Advertentie

Eilandbewoners, dat zijn we; allemaal..!


x

x

We zijn allemaal eilandbewoners!

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Het eeuwen en eigenlijk al millennia in beslag nemende werk van demonische krachten (HIER), heeft een heersende religieuze en economisch-politieke elite geschapen. Daarnaast een misleidend materialistisch gefundeerde wetenschap, die in het merendeel van haar toepassingen de basis vormt voor een al het leven vernietigende technologie. Door manipulatief ingrijpen in het onderbewustzijn van mensen, hebben die demonische krachten de mensheid zover gekregen dat ze ‘vrijwillig’ meewerkt aan de vernietiging van zichzelf en haar thuisplaneet.

Dat manipulatieve proces heeft de huidige maatschappelijke vormgeving mede bepaald, vooral door telkens weer illusionair verdeeldheid zaaiende tegenstellingen te presenteren en mensen voor een eenzijdige kant te laten kiezen.

Voor een groeiende groep mensen is dit sinds het internettijdperk duidelijk geworden. Het verdeel- en heersprincipe is een bijna algemeen gekend begrip geworden. Maar het op een uiterlijk niveau begrijpen van dit begrip wil nog niet zeggen, dat men de werking daarvan ook in zichzelf herkent. Mensen zijn nu eenmaal steeds weer geneigd om, vanuit hun angst voor afgescheidenheid en eenzaamheid, bij elkaar weg te kruipen in groepen van ‘gelijkgestemden’ en een kunstmatig op onbewuste sentimenten gebaseerde eenheidsbeleving te willen zoeken.

Groepen hebben om zichzelf te kunnen profileren een groepsidentiteit nodig, die over het algemeen ontstaat doordat men zich afzet tegen andere groepen. De zo ontstane vaak onbewust vormgegeven groepsidentiteit is, in het kader van de verdeel- en heersagenda voor de onrechtmatige bezetters van deze planeet, prima in te zetten voor het verwezenlijken van hun doeleinden. Doelen die velen herkennen als het gericht zijn op het veroorzaken van een wereldwijd toenemende chaotisering en sociale onrust.

Mensen die zich laten verleiden om hun individualiteit op te laten gaan in een kunstmatig geschapen groepsidentiteit, scheppen daarmee voor zichzelf het gevolg dat men de eigen individuele eigenheid verliest. Daardoor zal er binnen die groepen een versterking plaatsvinden van alle bij ieder groepslid aanwezige innerlijke conflictenergie. Deze komt voort uit de innerlijke strijd tussen de behoefte aan het tot uitdrukking willen brengen van de individuele eigenheid en de behoefte aan het gedragen willen worden door een sociaal collectief.

Gij zijt het collectief waar gij deel vanuit maakt!
In feite heeft de onbewuste behoefte aan een sociaal dragende verbinding zich gedurende de laatste tijd in een aan de evolutie tegengestelde richting ontwikkeld, in de vorm van het op zoek gaan naar een vervanging voor de verloren emotioneel dragende gezins- en familiecultuur. Kort door de bocht gezegd, de oorspronkelijke stamcultuur. Wat dit betreft ben ik vanuit mijn eigen gehavende gezinsachtergrond absoluut een ervaringsdeskundige. Dus ik weet waar ik het over heb.

De groep wordt dan als een persoonlijk versterkende kracht ervaren, die van essentieel belang gevonden wordt voor het eigen functioneren en bestaan. De heersende machthebbers zien de mens als een kuddedier en behandelen hem ook als zodanig. Mensen worden steeds weer in nieuw gevormde kuddes bij elkaar gedreven en laten zich opdrijven. Hieronder een citaat uit een artikel over de satanische beïnvloeding van dit proces, op de site van Henry Makow.

“Homo sapiens are herd animals, after all! …Give them an election with no policy choices and for the most part they are happy. Allow their children no real prospects of success, inhibit their natural drives, particularly their sex drives; limit their options, coarsen their choices and society (such as it still is) quickly falls apart into predetermined categories. No families, just weak individuals free to do as they are told. Satan is a wonderful ‘systems man.’ Bron

(Vertaling: “Homo sapiens zijn uiteindelijk kuddedieren! … Geef ze een verkiezing met geen beleidskeuzen en ze zijn voor het grootste deel blij. Sta hun kinderen geen echte kansen op succes toe, rem hun natuurlijke driften, met name hun seksuele impulsen; beperk hun mogelijkheden, stuur hun keuzes en de samenleving (zoals die nog steeds is) valt snel uit elkaar in vooraf gedefinieerde categorieën. Geen gezinnen, slechts zwakke individuen die vrij zijn om te doen wat hen verteld wordt. Satan is een prachtige ‘systemen man’.”)

De mogelijkheid tot het ontstaan van individueel afwijkende meningen en dissonanten binnen de kunstmatige groepscultuur, willen de heersers van deze planeet onmogelijk maken door een steeds verder geperfectioneerde onbewuste mindcontrol. Ook hier komen moderne negatief toegepaste technologieën weer in beeld. Die samen met een verder toenemend dictatoriale wetgeving, een mogelijkheid scheppen om tot een uiteindelijk perfecte en totale controle te komen over het innerlijk van mensen en hun daaruit voorkomend uiterlijk gedrag.

Gedragswetenschap
Het is geen toeval dat aan het begin van de 20ste eeuw binnen de wetenschap de gedragspsychologie is ontstaan. Zij legde op wetenschappelijk verantwoorde wijze de theoretische overtuiging vast, dat al het menselijke gedrag met de juiste voeding van buitenaf (stimulus) een door de heersende machtsstructuren bepaalde reactie (response) zou geven. Deze methode werd de operante conditionering genoemd. In de basis komt het op niets anders neer dan de perfecte manier te vinden om mensen, als waren zij circusdieren, af te richten.

Door middel van belonen en straffen wordt het ‘juiste’ gedrag aangeleerd en het ‘foute’ gedrag afgeleerd. Onze gehele wetgeving en het daaruit voortkomende onderwijs- en juridisch systeem is op deze gedragswetenschappelijke principes gebaseerd. We worden allemaal als dieren afgericht, om onszelf als melkvee optimaal te kunnen laten leegmelken op een financieel, emotioneel en spiritueel niveau. ‘Human cattle’ on a ‘human farm’! Menselijk vee op een mensen-boerderij.. Dit is voortgekomen uit de meerdere sociale beïnvloedingsprogramma’s en sociale experimenten, die op de mensheid zijn losgelaten.

https://www.youtube.com/watch?v=_hgCVEG4lwA

Zo wilde men een wetenschappelijk empirisch onderbouwd bewijs leveren van de mogelijk volledige gedragsregulering van de mens. Men heeft de werkzaamheid van de Hegeliaanse dialectiek van probleem-reactie-oplossing op een wetenschappelijke manier willen bevestigen, om dit aan de onwetende mensheid te presenteren als een voldongen waarheid en hen daarmee te kunnen hersenspoelen. In feite is het een ontwikkeling die de mens psychologisch voorbereidt op de transformatie in een volledig geautomatiseerde en van buitenaf programmeerbare robot.

Vanuit een spiritueel standpunt bezien is het er tevens een bewijs van, dat een zichzelf niet kennende en dus onbewuste mens zich tot speelbal maakt van uiterlijke op macht en controle gerichte krachten. In dit hele verhaal is de mens zichzelf volledig kwijtgeraakt en daarmee zijn oorsprong en ingeboren individuele scheppingskracht. De materialistisch gefundeerde wetenschappelijke ontwikkeling is in essentie bedoeld om, met behulp van technologische middelen (HIER), steeds perfectere controlemechanismen (HIER) ten aanzien van de mensheid en haar natuurlijke omgeving te scheppen.

Sociaal Darwinisme
Het sociaal darwinisme, c.q. het recht van de meest slimste/machtigste groep of de grootste psychopaten, heeft daar de basis voor gelegd. Zij gaat ervan uit dat de mens een veredeld dier is, die door een gemeenschapsdienende en overzicht houdende (r)overheid geleerd moet worden om zijn dierlijke instincten in bedwang te houden. In de afgelopen decennia is echter aan het licht gekomen dat velen binnen overheidsinstanties, tevens binnen de vanuit sociaal darwinistisch oogpunt bezien machtigste groep, betrokken zijn bij zeer onmenselijk criminele activiteiten.

