Advertentie

’t Verschil tussen kennis en wijsheid..!


x

x

x

Verschil tussen kennis en wijsheid

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Door het kennishoofd misvormde cultuur.. We leven in een wereld waarin het vergaren van kennis tot een ogenschijnlijk noodzakelijke kunst verworden is. Het motto kennis is macht heeft in onze tijd echter de gehele wereld naar de rand van de afgrond gebracht. Want wat is kennis? In mijn beleving houdt de drang naar kennis en dus macht een zich verliezen in uiterlijke feiten in, die voor het verkrijgen van een ware zelfkennis en een werkelijk menselijk sociaal functioneren er niet toe doen. Deze op machtsvergaring gerichte kennis is bedoeld om de uiterlijke principes van het leven te willen kennen, zonder deze innerlijk te willen beleven.

Arend Zeevat

Een weten zonder een inhoudelijk gefundeerde beleving van wat men weet, is gericht op exploitatie en machtsmisbruik van wat men weet. Het is gericht op een egocentrische uitbuiting van wat men weet, zonder een gevoelsmatig moreel/ethische verbinding. Daarbij geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor de gevolgen die uit dat niet ethisch gefundeerde weten/gedrag voortkomen. In feite komt het er op neer dat zij die ´weten´ hun door kille en gevoelloze methoden verkregen kennis misbruiken. Zij doen dit door de onwetenden omwille van machtsredenen af te troeven, hun daarmee te kunnen manipuleren, intimideren en controleren. Hen in een Calimero-complex vast te zetten.

Door kennis verkregen macht geeft een status van autoriteit. De in onze wereld aanwezige scholingsmethoden zijn er op gericht om de kennis hebbende autoriteiten kritiekloos en dus slaafs te leren volgen. We hebben dit principe in de afgelopen eeuwen op zowel religieus als werelds gebied kunnen waarnemen. Die tijd van op kennisautoriteit gebaseerde macht is nu echter ten einde. Het internet heeft iedereen de mogelijkheid gegeven om zelf zoveel mogelijk kennis te verzamelen en daarmee de autoriteiten te kunnen weerstaan.

Hoe gaat men met kennis om?
Het ligt er maar aan hoe men dan met die zelf verworven kennis om gaat. Gebruikt men deze om ook anderen af te troeven, dan is men op dezelfde autoriteit-vormende manier bezig, om een door persoonlijk egocentrische behoeften gedreven autoriteit te willen zijn. Ziet men echter al die uiterlijk weergegeven kennis als een vervormde reflectie van de in de eigen ziel aanwezige wijsheid, dan zal alle uiterlijk gerelateerde kennis en dus uiterlijk gerelateerde autoriteit er niet meer toe doen. Dan zal alleen de innerlijk gerelateerde wijsheid van het eigen moreel/ethisch gefundeerde geweten er toe doen.

Verdiep je in bovenstaand kader eens in de geschiedenis van de religies en de moderne wetenschap. Zie dan hoe de machtsgeilen in deze wereld de zeer authentiek menselijke drang tot het willen weten en het willen doorgronden van de mysteriën van het leven, in het kader van hun groepsegocentrische machtsbelang, naar de buitenwereld hebben verplaatst. Een buitenwereld waarin zij door de samenwerkende satanische meesters Ahriman en Lucifer, zich heer en meester menen te voelen. Door de op innerlijk niveau opererende satanische meester Lucifer is de mensheid, door haar religieuze geschiedenis, opgevoed tot een volgzaam slaaf te zijn van de uiterlijke meester der wetenschap en technologie Ahriman.

De menselijke ziel en het haar dragende lichaam is hierdoor langzamerhand zonder wezenlijke voeding komen te verkeren, dus opgedroogd, ziek geworden en afgestorven. De begrippen Waarheid, Schoonheid en Liefde zijn in de moderne op geweld en destructie gerichte wetenschap en religie nergens terug te herkennen. De nep-Joods kabbalistische en de dood vererende bancaire psychopaten, hebben getracht hun in meerdere documenten vastgelegde wereldagenda aan de niets vermoedende mensheid op te leggen.

In die documenten laten zij zien dat zij door het opdringen aan de mensheid van een misvormde religieuze en wetenschappelijke kennis, haar meent te kunnen controleren. Onder andere in het Rotschild Manifesto (1840) (HIER) en de ‘Protocollen van de Wijzen van Zion’, HIER, HIER, HIER en HIER laten zij hun plannen voor de mensheid en aarde zien. Die Protocollen zijn nogal omstreden, doordat ze al vrij snel tot fake news werden gebombardeerd. Plaatst men zich echter buiten de erom heen ontstane welles/nietes-discussie en kijkt men naar de inhoud, dan kan men waarnemen dat alle in de Protocollen verwoordde plannen en instructies op een griezelig nauwkeurige wijze in de 20ste en nog jonge 21ste eeuw zijn verwezenlijkt. Dit mag toch voor zich spreken?

Blijkbaar hadden de opstellers van de Protocollen een kennis vanuit de machtskringen op deze planeet. Dat ze naar buiten gekomen zijn, laat ook weer zien dat ook de Kwade machten de vrije wil van de mensheid moeten respecteren! Dat ze haar op de hoogte moeten brengen van de inhoud van hun misleidende plannen tot wereldverovering. Hoe de mensheid door al het gedoe rond de openbaring van de Protocollen er mee om wenst te gaan is aan haar zelf. Dat zij de werkzaamheid van de Protocollen niet zou willen geloven, was door de in de hen verwoordde strategie al ingecalculeerd. We hebben hier dus te doen met een groep wezens, mensen wil ik ze niet noemen, die uiterst kil, berekenend, met voorkennis opererend de mensheid en de aarde naar hun hand willen zetten.

Kijk wat bovenstaande betreft alleen maar naar wat voor destructiefs die moderne wetenschap aan leven vernietigend wapentuig en dergelijke heeft ontwikkeld. Kijk daarbij ook vooral naar hoe die moderne wetenschap de verborgen geheimen van het leven in dit universum en hier op aarde met geweld aan haar meent te moeten ontfutselen, door bijvoorbeeld een CERN-project op een duister occulte manier vorm te geven. Daarbij laten ze de meest fundamentele bouwstenen van de aardse oorspronkelijk geestelijk geïnspireerde schepping, onder volkomen laboratorisch gecontroleerde omstandigheden, met een bijzonder gewelddadige snelheid op elkaar botsen. Kijk daarbij ook naar de mensenslachtende geschiedenis van verschillende religieus gedogmatiseerde geloofssystemen.

En ook Amerikaanse rechters lijken een regelrechte sponsor te hebben in de VS. De naam van die sponsor..? Begint met een ‘M’ en eindigt met een ‘O’..

Of kijk naar een het geknutsel met genen, vergiftigende stoffen en chemicaliën. Zoals dat wordt gedaan in het door Monsanto/ Ciba Geigy/Glaxo Smith Kline/ Merck Sharp & Dohme/Bayer/Dow Chemicals en de rest georganiseerd leven(s)vernietigend project, dat men op een onwetende mensheid heeft losgelaten. Ja, hieruit blijkt dat kennis inderdaad macht is. De grote vraag is echter hoe men die macht gebruikt. Gebruikt men die macht om het eigen aan satanische krachten opgedragen slavendom aan de rest van de mensheid op te leggen? Of gebruikt men die macht als een mensheid- en evolutie dienende kracht.

Het is het verschil tussen volgzaam slavendom en dienend meesterschap! (HIER) Alleen dit soort op volledige controle over het leven gerichte satanische krachten, kunnen iets dergelijks in de evolutionaire stroom der mensheid brengen. Een werkelijk het leven liefhebbend en levendienend mens zou zoiets niet kunnen bedenken! Onderstaande Oud-Perzische spreuk uit de Zend Avesta kan men op een innerlijke manier opvatten en vormgeven, de moderne wetenschap heeft deze echter voor machtsdoeleinden in uiterlijke zin opgevat en vormgegeven.

 

Draag het licht naar de aarde.

O mens,
gij zijt tussen het licht en de duisternis geplaatst.

Wees een strijder voor het licht.

Houdt van de aarde,
zodat zij tot een stralende edelsteen wordt.

Herschep de plant.

Herschep het dier.

Herschep u zelf.

 

Satanisch geïmplanteerde slaafsheid
Het leven op deze planeet is in al haar uitingsvormen volkomen gekaapt door die duistere krachten. Zij hebben door de geschiedenis heen er alles aan gedaan om hun ultieme machtswellust op de mensheid bot te vieren. Zou bijvoorbeeld zo’n deeltjesversneller ergens in de natuur op een evolutionaire wijze ontstaan kunnen zijn? Zou de werkzaamheid van een leven vergiftigend multinationaal-industrieel complex, dat het leven in al haar basale uitingsvormen totaal verziekt en uiteindelijk doodt, in de natuur zelf terug te herkennen zijn? Zou dit wel zo zijn, dan zou die natuur in essentie er op gericht zijn om zichzelf te vernietigen. Nee, dit is natuurlijk niet zo!

Alleen satanisch geïnspireerde vernietigingskrachten kunnen zoiets bedenken en uitvoeren en zich tegen de oorsprong van het leven richten. Zij hebben de mensheid in de loop der tijd door haar historisch religieuze opvoeding zo gevormd, dat zij onbewust zichzelf en de haar dragende planeet zelf mee helpt te vernietigen. Laat als basisprincipe van en voor het leven duidelijk zijn, dat het leven zichzelf in stand wil houden, zich wil uitbreiden en vooral zichzelf in al haar uitingsvormen wil kennen. De essentie van al die uitingsvormen is echter, dat ze hun eigenheid en bestaansrecht mede aan die andere uitingsvormen ontlenen.

Dus dat alle uitingsvormen van het leven een meest fundamentele overeenkomst met elkaar delen, namelijk dat zij deel uit maken van het leven en dus een niet te verdelen geheel zijn! De modern reguliere wetenschap doet exact het tegenovergestelde. Zij analyseert, rationaliseert en experimenteert er met de geanalyseerde onderdelen machtswellustig mee op los. De reguliere wetenschap, die ons huidige leven in al haar aspecten volledig beheerst, is niet gericht op het versterken van de onderlinge verbindingen en samenhangen. Nee, ze is gericht op het verdeel en heersprincipe dat in alle aspecten van de menselijke samenleving omwille van machtsdoeleinden wordt toegepast.

