Advertentie

Ik ben gek! Maar dat zijn we toch allemaal?


x

x

Ik ben gek! Maar dat zijn we toch allemaal..?

x
2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Wat is gek of normaal? Dit is een heel wezenlijke vraag, die ons allemaal in deze tijd van toenemend uiterlijke waanzin bezig zou kunnen houden. Een typisch door het Nederlands calvinisme geïnspireerde opmerking is: ‘Doe maar gewoon/normaal, dan doe je al gek genoeg’. Dit roept natuurlijk gelijk de vraag op ten aanzien van wat dan gewoon/normaal is. Maar de belangrijkste vraag is: wie bepaalt dat?

Mijn beide dochters zijn niet opgevoed met een norm van wat gewoon of normaal is, omdat hun moeder en ik niet wisten wat dat was. We waren beiden bezig om ons los te maken van een eigen verstikkend normaliserende opvoeding. Beiden waren we gericht op het ontdekken en tot uitdrukking brengen van onze eigen individualiteit in een voortdurend individualiteit onderdrukkende wereld. Daardoor wilden we het begrip normaal als zijnde bijzonder beperkend terzijde schuiven.

Ik heb mezelf ook nooit als normaal beschouwd. In tegendeel zelfs en heb me altijd anders en afwijkend gevoeld ten aanzien van welke collectieve normering dan ook. In mijn vorige artikel (hier) heb ik iets van de achtergrond daarvan belicht. Toch werd ik door mijn dochters wel eens geconfronteerd met hun normering ten aanzien van wat normaal zou moeten zijn. Meerdere malen is het gebeurd dat ik, terwijl ik met hen op straat lopend op een speelse manier een beetje uitdagend en authentiek gek doend, door hen op een belerende toon tot hun orde werd geroepen.

Mij werd door hen toen te verstaan gegeven dat ik normaal moest doen. Van mij als vader hebben ze dus geen algemeen geldend beoordelingscriterium daarvoor aangereikt gekregen, behalve dan dat ze zichzelf mochten zijn. Ik vroeg ze dan ook steevast om even aan mij voor te doen wat normaal is, zodat ik wist wat ze bedoelden. Helaas, of misschien wel gelukkigerwijs, hebben ze dat nooit kunnen tonen.

“Normal is an illusion. What is normal for the spider is chaos for the fly”

 Vertaling:

“Normaal is een illusie. Wat normaal is voor de spin, is chaos voor de vlieg”

Morticia Addams

 

Prettig gestoord
Mijn prettig en soms minder prettig gestoord zijn, heb ik gedurende mijn leven geleerd te accepteren als zijnde een deel van mijn authentieke zelf. Ik beschouw dit als een volkomen terechte trouw aan mijzelf en vooral aan het speelse kind in mij. Dat kind wil kunnen uitdagen, op een speelse manier grenzen verkennen en daarmee de eigen creativiteit kunnen ontdekken. Wanneer men het leven in deze onechte wereld te serieus neemt, kan men maar al te gemakkelijk de speelse humor als één van de dragende krachten van het leven uit het oog verliezen. Het leven wordt daardoor erg zwaar en soms ondragelijk.

Geen wonder dat velen naar verlichting verlangen, maar dan in de zin van een vermindering van hun last. Humor is een uiting van het op een creatieve wijze naar de werkelijkheid kijken en daarmee te kunnen spelen. Het voorkomt dat men helemaal verloren raakt in de zuigende werking van een volledig kunstmatige realiteit. De realiteit die ons wordt voorgehouden is geheel gebaseerd op het sociaal-maatschappelijk fotoshoppen van de aan ons gepresenteerde werkelijkheidsbeelden.

Om een gezond blijvende verhouding te vinden tot dat feit, kan het op een enigszins afstandelijke manier er naar kijken en erom kunnen lachen heel bevrijdend zijn. Daarom houd ik zo van Loesje. Zij weet op een zeer humoristische wijze de misleidende ontwikkelingen in de veel te serieuze politiek, economie en de gehele maatschappij zo treffend vanuit een andere kant te belichten. Het prettig gestoord zijn heeft me ook in de psychiatrie kunnen laten werken. Want je hoeft niet gek te zijn om in de psychiatrie te werken, maar het helpt wel.

Een bekende promotionele slagzin uit 1974 van de Nederlandse belangenvereniging voor psychiatrische cliënten, de Stichting Pandora, is: “Ooit ’n normaal mens ontmoet? En……, beviel ‘t?”. Deze slagzin maakt duidelijk waar het hier om gaat. Tijdens mijn opleiding HBO-Verpleegkunde in Amsterdam, halverwege de jaren ’70, had ik een spiegelposter ervan aan de muur van mijn studentenkamer hangen. Ik keek daar regelmatig in om te kunnen ervaren of ik mijn normale, of mijn niet normale zelf was. Gelukkig ben ik in de loop der tijd steeds minder normaal geworden en ben daar dankbaar voor.

Normale pubers
De momenten waarop de eerder beschreven situaties met mijn dochters plaatsvonden was gedurende hun (beginnende) puberteit. Dus is het vanuit een ontwikkelingspsychologische optiek gezien ook wel weer heel gewoon en normaal dat zij zo reageerden. In onze moderne tijd lijkt het immers normaal te zijn dat kinderen zich tijdens hun pubertijd afzetten tegen hun ouders. Zelf heb ik dit puberteitsfenomeen in mildere vorm ervaren, maar heb het daarna ruimschoots ingehaald. Iets in mij liet mij de eeuwige puber in mijzelf ervaren, de puer aeternus (HIER).

Er zijn bijzonder grote verschillen tussen de functies van onze linker- en onze rechterhersenhelft! Regelmatig zijn we in staat door al dat gedenk héén te voelen; daar waar de authenticiteit de teugels in handen heeft..

Gelukkig ben ik door allerlei levenslessen wel tot een steeds minder normale volwassene uitgegroeid. Een proces dat nog steeds een actualiteitswaarde heeft. Mijn inmiddels ‘volwassen’ dochters gaan nu ook anders met die aspecten van mij om. Het laat echter zien hoe normen voor correctheid en normaal zijn in de loop der tijd kunnen veranderen. Toch blijft de vraag waar zij hun correctheidsnorm aan ontleenden.

Waarschijnlijk zal het de norm geweest zijn van hun sociale netwerk, waarin vriendinnen en vrienden aanwezig waren met andersoortige ouders. Dus ouders met andersoortige sociaal-maatschappelijke opvattingen, waar zij door beïnvloed werden. Zij zagen daardoor bij hen misschien meer ogenschijnlijk stabielere opvoedingsomstandigheden, dan die hun moeder en ik hen door onze innerlijk onzekere zoektocht hebben kunnen bieden.

Toch hebben zij hun weg in het leven kunnen vinden. Maar het doet ook de vraag opkomen betreffende wat volwassenheid is. Is dat een volledig ‘normaal’ geworden zijn in een sociaal-maatschappelijke context, die onderdrukkend en abnormaal is? Of is volwassen worden een uiting van het vinden van een evenwicht tussen de individueel authentieke binnenwereld en de door massale hersenspoeling vormgegeven buitenwereld? Die hersenspoeling neemt een steeds geavanceerder technologische vorm aan (HIER). Waaruit blijkt dat we er maar beter voor kunnen zorgen. dat het volledig meditatief stil wordt in ons hoofd. Zodat we iedere binnenkomende gedachte gelijk kunnen loslaten als zijnde niet van onszelf.

Sociale beïnvloedingsprogramma’s
Als de norm voor ons sociaal-maatschappelijk normaal gedrag bepaald wordt door niet vastgelegde voorschriften betreffende dat gedrag, dan is alles wat daarvan afwijkt in zekere zin ‘paranormaal’. Het door opvoeding en onderwijs aan ons opgedrongen beeld van hoe we de werkelijkheid zouden moeten ervaren en interpreteren, werkt in het latere leven uiteindelijk door als een verstikkend keurslijf. Voornamelijk door een in toenemende mate zielsverstikkend dictatoriale wetgeving, die alle aspecten van ons gedrag op de bekende Big Brother-wijze wil bepalen.

Dat keurslijf wordt naarmate men de eigen ontwikkelingsbehoeften wil volgen steeds meer verstikkend. Totdat het de eigen zielsmatige ademruimte volledig beneemt. Vanaf het moment dat een zielsmatige ademnood dreigt, of liefst al daarvoor, kan men op zoek gaan naar adem- en bewustzijnsverruimende mogelijkheden. De adem heeft immers alles met zuurstof, levensenergie en dus bewustzijn te maken. We zijn allemaal onderhevig aan een sociale beïnvloeding en programmering. Wanneer men zich daar vrij van wil maken, zal men de in zichzelf geïndoctrineerde norm voor normaalheid (de correctheidsnorm) moeten onderzoeken. Voor Loesje heeft para normaal weer een heel andere ludieke betekenis.

Tegenstrijdige behoeften
Voor mij was het normerende en belerende gedrag van mijn toenmalige puberdochters een beeld van, hoe een zoekende ziel in deze uiterst onzekere wereld er op gericht is om in de buitenwereld houvast te vinden bij een uiterlijke autoriteit. Een uiterlijk ouderlijke autoriteit, die zelf ook nog volop bezig is zijn/haar eigen verhouding te vinden tot een bijzonder bizarre en onzekere wereld. En hen daardoor, in mijn geval, geen vastomlijnd kader heeft kunnen bieden van wat normaal is.

Mijn dochters wilden in hun zoektocht naar dat houvast zich vastklampen aan uiterlijke zekerheden. Schijnzekerheden die hen door een misvormend technologische maatschappij, die volkomen illusionair is, worden aangeboden. De illusies die de moderne communicatiemiddelen, als vervanging voor een werkelijk menselijke betrokkenheid bieden, heb ik juist in de loop van mijn leven leren doorzien en willen loslaten.

Zelf de eigen ouders gekozen
Ook ik heb mij in de loop van mijn leven, zoals eerder gezegd, vrij mogen maken van de sociaal programmerende invloed van mijn ouders. Zij waren echter eveneens door hun ouders sociaal geprogrammeerd, ad infinitum, zo tot in de oneindigheid teruggaand. Het is de uitwerking van de sociale beïnvloedingsprogramma’s. Dit zijn de programma’s waarmee een heersende elite, op een aan iedere generatie aangepaste wijze, het sociaal-maatschappelijk leven door emotionele traumatisering is gaan bepalen. In feite kunnen ouders, die zelf nog zoekend zijn naar een verhouding tot hun eigen verleden en een door onzekerheid beheerste tijd en wereld, hun kinderen geen uiterlijke zekerheid bieden.