De onthullingen van georganiseerd satanisch geïnspireerd misbruik van mensen in alle leeftijdscategorieën heeft laten zien, dat het niet de ‘gewone’ mensen zijn die geleerd moeten worden om hun dierlijk instinctieve impulsen te leren controleren en beheersen, maar juist zij die opgestegen zijn op de ladder van sociaal-maatschappelijke macht. Wij hebben dus die machtsfanaten nog een les in menselijkheid te leren! Zoals altijd, is de leugen te herkennen door deze 180 graden om te draaien in de waarheid!

Waaruit moge blijken dat juist een overheid in haar huidige vormgeving, door haar satanische sturing (HIER), degene is die het meest bedreigend is voor het voortbestaan van de mensheid en de haar dragende planeet Moeder Aarde. We kunnen bovengenoemde les alleen presenteren als wij volledig bewust zijn van ons eigen Mens Zijn, vanuit een geestelijk moreel geïnspireerde werkelijkheid!

Synthese van twee scenario’s
In mijn beleving hebben de heersers van deze planeet een toekomstscenario voor ogen, waarin zij het dictatoriale element uit George Owell’s ‘1984’ willen verenigen met een door technologie beheerst en vormgegeven leven, zoals Aldous Huxley dat beschreef in zijn boek ‘Brave New World’.

Binnen een kunstmatig geschapen collectief wordt op psychisch/emotioneel niveau bij velen de individueel gerichte behoefte aan individuele zelfmanifestatie, omwille van het voortbestaan van de groep, collectief naar buiten gericht. Dit levert bij iedere groepsdeelnemer een conflictueuze energie van een bijzonder lage frequentie op, wat weer voedsel is voor de energetisch demonische vampiers die zich daarmee volvreten. Want om geaccepteerd te blijven binnen de groep, zal men de behoefte aan eigenheid moeten onderdrukken.

Zijn we inmiddels, zonder dat we het er ons van bewust-zijn, belandt bij een ‘brave, new world’..?

Het is wat men sociale druk of groepsdruk noemt. De zo ontstane conflictenergie tussen individu en groep wordt, door de groepsversterking en het beroep op onderlinge loyaliteit en solidariteit, op een zeer berekenende wijze door de bestuurders van deze planeet ingezet voor hun machtsdoelen. Het verdeel- en heersprincipe is op deze wijze op een heel basaal niveau in ons allemaal werkzaam. De op een diep occult niveau wetende machten in onze wereld, maken bij het realiseren van hun geopolitieke veroveringsagenda gebruik van de in ieder aanwezige onbewuste conflictenergie.

Het weggeven van de eigen macht, verantwoordelijkheid en eigen identiteit, begint bij het als volwassene op willen gaan in een ‘beschermende’ groepsidentiteit, van welke aard of kleur dan ook. Deze groepsidentiteit is door machthebbers op alle niveaus gemakkelijker te manipuleren en te besturen. Vandaar dat machthebbers altijd aansturen op collectivistisch gerichte organisatiestructuren, die piramidaal van vorm zijn.

Zij zijn daarbij in de voorbije eeuwen heel creatief geweest in het mensen langs telkens weer nieuwe scheidslijnen tot groepsvorming (kuddes) te laten komen. Zeven miljard geïndividualiseerde mensenzielen zijn veel moeilijker te beheersen, dan langs scheidslijnen van religie, etnische achtergrond, nationalistische sentimenten, aangehangen politieke ideologieën en sekse bijeengebrachte groepsidentiteiten.

“It used to be so much easier to control a million people than to kill them,
but today it is infinitely easier to kill one million people than to control them!”

 (Vertaling: Vroeger was het zoveel gemakkelijker om een miljoen mensen te controleren dan om hen te doden, maar vandaag is het oneindig veel gemakkelijker om een miljoen mensen te doden dan om ze te controleren! )

Zbiginew Brzezinski,
in een toespraak tot de Counsel on Foreign Relations

 

Groepsvorming is er op gericht om mensen hun eigen individualiteit te laten vergeten en afhankelijk te worden van een door de groepsidentiteit van buitenaf bepaalde gedragsregulerende kracht. Het is er op gericht om mensen steeds maar weer ter compensatie van het gebrek aan eigen kracht en zelfondersteuning, deze in de buitenwereld te laten zoeken. Het is er ook op gericht om mensen in de uiterlijk misleidende wereld zichzelf voortdurend weg te laten leiden van zichzelf en de kracht in zichzelf. Men blijft daardoor in cirkeltjes ronddraaien, als een hond die achter de eigen staart aanholt en deze maar niet te pakken krijgt.

https://www.youtube.com/watch?v=DKzHD_yP3mM

‘Ordnung mus sein und Befehl ist Befehl’…
De buitenwereld is echter door de manipulatieve werking van de door machthebbers vormgegeven sociaal-maatschappelijke structuur uiterst onzeker, onberekenbaar en vooral onbetrouwbaar. Het laatste door de reguliere media uitgevonden gehypte fenomeen van ‘fake news’ draagt vooral bij aan de toenemende verwarring bij velen. Want wat is echt en wat is nep? Wanneer we als beoordelingscriterium van onze wereld er van uitgaan dat alles wat ons gepresenteerd word nep is, totdat op een diep ervaren gewetensniveau het tegendeel bewezen is, kan men tot een introspectief en reflectief proces komen. Je kunt dan leren zien wat voor jezelf waarheid en leugen is en wat voor jezelf en jouw leven van belang is en wat niet.

Wauw, wat een opluchting kan dit betekenen! Want het houdt in dat jij jezelf helemaal niet meer druk hoeft te maken om die grote boze fake buitenwereld, die alleen bedoeld is om jou vast te houden in de emotionele gevolgen van een getraumatiseerde jeugd. Velen hebben van jongs af aan al geleerd dat de buitenwereld sowieso niet te vertrouwen is en hebben dat daarna telkens weer bevestigd gezien. Toch blijven velen maar naar ondersteuning in de buitenwereld zoeken en zich laten misleiden. Maar het gehele nationaal- en geopolitieke circus is een nooit eindigende mindgame.

Hoezeer je ook zoekt naar een onvoorwaardelijke steun bij anderen, het toenemende egocentrisme heeft er alles aan bijgedragen, dat als het er op aan komt een ieder alleen voor zichzelf en de eigen belangen gaat. Zij die dit op praktisch niveau in hun eigen leven anders ervaren, mogen zich zeer gelukkig prijzen. Karma can be a blessing, but also a bitch. In de basis komt het er op neer dat men in de eerste plaats het vertrouwen in zichzelf leert te versterken. Naarmate dat groeit zal zich dit ook in de buitenwereld weerspiegelen.

Sociaal-maatschappelijke solidariteit
Maar Vadertje Staat meent ons ook op te moeten voeden in een sociaal bewustzijn, door haar sociaaleconomische en andere wetgevende reguleringen. Dit is uiteindelijk sinds de jaren ’70 de basis geworden voor de zogenaamde sociaaleconomische welvaartsstaat, waarbij men door premie- en belastingafdracht geacht wordt een deel van het eigen door arbeid verdiende inkomen ten goede te laten komen aan de financieel minder bedeelden. Op het groter maatschappelijk vlak zijn velen onbewust geïndoctrineerd met de misleidende gedachte dat zij door de betaling van sociale lasten, die in de vorm van sociale verzekering- en pensioenpremies moeten worden opgehoest, een bijdrage leveren aan het sociaaleconomisch welzijn van anderen.

In mooi Nederlands politieke terminologie heet dit het solidariteitsbeginsel. Het is echter bizar dat zij die op praktisch niveau gebruik maken van dit solidariteitsbeginsel, er door de afdracht van sociale premies via hun als sociaal benoemde uitkering er zelf aan bij moeten dragen. Uit het hiervoor beschrevene moge blijken dat solidariteit een uitgewoond links socialistisch begrip is, dat in onze tijd geen enkele inhoudelijke realiteitswaarde meer heeft. Dit is mede ontstaan door toedoen van het links socialistisch politieke beleid, dat sinds de jaren ’70 in Nederland vorm had moeten krijgen. Iedereen een auto of twee en desnoods nog een caravan voor de deur.