Daarmee kunnen we dus concluderen dat we voor een verdere menselijke evolutie, die rationeel/analytische wetenschap beter kwijt kunnen zien te raken. Evenals alle hotemetoten die door deze wetenschap zijn gebrainwasht en vanuit hun machtsposities deze misbruiken, om daarmee hun eigen persoonlijke egoagenda te kunnen vormgeven. En zo de rest van de mensheid aan hun (groeps)egowerking te verslaven. Hun verslaving aan het satanisme hebben zij in velerlei vormen van verslavingen in de mensheid geïmplanteerd.

Verslaving aan het slaaf zijn?
Tijdens zijn Europa-tournee van de afgelopen tijd stopte de Amerikaanse president Trump ook even in het Poolse Warschau, om daar de Polen toe te spreken en hen een Amerikaans/NATO vals hart onder de riem te steken. Tijdens zijn speech aldaar vroeg hij zich het volgende af:

“The fundamental question of our time is whether the West has the will to survive.”

(vert.: “De fundamentele vraag van onze tijd is de vraag of het Westen de wil heeft om te overleven.”)

Eigenlijk formuleerde Trump vanuit zijn Amerikaans/ NAVO/Zionistische superioriteitsgevoel de vraag echter volkomen verkeerd. De vraag had beter kunnen luiden: “De fundamentele vraag van onze tijd is de vraag of de mensheid wel de wil heeft om een dictatoriaal regime van satanisch geïnspireerde psychopaten te overleven”.

Het was een voorspelbaar geweldsdrama dat zich daarna tijdens de G-spot20 bijeenkomst in Hamburg afspeelde, als antwoord op Trump’s verkeerd geformuleerde vraag. Het maakte deel uit van de agenda om de goyim in verdeeldheid uit elkaar te drijven en de frustraties daarover zich in geweld uit te laten leven. Zoals ik in mijn vorige artikel ‘Revolutie? Het oude in een nieuwe verpakking..!’ (HIER) al heb aangegeven stuurt men aan op een steeds grotere sociale onrust, die men met overweldigende geweldsmiddelen kan onderdrukken.

Op generaties toegepaste brainwash
Het is toch opvallend dat iedere nieuwe generatie, die iets totaal nieuws in de wereld zou kunnen brengen zich op de één of ander manier verliest in een kunstmatig geschapen verslaving aan alcohol, drugs, seks, gokken, technologische gadgets zoals videogames, onlinegames, moderne mobieltjes, het internet en vele andere vormen van verslavingen. Het lijkt er op te wijzen dat er ten aanzien van de verschillende generaties, door middel van vele op hen afgestemde sociale beïnvloedingsprogramma’s, zij met behulp van een verslavend werkende technologie uit hun eigen kracht worden gehaald en gehouden.

De essentie van het leven is immers het vanuit een eigen individuele ervaring te beleven, vorm te geven en te eren. Het is juist dat individuele ervaringsgegeven dat een expressie is van de rijkdom van het leven, dat zich ook weerspiegelt in de eenheid in diversiteit van onze natuurlijke omgeving. Stel je eens voor wanneer de door satanisch geïnspireerde op communisme en collectivisme gebaseerde

krachtenwerkingen de natuur zouden vormgeven. Hoe zou die er dan uit zien? Om daar een beeld van te vormen kijk dan maar eens naar de communistisch geïnspireerde creativiteit van de USSR, China, Noord-Korea en de zogenaamde vrije westerse mainstream cultuuruitingen (HIER). Het zou een kleurloze en vormeloze ‘natuur’ zijn die volledig iedere individueel creatieve expressie onmogelijk zou maken. Daarin zou de mens geen enkele voeding voor zijn ziel meer kunnen ervaren. Het zou een volledig doodse ‘natuur’ zijn.

In een vorig artikel heb ik aangegeven, dat de socialistisch/communistische sociale beïnvloedingsexperimenten in de USSR en de USSC (China), een voor de elite bijzonder leerzame speeltuin zijn geweest om de USSEU en USSA en uiteindelijk de USSNWO te kunnen vormgeven (HIER). Een aantal jaren geleden was ik eens op bezoek in Praag. Daar vond ik in het Communistisch Museum een aantal bijzondere zaken, die de Tsjechen door voortschrijdend inzicht op kunstzinnige wijze hebben vormgegeven. Iets wat ik nogal grappig vond waren een aantal onderzetters, die met afbeeldingen en nogal cynisch weergegeven slogans waren voorzien. Hieronder een tekstuele en vrij vertaalde weergave van enkele daarvan.

 • Je kon geen waspoeder krijgen, maar wel een hersenspoeling.
 • Zoals je zusters in het westen, zou jij je bh willen verbranden. Tenminste als je er één had kunnen kopen.
 • Soms was er in winkels geen wc-papier te krijgen. Gelukkig was er eveneens weinig voedsel.

Bovenstaande inzichten ten aanzien van het voormalig communistisch verleden van Tsjechië laat enigszins zien wat de toen aanwezige menselijke behoeften waren. Een zekere mate van westers geïnspireerd feminisme is er ook in terug te herkennen. Want waarom zouden vrouwen hun bh’s willen verbranden? Is hen door communistische mannen opgedrongen, dat zij die hulpmiddelen zouden moeten dragen? Wat uit zich hierin? Betreffende het kunnen kopen van waspoeder, hebben we in het westen natuurlijk altijd het voordeel gehad om op een illusionaire manier uit vele soorten en merken te kunnen kiezen. Deze bleken echter bij nader onderzoek voor het grootste deel uit dezelfde fabriek of conglomeraat van (communistisch geïnspireerde staats)fabrieken te komen.

Dus het toen in Tsjechië beleefde gebrek van vrijheid aangaande het kunnen beschikken over keuzes (in dit geval) ten aanzien van wasmiddelen, is de weerspiegeling van de door illusionaire vrijheid vormgegeven westerse wereld en haar door illusies verhulde slavenkwekerij (hier en hier). Daarnaast hebben we zelfs met alle vrije keuze van wasmiddelen ook onze hersenen door reclame, politieke propaganda, intimidatie en andere zaken laten spoelen. Net zoals in Tsjechië, maar dan in een andere aan onze mindset aangepaste vorm. We hebben dat laten gebeuren door een maatschappelijk systeem in stand te helpen houden, dat gericht is op ontmenselijking, volgzaamheid ten aanzien van autoriteiten, innerlijke passiviteit en gericht is op een collectivistisch individualiteit onderdrukkende eenheidsworst .

Moraliteit als basis voor natuurkrachten in de verdere (d)evolutie
Rudolf Steiner heeft vanuit zijn geestelijk schouwen in de geestelijke wereld een samenhang tussen mens en kosmos waargenomen. Daarbij zag hij dat een door de mensheid ontwikkelde moraliteit, of een gebrek daaraan, een direct vormende werking heeft op de natuurkrachten.

Rudolf Steiner

‘Bekijken we nu het dode lichaam. Bekijken we met het geestelijk oog zelfs het dode etherische lichaam. Daar zien we dan iets, wat geen moreel oordeel meer oproept, evenmin als de plant dat doet of een steen. Wat daarin als moraliteit aanwezig was, heeft zich omgevormd tot natuurkrachten. Maar de mens heeft er gedurende zijn leven veel aan onttrokken. Dat neemt hij mee door de poort van de dood.

En zo trekken het Ik en het astraallichaam zich terug en nemen daarbij mee, wat gedurende het leven onbemerkt gebleven is, omdat het steeds weer geheel in het fysieke en het etherlichaam onderdook. Met het Ik en het astraallichaam neemt u naar de geestelijke wereld mee alle impulsen aan mensenhaat en koude tegenover de medemens, die in de ziel hebben ingegrepen.’ (Bron)

Bij bovenstaand citaat kan men zich dus afvragen welk een toekomstige wereld wij scheppen voor toekomstige generaties, wanneer wij blijven hangen in negatieve energieën van haat, wrok, nijd, egocentrisme en vergeldingsdrang. Deze negatieve energieën zijn echter niet van onszelf, maar zijn in ons geïmplanteerd en we zijn door misleiding, leugens en bedrog ertoe verleidt om onszelf daarmee te identificeren. Zo werkt de door satanisten geplande agenda eeuwen, misschien wel millennia vooruit. Geheel volgens het Rothschild Manisfesto en de Protocollen van de Wijzen van Zion.

Waar leidt het allemaal toe?
Alle door een steeds geavanceerder kennis verworven moderne technologie biedt ook een steeds geavanceerdere mogelijkheid tot macht en controle. Op de site van Martin Vrijland staat een hoogst interessant artikel van zijn hand, waarin hij zijn visie op een mogelijke toekomst weergeeft (HIER). Bekijk ook in dit kader eens de volgende video’s HIER. Het volledig samen laten smelten van mens en computer is de ultieme natte droom van transhumanisten, zoals Google-baas Ray Kurzweil.

De door occult satanische praktijken verkregen kennis betreffende de materie en de in haar huizende krachten wordt op een psychopathologische en misdadige wijze tegen de mensheid ingezet. Wij hebben echter altijd nog steeds de keuze of wij ons mee willen laten nemen in de verleiding van een voortschrijdend ontmenselijkende technologie!

Deze voortschrijdende ontwikkeling gaat zoals dat in de ‘metafoor van de kikker’ wordt weergegeven. Hij nestelt zich heerlijk in het steeds warmer wordende water; maar bemerkt daarbij niet dat hij langzamerhand wordt dood gekookt. Hoe anders zou het echter zijn als de mens vanuit zijn eigen natuurlijke drang om de wereld en zichzelf te willen leren kennen, zich verheugd in de schoonheid en diversiteit van de planten-, dieren- en mensenwereld om hem heen. Zich dus verheugd in de Schoonheid, Waarheid en Liefde, die het wezenlijke fundament van het leven in al haar uitingen is.

Zouden we dan opnieuw een Hof van (H)Eden kunnen ervaren, waarin we het voedsel dat we nodig hebben om ons heen kunnen verzamelen en gebruiken? Zouden we dus door het werken aan een zuiverder geestelijk geïnspireerde moraliteit een heel andere, meer humane en het leven respecterende toekomst met elkaar kunnen scheppen? Deze vraag is retorisch bedoeld, daar ik ervan uitga dat een ieder vanuit het eigen geweten het antwoord hierop wel weet!

De aarde vraagt,

De kosmos schenkt

De aarde draagt,

De kosmos brengt

Schenken en vragen,

Brengen en dragen

Zoeken en vinden,

De mens zal het verbinden

Bewustzijnsverruimende impulsen
In mijn beleving is er sinds de jaren ´60/70 van de vorige eeuw een bijzondere bewustzijnsverruimende impuls ingedaald in de mensheid. Deze was er op gericht om ieder mens een weg te tonen naar het ontdekken en tot uitdrukking brengen van de eigen individuele beleving van het geestelijk/goddelijke en die op geheel eigen authentieke manier vorm te geven in het eigen leven. In een vorig artikel (HIER) heb ik duidelijk willen maken hoe de generatie van die jaren, door middel van het hen ter beschikking staande medium van muziek en andere kunstzinnig/culturele uitingen, de gevoelsbeleving ten aanzien van deze wereld heeft vormgegeven.

