellen. Zo zie je maar dat we meer macht hebben dan we vaak (geconditioneerd)denken.

 3. Wij zijn altijd vrij geweest en eigenlijk nooit van God weggeweest, maar zijn dat door de gehechtheid aan ons lichaam en ons naar buitengerichte duale denken (ego)helemaal vergeten. Nu de herinneringen weer terugkomen wie wij werkelijk zijn kunnen wij niet anders dan waarheid, liefde en vrijheid leven en zijn. Zo eenvoudig en toch was, is het zo zwaar en moeilijk om uit de matrix te stappen om deze universele waarheden te ervaren.Het idee van het zesde ras van liefde spreekt mij enorm aan. Komt zo binnen in mijn hart en ziel. Herkenning! Heerlijk dat wij dit vooruitzicht hebben en er van dromen. Wij dromen van thuis. En thuis is hier in ons hart.

 4. Een bekende tekst en wat vind ik het fijn dat deze opnieuw de aandacht krijgt. Zelf volg ik al jaren het onderricht van Peter Deunov en zijn leerling.
  In Eldersloo is nog steeds een groep die de leer van Peter Deunov en zijn leerling Omraam in praktijk brengen en daarnaast zijn daar 12 Mystieke- en 7 Chakratuinen zie: http://www.degoudentijd.nl

  Deunov heeft ook een voorspelling gedaan over de komst van Agartha. Graag had ik van dat artikel het pdf bestand van 10 bladzijden geplaatst, helaas weet ik niet hoe dat voor elkaar te krijgen…
  Wel een link met gedeelte van de tekst:
  Deunov’s Prophecy Agartha, 2012 and the New World era By Wayne H. Purdin
  http://www.scribd.com/doc/123920941/Agartha-Deunovs-Prophecy-Article

 5. Wat opvalt in dit artikel zijn de verwijzingen uit de bijbel, en eigen interpretaties die niet zijn gebaseerd op de bijbel. Reincarnatie is in de bijbel niet mogelijk. Het lichaam heeft geen ziel, maar is een ziel. En Dood gaan, is dood blijven tot dat de boekrollen geopend worden.En iedereen geoordeeld word, ook de doden. Dan zal een ieder geoordeeld worden naar zijn daden.Jezus zegt in de bijbel dat een tijd zal komen dat ze, de mensen, de gezonde leer niet meer kunnen verdragen. En vele valse profeten zullen opstaan.Misleiding gebeurd vaak zo subtiel dat wij de vinger niet erop kunnen leggen. Dat is nou juist de kunst van het misleiden, weef de waarheid en de leugen zo subtiel door elkaar dat niemand het doorheeft. Wat is waarheid? Joh 17:17 Uw woord is waarheid. Amen.

 6. Sorry, niets voor niets is het motto van de waarheid en in waarheid hoort geen angst en hierboven bespeur ik weer angst. Er is hier niets dat kan en zal gebeuren door middel van een Komsiche toverstokje en al het slechte wordt wel weggevaagd door middel van rampen, …

  Er is maar één zaak dat waarlijk zal helpen en uiteindelijk ook gaat gebeuren en alles heeft te maken met bewustzijn. Wanneer de massa het moe is en nu eens ‘nee’ begint te zeggen en het goede wil volgen, dan pas is DE verandering mogelijk want zelfs Christus, onze Goddelijke Broeder en Mentor, stond en staat nog altijd machteloos tegen de onbewuste wil van het schaapachtige volgende massa dat zo geconditioneerd is: wat kan ik eraan doen?, wat kan mij het allemaal schelen?, enz… of denken we anders nog dat +2000 jaar geleden het al niet geklaard zou zijn geweest? In ieder geval zie ik de massa niet lang meer dit onbewustzijn houden en dan pas staan we voor de volgende trede maar de trede van onvoorwaardelijke onpartijdige Liefde met hoofdletter L zijn we nog lang nog niet. Laten we dus maar eens eerst beginnen met broederlijke & zusterlijke vriendschap vooraleer Liefde in onze monden te nemen? Niets voor niets en we zullen het samen moeten/willen gaan doen of anders gebeurt er helemaal niets van hierboven.