Sinds begin jaren ’80 werd in Nederland de socialistische solidariteitswijn echter ruimschoots met liberalistisch/kapitalistisch en hypocriet christelijk water verdund, geheel volgens het wereldwijd bekende en geroemde poldermodel (HIER). Dit zorgde er vooral voor dat het socialisme tot een geliberaliseerd salonsocialisme werd en het liberalisme tot een centraal geleid economisch model, dat tot een socialistisch /communistische planeconomie is verworden ( het zogenaamde onafhankelijke maar wel regering adviserende Centraal Plan Bureau (HIER) ).

Het vertaalde zich ook in allerlei in die tijd opkomende emancipatiebewegingen. Deze bleken later door een voortschrijdend inzicht onder de noemer van een socialistisch/communistisch gecontroleerde oppositie te vallen. De volgende uitspraak van Lenin is hier heel erg op zijn plaats.

“The best way to control the opposition is to lead it ourselves.”

(Vertaling: “De beste manier om de oppositie te controleren is door deze zelf te leiden”)

Het solidariteitsbeginsel had de kwetsbaren en financieel minder bedeelden in deze slavenmatrix, van zogenaamde gelijke rechten, gelijkwaardige sociaaleconomische posities en een menswaardig inkomen moeten voorzien. Inhoudelijk gezien waren dit mooie idealen, die in de praktijk echter totaal anders uitpakten. Het probleem wat zich daarbij voordeed was dat zij, die door hun levensomstandigheden aangewezen waren op de uit het solidariteitsbeginsel voortkomende sociale voorzieningen, zich door het gebruik ervan in een verstikkende wurggreep geplaatst zagen van een technocratisch ambtenarenapparaat. Dit gegeven heb ik gedurende verschillende fasen in mijn leven op een ervaringsdeskundig niveau mogen meemaken. De technocratie ontleent haar bestaan aan regels en voorschriften, die zonder aanzien des persoon opgevolgd en uitgevoerd moeten worden. ‘Befehl ist Befehl’!

Kweekvijver voor narcisten en psychopaten
Hieruit blijkt dus dat overheden een ideale werkomgeving zijn voor door het systeem voortgebrachte narcisten/psychopaten. Zij houden immers van duidelijkheid, overzicht en strakke gedragsregels, die voor hen een levensdragende kracht zijn, hen een bepaalde mate van autoriteit en dus macht geven. Daarom kunnen er op die starre ontmenselijkende reguleringen geen uitzonderingen worden gemaakt.

Iedere uitzondering zou immers een precedent kunnen scheppen voor een lawine aan niet beheersbare en te controleren uitzonderingen. Dat biedt alleen maar onzekerheid. Iets waar narcistisch/ psychopathische persoonlijkheden niet mee om kunnen gaan. Daar kunnen ze dus niet aan beginnen. “Ik heb alleen maar de regels uit te voeren en kan u niet helpen. U kunt wel gaan, het volgende nummer.” In de film ‘The Terminal’ wordt dit principe op een fantastische manier weergegeven.

Dit is de nationaalsocialistisch/communistisch/Zionistische uitvoering van de nu allesoverheersende wereldwijd ontstane dictatuur. Ook de zogenaamde populist Geert Wilders, die meent voor het volksbelang op te komen, gebruikt het technocratische apparaat door voor zijn beveiliging misbruik te maken van de door alle Nederlanders opgehoeste belastingscenten, ter meerdere eer en glorie van zijn narcistische persoonlijkheid. En hij geniet ervan, want hij weet dat hij toch wel de steun heeft van Israël, de Mossad (dus Israelian Secret Intelligence Service, ISIS), de CIA, de Rothschilds enzovoort.

Het is 1993 en Ronald Reagan krijgt van een de grote manipulator, president George Bush sr. de Freedom Medal uitgereikt.. Over de duivel die altijd op de grote hoop schijt gesproken..

De in de jaren ’80 door machthebbers zeer berekenende inhaalslag van het liberaal kapitalistische politieke beleid in vele westerse landen (Reagan, Thatcher, Kohl en Lubbers), heeft die socialistische ideologie in haar hemd gezet. Daarnaast heeft ze de ontstane sociaaleconomische situatie misbruikt om de belangen van de financieel ruim bedeelden nog beter te kunnen behartigen. Want het solidariteitsbeginsel was alleen van toepassing op de laagste lagen van de sociaaleconomische hiërarchie. Hoe hoger je in die hiërarchie bent opgestegen, hoe minder solidair men hoeft te zijn. De in de hiërarchie hoogst opgestegen narcisten/psychopaten hoeven zich niet druk te maken om solidariteit en het betalen van sociale lasten/premies en belastingen. De duivel schijt altijd op dezelfde hoop! (HIER)

Verhullend taalgebruik
In verhullende termen heet dat welvaartsoverdracht, maar in banaal aardse termen kan men het gerust slavendrijverij noemen! Ook de hoger in de machtspiramide opgestegen salonsocialisten, zoals Wim Kok en Wouter Bos, hebben zo hun economische en maatschappelijke voordeel hiervan gehad. In Nederland gebeurde dat zelfs ’legaal’, met instemming van de kiezers, door een monsterverbond tussen wat als links/socialistisch en rechts/liberaal werd betiteld. Ze kwamen gezamenlijk uit in het Paarse Midden, onder aanvoering van Wim Kok.

Maar ook het sinds november 2012 opererende kabinet Rutte II heeft een paarse kleur. Niemand benoemt het echter als zodanig. In die zin zou de Nederlandse politiek, met haar toch wel kleurloze poldermodel, wel eens een voortrekkersrol hebben kunnen spelen in het samengaan van het socialisme en liberalisme. Iets wat de ultiem natte droom is van de Fabian Society (HIER). De Koninklijke B(ilderberg) V(ereniging) Nederland is sowieso een experimentele speeltuin voor de wereldveroveraars.

Wat echter los van het Nederlands zompig poldermodelachtige links/rechts-gedoe bleef staan is de trouw aan het technocratische, door middel van regels en voorschriften, gedragsregulerende Staatsapparaat. Het Staatsapparaat is sinds het ontstaan van de Europese Unie overschaduwd door een nog anoniemer en moeilijker te controleren technocratisch apparaat van egocentrische graaiers, multinationale lobbyisten en Europees gecentreerde baantjesjagers. Zo zijn we allemaal ingekapseld in een keurslijf van regels die in feite voor ons echte leven niet van belang zijn, maar voor verschillende narcisten en/of psychopaten wel een heel winstgevend verdienmodel oplevert

Praktijkvoorbeeld van een gehersenspoelde ambtenaar
Tijdens een situatie op een politiebureau in Gent (België) betreffende een inschrijving op een woonadres, heb ik eens een duidelijk voorbeeld meegemaakt van hoe ieder radertje in de maatschappelijke machine qua denkproces werkt. Het liet mij zien hoe het kritisch denken van (politie)ambtenaren uit hun hersenen is weggespoeld. Bij onze zuiderburen is het een wettelijk geïnstalleerd gebruik dat wanneer men zich op een bepaald adres wil laten inschrijven, er een politieagent langskomt om te controleren of men daar ook werkelijk verblijft.

Treft hij de betreffende persoon dan niet thuis, dan is het na een ook gemiste herkansing einde verhaal en gaat de inschrijving niet door, met alle daaruit voortvloeiende sociaaleconomische gevolgen. Dit gebeurde dus met de dochter van een goede vriendin van mij. Daar zij als moeder geen genoegen nam met deze bureaucratische waanzin, togen we gezamenlijk naar het hoofdbureau van de politie in Gent om protest aan te tekenen. Na veel gedoe mocht ik bij het gesprek met de desbetreffende politieambtenaar aanwezig zijn. Tijdens dat gesprek ontstond een discussie.

In die discussie hoorde ik die gehersenspoelde agent letterlijk zeggen, dat het systeem niet fout is, maar dat de mensen fout zijn en daarom dus gecontroleerd moeten worden. Hoeveel bruiner wil je het hebben? Na deze uitspraak van de agent, heb ik om gezondheidsredenen (bloeddruk) de discussiearena maar verlaten. Het is uiteindelijk allemaal wel goed gekomen, maar bovenstaande situatie laat waarschijnlijk een voor velen herkenbare confrontatie met gehersenpoelde technocratische robotten zien.