Zelf was ik er natuurlijk ook al van bewust dat deze vernieuwende bewustzijnsimpuls is gekaapt door de op vernietiging en controle gerichte krachten op de achtergrond. Veel van de reacties op dat artikel toonden nog eens overduidelijk aan dat meerderen dat weten. Dit zijn echter constateringen vanaf de zijlijn. Want wat heeft de muzikanten uit die tijd nu werkelijk innerlijk bewogen? Zijn zij ook niet het slachtoffer geworden van een wereld, waarin zij hun eigen idealisme zagen gecorrumpeerd door de machtsbelangen van de satanisch beheerste muziekindustrie?

Hebben zij vanuit hun menselijke naïviteit zich laten beheersen door de verlokkingen van eer en roem? Net zoals dit ook in de filmindustrie van de Holle Hout-scene (Hollywood) plaatsvond en nog steeds plaatsvindt. Zegt dit iets over hen of zegt dit iets over de krachten op de achtergrond, die een dusdanig verleidende werking hebben die maar moeilijk te weerstaan is? Bij het beoordelen hiervan is het goed om voor jezelf eens na te gaan in hoeverre jezelf nog valt voor de verleidingen van het modern technologisch geïnspireerde leven!

In hoeverre laat jij je eigen bewustzijnsverruiming nog blokkeren door al die modern technologische poespas? Ik weet dat ik voor mijzelf hier mijn eigen persoonlijke grenzen in heb gesteld. Wat voor mij inhoudt dat ik me niet laat verdoven door een televisie, een moderne telefoon, een smoelenboek en andere zogenaamde sociale media, virtueel gefundeerde games enzovoort. Dus kies ik voor een door mijzelf bewust toegelaten invloed van moderne technologie in mijn leven. Waar het in mijn beleving om gaat is het bewust te zijn van hoe je met al de verslavende verleidingen van onze moderne tijd om gaat. Op zich is technologie niet verkeerd. Het ligt er maar aan hoe bewust men die gebruikt.

Wat een toeval..? Ook die laptop preciés op plekken die onze voortplanting betreffen.. Think about it..

Modern kankerverwekkend ‘leven’

Ik hoorde onlangs nog het verhaal van iemand die een kwaadaardig kankergezwel had ontwikkeld in zijn lies op de plaats waar hij zijn mobieltje droeg. Namelijk in zijn broekzak. Ja, de modern wetenschappelijke vernietigingsdrang werkt op vele manieren door in het persoonlijke leven. In mijn beleving laat de invloed van die moderne (straling)technologie en de daarmee samenhangende multinationaal/bancaire belangen ons het volgende zien. Namelijk dat we ons massaal blootstellen en overleveren aan de verkankerende werking van kennis, die inhoudelijk geen enkele liefdevolle en betekenisvolle betekenis heeft voor ons leven? Economie is tot een kanker verworden, politiek is tot een kanker verworden en aangezien wij als mens in deze door machtsaspecten bepaalde vormgeving van onze wereldsamenleving worden gedomineerd, dreigen we als mensheid aan de kanker van economie, oorlog en machtswellust ten onder te gaan.

De essentie van wat ik met dit artikel duidelijk heb willen maken is, dat we allemaal op één of andere kankerachtig woekerende manier verslaafd zijn geraakt aan iets in de buitenwereld, om daarmee de pijn van de verloren verbinding met ons eigen wezen maar niet te hoeven voelen. Daarbij gaat het om het leren liefhebben van jezelf, met behulp van het overwinnen van al het door de buitenwereld veroorzaakt persoonlijk ervaren leed. Besef dat alle verslavingen en dus het slaaf zijn voortkomen uit een getraumatiseerd verleden, waardoor de verbinding met de eigen bron van creativiteit en kracht verloren is geraakt.

Het verschil tussen zelf te leven en geleefd worden door een getraumatiseerd verleden, ligt in het feit dat men ziet dat de werkelijke kracht in jezelf huist en niet afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden. Heb je dit voor jezelf tot een ervaarbare werkelijkheid gemaakt, dan ben je van kennis/wetend mens tot een wijs mens geworden! Wat Loesje hierover zegt is kernachtig en vooral waar:

 

Zelf wil ik daaraan toevoegen:

Wees jezelf, want dan ben je op je mooist!

 

Arend Zeevat

12 juli 2017

131 gedachten over “’t Verschil tussen kennis en wijsheid..!

 1. Dankjewel Arend 😉

  Wat ik mij zo nu en dan afvraag, en daar lees ik nooit iets over, hoe ‘wakkere mensen’ omgaan met hun partner/vriend/ouders etc. die nog niet zo ver is/zijn. Ik zou hier namelijk graag een artikel over willen schrijven. Heeft iemand ervaring/tips ?
  Groet Freeflip

  1. Freeflip.

   Zolang de partners elkaars verschillende visies niet gaan bestrijden en liefde de verbindende factor blijft is er geen probleem. Wanneer die liefde het verschil in visie op een elkaar wederzijds vrijlatende manier kan laten voor wat het is, dan is vreedzaam samenleven wel degelijk mogelijk. Het gaat fout als men elkaar wil overtuigen en de ander als minderwaardig gaat beschouwen wanneer deze bij de eigen visie blijft.

   Het hangt dus volledig af van hoe de partners/vrienden/ouders met de verschillen omgaan. Ieder heeft immers een eigen ontwikkelingsdynamiek en -tempo. Tot slot is het belangrijk om de eigen gevoelsmatige grenzen in het oog te houden, want wanneer die voortdurend worden overschreden door de ander(en) kan afstand nemen noodzakelijk zijn.

  2. Dank voor je antwoord Arend, ben het volledig met je eens. Ik vrees alleen dat niet iedereen deze wijsheid bezit en dit op kan brengen.
   Verder heb je ook met praktische zaken te maken, zoals een meningsverschil tussen ouders over het wel of niet vaccineren van hun kinderen. Alles wat er nu gebeurt en staat te gebeuren heeft behoorlijk wat impact op de samenleving en daar kunnen heel wat ruzies door ontstaan (gezien natuurlijk het feit dat divide and rule DE agenda is).

  3. Dit is erg lastig in een relatie zoals ik deze heb. Mijn vrouw is volledig van de NOS, angst etc. Wordt zeer zwaar gemanipuleerd door haar werkgever. Helaas heb ik zeer veel meegemaakt in de fysieke vorm, maar heeft me in de geestelijk vorm enorm doen groeien. Helaas lukt dat niet goed samen. Kom al jaren op WtK, heb zelf een blauwe maandag met Arend samengewerkt bij Argusoog. Helaas door ziekte niet altijd online kunnen zijn….desgewenst kunnen we het hier weleens over hebben. Ben zelf ook weer aan het schrijven geslagen. Er “moeten” zaken naar buiten worden gebracht, zaken die er toe doen!

  4. ” enorm doen groeien. Helaas lukt dat niet goed samen.” ***slaat op de relatie!***

  5. Tja Marc, dat is inderdaad een lastige. Waar het hierbij omgaat is, dat jij voor jezelf bepaalt in hoeverre je huidige relatie een bijdrage of een blokkade is voor jouw verdere innerlijke groei. Als er geen balans is tussen geven en ontvangen, is een verder gezamenlijk groeien binnen een relatie niet mogelijk. De uitkomst van jouw relationele reflectieproces t.a.v. groei of blokkade, zal bepalend zijn voor de toekomst ervan.

  6. Wat is wijsheid in de wereld van nu?

   Mag ik mijn persoonlijke impressie geven? Niet altijd even wetenschappelijk verantwoord, maar daarom misschien toch het typen waard?

   Is de wereld van nu veel rotter dan -pak ‘m beet- twee duizend jaar geleden? Er werden toen (ook al) honderdduizenden mensen vermoord, slaverij was normaal, volkeren werden gedeporteerd, etcetera. Het stikte van de complotten, onderdrukking en verraadt.

   En hoe is het nu? Ook nu worden er oorlogen gevoerd, mensen zijn soms net geen slaven, volkeren worden weg-gebombardeerd van grond en huis, er zijn – lijkt het wel- meer slechtheden.

   Ja, we hebben nu de media die de mensen elke dag en elk uur voeden met de propaganda, er is internet, de telefoon.
   Misschien lijkt het daarom misschien zo erg… We ‘zien’ het gewoon veel beter. En steeds scherper. (denken we)

   Maar… Je kunt wel veel weten over oorlogen, gif-stoffen, kernwapens, moord en doodslag, overvallen, smerige misdaden enzovoorts, echter, de vraag is of we er ook iets aan kunnen doen. En de vraag is moet er wel iets gedaan worden? Heeft het grote kwaad al niet genoeg om zijn ellende dat hij zaait? Zou de mens zich verlagen tot dat zelfde kwaad om dat te bestrijden? Is Oog om Oog, Tand voor Tand wijs?

   Maar wat schiet je met al die kennis op? Niemand gelooft je bijna, ze zijn allemaal als gehersenspoelde wezens.
   Is het daarom niet wijzer om al die media gewoon weg te doen?
   Immers, je kunt wel veel weten, er iets aan doen is een ander verhaal. Bovendien is de kennis over de wereld volgens mij bijna altijd onvolledig en daarom fout. Daarom alleen al, is het oppassen met te snel oordelen.

   Kennis is weten. Kennen is herkennen. En herkennen is kennen. Het beste kennen is kennis die zelf doorleefd is. Ware kennis is niet zo moeilijk waar te nemen. Deze kennis is het enige dat altijd blijft. Daaraan herken je echte kennis. Deze is blijvend.

   Wijsheid is de juiste morele weg kiezen, lijkt mij. Wijsheid is niet hetzelfde als kennis. Een ongeletterde vrouw kan wijzer zijn dan een geleerde professor en andersom.
   Wijsheid heeft voor mij een directe verbinding met rechtvaardigheid en liefde voor het goede. Wijsheid zie ik als een goede gave van Het Lot en een verdienste van de ziel in de mens.

   Wanneer een mens zijn hart laat spreken dan bloeit de wijsheid. Als groot verdriet getroost wordt door wijsheid dan is wijsheid als een Engel die de mens even de ogen doet openen voor zijn eigen grootsheid, waarna hij direct zijn nederigheid beseft en dankt voor zijn onnoemelijk schitterende bewustzijn.