  1. Aangezien de Aarde rond is bestaat er eigenlijk geen “hier boven”. Als de waarnemer bepaalt wat de uitkomst is, dus realiteit een zeer rekbaar begrip is, heeft het verdomd weinig nut om op God te wachten om een nieuwe aarde te scheppen. Lekker bekkend lulverhaal…en het verkoopt, dus niks mis mee. http://www.youtube.com/watch?v=qw4u1p41fIk

  2. De god waar mensen op wachten is een zwakkeling want als dat godje waarlijk zou bestaan en hij zou dan nog geen spijt hebben van zijn schepping dan is ie ook nog eens lomp. Zolang men wacht op iets buiten zichzelf is men immer nog steeds een schaapje dat zichzelf niet kent want anders gebruikte men zijn/haar eigen innderijke kracht wel voor iets anders dan voor zo’n poppenkast. De echte Christus kan bv. ook nooit gezegd hebben: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?, ‘Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan, …

   Christus is zelf God in mijn ogen net zoals wij Goden in wording zijn en wij maar klagen en wachten op zaken die er niet zullen gebeuren? Laat me niet lachen!

  3. Nou, in de Gnosis zit wel meer wijsheid dan in heel de bijbel. Zitten ook heel wat raakpunten in alleen onderschat men het Universele Moederschap zoals bv.:

   “De vrouwelijke kant is de duisternis, de schaduwzijde van het licht”

   Klopt weliswaar maar men vergeet even erbij te benoemen dat Moederschap ook Stuwing & Baring wil zijn en zonder dit op de 1ste plaats is er al geen Vaderschap, Schepping, mogelijk. Dus maw. is het Moederschap de onzichtbare stuwing voor het uitstralende zichtbare licht.

   “de Ene is de bron van energie waar dit alles uit voorkomt, de onstoffelijke (onzichtbare en ontastbare) wereld, die we via de geest, het denken, kunnen gebruiken om ons bewustzijn te laten groeien.”

   De Ene Bron van Al het Leven is meer Moederschap dan Vaderschap, Moederschap= de 1ste Oorzaak en Vaderschap=1ste Gevolg en zo kan ik nog wel een tijdje door blijven gaan. 🙂

  4. Ach verlangen wij terug naar het warme welzijn van het Orthodoxe Byzantium, met Ayia Sophia als gemalin van onze schepper, klinkt beetje dreperig maar is wel de juiste toon, het door de moderne mens uit hun contexst halen van oude schemerige mystieke spiegelingen, fata morgana’s is natuurlijk iets wat uit onze diepste gedachten wereld opborreld, de rust van dit denken met zijn warme welzijns gevoel, beschermd te zijn door de allergrootste natuurlijke kracht,
   goed om te weten.

  5. Je vergeet misschien de Aarde zelf Dianthus. De Aarde is het zo moe om mensen te blijven dragen die geen moment van hun leven eerbied hebben voor het wezen dat hen voedt en maar doorgaan met geweld, haat en hebzucht. Deze negatieve krachten hebben de Aarde heel ziek gemaakt en haar aura is nu zo donker geworden dat grote veranderingen van haar oppervlak hieraan noodgedwongen een einde moeten maken. Dit zal dan ook spoedig gebeuren, of de mensen dat nu willen of niet. Het zal voor velen een grote schok in het bewustzijn teweeg brengen.

  6. Ja Arthur maar de aarde staat ook voor leven en ik zie het nut er niet van in om door jezelf(de aarde) anderen (wij) te beroven van het leven. Anderen die nog niet weten wat ze werkelijk zijn en zo ook aan het doen zijn. Het menselijke leven is hier om een evolutie van kwaad naar goed te maken en om het kwaad zomaar denken op te ruimen door rampen is geen mogelijkheid want daarmee roei je het kwade (onbewustzijn) nog niet mee uit. En ik denk dat de aarde zo onbewust niet is.

 7. God is alweer goed bezig, Generaal Abd Al-Fattah al Sisi blijkt er één van het uitverkoren volk te zijn, moeder Malikah Titani een Joodse uit Maroco.
  Hij wordt ondersteund door een andere zoon van het uitverkoren volk John Kerry, of te wel Kohn, uit Praag stammende.
  Ach onze goede God, weet wel wat zijn uitverkoren volk toe komt, of hij is volkomen om gekocht met vuige wensen.
  Er kan geen God zijn die het ééne volk uitverkoren noemd, en de andere volkeren te laten afslachten, door deze uitverkorenen.
  Deze aanbidders van het goudenkalf, en bloed van kinderen, verdienen te worden verbrand door het vage vuur.

 8. Je zou wensen dat het waar is. De wereld is op dit moment zo verziekt, niet te geloven. We worden belazerd en voorgelogen. De elite, zoals de Rothschilds, Rockenfellers en Gates, houden er duistere praktijken op na. Allemaal gericht op depopulatie en nog meer macht bij de elite. De grote massa laat dit gebeuren, zonder een hand uit te steken. Toch zijn er gelukkig steeds meer mensen die het bedrog doorkrijgen en dat stemt tot enige vreugde.
  Als we de bijbel moeten geloven zal het recht zegevieren. Ik hoop het, vooralsnog is Satan nog druk bezig en met succes. Maar hoop doet leven.