Daarnaast heb ik zelf meerdere van dit soort situaties in Nederland meegemaakt, die voor mij een oefening waren om de temperamentvolle kant van mijn karakter tot rust te manen. In onderstaande videoweergave van een show van Javier Guzman, die zijn paspoort wil verlengen, wordt dit op een schitterende manier tot uiting gebracht.

Die technocraten en geüniformeerde staatsrobotten ontlenen hun bestaanszekerheid aan het uniform, positie en de regels die hen tijdens hun werk een bepaalde mate van zekerheid, maar vooral autoriteit en dus macht geven. Alle eigen persoonlijke frustraties kunnen ze op deze wijze via hun werk uitleven. Tref je een ambtenaar die met het verkeerde been uit bed is gestapt, ruzie met zijn partner heeft gehad of anderszins een slechte stemming heeft opgelopen, dan heb je pech gehad en loop je grote kans het onderspit te delven. Een autoriteit en macht ontlenen aan je positie is menselijk gezien natuurlijk een absoluut zwaktebod. Maar ja, we hebben het er maar mee te doen. De meest creatieve oplossing in dit soort situaties is vooral persoonsgebonden.

BV Politiestaat Nederland
Tijdens mijn ondersteunende aanwezigheid bij een rechtszaak tegen pedo- en Joris Demmink-strijder Micha Kat op 11 februari 2011, in het Paleis van Justitie in Den Haag, heb ik de volkomen uit de hand gelopen werking van het Nederlandse controleapparaat en haar uitvoerende lange arm van de waakzame en dienstbare politie mogen ervaren. Al ruim voor het begin van de zitting waren er rond en in het gerechtsgebouw al vele geüniformeerde staatsrobotten waar te nemen. De rechtszaak op zich was een avontuur, die na vele schorsingen en wrakingen uitmondde in de aanwezigheid van 16 gewapende agenten in de rechtszaal, die zich langs de verschillende wanden posteerden. Na afloop van de laatste wrakingszitting begon het avontuur pas echt.

Er bleek bij het verlaten van het Paleis van Justitie ineens door de burgemeester van de politieke ‘hoofdstad’ van ons kikkerland een samenscholingsverbod te zijn afgekondigd, dat bij navraag achteraf volkomen fake bleek te zijn. Het trachtte echter wel de aanwezigen bij die rechtszaak te verhinderen om na afloop gezamenlijk ergens iets te gaan drinken en na te praten. Er mocht vooral geen indruk gewekt worden dat we als groep de stad in wilden gaan. Daarom verdeelden we ons in groepjes van twee of drie personen en werden in onze gang naar een nabijgelegen lunchroom op de voet gevolgd door een peloton van waakzame en aan dit slavensysteem dienstbaar zijnde geüniformeerde dienders.

Eén van die dienders nam de vrijheid om zich in diezelfde ruimte pontificaal te manifesteren als een onrecht- en wethandhavende factor. Terwijl wij alleen maar vreedzaam zaten te eten, drinken en praten in die lunchroom. Een bijzonder bizarre vertoning, die het gehalte van de BV Nederlandse (on)rechtsstaat in al haar gedegradeerde vormen op een direct ervaarbare wijze aan licht bracht.

Uniformen geven geen ademruimte
Op een gegeven moment hield die diender het voor gezien en vertrok naar buiten. Waardoor we toch de door onszelf bedongen ruimte, om ongestoord samen te zijn, konden benutten om een verdere strategie af te spreken. Maar bij de verdere voortgang van de te volgen strategie ontstond rond het Centraal Station in Den Haag een nogal vreemde sfeer. Door de enorm overweldigende politionele aanwezigheid rond dat Centraal Station werd er een zeer intimiderende sfeer geschapen.

De tegenstrijdige boodschappen van de aanwezige geüniformeerde ambtsdragers, zorgden er voor dat uiteindelijk elf mensen werden gearresteerd en voor zes uur van hun vrijheid beroofd in een politiecel werden opgesloten. Twee mensen werden alleen lopend in een nabije winkelstraat opgepakt. Bij hen is door de arresterende niet psychiatrisch geschoolde agenten waarschijnlijk een meervoudige persoonlijkheidsstoornis geconstateerd, op grond waarvan zij met hun verschillende persoonlijkheden wandelend het samenscholingsverbod zouden hebben kunnen overtreden.

Tijdens de diverse confrontaties met de meewandelende agenten, vanaf het Paleis van Onrecht naar de lunchroom, werd er veelvuldig met hen in gesprek gegaan. Dit als een poging om tot hun menselijkheid door te dringen. Onbegonnen werk dus. Eric Donk heeft een verfilmd verslag van die bizarre gebeurtenis gemaakt, die overduidelijk de aard en ziekte van de Nederlandse politiestaat laat zien. In feite is het een verslag in 10 delen, maar ik kon niet al de verschillende delen op het gecensureerde youtube terugvinden. Zijn deel 5 is een compilatie van het geheel, met een door de vormgeving duidelijk achterliggende boodschap.

Steun en kracht?
Bovenstaande is tekenend voor hoe mensen steun en kracht zoeken in uiterlijke groepsvorming, maatschappelijke positie met eventueel bijbehorend uniform en daarmee hun kritisch denk- en voelvermogen verliezen. Ze verliezen hun menselijkheid zodra ze in hun functie treden. Dit laat zien dat velen zich totaal hebben geïdentificeerd met de functionaliteit die ze als radertje in de maatschappelijke machine vertegenwoordigen.

De gehele menselijke bewustzijnsevolutie is echter een uiting van zich aan de groepsidentiteit en dus de machine ontworstelende mens, die op weg is naar een geïndividualiseerde staat van Bewust Zijn. Om daarmee zijn meest intieme door de Schepper ontvangen uniek creatieve mogelijkheden tot uitdrukking te kunnen brengen. Daarom is wat er aan individualiserende impulsen sinds de jaren 60/70 van de vorige eeuw is ontstaan van zulk een wezenlijk belang voor het voortbestaan van de mensheid. Het individualiseringsproces dat sindsdien heeft plaatsgevonden, heeft voor ieder individu de mogelijkheid geschapen om tot zelfbewustzijn te komen en zich los te maken van externe autoriteiten. Met als doel het scheppend principe, de innerlijke autoriteit, in een oneindige veelheid aan uitingen te kunnen weergeven. De basis hiervan is eenheid in diversiteit, zoals dat alom in de ons omringende natuur waarneembaar is. Het geïndividualiseerde menselijk bewustzijn is daarmee op weg om het goddelijk creatieve potentieel in de eigen ziel te ontdekken, te ervaren en vorm te geven.

Anti-evolutionaire tegenbeweging
Het oorspronkelijk authentieke individualiseringsproces dat in de jaren 60/70 startte is, zoals alle vernieuwende bewustzijnsimpulsen, door de heersers van deze planeet volledig gekaapt en in haar tegendeel getransformeerd. Namelijk in een eindeloos egogerichte hebzucht en een dierlijk instinctieve territoriumdrift, door middel van op consumentisme en verdoving gerichte seks, drugs en rock and roll. Door alle georkestreerde maatschappelijke ontwikkelingen zijn we allemaal aangespoeld op een door niemand anders dan onszelf bewoond eiland en zijn daardoor de verbinding met elkaar verloren.

Waarom spreekt het beeld van Robinson Crusoe, met zijn zelf geschapen vriend Vrijdag, velen zo tot de verbeelding? We hebben op ons door anderen niet bewoonde eiland een eigen zekere en veilige comfortzone geschapen, waar niemand anders in binnen mag dringen. De film ‘Cast away’, met Tom Hanks, is een verfilmde versie van het Crusoe-thema.