   Zijn bewustzijn is de schat van de wijsheid, wanneer dit wordt herkend, dan springt het hart op in vreugde met tranen in de ogen van verrukking van het beleven van de herkenning van zichzelf als beeld van het Schone en het Goede.

   Werkelijke wijsheid is misschien de keerzijde van een en dezelfde medaille, waar verdriet op de voorkant staat. Veel verdriet kan het hart zuiveren. Veel pijn kan de mens doen inzien wat pijnloos is. Veel leed kan de mens doen inzien wat vrede is.

   Wijsheid is inzien dat je gelukkig bent. Wijsheid laat je jezelf aanschouwen en beminnen. Wijsheid herinnert je aan jezelf en daarna aan je naaste en groeit en breidt zich uit.

   Wie wijs wil zijn voedt zijn hart met liefde. Wie wijs is heet een beetje gek. Ware wijsheid laat je zien hoe dom je was.

   Ware wijsheid leidt ons tot de bron ervan.

  7. Een heel mooie aanvulling Antisoof, waar ik me helemaal in kan vinden. Zonder het kunnen ervaren van leed, kan men ook geen geluk en wijsheid ervaren. Verdriet en het uiten daarvan, in de vorm huilen, is als het schoonwassen van de ziel. Ik beschouw mezelf als een ervaringsdeskundige op dit gebied.

  8. AntiSoof,

   O jij gebruikt het woord wijsheid te pas en te onpas, wat is wijsheid, een concentratie van kennis, op de juiste wijze gebruikt, of ingezet.
   Dat genoemde oude vrouwtje beschikt over een grote kennis van het leven, er bestaat mededogen, tederheid, vriendschap en dan het delen van de smart en de rauw.
   Het tot inkeer komen, door zelfreflexie, wat is daar wijs aan, wie wijs wil zijn voedt zijn hart met liefde, hoe word je daar dan wijs van, kijk dat is wat ik bedoel, de misinformatie.
   Er zijn zelfbenoemde huil specialisten, huilen doe je, als je andere faculteiten te kort schieten, ga je huilen in je onmacht, zo simpel is het.
   De steen der wijzen geeft het aan, ook the holy graal van de wijsheid, het hogere intellect, Archimedes, Da Vinci, en vele anderen, die de mensheid zich zelf hebben helpen ontdekken, en vooruit geholpen, geef de koning wat hem toekomt, René Descartez heeft ons de Intuïtie gegeven, gevoedt door de Hypothalamus, die de mensen hun inzicht geeft, wat jullie dan abusivelijk wijsheid noemen, is niets anders als de opgeslagen kennis in onze Intuïtie, die zich dan spontaan doet gelden.
   Het zijn de onwijzen onder ons, die de mensen willen doen geloven, dat wijsheid verkregen door kennis, volstrekt niet te zake doet, maar de ingevingen gebaseerd op aannames en onverstand de juiste weg is.
   Ik vindt dit een grove mannipulatie, waar niemand iets aan heeft, de schrijver al allerminst, Jenne

  9. Freeflip, en met anderen die een andere menig hebben, moet toch kunnen onder geciviliseerde volwassen mensen, of vormen jullie een secte, met aan het hoofd de alwetende Ghuru, groet Jenne

  10. De wijze weet dat liefde de grootste kracht is, en dat kracht die zich verzet verzwakt. Mijn doel in het leven is om in mijn grootste kracht te blijven. En wat mij betreft biedt Jenne mij de mogelijkheid om te oefenen.

   Zelfs de langzaamste die zijn doel niet uit het oog verliest bereikt het sneller dan degene die doelloos ronddoolt.

  11. Cozmic, mooie woorden met waarheid er in verweven, hier kan ik mij in vinden, Jenne

  12. ? de ware echte grote diepe liefde, die echo’od in het universum, close to your hart, want voor veel mensen behelst liefde ; tederheid genegenheid zoet lieve maar ook hartstocht neuken hoer, maar daar hebben we het hier niet over, het gaat over iets veel groters, Jenne

  13. Wijsheid is niet te meten in een vorm zoals kennis. Je kunt kennis meten via allerlei daarvoor bedachte systemen. Dat gaat met wijsheid niet. Confucius scheef het al: “ Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van ideeën. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis”. Een arts of professor hebben beide misschien wel een enorme hoeveelheid kennis, maar daarmee hoeft het niet zo te zijn dat ze wijs zijn. Het simpele feit dat ze heel veel weten op hun vakgebied zegt niets over hun wijsheid. Veel weten over een klein stukje zegt niets. Het maakt je een specialist op jou gebied, daarmee krijg aanzien en respect. Het is zeer goed mogelijk dat deze mensen geen ene donder snappen van spiritualiteit, of van het universum. Of van de motor van hun auto, die ze naar een automonteur moeten brengen. Die op zijn beurt ook een specialist is, maar niet het aanzien krijgt en/of dat respect, want het is maar een automonteur. Ook die specialistische automonteur hoeft geen wijsheid te bezitten om zijn kunstjes te kunnen doen, wel kennis. Het zegt wederom niets over de wijsheid van de monteur.

   Dus stop met meten van de balans tussen kennis en wijsheid. Onmeetbaar! Wijsheid is niet te meten en niet te vangen. Ik kan een man als Eckhart Tolle een erg wijs man vinden, daar waar mijn buurman hem bijvoorbeeld maar kinderachtig vindt. Dit zou kunnen omdat mijn buurman meer wijsheid heeft dan Eckhart. Maar, wie bepaald dat en hoe meet je dat? Is niet mogelijk, gaat niet. Veder wil ik nog weleens de discussie aangaan of de “wakkere” mens echt wel zo wakker is. Want ook hier spreek je over iets wat absoluut niet meetbaar is, en wat hebben we nu eenmaal bereikt met z’n allen? De “wakkere” mens heeft één grote beperking; hij/zij spreekt niet (meer) dezelfde taal als de on- wakkere, en precies daar gaat het in mijn beleving fout. Daar wil aan gaan werken, misschien moet de “wakkere” even zijn/haar kussen goed opschudden.

  14. ?, mijn doel in mijn leven is reinheid in leven en denken doen gelden, mijn geweten niet laten misbruiken, door onwaarheden en mannipulatie te accepteren, ik denk dus ik ben, zei René Descartez, om alles aan te nemen wat een ander denkt de waarheid te zijn, past mij niet, ik wil deze waarheid zelf ontdekken, en afwegen tegen mijn twijfels, je moet je als mens constant afvragen is dat wel zo, ik kan je dit aanraden, iedere dag zijn er nieuwe waarheden te ontdekken, die van je zelf zijn,
   groet Jenne

  15. MarcvdB

   In de wereld van bewust denkende mensen, zijn de echte Artisan hoog geprezen, het woord zegt het al een vakbekwaam mens, een maitre in zijn wereld is een artisan, een steenhouwer een kathadralen bouwer, dat werden de Franç Macon, kijk de Gildes zijn nog niet overal verdwenen, hier in Frabnkrijk heb je nog de Maitre in veel handarbeids vakken, in Nederland ligt dit anders, daar mag je niet te veel eigenwaarde hebben.

   Kennis leidt naar wijsheid, pas op er bestaat wijsheid en wijsheid, hele gevoelsmatige orde, maar kennis is mooi, weten is mooi, en weten maakt je denken en leven rijker, en maakt je gulzig naar meer, en uiteindelijk geeft het je ook wijsheid van denken en handelen, hoe gevulder je Intuïtie is des te beter doorgaands zijn de beslissingen.

   Wij leven in de tijd van de pillen, tranquilizers, deze mensen willen niet denken, zijn volkomen l’etarchies bezig, man ga je Eigen weg, het is jouw leven, en jouw verantwoordelijkheid, en doe er mee wat je wilt, het is helemaal van jou tot de dood aan toe, Jenne

  16. Jenne, Je schrijft;
   ‘Het tot inkeer komen, door zelfreflexie, wat is daar wijs aan, wie wijs wil zijn voedt zijn hart met liefde, hoe word je daar dan wijs van, kijk dat is wat ik bedoel, de misinformatie.’
   Nou goed, dan niet. Laat ik het dan maar simpel houden. Snap jij nu werkelijk niet dat sommige zaken een dichterlijke vrijheid vergund moeten zijn om geuit te worden? Ik kies voor én geleerde inzichten én voor de vrije ziel én voor het goede.Dus over bijvoorbeeld wiskunde, de Schone taal van het ongeziene, valt niet te twisten, echter filosofie als geestwetenschap kan men niet vatten in formules.
   En ik, ik geef aan dat een gereedschap van de mens, zijn brein, beter eerst begrepen kan worden alvorens er al te grote daden mee te verrichten. Zelfreflectie is een manier om naar ‘binnen’ te leren kijken. Het is een manier om te leren het perspectief om te keren en zo als leerschool te dienen om de geest te verruimen. Ik verzeker U, ook al schrijf ik slecht, het is naar mijn idee tamelijk essentieel. En mocht het u niet smaken, dan leest u het maar niet.
   Ik zie het maar zo: Ik breng een gebakje. En als het u niet aanstaat, dan ga ik maar weer.

  17. AntiSoof, op de eerste plaats bent U mij sympathiek, door mijn opvoeding zal ik ook een niet zo smakelijk, of naar mijn smaak zijnde gebakje op eten, om de gever niet te ontrieven.
   Ben zelf een dichter, een schilder en weet ik veel wat nog meer, natuurlijk mag je dichterlijke vrijheden in bouwen, maar ik houd bepaalde onderdelen in mijn leven streng gescheiden, om het duidelijk te houden voor mij zelf.
   Ik geef weg, maar niet wat ik niet wil delen, begrijp je, ze hebben mij eens aan geduid, als een boom vol appels ( geestes kinderen ) waar ieder één van plukte, maar niets achter liet.
   Ik ben nu natuurlijk oud, dus minder vrienden, minder zeilen op zee, wel nog veel lezen en schilderen, mijn tuin, mijn vrouw, dus zit niet stil.
   Weten is een noodzaak, voor ieder mens, leren en toepassen, lezen en discusseren, er is zoveel bijzonders om te weten, maak het tot voer voor de hersenen, ik weet nooit genoeg, of ik wijs ben weet ik niet, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd, oude zee families ging het om de practijk, behouden vaart, en behouden t’huis komst, mijn opa van vaders kant zij altijd, een vrouw en een kip, is de pest op je schip,
   misschien ik weet het niet, nou groetjes Jenne

  18. De onder 3…. geplaatste reactie heb ik weer eens verkeerd geplaatst.

   Jenne 2.22.