Zij kunnen alleen voorleven hoe zijzelf met die onzekerheid omgaan. Zij kunnen alleen hun eigen mens zijn tonen. Ze kunnen alleen vanuit een oprechte liefde voor zichzelf en hun kinderen, hen laten ervaren hoe ze met het leven en zichzelf om kunnen leren gaan. Perfecte ouders bestaan niet, maar perfecte kinderen ook niet. Het leren leven met onzekerheid en daarbij een liefdevol vertrouwen te blijven behouden, is het krachtigste geschenk dat men zichzelf en de wereld kan geven.

Eis de meesterschap op over jezelf, over de emotionele stukken in jezelf waarmee je moeite hebt, waarvan je voelt dat ze je achter je rug om kwellen. Neem er verantwoording voor, maak er innerlijk contact mee. Het is jouw bewustzijn dat hier helend is.

Tijdens mijn verblijf in India ben ik in een reflectief proces ten aanzien van mijn ouders tot de conclusie gekomen, dat ook zij vanuit onwetendheid mij alleen datgene konden bieden wat zij wel wisten vanuit hun eigen opvoeding. Hun tijdsgebonden persoonlijke behoeften als ouders kwamen daardoor ogenschijnlijk niet overeen met mijn andere tijdsgebonden emotionele kindbehoeften. Zij hebben daardoor in mijn emotionele ontwikkeling blijkbaar een innerlijke leegte achtergelaten. Ik kwam vanuit een meer spirituele reflectie op dit gegeven tot de conclusie, dat ik hen zelf voor mijn geboorte heb uitgekozen.

Dit vanuit het toen aanwezige inzicht dat ze me het perfecte lesmateriaal zouden kunnen bieden, waar ik later in mijn leven individualiteit ondersteunende lessen uit zou kunnen leren. In feite hebben ze mij onbewust de door hun beperkingen in mij ontstane innerlijke leegte geschonken, om daarmee voor mijzelf de weg te kunnen vinden naar het vullen daarvan. Het is de impuls geworden om de weg naar de in mij aanwezig onuitputtelijke Bron te willen vinden. Uit dankbaarheid en respect voor wat ze me onbewust hebben geschonken, brand ik regelmatig een kaarsje voor hen als ik weer eens een mooie kerk bezoek. Omdat ik weet dat zij ook van mooie kerken hielden.

Een door mij als bijzonder ervaren verschil in de ouder/kindverhouding ten aanzien van mijn ouders en mijn kinderen is, is dat mijn ouders niets konden begrijpen van wat mij bezighield. Zij konden er daarom ook niet met mij over praten. Ze hebben zelf nooit geleerd om stil te staan bij hun innerlijk leven. In de verhouding tot mijn dochters is dat echter heel anders. Door mijn eigen individualiserende ontwikkeling heb ik geleerd om me op hun ontwikkelingsbehoeften af te stemmen en hen te ondersteunen in het proces van het in de eigen kracht te gaan staan.

Iets waar mijn ouders vanwege de andere tijdsgeest en sociale programmering niet toe in staat waren. Door de feedback van mijn dochters krijg ik het gevoel dat zij waarderen hoe ik met hen omga. Daarbij is alles bespreekbaar en ben ik ook bereid om vanuit een echt luisterende houding me kwetsbaar op te stellen. Ik hoop daarmee een bijdrage te leveren aan het overbruggen van de in het westen kunstmatig geschapen generatiekloof. Uiteindelijk zullen we allemaal mogen leren om bruggenbouwers te zijn (HIER).

Generatiekloof
In het westen is er sinds de jaren ‘50/’60 van de vorige eeuw het fenomeen opgetreden van de generatiekloof. Ik vraag me echter ten stelligste af of dit wel een natuurlijk fenomeen is. Ik vraag me ook af of dit deel uitmaakt van de door de elite toegepaste verdeel en heerstactiek, om daarmee een toenemende sociale chaos te scheppen. Door iedere generatie anders te programmeren ontstaat er vanzelf veel conflictenergie, die ontwrichtend werkt op de sociale samenhang van de samenleving als geheel. Voeg daar nog vele andere conflict opleverende aspecten aan toe en de sociale chaos kan zich steeds verder ontwikkelen.

Eén van die andere aspecten is de invloed van het kunstmatig geforceerde multiculturalisme. Deze levert een soms explosieve botsing van verschillende culturen op. Eén van de oorzaken is dat de 2e en 3e generatie van al dan niet illegale immigranten, door het leven in een voor hen wezensvreemde cultuur, vervreemd raken van hun eigen cultuur. Vraag jezelf vanuit een puur empathische houding eens af, hoe het voor jezelf zou zijn om op te groeien in een andere cultuur. Daarbij als zoekende jongere gevangen te zijn in een spagaat tussen de ouderlijk normale tradities en de norrmaaalheid van de nieuwe cultuur waarin je door omstandigheden bent opgegroeid. Dit is dus een gevoelsoefening!

De bijna onoverbrugbare tegenstelling tussen de traditioneel oorspronkelijke cultuur van hun ouders en de actuele wereld waar ze in leven, levert een soort van schizofrene situatie op. Een weerspiegeling van de generatiekloof die wij in het westen al gehad hebben, maar die in de andere geïmporteerde cultuur nu plaatsvindt. De bepalende culturele invloed van de ouders en de totaal andere culturele invloeden van de omgeving waarin de nieuwere generaties leven, naar school gaan en sociale netwerken onderhouden, kan veel onzekerheid en onmachtsgevoelens opleveren.

Onmacht is geen fijn gevoel voor het aan de buitenwereld gerelateerde op zekerheid gerichte ego. Het zal daarom die onmacht op soms gewelddadige wijze willen overschreeuwen. Ook dit gegeven maakt deel uit van de sociaal chaotiserende programma’s, die de machthebbers op de westerse samenlevingen hebben losgelaten. Vanzelfsprekend mogen er moreel/ethische en sociaal gefundeerde grenzen gesteld worden in dit hele verhaal. Het ligt er dus maar aan waar men die grenzen op baseert. Daarnaast is de geprogrammeerde strijd tussen de seksen een ander sociaal-maatschappelijk chaotiserende factor (HIER), (HIER) en voor verder onderzoek (HIER).

Protocollen van de Wijzen van Sion
In de loop der tijd zijn er meerdere geschriften geopenbaard, waarin de planmatige aanpak van de heersende elite voor het ontwikkelen van wereldheerschappij zijn uiteengezet. Het document ‘De Protocollen van de Wijzen van Sion’ (HIER) is een voorbeeld daarvan.

Enkele relevante citaten uit die Protollen:

“PROTOCOL 1 (De hoofd doctrine)

 1. Het staat vast, dat de mensen met slechte instincten veel groter in aantal zijn dan die met goede. Daarom bereikt men betere resultaten, als men de mensen met geweld en bangmakerij regeert dan met geleerde uiteenzettingen.
 1. leder mens streeft naar heerschappij; iedereen zou graag dictator worden, als hij er de kans toe zag en slechts weinigen zijn bereid hun eigen belang aan het gemeenschappelijk welzijn op te offeren.
 1. Wie heeft de roofdieren, die men mensen noemt, in toom gehouden? Wie heeft hen tot nog toe geleid? Vanaf het begin van de sociale orde hebben zij zich onderworpen aan het ruwe en blinde geweld; later aan de wet, dat niets anders is dan datzelfde geweld, alleen in andere vorm. Ik trek hieruit de conclusie, dat volgens de natuurwet het recht in het geweld ligt.(…)

(…)PROTOCOL, 9 (Heropvoeding)

 12. Wij hebben de jeugd wereldwijd versuft en bedorven, terwijl wij haar opvoedden volgens principes en theorieën die ons als vals bekend waren, maar die wij haar opzettelijk op het hart hebben gedrukt. (…)

(…)PROTOCOL 10 (voorbereiding op macht)

 1.  Terwijl wij op deze manier alle mensen van de waarde van hun persoonlijkheid overtuigd hebben, zullen we de familiebanden en haar Christelijke opvoedende invloed vernietigen.
 1. We zullen verhinderen, dat hoogbegaafde mannen zich op de voorgrond dringen. Onder onze leiding zal het gepeupel niet toestaan, dat zij zich doen kennen, niet eens, dat ze spreken, want het is gewend alleen te luisteren naar ons, die hem zijn gehoorzaamheid en oplettendheid betalen. Zo zullen we van het volk een zo blind meegaande macht maken, dat het niet in staat is zich te bewegen zonder de leiding van onze vertrouwensmannen, die wij op de plaats van hun tegenwoordige leiders zetten. Het volk zal zich aan dit systeem onderwerpen. Omdat het zal weten dat van deze nieuwe leiders beloningen, geschenken en alle weldaden zullen afhangen.(…)

Toepassing in Nederland
De Protocollen zijn in iedere natiestaat vertaald naar de daarin aanwezige nationale sentimenten en opgedrongen geloofsovertuigingen. Zo ook in Nederland. Dit land, waar wij in leven, heeft een bloedige geloofsstrijd gekend tegen het door de Spaanse overheersers opgedrongen Rooms Katholieke geloof. Het door de Reformatie van Luther en later door de Contrareformatie van Calvijn ontstane Protestantisme, heeft de Nederlandse volksgeest ingrijpend beïnvloed. Met name Calvijn heeft in Nederland een grote invloed gehad op het bepalen van de Nederlandse correctheidsnorm.

Uit zeer intrigerende en onthullende artikelen op de site van Henry Makow blijkt, dat ook alle protestantse geloofsrichtingen zwaar geïnfiltreerd zijn door ‘Vrije’ Satanisch geïnspireerde Metselaars (HIER) en Jezuïeten (HIER). Een voor mij alles duidelijk makende uitspraak in het eerste artikel is: ‘There is a deceiver for every believer.’ (Vertaling: ‘Er is een misleider voor iedere gelovige’.)

Het calvinisme staat synoniem voor gezagsgetrouwheid, hard werken en vooral alle levenslust en individueel genieten onderdrukken. Het ideale concept om iedere in de mens aanwezige creatieve impuls de nek om te draaien en hem tot een Big Brother dienende robot te maken. Dit biedt dus weinig perspectief voor een mogelijk vernieuwende impuls vanuit dit polderland.