Om onszelf een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven hebben we imaginaire (Facebook)vrienden, bondgenoten en lotgenoten geschapen. Het is een bekend psychologisch fenomeen dat kinderen, die zich niet gehoord of gezien voelen in hun opvoedende omstandigheden, met behulp van een fysieke knuffel of een in hun ‘fantasie’ geschapen vertrouwenspersoon hun eigen kwetsbaarheid innerlijk omhullen met een sfeer van geborgenheid en veiligheid. In zeer extreme situaties kan dit leiden tot een zich opsluiten in een eigen belevingswereld, om zo een sfeer te scheppen waarin zij zich volledig geaccepteerd, gezien en gehoord voelen.

In de door Big Pharma beheerste psychiatrie wil men dit nog wel eens schizofrenie noemen. Waarmee men vanuit een puur wetenschappelijk en materialistisch misvormde werkelijkheidsbeleving kijkt naar wat de persoonlijk emotionele behoeften van een mens zijn. Maar eigenlijk kijkt men daar helemaal niet naar. Men gaat daarbij vooral voorbij aan het gegeven van wat het met de emotionele ontwikkeling van een opgroeiend kind doet, wanneer het moet zien te overleven in een aan het eigen wezen vijandige omgeving. Het meest trieste aan onze moderne wereld is, dat wij ons als volwassene daarmee nog steeds uiteen te zetten hebben.

Ritalin maakt kinderen dommer..

Als wij als kind al niet authentiek hebben mogen zijn en als volwassene ook niet, in wat voor wereld leven we dan? Daarom wil ik jou als lezer de volgende zeer confronterende vraag voorleggen. Wie vertrouw jij buiten jezelf nog, als je dat al op het diepste niveau doet, in deze door satanisten beheerste wereld? Bij een nadere inspectie van het alleen door onszelf bewoonde eiland zal echter blijken dat er, naast ons diep verborgen ware Zelf, vele in het oerwoud van het onderbewuste verborgen indringers zijn! Is het alle persoonlijke grenzen en territoriumdrift overschrijdende Big Brother-verhaal in dezen niet veelzeggend?

Dit is dieper in ons doorgedrongen dan velen beseffen. In die zin hebben we op een onbewust niveau allemaal te kampen met een ‘meervoudige persoonlijkheidsstoornis’! Wat wij als onze persoonlijkheid ervaren is opgemaakt uit verschillende door de satanisch vormgegeven buitenwereld geïndoctrineerde subpersoonlijkheden, die allemaal om aandacht vragen en daarom met elkaar aan het strijden zijn. Dit ten voordele van de verdeeldheid zaaiende krachten in deze wereld. Dat heet ’trauma based mind control’..!

Eenheids- en gemeenschapsideaal
In mij leeft een heel duidelijk gemeenschapsideaal, maar ik heb nog maar weinigen ontmoet die dat vanuit hun eigen ontwikkeling ook zo ervaren. Misschien heb ik nog niet de juiste mensen ontmoet, of was ik er zelf nog niet klaar voor. Iets in mij verlangt er echter intens naar om dat gemeenschapsideaal op een praktisch toepasbare wijze met anderen te delen en vorm te geven, maar ik besef tegelijkertijd dat maar weinigen daar echt werkelijk ontvankelijk voor zijn. Dus zit ik op het alleen door mijzelf bewoonde eiland en doe soms verwoede pogingen een brug te bouwen naar het eiland van een ander.

Ik heb helaas maar al te vaak gezien dat die brug niet van twee kanten gebouwd wordt, wat voor een werkelijke bruggenbouwersklus wel noodzakelijk is. Waar ligt nu dus de oplossing voor de aan ons opgedrongen kunstmatige collectivisering, maar tegelijkertijd onderlinge verdeeldheid? Waar ligt de oplossing voor het losweken van mooie zielen uit een door gedragsregulerende groepsidentiteitsvorming veroorzaakte dwangbuis, die hen hun uniek individuele eigenheid heeft doen verliezen? Vanzelfsprekend zijn dit retorische vragen, waarvan ik weet dat de meeste van jullie die in zichzelf wel weten te beantwoorden. Willen we dus een gevoel van een echte moreel/ethisch gedragen gemeenschappelijkheid ervaren, dan zullen we allemaal bruggenbouwers moeten worden, om de tussen ons aanwezige troebele wateren te overbruggen! Graag wil ik daar zelf een bijdrage aan leveren.

 

Arend Zeevat

11 maart 2017

54 gedachten over “Eilandbewoners, dat zijn we; allemaal..!

 1. Zo, zo Arend wat een verhaal. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Ik zit hier ook mee te hiphansen de laatste tijd. Nee, eigenlijk altijd al. Hoe graag ik ook zou willen, er komt altijd een moment bij de ander: stop, luiken dicht.

  Toen ik mijn man leerde kennen zei ik tegen hem dat wij hele goeie vriendjes zouden zijn geweest in de zandbak. Samen hebben wij gewerkt aan een vrolijk kinderlijk bij elkaar zijn en dat maakt mij gelukkig. Kortom, dat ‘kinderlijke’ mis ik bij veel mensen. En mijn hond is ook lief ;).

  Ben het overigens altijd eens met je geopolitieke visie. Bonne soirée, Freeflip

  1. Ja Freeflip, de kunst van het volwassen worden is het kind in jezelf te omarmen en zijn/haar gang te laten gaan. Kinderen hebben immers vaak veel meer wijsheid dan volwassenen!

  2. Beste Freeflip,

   dit is het land van de dichte luiken, de Fransen in het algemeen, zijn nooit uitbundig of en hartelijk, woon hier 35 jaar, en bijna al mijn vrienden, die dan nog niet zijn overleden, zijn geen Fransen, ik zit in een broederschap, bijna alleen Fransen maar het blijft afstandelijk, het is soms bij het zielige af, maar die onderlinge menselijke warmte die ik gekend heb in Nederland en vooral Amsterdam, hard to be found nu, ach ik heb het er bijna opzitten, als ik alles geweten had, was ik in Italië blijven wonen, maar voor de kinders toen, de Franse school gekozen, nou viel ook niet mee, wij hebben hier wijn verbouwd en gemaakt, en het één en andere ondernomen, maar dat is een ander drama op zich, groet Jenne

  3. Ja Jenne, drama’s, daar kan ik over mee praten. Enfin, nu wel leuke herinneringen alhoewel, het is zoveel dat ik de helft niet meer weet. Mijn vrienden frissen me nog wel eens op (geen Alzheimer, dacht ik). Heb overigens ook geen behoefte meer om met al die ‘spannende’ verhalen te koop te lopen.
   Gesloten Fransen, ja vind ik ook. Of is iedereen tegenwoordig geslotener, kan ook. Groet.

  4. Freeflip, tegen vergeten, van het lab. Boiron, kleine homeopathiese pilletjes, heel zachtaardig maar werken wel,
   Phosphoricum acidum 9ch, 3 pil 3xDaags
   Zincum metalicum 7ch, 3pil 2Xdaags
   Is het meer Psychique Kalium Phosphoricum 7ch, 3pil 2Xdaags
   Ja niet dat land van waar, als God in Frankrijk leven, ach een vergissing is menselijk, en gevoelsmatig duur zijn, althans voor mijn vrouw Carla, die woont echt op een eiland, groet Jenne

 2. Arend,

  nu ik kan je wel zeggen dat het door jouw gezochte verenigen, nooit zal gaan gebeuren, zolang je buiten de werkelijkheid leeft en denkt, het is de réaliteit die verbind, in de ilussie vind je geen compassie,
  alleen kille berekendheid, het leitmotif is liefde gepredekt, maar niet gegeven, bekijk alle sites maar vol liefde, het zijn maar woorden beste Arend, groet Jenne

  1. Beste Jenne, wat is volgens jou werkelijkheid en realiteit? Dat is toch steeds het strijdpunt in deze door satanisten bepaalde wereld! In mijn beleving gaat het om het ontdekken van je eigen individuele realiteit, die een basis heeft in de eigen verbinding met de Bron van het eigen bestaan en de eigen kwaliteiten, mogelijkheden en unieke bijdrage aan de puzzel van het leven. May the force of the Creator of this Universe be with you!