 9. Het geweld en het kwaad van vandaag, is heel lang geleden begonnen,
  ingeluid door het verraad van de Christelijke kerk van Rome, het Pausdom van Rome lied zijn vazal Vénétie op een slinkse en verradelijke manier haar zuster kerk, de Orthodoxe Christelijke kerk van Oost Europa en Klein Azië verlammen en verkrachten en plunderen, wat bleef was een leeg lichaam volkomen ontkracht niet in staat het kwaad de Moslim leer te weerstaan, waardoor dit kwaad Klein Azië, noord Africa en tijdelijk grote delen van zuid en oost Europa kon inlijfen terroriseren.
  Gezien dit gegeven, hoe kan er een God zijn, een God van liefde, het kwaad wordt met de dag groter en intenser, slecht gevoel over dit geheel, deze zieke religie behoord niet thuis op deze wereld.

  1. Oftewel vanuit de waarnemer/creator ; niemand is sterker dan ik, tenzij ik die persona dusdanig heb geprogrammeerd in mijn illusiespel.
   The crack in the matrix

  2. Dat houdt tevens in dat JIJ niet bestaat, dat jij slecht een manifestatie bent van het geheel waarvan IK denk afgezonderd te zijn maar waarin we met ons ikje verdwaald zijn in onze eigen waarneming .

  3. Tja, woorden schieten tekort. We zijn, één? Dit ene is niet te vatten in woorden en toch, iedereen kent het als basis. Het is de kennendheid, dat wat alles observeert. De getuige. Lachen toch?

  4. 11.3 Cozz, moest ff een paar keer over lezen maar is mooi. De afgescheidenheid van het ikje, dat is het probleem. Het is een aangeleerde illusie.

  5. Hele verhalen over aliens, als ze nou ff contact met mij maken, dan gaan we verder speculeren maar tot dusver… Alle shit hier op aarde komt toch echt uit het menselijk brein. Beginnend bij het denken tussen goed en kwaad, het brein kan van alles bedenken, wat ik al niet droom zo nu en dan… Illusie, meer is het niet. Het kwade komt hier uit voort…
   Sympathy for the devil http://www.youtube.com/watch?v=ZRXGsPBUV5g

  6. Dat is juíst waar ze over spreken Martijn, de illusie 😉
   Uit dit zelfde stuk;
   By creating a space of love, the Greys, the Draconians, the Orions won’t be able to handle the vibration. They have got to leave, or we’re going to have to ask for some serious intervention here. In which case, there’s going to be war in the heavens as the Bible has predicted. It will be all about saving us! You know, this talk about ASHTAR coming down here to save you.
   Ladies and gentlemen, it isn’t going to happen. It’s just another belief system.
   And who would come down here to take you off the hook? For what purpose? You will only recreate the situation again someday. If you haven’t permanently evolved to that level of becoming your own savior, your own messiah, then you haven’t learned your life’s lessons. And this is what the Andromedans strongest message is. You have got to do the work yourself. You are only responsible for yourself. Nobody is going to take you off the hook. Matter of fact, if they do end up intervening on our behalf, they are not going to stick around afterward and baby-sit us.
   Our Universe consists of ideas and thought systems, condensed and turned towards itself, inwards. We turn it towards ourselves to create and originate spirit and energy. Now if I need to say it again I will. This is our definition again, word for word. Our physical matter is the embodiment of ideas (belief systems). Our universe consists of ideas and thought, condensed and turned towards itself, inwards. To create and originate spirit and energy. In other words, we really are gods. We really can do anything we want to do.
   Of op ‘overleven’ modus?
   http://youtu.be/5v6JTL8dxEI

  7. @11.8 Heerlijk Monika, de muziek weer eens uit de kast gepakt en opgezet, blijft geweldig!

  8. MONIKA 11,8 chine on you crazy diamond, zijn we niet allemaal crazy diamonds, groet.

  9. ODETTE, in deze nieuwe schermutselingen in de hemel, zijn wij, zij, ik en jij van heel ondergeschikt belang, deze ideologische zal eindigen met de overwinning van het goede, de ideologie gebaseerd op liefde en respect, dit is de eindtijd, met zijn vele oorlogen, en de druk doende walkiri, de eindtijd wel te verstaan van het kwaad, dat is mijn mening, en deze moet de goede zijn, anders is de mensheid gedoemd, en dat kan niet de bedoeling zijn van de kracht die dit alles aanstuurd, ik heb het volste vertrouwen in een goede afloop.