   De volgende zinsnede uit jouw reactie maakt jouw gehele persoonlijkheid, de daaruit voortkomende reacties en het totale gebrek aan zelfreflectie voor mij geheel inzichtelijk.

   “Ben zelf een dichter, een schilder en weet ik veel wat nog meer, natuurlijk mag je dichterlijke vrijheden in bouwen, maar ik houd bepaalde onderdelen in mijn leven streng gescheiden, om het duidelijk te houden voor mij zelf.”

   Tja, dat heeft veel weg van wat men eufemistisch kan benoemen als een ompartimentalisering van de psyche. Daar is ook nog een psychiatrisch DSM-etiket op te plakken, maar dat laat ik maar even voor wat het is.

  19. Arend
   Heb jij een opleiding genoten als psychiater, om de vrijheid te nemen om etiketten op mensen te plakken gaat een beetje ver, vind ik.
   Jij wilde in eerste instantie niets meer met me te maken hebben ?!
   dus ga ik met anderen in discussie,nu benoem je mij eufemistisch verbloemend, compartimentalisering, ik verbloem niets deel mijn leven, tijd en dag in zo als het mij past, komt geen psychose bij te pas.
   Waarom deze aanval Arend, groet Jenne

  20. Arend, waarom hou je je niet lekker met je zelf bezig, dit studentikose psychiatrische gedoe is uit de tijd, het annaliseren van mensen tegen hun wil is not done.
   Je hebt in de psychiatrie gewerkt, nou en, der lopen er meer buiten het gekkenhuis, als dat er in die gekkenhuizen zitten, werk genoeg voor een liefhebber, in de mensen een welbehagen, Jenne

  21. Jernne, ik weet dat ik OOK niet normaal ben, maar beschouw mezelf dan wel als prettig gestoord. Je hoeft immers niet gek te zijn om in de psychiatrie te werken, maar het helpt wel!

  22. Arend, over zelfreflexie, weet je je zou mijn zoon kunnen zijn, vind je het niet ook een beetje onzinnig dit gedoe van ons beiden, laten we elkaar de hand reiken, en zand er over, laten we beiden voor wijsheid kiezen, groet Jenne

  23. Jenne.

   Zoals ik al vaker heb geschreven, nu dan nog maar eens in het kader van de kracht van de herhaling, zou ik jou als mens graag eens in het echte leven willen ontmoeten. Daarbij jou een warm menselijke free hug willen geven. In mijn beleving zou veel van wat we hier op energetisch niveau uitwerken, dan niet aan de orde zijn. Maar alas, jij leeft in Zuid Frankrijk en ik leef aan het Midden-Oostelijke einde van NL. Dat gaat het hem dus niet worden. We zullen, als wij dat beiden willen, dan toch hier elkaars menselijkheid, goede bedoelingen en goede wil in elkaar moeten zien te herkennen.

  24. Cozmic, ik weet niet of het aan mij gericht was, maar vindt het mooi, ben ooit opgehouden na “”DOE MAAR”” die ik soms bewonderde, naar Nederlandse muziekale poëzie te luisteren, want dat is het ooit de geniale Lennart Nijgh ontmoet, bijzondere man ook, groet Jenne

 2. Waar ik “doodziek” van wordt, en eigenlijk niet meer goed weet om te gaan is het feit, dat vrijwel alles wat ik de laatste maanden beleef, voel en ervaar, steeds volledig klopt met wat Arend schrijft. Het is gewoon eng aan het worden. Er is wel een verschil, waar Arend oogschijnkijk rustig aan het schrijven beleef ik het gevoel van; En nu is het afgelopen, nu gooien we de hamer door de glazen kast. Dit (de wereld het “leven”) gaat nergens meer over! Hoe kan ik nu eindelijk eens in die dicht gemaakte koppen van jullie binnen dringen om je te laten zien dat we alles, maar ook echt alles aan het slopen zijn. Hoe? Iemand? Het is tijd, echt zeer hoog tijd om op te staan en te staan voor wat we zijn; mensen! Gewoon mens! En alsjeblieft, mag ik dat zijn? Gewoon een simpel mens die van al die andere mensen houdt, ze wil omarmen, ze een schouder wil bieden. Kom maar, huil maar even… En dan gaan we bouwen, met z’n allen aan een echte mooie vrije wereld. Zonder geweld, zonder GMO, zonder troep en ellende, maar vooral zonder angst….

  Arend, dank je wel!!

  https://www.youtube.com/watch?v=h5KnNsbmdcw

  1. Bedankt voor je eerlijke, openhartige, mooie en bijzonder menselijke reactie Marc. Ik heb het gevoel dat je niet alleen staat in dat gevoel van onmacht en radeloosheid. Belangrijk is natuurlijk wel dat we vanuit onze authentieke drang om mens te willen zijn, ons niet laten verblinden door primaire reacties en daardoor juist die menselijkheid verliezen.

  2. P.S. Marc als jij je eigen mens zijn ten volste en ten diepste ervaart, hoef je anderen er niet meer van te overtuigen dat jij mens bent!

  3. Jenne 2.22.

   De volgende zinsnede uit jouw reactie maakt jouw gehele persoonlijkheid, de daaruit voortkomende reacties en het totale gebrek aan zelfreflectie voor mij geheel inzichtelijk.

   “Ben zelf een dichter, een schilder en weet ik veel wat nog meer, natuurlijk mag je dichterlijke vrijheden in bouwen, maar ik houd bepaalde onderdelen in mijn leven streng gescheiden, om het duidelijk te houden voor mij zelf.”

   Tja, dat heeft veel weg van wat men eufemistisch kan benoemen als een ompartimentalisering van de psyche. Daar is ook nog een psychiatrisch DSM-etiket op te plakken, maar dat laat ik maar even voor wat het is.

 3. @ Jenne 2.20. “Eigen weg, het is jouw leven, en jouw verantwoordelijkheid, en doe er mee wat je wilt, het is helemaal van jou tot de dood aan toe, Jenne”

  ** Dank je, dat is precies wat ik doe 🙂

 4. …It’s all written in the stars…
  Tweelingen-Rat (juni 1936)
  Steekwoorden:
  Handig • Flexibel • Veelzijdig • Ongeduldig • Besluiteloos • Oppervlakkig • Scherpzinnig • Wispelturig • Nerveus • Invloedrijk • Gezellig • Bemoeiziek • Charismatisch • Aantrekkelijk • Zuinig • Helder

  Twijfel en wispelturigheid zijn de twee eigenschappen die bij de Tweelingen-Rat centraal staan in zijn denken en doen. De Tweelingen-Rat is een erg actief menstype, maar door zijn aangeboren twijfel weet hij nooit zeker of hij de juiste keuze maakt. Een Tweelingen-Rat zal er eerder voor kiezen om dan maar voor allebei te kiezen. En daar dan vervolgens over te twijfelen…

  De speelsheid van de Tweelingen wordt gecombineerd met de onrust van de Rat. Dat leidt tot tomeloze energie bij alles wat dit type doet. Maar met het volhouden en afmaken van een taak heeft de Tweelingen-Rat het moeilijk. Het grootste talent van de Tweelingen-Rat ligt in de communicatie met anderen. Wel heeft de Tweelingen-Rat soms moeite om over zijn eigen ego heen te kijken.

  In de liefde is de Tweelingen-Rat een en al verleiding. Maar voor een Tweelingen-Rat is het vaak lastig om tevreden te blijven in een stabiele relatie. Hij raakt al snel onrustig. Een relatie waarin voldoende geld aanwezig is en de partner voor de nodige sturing zorgt heeft voor de Tweelingen-Rat de beste kans van slagen.

  1. ja, leuk…mij interesseert alleen nog werkelijkheid…

   Arend…in je artikel spreek je niet over de Asoera’s…
   komt dat wellicht een volgende keer?
   Hope so!

   namaste

  2. Marie Anne.

   In mijn vorig artikel ‘Perfectie en zekerheid bestaan niet’ heb ik over de Asura’s geschreven.

   “Perfectie en zekerheid, een duivels monsterverbond
   De Ahrimanisch/wetenschappelijke drang naar uiterlijke perfectie en de Luciferische drang naar een volgzaam innerlijke perfectie, hebben in onze tijd een duivels monsterverbond met elkaar gesloten (HIER). Dit monsterverbond is er op gericht om nog vernietigender krachten van het kwaad vrij baan te geven en iedere spirituele ontwikkeling onmogelijk te maken (HIER). Het geestelijke Licht bestaat uit een drie-eenheid. Namelijk Vader (zuiver denken), Zoon (zuiver voelen) en de Heilige Geest (van egosmetten gezuiverde wil).

   Maar ook het Duister bestaat uit een drie-eenheid, die het tegenbeeld is van de drie-eenheid van het Licht. Namelijk Ahrimans geperverteerde wetenschappelijk-technologisch denken, Lucifers geperverteerd egocentrische voelen en de wil tot een totale vernietiging van de vanuit God’s wil geschapen Schepping.

   De krachten die het laatste voor ogen hebben worden in de Indiase beschouwing met de benaming Asura’s aangeduid, die weer in dienst staan van de zonnedemon Sorat (HIER). Zij maken gebruik van de Luciferisch op dogmatisme en collectivisme gerichte volgzaamheid en van Ahriman’s ontwikkelde technologische vernuft (kernwapens en nog vernietigender wapentuig). De werking van de Asura’s heeft als doel, om iedere spirituele leermogelijkheid hier op aarde aus zu radieren en de gehele aardse bewustzijnsevolutie door het afvoerputje van de kosmische geschiedenis te spoelen.

   Zij doen dit door de scheppende krachten, die aan de materie ten grondslag liggen, in hun tegendeel om te vormen en voor de eigen agenda te misbruiken. Al deze tegenkrachten maken echter deel uit van de menselijke bewustzijnsevolutie en dragen ieder op een eigen wijze bij aan het wekken van goddelijk geestelijke krachten in de mens, die hem zullen begeleiden op zijn verdere weg van menswording en het groeien in eenheidsbewustzijn.”

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/perfectie-en-zekerheid-bestaan-niet/

  3. Marie Anne.

   Toch kan ik je van harte aanraden het interview met Jan Storms nog eens te beluisteren. Die man heeft het namelijk over de diepere/hogere achtergrond van onze ‘werkelijkheid’! Het maakt heel veel duidelijk. Ik herken mijzelf volledig in zijn verwoordde visie.