Hoewel het calvinisme in Nederland nog steeds haar verstrekkende invloed heeft op een groot deel van de volksmentaliteit, hebben zich daar in de loop der tijd andere meer politieke en economische factoren mee verbonden. Mark Rutte zal niet zo snel refereren aan calvinistische geloofsinhouden. Hij weet echter wel gebruik te maken van het domineesvingertje door andere landen, weliswaar in een NAVO-, Bilderberg- en/of EU-kader te beleren over vrijheid en democratie.

Hij maakt immers deel uit van de vereniging (VVD) die dat propageert. Maar ja, inmiddels weten wakkeren onder ons ook wel dat die vereniging weinig met democratie te maken heeft, maar alles met het op een vrije manier botvieren van perverse seksuele lusten ten aanzien van kinderen (HIER), (HIER), (HIER), enzovoort via eigen zoekactiviteit op het internet. Door de eigen zoekactiviteit zou zo maar duidelijk kunnen worden dat pedofilie ons steeds meer als normaal verkocht wordt. Pikken we dat?

Vrijzinnige vrijheidsstrijd
De verziekte oorspronkelijk vrijzinnige vrijheidsstrijd der Vaderlanders tegen de Spaanse en Franse overheersers, heeft zich in de loop der tijd omgevormd tot een calvinistisch volgen van een heersende globale machtselite. Het Huis van Oranje heeft daar zeker een allesbepalende invloed in gehad (HIER). In politiek opzicht hebben zowel de linkse ’socialisten’, de rechtse ’liberalen’, als de Centrum Democratisch Appelerende (schijn)christelijken hieraan meegewerkt. Het was toch de (schijn)christelijke Balkenende die verwees naar het glorieuze kolonialiserend, slavenhandeldrijvende verleden met haar VOC-mentaliteit van de Nederlandse Gouden Eeuw.

„Ik begrijp niet waarom u er zo negatief en vervelend over doet. Laten we blij zijn met elkaar.
Laten we zeggen: ‘Nederland kan het weer!’, die VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken! Dynamiek! Toch?”

Waaruit, moge blijken dat ook in Nederland evenals in de VS en overal elders de kunstmatig geschapen dialectische tegenstelling tussen links, rechts en waar nodig het midden één grote farce is. Het is de opleuking van het melodramatische decor van een politieke, geopolitieke en uiteindelijk massapsychologische mindcontrolshow. Men weet dat het werkt en men wil die succesformule niet zomaar loslaten.

Het verlies van de ons voedende Bron
Het komt telkens weer op hetzelfde neer. Door wie laten wij ons denken, voelen en gedrag bepalen? Laten we dat bepalen door welke uiterlijk geïndoctrineerde correctheidsnorm dan ook, of laten we die bepalen door wat er diep in onze ziel als juist beleefd wordt? In een bijzonder interessant artikel op deze site over vaccinaties worden verschillende uitspraken van Rudolf Steiner aangehaald( HIER). Hij gaf in die uitspraken honderd jaar geleden al aan, dat de gehele satanisch geïnspireerde complotwaanzin er op gericht is om de mens van zijn geestelijk inspirerende oorsprong af te snijden. Iets dat ik in veel van mijn vorige artikelen ook heb benoemd.

Rudolf Steiner, miskend genie en ziener

“Dit kan men alleen tegenwerken, door een precies inzicht te hebben, door het helder doorzien van deze zaken. Bepaalde occulte broederschappen stellen zich als opgave het tegendeel te bereiken; zij willen deze wijsheden alleen in hun binnenste kring behouden om ze te benutten voor hun eigen machtswellust. In deze strijd staan wij nu.

Aan de ene kant bestaat de noodzaak de mensheid zo te begeleiden dat zij inzicht krijgt in de spirituele wijsheden; aan de andere kant staan besloten occulte broederschappen van de ergste soort, die deze wijsheden juist niet tot de mensen willen laten doordringen, zodat de mensen geen inzicht krijgen in de geestelijke wereld, onwetend blijven en dat zij; die zich in die gesloten broederschappen bevinden, dan van hun kant hun samenzweringen kunnen uitvoeren.

 In de gebeurtenissen van tegenwoordig zijn er veel van zulke samenzweringen en het zou groot onheil met zich meebrengen als mensen niet willen doorzien dat zulke complotten plaatsvinden.

In dit materialistische tijdperk, streeft men er in bepaalde kringen naar om de spirituele ontwikkeling van de mensheid te verlammen, onmogelijk te maken; om de mens zover te brengen dat hij, gewoon door zijn zielgesteldheid, door zijn karakter al, het spirituele zal verwerpen en het als flauwekul, als dwaasheid zal beschouwen. Deze tendens, bij sommige mensen is dat nu al te merken, zal steeds intensiever worden. Er zal een verlangen ontstaan, dat zal leiden tot het algemene oordeel dat het spirituele, het geestelijke, waanzin is.

Men zal dit proberen te bereiken via inentingen. Zoals men inentingen als bescherming tegen ziektes heeft ontwikkeld, zal men ook vaccinaties ontwikkelen, die het menselijk lichaam zó beïnvloeden, dat het de spirituele neigingen van de ziel geen plaats zal bieden. Men zal de mensen inenten  tegen de aanleg voor geestelijke ideeën. Daar zal men tenminste naar streven, zodat de mens al in zijn kinderjaren, de drang naar het geestelijk leven verliest.”

De technologische hoogstandjes die men vanaf mei dit jaar via CERN uit wil halen, zullen daar zeker een bijdrage aan leveren.

Wat ons dus te doen staat is het opnieuw tot stand brengen van de verbinding met onze innerlijk geestelijke Bron van leven, die gevoed wordt vanuit het ons omringende Universum. En tevens diezelfde Bron in alle levensvormen te herkennen en te eren. Dat Universum is er steunend op gericht, om de in onze ziel aanwezige scheppingskracht op een individuele wijze tot uiting te brengen!

We zijn allen kinderen van het Universum!

Tot slot nog een onlangs in het Engels geschreven prettig gestoord gedicht van mijn hand.

Time and space are the place for rats to be in a race.
So if you don’t want to be a rat and get lost in a craze.
Get out of the race in time and space.
Step out of the box in this materialistic maze.

Create your own inner place.
Where you can live according your own pace.
Remember that if you think you can win the rat race,
You’re stuck in an old phase.

While others want to hold you back in a killing soul chase
Have an inward gaze.
Become aware that you’re an individual space race!
Be real and true to yourself, get an authentic human face.

This will be the ultimate transformation of the human race.
Honoring creative forces far beyond our time and space.
They will get you out of your materialistic haze.
And put you in an everlasting loving blaze.

 

Arend Zeevat

30 maart 2017

148 gedachten over “Ik ben gek! Maar dat zijn we toch allemaal?

  1. Nou ik ken een paar zeer normale mensen die zich absoluut niet gek vinden, de meesten dus.
   Destijds kreeg ik ook dat label ‘prettig gestoord’, tegenwoordig laten ze dat ‘prettig’ ook maar weg 😉

  2. Tel je zegeningen Freeflip. Beter gestoord en jezelf, dan geleefd worden door het normaal moeten zijn.

  3. Freeflip
   DE enige die met jou moet leven en er niet onderuit kan ben jezelf , dan kun je maar beter leren goed gezelschap voor jezelf te zijn. Dat is geen loze kreet ik heb in dit leven dingen gedaan en meegemaakt die , als ik er een boek over zou schrijven , geen mens geloven zou . Het maakt me niet meer uit , ik weet wie ik ben en hou van mezelf , een beter uitgangspunt kun je niet hebben .Zet hem op .

  4. Hartelijk dank voor jullie lieve reacties. Mijn boek ga ik niet schrijven, geen uitgever die zich hier aan gaat branden 😉

  5. Marcel keep on loving yourself. Jij bent de enige die je echt kunt vertrouwen.

  6. Freeflip 1.5

   Dat dacht ik dus ook toen ik mijn boek wilde publiceren. Toch is het mij gelukt. Ik wil een ieder die zijn/haar verhaal wil delen stimuleren om het op te schrijven.

   De uitgever Boekscout staat juist open voor debuterende auteurs.

   https://www.boekscout.nl/

  7. Arend
   OOk jezelf vertrouwen moet je leren… Ik geef gauw iemand mijn vertrouwen ( soms tegen beter weten in) en maak daardoor de mooiste momenten mee. Ik bedoelde eigenlijk dat zelfliefde de basis is van welke relatie dan ook , geen liefde te vergeven als je die jezelf niet gunt.

  8. Jullie mogen blij en gelukkig zijn dat jullie de ruimte gegunt wordt om je special live act, uit te kunnen Voeren, dit klinkt als de ellitaire happy few, het heerlijke buitenissig zijn op kosten van de samenleving, vaak wel, maar goed het is jullie vergeven, ach vader ze weten niet wat ze doen, ze spijkeren dat hele vreselijke normale gespuis aan het kruis!
   groet Jenne

 1. dank je wel Arend…

  we zijn op de Aarde…
  van de planten…
  mét de dieren…
  onder de mensen…

  en ja Rudolf Steiner is zéker een miskend Genie en Ziener…
  ik ben dankbaar dat ik diep in zijn werken ben gedoken…
  en wat zou alles er anders uitzien, wanneer al onze kinderen de Vrije school als basis zouden mogen genieten…

  1. Ja Marie Anne, ik ben het helemaal met je eens. Maar ook de Vrije School heeft in de loop der tijd, omwille van de subsidies, een deel van haar identiteit verloren. Ik heb dat bij mijn beide dochters kunnen volgen. De oudste heeft die school nog op een redelijk oorspronkelijke manier kunnen volgen. De jongste, die twee jaar jonger is, mocht de door onderwijshervormingen nieuwe vorm van Vrije Schoolonderwijs meemaken.

   In die nieuwe vorm moest het oorspronkelijke Vrije Schoolonderwijs, dat vanaf de eerste klas van de lagere school tot de laatste klas van de middelbare school 13 jaar besloeg, in een gecomprimeerde vorm van 12 jaar samenpersen. Wezenlijke onderwijselementen die aan de leeftijd van de kinderen gerelateerd waren, werden op deze manier in de verdrukking gebracht.

   Toch ervaar ik aan beide dochters nog steeds dat zij er dankbaar voor zijn, dat zij deze vorm van onderwijs hebben mogen genieten.