  10. Ja Jenne, ik denk er ook zo over. Hoe bitter de strijd ook is, diep in mijn hart zit dat mooie stukje wat vertrouwen wordt genoemd.
   Op de goede afloop, santé!

 10. De afbeelding over het ontwaken klopt helemaal. mensen die ontwaken of ontwaakt zijn, zullen dat herkennen. Het is een zoektocht waar de mensheid mee bezig is. Dat doet men vanuit zijn hoofd. In het hoofd zit het ego. In feite is het niet de mens die naar ‘iets tastbaars’ zoekt, het ego is op zoek. In het ego zit alles wat we aangeleerd krijgen, in de vorm van overtuigingen, oordelen, voorwaarden, verwachtingen, verplichtingen, vergelijkingen, herinneringen etc. Dat vormt een 2D wereldje want het is allemaal ‘gekopieerd’ van en door andere ego’s. In het ego zit ook de overtuiging dat we mens ZIJN. dat is ons ook ooit verteld. Vel mensen denken dat ze ontwaken als ineens de ogen open gaan. maar dat is geen ontwaken, dat is een óh’ moment. Het ontwaken gaat over het bewustzijn, de ziel of geest. In de ouder generaties is die slapend aanwezig. daarom wordt er ook over ontwaken gesproken. Het is de ziel die ontwaakt maar de ervaring is als mens. Veel mensen denken dat ze voelen maar gevoel is gerelateerd aan de ziel. Is de ziel slapend, dan is dus ook het gevoel slapend. wat vaak gevoel genoemd wordt zijn oordelen van het ego. ‘Ik heb het gevoel dat jij…’ is een oordeel, geen gevoel. Het enige dat op dat moment in eigen lichaam te voelen kan zijn is spanning, energie die vast zit. Als de ziel slapen is, heb je ook geen eigen gedachten. De gedachte is ook gerelateerd aan de ziel. Dus blijven weer alleen de oordelen over. Gedachte is de manlijke kant, gevoel de vrouwelijke kant. De ziel is de eenheid van gedachte en gevoel. De chakra’s zijn aspecten van de ziel, geen vaardigheden van de mens. Uiteindelijk is de ziel het ene bewustzijn dat je krijgt als je gedachte, gevoel en alle chakra’s (behalve de basis) als het ware in een mixer zou stoppen. Het ontwaken is het begin van verandering. Dan ga je zelf ervaren hoe het in eigen lichaam en hoofd in elkaar steekt op dat moment. Dat moet geheeld worden, in de stroom terug komen. Daardoor is het innerlijke pad belangrijk. Het is wel het pad van de ziel maar die wordt op een menselijke manier beleefd. Door die ontwikkeling wordt alles duidelijk. dan ga je tastbaar krijgen dat je een ziel bent en een lichaam hebt. maar het is de bedoeling om een mens te worden met een ziel, ofwel dat je als mens uitdrukking geeft aan je ziel-ZIJN. Er is dus niets te DOEN, zoals het ego overtuigd is, er is alleen te beleven in eigen lichaam. Dan gaat het over spanning – emotie – stroom, energie in verschillende toestanden. Spanning is vast zittende energie, emotie brengt er beetje bij beetje beweging in tot alles in de stroom is. Dat is tenminste mijn beleving. van de innerlijke weg maar die weg kan verschillend beleefd worden. Naarmate er meer spanning op die manier verwerkt wordt kun je ook meer gaan beleven. Als alles in de stroom is is het mens-ZIJN compleet. een paar uitspraken kloppen wat dat betreft helemaal: 1) We zijn een ziel en hebben een lichaam, 2) We zijn niet geboren om het op een spirituele manier te DOEN, we zijn geboren om het op een menselijke manier te BELEVEN. 3) Er is niets buiten, alles is IN de mens. Je kunt dus alles buiten ook laten voor wat het is. Religie, wetenschap, spiritualiteit etc kun je ook laten voor wat het is: zoeken buiten je Zelf.