  4. Arend, ja ik had Jan Storms al gehoord…via Earth Matters…eens…
   Heldere man…
   Maar ’t is en blijft allemaal psychologiseren…
   Bewustzijn van dat al….
   eenvoudig zijn…
   zijn…
   Ik zei al eens…lees Nisargadatta….
   De grootste Meester die er ooit was….

   namaste

  5. nu even iets genuanceerder…
   spreekt mij het meest aan in de Advaita Vedanta…Nisargadatta…
   Ramana is ook een prachtleraar…

   namaste

  6. Marie Anne 6.6

   Naar aanleiding van jouw vorige reactie heb ik opgezocht wie Nisargadatta was, daar ik nog niet eerder van hem vernomen had. Zijn visie spreekt me zeker aan, evenals de Advaita. Ik heb er niet veel van gelezen, maar voel intuïtief dat het een enorme waarheid bevat. Want men kan er alleen maar achter komen wie men als IK-wezen is, door je daar op te focussen, zoals Ramana Maharshi dat deed.

   Om de essentie van die Wijsheid in mij op te nemen, ben ik begin jaren ’80 ook naar India gegaan. De vervreemding van ons ware wezen, door onze westers verstandelijk/rationele indoctrinatie heb ik tijdens mijn reizen door India pas ten volle leren beseffen. Wat ik aan wijsheid daar in de ether aanwezig voelde, heeft me een aanvulling gegeven op mijn westerse indoctrinatie en die een juiste plek doen geven.

   In het eerste hoofdstuk van mijn boek ‘Volgzaam slavendom of dienend meesterschap’ heb ik dat op de volgende manier verwoord.

   “Ik voel, dus ik besta

   Ja, ik ben blij dat ik voel en dat ik daarom dus besta. Dit uitgangspunt levert een totaal andere belevingswereld ten aanzien van het eigen leven en persoonlijkheid op, dan de welbekende uitspraak van Descartes. Deze ontleent zijn bestaanszekerheid aan het denken; “Ik denk, dus ik besta”. Of men het denken als basis neemt voor de eigen bestaanszekerheid of de eigen gevoelsmatige belevingswereld, is van grote betekenis voor de daarop gebaseerde levenshouding die men aanneemt. Men kan wel van alles bedenken, maar de vraag blijft of datgene dat bedacht is wel weergeeft wat werkelijkheid is. Of het denken wel kan waarnemen wie je als mens werkelijk bent en of dat wel is afgestemd op wat anderen ervaren. Men kan echter ook van alles voelen en daar een heel eenzijdig wereldbeeld uit laten voortkomen. Zowel het denken als het voelen kunnen tot een eenzijdigheid verworden, wanneer beide niet met elkaar in evenwicht worden gebracht. Eerst wil ik dieper ingaan op de consequenties van het eenzijdig rationeel/analytisch denken, dat in onze huidige wereld zo een allesbepalende rol is gaan spelen door de ontwikkeling van de materialistisch georiënteerde natuurwetenschap in de afgelopen eeuwen.”

 5. Freeflip.

  In plaats van een antwoord van anderen te verwachten zou het zinvol kunnen zijn, om bij jezelf eens na te gaan wat je eigen antwoord op die in jou levende vraag zou kunnen zijn. Ik kan me voorstellen dat je dan een heel waarheidsgetrouw antwoord in je je eigen ziel kunt verwachten!

  1. Beste Arend, ik heb naar je uitzending van Argusoog geluisterd, heel boeiend en nog steeds ’toepasbaar’ in onze huidige tijd.
   Verder verwacht ik geen antwoorden van anderen, mijn mening over deze vraagstukken heb ik moor mijzelf duidelijk. Dus daar zit ik niet op te wachten, het ging mij er meer om hoe eenieder daar mee omgaat.

   That’s all

 6. Ik wil enkel puppies fokken op een berg in Noorwegen. Die dwazen blijven vrouwen en kinderen en onschuldige mannen vermoorden voor goudstaven. Ik kan niet net doen of ik het niet zie.

  Een goede vriend die filosofie studeerde aan de UVA zei ooit tegen mij: kennis is macht, maar bij jou onmacht. Je helpt de hele dag mensen en verlang er nooit wat voor terug. Ik was toen 25 jaar.

  Helaas kan ik mij niet op mijn “verlichting” richten in deze periode van de mensheid. Ik beschouw het als een STRAF om in deze periode geboren te zijn (zei ik ook toen ik 25 jaar was).

  1. je bént al verlicht…
   alleen zelfrealisatie…dát is de kunst…
   Nou God, het Universum of hoe je ’t ook noemen wilt, wil blijkbaar dat jij puppies fokt daar boven op die berg!
   Als je dat in liefde en naar waarheid doet…dus niet chippen en geen gif er in, is er geen vuiltje aan de lucht -:)

   namaste

  2. De wereld is enorm groot. Je hebt er maar heel weinig invloed op. Als je de wereld wil verbeteren moet je datgene verbeteren waar je wel invloed op hebt: jezelf. Zoals Ghandi al zei: wees zelf de verandering die je wil zien in de wereld. Wereldvrede begint bij vrede in je eigen hart. Je kan niet alle problemen oplossen maar je kan wel ervoor zorgen dat je zelf in ieder geval geen onderdeel meer van dat probleem bent maar onderdeel van een oplossing wordt.

   In “het groot” willen denken, is de valkuil om geen kleine dingen meer te (hoeven) doen.

  3. Thucydides, de genen die de geschiedenis kennen van de griekse filosoof en geschiedskundige die zich Thucydides noemde, gelijkwaardig aan Herodotus, of de latere geniale Plinius de oude, de vroege Provo, werd dan ook vermoord, om dat hij de waarheid sprak, er is niets veranderd, in al die tijd, waarom vechten tegen de bierkaai, als je Don Quichotto de la mancha, door Miguel de Cervantes, hebt gelezen,
   moet je toch de juiste conclusie kunnen trekken, aangaande je leven, het is mij nooit echt gelukt maar misschien jouw wel, groet Jenne

  4. Aquarius,

   Gandhi blijkt niet zijn geweest waar voor men hem hield, mooie grote uitspraken grenst aan mannipulatie, door zijn peripatetische levens wandel !, veel bijgedragen aan relieuse onrust, is ook zelf daar een slachtoffer van geworden, je hebt doeners en mannipuleerders, en dan de Jezus’en die ook vaak aan een vroegtijdig oordeel ten onder gaan,
   we moeten het menselijke lot aanvaarden, na het paradijs komt de hel, kijk om U heen, het is aan het verworden, als individu kun je veel uitdragen, en dat moet ook, op het moment dat je je zelf verliest, is alles verloren, dit klinkt allemaal niet zo feitelijk, om dat het eerder gevoelsmatig is, Groet Jenne

  5. Helaas waren er indertijd al dualistische problemen tussen Pakistan, India en de Indiase regio Kashmir. En dat had inderdaad te maken met dogmatische gelovers die er toen (ook) velen waren.

  6. Jenne 9.6 en Skanq 9.7 :
   Als U de huidige problemen in India – Pakistan en Kashmir wil begrijpen dan moet U teruggaan naar de bron :
   https://themuslimissue.wordpress.com/2015/08/31/islamic-invasion-of-india-the-greatest-genocide-in-history/
   met citaat :
   “Muslim historian Firishta [full name Muhammad Qasim Hindu Shah, born in 1560 and died in 1620], the author of the Tarikh-i Firishta and the Gulshan-i Ibrahim, was the first to give an idea to the medieval bloodbath that was India during Muslim rule, when he declared that over 400 million Hindus got slaughtered during Muslim invasion and occupation of India. “. Het voormelde illustreert dat het verband tussen kennis – waarheid – leugen en wijsheid niet altijd duidelijk is.

  7. Sub Rosa, Skanq, het kwaad komt in vele vormen, de créatie van de Islam, door men zegt het Vatikaan, wat mij niet onmogelijk lijkt.
   Het is niet de gezel Gods maar de gezel van de mensheid, en het duurt maar voort, is het gewild, of wat, of is het gewoon inherent aan de mens, niet vroegtijdig herkend en uitgesneden, doet me aan het telen van rashonden in Engeland denken, geestelijk niet in evenwicht zijn de dieren werden afgesneden, behalve die waanzinnige vecht honden de Staphortshire bull dogs, nou en dat weten we nog iedere dag, door het met opzet laten ondergaan van het oost Romeinse rijk, het toen malige empire Bijzantium,werd de deur wijd open gezet voor Megmeth de slager, met zijn Islam onderdrukkers, en nu laten zij de omgekochte corrupte mannipulateurs ze op nieuw binnen, wat uit gaat draaien tot de dood er op volgt, Jenne

  8. Jaja Sub Rosa, dat is natuurlijk algemene historische kennis bij de Indiërs zoals de vele Europese oorlogen dat hier voor de westerlingen zijn. En nog steeds zijn er “twee kampen” en daar begint China nu ook gebruik van te maken om geo politiek redenen.
   Maar allemaal niet te druk om maken, heeft geen zin, leef je leven en probeer zelf buiten het “kwade” te blijven.

  9. Jenne 9.9 :
   Ze zijn intussen opnieuw in Spanje , in Cordoba :
   http://www.zerohedge.com/news/2017-07-18/qatar-saudi-arabia-islamize-one-europes-greatest-cathedrals
   met citaten :
   “The Spanish left, governing the region, would like to convert the church into “a place for the meeting of faiths…………..
   ……..The Catholic Church has taken a position. As the Bishop of Córdoba, Demetrio Fernandez, said, “sharing the space with Muslims would be like a man sharing his wife with another man”.
   Jenne..hier is dus absoluut behoefte aan kennis en wijsheid. Bij gebreke hieraan staan ze binnenkort ook aan Uw voordeur in Zuid – Frankrijk. Karel Martel is het verleden… maar L’empereur Macron die de agenda van de RKM uitvoert, is het heden!!

  10. MC 9.12 :
   Dank voor de tip maar ik was reeds grotendeels op de hoogte via o.a de webstek KAVLAANDEREN waar men blijkbaar goed ingelicht is over de beerput in Rome, zowel binnen als buiten het Vaticaan. Zoals elders geldt hier ook het motto van Karl Marx : “Een vis begint te rotten aan de kop”. Het rotten begint met leugens en bedrog in plaats van kennis en wijsheid.Zolang men kan louter filosoferen over begrippen zoals kennis, wijsheid, waarheid, weten e.a. gaat het nog. Als men deze begrippen moet toepassen op concrete toestanden, wordt men overspoeld door (over)gevoeligheden die plaats – tijds – en persoonsgebonden zijn en dan doen de “leugens en het bedrog” hun optreden..weliswaar steeds in dienst van de “duivel..”… die sinds jaren zijn “intrek” heeft genomen in het Vaticaan.. en er blijkbaar “flink wat overwerk heeft…”.