 2. Vreemd dat mensen het leuk en amusant vinden over hun eigen tekort komingen te schrijven, bijzondere mensen kan ik bewonderen, maar mensen die zich zelf voor gek verklaren, nee dat gaat mij te ver, ik vindt vervijnde zelfspot soms op zijn plaats, en goede gefundeerde zelf kritiek kan helpen, om je zelf te vinden, en zo als ik hier lees is dit niet voor ieder één een feest, Jenne

  1. Laat het artikel dan links liggen Jenne, en ook je commentaar achterwege. Of is dat nét ff teveel gevraagd, even in stilte te kijken en ‘niets doen’. Wellicht onbekend voor je, maar ‘niets doen’ is vaak de meest wijze optie.. Kennelijk zou het woord ‘gek’ je kunnen triggeren.. Denk daar maar eens over?

 3. Rudolf Steiner was !!! hij past gewoon niet meer in deze tijd, “zijn ideéen zijn volkomen achterhaalt, door de tijd.
  Niet dat zijn ideéen niet goed zouden zijn verre van dat, maar de réaliteit in de samenleving, en zeker opvoeding en het school gaan, is zo heel anders, je kunt je kinderen niet opvoeden in liefde, dat is ze levend voor de wilde dieren gooien, JEnne

  1. Okay Jenne, beleef jezelf in je eigen wereld die helemaal goed en fantastisch is en gun anderen dezelfde lol. 🙂

  2. Dit wat ik hier schrijf ik van uit mij zelf, dus kan één ander daar hoe genaamd geen aanstoot aan nemen, Jenne

  3. Nou daar zijn ettelijke mooie verhalen te vertellen, dat toen de klokken met hun luiden van uit de belvédeère, de tijd aangaven die werd bijgehouden met de zandlopers, het leven een regelmaat en een ander levens ritme gaf.
   De tijd die ik bedoel is abstract, maar Ideéen verouderen snel, je hebt het verleden, het heden en de toekomst, nu Steiner bevind zich met practisch alle filosofen in het verleden, daar rijpen de ideéen verder, en zo God cq Tijd het wil, komen ze misschien weer terug om hun diensten aan te bieden. Jenne

  4. Fijn weer dat je artikel verkracht wordt. Jenne is vast een normaal mens.
   Sommige dingen kun je misschien denken en hoef je niet op te schrijven. Over verfijnd gesproken …

  5. Als Jenne een normaal mens is, zou ik hem graag eens willen ontmoeten. Want hij is dan een uitstervende soort!

  6. Weet niet of ik een uitstervend soort ben, zou goed kunnen, ben altijd mezelf geweest, mijn denken is gebaseerd op mijn weten, ondervindingen en mijn sterk ontwikkelde intuïtie, ik draag de goede mensen een goed hart toe, maar geef mijn ervaring, en die is groot, groter als van menig één, voor wat hij waard is, misschien is er een snufje prove gebleven, ach Simon Vinkenoog zou mij zeker begrepen hebben.
   Groet Jenne

  7. Freeflip, fijn weer dat je artikel verkracht wordt
   Er wordt hier niets verkracht, wij discusseren, en daar wordt ieder één alleen maar beter van, mensen die alleen maar Amen zeggen schiet niet op, Jenne

  8. Prima Jenne. Ik begrijp dat jij nog in een ander, iets verder van ons verwijderd, tijdsgewricht leeft. Maar geef jij nu dan eens aan wat volgens jou normaal is.

  9. Denk dat Jenne daar nog een nachtje over moet slapen. Ik zou zeggen, 2 zenders op dezelfde golflengte krijgen gaat ‘m niet worden 😉

  10. Mooi verwoordt Freeflip. De oplossing ligt dus in het er maar bij te laten en de radio/tv uit te zetten. Dan heb je ook geen last meer van conflicterende golflengten. Dus leg ik mijn moede hoofd nu maar te ruste en stem mij af op de golflengte van mijn hopelijk zoete dromen. Sweet dreams for you to!

  11. Met normale mensen praat ik alleen nog over huis- tuin- en keukendingen (als ik daar al over praat). Iets dieper heeft hoegenaamd geen zin, word ik doodmoe van, je komt er gewoon nooit uit. Let it be.
   ’t Kan ook te maken hebben met jonge/oude zielen verschil.

  12. Voor ik het vergeet: ‘Gekke’ mensen snappen ‘normale’ mensen, andersom niet maar dat weten alleen ‘gekke’ mensen.

  13. Liefde overwint alles..
   Laat het Christuswezen toe in je Hart…
   en…….Steiner niet van deze “tijd”?
   Heb de moed je echt diep in de antroposofie te begeven…
   dán mag je zoiets nóg eens zeggen…
   alleen…dán zeg je dat niet weer……
   Je ontwikkelt er bewustzijn van de werkelijkheid mee…inzicht…
   Vrijheid, Vreugde, Vrede……..zo’n geschenk!
   Zo was de Christus eens bij de Essenen…(5e evangelie)
   deed daar de uitspraak: ga niet verder dan in de bouwvoor…
   De boom en zijn wortels… de Heilige Graal..
   niet verstaan…de mens is gaan graven in de Tartarus…
   met alle gevolgen van dien…
   Ik zou nog uren door kunnen gaan…

  14. Ook een goeie: “there is a joy in being mad that only madmen know”

  15. Ik zie je reacties altijd voorbij komen Jenne, en vaak is het vér voorbij mijn bed.. Maar nu sla je niet alleen een flater, maar ook de plank volledig mis..! Als er ooit een tijd was dat Steiner actueel was, is het NU. Ik geloof derhalve niet, dat je in essentie snapt wat hij vertelde; wat zijn gedachtegoed überhaupt behelst. Als je zou zeggen: “Voor mij zijn zijn ideeën volkomen achterhaald”, kan ik je wel volgen. Een uiterst bizarre reactie. Maar het was al laat begrijp ik.. 😉

  16. Guido.j

   waarom zijn mijn réactisch ver voor bij jouw bed, Steiner was en is een groot man, filosoof, maar in deze huidige wereld zijn zijn ideéen niet meer in te passen, er zijn er vele die zich krampachtige aan zijn ideéen vastklampen, het lijkt soms op een dogma, je moet soms mooie en goede dingen in je leven laten gaan, en een passend réalistiser idée invoeren, wat wel uitvoerbaar is in deze tijd, en die zijn er !
   Jé Guido.J. waar om steeds zo boos op mij, persoonlijk heb ik altijd de beste gevoelens voor jou en je site, vriendelijke groeten Jenne

  17. Ik concludeer alleen even dat je me kennelijk nog nooit boos hebt meegemaakt. 😉
   Wat ik doe? Ik ben niet boos, maar kom even in opstand tegen je betweterige toontje. Doe aub gewoon vanuit Jenne en roep gewoon aub eens: ‘Ik vind’ en/of ‘naar mijn idee’.. etc.
   Nogmaals dus, er is op dit moment meer aandacht voor Steiner dan jouw woorden doen vermoeden Jenne. Ver van Nederland neem ik je dat niet kwalijk. JUIST Steiner heeft oplossingen, die nu pas op waarde worden geduid.

 4. Een school is hoe dan ook om te leren, en te leren om te houden van leren cq studeren. Het leren van een grote en diepe zelfdicipline, het moet geleerd zijn.
  Een samenleving zonder regels fungeerd niet of nauwelijks.Het van je zelf houden, het Narcisme wordt door sommigen gepropageert als noodzakelijk om via dit tot liefde tegen over anderen te kunnen komen, wordt ten sterkste betwijfelt. In den regel zijn narcisten vreselijke egocentriese mensen, en om met egoisten samen te leven, bijna onmogelijk.
  Jenne

  1. Bij dit alles gaat het natuurlijk wel om wat je geleerd wordt Jenne! Het gaat erom dat kinderen hun eigen gezonde onderscheidingsvermogen leren te ontwikkelen en geen normbesef opgedrongen krijgen dat past binnen de bestaande zieke machtsstructuren. De tijd van autoriteiten is voorbij! We bewegen ons nu dansend naar een vrije op individueel geweten gebaseerde samenleving. Ik kan me voorstellen dat dit voor jou moeilijk is om te accepteren. Maar als jij je hart opent voor de nieuwe realiteit dan zul je het wel kunnen invoelen.

  2. Arend jij zou nu toch wel moeten begrijpen, dat wat je hier uitkraamd, nergens opslaat en voor de meeste mensen onhaalbaar is, ieder mens heeft behoefte aan een zeer persoonlijke opleiding, met een aangeleerde zelfdicipline, en wat is een zieke machtstructuur, o ja een individueel geweten, de meesten zijn niet eens op de hoogte wat een geweten hebben inhoud.
   Ik heb niet de minste problemen met nieuwe ideéen of vormen, mits ze goed zijn, ik ga voor intellect, Klein of groot, zelfdicipline, belezenheid, en dan vrij, niet te verwarren met brutaal, Jenne

  3. “Normal is an illusion. What is normal for the spider is chaos for the fly”

  4. Daar ligt precies het verschil tussen ons Jenne. Jij gaat voor het intellect. Ik ga voor het hart. Zie wat deze wereld, gebaseerd op intellectuele kennis en de daaruit voortkomend vernietigende technologie, heeft teweeg gebracht. Het intellect brengt de mensen niet samen, daar het op afscheiding, fragmentarisering en versplintering is gericht. Slechts via het hart kan men een verbinding ervaren. In de eerste plaats met zichzelf en daardoor met anderen.

   Denk je nu echt dat een baby en een opgroeiend kind gebaat zijn bij een een intellectuele benadering?

  5. Arend 5.5

   Jouw benadering is fout, wat ik hier schrijf intellect, is leren denken je brein gebruiken voor waar je het voor hebt gekregen.
   Intellect heeft niets uitstaande met het intellectuele spel van kat en muis.
   Via het hart, ja juist, via je gevoelens, nou er is niets zo besmet in een mens als zijn gevoelens, de domste beslissingen door de mensen genomen zijn die van het hart, het gevoel, zonder wat ik bedoel met intellect, te raadplegen.
   Nou ik bezit een grote gevoelsmatigheid, maar laat hem mijn intellect niet ringeloren, het verstand hebben we niet voor niets, maar ik begrijp je wel natuurlijk, groet Jenne

  6. Hereh , heren mag ik even interrupperen ?
   Zou het niet kunnen zijn dat inplaats van de polen die jullie innemen het eigenlijk gaat over de schaal waar beiden uiterste van zijn?