  2. Arend, werkelijkheid is niet wat jij hier beschrijft, na het kind komt de volwassenheid, met al zijn sinvolle denken en verder onreinheid, het kind in je terug vinden, is het oproepen hoe het eens was, in je onbezorgde stukje leven, wat nooit meer wederom komt.
   Het zoeken daarna, eindicht in de créatie van een surrogaat, een surrealisme, een mengeling van droom en werkelijkheid, maar laten wij het beschouwelijk verlaten, het is soms fijn om in die droom wereld te vertoefen en met onze verborgen talenten te spelen.
   The same for you all the force of te univers, and your persenal Creator be with you, Jenne

  3. Het is vanuit jouw werkelijkheid altijd erg gemakkelijk om te oordelen over mijn werkelijkheid, maar je zult mijn werkelijkheid pas echt kennen als je mij echt kent en dus ook jezelf echt kent!

  4. Arend, ik dacht niet dat ik oordeelde, moet zeggen ik voel mij daar ook niet echt capable voor, en over onze gezamelijke en individuele werkelijkheid, nou nee, kom mezelf vaak genoeg tegen, maar je kunt niet je gedachte geven uit een standpunt van twijfel toch, je moet ergens voor staan, ook al blijkt het later een verkeerd of fout standpunt, wat dan weer je twijfen en intuïtie laat wankelen, ja en dan wat is mijn werkelijkheid, heel subversief, en heel fragile, de dood loopt altijd naast ons. groet Jenne

  5. Dat is waar Jenne, de dood is een essentieel bestanddeel van het leven. Je kunt je leven maar het het beste beleven alsof ieder moment je laatste kan zijn. Dit als uitgangspunt nemend, zal je leven heel anders verlopen. Jij zult dat ongetwijfeld weten, daar je ouder en misschien ook wel wijzer bent dan ik.

  6. Arend, als je oud bent, en soms terug kijkt op je leven, zie je dat met al je inspanningen, je toch niet wezenlijk dingen, hebt kunnen beinvloeden, maar dat is misschien ook helemaal niet wat er moet gebeuren, dat korte stukje dat je aanwezig bent, en je teleurstelling in de mensen, ook die van goede wille steeds groter wordt.
   Je lichaam kan het met goede onderhouds beurten en verzorging wel lang volhouden, maar je zenuwen worden steeds verder uitgerekt, en je grijze cellen lopen soms warm, maar goed volhouden is de boodschap, en je blijven inzetten voor je familie en vrienden.
   Het wijs zijn is altijd voor mij volkomen abstract, het zit soms in de gekste hoekjes, en mensen waar je het absoluut niet zou zoeken, heb
   vroeg van mijn ouders geleerd de liefde voor het lezen en zodoende voor het weten, want dat is het mooiste wat wij hebben het weten.
   En wijsheid heeft niets met leeftijd van doen, het heeft ook niet echt met veel weten te doen, maar wel op het juiste moment de contacten in je brein te leggen waardoor je gevoede intuïtie tot de juiste conclusie komt, of liever meend tot de juiste conclusie is gekomen,
   ja zo complex is een mens, groet en een fijne zondag gewenst, Jenne

  7. Beste Jenne,
   Kennis haal je uit boekjes, prima verder. Weten is volgens mij ‘ziele-weten’. Je voelt/weet dat iets zo is. Dat voel je soms ook bij anderen > iets voelt oorspronkelijk/echt/zonder poespas. Daarop vertrouwen lijkt mij een goede raadgever. Plus geven wat je (in je) hebt en niets terug verwachten. Gisteren wilde ik overigens hondenbrokken geven aan de fr voedselbank (ik dacht: die hebben ook honden) maar ze wilde ze niet 😉
   En vanavond allemaal weer luisteren naar dotcom radio aflevering 11 met Aaaaarend Zeevat http://gedachtenvoer.nl/dotcomradio/podcast-2017.html

  8. Freeflip,

   waar haal jij je kennis dan van daan, of blijf je gewoon in het Bonobona stadium met je natuurlijk intuïtie leven, up to you !
   Vroeger kenden de mensen ten minste de bijbel nog, als basis was dit niet echt verkeerd, en beter als niets.
   Je wil niet na het geloof luisteren het ware oude op menselijke kennis gebouwde.
   En de moderne Guru’s zijn net zulke charlatans als de oude, dus wat zoek je, niet de werkelijke waarheid, maar iets wat je geindoctrineerde gevoel zegt dit is het, nou moet je doen.
   Jenne

  9. Jenne,

   Heb idd heel wat boekjes gelezen (gurdjeff/krishnamurti etc) en veel spirituele workshops/opleidingen gedaan, ze gaven me nooit wat ik zocht. Ik hou ’t maar bij de natuur, veel leerzamer. En die bijbel is ook maar een boek waarvan het ontstaan zeer twijfelachtig is.
   Geopolitiek (NWO) is wat anders want dat is bedacht door een paar hele enge psychopaten. Groet, regen hier maar morgen gelukkig weer zon.

  10. @ free flip

   ik zend je een liefdevolle zonnestraal vanuit een zonovergoten nederland.

  11. Freeflip,

   Als alles zo twijfelachtige zou zijn als de bijbel, nou dan viel het allemaal nog al mee toch.
   Maak je Eigen mind op, lees de meesters van het vrije denken, kan je aanraden, een niet echt bekende grote denker, maar die niet te ver van ons af staat, Why read the classics ; Italo Calvino, mooi en leerzaam, zelfs zo, dat als ik deze man eerder gelezen had, mijn leven zeker een andere richting zijn ingeslagen.
   Geen zon maar een grote menselijke warmte, met mijn familie, gedeeltelijk dan, Salut Jenne

  12. Beste Freeflip. Die aflevering 11 van Dotcom Radio is van 19-7-2016. (http://gedachtenvoer.nl/dotcomradio/podcast/podcast-011-19072016.html) Er hebben zich binnen het ’team’ van Dotcom Radio in de laatste maanden weer de nodige ego-ontwikkelingen voorgedaan, waardoor mijn verdere deelname aan dat programma onmogelijk is gemaakt. Ik mag er dus niet meer aan meedoen. So be it. Samenwerken binnen de ‘gemeenschap’ van zogenaamde alternatieve wereldverbeteraars blijft uiterst moeilijk. Ik heb mijn eigen bijdrage ten aanzien van die ontwikkeling heel helder en neem daar mijn volledige verantwoordelijkheid voor. Ik heb echter mijn vragen bij of de andere deelnemers aan het programma dat ook doen.

  13. Wat jammer Arend. Ik voel wel waar de schoen wringt, denk voornamelijk geopolitiek. En als je daar al over verschilt in zo’n programma, tja…
   Anyway, succes met je goeie werk, ik blijf je volgen. Dikke kus van Freeflip

  14. Freeflip.

   Die geopolitiek is slechts de kapstok waar velen hun ego aan menen op te moeten hangen en in politiek aangehangen ideologieën hun zekerheid menen te moeten vinden. Geheel zoals ik dat in bovenstaand artikel beschrijf.

  15. Arend, ps, ik lever tegenwoordig ook wat dingen aan bij dotcom radio 😉

 3. “It is just as difficult and dangerous to try to free a people that wants to remian servile as it is to enslave a people that wants to remain free.” Niccolo Machiavelli
  Anderzijds als men een absolute vrijheid wil, dat staat daar t.o.v. de absolute anarchie, en daar geldt het recht van de sterkste!! Het komt er dan ook op aan een gulden middenweg te vinden, zeker in het belang van de zwakkeren. Men dient ook rekening te houden met het feit dat niet iedereen nobele bedoelingen heeft!! Voor heel wat mensen geldt een correct gedrag als een teken van zwakheid. In een multiculturele maatschappij liggen de kaarten dan ook niet zo eenvoudig en eenduidig!!! Vele regels vinden ook hun oorsprong in misbruiken. Bovendien worden “stemmen” gekocht..en zolang de verkoper waar krijgt voor zijn geld moet en zal er ook niets veranderen, welke wantoestanden er onder tussen ook mogen heersen.

  1. ’t is natuurlijk mooi en goed om Machiavelli hier te berde te brengen, maar ’t is veel beter om zijn werken eens te “”proberen”” te lezen, dan weet je meteen waar dit denken van daan komt, en ga je oogenblikkelijk zien dat wat wij zo al uitvoeren in ons levendje, zo als het réageren hier, volkomen zinloos, en overbodig is, Jenne

  2. Helemaal waar Sub Rosa. In mijn beleving uit zich het beschavingsgehalte van een cultuur zich met name in hoe men met de zwakkeren en behoeftigen in een samenleving om gaat. Dit is een werkelijk vanuit het hart voortkomende sociale solidariteit!