  1. Weer een woord erbij…. Weten. Moeten we daar weer over gaan debatteren zeker over wat dat precies is. Als het toch equivalent is voor waarheid, heeft dat verder niet zoveel toegevoegde waarde.

   Maar het is wel Ik Ben, want ik Besta. (Niet Ik Ben want ik Denk)….

  2. “waarheid” had moeten zijn “wijsheid”. Een leuke woordenbrij.

  3. Ja Ja ik ben de Alfa en de Omega, daar gaat het om, dit zit in ons allen, groet Jenne

  4. Hopelijk bedoelt Jenne weten in de zin van diep weten, met je hart en niet met je hoofd. Bijvoorbeeld na een meditatie, wanneer het rumoer van gedachten tot stilstand is gekomen, blijft er een diepe rust over en dan voel ik ‘weten’.

  5. Freeflip 10.4

   Een interessante insteek, dat het weten gevoeld zou kunnen worden. Kun je daar nog een verduidelijking over geven?

  6. Intuïtie, telepathie, training, landurig trainen, en overwegen, weten doe je met je grijze cellen, die dit via je hypothalamus doorgeeft naar je buik en ingewanden, die het dan weer verder geven naar je intuïtie, deze geeft aan wat te doen, als je je hart als gevoels centrem ziet, ben je abuis, het hart, de gevoelens gaan allemaal de zelfde weg, wil je spreken en denken in proza of poezie ja dat is wat heel anders, op dit moment zitten wij met ons denken opnieuw in de tijd van de grote romantique, the pré-raphaélites, schilderen schrijven en dichten, maar dat is iets anders, dat is onze wereld, die ga je niet delen, met mensen die je vreemd zijn, om dat we behoefte hebben aan warme liefde, respect en tederheid, om dat de tijd van leven afgrijselijk is, niets maar dan ook niets is meer zo het was, en behoord te zijn om een gelukkig mens te kunnen zijn, Jenne

  7. Jenne 10.6

   In mijn beleving doe je weten met je hart. Het enige orgaan dat door haar verbinding met het Al, Alles weet!

  8. Ach men best Arend, wat ben je toch een slechte verliezer, zoek het maar lekker uit met je, al !

  9. Zolang het over winnen en verliezen gaat, in plaats van meningen en ervaringen uitwisselen, lijkt mij dat er iets niet klopt.
   En… jenne heeft altijd gelijk 😛

  10. koekje 10.9

   In jouw reactie heb je in mijn beleving ook volkomen gelijk!

  11. In dit soort commentaren leidt de dove de blinde, please lees,

   “”livescience.com/16151-god-belief-intuition.html”” en wordt wijzer ! Jenne

  12. Het is vanuit een bijzonder mooie ervaring dat ik weet wat mijn denken niet tot stand had kunnen brengen.
   De aanleiding voor deze ervaring was een afschuwelijke haat die ik voelde, ik wilde dit niet voelen, maar kon niet bedenken hoe ik mezelf van dit gevoel bevrijden kon. Ik heb ontelbare keren gebeden en God gevraagd om dat te doen wat ik niet kon. Mijn dagen waren gevuld met haten, bidden en vragen. Ik stond ermee op en ging ermee naar bed. Totdat ik de stem vam God hoorde en Hij zonder oordeel over mijn haat, of over de leugens van mijn vijand, ons beiden onschuldig verklaarde.
   Later besefte ik dat deze stem mij ahw herinnerde aan mijn oorspronkelijke staat van zijn. En dat deze voor ieder mens gelijk is. Daardoor keek ik met andere ogen naar mijn medemens. Ik hield van ieder mens om wat hij in waarheid is.
   Enige tijd later, hoorde ik een schelle fluittoon gevolgt door een geluid alsof er een hevige storm woedde. Daarna werd het stil…. doodstil. En in die stilte voelde ik een onprettige gewaarwording bij mijn onderste chakra.
   Het leek op een aardbeving maar duurde in mijn beleving langer. Toen daar alles losgemaakt en weer op de juiste plaats gevallen was, ging er langs mijn ruggegraat een prettige tinteling omhoog met als resultaat een explosie van licht in mijn hoofd.
   Ik weet uit ervaring dat Gods oordeel over ieder mens hetzelfde is. Maar een mens die denkt dat hij nog moet bedenken wat God niet kan denken denkt niet.

  13. Een heel bijzonder verslag van jouw spirituele ontwikkeling ‘vraagteken’ en ook heel indrukwekkend. Hartelijk dank voor het delen!

 7. De Christelijke Godsdienst is al snel gedeeltelijk in verkeerde handen gevallen, die van de duivel en Satan, het Rooms Katholieke geloof in handen in Homo’s en Lesbiënes, is een vijand van de mensheid.
  In mijn familie van Odin aanhangers naar het Protestantisme is niet zo’n grote stap, jouw denken blijft van jouw !
  Mijn overgroot vader van moeders kant was één van weinig overgebleven Hugenoten, uit de Cevennen, ook hier heeft de Katjolieke kerk procentage wijs een genocide uitgevoerd op de kleine vrije Franse Protestan, door zich flink te verweren, de Camisards zo heten deze vrijheids strijders zijn verraden en verkocht, en uiteindelijk vermoord.
  De Soldaten van God de Jézuïten, zijn ook uitgeroeid door de Franse en Spaanse huursoldaten, in opdracht van het Vatikaan en uitgevoerd door de puppits de Spaanse en Franse koningshuizen, deze Jezuïten hadden hun kijk en perspectief op het leven, maar die strookte niet met die van het Vatikaan, de Tempeliers gingen de zelfde weg, ook de Katharen, en vele anderen, de nieuwe Franse President als ook ons van huis uit protestante Koningshuis, gaan over naar het Papeisme, de Opus Dei is actief in alle Franç Macon loges, behalve de irreguliere die zijn voor dit ogenblik nog in handen van ja wie eigenlijk, de Rozencrusians zijn en waren Protestant, en staan aan de zijlijn, en groeien heimelijk door de vele FM die overlopen, maar goed, Putin en Rusland zijn de ware vijanden, daarom heeft men de Oekraïne van Rusland afgenomen, om dat Kiev lange tijd een groot centrum van het Russische christelijke orthodoxe denken was, het is dus wel een ietsje anders als dat men ons verteld, de Joden voor en achter, de anti Joodse Katholieke machine draaid op volle toeren, die Joden krijgen ook hun beurt door het Vatikaan, groet Jenne

  1. Freeflip 11.1

   Zou dat antwoord misschien in kunnen houden, dat wanneer weten en voelen samenkomen er een intuïtief besef en beleving van wijsheid is? Deze zou dan het Goede in deze wereld kunnen vormgeven. In mijn beleving is een uitdrukking van het Goede, wanneer de juiste persoon op de juiste plaats en tijd en vanuit de juiste intentie het juiste doet.

   In dat gegeven komen verleden, heden en toekomst samen in de evolutionaire stroom van het leven.

  2. Ja juist, Freeflip. Dat is de basis waarop zielsverwanten elkaar herkennen!

  3. Freeflip, het is alsof de engelen er mee spelen. Mooier kan het toch niet zijn?

  4. Arend en Freeflip, Mooi, maar er is een verschil tussen zielsverwanten en het multidimensionale Zelf dat synchroniseert. Ik heb een aardige leesbare uitleg gevonden hierover die dicht in de buurt komt.
   http://denkmetjehart.blogspot.nl/2014/08/de-ziel-synchroniseren-met-verleden-en.html

   Wat zielsverwanten betreft, ja, die herken je vrijwel direct 🙂
   De connectie met een zielsverwant is heel erg sterk, alsof deze eeuwen teruggaat, en je elkaar “herkend”, alsof jullie elkaar al jaren kennen.
   Als je een zielsverwant tegenkomt kun je heel veel energie krijgen en ontzettend veel raakvlakken hebben. Vaak zit je (bijna) op hetzelfde niveau (Zielsniveau). Je kunt je ware Zelf zijn bij je zielsverwant.
   Zielsverwanten behoren vaak tot je eigen zielengroep.
   Dit is de groep mensen/Zielen waarmee jij verbonden bent en die ver teruggaat tot vorige levens. Sommige leden van die groep kom je in dit aardse leven weer tegen, andere niet. Vaak ligt dit vast in het zielencontract die jij hebt met deze zielsverwant. En het mooiste daarvan is, na de herkenning, dat je het contract dan kan nakomen, ongeacht wat de afspraak was.

  5. Odette 11.7

   Ik voel helemaal wat je bedoelt. Heb je er zelf ook ervaring mee?

  6. Ik vind het vooral heel veel woorden, ga morgen maar weer lekker tuinieren

  7. Ik ga mezelf morgen maar weer eens confronteren met mijn economische situatie en status.

  8. Ik ken wel het sektarische denken, van verwante zielen, zich samen voegen, om sterker naar buiten te treden, soort angst om te valen, vaak binnen een mensenlijke kring, een kleine groep vormend een pseudo corruptie van het mens zijn, met het doel, de gekozen vijand beter het hoofd te kunnen bieden, als wolven die een pak vormen, van daar, schreef Hamourabi zijn wetten lang voor het begin van onze tijds calender, hoe verwerpelijk dit was, het corrumperen in een samenleving van aan verwante zielen, tot een machtsgroep vaak gebaseerd op macht zonder de daarbij benodigde intelligentie.
   Jenne

  9. Jenne 11.14 Je kunt dan wel menen mijn leraar te willen zijn, but it takes two to tango. Ik accepteer geen uiterlijke leraren meer, dus ook jou niet. Kijk maar even naar het laatste Pele-report van Kaypacha, wat exact hierover gaat. https://www.youtube.com/watch?v=g_hOLWYwOxk
   Ik heb me al lang vrijgemaakt van uiterlijk zelfbenoemde leraren, guru’s, pauzen en priesters. Mijn leven is zelf de beste leraar die ik me kan wensen, waar ik al heel veel wijsheid aan heb mogen ontlenen.

  10. -cafépraat verwijderd- (én off topic én beledigend)
   ik hanteer wat dit betreft andere normen, ik leer iedere dag, en van deze en gene, zie daar niet direct een leraar of Ghuru in, maar goed, as you like it, Jenne

  11. Jenne 11.16 Als jij werkelijk mij de hand wilt schudden, dan accepteer je mij zoals ik ben, niet meer en niet minder. Ik ben in het lezen van je commentaren ook voortdurend bezig om jou in alle waardigheid te accepteren. Dus niet meer en niet minder!