  Wat de wereld betreft ziet het ernaar uit dat de voorspelde veranderingen vertraagd worden door de machtigsten der Aarde die alles onder controle willen houden omdat ze anders geen houvast meer hebben. Waar vertraag je dat mee. Zoals ik het zie door frequenties, stralingsvelden, etc. Kijk naar wat we hebben aan draadloze netwerken, wifi, G3, G4 en meer, alleen al voor mobiele netwerken van telefonie en internet. Al die masten zenden frequenties uit. Het volgende veld staat alweer op de planning: slimme meters voor gas en elektriciteit. Ik las dat elke meter een signaal uitzendt dat vier keer zo sterk is als wifi en dat die meters een bereik hebben van 28 km. Probeer dan eens een beeld te krijgen over Nederland met in elke woning twee van die meters, één voor gas en één voor de elektriciteit. Dan is heel Nederland bedekt met een nieuw stralingsveld, opgewekt door al die meters. Daarom zou het belangrijk zijn om die meters te weigeren. Je loopt bovendien zelf ook overal in dat stralingsveld. Minstens 20% van het volk moet die meter weigeren. Is dat niet het geval, en is er tegen 2020 maar een klein groepje mensen die de meters niet hebben, dan wordt je door de machthebbers beschouwd als crimineel omdat je het systeem tegen werkt. Hoe meer mensen die meters weigeren hoe beter dus.

  1. ROBERT,

   Ik vind het niet allemaal waar wat U schrijft, over de ziel, U verward de spirituele mens met de grauwe niets doener, gedachte is de manlijke kant, gevoel de vrouwelijke, wel heel erg dom generaliserend, misschien voelt U de behoefte om te schrijven, dat is mooi, ?

  2. Jenne, ik heb zelf het ontwaken mee gemaakt en daardoor er varen dat gedachte en gevoel beiden in het lichaam zijn. Diverse ervaringen hebben dat laten zien en voelen. Ik heb de ervaring gehad dat ik voelde dat ik denk en dat was in mijn lichaam. Ik heb ook een ervaring gehad waarbij ik mijn hele gedachtenwereld in de energie om me heen heb gevoeld. Als ik na denk dan gebeurt dat i het lichaam, net als het voelen. Die twee zijn door spanning van elkaar gescheiden. In de ontwikkeling zie en voel ik ’s nachts vanuit het bewustzijn ook vaak hoe dat manlijke (gedachte) en het vrouwelijke (voelen) met elkaar te maken hebben. daar gebeurt heel veel mee.

   In het stuk kun je al lezen dat we geen mens zijn die spiritueel wil worden maar dat we een ziel zijn die mens wil worden. dat is een innerlijke ontwikkeling. Die maak ik in mijn leven mee. Spiritualiteit is iets wat men doet naar buiten toe, net als allerlei andere zaken zoals religie, wetenschap, boedhisme etc. Maar daar gaat het niet om als je als ziel mens wilt worden. Dan gaat het om het ZIJN. Daar zit alles in. Of anders gezegd, de kern van alles waar de mens zich mee bezig kan houden is je eigen ziel. Ik heb zelf ook in de spiritualiteit gezocht en dat verandert niets in het ZIJN. Sinds i die ontwikkeling mee maak na het ontwaken, herken ik meZelf in zo’n beetje alles waar mensen zich mee bezig houden: psychologie, filosofie, wetenschap, religie, haptonomie, antrposofie, spiritualiteit, maar ook meer oosterse zaken zoals boedhisme, art of living, satsang, tantra. Nog niet zo lang geleden las ik iets over aikido. De grondlegger omschreef wat aikido is en dat herkende ik in de ontwikkeling die ik mee maak. Uiteindelijk herken je je Zelf in alles als je van binnenuit bewust wordt. En dat is het verschil: mensen DOEN dingen naar buiten gericht (vanuit de spanning die ze hebben) maar de ontwikkeling is van binnenuit. dat kun je niet doen want dat gebeurt vanuit de ziel zelf. Dat maak je dan mee als mens. Als je duidelijkhebt dat je een ziel bent dan is er niets te DOEN, dan GEBEURT alles wat belangrijk is en wel van binnen, in eigen lichaam. Naar binnen toe kun je ook niets DOEN, alleen ervaren wat er gebeurt. Ik weet ook uit eigen ervaring wat er in het hoofd gebeurt als daar de overtuigingen, oordelen etc in zitten. Dat is allemaal aan geleerd en dat zit i het ego. Na mijn ontwaken heb ik zeer duidelijk aan den lijve, en aan den hoofde, ervaren dat in het hoofd alles verkeerd om wordt gedraaid met hoe het in het lichaam (en dus ook in het leven en bewustzijn) werkt. Je eigen leven wordt bepaald door hoe het er in het lichaam voor staat. Je draait de boel dan ook verkeerd om en je beoordeelt het bewustzijn IN de mens als grauwe niets doener. Alles wat van wezenlijk belang is gaat vanzelf als het in de stroom is. Dan HOEF je niet eens iets te doen. het bewustzijn en de energie doen dan zelf wat belangrijk is. Als de mens iets DOET dan is dat meestal vanuit controle, om iets voor elkaar te krijgen. En dat werkt nou juist niet als dat bewustzijn zich wil ontwikkelen. Sterker nog, als die ontwikkeling op gang wil komen dan zijn we zo afgeleid door de buitenwereld dat we het domweg moeten leren van iemand die bewust IS en de hele ontwikkeling achter de rug heeft zodat die in de stroom, verbinding, etc kan zijn.