  3. Ja waar heb ik dat al meer gehoord, de zwakkeren, en natuurlijk de armen, en eenzamen, ja ik weet het !!! nou ik hoor dit mijn hele leven lang, en ondanks al dat hyphokriete benoemen kom deze groep steeds meer klem en in de verdomhoek te zitten.
   Dus maar beter mee stoppen, of doe er persoonlijk iets aan, niet moeilijk ze wonen misschien bij je in de buurt.
   En een multiculturele samenleving bestaat niet, het is één hete brei van het bevechten, zonder naar elkaar te luisteren, van waan ideéen.
   Dus terug naar onze kleine intieme Nederlandse samenleving, willen we weer eens rustig slapen, en de Turken geven hier de toon aan, van veroveraars te zijn, dat beetje pulp dat ze in hun kop hebben, blijft doordrongen van bloed, van niet Turken§ Jenne

  4. Marcel,

   mooi ken ik niet, een Klein verhaaltje wat heel goed past in dit Arend eiland verhaal, woonde in Staphorst, ging fietsen met Carla in het Staphorster bos prachtig, het zadel van Carla zat los, dus bij een Klein huisje , een sleuteltje gevraadt, de mevrouw die daar woonde, ja zo’n levenslustig geval, kom binnen in de keuken nog de tafel met gespannen kleed op tafel met punnaises vast gezet, prachtig vier pits oliestel om te koken, hoop turf’en naast de potkachel, nou die mevrouw was hoogst tevreden met haar licht peer aan het plafon, zag twee mooie stalenrossen staan met zijtassen, van die echte voor het leven gemaakte Union fietsen, buiten een geit aan de ketting, later ja wie was er nu eigenlijk echt rijk hier wij met onze prachtige verbouwde boerderij met land en alles verder wat ons hartje beliefde, maar dat kleine sleuteltje voor het ware gelukkig zijn moest ik wel lenen, mooie les, is ons bij gebleven, maar ja, dat hele sobere paste ons niet, misschien jammer, ga koken,Carla heeft geen zin onze Italiaanse dame, is op visite, dus ik Kabaljauw in de kaassaus, met ?, groet Jenne

  5. Ja en niet voor twee personen, maar 7 zeven mensen van de Biblebonse berg, en die kleinzoons van mij ja ja, alles gaat op, heerlijk die jeugd, Jenne

  6. @ Sub Rosa

   dank voor u heldere kijk! en wijsheid! Ik wil u even laten weten dat ik momenteel niet bezig ben met de connecting dots ;))er spelen op dit moment urgentere zaken die mijn aandacht vragen.

   Moge het violette licht iedereen omringen en u in het bijzonder!

  7. Madeloes 3.7 :
   Neem U tijd, haast en spoed zijn zelden goed!! Het V.L. licht zal wel zijn werk doen… !!!Bij mij heeft het ook wat geduurd.. maar naar mate het einde van de tunnel naderbij komt, wordt het licht helderder!!!
   Dank voor de esoterische reactie en de groeten van de graaf van St. Germain!!

  8. Haast en spoed zijn zelden goed, behalve als snelheid van beweging gewenst is, bijvoorbeeld als je huis in de fik staat, en de violette vlammetjes aan je haar beginnen te vreten, wat verspreiden jullie hier een zoete lieve gerretje onvrede,bbrr

  9. @ Sub Rosa

   Er wordt heel hard gewerkt, zoals u weet!, om uit deze tunnel te komen. Met andere woorden fasten your seatbelts 🙂 Inderdaad het licht doet zijn werk! Heel veel dank!

  10. @ Jenne

   aangezien ik respect heb voor alles wat is maar ik een positieve bijdrage waardevoller vind, wil je laten weten dat ik jou manier van aandacht vragen niet meer op prijs stel. Ik wens je ‘menslief, ik wens je vrede en alle goeds’ Phil Bosman

  11. Phil Bosman,
   Ik vraag niet om jouw aandacht zeker niet, maar stel eerlijkheid op een site als deze, waar we anoniem met elkaar omgaan erg op prijs, en van geniepig gedoe, waar sommigen niets eens erg in hebben, houd ik mij verre, maar soms zo als nu, om je uit je tent te lokken, ga ik over op het aloude provo denken, en kijk het werkt.
   Wil je eerlijke omgang met me, ben je van harte Welkom, maar anders tampi dan, jammer dan Jenne

  12. Jenne 3.12 :
   Er is hier niets geniepig. Ik verwees ten andere duidelijk naar een esoterische reactie. Voor een “ingewijde” zou dit toch moeten duidelijk zijn. Het volstaat een kleine opzoeking te doen op internet :
   http://www.lefenliefde.nl/pages/activatie.php
   met citaat :
   “Het Violette Vuur is een krachtig spiritueel licht dat de Opgestegen Meester Saint Germain aan ons heeft gegeven. Het is een wonderlijke techniek die je helpt je aura te zuiveren, emoties te bevrijden en je lichaam te genezen. Iedereen kan dit aanroepen. Jij ook! ”
   Bovendien moet U als “ingewijde” toch de graaf van St. Germain kennen.
   Misschien ook eens proberen??

  13. Sub Rosa, ik weet dat je een braaf iemand bent, maar ik heb zo mijn Eigen ideéen van licht en ook gekunstelde figuren, lees Madam Blavatsky, en haar vriend de Graaf van Rommelgem, je hebt gegeten en gedronken voor langere tijd, en mijn Auro is altijd zyuver en rein, daar zorgt mijn Friese bloed wel voor, en nee ik kan Mijnheer de graaf zelf niet, maar wel zijn beeldschone stralende vrouw, maar ik zal een kleine opzoeking doen, zo U zegt !
   Jenne

  14. Sub Rosa, misschien kunnen wij Arend eens vragen een specifiek breed Theosophique artikel te schrijven, er zijn zoveel geniale mensen geweest dat je door de bomen het bos niet meer ziet, ze waren geniaal maar boven alles mens, met al zijn falen, en wispelturigheid, het boven menselijke wat ze vertolkten, was toen mogelijk, nu niet meer het denken is volkomen veranderd en hun schrijven is vaak volkomen achterhaalt, maar het was een hele verlichte esotérique tijd in Europa,
   esotérique : difficile a comprendre obscur pour qui n’est pas initié,
   als het woord Transylvanië op de proppen komt ben ik weg, maar goed het is leuk om soms in die atmosphere te vertoefen, Jenne

 4. http://galacticconnection.com/22-years-ago-today-edward-bernays-died-and-his-propaganda-is-still-used-to-control-you/ Hele goede documentatie over het spelen met de gevoelens van de massa, en het liegen (Guatemala). Onvoorwaardelijke steun moet je niet willen, want dat betekent dat je altijd gelijk hebt. Nobody is perfect! M.b.t. politie in gerechtshof: Ze wilden niet dat het uit de hand liep. 30+ jaar geleden kende ik een voetbalsupporter en als hun club uitspeelde, gingen ze gratis winkelen!(oftewel vernielen en stelen) Verbeter de wereld, geef jezelf een bear hug! We zijn allemaal elkaar, daarom zoveel mogelijk mensen tegelijk, misschien op elk station bij een beren-bordje naast de piano! Iedereen een knuffel: https://www.youtube.com/watch?v=meWQKiyeGz0 Nog een tip: één computerloze dag per week,bv zondag.

  1. Hoi Bieke, het maakt niet uit welke dag, ik heb haast een week, niet naar het derde oog gekeken, omdat die het niet deed. Het is wel goed soms, lekker stilte en rust en mijmeren. Opruimen, buitenlucht, echte mensen en eerder naar bed, wel te rusten en sweet dreams. https://www.youtube.com/watch?v=HmIt8eqphOY

 5. Ohm namo narai !

  Nog even over social and political enginering …

  We zijn nu ,zo vlak voor verkiezingen, in de kranten en op de televisie getuige van de al zo lang verwachtte praktijken van de social en political engineers !