  7. Jenne 5.6

   Ik begrijp je helemaal. De waarde van het verstand moet zeker niet onderschat worden. Ben ik helemaal met je eens. Ik heb echter het gevoel dat in deze door het intellect beheerste en gecontroleerde wereld de waarde van het hart zwaar onderschat wordt!

   Goethe verwoorde deze strijd tussen verstand en gevoel al heel mooi in zijn dichtwerk Faust.

   Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, die eine will sich
   von der andern trennen:
   Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt
   mit klammernden Organen;
   die andre hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen.

   Vertaling: Twee zielen wonen, ach, diep in mijn borst,
   De ene wil zich van de and’re scheiden;
   De ene klampt in felle liefdelust
   Zich aan de wereld vast met grijpende organen;
   De and’re rijst met macht op uit het stof
   Naar sferen van een hoger, reiner wereld.) Bron

   Goethe, Faust 1, Vor dem Tor

  8. By the way Jenne, het hart heeft een grotere wijsheid dan ooit door het intellect te bedenken zou kunnen zijn!

  9. Ik wil hier graag verder over denken en te samen ergens aan komen, dat wanneer je het station uitkomt, je mond openvalt van de schoonheid in deze gezochte illusionaire verwachting, want dat doen wij en willen wij ook, onze werkelijkheid gevoels matig herplaatsen vervangen van wat ons hart behaagt, en ons verstand ons ingeeft.
   Goethe was de navolger van Dante, zij creéerden waar wij het nu over hebben, een niet bestaande werkelijkheid vol liefde en niet te vergeten erotisme,
   Ik ga slapen, schrijf morgen je gevraagde antwoorden Arend, weterusten, jij ook Marcel met potten pannen en schalen, tot morgen, groet Jenne

  10. Beste Freeflip, er zit sand in je denkmachine ik hoor en voel het knarsen naar mij toe !
   Ik laat je je waan van speciaal zijn, buiten de pot piesen, is tegenwoordig niet ongewoon, ik draag je een goed hart toe, en wens je een fijne dag, Jenne

 5. je kunt eigenlijk niet zeggen ik ben gek…
  wie toont je dat? De buitenwereld?
  Die bestaat niet…
  Je bent alles……………dan ben je Ik ben………….ZIJN….
  de verlichte staat….

 6. Mijn antwoord op Arend 4.10,

  Jij bent dit zeker niet een Normaal mens, anders zou jij het mij, niet hoeven te vragen wat dat inhoud.
  Een normaal mens gelooft in wat hem is gegeven, het leven, het beleven hier van, en het delen met zijn mede mensen, dit heet mededogen.
  Niet altijd zijn problemen projecteren op die anderen, zijn innerlijke onrust en problemen zoeken, bij wat die anderen hem wel steeds aan doen, lichte hypochondrie, mensen die altijd lijdend zijn aan hun leven, dit is dus zeker niet het normale type.
  Normaal is, het je Verheugen in je levens geluk, van een fijne Partner, met kinderen, die je met je liefde kunt helpen gelukkig te zijn, door je zelf weg te cijferen, hun levens ruimte verschaffend.
  In het kort een Normaal mens is blij en gelukkig met het leven hem gegeven, en wat het leven hem geeft !
  Ja en als dit dan niet genoeg is, ben je niet waard mens te zijn !
  Jenne

  1. Gelukkig ben ik hartstikke GEK (niet ´NORMaal´ dus). Zou er niet aan moeten denken in het hokje van ´de normalen´ geplaatst te worden, al die flauwe gemiddelden. Die oordelende, zelfingenomen, alleen eigen realiteit ziende normalen; Hahaha mooi oordeel van een GEK hé. Gelukkig hoef je een gek niet serieus te nemen, een normale daarentegen wel geloof ik, als je de grijze gemiddelde NORM volgt.

  2. Antichrist,

   weet je wel hoe je je zelf benoemd hier, een gek de echte kwaliteits gek dan, zit in een gesticht, jij vind je zelf bijzonder, misschien is dat zo, misschien lijd je alleen aan aanpassings ziekte, je wil er niet bij horen, om dat je niet de verantwoordelijkheid wilt hebben, wat van uit hun naam de massa dan beslist wordt, jij ziet het anders, en ga nu niet denken dat je uniek bent met dit denken, dat zeker niet,
   groet Jenne

  3. Volgens mij zeg ik nergens ´uniek te zijn met dit denken´ of ´bijzonder´ te zijn. Zolang de deviatie ten opzichte van het gemiddelde < 3 pas je nog steeds binnen de trend 😉 .

   Authentiek, ja dat zeg ik wel van mezelf en wens ik eenieder toe.

   Je commentaar lijkt me eerder een kijkje in je spiegel en dat kan met mooie rimpelingen zijn. Maar uiteindelijk worden de gedachten zo vastgeroest dat je in ieder geval de rimpelingen niet meer waarneemt en soms zelfs de spiegel helemaal verdwenen is.

  4. Ik heb jaren lang in een ‘gesticht’ gewerkt en ben daar veel heel gezonde mensen tegengekomen. Hun probleem was vaak dat zij niet met de gekte van de ‘normale’ maatschappij om konden gaan.

   In een beschermde woonvorm ontmoette ik een hooggevoelige en heel creatieve bewoner, die het stempel schizofreen had opgeplakt gekregen. Hij deed de fantastische uitspraak: “een echte schizofreen is nooit alleen”. Zo zag hij toch ook nog een voordeel in zijn ‘gekte’. Gevoelige mensen worden in deze door het koude en berekenende intellect gedomineerde wereld als afwijkend en gek beschouwd.

   Daarom zijn vele kunstenaars vanwege hun excentriciteit ook knettergek.

  5. Antichrist, ja natuurlijk heb je gelijk, ik schrijf dit van uit mij zelf, ieder mens is een uniek wezen, of je dat nu wilt of niet !
   Authenticiteit is wel iets anders als je als gek te benoemen, trouwens weet je wat dit inhoud, geloofwaardig, betrouwbaar, wel iets anders.
   Ik heb niet het gevoel dat mijn gedachten zijn vastgeroest, er zijn natuur wetten, en gevoels omgrensingen, die men niet moet afbreken, om dat men zo graag bijzonder wil zijn, dan verword je leven tot een dogma, ’t is mooi weer ga wat in de tuin rommelen, prettige dag Jenne

  6. Je kunt je natuurlijk afvragen of dat ook nog opgaat in en tehuis of omgeving met knorrige ouwe vandagen. Maar misschien ook staat dit wel geheel los van leeftijd.

   Maar nu, ga ik weer leven vandaag, 26 gaden met zon 🙂 Lees de rest wel weer een volgend keer

  7. actie reactie…..ping pong= discus werpen…

   = geen bewustzijn= slapen
   kost: heel veel energie…
   pffffffff….

   Oude wereld…

  8. Arend, nog even, dit is niet leuk ! waar je mee omgaat word je dooer besmet, kijk je hebt in de geestelijke wereld vele gradatisch, dat weet jij ook natuurlijk, waarom dan alles over één kam scheren, schizofreen is nooit alleen, voor een Alzenheimer, is alles en iedere één steeds nieuw, ja het zijn vaak onoverkomelijke ziektes, maar het zijn de rand gevallen, waar ik er verschillende van gekend heb, die werkelijk traumatisch zijn, natuurlijk maar daar gaat het hier niet over, en we weten allemaal heel goed wat er aan ons zelf schort, daarom, groet Jenne

 7. Normaal of niet normaal is een term door mensen bedacht maar waarop is dat gebaseerd?
  Ik ben van mening dat iedereen kwaliteiten heeft die naar buiten kunnen komen zowel in goede als in slechte zin al naar gelang de omstandigheden.
  Normaal of niet normaal is dan afhankelijk van de keuze die men maakt loop je in de pas met de meeste mensen dan zal je al snel als normaal betiteld worden.
  Nadeel is dat je dan deel van de kudde gaat uitmaken en als individu je onafhankelijkheid opgeeft.
  Ben je omschreven als niet normaal dan ben je het buitenbeentje terwijl je wel je individualiteit behoud en geen deel van de kudde uitmaakt.Vaak is de keuze die men maakt afhankelijk van materialistisch gewin waardoor men een makkelijk leven denkt te hebben terwijl velen zich dag en nacht moeten inzetten om dat mogelijk te maken en te behouden.Veel gezinnen gaan hierdoor kapot omdat het gezinsleven door hebzucht wordt vernietigd.
  Geef je niets om de materialistische dingen en denk en handel je naar individueel eigen inzicht dan wordt je al snel als niet normaal beschreven en door de kudde verbannen.
  Hierbij komt ook nog dat een kudde makkelijker te controleren en te beinvloeden is dan iemand die dan als niet normaal wordt gezien.
  De keuze voor mij is makkelijk laat mij maar als niet normaal te boek staan waarbij ik een vrijer leven heb en mijn individualiteit behoud inplaats van te moeten doen wat de meesten van je verwachten om als normaal gezien te worden.

  1. Arnold, heerlijk verwoord, zo als dat benoemen van de kudde, die kut kudde waar jij niet bij wil horen, die kudde van handwerkers die de wereld op hun schouders dragen, dit gebeurd zeker niet door dat handje zich zelf benoemende niet normaal zijnde, potsierlijke figuren, en Arnold je wordt niet groter om zo op de massa af te geven, waar je uiteindelijk een onverbrekelijk onderdeeltje van bent, Jenne

  2. Zeg Arend, jij moet wel over enorme oogkleppen beschikken, om dit schrijven, als heel mooi en juist verwoord, te beoordelen, het stinkt naar de Hypochondrie, het lijden onder het mens zijn en bij de mensheid behorende lieden, Jenne

  3. Een voorbeeld.
   De Amerikaanse president krijgt ruzie met de Russische president,dan zou ik denken jammer voor hen en laat het ze lekker zelf uitzoeken.
   De realiteit is echter dat beiden in het slechtste geval anderen de kastanjes uit het vuur laten halen door militairen in te zetten die hun leven op het spel zetten terwijl de veroorzakers veilig thuis zitten.Als je dan weet dat een leger dezelfde eigenschappen als een kudde heeft en doen zonder individueel enige inbreng te hebben omdat ze nu eenmaal getraind zijn om bevelen op te volgen dan kun je je afvragen waarom de meesten dat als normaal zien en of dat normaal is.Ikzelf zou denken laten die twee hun probleem zelf oplossen dat scheelt een hoop ellende.