   Ik heb in dit leven (zo is gebleken) de moeilijkste weg gekozen: alles zelf voelen. Ik ben totaal en compleet onbewust aan dit leven begonnen, met alle omstandigheden die dat versterkten. Het is duidelijk dat het de bedoeling was om van daaruit op een gegeven moment de ontwikkeling naar volledig bewust zijn mee te maken. Dan gaat het alleen om de kern van alles en dat is niet iets wat gedaan kan worden. Wat de mens doet is dan vanuit spanning naar buiten gericht. Als je dan even het ego vergeet an is er in die spanning een wezenlijk verlangen, vanuit een herinnering van de ziel. En dat verlangen is ‘verbonden voelen’. Niet zoals de mens dat vaak denkt te ervaren, dat is nodig hebben, maar verbonden voelen vanuit de ziel zelf. Als dat het geval is dan ben je eerst met je Zelf verbonden en van daaruit kun je met het leven om je heen verbonden voelen. En wel op een manier die niet voor te stellen is als dat er niet is. Vanuit de ziel is alles met elkaar verbonden. Als mens kan dat vanuit je Zelf ervaren worden. Dan voel je een ander, materie of wat dan ook als energie via je eigen lichaam en bewustzijn. Dan heb je een 4D ervaring. tot dat bewustzijn kom je met geen enkele opleiding, cursus of wat dan ook. dat is net als wat sommigen zeggen over planten en zo. Di groeien uit zichzelf en dat kun je niet doen. Zo werkt dat ook met de ontwikkeling van het bewustzijn. Dat groeit ook van binnenuit.

  3. Robert, he moment van bewust wording vindt plaats op ” le moment venu “, het juiste moment voor elk menselijk individu, vroeg of laat, en heel soms nooit.
   Mooiste voorbeeld hier van is ” A space Odessey, Stanley Kubrick, behoeft geen woorden.

  4. Jenne, het moment van ontwaken is het moment dat je bewust wordt. Dat ontwaken is een plotselinge uitdijing van je ziel. Dat gebeurt waar je zonnevlecht zit, in de maagstreek. Op zich stelt het niets voor, je hebt niet eens de tijd om met je ogen te knipperen. Maar daarna wordt het pas interessant. Dan ga je aan den lijve, en aan den hoofde, ondervinden wat er allemaal in je om gaat. Dat je bewust bent betekent nog niet dat je ook verlicht bent. Na het ontwaken begint het pas. Dan moet je een helingsproces mee maken van zaken waar geen enkel vlak van op de hoogte is. Niet in de zorg, niet in de religie, niet in de spiritualiteit, niet in het boedhisme enz. Daarbij wordt verlichting vaak overschat. Er wordt over gesproken alsof er een lamp gaat branden maar verlichting betekent als mens niets anders dan totale geestelijke en lichamelijke ontspanning zodat alles kan stromen. Hier in het leven is het een heel ander verhaal als hoe het in andere dimensies wordt verwoord. Onze taal is niet hetzelfde als in die dimensies en wat ze daar zeggen, zeggen ze ook niet tegen ons lichaam of tegen ons als mens. Van daaruit richten ze zich tot de ziel die we zijn. Misschien dat de ziel zelf wel die taal begrijpt maar als mens is het letterlijk een verschil van dimensie(s) Wij als mens zijn een zeer beperkt bewustzijn, zowel onbewust als bewust. Dat heeft een incarnatie ervaring mij ’s nachts laten zien en voelen.