  Bedankt voor jullie artikelen !

  Groetnn
  Sri sri Magnitude.
  [ AardbevingsGroninger / donder en bliksem predikant ]

 6. Ik denk dat je via dit artikel de mensen wel stevig onderschat en ze allemaal een beetje over dezelfde kam scheert… Volgens mij zijn zeer velen inderdaad aan het “wakker worden” hoewel ze niet altijd beseffen dat het vormen van hun individualiteit de enige oplossing is om veranderingen teweg te brengen… Intussen proberen heren als Rutte en Erdogan oorlogje te spelen en die inderdaad uit te lokken in Europa. Een artikel zoals dit, wat inkorten en verbinden met dit thema dat elke dag zich afspeelt… ik ben pro.

 7. Ja Arend, de mens wil zich verbonden voelen met een groep en is daarom manipuleerbaar door de onzichtbare krachten, die de levensenergie van mensen steeds in emoties wil omvormen.
  Deze emoties zijn altijd spanningsvelden die freqenties uitstralen die deze entiteiten kunnen opnemen als voeding. Deze entiteiten heersen ook over onze leiders op vele gebieden (politiek, religie, onderwijs, nieuws media, enz) door mentale (via de reptilien mind) beinvloeding in een richting die steeds meer heftige emoties/overlevingsangsten bij de massa teweeg brengen.

  Wij maken vaak de vergissing dat we “emoties” vertalen met “gevoelens”, maar deze zijn totaal verschillend. Een “motion” is een natuurlijke beweging die bv een kind heeft als het iets interessants op de tafel ziet liggen en het wil pakken. Een “e- motion” is een afgekapte beweging, bv wanneer het kind een tik over zijn vingers krijgt en deze natuurlijke beweging wordt gestopt.

  Opzich is het natuurlijk, dat een kind (later een volwassen mens) bij een groep/familie/ stam wil horen, omdat het als baby alleen niet kan overleven. Als je vroeger uit de stam werdt verstoten, dan was je, ook als volwassene ten dode opgeschreven. Deze angst zit nog steeds in onze genen. Er is opzich ook niets op tegen zich bij een groep aan te sluiten, zolang men, zoals jij inderdaad schrijft zijn eigen natuurlijke en essentiele behoeftes niet hoeft te onderdrukken.

  De onzichtbare entiteiten, jij noemt ze terecht “demonische krachten” doen er alles aan om deze essentiele behoeftes in de kiem te smooren en deze in het onderbewustzijn van de mens te beladen met trauma’s en heftige emoties. Deze essentiele behoeftes zijn verschillende aspecten van het pure bewustzijn, zijn in onze ziel verankert en zijn dé motivatie überhaupt om het leven naar een voller, ruimer en vrijer bewustzijn te ontwikkelen.

  Zoals bv de 7 regenboogkleuren verschillende aspecten van het zonlicht zijn, zo zijn de essentiele behoeftes verschillende aspecten van het onzichtbare bewustzijn.

  Deze essentiele behoeftes zijn bij alle mensen, ongeacht ras of huidskleur hetzelfde. De manier, waarop deze behoeftes worden vervult is bij ieder mens anders en dat is zijn/haar individualiteit.

  Ieder mens heeft in beginsel de behoefte om:

  1- Contact te hebben met zijn eigen lichaam, een voorwaarde voor gezondheid, vitaliteit, en lichamlijk gewaarworden (genot en pijn). Samengevat als “lichaamsbewustzijn”.

  2- Contact te hebben met zijn eigen gevoelens, een voorwaarde voor sensibiliteit, empathie of afkeer en zijn sexualiteit met een partner te kunnen genieten.

  3- Zijn/haar roeping (o.a via een beroep) te volgen, een voorwaarde om zijn talenten, zelfvertrouwen en innerlijke kracht te kunnen ontwikkelen en zich nuttig te voelen in deze wereld.

  4- Zich met andere levensvormen verbonden te voelen, een voorwaarde om liefde, mededogen, schoonheid en harmonische relaties te kunnen ervaren.

  5- Creatief te zijn, een voorwaarde om zijn innerlijk wereld en inspiratie op individuele wijze tot uitdrukking te brengen en te delen met anderen.

  6- Nieuwe levenservaringen te verzamelen, een voorwaarde om inzicht, wijsheid en intuitie te kunnen ontwikkelen en samenhangen binnen een grotere waarheid te kunnen ontdekken.

  7- Een te zijn, een voorwaarde voor transcendente ervaringen, waarin de grenzen van de beperkte persoonlijkheid (het dualistische afgescheiden denken) worden overschreden. Meditatie, verbonden zijn met de bron.

  Deze essentiele behoeftes worden in bijna alle culturen, onder invloed van onzichtbare entiteiten onderdrukt, getraumatiseerd en daarmee verbonden met overlevingsangsten en emoties. Tegelijkertijd wordt er massaal en heel gericht een surrogaat (bv eindelose consumptie) voor deze behoeftes aangeboden, waarmee de mensen in de afhankelijkheids val worden gelokt. De oorspronkelijke en natuurlijke behoeftes zijn vrijwel gratis en voor elk mens op zijn manier te vervullen, maar de surrogaat/compensatie behoeftes kosten veel geld, opoffering, levensenergie en zullen nooit worden bevredigt. Zo dient de mensheid als batterij voor de demonische krachten en verliezen hun goddelijk bewustzijn.

  1. Ik ben mijn hele leven een open en eerlijk mens geweest. Totdat ik er 6 jaar geleden achter kwam dat onze zelfbenoemde elites valspelen met LEUGEN, BEDROG en MANIPULATIE!

   Als zij dat doen, dan moeten wij dat ook gaan doen!

   https://youtu.be/00Jjj6oI5fg

   The desire to good is far more powerful then the desire the do evil! The London bankers are no match for the power from the dark side!

   Ik begrijp alle kennis die kan ik vinden uit het licht en de duisternis om de Rothschild-Zionisten te verslaan. Ik zou zelf 7 miljard mensen opofferen om hun te vernietigen.

   Toen wij kleine kinderen waren en er 1 valspeelde met monopolie was de STRAF altijd dat het bord om ging. Deze bankiers spelen al 300 jaar vals. Dus het bord gaat om. Things are now in motion that can not be undone.

  2. Dank voor je heel mooie en in mijn beleving zeer ware aanvulling Sw Anand Coen.

  3. Ja Sw Anand Coen, precies en mooi om te lezen, zo als Arend ook zegt een goede en mooie aanvulling, Jenne

  1. Sophie, ik ken dat verhaal inderdaad en ben me er dan ook heel bewust van welke wolf ik te eten geef. 🙂

  2. Arend mijn Nederlandse boek’jes aan het afstoffen, en toen kwm ik dit boekje tegen, uit de 70 iger, De Wolvenman ; Dick Walda, was een leuk boekje toen, Jenne

 8. Please read the following site about mind control, directed energy weapons and gang stalking

  http://thetialliance.boards.net

  To prove it has new and valuable information, please read the following excerpt from page six regarding implanted voices;

  Then one day, the voice in my head I took to be mine, the voice that insulted and swore at them, told me to kill myself to escape it all. But
  again, I DID NOT FEEL LIKE THAT. I was increasingly angry, disgusted and wanted to expose these people – I WAS NOT DEPRESSED OR SUICIDAL. That was when I realised how I had been fooled. BOTH voices were theirs. They would
  say something in my head AS THEM: (“You better listen to us or else”) then the second voice would answer AS ME: (“F**k you”). They would DO something (the sound of doors slamming or car horns in response to something I said or did), then the second implanted voice, would respond AS ME: (“Aw poor pathetic losers, am I upsetting you?”) My own real mind/ internal voice/
  thoughts had been silenced like I was hypnotised as I just listened to this back and forth exchange which was ALL them……………they carried on their back and forth exchanges in my head. The fact that I now knew both voices were implanted made no difference apparently. As I heard them swear at and insult themselves, I realised they would say ANYTHING, call themselves ANYTHING, insult themselves in ANY way, with no shame at all – the only thing that mattered to them was that I listen.

  The same work is on a second site
  https://thetialliance.wordpress.com/
  in case the first goes down. Please share these links as widely as you can. thank you

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.