  4. Iedere wereldlijke macht op deze planeet, in het verleden en nu, ruste op handlangers, die via een hierarchie werden georganiseerd, en bovendien goed werden beloond, bij een behaalde overwinning, nu worden ze zelfs Hero’s genoemd.
   En dat de veroorzakers veilig thuis zitten, zo als jij en ik, en al die andere halve garen, die niets ondernemen, het alleen maar constant benoemen van uit hun leunstoel, en zich daarbij bijzonder vinden, ja je moet maar durfen, op de ellite schelden, en er stiekem graag bij willen horen, Jenne

  5. Hahaha Jenne, je spiegel is wel erg groot vandaag, zelfs voor jou.

   En dat de veroorzakers veilig thuis zitten, zo als jij en ik, en al die andere halve garen, die niets ondernemen, het alleen maar constant benoemen van uit hun leunstoel, en zich daarbij bijzonder vinden, ja je moet maar durfen, op de ellite schelden, en er stiekem graag bij willen horen

  6. Jenne 8.2
   Ik heb respect voor handwerkers en vaklieden en ikzelf heb daar ook deel vanuit gemaakt.
   Eerder heb ik al eens aangegeven dat er verschillen zijn die de meeste mensen niet zien.
   Toen er nog geen industrie was om te produceren voor winst met als resultaat onnodige overproductie en het leeg raken van bodemschatten werd er ook vakwerk gedaan maar dan voor levensbehoefte en niet om de rijken rijker te maken.
   Een veel gemaakte denk fout is dat velen denken dat men moet werken om recht op iets te hebben terwijl men niet doorheeft dat dat onzin is want dan ga je ervan uit dat men moet werken om geld te vergaren waarmee je dan bv aardappelen kunt kopen.
   Jenne op de meeste plaatsen op deze aardbol kunnen aardappelen groeien en dat is niet afhankelijk van geld maar van voedingsstoffen die uit de aarde komen en bv regenwater het enige dat we zouden moeten doen is zaaien en rooien en dat is ook vakwerk zoals ook het verzorgen van al dat leeft dat is en bedrijven die voor winst gaan zijn echt niet nodig en vaak maken die meer kapot dan ons lief is.
   Vroeger werden mooie gebouwen gebouwd met mooie versieringen nu wordt er snel gebouwd omdat winst het belangrijkste is maar het vakwerk van toen is bijna uitgestorven.

  7. Voor mij is normaal de camouflage van ‘gemiddeld’. Als je als kind te horen krijgt dat jou unieke Zelf er niet toe doet en dat je ‘normaal’ moet doen, dan is dat natuurlijk dodelijk. Want er is niets zo dodelijk als ‘het gemiddelde’
   Het gemiddelde is een rekenkundige, links-hersenhelft-construct. De logica van het gemiddelde is absoluut dodelijk voor scheppingskracht van de mens, die juist voorkomt uit diens unieke Zelf.
   ‘Doe normaal’ is dus de meest dodelijke opdracht die een ouder zijn kind kan geven, in het kader van diens unieke-zelf-beeldontwikkeling..

  8. Inderdaad Guido. Het is er allemaal op gericht om een grijs en grauw collectief te kweken, dat gemakkelijker te controleren en manipuleren is dan 7 miljard geïndividualiseerde en authentieke mensenzielen. Normaal is dus een controlebegrip.

  9. Arend, grappig zelfde tijd gereageerd. Als ‘normaal’ en controlebegrip is, dan is ‘juist’ dat ook. Of niet?
   ‘Als je lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf weer bijzonder’ = Buiten begint bij Bever 🙂 😉

  10. Dat klopt als een bus, gezien een kind ook geen idee heeft wat ‘normaal’ is, omdat het gewoon (nog) niet anders kan, dan zichzelf zijn. Maar een kind zou het niet leuk vinden als je zou stellen dat het niet normaal is, omdat een kind erbij wil horen (dilemma van menszijn), tenminste tijdens zijn vorming. Het als volwassen niet meer erbij horen is voor mij meer een reactie van diepe teleurstelling. En een teleurstelling komt meestal door misleiding, tenminste in het Duits, Ent-täuschung, 😉 of door ‘aangeleerde’ verwachtingen.

  11. Doe maar normaal dan doe je gek genoeg, hoe gek is normaal dan !
   Dit door een huismoeder eens gezegt, van uit valse schaamte, en een Klein minderwaardigheids complex, ingegeven gezegde, tegen haar zich geen houding kunnen gevende zoontje, op een kinderfeestje, natuurlijk kun je het uit zijn contexst halen, en er een filosofies verhaal om heen bouwen, er een valse vlag van creéeren, ja dat is wel van deze tijd, ja en eigenlijk niet normaal.
   Jenne

  12. 8.10 – 8.11
   Ik vraag mij toch echt af, wat is er tegen om gemiddeld te zijn, als het gemiddelde goed en hoog is, is dit toch prima, en we kunnen Gods onmogelijk allemaal Uniek zijn, zo als jullie dat bedoelen.
   Normaal, wil zeggen, habituel, naturel, le comportement est conforme a la moyen, regulier, uit het oogmerk van het mens zijn is dit toch goed genoeg, voor de rest kun je je zelf onderscheiden zoveel je maar wilt.Ik zie hier niets grijs en grauws in.
   Dat Unieke wat jullie voorstaan, is het creéeren van de happy few, het elitaire groepje zo van wij zijn anders, wij zijn uniek, nee hoor ik ga nod steeds voor ; de internationale

   Ontwaakt verworpenen der aarde
   Ontwaakt enz enz.

   Eugène Pottier Communard 1871
   Vertaling, Henriette Roland Holst een socialiste
   de moeder van de dichter Roland Holst,

   Jenne wie kent de woorden nog !,

  13. Jenne.

   Gemiddeld is grijs en kleurloos, zoals in het Sovjet Rusland en het voormalige Oostblok. Stel je nu eens een volledig grijze bos bloemen voor, waarin iedere bloem op de andere lijkt. Zo’n boeket wil je toch niet kopen? Het is juist de samenstelling van een boeket uit verschillende soorten en kleuren, die het mooi maakt. Het heeft met esthetiek en vooral ook ethiek te maken. Je kunt je toch ook geen regenboog voorstellen die gebaseerd is op een gemiddelde grijze kleur.

   Het is de individuele kleur van mensen, door hun ingeboren kwaliteiten, die aanvullend zijn bij anderen, wat de mens tot zo’n bijzonder interessant en mooi wezen maakt!

  14. Zou het ook normaal zijn dat het begrijpend lezen bij sommigen volstrekt ontbreekt? Of zouden allen de gekken op deze wereld het vermogen hebben om begrijpend te lezen? Sommige mensen halen de hele familie erbij om aan te tonen dat ze NIET GEK c.q. NORM-aal zijn.

   Whatever het antwoord ook moge zijn, al die mensen die zichzelf graag ´NORM´-aal noemen, daar hoor ik liever niet bij. Dan ga ik liever als GEK door het leven.

   Beter goed gek dan een halve gare, vind je ook niet beste lezer? 😉

   – Al te goed is buurmans gek
   – Elke gek heeft zijn gebrek
   – Gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren en glazen
   – Het is van de gekke
   – Zo gek als een deur
   – De gek met iemand steken
   – De wereld is een gekkenhuis (met NORM-alen hahahha)
   – Veel beloven en weinig geven, doet een gek in vreugde leven
   – Kinderen en gekken spreken de waarheid
   Beter goed gek dan een leven lang niet goed wijs

  15. In het Achterhoeks hebben ze ook een leuke uitdrukking: “De goed wies kapot hebb’n.

   Ja Antichrist, de norm is als een glibberige aal die alle kanten op glibbert, behalve de goede. Nu kunnen we natuurlijk weer een hele discussie wijden aan wat het goede of juiste is. Maar laten we er vanuit gaan dat een ieder een ge-weten heeft, van waaruit hij/zij weet wat goed en juist is. Dat ge-weten is, zoals het voorvoegsel ge- al aangeeft, vergeten. Als we alleen al het gezegde “doe een ander niet, dat u niet wilt dat u geschiedt” als uitgangspunt nemen, dan zou de wereld er al heel anders uitzien.

  16. NeeNee, Doe NORM-aal of rot ff op hier man… Doe zelf ff NORM – aal man..
   Nix subjectiefs aan toch…

  17. Ach anticrist ik hoop nog even niet te gaan rotten…. heb er gewoon nog wel een beetje plezier in ….

  18. Ik heb ook nog wel plezier hoor Marcel, met een paar gekken om me heen. Maar zodra ze allemaal tot NORM(aal) bekeerd zijn dan mag bij mij de fik erin 🙂

  19. Zodra je gaat denken in termen van normaal gewoon gemiddeld, zodra je denkt dat men jou of je vrienden normaal gaat vinden , heb je een idee van wat dat is geinterneerd in je denken . Ik weet niet wat normaal of gek of gewoon of vreemd is.

  20. Nou Marcel, als jij niet weet wat NORM(aal) of gek of gewoon of vreemd is, dan ben je echt KnetterGek hoor, volgens de geldende NORM.

   Tot morgen maar weer.

  21. een gek staat op de schoorsteen de trek van de kachel te regelen, voorderest is de definitie, nou vul maar in, en voor mij is er tussen bijzondere mensen, met uitzondelijke gewoonten, en gekken een wereld van verschil, trouwens heb je wel eens een echte gek meegemaakt, nou echt niet leuk, zo iets gestooords ! Jenne

  22. Jenne 8.26
   Jenne er zijn mensen geweest die opgesloten werden omdat ze niet in het straatje van een bepaalde groep pasten en mogelijk een “gevaar” waren voor de plannen van die groep.
   Zo weten velen hier dat er nu ook nog veel mensen omgebracht worden omdat ze bv als arts een methode/middel hebben ontwikkeld om bepaalde aandoeningen te genezen of omdat ze op het punt stonden om het bedrog van de farmaceutische industrie openbaar te maken.
   In het eerste geval wordt iemand dan als gek betiteld omdat hij/zij een gevaar vormt en door zo iemand op te sluiten hebben ze er geen last meer van.
   In het tweede geval zijn het vaak artsen die bewezen hebben dat ze hun titel als arts meer dan waard waren en die kun je moeilijk als gek opsluiten dus worden die vaak omgebracht.
   Het etiket GEK is dan geen omschrijving meer van een toestand waar men geestelijk in verkeerd maar een middel om iemand monddood te maken.Natuurlijk zijn er ook mensen die wel een geestelijke aandoening hebben waardoor ze onhandelbaar zijn maar is dat dan gek of gewoon een geestelijke ziekte?
   Het is jou toch ook wel duidelijk dat zij die de dienst denken te mogen uitmaken kunnen beschikken over veel zo niet alle machtsmiddelen die nodig zijn om iemand onder controle te krijgen of uit te schakelen en niet zelden wordt dat door die gekken die zichzelf normaal achten ingezet om hun plannen te verwezenlijken.