   Ontwaken gebeurt alleen als het de bedoeling is in je leven. In de ziel is dat bekend. Vanuit bewustzijn wordt door sommigen aangegeven dat het leven een plan is van de ziel. Als ik naar mijn leven kijk dan ziet het er inderdaad zo uit. Wat een film laat zien is niet de realiteit. A Space odessy is gemaakt door iemand die zelf nooit dat werkelijke ontwaken heeft meegemaakt. had hij dat wel mee gemaakt dan had hij de film nooit gemaakt. Die is waarschijnlijk gebaseerd op filosofie maar niet op bewustzijn. In die tijd was het nog onbewust zijn. Dat ontwaken geldt trouwens alleen voor oudere generaties. De jongere generaties, ook wel nieuwetijdskinderen genoemd, worden met een wakker bewustzijn geboren. Dat is men begin jaren 70 gaan waarnemen aan de hand van gedrag dat oudere generaties niet laten zien. Dat begon begin jaren 70 en werd langzaamaan meer tot de eeuwwisseling. Vanaf de eeuwwisseling worden er alleen nog maar generaties geboren met een wakker bewustzijn. Je kunt het verschil tussen ‘oud en nieuw’ om je heen zelf zien. Je kunt dus alleen maar het ontwaken als oudere generatie mee maken. Mijn leven gaat dan over beide kanten. Maar dan begrijp je ook wel werkelijk hoe het in elkaar steekt. Dat bewustzijn is de kern van alles. Zonder dat bewustzjn, de ziel, is er geen leven. Dat je leeft weet je omdat je dingen ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft. De zintuigen laten alles ervaren wat werkelijk bestaat. daardoor ben je je bewust van het bestaan. Maar als onbewust mens kun je dat alleen maar fysiek ervaren, door fysiek iets te voelen enz. Als je na een heel proces uiteindelijk in totale ontspanning bent (verlichting) dan is het ook mogelijk alles geestelijk te voelen. Dan kun je een ander energetisch voelen via eigen lichaam. Ook als die fysiek ergens anders is. Heb je een partner, dan voel je die fysiek als je elkaar omarmt maar als je in verbinding bent is het mogelijk hem te voelen als hij fysiek aan de andere kant van de planeet is. DAN ben je je bewust van hem. Degene waar ik mijn support van heb gehad kon eens aan de energie van een auto voelen dat die scheef stond omdat de passagier zwaarder was dan de bestuurder. DAT is (ook) bewust ZIJN.

  5. Robert, beetje laat, daar voor mijn excuses, bedankt en mooi verwoord, ja dat verlicht worden lang proces, heb soms het gevoel dat ik er nog midden in zit, het ritzelt soms in me, ik ontspan me bij mijn nostalgiese muziek, en ook daar zit een grote evolutie verborgen, heb liefde en lichamelijk contact nodig, een vluchtige kus een aanraking, en ik ben weer helemaal boven jan, een woord van waardering kan tranen in mijn ogen brengen,
   ja ouderdom doet schoonheid niet verbleken, maar dieper en rijper worden, ik heb die bewust wording echt gevoeld, dat ik er was, dat ik het moment bewust beleefde, ik was nog jong, mijn vader zat bij de zwarte kolenhaard zijn krant te lezen en mijn moeder een boek en ik zat op de grond aan hun voeten met mijn kerstcadeau een mecanodoos vol spullen te spelen, en keek op, en voelde die kalme warme harmonie, en dacht kon dit moment maar altijd zo blijven, ik was me bewust hoe bijzonder dit was, deze bewust wording van mijn bestaan, het aanwezig zijn, zo ijsig diep mijn hele leven denk ik hier al aan, dit moment is met vele andere het waarom het gaat in je leven.
   Vriendelijke groet Jenne

 11. Gek dat hij de bijbel citeert. Het is inderdaad de bijbel die ons het antwoord geeft. En we leven in de eindtijd. Maar als je dan goed in de bijbel leest kan je alleen gered worden door Christus.
  Alle andere theoriën (esoteriën, etc……..) zijn de misleiding van de god van de wereld: Satan. Zoals hij Adam en Eva verleidt heeft in de tuin van Eden, zo is hij nu nog altijd actief: eet van deze boom en je zal als Goden worden. EUH……..
  Aan te raden video’s voor de mensen die uit dez misleiding willen komen: Chris White de debunked reeks. Ik kan ook linken doorgeven.

 12. Fijn dat er nu aandacht is voor deze wijze afgezant van een “hogere wereld”. Samen met de Deense wijze die bekend staat onder zijn voornaam Martinus en de Indiase meester Ramana Maharshi beschouw ik hem als een van de 3 allergrootse meesters van de laatste 150 jaar. Het is toch zeer opmerkelijk hoeveel informatie uit deze oude boodschap de laatste jaren ook in allerlei gechannelde boodschappen terugkomt, of zelfs al in de fysieke werkelijkheid gemanifesteerd is. Wel zullen we altijd de innerlijke vertaalslag moeten maken naar onze eigen beleving. Het taalgebruik en de beeldspraak van Deunov beschouwen we nu waarschijnlijk als enigzins archaïsch. Als ik het artikel puur letterlijk lees, dan staan er ook beweringen in die mijn wenkbrauwen omhoog doen trekken. Onderscheidingsvermogen (filtering door hart en mind) blijft een van de grote uitdagingen van deze tijd, zelfs als het informatie betreft die uit de hoogste bronnen afkomstig is.