  12. Jongens, laten we nou elkaar in de waarde laten en elkaar niet de maat nemen hoe de ‘ander’ jouw wenst de ‘hand te schudden’.. Eerlijk gezegd zakt m’n broek af van het hoge cafetaria-gehalte hier op de site. Mensen die elkaar niet horen, voelen, de ogen zien, nemen elkaar de maat. Hou in hemelsnaam (!) op. Pfffff

  13. Ja hoor Arend, hoef ik geen seconde over na te denken, weet je, we zijn in wezen niet zo verschillend, wel allebei een beetje koppig, zand er over, in de mensen een welbehagen, groet Jenne

  14. ego is als een stijve lul, die moet je niet tegen een andere aan schuren.
   de een wil wat vertellen, de ander voelt zich aangevallen doordat hij onzeker is over zijn kennis. fucking grow up.

  15. Jenne 11.12, Sektarisch? Ik krijg het gevoel dat je denkt dat er een hele groep van zielsverwanten om mij heen zit? Nou nee, ik heb slechts drie mensen in mijn leven gekend als zielsverwant en wij vormden geen wolfpack. Sterker nog, ze kennen elkaar niet eens. Het is geen politieke partij of zo. Jammer van je antwoord, je had ook niet kunnen reageren net zoals ik bij de meeste artikelen van Arend ook niet doe. Dus ook niet bij z’n meisjes???

  16. Odette 11.20.
   Ik respecteer jouw beleving en de daaruit voortkomende reactie volledig. Ik weet ook dat je zielsverwanten direct zou kunnen herkennen. In deze wereld vermommen zielsverwanten zich, door allerlei verschillende getraumatiseerde achtergronden ook maar al te gemakkelijk in een niet te herkennen rol. Daar heb ik ook de nodige ervaring mee opgedaan. Het valt of staat met ieders staat van bewust zijn en verbinding met het hart. Ook hier speelt, zoals in alle menselijke relaties het feit, dat wat je in een ander ziet een reflectie is van wat je in jezelf ziet of juist niet ziet.

  17. Odette 11.22 Wie zijn mijn meisjes??? In mijn beleving heb ik er geen!!!

  18. @Arend, Je meisjes, dat vroeg ik mij dus ook al af. Tja vraag dat maar aan Jenne, die schreef dat in 11.14.
   Ik zou het niet weten, groet Odette

  19. Odette II.22
   Een misvatting, ik zie jou altijd heel apart staan, in jouw rationele denken is geen plaats, voor echte keihard onaardig zijn, dus aanvaard mijn excuse als door mijn wat verwarde geenerveerde réactisch dit misschien bij jou zo gesuggereerd werd, met de meisjes, bedoel ik twee andere dames niet de minstrel of Andrew sisters, ik ga dit chapitre afsluiten als afgesproken met Guido.J. en Arend, vriendelijke groet Jenne

  1. Odette 11.22 Wie zijn mijn meisjes??? In mijn beleving heb ik er geen!!!

  1. Heerlijk Marie Anne. In India heb ik zo ook onder een klaterende waterval kunnen staan. Een fantastisch bevrijdende ervaring!

 8. Kennis is ook gelijk aan geheugen. Geheugen is de bewaarplaats van kennis. Na het zien van deze film;https://www.youtube.com/watch?v=dV95anuFDQU denk ik, men kan de mensen ook als organisme beschouwen. De mens als organisme (samenwerking tussen verschillende delen) is te zien als een verzameling weer kleinere organismes: Het hart, het bloed, de lever, en weer kleinere organismes; de cellen, de bacteriën die met de mens samenleven enzovoorts.Als er ziekte is, dan werkt een deel van het organisme niet meer (door wat dan ook veroorzaakt) mee met de rest. Er is dis-harmonie.
  Als er gezondheid is, dan werken alle organismes in afstemming met elkaar. Dan is er vrede.

  Kennis zit in alle delen van ons lichaam. Een hart heeft zijn eigen kennis en intelligentie, ook de ogen hebben een eigen intelligentie en dus kennis. Elke cel van ons lichaam heeft kennis en neemt beslissingen. Elke cel communiceert met andere delen van het lichaam. En dat alles om het lichaam gezond en levend te houden. Tenminste… tot een bepaalde leeftijd, dan schijnt het juist usance te zijn om te verminderen. De communicatie valt soms weg, de ogen worden soms minder, het geheugen. Dus alles in één lichaam communiceert en heeft kennis die gedeeld wordt. Zo ook bij hogere organismes zoals mensen in een groepje, een stad, een land, een wereld. Ook daar is organisatie en kennis die gedeeld wordt.

  Wijsheid komt nu in beeld. Nu is kennis niet meer voldoende. Omdat de mensen groepjes zijn gaan vormen zijn er ook afwijkingen en ziektes in die samenlevingen ontstaan. Sommige groepjes vinden zich zó belangrijk dat ZIJ meer willen dan de andere groepen. Wijsheid komt nu in beeld omdat alleen kennis niet meer voldoende is. Kennis moet nu toegepast worden op een groot levend organisme; een groep. Deze groep moet worden geanalyseerd door een ‘dokter’ om te kijken of soms een woekering in het organisme is gekomen. De kennis die hiervoor nodig is staat niet in alle boeken, maar zal er wel zijn. Nu gaat het erom WIE de dokter is. Is hij wel eerlijk en rechtvaardig? Is hij -voor het totale organisme; MENSHEID- wel betrouwbaar?

  Moeten er, als er oorlog verklaard wordt (of gespeeld wordt dat) bommen en granaten op mensen gegooid worden? Moet het organisme mensheid met geweld ‘bestraald’ worden als er een ‘ziekte’ is? )Waarom maken ze mekaar niet af eigenlijk? lol). Ah! er wordt dubbel spel gespeeld? Waarom is dat? Waarom kunnen we niet in vrede leven? Omdat sommigen parasiteren op het grotere organisme? Is dat eigenlijk geen ziekte van de mensheid? En WIE ‘zijn’ de intelligentie van die parasieten? Immers, als het lichaam zich tegen zichzelf gaat keren (ongebreidelde groei) moet het lichaam dan niet gered worden? Moet de dokter geen diagnose stellen en een medicament voorschrijven ter genezing? Jezus zei: Het koninkrijk heeft geen plaats voor rijken, leugenaars, uitbuiters, hebzuchtigen, afgodsdienaren, ongehoorzamen aan de ouders. Is dit geen wijs recept?

  1. In een lichaam fungeerd alles, langs vaste banen en binnen vaste regels, gestuurd door onze DNA streng, hij heeft alle code’s in zich, en alles loopt als een goed geoliede machine, alles is gelinieerde aan het andere, maar soms gaat er iets fout, en dan via via komt het bij ons denken cq intuïtie uit, wat te doen, binnen de tijd van je moeder was je gouw weer beter, alleen al haar liefde maakte je beter, maar er zijn healers, in alle varianten voor hande, kies wijs, en je wordt beter, maar soms is het lot je niet wel gezind, ja dan kan het verkeerd gaan.
   Met de goede homeopathiese middelen, kun je je geheugen steunen, door training kun je je geheugen sterken, en je lichaam voor zien van de juiste brandstof, en de mooie natuurlijke exstraatjes.
   Ik ga slapen, lees morgen wel verder, een nieuwe dag, een nieuw geluid, mooi gedicht, groet Jenne

  2. Jenne, Ik schreef een en ander dichterlijk/ als metafoor bedoeld en dat heeft niet zo zeer betrekking op mijn eigen gezondheid. Ik probeerde de wereld om ons heen te vergelijken met een menselijk lichaam, zo als ook in de link (gedeeltelijk) wordt uitgelegd. Een samenleving is ook een organisme. En er zijn aspecten in dat grotere organisme te vinden die we ook in één menselijk lichaam kunnen waarnemen. Op deze manier kan men begrijpen dat het wijzer is in vrede te leven met elkaar (dus geen verschil in materie, dat geeft onvrede), elkaar gratis helpen om niet, de ander als jouzelf beschouwen e.a..
   Btw, Jenne, ik leerde kortgeleden via het Internet (of het echt waar is of niet weet ik niet, ik dacht het wel) dat het DNA geen (GEEN) ‘brein’ zou zijn maar eerder een matrix waar de informatie ligt opgeslagen van de bouwstenen van het lichaam, de eiwitten. Het DNA zelf is meer een drager hiervan en de CEL bepaalt welk stukje DNA wordt ‘gecopieerd’ om er een eiwit van te maken.
   Het DNA zelf bepaalt dus niet hoe of wat en wanneer, dat bepaalt de cel. Die geeft ook opdracht welk stukje DNA gecopieerd naar eiwit moet worden gebruikt.
   Groeten,

  3. AntiSoof, zou heel goed zo kunnen zijn, de kracht en de macht waar de kleinste levens over beschikken is formidable, ik lees graag op de newscience site, er wordt zoveel ontdekt, nou misschien niet direct ontdekt, maar meer bewezen, dat sommige veronderstellingen lang geleden gedaan inderdaad op waarheid berusten, zo als het leven ontstaan uit een ééncellig stukje leven, wat op eens bleek zich te kunnen opspitsen, of verdubbelen, ja toen begon de verovering van het heelal, dat is uiteindelijk het einddoel, denk ik.
   Dat over die meegegeven code’s houd ik staande, in wezen is alles op aarde gecodeerd, de voor ons als een groot enigma geldende natuurwetten, zijn niets anders als uitgevoerde bevelen van de créateur van dit alles, ga je de strijd aan met hem, om bepaalde onderdelen willens en wetens te verstoren, volgen daar bestraffingen op, die niet te overzien zijn, zo als nu in deze periode aan de gang is, Jenne

 9. Heb tot het laatst het proberen te lezen. Woorden,woorden en woorden.Alsof daar behoefte aan is.
  dan wat een dictatuur om reacties te verwijderen,ongelooflijke tegenspraak van wat er allemaal aan wijsheden/”kennis gespuid wordt. Weten julie welke opdracht een echte Sjamaan heeft ik bedoel niet al diegenen die nu Sjamaan zeggen te zijn, net als al die therapeuten die de andere helt van de mensheid tracht te verbeteren om vervolgens zelf slachtoffer te worden. En ga zo maar door. Groet henk

 10. Naar mijn mening is kennis datgene wat men van buitenaf tot zich neemt en in het geheugen opslaat.Deze kennis kan door ervaringen of bijvoorbeeld studie opgenomen worden.
  Wijsheid is doen wat van binnen komt en waar men een goed gevoel bij heeft.Helaas zijn er veel mensen die zich tegen beter weten in laten leiden door hebzucht,zij laten zich dan door de hersenen leiden en niet door het hart.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.