 8. Ik had 25 jaar geleden op een muur geschreven ‘wat is normaal?’ Je kan ook vragen ‘wat is juist?’. Als we ieder woord moeten ontleden dan kan je oneindig doorgaan…nee, geef elkaar ruimte. Of je je nu normaal voelt of niet, dat is de opdracht, lijkt mij. 😉

  1. Daar heb je helemaal gelijk in mc. Het elkaar de vrijheid en ruimte geven mag de nieuwe norm voor normaal worden. Maar wat ik met het artikel duidelijk heb willen maken is, dat we worden geïndoctrineerd met begrippen die als manipulatief controlemiddel worden gebruikt.

  2. Daar heb je ook helemaal gelijk in, Arend. De (media)taal is duidelijk een new-speech verworden. Steiner zei al in 1917 “Man nimmt Begriffe für Wirklichkeiten.” Dwz het woord is de realiteit, niet de realiteit het woord.

 9. Mijn persoonlijke ervaring met mijn schoolgaande kinderen !
  In Amsterdam op de ASVO school, een vrijeschool op ik dacht Rudolf Steiner zijn richtlijnen.
  Het was een leuke tijd en een prachtige sfeer, maar in die jaren deden zij niet veel op, het was allemaal mediocre maar leuk, heel gemiddeld dus tussen de onwetenden.
  Verhuist naar England, te weten Wales, mijn dochter en zoon in uniform naar een meisjes school, en mijn zoon naar een jongens school, ze werden voor de deur van onze boerderij afgehaald, en dan door de heuvels naar Carfferdin, begin was moeilijk, we hadden afgesproken, als zij niet verder wilden zij naar Nederland terug konden, maar na 3 maanden kwamen er resultaten, mijn zoon kon op eens toch goed rekenen, en mijn dochter haar Engels was fantasties, op de frequente schoolavonden, prima contact, en echt ze deden er alles aan om onze kinderen teintegreren in het Engelse school systeem wat gericht is op prestaties, mijn kinderen voelden zich prima, alles was heel duidelijk herkenbaar, er waren regels en dat vonden mijn kinderen fijn, plus met sporten veel sporten, was de school homogeen, één voor allen, en allen voor één, tja mijn kinderen hebben het er nog wel over, later kwamen ze in het Franse systeem, waar ze hun BAC haalden, een heel ander verhaal, wel sterk ook met als lessen onderdeel Filosofie, Grieks en Latijn.
  Jenne

  1. Even een ander Epistel, mijn schoondochter Prof in de Filosofie benoemd als zodanig aan de Sorbonne universiteit van Parijs.
   Rudolf Steiner, er is Filosofies gezien na zijn heen gaan geen vervolg op te constateren.
   Van de ééns grote hoeveelheid Vrije scholen, op zijn filosofie gebouwd, zijn er nog 15 die nog fungeren.
   Er zijn twee problemen volgens haar, een is dat de kinderen na hun schooltijd met volkomen lege handen staan, niets concreets hebben geleerd en daar door een hele slechte aansluiting hebben.
   Te tweede, is Rudolf Steiner zijn denken, bijna haast tot een dogma verworden, en de aanhangers, zich ongeveer gedragen als in een politieke partij.
   Volgens haar is zijn denken prachtig, en verdiend navolging, maar met behoud van de inhoud, de wijze veranderen, en daar is men mee bezig, het uitcristaleren dus, klinkt goed dacht ik, groet Jenne

  2. Jenne, de filosofie van Steiner heeft wel degelijk een vervolg gekregen. In vele landen is zijn werk opgepakt door meerderen, die het verder door droegen en ontwikkelden. In Nederland bijvoorbeeld Zeijlmans van Emmichoven.

   http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/zeijlmans

   Een ander zeer bevlogen mens was Bernard Lievegoed, die op velerlei gebied vernieuwende initiatieven heeft geïnitieerd en vele boeken heeft geschreven.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lievegoed

   Ik noem er nog een paar, zoals de schrijver/filosoof Harrie Salman.

   http://www.abc-antroposofie.nl/?boek=1

   En Dieter Brüll.

   https://www.ixquick.com/do/search

   Hans Peter van Manen

   http://abc-antroposofie.nl/index.php?boek=3855

   En zo zijn er nog veel meer, ook in vele andere landen.

  3. Antichrist, één van jouw opsommingen over gekken; elke gek heeft zijn gebrek.
   Zou het zo kunnen zijn dat normalen hun gebreken niet durven toe te geven 😉
   Angst voor gekte is het misschien. De eigen inhoud onder het tapijt geveegd te hebben en bang dat de pleuris uitbreekt als het tapijt ook tot stof vergaat 😉

  4. Ja Anna, dat is het helemaal. De normalen willen niet beseffen hoe gek ze zijn!

  5. Bedankt Arend, zal ze blij mee zijn, haar wereld is natuurlijk Frankrijk, maar ik laat haar dit weten, groet Jenne

  6. Laten we vooral niet weer een nieuwe dialectische tegenstelling scheppen tussen normalen en gekken. Een ieder is zoals hij/zij is en dat is prima, zolang de vrijheid en ruimte om zichzelf te zijn van anderen daar niet mee beknot wordt. Vrijheid voor anderen is immers gebaseerd op de vrijheid die jij jezelf gunt om authentiek te zijn!

  7. Het feit is, dat er meer gekken vrij rond lopen, als dat er in de gestichten zitten, ha ha kijk op onze site !

  8. De vrije school! Ik heb er ook op gezeten. Mijn vader was ook helemaal weg van “kinderen vrij laten”. Ik heb hem er nu dankbaar voor want mijn Sith Lord transformatie heeft er veel voordeel aan.

  9. Uitzonderingen bevestigen de regel. Misschien kunnen genietjes beter naar een ouderwetse school omdat ze de verantwoording van vrijheid niet aankunnen.

  10. Wat voor het ééne mens heel juist is, is voor de andere een onmogelijkheid, ja er is veel onderscheid tussen mensen.
   En ik vindt, dat Antichrist wel een beetje meer respect voor de ouwe garde van de Provo’s mag hebben.
   Het is een hele kunst om 80 ig jaar te worden, en nog bij je volle verstand zijn, en je mening kunnen geven.
   In mijn jonge jaren waren wij zo klaar met jouw soort, paar biertjes en hop de gracht in, even opfrissen, ja ja mooie tijd, Jenne

  11. Anticgrist 10.8

   jij hebt je zelf voor “”GEK”” verklaart, ik niet !!!

  1. Wat is nou tien jaar, toen was ik pas 71, maar het is wel goed om naar te luisteren, Crazy

  1. Arend, ik ben een boekje aan het herlezen, van Jean Bottéro, over Mésopotamie ; l’ecriture, la raison et les dieux, over bizarre en vreemd, zij werkten met substitut, plaats vervangers, dus plaats vervangers voor het sterven, of als het op het slachtveld gevaarlijk werd, net als nu puppits, wonderlijk hoe alles zich herhaald, lees je Frans, wel een hele goede schrijver, over interessante onderwerpen,
   groet Jenne

  2. Wat omschreven wordt als normaal kan men ook omschrijven als een vorm van egoisme denk ik.Als men het buitenbeentje is behoord men meestal niet tot de grote kudde en sta je er meestal alleen voor en dat willen de meesten niet wordt men als normaal gezien dan behoor je wel tot de kudde en dat is nu eenmaal aantrekkelijker.
   Het is dus eigenlijk ook een vorm van dwang want ga je met de stroom mee dan zou je normaal zijn en daardoor sneller geaccepteerd worden door de kudde ga je tegen de stroom in dan ben je niet normaal en lig je er bij de kudde uit.Het vreemde is dat mensen als Einstein eigenlijk ook buitenbeentjes waren maar toch omschreven worden als genie omdat zij over een grote intellectuele gave zouden beschikken wat dan weer boven het normale uit zou stijgen.
   Zelfs over Adolf Hitler bestaat twijfel was hij gek (niet normaal)of een genie?

  3. Arnold, zou je het woord kudde kunnen vervangen door samenleving, dat kudde gedoe is erg denigrerend, en blijf gerust special situation verdedigen, in Amsterdam zij men vroeger, Stront wie heeft je gescheten, groet Jenne

  4. Jenne 12.3
   Dan zou ik liever “de zichzelf normaal achtende meerderheid” schrijven en niet samenleving want daar valt iedereen onder ook de zogenaamde niet normalen.

 10. Wat een lappentekst van postings hier. Je ziet haast door de bomen het bos nog niet meer. Ik neem aan dat iedere poster zich realiseerd dat er door een schaduwregering wordt gewerkt naar een nieuwe wereld orde? Een nieuwe wereld orde die door orde uit chaos tot stand moet komen?
  Dat er voor die chaos false flags worden uitgevoerd? Nou kan ik mij voorstellen dat een hoop mensen dit niet wenselijk vinden. Ik zit hier eerlijk gezegd ook niet op te wachten. Al dat satanisch gedoe met al die misleidingen zijn niks voor mij.
  Dan ga ik het nu even hebben over die Rudolf Steiner. Ik lees dat er fans van Rudolf tussen de posters zitten. En zelfs Guido is helemaal lovend over die Rudolf. Wat jammer dat niemand hier in de gaten heeft dat die Mr Steiner juist ook een onderdeel was/is van die nieuwe wereld orde.
  Die nieuwe wereld orde is natuurlijk niet alleen een wereldregering. Nee, die is ook een wereldmunt..digitaal 666 en een wereldreligie..de new age movement van Rudolph Steiner.