 13. “Peter Deunov wordt vaak gezien als een erfgenaam van de diep gewortelde spirituele traditie die de bogomielen in Oost-Europa hebben gebracht. Met zijn liefdeboodschap bereisde hij de hele wereld. Zo had hij in India ook Gandhi onder zijn leerlingen. In eigen land kreeg hij tienduizenden volgelingen die zich verenigden in de Witte Broederschap.”

 14. God zal de aarde herstellen…….wat een onzin !
  Dat is onze taak want wij hebben de heleboel verziekt ! Wij moeten stoppen met die oorlogen en vervuiling maar ja….. Oh ja en de olie uit de aarde te zuigen dat was ik bijna vergeten kijk een wat een rotzooi wij achterlaten voor de bewoners van Nigeria ! Dat gaat niet gebeuren dus….dag aarde!!!! Wij worden weggevaagd en dan kan de aarde zonder ons vernietigers gewoon doorgaan waarschijnlijk met de diertjes en misschien een paar mensen die nog in het oerwoud wonen ! Die nog wel zuiver zijn ! Wij hebben de boot gemist dat denk ik in ieder geval !

  1. Misschien de God in onszelf her-kennen..?? Als álles 1 is, dan is een God NOOIT buiten je. De verhalen dat dit WEL zo is, zou zijn, zeggen meer over de slappe knieën van degene die dit lulverhaal gelooft, en de overtuigingskracht van de kletskous die jouw dat verhaal op de mouw spelt..
   Prikte die maar eens venijnig in je huid, zodat je al wakker wordend, zou uitroepen: ‘God allemachtig, wat doe je me aan!’.. Kijk zo zie je dan ook ineens de God in die ‘ander’… 🙄

 15. nog even een update zoals beloofd [Monday first thing in the morning 12 o clock…] :
  Op gezette tijden en speciale dagen/data ,[rondom de 6e en 23e ]donders gebliksem en [Donners] bliksems gedonder geconstateerd ….

  rollende donder en donderse bliksem van Roden tot Norg e.o.
  p.s. 28 augustus was de Ibiza / Papua Nieuw Guinea cpmbinatie.
  Zie : Kali Mantra.

  Groetn.

  Sri Sri Magnitude
  ex AardbevingsGroninger

 16. Ik vind dit een fantastisch verhaal en hoop dat het uit zal komen. Helaas zijn dit soort voorspellingen zelden of nooit uitgekomen, waardoor ik denk dat het mooie woorden zijn, maar het daarbij zal blijven. God heeft gezegd dat hij ons, als mens, los zou laten. Hij kon ons vernietigen of hij kon de mens aan zijn lot overlaten. Het laatste heeft hij gedaan en terecht. Wel gaf hij aan, “wil je tot mij komen, ik zal je opvangen, ik zal je vergeven, maar jij moet naar mij komen en niet andersom.” Ik ben van mening dat de aarde door de mens, met beïnvloeding van de duivel die op aarde werd geworpen, de vernieling ingewerkt wordt. Daar is niets meer aan te doen en zal ook zo gebeuren. Dit kan een natuurramp zijn, een grote oorlog of een meteoor. Om bij God te kunnen komen, zal jij je leven moeten beteren. Jij moet liefde in je hart voelen, liefde naar mensen uitstralen en vooral liefde naar de aarde. Deze liefde is echter niet in de vorm van alles maar goedvinden, kinderen laten doen wat ze willen, volwassenen die gelijk willen zijn aan pubers en moordenaars en andere misdadigers hun gang laten gaan. We zullen streng moeten zijn tegen de mensen die slecht leven en we zullen liefde moeten laten zien naar mensen die goed leven. Kinderen kunnen alleen goede volwassenen worden als ze streng opgevoed worden. Dat kan echter alleen als volwassenen ook echt volwassenen zijn en niet zoals je nu ziet, dat volwassenen zich steeds slechter gaan gedragen. De zesde golf zal niet daadwerkelijk een stuk land zijn dat op zal rijzen, maar zal een deel van de mensheid zijn die dit in gaat zien en op die manier zich wendt tot een God van de liefde.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.