  De luciferiaanse new age movent van Alice Bailey. De wortel van van die new age movement komt uit diezelfde jezuïte piste. De piste die wanttoknow zo mooi exposed. Je moet haast wel blind zijn als je in de jezuïten new age movement trapt van Rudolph Steiner. Als je er toch intrapt ga je akkoord met de nieuwe wereldreligie die je blindelings de wereldregering en de het merk van het 666 iban………beest laat accepteren.Nu al via smartphone.
  Jullie doen maar new age Nederlanders. Maar ga mij niets wijs maken wat de komende totale NWO is, want ik daar zullen jullie toch beter onderzoek voor naar moeten doen. Ik loop wat dat betreft toch al wat jaartjes voor,dan velen beseffen kunnen.

  The New Age Deception and Its Real Agenda https://www.youtube.com/watch?v=QXbcuhEsri0
  En zo zit het in elkaar. https://www.youtube.com/watch?v=V41J4OdkNro
  De pot op met Rudolf Steiner. Open je bijbel of blijf op je dwaalpad voorgoed.

  Ook David Icke expose ik. De pot op met Icke. David Icke confronted for Alice Bailey Lucis Trust connection. https://www.youtube.com/watch?v=OFw-Gya1uE4

  Snippet of Truth-Alice Bailey 10 Point Plan https://www.youtube.com/watch?v=XXJ9xKPewJ4 De pot op met die NWO.
  Alice Bailey 10 points for NWO https://www.youtube.com/watch?v=_OVZcSWepR4 Laat je niets wijs maken door de hele new age movent. David Icke’s reptielen bestaan niet. Die man is een hypnotiseur met bedriegelijke woorden.
  Lucis Trust & The United Nations https://www.youtube.com/watch?v=-_gti-jfXFE Heel de wereld heeft zich laten misleiden en is er ingetuind.

 11. Arend :
  Ik zie dat U ook het boek heeft van Martin Malachi over de Jezuieten. Wat weinig geweten is over de stichter er van, is het volgende :

  “The founder of the Jesuits, Ignatius of Loyola , was a converso, and so was his successor Diego Lainex. Most conversos practiced Judaism in secret and were considered “Judaizers.” – See more at: https://www.henrymakow.com/marranos_–_the_original_crypt.html#sthash.AF7VHABx.dpuf

  Over de “godsdienstoorlogen” : deze vinden hun oorsprong in Venetië, en waar bedoeld om de banksters van Venetie toe te laten hun enorme bezittingen te verplaatsen naar het Noorden, via Duitsland naar Amsterdam. Bron : Financial Vipers of Venice pag. 84 van Joseph Farrel. De “banksters” controleerden echter beide kampen. Het ganse fenomeen is echter te complex om in enkele lijnen uit te leggen.
  Over Calvin : http://300sploggers.blogspot.be/2010/12/good-article-on-secret-jew-john-calvin.html
  Nog een bron : http://3eternaldestinies.org/calvins-reign-of-terror/
  Dit geeft dan ook aan dat achter deze “godsdienstoorlogen e.a.” andere zaken schuil gingen.. dan op het eerste zicht gekend. Klinkt dan ook bekend in de oren!!!

  1. Cozmic, spreekt me aan hijs de zeilen, de zuiderwind komt er aan, is there anybody listning, vraag ik me vaak af, zouden er wezens mensen zijn die naar mijn gedachtes luisteren, zijn ze de moeite waard, om ze te hebben, zijn die gedachtes er ook na mijn dood, hoor ik soms de stemmen van de gene die ik lief had, of zijn dit hun gedachtes, van die genen die ik zo mis, komen ze inderdaad als vlinders aangevlogen, ooit moeten wij dit ook hebben gedaan, op onze vleugels door de warme zuider Wind zeilen, ik droom er altijd nog van om als een pharao over de Nijl te zeilen, wat een wondere wereld toch met de Sfinx aan de horizon, van waar komt toch al dat kwaad, op deze mooie planeet, groet Jenne

  2. Wie willen we onze liefde en vertrouwen geven? Zolang dat een probleem is, blijft het probleem…

   Er schouwt dus niemand niet, behalve een vertrouwen die gestoeld is op levenslange lessen die al dan niet worden onderkend. Wat willen jullie hier nu allemaal vraag ik me af met al die meer dan verdekte onzin? Word er ondertussen redelijk simpel van…

   Er valt niets te aanschouwen, er valt iets te onderkennen; of het wel of niet begrepen wordt is dus de vraag. Ik word hoogstpersoonlijk niet goed van al het gedoe op wtk als het om persoonlijke interacties gaat; een ieder doet opinie van zijn/haar eigen verhaal; wat gaat het oplossen? In mijn optiek is een ieder van belang, hoog of laag IQ, het maakt me geen ene moer uit. Al het geruzie hier zal wel behoren tot een ultiem doel ergens in de toekomst; kunnen we het hier met elkaar ook nog over hebben als mens?

  3. Mooi Cozmic, ja dust in de Wind, het lijkt zo gemakkelijk, maar om het deep down te beseffen wat je bent, not so esay, en het maakt je zo Klein en toute petite korreltjes dust !

  4. Waar zie jij ruzie, wie heeft het over IQ? FFS
   Kijk GVD een keer naar de frequentie waarop je zelf resoneert.

  5. Al die lui die hun bek zo vol van liefde hebben zijn in mijn ervaring vol met haat, rationaliseren alles tot iets wat zij als liefde zien en bombarderen anderen met hun dogma’s om hun ervaringsveld in te kleuren op een manier waardoor ze het idee hebben iets goeds te doen, totally twisted.

  6. Anna, ik begrijp je beste meid, je zit niet goed in je vel, heel begrijpelijk, je moet je geestelijke evenwicht bewaren, je balanseerd op dat dunne lijntje wat leven heet.
   Ik was met Cozmic even verder achter dit huidige zijn, we waren even in het menselijke universum, bezig te zoeken wat ons beide bezig houdt.
   Jullie zijn beiden gevoels mensen, dat weet en voel ik, soms zou ik best even bij jullie willen zijn, maar heb mijn handen hier vol aan het leven, om het gaande te houden, groet Jenne

  7. Ignorance is een projectie Cosmic; jij doet of je alles begrijpt en dat is ook een wassen neus; als je alles begrijpt geef je aan wat een ander moet begrijpen vanuit je eigen perspectief… Dus jouw perspectief om te beginnen en dus niet HET perspectief.

  8. Jenne , dacht oprecht bij de tijd te zijn, hoe dan ook posting 16 hoort onder dit draadje thuis 😉 Liefs

  9. En je hebt gelijk Jenne, waardeer jou en Cozmic zoals je het al formuleerde, echt…

  10. Anna, dat jij denkt/invult dat ik denk dat ik alles begrijp, dat is jouw interpretatie. 😉
   Je hebt duidelijk een aversie tegen positieve openmindedness en dat is jouw probleem. Soort van mentale abortuspil tegen alles wat maar mooi mag zijn.

  11. Tja cosmische cosmic dat is dan weer jouw projectie haha…
   Coz, ik geef je een hand van vertrouwen en dan gelijk zo’n reactie erop terug; word daar simpel van 😉

  12. Ach wie begrijpt nou alles, wat maakt het uit, dan doen we toch gewoon of we het begrijpen, dat doet de halve wereld, ik wil alleen maar begrijpen waar ik als de persoon Jenne wat aan heb, mijn huis zit vol begrijpen en begrip, en soms sta ik voor de spiegel, en dan zo’n moment van onbegrip, sta je met je mond vol tanden, die ik allang niet meer heb, God jonge wat moet je nou toch, zoeken naar het onbegrip in mijzelf, ik stel het wel op prijs jullie te begrijpen, in al zijn oprechtheid, Jenne

  13. Simple is as simple does. Ik kan een reactie als “gnorance is een projectie Cosmic; jij doet of je alles begrijpt en dat is ook een wassen neus; als je alles begrijpt geef je aan wat een ander moet begrijpen vanuit je eigen perspectief… Dus jouw perspectief om te beginnen en dus niet HET perspectief.”niet echt interpreteren als een hand van vertrouwen toegereikt. 😛

  14. Hoe dan ook, wie wil je vertrouwen gaat niet verder dan hoe je jezelf vertrouwd. Misschien kunnen de nodigen zichzelf uitnodigen dit eens te beantwoorden. En laten we ophouden de betweter te zijn, leidt helemaal nergens toe, integendeel…
   We zijn allemaal van dezelfde komaf, laten we vooral dát in acht nemen. Wie beter weet houdt zichzelf voor de gek, wie beter weet mag het ventileren; in mijn optiek is er voorlopig nog nooit iemand geweest die het beter weet 😉
   Maw of we zoeken het hier met elkaar uit en anders niet. In het laatste geval is elke reactie een overbodige reactie…

  15. Ach jammer Anna, ik had even een magisch moment met Cozmic, zo van Pierrot et la Lune, misschien een wat vergezochte gedachte die we allemaal wel eens hebben, van verre gedachtes die nog bij ons zijn, zo van Mon Amour Pierrot, wat murmelt hij mij daar in mijn oor, ik ga wat lezen in bed, goede nacht, Jenne

  16. Haha Jenne, het is je gegund; ik hou van magie en dus ook van magische momenten 😉 Hoe de werkelijkheid zich tot de magie verhoudt hebben we het later dan wel weer over. Welterusten <3

  17. Anna, kan het ook zijn, dat je jezelf overstemt met je eigen herrie.. Ken je de uitdrukking: ‘Wordt maar eens stil!’ Laat gewoon zijn wat IS Anna. Dan lost 80% van de herrie die je meent te ontwaren, vanzélf op..! PROMISE!

 12. Wat ik gek vind is dat Trump op 6 april 2017 de aanval op Syrië heeft bevolen, en precies 100 jaar geleden op 6 april 1917 de VS aan het Duitse keizerrijk de oorlog verklaarden.

  1. Er zijn nog veel meer zaken die dit jaar een ‘viering’ hebben.

   50th anniversary of Zionist seizure of Jerusalem
   50th anniversary of attack on USS Liberty
   100th year anniversary of The Judeo-Bolshevik Revolution
   100th year anniversary of the Balfour Declaration
   100th year anniversary of the U.S being deceived into (((World War 1)))
   100th anniversary of Scofield Reference Bible (birthed Christian Zionism)
   300th anniversary of first Freemasonic Grand Lodge.
   500th anniversary of Catholic-Protestant split (divide and conquer)
   – See more at: https://www.henrymakow.com/#sthash.df41bFNx.dpuf

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.